You are on page 1of 8

5 -minuten versie voor Provinciale Staten

Directie

DLB
Afdeling

Water en Groen
Registratienummer

provincie

ZUID

HOLLAND
Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

PZH-2012-346749834(DOS-2011O010738)

Geheim

4 september 2012

Nee

6 SEP 2012
Portefeuillehouder Paraaf Pr vinciesecretaris

Weber, JF
Onderwerp

~eleidsvisie Groen na inspraak
Bijlagen

h

Termijn

10 oktober 2012

Beleidsvisie Groen Nota van Beantwoording en Wijziging Ontwerp-Beleidsvisie Groen (ter kennisname)

Voorstel van GS aan PS: vaststellen van de Beleidsvisie Groen

1. Onderwerp in kort bestek GS hebben op 24 april 2012 de Ontwerp-Beleidsvisie Groen vastgesteld en deze ter kennisname aan PS aangeboden. Op verzoek van PS is in de periode van 29 mei tot en met 6 juli 2012 aan belanghebbenden de mogelijkheid geboden een zienswijze in te dienen op de OntwerpBeleidsvisie Groen. Er zijn 100 zienswijzen binnengekomen. Over het algemeen heeft men begrip dat er, gezien de rijksbezuinigingen, scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De meeste zienswijzen gaan over het voorstel voor de ruimtelijke ordening in en rond de herijkte EHS en over specifieke gebieden in het voorstel aan de externe commissie voor de herijkte EHS. De zienswijzen leiden niet tot een wijziging van dit voorstel. Voor de herijking van het projectenpakket Recreatie om de stad is ondersteuning. Ten slotte delen met name agrarische natuurverenigingen hun zorgen over de overgang van het agrarisch natuurbeheer naar het Rijk De binnengekomen reacties leiden niet tot grote wijzigingen in de Ontwerp-Beleidsvisie. De zienswijzen leiden tot verduidelijkende toevoegingen of aanscherpingen in de tekst. Naast deze wijzigingen zijn er ambtshalve correcties doorgevoerd die de tekst actueel maken. In de Beleidsvisie Groen zijn de moties 322, 323, 328 en 329 verwerkt.
2.

Afbakening van (wettelijk) kader en partijen a. Europeeslnationaallprovinciaalwettelijk en beleidskader

Europa: N2000. Algemene wet bestuursrecht (Awb), Provinciewet, Subsidieregeling Landelijk Gebied, tevens relatie met Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (pMJP). De Beleidsvisie Groen geeft invulling aan het op 14 december 201 1 door PS geaccordeerde Bestuursakkoord Natuur.

provincie

ZUID HOLLAND

b. Relatie andere interne beleidsterreinen Er is een relatie met de volgende interne beleidsterreinen: Ruimte, economie, water, cultuurhistorie, mobiliteit, milieu en grondzaken c. Relatie externe partijen

Bij het opstellen van de Ontwerp-Beleidsvisie Groen zijn andere overheden en maatschappelijke organisaties betrokken geweest. Daarnaast heeft de inspraakperiode belanghebbenden de mogelijkheid geboden een reactie te geven. 3. Procesbeschrijving en rol Staten

a. Voorgeschiedenis De Startnotitie Groenagenda (Beleidsvisie Groen) is op 14 december 201 1 door PS vastgesteld. In de startnotitie is de opdracht geformuleerd voor het opstellen van nieuw provinciaal beleid voor groen, waarbij wordt aangegeven hoe de provincie omgaat met de rijksbezuinigingen en invulling geeft aan de nieuwe kerntaak groen. Tevens zijn in de startnotitie de kaders gesteld voor de herijking van de lopende programma's binnen het Investeringsbudget Landelijk Gebied (Ecologische Hoofdstructuur, Recreatie om de Stad en Vitaal Platteland). b. Waar staan we nu? De fase van visielstrategiebepaling De Beleidsvisie Groen bevat het provinciale beleid voor natuur, recreatie, landbouw en landschap. Dit provinciale beleid bestaat uit: a. Visie en ambities tot 2021, b. Prioriteiten tot 2015 waar de provincie wil investeren, waarin opgenomen de ontwikkelopgave voor de herijkte Ecologische Hoofdstructuur c. Strategie voor realisatie van de doelen d. Strategie hoe om te gaan met het beheer en onderhoud van bestaande en nieuwe groengebieden e. Dossiers die in deze collegeperiode nader worden uitgewerkt f. Financieel kader

Intrekken Provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied 2007-2013 en Agenda landbouw - Met het vaststellen van de Beleidsvisie Groen (en het Uitvoeringsprogramma Groen) wordt het Provinciaal Meerjaren Programma Landelijk Gebied 2007-2013 (pMJP) (vastgesteld PS 13 december 2006), ingetrokken met dien verstande dat het pMJP formeel nog blijft vigeren totdat de Wet inrichting landelijk gebied, waarop het pMJP is gebaseerd, zal zijn gewijzigd of ingetrokken (conform het voornemen van het Rijk in 2013); in geval van verschil van uitleg tussen beide documenten prevaleert de Beleidsvisie Groen.

provincie

ZUID HOLLAND

-

Met het vaststellen van de Beleidsvisie Groen wordt de Agenda Landbouw (vastgesteld PS 26 januari 201 1) ingetrokken. Beleidsmatige aspecten uit de Agenda Landbouw zijn opgenomen in de Beleidsvisie Groen, de ruimtelijke aspecten zijn bij de actualisatie 201 1 opgenomen in de Provinciale Structuurvisie.

De Beleidsvisie Groen bestaat uit de volgende onderdelen: 1 Herijking Recreatie om de Stad (RodS) ) In het GS-besluit van 24 april 2012 is het herijkte pakket voor de projecten Recreatie om de Stad vastgesteld. Op 5 juni 2012 hebben GS de brieven aan de gebiedspartijen vastgesteld waarin de uitkomsten van de herijking van de RodS-projecten per individueel project zijn bevestigd. Ook hebben GS brieven aan de vijf regio's in het kader van Zuidvleugel Zichtbaar Groener (ZZG) vastgesteld waarin formeel wordt aangekondigd dat de provincie de ZZG-overeenkomst uit 2005 wil herzien. In het Uitvoeringsprogramma Groen is het projectenpakket RodS opgenomen. Thans worden, op basis van de verzonden brieven, aangepaste danwel nieuwe uitvoeringsovereenkomstenvoor de RodS-projecten voorbereid, waarin de situatie na herijking (doelen, prestaties, budget, planning) wordt vastgelegd. In de maanden september en oktober wordt hierover overleg gevoerd met de gebiedspartijen en naar verwachting zullen de gewijzigdelnieuwe overeenkomsten eind 2012 ondertekend worden. 2) Herijking Ecologische Hoofdstructuur (EHS) In de Beleidsvisie Groen is de ontwikkelopgave voor de herijkte EHS aangegeven. Basis voor deze ontwikkelopgave is het GS-besluit van 24 april 2012 over het voorstel voor de herijkte EHS voor de externe commissie. De binnengekomen zienswijzen geven geen aanleiding om dit voorstel te wijzigen. De ontwikkelopgave natuur binnen herijkte EHS voldoet aan de criteria zoals die zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord Natuur, te weten voldoen aan N2000doelen en doelen Kader Richtlijn Water, een ambitie van ca. 6.000 ha. Alle geplande natuur die niet aan deze criteria voldoet maakt geen onderdeel meer uit van de herijkte EHS en zal een andere functie krijgen, dit is ca. 3.000 ha. In oktober geeft de externe commissie Ontwikkelopgave Natuur o.l.v. de heer Jansen een advies of de provincie op basis van de criteria vanuit het Bestuursakkoord Natuur de juiste gebieden heeft geselecteerd. Voor de realisatie van de internationale doelen heeft het Rijk in het Bestuursakkoord Natuur middelen beschikbaar gesteld. Voor de verwerving en inrichting van de herijkte EHS is er alleen dekking vanuit grond (zogenaamde grond-voor-grond-principe). Tot 2016 is er landelijk 6.000 ha beschikbaar (waarvan 1.200 ha voor RodS en 4.800 voor EHS) waarmee de ontwikkelopgave gerealiseerd kan worden. Over de verdeling van de landelijke grondvoorraad per provincie geeft de commissie ook een advies Dit laatste advies bepaalt het realisatietempo voor de nieuwe natuur binnen de herijkte EHS. In het najaar van 2012 zullen GS over de fasering van de ontwikkelopgave natuur een besluit nemen. In het voorjaar 2013 zal via een actualisatie van de Provinciale Structuurvisie de functiekaart van de PSV en de Verordening Ruimte worden aangepast aan de herijkte EHS.
3) Nieuwe groene impuls Naast het afronden van de gedecentraliseerde rijksprogramma's Recreatie om de Stad en Ecologische Hoofdstructuur hebben tot 2015 ook het realiseren van een aantrekkelijk recreatief netwerk, een kwaliteitsverbetering van bestaande recreatiegebieden en landschap en een

provincie

ZUID HOLLAND

gezonde basis voor de grondgebonden landbouw prioriteit. In de Beleidsvisie Groen staan maatregelen aangegeven die de provincie neemt om deze prioriteiten te realiseren. In het Uitvoeringsprogramma Groen worden de prioriteiten verder geoperationaliseerd en geprogrammeerd. Dekking voor de nieuwe groene ambities zijn de middelen voor groen uit het Hoofdlijnenakkoord. 4) Beleidsuitwerkingen Ten slotte zijn in de Beleidsvisie Groen verschillende strategische dossiers aangeven die in deze collegeperiode nog nader worden uitgewerkt, Dit zijn onder andere de uitwerking van de gedecentraliseerde rijkstaken en een nadere uitwerking van de beheerstrategie. Afhandeling moties in de Beleidsvisie Groen In de behandelvoorstellen voor de moties 322, 323, 328 en 329 is verwezen naar de Beleidsvisie Groen. Hieronder is opgenomen op welke wijze de verzoeken van PS worden beantwoord: - bij de herijking van de projecten Recreatie om de Stad (RodS) en Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zijn de opgaven en beheerkosten in beeld gebracht. Dit is vertaald in een voorstel voor de financiële dekking waarbij kosten en middelen in balans zijn gebracht (motie 322 en motie 328). Dit is aangegeven in de financiële paragraaf in hoofdstuk 5. - In de realisatiestrategie in hoofdstuk 4 worden kansrijke nieuwe financieringsmogelijkheden voor ontwikkeling enlof beheer (motie 322) en oplossingen aangegeven die kunnen bijdragen dat de groengebieden in Zuid-Holland structureel kunnen worden beheerd (motie 328). - Met het voorstel voor de herijkte EHS in hoofdstuk 4 wordt aangegeven hoe de planologische bescherming van de huidige hoofdstructuur wordt verankerd (motie 329). - In hoofdstuk 4 is tevens aangegeven dat het éen van de doelen van de Beleidsvisie Groen is om de biodiversiteit rondom de steden in bestaande en nieuwe recreatiegebieden te versterken (motie 323). De moties zijn verwerkt in de Beleidsvisie Groen. GS stellen voor de moties als afgedaan te beschouwen.

c. Vervolgprocedure De ruimtelijke consequenties van de Beleidsvisie Groen (uitgezonderd de herijking EHS) zullen worden opgenomen in de Actualisering 2012 van de Provinciale Structuurvisie en de Verordening Ruimte Uiterlijk januari 2013 wordt de ontwikkelstrategie EHS en fasering tot 2020 door GS vastgesteld en volgt een inspraakprocedure conform de Wro. Uiterlijk juli 2013 is de ontwikkelstrategie EHS en fasering tot 2020 vastgesteld door PS en opgenomen in de Verordening Ruimte.

4.

Financiële aspecten (dekking en risico's)

-Kosten De financiële middelen die overblijven na het projectenpakket RodS en de afkoop van beheer RodS worden ingezet voor nieuwe activiteiten, de zogenaamde Groene Impuls. De invulling daarvan vindt plaats bij het Uitvoeringsprogramma Groen conform de prioriteiten van de

provincie

ZUID HOLLAND

Beleidsvisie Groen. Daarbij gaan we de gezamenlijke doelen van de provincie (cultuurhistorie, water, ed.) en uitvoering ook met gezamenlijke middelen te lijf te gaan. Geld met geld maken is ook van toepassing voor de inzet van de provinciale middelen.
-Dekking Voor de voorstellen zijn de middelen ILG en de middelen hoofdlijnenakkoordvoor groen ingezet. Voor de herijkte EHS is grond-voor-grondde enige dekkingsbron. De verwachting is dat de dekking via grond-voor-grond voor de ontwikkelopgave nieuwe natuur niet toereikend is voor de volledige ontwikkelopgave natuur. Beschikbaarheidvan grond zal het realisatietempo van de ontwikkelopgave natuur bepalen. De dekking vanuit het provinciefonds voor de kosten voor natuurbeheer (totaal €12,4 miljoen) is nog niet zeker Naar verwachting ontvangt de provincie Zuid-Holland hiervan structureel ongeveer € 6 miljoen wat onvoldoende is voor alle beheerskosten. Uit de beschikbare rijks- en provinciale middelen ILG is al €3,5 miljoen beschikbaar. Met het ondertekenen van het Bestuursakkoord Natuur is de provincie akkoord gegaan met een eigen bijdrage van ruim 113 in de beheerskosten. Bij realisatie van de maximale ontwikkelopgave natuur leidt dit op termijn structureel tot een extra provinciale bijdrage van €2,9 miljoen. Het is de verwachting dat deze situatie op korte termijn niet volledig zal optreden. Voorstellen voor dekking van deze extra lasten worden verwerkt via de begrotings- en planningscyclus.

Zowel bij de RodS als bij de herijkte EHS is het vraagstuk van het eigendom van de gronden aan de orde. Uitgangspunt voor GS is dat de overheid regie houdt op deze gronden, waardoor gebruik en beheer gekoppeld blijven aan het beoogde maatschappelijk doel, en (nieuwe) verdienmodellen toepasbaar zijn. Met dit uitgangspunt worden de overeenkomsten over de RodS verder afgerond, tenzij al eerder een andere afspraak over dit onderwerp met de betrokken partner is gemaakt.
-Risico's Binnen dit voorstel zijn de volgende risico's en beheermaatregelen van toepassing: - Risico's FES: beheersmaatregel van toepassing met een investeringsstop. Voor het beheersen van het risico op de FES-projecten is een actie gestart voor herijking van het niet-juridische deel (e 25 mln.) - Afwikkeling ILG. FES en RodS. Met de afspraken met de gebiedspartijen over het projectenpakket RodS is het risico terugbracht. Een bedrag van E 49,8 mln. is gelabeld als dekking voor de risico's voor de afrekening van het ILG (incl. incidentele kosten PAS) en FES en de definitieve afwikkeling van RodS. Over de afrekening en afwikkeling ILG en FES is in het najaar 2012 meer duidelijkheid.

N.B. Voor de jaren na 2012 geldt dat provinciebreed er nog heroverwegingen plaats zullen vinden als gevolg van de noodzakelijke forse bezuinigingen op de provinciale uitgaven

Technische & proces vragen en informatie bij
Ambtenaar Telefoon Kamer

070 - 441 60 59

M.A.F. Soeterbroek

provincie

ZUID HOLLAND

A. tabel ontwikkeling groen

ntwikkeling groen 201 3-201 5

edragen x E I mln

Biodiversiteit herijkte EHS' Groene impuls (Agrarisch) Ondernemerschap afronding Vitaal Platteland Groene impuls Pilotprojecten innovatie reallsstie en beheer groen Reservering afronding ILG, FES en RodS Nog nader te specificering programmering

286,6

36,O

3,02 O

247,63

14,5 3-4 5,O 49,8

14,5 3,4 5,O 21 , O 23,l

28,8

1

Realisatie herijkte EHS loopt door na 2015 Bijdrage ontwikkel- en uitvoeringskosten Totaal benodigd voor de ontwikkelopgave EHS, dekking bekend na advies externe commissie

provincie

mID HOLLAND

B. tabel beheer Groen

zaken 1 augustus 2012

Totaal Generaal

4

Maximumbedrag bij realisatie van de maximale ontwikkelopgave natuur