You are on page 1of 64

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS POLITOLOGIJOS KATEDRA

Politikos mokslų kryPties studentų rašto darbų rašymas ir Pristatymas: mokomoji metodinių nurodymų knyga
Parengė: dr. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė

VDU LEIDYKLA

Kaunas, 2009

UDK

Recenzentas doc. dr. Rytis Bulota

Spausdinti rekomendavo Vytauto Didžiojo universiteto Politikos moklų ir diplomatijos fakulteto taryba (2009 06 25, protokolo Nr. 24) ir Politologijos katedra (2009 05 07, protokolo Nr. 9)

ISBN

© Vytauto Didžiojo universitetas, 2009

turinys
Pratarmė .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 1. Bendrieji nurodymai .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 7 1.1. Analizė ir mokslinis metodas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 1.2. Rašto darbų struktūra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 1.3. Rašto darbų proporcijos, apimtys ir apipavidalinimas .. .. .. .. .. 14 1.4. Rašto darbų literatūra ir šaltiniai .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 1.5. Rašto darbų nuorodų ir citavimo taisyklės .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22 1.6. Rašto darbų kalba .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27 1.7. Rašto darbų rašymas, vertinimas ir gynimas . .. .. .. .. .. .. .. .. 28 2. Specialieji nurodymai .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35 2.1. Referatas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 35 2.2. Kursinis darbas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 2.3. Bakalauro ir magistro darbas . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 37 Baigiamasis žodis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 45 Literatūros sąrašas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 46 Priedai . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 47

3

.

kurio metu nuolatos iškyla daugybė klausimų. rašomus ketvirtaisiais bakalauro studijų metais.PratarmĖ Studijų metais kiekvienam politikos mokslų studentui tenka rašyti daug įvairių rašto darbų – referatų. Universitete sukauptas žinias ir įgūdžius studentai parodo rašydami baigiamuosius bakalauro bei magistro darbus. rašomus antraisiais magistro studijų metais pavasario semestro metu. 3) bakalauro darbus. 2) kursinius arba tiriamuosius darbus. kad studentai studijų metu iš pasirinktų politikos mokslo sričių turi rašyti keturių pagrindinių rašto darbų grupių darbus: 1) referatus (nedidelės apimties rašto darbai). kursinių darbų. tiek su jo pristatymu: nuo ko pradėti? Kokios turėtų būti pagrindinės darbo dalys? Kaip cituoti referuojamus autorius? Kokius metodus taikyti? Kaip sudaryti literatūros sąrašą? Tikimės. esė. 5 . Kiekvienai rašto darbų grupei yra keliami tiek bendrieji. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto (PMDF) politikos mokslų krypties bakalauro ir magistro studijų programos numato. susijusių tiek su pačiu rašto darbo rašymo procesu. rašomus vieno pasirinkto bakalauro studijų semestro metu bei trijų magistro studijų semestrų (pavasario ir rudens) metu. Pedagoginė darbo praktika rodo. o antroje dalyje pristatomi kiekvienai rašto darbų grupei keliami specifiniai reikalavimai. jog darbus studentai mokosi rašyti visą studijų laikotarpį. kad ši mokomoji knyga padės atsakyti į kylančius klausimus ir bus naudinga pagalbininkė rašymo proceso metu kiekvienam politikos mokslų studentui – ir pradedančiam. ir baigiančiam studijas. tiek specialieji metodiniai bei apipavidalinimo reikalavimai. rašomus studijuojant atskirus studijų programos dalykus. tiriamųjų. 4) magistro darbus. Pirmoje šio darbo dalyje pateikiami svarbiausi bendrieji.

Gedutis.. B. 2004. vasario 6 d. 1 6 Žr.. išsakytų studentų pastabų. siekio patikslinti kai kuriuos reikalavimus bei poreikio suderinti metodinius nurodymus politikos mokslų krypties rašto darbams su 2008 m. nes didžioji turinio dalis buvo perrašyta. Metodiniai nurodymai atnaujinti dėl pastebėtų tam tikrų ankstesnio darbo trūkumų. 74a). Unikaitė.Pratarmė Šis darbas yra parengtas naudojant prieš ketverius metus išleistos metodinės priemonės1 struktūrą ir dalį pateiktos medžiagos. Metodiniai nurodymai politikos mokslų krypties studentų rašto darbams. I. Kaunas: VDU leidykla. Tačiau darbo negalima vadinti ankstesniojo pakartotu leidimu. . Ivanovas. Mokomoji knyga. M. VDU studijų prorektoriaus įsakymu dėl baigiamųjų darbų rengimo bendrosios tvarkos (Nr.

bendrieji nurodymai Visi politikos mokslų dalykų rašto darbai rašomi iš visų tarptautiniu mastu pripažintų politikos mokslo sričių: politikos teorijos ir filosofijos. šaltinių įvairove ir bibliografija.1. tarptautinių santykių. Darbas dėstytojui pristatomas ne vėliau nei buvo nustatyta dėstytojo paruoštoje programoje ar užduočių lape. 7 . lyginamosios politikos. sudaryti darbo planą. Studentai. kurie numatyti jau anksčiau minėtame 2008 m. konsultuojasi su dėstytojais. 408) dėl studentų žinių vertinimo. Visi darbai turi būti apipavidalinti laikantis būtinų raštvedybos taisyklių bei techninių reikalavimų. vasario 6 d. Dėstytojas turi numatyti rašto darbų parengimo terminus bei išdėstyti keliamus specialiuosius reikalavimus. išmoksta taikyti mokslinio darbo techninius bei apipavidalinimo reikalavimus. politikos analizės. susipažinti su reikalingais šaltiniais ir literatūra. pritaikyti mokslinio tyrimo metodus bei laikytis mokslinės etikos. etninės politikos ir kitų. studentai susipažįsta su mokslinio tiriamojo darbo metodologija. programoje numato ir namų darbo arba rašto darbo rašymą. politinių institucijų. VDU studijų prorektoriaus įsakyme. Rašydami darbus. Ruošdami rašto darbą. Visas rašto darbų temas dėstytojas būtinai privalo pateikti studentams dėstomo kurso pradžioje. tiriamojo mokslinio darbo įgūdžius. kiekvienos disciplinos dėstytojas. numatančio kaupiamąją žinių vertinimo sistemą. rinkdamiesi temas ir rašydami rašto darbus. be kitų užduočių ir atsiskaitymo būdų. bei VDU Studijų reguliamino nuostatas. studentai privalo apsibrėžti tyrimo objektą ir tikslus. Rašto darbai padeda įsigilinti į atskiras mokomojo dalyko temas ir ugdo studentų analitinio. Atsižvelgiant į Vytauto Didžiojo universiteto Rektoriaus įsakymą (Nr. šiuolaikinių politinių doktrinų ir ideologijų.

1. bendrieji nurodymai

Kiekvienas studentas, rašantis bet kuriai minėtai grupei priskirtą rašto darbą, privalo laikytis mokslinės etikos, kuri įpareigoja rašant mokslinius rašto darbus laikytis esminių principų. Vienas jų glaudžiai susijęs su plagiato sąvoka. Ši sąvoka kilusi iš lotynų kalbos žodžio plago, kurio reikšmė yra vogti. Paprastai plagiatas reiškia svetimos autorystės, svetimų minčių, teiginių pasisavinimą, nenurodant autorystės. Toks nusižengimas rašto darbuose negali būti toleruojamas ir todėl griežtai baudžiamas. Už plagiatą yra numatyta griežta teisinė atsakomybė. Rekomenduotina rašto darbuose necituoti daugiau kaip 500 žodžių iš vieno leidinio ar knygos, kadangi pagal visuotinai Vakarų Europoje ir JAV priimtą praktiką tai laikytina mokslinės etikos pažeidimu. Rašant rašto darbus, negalima klastoti faktų, pateikiant neįrodytą ar apskritai neegzistuojančią „mokslinių įrodymų“ bazę. Rašto darbo autorius turi būti, kiek įmanoma, neutralesnis, pateikti ne tik savo darbui tinkamas, bet ir joms oponuojančias teorijas. Pavyzdžiui, jei autorius pristato teorijas, teigiančias, kad branduolinio ginklo platinimas kenkia tarptautinės sistemos stabilumui, jis turėtų paminėti ir tas teorijas, kurios kalba apie teigiamą branduolinio ginklo platinimo poveikį tarptautinės sistemos stabilumui. Siekdami užtikrinti rašto darbo kokybę, studentai privalo remtis pakankama tyrimo medžiaga, atsižvelgiant į kiekvienai rašto darbų grupei keliamus kokybinius reikalavimus.

1.1. analizĖ ir mokslinis metodas

Pati mokslinės analizės sąvoka reiškia tiriamojo objekto suskaidymą, siekiant mokslinės sintezės arba, kitais žodžiais tariant, mokslinį tiriamąjį darbą, pritaikant tam tikrus mokslinio darbo instrumentus, analizuojant šaltinius ir bibliografiją, siekiant užsibrėžtų tyrimo tikslų. Rašto darbo kokybė vertinama pagal tai, kaip rašto darbe pavyko įgyvendinti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Tyrimo sritys, kurios nėra apsibrėžtos tyrimo lauke, negali būti rašto darbo mokslinės kritikos objektu.
8

1. bendrieji nurodymai

Mokslinis metodas – tai sistemingas tyrimo medžiagos nagrinėjimo būdas, kuris turi būti pateikiamas taip aiškiai, kad skaitytojas galėtų sekti tyrimą arba jį pakartoti tokiomis pačiomis sąlygomis ir gauti tą patį rezultatą. Metodai skirstomi į dvi grupes: teorinius ir empirinius. Teorinių metodų, besiremiančių teorinio mąstymo nustatytais dėsningumais, paskirtis yra padėti tyrėjui moksliškai pagrįstai aiškinti tikrovę. Galima paminėti šiuos teorinius tyrimo metodus: abstrakcija, kai siekiama atitrūkti nuo neesminių nagrinėjamo reiškinio dalykų, norint atskleisti esminius jo bruožus; alternatyvų metodas, kai lyginamos ir abipusiai kritikuojamos konkuruojančios teorijos; analizė, kai praktiškai ar mintyse daiktas, reiškinys, visuma suskaidoma į sudėtines dalis, požymius, savybes, kad būtų galima geriau juos pažinti; analogijos būdu tarp reiškinių ar daiktų ieškoma panašių požymių, padedančių juos lyginti ir suprasti arba pagal panašius požymius atrasti naujus reiškinius; apibendrinimas nusako bendruosius teiginius, kurie išvedami induktyviai, t. y. remiantis empirinio patyrimo duomenimis, arba deduktyviai, t. y. einant nuo bendro teiginio prie atskiro reiškinio. Aprašymu pateikiami svarbūs faktai apie tą temą, situaciją, asmenį, daiktą, procesą, kuris dažniausiai yra analizės objektas. Svarbiausia, kad tokių teksto ištraukų parinkimas ir sugrupavimas būtų tinkamas tikslui, kuriam jas numatyta panaudoti. Atpasakojimu perteikiama, pvz., istorinių įvykių, procesų eiga. Visa tai dažniausiai yra darbo tyrimo objektas.2 Politikos moksle plačiausiai taikomos dvi empirinės socialinių tyrimo metodų grupės: kiekybiniai ir kokybiniai metodai. Gana populiarus yra ir lyginamasis metodas. Metodų taikymas tyrinėjant vieną ar kitą politikos problemą priklauso nuo epistemologinės (tam tikro tikrovės apibrėžimo būdo) krypties. Kiekybinis tyrimas paprastai atliekamas pagal nustatytą schemą. Jis yra sisteminis, empirinis ir kritiškas hipotezių apie reiškinių ryšius tyrinėjimas. Kiekybinio tyrimo metu duomenys yra renkami naudojant struktūruotas anketas, atliekant turinio analizę, kaupiant statistinius duomenis
2 Rienecker, L.; Jørgensen, P. S. Kaip rašyti mokslinį darbą. Vilnius: Aidai, 2003. P. 167–171, 219.
9

1. bendrieji nurodymai

suvestinėse. Šio tyrimo privalumas – jis padeda surinkti objektyvius duomenis, jį galima pakartoti. Svarbu ir tai, kad kiekybinis tyrimo metodas sudaro galimybes apibendrinti tiriamus reiškinius agreguotu lygmeniu, pateikti apibendrintas tiriamųjų vienetų charakteristikas. Kiekybiniams duomenims apdoroti paprastai pasitelkiamos įvairios statistinės analizės procedūros: dažnių, laiko eilučių pasiskirstymo, koreliacinė, regresinė, faktorių analizės ir kt. procedūros. Kokybinis tyrimas vykdomas, kai siekiama ištirti žmonių patirtį, įvykių supratimą, socialinius procesus ir kontekstą. Kokybiniai duomenys renkami atliekant stebėjimus, nestruktūruotus interviu, kokybinę turinio analizę, dokumentų analizę, biografinį tyrimą. Dažnai kokybiniai tyrimai kritikuojami dėl to, kad surinkti duomenys gali būti šališki, nenuoseklūs, sunkiai palyginami ar apibendrinami. Taigi, norint visapusiškai ištirti analizuojamus reiškinius, patariama derinti kiekybinius ir kokybinius metodus. Socialiniuose moksluose plačiai taikomas lyginamasis metodas, kurio tikslas – nustatyti tiriamųjų reiškinių esmines savybes, lyginant tų reiškinių panašumus ir skirtumus.3 Dažnai politikos mokslo tyrimuose lyginamos įvairių šalių politinės sistemos arba jų elementai (posistemės): parlamentai, vyriausybės, partinės ir rinkimų sistemos, konstitucijos, politiniai režimai ir kita. Darbuose gali būti naudojamas tiek į atvejus nukreiptas lyginamasis metodas (analizei pasirenkama daugiau atvejų ir mažiau kintamųjų), tiek į kintamuosius nukreiptas lyginamasis metodas (pasirenkama mažiau atvejų ir daugiau kintamųjų). Svarbu tai, kad lyginimui turi būti sukurta speciali kintamųjų matrica, pagal kurią atliekama atvejų lyginamoji analizė. Rašto darbo metodas susideda iš įvairių mokslinių metodų, technikų ar procedūrų, taikomų priimtina eilės tvarka. Darbo metodas ir teorijos pristatomos rašto darbo pradžioje. Nedidelės apimties rašto darbe teoriją ir metodą užtenka pristatyti darbo įvade. Jeigu rašto darbe yra teorijos ir metodo kritikos skyrelis, jis turi eiti prieš medžiagos analizę.
3
10

Novagrockienė, J. Politikos mokslo pagrindai. Paskaitų konspektai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2001. P. 49.

• Įvade formuluojama tyrimo problema. tiek magistro darbuose. 3 priedą). Santrauką užsienio kalba privalu pateikti tiek bakalauro. Joje koncentruotai išdėstomi esminiai tyrimo aspektai: pristatomas darbo objektas. pavadinimu nusakoma tiriamojo dalyko esmė. simbolių. bendrieji nurodymai 1. kurie darbe turi būti sunumeruoti apatiniame dešiniajame lapo kampe arba apatinės paraštės centre.1. nusakytas rašto darbo pobūdis (pvz. pavadinimas (temos formuluotėje turi atsispindėti objektas ir svarbiausia idėja. Jos apimtis yra 1 puslapis. • Sutartinių ženklų. pateikiamų prieš įvadą. tyrimo problema. rašto darbų struktūra Rašto darbus sudaro šios pagrindinės struktūrinės dalys: • Titulinis lapas. kursinis darbas. terminų santrumpų sąrašas (jei ženklų.. bakalauro ar magistro darbas). Jei vieno skyriaus paskutiniajame puslapyje tekstas užima daugiau kaip pusę puslapio. tada puslapiai numeruojami nuo jų (žr. Jei tekstas užima mažiau kaip pusę puslapio.2. 1 priedą). nes jie nenumeruojami. autorius. todėl jis turi būti tikslus ir aiškus). Puslapių numeravimas arabiškais skaitmenimis pradedamas tik nuo įvado pirmojo puslapio arba. pavyzdžiui. jos sąlygojamas tyrimo 11 . • Santrauka pateikiama lietuvių bei pasirinkta užsienio kalba (viena iš pagrindinių Europos Bendrijos kalbų). vienetų. santrumpos ar santraukos bei lentelių sąrašas. poskyriai ir punktai) bei nurodomi jų puslapiai. taip pat nurodyta. metodai bei svarbiausi išvadų teiginiai. tai naujas skyrius gali būti pradedamas tame pačiame puslapyje. referatas. Titulinio lapo ir turinio puslapiai turinyje nenurodomi. simbolių. atlikimo metai ir vieta (žr. jei yra dalių. uždaviniai. tikslai. Dalys numeruojamos arabiškais skaitmenimis. • Turinyje turi būti išvardytos visos struktūrinės darbo dalys (skyriai. tai naujas skyrius pradedamas naujame puslapyje. kuriam dėstytojui darbas yra adresuotas. 2 priedą). kuriame turi būti nurodytas tikslus mokslo institucijos pavadinimas. vienetų ir terminų bendras skaičius didesnis nei 10 ir kiekvienas iš jų tekste kartojasi daugiau nei 3 kartus) pateikiamas prieš įvadą (žr.

„Australija“. išdėsčius medžiagą. bendrieji nurodymai objektas. būtina išlaikyti loginius jų tarpusavio ryšius ir sistemingumą. Įvadinėje darbo dalyje taip pat pateikiami tyrimo tikslas ir uždaviniai. bendram darbui suteikiama nuoseklumo ir sukuriamas darbo organiškumo įvaizdis. įvardijama darbo teorinė ir praktinė reikšmė. aptariamas darbo aktualumas ir naujumas. Konkretaus darbo struktūrą turi lemti tiriamasis objektas. Paprastai tiriamoji dalis susideda iš skyrių. aiškinamos hipotezės. Svarbu. „Politinė komunikacija“ ir pan. bei iš skyrių. pereinant nuo vienos tyrimo problemos dalies prie kitos. kad išvados būtų grupuojamos pagal iškeltus uždavinius. Dėl šios priežasties yra pravartu prieš rašant darbą jo struktūrą aptarti su dėstytoju. Netinkamos yra ilgos publicistinio stiliaus formuluotės arba tokie pavadinimai. apžvelgiami esminiai darbe naudojami tyrimo šaltiniai. Tada lengviau rašyti galutines išvadas. • Pagrindinėje (tiriamojoje) darbo dalyje nuosekliai analizuojami įvade suformuluoti tyrimo uždaviniai. nors 12 . Išvados turi tiesiogiai išplaukti iš darbo ir nedubliuoti viena kitos. Darbas gali būti paremtas šaltiniais. Pagrindinė darbo dalis yra skirstoma į tyrimo pobūdžio pagrįstus skyrius.1. analizuojančių konkrečius mokslinio tyrimo rezultatus. Skyrių. keliami bei įrodinėjami autoriaus teiginiai. Rekomenduojama kiekvieną skyrių pradėti nuo trumpos įžanginės dalies bei. Kai rašomi pagrindiniai skyriai. užbaigti jį apibendrinimu ir pateikti kelis jungiamuosius ar nukreipiamuosius į būsimąjį skyrių sakinius. kad pagrindinę tiriamąją dalį sudarytų tik įvade apsibrėžtų uždavinių sprendimas ir nebūtų nukrypstama nuo darbo objekto. pristatoma metodologija (tyrimo metodai). kuriuose paminima tik atskira valstybė ar mokslo šaka. taikoma metodologija bei tyrimo šaltinių bazė. kuriuose pristatomas teorinis darbo pagrindas. o pastarieji – į poskyrius. bet specifiški. poskyrių ir punktų pavadinimai turi būti trumpi. bibliografija ir konkrečiu tyrimu. gali būti iškeliama hipotezė (hipotezės). kurie yra tiesioginiai atsakymai į iškeltą tikslą ir jo nulemtus uždavinius (patartina. Jos apibendrina mokslinio darbo rezultatus ir užbaigia darbą. pavyzdžiui. literatūra bei supažindinama su darbo struktūra. Išvadose turi būti formuluojami svarbiausi teiginiai. • Išvados negali būti trumpas pagrindinės dalies turinio atpasakojimas.

mokslinių šaltinių fotokopijos. ji gali būti pateikta pagrindinėje darbo dalyje. Jeigu vaizdinė medžiaga (pvz. atlikto tyrimo. Išvadų vertė ir pagrįstumas priklauso ne tik nuo pasirinktos problemos. kurią rekomenduojama pateikti bakalauro ir magistro darbe (žr. Lentelės.. bendrieji nurodymai jos neturi tiksliai sutapti). lentelė) yra mažesnė negu puslapis. Jose necituojama. 5 priedą). profesionalumas bei kompetencija. diagramos ar kiti priedai turi turėti pavadinimą ir eilės numerį. gali būti formuluojamos ir trumpai pateikiamos rekomendacijos ir pasiūlymai gautiems rezultatams panaudoti bei tolesnėms tyrimų gairėms. kiek autoriui pavyko išanalizuoti iškeltus klausimus ir kurie klausimai taip ir liko neatsakyti. po to – šaltinių sąrašas. reikšmingas ir paties autoriaus mokslinis lygis. Šioje neprivalomoje darbo dalyje pateikiamos lentelės.1. jame nurodytini tik tie šaltiniai ir ta literatūra. • Padarius išvadas. diagramos. Priedai – tai papildoma informacinė medžiaga. nesiekiama polemizuoti ar pateikti naujos faktinės medžiagos. ar pavyko patvirtinti arba paneigti rašto darbo hipotezes ar ginamuosius teiginius. Išvados turi paaiškinti skaitytojui. • Priedai gali būti (jeigu to reikia) pateikiami darbo pabaigoje. kuri darbe svarstoma. Jeigu rašto darbe remiamasi literatūra. interpretuojama. Sudarant šį sąrašą. jos pavadinimas turi būti transkribuotas lotyniškomis raidėmis ir įtrauktas į pagrindinį sąrašą (žr. Literatūros ir šaltinių sąrašas pateikiamas abėcėline tvarka. Taigi. reikia aiškiai atskirti tyrimo šaltinius ir literatūrą. 4 priedą). • Literatūros ir šaltinių sąraše pateikiami bibliografiniai naudotos literatūros ir šaltinių aprašymai pagal bibliografinio aprašo taisykles. tai šioje baigiamojoje darbo dalyje reikia parašyti. kurioje naudojama ne lotyniška abėcėlė. Jei darbe buvo formuluojamos hipotezės ar ginamieji teiginiai. Visų pirma pateikiamas darbe panaudotos literatūros sąrašas. žemėlapiai bei kita tyrimą iliustruojanti medžiaga. tiriama. schemos. vertinama ir kuri žymima išnašose. 13 .

 Magistro darbo apimtis – 50–70 puslapių (jei darbo tema reikalauja didesnės apimties.  Kursinio darbo apimtis turi būti apie 15–20 puslapių. t. rašto darbų ProPorcijos.  Teksto šriftas: Times New Roman. be taškų ir kablelių.3.. o išvados – apie 5 proc. numeruojami.). poskyrių – 14 pt. apimtis nustato dėstytojas. viso darbo (nesant priedų – ne mažiau kaip 85–88 proc. išskyrus titulinį ir turinio..  Tiriamojo darbo apimtis turėtų būti apie 17–25 puslapius. bendrieji nurodymai 1. viso darbo.  Antraščių teksto raidyno dydis gali būti paryškintas (Bold).1. įvadas.. priedai – 30 proc. arabiškais skaitmenimis. y. kairioji – 30 mm.  Puslapiai. aPimtys ir aPiPavidalinimas Pagrindinė darbo dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 70 proc. Puslapio numeris rašomas lapo apatinės paraštės centre. Visiems rašto darbams keliami šie bendrieji apipavidalinimo reikalavimai:  Rašoma tik vienoje lapo pusėje A4 formatu (210 X 297 mm. 14 . bakalauro darbas gali būti išplėstas iki 55 puslapių). tačiau ji negali būti mažesnė negu 4 puslapiai ir didesnė negu 15 puslapių. Rekomenduojamos šios įvairių rašto darbų apimtys:  Referatų. magistro darbas gali būti išplėstas iki 80 puslapių). kad įvadas sudarytų apie 7 proc. nedidelės apimties mokslo darbų. Skyrių pavadinimų raidžių aukštis turi būti 16 pt. išvados. Pageidautina.  Pagrindinio teksto raidyno dydis – 12. popieriuje paliekant paraštes: viršutinė ir apatinė – po 20 mm. dešinioji – 10 mm).  Bakalauro darbo apimtis – 35–45 puslapių (jei darbo tema reikalauja didesnės apimties.

 Pristatant bakalauro ir magistro darbą į katedrą.  Rašant iš naujos eilutės. rašto darbų literatūra ir šaltiniai Literatūrai yra priskiriama mokslinė tiriamoji literatūra. reikia atnešti ne tik atspausdintus darbus. poskyrių – per 1. ir pagal kairiąją paraštes. apklausų protokolais (jei kokybinis tyrimas). Darbo ir skyrių pavadinimai rašomi didžiosiomis raidėmis. kuriame įdėtas kompaktinis diskas su visu baigiamojo darbo tekstu. aplankas nėra būtinas. Galima disko ir neklijuoti. Jie 15 . bendrieji nurodymai skirsnių – 12 pt. 1. draudžiama atskirus puslapius dėti į atskiras įmautes). pastraipoms nustatoma abipusė lygiuotė – tekstas sulygiuojamas ir pagal dešiniąją.  Rašto darbo lapai turi būti susegti segikliais (referatai tik susegami. tik atnešti atskirai įdėjus į voką. Monografijos dažniausiai rašomos vieno autoriaus. tekstą reikia atitraukti nuo krašto 10–15 mm.  Išnašų ar nuorodų teksto raidyno dydis – 10. Trečiajame darbo viršelio puslapyje turi būti įklijuotas vokas. bet pastaruoju metu monografijomis vadinami ir kelių autorių kolektyvo parašyti darbai. įrašytą kompaktiniame diske (CD-R).4.5 intervalo. kurie gali būti skirstomi į šias rūšis: • Monografijos. o bakalauro ir magistro darbai įrišami su spirale arba kietais viršeliais. kursiniai darbai įsegami į aplanką arba įmautę. poskyrių – mažosiomis raidėmis. Skyrių pavadinimai atitraukiami nuo teksto per 2 eilučių intervalą.5 intervalą. kurių apimtis didžiausia iš visų mokslinių darbų. duomenų matrica (jei kiekybinis tyrimas).1.  Tarpų dydis tarp eilučių – 1. bet ir paruošto darbo kopiją. nuotraukomis ir kitais dokumentais. Darbas paprastai skiriamas išsãmiai vienos problemos analizei. Tai mokslininkų parengti empiriniai arba teoriniai tiriamieji darbai.

kurios vadinamos Occasional Paper. Konstitucija ir politikos teorija. tai užtenka nurodyti 4 5 Nurodytos knygos aprašas: Lane. • Straipsniai kituose moksliniuose leidiniuose – vidutinės apimties moksliniai darbai. 16 . European Political Research ir kituose. 2003. Jei autorių yra daugiau. kurie dar vadinami studijomis. West European Politics.5 • Straipsniai periodiniuose moksliniuose žurnaluose – nedidelės apimties. tai būtina ruošiant aprašus nurodyti visus autorius. Dažnai šie darbai nėra publikuoti. tiek straipsniai gali būti paruošti ne tik vieno tyrinėtojo. Jan-Erik. • Kita literatūra. Politikos mokslų almanachas. Pavyzdžiui. skaitytojams prieinami kaip rankraščiai. politologų mokslinių straipsnių galima rasti tokiuose moksliniuose leidiniuose kaip Politologija. monografija vadinamas Jan-Erik Lane darbas Konstitucija ir politikos teorija. Pavyzdžiui. Nurodytos knygos aprašas: Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą. dažniausiai konferencijos pranešimų pagrindu parašyti moksliniai straipsniai.4 Kolektyvinę monografiją Šiuolaikinė konstitucija: studijos apie užsienio šalių konstitucinį reguliavimą neseniai išleido Mykolo Romerio universiteto dėstytojai. Jie gali būti spausdinami kaip knyga arba kaip atskiras kokios nors leidinių serijos darbas. Jei monografijos autorių nėra daugiau kaip trys. užsienio šalių universitetuose ir mokslo tyrimų institutuose yra leidžiamos leidinių serijos. Research Paper. 2005. bet ir mokslininkų kolektyvo. Tiek monografijos.1. Tiltai. Ruošiant straipsnio aprašus būtina nurodyti visus autorius. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto leidybos centras. mokslinio tyrimo rezultatais paremti moksliniai darbai. bendrieji nurodymai vadinami kolektyvinėmis monografijomis. • Straipsniai konferencijų medžiagos rinkiniuose – nedidelės apimties. tiek studijos. Pavyzdžiui. Kaunas: Naujasis lankas. Kolektyvinė monografija. o leidinys yra redaguotas. Journal of Political Science. • Disertacijos – doktorantūros studijų baigiamieji darbai.

Svarbu paminėti. Antriniai šaltiniai yra tie.1. biografijas. Antriniais šaltiniais galime vadinti institucijų administracinius raštus. Studento susipažinimas su kuo platesne jo rašto darbui svarbia literatūra yra esminė sąlyga. tai laikraščiai ir autobiografija bus pirminiai šaltiniai. kai cituojamas konkretus skyrius. tai šiuo atveju ir autobiografijos. kai laikraščiuose skaičiuojame. o magistrantų referatams. Pirminiai šaltiniai yra mokslininkų tyrimuose neapdoroti arba tik iš dalies apdoroti duomenys. Pavyzdžiui. bendrieji nurodymai redaktorius. interviu. turintiems empirinę dalį. ataskaitas. istorinius dokumentus ir pan. Rašto darbuose galima remtis ir šaltinių publikacijomis. Rašto darbo šaltiniai skirstomi į pirminius ir antrinius. bakalauro ir magistro rašto darbams. spaudos straipsnius (priklausomai nuo rašto darbo pobūdžio). reikalingi analitiniam darbui. kurios būna pateikiamos arba atskirais leidiniais. laiškus. įstatyminius ir normatyvinius aktus. interpretuoja ar vertina pirminių šaltinių medžiagą. užtikrinanti tiriamojo darbo kokybę. tarptautinių organizacijų pateikiamus duomenis. priklausomai nuo pasirinkto analizės lygio. tarptautines sutartis. ir laikraščiai bus antriniai šaltiniai. Pirminiais šaltiniais yra laikomi pačių tyrimo autorių iš įvairiais tyrimo metodais atliktų empirinių tyrimų surinkti duomenys. vienu atveju gali būti pirminiai. arba naudojame autobiografiją siekdami įvertinti autoriaus politinį lojalumą. arba mokslinių leidinių prieduose. kad tie patys egzistuojantys duomenys. Prie pirminių šaltinių galima priskirti sociologinių apklausų duomenis. kurie kopijuoja. Šaltinių atranką ir objektyvų jų įvertinimą lemia tinkamos metodologijos pasirinkimas bei aiškiai formuluojami mokslinio tyrimo tikslai ir uždaviniai. kurie gali būti archyvuose. 17 . dienoraščius ir kita. užtikrinanti pakankamą tyrimo kokybę. kiek kartų tam tikras asmuo minimas straipsniuose. viešųjų tyrimų kampanijų pateikiamas tyrimų ataskaitas. rinkimų kampanijų medžiagą. o kitu – antriniai šaltiniai. Šaltiniai yra svarbi. politikų pasisakymus. politinių institucijų statutus bei dokumentus. Jei autobiografijas naudojame norėdami suprasti politinius įvykius arba tiriame laikraščio lyderių politinę poziciją. – būtina sąlyga. Konkrečius autorius tuomet būtina nurodyti. tų duomenų suvestines. kitaip surinktus statistinius duomenis. Darbo šaltiniai – tai empirika.

• interviu. Liberalism. po leidimo vietos: 18 . Po taško pateikiamas leidyklos pavadinimas. Visų pirma pateikiamas naudotos literatūros sąrašas. • ataskaitos (tarptautinių organizacijų. po kablelio rašoma pirma vardo raidė ir taškas. autobiografijos ir memuarai. Literatūros aprašas gali būti dvejopas: 1. • teisės aktai. po to – šaltinių sąrašas (žr. (1989). bendrieji nurodymai Apskritai visi šaltiniai gali būti skirstomi į šias grupes: • statistiniai duomenys. 2. • archyviniai duomenys. Jie rašomi aprašo gale. Tuomet skliausteliuose pateikiami leidinio leidimo metai. tai apraše nurodoma autoriaus pavardė. kurių negalima priskirti nė vienai iš anksčiau pateiktų grupių). reklamos ir kita). Oxford: Clarendon Press. Community. dvitaškis ir leidimo vieta: Kymlicka. Bibliografinis literatūros ir šaltinių aprašas sudaromas abėcėlės tvarka ir pateikiamas darbo pabaigoje atskiru skyriumi. tai knygos aprašas išlieka panašus. Jei nuorodos tekste pateikiamos skliausteliuose. pranešimai. žurnalai). • žodynai. valdžios institucijų ir kita). • politinių partijų duomenys: programos. • spausdinta žiniasklaida (laikraščiai. Jei nuorodos tekste pateikiamos išnašose puslapio apačioje. 4 priedą). • biografijos. W. • elektroninė žiniasklaida (televizijos laidos. žinynai. kalbos ir kita. bet keičiasi leidimo metų vieta. and Culture. po skliaustelių pasvirusiu šriftu pateikiamas knygos pavadinimas ir dedamas taškas.1. • kiti šaltiniai (sunkiai grupuojami šaltiniai.

tai aprašas atrodo taip: Lachat. 1989. Antreprenerystės reiškinio sociologiniai bruožai. and Schmitt-Beck. arba Lachat. Nancy H. Abiem atvejais skiriasi ne tik leidimo metų vieta. A. Rudiger (ed. 47–55. When do election campaigns matter. Darbai ir dienos. Community. • Jei pateikiamas periodiniame moksliniame leidinyje išspausdinto darbo aprašas. David M. 2(3). t. arba Jusevičius. 19 . and Zingale. When do election campaigns matter. y. Antreprenerystės reiškinio sociologiniai bruožai. 2(3). (2002). 47–55. Political Behavior of the American Electorate. and Culture. P. bendrieji nurodymai Kymlicka. William H. 2002. W. tai aprašas yra toks: Flanigan. Prazauskas. Oxford: Clarendon Press. R.). R. Socialiniai mokslai: sociologija. tai jis turėtų būti toks: Jusevičius. R. David M. and Schmitt-Beck. 2002. and to whom? // Farrell. Tarp galios ir diplomatijos. 1995. and to whom? // Farrell. Liberalism. bet ir pats aprašas pagal literatūros tipą. ar tai monografija.). Washington D. (1991). and Sciarini. and Sciarini. P. 299–311. C. Do Political Campaigns Matter? London and New York: Routledge. 30. P. • Jei aprašoma kelių autorių monografija. P.: Congressional Quarterly Press. T. ar straipsnis. Rudiger (ed. • Jei aprašomas kolektyvinėje monografijoje esantis atskiro autoriaus parašytas skyrius. Socialiniai mokslai: sociologija. (1995).1. P. Do Political Campaigns Matter? London and New York: Routledge. R.

leidinio duomenys (data arba metai bei numeris). P. 2004 m. Estijos politika pamiršo principus. straipsnio pavadinimas. Kas penktas rinkėjas neatsimena už ką balsavo. E. Lietuvos žinios. A. 2. bendrieji nurodymai arba Flanigan. Lietuvos rytas. įvairių institucijų interneto svetainių informaciją ir kita. C. Pvz. 234. 1991. Rasta: http://www.. Nr. žiūrėta: 2001 01 10. Political Behavior of the American Electorate. konferencijų medžiaga ir pan. Washington D.: Congressional Quarterly Press. spausdintos žiniasklaidos straipsnius. Nancy H. Valdininkai nesiliauja savivaliauti. periodinio leidinio pavadinimas (kursyvu). spalio 8 d. suskirstytas (jeigu reikia) į teisės aktus. statistinius duomenis. Laikinoji Sostinė. Pvz. P..lt. periodinis leidinys (kursyvu). Milčius. P. pavyzdžiui.1. Nr. tai jo seka: autoriaus pavardė bei – po kablelio – vardo pirmoji raidė. jeigu įmanoma – puslapiai. Šaltinių aprašų seka yra tokia: • Jei pateikiamas straipsnio iš žurnalo ar laikraščio aprašas. 2002. leidinio duomenys (data arba metai bei numeris). straipsnio pavadinimas. Šaltinių aprašas pateikiamas atskirame sąraše.: Patašius. tarptautinių organizacijų ataskaitas.: Butrimas. Peter Chris. 2000 11 06. teksto tipas bei kiti įmanomi nustatyti duomenys apie tekstą. visas interneto adresas. 1.Lrytas. kada žiūrėta informacija. prierašas. Constitution – Making in Tanzania: The Role of 20 . pagal abėcėlę. William H. and Zingale. dokumento ar kito šaltinio pavadinimas. • Įvairiose interneto svetainėse esančių šaltinių aprašo seka: autoriaus pavardė bei – po kablelio – vardo pirmoji raidė. jeigu reikalinga – puslapiai. 130. M.

publikavimo „Valstybės žiniose“ metai. dokumento internetinis. Rasta: http://www. nuoroda į „Valstybės žinias“ (santrumpa Žin. nuoroda į straipsnį (jeigu reikia). y. dokumento sudarytojas.1. lapkričio 11 d. P. 2002 February. Nr.htm. priėmimo data bei akto numeris. galima nurodyti akto ar jo oficialaus publikavimo duomenis. Pvz. Pvz. Annual State of Constitutionalism Report. New President. Old Problems. Ne Lietuvos teisės akto duomenys rašomi pagal atitinkamoje valstybėje ar organizacijoje nusistovėjusias taisykles. raštvedybinis. žiūrėta: 2007 03 19. archyvinis šaltinis. R.kituochakatiba. Nr. Valstybės ir savivaldybių biudžetų finan21 . Vilnius. 1997. žiūrėta: 2007 04 12.zamlii. 404.: The Constitution of Zambia. 2000. 204-2626.: LR vietos savivaldos įstatymas. jei reikalinga – nurodoma aktą priėmusi institucija ir akto forma.chadwyck.co. dokumento eilės numeris. Žin. bendrieji nurodymai the People in the Process. • Teisės aktų aprašo seka: teisės akto pavadinimas. Nr.zm/ const/1996/const91. Rasta: http://iibp. LR politinių kampanijų finansavimo kontrolės įstatymas. kur rasta ir kada žiūrėta. New African. žiūrėta: 2007 03 19.ug/Maina99.com/toc/ NewAfrican/404February2002. 1997 m.. Eastern Africa Centre for Constitutional Development. 5. 2000. Organizacinių ir tvarkomųjų dokumentų aprašo seka: dokumento tipas. Nr.: Nutarimas dėl 2003 m.htm. Jere-Malanda.). t. dokumento pavadinimas. data ir registracijos numeris. 1994 07 07.htm. VIII-506. 1996.. str. No. Pvz. 12. registracijos numeris arba nuoroda į priedus (jeigu įmanoma). I-533. Rasta: http://www. Žin.ac. 91-2832.

1. būtina nurodyti dokumento pavadinimą. rašto darbų nuorodų ir citavimo taisyklĖs Citata – tai pažodinis rašytinio ar skaitytinio teksto perteikimas. Nr. Interviu aprašo seka: autoriaus pavardė ir vardo pirmoji raidė. „protesto politikos paplitimas nėra kliūtis demokratijos konsolidacijai. Cituojamos literatūros ir šaltinių pažodinės ištraukos pateikiamos kabutėse. 1 pavyzdys Tačiau. visą knygos ar šaltinio pavadinimą (kursyvu) (jeigu tai archyvinis dokumentas. vieta ir apklaususio asmens duomenys. jei pateiktas – interviu pavadinimas (kursyvu).lsa. 51. sąlygotų mokslinės etikos reikalavimų. Pvz. Kandidatų pasirinkimo motyvacija. 1.lt/ dokumentai/22vnut51.: Antanas.5. archyvinį fondą. Rašant bet kokios apimties rašto darbą.. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdyba. dokumento parašymo metus. nes ši netradicinė politinė elg22 . privalu laikytis bendrųjų citavimo taisyklių. Rasta: http://www. metus ir puslapį (visas leidinio aprašas pagal bibliografinio aprašo taisykles). Anykščių raj. anot Remigijaus Rekašiaus. Citatų nuorodos gali būti pateikiamos dviem būdais: 1) Puslapio apačioje. apklausos data.html. nurodant cituojamo leidinio autorių ar autorius (pavardes ir pirmą vardo raidę). bendrieji nurodymai sinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto. žiūrėta: 2003 08 20. cituojamo lapo numerį). išnašose. Apklausėjas – Jurgis Inčiūra. leidimo vietą. Apklausa atlikta 2006 07 10 Juodėnų km. 2002 09 25. P.

236–237. A.. S. L. Taip pat žr. Visas aprašas pateikiamas literatūros ir šaltinių sąraše. P. o ne tiesiogiai cituojama. c ir t. kad. 2001b). jas reikėtų išskirti pridedant raides a. 1985. Jørgensen..“ (Vaškelevičius. 23 . A. Jeigu kalbama apie to paties autoriaus skirtingas publikacijas. nurodant autoriaus pavardę (be vardo raidės). tai nurodoma taip: Nisbet (2000) teigia. kol ji neperžengia neprievartinių veiksmų ribos. Lietuvos politinė sistema: sąranga ir raida. Nuoroda turi būti informatyvi ir leidžianti lengvai surasti cituojamą leidinį ar dokumentą. bendrieji nurodymai sena.1. po publikacijos metų. 6 Rienecker.) Krupavičius. 221. Pvz. Vilnius. 2004.. 2001a. Vilnius: Poligrafija ir informatika. P.: Kniūkšta. yra demokratiškas piliečių dalyvavimo politikoje būdas“. 2001. R. t. publikacijos leidimo metus bei puslapį. (Red. Čekija bei Danija tvirtai remia mūsų siekius tapti pilnateisėmis NATO narėmis jau 2002 m. išleistas tais pačiais metais. P. Luošaitis. b. P. Kanceliarinės kalbos patarimai. 2) Tekste užbaigus kabutes. cit. nuoroda pateikiama skliausteliuose. kad „Vidurio Europos ir Skandinavijos valstybės. visų pirma Lenkija. Op. 29).: Taip teigiama keliuose teisės specialistų darbuose (Petersen.. 2 pavyzdys Apie paramą Baltijos valstybėms teigiama. Jeigu autoriaus mintis tekste komentuojama. p. Politinis dalyvavimas. _____________________ 6 Rekašius.

2 Ten pat. Svarbu paminėti. b). p. Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. . Jeigu citatoje praleidžiamas tekstas. 1996. cit.“. cit. 161. ta vieta žymima šiuo sutartiniu ženklu: <.. pavyzdžiui. siekiantis ginti nacionalinius interesus..1. suvokti nacionalizmo sėkmės ar nesėkmės priežastis įmanoma tik tada. p. 165. Jeigu cituojamas tas pats puslapis. Op. New York: Chatman House. P.>. 165. D. leidimo metus (jei skirtingais metais parašyti) arba prirašyti raidę (a. A. Vieną kartą cituoto leidinio pavadinimo toliau tekste viso pateikti nereikia. P. parašyti „Op. 2002a. Užtenka nurodyti autorių. 3 pavyzdys Kaip pažymi prof. cit. Prazauskas.“ (arba Ibid. jei to autoriaus tekstai parašyti tais pačiais metais.. _________________________________ 2 Norris. bendrieji nurodymai Jeigu leidinys cituojamas kelis kartus iš eilės. Op. jo numerio nurodyti nereikia: _________________________ 1 Russel.) ir nurodyti puslapį. pakanka nuorodos vietoje parašyti „ten pat. Jei tekste naudojami keli to paties autoriaus darbai. tuomet būtina nurodyti jų skiriamuosius ženklus. kurių bendras 24 . 165. kai jis analizuojamas „kaip ideologija ir judėjimas. cit. kad ne visuomet užtenka nurodyti tik autoriaus pavardę ir rašyti „Op.. P.“ (tai lotyniškai reiškia „cituotas kūrinys“) ir nurodyti puslapį: _____________________________ 2 Norris.

>. ir tai savo ruožtu sukuria skirtingus nacionalizmų tipus. Nuo kandidatų paskelbimo dienos prasideda rinkimų agitacijos kampanija. kandidatų sąrašams burtais suteiktus rinkimų numerius. Vyriausioji rinkimų komisija „Valstybės žiniose“ paskelbia rinkimuose dalyvaujančių partijų ir koalicijų kandidatų sąrašus. Jeigu pačioje citatoje rašto darbo autorius įterpia savo komentarą. nes specialūs įstatymai rinkimų kampanijoms buvo priimti gerokai vėliau.. taip pat vienmandatėse rinkimų apygardose iškeltus kandidatus. simbolių.. šių sąrašų kandidatų rinkimų numerius. kurios sukuria sudėtingą nacionalizmo struktūrą. šis komentaras išskiriamas laužtiniais skliaustais: „Citatos tekstas [komentaras] citatos tęsinys“. 4 pavyzdys Būtent LR Seimo rinkimų įstatyme atsirado pirmos rinkimų kampanijas reglamentuojančios taisyklės. Jeigu dalis citatos teksto neatitinka šiuolaikinės lietuvių kalbos rašybos taisyklių arba citatoje esanti lingvistinė struktūra nėra visiškai aiški. Dėl šios priežasties kiekvienam konkrečiam nacionalizmui atstovauja keletas srovių. 25 . Čia įmanomi įvairūs strategijos ir taktikos skirtumai. ji turi būti išskirta atitraukiant ją nuo paraštės ir paliekant po tuščią eilutę viršuje ir apačioje.>. taip pat prioritetai. pradedant liberaliuojudemokratiniu ir baigiant radikaliu-karinguoju <.. bendrieji nurodymai vardiklis – optimalių tautos gyvavimo sąlygų užtikrinimas <. kultūrinių bei istorinių auto-stereotipų kompleksą“. Šio įstatymo 45 straipsnyje apibrėžiama oficialios rinkimų kampanijos pradžia: Likus ne mažiau kaip 30 dienų iki rinkimų. po jos rašoma [sic!]. įvardijami įvairių socialinių-politinių segmentų programose. Jeigu darbe pateikiama ilga citata (užimanti daugiau kaip 4 eilutes rašto darbo teksto).1. Ji apima tam tikrą interesų..

Kaip teigė A. P. 24). Douzino žodžius. p. tai būtina nurodyti abu šaltinius nuorodoje ir literatūros apraše (tekste paminite tikrojo minčių autoriaus pavardę.1. Ji tautininkų buvo vertinama kaip elementas.) Laučius. prispaustuosius bei benamius sutelkiančiu šauksmu. 7 26 Žr. V. A. ši socialinė grupė jaučia didžiausią nuoskaudą. tada. jog ši atskala yra ne lenkų. bet lietuvių tautos dalis. y. Tuščiaviduriai žmogaus teisių šarvai // (Sud. Vilnius: DPI. kur jis buvo cituotas. revoliucionierių ir disidentų politine programa“ (Navickas. bendrieji nurodymai 5 pavyzdys „neleidžia“ jiems tapti lojaliais Lietuvos piliečiais. tai privalote nurodyti abu šaltinius. 2006. M. p. norime cituoti mintis ne iš originalaus teksto. prispaustuosius bei benamius sutelkiančiu šauksmu. 2006. Pavyzdžiui. .669 Jeigu norima savo darbe pateikti citatą. kurioje radote citatą. o iš ten. tai leido tvirtinti. Jei norite savo darbe pateikti šiuos A. Navickas. Konservatizmo takoskyros. Navicko cituojamus C. „Žmogaus teisės tapo išsilaisvinimo iš priespaudos principu. t. kuri cituojama kurio nors kito autoriaus knygoje ar kitame moksliniame darbe. aprašą). revoliucionierių ir disidentų politine programa“ (2002. o nuorodoje pateikiate knygos. Smetona. 6 pavyzdys Andrius Navickas savo straipsnyje7 rašo: Kaip rašo Costas Douzinas: „Žmogaus teisės tapo išsilaisvinimo iš priespaudos principu. „kai nebeįstengia [sic!] daryti nuoskaudos lietuviams“. 24. kuris savyje akumuliavo visas blogąsias lenkų bajoriškos tautos (bajoriškos tautinės kultūros tradicijos) charakteristikas. 1). Römerio manymu. jūs rašote: Pasak Costo Douzino.

tačiau. 2006. ką studentas norėjo pasakyti.1. Oxford: Hard Publishing. ar rašto darbe užsienio autorių ir kitų nagrinėjamų veikėjų vardus bei pavardes rašys naudodamas originalo. ar lietuvišką transkripciją. jeigu tai yra būtina tyrimo tikslams ir uždaviniams įvykdyti. jeigu tai yra suderinta su dėstytoju ir katedra. P. 2000. Rašto darbo skaitytojas turi nesunkiai suprasti tai. Apibendrintai galima pasakyti. kad rašto darbo kalba turi būti aiški. jeigu juos galima pakeisti lietuviškais atitikmenimis. Vilnius: DPI. revoliucionierių ir disidentų politine programa“. rašto darbų kalba Rašto darbai rašomi lietuvių kalba. pastaruoju atveju. bendrieji nurodymai Jei jūs tekste nepaminite tikrojo minčių autoriaus. Cituota iš Douzin. pirmą kartą nurodant 27 . Antraip tai gali būti įvertinta kaip nekompetencijos ženklas. The End of Human Rights.1 ___________________________________________________________ Navickas. Costo. Taip pat reikėtų vengti labai sudėtingų sakinių. 1. V. P. Tuščiaviduriai žmogaus teisių šarvai // (Sud. Atskirais atvejais rašto darbai gali būti pateikiami ir užsienio kalba. Jos tapo „išsilaisvinimo iš priespaudos principu. Rašto darbų kalba turi būti rišli.6. Rašto darbuose reikia vengti tarptautinių žodžių. prispaustuosius bei benamius sutelkiančiu šauksmu.) Laučius. Konservatizmo takoskyros. nuosekli ir aiški. tai tuomet būtina jį nurodyti nuorodoje ir šaltinio apraše. Rašto darbuose galima pateikti citatas originalo kalba tik tuo atveju. Sakinys turi atskleisti vieną mintį. A. mintys išdėstytos suprantamai ir sistemingai. Rašantysis gali pasirinkti. 24. Pavyzdžiui. jūs rašote: Šiuolaikinėje politinėje teorijoje žmogaus teisėms tenka svarbi funkcija. Privalu nepalikti korektūros klaidų. 1 1. kuri turi būti aiški.

kad jie atstovauja jūsų specialybės akademinei visuomenei. rekomenduotina naudoti naująjį rašymo procesą.. Tuo tarpu rašant 8 9 28 Plačiau apie tradicinį ir naująjį mokslinio rašymo procesus žr. skaito tik dėstytojas ir oponentas. bendrieji nurodymai asmenį būtina skliausteliuose įrašyti vardą ir pavardę originalo kalba (pvz.8 Apskritai rašto darbe turi būti pagrindžiami visi pasirinkimai. Autorių nuomone. P. Op. nebūna aiški. Tik rašant referatus nuo III kurso ir kitų tipų rašto darbus. tačiau rašant darbą vis dėlto reiktų įsivaizduoti. Žr. Šių rekomendacijų pagrindas – I-II kursų studentams gali būti per daug sudėtinga dirbti pagal naująjį rašymo procesą. atskiros dalys rašomos netolygiai ir nesistengiama jų tarpusavyje susieti. S. Jørgenseno požiūris į rašto darbo rašymo procesą kiek neįprastas Lietuvos akademinėje visuomenėje vyraujančiam šio proceso suvokimui. S. dažniausiai produktyviau naudoti naująjį rašymo procesą. P. 100. Daugumą rašto darbų. . turintiems bendrųjų specialybės žinių. pageidautina naudotis tradiciniu rašymo procesu: iš pradžių formuluoti problemą ir tada sukurti darbo struktūrą. Džordžas Bušas (George W.7. Rienecker. Taigi darbas rašomas ne konkrečiam profesoriui ar dėstytojui ir. ko gero. kurie gali būti neaiškūs jį skaitančiam dėstytojui ar kitam jūsų akademinės bendruomenės dalies (būsimajam) specialistui. 41–42. ibid. bet kalbamos srities ir jos problemų specialiai nestudijavusiems. L. Iš esmės rašto darbai turėtų būti adresuojami kolegoms.. pati darbo struktūra.9 L. ne taip. vertinimas ir gynimas Rašant referatus I-II kursuose. jį rašant dar ne skaitytojui (dėstytojui). Bush)).1. P. rašto darbų rašymas. Jørgensen. kad jį „galėtų paskaityti kiekvienas gimnazistas“. kuris labiausiai nuo tradicinio rašymo proceso skiriasi tuo. Rieneckerio ir P. žinoma. 1. kad darbo problemos formuluotė. cit.

metodai kritikuojami. Rieneckeris ir P. kad problema tiriama ir to tyrimo tikslais literatūra (žinios) atrenkama ir apdorojama. vientisumas išlaikomas tik skyriaus ar poskyrio ribose. tiek naujuoju rašymo procesu. Kai norime kalbėti apie skirtingų rašto darbų tipų vertinimo kriterijus. kad referatai I-II kursuose gali būti žinias atpasakojantys. tokie darbai paremti iš esmės tik deskripcija. Kuo skiriasi žinias atpasakojantys darbai nuo interpretuojančių? Pirmuosiuose nedaug nutolstama nuo literatūros (žinių). empiriniuose darbuose – 10 Žr. Tačiau jau nuo III kurso referatai turėtų turėti tiek atpasakojančio. 47. pagrįstumas. aiškiai apibrėžiama problemos formuluotė. Kokie turėtų būti interpretuojančio rašto darbo kokybės kriterijai pagal žinių (literatūros) naudojimo pobūdį? L. randamų naudojamoje literatūroje. ibid. tuo tarpu pastaruosiuose iš esmės atitrūkstama nuo literatūros (žinių). bendrieji nurodymai tradiciniu rašymo procesu. S. iš esmės nėra priimtini universitete. kuria remiamasi. literatūra (žinios) analizuojama. Žinias atpasakojantys tekstai. tačiau realiai jų pasitaiko žemesniuosiuose universiteto kursuose. orientuojamasi į darbo pavadinimą (temą) (tai reiškia. tiek interpretuojančio darbo elementų. arba naratyvai. sąsajos tarp dalių išlaikomos visame darbe. teorijos. tokie darbai paremti analize. gero darbo kokybės ir vertinimo kriterijai yra vienodi rašant tiek tradiciniu. taikoma. tiksliau. suprantama. Kitų tipų rašto darbams. sąvokos. prieš pradedant rašyti. Žinoma. nustatomas teiginių. kad autorius stengiasi pateikti viską. vientisumas. darbo struktūra ir pats darbas (arba tai gali būti ir darbo juodraštis) rašomas griežtai atsižvelgiant į jau nustatytą problemą. 29 . turime apibrėžti pačių darbų diferencijavimo kriterijus. orientuojamasi į darbo problemą (tai reiškia.1. „kas rašoma [mokslinėse] knygose“ ta tema). knowledge transforming) darbų. interpretacija. P. sukurta amerikiečių mokslininkų Bereiterio ir Scardamalia’os. visas žinias. įvertinama paties rašto darbo autoriaus atlikta empirinės medžiagos (teoriniuose darbuose tai – teorijos. Šiuo požiūriu naudinga yra perskyra tarp žinias atpasakojančių (angl. Jørgensenas pabrėžia tokius dalykus: literatūra.10 Galima galbūt sutarti. visada taikomas reikalavimas būti žinias interpretuojančio pobūdžio. iš esmės literatūra (žinios) atpasakojama. knowledge telling) ir žinias interpretuojančių (angl.

būdamas. sąvokomis. S. Plačiau apie B. bendrieji nurodymai empiriniai duomenys ir teorijos) atranka. Jørgensenas. Allisono racionalios politikos modelį. 30 . Derėtų atsižvelgti į L.11 L. galite pritaikyti šia tema turimas žinias ir pažymėti. 1996. o ne kita medžiaga. kad žemesnio ly11 Žr. tarkime. C. S. vientisas veikėjas. Kauppi klasifikaciją) prielaidą tai atitinka. Dėl to gali kilti jūsų išvada apie tai. susipažinęs su Grahamo Allisono nacionalinio saugumo sprendimų priėmimo modeliais. L. galioja 13 balų vertinimo sistema. Bloomo taksonomiją žr. Rieneckeris ir P. Paris. metodais? Pavyzdžiui. remdamasis tos disciplinos. Paris. kad darbai. 41–42.1. kodėl buvo pasirinkta viena. Jørgensenas siūlo traktuoti. iš kurio matytųsi. kad daugelis atgrasinimo teorijų atitinka G. Bruxelles: De Boeck Univ. rašydamas darbą apie atgrasinimo (angl. Taigi. Rieneckeris ir P. kad sugebate panaudoti sukauptas politikos mokslų disciplinos žinias. Tada iš karto galite įvertinti tai remdamasis turimomis tarptautinės politikos disciplinos žiniomis. kurios aukštojo mokslo sistema ir ją reglamentuojančiais dokumentais remiasi L. Bloomo kognityvinių tikslų taksonomiją. Gage. D. tačiau kadangi 8 Danijoje reiškia įvertinimą „gerai“. detterence) strategiją tarptautiniuose santykiuose.. galima teigti. kurie įvertinami 8 ir daugiau balų. rašo per mažai ir rašydami per retai kelia klausimus. Rieneckerio ir P. Pedagoginė psichologija. Nors Danijoje. kad daugelyje atgrasinimo teorijų valstybė suvokiama kaip racionalus. pliuralizmo ar globalizmo pagal Paulo R. atrenkate žinias. Les fondements de l’action didactique. jog Danijos ir Lietuvos vertinimo aukštojo mokslo sistemoje principai labai reikšmingai nesiskiria. kitaip tariant. 44–45. pagrindžiama. kokios pagrindinės tarptautinių santykių koncepcijos (realizmo. turi būti daugiau ar mažiau analitinio pobūdžio. 1994. P. S. S. Jørgenseno siūlymą rašto darbo kokybės kriterijų pagrindu laikyti anglų edukologo Benjamino S. 1996. Viotti ir Marko V.. 12 Žr. teorijomis.12 Paprastai žinias atpasakojantys studentai skaito per daug. Sutarkime. Berliner. P. N. jei norite parašyti darbą. Bruxelles: De Boeck Univ. Les fondements de l’action didactique.. ibid. ibid. Taip pat. reikia dirbti remiantis tokiais klausimais: . iš kurios rašomas darbas. Vilnius: Alma littera.Kaip galėčiau analizuoti / interpretuoti / vertinti ligšiolinį požiūrį ar nesutikti su juo.

45. Problema galima laikyti tai. S.1. L. kurių turėtų siekti žemesnių kursų studentai. kaip pabrėžia L. cit.. yra tokie: žinoti (referuoti. bendrieji nurodymai gmens kognityviniai tikslai. 31 . Patartina (referatuose net būtina) rašto darbe apsiriboti vienos siauros problemos aptarimu ar tyrimu. vertinti (vertinti. remiantis įvairiais kriterijais). cit. skirstyti).14 Pagrindiniai rašto darbų vertinimo kriterijai yra: • Mokslinės problemos (darbo klausimo). Rašant referatus I-II kursuose. ką galima naujai ištirti. išvengti apžvalginio darbo pobūdžio. nes tai paprastai leidžia giliau ir išsamiau ją aptarti ar ištirti. sintezuoti (sieti atskiras darbo dalis į visumą. Jørgensen P.13 Žinoma. iš kurios rašomas darbas (tarpdisciplininis darbo pobūdis gali būti apsvarstytas su dėstytoju). Jørgensen P. Rašto darbo problema turi atitikti discipliną. suvokti (paaiškinti savais žodžiais). L. 13 Rienecker. Aukštesnio lygmens kognityviniai tikslai. interpretuoti). kurias galima svarstyti. 14 Žr. S. kurių siekia aukštesnių kursų studentai – taikyti (naudoti turimas disciplinos žinias tiriamų žinių atžvilgiu). tiriant dvi ar daugiau problemų). 38–39. Op. įžvelgti sistemą (struktūrą). atpažinti). P. Jørgensenas. tyrimo tikslo ir pagrindinių darbo hipotezių ar tezių formulavimas. teorijas. Rieneckeris ir P. P. rašto darbe. kuriame siekiama aukštesnio lygmens kognityvinių tikslų. kuris dažniausiai neišvengiamas. analizuoti (skaidyti į dalis. palyginti. Rienecker. S. apie ką trūksta mokslinių žinių. problema galima laikyti sąvokas.. Darbo problema plėtojama pagal iškeliamus tikslus. norima įgyvendinti ir žemesnio lygmens kognityvinius tikslus: „vargu ar galima įsivaizduoti gerą darbą be referuojančio skyriaus – tolesnės analizės pagrindo (tik paprastai to referato užtenka visiškai trumpo!)“. Op. sudarant pagrindą jiems siekti.

• Savarankiškumas. • Dėstymo nuoseklumas. tezes) ar. šių autorių įsitikinimu. kad rašto darbe kuo didesnėje teksto dalyje turi būti siejami atskiri teksto elementai (teorijos. b) „ištirti kairės ir dešinės turinio kaitą Lietuvos partinėje sistemoje 1990–2004 m. ir šios kaitos perspektyvas“ (čia tiriama viena problema daugiau aspektų nei (a) atveju). Rieneckeris ir P. Paaiškindami tai. rašomame nuo III kurso. L. tiksliau. vieną pagrindine laikomą hipotezę ar tezę). (čia tiriamos dvi gana plačios problemos). žinoma (jei įmanoma (I-II kursų referate). ir kitų tipų rašto darbuose tai privaloma) teorijas bei (arba) metodus. darbo dėstymas turi būti išvadas pa- 32 . Rašto darbo autorius privalo vartoti problemai aptarti ar tirti tinkančias mokslo sąvokas ir. bendrieji nurodymai 4 pavyzdys Kursinio darbo tikslo pavyzdžiai: a) „ištirti kairės ir dešinės turinio kaitą Lietuvos partinėje sistemoje 1990–2004 m. logiškumas (rašto darbas turi būti vientisas (jo sudedamųjų dalių susietumo prasme). • Struktūros ir tyrimo metodų bei technikos pagrįstumas. Jørgensenas teigia. sąvokos ar duomenys).1. S. • Naujumas ir originalumas Lietuvos politologiniame diskurse. • Iškeltų hipotezių ar tezių patikrinimo ir patikimumo laipsnis (būtina pagrįsti pagrindinius teiginius (hipotezes. • Balansas tarp faktografinės ar empirinės ir teorinės medžiagos. • Išvadų pagrįstumas (rašto darbas turi atsakyti į klausimą. o referate. slypintį temos pavadinime arba iškeltoje problemoje). c) „ištirti kairės ir dešinės turinio kaitą ir partinės sistemos formato raidą Lietuvos partinėje sistemoje 1990–2004 m. Kita vertus.“ (čia tiriama viena problema).

15 Tai darbui suteikia ir vientisumo. Bakalauro ir magistro darbai yra ginami viešai. kuris apvalinamas iki sveikojo skaičiaus. lentelių sudarymo taisyklės). studentas pristato savo darbą. ibid. Baigiamojo darbo gynimas yra viešas ir vyksta Rektoriaus įsakymu paskirtos kvalifikacinės komisijos posėdyje. tikslą. • Akademinis stilius. Vėliau jis privalo atsakyti į recenzento pastabas ir kvalifikacinės komisijos klausimus. Darbas ginamas politikos mokslų viešojo gynimo komisijos posėdyje. • Citavimo taisyklių laikymasis (citavimo. kompetentingai atsakyti į komisijos narių bei recenzento klausimus. 15 Žr. P. uždavinius. Sėkmingai apgynus darbą. 33 . kuri prieš mėnesį iki gynimo peržiūri darbus ir pateikia nurodymus. Įtakos turi ir autoriaus sugebėjimas gynimo metu pateikti pagrindinius darbo teiginius. bendrieji nurodymai grindžiantis argumentas. supažindina su išvadomis ir jas pagrindžia. pateikia rekomendacijų. kuris ne vėliau kaip prieš penkias dienas iki numatyto viešojo gynimo pradžios pateikia savo atsiliepimą. Tam tikslui studentas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki gynimo katedrai įteikia tinkamai parengto ir įrišto darbo tris egzempliorius (magistro baigiamajam darbui) ir du darbo egzempliorius (bakalauro baigiamajam darbui) kartu su kopija elektroninėje laikmenoje. kuriuos reikia ginti. Magistro darbo tinkamumą ginti patvirtina ne tik vadovas. kvalifikacinė komisija siūlo suteikti studentui atitinkamą kvalifikacinį laipsnį. vertinimo pagrindą sudaro pateiktas darbo tekstas. laikymasis glaudžiai susijęs su moksline etika). numatytą studijų programoje. Pažymį rašo kiekvienas komisijos narys atskirai. ką būtina ištaisyti. Rašto darbų. bet ir trijų katedros dėstytojų komisija. gautus rezultatus. Gynimo pradžioje per 10–15 min. taikytų metodikų patikimumą. kaip ir išnašų taisyklių. bibliografijos. • Informacinė darbo kultūra (išnašų. apibūdina objektą.1. Bakalauro darbo tinkamumą ginti patvirtina darbo vadovas. paaiškinti ir pagrįsti darbo metodiką. Vėliau visi balai sudedami ir suskaičiuojamas vidurkis. grafikų. 118. nurodydamas problemą.

Kvalifikacinės komisijos sprendimas yra galutinis ir apeliacine tvarka neskundžiamas. Apeliacijos dėl procedūrų pažeidimų svarstomos Studijų reguliamine nustatyta tvarka. komisija gali atsižvelgti į vadovo bei recenzento atsiliepimus. kuriuose darbas nėra vertinamas pažymiu. bendrieji nurodymai Vertindama darbą. 34 .1.

ibid. jas. rašydamas referatą I-II kursuose. y. t. remiantis tomis žiniomis suvokti tikrovę.). atsižvelgiant į pasirinktos temos pobūdį. Kunčino metodiniuose patarimuose teigiama. parafrazės ir referavimo įgūdžių. referate užtenka svarstyti disciplinos teorijas. gebėti pritaikyti tas žinias. teorijų. Vilnius: Aidai.2. Studentas. turi įgyti pirminių kompiliacijos. sPecialieji nurodymai 2. ja neturi būti daroma atranka kaip referavimo atveju. jos objektą. 35 . Jos gali prireikti aprašant darbo šaltinius. S. rašoma papunkčiui. išmokti nuosekliai dėstyti savo moksliškai pagrįstą nuomonę ir medžiagą. Referatai rašomi laikantis bendrųjų rašto darbams keliamų reikalavimų. anot Paulo 16 Plačiau apie tokias žinias žr. P. Plačiau žr. taip pat šaltinių medžiagos pateikimas. Parafrazė – tai nuo teksto pernelyg nenutolstanti kito autoriaus darbo apžvalga. Jørgensenas. Parafrazė turi pateikti bendrą vaizdą. 30–31. suprasti teoriją ar kitas žinias reiškia susikurti savo interpretuojamų sąvokų. rašomos temos požiūriu. modelių prasmę. neskaitant įvado ir išvadų. apie jas turėti eksperto žinių17. Referato įvertinimas sudaro reikšmingą kaupiamojo balo dalį (10–25 proc. vieno ar kelių autorių citatų santrauka ir loginis jų išdėstymas. Rieneckeris ir P. Kompiliacija – nuoseklus ir logiškas bibliografinės (kelių autorių). A. Ramsdeno koncepcija. P. 2000. Juškos ir V. referatas Referatas – svarbiausių. jog nedidelės apimties rašto darbą patartina suskirstyti į ne daugiau kaip du ar tris skyrius. ta pačia eilės tvarka. Tai mažiausios apimties rašto darbas. 17 Kaip nurodo P.1. Kaip mokyti aukštojoje mokykloje.16 Kaip rašo L. Ramsden.

Op. S. fakultatyvus dalykas. cit. 36 . specialieji nurodymai Ramsdeno. magistro baigiamuosius darbus ir daktaro disertacijas. kuriose atsispindi partijos vadovybės. Šiuo požiūriu universiteto referatas iš esmės skiriasi nuo mokyklinio referato. suprasti18. Universiteto referato tema iš panašios problematikos galėtų būti „Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partinės vadovybės ir parlamentarų santykio raida“. diplominius. iškovotų mandatų skaičius per įvairaus lygmens rinkimus. Jørgensen P. Pavyzdžiui. 9. Tačiau yra būtinas saikas. P.. cit. Kitaip tariant. Rienecker. Jørgensen P. Jie ypač svarbūs. atpasakojami partijos programų teiginiai. 19 Žr. jei studentas rašo referatą „Tarptautinės sistemos poliariškumo problema“. Nagrinėjant pasirinktą klausimą būtina remtis kitų autorių tyrimais. jis gali palyginti globalinio valdymo teorijas su teorijomis. Labai svarbu nerašyti visko. 1998.2. norint pagrįsti savo darbo teorinę kompetenciją. moksleivio darbe „Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai)“ pateikiamos lentelės. kuriame pateikiama visa moksleivio surinkta medžiaga pasirinkta tema. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. L. kurios pagrindžia vienpolę. P.. ką referato autorius žino apie pasirinktą temą ar jau suformuluotą problemą. Op. V. Originalumas nėra būtina referato parašymo sąlyga. L. dvipolę ar daugiapolę tarptautinę sistemą. 26. citatos negali nustelbti paties referato autoriaus. Metodiniai patarimai rašantiems kursinius. Pavyzdžiui. P. liudijantys apie jos ideologinę priklausomybę ir pan. svarstydamas tai pagrindžiančias teorijas. Juška. kuriame gina nepolinę tarptautinės sistemos valdymo formą (globalinį valdymą). referatui būtina sąlyga yra pateikti nagrinėjamų mokslinių darbų (iš esmės teorijų) naują interpretaciją ar bent pačios tų darbų (teorijų) koncepcijos naują interpretaciją. 43.. o tyrimas ar studentų savarankiškai surinktų duomenų naudojimas referate vis dėlto dar antraeilis. A.20 18 Žr. Pradedant nuo III kurso.19 Pageidautina referate studento ginamą interpretaciją susieti su kitomis galimomis interpretacijomis. 20 Žr. S. Rienecker. apginti savo išvadas. narių skaičiaus raida. Kučinskas.

analize (taikoma empiriniam kursiniam darbui) arba turi būti paremtas ne tik nauja teorijų interpretacija. Bakalauro kursiniame darbe pakanka nuosekliai kompiliuoti tyrimui atrinktą medžiagą. jam suteikiamas kvalifikacinis bakalauro laipsnis. Ne vėliau kaip prieš mėnesį 37 . studentui privalu daugiau konsultuotis su dėstytoju. Kursiniame darbe studentas jau gali pateikti ir darbo priedus.2. Rašant kursinį darbą. Kursinis darbas privalo būti apipavidalintas remiantis bendraisiais rašto darbų reikalavimais. Studentui sėkmingai apgynus bakalauro darbą. Bakalauro darbą rašančiam studentui yra skiriamas darbo vadovas – dėstytojas. neskaitant įvado ir išvadų. arba pats studentas. tikslinga medžiagą pateikti 3 ar 4 skyriuose. Jas pasiūlo katedros dėstytojai. Kadangi kursinio darbo apimtis yra didesnė negu referato. Magistranto kursinis darbas turi būti paremtas savarankiškai studento surinktais naujais duomenimis. pageidautina.2. iliustracinę medžiagą. Pasirinktą temą peržiūri katedra ir septintojo semestro pabaigoje tvirtina katedros posėdyje. Kursiniams darbams yra keliami aukštesni reikalavimai negu referatams. specialieji nurodymai 2. tačiau originalumas nėra būtinas. o paskui ir iškylančias tyrimo problemas. kursinis darbas Kursinis darbas yra pirmas rimtas studento įgūdžių patikrinimo ir ugdymo žingsnis. jog studentas susipažintų su temos požiūriu svarbiais mokslo šaltiniais. 2.3. pasikonsultavęs su dėstytoju. bakalauro ir magistro darbas Bakalauro darbas rašomas baigiant bakalauro studijas. Pagal kursinio darbo rašymo reikalavimus būtina remtis nuo 10 iki keliolikos (magistrantams – nuo 15 iki keliasdešimt) autorių teoriniais ar empiriniais tekstais. gali pasiūlyti savo temą. jų apdorojimu. Kursinių darbų temas studentai renkasi semestro pradžioje. bet ir teorijos papildymu (taikoma teoriniam kursiniam darbui). aptariant pirmiausia darbo planą.

37–38. Iš aptariamų rašto darbų naujų žinių kūrimas kai kuriais atvejais gali būti būdingas magistro darbams. bet tai nėra privalomas reikalavimas. Bakalauro darbe turi būti aptariamos reikšmingos teorijos bei praktinės veiklos klausimai. Būtina įvardyti preliminarius skyrius ir jų pavadinimus. V. tiek reikšmė yra didžiausia iš visų čia aptariamų rašto darbų. Labai naudingas L. Tinkamai išsprendus minėtus klausimus. uždavinius. Labai svarbu suvokti tai. S. kurie studentai gins diplominius darbus. P. pirmiausia turi būti apsispręsta dėl darbo temos. Juška. Kartu su darbo vadovu privalu aiškiai suformuluoti tyrimo tikslą. Bakalauro darbo parengimas reikalauja visų studento studijų metu įgytų žinių. cit. Metodus verta aptarti su darbo vadovu. Jis turi parodyti mokslinio darbo įgūdžius. aptarti reikiamą literatūrą ir šaltinius. Kučinskas.. kadangi nuo jų sėkmingo pritaikymo priklauso viso tyrimo sėkmė. Tuo tarpu magistro darbas vainikuoja šešerių metų studijas universitete. tačiau pats studentas taip pat gali pasiūlyti savo temą. Taip pat svarbu aiškiai apsibrėžti. A. Magistro darbo temą siūlo vadovas. Jis rašomas pavasario semestro metu. Op. Jørgenseno nurodytas rašto darbų reikalavimų diferencijavimo kriterijus yra keliamas klausimas. kokie darbo metodai bus taikomi. Temos nagrinėjimo prasme bakalauro darbas (magistro darbas dar labiau) turi ženkliai skirtis nuo kursinių darbų. Jų pasirinkimą lemia tema bei nagrinėsima šaltinių bazė. To reikalaujama iš daktaro disertacijų. Sutarus dėl temos. taip pat kaupti reikalingų šal21 Žr. Ji turi būti aiškiai suformuluota ir atitikti moksliniams darbams keliamus reikalavimus.21 darbo rašymas Rašant darbą.2. kiek ir kokių šaltinių reikia siekiant užsibrėžto tikslo. Šio rašto darbo tiek apimtis. Rieneckerio ir P. su darbo vadovu turi būti suderinta darbo struktūra. taip pat darbo atlikties terminus. specialieji nurodymai iki gynimo sesijos pradžios Rektoriaus įsakymu paskelbiama. kuri darbo rašymo metu gali būti patikslinta. reikia pradėti nuodugniai studijuoti reikiamą literatūrą. 38 . ar kuriamos naujos žinios.

bet ir rodo studento darbo savarankiškumą.2. y. 6) viso teksto taisymas ir redagavimas. nes vadovas gali suabejoti pateikto darbo autoryste. y. Žinoma. 5) išvadų ir literatūros sąrašo sudarymas. Visų etapų metu privalu atvykti į konsultacijas su darbo vadovu. Tyrimą privalu vykdyti kryptingai ir aiškiai planuojant atliekamus darbus. Būtina bent savaitę iki galutinės darbo įteikimo dienos skirti viso darbo teksto redagavimui ir klaidų taisymui. kiek laiko reikės parašyti kiekvienam iš numatytų skyrių. susirašyti skyrių ir poskyrių pavadinimus. tai tiek bakalauro. Planavimas skatina mąstyti. nuosekliai dėlioti savo mintis ir numatyti būsimus darbus. visas darbo rašymo procesas turi būti suplanuotas ir suskirstytas į tam tikrus etapus. pagerina darbo kokybę. apmąstoma. pagrindiniais tą temą analizuojančiais moksliniais darbais. bet geriau kintantis planas negu jokio. planas darbo rašymo metu gali keistis. kuris darbo rašymo pabaigoje yra papildomas ir pataisomas. naujų paties studento surinktų duomenų (kurie būna apdorojami pri39 . Darbo planas yra būtinas. Literatūros paieška ir skaitymas yra labai svarbus etapas. t. Patartina dažniau konsultuotis su darbo vadovu. negalima atnešti jau parašyto darbo. nes jis padeda nuosekliai atskleisti temą. 2) darbo plano sudarymas. Konsultacijos ne tik padeda rasti išeitį iš keblių situacijų. Po įvado daugiausia laiko skiriama pagrindinės dalies rašymui. tiek magistro darbas vienareikšmiškai turi būti paremtas nauja mokslinių darbų (teorijų) interpretacija. Nesikonsultavus su vadovu. Dažnai pradinis planas labai pasikeičia. egzistuojančiomis teorijomis. Jeigu referatams ar kursiniams darbams gali būti taikomos išimtys (kurias sąlygoja pasirinktos temos specifika). 3) įvado rašymas. Paprastai pirmiausia rašomas preliminarus įvadas. Kaip jau minėta. kokia yra darbo rašymo stadija. 4) dėstomosios dalies rašymas. teorijų papildymu (taikoma teoriniams darbams). specialieji nurodymai tinių medžiagą. Kai planas paruošiamas. Pagal surinktą medžiagą daug lengviau suskirstyti savo analizuojamą problemą į dalis. kad jis žinotų. t. Galimi keli etapai: 1) pasirinktos temos literatūros paieška ir skaitymas. Šis etapas yra ypač svarbus sudarant darbo planą. tada nustatomi jo įgyvendinimo terminai. nes jį neretai pakoreguoja atsiradusi papildoma literatūra bei turimi šaltiniai. padedantis geriau susipažinti su pasirinkta tema.

Čia galima nurodyti ir paaiškinti svarbiausias darbe vartojamas sąvokas bei terminus. Bakalauro ir magistro darbo įvade tikslinga aiškiai atskirti (poskyriais) svarbiausias sudėtines dalis: • Pratarmė (ji skaitytojui pristato tyrimo problemą) arba Darbo problema. ar kiekybinė empirinė medžiaga) analize (taikoma darbams. gali būti netgi atmesta. Problema – tai teorinis arba praktinis klausimas. pristatomas pasirinktos temos aktualumas. Apžvelgus bendrus pasirinktos problematikos aspektus. 40 . Kartu hipotezė yra prielaida. • Darbo aktualumas. Temos aktualumas – tai jos pagrindimas ir tiriamojo darbo aktualumo argumentavimas. turintiems empirinę dalį). ar tai yra kokybinė. nustatyti dėsningumus. Gauti tyrimų duomenys patvirtina arba atmeta autoriaus iškeltą hipotezę. • Tyrimo hipotezė(s). tyrimo tikslas turi būti glaudžiai susijęs su darbo problematika. kurį būtina išanalizuoti ir rasti sprendimą. Atliekant tyrimą hipotezė keičiasi: ji tobulinama. Taigi. Bakalauro darbe užtenka suformuluoto tikslo. Jų neturėtų būti daug (atsižvelgiant į darbo skyrius. • Darbo objektas – aiškiai apibrėžtas. Hipotezės arba ginamieji teiginiai pageidautini. kurioje rašantysis pristato savo temą skaitytojui. Tiriamuoju darbu atskleidžiama prognozė yra svarbiausia tyrimo sąlyga. Uždaviniai gali būti numeruojami ir išskiriami į atskiras eilutes. Svarbu. pateikti naujus duomenis. o konkreti numatymo forma – hipotezė. specialieji nurodymai klausomai nuo to. Darbo tikslas yra išspręsti analizuojamas problemas. Darbo uždaviniai – smulkesnės užduotys. kad hipotezę būtų įmanoma patikrinti. Tada keliami nauji teiginiai. atsakantis į klausimą kas? • Darbo tikslas ir uždaviniai – aiškiai formuluojamas pagrindinis darbo tikslas ir jį atskleisti turintys uždaviniai. darbo įvadas ir jo struktūra Darbo įvadas yra labai svarbi ir reikšminga baigiamojo darbo dalis. jų būna 4–6). sudėtinės darbo dalys.2. konkretus reiškinys. bet nebūtini tik magistro darbuose.

situacijų ir įvykių. tikslas ir uždaviniai. Pristatant šaltinius siūloma juos išskirti. Ši dalis būtina tiek bakalaurų. • Darbo struktūrinis pagrindimas. Tyrimo metodologiją nulemia darbo turinys. lyginamojo tyrimo bei kiti metodai. Paaiškinama. 41 . • Tyrimo metodai. situacijas ir įvykius. problema. Supažindinama su svarbiausiais nagrinėjamai problematikai skirtais moksliniais darbais bei autoriais. aprašymas bei mėginimas juos paaiškinti. y. kurie vyko praeityje. • Koreliacinis tyrimas apima ryšių tarp kintamųjų paiešką. Pagirtinas autorių nuomonių vertinimas. įvertinant pačius svarbiausius. akcentuojantis teorinį ir praktinį temos aktualumą. kodėl taikytas interviu. atskleidžiantis jų stipriąsias ir silpnąsias puses. indėlį į mokslą. • Mokslinių tyrimų apžvalga. • Aprašomasis tyrimas pateikia informaciją apie sąlygas. atkreipiant dėmesį į mokslines diskusijas bei klausimus.2. Ši įvado dalis nukreipta į kiekybę. Baigdamas poskyrį magistro darbo autorius pateikia savo požiūrį į nagrinėjamus klausimus. Pagrindinė poskyrio užduotis – apibendrintai pateikti temos tyrimus. t. Tyrimo modeliai yra klasifikuojami į toliau pateikiamus tipus: • Istorinis tyrimas – tai sąlygų. dokumentų bei teisės aktų analizės. specialieji nurodymai • Darbo naujumas – tai esminis tiriamojo darbo tyrimo rezultatų požymis. todėl reikia vengti recenzuoti pristatomus tekstus. • Tyrimo šaltinių bazė. naudojant įvairius statistinius asociatyvumo matus. Pristatomi tyrimo instrumentai. kurie jau yra ganėtinai aptarti ir didesnės polemikos nekelia. Trumpai pristatoma atskiruose skyriuose nagrinėjama problematika. tiek magistrų darbams. tyrimo duomenų analizĖ Tyrimo duomenų analizės procesas priklauso nuo pasirinkto tyrimo modelio. kurie vyksta dabar. metodologija. Pristatomi moksliniai tyrimai.

kai ši informacija naudojama reiškiniui modifikuoti. kai galima sistemingai manipuliuoti vieną ar daugiau „priežasčių“ apibrėžiančiais kintamaisiais. kokio tipo tyrimas atliekamas. nes pastarasis yra tikslinis. • Atskiro atvejo tyrimu siekiama išsiaiškinti pavienio reiškinio ar individo santykį su veikiančia politine arba socialine-kultūrine aplinka. įsitikinimų kontekste. vykstančių tam tikroje grupėje. suplanuotas ir vykdomas pagal nustatytus kriterijus. reikalingus tyrimo medžiagai ar duomenims surinkti. Paprasčiausias šaltinių duomenų kaupimo metodas yra stebėjimas. norint išsiaiškinti jų „įtaką“ kitiems kintamiesiems. yra ir kitų. jog tiriamas reiškinys stebimas natūraliomis sąlygomis. leidžia padaryti reikšmingas išvadas. institucijų ar individų panašumus ir skirtumus. Interviu – tai metodas. kada tyrimo medžiaga renkama apklausiant 42 . Svarbiausia apibrėžti. Kitaip tariant. stebint egzistuojantį reiškinį. koreguoti. Didžiausias mokslinio stebėjimo metodo privalumas yra tas. todėl surinkta informacija yra esminė. kad kasdienis stebėjimas negali būti vadinamas moksliniu stebėjimu.2. šaltinių medžiagos kauPimas Toliau kalbėsime apie būdus ir metodus. šiuo atveju medžiaga kaupiama tikslingai stebint tiriamus reiškinius. remiantis grupės individų sąveika socialinės kultūros normų. • Vystymosi tyrimas sutelkia dėmesį į sąveiką tarp atliekamo tyrimo ir naujo „produkto“ kūrimo bei jo įvertinimo. specialieji nurodymai • Priežastiniu tyrimu siekiama išsiaiškinti priežastines sąsajas tarp kintamųjų. aprašymas. • Palyginamuoju tyrimu siekiama išsiaiškinti ne mažiau kaip dviejų reiškinių. Be šių paminėtų tyrimų. Svarbu priminti. • Etnografinį tyrimą paprastai sudaro įvykių. • Eksperimentinis tyrimas naudojamas tais atvejais.

darbo išvados Visas darbe atliktas tyrimas apibendrinamas išvadomis. Išvadų formulavimas yra ne mažiau atsakingas nei įvadinės ar pagrindinės dalies dėstymas. Magistro darbo išvadoms keliami beveik analogiški reikalavimai. Naudojamos dvi metodo formos: standartizuota. Teorinės analizės metodas padeda minėtais metodais surinktą medžiagą sugrupuoti ir nuosekliai pateikti savo darbe. nes išvadose turi glaustai atsispindėti viso tyrimo rezultatai. kad jos neatitrūktų nuo įvade suformuluotų uždavinių). o magistro – 6–10 (būtina. Bakalauro darbe jų paprastai būna 5–6. Jis gali būti pritaikomas spaudos tekstų tyrimams. Galiausiai pateikiami siūlymai ir rekomendacijos. kur ir kaip atlikto tyrimo rezultatai gali būti panaudojami. kai visiems apklausos dalyviams pateikiami tie patys klausimai. 43 . Surinkti tyrimo duomenys pateikiami teksto. diagramų ir kitų iliustruojančių priemonių pavidalu. Šis metodas gali būti taikomas glaudžioje sąveikoje su matematiniais-statistiniais metodais. Naudojant šį metodą. specialieji nurodymai žmones. prelegentams pateikiamas klausimynas su uždarais ir (arba) atvirais klausimais raštu.2. leidžiančiais informacinėmis technologijomis duomenis pateikti matematiniu tikslumu. laisva. nes jį pasitelkiant didelės apimties tekstus galima suvesti į kelis raktinius teiginius. kai pokalbio temos nėra iš anksto suvaržytos anketinių klausimų. taip pat lentelių. Jie turi būti gerai apgalvoti. kur kokiais atvejais galima atlikto tyrimo duomenis panaudoti. kaip ir bakalauro darbams. drauge papildant bibliografine medžiaga. Pastaruoju metu gana plačiai taikomas turinio analizės metodas. Labai patogus anketų metodas. nes patikslinti klausimo formuluotės respondentui nebus galimybės. atspindinčius viso informacinio masyvo esmę. kokia turi būti jų naudojimo metodika. Išvados yra refleksyvi analizė ir kartu numatymas. kiek jie reikšmingi kitiems tyrimams. Šie duomenys ir sudaro tikrąją bakalauro ar magistro darbo vertę. Išvadas privalu sunumeruoti.

kad kiekvieno darbo skyrius buvo užbaigtas trumpais apibendrinimais.  pagrindiniai tyrimo išvadų teiginiai. akivaizdu. taikyti tiriamojo darbo metodus. kuriuose atsispindi tyrimo dalies rezultatai.  taikyti tyrimo metodai. ir jis turi tik jam būdingus (privalomus) rašymo ir darbo gynimo aspektus. tiksliai ir logiškai dėstyti mintis bei daryti savarankiškas išvadas.2. Magistro darbas yra kur kas didesnis ir sudėtingesnis darbas. parodo studento gebėjimus savarankiškai dirbti su šaltiniais. kad bakalauro ir magistro baigiamiesiems darbams nėra keliami vienodi reikalavimai ir jie yra vertinami nevienodai. bakalauro ir magistro darbo santrauka lietuvių ir Pasirinkta užsienio kalba Santrauka padeda skaitytojui suprasti.  tyrimo tikslas ir uždaviniai. Šie darbai atspindi studijų metu įgytas žinias.  tyrimo rezultatai.  tyrimo suformuluota problema bei tyrimo objektas. apie ką studentas rašo savo darbe. tinkamai vartoti profesinius terminus. tuoj po turinio. specialieji nurodymai Formuluoti galutines darbo išvadas padeda tai. Nors šiame skyriuje bakalauro ir magistro darbams keliami reikalavimai pristatomi greta. Joje turėtų atsispindėti esminiai tyrimo aspektai:  pirmiausia užrašoma darbo tema pasirinkta užsienio kalba (paprastai anglų kalba). Formuluojant išvadas reikia vengti kraštutinumų – pernelyg plačių ir kategoriškų išvadų bei pernelyg didelio kuklumo ar baimės dėl gautų tyrimo rezultatų. Santrauka (vieno puslapio apimties) pateikiama bakalauro ir magistro darbo pradžioje. 44 .

detalumo lygį. • Neatidėliokite rašymo vėlesniam laikui. Galite susitarti susitikti su dėstytoju ir aptarti savo nuveiktus bei planuojamus darbus kas savaitę. Svarbiausia. kad jums parankiausias darbo ritmas būtų aptartas iš anksto ir vėliau nesukeltų konfliktų su dėstytoju bei nepakenktų jūsų darbo kokybei. 3) nebijokite dėl temos konsultuotis su dėstytojais. • Su vadovu suderinkite jums tinkamą konsultacijų ir darbo grafiką.baigiamasis žodis Rašto darbų rašymas gali būti ir labai įdomus. kad jis sugebės sudominti ir skaitytoją. mokslinės etikos laikymąsi ir bendrąją studijų kokybę. jog išdėstyti metodiniai patarimai bus naudingi studentams. Jei temą rašys susidomėjęs autorius. kuri iš tikrųjų jus domina. Metodinių rekomendacijų sudarytoja tikisi. Rašyti nėra lengva. rašantiems politikos mokslų rašto darbus. tai didesnė tikimybė. nors jos ir atrodo labai patrauklios. Žinodamas auditoriją. autorius gali parinkti tinkamą formatą. Taigi rašydami: 1) rinkitės tokią temą. Mokslo darbų rašymas reikalauja specialių įgūdžių. bet jų galima įgyti rašant įvairaus sudėtingumo rašto darbus. kas mėnesį arba tik tuomet. kurie kvalifikuotai gali jums patarti dėl jos tinkamumo rašto darbui. kurios buvo plačiai analizuotos kitų studentų ar mokslininkų. reikia intensyviai dirbti. Siūlome atkreipti dėmesį į keletą svarbių dalykų. kad rašymo procesas ir galutinis rezultatas jūsų nenuviltų: • Temos pasirinkimas yra svarbiausias ir sunkiausias tiriamojo proceso etapas. apie kurią norite daugiau sužinoti. ir labai varginantis. ir padės užtikrinti formalių reikalavimų. kai jums reikia patarimo. tačiau tik rašydami mes ir išmokstame rašyti. • Rašydami visada turėkite galvoje skaitytojų auditoriją. kuriai skirtas jūsų darbas. 45 . 2) venkite temų. tinkamą žodyną.

3. magistro baigiamuosius darbus ir daktaro disertacijas. Pedagoginė psichologija. Kaunas.literatūros sĄrašas 1. Metodiniai nurodymai politikos mokslų krypties studentų rašto darbams. (2002). D. Gedutis. London. Vol. Politikos mokslo pagrindai. (1993).. Juška. P. 2. 46 . Cambridge: Cambridge University Press.. 10. and Publishers.. L. (2003). M. (2001). Neutrality in Political Science. Rienecker. Bruxelles: De Boeck Univ. N. Chicago. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Editors. B. (1998). Novagrockienė. L.. Ivanovas. Kaip rašyti mokslinį darbą. Glemža. The Chicago Manual of Style. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. Les fondements de l’action didactique. (2000). Bakalauro ir magistro darbų rašymas. Kaunas: VDU leidykla. C. Vilnius: Aidai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. Kučinskas. diplominius. Bončkutė. I. (2001). 2: Philosophy and the Human Sciences. 8. J. The Essential Guide for Writers. 4. 9. 11. Vilnius: Aidai. P. Studentų mokslinių darbų metodinės rekomendacijos. Philosophical Papers. Berliner. Jørgensen.. V. Kaip mokyti aukštojoje mokykloje. (2004). Unikaitė. A. 14th edition. R. 7. 5. (1994). Paskaitų konspektai. (1993). Mokomoji knyga. Metodiniai patarimai rašantiems kursinius. Paris. S. (1996). Ramsden. Gage. Vilnius: Alma littera. 6. In: Taylor Ch. L.

Priedai 1 Priedas. titulinių rašto darbų (referato. bakalauro ir magistro) laPų Pavyzdžiai 47 . kursinio.

14 p. laipsnis. didžiosios raidės. 14 p. 12 p. Times New Roman.Priedai PoLitiKos MoKsLŲ ir DiPLoMatijos FaKuLtetas23 PoLitoLoGijos KateDra23 Vytauto DiDžiojo uniVersitetas22 Studento vardas. didžiosios raidės. pajuodintas šriftas. Times New Roman. 2009 22 23 24 25 26 48 Times New Roman. Times New Roman. 14 p. 14 p. Times New Roman. pajuodintas šriftas. kursas24 DarBo PaVaDiniMas25 (lietuvių kalba) Referatas / rašto darbas26 Tikrino: __________________ (Moksl. pavardė) Įteikta: ______________ (data) Kaunas. . didžiosios raidės. pavardė. pajuodintas šriftas. vardas.

pavardė) (parašas) (data) Kaunas.Priedai Vytauto DiDžiojo uniVersitetas27 PoLitiKos MoKsLŲ ir DiPLoMatijos FaKuLtetas28 PoLitoLoGijos KateDra28 Studento vardas. didžiosios raidės. Times New Roman. Times New Roman. vardas. 14 p. laipsnis. 14 p. pajuodintas šriftas. Times New Roman. Times New Roman. 12 p. pajuodintas šriftas. 14 p. didžiosios raidės. 2009 27 28 29 30 31 Times New Roman. 14 p. didžiosios raidės. pavardė29 DarBo PaVaDiniMas30 (lietuvių kalba) Politikos mokslų kursinis darbas31 Vadovas(-ė)__________________ ___________ ________ (Moksl. pajuodintas šriftas. 49 .

Times New Roman. valstybinis kodas 61202S104 Politikos mokslų studijų kryptis Vadovas(-ė)_______________ __________ ________ (Moksl. laipsnis. pavardė) (parašas) (data) Apginta__________________ __________ ________ (PMDF dekanas) (parašas) (data) Kaunas. pajuodintas šriftas.Priedai VYTAuTO DIDŽIOJO uNIVERSITETAS32 POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKuLTETAS33 POLITOLOGIJOS KATEDRA33 Studento vardas. 12 p. didžiosios raidės. didžiosios raidės. Times New Roman. vardas. 50 . 14 p. pavardė34 BaiGiaMojo DarBo PaVaDiniMas35 (lietuvių kalba) Bakalauro baigiamasis darbas34 Politikos mokslų studijų programa. 2009 32 33 34 35 Times New Roman. Times New Roman. didžiosios raidės. 14 p. 14 p.

Priedai VYTAuTO DIDŽIOJO uNIVERSITETAS36 POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKuLTETAS37 POLITOLOGIJOS KATEDRA37 Studento vardas. 14 p. vardas. Times New Roman. didžiosios raidės. Times New Roman. didžiosios raidės. 14 p. pajuodintas šriftas. 2009 36 37 38 39 Times New Roman. 12 p. 14 p. valstybinis kodas 62402S104 Politikos mokslų studijų kryptis Vadovas(-ė)_________________ ________ ________ (Moksl. pavardė38 BaiGiaMojo DarBo PaVaDiniMas39 (lietuvių kalba) Magistro baigiamasis darbas38 Diplomatijos ir tarptautinių santykių programa. laipsnis. Times New Roman. didžiosios raidės. 51 . pavardė) (parašas) (data) Apginta__________________ __________ ________ (PMDF dekanas) (parašas) (data) Kaunas.

. pajuodintas šriftas. vardas. laipsnis. pavardė42 BaiGiaMojo DarBo PaVaDiniMas43 (lietuvių kalba) Magistro baigiamasis darbas42 Šiuolaikinės Europos politikos programa. 14 p. didžiosios raidės. Times New Roman.Priedai POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKuLTETAS41 POLITOLOGIJOS KATEDRA41 VYTAuTO DIDŽIOJO uNIVERSITETAS40 Studento vardas. Times New Roman. pavardė) (parašas) (data) Apginta__________________ __________ ________ (PMDF dekanas) (parašas) (data) Kaunas. didžiosios raidės. 14 p. 14 p. valstybinis kodas 62402S105 Politikos mokslų studijų kryptis Vadovas(-ė)_______________ __________ ________ (Moksl. 12 p. Times New Roman. didžiosios raidės. 2009 40 41 42 43 52 Times New Roman.

............1.......... Kolumbijos Planas ........................... 1................ Konflikto priežastys .2......... 1...... 1........................... rašyto 2007 m...................................2.......... 53 ........4................ 2............ 1....................1........................3............................ Įvadas ..................................... 3. 3. Kova su narkotikais ..........1... 3......1..................................................................... Politinė įtaka.................1................ Kova su komunizmu ....................................... JTO ir ES faktorių vaidmuo“....2.............................................. Išorės aktoriai Kolumbijos konflikto reguliavime .........Priedai 2 priedas................................1............. 2............................................................ Europos Sąjungos vaidmuo konflikte .................................................... 3.3.........2........... 3..........3....... Kolumbijos konfliktas – pilietinis karas? ................ Literatūros ir šaltinių sąrašas ................... 2.1........................... JAV vaidmuo Kolumbijos konflikte ...3........................ Išvados ...... 3............................. 3......2.................................. Humanitarinė pagalba .............. Santrumpos .................................... 3..............3...1....................... 3............2.......................................2....... rašto darbo turinio pavyzdys44 Santrauka lietuvių kalba .....................2.... Konflikto fazės......... 2......... Konflikto ciklas............... Konflikto apibrėžimai ...................................................................1....................................... Turinys 44 Turinio pavyzdys paimtas iš Gintarės Žukaitės bakalauro darbo „Kolumbijos konflikto reguliavimas: išorinių JAV..............................1............. 3........ ES ir JTO ateities įtakos scenarijai . Karas su terorizmu ..............................2.1.................... Konflikto sandara ir tipologija........... 3.3.............................................................. Dabartinė situacija ...... 3... 3. Politinis bendradarbiavimas .1.............. 2................ Konfliktų tipologija............................................... Jungtinių Tautų vaidmuo Kolumbijos konflikte ......................... Tikrieji JAV interesai Kolumbijoje .........................2.....2........ Kolumbijos konflikto ištakos ir raida............................................................

Priedai 3 Priedas. rašto darbo santrumPų sĄrašo Pavyzdys santrumpų sąrašas ALF – Atviros Lietuvos fondas DP – Darbo partija LDDP – Lietuvos demokratinė darbo partija LKP – Lietuvos komunistų partija LLL – Lietuvos laisvės lyga LLS – Lietuvos liberalų sąjunga LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija MKDS – Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga NVO – nevyriausybinės organizacijos TS(LK) – Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) VNDPS – Valstiečių ir Naujosios demokratijos partijų sąjunga 54 .

17–26. Vol. Th. Oxford: Oxford university Press. (1991). 8. (1993). Lithuania and the Path to Independence. 28 (3). Cambridge: Cambridge university Press. (1971). P. Political Theory.Priedai 4 Priedas. Europe-Asia Studies. P. Bader. A. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Literatūra: Monografijos 1. 7. and Culture. 4. (1996). (1997). Latvia. The Domestic and International Consequences of Citizenship in the Soviet Successor States. 25: 6. 3. straipsniai periodiniuose moksliniuose žurnaluose 6. R. 47 (July). J. W. Liberalism. P. Lieven. Oxford: Clarendon Press. Community. 5. Journal of Peace Research. 731–764. Ethnicity versus Nationalism. Brubaker. Theory of Justice. Rawls. Anderson. The Cultural Conditions of Transnational Citizenship. L. 25–36. rašto darbo literatūros ir šaltinių sĄrašo Pavyzdys LiteratŪros ir ŠaLtiniŲ sĄraŠas 1. The Baltic Revolution: Estonia. (1991). V. B. Eriksen. New Haven and London: Yale university Press. London: Verso. (1995). Imagined Communities. 55 . (1989). 2. Kymlicka. Barrington.

P. 56 . Constitution of the Republic of Estonia.rk. 91-2832. 1992. Žin. Citizenship Statistics. LR vietos savivaldos įstatymas. (1997). str. Migration Politics in EU: proceedings of the conference. S. G. R. 2. The Political-Historical Roots of West European Models of Citizen and Alien. teisės aktai 13.ee/rkogu/eng/epseng. Glasgow: Center for the Study of Public Policy. Rasta: http://www. Nr. (1999). I-533. straipsniai kituose moksliniuose leidiniuose 10. and Comparisons. Sicakkan. Bergen: IMER Norway/ Bergen Publications.html.. The Model of Ethnic Democracy: Characterization. Rose. approved on June 28. Haifa: university of Haifa. 14. 5. (1997). Smooha. Nr. 1994 07 07. Rasta: http://www. 176–188.html. Cases. Šaltiniai: statistiniai duomenys 11. 2000. Research paper 6. H.Priedai straipsniai konferencijų medžiagos rinkiniuose 9. žiūrėta: 2000 12 14.vm. žiūrėta: 2001 02 15. New Baltic Barometer III: A Survey Study.ee/eng/ index. (1997). 12.

Human Development Report. Agenda 2000 (1997). Apklausa vyko Tartu 2001 03 14. Rusakalbiai neskuba kalbėti latviškai. 2000 11 06. Latvijos užsienio reikalų ministerija. E. žiūrėta: 2000 11 30. Butrimas. 18. žiūrėta: 2001 02 29. gov. Lietuvos rytas. Ozolina I. Estijos migracijos politika. Pabriks Artis.riga. Diena.ts.htm. 21.lt. Seimo rinkimų programa. spausdinta žiniasklaida (laikraščiai. 57 .Priedai Interviu 15. Apklausą vykdė Rasa Rapalytė. Rasta: http://www. (2000). Latvijos migracijos politika. žurnalai) 17. Estijos politika užmiršo principus. 16. Politinių partijų duomenys: programos. Rasta: http:// www. Consular Information of Latvian Ministry of Foreign Affairs. TS (Lietuvos konservatorių) 2000 m. žiūrėta: 2000 11 30. Sik Alan. pranešimai.lv/english/hdr/reports. Apklausa vyko Rygoje 2001 03 04. ataskaitos 20. (2001). kalbos ir kita 19.mfa. Commission Opinion on Latvia’s Application for Membership of the European union. 2001 01 18. Rasta: www.lv/ENG/CONSINFO/citizenship.undp. Apklausą vykdė Balode Ineta. Latvia. 1995. Valstybės institucijų svetainių duomenys 22.htm.

Non-Estonian Education and Non-Estonian Schools in Estonia.ee/society/neducation.htm. 58 . žiūrėta: 2001 01 20.Priedai Kiti šaltiniai 23. Rasta: http://www.einst.

Kampanijų poveikių įvairovė Apgalvoti / tiksliniai poveikiai Neapgalvoti / netiksliniai poveikiai MikroIndividualūs poveikiai • Žinių gavimas • Suvokimo pokyčiai • Mobilizacija • Aktyvinimas • Įtikinimas • Pastiprinimas • Perviliojimas Makro.). nurodomi šaltiniai. grafikai ir schemos Lentelės. žemėlapiai gali būti tekste bei prieduose. kuris pateikiamas prieš įvadą. Sudaryta pagal Farrell. Numeris rašomas prieš lentelės pavadinimą. Lentelių negalima skaidyti į du ar daugiau puslapių. grafikai bei schemos turi turėti pavadinimus ir numerius. schemų numeracija yra atskira. 59 . schemos. 13. Visos lentelės. grafikų. grafikai. David M. lentelė (grafikas.Priedai 5 Priedas. Rudiger (ed. Didelės lentelės dedamos prieduose. Do Political Campaigns Matter? London and New York: Routledge.Sėkmė rinkimuose poveikiai Darbotvarkės nustatymas Viešųjų debatų formavimas Visuomenės žinios. Po lentele sumažintu šriftu 11 pt. 6 priedą). Lentelių. Lentelės pavadinimas rašomas mažosiomis raidėmis virš lentelės lygiuojant iš kairės. Pavyzdžiui. P. lentelĖs. schema. and Schmitt-Beck. paveikslai. 2002. Jei lentelių ar (ir) grafikų yra daugiau nei penki. galima sudaryti atskirą jų sąrašą (žr. diagrama) sudaryta remiantis: Tarnautojų registro duomenys 1995–2002 m. informuotumas Žinių gavimas Suvokimo pokyčiai (De)motyvavimas Palaikymas / susvetimėjimas Elito atsakomybės sumažėjimas (De)legitimacija (De)mobilizavimas Elito transformacija Partijos transformacija Šaltinis. 1 pavyzdys 1 lentelė. kuriais remiantis ji sudaryta.

caii. htm45 45 60 Žr. Antrasis Kongo pilietinis konfliktas: išorinių aktorių vaidmuo. 2007. Rasta: http://www. Understanding Conflict and Peace. Bakalauro darbas. .com/CAIIStaff/Dashboard_GIROAdminCAII Staff/Dashboard_CAIIAdminDatabase/resources/ghai/understanding. 10.Priedai 2 pavyzdys 1 schema. P. Kaunas. Paluckaitė. Conflict Prevention Web. Konflikto fazės Karas Krizė Nestabili taika Stabili taika Ilgalaikė taika Harmonija ankstyvoji fazė Konflikto vidurys Vėlyvoji fazė Šaltinis. R.

Kauno miesto ir Šilutės rajono dienraščiuose spausdintų straipsnių palyginamasis grafikas Kauno miesto ir Šilutės rajono dienraščiuose spausdintų straipsnių palyginamasis grafikas 140 120 100 80 60 40 20 0 117 70 22 40 72 Kauno miesto dienraštis Šilutės rajono dienraščiai 59 Bendro pobūdžio straipsniai apie rinkimus Reklama Užsakomieji straipsniai Šaltinis. Daugalaitės atlikto tyrimo duomenys. rinkimų kampanijos Kauno miesto ir Šilutės rajono atvejai. Daugalaitė.Priedai 3 pavyzdys 1 grafikas. Bakalauro darbas.46 46 Žr. 2007. Savivaldybių tarybų rinkimų kampanijų ypatumai: 2007 m. 61 . I. I. Kaunas.

Visockytė. Rasta: http://www. Bakalauro darbas. E. 2007.org/uploads/press_release/ fiw07_charts. Kaunas. Nuo vienpartinės link daugiapartinės sistemos: Tanzanijos ir Zambijos atvejai. Valstybės valdymo formų santykis subsacharinės afrikos valstybėse 2007 m.freedomhouse. Freedom in the World 2007. Šaltinis. .Priedai 4 pavyzdys 2 grafikas.pdf 47 47 62 Žr. Sudaryta pagal Freedom House’s Annual Global Survey.

.............. 1980–2006 .......Priedai 6 priedas.............7 3 lentelė....45 8 lentelė................. Zambijos partinės sistemos stabilumą nusakantys bruožai....... Zambijos prezidento ir parlamento rinkimų vertinimas ..6 2 grafikas....... 1961–2003 ......47 9 lentelė....... ... 1946–2003 ......... 25 4 grafikas.26 5 lentelė...... Politinių teisių ir pilietinių laisvių kaita Zambijoje......... Tanzanijos partinės sistemos stabilumą nusakantys bruožai 30 6 lentelė...... Tanzanijos rinkimų į Nacionalinę Asamblėją rezultatai................................... Politinių teisių ir pilietinių laisvių kaita Tanzanijoje........... 33 7 lentelė...........5 2 lentelė..... Valstybės valdymo formų santykis Subsacharinės Afrikos valstybėse 2007 m..... LenteLių ir grafikų sąrašas Lentelių ir grafikų sąrašas Lentelių sąrašas: 1 lentelė........... 1980–2006 .... 56 63 ......... 27 5 grafikas..................8 3 grafikas.......................... Tanzanijos prezidento ir parlamento rinkimų vertinimas............. 25 4 lentelė........................ P................ Valdymo pokyčiai Zambijoje ir Tanzanijoje...... Partinės sistemos tipologija pagal G............ Zambijos rinkimų į Nacionalinę Asamblėją rezultatai .... Sartori .......... Subsacharinė Afrika: režimų tipai. Demokratizacijos bangos pagal S. Partinės sistemos institucionalizacijos laipsnis ....55 Grafikų sąrašas: 1 grafikas........... Huntington .......

UDK ? Politikos mokslų krypties studentų rašto darbų rašymas ir pristatymas: mokomoji metodinių nurodymų knyga Parengė: dr.S? Parengė: Unikaitė-Jakuntavičienė. – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. Ingrida Politikos mokslų krypties studentų rašto darbų rašymas ir pristatymas: mokomoji metodinių nurodymų knyga / Parengė Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė. 27. tiek baigiantiems studijas politikos mokslų studentams. Užsakymo Nr. Daukanto g. ISSN ? Metodinių nurodymų priemonė skirta tiek pradedantiems. referatus. Pirmoje dalyje pateikiami svarbiausi bendrieji. LT–44249 Kaunas . kursinius. Išleido Vytauto Didžiojo universitetas. magistro baigimo. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė Redaktorė Simona Grušaitė Viršelio autorė. S. rengiantiems įvairius rašto darbus: esė. 2009.. iliustr. o antroje dalyje pristatomi kiekvienai rašto darbų grupei keliami specifiniai reikalavimai. bakalauro. maketuotoja Rasa Švobaitė 2008 07 22. – 64 p.