You are on page 1of 25

Maj, 2012.

godine

OBAVEZE PRIJEVOZNIKA, VOZAČA/MOBILNOG RADNIKA I KONTROLNOG TIJELA

Odredbe Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u cestovnom prijevozu primjenjuju se na:
  cestovni prijevoz dobara gdje je najveća dozvoljena masa vozila, uključujući bilo koju prikolicu ili poluprikolicu, veća od 3,5 tone i cestovni prijevoz putnika vozilima koja su konstruirana ili trajno prilagođena za prijevoz više od devet osoba, uključujući vozača, i namijenjena su za tu svrhu.

Vozila čija je najveća dozvoljena masa s priključnim vozilom

veća od 3,5 tone, te autobusi konstruirani ili trajno prilagođeni

za prijevoz više od devet putnika, uključujući i vozača,

moraju imati ugrađen tahograf.
Nova vozila, čija je najveća dozvoljena masa s priključnim vozilom veća od 3,5 tone, te autobusi konstruirani ili trajno prilagođeni za prijevoz više od devet putnika, uključujući i vozača, koja se prvi put registriraju u Bosni i Hercegovini nakon 16.6.2010. godine moraju imati ugrađen digitalni tahograf. Zakon se primjenjuje na cestovni prijevoz koji se obavlja na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira na državu registracije vozila. Na međunarodni cestovni prijevoz primjenjuju se odredbe Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodni cestovni prijevoz (AETR sporazum), i to :  tokom čitave vožnje za vozila registrirana u Bosni i Hercegovini ili državama koje su ugovorne strane AETR sporazuma;  u dijelu vožnje na teritoriji Bosne i Hercegovine, za vozila registrirana u državi koja je ugovorna strana AETR sporazuma, te za vozila registrirana u državi koja nije ugovorna strana AETR sporazuma. Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na cestovni prijevoz: o o o
IZUZECI

vozilom koje se koristi za javni linijski prijevoz putnika na relacijama koje nisu duže od 50 kilometara, kao i u izuzetnim slučajevima kada se ova vozila koriste za vanlinijski prijevoz putnika; vozilom čija najveća dozvoljena brzina ne prelazi 40 km/h; vozilom koje posjeduju ili ga iznajmljuju bez vozača vojne službe, službe civilne zaštite, vatrogasne službe i snaga odgovornih za održavanje javnog reda kada je prijevoz izvršen kao posljedica zadataka dodijeljenih ovim službama i kada je pod njihovim nadzorom; vozilom koje se koristi u kriznim situacijama ili operacijama spašavanja, uključujući vozilo koje se koristi za nekomercijalni transport humanitarne pomoći; specijaliziranim vozilom koje se koristi u medicinske svrhe; specijaliziranim vozilom koje se koristi za popravak kvarova, a kojim se upravlja u okviru područja do 100 km od njihovog sjedišta; vozilom na kojem se obavljaju testovi na putu radi tehničkog razvoja, u svrhu popravke ili održavanja, i novim ili popravljenim vozilom koje još nije dovedeno u stanje upotrebljivosti; komercijalnim vozilom koje ima historijski status i koje se koristi za nekomercijalni prijevoz; vozilima koja se koriste za poljoprivredne ili šumarske aktivnosti u radijusu do 100 km od mjesta utovara do mjesta istovara;

o o o o o o

Strana 2 od 25

Mobilni radnik: radnik koji čini dio prijevoznog osoblja. a koji omogućava pohranjivanje podataka za period od 365 dana. Memorijska kartica je prijenosni uređaj za prenošenje i pohranjivanje podataka. pod uvjetom da se ne koriste za komercijalni prijevoz robe ili putnika. prijevoznik. Digitalni tahograf: uređaj u cestovnom prometu za bilježenje brzine i pređenog puta. samostalno ili putem saradnje samozaposlenih vozača. koji je slobodan da organizira radne aktivnosti čiji prihod direktno zavisi o zaradi i koji ima slobodu da. Vozač: lice koje upravlja vozilom ili koje se nalazi u vozilu kako bi po potrebi bilo raspoloživo za upravljanje vozilom. Samozaposleni vozač: lice čija je glavna djelatnost cestovni prijevoz putnika ili robe kao javni prijevoz. specijaliziranim vozilima za prijevoz opreme za cirkuse i zabavne parkove. kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju na tahografski listić na kojem vrh pisača ostvaruje zapis mehaničkim pritiskom na tahografski listić. vozilima koja imaju između 10 i 17 sjedišta. a koja se isključivo koriste za obavljanje prijevoza putnika za vlastite potrebe. vozilima koja se koriste isključivo na putevima u okviru prometnih objekata kao što su luke i željeznički terminali. uključujući i pripravnike i naučnike koji rade za preduzeće koje obavlja komercijalne prijevoze. vozila koja se koriste u vezi sa kanalizacijom. koji posjeduje licencu za tu djelatnosti. koju posjeduju vozač. specijaliziranim vozilima za prijevoz novca i vrijednosti. vozilima koja se koriste za obuku vozača i ispite s ciljem dobijanja vozačke dozvole ili svjedočanstva o stručnoj osposobljenosti. vozilima koja se koriste za prijevoz živih životinja s ekonomija na lokalne tržnice i natrag ili s tržnica u lokalne klaonice u radijusu do 50 km. vozilima koja se koriste za prijevoz životinjskog otpada ili lešina koja nisu namijenjena za prijevoz ljudi. gasa i elektriciteta. Strana 3 od 25 .5 tona. Prijevoznik: fizičko ili pravno lice koje obavlja djelatnost javnog cestovnog prijevoza ili prijevoz za vlastite potrebe. odnosno prijevoze za vlastite potrebe putnika ili robe u cestovnom prometu. zaštitom od poplava. skupljanjem kućnog otpada od kuće do kuće i njegovog odlaganja. uključujući i najveću dozvoljenu masu priključnog vozila. posebno opremljenim vozilima čija je namjena edukacija u stanju mirovanja (bibliobus i sl. stupa u poslovne odnose s više klijenata. održavanjem i kontrolom puta. radijskim i televizijskim emitiranjem i pronalaženjem radijskih ili televizijskih odašiljača ili prijemnika. a koja se koriste za prijevoz robe u radijusu do 50 km od mjesta utovara do mjesta istovara.o vozilima na pogon zemnim ili tečnim gasom ili na električni pogon. o o o o o o o o o o Analogni tahograf: uređaj u cestovnom prometu za bilježenje brzine i pređenog puta. vozilima koja se koriste za sakupljanje mlijeka sa poljoprivrednih dobara i vraćanje ambalaže ili mliječnih proizvoda namijenjenih za ishranu stoke. telegrafom i telefonskim uslugama. koji radi sam za sebe i koji nije vezan ugovorom o radu ili drugim oblikom radnog odnosa.). čija najveća dozvoljena masa. kao i vremena rada i odmora gdje se podaci zapisuju u radnu memoriju i memorijsku karticu. radionica i nadzorno tijelo. službama za održavanje vode. ne prelazi 7. a koji omogućava bilježenje podataka za jedan dan. Tahografski listić je listić koji se ulaže u analogni tahograf na kojem igla pisača neprekidno bilježi podatke koji moraju trajno ostati zabilježeni.

Radno vrijeme je vrijeme od početka do završetka rada. Vozač mora imati dnevni i sedmični odmor!!! Dnevni odmor je dnevni period tokom kojeg vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom. ručno. Period vožnje može biti kontinuiran ili podijeljen. dnevno vrijeme vožnje može se produžiti najviše do 10 sati. u skladu sa odredbama Zakona i podzakonskih propisa donesenih na osnovu njega ili odredbama posebnih propisa. od četiri i po sata. Period vožnje je ukupno vrijeme vožnje od trenutka kad vozač počne upravljati vozilom nakon perioda odmora ili pauze do trenutka korištenja odmora ili pauze. a koje se koriste tokom perioda vožnje. Sedmično vrijeme vožnje (ukupno akumulirano vrijeme vožnje tokom jedne sedmice) ne smije biti duže od 56 sati i ne smije imati za posljedicu prekoračenje maksimalnog sedmičnog radnog vremena. samo ako prosjek od 48 sati nije prekoračen tokom četiri mjeseca. PAUZE I PERIODI ZA ODMOR Vrijeme vožnje je zabilježeno vrijeme upravljanja vozilom:   automatskim ili poluautomatskim uređajem za bilježenje. Prosječno sedmično radno vrijeme ne smije biti duže od 48 sati. Maksimalno sedmično radno vrijeme može se produžiti do 60 sati. na raspolaganju poslodavcu. i to prvi dio u trajanju od najmanje 15 minuta. ali ne više od dva puta tokom sedmice. odnosno analognim ili digitalnim tahografom. a obuhvata redovni sedmični odmor i skraćeni sedmični odmor:  redovni sedmični odmor je odmor koji neprekidno traje najmanje 45 sati. skraćeni dnevni odmor je neprekinuti period odmora od najmanje devet sati. Nakon perioda vožnje. te koje se koristi isključivo za odmor) u trajanju od najmanje 45 minuta. tokom kojeg se mobilni radnik nalazi na svom radnom mjestu. Dnevno i sedmično vrijeme vožnje obuhvata svako vrijeme vožnje na prostoru Bosne i Hercegovine ili neke treće zemlje. Pauza se može koristiti u dva dijela. ne smije biti duže od devet sati. podijeljeni dnevni odmor je dnevni odmor koji se koristi u dva dijela.VRIJEME VOŽNJE. Sedmični odmor je sedmični neprekidni period tokom kojeg vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom. Odmor je neprekinuti period tokom kojeg vozač može slobodno raspolagati svojim vremenom. kao i između sedmičnog odmora i dnevnog odmora). a može biti:    redovni dnevni odmor je neprekinuti period odmora od najmanje 11 sati. Dnevno vrijeme vožnje (ukupno akumulirano vrijeme vožnje između kraja jednog dnevnog odmora i početka sljedećeg dnevnog odmora ili između dnevnog odmora i sedmičnog odmora. Strana 4 od 25 . nakon čega slijedi pauza u trajanju od najmanje 30 minuta. Ukupno akumulirano vrijeme vožnje tokom 14 dana uzastopno ne smije biti duže od 90 sati. vozač je obavezan da koristi pauzu (period tokom kojeg vozač ne može upravljati vozilom ili obavljati druge poslove. te obavlja svoje poslove. ali manje od 11 sati. od kojih jedan neprekidni period od najmanje tri sata i drugi neprekidni period od najmanje devet sati. Izuzetno.

nakon dnevnog ili sedmičnog odmora. ako je vozilo opremljeno ležajem i nije u pokretu. ali ne manje od:  36 sati u prebivalištu vozača ili sjedištu firme. vozač mora imati novi dnevni odmor. Dnevni odmor može se produžiti do redovnog sedmičnog odmora ili skraćenog sedmičnog odmora.  24 sata pod uvjetima da vozač slobodno raspolaže tim vremenom van mjesta prebivališta ili sjedišta firme. skraćeni sedmični odmor je odmor koji neprekidno traje manje od 45 sati. Svaki odmor koji se uzima kao nadoknada skraćenog sedmičnog odmora dodaje se drugom periodu odmora od najmanje devet sati. po završetku dnevnog ili sedmičnog perioda za odmor. U bilo koje dvije uzastopne sedmice. tokom perioda vožnje do 30 sati. mora se osigurati neprekidni odmor u trajanju od najmanje devet sati za posadu. Skraćeno vrijeme odmora mora se nadoknaditi tokom narednog sedmičnog odmora. U toku radne sedmice vozač može koristiti najviše tri skraćena dnevna odmora. U okviru svaka 24 sata od trenutka započinjanja vožnje. Vozač je dužan nadoknaditi sedmični odmor najkasnije do kraja treće sedmice od sedmice korištenja skraćenog sedmičnog odmora. od kraja prethodnog sedmičnog odmora. vozač koji upravlja vozilom i vozač u pripravnosti). vozač mora imati najmanje:   dva redovna sedmična odmora ili jedan redovni i jedan skraćeni sedmični odmor. Sedmični odmor počinje najkasnije po isteku šest 24-satnih perioda. Dnevni i skraćeni sedmični odmor vozač može provesti u vozilu van sjedišta prijevoznika. Kod udvojene posade (posada koju čine dva vozača. Strana 5 od 25 . Neprekidni sedmični odmor između dvije sedmice može se računati samo uz jednu sedmicu.

Obaveze vozača Vozač mora zabilježiti kao ostale poslove aktivnosti koje su definirane kao radno vrijeme. uključujući i nadzor nad utovarom ili istovarom. uključujući i sve poslove za istog ili drugog poslodavca u sektoru prijevoza ili van njega. na raspolaganju strankama i obavljajući svoje zadatke ili aktivnosti. putnika. Radno vrijeme i periodi raspoloživosti se vode ručno na tahografskom listiću. b) za mobilne radnike koji voze u posadi. osim "vožnje". administrativnih formalnosti s policijom. Periodi raspoloživosti uključuju posebno periode tokom kojih mobilni radnik prati vozilo koje se prijevozi trajektom ili vozom. Periodi raspoloživosti su periodi koji se isključuju iz radnog vremena. a naročito u:      vožnji. b) vrijeme tokom kojeg mobilni radnik ne može slobodno raspolagati svojim vremenom te mora biti na svom radnom mjestu. odnosno prije polaska ili neposredno prije stvarnog početka utvrđenog perioda. c) u slučaju samozaposlenih vozača ista definicija primjenjuje se na vrijeme od početka do kraja rada. svim ostalim poslovima čija je svrha osiguranje sigurnosti vozila. vrijeme koje provedu sjedeći kraj vozača ili na ležaju dok je vozilo u pokretu. posebno tokom vremena čekanja na utovar ili istovar. a koji ne uključuju periode pauze i odmora. kada vrijeme trajanja nije unaprijed poznato prije polaska ili prije početka trajanja dotičnog perioda. pomoći putnicima pri ulasku ili izlasku iz vozila. ispunjavanje pravnih. Strana 6 od 25 . carinom. ali mora biti na raspolaganju za sve pozive kako bi počeo ili nastavio voziti ili obavljati druge poslove. osim općih administrativnih poslova koji nisu direktno u vezi sa određenom vožnjom koja je u toku. Vozač je dužan evidentirati i vrijeme (periode) raspoloživosti od posljednjeg dnevnog ili sedmičnog perioda odmora. Periodi i njihovo predviđeno trajanje moraju mobilnom radniku biti poznati unaprijed. a ne spada u djelokrug Zakona. ispisu ili korištenjem odgovarajuće opcije ručnog unošenja u tahograf. ili pod općim uvjetima dogovorenim između socijalnih partnera i/ili u skladu sa uvjetima propisanim nacionalnim zakonodavstvom. utovaru ili istovaru. pri čemu su neki poslovi u vezi sa dežurstvom. tokom kojeg se samozaposleni vozač nalazi na svom radnom mjestu. čišćenju ili tehničkom održavanju. odnosno zakonskih obaveza u vezi sa vožnjom koja je u toku. kao i svako vrijeme provedeno u upravljanju vozilom koje se koristi u komercijalne svrhe. spreman preduzeti svoje uobičajene poslove. te periodi čekanja na graničnim prijelazima ili zbog zabrane prometovanja. a obuhvataju: a) periode tokom kojih mobilni radnik ne mora ostati na svom radnom mjestu. robe. inspekcijskim službama i dr. U radno vrijeme uračunava se: a) vrijeme provedeno u svim aktivnostima u cestovnom prijevozu.

karticu vozača ako je posjeduje. Strana 7 od 25 . ručno evidentirane zapise i ispise. uključujući i potvrdu o slobodnom vremenu. Potvrda o slobodnom vremenu je unificirani obrazac o evidenciji i razlozima korištenja slobodnog vremena i odsustva vozača koju izdaje poslodavac. na zahtjev ovlaštenih lica. tahografske listiće. na zahtjev ovlaštenih lica. vozač mora posjedovati dokaze o evidenciji svog rada za taj dan i prethodnih 28 dana. ručno evidentirane zapise. Kad vozač upravlja vozilom koje je opremljeno digitalnim tahografom. ispise iz tahografa. mora pokazati za tekući dan i prethodnih 28 dana:    svoju karticu vozača.Tokom vožnje. Kad vozač upravlja vozilom koje je opremljeno analognim tahografom. mora pokazati za tekući dan i prethodnih 28 dana:     tahografske listiće.

Noćni rad (rad koji se obavlja tokom noćnog vremena. u ukupnom trajanju od najviše sat vremena. Tokom redovnog dnevnog odmora vozač mora imati pristup kabini sa ležajem ili spavaćim kolima. moraju imati pauzu najkasnije nakon šest sati neprekidnog rada). Vrijeme vožnje. Radno vrijeme prekida se pauzom u trajanju od najmanje 30 minuta. ne računa se kao odmor ili pauza osim ako je vozač na brodu ili u vozu i ima pristup kabini sa ležajem ili spavaćim kolima). Poslodavci su dužni na zahtjev izdati mobilnim radnicima evidenciju o odrađenim satima. taj odmor može se prekinuti najviše dva puta drugim aktivnostima. ako ukupni zbir radnih sati iznosi više od devet sati. Pauze za vozače.     Poslodavci su dužni evidentirati radno vrijeme mobilnih radnika. Evidencije se moraju čuvati najmanje dvije godine nakon isteka perioda na koji se odnose. Sedmično radno vrijeme i vrijeme vožnje. Dnevni i sedmični odmor. ako ukupni zbir do tada obavljenih radnih sati iznosi između šest i devet sati. a označava period od najmanje četiri sata. 45 minuta) se mogu raspodijeliti na više perioda tokom radnog vremena. kada vozilo nije ni u mjestu prebivališta vozača ni u operativnom sjedištu poslodavca. Poslodavci su obavezni upoznati mobilne radnike sa odredbama koje se odnose na:      Dnevno vrijeme vožnje. s tim da svaka od njih mora trajati najmanje 15 minuta. Strana 8 od 25 . Pauze za mobilne radnike (mobilni radnici koji obavljaju mobilnu djelatnost u cestovnom prijevozu. Period vožnje. uključujući i pripravnike i naučnike koji rade za preduzeće koje obavlja komercijalne prijevoze. Za evidenciju radnog vremena mobilnih radnika odgovorni su poslodavci. osim u slučaju ako AETR sporazum ne osigurava veću zaštitu. Svako vrijeme koje vozač provede u putovanju ka lokaciji na kojoj se obavljaju transportno-manipulativne operacije sa vozilom ili u povratku sa te lokacije.Obaveze prijevoznika Mobilni radnik je radnik koji čini dio prijevoznog osoblja. između 00:00 i 07:00 sati). odnosno prijevoze za vlastite potrebe putnika ili robe u cestovnom prometu. Pauze (30 minuta. Izuzetke (ako vozač prati vozilo koje se prijevozi trajektom ili vozom te koristi dnevni odmor. a pauzom u trajanju od najmanje 45 minuta.

kako bi se osiguralo preuzimanje svih podataka koji se odnose na aktivnosti prijevoznika ili aktivnosti koje su obavljene za tog prijevoznika. kartica vozača se oduzima na period od godinu dana.  Vozač ili prijevoznik ne smiju obavljati bilo kakve radnje u vezi sa tahografom koje su u suprotnosti sa ovim Zakonom i podzakonskim aktima proizašlim iz njega i uvjetima koje propiše proizvođač. U suprotnom. i kartice vozača.Obaveze prijevoznika i vozača . osigurati da se svi podaci preuzeti s jedinice u vozilu i kartice vozača čuvaju najmanje dvije godine nakon evidentiranja i da ti podaci budu dostupni direktno ili daljinskim prijenosom iz prostorija prijevoznika na zahtjev ovlaštenog lica. najmanje jednom u tri mjeseca. Strana 9 od 25 .vozilo opremljeno sa tahografom Prijevoznik koji koristi vozila opremljena digitalnim tahografom dužan je:  osigurati da se svi podaci redovno preuzimaju s jedinice u vozilu. najmanje jednom u 21 dan.

međunarodni linijski prijevoz putnika čije su polazna i odredišna tačka smještene na udaljenosti do 50 km od granice između dvije države.  pauze za vozače.izvod iz rasporeda dužnosti . vozila ili njegove robe. prekida vožnje i perioda raspoloživosti. s tim da se ne ugrožava sigurnost cestovnog prometa.Obaveze prijevoznika i vozača . sjedište i unaprijed utvrđeni raspored različitih perioda vožnje. ono će se moći koristiti samo za:   unutrašnji linijski prijevoz putnika na linijama ukupne udaljenosti do 50 km. Prijevoznik izdaje izvode iz rasporeda dužnosti na zahtjev vozača i na zahtjev ovlaštenog lica. U slučaju obavljanja prijevoza (unutrašnji linijski prijevoz. Strana 10 od 25 .  dnevni i sedmični odmor. kao i u izuzetnim slučajevima kada se ova vozila koriste za vanlinijski prijevoz putnika.  pauze za mobilne radnike. na obrascu evidencije radnog vremena ili na tahografskom listiću. ostalih poslova.  izuzetke. najkasnije po dolasku na najbliže prikladno mjesto za zaustavljanje.primjerak voznog reda Raspored dužnosti mora:  sadržavati sve informacije koje se odnose na raspored dužnosti vozača. Kada upravlja vozilom kojim treba da stigne do najbližeg prikladnog mjesta za zaustavljanje kako bi se zaštitila sigurnost ljudi. s tim da se podaci moraju redovno dopunjavati u vremenskim razmacima koji ne smiju biti duži od 30 dana. međunarodni linijski prijevoz).  biti čuvan u sjedištu prijevoznika dvije godine nakon isteka perioda na koji se odnosi.  sedmično radno vrijeme i vrijeme vožnje. Vozač može odstupiti od pravila koja se odnose na:  dnevno vrijeme vožnje.  noćni rad. Vozač raspoređen za vožnju vozilom za obavljanje unutrašnjeg. vozač je dužan navesti razloge takvog postupanja ručno. za minimalni period koji obuhvata prethodnih 28 dana. prijevoznik je dužan sačiniti red vožnje i raspored dužnosti koji za svakog vozača mora sadržavati: naziv.  potpisati odgovorno lice prijevoznika. odnosno međunarodnog linijskog prijevoza u vozilu mora imati: .vozilo nije opremljeno sa tahografom Ako vozilo nije opremljeno tahografom.

 prekide vožnje. juna 2010.  državu prebivališta vozača. koji se definiraju kao periodi duži od jedne minute tokom kojih brzina vozila prelazi 90 km/h za vozila kategorije N3 ili 105 km/h za vozila kategorije M3. kao i koncesionari. vozača. dužni su osigurati da se:   u dovoljnoj mjeri osiguraju mjesta za kontrole na postojećim putevima ili u njihovoj blizini.KONTROLA Inspekcija cestovnog prometa i policijski službenici organiziraju i provode odgovarajuće i redovne kontrole u svrhu pravilnog i dosljednog provođenja i primjene odredaba ovog Zakona i na osnovu njega donesenih propisa. pri čemu se moraju obuhvatiti svi segmenti cestovne mreže s ciljem sprečavanja izbjegavanja mjesta kontrole. zajedno sa naznakom da li se radi o prijevozu putnika ili robe. a ovlaštena lica prilikom obavljanja kontrole posebno su dužna na nediskriminirajući način kontrolirati:  državu registracije vozila. uz odgovarajuću geografsku ravnomjernost. te da prema potrebi servisne stanice i ostale sigurne lokacije mogu funkcionirati kao mjesta kontrole. godine na najmanje 2%.  državu poslovnog sjedišta prijevoznika. trenutne brzine vozila koje zabilježi tahograf tokom najviše 24 prethodna sata korištenja vozila. a od 1. broj i vrstu prijavljenih povreda propisa. kontrole provode po sistemu slučajnog uzorka. u saradnji s inspekcijom i policijskim službenicima. Postotak kontrola povećat će se od 1. broj kontrola u prostorijama sjedišta prijevoznika. januara 2012.  dnevno i sedmično vrijeme odmora. broj kontroliranih radnih dana. Kontrole na putu obuhvataju:  dnevno i sedmično vrijeme vožnje. godine kontrolira 1% dana koje odrade vozači vozila obuhvaćeni ovim Zakonom. Strana 11 od 25 . Kontrole na putu se moraju obavljati bez diskriminacije.  sve slučajeve prekoračenja dozvoljene brzine vozila. Kontrole se moraju organizirati na način da se od 16.  vrstu tahografa (analogni ili digitalni). prijevoznika i vozila u svim kategorijama prijevoza obuhvaćenim odredbama ovog Zakona.  ispravan rad tahografa (utvrđivanje moguće zloupotrebe uređaja i/ili kartice vozača i/ili listića). Kontrolna tijela (Inspekcija cestovnog prometa i policijski službenici) dužna su najmanje 30% ukupnog broja kontroliranih radnih dana kontrolirati na putu. Kontrole moraju sadržavati sljedeće podatke: broj vozača kontroliranih na putu. za sve kategorije prijevoza. januara 2011.  polazište i odredište vožnje. godine na 4%. na putu i u prostorima prijevoznika.  podatke za prethodne dane koji se moraju nalaziti u vozilu i/ili podatke pohranjene za isti period na kartici vozača i/ili u memoriji tahografa i/ili na ispisima. Kontrole na putu moraju se organizirati na različitim mjestima i u različitim vremenskim periodima. Subjekti koji upravljaju javnim putevima. a najmanje 50% u prostorijama sjedišta prijevoznika.  ako je moguće. Kontrole se moraju obavljati svake godine i moraju obuhvatiti širok i reprezentativan presjek mobilnih radnika.

 za kontrole u preduzećima prema:  vrsti prijevozne djelatnosti (unutrašnji ili međunarodni prijevoz. osim kontrola koje se odnose na vršenje kontrole na putu. smatraju se kontrolama izvršenim u prostorijama prijevoznika. javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe). očitavanje podataka. ako se utvrdi kršenje propisa. agenti. ako je to moguće.  tahografske listiće. o kontrolama izvršenim u prostorima tih prijevoznika ili u kontroli vozača tih prijevoznika na putu. zapise rezultata i ostale potrebne podatke koje im dostave kontrolna tijela. može kontrolirati i zajedničku odgovornost drugih učesnika.  vrsti tahografa (analogni ili digitalni). na osnovu traženih dokumenata ili podataka koje su prijevoznici predali po njihovom zahtjevu.Kontrolna tijela (Inspekcija cestovnog prometa i policijski službenici) moraju imati popis mogućih (naprijed navedenih) kontrola ovog člana i moraju biti opremljena kontrolnom opremom koja omogućava:  preuzimanje podataka s jedinice u vozilu i kartice vozača za digitalni tahograf. kao što su otpremnici. Kontrolna tijela obavezna su osigurati da statistički podaci prikupljeni od kontrola budu razvrstani na one:  za kontrole na putu prema:  kategoriji javnog puta (magistralni. Kontrolna tijela tokom kontrole uzimaju u obzir sve informacije koje dostavi nadležno tijelo druge države. jedinice u vozilima i ispise podataka s kartica vozača. kao i u ulici u naselju ili gradu. Kontrolna tijela (Inspekcija cestovnog prometa i policijski službenici) čuvaju podatke o kontrolama prikupljenim u prethodnoj godini. s ciljem izbjegavanja diskriminacije. Kontrole u prostorijama sjedišta prijevoznika moraju se planirati na način da se uvažavaju prethodne kontrole za različite vrste prijevoza i prijevoznika. a koje se odnose na aktivnosti kontroliranog prijevoznika te države. Kontrolno tijelo. analizu i/ili prenošenje nalaza u centralnu bazu podataka radi analize.  državi registracije pregledanog vozila.  kontrolu tahografskih listića. regionalni i lokalni). Prijevoznici kod kojih su vozači zaposleni dužni su čuvati jednu godinu dokumente.  vrsti tahografa (analogni ili digitalni). posebno ako su tokom kontrole na putu utvrđene teže povrede odredaba ovog Zakona. špediteri i dr.  pridržavanje dvosedmičnog ograničenja vremena vožnje. Strana 12 od 25 . prijevoz putnika ili robe. i sljedeće kontrole:  sedmične periode odmora i vremena vožnje između perioda odmora.. Kontrole u prostorijama sjedišta prijevoznika obuhvataju. Kontrole koje su obavljene u prostorijama nadležnih kontrolnih tijela.  veličini voznog parka.

privremeno oduzeti popis sa zabilježenim podacima ili ispis sa tahografa kao dokaz u postupku. a vozač nije na listić ili listiće zapisa ili na privremeni listić koji se prilaže listiću zapisa ili vozačkoj kartici. policijski službenici u okviru nadzora sigurnosti cestovnog prometa. kartice ili ispise sa tahografa. odnosno u istu svrhu dati izraditi prijepis podataka iz kartice. odnosno prisiliti vozača na korištenje dnevnog odmora. uključujući njegov potpis. suspenziju ili ograničenje licence za obavljanje djelatnosti ili vozačke dozvole. zahtijevati od vozača da omogući kontrolu tahografa i dostavi na uvid popise sa zabilježenim podacima. pod uvjetom da se utvrdi da je kartica falsifikovana ili da vozač koristi tuđu karticu ili da je kartica dobijena na osnovu lažnih izjava i/ili falsifikovanih dokumenata.NADLEŽNOST I OVLAŠTENJA U VEZI S INSPEKCIJSKIM NADZOROM Inspekcijski nadzor nad provođenjem AETR sporazuma i ovog Zakona obavljaju:   Inspekcija cestovnog prometa. uputiti vozilo na vanredni pregled tog uređaja te svih drugih elemenata u vezi sa tahografom. u slučaju sumnje da tahograf ne radi ispravno. na koji upisuju podatke koji mu omogućavaju identifikaciju (broj vozačke kartice i/ili ime i/ili broj vozačke dozvole). upisivao sve podatke za različite periode koji više nisu zabilježeni ili nisu ispravno zabilježeni tahografom. koji moraju biti ugrađeni u vozilo radi njihovog ispravnog rada. karticu ili ispis sa tahografa te dozvoli pregled popisa sa zabilježenim podacima. te je dostaviti nadležnom izdavatelju uz navođenje razloga za privremeno oduzimanje kartice. Troškove pregleda snosi vlasnik vozila u koje je uređaj ugrađen. privremeno oduzeti karticu.       Strana 13 od 25 . Inspekcija cestovnog prometa i policijski službenici imaju sljedeća ovlaštenja:  zabraniti upotrebu vozila u kojem oštećenje ili neispravan rad tahografa nije otklonjen u roku od sedam dana od dana nastanka kvara ili otkrića nepravilnosti u radu. isključiti vozilo iz prometa dok se ne otkloni uzrok prekršaja. predložiti nadležnim tijelima oduzimanje.

11.b.st. a samo ako prosjek sedmičnog radnog vremena od 48 sati nije prekoračen tokom četiri mjeseca.) 1.2.) 10.000 KM (čl.st.5 t.1.500 KM (čl. tahografskih listića ili vozačeve kartice koje bi mogle imati utjecaj na podatke ili ispis informacija.) 1. ako ukupni zbir do tada obavljenih radnih sati iznosi između šest i devet sati. te s odredbama o njihovom provođenju.000 KM (čl.st.st.st.000 KM (čl.st.1.st.35.35.st.2.7.35.i 8.) 5.000 KM (čl.2. žice.1.000 KM (čl.d.st.) Strana 14 od 25 .) -ako u vozilu koje se prvi put registrira u Bosni i Hercegovini nakon 16.) 3. 3.st.2.) 1.6.1. godine.000 KM (čl.st.34.1.35.35.) 5. Osnovne odredbe -ako u vozilima čija je najveća dopuštena masa s priključnim vozilom veća od 3.35.000 KM (čl.34.) 1.) 1.) 1.st.st.2.34.st.2.tač.i.st.34.tač.500 KM (čl. (čl.2.st.st.5 t. pauze i periodi za odmor -ako mobilnog radnika rasporedi na rad tako da mu radno vrijeme prekoračuje: -maksimalno sedmično radno vrijeme više od 60 sati.) -ako naredi ili dopusti da vozač ne koristi propisane dnevne.) 1.34.2.1.35.000 KM (čl. koji su doneseni na osnovu ovog Zakona.500 KM (čl.2. uključujući i vozača. pauzama i periodima za odmor te drugim propisima.2.st.1.500 KM (čl.2.c.5..) -ako falsifikuje.) koja bi mogla imati utjecaj na podatke ili ispis informacija.st. kolektivnim ugovorima.35.) 5. odnosno.tač..) -ako omogući registraciju vozila koja nemaju ugrađen tahograf (čl. odnosno njihovim općim aktima.) 1.2.34.) -ako mobilnom radniku ne omogući korištenje pauze najkasnije nakon šest sati neprekidnog rada.34.KAZNENE ODREDBE PREKRŠAJI I KAZNE ZA PRIJESTUP PRAVNIM LICIMA ILI FIZIČKIM LICIMAPREDUZETNICIMA Visina novčane kazne Vrsta i opis prekršaja 1 Pravno lice ili fizičko lice. -ako vrši zloupotrebu dodatnim uređajem (prekidači.tač.000 KM (čl. nije ugrađen tahograf (čl.1. skriva ili uništava podatke koji su zapisani na tahografskom listiću.35.i 4. pohranjeni u tahografu ili vozačevoj kartici ili ispisu s tahografa -ako vrši zloupotrebe tahografa.b.34.2. uključujući i vozača.34. te autobusima konstruiranim ili trajno prilagođenim za prijevoz više od devet putnika.000 KM (čl.) 1. osim u slučaju ako AETR sporazum ne osigurava veću zaštitu.000 KM (čl.000 KM (čl.) 10.st.tač.) 10.i 3. ili ako pauzu raspodjeljuje na više perioda tokom radnog vremena a svaki od njih ne traje najmanje 15 minuta (čl.1. a u trajanju od najmanje 45 minuta.e.tač.st.1.st.2.) 2.tač.000 KM (čl.st.st.) 10.st.000 KM (čl.a. ako ukupni zbir radnih sati iznosi više od devet sati.500 KM (čl.tač. 5.j.2.tač. čija je najveća dopuštena masa s priključnim vozilom veća od 3. koje se odnose na rad ili radne odnose kao i ako ne evidentiraju radno vrijeme mobilnih radnika i evidenciju ne čuvaju najmanje dvije godine nakon isteka perioda na koji se odnosi ili ako mobilnim radnicima na njihov zahtjev ne izda (kopiju) evidencije o odrađenim satima.st. -sedmično vrijeme vožnje duže od 56 sati i ima za posljedicu prekoračenje maksimalnog sedmičnog radnog vremena.34.34.2.) -ako noćni rad mobilnih radnika određuje na način da njihovo ukupno radno vrijeme tokom svakog 24-satnog perioda iznosi više od deset sati (čl.35.a. te autobusima konstruiranim ili trajno prilagođenim za prijevoz više od devet putnika.34.) 10.1.tač.000 KM (čl.500 KM (čl.10.1.) 1.) 5.2010. nije ugrađen digitalni tahograf (čl.6.preduzetnik 2 Odgovorno lice u pravnom licu 3 1. Obaveze i odgovornost prijevoznika -ako ne upoznaju mobilne radnike o odredbama ovog Zakona o propisanim vremenima vožnje. u slučaju demontaže pojedinog tahografa ne pohranjuju podatke o radnom vremenu mobilnih radnika (čl. -ukupno akumulirano vrijeme vožnje tokom uzastopnih 14 dana bude duže od 90 sati.000 KM (čl.2. i to od najmanje 30 minuta.) 1.3.st. Vrijeme vožnje.c.k.tač.) 10. sedmične odmore i prekide vožnje (čl.

) -ukoliko ne ukine rješenje u sljedećim slučajevima :  kad radionica više ne ispunjava bilo koji od uvjeta iz ovog Zakona.st.500 KM (čl.st.) 1.  kad radionica ili njeni zaposleni u svom radu ne poštuju odredbe ovog Zakona i na osnovu njega donesenih podzakonskih propisa.st.) 5.35.34.2.) -ako radionica i njeni zaposleni vozaču bilo kojeg vozila koje ima ugrađen tahograf ne pružaju usluge u skladu sa izdatim rješenjem (čl. sjedište.st.500 KM (čl.tač. ispitivanje.2.) 1.st.000 KM (čl.000 KM (čl.e.2.34.34.1.3.) -ako radionica zaposli tehničara radionice i šefa radionice koji ne ispunjava uvjete:  u pogledu propisane stručne spreme.34.st.st. sjedište i unaprijed utvrđeni raspored različitih perioda vožnje.tač.) 1.st.st.) 10.2.st.st. ispitivanje ili servisiranje tahografa prema odobrenom planu i programu.9.) -ako radionica u slučaju uklanjanja ili demontaže tahografa ne presnimi s uređaja sve podatke koji su zabilježeni na njemu u skladu s odredbama ovog Zakona.1.st.) 1.000 KM (čl.000 KM (čl.tač.) 10.) 10.  kad radionica svoj rad obavlja u suprotnosti s odredbama ovog Zakona i Strana 15 od 25 10. prekida vožnje i perioda raspoloživosti.000 KM (čl.2.tač.st.2.f. a koji su vezani za pređenu udaljenost i/ili količinu prevezenog tereta.n.34.) 4.h.000 KM (čl.) -ako obavlja djelatnost i nakon isteka roka (pet godina) utvrđenog rješenjem (čl.4.34.1. servisiranje) koja nije utvrđena rješenjem (čl.-ako popravak tahografa ne obavlja u ovlaštenom servisu -ako ne arhivira tahografske listiće.1.34.) 1.) 1.st. u obliku povišice ili dodatka na plaću.34.2.34.i 3.500 KM (čl. s tim da su podaci redovno dopunjeni u vremenskim razmacima koji ne smiju biti duži od 30 dana.d.1.34.17.19.tač.tač.  koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo koje se vodi po službenoj dužnosti te koje je počinjeno pri obavljanju poslova s tahografima.35. Tahografi i radionice -ako omogući ugradnju tahografa koji nije tipski odobren (čl.35.10.h.000 KM (čl. ili ih proslijedi bilo kome osim prijevoznika u čijem je vozilu bio tahograf ili kod kojeg je zaposlen vozač na kojeg se odnose podaci o radnom vremenu i odmorima.500 KM (čl.) 10.tač.) 10.st.500 KM (čl.2. prekide vožnje i periode raspoloživosti). koji za svakog vozača mora sadržavati: naziv.) 10.1.17.) Rješenje izdaje entitetsko ministarstvo nadležno za poslove cestovnog prometa i Pododjel za promet Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. za minimalni period koji obuhvata prethodnih 28 dana.st.st.tač.1.) 1.1.) 1.500 KM (čl. odnosno provjere uvjeta za dobivanje rješenja.1.000 KM (čl.st.34. odnosno ove podatke ne pohrani i ne čuva na siguran način najmanje dvije godine.36.  se ne čuva u sjedištu prijevoznika dvije godine nakon isteka perioda na koji se odnosi ili ako prijevoznik ne izdaje izvode iz rasporeda dužnosti na zahtjev vozača i na zahtjev ovlaštenog lica (čl. podatke ili dokumente u postupku izdavanja rješenja.2.tač. osim u slučajevima za unutrašnji linijski prijevoz putnika na linijama ukupne udaljenosti do 50 km.2.000 KM (čl.g.l.000 KM (čl.  koji je istovremeno u radnom odnosu i obavlja iste ili slične poslove van radionice.tač.  protiv kojeg zbog krivičnog djela u vezi poslova s tahografima pokrenut krivični postupak.st.16. i ako je ta naknada takva da potiče ugrožavanje sigurnosti cestovnog prometa (čl. kao i u izuzetnim slučajevima kada se ova vozila koriste za vanlinijski prijevoz putnika odnosno za međunarodni linijski prijevoz putnika čije su polazna i odredišna tačka smještene na udaljenosti do 50 km od granice između dvije države.34.) 10.) 1.) 1.st. (čl.st. unaprijed utvrđene različite periode vožnje.st.000 KM (čl.35. kao i ako za obavljanje ovih prijevoza ne napravi red vožnje i raspored dužnosti.st.st.st.st.i 11.) -ako koristi vozilo koje nije opremljeno tahografom u skladu sa odredbama ovog Zakona.st.st. odnosno ako raspored dužnosti:  ne sadrži sve informacije (naziv.f.35.) .35.1.) 1.12.34. te nadzornim tijelima u skladu s ovim Zakonom (čl.000 KM (čl.17.34.st. uključujući i lične podatke. ispise i podatke -ako vozačima koje zapošljava daje novčane naknade.1. kao i ako poslove na tahografima i opremi od koje zavisi ispravan rad tahografa obavlja lice koje nije tehničar radionice.  kad je radionica dala lažne izjave.13. u skladu s odredbama ovog Zakona.000 KM (čl. ostalih poslova.2.7.17.  nije potpisan od odgovornog lica prijevoznika. ostale poslove.34.1.) _ 5.1. -ako obavlja djelatnost (kontrola.st.) -ako obavlja djelatnost bez rješenja (čl.2.st.1.34.000 KM (čl.) 1.500 KM (čl.17. kao i ako vozač raspoređen za vožnju ovim vozilom u vozilu nema izvod iz rasporeda dužnosti i primjerak voznog reda.2.000 KM (čl.tač.500 KM (čl.  osposobljenosti za kontrolu.) 5.g.m.

20. je radionica podešavala zaštitne elemente na tahografima (čl. podzakonskih akata.) Strana 16 od 25 .

150 KM (čl.1.j. -ako koristi dnevno vrijeme odmora u posadi u trajanju dužem od 8 sati ali kraćem od 9 sati.tač.tač.) 500 KM (čl. -ako prekorači sedmično vrijeme vožnje (vožnjom dužom od 56 sati ali kraćom od 60 sati).g.f.1.st.h.36.) 150 KM (čl.38.) 1. -ako koristi dnevno vrijeme odmora u trajanju kraćem od 8 sati i 30 minuta.tač.) 150 KM (čl.b.1.a.tač. -ako koristi sedmično vrijeme odmora u trajanju kraćem od 36 sati.) 1.000 KM (čl.37.tač.tač.tač.) 1.1.tač.000 KM (čl.1. -ako prekorači neprekidno vrijeme vožnje (vožnjom dužom od 6 sati).i. -ako koristi dnevno vrijeme odmora u trajanju dužem od 10 sati ali kraćem od 11 sati.) 1.38.38.tač.38. -ako prekorači neprekidno vrijeme vožnje (vožnjom dužom od 4 sata i 30 minuta ali kraćom od 5 sati).st.tač.000 KM (čl.tač.d.) 150 KM (čl.tač.tač.1. pauze i periodi odmora -ako prekorači dnevno vrijeme vožnje (vožnjom dužom od 9 sati ali kraćom od 10 sati). -koristi dnevno vrijeme odmora u posadi u trajanju dužem od 7 sati ali kraćem od 8 sati.1.tač.h.) 500 KM (čl.1. -ako prekorači nedjeljno vrijeme vožnje (vožnjom dužom od 70 sati).) Strana 17 od 25 . -ako koristi skraćeno sedmično vrijeme odmora u trajanju dužem od 20 sati ali kraćem od 22 sata.i.tač.j.000 KM (čl.38.) 150 KM (čl.st.37.tač.1.37.1.st.) 500 KM (čl.st. -ako prekorači neprekidno vrijeme vožnje (vožnjom dužom od 5 sati ali kraćom od 6 sati).) 1.tač.st. -ako koristi podijeljeno dnevno vrijeme odmora u trajanju dužem od 7 sati plus 3 sata ali kraćem od 8 sati. -ako prekorači ukupno vrijeme vožnje u dvije nedjelje (vožnjom dužom od 90 sati ali kraćom od 100 sati).000 KM (čl.37.37.37.g.1.c.st.tač.36. -ako koristi sedmično vrijeme odmora u trajanju dužem od 36 sati ali kraćem od 42 sata.) 150 KM (čl.st.st. -ako prekorači dnevno vrijeme vožnje (vožnjom dužom od 11 sati).38. -ako koristi podijeljeno dnevno vrijeme odmora u trajanju dužem od 8 sati plus 3 sata ali kraćem od 9 sati.e.d.f.st.b. -ako koristi skraćeno sedmično vrijeme odmora u trajanju dužem od 22 sata ali kraćem od 24 sata.tač.f.1.e.36.st.a.37. -ako koristi sedmično vrijeme odmora u trajanju dužem od 42 sata ali kraćem od 45 sati.37.38.1. -ako prekorači dnevno vrijeme vožnje (vožnjom dužom od 10 sati ali kraćom od 11 sati). -ako prekorači ukupno vrijeme vožnje u dvije nedjelje (vožnjom dužom od 100 sati ali kraćom od 112 sati i 30 minuta).1.000 KM (čl.e.1.) 1.tač.b.1. -ako prekorači ukupno vrijeme vožnje u dvije nedjelje (vožnjom dužom od 112 sati i 30 minuta).36. -ako ne navede razloge postupanja suprotno odredbama ovog Zakona o propisanim vremenima o pauzama i dnevnim i sedmičnim odmorima (čl. -ako koristi dnevno vrijeme odmora u posadi u trajanju kraćem od 7 sati.) 500 KM (čl.) 150 KM (čl.tač.7.37.38.st.) 500 KM (čl.1.36.PREKRŠAJI I KAZNE ZA VOZAČE Vrsta i opis prekršaja 1 Visina novčane kazne 2 1.h.38.) 150 KM (čl. Vrijeme vožnje.).) 1.tač.i.) 500 KM (čl.) 150 KM (čl.tač.st.st.c.tač.tač.000 KM (čl.36.) 500 KM (čl.) 150 KM (čl.36.st.st.d.tač.) 500 KM (čl. -ako koristi skraćeno sedmično vrijeme odmora u trajanju kraćem od 20 sati.i 8.) 500 KM (čl.1. -ako koristi dnevno vrijeme odmora u trajanju dužem od 8 sati i 30 minuta ali kraćem od 10 sati.st.) 1.tač.000 KM (čl.38. -ako koristi podijeljeno dnevno vrijeme odmora u trajanju kraćem od 7 sati plus 3 sata.000 KM (čl.tač. -ako prekorači sedmično vrijeme vožnje (vožnjom dužom od 60 sati ali kraćom od 70 sati).c.st.) 1.g.36.36.

st.st. Obaveze vozača -ako obavlja bilo kakve radnje u vezi s tahografom.) 1.1.) 1.1. postupi u suprotnosti utvrđenog voznog reda i rasporeda dužnosti (čl.) 500 KM (čl. koje su u suprotnosti s ovim Zakonom i podzakonskim aktima proizašlim iz njega i uvjetima koje je propisao proizvođač (čl. 1. -ako ne dozvoli kontrolu.000 KM (čl.n.36.).l.tač.1.1.000 KM (čl. -ako koristi vozilo koje nije opremljeno tahografom u skladu sa odredbama ovog Zakona.) 1.st.37.st.tač.13.000 KM (čl.tač.36.tač.1. te ne može priložiti zapis tahograf listića i vozačeve kartice. datum početka i kraja upotrebe.tač.36.) 1. -ako izgubljenu ili ukradenu vozačevu karticu nije uredno prijavio tijelima države gdje je do toga došlo.1.j.000 KM (čl.) 1.st.12.2.36.36. -ako koristi tahografski listić koji nije tipski odobren.1.) 500 KM (čl.tač.st. upotrebljava karticu koja nije njegovo vlasništvo.000 KM (čl.tač. -ako na tahografskom listiću nije upisano ime ili prezime.5.tač.36.r.38.st. -ako na tahografski listić nije upisana početna kilometraža. za tekući dan i prethodnih 28 dana.tač.).36.o. upotrebljava neispravne i nevalidne kartice. -ako vrši zloupotrebe tahografa.tač.000 KM (čl.tač.1.st.1.37. -ako nije označio sve informacije za period kad je tahograf bio pokvaren i nije ih pravilno zapisivao. -ako ima više od jedne vozačeve kartice.k.k.36.3.) 1.) 150 KM (čl.a.j.000 KM (čl.p.st.m. tahografskih listića ili vozačeve kartice koje bi mogle imati utjecaj na podatke ili ispis informacija.) 1.000 KM (čl.) Strana 18 od 25 .st.1. -ako upotrebljava oštećene tahografske listiće na kojima podaci nisu čitljivi.st.st.

-ako ne brine o roku važenja dozvole i blagovremenom podnošenju zahtjeva za njeno produženje (čl. Visina novčane kazne 2 1.3.st.) 1.36.3.f.000 KM (čl.4.PREKRŠAJI I KAZNE ZA ŠEFA RADIONICE Vrsta i opis prekršaja 1 -ako radionica i njeni zaposleni vozaču bilo kojeg vozila koji ima ugrađen tahograf ne pružaju usluge u skladu sa izdatim rješenjem (čl.tač.) 1.000 KM (čl.3.st. -ako ne obavlja i druge poslove iz djelokruga radionice (čl. -ako ne osigurava pravilnu primjenu zakonskih i podzakonskih propisa i procedura za pregled tahografa (čl.c.36.st.st.36.000 KM (čl.3.36.).st. -ako ne ažurira i vodi evidencije u jedinstvenom informacionom sistemu (čl.).st.tač.).e.). -ako ne izdaje i ovjerava certifikate.).36.36.st.a.b.17.3.tač.tač.19. kada nisu u upotrebi.19.i.) 1.st.st.36.3. te odgovarajući dokumenti.4.000 KM (čl.).3.) 1. -ako ne brine o održavanju fizičke sigurnosti kartice dok je ona u upotrebi (čl.9.19.st.tač. -ako ne brine da ovlaštenim tehničarima budu uručene.19.).3.19.4.3.). -ako ne brine da se o gubitku.19.st.tač.19.000 KM (čl.st. te da upotrebljavaju svoje kartice u skladu s propisima (čl.4.tač.tač.36. kliješta za plombiranje.g.4.st.4.3.st.000 KM (čl.000 KM (čl.) 1.000 KM (čl.3.000 KM (čl.19.d.st.tač.000 KM (čl.) 1. krađi odnosno neispravnosti memorijskih kartica bez odgađanja obavijesti izdavalac kartica i Ministarstvo (čl.st.36.).). potvrde i drugu dokumentaciju radionice (čl.) 1.tač. -ako ne obavještava nadležna tijela o promjenama uvjeta na osnovu kojih je radionica imenovana (čl.19.).000 KM (čl.i.4.) 1.st.4.st.h. -ako ne brine da se kartice radionice.) 1.36.) Strana 19 od 25 .4.19.st.st. pohranjuju na sigurnom mjestu ili blagajni (čl.) 1.36.st.4.st.

Vremenski period između dva preuzimanja zapisnih listova u firmi ne smije biti duži od 35 dana. U evidenciji se za svakog mobilnog radnika odvojeno vode slijedeći podaci:  ime i prezime.  ukupno radno vrijeme. pod kojim se podrazumijeva vremenski period utvrđen članom 3. upotrjebljene zapisne listove te ispise koje mu vozač predaje.IZVOD IZ PRAVILNIKA O PRIJENOSU PODATAKA O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA I O VOĐENJU EVIDENCIJE Obaveze prijevoznika Prvi prijenos podataka iz kartice vozača i digitalnog tahografa u bazu podataka prijevoznika obavlja se najkasnije 21 dan nakon prve upotrebe kartice vozača i digitalnog tahografa. prijevoznik obavlja prijenos podataka iz memorije digitalnog tahografa u bazu podataka. Prije prodaje ili uništenja vozila prijevoznik upotrjebljene zapisne listove te ispise koje mu je vozač predao prenosi iz vozila u arhiv.  broj vozačke dozvole. Vremenski period između dva prijenosa elektronskih podataka iz memorije digitalnog tahografa za isto vozilo ne smije biti duži od 90 dana. u pisanom ili elektronskom obliku. zakupljenog vozila bez vozača ili testnog vozila. Preneseni podaci čuvaju se u bazi podataka najmanje 24 mjeseca nakon isteka perioda na koje se odnose. tačka cc) Zakona. Zapisni listovi i ispisi se prenose i u slučaju vraćanja iznajmljenog vozila. Prije prodaje ili uništenja vozila te u slučaju vraćanja iznajmljenog vozila.  noćni rad. a najkasnije u roku od 35 dana od prethodnog upisa podataka za isto lice. Svaki prijenos podataka u bazu podataka odnosi se na podatke zapisane u periodu od prethodnog prijenosa nadalje. Evidencija radnog vremena Poslodavci su dužni voditi evidenciju radnog vremena mobilnih radnika. prema datumu u pojedinačnom vozilu. Podaci za pojedinog mobilnog radnika redovno se upisuju u evidenciju. Vremenski period između dva prijenosa elektronskih podataka s kartice istog vozača u bazu podataka ne smije biti duži od 21 dan. Strana 20 od 25 . zakupljenog vozila bez vozača ili testnog vozila.  radno vrijeme. Čuvanje zapisnih listova Prijevoznik je dužan preuzeti i u svom sjedištu pravilno arhivirati.  ukupno nedjeljno radno vrijeme iz kojeg mora biti vidljivo je li prekoračen najviši prosjek radne nedjelje. Zapisni listovi i ispisi se čuvaju kod prijevoznika najmanje 24 mjeseca nakon isteka perioda na koje se odnose. Poslodavac mora osigurati stalan i potpun prijenos podataka.

Poslodavac je dužan pisanim putem pozvati mobilnog radnika da mu dostavi podatke o radnom vremenu odrađenom kod drugog poslodavca. Vozač mora sa sobom u vozilu imati potrebne zapisne listove i oštećenu i/ili neispravnu karticu vozača radi kontrole. vozač po završetku vožnje obavlja ispis radnji vozača u koji upisuje podatke o svom identitetu (lično ime. od svakog poslodavca dobija podatke o odrađenom radnom vremenu i dužan ih je dostaviti. Obaveza vozača Ako je kartica vozača oštećena i/ili ne radi pravilno. Mobilni radnik. Podaci iz evidencije čuvaju se u sjedištu prijevoznika najmanje 24 mjeseca od dana isteka perioda na koji se odnose. a drugi primjerak potvrde ostaje kod izdavatelja potvrde. Vozači čuvaju zapisne listove. ispis iz digitalnog tahografa i ostalu dokumentaciju u vozilu tako da se ista ne ošteti. koji obavlja mobilnu djelatnost kod više poslodavaca. ostalim poslodavcima. broj kartice vozača ili vozačke dozvole) te se potpisuje. ne izloži sunčevoj svjetlosti te da se očuva čitljivost zapisa. Strana 21 od 25 . u pisanom obliku. Potvrda o aktivnostima vozača Potvrda poslodavca o aktivnostima vozača/slobodnom vremenu. ispisuje se na računaru u dva jednaka primjerka od kojih se jedan primjerak potvrde predaje vozaču kojem se potvrda izdaje. za period dok nije upravljao vozilom.

Prijevoznici su. vozači ga prilažu rezervnom tahografskom listiću koji ga zamjenjuje. imajući u vidu činjenicu da su takvi tahografski listići u suštini lični. trajanje službe i moguću obavezu zamjene tahografskog listića koji su oštećeni ili ih je uzeo inspektor cestovnog prometa ili policijski službenik. zabilježiti sve periode drugih poslova. ispisati informacije koje se odnose na vremenski period koji je zabilježio tahografski uređaj. U slučaju da se ošteti tahografski listić na kojem su zapisi. od trenutka kad preuzmu vozilo. Tahografski listići. Tahografski listići moraju biti primjereno zaštićeni.  na kraju svoje vožnje. Ako je kartica vozača oštećena.IZVOD IZ PRAVILNIKA O RADIONICAMA I TAHOGRAFIMA Obaveze poslodavca i vozača Prijevoznik izdaje dovoljan broj tahografskih listića vozačima vozila koja su opremljena tahografskim uređajem (analogni tahograf). dužni da daju kopije preuzetih podataka s kartica vozača dotičnim vozačima koji ih zatraže. prekid rada i dnevni odmor). Tahografski listići se ne oduzima prije kraja dnevnog radnog vremena. neispravna ili nije u posjedu vozača. ispisi i preuzeti podaci pokazuju se ili predaju na zahtjev inspektora cestovnog prometa ili policijskog službenika. Vozači ne smiju koristiti prljave ili oštećene tahografske listiće. Vozač ne smije koristiti vozačku karticu koja je neispravna ili kojoj je istekla važnost. kao i ispise podataka s tih kopija. Za administrativne potrebe. Strana 22 od 25 . vozač je dužan:  na početku vožnje izvršiti ispis svih podataka o vozilu kojim upravlja te na ispis upisati sljedeće:  podatke koji omogućavaju identifikaciju vozača (ime. raspoloživosti i odmora od ispisa koji je izvršen na početku vožnje ako ih nije zabilježio tahografski uređaj te naznačiti na tom dokumentu sve podatke koji omogućavaju identifikaciju vozača (ime. osim ako je drugačije odobreno. vozačka kartica ne može imati važnost dužu od pet godina. Vozač je ovlašten da koristi samo svoju vlastitu personaliziranu vozačku karticu.  periode (ostali poslovi. broj kartice vozača ili vozačke dozvole sa svojim potpisom). Tahografski listić se ne smije koristiti duže od perioda za koji je namijenjen. Vozači moraju koristiti tahografske listiće svaki dan vožnje. hronološkim redoslijedom i u čitljivom obliku barem dvije godine nakon njihovog korištenja te ih na zahtjev dati vozačima kad oni to zatraže. osim ukoliko inspekcija cestovnog prometa ili policijski službenik ustanovi da je kartica falsifikovana ili da vozač koristi karticu čiji on nije nositelj ili da je kartica čiji je nositelj dobijena na osnovu lažnih izjava i/ili falsifikovanih dokumenata. također. Vozač može biti nositelj jedne važeće vozačke kartice. Vozačka kartica je lična i ne može se tokom službenog trajanja važnosti povući ili opozvati iz bilo kojeg razloga. broj kartice vozača ili vozačke dozvole sa svojim potpisom). Prijevoznici su dužni čuvati tahografske ispise. periodi raspoloživosti.

 u slučaju promjene vozila tokom radnog dana (stanje brojača u vozilu koje napušta i stanje u vozilu koje mu je dodijeljeno). vozači upisuju na tahografski listić ili ispise zapisa ili na privremeni tahografski listić koji se prilaže ispisu zapisa ili vozačkoj kartici.Kada vozač nije u mogućnosti koristiti tahografski uređaj u vozilu zbog toga što je udaljen od vozila. a vozilo je opremljeno tahografskim uređajem (analogni tahograf). sve podatke za različite periode koji više nisu zabilježeni ili ispravno zabilježeni u tahografskom uređaju. uključujući njegov potpis. Strana 23 od 25 . vozač mora unijeti potrebne podatke/vremenske periode (ostali poslovi. Ukoliko se u vozilu nalazi više od jednog vozača. Svaki član posade (vozač) unosi slijedeće informacije na svoj tahografski listić:  na početku upotrebe tahografskog listića. Vozači moraju:  pobrinuti se da vrijeme zapisano na tahografskom listiću bude u skladu sa službenim vremenom u državi u kojoj je vozilo registrirano. daje tahografski uređaj na popravak ovlaštenoj radionici. prekid rada i dnevni odmor) na karticu. Ukoliko se u vozilu nalazi više od jednog vozača. vozač mora unijeti potrebne podatke/vremenske periode (ostali poslovi.  datum i mjesto početka te datum i mjesto završetka upotrebe listića. svoje ime i prezime.  period raspoloživosti.  stanje brojača kilometara:  na početku prve vožnje zapisane na tahografskom listiću. popravak se obavlja na putu. Ako je vozilo opremljeno tahografskim uređajem (digitalni tahograf). period raspoloživosti. vozači unose izmjene na tahografski listić tako da se podaci zapišu na tahografski listić vozača koji uistinu vozi.  prekid rada i dnevni odmor.  vrijeme svake promjene vozila.  koristiti prekidače koji omogućavaju da se slijedeći vremenski periodi zapisuju posebno i različito:  vrijeme vožnje. svaki vozač dužan je karticu vozača umetnuti u ispravan utor tahografskog uređaja (digitalni tahograf). tokom upotrebe listića. Inspektor cestovnog prometa ili policijski službenik može zabraniti korištenje vozila u slučajevima da kvar ili nepravilnost u radu nisu otklonjeni. Ukoliko se vozilo ne može vratiti u bazu u roku od nedjelju dana od dana nastanka kvara ili otkrića nepravilnosti u radu. period raspoloživosti.  registarsku oznaku vozila koje mu je dodijeljeno na početku prve vožnje zapisane na tahografskom listiću te u slučaju promjene vozila. Obaveze prijevoznika i vozača u slučaju kvara tahografskog uređaja U slučaju kvara ili nepravilnosti u radu tahografskog uređaja prijevoznik. Kada je tahografski uređaj neupotrebljiv ili neispravan. automatskim bilježenjem ili na drugi način. čitljivo i bez prljanja tahografskih listića. na koji upisuje podatke koji mu omogućavaju identifikaciju (broj vozačke kartice i/ili ime i/ili broj vozačke dozvole).  ostali poslovi. prekid rada i dnevni odmor) u tahografski listić ručno.  na kraju zadnje vožnje zapisane na tahografskom listiću. čim mu to dopuste okolnosti.

PODSJETNIK ZA VOZAČE Strana 24 od 25 .

......................vozilo opremljeno sa tahografom ........... Obaveze vozača .....................................................................................vozilo nije opremljeno sa tahografom .............................. 22 Obaveze prijevoznika i vozača u slučaju kvara tahografskog uređaja ................................................. Vrijeme vožnje......................................... 15 PREKRŠAJI I KAZNE ZA VOZAČE ..................................................................................................................................................................................... 19 IZVOD IZ PRAVILNIKA O PRIJENOSU PODATAKA O RADNOM VREMENU MOBILNIH RADNIKA I O VOĐENJU EVIDENCIJE .................................. 20 Obaveze prijevoznika .. Tahografi i radionice...... 14 2.......... 20 Evidencija radnog vremena .................................. 17 2..................................... 17 1..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 VRIJEME VOŽNJE................................................................................................................................................. 14 PREKRŠAJI I KAZNE ZA PRIJESTUP PRAVNIM LICIMA ILI FIZIČKIM LICIMA-PREDUZETNICIMA ............................................. 20 Čuvanje zapisnih listova ........................... 18 PREKRŠAJI I KAZNE ZA ŠEFA RADIONICE ................................................ 21 Obaveza vozača ......... 8 Obaveze prijevoznika i vozača ............................................................................... Osnovne odredbe ........................................................................................................................................................................................................... 23 PODSJETNIK ZA VOZAČE ...................................... 9 Obaveze prijevoznika i vozača ............................. VOZAČA/MOBILNOG RADNIKA I KONTROLNOG TIJELA .................... 14 4................................................................. 14 1.......................... 6 Obaveze prijevoznika ..................................... PAUZE I PERIODI ZA ODMOR ............................... Obaveze i odgovornost prijevoznika .......................................................................................................................................Sadržaj OBAVEZE PRIJEVOZNIKA.............................................................................................................. 21 IZVOD IZ PRAVILNIKA O RADIONICAMA I TAHOGRAFIMA ........................................................................................... 11 NADLEŽNOST I OVLAŠTENJA U VEZI S INSPEKCIJSKIM NADZOROM ........ 13 KAZNENE ODREDBE ............................................................................ Vrijeme vožnje.......................................................... 10 KONTROLA ............................................ 14 3................................. 4 Obaveze vozača .................................................................................................... 22 Obaveze poslodavca i vozača .............. pauze i periodi odmora ........ pauze i periodi za odmor........ 20 Potvrda o aktivnostima vozača ............................................................ 24 Strana 25 od 25 ........