HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE

M« t¶ bµI to¸n nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

1.1. M« t¶ b»ng lêi vµ h×nh vÏ
a. M« h×nh b∙i xe
a
Xe m¸y ¤ t« buýt

B

Cæng vµo

Cæng ra

Xe t¶i

C«ng ten n¬

C

D

1

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« t¶ bµI to¸n nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

1.1. M« t¶ b»ng lêi vµ h×nh vÏ (tiÕp)
b. M« t¶ b»ng lêi
Mét b·i tr«ng göi xe cã 2 cæng: Mét cæng xe vµo, mét cæng xe ra. B·i chia thµnh 4 khu dµnh cho 4 lo¹i xe kh¸c nhau: Xe m¸y, xe buýt, xe t¶i vµ c«ng-ten-n¬. Khi kh¸ch ®Õn göi xe, ng−êi coi xe nhËn d¹ng xe theo b¶ng ph©n lo¹i, sau ®ã kiÓm tra chç trèng trong b·i. NÕu chç dµnh cho lo¹i xe ®ã ®· hÕt th× th«ng b¸o cho kh¸ch. Ng−îc l¹i th× ghi vÐ ®−a cho kh¸ch vµ h−íng dÉn xe vµo b·i, ®ång thêi ghi nh÷ng th«ng tin trªn vÐ vµo sæ xe vµo. Khi kh¸ch lÊy xe, ng−êi coi xe kiÓm tra vÐ xem vÐ lµ thËt hay gi¶, ®èi chiÕu vÐ víi xe. NÕu vÐ gi¶ hay kh«ng ®óng xe th× kh«ng cho nhËn xe. Ng−îc l¹i th× viÕt phiÕu thanh to¸n vµ thu tiÒn cña kh¸ch, ®ång thêi ghi c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµo sè xe ra..v.v..

2

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« t¶ bµI to¸n nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

1.2. C¸c hå s¬ a. Bảng gi¸ (ph©n lo¹i) Lo¹i xe Xe m¸y Xe buýt Xe tai C«ng ten n¬ gi¸ /ngµy®ªm 3.000® 15.000® 20.000® 30.000®
Ьn

Thuéc khu A B C D

Sè chç 200 100 100 10
3

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« t¶ bµI to¸n nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

1.2. C¸c hå s¬ b. PhiÕu thanh to¸n • Sè xxxx • Sè xe: --------• Lo¹i xe: ----------• Ngµy giê vµo: • Ngµy giê ra: • Thµnh tiÒn: xx/xx/xx: xx:xx xx/xx/xx: xx:xx --------------4

• Thêi gian göi: ---------------

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« t¶ bµI to¸n nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

1.2. C¸c hå s¬ c. Sæ ghi xe vµo
Ngµy Sè vÐ Sè xe Lo¹i xe Giê vµo ghi chó

d. Sæ ghi xe ra
Ngµy Sè vÐ Sè xe Lo¹i xe Giê ra Thêi gian göi Thµnh tiÒn

e. C¸c th«ng tin trªn vÐ xe ®−îc ghi l¹i vµo sæ xe vµo.
5

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« h×nh nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

B¶ng ph©n tÝch x¸c ®Þnh chøc n¨ng, t¸c nh©n vµ hå s¬
Đéng tõ + bæ ngữ
nhËn d¹ng kiÓm tra th«ng b¸o ghi ghi kiÓm tra ®èi chiÕu viÕt ghi kiÓm tra kiÓm tra lËp viÕt lËp xe chç trèng cho kh¸ch vÐ cho kh¸ch th«ng tin vÐ vµo sæ vÐ vÐ víi xe phiÕu thanh to¸n, thu tiÒn sè xe ra xe trong sæ xe ë hiÖn tr−êng biªn b¶n phiÕu chi b¸o c¸o

Danh tõ
b·i xe cång khu lo¹i xe kh¸ch ng−êi coi xe b¶ng ph©n lo¹i xe chç trèng vÐ sæ xe vµo sæ xe ra phiÕu thanh to¸n biªn b¶n phiÕu chi c«ng ty bé ph©n qu¶n lý b¸o c¸o l·nh ®¹o c«ng ty

NhËn xÐt
= = = = (t¸c nh©n) (t¸c nh©n) hå s¬ DL = hå s¬ DL hå s¬ DL hå s¬ DL hå s¬ DL hå s¬ DL hå s¬ DL (t¸c nh©n) (t¸c nh©n) hå s¬ 6 (t¸c nh©n)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« h×nh nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

2.1. ThiÕt lËp biÓu ®å ng÷ c¶nh
t.t. vÒ xe t.t.ph¶n håi

0

kh¸ch

vÐ xe vÐ xe phiÕu t.to¸n t.t.sù cè

HÖ thèng qu¶n lý tr«ng göi xe

y/c b¸o c¸o

b¸o c¸o

L·nh ®¹o c«ng ty

biªn b¶n sù cè

H×nh 1. BiÓu ®å ng÷ c¶nh cña hÖ thèng

7

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« h×nh nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

2.2. LËp biÓu ®å ph©n r∙ chøc n¨ng
Qu¶n lý tr«ng, göi xe ë b∙i

1. NhËn xe
1.1. NhËn d¹ng xe 1.2. KiÓm tra chè trèng 1.4. Ghi vÐ 1.4. Ghi sæ xe vµo

2. Tr¶ xe
2.1. KiÓm tra vÐ 2.2. §èi chiÕu vÐ-xe 2.3. Thanh to¸n vÐ 2.4. Ghi sæ xe ra

3.Gi¶i quyÕt sù cè
3.1. KiÓm tra sæ göi
3.2. KiÓm tra hiÖn tr−êng

4. B¸o c¸o
4.1. LËp b¸o c¸o

3.3. LËp biªn b¶n 3.4. Thanh to¸n
8

H×nh 2. BiÓu ®å ph©n r· chøc n¨ng ho¹t ®éng tr«ng göi xe ë b·i

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« h×nh nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

2.3. M« t¶ chi tiÕt c¸c chøc n¨ng l¸
(1.1.) NhËn d¹ng xe : Khi cã kh¸ch ®−a xe vµo, ng−êi tr«ng xe ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc ®ã lµ lo¹i xe g× (trong sè c¸c lo¹i xe b∙i nhËn göi). NÕu kh«ng ph¶i c¸c lo¹i xe nhËn göi th× tõ chèi ®Ó kh¸ch ®i. (1.2.) KiÓm tra chç trèng: X¸c ®Þnh xem chç dµnh cho lo¹i xe nµy cßn kh«ng. . . . . . . . . . . . . . .

(4.1.) LËp b¸o c¸o: . . . . . . . . .

9

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« h×nh nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

2.4. LiÖt kª c¸c hå s¬ sö dông a. B¶ng gi¸ (vµ ph©n lo¹i xe) b. VÐ xe c. Sæ ghi xe vµo d. Sæ ghi xe ra e. PhiÕu thanh to¸n f. Biªn b¶n sù cè g. B¸o c¸o
10

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
M« h×nh nghiÖp vô
NguyÔn V¨n Vþ

2.5. LËp ma trËn thùc thÓ – chøc n¨ng
C¸c thùc thÓ
Bảng gi¸ (ph©n lo¹i xe) VÐ xe Sæ xe vµo Sæ xe ra PhiÕu thanh to¸n Biªn bản sù cè B¸o c¸o C¸c chøc năng nghiÖp vô 1. NhËn xe 2. Tr¶ xe 3. Giai quyÕt sù cè 4. B¸o c¸o cÊp trªn a. b. c. d. e. f. g.

a b c d e f g
R C R R R U R U R R C C C R C 11

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/l«gic
NguyÔn V¨n Vþ

3.1. BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc 0
t.t. xe "hÕt chç" vÐ xe

0 HÖ thèng vÐ xe phiÕu t.to¸n "vÐ z¶"

kh¸ch

1.0 nhËn xe

a b¶ng gi¸ b vÐ xe

2.0 tr¶ xe

0 1 2 3 4

c sæ xe vµo

d sæ xe ra

e phiÕu t.to¸n

kh¸ch

tt sù cè

DS thùc thÓ a. xxxx b. xxxx c. xxxx d. xxxx e. xxxx f. xxxx g. xxxx
a 1 2 3 R R R b C c U d R U R R C e f g

l·nh ®¹o c«ng ty

y/c b¸o c¸o b¸o c¸o

4.0 b¸o c¸o

biªn b¶n

f

3.0
gi¶i quyÕt sù cè

"kh«ng g.q." biªn b¶n phiÕu t.t.

g b¸o c¸o

nÐt ®á lµ phÇn thay thÕ hay thªm vµo

4

12
R

C

C C

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/l«gic
NguyÔn V¨n Vþ

3.2. C¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu møc 1
a. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”1.0. NhËn xe”
kh¸ch
t.tin xe hÕt chç
1.0 NhËn xe a b d

c sæ xe ra
lo¹i xe

1.1 nhËn d¹ng xe
a b¶ng gi¸

1.2 kiÓm tra chç trèng
cßn chç tt xe vµo

c

1. NhËn xe d sæ xe vµo
1.1. NhËn d¹ng

b vÐ xe

1.2.KiÓm tra chè 1.3. Ghi vÐ 1.4. Ghi sæ

vÐ xe

1.4 ghi sæ xe vµo

vÐ ®· ghi

1.3 ghi vÐ

nÐt ®á lµ phÇn ®−îc thay thÕ hay thªm vµo

13

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/logic
NguyÔn V¨n Vþ

3.2. C¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu møc 1 (tiÕp) b. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”2.0. Tr¶ xe”
“vÐ sai.” vÐ xe
d

kh¸ch

2.0 Tra xe

2.1 kiÓm tra vÐ c sæ xe ra

vÐ ®· kiÓm tra

2.2 §èi chiÕu “sai” vÐ-xe
“®óng” tt vÐ xe

e

d phiÕu t.to¸n

2. Tr¶ xe
2.1. KiÓm tra vÐ 2.2. §èi chiÕu vÐ-xe 2.3. Thanh to¸n 2.4. Ghi sæ xe ra

2.4 ghi sæ xe ra

xe ®· t.to¸n phiÕu t.to¸n

2.3 thanh to¸n

14

nÐt ®á lµ phÇn ®−îc thay thÕ hay thªm vµo

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm/logic
NguyÔn V¨n Vþ

3.2. C¸c biÓu ®å luång d÷ liÖu møc 1 (tiÕp) b. BiÓu ®å cña tiÕn tr×nh ”3.0. Gi¶i quyÕt sù cè ”
kh¸ch
tt sù cè d c f
3.0 sù cè

e “ cßn göi” tt sù cè c sæ xe ra “sai” 3.2 kiÓm tra hiÖn tr−êng kh¸ch ®ó ng f biªn b¶n tt sù cè

“kh«ng göi”

3.1 kiÓm tra c¸c sæ
d sæ xe vµo

3.Gi¶i quyÕt sù cè
3.1. KiÓm tra sæ göi 3.2. KiÓm tra h.tr−êng 3.3. LËp biªn b¶n 3.4. Thanh to¸n

e phiÕu t.to¸n

3.4 thanh to¸n

biªn b¶n phiÕu t.to¸n

3.3 LËp biªn b¶n biªn b¶n

NÐt ®æ lµ phÇn ®−îc thay thª hay thªm vµo

15

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm
NguyÔn V¨n Vþ

3.3. M« h×nh kh¸i niÖm d÷ liÖu: m« h×nh E-R
a. B−íc 1. LiÖt kª, chÝnh x¸c, chän läc th«ng tin.
a. BAng ph©n lo¹i 0 1 2 √ tªn lo¹i xe ®¬n gi¸ göi tªn khu sè chç

c. Sæ ghi xe vµo ngµy xe xe vµo sè vÐ sè xe (tªn) lo¹i xe giê xe göi vµo ghi chó

0

1

2 √ √


√ √
√ √
16

Chó thÝch: √ - ®¸nh d©u môc tin ®−îc lo¹i/chän ë b−íc i (0,1,2)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm
NguyÔn V¨n Vþ

3.3. M« h×nh kh¸i niÖm d÷ liÖu: m« h×nh E-R
a. B−íc 1. LiÖt kª, chÝnh x¸c, chän läc (tiÕp)
b.PhiÕu thanh to¸n sè phiÕu sè xe (tªn) lo¹i xe ngµy giê vµo ngµy giê ra thêi gian göi thµnh tiÒn xe göi
√ √
17

0 1

2

d. Sæ ghi xe ra ngµy xe lÊy ra sè vÐ sè xe

0 √ √ √

1 2


√ √

(tªn) lo¹i xe giê xe lÊy ra thêi gian göi

√ √

Chó thÝch: √ - ®¸nh d©u môc tin ®−îc lo¹i/chän ë b−íc i (0,1,2)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm
NguyÔn V¨n Vþ

3.3. M« h×nh kh¸i niÖm d÷ liÖu: m« h×nh E-R (tiÕp)
b. B−íc 2. X¸c ®Þnh thùc thÓ & thuéc tÝnh.
tªn lo¹i xe => Lo¹i xe ( tªn lo¹i xe, sè chç, ®¬n gi¸) sè vÐ => VÐ (sè vÐ) sè xe => XE (sè xe)

c. B−íc 3. X¸c ®Þnh mèi quan hÖ & thuéc tÝnh.
§éng tõ: Göi vµo, lÊy ra (vÒ phÝa kh¸ch)
<GHI> : c¸i gi?

Ghi (nhËn), thanh to¸n (tr¶) cho c¸i g×? Khi nµo? B»ng c¸ch nµo? Bao nhiªu?
VÐ XE


XE

<Thanh to¸n>: c¸i gi?

cho c¸i g×? Khi nµo?

Ngµy vµo Giê vµo

Ngµy vµo Giê vµo sè phiÕu tæng tiÒn

18

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÔNG GỬI XE
Ph©n tÝch - M« h×nh kh¸I niÖm
NguyÔn V¨n Vþ

3.3. M« h×nh kh¸i niÖm d÷ liÖu: m« h×nh E-R (tiÕp)
d.B−íc 4&5: VÏ biÓu ®å vµ Rót gän

GHI
sè vÐ ngµy vµo giê vµo sè xe


sè phiÕu ngµy ra

XE
tªn lo¹i

thuéc

T.TO¸N
giê ra thµnh tiÒn sè chç

LO¹I XE
®¬n gi¸

19