You are on page 1of 23

bé c«ng th-¬ng

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Tr-êng Cao ®¼ng

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

kinh tÕ c«ng nghiÖp hµ néi
B¸o c¸o kÕt qu¶ gi¶ng d¹y häc phÇn
Tr×nh ®é cao ®¼ng, hÖ liªn th«ng
GV thùc hiÖn :
§¬n vÞ
:
Tªn häc phÇn :

ST
T

Sè ®¬n vÞ häc tr×nh :
Líp
:
Häc kú
:
N¨m häc
:

TT

M· sè SV

Hä vµ tªn

1 LQS11.01.01 L-u Minh

§¹i
§øc
TrÇn Anh
§øc
Hoµng ThÞ
Anh
TrÇn ThÞ
B-ëi
§Æng Ngäc
BÝch
Bïi ThÞ
BÝch
Vò M¹nh
C-êng
§ç V¨n
Dòng
§inh Quang
Dòng
NguyÔn ChÝ
Dòng
Ph¹m ThÞ Kim
Dung
TrÇn Quang
Duy
NguyÔn ThÞ
H-êng
Hoµng M¹nh
Hïng
TrÇn V¨n
Hïng
Ph¹m Quang
HiÖp
NguyÔn ChÝ
HiÕu
NguyÔn ThÞ
Hoa
C¸t ThÞ Thu
HuyÒn
Lª ThÞ
HuyÒn
NguyÔn ThÞ
HuyÒn
NguyÔn Ngäc
Khoa
Hoa Tïng
L©n
Hoµng ThÞ Nhung Lôa
Lª ThÞ
Ly

LQS11.01

2011 - 2012
§iÓm KTTT §iÓm chuyªn cÇn §iÓ §iÓm häc phÇn
§iÓm §iÓ §iÓm Céng m
TB
®iÎm thi
c¸c m
1
2
ý
chuy kÕt Sè
®iÓ lªn
ªn thóc
m KT
TX líp thøc cÇn HP
6

6

6.0

3

4

7

2

LQS11.01.02 NguyÔn Kh¾c

8

8

8.0

4

5

9

3

LQS11.01.03

8

8

8.0

5

5

10

4

LQS11.01.04

7

7

7.0

5

5

10

5

LQS11.01.05

7

7

7.0

4

5

9

6

LQS11.01.06

7

7

7.0

5

5

10

7

LQS11.01.07

7

7

7.0

4

5

9

8

LQS11.01.08

0

0

0.0

0

0

0

9

LQS11.01.10

7

7

7.0

4

4

8

10

LQS11.01.11

7

7

7.0

5

5

10

11

LQS11.01.12

8

8

8.0

4

5

9

12

LQS11.01.13

8

8

8.0

5

5

10

13

LQS11.01.14

7

7

7.0

4

5

9

14

LQS11.01.17

8

8

8.0

5

5

10

15

LQS11.01.18

8

8

8.0

5

5

10

16

LQS11.01.19

5

5

5.0

3

4

7

17

LQS11.01.21

8

8

8.0

4

5

9

18

LQS11.01.22

7

7

7.0

4

5

9

19

LQS11.01.23

8

8

8.0

4

5

9

20

LQS11.01.24

8

8

8.0

5

5

10

21

LQS11.01.25

8

8

8.0

5

5

10

22

LQS11.01.26

7

7

7.0

5

5

10

23

LQS11.01.27

8

8

8.0

5

5

10

24

LQS11.01.28

7

7

7.0

5

5

10

25

LQS11.01.30

7

7

7.0

4

5

9

26

LQS11.01.31

8

8

8.0

5

5

10

27

LQS11.01.32 Vò ThÞ TuyÕt

Mai
Minh
NhËt
Nh©n

Ph-¬ng
Ph-¬ng
Quúnh
Quyªn
Sai
TuÊn

7

7

7.0

5

5

28

LQS11.01.33 NguyÔn V¨n

29

LQS11.01.34 §ç V¨n

8

8

8.0

4

4

8

8

8

8.0

5

5

10

30

LQS11.01.35 NguyÔn H÷u

7

7

7.0

4

4

8

31

LQS11.01.36 Ng« ThÞ

32

LQS11.01.37 NguyÔn ThÞ

8

8

8.0

4

4

8

7

7

7.0

5

5

10

33

LQS11.01.38 Tr-¬ng ThÞ

7

7

7.0

5

5

10

34

LQS11.01.39 Tr-¬ng V¨n

8

8

8.0

5

5

10

35

LQS11.01.40 Vò ThÞ

8

8

8.0

5

5

10

36

LQS11.01.41 NguyÔn ThÞ

7

7

7.0

5

5

10

7

7

7.0

3

3

6

Phương

6

6

6.0

4

5

9

Trinh

8

8

8.0

4

5

9

8

8

8.0

4

5

9

41 LQS11.01.007 Lê Thị
42 LQS11.01.014 Lương Thu

Hải

8

8

8.0

4

5

9

Hương

7

7

7.0

4

5

9

43 LQS11.01.012 Lưu Ngọc

Tường

7

7

7.0

4

4

8

44 LQS11.01.026 Nghiêm Đức

Thuận

6

6

6.0

4

4

8

45 LQS11.01.010 Ngô Văn
46 LQS1101.002 Nguyễn Đức

Hoàn

7

7

7.0

4

4

8

Đạt

7

7

7.0

4

4

8

47 LQS11.01.004 Nguyễn Khắc

Dũng

8

8

8.0

4

5

9

48 LQS11.01.006 Nguyễn Quang

8

8

8.0

4

5

9

49 LQS1101.003 Nguyễn Thành

Đô

5

5

5.0

3

3

6

50 LQS11.01.015 Nguyễn Thị
51 LQS11.01.030 Nguyễn Thị

Lan

8

8

8.0

5

5

10

Xuân

8

8

8.0

4

5

9

52 LQS11.01.001 Nguyễn Tiến

Cương

0

0

0.0

0

0

0

53 LQS11.01.009 Nguyễn Văn

Hiệp

6

6

6.0

4

5

9

54 LQS11.01.011 Nguyễn Văn
55 LQS11.01.020 Nguyễn Xung

Hưng

0

0

0.0

2

3

5

Phong

8

8

8.0

4

4

8

Toµn
Trang
Thu
Thu
Thµnh
TuyÒn
Thuý

7

7

7.0

5

5

10

7

7

7.0

4

4

8

8

8

8.0

5

5

10

7

7

7.0

4

5

9

8

8

8.0

3

4

7

8

8

8.0

3

4

7

8

8

8.0

4

4

8

63 LQS11.01.024 Trần
64 LQS11.01.016 Trần Ngọc

Quang

0

0

0.0

0

0

0

Linh

0

0

0.0

0

0

0

65 LQS11.01.017 Trần Thị

Loan

8

8

8.0

5

5

10

66 LQS11.01.018 Trần Thị

Minh

7

7

7.0

3

4

7

67 LQS11.01.029 Trần Xuân

Hưng

8

8

8.0

4

4

8

LQS11.01.55 §µo V¨n
38 LQS11.01.022 Bùi Thanh
37
39

LQS11.01.54 Cï ThÞ TuyÕt

40

LQS11.01.51 Lª ViÖt

56

LQS11.01.52 NguyÔn C«ng

57

LQS11.01.53 NguyÔn KiÒu

58

LQS11.01.48 NguyÔn ThÞ

59

LQS11.01.49 NguyÔn ThÞ

60

LQS11.01.43 NguyÔn V¨n

61

LQS11.01.56 Ph¹m §øc

62

LQS11.01.50 Ph¹m ThÞ

10

46 Vò V¨n 71 XS: 0 SV ChiÕm #DIV/0! Giái 0 SV ChiÕm #DIV/0! Kh¸ 0 SV ChiÕm #DIV/0! TB kh¸ 0 SV ChiÕm #DIV/0! TB 0 SV ChiÕm #DIV/0! YÕu. kÐm: 0 SV ChiÕm #DIV/0! Céng TT §T 0 X¸c nhËn cña tæ m«n (khoa) #DIV/0! Gi¸o viªn gi¶ng §ç ThÞ Thu Th¶o .01.01.68 LQS11.005 Trương Văn Dương 8 8 8.0 4 5 9 Th¾ng 7 7 7.0 3 4 7 70 LQS11.01.0 5 5 10 69 LQS11.019 Trương Văn Nhất 8 8 8.

.

SX G K TB Y 0 29 24 6 4 63 0 0 29 29 24 24 6 6 4 4 63 63 0 0 0 23 40 63 0 0 0 42 21 63 .

chñ nghÜa viÖt nam TÊt c¶ ®· cã c«ng thøc s½n. chØ cÇn nhËp ®iÓm Kh«ng xo¸ bÊt cø 1 dßng hay cét nµo ( sÏ háng hÕt C«ng thøc) ù do .H¹nh phóc CÇn kiÓm tra l¹i kÕt qu¶ Th©n mÕn! 2011 .2012 §iÓm häc phÇn Ch÷ Thi l¹i .

.

% % % % % % Gi¸o viªn gi¶ng §ç ThÞ Thu Th¶o 16640 .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4 Mét bèn 1.1 Hai mét 2.7 1.6 3.7 Hai hai Hai ba Hai bèn Hai n¨m Hai s¸u Hai b¶y Hai t¸m Hai chÝn Ba kh«ng Ba mèt Ba hai Ba ba Ba bèn Ba n¨m Ba s¸u Ba b¶y Ba t¸m Ba chÝn Bèn kh«ng Bèn mèt Bèn hai Bèn ba Bèn bèn Bèn n¨m Bèn s¸u Bèn b¶y .8 1.5 4.8 3.3 4.1 4.1 3.9 3.5 3.2 4.3 2.7 2.5 Mét n¨m 1.9 2.0 Mét s¸u Mét b¶y Mét t¸m Mét chÝn Hai kh«ng 2.1 Mét mét 1.2 3.1.3 Mét ba 1.0 4.4 3.5 2.4 2.0 3.8 2.6 4.3 3.9 4.0 Mét kh«ng 1.2 Mét hai 1.6 2.2 2.6 1.4 4.7 3.

2 8.2 7.0 6.9 8.9 0.8 6.1 8.5 5.3 6.0 6.9 5.4.7 8.5 8.4 7.3 5.7 7.6 5.8 4.4 6.7 5.5 7.9 7.6 7.6 8.2 5.4 8.5 6.2 6.0 7.0 8.8 7.3 8.7 6.1 5.4 5.8 5.0 5.6 6.8 Bèn t¸m Bèn chÝn N¨m kh«ng N¨m mèt N¨m hai N¨m ba N¨m bèn N¨m n¨m N¨m s¸u N¨m b¶y N¨m t¸m N¨m chÝn kh«ng kh«ng S¸u kh«ng S¸u mèt S¸u hai S¸u ba S¸u bèn S¸u n¨m S¸u s¸u S¸u b¶y S¸u t¸m S¸u chÝn B¶y kh«ng B¶y mèt B¶y hai B¶y bèn B¶y N¨m B¶y s¸u B¶y b¶y B¶y t¸m B¶y chÝn T¸m kh«ng T¸m mèt T¸m hai T¸m ba T¸m bèn T¸m N¨m T¸m S¸u T¸m b¶y T¸m t¸m .1 7.1 6.

3 9.5 9.9 T¸m chÝn ChÝn kh«ng ChÝn mèt ChÝn ba ChÝn bèn ChÝn n¨m ChÝn s¸u ChÝn b¶y ChÝn t¸m ChÝn chÝn .4 9.7 9.0 9.8.1 9.9 9.6 9.8 9.