THE 10 RIGHTS OF A CHILD SAMPUNG KARAPATAN NG MGA BATA

1.Right to be born, to have a name and nationality (Karapatang ipanganak, magkaroon ng pangalan at pambansang identidad) 2. Right to have a good shelter and a loving family that will care of them (Karapatang magkaroon ng maayos na tahanan at pamilyang kakalinga sa kanila) 3. Right to eat nutritious food and to have a healthy and energetic body (Karapatang makakain ng masustansyang pagkain upang maging malusog at aktibo ang pangangatawan) 4. Right to have enough education to develop their skills and talents (Karapatang magkaroon ng sapat na edukasyon upang mapaunlad ang kanilang kakayahan at talento) 5. Right to play and have enjoyment with their friends (Karapatang makapaglaro at maging masaya kasama ng kanilang mga kaibigan) 6. Right to be protected against all forms of abuses (Karapatang maipagtanggol laban sa lahat ng tipo ng pang-aabuso) 7. Right to live in a peaceful and child-friendly community (Karapatang mabuhay sa isang mapayapa at maka-bata na komunidad) 8. Right to be protected and helped by the government (Karapatang mapangalagaan at matulungan ng gobyerno) 9. Right to express their own views, opinions and ideas (Karapatang maipahayag ang kanilang mga saloobin, opinyon at ideya) 10. Right to participate in activities and social gatherings (Karapatang maging bahagi ng mga aktibidad at panlipunang pagtitipon)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful