You are on page 1of 2

KONSPEKT ZINTEGROWANYCH ZAJĘĆ CAŁODNIOWYCH TEMAT DNIA: NASI CZWORONOŻNI PRZYJACIELE

PRZEBIEG ZAJĘĆ METODY FORMY ORGANIZACYJNE ZAJĘĆ OBSZARY EDUKACJI; ŚRODKI DYDAKTYCZ NE 1. Powitanie, sprawdzenie zadania domowego.2. Wprowadzenie do tematu zajęć – swobodne wypowiedzi uczniów dotyczące opie i nad zwierzętami i wspólnych zabaw z nimi.3. Zapisani e w zeszycie tematu le cji oraz szlacz a ortograficznego.4. Dzieci odczytują olej no fragmenty opowiadania, tóre miały przeczytać w domu „Psia wdzięczność”. U ładanie tytułów nych wydarzeń, opowiadanie przygód bohatera, wyjaśnianie prośby autora opowiadania.5. Ćwic zenia w rozpoznawaniu zdań i równoważni ów zdań. Prze ształcanie równoważni ów w zdania. (Poj ważni zdania” nie zostaje wprowadzone). 6. „Ja dbamy o nasze zwierzęta” – odgrywanie scene dramowych.7. „To nasi ulubieńcy” – praca plastyczna – malowanie farbami swojego lub wyma rzonego pupila.8. Dodawanie liczb dwucyfrowych z prze roczeniem progu dziesiąt owe go. Różne sposoby obliczeń w za resie 100. Rozwiązywanie zadań.8. Oglądanie albumów z fotogra iami psów, czytanie informacji o tych zwierzętach, opowiadanie o ich usposobieniu, w yglądzie.9. W ja i sposób psy pomagają ludziom? – podawanie przy ładów. 10. Opisywanie wygląd wybranego psa na podstawie zdjęć, obserwacji prowadzonej zgodnie z planem – wy orzyst anie w opisie słownictwa pomocniczego. Głośne indywidualne czytanie ułożonych opisów. 11. Po dsumowanie dnia oraz zadanie pracy domowej – ćwiczenia utrwalające przyswojony materiał. pogadan a wstępnadys usjametoda ćwiczeniowametoda słowna oraz pra tycznametoda ćwiczenio wametoda twórczarealizacja zadań wytwórczychmetoda ćwiczeniowametoda percepcyjno-słownadys usjametoda pra tycznainstru taż słowny forma zbiorowaforma zbiorowaforma indywi dualnaforma indywidualna oraz zbiorowaforma indywidualna oraz zbiorowaforma indy widualna oraz zbiorowaforma indywidualnaforma indywidualna oraz zbiorowaforma zb iorowaforma zbiorowaforma indywidualnaforma zbiorowa Polonistyczno-przyrodnic zaPolonistycznaZeszyt w liniePolonistycznaPodręczni , str.24-25, Ćwiczenia, str.38 o raz zeszyt w liniePolonistycznaĆwiczenia, str.38Polonistyczno-przyrodniczaPlastycz naFarby, pędzle, blo , gazety ochraniające ław i.MatematycznaĆw. do matematy i, str. 3031Polonistyczno-przyrodniczaZdjęcia, albumy, siąż iPolonistyczno-przyrodniczaPolonist yczno-przyrodniczaZeszyt w linie

TREŚCI PROGRAMOWE: zapoznanie z opowiadaniem Mariana Orłonia „Psia wdzięczność” i wyjaśnienie prośby aut , prze ształcanie równoważni ów w zdania, u ładanie zdań opisujących czworonożnych przyjaciół na podstawie ilustracji oraz pla nu i zgromadzonego słownictwa, odgrywanie scene dramowych na temat opie i nad zwierzętami domowymi, „To nasi ulubieńcy” – praca plastyczna wy onana za pomocą farb, dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych z prze roczeniem progu dziesiąt owego – różne sposoby obliczeń. CELE SZCZEGÓŁOWE

Uczeń powinien umieć: opowiedzieć o ulubionym zwierzęciu, tóre ma w domu, jego trybie życia, wspólnych zabawach, opisać jego wygląd, wyjaśnić, ja i dlaczego należy opie ować się zwierzętami, iedy można zys ać miano p jaciela zwierząt, ja nie tóre zwierzęta pomagają ludziom, opowiedzieć o przygodach bohatera utworu, ustalić olejność wydarzeń, przeczytać fra gmenty te stu odpowiadające olejnym wydarzeniom, rozpoznawać równoważni i zdań i prze ształcić je w zadania ( bez wprowadzenia pojęcia noważni zdania” ), ułożyć zdania opisujące czworonożnych przyjaciół na podstawie ilustracji oraz planu i zgromadzonego słownictwa,

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

namalować swojego ulubieńca, odegrać scen i dramowe związane z opie ą nad zwierzętami, dodawać i odejmować liczby dwucyfrowe w za resie 100 z prze roczeniem progu dziesiąt owego oraz rozwiązywać zadania te stowe i podać działania, rozwiązywać zadania oraz obliczać działania wybranym, najlepszym według siebie spo sobem, objaśnić sposób obliczania i rozumowania, omentować swoje czynności. KONTROLA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

Nauczyciel czuwa nad poprawnością wypowiedzi dzieci, umiejętnością formułowania zdań w formie ustnej i pisemnej. Sprawdza umiejętności dzieci w za resie rozumienia oraz czytania wybranych fragmentów opowiadania. Poprzez różnego rodzaju ćwiczenia sprawdza umiejętności ma tematyczne w dodawaniu i odejmowaniu liczb dwucyfrowych z prze roczeniem progu d ziesiąt owego oraz umiejętności polonistyczne z za resu prze ształcania równoważni ów w zdan a. Stale nadzoruje samodzielną pracę dzieci, przyznaje plusy za czynny udział w le cji , odnotowuje osoby nieprzygotowane do zajęć, przyznaje pun ty za czytanie. WYCHOWANIE FIZYCZNE ( 45 min., sala gimnastyczna) TEMAT: WYŚCIG RZĘDÓW Z UŻYCIEM ŁAWECZEK GIMNASTYCZNYCH CELE ĆWICZEŃ: a) ształcące: ształtowanie cech motorycznych ta ich ja : oordynacja, zwinność, szy b ość, wytrzymałość, równowaga, oraz cech chara teru: do ładność, odpowiedzialność, oleżeńs ość itp. b) wychowawcze: nau a odpowiedzialności i działania na rzecz zespołu; pobudzanie w dzieciach słabszych ambicji dorównywania lepszym rówieśni om.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Czynności organizacyjne związane z rozpoczęciem zajęć 2. Rozgrzew a bieg truchtem, gęsiego doo oła sali, rążenia głowy, ramion, bioder, całego tułowia, pods o i „pajacy i”, przysiady, wyrzuty nóg w przód i w tył w pozycji podpartej. 3. Czynności organizacyjne związane z rozpoczęciem wyścigu rzędów zorganizowanie warun ów podział na grupy 4. Wyścig rzędów przejście „tiptopami” po ławce z zachowaniem równowagi, przewrót w przód na materacu, powrót biegiem do swojej drużyny, przes o i obustronne podparte o ławecz ę, powrót biegiem do swojej drużyny, poślizg przodem po ławeczce, przewrót w przód na materacu, podrzut pił i w górę, powr biegiem do swojej drużyny, przejście po ławce z równoczesnym podrzucaniem pił i w górę, po czym powrót biegiem z ozłowaniem pił i do drużyny i prze azanie jej następnej osobie. 5. Za ończenie – ćw. oddechowe, rela sacyjne oraz podsumowanie rywalizacji.

   

 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 2 ławecz i gimnastyczne, 2 pił i, 2 materace, gwizde