You are on page 1of 12

1. Siapakah antara berikut, merupakan ketua kumpulan kerja dalam pengurusan bengkel Kemahiran Hidup di sekolah ?

A Formen B Ketua tingkatan C Pengetua sekolah D Guru Kemahiran Hidup 2. Antara yang berikut yang manakah cara untuk mendapatkan pencetusan idea bagi menyelesaikan masalah? I Latihan II Perkhemahan III Perbincangan IV Sumbangsaran A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 3. Apakah faktor utama yang mempengaruhi reka bentuk sesuatu projek? A Lakaran projek B Pengubahsuaian C Kesesuaian bahan D Pendokumentasian projek

6. Rajah 1 menunjukkan sebuah tanggam Rajah 1

Antara yang berikut, alatan tangan manakah yang digunakan untuk menanda tanggam sebelum pembinaan tanggam tersebut I sesiku L II tolok penenda III pahat mata serong IV tukul kuku kambing A I dan II C I, II dan III B III dan IV D I, II, III dan IV

Rajah 2 7. Apakah tujuan aktiviti seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2 semasa pembinaan projek rak pinggan? A Menanda tebal kayu B Menanda panjang kayu C Menanda ketepatan sudut D Menanda kepersegian kayu 8. Rajah 3 menunjukkan tiga lakaran dalam proses reka bentuk bekas pensel

4. Apakah proses yang dikaitkan dengan pernyataan di atas semasa mereka cipta rak majalah? A Pembinaan B Pemilihan idea C Pencetusan idea D Perekaan projek 5. Antara yang berikut, yang manakah susunan langkah pembinaan prototaip yang betul? I menguji dan mengubahsuai II melakukan kemasan III memasang IV mengukur, menanda dan memotong A I, II, III dan IV C IV, III, II dan I B II, I, IV dan III D IV, III, I dan II

Rajah 3

Apakah tujuan lakaran itu dihasilkan? A Perancangan reka bentuk B Pemilihan reka bentuk C Pembinaan projek D Pengujian projek

9. Rajah 4 menunjukkan sekeping kayu yang digunakan untuk pembinaan rak pinggan. 13. Di bawah ialah dua jenis alatan tangan yang digunakan dalam proses pembinaan produk. Nyatakan proses pembinaan yang menggunakan alatan tanagn tersebut

Pahat tepi serong dan kikir parut
Rajah 4 Apakah alatan yang paling sesuai digunakan untuk membuang bahagian berlabel X? A Kikir parut B Gergaji putting C Pahat tepi serong D Gergaji lengkung halus 10. Rajah 5 adalah alatan tangan yang digunakan dalam pembinaan projek Rajah 6 Bahagian yang manakah yang menentukan saiz skru itu? A P B Q C R 15. Apakah tujuan penggunaan kayu reja ketika mencabut paku dengan tukul kuku kambing? A Untuk memudahkan kerja mencabut paku B Untuk mengelakkan paku daripada bengkok C Untuk menghasilkan cengkaman yang lebih kuat D Untuk melindungi permukaan kayu daripada rosak 16. Jadual 1 berikut menunjukkan kos pengeluaran bagi 50 unit rak buku. Butir Kos bahan Kos upah Kos overhed Jumlah Jumlah (RM) 560.00 150.00 40.00 750.00 A B Kemasan Membentuk C D Mencantum Mengukur

14. Rajah 6 menunjukkan sebatang skru untuk memasang pintu almari

rajah 5 Apakah kegunaan alatan di atas? A Menanda tebal dan lebar kayu B Menguji kerataan permukaan kayu C Membuat bentuk lengkung pada kayu D Membina garisan lengkung dan memindahkan ukuran 11. Apakah proses meribet? A Proses mencantum dua kayu B Titik pertemuan antara dua kayu C Suatu cantuman yang kuat tetapi tidak kekal D Proses mencantum dua kepingan logam secara kekal 12. Lukisan unjuran ortografik dilukis dengan mengasingkan beberapa pandangan. Nyatakan pandangan tersebut. I Pelan II Pandangan sisi III Pandangan hadapan IV Pandangan belakang A I dan II C I, II dan III B I dan III D I, II, III dan IV

Jadual 1

Berapakah jumlah keuntungan kasar jika harga jualan seunit rak buku adalah RM 18.50? A B RM 150.00 RM 200.00 C D RM 175.00 RM 250.00

17. Apakah pelan bagi objek yang ditunjukkan dalam rajah 7 di bawah ini?

Rajah 7

21. Antara pernyataan di bawah, yang manakah benar? A Lukisan teknik dilukis dengan sudut-sudut yang sama B Lukisan teknik merupakan suatu cara menyampaikan maklumat C Antara alatan penting lukisan teknik adalah pita ukur dan gergaji D Lukisan teknik dilukis di atas kertas biasa atau kertas lukisan 22. Berapakah nilai sudut X pada gabungan siku set dalam rajah 8 di bawah?

Rajah 8 A 45° B 60° C 75° D 105°

18. Berdasarkan jadual di bawah, pilih jenis garisan dan kegunaannya yang betul Garisan Objek Dimensi Tepi Skala Kegunaannya Garisan yang hitam dan tebal Menandakan panjang bagi ukuran objek Menandakan sempadan kertas lukisan Lukisan yang dikecilkan atau dibesarkan C I, II dan III D I, II, III dan IV

I II III IV

23. Antara yang berikut, gred pensel yang manakah digunakan untuk melukis garisan objek? A gred H C gred 2B B gred HB D gred 2H 24. Garisan yang bertanda Y pada rajah 9 di bawah ini adalah…

Rajah 9 A garisan objek B garisan binaan C garisan penengah D garisan tersembunyi

A I dan II B I dan III

19. Terdapat beberapa jenis garisan yang sering digunakan dalam lukisan teknik. Antara senarai berikut, yang manakah benar? I Garisan tepi II Garisan objek III Garisan unjuran IV Garisan penengah A I dan II C I, II dan III B I dan III D I, II, III dan IV 20. Antara alatan berikut, yang manakah tidak digunakan untuk melukis sudut? A Pembaris C Sesiku set B Protaktor D Jangka tolok

25. Antara komponen yang berikut, yang manakah tidak terdapat dalam litar bersepadu? A pemuat C transistor B perintang D diod pemancar cahaya 26. Namakan bahagian I.C ( Integrated Circuit) yang menyambungkan I.C dengan litar di luar A Pin C Perumah B Plastik D Serpihan

27. Bagaimanakah mengira jumlah bayaran yang dikenakan ke atas penggunaan elektrik? A Jumlah bayaran = jumlah kadar tariff B Jumlah bayaran = jumlah unit tenaga setiap hari C Jumlah bayaran = jumlah unit tenaga digunakan x kadar tarif D Jumlah bayaran = jumlah kadar tariff x unit tenaga 28. Terangkan cara membaca meter kilowatt jam. I Meter dibaca terus dari nombor digit besar ke digit kecil II Unit 0.1 tidak diambil kira kerana kurang daripada satu unit III Satu unit tenaga digunakan bersamaan 1 kilowatt jam IV Meter dibaca dari kanan ke kiri A I dan II C I, II dan III B I dan III D I, II, III dan IV 29. Rajah 10 menunjukkan suatu simbol untuk alat yang dipasang dalam alat elektrik

31. Berdasarkan jadual di bawah, yang manakah benar? Alatan Gerudi tangan Gerudi cordless Mesin las Gerudi lantai Jenis motor Motor AC Motor AC Motor DC Motor DC

A B C D

32. Rajah 12 menunjukkan lampu pendarfluor yang terdapat di tempat kediaman

Rajah 12 Apakah bahagian berlabel X? A Perumah B Pemegang tiub C Suis penghidup D Pemegang suis penghidup 33 . Rajah 13 menunjukkan litar elektronik

Apakah fungsi alat tersebut? A Membentuk dan memegang benda kerja B Menyambungkan perkakas elektrik kepada soket C Menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya D Melindungi litar perkakas elektrik di samping mencegah kemalangan 30. Rajah 11 menunjukkan plag 3 pin 13 A pada seterika

Rajah 11 Apakah warna wayar yang berlabel X? A Biru B Hitam C Perang D Hijau dan kuning

LED yang manakah akan menyala? A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV 34. Simbol dalam rajah 14 di bawah ini mewakili transistor yang berikut, kecuali …. Rajah 14 A CS9013 B CS9018 C BC107 D SC945

35. Rajah 15

Merujuk rajah 15, antara yang berikut, yang manakah mewakili had terima pada perintang tetap? A I C III B II D IV 36. Antara yang berikut, jenis plag manakah yang sesuai digunakan pada pendingin udara? A plag 3 pin 13 ampere B plag 3 pin 15 ampere C plag 2 pin 2 ampere D plag 3 pin 5 ampere 37. Merujuk rajah 16, apakah yang diwakili oleh X dalam petua tangan kiri Fleming dalam menentukan arah daya pada gelung yang mengalirkan arus dalam motor DC ?

39. Anda menggunakan simen pelarut semasa menyenggara paip di sinki dapur. Antara pernyataan berikut yang manakah benar tentang kegunaan simen pelarut itu? I Mengukuhkan sambungan paip PVC II Mencegah kebocoran pada penyambungan paip PVC III Membersihkan ulir hujung paip besi bergalvani IV Mencegah karat pada penyambungan paip besi bergalvani A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

40. Dalam sistem bekalan air di rumah, paip manakah yang menyalurkan bekalan air dari paip utama ke meter air? A paip limpah B paip agihan C paip perhubungan D paip perkhidmatan

Rajah 18 41. Rajah 18 di atas, menunjukkan sebahagian daripada kerja pemasangan paip di rumah. Jenis penyambung yang diperlukan adalah …. I siku 90° II tee sama III penyuai soket PT IV putting heksagon A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV 42. Rajah 19 adalah suatu penyambung paip dalam kerja paip.

X
Rajah 16 A arah arus B arah tarikan C arah tolakan D arah medan magnet

38. Rajah 17 di bawah ini menunjukkan litar bersepadu, yang manakah menunjukkan pin nombor 6 ?

Rajah 19 Rajah 17 Apakah nama penyambung paip tersebut? A Palam B Tee sama C Soket penjodoh D Putting heksagon

A I B II

C III D IV

43. Apakah langkah yang paling awal dalam menyediakan medium pemasuan semula tanaman hiasan? A menyukat medium mengikut isipadu B menapis ketiga-tiga bahan medium secara berasingan C menggaul ketiga-tiga bahan medium sehingga sekata D memasukkan medium memasu sehingga 1/3 ruang pasu 44. Antara tanaman hiasan yang berikut, yang manakah memerlukan pemasuan semula? I pasu retak II medium yang padat III akar yang terkeluar dari lubang dasar pasu IV air siraman yang keluar dari lubang saliran di dasar pasu A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D I, II, III dan IV 45. Mengapakah akar pokok hiasan perlu dipangkas sebelum pemasuan semula? A Mengelakkan akar keluar B Mengelakkan lubang dasar pasu tersumbat C Supaya akar yang padat dapat dilonggarkan D Menyediakan ruang untuk medium baru dalam pasu 46. Benang bawah berkedut mungkin berpunca daripada kesilapan yang berikut kecuali .. A jarum bengkok atau tumpul B ketegangan benang bawah ketat C terdapat benang yang tersekat di sekoci D sekoci dipasang dengan cara yang salah 47. Antara bahagian mesin jahitan yang berikut, yang manakah mengawal gerakan jarum mesin ketika gelendung diisi dengan benang? A roda imbang B penekan jahitan C ceper penegang benang D skru pemberhenti jahitan 48. Susun langkah mula menjahit yang betul I memusingkan roda imbang ke depan II menurunkan tuas angkat III meletakkan fabrik di bawah penekan jahitan IV melaraskan saiz mata jahitan

A B C D

IV, III, I dan II IV, III, II dan I III, IV, I dan II III, IV, II dan I

49. Mengapakah tempat kediaman amat diperlukan oleh sesebuah keluarga? A Untuk kesenangan hidup B Untuk kemewahan hidup C Untuk keselesaan hidup D Untuk bermasyarakat 50. Antara yang berikut faktor yang manakah mempengaruhi keselesaan tempat kediaman? I Kemewahan II Pengudaraan III Keselamatan IV Skema warna A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 51. Senarai di bawah adalah suasana dalam tempat kediaman yang dihasilkan oleh warna. Warna apakah yang memberi kesan tersebut? Mewujudkan suasana sejuk, tenang, harmonis dan ruang kecil kelihatan lebih luas A Warna lembut B Warna terang C Warna gelap D Warna kontras

52. Antara ruang berikut, yang manakah memberi ruang kepada seseorang untuk menyendiri dan melakukan hal peribadi? A Bilik mandi B Tempat mendobi C Bilik tetamu D Bilik makan 53. Antara yang berikut yang manakah tatasusila di meja makan? A Meletakkan siku di atas meja B Meletakkan napkin di atas riba C Menuang minuman panas ke piring D Mengelap sudu dan garfu dengan napkin meja

54. Amalan yang sopan semasa makan adalah… I duduk dengan cara yang tegak dan kaki dirapatkan II kunyah makanan dengan mulut tutup III berdiri ketika mencapai makanan yang jauh IV meniup makanan panas supaya cepat sejuk A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 55. Antara yang berikut yang manakah minuman menyegarkan? A Teh B Koko C Air limau nipis D Jus lobak merah bersusu 56. Berdasarkan piramid makanan, bagaimanakah diet yang seimbang diambil? A Mengambil hanya sedikit karbohidrat daripada bijirin kerana ia boleh menggemukkan B Mengambil banyak buah-buahan dan sayur-sayuran untuk sumber mineral dan protein C Mengambil cukup makanan berprotein daripada sumber haiwan dan tumbuh-tumbuhan D Mengambil bayak lemak dan gula ringkas untuk pertumbuhan badan 57. Apakah bater? A Campuran tepung dan cecair B Adunan tepung, gula dan susu C Adunan cair daripada tepung dan susu D Adunan pekat daripada tepung dan cecair 58. Antara yang berikut hasil masakan yang manakah menggunakan bater cair? I Pisang goreng II Kuih ketayap III Kuih lapis IV Kuih rengas A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Makanan dimasak dalam ketuhar 59. Apakah kaedah memasak yang sesuai dengan pernyataan di atas? A Menggril B Membakar C Memanggang D Menggoreng 60. Nyatakan jenis tepung yang digunakan untuk membuat kuih koci dan buah melaka. A Tepung sagu B Tepung pulut C Tepung gandum D Tepung jagung 61. Nyatakan jenis kertas yang sesuai digunakan untuk membungkus makanan bekal seperti nasi lemak A Kertas lilin B Kertas tisu C Kertas servit D Kertas taip 62. Biasanya makanan bekal disediakan untuk di bawa ke mana? I Sekolah II Berkelah III Tempat kerja IV Di rumah saudara A I dan II C I, II dan III B I dan III D I, II, III dan IV 63. Fabrik merupakan bahan penting dalam pembuatan pakaian. Nyatakan jenis fabrik yang asli. I Kapas II Linen III Sutera IV Benang sayat A I dan II C I, II dan III B I dan III D I, II, III dan IV 64. Apakah cara yang sesuai untuk menyediakan kek jika sukatan lemak pada tepung ialah 1/3 – ½ ? A cara putar C cara mencair B cara enjut D cara gaul dan ramas

65. Antara yang berikut yang manakah tujuan merancang menu? I Mengenal pasti aktiviti II Menjimatkan masa III Menyediakan sajian yang menarik IV Mengikut belanjawan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV I II III IV Sandwich telur Air kopi Buah tembikai Kuih koci

69. Langkah kerja yang manakah berkaitan dengan rajah? A Memecah lemak kepada ketulan kecil B Mengadun tepung bersama cecair C Mengaup dan membalikkan tepung D Membahagikan adunan kepada beberapa bahagian 70. Emak telah menyediakan sajian minum petang seperti menu di bawah ini. • • • MENU Mihun Goreng Kek Oren Jus Tembikai

66. Susunan kerja yang manakah betul untuk menyediakan menu di atas? A I, II, III, IV B I, III, IV, II C III, I, II, IV D IV, I, III, II 67. Jadual yang berikut menunjukkan jenis kek dan biskut serta kaedah menyediakannya. Pasangan manakah yang salah? Kek / Biskut Kaedah A Sardin gulung Gaul dan ramas B Ban jem Cara putar C Baulu lapis Cara enjut D Kek permaisuri Cara putar

68. Biskut yang manakah boleh dihasilkan menggunakan kaedah dalam rajah? I Biskut cornflake II Biskut kacang III Biskut kacang IV Biskut makmur A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

Antara yang berikut, yang manakah alatan peranggu meja yang diperlukan? I jag air dan gelas II cawan dan piring III pinggan bujur IV pinggan bulat A I, II dan III C II dan IV B I dan III D I, III dan IV 71. Antara yang berikut yang manakah merupakan kuih tempatan savouri? I pulut panggang II cucur badak III kuih serimuka IV kuih lompang A I dan II C II dan III B I dan III D III dan IV 72. Susunan kerja untuk membuat biskut kaedah gaul dan ramas ialah I ayak tepung bersama serbuk penaik II masukkan gula dan buah-buahan kering III gaul dan ramas lemak ke dalam tepung dengan hujung jari IV buat lubang di tengah dan masukkan telur yang telah dipukul A I, II, III, IV B I, III, II, IV C III, I, II, IV D III, II, I, IV

73.. Manakah susunan langkah menyediakan bater yang betul? I menuang semua baki cecair II mengayak semua bahan kering bersama-sama III masukkan telur dam separuh cecair IV mengacau sebati dan pukul campuran A I, II, III dan IV C II, III, IV dan I B II, IV, I dan III D III, IV, II dan I 74. Antara yang berikut, yang manakah kurang sesuai dihidangkan kepada pesakit? A jus oren C bubur daging B ikan kukus D ayam goreng pedas 75. Antara yang berikut, yang manakah kebaikan memasak kaedah mengukus? I makanan lebih sedap dan garing II nutrien makanan dapat dikekal III makanan lebih mudah dihadam IV masa memasak yang pendek A I dan II C II dan III B I dan IIII D III dan IV 76. Jadual menunjukkan kos bahan untuk membuat sebiji kek bantal. Bahan Kuantiti Jumlah (RM) Tepung gandum 200 g 0.30 Marjerin 100 g 0.45 Gula halus 100 g 0.20 Telur 2 biji 0.40 Kismis 50 g 0.50 Berapakah kos bahan untuk membuat 20 biji kek bantal? A RM 15.00 B RM 19.00 C RM 27.00 D RM 37.00

Rajah 20

77. Antara yang berikut bentuk badan yang manakah sesuai dengan stail pakaian di rajah 20? A Tinggi dan gempal B Tinggi dan langsing C Rendah dan kurus D Rendah dan gempal

Rajah 21

78. Susunan kerja untuk menjahit kelim seperti rajah 21 ialah I semat peniti, jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan II temukan sebelah luar fabrik III kemaskan basi kelim dengan jahitan mesin IV cabut jelujur, tekan , buka kelim dan seterika A B C D I, II, III, IV I, IV, III, II II, I, IV, III II, IV, I, III

79. Namakan jahitan yang sesuai untuk menjahit kepingan tampal cantum? A Lilit ubi C Jelujur halus B Insang pari D Silang pangkah

80. Apakah ciri-ciri fabrik dari linen? A Gebu, halus, beranjal dan tahan lama B Kasar, gebu, berkilat dan pengalir haba yang baik C Selesa, sejuk dan tahan lasak D Licin dan pengalir haba yang baik

81. Berikan definisi belah pada pakaian yang hendak dijahit A Proses menggunting pakaian B Proses membuat lubang pada pakaian untuk dimasukkan butang C Proses jahitan pada pakaian supaya mudah dipakai D Proses jahitan pada pakaian semasa menjahit zip. 82. Antara yang berikut hiasan yang manakah sesuai dijahit pada sehelai blaus? I Renda II Kun III Smoking IV Rulo A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 83 Antara yang berikut manakah cara yang betul membentang pola hadapan blaus

86. Pernyataan berikut menerangkan tentang sejenis hiasan. Cantuman beberapa keping fabrik yang sama atau berlainan dari segi warna, corak, bentuk dan saiz untuk menghasilkan corak yang menarik Namakan jenis hiasan itu. A Renda B Kuilting C Tampal hias D Tampal cantum 87. Rajah menunjukkan sehelai blaus.

Apakah kegunaan bahagian bertanda X? I Mengemas tepi II Sebagai hiasan III Menyambung lengan A I sahaja C I dan III sahaja B I dan II sahaja D II dan III sahaja

88. Antara yang berikut yang manakah lengan raglan?

84. Antara yang berikut hiasan yang manakah menghasilkan kesan corak timbul pada sarung kusyen. A Tampal cantum B Tampal hias C Sulaman D Kuilting 85. Yang manakah cara menghilangkan gelembung ? I belah II kelim III lisu pemadan IV kedut lepas A I dan II C II dan IV B I dan III D III dan IV

89. Antara yang berikut, manakah yang menggunakan jahitan hiasan kuilting sebagai penebat haba? I selimut II serkup teko III sarung tangan ketuhar IV beg sebaguna A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D I, II, III dan IV 90. Apakah susunan langkah yang betul bagi menjahit sehelai skirt seperti dalam rajah 17 ?

92. Antara yang berikut yang manakah menunjukkan cara memanjangkan pola skirt?

Rajah 17

I II III IV A B C D

menjahit kelim rusuk menjahit ikata pinggang mengemas kelepet skirt menjahit kedut lepas I, III, II dan IV II, III, I dan IV IV, I, II dan III IV, III, I dan II

93. Antara pernyataan berikut yang manakah betul tentang cara menggunting fabrik? I Gunting pola yang besar dahulu II Tekan fabrik semasa menggunting III Angkat fabrik semasa menggunting IV Gunting dengan gerakan yang pendek A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 94. Antara yang berikut, yang manakah sesuai untuk Puan Vijaya yang berbadan gempal? I lengan yang kembang II skirt berpesak III garis leher yang berbentuk U atau V IV blaus berkedut lepas A I dan II C II dan III B I dan III D I, III dan IV 95. • • mengelaskan barang-barang tertentu sebagai barang kawalan menetapkan harga maksimum bagi barang kawalan

91. Bagaimanakah cara mengenakan lengan ke badan baju? I kemaskan basi kelim lengan II semat dan jahit lengan ke lubang lengan dengan jahitan mesin III tarik benang jahitan longgar pada kepala lengan IV temukan tengah lengan pada kelim bahu dan kelim lengan pada kelim rusuk pakaian A I, II, III dan IV B II, III, I dan IV C III, IV, I dan II D IV, III, II dan I

Akta di atas adalah berkaitan dengan …. A Akta Timbang dan Sukat 1972 B Akta Perihal Dagangan 1972 C Akta Kawalan Bekalan 1973 D Akta Kawalan Harga 1973

96. Salah satu bidang kegiatan usahawan yang melibatkan aktiviti memproses bahan mentah menjadi barang separuh siap atau sepenuh siap adalah… A ekstraktif C pemasaran B pembinaan D perkilangan 97. Manakah antara berikut, tidak dijual melalui mesin peruncitan automatik? A Pakaian C Minuman ringan B Gula-gula D Tiket letak kereta 98. Manakah antara berikut merupakan dugaan kepada usahawan? I Modal yang berkurangan II Pengetahuan atau tahap pendidikan yang rendah III Masalah pasaran terhadap produk / perkhidmatan IV Tiada bimbingan atau bantuan daripada pihak berkaitan A I dan II C I, II dan III B I dan III D I, II, III dan IV 99. MEDEC merupakan Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia. Bagaimanakah ia dapat membantu usahawan? A Perkhidmatan pengangkutan dan pergudangan B Pinjaman modal untuk membesarkan perusahaan C Latihan dan pendidikan D Bantuan pemasaran hasil keluaran 100. Apakah Akta Sewa Beli 1967? A Hak pengguna tentang alat timbang dan sukatan B Hak pengguna mendapat keselamatan penggunaan alat C Hak pengguna untuk mendapatkan maklumat tentang harga D Hak pengguna untuk mendapat kadar faedah daripada barang yang dibeli secara kredit

SOALAN TAMAT