You are on page 1of 2

xử lý tín hiệu băng gốc :Sử dụng phương pháp mã hóa HDB3 với tínhiệu đầu vào là kết quả

của mã hóa mẫu 1,2,3. Xử lý tín hiệu gốc để truyền trên kênh thông tin,Xử lý tín hiệu băng gốc là yêucầu chủ yếu đối với các kênh thông tin truyền trên cáp đồng trục hoặc cáp đốixứng, nhưng nó cũng cần thiết đối với các phương pháp truyền dẫn điều chếcao tần, nơi mà tín hiệu cũng được đưa xuống băng gốc tại các trạm lặp. Trongmột hệ thống thông tin số,ở thiết bị lặp cần có bộ lọc, cân bằng và tái sinh.Tuy nhiên để truyền dẫn chúng, cần phải biến đổi các tín hiệu nhị phân từ thiết bị ghép kênh thành các mã đường để giảm lỗi cho kênh truyền dẫn. Phương pháp mã hóa HDB3 • Ưu điểm của mã HDB3 : HDB3 sử dụng rộng rãi trong thực tế cho các giao tiếp ghép kênh bậc cao. Loại mã hoá này quan trọng khi truyền số liệu có tốc độ cao trên đôi dâykim loại có dải tần hạn chế. Việc giảm độ rộng băng tần cần thiết của kênh hoặc tăng tốc độ bit với một độ rộng băng tần đã cho sẽ làm tăng tỷ số tínhiệu trên tạp âm để đạt được xác suất lỗi cho trước . Bảo mật tin tức ở n h ữ n g n ơ i y ê u c ầ u t í n h a n t o à n c a o đ ặ c b i ệ t t r ê n c á c tuyến truyền số liệu của các hệ thống máy tính xử lý số liệu. Tạo phổ tín hiệu nhằm ứng dụng cho những mục đích đặc biệt như đồng bộgiảm thành phân biên độ tần số không đến 0, hoặc giảm các thành phần caovà thấp của tần số trước lúc lọc.Có thể đưa những số " 0" đặc biệt vào cácluồng số được mã lưỡng cực bậc cao bị chèn và các luồng số bị chèn. Trong quá trình mã hoá PCM như đã trình bày ở trên, tất cả các bit thôngtin được ngầm giả thiết là nhị phân đơn cực. Giả thiết này là hợp lý miễn làcác bit thông tin đã được xác định trong một công đoạn nhất định nào đóc ủ a t h i ế t b ị x ử l ý v à d â y n ó i k h ô n g đ ư ợ c d a i g q u á v à i m é t . V ớ i n h ữ n g đường dây nối tương đối dài,đường cáp đối xoắn bọc kim, hoặc cáp đồngtrục thì không nên sử dụng luồng bit nhị phân,lý do là : 1 . Nó có chứa thành phần một chiều.2. Nó có các thành phần tần số thấp mức cao.3. Khi truyền một dãy "0" liên tiếp thì không có điểm chuyển tín hiệu. • Nguyên tắc mã hóa :- M ã H D B 3 l à m ã n h ị p h â n m ậ t đ ộ c a o c ó n h i ề u n h ấ t 3 s ố " 0 " l i ê n t i ế p . Để mã một tín hiệu nhị phân thành một tín hiệu HDB3 theo các quy tắc sauđây:Quy ước : Số 0 nhị phân được mã bằng một trạng thái trống ∅ với số bít 0 liên tiếpkhông vượt quá 3 bít.- M ộ t b í t 1 n h ị p h â n đ ư ợ c m ã b ằ n g k ý h i ệ u B theo luật lưỡng cực. Các dãy 4 số 0 liên tiếp trong tín hiệu nhị phân được mã như sau : a) Bít 0 đầu tiên của dãy được mã bằng ∅

c) Các bít 0 thứ 2 và thứ 3 được mã thành ∅ .nếu dấu B và dấu V trước đócủa dãy mã tam phân có cực tính ngược với nhau b) Bít 0 đầu tiên của dãy được mã bằng B nếu dấu B và dấu V trước đócủa dãy mã tam phân cùng cực tính với nhau.A M I Chuỗi 4 số 0 liên tiếp được thay thế theo quy luật như sau*Nếu trước đó là lẻ bit 1 . d) Bít 0 thứ 4 biến đổi thành V e ) D ự a t r ê n b i p o l a r .14 + 0 0 0 0 .