You are on page 1of 72

…Ë«—«“ w~

W —W
wWUU u Ë Íñ}Ö—U Ë ÊbUWÖ«˙ wWÖ…Ë«—«“

1

2

…Ë«—«“ w~
W —W
wWUU u Ë Íñ}Ö—U Ë ÊbUWÖ«˙ wWÖ…Ë«—«“
Íœ—u ‡‡ w…—W
VOW œWLWz Ê«—œW
ÊUœ—u Í—UO«“ Í˙ï Í«—U w «bWz

wœdW†W W Ë …ËWËuÇ«b}Ä
˙ï Í«—U wU «bWz

·—U Í—u
œWW Æœ

ÍbM bO"…—

ÊUœ—u Í—UO«“ Í˙ï wU…Ë«dJÄUÇ W
≤∞∞≤ d}ËW)

3

…Ë«—«“ w~W)—W+ ∫V} ÍËU ‡‡
VOW/ œWL/Wz Ê«—œW ∫wU«œ ‡‡
ÊUœ—u Í—UO«“ Í˙ï wU…Ë«dJÄUÇ W ‡‡
”«—Uz Í…ËWœdËx Ë ÛUÇ ÍUÖ“…œ ∫Í—Wu) wUM})—…œ Ë …ËWœdJ«˙ Ë Ê«b} XOÄ ‡‡
…œ«“ œW W6 bW —Wu) ∫¯—W wOËuM8ï9 ‡‡
ÍbW:A W ÊUH+W= —UJ8 ∫¯—W w—Wu) wUM})—…œ ‡‡
W«œ ≤∞∞∞ ∫ó|dO ‡‡
ÊUœ—u wL|—W) Í…œ—…Ë—WÄ w …—«“…Ë ÍWUÄUÇ ≠ ÂWW wÄUÇ ‡‡
≤∞∞≤ر∏∞ ∫d}ËW) W ÍdO:M8˘˙ wOAÖ wO W«—W…u|˙W ÍWU:} W Êœ—Uá Í…—U ˛ ‡‡

4

wWA}Ä
ÊbW?? …—WÄ W«˛˘˙ Ë s}?…œ ËU~W) ÊU˛ w?U??WM? ËWJA??}?Ä wU??8W ÊU?? 8 ÍWUU?? “ ËWz Ëu?? W) ˘ñ?? Wz
w WUÑ˘d? W?K«“ Í“«ËUO?L wWÖ—«u W ¨Â…œ—W? wU “ ÆÊUO?AÄ Í…ññW …Ëu …Ë«—«“ ¨4?O…œ …Ëï9W
Ë XK«“ wU…—ïLË«—ïL …—«u W ÊU “ wœdW?8WÖ Æ7W…œ Èu Í…Ë«—«“W XAÄ «bUW ËË˙ WK«“ Ë
Ë ö?? W wÄïÄ Ë p X?9…—œ u?…Ë Íï??9 W??WU?? “ W?? „W…œ«˙W …Ëu Ê«Ë…d??+—W …bM}?) ¨«b?O? UM†W?? ï??
«œWWOO …˙WM WU “ Í…uOÇ—«uÇ W ï9W—W Ë UOL wJ}U “ „…Ë «bJ|—«u —W)W ¨Ë …ËuA|ËU) «œôËW
Ë wLï?ïU Ë Í—U?JOM?W Ë Í—U“«bW?z „…Ë wW?? Ö—«u? 5MO?…œ ¨s…b !—W?? —W?? ?ÖWz ÆvM?|u…œ Íï?? 9
ï …Ë…Ë«—«“ ÍËË˙W ÊU?ï??9W—W?? wU?? “ «bU?? “ „W Í…u??}?Ç—«uÇ W ¨d Í—«u? Ê«bWÇ Ë wUM?†W?? ï??
wU?˛ ÂW?? L—W?? ?W ÍW?Ub?W?? …—W?Ä Ë W?? 8W?? ?Ö ËWz ¨5?}? ?à? 5«u …œ w?? ?9u?Ä Ë w —u?? ?W Æ…Ëu? XË—œ
«b??A? OU?? “ ÍW??8W??Ö Ë s ËWJA??}?Ä W ¨WU?? W WËu U?) «bU??W ËË˙ W??? K«“ Ë pOM?W Ë w WüW?? ï??
Æs|“…œ …“U Í…Ë«—«“ W?«˛˘˙ ¨ÊU˛ wM ËWJ?A?}?Ä wU??8W ÊU??8 ¨Â…œ—W??ËU) wUU?? “ Æ…ËW? …Ë«œ ÊU—…œW
Æ4})…œ «bï9 ÙWÖW …“U wU “ ¨«bJ}\Uï —W)W ÊU˛ wbW…—WÄ Ë s ËWJA}Ä W WU “ ÍUU
U)…Ë—W?) ¨sñ—…œ Ë Âï?b?? Oz Ë W?? 8ËW …b?W?? W†Ë…œ w?J}U?? “ ¨Íœ—u?? ? wM ËU?? 9U?z wU?? “ …bW?Ç—W)
©Íœ—u? wU? “ wU?…b…Ë…“ Ë —˘“ W??WU?œ ∫W «Ë® d wJ}M|u?8 ï …ËWJ}?M|u?8 W s ËU?9Uz w“«ËU?O?L
—«˛W) ÍWM—ï WU?:W) ∫WËu/ ï® Íœ—u? w~W)—W+ ¨Ë vW) ÊU? bW W†Ë…œ wJ}?U “ W …ËËœd? ÊU«Ë
ÍW—˘“ W ÊU? W?WU? “ ÂüW ¨©ï?9W …Ëu d?Ö ÊUW?8Ë —«“W) ∂∞ W d U“ wUd?u? Íu?O?Ö ÍÊU??œ—u? Ë
W Â…œ—WËU) ÍW?~†W ï wU?WM ËWJA}Ä ¨Ë W?OOW?à}?9 Ë w†Uu?A wWW~†W? ï wU? “ «bU…—«u
wM ËW??«Ëœ ∫ÊU?O? W?W? Æï) ËËœ ï …ËW?|˙W??Ö…œ ‘W? Wz Æ…ËW …Ë«œW ÊU??O~…— ÍË«ËW W «bœ—u?? wU? “
wM ËWJA?OÄ W? «bU?œ—u? W wU?—U?8 Ë Â…œ—W?ËU) wU˛ w«œWM†W)—W? Ë Í—«Ë…œ—u? ÍW~†W ï?
Í—«Ë…bM|u?9 Í…ËW?M ËËe wËuÇ…u?A?}Ä ï? cW?+—…œ wËuW ∫gO? …ËËœ ¨4?}?N «bUï?9 ÙW?ÖW? gOU? “
X|dJ? œ—Ë«—W ÊU?? W?W?U? “ —W??ÖWz W?ï Æ«b…Ë…—…œ W ı Ë ÊU??? œ—u?? Íï??9…ËU W ı Íœ—u?? wU?? “W
œ—u Íñ?}Ö—…Ë Ë ˙ï?áKÄ ÆW«bO«ËU? Ë wWË…ñ?}Ä wW W W U?A}) 5MO?…œ ¨«bOUN?OL wUU? “ ÙWÖW
w W)—W w«ñ?}? Ö—…Ë ï X…œ s«u U ¨«bUU?O s X?…œüU Ë s«e w8UW gOU?O? wU? “ u?}—W?ÖWz
Ë w —uJ…œ ÍËË˙WËË˙ «œËU~W) 5? WW W ¨Ë ÊW?: ÊU?W?K«“ W p?}?K«“ ÊU Â…œ—W?ËU) w—e)
Æ…ËWM…œ «œ©Í“U…Ë«—«“ Ë …Ë«—«“® Í—«u W Íœ—u wU “ w—«˛W)
‰ËuK?Wz w“W?? ? w8˙ï?? ?8 wU?? W? ËWJ…œ W? p}?? ?W „…Ë ±π∑∞ Í—«œUz ͱ± w?M ËWJ?J|— Í«Ëœ
Æg}ÄW U) Íœ—u? wU? “ wM ËW?JA}?Ä ï ËU?$uÖ w?WW?çO?…œ Ë cW+—…œ ¨d? W wO?«“—U wO W«—W?:|˙W
Ê«bWÇ Ë œ—u? w«—WËu w?O?}W Ë Íœ—u? wbM|u?9 wO?A?Ö wO W«—W…u|˙W Ë œ—u? Í—UO«“ Í˙ï?
W ÍËUÇ—W w?J}˘˙ …ËWï?9 w?M|u?8W ÊUW??W—W) W? Ê«—“W?? «œ Í—Ëu?u?? Ë ÊbM|u?9 Íd? ÍU?Ö“…œËË«œ
wJ|ËU~W) W Êb?M|u9 ÍWW?\Uï …œ“«Ëœ wœdJœ—uW gO W?:U W ÆwMO «bœ—u wU? “ w«b}Ä…—W
5

Í—U?O«“ Í˙ï ÆËË˙ W?K?9 ÊU…—ï?LË«—ïL W?K«“ Í…ËWM?OËu ï wœ—u? wU “ wËU?O8 ¨Ë Ëu…—ËW?Ö
W Íœ—u? Í…Ë«—«“ wU«œ Í—«u W w~MdÖ wJ|ËU?~W) bWÇ «bOœd?—U wJ}?á…œ wU?W†U W? œ—u
W?? Ëu…ËW?z Í—U??O«“ Í˙ï?? Í…—ËW?? Ö w??+d??ÖËd??O? ?Ö Æ«ñ??}? Ö «b??O? WüW?? ï?? Ë XK?«“ wU??…—«u p?}W??Ö
˙ï ï UOW Ë Ê«d?W vLW:}L …Ë…d wUU?Ö“…œËË«œ ÊWôW «œ©”ËuM|— Ë …Ë«—«“® wdÄ W ¨wU…—Uñ
wU? —W+W 6 wU?—Uñ W? ËuW …ËW?AÄ W Í“ï?K†œ wJ} üW?…œ ˙ï Í…ËW?z—WW ‘W Wz ¨Ëu Íï?9
Ê«u?} W? ˙W?8 Í…ËWœdJ}Ä X?…œ Í«Ëœ ¨ÂU?$…—W? U ÆÊ˘ñ Í—W??W „Wô Ëu? W) ¨Ë Êï?Ç Ë bWÇ v
W?U?Ö“…œW —UL«Ëœ Ë ˙ï? wU?…—U?W W~}?L …œ—Ë …œ—Ë «œ±π∑¥ W Íb…ËU w W? ËuJ/ Ë œ—u? w8˙ï?8
ÆËu ó} wAï9
wU? “ W «“…—U?8W wUW?W ÊU?WU?U u w «d?Ö˘dÄ w«ñ?}?Ö—…Ë …ËU?8W) wüU? Í«Ëœ W U)…Ë—W)
Í«ËœW ÍW~?Md??Ö W†˘— ËWz Í«Ëœ W «b?? \W W Íœ—u?? wbM?u??9 wO W«—W…u?|˙W ¨Ë Ê«—œd??}? á? Íœ—u??
ÍW«ËWz ≠ ÊUWUU? u w «dÖ˘dÄ UK?}z ÆWAW8UÄ W ËW …œ—Ë…œ—Ë ¨Í«ñ?}Ö «œ—«œUz ͱ± wM ËWJJ|—
—˘“ ¨…ËWU?? ?…Ëu? U)—U?? ?W …Ë«—«“ ÍËË— W? ı Ë ÊU?? ? “ wM?? ?8—«œ ÍËË— W? ı ≠ s|d?? ?…œ ÛUÇ «b?? ?\W? W
ÆÊœdd}+ w Ë…— —W W …ËËœd Í—UWU wWO—W~—U ‘W Wz Ë Ê—«˛W) Ë c—uJ…œ
«d?}?9 wJ} Ë…˙W «b? «d?}= wU??œ—u? W Íd?O?:UËË˙ Ë Í—«Ë…b?M|u9 Í…ËW?M ËËe …ËWM˙WÄ«— Í«Ëœ W
Ë ÊbUW?? Ö«— ÍU??Ö“…œËË«œ sb?WÇ ÆsÇ…œ—…œ …Ë«d?? Ëx sbWÇ W?«˛˘˙ Æ…Ëu d??Ö g?}ÄË…—W ÍW~?|˙ wK
ÍË«ËW W? Íœ—u?? w?U?? “ w?bM?|u?? 9 Í«˙…—W?? ? W?? W?z Æ…ËWW?? ?…œËx ÂW?)—W ¨w?? ?K«“ Ë Í—Ëu?? ?u?? ?
W U)…Ë—W) Æ«b?L|—W) w W? ËuJ/ wU?W~U? —W?+ W Íœ—u? wU? “ wUM})—U?W Ë ÊbM|u?9 wU?W?\Uï?
ÊË«—“W «œ Í—Ëu?u Ë ÊbM|u?9 ÍUÖ“…œ Ë …Ë«d?Ëx «bAd wU?WÇ—UÄ W Ë ÊUœ—u? wL|—W) Í…Ë…—…œ
wËuW? ÂüW ¨Íœ—u?? wU?? “ w?bW??…—WÄ ï? W~Md??Ö Ë …“U? wJ}?? …œ—W?? W?? Wz ÆWW) ÊU??O? ? W)—W Ë
—˘“ W? Í…ËWz Íï) W …Ëu …ËW?O?œ—u? wU? “ wO W? ôW? ÍËË— W —WJd|œËU?Ç ÊU —ï?KU? wWU?Ö“…œ
ÆÊ…b:†W)—W «bœ—u w“U…Ë«—«“ Ë 5Ëu W —UWU Í…œ—Uœ
…ËW?Oœ—u wU? “W ÊUOb…u?}Ä W? X}WUdÄ ËWz Ëu? W) Í—…œ—Uñ WU?œ—u? Í—UO«“ Í˙ï? w—Wz
p}W? ‘W Wz Í«ñ|Ë ÆW …œ—W? wMOËu wU? “ wAÄ Í…ññ ÊU9u?Ö „…Ë W …Ë«—«“ gO W?:U W WW)
ËWz wM??K??W Ë…—W WM??A|ËU)ËU~W) ¨«bœ—u?? wU? “ wËu?:?? Ë—œ ÍW~|˙W ˙ï? wU??…ËU~W) W
ÆÊU…“«ËUOL …—«u ï …Ë«—«“ w~W)—W+ wU«œ U)…Ë—W) ¨s|œ—UW ÍW«Ë«—«“
Íï)W ¨ÊW??…œ —U?? «bœ—u?? w?bUW??Ö«— Ë Ë Íd??O? :M8˘˙ wU??…—«u W? ÍW«ËWz ¨È—œ…œ !—W?? „…Ë
ÊW…œ ÊœdJË—œ Ë 5?8U «œ ï UWÄ Í—UÇUW —UL p|bW) ¨«bU?O…œ—WW XKu?}Ä Í…Ë«—«“ wËuW
W? ÊW…œ wUO Í…Ë«—«“ wUM?})—UW ï UWÄ g—U?L—˘“ ÆsW Ëu ËW?—W «bU?O —U?L Ëu W) W~…— W?
W?«— ÆÊW…œ XË—œ «b?œ—u wMO?Ëu W „WO?O«œ—WÖU?8UÄ Ë Êï U —˘“ œ—u? Í—WMu9 ï ÊU?OJ|bW)
wJ}—ï …Ë«—«“ p|bW) W gO W:U W WOOUUz wJ|—U «bJ}U “ —W)W wUO Í…Ë«—«“ wUM})—UW
¨ÊU?? W—W?Ä ¨W??Lœu ¨pO? U9U?? ¨wLïï?U ¨Êï??+WW? ¨q}ï?? ï? ïz ∫„…Ë …Ëu d??Ö—…Ë ÊU??O? ?O W«ËW W?u??}
6

«b? U??$Wz W ¨…Ë«—«“ —˘“ wW…—U?? ˛ ÊU „W…Ë«—«“ Ëu? W) wM? d?Ö—…Ë ÂüW ìb??) ¨qOï ¨ÙU?ç? O??K? O?+
—«Ë˛œ œ—u Í—WM|u9 ï cWU W 7AW~} U)…Ë—W) ¨ÊU WWU “ wOï9W—W w«b…œW Íï)W v…œ
ï w?…œ Ë W?W? —W) U? W?O?O wO?}Ä—W? ÊU ÊU?Uz wJ—U? …Ë«—«“ w?MO?A «œ Ë ÊU˘˙ Ë ÊU«œ ÆÊW?…œ
«bd?O?:M8˘— Ë —e) Ë ÊbUW?Ö«— wW?Ö—«u W ÍW«ËWz ï Í—UÇU wJ|—U?W …Ëu ÊU9u?Ö „…Ë ÂüW ¨cU?:
ÆÊW…œ—U
Í…ËWz Í«ñ|Ë ÊW?…œ —U «œ…—«u ÂW ÍW«ËW?z W?Ku}Ä ¨X|dJ? Í“U…Ë«—«“ Í—U? Í—ïKU? Í…ËWz ï
v…œ U)…Ë—W) ÆvW) …ËWOœ—u? wU…“«ËUOL W?WUœ Í…—UW ÊUO—UO«“ Ë s «“…—U8 «b?œ—u wU “W
…Ë«—«“ Í—«u W? ÊU??O? ?Ad? wôW?? Ö Í…ËWœdJO?? U ¨Ë s?}…œ«œ ï Í…Ë«—«“ W?? s W«—«u? ËWz Í—«œW?? ÖUz
ÆvËUÇ—WW «bU«œ
—W Æ«œWW~|˙ ÂW WUËU~W) ÊUœ—u? Í—UO«“ Í˙ï wUW~MdÖ Ë WWÄW W—Wz W p}?W WK}z
wJ}?Ëu?8u|— w?U«œ ÆÍ“U??…Ë«—«“ ï vM«œ w??K«“ wJ?}M|u??8u|˙ Ë W??Ö“U??:|˙ ˙ï?? v…œ X8 Ëu?? W)W
Í—«u W g?˙ï? Í…Ë…—…œ W? ÍW«ËWz Ëu?? W) u??…ËU ¨WWW?ÄW wJ}??—Wz ˘ñ?? Wz Ͳ˘˙ ï WU??O? O? ? K«“
ÊU Ê˘ñ WUËu8u|— ÂWz —WW ÊW…œ—U «b—e?) Ë wK«“ w W)—W w«ñ}Ö—…Ë Ë 5Ëu Ë Í“U…Ë«—«“
w«Ë˙…ËUÇ ÊW?…œ—U?? «bU?…—ï?LË«—ï??L W??K«“ Í—«u W ÍW«ËW?z Ëu? W) WW«ËW ÆÊd??Ö—…Ë v ÊUœËu?
Ëu? W) —W?W vA?}J? ÙU ÈËW?WUd?+ wAï?9 ˙ï? W?O?O—ËËœ ¨vM«œ ï? ÊU…Ë«—«“ sW Í—U?O«“ Í˙ï?
Æ«bU…—«u
¿¿¿
WËu/ ï ÆcU…œ W?8WÖ «bUW?K«“ Í…ËWËu v ïÄuWÄ Ë ÊU “ wœdW8W?Ö ÙWÖW ©Term ∫…Ë«—«“®
w†U?? ¨W?? 9uÄ wœ—«u??9® ¨vMW??Ö…œ ©rEM ∫p}?ÄuJ|˙® ÍW «Ë «bœ—u?? W ©W?? 9uÄ® „…Ë wWW??8Ë
«œ—ïKJ?ï??+ W ¨©W?? W??? W ÍW??K? ≠v? —ï Ë —˘“ „W v X9u?Ä Ë v X9W ¨W??? 9u?Ä Í—U?? ¨W??? 9uÄ
wU? “ W ©W?9uÄ® ÂüW ¨©vU? wL s ï ÊËuMLW? w «dO? ´ v«Ë r?9uÄU w?9W rd …œ® ∫…Ëu U)
wWW8Ë W ©W9uÄ® ÍW?8Ë W «Ë ÆWW WU ÍW9uÄ ∫„…Ë ¨X|œ ©‫ ﻧﺒﺬة‬،‫∫ ﺧﻼﺻﺔ‬W —u® ÍW «ËW «b|u
W?à}?9 ËWz w˘—W «bœ—u? wU? “ W ©—U ï?—W® ÍW?8Ë ÆŒ—WÇËU) wW…Ë«—«“ W …Ëu …ËW?OO~W)—W?+
è}?9 wO?AÖ w˘—W? —U? ï—W? W «Ë ¨WW) ÊUï?9 w˘—W wW…d?O Ë “ï) —W) W? vMWÖ…œ W…—ËW?Ö
W WJ}?W ©…—…ËW ® ÊïÇ „…Ë Æ…ËW|d?Ö…œ ©‫… ®رﺋﻴﺲ اﳉﻤـﻬﻮرﻳﺔ‬Ë«—«“ „…Ë —U? ï—W? W?K}z ¨vMW?Ö…œ
wËuWz w†W«˙ Ë Ë«œ W? ©ïÄ Ë ÊU ® ÊU ¨©—u6 ® …Ëu «b …œ—WËU) wU …“W Ë ©‘Uz® w?U…d} Uz
Æ©’ Ë ” w}Mœ—ïz® W WËu «bOK«“ wUM})—UWW ¨Ë «b—UJËW W 5ïUz Ë
∫sWJ ÊUAO X…œ Íœ—u w“U…Ë«—«“ wU…ËUÇ—W w —uW 5«u …œ «œ…d}
„…Ë Íœ—u wU? “ ÆWO“U…Ë«—«“ ÍËU~W) 5 WW? ÊUW Wz W ¨w~W)—W+ ÍW?8Ë wM dÖ—…Ë ∫ÂWW
«b?? ?OU?? ?W?~W)—W?? ?+ w?|u ËËœ Ê«u?? ?} W? ÍW?? ?8Ë —«“W) ÊU?…œ …d~ Ê«—«“W?) ¨bW?? ? W†Ë…œ w?J}?U?? ? “ —W)
p|bW) wM ËW—UW Ë ÊU ËW+ Íï)W v…œ ÊU˛ w WK?O w«˙ïÖ Ë cU wËuÇ—WW W …Ëu d~†W)
7

Ë …ËW??}?à?}?N? wËËbM“W WU?8Ë ÂWz W? W…ËW?z Í“U?…Ë«—«“ ÍWó?} wU?W?—Wz W p?}?W ÆWU?8Ë ËW
ÆwM}N ÊU—UW Â…œ—WËU) ÍU «Ë ï ¨Ë «œ—WW cUJ w …œ—WËU) wJ}Ö—W
W? …ËWMOM}?N WËu/ Ê«œW?W 5«u …œ ©ïÄ Ë ÊU Ë …—…ËW? Ë —U ï?—W? Ë W??9uÄ® wU?WËu/ W W~L
WËu/ ï ¨Ê…œ…œ ÊUOU Wï W «Ë W UO?L Í…“U wWW «Ë Ë s|œ—UW «bœ—u wMOËu wU “ W W«˛˘˙
X|—œ…œ —U?? wËuË«ËW? Í«Ëœ W?? vMW??Ö…œ W…œU“ WM? Ëu …ñ ËWz® «b …˙W?M W W?? ©W†U?? —…œ® Í…Ë«—«“
…ËW†U W W Èd u?Ö…œ W«—ï9 …ñ ËW «bUœ—u? Íd ÍWÇËU p|bW) W ÊU ©w«ËWM Ëu wUW†UÄW
ï ©W?†U?? ? —…œ® W?? ? ? K? ? }?z ÆcU?? U? ÊUd?? ?} …Ë…—…œ Í˙…ËW? W?? ? «œW«“—…Ë ËW? cüU?? Ë ˙W?? ? W? X|—œ…œ
‫ ®ﻃﺒـﻘﺔ و‬ÍU «Ë ï «bœ—u? wM ËU?9Uz wU? “ W ©ó|u Ë 5Ç® ÆX|dM})…œ —U?W ©5Hyu*« cU?B?B? ®
ÂW W?L?}z ÆÊU?Wï? W?O?O~W)—W?+ W?8Ë ï Ê…“U ÍU «Ë WU? Wz ¨Ë ÊËu U)W—U?W w WüW? ï? Í©‫ﺷﺮﻳـﺤﺔ‬
©‫ ®اﻣـﻮال ﻣﻨﻘــﻮﻟﺔ و ﻏـﻴـﺮ ﻣﻨـﻘـﻮﻟﺔ‬ï wU??U w?W…Ë«—«“ „…Ë ÊU?? ©ÙU?? …œd? Ë ÙU?? …bM?“® «œW~W)—W??+
„…Ë wU? U?? Ë c…Ë—W? ï ÊU?O? W?W? ¨«œbu?Ö wJ†W?9 wM ËU??9Uz W W…Ë«—«“ ËËœ ÂWz W? …ËUM?})—U?W
ÊU…d?? }z ÍW?? W «Ë ¨…Ëu? U)—U?? W ©…—WËuU?? 9 Ë ÍË…“® „…Ë wU?? U?? ï ÊU?? O? ? …ËËœ Ë ©cüU?? Ë˙W?? ®
Æ«œWWï U «Ë ÙWÖW WW) wWOOJe} «œ©©‫— ®اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ‬W: «—WW
¨q}ï? ï ïz® ÍWËu/ …ËWA?}Ä W „…Ë ¨sdÖ…œ ÊU—…Ë …ËW?OOU?O wUU “ W W? ÍW«Ë«—«“ ËWz ∫Â…ËËœ
ÊU?? ©ìb??) ¨q?Oï ¨pO? U?? ï ïz ¨ÙU??ç? O? ?? K? O? + ¨ÊU?? W—WÄ ¨W?? Lœu ¨pO U9U?? ¨wLïïU ¨Êï?? +WW
W?? ? ?? ? ?K?«“ ÍË«ËW W? U?)…Ë—W) Æs?|œ—U?? ? W? «bU?U?? ? ? “ ÍW—˘“ W? ÊU9u?? ? ?Ö „…Ë W?U?? ? 8Ë ÂW?z Æ…ËWU?M}?)
«bU?W???K«“ wM ËWJA??}Ä Ë Ê«b†W)—W? wM|u??8 W W? sW) cW?:?U wMñ—…œ Ë W?8Ë «bU??…—ï?LË«—ï?L
ÂW ÍWËu/ ÊU…œ sWJ dW? XK«“ wJ|—«u —W) Æ4}ÄW…œ «œd? wUU “ —WW ÊUï?9 Ë s…œ «bWÄ
¨Íœ w ¨—W u??O?á? ï? ∫„…Ë ÊU??…“U …Ë«—“˘œ ï ÊËU ÊU?OJ|b?W) W? ÈËW?…œ X…œ ÊU?? W«Ë«—«“ …—ï?L
d wJ?}U?? “ —W) „…Ë «bœ—u?? wU?? “ W wU??O w?W?Ö…Ë«—«“ w?UM})—U??W Æìb??) Ë Êï?e?+W?W ¨ïœ«—
—W W|d9W UÖ—…œ p}L—W W …ËWMWJ ÊUOUM})—UW W è ÊU 5d w} vU Ë WOOUUz wJ|—U
Æp†W9 wMAW~} Ë ÊËud}+ ï cU…œ XË—œ „WOu}8WÄ W Wz ¨WW) „WOOÇ—W) ï XAÄ Í“UÖ
w …˙WM Ë W?9UM —W?W …Ë«—«“ wU˘˙ Ë 58U «œ ∫W «Ë Æ…Ë«—«“ wM?O8U «œ ÊU ÊU˘˙ Í“«u?}?8 ∫ÂWO}
Í…ËWz—WW? W??O“U??…Ë«—«“ wU?? …“«u??}? 8 sd???~Md??Ö W?? Wz Æ«bœ—u?? wU?? “ W Í“U??W??8Ë wU?? U??U
W v…œ XKu}Ä ÊU?L|u Í…Ë«—«“ W«˛˘˙ Ë Ê«d}9 —˘“ w WüW ï Ë pOMW Ë X?K«“ wUWM ËWJA}Ä
v…œ W cU?…œ vÄ X…œ ÊU«ËWU “ w—Wz «œ…d?} Æ58U«œ ï ÊU…“U Í…Ë«—«“ Ë sËW? ÊUUd+ v…œ
¨U?O?L?O? ¨Í—U?d?O ¨Ue?O?+ ∫ÊU?W?U?U u? w:?}?? ÆÊó|ñ«œ ï ÍU?U Ë W?JM Ë Í“U?…Ë«—«“ wËu?8u|—
W?UU?«“ wW?…u?? ? ?}? ? ? 8W? ÊU—˘“ ÍW?—˘“ W?? ? ? W?U W?U? ÂWz Í…Ë«—«“ W? ÊñÄ w?U?M…ËË— Ë w?«“—…Ë…bM?“
ÆWKu}Ä ÊU…ËWËuÇ«b}Ä ÊUOAOJ}8W Ë ÊË«—ó|˙«œ
W?? «œ…—«u ÂW Â…b œW?? W?6? œu??F?W?? U???ï?? U?? w~Md??Ö wJ}?? W)—WW …˛U?? Uz ÂW??…œ “W?/ «œ…d??}
W?? U? W?? ? ?K? ?}?z U vW?) .—«œW?? ÖUz „…Ë ¨W?©W«u?? }?Ä w“U?? …Ë«—«“® gËW?z ¨WM}?J8WÇ— w?J}?? W?)—W
8

Æ«bœ—u w“U…Ë«—«“ Í—«uW WOOK«“ wJ} W)—W
¿¿¿
w˘—W Íd~?}L ≠ÍbM+ bO?8…— U?ï U ÊU?œ—u Í—U?O«“ Í˙ï ≤∞∞± w†U? wUKO? w~U W
Ë W†W W Ë …ËW?ËuÇ«b?}Ä W? v w|d W?? w…Ë«—«“ wJO~W)—W??+ wœd??W†ôW?Ö ï œ—U??á?«— wM? Ë ˙ï?
ÆÊË«d dA}Ä ÍW«—U ËWz wœd…—«ó
¨Ë «b?\W ≠œ—u Í—U?O«“ Í˙ï ÍW?WJKO? U bWÇ ‘W? Wz ï Ë W…—U?W œd? r…œ s «œU …—W? W
Íñ}Ö—U wWô gd U“ Ë UM}) —UW ±π∑∞ wüU Í«Ëœ w?œ—u wbM|u9 wOAÖ wO W«—W…u|˙W
ÍW«—U? ÂWz Æs|œ —UW «bU?WUU u? w:?}? W W œd? d|ó:?…œ ÂW«Ë«—«“ ËW p}8W Ë ÊbUW?Ö«— Ë
«b?O ÊU—˘“ ÍW?†W) Ë Í˙u?u? W? ¨ÊUbMW?Ä Ë ‘U wWô Í«˙…—W? ¨Íœ—u? wbM?|u?9 Ë Ê«—U?L Í˙ï?
Ë W?†W W? …Ë«œ ÊU?? ? L†ËW?) ÊU1ËU?? ? O? ? ?8 Ë cüW?? ? ?…œ w}?ÄW W?? ? L? ? ?}?z Æ…ËWM?|dJ? X«— Ëu?…œ W?? ? ÊËuW?)
cËWÇ …ËWU? ôW W ‘…ËWz Ë ÊËu d?Ö ÊU —…Ë Êu?O«“ ÊUL?8UW ÍW«ËWz Ë sWJ «b} ÊU…ËWœdJ?«—
ÊUï9 w U ï ¨ËuA?}Ä ÍW«—U ËWz «bO«— W Æ…ËW WËËœd ÊUL?«— ÊU ï9 wËuÇï Í…d|uÖW ¨ÊËu
Æ5}M«œ ï ÊUO9d v…œ Ë ÊËu ŒWUW Ë pMdÖ —˘“
W W?W…ËU? ÊU?OJ|bW) W? …Ë…—U? ÂWz ÙU?Ä W?K?9 Âd? Í…Ë«—«“ Ê«œW? …ËW ï?9 w?WôW s U)…Ë—W)
gd Í…Ë«—«“ Ê«œW U)…Ë—W) ¨…ËW …ËËœd? ÊUï9 ÍW~}?L Ë ÊuOáW?Ç «bœ—u wdO?:M8˘— Ë ÊbUWÖ«—
Uï? U W…—U W Â…ËWËu v Í«Ëœ ÆÊËW?…œ ËUÇ—W «œW~W)—W+ ÂW UOW Ë ÊËËœd “U?OMA}Ä s W
wO$U d wW?Uœ W ÍbMWÄ Ë U$uÖ Í…Ë«—«“ w}:KË p}M|u8 —W)W Ë …Ë…ËuÇ«b?O}Ä ÍbM+ bO8…—
W Ë U?A? }? Í…—U? ÂWz Í…ËWËuÇ«b?}?Ä w—Wz ·—U?= Í—u œW? W??6? Æœ U)…Ë—W) ÆÙUÄW …Ëu?? K?9 ËË—W?
ÆÂW…œ e|˙W ËËœ—W) wUÄu ÆÂËu:OËu ï w}LW w$—W Ë wMO:} «bM|u8 p}WÖ
Í«ñJ}? Ë ÊU«“…—U??8 Í…ËWœdJ??«— Ë “«ËU??O? L wËuÇï ï? ¨W??L?}?z Í…—U?? ÂWz wO??? «˙U Ë w??«—
wU??L? ?} …ËWU«d Ë W?«—U??O? dÄ—W w?J|ËUÇW „Wô Ëu?? W) s—«œ«u??O) ¨Ë 5?à? })…œ wLW Ê«d??O? ?:M8˘—
Ë Èd??Ö v p|—U?? êO) W W??:†W) ÆËË— W?W?? O Ë …ËWW?J X«— ÊU/U??W†W) Ë w —u??u?? W?? Ë Êd~—…Ë
ÆvU w —uu W
VOW/ œWL/Wz Ê«—œW
≤∞∞≤ —«œUz ±¥

9

10

dA}/ ¨d8Ë ¨d8u/ :‫اﻻﺑﻞ‬
ÊbUWÖ«˙ vÄ :‫اﺑﻼغ‬
„W†W ∫‫اﻷﺑﻠﻖ‬
©˙u® W†˘˙ :‫ أﺑﻨﺎء‬-‫اﺑﻦ ج‬
WÇËU ÍW†˘˙ :‫ﻨﻄﻘﺔ‬L‫ اﺑﻨﺎء ا‬¯—Ëu ¨Í—ï ¨ÙW WÇ :‫إﺑﻦ آوى‬
w«—W UOK ¨…—ËWÖW$WÄ ¨W†WW$WÄ :‫اﻻﺑﻬﺎم‬
w“W ¨w…—ËWÖ ¨ïJ8 ¨g+u8W :‫اﻷﺑﻬﺔ‬
ÊdJNLWM ¨Ê«œ…b†«œ ∫‫اﻳﻮاء‬
cU:…œ ¨»U:|œ :‫اﻻﺑﻮان‬
ÛW?Ç ¨œ—W?? ? ? ÖËW?? ? ?8 ©W?JK?}? ? ? —U?? ? ? ® :‫اﺑﻮ ﺑـﺮﻳﺺ‬
pKOÄWÇ
W«óç} ¨Ù«˛ñ :‫أﺑﻮ ﺟﻨﻴﺐ‬
Âœ ¨ p?ÇËW?? ? ? „Ëu…œ ©…b?M†U?® :‫أﺑﻮ ﻣـﻠﻌـــــﻘــــﺔ‬
pâ+W
”«œ Âœ ¨„Ëu…œ ”«œ ¨”«œW …œ :‫اﺑﻮ ﻣﻨﺠﻞ‬
—…œWM†ï :ّ‫أﺑﻲ‬
WW) ¨W«—W :‫أﺗﺎوة‬
n?Ëœ ¨ÊËu?Ç«œ«ËœW ¨Êœd?? ? ? ? ÍË…ñW?Ä :‫اﻹﺗﺒـــــﺎع‬
ÊËuÇ
b…u}Äu…œ ¨—UË…ñ}Ä ¨vÄu…œ :‫أﺗﺒﺎع‬
—UËË˙ ¨Ë…—W ¨Ë…ËË˙ ¨W«—Uz :‫إﲡﺎه‬
Í—UËË˙ ¨wW«—Uz :‫اﲡﺎﻫﻲ‬
s d~ÑW) ¨s d~W ¨w WW :‫إﲢﺎد‬
ÊËu:W :‫ﻟﻠﺘﻌﺎون‬- ‫اﻻﲢﺎد‬
‰WÖe}) wO WW :‫ اﲢﺎد اﻟﻘﻮى‬ÊüW ï wM d~W :‫ اﲢﺎد اﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺎت‬w~WKÑW) ¨w~WËU) :‫ ﺗﻮازن‬- ‫إﺗﺰان‬
¨Êœd?? ? vÄ Íb?…u?? ? }Ä ¨7?AW?? ? Ö p?}Ä :‫إﺗﺼـــﺎل‬
wM}WÖ«˙
wM}WÖ«˙ Íd} Uz ∫‫ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﺗﺼﺎل‬11


wUÑW ¨wUW :‫اﺋﺘﻼف‬
Í—«œ˙…ËU :‫اﺋﺘﻤﺎن‬
»U ¨˜U ¨„ËU :‫أب‬
…Ë…dOÄUËËU W :‫ اﺑﺎً ﻋﻦ ﺟﺪ‬dOÄUËËU :(‫اﻵﺑﺎء )اﻻﺟﺪاد‬
¨…ËWM?ñ«Ëœ ¨ÊbU ËW?? + ¨Êd??:? ?ÑUM ¨ï?ÇüW?? :‫اﺑﺎدة‬
Êd:ÑU ˛ ¨Êœdñ
Í…Ë…ñ«Ëœ w?WÇ ∫‫ أﺳﻠﺤــﺔ اﻹﺑـﺎدة اﳉــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ‬ÙW ïW
p}á…œ ¨Êœd vÄ X…œ :‫اﺑﺘﺪاء‬
wU …—W ¨w«—W :‫اﺑﺘﺪاﺋﻲ‬
¨…bW?? 9 ¨…e ¨s˛u?JA ¨WW?? 9…œ—…“ :‫اﺑﺘــﺴــﺎﻣــﺔ‬
sóñÖ ¨wW…œ—…“
7+W—ËËœ ¨…ËWM ËW —ËËœ :‫اﺑﺘﻌﺎد‬
Ê«du=«œ ¨58ËuK†W) :‫اﻻﺑﺘﻼع‬
vUz ¨vuHWz :‫اﻻﺑﺠﺪﻳﺔ‬
p|—UL êO) ¨eOÖ—W) :ً‫أﺑﺪا‬
Êb«d+Wz ¨Í—UË…œW ¨ÊUM})«œ :‫اﺑﺪاع‬
wWAO W) ¨wU W) U W) :‫أﺑﺪي‬
Í“—…œ ∫…d≈
WJAO8 :‫إﺑﺮة اﳊﻴﺎﻛﺔ‬
pAÄËËœ ÍËËeÇ :‫إﺑﺮة اﻟﻌﻘﺮب‬
wWK“—…œ :(‫إﺑﺮي )ﻧﺒﺎت‬
¨r?A?d?? ? ? ? ÑW?) ¨‘Ëu?? ? ? ? —U?z ¨r?A?—ËU?z :‫«ﻻﺑـﺮﻳﺴـﻢ‬
‘Ëu dÑUz
5W ¨WMOW :‫اﻻﺑﺮﻳﻖ‬
5MO :‫اﻻﺑﺼﺎر‬
g+W s ¨‘W s ¨ÙU s ¨è~W) s :‫اﻻﺑﻂ‬
…ËWMA}) :‫إﺑﻘﺎء‬
ÊbUdÖ ¨sdÖWUM}) :‫اﻻﺑﻜﺎء‬

‫اﻻﺟﺒﺎر‪Í—˘“W :‬‬
‫اﺟﺘﺮار‪ó|ËU :‬‬
‫اﺟﺘﻤﺎع‪5çL ¨…ËWËuï :‬‬
‫اﻻﺟﺘﻬﺎد )ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ(‪Ê«bUAOdO :‬‬
‫اﻻﺟﺘﻬﺎد‪) -‬ﻓﻲ اﻟﺪرس(‪Í—UJA8ï :‬‬
‫اﺟﺪاد‪Ê«dOÄU :‬‬
‫اﻻﺟﺬم‪Í˙uÖ ¨…—ï9 ¨‰uÖ :‬‬
‫اﻵﺟﺮ‪ ،‬اﻟﻘﺮﻣﻴﺪ‪ıËuáW ¨—Ëu wA9 ¨ıËuÄ—W :‬‬
‫اﻻﺟﺮ )اﻟﺜﻮاب وا‪L‬ﻜﺎﻓﺄة(‪‘«œUÄ :‬‬
‫أﺟﺮ )اﺟﺮة(‪e ¨Èd :‬‬
‫اﻻﺟﺮ اﻵﺟﻞ‪e —W ¨Ë«d9«Ëœ w|d :‬‬
‫اﻻﺟﺮ اﻟﻌﺎﺟﻞ‪eL8UÄ ¨Ë«d9—W w|d :‬‬
‫اﻻﺟﺮاءات‪x†W W ¨w«˙—U :‬‬
‫اﺟﺮاء اﻟﻘﻴﺎس‪W«u}Ä ¨s dÖ…“«bWz :‬‬
‫اﺟﺮب‪Í˙uÖ ¨‰uÖ ¨˙WÖ :‬‬
‫اﻻﺟﺮة اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ‪W«Ëu ËW/ ¨WU+W) w|d :‬‬
‫اﺟــﺮة اﻻﻋــﻤــﺎل اﻟـﻴــﺪوﻳﺔ‪W ¨d?J?? …œ ¨e?? L? ?…œ :‬‬
‫®‪…Ë©Èd X…œ‬‬
‫اﻻﺟﺮة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ‪WüU ÍdJ…œ ¨WüU w|d :‬‬
‫اﻻﺟــﺮة اﻟـﺸــﻬـــﺮﻳﺔ‪ÍdJ?? ?…œ ¨W?U~U?? ? w|d?? ? :‬‬
‫‪WU~U‬‬
‫اﻻﺟﺮة اﻟﺪورﻳﺔ‪W«“—…Ë ÍdJ…œ ¨W«“—…Ë w|d :‬‬
‫اﻻﺟﺮة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ‪W«˛˘˙ ÍdJ…œ ¨W«˛˘˙ w|d :‬‬
‫اﻷﺟﻞ‪«œËW ¨Êœd Í…œ«Ë :‬‬
‫اﻻﺟﻞ اﻻﺧﻴﺮ‪«œËW «Ëœ :‬‬
‫أﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ‪—UœU wW«œËW :‬‬
‫اﻻﺟﻤﺔ‪q/…œ ¨Êü…˛«˛ ¨ÊüWAO U :‬‬
‫اﺟﻨﺒﻲ‪wUO ¨WU~} :‬‬
‫اﺟﻬﺎد‪ÊUA} „—Wz ¨ÊbU…Ë ¨ÊœdËËbU :‬‬
‫اﺟﻬﺰة ‪ -‬ﺟﻬﺎز‪ÁWÖ“…œ ¨UÖ“…œ :‬‬
‫أﺟﻬﺰة اﻃﻔﺎء اﳊﺮﻳﻖ‪wM|˛udÖUz wWÖUÖ“…œ :‬‬

‫اﻻﺗﻀﺎح‪…ËWËu ÊËË˙ :‬‬
‫اﺗﻔﺎق‪7+WJJ|— ¨s UNJ}Ä ¨s ËWJJ|˙ :‬‬
‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ )ﻣﻌﺎﻫﺪة(‪ÊU1WÄ :‬‬
‫إﺗﻘـﺎد‪¨ÊU??d??O? Ö«œ ¨Êœd?? W??á? ?à? Ö ¨Êœd?? W??á? à? :‬‬
‫)‪ÊËu:W) ¨ÊUKüW‬‬
‫اﺗﻜﺎل‪7W vÄ XAÄ :‬‬
‫اﺗﻼف‪Êd:ÑU ˛ ¨Êb«“˙ ¨ÊœdËUW ¨ÊbU ËW+ :‬‬
‫اﻻ`ﺎم‪Êd ˜UÑW ¨Êœd Ë«ËW :‬‬
‫أﺗﻮﻗـﻊ ‪ -‬أﺗﻮﺳـﻢ‪¨+«“…œ«Ë ¨W?«Ë r?}? Ä ¨r?M?O?…œ«˙ :‬‬
‫‪W«Ë Âô‬‬
‫أﺛﺎث‪‰WÄuW ¨„WL8 ¨„W u8 :‬‬
‫اﻷﺛﺎث ‪-‬ا‪L‬ﻨﺰﻟﻴﺔ‪ÙU ËU wWÄuW :‬‬
‫آﺛﺎر‪-‬ﻣﺨﻠﻔﺎت‪ËUL}L ¨—«ËWM|u8 :‬‬
‫اﻵﺛﺎر اﻟـﻘـــﺪ‪e‬ﺔ‪¨—«ËWï?? ? ¨WM?Oï?? ? Í—«ËWM?|u?? ?8 :‬‬
‫‪sÑW X|—«uMu8‬‬
‫ ﻋﺎﻟﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪ‪e‬ﺔ‪”U—«ËWM|u8 ¨”UWï :‬‬‫ ﻋﻠﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺪ‪e‬ﺔ‪wU—«ËWM|u8 ¨wUWï :‬‬‫آﺛﺎر ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪wUU Í—«ËWM|u8 :‬‬
‫إﺛﺎرة‪Ê«œWœ ¨Êb«˛ËË—Ë :‬‬
‫إﺛﺒﺎت‪W~†W ¨ÊbUáWÇ ¨ÊbU*W :‬‬
‫اﺛﺮ‪vÄ vL ¨vÄ s|u8 ¨Ûï8 ¨s|u8 ¨—UJM|u8 :‬‬
‫أﺛﺮ )ﺗﺄرﻳﺨﻲ(‪…ËUL8UÄ ¨ËUL}L :‬‬
‫اﻷﺛﺮة‪w Uï9 :‬‬
‫أﺛﻞ )ﻧﺒﺎت(‪“WÖ—«œ ¨“WÖ :‬‬
‫اﺟﺎزة‪cW†ï ¨ÊUÇË :‬‬
‫اﻻﺟـﺎزة اﻻﻋﺘـﻴـﺎدﻳﺔ‪Í—Ëu??…œ ¨wU??Uz wUÇË :‬‬
‫‪wUUz‬‬
‫اﻻﺟﺎزة اﻟﺪراﺳﻴﺔ‪ÊbM|u9 wUÇË :‬‬
‫اﻻﺟﺎزة ا‪L‬ﺮﺿﻴﺔ‪w8ï9W wUÇË :‬‬
‫اﺟﺎزة )رﺧﺼﺔ ﻋﻤﻞ(‪cW†ï ¨Ê«œ vÄ È˙ :‬‬
‫اﻻﺟﺎص‪WJÇËu†W) ¨…˛Ëu†W) :‬‬
‫‪12‬‬

‫اﺟﻬﺰة )ﺟﺴﻢ اﻻﻧﺴﺎن(‪«bWzï :‬‬
‫أﺟﻬﺰة دﻗﻴﻘﺔ∫ ‪UÖ“…œ …œ—Ë ¨W†«Ë…œ—Ë‬‬
‫اﺟﻮف‪ ،‬ﻣﺠﻮف‪üUÑ ¨—ïK ¨‘ï :‬‬
‫اﻷﺟﻴﺮ‪—UJ|d ¨W†Uá|d ¨W d~|d :‬‬
‫أﺣﺎﺑﻴﻞ‪è}+Ëñ+ ¨WW†W Ë è}+ :‬‬
‫اﻵﺣﺎد‪ÊUW :‬‬
‫إﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪Êœd gOWU9 :‬‬
‫أﺣﺒﺎر )ﺣﺒﺮ(‪WWËuL wOMOUz ÍU«“ :‬‬
‫أﺣﺒﻮﻟﺔ‪ÊU«œ ˜«œ ¨…ËWUË«œ :‬‬
‫اﺣﺘﺠﺎج∫ ‪sñ—…œ Í—«e} ¨ÍdÖËuUO‬‬
‫اﻻﺣﺘﺮاف‪Í—…ËWAOÄ :‬‬
‫اﺣﺘﺮاق‪s Ëu ¨ÊU Ëu :‬‬
‫اﻻﺣــﺘــﺮاق اﻟـﺪاﺧﻠﻲ‪UM? Ëu?? ¨w…ËU? wU Ëu?? ? :‬‬
‫˛‪«b+U‬‬
‫اﺣﺘﺮاق ذاﺗﻲ‪w Wï9 UM Ëu ¨w Wï9 wU Ëu :‬‬
‫إﺣﺘﺮام‪Í“«ËW ¨s dÖe|˙ :‬‬
‫ اﻹﺣــﺘـــﺮام ا‪L‬ﺘـــﺒــﺎدل∫ ˙|‪e|— ¨Íd?? ?Ö d?? ? ? WW? e‬‬‫‪s dÖdWW‬‬
‫اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن∫ ˙|‪s dÖ ˜˘d w+U W e‬‬
‫اﺣﺘﺴﺎب‪…ËW«bJ} :‬‬
‫اﺣـﺘـﻘـﺎر‪ÂU??Oœò ∫Èd u??Ö…œ «bœ—u?? W ÆÊb«e??} :‬‬
‫‪ÆåÈe}…œ —WW‬‬
‫اﺣﺘﻘﺎن‪Ê«e} :‬‬
‫اﺣﺘﻜﺎر‪Êœd Ê«ËUÄ :‬‬
‫اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺘﺠﺎرة‪wUÖ—“U wœdJ«ËUÄ :‬‬
‫اﻻﺣﺘﻜﺎك )ا‪L‬ﺎدي(‪ÊUA9 „WW :‬‬
‫اﻻﺣﺘﻜﺎك )ا‪L‬ﻌﻨﻮي(‪Ê«ËuK†W) p} :‬‬
‫اﺣﺘﻼل∫ ‪Í—UdOÖ«œ‬‬
‫اﺣﺘﻤﺎﻻت∫ ‪WULO8 ¨—WÖWz‬‬
‫اﻻﺣﺘﻴﺎط‪d}á ¨„…œW :‬‬
‫اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت‪Í—Ud}á ¨Í—UW1U :‬‬

‫اﻻﺣﺠﺎر اﻟﺒـﺮﻛﺎﻧﻴﺔ‪¨œ—WWU?ñÖ ¨s|óÄd?ÖUz Íœ—W :‬‬
‫‪—W WUJuÑ‬‬
‫اﻻﺣــﺠــﺎر اﻟـﻜﺮ‪e‬ﺔ‪¨ŒdW? Íœ—W ¨U?? :«d?? Ö Íœ—W :‬‬
‫‪UN:«dÖ X|—W‬‬
‫أﺣﺪ∫ ‪p}W‬‬
‫أﺣﺪاث‪ -‬وﻗﺎﺋﻊ∫ ˙‪cUNA}Ä ¨Ë«œËË‬‬
‫اﻻﺣﺪاث‪ -‬ﺣﺪث‪‘«—W) :‬‬
‫اﻻﺣﺪاث اﻟﺴﻴﻨﻲ‪ÊU ¨ÙW«— :‬‬
‫اﻻﺣﺪاث اﻟﺼﺎدي‪ïÄ :‬‬
‫أﺣﺪ ﻋﺸﺮ‪…œ“U :‬‬
‫اﻻﺣﺮاج‪w Wà\W ¨ÊU «œ ËË˙W :‬‬
‫اﻻﺣﺮاش‪‘«˙W ¨ÊüWA} ¨Ê…Ë…œ ¨˙U$…Ë…œ :‬‬
‫اﺣﺮاﻗﻴﺔ‪ËËœdÖUz ¨ËËœ—Uz ¨wW W Ëu :‬‬
‫إﺣﺴﺎس‪XW) :‬‬
‫اﺣﺴﻦ اﻷﻋﻤﺎل‪—UU8 :‬‬
‫أﺣﺸﺎء∫ )‪˜UM) ¨ËUW‬‬
‫اﺣﺼﺎء‪—U ó) ¨—U ˛Wz :‬‬
‫اﻻﺣﺼﺎء‪Íd} ˛—W :‬‬
‫اﻻﺣﺼﺎء اﻟﻌﺎم‪wAÖ Íd} ˛—W :‬‬
‫اﺣﻀﺎر‪Êd…œU Uz :‬‬
‫اﺣﻀﺎن‪‘…ËU ¨e} U) :‬‬
‫اﻻﺣﻔﺎد )ﺟﻴﻞ‪ ،‬ﻧﺴﻞ(‪„dÇ wÑW ¨wÑW ¨…ËW :‬‬
‫اﺣﻼل‪s—u})«œ ¨vLWMK9 ¨…ËWM d~}L :‬‬
‫ إﺣﻼل اﻟﺴﻼم∫ ‪w8Uz wM—u})«œ‬‬‫اﻹﺣﻼل‪5MO«Ë…˙ ¨7œ«Ë…˙ ©Â«—W/ Ë ‰üW/® ï :‬‬
‫أﺣﻤﺮ‪—Ëu :‬‬
‫اﻻﺣﻤﺮ اﻟﻔﺎﰌ‪ÙU Í—Ëu :‬‬
‫اﻻﺣﻤﺮ اﻟﻐﺎﻣﻖ‪Í—U È—Ëu ¨d} Í—Ëu :‬‬
‫اﻻﺣــــﻮال ا‪L‬ﺪﻧﻴــــﺔ‪È—U? ¨ w? WU?? ? ? ? ?—U?? ? 8 Í—U? :‬‬
‫‪wUÑñ|˛U‬‬
‫اﻹﺣﻴﺎء‪…ËWœdËËbM“ :‬‬
‫‪13‬‬

‫أﺣﻴﺎء‪—…Ë…bM“ :‬‬
‫ ﻋﻠﻢ اﻻﺣﻴﺎء‪w«“—…Ë…bM“ :‬‬‫أﺣﻴﺎء دﻗﻴﻘﺔ‪—…Ë…bM“ …œ—Ë ¨…œ—Ë Í—…Ë…bM“ :‬‬
‫اﺣﻴﺎء )ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت(‪„…bM“ :‬‬
‫اﺣﻴﺎء )ﻟﻠﻨﺒﺎﺗﺎت(‪„…ËË˙ :‬‬
‫اﻻﺧﺎء )اﻻﺧﻮة(‪w W«d ¨w«d :‬‬
‫اﻹﺧـﺘـﺒـﺎء‪cU?? ï?9 ¨s —U??8W?Ñï??9 ¨…ËWœ—U?8ï??9 :‬‬
‫‪Êœd‬‬
‫اﺧﺘﺒﺎر‪ÊËu “Wz :‬‬
‫اﺧﺘﺮاع‪Í—UË…œW ¨Êb«d+Wz ¨ÊUM})«œ :‬‬
‫اﺧﺘﺮاق‪ÊËuÇ«b}Ä ¨5L :‬‬
‫إﺧﺘﺮاق ﺣﺎﺟﺰ اﻟﺼﻮت∫ ‪@…œ Í…ñËU wMOL‬‬
‫اﺧﺘﺰال‪…ËWœdJ —u :‬‬
‫اﺧﺘﺼﺎر‪ÊœdW9uÄ :‬‬
‫اﺧﺘﺼﺎص‪Í˙ïáKÄ :‬‬
‫اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ‪˙ïáKÄ :‬‬
‫«‪…ËWœ—U8ï9 ¨ÊËu ÊË ∫¡UH9‬‬
‫اﺧﺘﻼف‪Í“«ËUOL ¨wUOL :‬‬
‫اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﺮأي∫ ‪«bËuÇï W Í“«ËUOL‬‬
‫اﻻﺧﺘﻼل‪Ê«u}8 ¨w~Wô :‬‬
‫إﺧﺘﻨﺎق‪ÊUJM9 :‬‬
‫أﺧــﺪود ج‪-‬اﺧـــﺎدﻳﺪ∫ ? ??‪¨Ù˘b…“ ¨„…b?W?? ? ¨˙bW‬‬
‫‪ÍË…“ wA†W ¨˙œËUz‬‬
‫اﻻﺧﺪود‪XAW ¨XA†W ¨ıï :‬‬
‫آﺧﺬ‪dÖ—…Ë :‬‬
‫ اﻻﺧـــﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋـــﺘــﺒـــﺎر‪bW?)W ¨Êœd?? ?ËUÇ…˙ :‬‬‫)‪s d~†W‬‬
‫ اﺧﺬت اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‪d w «Ë…œ—W ¨cdÖ wMO :‬‬‫اﺧﺮاج )`ﺜﻴﻞ(‪5Uz—…œ ¨ÊUM})—…œ :‬‬
‫اﺧﺮاج )ﮔﻤﺮﮔﻲ(‪7AËU)—…œ :‬‬
‫اﺧـــــﺼـــــﺎب‪X?OÄW? ¨ÊU?M}?) X?8ñW? ¨Êœd?JU?Ç :‬‬

‫‪ÊbUOÄ ¨Êœd‬‬
‫اﺧﻀﺎع‪—Ud|˛WUM}) :‬‬
‫اﺧﻀﺮ‪“ËW ¨pW :‬‬
‫اﺧﻄﺎر‪Ê«bUAO ”d :‬‬
‫اﻻﺧﻄﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪…—UL«Ëœ w«bUAO ”d :‬‬
‫اﺧﻄﺒﻮط‪cËuÄW9Wz ¨vÄ X8W) ¨WWÄ X8W) :‬‬
‫اﺧﻔﺎء‪s —U8WÑ ¨…ËWœ—U8 :‬‬
‫إﺧﻼء∫ ‪Êœd ÙU W ¨Êœd ÙïÇ‬‬
‫إﺧﻼص‪Í—ï W9 ¨Í“ïK†œ :‬‬
‫اﺧﻼف‪…ËW«ËË˙ ¨…ËW«b†W) :‬‬
‫اﻻﺧﻼف‪ -‬اﻻﺣﻔﺎد‪…dËW ¨wÑW ¨…ËW :‬‬
‫أﺧﻼق‪ZM ¨X8Ë…˙ ¨—UUz :‬‬
‫ اﻷﺧﻼق اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ∫ ˙…‪“—W w8Ë‬‬‫إﺧﻤﺎد‪Êb«d WÑ ¨…ËWbUd «œ ¨…ËWb«˛u :‬‬
‫أﺧﻮة∫ ‪w W«d‬‬
‫أﺧﻴﺮاً‪ÍbOz ¨dOz :‬‬
‫أداء‪ÊUMOz tŽ ¨ÊUM}) vLW „—Wz ¨ÊUM}N}LW :‬‬
‫آداب‪…—ï ¨X—W :‬‬
‫اﻵداب اﻟـﻌـــــﺎﻣـــــﺔ‪w?—W? ¨w?? ? ? ?A? ? ? ? Ö w?—W? :‬‬
‫)‪wAÖ È—ï ¨w…Ëu W‬‬
‫آداب ا‪L‬ﺎﺋﺪة‪Èe} —W È—u ¨e} w—W :‬‬
‫أداة‪ -‬ﻟﻠﻌﻤﻞ‪dO Uz ¨d} Uz :‬‬
‫‹أداة )ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ(‪“«d Uz :‬‬
‫اداة اﻟﻌﻄﻒ‪—…bJ} Í“«d Uz :‬‬
‫أداة اﳉﺮ ®«‪Íb…u}Ä Í“«d Uz :©oOKF‬‬
‫اداة اﻟﻨﺪاء‪Í“UÖ È“«d Uz ¨@U Í“«d Uz :‬‬
‫اداة اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ‪5UM}Ä Í“«d Uz :‬‬
‫اﻻدارة∫ ‪Íñ}Ö—U‬‬
‫ ﻗﺴﻢ اﻻدارة‪Íñ}Ö—U w8W :‬‬‫ اﻹدارة اﻟــﺬاﺗـﻴــــــــــــــــﺔ∫ ‪¨Êœd??…u??|˙W?? ï?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?9‬‬‫‪w W—W…u|˙Wï9 ¨Êb«˙ËuK†W)ï9‬‬
‫‪14‬‬

wUOÑ ¨XKËï9 ¨WKË :‫إرادي‬
XKËWï9 ¨WKËW :‫ ﻻأرادي‬w?Ë…“ ¨cU?? ? ? ?…—ï?? ? ? ?8 w?Ë…“ :‫ﺎﳊــــــﺔ‬L‫اﻻراﺿـﻲ ا‬
ÊU—ï8 ¨5à|u9
¨cW†W?) ¨ÊüW?? Ö—Ë“ ¨¯—Ë“ :‫أراﺿﻲ ﻣـــﺘــﻤـــﻮﺟــﺔ‬
Êü…œdÖ wË…“
ÙUJ —«uÇ :‫رﺑﻮع‬- ‫اﻻرﺑﺎع‬
—…ubW ¨X…u}Ä :‫أرﺑﻄﺔ‬
—…bW W8 w…u}Ä :‫اﻻرﺑﻄﺔ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ‬
Í—«ubW ¨w…u}Ä :(‫اﻻرﺗﺒﺎط )`ﺎﺳﻚ‬
wO}Ä—W :‫ارﲡﺎﻟﻲ‬
ÊËu q8 ¨wK ¨…ËWËuËU9 :‫اﻻرﺗﺨﺎء‬
ÊbUJàÇ«˙ :(‫ارﺗﺨﺎء)ﻧﺘﻠﺔ‬
w WU8UL ¨wK}WU :‫اﻻرﺗﺰاق‬
…ËW«˙W~†W) ¨…ËW«œU ∫œ«b —«
s u~M†W) ¨7H~M†W) :‫ارﺗﻄﺎم‬
5 ï :‫ارﺗﻌﺎب‬
WñÇu ¨5W «˙ ¨ÊbUW «˙ :‫ارﺗﻌﺎد‬
ÍbMà ¨Í“—W :‫ارﺗﻔﺎع‬
w…d} ˛ w“—W :‫اﻻرﺗﻔﺎع اﳊﺴﺎﺑﻲ‬
Í—«œd w“—W :‫اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻌﻤﻠﻲ‬
ÊËudOÖ«˙ ¨ÊU…Ë —WW ¨ÊœdOÖ«˙ï9 :‫ارﺗﻜﺎز‬
—ËuÄWW ¨…ËUL8UÄ ¨…ËUL}L :‫إرث‬
W «—W :‫ اﻷرﻳﺞ‬،‫اﻷرج‬
—WU —W ¨—WK«—W :‫أرﺟﺎء‬
w«ËW9—Wz :‫أرﺟﻮاﻧﻲ‬
WôïL ¨„—ïW) :‫اﻷرﺟﻮﺣﺔ‬
W Ë“Uz ¨W9ËË“Uz :‫أرزاق‬
7AËU) —W~W ¨s dÖ—W~W :‫إرﺳﺎء‬
Í—…bUA}Ä È— ¨Í—W:|˙ ¨wO|œW È˙ :‫اﻻرﺷﺎد‬
5«Ë˙ :‫ارﺻﺎد‬

Ud}Ö—U ¨w WO}Lï9 wñ}Ö—U :‫ اﻻدارة اﶈﻠﻴﺔ‬wNLï9
w?O W?«—W?…u|˙W? ∫‹‫ ﻣـــــﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻻدارة واﻟﺬاﺗـﻴـــــﺔ‬w Wï9 Ë Íñ}Ö—U
ñ}Ö—U ∫‫اﻻداري‬
Ê«bO «Ë…œ—W ∫‫اداﻣﺔ‬
…—ï ¨…ó|Ë :‫أدب‬
wKKO Í…ó|Ë ¨Íd}WÖ Í…ó|Ë :‫اﻻدب اﻟﺸﻌﺒﻲ‬
ÊUÑ…—ï ¨Ê«Ë…ó|Ë :‫أدﻳﺐ‬
Êœd cËWW8UÄ :‫ادﺧﺎر‬
Êœd«œ :‫ادﺧﺎل‬
wWÖï wœd«œ :‫ادﺧﺎل ﻣﺨﺰﻧﻲ‬
¨ÊU??O?W??/ vÄ ¨Êœd?? vÄ XW) ¨5«e??}Ä :‫ادراك‬
7AWÖ v
ñÇ wüWA} ¨‘«˙W :‫اﻻدﻏﺎل‬
W—W ¨‰WÄuW ¨d} Uz ∫©qLFK® c«Ëœ√
ÙU ËU wWÄuW :‫ﻨﺰﻟﻴﺔ‬L‫اﻻدوات ا‬
È“«d?? Wz ¨d??}?á? Íd?}? Uz :‫اﻻدوات اﻻﺣـﺘـﻴــﺎﻃﻴـﺔ‬
„…œW
Ê«óÄ s|u9 :‫اﻻدﻣﺎء‬
5JK} d+ ∫‫اﻻدﻣﺎع‬
p|u s ¨ó|u s :‫اﻷدﻣﺔ‬
‹dJe} ¨˙Wá Wz :‫أدﻧﻰ‬
˙WÖ ¨‰u9 ¨˙Ëu :‫دور‬-‫أدوار ج‬
—WÖWz :‫اذا‬
W «ËW ¨Ëu«ËW :ً‫اذا‬
…ËWb«u :‫إذاﺑﺔ‬
ÊœdËx ¨ÊœdJÑx :‫اذاﻋﺔ‬
ÁuÖ ¨ÈuÖ :‫أذن‬
g}z ¨—«“Uz :‫ اﻻذﻳﺔ‬-‫اﻻذى‬
X«u9 ¨XKË ¨ÊUOÑ :‫إرادة‬
15

‫ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت∫ ‪Ê«—…œW vÄ È˙ wœdô‬‬‫ازدﺣﺎم‪ÙU$WL ¨WK“…—«“W) ¨…˙ïÄUz :‬‬
‫اﻻزدراد‪Ê«b+d ¨Ê«b8Ëu :‬‬
‫اﻻزدﻫﺎر∫ ‪ÊbWW8WÖ ¨…ËWU8WÖ‬‬
‫اﻹزدواﺟﻴﺔ∫ ‪wWôËËœ ¨w…—WËËœ‬‬
‫ازرار‪WLÖËœ ¨„ïJA ¨WâÄï :‬‬
‫ازﻋﺎج‪Êœd ”˙…Ë ¨Êœd ÊU«—W) ¨Êœd ”˙UL :‬‬
‫أزﻟﻲ‪ -‬ﺧﺎﻟﺪ∫ )‪wWAO W) ¨WW)—W‬‬
‫أزﻣﺔ∫ ‪…ó~W‬‬
‫اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪Í—ËuUz Í…ó~W :‬‬
‫ أزﻣﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ∫ ‪d~MO—W Í…ó~W‬‬‫اﻻزﻣﻴﻞ‪WWJWz :‬‬
‫أزﻫﺎر ا‪L‬ﺎوي‪W8ËW…Ë :‬‬
‫ازﻳﺎء‪„U8ïÄ ¨¯—WuKL :‬‬
‫أزﻳﺪ‪d —˘“ ¨d U“ ¨dÄ :‬‬
‫أزﻳﺰ‪…eOÖ ¨e…e :‬‬
‫آس‪p —u ¨œ—ï :‬‬
‫اﻻﺳﺎءة‪Êb«˙“ËU ¨ÊœdËUœW ¨Êœdïï :‬‬
‫أﺳﺎس‪cUOM ¨rO) ¨W9UM :‬‬
‫اﻷﺳــــﺎس )ا‪L‬ـﺼــــﺪر(‪¨W?MO?? ? ?â?M? ¨Ê«ËWM? Ë ZM? :‬‬
‫‪c…˙WM‬‬
‫اﺳﺒﺎب‪ï) :‬‬
‫اﻻﺳﺒﺎب ا‪L‬ﺒﺎﺷﺮة‪ï9ËW«˙ Íï) :‬‬
‫اﻻﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ ا‪L‬ﺒﺎﺷﺮة‪ï9ËW«˙U Íï) :‬‬
‫اﻻﺳﺒﺴﺖ‪XK}áWz ¨W ËuW :‬‬
‫أﺳﺒﻮع‪W+W) :‬‬
‫أﺳﺒﻮﻋﻲ‪WU+W) ¨wW+W) ¨W UW+W) :‬‬
‫اﺳﺘﺎذ‪—ïK}+˘dÄ :‬‬
‫اﺳﺘﺌﺜﺎر‪ÍbWWÄï9 :‬‬
‫اﻷﺳﺘﺌﺠﺎر‪s dÖ ÈdW :‬‬
‫اﻻﺳـﺘــﺌـﺼــﺎل‪W ¨Êœd??ñ?WM ¨Êœd?? g}?? W??A˙ :‬‬

‫أرض‪œ—W) ¨ÍË…“ :‬‬
‫اﻻرض اﻟﺒﻜﺮ‪—UW ¨…œï :‬‬
‫اﻻرض اﻟﺮﺧـﻮة‪¨ÙW??A?+ wË…“ ¨„W???K? wË…“ :‬‬
‫“…‪„ï+— wË‬‬
‫اﻻرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ‪w†UuA wË…“ ¨W~à} :‬‬
‫اﻻرض اﻟﺰراﻋﻴﺔ ا‪L‬ﺘﺮوﻛﺔ‪—Ëu :‬‬
‫ارض ﻃﻴﻨﻴﺔ‪ÊU :‬‬
‫ارض ﻣﺘﻤﻮﺟﺔ )ﺗﻠﻮل(‪ÊüWÖ—ËË“ ¨¯—ËË“ :‬‬
‫ارض ﻣﺤﺮوﺛﺔ‪˜ï8 ¨Ëï8 :‬‬
‫ارض ﻣﻠﺤــﻴــﺔ )ﻣــﺎﳊــﺔ(‪wË…“ ¨5?à|u?? 9 wË…“ :‬‬
‫‪cU…—ï8‬‬
‫أرض ﻳﺎﺑﺴﺔ‪ÍË…“ WJ8Ë ¨s}J8Ë wË…“ :‬‬
‫اﻻرض اﻟﺘﻲ ﻻﺗﻨﺒﺖ‪ -‬ﺟﺮداء‪„—ï :‬‬
‫اﻻرض ﻗﻠﻴﻠﺔ اﳋﺼﺐ )ﻏﻴﺮ ﻣﺰروﻋﺔ(‪ÊW ËË˙ :‬‬
‫أرﺿﺔ‪W«—ï :‬‬
‫أرﺿﻴﺔ‪WMË…“ :‬‬
‫اﻻرﺿﻴﺔ )اﺟﺮة اﻻرض(‪WUË…“ :‬‬
‫أرق‪ÍËW9 v ¨5Ñ…˙WÑËW9 ¨Ê«˙“ËW9 :‬‬
‫أرﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪wU—«ËWM|u8 :‬‬
‫ارﻛﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺴﺖ )ﻋﺎﻟﻢ اﻵﺛﺎر(‪”U—«ËWM|u8 :‬‬
‫اﻻرﻧﺐ‪p8˘dÑW ¨pA|Ë—W :‬‬
‫«—)‪—˘dO ¨ÊbU ï ∫»U‬‬
‫اﻻرﻫﺎب‪Âe—˘dO :‬‬
‫اﻻرﻫﺎﺑﻲ‪XK—˘dO :‬‬
‫اﻻرﻫﺎق‪w WW8 ¨w~W8W :‬‬
‫إرواء‪ -‬اﺳﻘﺎء‪Ê«bÑUz ¨Íd|œËUz ¨78«œ ¨Ê«œËUz :‬‬
‫اﻻروﻣﺔ )اﻻﺻﻞ(‪W†U WM :‬‬
‫اﻷرﻳﻜﺔ‪W9W :‬‬
‫ازاﺣﺔ‪ ،‬زﺣﺰﺣﺔ‪Ê«œô ¨Êœdô :‬‬
‫اﻷزار‪ÙU W8WÄ :‬‬
‫ازاﻟﺔ‪ ،‬ازاﺣﺔ‪Êö})W ¨Êœdô :‬‬
‫‪16‬‬

‫—‪ÊbWWA‬‬
‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪…ËWËuâ†W) v ¨…ËWœd vÄ X…œ :‬‬
‫اﻻﺳﺘﺒﺪاد‪Íœ«b} ¨Í—U—˘“ ¨Í˙uNK :‬‬
‫اﺳﺘﺒﺪال‪v˙ï~}L :‬‬
‫اﻻﺳﺘﺒﻘﺎء‪…ËWMA}) ¨…ËW«bKÖ :‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪ÊUM})—W…Ë :‬‬
‫اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء‪7AËU)—…œ ¨Êœdd|ËU) ¨Êœd|ËüW) :‬‬
‫إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ∫ ‪…œd|ËU) ¨—…œW‬‬
‫ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ∫ )‪…œd|ËU) wL—W uW‬‬‫≠ ‪wK ˛ ¨W d|ËU) ¨—…œW ¨WW~Ž} ∫¡UM’MU‬‬
‫اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ‪…ËW«b ü…Ë ¨ÊËuÇ…ËW~…œW :‬‬
‫اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺸﻜﻮى‪5dÄ üUJ ¨5dÄ Ê“UÖ :‬‬
‫اﺳﺘﺤﺪاث‪…ËWœdJ|u ¨Êœd Ê…˛ï :‬‬
‫ ﻣُﺴﺘﺤﺪَث‪Ë«d Ê…˛ï :‬‬‫إﺳﺘﺤﺼﺎل‪ÊËu dO~…œ :‬‬
‫اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم‪ÊœdËU —WÖ :‬‬
‫اﻻﺳﺘﺠﻤﺎم‪Ê«œËuAÄ :‬‬
‫إﺳﺘﺨﺪام‪Êœd—UW ¨—U—WWMK9 ¨ÊUM})—UW :‬‬
‫اﺳﺘﺨﺮاج‪ÊUM})—…œ :‬‬
‫اﺳﺘﺨﺮاج ا‪L‬ﻌﺎدن‪ÊUM})—…œ «eU :‬‬
‫اﺳﺘﺨﻼص‪ÊœdW9uÄ :‬‬
‫اﺳﺘﺪاﻧﺔ‪Êœd“—W :‬‬
‫اﺳﺘﺪﻋﺎء‪Êœd @U :‬‬
‫اﺳﺘﺪﻻل‪wO|œW:|˙ ¨…ËWUM})W~†W :‬‬
‫اﺳﺘﺮاﺣﺔ‪Ê«œWÑ sN} ¨Ê«œËuAÄ :‬‬
‫اﺳﺘﺮﺧﺎء‪…ËWœdËU9ï9 ¨…ËWËu ËU9 :‬‬
‫إﺳﺘﺮداد∫ ‪…ËW«ñ}Ö‬‬
‫اﺳﺘﺮﻗﺎق‪Í—«œWï ،ÊœdWKïW :‬‬
‫ إﺳﺘﺮﻗﺎق اﻟﻌﺒﻴﺪ∫ ‪Ê«bW wœdWKïW‬‬‫اﺳﺘﺴﻼم∫ ‪Ê«œ…ËW…œWï9 ¨Ê«œ q‬‬
‫اﺳﺘﺸﺎرة‪ÊœdJ}Äó|Ë«˙ ¨ó|Ë«˙ :‬‬

‫ ﻣﺴﺘﺸﺎر‪—Uó|Ë«˙ :‬‬‫ ﻣﺴﺘﺸﻴﺮ‪“«u9ó|Ë«˙ :‬‬‫ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ‪w W—Uó|Ë«˙ ÍW…œ :‬‬‫اﺳﺘﻀﺎءة‪—W W«bJAO :‬‬
‫اﺳـــﺘـﻄﻼع∫ ? ??‪W Æw?ï?? ? K«—W?? ? ¨Êœd?? ? ï?? ?«—W‬‬
‫‪…d?~ v? ÊU?? ? ? ?L? ? ? ?W?ò ∫…Ëu? U) «œ—ï?K?J?ï?? ? ? +‬‬
‫‪ÆåwU ÍïK«—W‬‬
‫اﺳﺘﻌﺎدة‪…ËWbW :‬‬
‫اﺳﺘﻌﺎرة‪…ËWM«u9 :‬‬
‫اﺳﺘﻌﺮاض‪wM|uï9 ¨Êb«Ëuï9 :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻌﺴﻜﺮي‪wUÄu wb«uï9 :‬‬
‫اﺳــــﺘــــﻌــــﺮاض اﻟﻌــــﻀــــﻼت‪¨Êb?«˙WÄ—…œ @?M :‬‬
‫‪Ê«bUAOËË“U‬‬
‫اﺳــﺘــﻌـــﺮاض ا‪L‬ﻮﺿــﻮع‪¨ËUÇ—W? WM?? K? ?9 cW?U :‬‬
‫‪cWU wMK9ËUÇ—W‬‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻄﺎف‪w«ËWM†œ :‬‬
‫اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت‪W~dÄ :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر )ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ(‪ÂeOUdáLOz ¨Íd~ üË :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر )ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ(‪Í—U«ËUz :‬‬
‫اﺳﺘﻌﻤﺎل‪ÊUM})—UW :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻼء∫ ‪5«e“Wï9‬‬
‫اﻻﺳﺘﻌﻼء اﻟﻘﻮﻣﻲ∫ ‪w…ËW W wMO«e“Wï9‬‬
‫اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت∫ ‪W~dÄ‬‬
‫اﺳﺘﻐﺮاق )اﻟﻮﻗﺖ(‪ÊbUU9 :‬‬
‫اﺳﺘﻐﻼل )ﻟﻼﻧﺴﺎن(‪…ËWbUËWÇ ¨Í—ï$…˙ :‬‬
‫اﺳﺘﻐﻼل‪ÊUM})—W…Ë ¨ÊUM})œËu…Ë :‬‬
‫اﺳــﺘـﻐــﻼل اوﻗـﺎت اﻟﻔــﺮاغ‪w U?? wUM}?)œËu??…Ë :‬‬
‫‪wüU W‬‬
‫اﺳﺘﻐﻼل اﻻرض‪ÍË…“ wUM})—W…Ë :‬‬
‫اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺮﺻﺔ‪5«“ ‰W)W ¨s dÖ ‰W)W :‬‬
‫اﺳﺘﻐﻨﺎء‪ÊUM}) v “«Ë :‬‬
‫‪17‬‬

‫اﺳﺘﻔﺘﺎء‪wdÄ «˙ :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻔﺰاز‪s dÖ—U …œ :‬‬
‫اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‪…ËWUA} v X…œ ¨ÊUM})“«Ë :‬‬
‫اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ‪w«˙ ¨wJ|˙ :‬‬
‫اﺳﺘﻘﺒﺎل‪ÊËuÇ…Ë…dOÄW ¨Í—W:A}Ä ¨Í“«uA}Ä :‬‬
‫اﺳﺘﻘﺮار‪…ËWUdOÖ ¨Ê«—u}) ¨s—u}) ¨ÍdO~}L :‬‬
‫اﺳﺘﻘﻄﺎب‪ÍdÖ—WËWL :‬‬
‫اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت‪Í—Uñ«œ ¨sñ«œ :‬‬
‫اﺳﺘﻜﺸﺎف‪…ËWM“˘œ :‬‬
‫اﺳﺘﻼم‪s dÖ—…Ë :‬‬
‫اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻘﺒﻮل‪s dÖ—…Ë w —ï+ :‬‬
‫«‪…ËWM«uÖ w —ï+ ∫qIM« …—UL‬‬
‫اﺳﺘﻤﺮار∫ ‪ÊËu: «Ë…œ—W ¨Ê«œ…ó|—œ‬‬
‫اﺳﺘﻤﺮار‪w «Ë…œ—W ¨7A˘˙ —WW :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ‪w WO «Ë…œ—W :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط‪ÊUŽM}N†W) :‬‬
‫اﺳﺘﻨﺘﺎج‪Íd~ U$Wz :‬‬
‫اﺳﻨﺘﺠﺎد‪Í“«u9Ud+ :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻨﺰاف‪7A˘˙—WW :‬‬
‫ ﺣﺮب اﻻﺳﺘﻨﺰاف∫ ‪7A˘˙—WW Í˙W8‬‬‫اﻻﺳﺘﻨﺴﺎخ‪wÄïï ï+ ¨…ËWM dÖ—WW :‬‬
‫ ﺟــﻬــﺎز اﻹﺳــﺘـﻨﺴــﺎخ∫ ‪¨…ËWM? d?? Ö—WW Íd?? ?}? ? Uz‬‬‫®‪©wÄïï ï+ Íd} Uz‬‬
‫اﻹﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﺒﺸﺮي∫ ‪w˘d Í…ËWM dÖ—WW‬‬
‫اﺳﺘﻨﺸﺎق ®«‪sóL†W) :©¡«uN‬‬
‫اﻻﺳﺘﻨﻀﺎح‪Êbü…œ :‬‬
‫اﺳﺘﻬﺰاء‪Êœd vÄ W†UÖ ¨@W+WL ¨—W8W ¨eO :‬‬
‫اﺳﺘﻬﻼك‪Êœd—UW :‬‬
‫اﺳﺘﻬﻼك )ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد(‪Í—ï9—W :‬‬
‫اﺳﺘﻬﻼك ﻃﺎﻗﺔ‪…“Ë wœd—UW :‬‬
‫‪ -‬ﻣﻮاد ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ‪Ëu U)—UW ÍW—W :‬‬

‫ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ‪—ï9—W ¨—W—UW ¨s})—UW :‬‬‫إﺳﺘﻬﻼل∫ ‪ÊU«œ w«—W‬‬
‫اﺳﺘﻮاء‪wUKW :‬‬
‫اﺳﺘﻴﺮاد‪Êœ—ËU) :‬‬
‫ ﻣــــﺴـــﺘــــﻮرد‪W?†U?? ? L? ? ?…œ ÂW?zò v†…œ Æ…œ—ËU?) :‬‬‫)‪Æå…e|—ËW Í…œ—ËU‬‬
‫اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن‪ÊËu vLWAO ¨ÊËu vLWM :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن اﻟﺮﻳﻔﻲ‪wMOAbuÖ ¨wMOAM|œ :‬‬
‫اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ا‪L‬ﺪﻧﻲ‪wMOAñ|˛U :‬‬
‫اﺳﺘﻴﻼء‪s dÖ—WW X…œ ¨Êœd—WW X…œ :‬‬
‫أﺳﺪ ﺟﺒﻠﻲ )وﺣﺸﻲ(‪Íu} …d}8 :‬‬
‫اﻻﺳﺪﻳﺔ‪ ،‬اﻟﻄﻠﻊ‪w…d} :‬‬
‫اﻻﺳﺮار‪wM}N Ë “«˙ ¨‰W~OM}N :‬‬
‫اﺳﺮة‪Ê«e}9 :‬‬
‫اﺳﻄﻮاﻧﺔ‪ÊËuWz ¨„WËu :‬‬
‫اﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ‪Ê«ËW :‬‬
‫اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ اﻟﺼﻠﺪة‪ÊËuWz ¨WW†ï :‬‬
‫اﻻﺳﻄﻮاﻧﺔ اﺠﻤﻟﻮﻓﺔ‪WËu :‬‬
‫اﻻﺳﻄﻮرة‪WUK+Wz :‬‬
‫اﺳﻄﻮل‪‰W~O8W :‬‬
‫اﺳﻌﺎد‪ÊœdœU8 ¨Êœd ‘ :‬‬
‫أﺳﻌﺎر اﳋﺼﻢ‪ÊbUJ8«œ w9d :‬‬
‫اﻻﺳﻌﺎر اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ‪wW«u}Ä w9d :‬‬
‫اﻻﺳﻌﺎف‪s ËWUd+ ¨ÊËuÇ UU)W :‬‬
‫اﻻﺳﻌﺎف اﻟﻔﻮري‪vLW:…œ wËuÇUU)W :‬‬
‫اﺳﻌﺎﻓﺎت اوﻟﻴﺔ‪w«—W wËuÇUU)W :‬‬
‫اﻻﺳﻒ‪—WW ¨Œ«œ :‬‬
‫√‪cïÑW ¨c…ËW ∫cU: ≠ÊUbMH‬‬
‫اﺳﻔﻞ‪ÊWL)…œ ¨s} «œ ¨s|Ë«œ :‬‬
‫اﺳﻔﻨﺞ‪U—…œ w+W ¨!WHKOz :‬‬
‫اﻻﺳﻔ‚‪„d} ¨“«uÄ :‬‬
‫‪18‬‬

‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﻄﻮل‪…ËU …ó|—œ :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﻌﺮف‪wWU ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﻌﻨﻮي‪wU «Ë ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﻔﺮد‪„U ÍËU :‬‬
‫اﺳﻢ ا‪L‬ﻔﻌﻮل‪—U—W ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﺆﻧﺚ‪v ÍËU ¨wWO} ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ اﻟﻨﻜﺮة‪wWUW ÍËU :‬‬
‫«_‪ËUMU Ë ËU ¨ËUM8UÄ Ë ËU ∫VIK«Ë r‬‬
‫اﻻﺳﻤﺎل اﻟﺒﺎﻟﻴﺔ‪ñŽM ¨ÙUáO :‬‬
‫أﺳﻤﺪة‪sWÄ :‬‬
‫اﻻﺳﻤﺪة اﳋﻀﺮاء‪sWÄ …“ËW :‬‬
‫اﻻﺳﻤﺪة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ‪Ù…bM“ wMWÄ :‬‬
‫اﻻﺳﻤﺪة اﻟﻜﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ‪wUOLO wMWÄ :‬‬
‫أﺳﻤﺮ‪…“ËW :‬‬
‫اﻵﺳﻦ‪wWÖ ¨uOWÖ ¨ËUWÖ :‬‬
‫اﺳﻨﺎد‪w«uAÄ :‬‬
‫اﺳﻬﺎل‪w«Ë…˙ ¨…ñO+WWÄ ¨ÊËuâÖ“ :‬‬
‫اﻻﺳﻬﺎم‪Í—«bJAÄ ¨Í—«b8W :‬‬
‫اﺳﻮداد‪ÊËu:8…˙ ¨Ê«˙WÖ«œ ‘…˙ :‬‬
‫اﻷﺳﻰ‪…—«˛WÄ ¨ÂW9 ¨sU :‬‬
‫أﺳﺮ∫ ‪wKœ ¨ÊULKœ‬‬
‫ ﺳﻨﻮات اﻷﺳﺮ∫ ‪wULKœ wüU‬‬‫ اﻟﻮﻗﻮع ﻓﻲ اﻷﺳﺮ∫ ‪ÊËu:Kœ‬‬‫اﺳﻴﺮ‪qœ :‬‬
‫اﺷﺎرة‪Íœ—Uœ ¨WUAO ¨UL}) :‬‬
‫ اﻻﺷﺎرات اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ‪wWKO ÍWUAO :‬‬‫ اﻻﺷﺎرات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ‪wUËË˙ ÍWUAO :‬‬‫اﺷﺎرة اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ‪Í—«œU—Ë ÍWUAO :‬‬
‫اﺷﺎرة اﻟﻰ‪W WUAO :‬‬
‫إﺷﺎﻋﺔ‪ËUËbW ¨W8W~U ¨ï~ …œ ¨WW:†W) :‬‬
‫اﺷﺎﻋﺎت ﻣﻐﺮﺿﺔ‪—UW8«ËWÇ Íï~ …œ :‬‬

‫اﺳﻘﺎء‪Ê«bÑUz ¨Íd|œËUz :‬‬
‫اﻻﺳﻘﺮﺑﻮط‪cïÄ—WJWz :‬‬
‫إﺳﻜﺎت∫ }‪Êœdñ ¨Êœd cuJ …œ ¨Êœd @…b‬‬
‫اﺳﻼف‪ÊUMOA}Ä ¨WMOA}Ä :‬‬
‫اﻻﺳﻠﺤﺔ‪„WÇ :‬‬
‫أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞ∫ ‪wAÖ Í—WJ«d|Ë wWÇ‬‬
‫اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻔﺘﺎﻛﺔ∫ ‪—WUËu wWÇ‬‬
‫اﻻﺳﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎرﻳﺔ‪sdÖUz wWÇ ¨—«œdÖUz wWÇ :‬‬
‫اﺳﻠﻮب‪ -‬ﻟﻬﺠﺔ‪—«“…u}8 ¨…“«u}8 :‬‬
‫اﻻﺳﻠﻮب اﻟﺸﺮﻃﻲ‪wL—W Í…“«u}8 :‬‬
‫اﺳﻠﻮب ﺻﻴﻐﺔ اﻻﻣﺮ‪wU —W+ Â…œ Í…“«u}8 :‬‬
‫اﺳﻠﻮب اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ‪w…ó|˙«œ Â…œ Í…“«u}8 :‬‬
‫اﺳﻢ‪ËU ¨˜U :‬‬
‫اﻻﺳﻢ اﻟﺒﺴﻴﻂ‪…œU ÍËU :‬‬
‫«‪v? ÍËU ¨W?M?O? ? ? O? ? ? ?}? ? ? ? ÍËU ∫w?”ö?? ? ? ’« r?ù‬‬
‫‪wUO ÍËU ¨wWAÄ‬‬
‫اﺳﻢ اﳉﻤﻊ‪ï ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ﺣﺴﺐ اﳉﻨﺴﻴﺔ‪“WÖ…— w}ÄW ËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ اﻟﻌﺎم‪wAÖ ÍËU :‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻌﻠﻢ‪wWU ÍËU :‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ‪«—U ÍËU :‬‬
‫اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ‪—U ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﺎدي‪wWU ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ اﶈﺎﻳﺪ‪ÊWö} ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ اﺨﻤﻟﺘﺼﺮ‪ËUW —u :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﺬﻛﺮ‪w…d} ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﺮﻛﺐ‪Ë«—bJ} ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﺴﺘﻌﺎر∫ ‪wW«u9 ÍËU‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﺸﺘﺮك‪‘WËU) ÍËU ¨ïËU ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﺸﺘﻖ‪w8˙«œ ¨…ó|˙«œ ÍËU :‬‬
‫اﻻﺳﻢ ا‪L‬ﺼﻐﺮ‪ËU“U :‬‬
‫‪19‬‬

w†ïJ}Ä ¨ÊËu—Ëu :‫اﺻﺮار‬
bW :‫آﺻﺮة‬
˜ïÖ ¨WU9W9Wz ¨WKËW ¨˙ËWÖ ¨dOAÄ :‫اﺻﻄﺒﻞ‬
Ê«dOÖ p} ¨ÊËu—U~…—W :©‫ﺼﺎدﻣﺔ‬L‫اﺻﻄﺪام ®ا‬
ÊËu e˙ :‫اﺻﻄﻔﺎف‬
…Ë«—«“ :‫اﺻﻄﻼح‬
Æd?? ? ? ¨—U?J?…œ ¨œdJ?? ? ? ?…œ :‫ ﻳﺪوي‬-‫اﺻﻄـﻨﺎﻋـﻲ‬
cï W ËËœ—U ´W«dÖ ÊUdÖ Íd?ÖW ÍdÖW …œò
ÆåWU Í—UJ…œ v
Êœd ÊUK|u ¨Í—«ËWMËU) :‫اﺻﻄﻴﺎف‬
—…“ ¨œ—…“ :‫اﺻﻔﺮ‬
«œ—ïK?Jï?? ? + W Æ„U?? ? ¨W?? ?U?? ? :(‫اﻷﺻﻞ )ﺑﺎﻋﺚ‬
W? Í«œ ´v?U?? ? ? ? ? ? W? …Ëu? üW??)˛˘—ò ∫…Ëu? U?)
åvËUW9 Ë @MO
XAÑ…˙ ¨„W†WÇ…˙ :(‫— )ﻟﻼﻧﺴﺎن‬cL≠‫أﺻﻞ‬
Ê«ËUM ¨c…˙WM :(‫أﺻﻞ )ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع‬
s|u8u|˙ ∫‫اﺻﻮل‬
d~«ËUM ∫‫ ﻟﻠﻔﻜﺮ‬-‫أﺻﻮﻟﻲ‬
d~«ËUM w öKOz ∫‫ اﻹﺳﻼم اﻷﺻﻮﻟﻲ‬w Wd~«ËUM ∫‫اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ‬
Ê«ËUMW ¨—«bW†WÇ…— :‫أﺻﻴﻞ‬
¯…ñW ¨ÊW…˙ :‫اﺻﻴﻞ‬
ÊW…˙U :‫ ﻏﻴﺮ اﺻﻴﻞ‬WM :‫ ﻟﻠﺸﺠﺮة‬-‫أﺻﻞ‬
Êœd Í—UJ…œ ¨ÊœdJUÇ :‫اﻻﺻﻼح‬
Í“UKUÇ ∫‫اﻻﺻﻼﺣﺎت‬
‹wMOUz w“UKUÇ :‫اﺻﻼح دﻳﻨﻲ‬
w?“U?? ? ?K? ? ? UÇ ¨Í“U?? ? ?K?Ë…“ :‫اﻻﺻــــﻼح اﻟـﺰراﻋﻲ‬
vbUÇ Í“UKUÇ ¨w†UuA
ÊW…˙ ¨wWÇWM :‫أﺻﻠﻲ‬
c…˙WM :‫اﻻﺻﻠﻴﺔ‬
20

w8WËU) ¨Í—«b8W :‫اﺷﺘﺮاك‬
w WU8WËU) ¨ÂeOUO8ï :‫اﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ‬
58U «œ :‫اﺷﺘﻘﺎق‬
Ê«bÑU ¨…ËW«œËU ¨ÊËud|œËU :‫اﺷﺘﻬﺎر‬
w˘—“W U ¨WU :‫اﺷﺘﻴﺎق‬
—«œ—W Í—«œ :‫اﺷﺠﺎر ﻣﺜﻤﺮة‬
w8—WÄ—W :‫اﺷﺮاف‬
Ê«œ pAO :‫اﺷﻌﺎع‬
Ê«bM} ¨…ËW«bMO :‫اﺷﻌﺎع اﳊﺮارة‬
Ê«œ „˛ËdO ¨…ËW«œ pAO :‫اﺷﻌﺎع اﻟﻀﻮء‬
„˛ËdO ¨Í—…ËUJAO :‫اﺷﻌﺎﻋﻲ‬
ËU wJAO :‫أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ‬
@M wJAO :‫أﺷﻌﺔ اﻟﺼﺪر‬
—Ë˲ wJ?A? ? ?O :‫اﻻﺷـــﻌـــﺔ ﻓـــﻮق اﻟـﺒﻨﻔــــﺴـــﺠـــﻴـــﺔ‬
wW8ËW…Ë
ÊœddOÖ«œ :‫أﺷﻐﺎل‬
˛W ∫‫أﺷﻘﺮ‬
…ËWœde} :‫اﺷﻤﺌﺰار‬
eÑW ¨…“ËW :‫اﺷﻨﺔ‬
7ÑU~M) ¨s ËU~Wz :©÷«d ôU® ‫اﻻﺻﺎﺑﺔ‬
∫v†…œ s?L? ? ?}) ÆË«u?~W?z ¨W ËU?~W?z ∫»U?? ? B*« ≠
W?? ÆåW??W?? ËU??~? W??z W??†œ ÂW??z v?? †U??W?? ıï??ò
ÍW?†üW) w?}?†…œò ∫…Ëu? U) «b?? ? ? ?A—ï?K?J?ï?? ? ? +
ÆåÍË«u~Wz ÊU wI8U= ï Wz ´ÍË«d ÊWJM
Ê«b}WàÄW8 :‫اﻻﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺸﻠﻞ‬
ÊUJ}Ä ÊUAO ¨s ËU~Wz ÊUAO :‫اﺻﺎﺑﺔ اﻟﻬﺪف‬
wW…˙ :‫اﻷﺻﺎﻟﺔ‬
—…œuœ ÍWï :‫اﺻﺒﺎغ ﺷﻔﺎﻓﺔ‬
wK ¨Xu~Wz ¨W$WÄ :‫اﺻﺒﻊ‬
Êb«ËuÇ—…œ :‫اﺻﺪار‬
…œ—UW) ¨Êœ—UW) :‫ ﺗﺼﺪﻳﺮ‬-‫اﺻﺪار‬

‫اﻻﺻﻮات اﳊﺎدة‪óO v~…œ ¨q“ w~…œ :‬‬
‫اﻻﺻﻮات اﻟﻐﻠﻴﻄﺔ‪ñÖ w~…œ :‬‬
‫اﻻﺻﻮات ا‪L‬ﻮﺳﻴﻘﻴﺔ‪wJ“ï w~…œ :‬‬
‫اﻷﺻﻴﺺ‪WUŽMOz :‬‬
‫أﺻـــــﻴـﻞ )وﻗﺖ اﻟـﻐـــــﺮوب(‪¨ÊËu?«ËUz˘˙ Í…œ—…“ :‬‬
‫‪˙WÄ…œ—…“ ¨Wà}†Ëu‬‬
‫اﺿﺎءة‪ÊdJË˙ ¨…ËWœdJUËË‹˙ :‬‬
‫اﺿﺎﻓﺔ‪ÙUÄWMK9 :‬‬
‫اﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ∫ ‪Í«ñ|Ë ¨Í«˙…—W‬‬
‫اﺿﺎﻓﻲ‪—U—W :‬‬
‫اﻻﺿﺒﺎرة‪ -‬ا‪L‬ﻠﻒ∫ ‪qU+‬‬
‫اﻻﺿﺒﺎرة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ∫ ‪w WUW wKU+‬‬
‫اﻻﺿــﺤـــﺎك∫ )}?‪¨Êœ—ËU) 5?WJ?}Ä…Ë ¨5W?? ? W?UM‬‬
‫‪ÊbUW‬‬
‫إﺿﺮاب∫ ‪s d~U‬‬
‫«‪Êœ—«u9 W s dÖ ÊU ∫ÂUFD« s= »«d{ô‬‬
‫ ا‪L‬ﻀﺮب∫ ‪d~U‬‬‫اﺿﻄﺮاب∫ ‪Wu}A ¨Íu}8WÄ ¨Ê«u}8‬‬
‫اﻻﺿﻄﺮار∫ ‪Í—UÇUW ¨ÊËu—UÇU‬‬
‫اﺿﻄﻬﺎد∫ ‪…ËWUËWÇ‬‬
‫إﺿﻌﺎف∫ ‪Êœd“«Ëô‬‬
‫أﺿﻌﺎف∫ ‪…—ULbWÇ‬‬
‫اﺿﻐﺎط∫ ‪s ËUWÄ‬‬
‫اﻻﺿﻼع‪ô ¨Ëu«—WÄ :‬‬
‫اﺿﻼع ﻛﺎذﺑﺔ‪Ëu«—WÄ…˙“ ¨Ëu«—WÄ …bWÖ :‬‬
‫اﻻﺿﻤﺤﻼل‪ÊËuÇ ˜U ˛ ¨…ËWUËuÄ ¨ÊËuÇËUW :‬‬
‫اﻃﺎر‪…u}Ç :‬‬
‫اﻃﺎر )اﻟﺴﻴﺎرة(∫ ‪WU‬‬
‫اﻻﻃﺎر ®‪WÑËuÇ—UÇ ¨…u}Ç—«uÇ ∫©—uBK‬‬
‫اﻻﻃﺎر )اﻟﺪاﺋﺮي(∫ ‪W W‬‬
‫اﻃﺎﻋﺔ‪Í—«b|uÖ ¨w†W«ñ|uÖ :‬‬

‫اﻻﻃﺎﻟﺔ‪Ê«b}Ä…ó|—œ :‬‬
‫اﻃﺮاف )اﻧﺤﺎء‪ ،‬ارﺟﺎء(‪—WK«—W :‬‬
‫اﻻﻃﺮاف‪ïÄuWÄ ¨‰WÄ :‬‬
‫اﻻﻃﺮاف اﻻرﺑﻌﺔ‪ô—«uÇ ¨‰WÄ—«uÇ :‬‬
‫اﻃﻌﺎم‪Ê«œœ—«u9—…œ :‬‬
‫اﻃﻔــﺎء‪¨Êb«d?? W??Ñ ¨…ËWb«˛u?? ¨…ËWbU?? d?? «œ :‬‬
‫ ‪Êb«d W‬‬
‫اﻃﻔﺎء اﳊﺮﻳﻖ‪Êb«d W ¨Êb«d WÑ ¨wM|˛udÖUz :‬‬
‫اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر‪WÄ—ï :‬‬
‫اﻃﻼع‪Í—«œWÖUz :‬‬
‫ ﻟﻼﻃﻼع‪Í—«œWÖUz ï :‬‬‫اﻃﻼق‪Êœd«b†W)—W :‬‬
‫اﻃﻼق اﻟﻌﻨﺎن‪Ê«b†W)—W WLA|˙ :‬‬
‫اﻃﻼق ﺳﺮاح‪ÆÊœd? U)…˙ ¨Ê«b†W?)—W ¨Êœd?œ«“Uz :‬‬
‫‪ÆåWU)…˙ Â…bW ËW ∫s}†…œò‬‬
‫≈œ‪Íó|ËU)dÖUz ∫—UM« ‚ö‬‬
‫اﻃﻤﺌﻨﺎن‪wUOM†œ :‬‬
‫اﻻﻇﻬﺎر )`ﺜﻴﻞ(‪Êb«u :‬‬
‫اﻋﺎدة )ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ(‪…ËWœ—U :‬‬
‫اﻋﺎدة )ﻟﻠﻮﻇﻴﻔﺔ(‪…ËW«ñ}Ö :‬‬
‫اﻋﺎدة اﻟﺘﻜﺮﻳﺮ‪…ËWMO“—UÄ ¨…ËWM ËüUÄ :‬‬
‫اﻋﺎدة ﲡﻤﻴﻊ‪…ËWœdï Èu W :‬‬
‫اﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ‪…ËW«ñ}Ö«b}Ä ËUÇ :‬‬
‫اﻋﺎرة‪ -‬اﺳﺘﻌﺎرة‪…ËWM«u9 :‬‬
‫اﻋﺎﺷﺔ‪Íuó :‬‬
‫اﻻﻋﺎﺻﻴﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ‪wU—…“ ÍWËu…ó}Ö :‬‬
‫اﻋﺎﻗﺔ‪7K9 v éï ÊU …—WÖW :‬‬
‫ ﻣﻌﻮﻗﺎت‪…—WÖW ¨Wáï :‬‬‫اﻋﺎﻧﺔ‪„W ï ¨ËuË—U ¨„UOÄ :‬‬
‫اﻋﺘﺒﺎر‪ -‬اﻫﺘﻤﺎم‪ÊœdËUÇ…˙ ¨ŒWU :‬‬
‫«=‪Íó|—b…œ ∫¡«b‬‬
‫‪21‬‬

‫اﻋﺼﺎب ﺷﻮﻛﻴﺔ‪ÍËU˙œ wWÖ—U …œ :‬‬
‫اﻋﺼﺎب ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ‪W†WJ} wWÖ—U …œ :‬‬
‫اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ‪Íb…ËU wWÖ—U …œ :‬‬
‫اﻻﻋﺼﺎب واﳊﺲ‪XW) Ë —U …œ :‬‬
‫اﻋﺼﺎر‪‰Ëu…œ—WÖ ¨“ï)U ¨pKOWU ¨ÊU—“ :‬‬
‫اﻻﻋﻈﻢ‪sd“W :‬‬
‫«‪ÊbUWÖ«˙ ∫Âö=ù‬‬
‫اﻋﻼم‪Í—«œWÖUz :‬‬
‫اﻋﻼم اﻟﺰوﺟﻴﺔ‪Í—«b«e}9 ÍW~†W :‬‬
‫اﻋﻼن ‪ -‬ﻧﺸﺮ‪ÊUA}˙UL ¨Ê«œ˙UL :‬‬
‫اﻋﻼن اﳊﺮب‪Ê«œ˙UL ˙W8 :‬‬
‫إﻋﻤﺎر‪ -‬ﺑﻨﺎء‪ÊdJ«œWÑUz ¨…ËWœd Ê«œ…ËUz :‬‬
‫أﻋﻤﺎق‪w «du ¨ÊUÄW ¨ÊUWM :‬‬
‫أﻋﻤﺎق اﻟﺒﺤﺎر∫ ‪U—…“ wOüËu ¨U—…“ wUÄW‬‬
‫اﻻﻋﻤﺎل اﻻرادﻳﺔ‪w…œdï9 wWÖ—«œd :‬‬
‫اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻼارادﻳﺔ‪w…œdWï9 wWÖ—«œd :‬‬
‫اﻻﻋﻤﺎل اﳊﻴﻮﻳﺔ‪w…bM“ wWÖ—«œd :‬‬
‫اﻋﻤﺎل ﻳﺪوﻳﺔ‪w…œ Í—U ¨wW…œ Í—U :‬‬
‫أﻋﻤﺪة∫ ‪ÊËu ¨WW†ï‬‬
‫ أﻋﻤﺪة اﻟﺪﺧﺎن∫ ‪ÙWËËœ ÍWW†ï‬‬‫اﻋﻤﻰ‪…—ï ¨d|u :‬‬
‫أﻋﻮج‪—«u9 ¨è|ËWÇ ¨cËWÇ :‬‬
‫إﻋﻴﺎء‪ÊUO…Ë ¨w WW8 ¨w …ËËbU :‬‬
‫اﻏﺎﺛﺔ‪s U)Ud+W :‬‬
‫«\‪ÊËuï U ¨ÊËu w…ËUz ∫»«d‬‬
‫اﻻﻏﺘﻴﺎل‪ͲuW8…˙ :‬‬
‫اﻏﺬﻳﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ‪W«—UÄ wOW …œ—«u9 :‬‬
‫اﻻﻏﺮاض ج‪ -‬ﻏﺮض‪ :‬ﻧﻴﺎز‬
‫اﻻﻏﺮاض اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ‪W«“«uO8Uz Í“UO :‬‬
‫إﻏﺮاق‪Êœd Âu u :‬‬
‫اﻏﺮاق اﻟﺴﻮق‪ÊœdñÄ —«“U :‬‬

‫اﻋﺘﺪال )اﻟﻬﻮاء(‪w UJMO) ¨wJM}+ ¨ÊUËU) :‬‬
‫اﻻﻋﺘﺪال اﳋﺮﻳﻔﻲ‪…eUÄ wOUËU) :‬‬
‫اﻻﻋﺘﺪال اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ‪…—U)W wOUËU) :‬‬
‫اﻻﻋﺘـﺪال اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ واﳋـﺮﻳﻔﻲ‪Ë …—U)W wOU?ËU) :‬‬
‫‪…eOUÄ‬‬
‫اﻻﻋﺘﺪال اﻟﻔﺼﻠﻲ‪w…“—…Ë wOUËU) :‬‬
‫اﻋﺘﺬار‪s—u:} ¨Í“«u9 Êœ—u:} :‬‬
‫≠ ‪Êœ—u??:? ?} wœd?? g?}JA?? }Ä ∫—«c??? =ù« .b?? I‬‬
‫‪Í“«u9‬‬
‫اﻋﺘﺮاض‪Íñ:A}Ä ¨„W —W :‬‬
‫اﻋﺘﺮاض اﻟﻄﺮﻳﻖ‪…ËWMñ v È˙ :‬‬
‫اﻋﺘﺮاف‪ÊUM} vÄ ¨ÊUM}Ä Ê«œ :‬‬
‫اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺪول‪5U cW†Ë…œW :‬‬
‫اﻋﺘﻘﺎد‪ -‬ﻋﻘﻴﺪة‪˙…ËU :‬‬
‫اﻻﻋــﺘـﻘــﺎد‪ -‬اﻟﺘــﺼــﺪﻳﻖ‪¨Êœd?? «Ëñ? ¨Êœd??˙…ËU :‬‬
‫‪Êd˙…ËU‬‬
‫«‪Í—…ËU ¨«Ëñ ¨WUL ¨7W vÄ XAÄ ∫œUL=ô‬‬
‫اﻋﺘﻤﺎد )اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ(‪W«uOAÄ :‬‬
‫اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﻔﺲ‪WU?? L? ?? ¨w?ï??9W?«Ëñ :‬‬
‫‪7Wï9W XAÄ ¨wï9W‬‬
‫اﻻﻋﺘﻨﺎء‪s U) …ËW~W W :‬‬
‫اﻋﺘﻴﺎدي‪wUUz :‬‬
‫اﻷﻋﺪاد‪‰WÖ…—U ˛ :‬‬
‫إﻋﺪاد‪Êœd…œU Uz :‬‬
‫إﻋﺪاد ا‪L‬ﻌﻠﻤ‚‪Ê«—Ud}+ wœd…œU Uz :‬‬
‫اﻻﻋﺪادﻳﺔ‪w…œU Uz :‬‬
‫اﻋﺮاض ‪ -‬ﻋﻼﻣﺔ‪WUAO :‬‬
‫اﻋﺮاض ا‪L‬ﺮض‪w8ï9W ÍWUAO :‬‬
‫اﻋﺸﺎب‪UOÖËóÖ :‬‬
‫اﻋﺼﺎب‪‰WÖ—U …œ :‬‬
‫اﻋﺼﺎب دﻣﺎﻏﻴﺔ‪wJA} wWÖ—U …œ :‬‬
‫‪22‬‬

‫اﻏﻄﻴﺔ‪·W}Ä ¨„W8ïÄ :‬‬
‫اﻏﻼق‪Ê«œ…u}Ä ¨7K9«œ :‬‬
‫اﻏﻠﻔﺔ ج‪ -‬ﻏﻼف‪¯—W :‬‬
‫إﻏﻤﺎء‪wA) v ¨ÊËuÇ ‘ï)W ¨…ËW«—Ëu :‬‬
‫اﻏﻨﻴﺔ‪Ê«d ¨w«—ïÖ :‬‬
‫اﻓﺘﺮاض‪ -‬ﻓﺮﺿﻴﺔ‪WU1dÖ :‬‬
‫اﻻﻓﺘﺮاض‪-‬اﻓﺘﺮاﺿﺎ‪ÊU1dÖ :‬‬
‫اﻓﺮاد‪ -‬ﻓﺮد‪„U :‬‬
‫اﻻﻓﺮاز‪Ê«œ—…œ ¨Êb«˛˙ :‬‬
‫اﻓﺮاز‪ -‬اﻓﺮازات∫ ‪…Ë«˛˙ ¨WA|ËU)—…œ‬‬
‫اﻓﺮاغ‪Êœd ÙU W :‬‬
‫اﻻﻓﺮﺷﺔ‪ŒW«˙ :‬‬
‫اﻻﻓﺰاع‪ÊbU ï :‬‬
‫اﻓﺸﺎء‪…ËWœdËx :‬‬
‫اﻓﺸﺎء اﻟﺴﺮ‪“«˙ wbU—œ ¨wM}N Í…ËWœdËx :‬‬
‫اﻓﻌﺎل اﻧﻌﻜﺎﺳﻴﺔ‪—«œd WÇ—WÄ ¨wWW —W Í—U :‬‬
‫اﻓﻌﺎل آﻟﻴﺔ‪w…d} Uz Í—U :‬‬
‫اﻓﻌﺎل ﻋﺼﺒﻴﺔ‪w…—U …œ Í—U :‬‬
‫اﻓﻖ‪WÖïUz ¨ïUz :‬‬
‫اﻓﻘﻲ‪wïÄ ¨wïUz :‬‬
‫اﻓﻼت‪ÊUO…˙WÑ ¨ÊËu“U—…œ :‬‬
‫اﻓﻼس‪w ËuU ¨wÇËuÄWU :‬‬
‫اﻓﻼك‪ -‬ﻓﻠﻚ‪Œ—WÇ :‬‬
‫آﻓﺔ‪U WÄ :‬‬
‫إﻓﻬﺎم∫ }~‪ÊbUW‬‬
‫اﻷﻓﻮل‪ÊËu«ËUz :‬‬
‫اﻷﻓ‚‪ -‬ا‪L‬ﺄﻓﻮن‪Ù…ó WÖ ¨…ó WÖ ¨¯˛ô :‬‬
‫اﻗﺎﻣﺔ‪wO}LWAO ¨Êb«—“W «œ :‬‬
‫اﻻﻗﺎوﻳﻞ‪cïÖW ïÖ ¨c«ËW «Ë ¨„ï†WK ËWK :‬‬
‫اﻻﻗﺘﺎد‪Í“W˙œ ¨Íd ¨„˙œ :‬‬
‫اﻗﺘﺒﺎس‪s dÖ—…Ë v :‬‬

‫اﻗﺘﺮاح‪“UOMA}Ä :‬‬
‫اﻻﻗﺘﺮاع اﻟﺴﺮي‪wM}N w«b~…œ :‬‬
‫اﻗﺘﺮان‪ÊËu cËuL :‬‬
‫اﻗﺘﺼﺎد‪—ËuUz :‬‬
‫اﻗﺘﺼﺎدي‪Í—ËuUz :‬‬
‫ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻗﺘﺼﺎدي∫ ‪Í—ËuUz Í—U‬‬‫إﻗـﺘـﺼـﺎدي‪ -‬اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻔـﻘـﺎت‪X…œ ¨d~ :‬‬
‫‪å…d~ wJ?} …d?+Uzò ∫v†…œ Æ—Ëu?UzW ¨d?Ö…u??}Ä‬‬
‫‪ÆåW—ËuUzWò ÊU‬‬
‫اﻻﻗﺘﺼﺎد ا‪L‬ﻨﺰﻟﻲ‪Í—«b†U :‬‬
‫اﻗﺘﻼع‪ÊUA}—…œ ¨ÊUA}J†W) :‬‬
‫اﻹﻗﺘﻼع ﻣﻦ اﳉﺬور‪ÊUA}J†W) …ËWÖ…˙ W :‬‬
‫أﻗﺬار‪W†WÄ :‬‬
‫إﻗﺮار )اﻋﺘﺮاف(‪ÊbU*W ¨ÊUM}Ä Ê«œ :‬‬
‫إﻗﺮار )ﺗﺜﺒﻴﺖ(‪Ê«œ—Uñ ¨ÊbUáWÇ :‬‬
‫أﻗﺮاص‪ -‬ﻗﺮص∫ ‪ÛU‬‬
‫أﻗﺮاص اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ∫ ‪w˘dJOWz wÄU‬‬
‫اﻻﻗﺴﺎم اﻻدارﻳﺔ‪Íñ}Ö—U wWÖW8W :‬‬
‫أﻗﺼﻰ‪sd —ËËœ ¨˙WÄËWz :‬‬
‫اﻷﻗﻂ‪p8W :‬‬
‫اﻗﻄﺎر )ج( ﻗﻄﺮ∫ ‪cüË‬‬
‫اﻗﻄﺎﻋﻲ‪Ù«œïO+ ¨¯W…—…œ :‬‬
‫اﻗﻠﻴﻢ‪r|—W) :‬‬
‫ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻻﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪Í—…Ë—WÄ r|—W) ÍUOu9 :‬‬‫اﻻﻗﻠﻴﺔ‪w WU W ¨WMO W :‬‬
‫أﻗﻤﺎر إﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ∫ ‪—UJ…œ w~U‬‬
‫أﻗﻤﺸﺔ‪ÙU u :‬‬
‫اﻻﻗﻨﺎع‪ÊUM}) vÄ «Ëñ ¨Êœd qU :‬‬
‫اﻗﻨﻌـﺔ‪ -‬ﻗﻨﺎع‪wA??}?—W??W Æs}??:? …œ ¨p U?? …œ :‬‬
‫®‪Æ©s}:…œ‬‬
‫اﻗﻨﻌـﺔ اﻟﻐـﺎزات اﻟﺴـﺎﻣـﺔ‪wM}??:? …œ ÊU wJ? U? …œ :‬‬
‫‪23‬‬

‫اﻟﺘﺒﺎس‪ÊËuÇ«œW†W)W :‬‬
‫اﻻﻟﺘﺠﺎء‪ÊœdïUWÄ :‬‬
‫إﻟﺘﺤﺎق )ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(‪—U—WWËuÇ :‬‬
‫اﻟﺘﺰام‪wW—…œ :‬‬
‫ ﻣﻠﺘﺰم‪XW—…œ :‬‬‫≠ \‪XW—…œ U ¨X…bW ∫ÂeK dO‬‬
‫اﻟﺘﺼﺎق‪ÊUJ ¨ÊUJ…u}Ä :‬‬
‫اﻟﺘﻔﺎﺗﺔ∫ ‪…ËW«œ˙ËUz‬‬
‫إﻟﺘﻤﺎس∫ )‪Í—UUJ ¨Í“«u9«uO‬‬
‫اﻟﺘﻘﺎط‪…ËWM d~†W) :‬‬
‫اﻟﺘﻘﺎء∫ ˛‪7AWÖ „WW ¨Ê«Ë‬‬
‫اﻟﺘﻬﺎب‪s dÖñÖ ¨ÊUKüW) :‬‬
‫اﻟﺘﻬﺎب‪-‬ﻓﻲ اﻟﻄﺐ‪Ê«œËW) ¨ÊœdËW) :‬‬
‫اﻻﻟﺘﻬﺎب اﻟﺮﺋﻮي‪wWOO wœdËW) :‬‬
‫اﻟﺘﻬﺎب اﻟﻘﺼﺒﺎت‪w«ËW) ÍWËu wœdËW) :‬‬
‫إﻟﺘﻬﺎم∫ ‪Ê«b8Ëu ¨ÊbU+d‬‬
‫اﻟﺘﻮاءات∫ ‪ê}á†Wâ}Ä ¨ê}ÄËUâ}Ä‬‬
‫اﻟﺘﻮاء‪ÊUO WÇ ¨…ËWU8Ëu ¨…ËWU WÇ :‬‬
‫أﻟﺘﻮاءات ®ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ©∫ ‪„Wâ}Ä ¨…ËWÖ‬‬
‫اﻻﳊﺎح‪ÊËu—Ëu ¨w†ïJ}Ä :‬‬
‫اﳊﺎق )اﳊﺎﻗﺎً ﺑﻜﺘﺎﺑﻨﺎ(‪«ËœW «Ëœ :‬‬
‫اﻟﺬي‪Í…ËWz :‬‬
‫اﻻﻟﺰام‪Êœd XW—…œ :‬‬
‫اﻟﺼﺎق )ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ(‪ÊbUJ …u}Ä :‬‬
‫اﻻﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ‪sdÖUz ÍW WÖ ¨ÍË«dÖUz ÍW WÖ :‬‬
‫اﻟﻐﺎء )ﻓﺴﺦ(‪…ËWbU8…u†W) :‬‬
‫اﻻﻟﻐﺎز‪ÙW W :‬‬
‫اﻟﻒ‪—«“W) :‬‬
‫اﻟﻔﺎت ﻧﻈﺮ‪ÊUA}«˙ !—W :‬‬
‫اﻷﻟﻔﺔ‪‹w˘˛U…œ ¨wï W…œ ¨ÍdÖï) :‬‬
‫اﻷﻟﻖ‪…ËWUJKd :‬‬

‫‪ÍË«—«˛ Í“UÖ‬‬
‫اﻗﻮال ﻣﺄﺛﻮرة‪ÊUMOA}Ä ÍbWÄ :‬‬
‫اﻛﺘﺘﺎب‪„UOÄ ¨Ëu—U :‬‬
‫اﻛﺘﺴﺎء‪58ïÄ :‬‬
‫اﻛﺘﺴﺎب‪Êœd«bWÄ :‬‬
‫اﻛﺘﺴﺎب ا‪L‬ﻬﺎرة‪w«e} wœd«bWÄ :‬‬
‫اﻻﻛﺘﺴﺎح‪5†U «˙ :‬‬
‫اﻛﺘﺸﺎف‪…ËWM“˘œ :‬‬
‫اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻻﺛﺮﻳﺔ‪Í—«ËWM|u8 Í…ËWM“˘œ :‬‬
‫اﻛﺜﺮ‪ -‬ازﻳﺪ‪d —˘“ ¨dÄ :‬‬
‫اﻻﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪاً‪d “ï†Uz :‬‬
‫اﻻﻛﺜﺮ ﺷﺪة‪d bu :‬‬
‫اﻻﻛﺜﺮﻳﺔ‪WM—˘“ ¨W—˘“ :‬‬
‫اﻛﺮاﻣﻴﺔ‪gOA9W ¨W«e|˙ :‬‬
‫اﻻﻛﺮاه‪Í—˘“W ¨w†œUW :‬‬
‫اﮔﺰ‪e‬ﺎ∫ ‪˜˘dO ¨˘dO‬‬
‫أﻛﺴﻴﺮ اﳊﻴﺎة‪ÆÊU˛ ÍdOKJOz ¨ÊU˛ ÍWU :‬‬
‫آﻛﻼت اﻻﻋﺸﺎب‪—ï9UOÖ :‬‬
‫اﻷﻛﻠﺔ‪…—ï9 wO8ï9W :‬‬
‫اﻛﻤﺎل )ﻓﻲ اﻟﺪرس(‪s ËW«Ëœ :‬‬
‫ ﻣﻜﻤﻞ‪W ËW«Ëœ :‬‬‫اﻻﻛﻤﺎل‪ -‬ﺗﻜﻤﻴﻞ‪Êœd Ë«ËW :‬‬
‫اﻻﻛﻤﺔ‪WJ˘œdÖ :‬‬
‫اﻻﻛﻴﺎس ا‪L‬ﺎﺋﻴﺔ‪ÍËUz ÍWÖ…—Ëu :‬‬
‫اﻻﻛﻴﺎس اﻟﻬﻮاﺋﻴﺔ‪w«ËW) ÍWÖ…—Ëu :‬‬
‫اﻵل )اﻟﺴﺮاب(‪Ë«—W ¨WJKË«d :‬‬
‫اﻵﻻت اﻟﻐﺸﺎﺋﻴﺔ‪wW —WÇ Íd} Uz :‬‬
‫اﻻﻻف‪Ê«—«“W) :‬‬
‫اﻻﻻف ا‪L‬ﺆﻟﻔﺔ‪—«“W) Ê«—«“W) :‬‬
‫أﻟﺒﺎن‪w UOá ¨wUOá ¨wW …dO8 :‬‬
‫اﻻﻟﺘﺌﺎم‪ÊËuó|˙U :‬‬
‫‪24‬‬

‫اﻟﻴﻒ‪w†U ¨ï W…œ ¨dÖï) :‬‬
‫ام ارﺑﻊ وأرﺑﻌﻮن‪Wç“ í“ ¨vÄ —«“W) :‬‬
‫اﻷﻣﺎرة‪WUAO :‬‬
‫إﻣﺎرة‪w WU…dO ¨wMOAdO :‬‬
‫اﻣﺎﻃﺔ اﻟﻠﺜﺎم‪ -‬ﺗﻌﺮﻳﺔ‪5†U «œ :‬‬
‫اﻻﻣﺎﻛﻦ اﺠﻤﻟﻬﻮﻟﺔ‪Ê«“WMW wM|u8 :‬‬
‫اﻻﻣﺎﻛﻦ ا‪L‬ﻬﺠﻮرة‪…ËôW ¨W«d|Ë :‬‬
‫اﻷﻣﺎم‪g}Ä ¨«u :‬‬
‫اﻹﻣﺎم∫ ‪«ËWA}Ä ¨ó|u—W ¨ó|uMA}Ä‬‬
‫أﻣﺎن‪wUOM†œ :‬‬
‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ®«‪…œ—Uá«˙ :©Ÿ«bô‬‬
‫اﻣﺒﺮاﻃﻮر‪—ï «dáLOz :‬‬
‫اﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺰم‪ÂeOUdáLOz :‬‬
‫اﻻﻣﺘﺤﺎن‪ -‬اﻻﺧﺘﺒﺎر‪ ،‬اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ‪…ËWœdJO U :‬‬
‫اﻣﺘﺤﺎن ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ‪ÙU Í…uO Í…ËWœdJO U :‬‬
‫اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‪wU ï Í…ËWœdJO U :‬‬
‫اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮزاري‪U—ïUW Í…ËWœdJO U :‬‬
‫اﻣﺘﺪاد‪…ó|—œ ¨…ËWËuó|—œ :‬‬
‫اﻣﺘﺼﺎص‪só :‬‬
‫إﻣﺘﻨﺎع∫ ‪Íe|—UÄï9‬‬
‫ اﻹﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ∫ ‪Ê«b~…œ W Íe|—UÄï9‬‬‫اﻣﺘﻴﺎز‪w WUJAÄ—W ¨w W:U w+U :‬‬
‫آﻣﺮ‪…bU —W+ :‬‬
‫آﻣﺮ اﳊﺎﻣﻴﺔ‪W~†ï Í…bU —W+ :‬‬
‫آﻣﺮ اﳊﻀﻴﺮة‪W…œ Í…bU —W+ :‬‬
‫آﻣﺮ اﻟﺴﺮﻳﺔ‪o Í…bU —W+ :‬‬
‫آﻣﺮ اﻟﻔﺼﻴﻞ‪‰WÄ Í…bU —W+ :‬‬
‫آﻣﺮ اﻟﻔﻮج‪ÊïOU W Í…bU —W+ :‬‬
‫آﻣﺮ اﻟﻠﻮاء‪e}) ÊU ¨«uO Í…bU —W+ :‬‬
‫آﻣﺮ ا‪L‬ﻘﺮ‪WJM Í…bU —W+ :‬‬
‫أﻣﺮ‪ÊU —W+ :‬‬

‫اﻻﻟﻘﺎب‪ËUM8UÄ ¨ËUMU :‬‬
‫اﻻﻟﻘﺎب ا‪L‬ﺬﻣﻮﻣﺔ‪…—ï U :‬‬
‫اﻟﻢ‪ -‬اوﺟﺎع‪Ê«˛ ¨g}z :‬‬
‫أ‪L‬ﺎس‪ ،‬ﻣﺎس‪”UL†Wz :‬‬
‫اﻻ‪L‬ﺎم‪Í—«œWÖUz :‬‬
‫ا‪L‬ﻨﻴﻮم‪Êï+U+ ¨ÂïOM WWz :‬‬
‫آﻟﺔ‪d} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ )ﻓﻲ اﺨﻤﻟﺘﺒﺮ(‪pM“—UÄ ¨WM|u†UÄ :‬‬
‫آﻟﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﺢ‪Í—UJ|u Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ‪«dO U ¨ÍdÖWM|Ë Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ ﺣﺎدﻟﺔ‪s|œdÖU ¨„WM}WÄ Íd} Uz :‬‬
‫اﻵﻟﺔ اﳊﺎﺳﺒﺔ‪d} ó}Ä Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ اﳋﻀﺎض‪„W…˛ ¨5…˛ Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺜﻠﺞ‪Í“UK†ï)W Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ اﻟﻀﺮب‪„W u ¨Ê«b} Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ اﻟﻌﺼﺮ‪58uÖ Íd} Uz :‬‬
‫ اﻟﻌﺼﺎرة∫ ‪„W8uÖ‬‬‫آﻟﺔ ﻏﺸﺎﺋﻴﺔ‪w…œ—WÄ Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ اﻟﻔﺮاز‪—…œ—…œ Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ∫ ‪wJ“ï Íd} Uz‬‬
‫آﻟﺔ ﻫﻮاﺋﻴﺔ‪w«ËW) Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﺔ وﺗﺮﻳﺔ‪wO|˛ Íd} Uz :‬‬
‫آﻟﻲ‪w…d} Uz :‬‬
‫آﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ∫ ‪—U wO W«d} Uz‬‬
‫اﻻﻟﻬﻴﺎت‪ -‬اﻟﻼﻫﻮت‪wU«u9 wK«“ :‬‬
‫اﻟﻮاح ﻃﻴﻨﻴﺔ‪WMOàÖ w U :‬‬
‫اﻟﻴﺎف‪ÙUA˙ :‬‬
‫اﻻﻟﻴﺎف اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪—UJ…œ w†UA˙ :‬‬
‫اﻻﻟﻴﺎف اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ‪w…—U …œ ÙUA˙ :‬‬
‫اﻻﻟﻴﺎف اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ‪wWJuU w†UA˙ :‬‬
‫اﻻﻟﻴﺎف اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ‪w…ËË˙ w†UA˙ :‬‬
‫‪25‬‬

‫أﻣﺮ اداري∫ ‪Íñ}Ö—U wU —W+‬‬
‫أﻣﺮ رﺳﻤﻲ∫ ‪ÍdO wU —W+‬‬
‫أﻣﺮ وزاري‪w …—«“…Ë wU —W+ :‬‬
‫إﻣﺮار‪Êb«˙Wá} :‬‬
‫اﻣﺮار اﻟﻘﻀﻴﺔ‪WA} wb«˙Wá} :‬‬
‫اﻻﻣﺮاض اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‪U WÄ wO8ï9W :‬‬
‫اﻻﻣﺮاض اﻟﺴﺎرﻳﺔ‪˘dOÖ wO8ï9W :‬‬
‫اﻻﻣﺮاض ا‪L‬ﻌﺪﻳﺔ‪—œ wO8ï9W :‬‬
‫إﻣﺮأة‪Ê˛ ¨c…d+Uz :‬‬
‫إﻣﺴﺎك‪ÍË«dOÖ :‬‬
‫اﻣﻄﺎر‪Ê«—U :‬‬
‫اﻻﻣﻄﺎر اﻟﺘﻀﺎرﻳﺴﻴﺔ‪Ê«—UW W†W) :‬‬
‫اﻻﻣﻄﺎر اﻟﻐﺰﻳﺮة‪Ê«—UWó|— :‬‬
‫اﻣﻌﺎء‪pOç— ¨W†ï˙ :‬‬
‫اﻻﻣﻌﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ‪˜«—“ UJOç— ¨WJ—U W†ï˙ :‬‬
‫اﻻﻣــﻌـﺎء اﻟﻐـﻠﻴﻈﺔ‪UJO?? ç— ¨…—Ëu??? ?Wz W†ï?? ˙ :‬‬
‫‪—u‬‬
‫« ‪Ê«u ¨ÊUO8 ∫WOUJ‬‬
‫اﻣﻞ‪«uO) ¨wçO) :‬‬
‫إﻣﻼء )ﻗﻮاﻋﺪ اﻻﻣﻼء(‪”ËuM|˙ :‬‬
‫إﻣﻼء اﻟﺸﺮوط∫ ‪ÊbUÄW ×W‬‬
‫اﻷﻣﻼح‪„Ë«u|u9 ¨cU…—ï8 :‬‬
‫اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ‪w«eU w|u9 :‬‬
‫أﻣﻠﺲ‪”Ëu :‬‬
‫« ‪WJËu ¨Wï ∫fK « ¨jK‬‬
‫اﻷ‰ ا‪L‬ﺘﺤﺪة‪ÊU…Ëu d~W …ËW W :‬‬
‫أﻣﻦ‪gUUz :‬‬
‫ ﻣﺆﺳﺴﺎت أﻣﻨﻴﺔ‪gUUz ÍUÖ“…œËË«œ :‬‬‫أﻣّﺔ‪…ËW W :‬‬
‫اﻣﻬﺎل‪Ê«b}Ä ‰W) :‬‬
‫اﻻﻣﻮاج‪‰WáO ¨q}Ä ¨ÙïÄW8 :‬‬

‫اﻻﻣﻮاج ﻓﻮق اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ‪@…œ ËË—W w†ïÄW8 :‬‬
‫اﻻﻣﻮاج ا‪L‬ﻨﻌﻜﺴﺔ‪—…bW —W wïÄW8 :‬‬
‫اﻻﻣﻮال‪ÙU :‬‬
‫اﻻﻣﻮال ا‪L‬ﻨﻘﻮﻟﺔ∫ “‪ÙU …bM‬‬
‫اﻻﻣﻮال ﻏﻴﺮ ا‪L‬ﻨﻘﻮﻟﺔ∫ ‪ÙU …œd‬‬
‫اﻻﻣﻮر اﳉﺎرﻳﺔ‪Ê«Ë…˙ È—UË—U ¨uO˘˙ Í—UË—U :‬‬
‫ ﺗﺼـﺮﻳﻒ اﻻﻣﻮر اﳉـﺎرﻳﺔ‪Í—UË—U? w?œdJ|˙W :‬‬‫˙˘‪uO‬‬
‫اﻻﻣﻮﻣﺔ‪w WUJ«œ :‬‬
‫اﻻﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ‪w W«ËU Ë w WUJ«œ :‬‬
‫أﻣﻲ‪—«Ë…bM|u9W :‬‬
‫ اﻻﻣﻴﺔ‪Í—«Ë…bM|u9W :‬‬‫اﻻﻣﻴﺮ‪dO :‬‬
‫اﻣﻴﺮ اﻻﻣﺮاء‪Ê«dO ÍdO :‬‬
‫اﻣﻴﺮ ا‪L‬ﺆﻣﻨ‚‪Ê«—«œ˙…ËU ÍdO :‬‬
‫اﻻﻣ‚‪—«œ“«˙ :‬‬
‫أﻣ‚ اﻟﺼﻨﺪوق‪—«œW“W9 :‬‬
‫اﻵن‪Wï ¨WK}z ¨ïN :‬‬
‫أﻧﺎ‪“Wz ¨s :‬‬
‫اﻧﺎء‪—UdO) ¨ÊU Uz ¨d+…œ :‬‬
‫≠ «‪WMOàÖ Íd+…œ ∫Í—U+ ¡U‬‬
‫اﻵﻧﺎء‪cUJ …œ :‬‬
‫آﻧﺎء اﻟﻠﻴﻞ‪ÈËW8 w UJ …œ :‬‬
‫اﻧﺎﺑﻴﺐ‪ -‬اﻧﺒﻮب∫ ‪„WËu‬‬
‫اﻧﺎﻃﺔ‪Êœ—Uá vÄ :‬‬
‫اﻷﻧﺎﻗﺔ‪w8ïÄ˙W ¨w8ïáJ|— :‬‬
‫اﻷﻧﺎﻧﻲ‪X—WÄï9 :‬‬
‫اﻻﻧﺎﻧﻴﺔ‪w—WÄï9 :‬‬
‫اﻻﻧﺎة‪wï9—WW :‬‬
‫اﻻﻧﺒﺎت‪Êœd…—WWÇ ¨Êb«ËË˙ :‬‬
‫اﻧﺒـﺎت ارﺿﻲ∫ ‪w«ËË˙ ¨wW??O?Ë…“ wœd??…—W??WÇ‬‬
‫‪26‬‬

‫“…‪wWOË‬‬
‫اﻧﺒـــﺎت ﻫـﻮاﺋﻲ∫ ˙‪wœd?? ? …—W?? ?W?Ç ¨w«ËW?) w«ËË‬‬
‫)‪w«ËW‬‬
‫اﻧﺒﺴﺎط‪…ËWËu ÊUÄ :‬‬
‫اﻧﺒﻌﺎث‪Êb«˛WÑ ¨…ËWU˛ :‬‬
‫اﻧﺒﻌﺎج‪…ËWUÄï :‬‬
‫اﻧﺒﻮب∫ ‪„WËu‬‬
‫اﻧﺒﻮب اﻟﺘﻮﺻﻴﻞ∫ ‪ÊbUWÖ wWËu‬‬
‫اﻧﺒﻮب ﺟﺎﻧﺒﻲ∫ ‪XAOW ô wWËu‬‬
‫اﻧﺒﻮب اﳊﻔﺮ∫ ‪Êôu ¨ÊbWJ†W) wWËu‬‬
‫اﻧﺒﻮب رﺋﻴﺴﻲ∫ ‪w…—W wWËu‬‬
‫اﻧﺖ‪ï ¨W :‬‬
‫اﻧﺘﺎج‪ÂËuË—W ¨ÂW)—W ¨ÊUM}) ÂW)—WW :‬‬
‫اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺴﻨﻮي‪WüU w W)—W :‬‬
‫اﻧﺘﺒﺎه‪Í—UOA) ¨wU—Ë :‬‬
‫«‪Ͳuï9 ∫—U6‬‬
‫اﻧﺘﺨﺎب‪Êœ—«ó:†W) :‬‬
‫اﻧﺘﺪاب )ﻧﻈﺎم(∫ —«‪Íd}á‬‬
‫ ﻣﻨﺘﺪب‪d}á«— :‬‬‫اﻧﺘﺰاع‪ÊbW v ¨…ËWœd v :‬‬
‫اﻧﺘﺸﺎر∫ ‪ÊËu:ÑüW ¨ÊœdWW8W ¨…ËWËuËx‬‬
‫اﻧﺘﺸﺎل‪ÊUA}—…œ :‬‬
‫اﻧﺘﻈﺎر‪Íñ}MÑUÇ ¨Í˙«u…ËUÇ :‬‬
‫اﻻﻧﺘﻌﺎش‪…ËWU8WÖ ¨…ËW«˛Ëu :‬‬
‫اﻧﺘﻔﺎء‪ÊU W :‬‬
‫اﻧﺘﻔﺎخ‪ÊËu:HÄ ¨ÊUËUz ¨ÊœdU :‬‬
‫اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ‪Ê«b†W)—W ¨s˙WÄ«˙ :‬‬
‫اﻧﺘﻘﺎء∫ ‪Êœdd|ó:…œ ¨…ËWMOMÇ‬‬
‫اﻧﺘﻘﺎل‪…ËWM«uÖ :‬‬
‫إﻧﺘﻘﺎل اﻟﺼﻮت‪@…œ Í…ËWM«uÖ :‬‬
‫اﻧﺘﻘﺎل اﳊﺮارة‪w —WÖ Í…ËWM«uÖ :‬‬

‫اﻧﺘﻘﺎم‪W†ï :‬‬
‫√‪…u}z ¨ÊËu) ∫r‬‬
‫إﻧﺘﻤﺎء∫ )‪ÙUÄWM U‬‬
‫إﻧﺘﻬﺎء∫ ‪s U)U ïW ¨ÊËu Ë«ËW ¨…ËW«ñ‬‬
‫اﻧﺘﻬﺎء اﳋﺪﻣﺔ∫ ‪cW e9 wM U)U ïW‬‬
‫اﻻﻧﺘﻬﺎزي∫ )‪˙W~W) W ¨X—WáW‬‬
‫اﻧﺘﻬﺎك∫ ‪Êb«“W ¨Êœd è}A}Ä‬‬
‫اﻧﺘــــﻬــــﺎك اﳊــــﺪود اﻟـﺪوﻟﻴــــﺔ∫ ?‪Í—Ëu?M w?b«“W‬‬
‫}‪w W†Ë…œu‬‬
‫اﻧﺘـﻬــﺎك ﺣـﻘــﻮق اﻻﻧﺴـﺎن∫ ‪w+U?? wœd?? q}??A? }Ä‬‬
‫‪˜˘d‬‬
‫أﻧﺜﻮي∫ }‪WUO‬‬
‫اﻧﺜﻰ∫ }‪WJâ} ¨WMOO‬‬
‫اﱋ‪ÈdÖ :‬‬
‫اﻻﳒﺎز∫ ‪ÊUM}N}LW‬‬
‫اﳒﺮاف∫ ˙« ‪5†U‬‬
‫اﳒﻤﺎد∫ ‪7W‬‬
‫أﻧﺤﺎء‪-‬ﻧﺎﺣﻴﺔ∫ ‪WÇËU‬‬
‫اﻧﺤﺒﺎس‪ÊËudOÖ ¨Ê«dOÖ :‬‬
‫اﻧﺤﺪار‪…ËWËuó} ¨Íó} ¨u}A :‬‬
‫اﻧﺤﺪار اﻻرض‪Íu}A ¨ÍË…“ wó} :‬‬
‫اﻧﺤﺮاف‪ :‬ﻻدان‬
‫اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ∫ ‪…—U)W w«œô‬‬
‫اﻻﻧﺤﺮاف ا‪L‬ﺘﻮﺳﻂ∫ ‪Íb…ËU w«œô‬‬
‫اﻻﻧﺤﺮاف ا‪L‬ﻌﻴﺎري∫ ‪wW«u}Ä w«œô‬‬
‫اﻻﻧﺤﺮاف ا‪L‬ﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ∫ ‪wKO UMÖu w«œô‬‬
‫اﻧﺤﺼﺎر‪ÊËudOÖ :‬‬
‫اﻧﺤﻼل‪Ê«—e})«œ ¨Ê«“˙«œ :‬‬
‫اﻧﺤﻼل )ﻟﻠﺪول(‪ÊU8…u†W) :‬‬
‫اﻧﺤــــﻼل اﻟﻌــــﻀـــﻼت‪¨WJ?Ëu?? ?U?? ? wU?? ? 8…Ë«œ :‬‬
‫‪WJËuU Í…ËWUËuÄ‬‬
‫‪27‬‬

Êö})«˙ ¨5†U «œ :‫اﻻﻧﺴﻼخ‬
∫„…Ë «œËU? ÙW?? ? ÖW? ÆËu? U?? ? ?9 ¨ÊËu U?? ? ?9 :‫آﻧﺴــــﺔ‬
…ËWœdJ? —u?? ï Æw?? Wz Ëu? U??9 ¨s“Ëu? U??9
Èd …—öÖò ∫„…Ë Æ©U?9® W v…œ —UL ÈbW)
Ùœ W? -U?? ? + U?? ? ?9 wÇU?? ? ? ´vÇU? U?? ? O? ? ? …œ…Ë
p}Ëu U9 ¨ÊËu U9 ∫ËU vW ÆåvÇU—…œ
5˘— ¨Ê«Ë…˙ wMA˘˙ :‫اﻻﻧﺴﻴﺎب‬
WM˘— ∫‫اﻻﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ‬
ÊU˘˙ :(‫اﻧﺸﺎء )ﻟﻠﺒﻨﺎء‬
78—«œ :(‫اﻧﺸﺎء )ﻟﻠﻜﺘﺎﺑﺔ‬
ÊËu: W :‫اﻻﻧﺸﻄﺎر‬
wWËU ÊËu: W :‫اﻧﺸﻄﺎر ﻧﻮوي‬
Ê«“«d p} :‫اﻻﻧﺸﻘﺎق‬
só)u ¨…ËW«u :‫اﻧﺼﻬﺎر‬
ÊUWÄ :‫اﻻﻧﻀﻐﺎط‬
W ËUWÄ :‫ ﻣﻀﻐﻮط‬ÙUÄWM U) :‫اﻧﻀﻤﺎم‬
7+W @…œ ¨ÍËUËu @…œ :‫اﻧﻄﺒﺎق اﻟﺼﻮت‬
Êb«d WÑ ¨…ËW«˛u :‫اﻻﻧﻄﻔﺎء‬
s˙WÄ—…œ :‫اﻧﻄﻼق‬
ÍdOÖW8ïÖ :‫اﻧﻄﻮاء‬
dOÖW8ïÖ :‫اﻧﻄﻮاﺋﻲ‬
ÊbU8WÖ ¨…ËWbU8WÖ ¨…ËWb«˛Ëu ∫‫اﻧﻌﺎش‬
ÊU W :‫اﻧﻌﺪام‬
Íe|—WÄ…—ËËœ :‫اﻧﻌﺰال‬
e|—WÄ…—ËËœ :‫اﻻﻧﻌﺰاﻟﻲ‬
w W«e|—WÄ…—ËËœ ¨s dÖ e|—WÄ…—ËËœ ï9 ∫‫اﻻﻧﻌﺰاﻟﻴﺔ‬
…ËW«bâ}Ä ¨ÊU9—WÇ—…Ë ∫‫اﻧﻌﻄﺎﻓﺔ‬
7W ¨Ê«dW :‫اﻧﻌﻘﺎد‬
Ê«œWÑ ¨…ËW«œ ¨…ËW«œ—…œW ∫”UJF«
wJ“ï Í…“«ËUz :‫ﻮﺳﻴﻘﻴﺔ‬L‫اﻻﻧﻐﺎم ا‬

…ËWU WÇ :‫اﻻﻧﺤﻨﺎء‬
Í—«bWô ∫‫اﻹﻧﺤﻴﺎز‬
wWö} ∫‫ ﻋﺪم اﻻﻧﺤﻴﺎز‬s ËW—UW ¨Ê«Ëu :‫اﻻﻧﺪﺛﺎر‬
ÊUJA} ∫—U/b«
ÊUW :‫اﻻﻧﺪﻓﺎع‬
“WW wUW ¨ËU W wUW :‫اﻻﻧﺪﻓﺎع ﺑﺴﺮﻋﺔ‬
s|u9 wUW ∫‫«ﻧﺪﻓﺎع اﻟﺪم‬
ÊËuÇ«bWW :‫اﻧﺪﻣﺎج‬
wËuÇ«b?WW ∫©‫اﻻﻧﺪﻣـﺎج )ﻟﻠﺤـﻴﺎة اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋﻴـﺔ‬
wUçL ¨w WüW ï
wWËU wËuÇ«bWW :‫اﻧﺪﻣﺎج ﻧﻮوي‬
WKÄ w?}ÄW «bñ??}? Ö—U?? Í—UË—U?? W Æ·W??Ö ∫‫اﻧﺬار‬
∫‫¨ اﻧﺬار‬Wï?? —W?? ∫‫≠ ﺗﻮﺑﻴﺦ‬ÊW) WU?«e?? ÂWz
¨ÊbU?? d ∫‫¨ اﺧﻄﺎر‬W?? 8…˙W) ∫‫·¨ ﺗﻬــﺪﻳﺪ‬W?? Ö
w…—UL«ËËœ wbUd ∫‫اﻻﺧﻄﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ‬
Êb«“W«œ ¨s“W«œ ∫‰«e«
Tehisîn 5K/W ¨ÊUJKOK9 ¨Ê«“«d ∫‫اﻻﻧﺰﻻق‬
˜˘d ∫‫اﻻﻧﺴﺎن‬
w WüW ï wÑ˘d :‫اﻻﻧﺴﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ‬
cï˘˙ ¨w…d} Uz wÑ˘d :‫اﻻﻧﺴﺎن اﻵﻟﻲ‬
W…œ—W wÑ˘d :‫اﻻﻧﺴﺎن اﻻﻣﺜﻞ‬
X˘bÑ˘d ¨—…Ë—WáÑ˘d :‫اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ‬
w WUÑ˘d :‫اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‬
…ËWU8…Ë ¨Ê«“U ¨ÊœdJ†W) ¨ÊU$uÖ :‫اﻧﺴﺠﺎم‬
WU8 ∫‫اﻧﺴﺠﺔ‬
‘W ÍWU8 :‫اﻧﺴﺠﺔ اﳉﺴﻢ‬
…Ë«dMÇ :(‫أﻧﺴﺠﺔ )ﻟﻠﻘﻤﺎش‬
ÊUA}WÑ ¨…ËWUA ∫‫اﻧﺴﺤﺎب‬
vAW8UÄ :(‫اﻻﻧﺴﺤﺎب )ﻟﻠﺤﺮب‬
…ËWUA} :(‫اﻻﻧﺴﺤﺎب )ﻟﻠﺪم‬
28

‫اﻧﻐﻼق‪7K9«œ ¨Ê«d9«œ :‬‬
‫أﻧﻒ‪“ïÄ ¨s+œ ¨ËuÄW ¨cËu :‬‬
‫آﻧﻔﺎ‪p|ËU g}Ä :‬‬
‫اﻧﻔﺎق‪w9«“W ¨wL—W9 :‬‬
‫اﻧﻔﺎق اﳉﻬﺪ‪w—Wz UM9«“W ¨„—Wz w«bL—W9W :‬‬
‫إﻧﻔﺠﺎر‪5 WÄ ¨…ËWMO W :‬‬
‫إﻧﻔﺮاج‪ÊdWÑ ¨ÊËuWÑ ¨…ËW«d :‬‬
‫ إﻧﻔﺮاج اﻷزﻣﺔ∫ ‪…ó~W Í…ËW«d‬‬‫اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ∫ ‪wUO wË…ñU‬‬
‫اﻧﻔﺼﺎل∫ }‪sñ«œ p|˛ ¨Ê«ñ«œ p‬‬
‫اﻧﻔﻌﺎل‪ÊËuâ†W) :‬‬
‫اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪wËË—…œ wËuâ†W) :‬‬
‫اﻧﻔﻜﺎك )ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(‪…ËWM ËW—ËËœ :‬‬
‫اﻧﻔﻜﺎك )ﺗﻔﻜﻚ(‪ÊUO8…u†W) ¨…ËWU8…u†W) :‬‬
‫اﻧﻔﻼق‪…ËWMO…d :‬‬
‫اﻷﻧﻔﺔ‪ÍbMK s+œ ¨Í“—W cËu :‬‬
‫اﻧﻘﺎص اﻟﺮاﺗﺐ‪…ËWœd ÂW WÇËu :‬‬
‫اﻧﻘﺒﺎض‪…ËWËudOÖ :‬‬
‫إﻧﻘﺮاض‪ÊU ËW+ ¨s U) Ê«ñ :‬‬
‫اﻧﻘﺮاض اﻟﻨﺴﻞ‪WÇ…Ë wM U) Ê«ñ W :‬‬
‫ ﻣﻨﻘﺮض‪ËU ËW+ ¨Ëu U) Ê«ñ :‬‬‫اﻧﻘﺴﺎم‪ÊËu ‘W«œ :‬‬
‫اﻧﻘﻀﺎض‪Êd—…Ë v ï9 ¨—W WU uJ†W) :‬‬
‫اﻧﻘﻄﺎع∫ ‪sñ«œ ¨Ê«ñ«œ‬‬
‫اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪Ê«ñ«œ —UW :‬‬
‫اﻻﻧﻘﻼب‪U …œu ¨Ê«˙WÖ—…Ë :‬‬
‫اﻻﻧﻘــﻼب اﻟﻌـــﺴﻜﺮي‪ÍU …œu?? ÊU? w«ñ?? }? ?Ö—…Ë :‬‬
‫‪Í“U—W‬‬
‫اﻧﻜﺎر‪w†ËuJ :‬‬
‫اﻻﻧﻜﺴﺎر‪WÑWbUJ8 ¨…ËWUJ8 :‬‬
‫اﻧﻜﺴﺎر اﻟﻀﻮء‪wUËË˙ Í…ËWUJ8 :‬‬

‫اﻻﻧﻜﻤﺎش‪…ËWUËuÄ :‬‬
‫اŒﺎء∫ ‪…ËWb«˛Ëu‬‬
‫اﻻﻧﻬﺎر اﳉﻠﻴﺪﻳﺔ‪5†ï)W Í—UËË˙ :‬‬
‫اﻧﻬﺎء اﳋﺪﻣﺔ‪cW e9 Í…ËWMñ :‬‬
‫اﻧﻬﺪام‪ÊbU+˙W) ¨ÊU ˙ ¨ÊUW†W) :‬‬
‫اﻧﻬﺰام‪ ،‬رﺣﻴﻞ‪5Ñ…˙ ¨…ËWMË…— :‬‬
‫اﻧﻬﻴﺎر∫ ‪”…—W) ¨5ÄW «œ‬‬
‫اﻧﻮاع‪—ïLW W) :‬‬
‫اﻧﻮاع ﻣــﺨـﺘﻠﻔــﺔ‪X|—u?? L ¨“«ËU??O? ?L Í…—ï??LW?? W) :‬‬
‫‪«œuL«œuL‬‬
‫آﻧﻲ‪X…bK …œ ¨X…œu …œ :‬‬
‫آﻧﻴﺎً‪vLW:…œ :‬‬
‫اﻷﻧﻴﺲ‪Â…bÑW) ¨s|Ë…ñ W9 ¨Â…œËU) :‬‬
‫أﻧﻴﺴﻮن‪WU“˙ ¨WU“«˙ :‬‬
‫اﻻﻧﻴﻖ‪‘ïÄ˙W ¨‘ïáJ|— :‬‬
‫اﻻﻧﻴﻤﻴﺎ‪wM|u9 ÂW :‬‬
‫آﻧﻴﺔ‪ÊU Uz ¨—UdO) :‬‬
‫إﻫﺎﺟﺔ‪Êb«˛ËË—Ë ¨…ËWb«“ËuÇ :‬‬
‫اﻻﻫﺒﺔ‪Í—UW :‬‬
‫ ﻋﻠﻰ اﻫﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد∫ ‪«b—UW Í˙WÄËW‬‬‫إﻫﺘﺰاز‪ÊU˛W) ¨…ËW«˛W) :‬‬
‫اﻻﻫﺘﺰاز اﻻﺿﻄﺮاري‪Í—UÇU w«˛W) :‬‬
‫اﻻﻫﺘﺰاز اﻟﺘﻌﺎﻃﻔﻲ‪Í—W: W) w«˛W) :‬‬
‫اﻻﻫﺘﺰاز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ‪w«“ï9 w«˛W) :‬‬
‫اﻫﺘﻤﺎم‪WuÄ ¨w~MdÖ ¨Ê«b9WU :‬‬
‫اﻫﺪاء‪Êœd g}JA}Ä :‬‬
‫«_)‪Êöó ¨@«˛d ∫©5FK® »«b‬‬
‫اﻷﻫﺪاب ®‪p†u :©cU:MK‬‬
‫اﻵﻫﻞ )ا‪L‬ﺄﻫﻮل(‪Ê«œ…ËUz :‬‬
‫آﻫﻞ‪w«œ…ËUz :‬‬
‫اﻻﻫﻞ‪ÊWU8 :‬‬
‫‪29‬‬

‫اوﻟﻲ‪ -‬ﺑﺪاﺋﻲ‪wU …—W :‬‬
‫اﻻوﻟﻮﻳﺔ∫ ‪w WU WW ¨w WUMO WW‬‬
‫أي‪W «Ë :‬‬
‫اﻻﻳﺜﺎر‪w«u9 p†W9 :‬‬
‫اﻳﺠﺎﺑﻲ‪wM|—Wz ¨„—WzW :‬‬
‫ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﻳﺠﺎﺑﻴﺔ∫ ‪wM|—Wz Í—W~—U‬‬‫اﻻﻳﺠﺎر‪ -‬اﻟﺘﺄﺟﻴﺮ‪Ê«b|dW :‬‬
‫اﻳﺠﺎد∫ )}‪WUWUM‬‬
‫إﻳﺤﺎء‪Ê«bU) :‬‬
‫اﻳﺪاع∫ ‪Êœ—Uá‬‬
‫اﻳﺪاع )اﻻﻳﺪاع ﻓﻲ ا‪L‬ﺼﺮف(‪Êb«“«— :‬‬
‫اﻻﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪—W—U w…œ :‬‬
‫اﻻﻳﺮاد‪Êœ—ËU) ¨cW «—…œ :‬‬
‫إﻳﺼﺎل‪ÊbUWÖ :‬‬
‫أﻳﻀﺎً‪…—UËËœ ¨U…Ë—W) ¨ÊUKœ :‬‬
‫اﻳﻔﺎد‪ÊbU8 ¨Êœ—UW) :‬‬
‫اﻻﻳﻘﺎد‪ÊdJW) ¨ÊbUKüW) ¨ÊbUdOÖ«œ :‬‬
‫اﻻﻳﻘﺎف‪ÊbU…Ë«˙ ¨ÊbU…Ë ¨s dÖ«˙ :‬‬
‫اﻳﻘﺎف )ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠﺔ(‪s dÖ«˙ ¨ÊbU…Ë :‬‬
‫اﻳﻘﺎف )اﻋﺘﻘﺎل(‪s dÖ :‬‬
‫ ﺗﻮﻗﻴﻒ‪s dÖ :‬‬‫ ﻣﻮﻗﻮف‪Ëu dÖ ¨Ë«dOÖ ¨w dÖ :‬‬‫ ﻣﻮﻗﻒ∫ ‪WÖËu dÖ ¨W~O dÖ‬‬‫اﻻﻳﻼف‪ÊU1WÄ Ë Ã—W :‬‬
‫اﻳﻼم‪ÊbUA}z ¨Ê«œ—«“Uz :‬‬
‫اﻷ‪ËUOÄ…u} ¨Ê˛…u} ≠…u} :‬‬

‫اﻻﻫﻞ‪—UuW :‬‬
‫اﻫﻞ اﻟﻨﺎر‪Ê«—«œ˛˘œ ¨w9…“˘œ :‬‬
‫اﻫﻠﻴﻠﺠﻲ‪wKáOKOz ¨wWJK}) :‬‬
‫اﻻﻫﻠﻴﺔ‪wU?O? 8 W«dU? ËWz® ∫X|d u??Ö…œ ÆÊU?O?8 :‬‬
‫)‪Æ©WW‬‬
‫ ﻣﺘﺄﻫﻞ‪ËUO8 :‬‬‫«‪w8ï «—W+ ¨w W9—W ÂW ¨Íœ—UK W9 ∫‰UL)ô‬‬
‫ ﻣـﻬـﻤﻞ‪¨‘ï?? «—W?+ ¨ÂW??9—W ÂW? ¨œ—U??K? W??9 :‬‬‫‪—UK W9‬‬
‫أﻫﻤﻴﺔ‪WuÄ ¨ŒWU ¨w~MdÖ :‬‬
‫اﻻوار‪ñÖ :‬‬
‫اواﺻﺮ∫ ˙«‪„WW ¨ÙW‬‬
‫أواﻧﻲ‪d+…œ ¨ÊU Uz :‬‬
‫أوﺗﺎر اﻟﺼﻮت‪@…œ wW~|˛ :‬‬
‫أوﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ‪u|eï9 ¨pO U ï ïz :‬‬
‫اﻷوج‪pĢd ¨WJ u :‬‬
‫اوراق اﻟﺸﺠﺮ‪@WÄ ¨üWÖ :‬‬
‫اوراق اﻻﻋﺘﻤﺎد‪Êœd vÄ«Ëñ ÍW~†W :‬‬
‫اﻻوﺳﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ‪ÍdO:UËË— Íb…ËU :‬‬
‫اﻻوﺳﻤﺔ اﻟﻔﺨﺮﻳﺔ∫ ‪Í“UU8 w üW9‬‬
‫اﻻوﻋﻴﺔ‪„WËu :‬‬
‫اﻻوﻋﻴﺔ اﳋﺸﺒﻴﺔ‪s—«œ wWËu :‬‬
‫اﻻوﻋﻴﺔ اﻟﺸﻌﺮﻳﺔ‪5Ëu wWËu :‬‬
‫اﻷوﻋـﻴـﺔ اﻟـﺪﻣـﻮﻳﺔ‪˘˙WM|u??9® Æ˘˙WM?|u?9 w?WËu :‬‬
‫‪©˘˙…ËUz ÍW«u}ÄW‬‬
‫«‪bWË—W ∫cU Ë‬‬
‫اﻻوﻗﺎف‪·U ËWz :‬‬
‫اﻻول‪ÂWW :‬‬
‫اﻻوﻟﻲ )ﻟـﻠﻤـــﻮاد اﳋـــﺎﻣـــﺔ(‪¨ËU?? ?9 ÍW?? ? ? ? —W?? ? :‬‬
‫‪p˙ï9 ÍW—W‬‬
‫اﻻوﻟﻲ‪ -‬ﻟﻠﺪراﺳﺔ‪wU …—W :‬‬
‫‪30‬‬

‫ﺑﺈﳊﺎح∫ ‪—˘“W‬‬
‫ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ∫ ‪X u‬‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ∫ ‪W«ËWâ}ÄW‬‬
‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ∫ ‪…Ë…œdW‬‬
‫اﻟﺒﺎﻟﻎ )ﻟﻠﻮﻟﺪ(∫ —‪Ù«Ë‬‬
‫اﻟﺒﺎﻟﻎ‪ ،‬اﻟﻜﺎﻣﻞ )ﻟﻠﺒﻨﺖ(‪‘«—W) :‬‬
‫ﺑﺎ‪L‬ﺮة‪ ،‬ﻗﻂ∫ )‪eOÖ—W‬‬
‫ﺑﺎ‪L‬ﻘـﺎﺑﻞ )اﻗـﺘـﺼـﺎد(‪‚W?? W ÍW??K? ¨«ËW???…œ :‬‬
‫‪©w«ËW…œ wU8 Ë 58® ∫v†…œ‬‬
‫ﺑﺎ‪L‬ﻘﺎرﻧﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ‪…d|uÖW :‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ∫ ‪«œËË—W wO$U d W ¨d}Ä W ¨Í…d|uÖW‬‬
‫‪vW) U?:?}?? d?}Ä W?:?}? ˜W?z® ∫s}†…œ WM|ËW‬‬
‫‪©…duâ‬‬
‫ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ‪ -‬ﻧﻈﺮاً‪ËUÇW :‬‬
‫اﻟﺒﺎﻟﺔ∫ ‪U‬‬
‫ﺑﺎﻟﻮﻻدة∫ “‪„ULÖ‬‬
‫ ﻣـﻦ اﺑـﻮﻳــﻦ ﻛـــــــــــﺮدﻳــ‚ ﺑـﺎﻟـﻮﻻدة‪Ë p??«œ W? :‬‬‫‪„ULÖ“ Íœ—u wJ}ËU‬‬
‫ﺑﺎﻟﻲ∫ ˙“˘„‬
‫ﺑﺎﻫﺖ∫ ‪ÙU‬‬
‫ﺑﺒﻐﺎء‪w Ëu :‬‬
‫اﻟﺒﺘﺮ‪sñ ¨…ËWMñ :‬‬
‫اﻟﺒﺘﺮاء∫ ‪—U W†u‬‬
‫ﺑﺘﺮول∫ ‪‘…˙ w ËW ¨Ù˘dOÄ‬‬
‫ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ آﺧﺮ‪d wJ}Mñ—…œW :‬‬
‫ﺑﺚ‪ÊœdJ —WÄ :‬‬
‫ﺑﺚ اﻹﺷﺎﻋﺔ‪c«Ëu Ë wœdJ —WÄ :‬‬
‫اﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ∫ ‪wïe+WW wœdJ —WÄ‬‬
‫اﻟﺒـــﺜــﺮات‪ -‬اﻟـﺒــﺜـــﻮر ®‪ÍWJ?á“ :©»U?? ?:? ?A?« V/‬‬
‫‪WJ«uL ¨wM|Ëô‬‬
‫اﻟﺒﺠﻊ‪‘u U W :‬‬

‫»‬
‫ﺑﺌﺮ‪dO :‬‬
‫ﺑﺎﺋﺮ )ﻟﻸرض(‪—Ëu ¨—UW :‬‬
‫‪—ËËeÖU ¨Ùïà ∫fzU‬‬
‫ﺑﺎﺋﻊ∫ ‪‘˘dH ¨—UO8˘d+‬‬
‫ ﺑﺎﺋﻊ ﺷﺎري∫ ‪‘˘ñH ñJ‬‬‫ﺑﺎب‪Í—…œ ¨ËË—…œ ¨WÖ—…œ ¨…“«Ë—…œ :‬‬
‫ﺑﺎﺑﻮﻧﻚ )ﻧﺒﺎت(‪WKu} WËu:W ¨ÊËu:W :‬‬
‫ﺑﺎﺣﺚ‪—WïWÑ ¨…ËW†ïJ} ¨d}MJAÄ :‬‬
‫ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر‪w9uÄW ¨w —uW :‬‬
‫ﺑﺎﺧﺮة‪w WÖ ¨—ïÄUÄ :‬‬
‫اﻟﺒﺎدرة )ﺑﺪاﻳﺔ(‪Í—WJ}Ä X…œ ¨p}á…œ :‬‬
‫اﻟﺒﺎدرة )ﻟﻠﻨﺒﺎت(‪…—WWÇ :‬‬
‫ﺑﺎرد∫ ‪—U ¨Í“W ¨œ—U‬‬
‫ﺑﺎرد‪ -‬ﺳﺎﻟﺐ‪œ—U :‬‬
‫اﻟﺒﺎرز )اﻟﻨﺎﺗﻲء(‪p d} ¨e ï :‬‬
‫ﺑﺎرود‪cËË—U :‬‬
‫ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء∫ ‪wK ˛ ¨W W~Ž} ¨—…œW‬‬
‫ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار∫ ‪WAO W) ¨Â«Ë…œ—W ¨WMO:W W‬‬
‫اﻟﺒﺎﺳﻞ∫ ‪«“Uz ¨—…œWM†ï ¨“WW‬‬
‫ﺑﺎﺻﺮ‪ -‬دﻟﻴﻞ‪ñ}ËUÇ :‬‬
‫اﻟﺒﺎﻋﺚ‪d}M :‬‬
‫اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﺤﺮارة‪—…b w —WÖ :‬‬
‫ﺑﺎﻗﻼء∫ ‪WK UÄ‬‬
‫ﺑﺎﻗﺔ∫ ‪p…œ ¨pÄWÇ‬‬
‫ﺑﺎﻗﻲ‪…ËWU ¨…ËUL8UÄ :‬‬
‫اﻟﺒﺎﻛﺮ‪ -‬اﻟﻮﻗﺖ‪ËË“W—W ¨ËË“ :‬‬
‫اﻟﺒﺎﻛﺮ‪ -‬اﻟﺒﻨﺖ‪pAOW ¨ê :‬‬
‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﺿﺔ‪ -‬ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ‪w|d W :‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ∫ ‪«b}Ä «b}Ä‬‬
‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب∫ ‪«ËœË—W ¨…—ïW…—ï‬‬
‫‪31‬‬

‫ﺑﺪون ﻣﻄﺮ∫ ‪Ê«—U v ¨…—UW‬‬
‫ﺑﺪون ﻣــــﻌـــﺮﻓــــﺔ∫ ?‪∫Èd? u?? ? Ö…œ ÆwU?W ¨…Ëï?? ? 9W‬‬
‫‪ÆåwUW Ë wO…œò‬‬
‫اﻟﺒﺪﻳﻞ∫ ‪…Ë…d~}L‬‬
‫اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺪ‪e‬ﻘﺮاﻃﻲ∫ ‪w «du1œ Í…Ë…d~}L‬‬
‫ﺑﺪﻳﻬﻴﺔ∫ ‪XKËWW~†W‬‬
‫اﻟﺒﺬار∫ ‪ÊœdËï‬‬
‫اﻟﺒﺬار واﳊﺮاﺛﺔ‪Ëï8 Ë Ëï :‬‬
‫ﺑﺬر∫ ‪˜ï ¨Ëï‬‬
‫ﺑﺬر اﻟﻘﻄﻦ‪W«u WÄ :‬‬
‫ﺑﺬرة ﺷﺘﻮﻳﺔ‪WU“ ÍËï :‬‬
‫ﺑﺬرة ﻧﺎﺑﺘﺔ‪…—WWÇ :‬‬
‫اﻟﺒﺬور اﻟﺼﻴﻔﻴﺔ‪WMËU) ÍËï :‬‬
‫اﻟﺒﺬيء )ﺑﺬيء اﻟﻠﺴﺎن(‪fOÄ ÊU “ :‬‬
‫اﻟﺒﺮ∫ ‪˛W‬‬
‫اﻟﺒﺮاءة∫ ‪WUUÄ‬‬
‫ﺑﺮاءة إﺧﺘﺮاع‪ÊUM})«œ Íó|ËUN…œ :‬‬
‫ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ∫ ‪Í—«b†Uïz ÍWUUÄ‬‬
‫ﺑﺮاق∫ ‪—«œWJKd‬‬
‫ﺑﺮج‪ËuW :‬‬
‫ﺑﺮدي )ﻧﺒﺎت(∫ “…‪Â…˙W ¨‰‬‬
‫ﺑﺮزخ∫ ‪„…“—W‬‬
‫ﺑﺮﺳﻴﻢ∫ }‪Êe ¨WŽM|Ë ¨…˙Wá‬‬
‫ﺑﺮﻋﻢ∫ ‪pAÄ ¨WJÄïÖ ¨˘dÇ‬‬
‫ﺑﺮﻋـﻢ زﻫﺮي∫ ‪¨…˛ï?JA? ¨W?? ? ?â?u?? ? ?9 ¨Ùu?? ? ?Ö Í˘d?Ç‬‬
‫‪ÙuÖ ÍWJÄïÖ‬‬
‫ﺑﺮﻋﻢ اﻟﺸﺠﺮ‪È—«œUJAÄ ¨˘dÇ :‬‬
‫اﻟﺒﺮق∫ ‪WJËd‬‬
‫ﺑﺮﻛﺎن∫ ‪ÊUJuÑ ¨ÍdÖUz wU ¨ÊUñÖ‬‬
‫ﺑﺮﻛﺎن ﺛﺎﺋﺮ∫ ‪Ëuâ†W) wUñÖ‬‬
‫ﺑﺮﻛﺎن ﺧﺎﻣﺪ∫ ‪…Ë«˛u wUñÖ‬‬

‫ﺑﺤﺎر‪Ê«ËU—…œ :‬‬
‫ﺑﺤﺖ‪ ،‬ﺻﺮف‪w WÄ ¨cËË˙ :‬‬
‫اﻟﺒﺤﺚ‪…ËWMO†ï :‬‬
‫اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‪wK«“ Í…ËWMO†ï :‬‬
‫ﺑﺤﺮ‪U—…œ :‬‬
‫ﺑﺤﺴﺐ∫ ‪w}ÄW ¨Í…d|uÖW‬‬
‫ﺑﺤﺔ∫ ‪ÍñÖ @…œ ¨ÊËuñÖ‬‬
‫ﺑﺤﻴﺚ∫ ‪È—ïLW‬‬
‫ﺑﺤــــﻴــــﺮات ﺑﺮﻛــــﺎﻧﻴــــﺔ‪ÊU? ¨s|ó?Äd?? ? ÖUz Í—«u?|—“ :‬‬
‫‪wUJuÑ‬‬
‫ﺑﺤﻴﺮة∫ “—|‪—«u‬‬
‫ﺑﺤﻴﺮة ﻫﻼﻟﻴﺔ‪wW«ËW Í—«u|—“ :‬‬
‫ﺑﺨﺎر ا‪L‬ﺎء‪ËUz wL†W) :‬‬
‫ﺑﺨﺲ‪Ê«“—Wz ¨Ê«“—W) :‬‬
‫اﻟﺒﺨﻞ‪ -‬اﻟﻐﻴﺮة‪wKW ¨wïMÇ ¨Íœ˛˙ :‬‬
‫اﻟﺒﺨﻴﻞ∫ ˙˛‪fW ¨„ïMÇ ¨œ‬‬
‫ﺑﺪاﻟﺔ∫ ~‪WÖ˙ï~ ¨˙ï‬‬
‫ﺑﺪاوة∫ ˙…‪ÍbWÑ…˙ ¨w W«b…Ë‬‬
‫ﺑﺪاﺋﻲ‪wU …—W :‬‬
‫اﻟﺒﺪاﺋﻲ )ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(‪wW …˙ :‬‬
‫ﺑﺪاﻳﺔ∫ ‪U …—W ¨p}á…œ‬‬
‫اﻟﺒﺪو‪ -‬ﺑﺪوي∫ ˙…‪—WÇï ¨˙W~†ïÇ ¨b…Ë‬‬
‫اﻟﺒﺪر∫ ‪…œ—«uÇ w~U ¨…ËW8 …œ—«uÇ‬‬
‫ﺑﺪل∫ ‪…Ë…d~}L‬‬
‫ﺑﺪل‪ -‬ﺑﺪﻻً∫ ‪w UOLW‬‬
‫اﻟﺒﺪﻟﺔ∫ ‪¯—W‬‬
‫ﺑﺪن‪ -‬اﳉﺴﻢ∫ ‪‘W ¨WWL‬‬
‫ﺑﺪون∫ ‪vW‬‬
‫ﺑﺪون ﺟﺪوى‪ ،‬ﻫﺒﺎء‪˘ñO+W :‬‬
‫ﺑﺪون ﺷﻚ∫ ‪ÊU uÖ v‬‬
‫‪p†W v ¨œËu v ∫…bzU+ ÊËb‬‬
‫‪32‬‬

‫ﺑَﺮَﻛﺔ∫ ‪XOÄ‬‬
‫اﻟﺒﺮﻛﺔ∫ ‪pà}Wz‬‬
‫ﺑﺮ‪L‬ﺎن∫ ‪wW? Ëu?$Wz ¨ÊU?«ñ? …œ Í˙ï? ¨ÊU? W—WÄ‬‬
‫‪wULAO‬‬
‫ﺑﺮ‪L‬ﺎن Œﻮذﺟﻲ∫ ‪wWËu/ wU W—WÄ‬‬
‫ﺑﺮم∫ ‪58uÖ ¨Ê«bËu ¨Ê«œU‬‬
‫ﺑﺮﻣﺎﺋﻲ∫ ‪ÍËUJ8Ë ¨w…ËUJ8Ë‬‬
‫ﺑﺮﻣﻴﻞ∫ ‪qO —W ¨éOÄ‬‬
‫اﻟﺒﺮﻧﺰ∫ ‪e˘d‬‬
‫اﻟﺒﺮة∫ ‪WJ…œ‬‬
‫ﺑﺮﻫﺎن∫ ‪˜˘dÖ ¨s}*W vÄ ÍW~†W‬‬
‫ﺑﺮﻫﺔ‪ -‬ﳊﻈﺔ∫ }‪ÊUÇË ¨sN} ¨s‬‬
‫ﺑﺮوز∫ ‪„d} ¨WËu‬‬
‫اﻟﺒﺮوز )ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﻞ(∫ )‪s ËWJ†W‬‬
‫اﻟﺒﺮوزات∫ ‪w«“—W‬‬
‫ﺑﺮودة∫ ‪U —W ¨Íœ—U‬‬
‫ﺑﺮوش )ﺧﻴﺎﻃﺔ(∫ ‪bWW9W‬‬
‫ﺑﺮي∫ ‪wW8…œ ¨w…˛W‬‬
‫ اﻟﻘﻮات اﻟﺒﺮﻳﺔ∫ )}‪w…˛W wWÖe‬‬‫اﻟﺒﺮي )ﻟﻠﻨﺒﺎت(∫ }‪WKu‬‬
‫ﺑﺮﻳﺪ∫ ‪WïÄ‬‬
‫اﻟﺒﺮﻳﻖ ‪ -‬اﻟﺒﺮق‪pËd ¨pKd :‬‬
‫ﺑﺮ‪e‬ﺔ‪ ،‬ﻟﻮﻟﺐ∫ ‪—…œU ¨W˘œU ¨ïL‬‬
‫اﻟﺒﺮ‪e‬ﺔ )ﻟﺜﻘﺐ اﳋﺸﺐ(∫ ‪WWJWz‬‬
‫ﺑﺰاﻟﻴﺎ∫ ‪WJ†ïÄ‬‬
‫ﺑﺴﺒﺐ ان‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ∫ ‪W c…—UW‬‬
‫ﺑﺴﺮﻋﺔ∫ ‪w«d}9W ¨WWÄW ¨“WW‬‬
‫ﺑﺴﻴﻂ∫ ‪UU ¨…œU‬‬
‫ﺑﺸﺮ∫ ‪w …œUz ¨œ«eO …œUz‬‬
‫ﺑﺸﺮاﻫﺔ∫ ‪Wá†W)W‬‬
‫ﺑﺸﺮط∫ ‪p}L—W W‬‬

‫ﺑﺸﺮة∫ ‪ó|u‬‬
‫اﻟﺒﺸﺮة اﻻوﻟﻴﺔ∫ ‪w WW Íó|u‬‬
‫اﻟﺒﺸﺮة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ∫ ‪w…ËU Íó|u‬‬
‫ﺑﺸﺮى∫ ‪wM}Öe‬‬
‫ﺑﺸﺮي∫ ‪wWÑ˘d ¨w˘d‬‬
‫ﺑﺼﺮي∫ ‪wWœ‬‬
‫ﺑﺼﻞ∫ ‪“UçOÄ ¨“UOÄ‬‬
‫ﺑﺼﻮرة وﺻﻔﻴﺔ∫ ‪”U…u}8‬‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ∫ ‪wAÖ Í…u}8W‬‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة∫ ‪ï9ËW«˙ Í…u}8W‬‬
‫ﺑﺼﻮرة ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ∫ ‪˛«Ë…—W Í…u}8W‬‬
‫ﺑﺼﻴﺺ∫ ‪c˘e ¨pKeÄ‬‬
‫ﺑﻀﺎﺋﻊ‪ -‬ﺑﻀﺎﻋﺔ‪üU :‬‬
‫ﺑﻂ‪ÍË«d :‬‬
‫ﺑﻄﺎرﻳﺔ∫ ‪Íd UÄ ¨qOÄ‬‬
‫ﺑﻄﺎﻗﺔ∫ ‪XOK‬‬
‫ﺑﻄﺎﻟﺔ∫ }‪Í—UJ‬‬
‫ﺑﻄﺎﻧﺔ∫ ‪‘ïÄËU‬‬
‫ﺑﻄﺎﻧﻴﺔ∫ ‪su‬‬
‫اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ∫ ‪pd WÄ ¨su~WÄ‬‬
‫ﺑﻄﻞ∫ ‪Ê«ËW†UÄ‬‬
‫ﺑﻄﻦ∫ ‪¯—Ë ¨¯“ ¨p‬‬
‫ﺑﻄﻲء∫ ‪Íb}) ¨ï9…—WW ¨wWM}8 ¨XK‬‬
‫ﺑﻌﺜﺔ∫ }‪…œd‬‬
‫ﺑﻌﺜﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ∫ }‪wK«“ Í…œd‬‬
‫ﺑﻌﺪ∫ ‪«Ëœ ¨‘UÄ‬‬
‫ﺑﻌﺪ ج‪ -‬اﺑﻌﺎد‪bW)…˙ ¨Í—ËËœ :‬‬
‫ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺼﺮ‪Uñ ËUÇU ¨wMO—ËËœ :‬‬
‫ﺑﻌﺪ ﺣﻘﻴﻘﻲ‪WMO W«˙ w—ËËœ :‬‬
‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﻨﻲ‪wïÄ w—ËËœ :‬‬
‫اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺼﺎدي∫ ‪wU w—ËËœ‬‬
‫‪33‬‬

‫ﺑﻌﺾ‪p|bW) :‬‬
‫ﺑﻌﻮض‪wA}Ä ¨WËuA} ¨WJA}Ä :‬‬
‫ﺑﻌﻴﺪ‪—ËËœ :‬‬
‫ﺑﻌﻴﺮ‪dA}/ ¨d8Ë :‬‬
‫ﺑﻐﻴﺾ∫ ‪ÙUW+œW ¨“W/U ¨X|d ¨u|“œ‬‬
‫اﻟﺒﻘﺎء‪ÊU —W) :‬‬
‫ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻸﺻﻠﺢ∫ )‪WMd «“U ï ÊU —W‬‬‫ﺑﻘﺎﻳﺎ‪…ËUL8UÄ :‬‬
‫ﺑﻘﺪر∫ ‪ÍbW)W ¨Í…b…ËWz‬‬
‫ﺑﻘﺮ‪ -‬اﺑﻘﺎر‪‰WÖUÖ ¨‰ïÖËUÖ ¨©U~U ® ŒüËW8…˙ :‬‬
‫ﺑﻘﺮة∫ ‪è}Ç ¨U~U‬‬
‫ﺑﻘﻌﺔ∫ ‪pMÄ ¨wMÄ ¨WJMÄ‬‬
‫ﺑﻘﻮة∫ ‪ËU W ¨5 W‬‬
‫اﻟﺒِﻜﺮ∫ ‪…—Wï‬‬
‫اﻟﺒِﻜﺮ‪ -‬ﻟﻸرض‪—UW :‬‬
‫اﻟﺒﻜﺮة∫ ‪WJM}K9‬‬
‫ اﻟﺒﻜﺮة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ‪„˘eW ÍWJM}K9 :‬‬‫ﺑﻼء∫ ‪üW‬‬
‫ﺑﻼﺗ‚∫ ‪5 öÄ‬‬
‫ﺑﻼ ﺣﺪود‪—ËuM v :‬‬
‫ﺑﻼ ﺣﺪود‪ -‬ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت وا‪L‬ﻨﻈﻤﺎت∫ ‪ñ—ËuM‬‬
‫ اﻃﺒﺎء ﺑﻼ ﺣﺪود∫ ‪ñ—ËuM wUJAó‬‬‫ ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود∫ —˘˛‪ñ—ËuM wU«ËW U‬‬‫ﺑﻼد∫ ‪cüË‬‬
‫ ﺑﻼد ﻣــــﺎﺑـ‚ اﻟﻨـﻬــــﺮﻳﻦ∫ ‪cËu?? ? L Ê«u?? ? ?} w? üË‬‬‫—‪UO U ïĢe} ¨—UËË‬‬
‫ﺑﻼﺷﻚ∫ }~‪ÊU u‬‬
‫ﺑﻼط∫ ‪UÖ…—U ¨«—W‬‬
‫ﺑﻼﻃﺔ∫ ‪w8U‬‬
‫ﺑﻼﻏﺔ∫ “ ‪w«u8ï9 ¨Íó}:«Ë…˙ ¨ÍË«—UÄ ÊU‬‬
‫ﺑَﻠﺒَﻠﺔ∫ ‪Wu}A‬‬

‫اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت∫ ‪wUÑñ|˛U ¨w«Ë…—U8‬‬
‫ﺑﻠﻌﻮم∫ ‪„ËWz ¨ËË—WÖ‬‬
‫ﺑﻠﻬﺎرزﻳﺎ∫ ‪Ue—UNW‬‬
‫ﺑﻠﻮرة∫ ‪—ËuW ¨ÙUKd‬‬
‫ﺑﻠﻮري‪ -‬ﻣﺘﺒﻠﻮر∫ ‪w†UKd ¨s—ËuW‬‬
‫ﺑَﻠﻰ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻦ‪U ¨x :‬‬
‫ﺑﻠﻴﻮن∫ ‪ÊïOK —«“W) ¨ÊïOK‬‬
‫“ﻮﺟﺐ∫ ‪ÍWÄ ‰ ¨w}ÄW‬‬
‫ﺑﻨﺎء‪ÊU˘— :‬‬
‫ﺑﻨﺎء‪-‬ﺑﻨﺎﻳﺔ∫ ‪w)UÑUz ¨WU9W†U ¨UMO‬‬
‫اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺤﺘﻲ∫ ‪…óOM ¨ÊUM‬‬
‫اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻮﻗﻲ∫ ‪…óOU ¨ÊU9—W‬‬
‫ﺑﻨﺪ∫ ‪‘W ¨bW‬‬
‫اﻟﺒﻨﺪ‪ -‬اﻟﻔﻘﺮة∫ ‪WÖñ‬‬
‫ﺑﻨﺪﻗﻴﺔ∫ ‪@WH‬‬
‫ﺑﻨﺪول‪ ،‬رﻗﺎص‪ ،‬ﺧﻄﺎر‪ ،‬ﻧﻮاس∫ ‪Ù˘bW‬‬
‫ﺑُﻨْﺼُﺮ )أﺣﺪ اﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪ(∫ ‪W Ëu W$WÄ‬‬
‫ﺑﻨﻈﺮ اﻹﻋﺘﺒﺎر∫ —…‪ÊœdËUÇ‬‬
‫ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ∫ ‪W~|˙ ÊU W)W‬‬
‫ﺑﻨﻔﺴﺞ∫ ‪g+WM ¨W8ËW…Ë‬‬
‫ﺑﻨﻴﺔ∫ ‪W UNJ}Ä‬‬
‫ﺑﻮاب‪ -‬ﺑﻮاﺑﻲ∫ ‪ÊUÑWÖ—…œ ¨Ê«ËWÖ—…œ‬‬
‫ﺑﻮاﺑﺔ∫ ‪…“«Ë—‹…œ‬‬
‫ﺑﺆﺑﺆ∫ ‪pO:O ¨WK:O‬‬
‫اﻟﺒﻮﺗﻘﺔ∫ ‪W ï‬‬
‫ﺑﻮر∫ ‪—UW‬‬
‫اﻟﺒﻮر∫ ‪s|ñ‬‬
‫ﺑﻮرق‪ ،‬ﺟﺒﺲ‪„…—ï :‬‬
‫ﺑﺆرة∫ ‪WÖËUÇ‬‬
‫ﺑﺆرة اﻟﺘﻮﺗﺮ‪Ͳd ÍWÖËUÇ :‬‬
‫ﺑﺆرة‪ ،‬ﻣﺨﺰن‪ ،‬ﻣﺠﻤﻊ‪WÖï :‬‬
‫‪34‬‬

Í—«˛ ¨Í—ËËeÖU ¨w†ïà ¨w W U)W ∫‫ﺑﺆس‬
wW†W ∫‫اﻟﺒﻮص‬
d WLOU ≤[µ¥ ∫W U…œ W ¨ÈdÖ ∫‫ اﻧﺶ‬،‫ﺑﻮﺻﺔ‬
”UWÖËË— ¨W UWK:O ∫‫ﺑﻮﺻﻠﺔ‬
eO ∫‫ﺑﻮل‬
…dW8 ÍeO :‫اﻟﺒﻮل اﻟﺴﻜﺮي‬
ËuÄWÄ ¨ï…bu :‫ﺑﻮم‬
cUáOá ¨wá ∫‫ﺑﻴﺎض‬
ÙU ¨WM}á ∫‚‫ اﻟﻌ‬-‫ﺑﻴﺎض‬
W~M˛ ∫(‫ﺑﻴﺌﺔ )ﻣﺤﻴﻂ‬
5uÖ ¨bu ¨—«u˛ ∫‫ﺑﻴﺌﺔ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ‬
ÍËUz Í—«u˛ ∫‫ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ‬
“«ËW~U :‫ﺑﻴﺎن‬
W~MOA ¨ÙU :‫ﺑﻴﺖ‬
‘…˙ vï ¨ÙUL8…˙ ¨—«Ë…œ ∫‫ﺑﻴﺖ اﻟﺸﻌﺮ‬
W UÇ ∫‫ﺑﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة‬
ÊU? WJ?Ǣd?? ? ? O?Ä«œ wËu?U?? ? ? 9 :‫ﺑﻴـﺖ اﻟﻌـﻨﻜـﺒـــــﻮت‬
„dOÄ sÑW ¨Wï†UŽ†UL
ÊU…—ËW) ∫‫ﺑﻴﺘﻮﻧﺔ‬
p}) ¨WJK}) :‫ﺑﻴﺾ‬
«—WÖ ∫‫ﺑﻴﺾ اﳊﺸﺮات‬
wWJK}) ∫‫اﻟﺒﻴﻀﻮي‬
Í—«bU1WÄ ∫‫ﺑﻴﻌﺔ‬
wW8Ëu8 ÍËuU9 ∫‫اﻟﺒﻴﻮت اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ‬

(
ïJ8UÄ ∫(‫اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻣﻠﺤﻖ‬
Ë…ñWÄ ∫(‫اﻟﺘﺎﺑﻊ )ﻟﻠﻄﺮﻳﻖ‬
…“U…—«œ :‫ﺗﺎﺑﻮت‬
Ê«dJ}—U ¨s ËW—U—W ¨Ê«dJ} —U ∫‫ﺗﺄﺛﺮ‬
¨Êœd?J}? —U?? ? ? ¨w W?—W~?—U?? ? ? ¨—˘bU? ∫‫ﺗﺄﺛـﻴــــﺮ‬
Í—U:9«œ ¨ÊœdJ}—U
ÊUÖ—“U ∫‫ﺗﺎﺟﺮ‬
—«œïÇ ∫‫ﺎﺷﻴﺔ‬L‫ﺗﺎﺟﺮ ا‬
W—U Í…Ëx—W ∫‫ﺗﺎج اﻟﻌﻤﻮد‬
ÊËuËdOÖ ¨7K9«Ëœ ¨…ËW«bKÖ ∫‫ﺗﺄﺧﻴﺮ‬
„˘dœ ¨ËËó} ∫‫ﺗﺎرﻳﺦ‬
W UM˛ ¨ÊU˛ ÍËËó} ∫‫ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻴﺎة‬
¨‘WËU) w˘dœ ¨ïËU ÍËËó?} ∫‫ﺗﺄرﻳﺦ ﻣﺸﺘﺮك‬
pAáÑW) UËËó}
Œd v ¨ıËuÄ ∫‫ﺗﺎﻓﻪ‬
X|d ÊW1œ ¨ıËuÄ cW†«ËË˙ :‫ﻨﻈﺮ‬L‫ﺗﺎﻓﻪ ا‬
Ê«—u9«œ ∫‫ﺗﺂﻛﻞ‬
W UÄËËœ ∫‫اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ‬
ÊËudÖï) ∫‫ﺗﺂﻟﻒ‬
5Id ¨…ËWUJKd ∫‫ﺗﺄﻟﻖ‬
w«Ëœ ∫‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‬
Íñ}~öOÄ ¨Ê«ñ}Ö ÊöOÄ ¨ÊöOÄ ∫‫اﻟﺘﺂﻣﺮ‬
Êœd—e) ¨ÊU «— ∫‫اﻟﺘﺄﻣﻞ‬
5«œ ¨Êœd 5«œ ¨Êœd—WÖïK ∫‚‫ﺗﺄﻣ‬
Wï—W ∫‫اﻟﺘﺄﻧﻴﺐ‬
Ê«œóË ÍWï—W :‫ﺗﺄﻧﻴﺐ اﻟﻀﻤﻴﺮ‬
ÊËu—UW ∫‫اﻟﺘﺄﻫﺐ‬
©…ËËbUO8 W…—U ï «dU® ¨ÊbUO8 ∫‫اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ‬
WUK«“ wbUO8 ∫‫اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬
…—e ¨WË :‫ﺗﺎﺋﻪ‬
35

…ËWËu˙ï8 ∫‫ﺗﺘﺪﻟﻰ≠ ﺗﺪﻟﻲ‬
s…œ c—WÄ ∫‫ﺗﺘﻔﺮق‬
Êñ‹…œ dW ∫‫ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ‬
v…œ WKO —uÖ ∫‫ﺗﺘﻜﻮر‬
…ËUL8UÄ ¨—WË«ËW ∫‫اﻟﺘﺘﻤﺔ‬
È˛ñÄ…œ ∫‫ﺗﺘﻨﺎﺛﺮ‬
ÊbUáWÇ ∫‫ﺗﺜﺒﻴﺖ‬
ÊËu Êu ∫‫ﺗﺜﻘﺐ‬
wUÖ—“U :‫ﺘﺎﺟﺮة‬L‫ ا‬-‫اﻟﺘﺠﺎرة‬
œ«“Uz wOUÖ—“U :‫اﻟﺘﺠﺎرة اﳊﺮة‬
…Ë«dW wOUÖ—“U :‫ﻘﻴﺪة‬L‫اﻟﺘﺠﺎرة ا‬
Êœd g}W :‫ﲡﺎذب‬
wÑWN…Ë ¨ÊU$uÖ :‫ﲡﺎﻧﺲ‬
«œï? c—U W?ò ∫Èd u?? ? ?Ö…œ Æc—U? ¨XU?z ∫‫ﲡــــﺎه‬
ÆåÈd uÖU vÄ râO)
s U)…ËW~…œW :‫ﲡﺎوب‬
w«—ïK ¨Í—ïK :‫ﲡﺎوﻳﻒ‬
—«œ w—ïK :‫ﲡﺎوﻳﻒ اﻻﺷﺠﺎر‬
…ËWM dÖ pK}z :‫ﲡﺒﻴﺮ‬
…ËWœdJ|u ∫‫ﲡﺪﻳﺪ‬
ÊËu “Wz :‫ﲡﺮﺑﺔ‬
…ËWœdJ ËË— :‫ﲡﺮﻳﺪ‬
p|˛ ¨ÊËu cWK W?¨…ËWËu p} :‫ ﺗﻔﻜﻚ‬-‫ﲡـﺰؤ‬
ÊËuWÑ
ÊdWÑ p|˛ ¨…ËWœd p} :‫ﲡﺰﺋﺔ‬
¨Íe?OJ…œ ¨w?W?O?+W?9 :‫ اﳉـﺎﺳﻮﺳـﻴـﺔ‬-‫اﻟﺘـﺠـﺴﺲ‬
Í˙uO
ÊËu ıdÇ ∫‫ﲡﻌﺪ‬
ÊdJJA) ¨…ËWœdJJ8Ë ∫‫ﲡﻔﻴﻒ‬
ÊUW :(‫ﲡﻤﺪ )ﺗﺼﻠﺐ‬
…ËWËuï :‫ﲡﻤﻊ‬
36

Íd~Wô ∫‫اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ‬
ó|Ëu Ë ∫‫ ﻣﺤﺎدﺛﺔ‬،‫ﺗﺒﺎﺣﺚ‬
vÄ ¨˙ï?? ?Öu†U?z ¨…ËWM˙ï?? ?Ö ∫‫ اﻟـﺘــﺒـــﺪﻳﻞ‬-‫اﻟﺘـــﺒــﺎدل‬
s˙uNÖ
…—WËËœ Í…ËWM˙ïÖ ∫‫ﺗﺒﺎدل ﻣﺰدوج‬
v˙ï~}L :‫ﻮﺿﻊ‬L‫ﺗﺒﺎدل ا‬
p}z nËœ ‰ ¨«ËœW«Ëœ ∫ً‫ﺗﺒﺎﻋﺎ‬
ÊËuÇW p|Ë ∫‫اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ‬
ËuÇW p|Ë ∫‫ﺘﺒﺎﻳﻨﺎت‬L‫ ا‬wM|uï9 ∫‫ﺗﺒﺠﺢ‬
ÊËu r†W)W ∫‫ﺗﺒﺨﺮ‬
5A9W ¨Êœd r†W)W ∫‫اﻟﺘﺒﺨﻴﺮ‬
ÊœdJ —WÄ ∫‫ﺗﺒﺪﻳﺪ‬
Ê«œ˘ñO+W ∫‫اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ‬
Êœd X9W ∫‫ﺗﺒﺮع‬
Ê«œ pAÄ ¨Êœd˘dÇ ∫‫ﺗﺒﺮﻋﻢ‬
Êd—U ¨Êœdœ—U ∫‫اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ‬
Í“˘œËuUO ¨ÊœdWUUÄ ∫‫اﻟﺘﺒﺮﻳﺮ‬
ÊœdJ8ïÄËU ∫‚‫ﺗﺒﻄ‬
w}ÄW ¨Í…d|uÖW ∫ً‫ﺗﺒﻌﺎ‬
WÑWËu:ÑüW ¨…ËWËuËx ∫‫اﻟﺘﺒﻌﺜﺮ‬
w WïJ8UÄ ∫‫اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ‬
Í—ËuUz wO WïJ8UÄ ∫‫اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
ÊUJ— ∫‫ﺗﺒﻠﻮر‬
ÊËu ÙUKdW ∫‫ﺗﺒﻠﻮر‬
Êœdó|˙œ—W ∫‫ﺗﺒﻠﻴﻂ‬
ÊbUWÖ«˙ ،ÊbUWÖ«˙ vÄ ∫‫ﺗﺒﻠﻴﻎ‬
vM|u…œ «Ë ∫‫ﺗﺒﺪو‬
«ËœË—W ∫‫ﺗﺘﺎﺑﻊ‬
ÊËuÇ«œ«ËœW ∫‫ﺗﺘﺒﻊ‬
s d~†W) ÊËu8 ∫‫ﺗﺘﺒﻊ اﻻﺛﺮ‬

ÊbULL ∫‫اﻟﺘﺤﺸﻴﺪ‬
wW?Öe}?) wbUL?L ∫‫ ﲢﺸـﻴﺪ اﻟﻘﻮات اﻟـﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬wUÄu
vLL…œ ∫‫ ﺗﺘﺤﺸﺪ‬ÊUM}N…œW :‫ﲢﺼﻴﻞ‬
Êd ˜W)—W ¨Êœd…œU Uz :‫ﲢﻀﻴﺮ‬
Pelixîn 5)WÄ ¨ÊËuÇ p}ÄuJ} :‫ﲢﻄﻢ‬
Pelixandin ÊbU)WÄ ¨Ê«œ p}ÄuJ} :‫ﲢﻄﻴﻢ‬
Íe|—UÄï9 ¨e|—UÄ ∫‫اﻟﺘﺤﻔﻆ‬
Êœd e|—UÄ Ê«b~…œ W ∫‫اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ‬
…“«ËU :‫اﻟﺘﺤﻔﺔ‬
åÈe}…œ —WW ÂUOœò ∫v†…œ ÆÊb«e} :‫ﲢﻘﻴﺮ‬
Êb«e} ï9 :‫ﲢﻘﻴﺮ اﻟﻨﻔﺲ‬
ÍœWUM}) ¨…ËWœdJ\U ¨…ËWM˛ï :‫ﲢﻘﻴﻖ‬
ÍœWUM}) ï9 :‫ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺬات‬
w WO†«“ ¨ÊËu Ù«“«œ—WW :‫اﻟﺘﺤﻜﻢ‬
ÍóËU :‫ﲢﻜﻴﻢ‬
s“˙ ¨…ËWËu:O8 ∫‫ﲢﻠﻞ‬
…ËWœdJO8 :‫ﲢﻠﻴﻞ‬
Í—UJO8 :‫ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ‬-‫ﲢﻠﻴﻞ‬
‰WÖe}) Í…ËWœdJO8 :‫ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮى‬
wU…—U Í…ËWœdJO8 :‫ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‬
Í—ïL Í…ËWœdJO8 :‫ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻮﻋﻲ‬
ÍdÖWÖ—W :‫ﲢﻤﻞ‬
Êb«˛d :‫ﲢﻤﻴﺺ‬
Í—UUO ï ¨ÊœdUO ï :‫ﲢﻨﻴﻂ‬
Ê«˙ïÖ :‫ﲢﻮل‬
˜ö ¨Ëx :‫ ﺳﻼم‬-‫ﲢﻴﺔ‬
X9W :‫اﻟﺘﺨﺖ‬
5)W ¨5W :‫ﺗﺨﺜﺮ‬
s|u9 wMOW :‫ﺗﺨﺜﺮ اﻟﺪم‬
37

7W :‫ﲡﻤﻴﺪ‬
wœdñ ÊU wœd?JW:M ∫‫ﲡﻤﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻼم‬
w8Uz ÍW˘dÄ
ÊdJ ï ¨…ËWœdï :‫ﲡﻤﻴﻊ‬
ÊUW p} :(‫ﲡﻤﻴﻊ )ﻟﻠﻤﻜﺎﺋﻦ‬
Ê«œ XA«—Uz ¨Êbö W9 ¨Êœd Ê«uL ∫‫اﻟﺘﺠﻤﻴﻞ‬
ÍdÖb|“ :‫اﻟﺘﺠﻨﺲ‬
ÍdÖ“U—WW :‫اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ‬
ÍdÖ“U—WW wO W«—W…u|˙W :‫ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ‬Í—UÇU wM dÖ “U—WW ∫‫اﻟﺘﺠﻨﻴﺪ اﻻﺟﺒﺎري‬
Ê«b}Ä W…—W :‫ﺗﺰوﻳﺪ‬-‫ﲡﻬﻴﺰ‬
W…—W :‫ﲡﻬﻴﺰات‬
Ê«˙WÖ :‫ﲡﻮل‬
w«—ïK :‫ﲡﻮﻳﻒ‬
ÈdÖ…œ ï9W :‫ ﺗﻀﻢ‬-‫ﲢﺘﻮي‬
s dÖËuUO :‫اﻟﺘﺤﺠﺞ‬
ÊËuœ—WW :‫ﲢﺠﺮ‬
c«œ…œËË˙ :‫ﲢﺪث‬
ÊËuËË˙WËË˙ ¨ÊUË…dÖW ï9 :‫ﲢﺪي‬
ÊU«œ…œ«˙ ¨Êœd—Uœ …œ«— :‫ﲢﺪﻳﺪ‬
Êœd ÊUAOM…œ :‚‫ ﺗﻌﻴ‬-‫ﲢﺪﻳﺪ‬
WÇ…Ë wœdJ—Uœ :‫ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻨﺴﻞ‬
ÊËu œ«“Uz ¨Í—UÖ“— ¨Í“«d+—W :‫ﲢﺮر‬
5MJAÄ ¨Ê«˙WÖ«œ«ËœW :‫ ﻓﺤﺺ‬-‫ﲢﺮي‬
Ê«bU) ¨ÊbüËuL ¨Êb«Ëe ∫‫ﲢﺮﻳﻚ‬
Êœd «—W/ :‫ﲢﺮ‬
Ê«bU) ∫‫ﲢﺮﻳﺾ‬
ÊœdJUÇ :‚‫ﲢﺴ‬
WÇ…Ë wœdJUÇ :‫ ﲢﺴ‚ اﻟﻨﺴﻞ‬5LL ¨ÊULL ∫‫اﻟﺘﺤﺸﺪ‬
Í—ËuM wMOLL ∫‫اﻟﺘﺤﺸﺪات اﳊﺪودﻳﺔ‬

WKÄWKÄ :‫ﺗﺪرﻳﺞ‬-‫ﺗﺪرج‬
w W«—W:U —W+ ÍWKÄWKÄ ∫‫ اﻟﺘﺪرج اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ‬ÊUM})«— ¨o8W :‫ `ﺮﻳﻦ‬-‫ﺗﺪرﻳﺐ‬
wU?M})«— ÊU w?I? 8W?? :‫اﻟﺘــﺪرﻳﺒـــﺎت اﻟﺸــﻔــﻬــﻴــﺔ‬
w…—«“
ÊüuI†W) :‫ﺗﺪﻓﻖ‬
ÊdJ —WÖ ¨…ËWœdJ —WÖ :‫ﺗﺪﻓﺌﺔ‬
…ËWœdœ—Ë :‫ﺗﺪﻗﻴﻖ‬
wMOdu) ¨…ËWËu‹œ—Ë ∫‫اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬
…ËWËuœ—Ë ÍWó} ∫‫ ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬…ËWËuœ—Ë wWÖWó} ∫‫ ﳉﺎن اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ‬Ë —ï?KU? Í—W…u|˙W ∫‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟـﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘـﺪﻗﻴﻖ‬…ËWËuœ—Ë
…ËWËu˙ï8 :‫ﺗﺪﻟﻲ‬
ÊœdJËU ¨Êœd—ËuÄU9 ¨ÊœdJ«d|Ë :‫ﺗﺪﻣﻴﺮ‬
ÊUW «œ :‫ﺗﺪﻫﻮر‬
XñÑ“œ ¨…ËW|˙Ëu…œ ¨…ËW}u9…œ :‫ﺗﺪور‬
Êœd—U ï :‫ﺗﺪوﻳﻦ‬
ÍdÖËuUO ¨…ËWUM}) ËuUO :‫ﺗﺬرع‬
Í—…Ë…dO :‫ ذﻛﺮى‬-‫ﺗﺬﻛﺎر‬
…ËWb«u ∫‫ﺗﺬوﻳﺐ‬
ÍdÖ—…Ëó}Ç ¨s dÖ—…Ëó}Ç ¨Êœd ÂU :‫ﺗﺬوق‬
èÖ ¨ŒUz ¨Ùï9 :‫ ﺗﺮﺑﺔ‬-‫ﺗﺮاب‬
—ËuÄWW :‫ﺗﺮاث‬
w W«ËW W Í—ËuÄWW :‫اﻟﺘﺮاث اﻟﻘﻮﻣﻲ‬
Íb…u}Ä :‫اﻟﺘﺮاﺑﻂ‬
«ËœW«œ ¨…ËWËu“W~8UÄ :‫اﻟﺘﺮاﺟﻊ‬
ÊËu:ÑU9 ¨…ËWËuËU9 :‫اﻟﺘﺮاﺧﻲ‬
s U) «œdW Í«ËœW :‫ﺗﺮادف‬
XAÄ wM U) «œdW Í«ËœW :‫ﺗﺮادف اﻷﺟﻴﺎل‬
„W —WW „W :‫ﺗﺮاﻛﺐ‬

dO8 wMOW :š‫ﺗﺨﺜﺮ اﻟﻠ‬
ÊbU)W ¨ÊbUW :‫ﺗﺨﺜﻴﺮ‬
ÊËuñ :‫ ﺳﺒﺎت‬،‫ﺗﺨﺪر‬
ÊU8Ë˙WÑ ¨ÊU8ËË˙ :‫اﻟﺘﺨﺪش‬
Êœdñ :‫ﺗﺨﺪﻳﺮ‬
ÊbU8Ë˙WÑ ¨ÊbU8ËË˙ :‫اﻟﺘﺨﺪﻳﺶ‬
Í˙ïáKÄ :‫ﺗﺨﺼﺺ‬
Í—UJU9—W ¨Êœd ÊU9—W :‫ﺗﺨﺼﻴﺺ‬
s˙Wá} «œ—WW :‫ﺗﺨﻄﻲ‬
ÊU«œ WA9W ¨ÊU«œ ÊöÄ ¨Í—UJà}) :‫ﺗﺨﻄﻴﻂ‬
ÊU«œ ÊöÄ Í—W…u|˙W ∫‫ ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ‬ÊöÄ Í—W?…u|˙W ∫‫ـﺘــﺎﺑﻌــﺔ‬L‫ ﻣــﺪﻳﺮ اﻟـﺘــﺨﻄﻴﻂ وا‬ÊËuÇ«œ«ËœW Ë ÊU«œ
Êd XK ¨…ËWœd q8 ¨Êœd „Ëu :‫ﺗﺨﻔﻴﻒ‬
ÍË«u}8 :‫ﺗﺨﻠﺨﻞ‬
ÊUL}LW :‫ﺗﺨﻠﻒ‬
ÊËu s}ç}) ¨ÊËu s|ËW) ¨ÊU8d :‫ﺗﺨﻤﺮ‬
ÊËu —W W/ ¨Ê«ñ~Wz :‫اﻟﺘﺨﻤﺔ‬
ÊœdJà W9 :‫ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‬-‚‫اﻟﺘﺨﻤ‬
ñ…d ïÖ ¨Í—UJà W9 ∫‫ﺗﺨﻤﻴﻨﻲ‬
ÊËuÇ«bWW :‫اﻟﺘﺪاﺧﻞ‬
s U)—UW :(‫اﻟﺘﺪاول )اﻗﺘﺼﺎد‬
ÊdJU —…œ ¨Êœd—ULO :‫ﺗﺪاوي‬
Íñ}~öOÄ :(‫اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ )ﻣﺆاﻣﺮة‬
Í—U—W…—UÇ ¨Í“˘œ—W…—UÇ :(‫اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ )ﻋﻼج‬
ÊËu q|ñÖ ¨…ËWËu qÖ ¨…ËWËu:K9 :‫ﺗﺪﺣﺮج‬
ÊdJ}U ¨Ê«œ—…u}…œ :‫ﺗﺪﺧﻞ‬
W Ê«œ—…u??}? ? …œ ∫‫اﻟﺘـﺪﺧـﻞ ﻓﻲ اﻟﺸـﺆون اﻟﺪاﺧـﻠﻴـﺔ‬
wuÑU ÊdJ}U ¨w…ËU Í—UË—U
Êœd cËWW8UÄ :‫ﺗﺪﺧﻴﺮ‬
Êœd ÙWËœ ¨ÊUA}…—W~L :‚‫ﺗﺪﺧ‬
38

WÖïL :‫ﺗﺮﻋﺔ‬
Íd|u«˙ :‫ﺗﺮﻓﻴﻬﻲ‬
Íd|u«— cU Íï) ∫‫ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ‬W W†WÇ :‫ﺗﺮﻗﻮة‬
Êb«u :‫ﺗﺮﻗﻴﺪ‬
Êd—U ó) ¨Ê«b} …—U ˛ :‫ﺗﺮﻗﻴﻢ‬
Ê«œ…u}Ä ¨7K9«œ ∫‚‫ﺗﺮﻗ‬
ÊUM}) v “«Ë ¨7A}) vLW ¨Êx}) :‫ﺗﺮك‬
ÊU…ËWJ}Ä :‫ﺗﺮﻛﻴﺐ‬
wWJAO wU…ËWJ}Ä :‫ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺿﻮﺋﻲ‬
ÊœddO :‫ﺗﺮﻛﻴﺰ‬
cWU —WW«œËUÇ :‫ﻮﺿﻮع‬L‫اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ا‬
s U)«œôW :‫ﺗﺮﻧﺢ‬
Êœdï W…œ ¨Êœd «˙ ∫‫ﺗﺮوﻳﺾ‬
ÊïOd :‫ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن‬
s dÖ…˙ïÄUz :‫ﺗﺰاﺣﻢ‬
w W—WËU) ¨ÊËu: ËuL :‫ﺗﺰاوج‬
ÊËu—˘“ :‫ﺗﺰاﻳﺪ‬
ÊUJKOK9 :‫ﺗﺰﺣﻠﻖ‬
ÊUJKOK9 :‫اﻟﺘﺰﻟﺞ‬
vJKOK9…d+W ∫‫اﻟﺘﺰﻟﺞ ﻋﻠﻰ اﳉﻠﻴﺪ‬
…ËWËu—e :‫ﺗﺰﻫﺮ‬
Í—UËuW ∫‫ﺗﺰوﻳﺮ‬
ÊœdW8«ËWÇ :‫ﺗﺰﻳﻴﻒ‬
Êbö W9 ¨…ËWb«“«˙ :‚‫ﺗﺰﻳ‬
ÊœdWWÄ ¨Ê«œËU :‫ﺗﺴﺎرع‬
s—…u†W) :‫ﺗﺴﺎﻗﻂ‬
Êœ—u:} ∫‫ﺗﺴﺎﻣﺢ‬
…ËWËu“—W ¨ÊËubMà ∫‫ﺗﺴﺎﻣﻲ‬
Í—UJUUz ¨Êb«u w —W ∫‫اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ‬
wW „…Ë ¨wUKW ∫‫ﺗﺴﺎوي‬

ÊËu Âï ¨ÊËu WW†W :‫ﺗﺮاﻛﻢ‬
¨vU??L?8ï?? ¨s} «˙W :(‫اﻟﺘـﺮاﻛﺾ )ﺳــﺒـﺎق اﳋـﻴﻞ‬
v«bdL
ÊbUWW ¨Ê«œ ”üW ï9 ∫‫اﻟﺘﺮﺑﺺ‬
ŒUz ¨èÖ :‫اﻟﺘﺮﺑﺔ‬
Êœd —ULËËœ :‫اﻟﺘﺮﺑﻴﻊ‬
s—…Ë—WÄ ¨…œ—…Ë—WÄ :‫ﺗﺮﺑﻴﺔ‬
…œ—…Ë—WÄ wŽ}†ï ∫‫ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ‬
Êœdd}+ Ë …œ—…Ë—WÄ ∫‫اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬
¨cüU?? ? ? Ë˙W?? ? ? w?UM?}?)u?? ? ?}W? :‫ـﻮاﺷﻲ‬L‫ﺗﺮﺑـﻴــــﺔ ا‬
cüU Ë˙W wœdu}9W
7KJ|˙ ¨Êœde˙ :‫ﺗﺮﺗﻴﺐ‬
Ê«ñ}Ö—…Ë ¨WçÇ—W ¨s˙ïÖ :‫ﺗﺮﺟﻤﺔ‬
wçO) ¨UJ :‫اﻟﺘﺮﺟﻲ‬
Í—WÇï :‫ﺗﺮﺣﻞ‬
7U)uÖWÑ ¨7«uÖ«˙ ∫‫ﺗﺮﺣﻴﻞ‬
…ËWM—W ¨s—W ¨—W…—W :‫ﺗﺮدد‬
…ËWœd è ∫‫ﺗﺮدد‬
«bœ—u?? Í—ïKJï??+ W Æd??O…d??O :‫ﻓﻲ اﻟﺮأي‬-‫ﺗﺮدد‬
—W) ´ Âï?9 …d?O…d?O Ëu)U?z ÍWM|ËWò ∫…Ëu U)
ÆåÂï9 …dO~†eW vôW ËW8
ËË“W Í…—W :‫ﺗﺮدد اﻟﺘﻴﺎر‬
ÊËuÇ wÄ«d9 Ë…—W :‫ﺗﺮدي‬
È—“ :‫ﺗﺮس‬
Í“U—W ÍWU9—U ∫‫اﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ‬
7AO :‫ﺗﺮﺳﺐ‬
WAO :‫ ﻣﺘﺮﺳﺐ‬wWAO :‫ﺗﺮﺳﺒﺎت‬
Êbü…œ ¨s ËüUÄ :‫ﺗﺮﺷﻴﺢ‬
Êœd ˜«—“ ∫‫ﺗﺮﺷﻴﻖ‬
Íñ}Ö—U wœd ˜«—“ ∫‫اﻟﺘﺮﺷﻴﻖ اﻻداري‬
39

ÊËud} ∫‫ﺗﺸﺒﻊ‬
Ê«œWœ ¨Ê«bU) ∫‫ﺗﺸﺠﻴﻊ‬
Ê«b} Ê˘œ ¨Êœd—ËWÇ :‫ ﺗﺰﻳﻴﺖ‬-‫ﺗﺸﺤﻴﻢ‬
Êœd ÊUAOMK ¨ÊœdJ—Uœ ∫‫ﺗﺸﺨﻴﺺ‬
…ËWœd WÖöËW8 ∫‫ﺗﺸﺪق‬
Í—UJ|u ∫‫ﺗﺸﺮﻳﺢ‬
ÊU«œUU ∫‫ﺗﺸﺮﻳﻊ‬
Í—Uœ—Ë«—W wU«œUU ∫‫ﻘﺎرن‬L‫اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ا‬
…ËWËu v p ∫‫ﺗﺸﻌﺐ‬
—UWMK9 ¨˙WÖWMK9 ∫qOGA
7AW ¨ÊUAOà ¨Êœd“—œ ∫‫ﺗﺸﻘﻖ‬
W UNJ}Ä ∫‫اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ‬
Êœd v W8 ∫‫ﺗﺸﻤﻴﻊ‬
ÊËu˛d :‫ﺗﺸﻨﺞ‬
WJËuU wËu˛d ∫‫ﺗﺸﻨﺞ اﻟﻌﻀﻼت‬
Êb«˙“ËU ∫‫اﻟﺘﺸﻬﻴﺮ‬
Ê«u}8 ∫‫ﺗﺸﻮه‬
Êb«u}8 ∫‫ﺗﺸﻮﻳﻪ‬
ÊËuâ†W) p}Ä ¨s ËW „W—W ∫‫ﺗﺼﺎدم‬
—Ë˲˅—W ∫‫ﺗﺼﺎﻋﺪي‬
ÛWÇ Ë X«˙ ∫‫ﺗﺼﺎﻟﺐ‬
¨Íd|óW?†W) ¨Íd?ÖW?†W) ¨…ËWœdJ??«˙ ∫‫ﺗﺼـﺤـﻴﺢ‬
ÊdWç«˙
s dÖ @…˛ ¨ÊUM}†W) @…˛ ∫‫ﺗﺼﺪأ‬
Derizîn s“—…œ ¨Êœd“—œ ∫‫ﺗﺼﺪع‬
W9WËW…œ ¨…ËWËuËË˙Ë…—W ∫‫ﺗﺼﺪي‬
Êœ—UW) ∫‫ﺗﺼﺪﻳﺮ‬
—U+…˙ ¨cËWuK†W) ∫‫ ﺳﻠﻮك‬-‫ﺗﺼﺮف‬
Í—UJ…œ ∫‫إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮ‬-‫ﺗﺼﺮف‬
ÊdWç|ñ ¨Êb«Ë— ∫‫ﺗﺼﺮﻳﻒ‬
…ËWœd“—W ∫‫ﺗﺼﻌﻴﺪ‬

wUKW ∫‫اﻟﺘﺴﺎوي‬
ÊUKW ∫‫ ﻣﺴﺎو‬vWU9…œ ∫‫ﺗﺴﺘﻐﺮق‬
v…œ dO~}L ∫‫ﺗﺴﺘﻘﺮ‬
X}…œ «˅œ—W :‫ ﻳﺴﺘﻤﺮ‬-‫ﺗﺴﺘﻤﺮ‬
Êœd ”ËuËU ¨Êœd—U ï ∫‫ﺗﺴﺠﻴﻞ‬
—Ud|˛ WUM}) ∫‫ﺗﺴﺨﻴﺮ‬
ÊœdJ —WÖ ∫‚‫ﺗﺴﺨ‬
ÊËuÇ v ¨…“œ ∫‫ﺗﺴﺮب‬
U…œWW8W ¨…ËW}W …œ ∫‫ﺗﺴﺮي‬
„Wï ∫(٩/١) ‫ﺗﺴﻊ‬
ÊU«œ Œd ∫‫اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ‬
Êœ—«u9 ÙW ∫‫ﺗﺴﻔﻴﺪ‬
…dO$“ ¨e˙ ∫‫ﺗﺴﻠﺴﻞ‬
…“œ ∫qKK«
Êœd „WÇñÄ ¨Êœd—«bWÇ ∫`OKK
Êœd Ù«“ ∫‫ﺗﺴﻠﻴﻂ‬
—WW«œ pAO :‫ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء‬
Ê«œWMOA}Ä ∫‫اﻟﺘﺴﻠﻴﻒ‬
ÊËu ÍË«—«˛ ∫‫ﺗﺴﻤﻢ‬
Êœd 5WÄ ∫‫ﺗﺴﻤﻴﺪ‬
ÊUM}ËU :‫ﺗﺴﻤﻴﺔ‬
Í—UUU ¨Í—UJUUz ∫cöONK«
v…œ Ù«“ ∫‫ﺗﺴﻮد‬
ÊËu w d ¨ÊËu Ùïd ¨ÊËu—ïK ∫‫ﺗﺴﻮس‬
…ËWœdJ\U ¨˙«“U WMK9 ∫‫ﺗﺴﻮﻳﻖ‬
Êœd X9W ¨…ËWœdöW ∫‫ﺗﺴﻮﻳﺔ‬
w«b†W)—W :‫ﺗﺴﻴﺐ‬
wÑWN…Ë ¨w…u}8ËU) ¨ÊËuÇ „WW ∫‫ﺗﺸﺎﺑﻪ‬
c…dO8 ¨«˙Ë ”dÄ ¨ó|Ë«˙ ∫‫اﻟﺘﺸﺎور‬
wMO:8…— ∫‫اﻟﺘﺸﺎؤم‬
40

…ËW}ËuÄ…œ ∫‫ﺗﻀﻤﺮ‬
Êœd—ULO ∫‫اﻟﺘﻀﻤﻴﺪ‬
Êœd s9«ËUW ∫‚‫اﻟﺘﻀﻤ‬
w ËuLËU) ¨wWËU) ∫‫ﺗﻄﺎﺑﻖ‬
ÊËu ˛—WÄ ∫‫اﻟﺘﻄﺎﻳﺮ‬
s dÖ…u}ÄËu9 ∫‫ﺗﻄﺒﱡﻊ‬
…ËWœdJOUUz ∫‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ‬
Êœd…œUOÄ ¨Êœd vLW:}L ∫‫ﺗﻄﺒﻴﻖ‬
ÊbUA9W ∫‫ﺗﻄﺮﻳﺰ‬
Íñô ¨w˘˙bu ∫‫اﻟﺘﻄﺮف‬
ÙUJœ«— ¨ñô ¨˘˙bu ∫‫ﺘﻄﺮف‬L‫ ا‬ÊU u ∫(‫ﺗﻄﻌﻴﻢ )ﻟﻠﻤﺮض‬
ÊdW Ëd WÄ ¨ÊœdW—u u ∫(‫ﺗﻄﻌﻴﻢ )ﻟﻠﺰراﻋﺔ‬
ÊbUA9W ∫(‫ﺗﻄﻌﻴﻢ )ﻟﻠﻤﺠﻮﻫﺮات‬
XOÑWœ vÑUz —WK ¨ÈËW…œ ËUz—W ∫‫ﺗﻄﻔﻮ‬
c«ËUz ∫‫ﺗﻄﻠﻌﺎت‬
Êœdñ|“ËUz ∫‫ﺗﻄﻠﻴﺔ‬
ÊœdUOM†œ ∫‚‫ﺗﻄﻤ‬
Í“UËUUÄ ¨Í—W…uUÄ ¨…ËWœdJUÄ ∫‫ﺗﻄﻬﻴﺮ‬
Í“WÖ…— wœdËUUÄ ∫‫اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ اﻟﻌﺮﻗﻲ‬
s dÖ…—WÄ ¨ÊbW…—WÄ ∫‫ﺗﻄﻮر‬
wM|—Wz ÊU —UW wbW…—WÄ ∫‫ﺗﻄﻮر اﻳﺠﺎﺑﻲ‬
wM|—W ÊU —UWU wbW…—WÄ ∫‫ﺗﻄﻮر ﺳﻠﺒﻲ‬
ÊœdJ9Wï9 ∫‫اﻟﺘﻄﻮع‬
Ê«b}Ä…—WÄ ∫‫اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬
ÍdO~UW ∫‫اﻟﺘﻈﺎﻓﺮ‬
Í—UJNO ¨Í—UWU ∫‫ﺗﻈﻠﻴﻞ‬
—ïLË«—ïL wMñ—…œ ∫‫ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ‬
wA}JÑW) ¨wA}ËU) ∫‫ﺗﻌﺎدل‬
Í—W˛œ ∫‫ﺗﻌﺎرض‬
wU …—W ÍWUM}Ä ∫‫اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻻوﻟﻴﺔ‬

…ËWœd „Ëuâ ∫‫ﺗﺼﻐﻴﺮ‬
Êœd«ËUz˙WÄ ¨…ËW«b†W) …˙WÄô ∫`HB
Êœde˙ ∫‫ﺗﺼﻔﻴﻒ‬
ÊU u X…œ ¨Ê«b} WàÄWÇ ∫‫ﺗﺼﻔﻴﻖ‬
7+UA ¨Êbü…œ ∫‫ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ‬-‫اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ‬
…ËWœdJUÄ ∫‫ﺗﺼﻔﻴﺔ‬
“—W Wï Í…ËWœdJUÄ ∫‫ﺔ‬e‫ﺗﺼﻔﻴﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﺪ‬
ÊËu: …— ¨ÊËuËWÄ ∫‫ﺗﺼﻠﺐ‬
w …˙ ¨ÍËWÄ ∫‫ ﺻﻼﺑﺔ‬—W:M|u9 wËu: …˙ :‚‫ﺗﺼﻠﺐ اﻟﺸﺮاﻳ‬
ÊUA}WA9W ∫‫ﺗﺼﻤﻴﻢ‬
ÍdO~à}8 ¨ÊËu—Ëu ∫‫ اﺻﺮار‬-‫ﺗﺼﻤﻴﻢ‬
ÊœdJË—œ ∫‫ﺗﺼﻨﻴﻊ‬
¨Êœd?? ? ? ? b?W?e?˙ ¨Êœd?? ? ? ? ‰ï?Ä ¨s?}?ï?Ä ∫‫ﺗﺼـﻨﻴـﻒ‬
ÍbWe˙
5«Ëñ} ¨Êœd—e) ∫‫ﺗﺼﻮر‬
s dÖWM|Ë ∫‫ﺗﺼﻮﻳﺮ‬
w+«dÖï ï+ wM dÖWM|Ë ∫‫ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ‬
…ËWUWJÄW ¨…ËWUË«œ ∫‫اﻟﺘﺼﻴﺪ‬
w eË“—W ¨u}A Ë “«—ËW) ¨cW†W) ∫‫اﻟﺘﻀﺎرﻳﺲ‬
ÊËu…bM}) ËËœ ∫‫ﺗﻀﺎﻋﻒ‬
ÊËu fOÄ v :‫ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎت ﻟﻠﻤﺮض‬-‫ﺗﻀﺎﻋﻒ‬
…ËWMOKÄ ¨s ËUWÄ ∫‫ﺗﻀﺎﻏﻂ‬
Í—UËU) ∫‫ﺗﻀﺎﻣﻦ‬
Ê«bOU—u ∫‫ﺗﻀﺤﻴﺔ‬
Ê«ñ~Wz ¨ÊUËüW) ∫‫اﻟﺘﻀﺨﻢ‬
WU—ËuUz w«ñ~Wz ∫ÍœUB ô« rC«
Êœd…—ËWÖ ∫‫ﺗﻀﺨﻴﻢ‬
XOœ “«Ëô ¨v…œ e ∫‫ﺗﻀﻌﻒ‬
Íu}8WÄ ÊËu8 ¨Ê«b W†W…œ ∫‫ﺗﻀﻠﻴﻞ‬
…ËW|d~…œ ∫‫ﺗﻀﻢ‬
41

Æ©Êœd »…—W=
—WW«œ ¨—öÄ ∫‫اﻟﺘﻌﺮﻳﺾ‬
”UM}Ä ¨WUM}Ä ∫‫ﺗﻌﺮﻳﻒ‬
…ËWU ËË˙«œ ∫‫اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ‬
…ËWU ËË˙«œ Í—Uï) ∫‫ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﺔ‬ÊU«œ«—WÖ ¨ÊœdWö}) ∫‫ﺗﻌﺸﺶ‬
ÍdOÖ—U …œ ∫‫ﺗﻌﺼﺐ‬
wL|—W) wdOÖ—U …œ ∫‫اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻻﻗﻠﻴﻤﻲ‬
w W«“WÖ…— wdOÖ—U …œ ∫‫اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮي‬
w WUW†WÇ…— wdOÖ—U …œ :‫اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻌﺮﻗﻲ‬
wd?? O? ?Ö—U?? …œ ¨Âe?? OMO?? Ñï?? 8 ∫‫اﻟﺘــﻌــﺼـﺐ اﻟﻘــﻮﻣﻲ‬
w…ËW W
7K9—U ˛ ¨7K9—UW ¨Ê«œËuAÄ ∫‫ﺗﻌﻄﻴﻞ‬
ÊËu:OWÖ ¨5WÖ ¨ÊUM}N†W) ËË˙W ∫‫ﺗﻌﻔﻦ‬
Ê«“ï†Uz ∫‫ﺗﻌﻘﺪ‬
s d~†W) ÊËu8 ¨s ËW«ËœW ∫‫ﺗﻌﻘﻴﺐ‬
Í—«Ë˛œ ¨Í“ï†Uz ∫‫ﺗﻌﻘﻴﺪ‬
…ËWœdóUÄ ∫‫ﺗﻌﻘﻴﻢ‬
—W…uUÄ ¨—WóUÄ ∫‫ ﻣﻄﻬﺮ‬،‫ ﻣﻌﻘﻢ‬w UOK}8 ¨wà} ∫‫ﺗﻌﻜﺮ‬
ÊËu Ê«e|ËUz ¨…ËWUdOÖ ¨Í—«ubW ∫‫ﺗﻌﻠﻖ‬
ÊdJœu ¨ÊUËu u W ∫‫ﺗﻌﻠﻴﺐ‬
5«u†W) :‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬
Êœ—UWá†W) ∫‫ ﻟﻠﻌﻀﻮﻳﺔ‬-‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ‬
!«u? ¨5Ëu? ï? e|Ë«—W?Ä ∫‫ اﻟـﺸــــﺮح‬-‫اﻟﺘـــــﻌﻠـﻴﻖ‬
Ê«b}
Êœdd}+ ∫‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬
Í—UÇUW wœdd}+ ∫‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﺰاﻣﻲ‬
üU wœdd}+ ∫‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‬
w«˙ï9W wœdd}+ ∫‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﺠﻤﻟﺎﻧﻲ‬
wM|uM|˙ ∫‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت‬

WdÄ ¨Í“U: W“Uz ¨Í—«bO)W ∫‫ﺗﻌﺎزي‬
Í—«œ“ï ∫‫ﺗﻌﺎﻃﻒ‬
‰W~AÄ wM U)«ËœË…—W ∫‫ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻻﺟﻴﺎل‬
∫v†…œ Íœ—u? ÍbWÄ ÆcW?à? U ¨W†W? U? ∫‫ﺗﻌﺎﻣﻞ‬
ÆåË«—œW cWà U ¨dO8W ˙W8ò
«ËW…œ ¨…—U“ ¨“…Ë…—W) ∫(‫ﺗﻌﺎون )ﻟﻠﻌﻤﻞ‬
w W —U ∫(‫ﺗﻌﺎون )ﻟﻠﻔﺮد‬
ÊU˛ …ËWJ}Ä ¨w«—…“uÖËU) ∫‫اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ‬
w WW8 ¨w|ËËbU ∫‫اﻟﺘﻌﺐ‬
s dÖ«œ ∫‫ﺗﻌﺒﺌﺔ‬
wM? d??Ö«œ ÍW?~?? K|Ë :‫ ﻣــﺤﻄﺔ ﺗـﻌــﺒــﺌــﺔ اﻟﻮﻗــﻮد‬wW W Ëu
wAÖ wM dÖ«œ ∫‫اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
Êœd X9W ∫‫ﺗﻌﺒﻴﺪ‬
sñ—…œ ∫‫ﺗﻌﺒﻴﺮ‬
sñ—…œ«˙ ∫‫اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي‬
ÊU ‘U8 ¨ÊU ñ—W ∫‫ اﺳﺘﻐﺮاب‬،‫ﺗﻌﺠﺐ‬
Ê«œËU ∫‫ﺗﻌﺠﻴﻞ‬
d} ˛—W ∫‫ﺗﻌﺪاد‬
w…d+ ∫‫ﺗﻌﺪد‬
wËuÇï…d+ ∫¡«—ô« œbF
we/…d+ ∫»«e/_« œbF
w˛…d+ ∫cULËe« œbF
w…ËW W…d+ ∫cUO uI« œbF
wWô…d+ ∫‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ‬
w WUe/…d+ ∫‫اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ‬
Í—U—«u W) ¨Êœd—«u W) ∫‫ ﺗﻌﺪﻳﻼت‬-‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬
ÊUM})—…œ «eU ∫‫ﺗﻌﺪﻳﻦ‬
ÊËu—U~…—W ¨s UN8Ëu ∫‫ﺗﻌﺮض‬
Ê«œ—…œ ¯…˙ËUz ¨¯…˙ËUz ∫‫ اﻟﻌﺮق‬-‫ﺗﻌﺮق‬
W® W? …d??? ?? ?«— W?? W?z ÆÍ—UJ…—W?? = ∫‫اﻟﺘــﻌــﺮﻳﺐ‬
42

w«—«œ wMOMJAÄ ∫‫ﺎﻟﻲ‬L‫ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ا‬…ËWMO W ∫‫ﺗﻔﺠﺮ‬
ÊËuË˲…˙W ∫‫ﺗﻔﺤﻢ‬
w WUW ∫‫اﻟﺘﻔﺮد‬
ÊËu v U ¨…ËWËu v p ∫‫ﺗﻔﺮع‬
ÊËu: —WÄ ∫‫ﺗﻔﺮق‬
w WU…—WËËœ ¨w…—WËËœ ∫‫ ﺷﻘﺎق‬-‫ﺗﻔﺮﻗﺔ‬
ÊœdôUÑ ¨ÊœdJ†U W ∫‫ﺗﻔﺮﻳﻎ‬
ÊœdJ}Ä …Ëx ∫‫ﺗﻔﺮﻳﻖ‬
s“˙ ∫‫ﺗﻔﺴﺦ‬
ÊœdWÑ«— ¨…ËW«b} U «Ë ∫‫ﺗﻔﺴﻴﺮ‬
ÊUM}N†W) ¨ÊUËd :‫ﺗﻔﻘﻴﺲ‬
…ËWU8…u†W) ∫‫ ﲢﻠﻞ‬-‫ﺗﻔﻜﻚ‬
…ËWbU8…u†W) ∫‫ﺗﻔﻜﻴﻚ‬
Í—U—Wu) ¨Êb«u—Wu) ∫Ÿ‫اﻟﺘﻔ‬
w…œüU ∫‫اﻟﺘﻔﻮق‬
cW?? ?+—…œ ¨Ê«œ fO?? ? W? ‰W) ∫‫ﺗﻔـــﻮﻳـﺖ اﻟﻔـــﺮﺻـــﺔ‬
Êb«uÇ
Êœ—Uá vÄ ∫‫ﺗﻔﻮﻳﺾ‬
…ËWËu:Je p} ∫‫ﺗﻘﺎرب‬
ÊU˙ËËœ ¨sñdW ∫‫ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ‬-‫ﺗﻘﺎﻃﻊ‬
wMOAWU9 ∫‫ﺗﻘﺎﻋﺪ‬
5AWU9 ∫‫ﺘﻘﺎﻋﺪ‬L‫ ا‬wMOAWU9 wO W«—W…u|˙W ∫‫ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬w «“ v ¨wW …“ ¨w…—Ë v ∫‫ﺗﻘﺎﻋﺲ‬
X—WËË«œ ∫‫اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ‬
ÊËuÇ…uA}Ä ¨s ËWJA}Ä ∫‫ﺗﻘﺪم‬
˘˙…uA}Ä ¨“«u ËWJA}Ä ∫‫ﺗﻘﺪﻣﻲ‬
5«e}Ä ∫dJ8 ≠dbI
Êœd è W9 ¨Êbx W9 ∫‚‫ ﺗﺨﻤ‬-‫ﺗﻘﺪﻳﺮ‬
‰WÖñ wbx W9 ∫‫ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻤﻴﺎت‬

ÊËuǢ˙ ∫‫ﺗﻌﻤﻖ‬
5uWÑ ¨…ËWMO†ï ∫‫ ﺑﺤﺚ‬-‫ﺗﻌﻤﻖ‬
W «Ë ∫‫ﺗﻌﻨﻲ‬
s dÖ…u}Ä Ëu9 ¨s U)«˙ ∫‫ﺗﻌﻮد‬
vLWMK9 ∫‫ﺗﻌﻮﻳﺾ‬
Êœ—«ó ¨…ËWœ—«ó ∫(‫اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ )ﻏﺮاﻣﺔ‬
Êœd—Uœ ¨Êb«—“W «œ ¨ÊU«œ ∫‚‫ﺗﻌﻴ‬
Í—UJM˙ïÖ ∫‫‹ﺗﻐﺎﻳﺮ‬
Ê«b«—ï9 ¨Íuó ∫‫اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‬
ÍuóœW ∫‫ ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‬Êœ—«ó:}Ä ∫‫اﻟﺘﻐﺮ‬
58ïÄ«œ ∫‫اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ‬
”Uu~…œ wMO8ïÄ«œ ∫‫ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻷﺧﺒﺎر‬
7A|ËUNWÄ ∫‫ﺗﻐﻠﻐﻞ‬
s d~} ¯—W ∫‫اﻟﺘﻐﻠﻴﻒ‬
Êbüu ∫‫ﺗﻐﻠﻴﺔ‬
Êœd ‘ïN} ∫‫اﻟﺘﻐﻤﻴﺔ‬
s˙ïÖ ∫‫ﺗﻐﻴﻴﺮ‬-‫ﺗﻐﻴﺮ‬
ÊU w?…—W…—W? w«˙ï?? ? Ö ∫‫اﻟﺘـــﻐــــﻴـــﺮ اﻟﺘـــﺪرﻳـﺠﻲ‬
wWKÄWKÄ
w…ó|˙ w«˙ïÖ ∫‫اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ‬
wWËU w«˙ïÖ :‫اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻨﻮوي‬
Ê«œô ï9 ∫‫ﺗﻔﺎدي‬
w W«bMWÄ ¨Í—UUOL ∫‫ﺗﻔﺎﺿﻞ‬
Êœd „WW—U ∫‫ﺗﻔﺎﻋﻞ‬
ó|Ëu Ë ¨ÊbU Ë Ê«œ ∫‫اﻟﺘﻔﺎوض‬
ÊU8…u†W) ¨ÊËuœ—Ë ∫‫ﺗﻔﺘﺖ‬
ÊdWÑ ¨…ËW«d ∫‫ﺗﻔﺘﺢ‬
ÙuÖ wM ËuJAÄ :‫ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺰﻫﺮة‬
5MJAÄ ∫‫اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬
5MJAÄ Ë —ïKU ∫‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ‬43

Í—UË«ËW ∫‫ﺗﻜﺎﻣﻞ‬
Êœd…—ËWÖ ∫‫اﻟﺘﻜﺒﻴﺮ‬
wW ïWWÖ ∫‫ﺗﻜﺘﻞ‬
wUO wOW ïWWÖ ∫‫اﻟﺘﻜﺘﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬
…ËWœdñÇ ¨…ËWœdJW9 ∫‫ﺗﻜﺜﻴﻒ‬
…ËWËu…—UËËœ ¨…ËWœdJ UÄËËœ ∫‫ﺗﻜﺮار‬
…ËWM ËüUÄ ∫‫ﺗﻜﺮﻳﺮ‬
Êœd ÊU9—W ∫‫ﺗﻜﺮﻳﺲ‬
s ËU9Uz ∫‫ﺗﻜﻠﻢ‬
ÊœdË«ËW ∫‫ اﻛﻤﺎل‬-‫ﺗﻜﻤﻠﺔ‬
wMO:A}Ä ∫‫ﺗﻜﻬﻦ‬
ÊU…ËWJ}Ä ∫‫ﺗﻜﻮﻳﻦ‬
W UNJ}Ä ∫‫اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ‬
Êœd fO ¨ÊœdW…—u ∫‫ّﺲ‬ ‫ﺗﻜ‬
ÊU$uÖ ¨s U)«˙ ∫‫اﻟﺘﻜﻴﻒ‬
ÊbU$uÖ ¨ÊUM})«˙ ∫‫ﺗﻜﻴﻴﻒ‬
„dÖ ¨WJ†˘œdÖ :‫ﺗﻞ‬
5* ÍWJ†˘œdÖ ∫‫ ﺗﻞ رﻣﻠﻲ‬ÍdÖï) ∫‫ﺗﻼزم‬
…ËWUËuÄ ¨ÊU W ∫‫ﺗﻼﺷﻲ‬
¨ÊU?J?…ËW?J?}?Ä ¨ÊU?? ? ? ? ?Ëu?…ËW?J?}?Ä ∫‫اﻟـﺘــــــﻼﺻـﻖ‬
ÊU WçJ}Ä
ÊœdJ}Ä Í—U ∫‫ﺗﻼﻋﺐ‬
sdÇdÇ ¨…ËWU8Ë…—œ ∫‫ﺗﻸﻟﺆ‬
Ê«u ¨ÊU$uÖ ∫‫اﻟﺘﻼؤم‬
“«ËW~U wËuÇ…ËW~…œ‹W ∫‫ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺪاء‬
…ËW}dOÖ…œ ∫‫ﺗﻠﺘﺤﻢ‬
vËu…œ ¨vJ…œ ∫‫ﺗﻠﺘﺼﻖ‬
ÊœdW9uÄ ∫‫ﺗﻠﺨﻴﺺ‬
ÊU ËW+ ¨ÊËuÇËUW :‫ﺗﻠﻒ‬
…Ëï9 W ¨—Uï9 ∫‫ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ‬

w…d ïÖ ∫‫ﺗﻘﺪﻳﺮي‬
ÊËu:u ¨ÊËu—«bMd ∫‫ﺗﻘﺮح‬
5Ç˙ ∫‫اﻟﺘﻘﺮس‬
wWJe ∫‫ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ‬
c—ïÄ«— ∫‫ﺗﻘﺮﻳﺮ‬
ÊœdJ8W«œ ¨58W«œ ∫‫ﺗﻘﺴﻴﻢ‬
Íñ}Ö—U wMO8W«œ ∫‫اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻻدارﻳﺔ‬
s dÖ…u}Ä X…œ ¨…ËWM d~} ∫‫اﻟﺘﻘﺸﻒ‬
Êb«ñ ∫‫ﺗﻘﺸﻴﻂ‬
w W9—W W ¨wG|—œ ∫dOBI
ÊbUÄ ∫‫ﺗﻘﻄﻴﺮ‬
Êd—W ¨ÊœdJ —W ∫‫اﻟﺘﻘﻄﻴﻊ‬
…ËWËu: W ∫‫اﻟﺘﻘﻠﺺ‬
…ËW~MW? ¨Êœd? …ËW??˘—W W ∫‫ اﻻوﺳـﻤـﺔ‬-‫ﺗﻘﻠﻴــﺪ‬
5«u†‹W)
ÊdJ}KÑUÇ ¨Í—WJ}ËUÇ ¨wUô ∫‫ﺗﻘﻠﻴﺪ‬
X—W ∫‫ ﻋﺎدات‬-‫ﺗﻘﻠﻴﺪ‬
w WüW ï w—W ∫‫ اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬w?—W ¨w?? A? ?Ö w?—W ∫‫ اﻟﺘــﻘــﺎﻟـﻴــﺪ اﻟﻌــﺎﻣــﺔ‬w«u W)
w W†«Ë˙ ¨w—W ¨ËU ¨wUUz ∫‫ﺗﻘﻠﻴﺪي‬
…ËWœdJ W ∫‫ﺗﻘﻠﻴﺺ‬
…ËWU WÇ ¨wW«ËW :‫ﺗﻘﻮس‬
W UM†U ∫‫ﺗﻘﻮ‬
ÊbU~WK†W) ∫(‫اﻟﺘﻘﻮ )اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‬
ÊUM}N†W) s|u9 ∫‫ﺗﻘﻲء دﻣﻮي‬
Êœd r} ∫‫ﺗﻘﻴﺢ‬
w WOU8ËU) ∫‫ﺗﻜﺎﺗﻒ‬
…ËWËuñÇ ∫‫ﺗﻜﺎﺛﻒ‬
ÊËu—˘“ ¨È“Ë«“ ∫‫ﺗﻜﺎﺛﺮ‬
Íe})ËU) ∫‫ﺗﻜﺎﻓﺆ‬
44

‫ﺗﻠﻘﻴﺢ )اﻻﻧﺴﺎن ﺿﺪ ﻣﺮض(‪ÊU u :‬‬
‫ﺗﻠﻘﻴﺢ )ﻟﻠﺤﻴﻮان(∫ ‪Êb«˙WÄ‬‬
‫اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ∫ ‪…˛U Uz‬‬
‫ﺗﻠﻮّث∫ ‪ÊËu fOÄ‬‬
‫ﺗﻠﻮﻳﻦ∫ ˙…@ ‪Í—UJ~…˙ ¨Êœd‬‬
‫`ﺎﺳﻚ∫ }‪ÊËudOÖ p‬‬
‫`ﺎس∫ ‪7+W p}Ñ ¨s ËW p|Ë‬‬
‫`ﺎﻣﺎً∫ ‪ÍË«ËW W‬‬
‫اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ∫ ˙«)}‪o8W ¨ÊUM‬‬
‫`ﺘﻊ∫ ‪s dÖ—…Ë v ó}Ç‬‬
‫`ﺜﺎل∫ ‪—WJWÄ‬‬
‫`ﺜﻴﻞ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ وا‪L‬ﺴﺮح∫ ‪Êb«Ëu‬‬
‫`ﺜﻴﻞ‪ -‬ﻧﻴﺎﺑﺔ∫ ‪w W«—WM|u‬‬
‫`ﺠﻴﺪ∫ ‪Ê«b†W) ÊU8W‬‬
‫`ﺪد∫ ‪ÊUA‬‬
‫اﻟﺘﻤﺪﻳﻦ∫ ‪Êœd ÊU—U8W‬‬
‫اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ∫ ‪Í—U—WÄ‬‬
‫ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ‪Í—U—WÄ wŽ}ï :‬‬‫اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ∫ ‪ÊUM})«— ¨o8W‬‬
‫`ﺰق∫ ‪Ê«˙œ‬‬
‫«ﻟﺘﻤﺸﻴﻂ )ﻟﻼرض(∫ }‪Êœd ÙU u‬‬
‫اﻟـﺘــــــﻤﻠـﺺ ﻋـﻦ ا‪L‬ﺴــــــﺆوﻟـﻴــــــﺔ∫ ‪W? …ËW?M?“œï?? ? ? ?9‬‬
‫‪w …—UOdÄ—W‬‬
‫اﻟﺘﻤﻠﻖ∫ ‪wô…œU ¨wWJâ} ¨…ËWœdJUÄ‬‬
‫اﻟﺘﻤﻨﻲ∫ )‪wçO‬‬
‫اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ∫ ˙|‪Í—WJ8ï‬‬
‫اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ‪ -‬ﻟﻠﻜﺘﺎب∫ ‪s ï~A}Ä ¨wWA}Ä‬‬
‫`ﻮﻳﻞ∫ ‪Ê«b}Ä…—UÄ‬‬
‫ دواﺋﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺬاﺗﻲ∫ ‪s}óï9 ÍW~U —W+‬‬‫اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ‪ ،‬اﻟﺬﺧﻴﺮة‪ ،‬اﻟﻐﺬاء∫ ‪Íuó:}Ä ¨W9ËË“Uz‬‬
‫`ﻴﺰ∫ ‪…ËWËuUOL‬‬

‫اﻟﺘﻤﻴﻤﺔ∫ ‪W8u‬‬
‫`ﻴﻴﺰ∫ ‪Í—U“«ËUOL ¨Êœdd|ËU) ¨…ËWœdUOL‬‬
‫اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي∫ ‪Í“WÖ…— w—U“«ËUOL‬‬
‫«‪ÊUM}…—ï UËËU ∫»UIôU eUM‬‬
‫اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ∫ }‪Wñ:A}Ä ،v—W:‬‬
‫ﺗﻨﺎﺛﺮ∫ ‪Ê«˛dÄ‬‬
‫ﺗﻨﺎزﻟﻲ∫ ‪—«u9Ë…—W ¨d|˛Ë…—W‬‬
‫ﺗﻨﺎﺳﺐ∫ )‪…ó|˙ËU) ¨w…ó|˙ËU‬‬
‫ﺗﻨﺎﺳﻞ∫ “«‪È“Ë‬‬
‫ﺗﻨﺎﺳﻲ∫ ‪Êd dO˛ ¨…ËWœdï9…dOW‬‬
‫اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ∫ )‪wWËU‬‬
‫ﺗﻨﺎﻓﺮ∫ }‪7+W—ËËœ p|˛ ¨s ËW—ËËœ…Ë p‬‬
‫ﺗﻨﺎﻓﺬ∫ }‪s˙Wá‬‬
‫ﺗﻨﺎول∫ ‪s dÖ—…Ë‬‬
‫ﺗﻨﺎول اﻟﻔﻄﻮر∫ ‪Ê—«u9 XA} ¨Êœd X8U‬‬
‫اﻟﺘﻨﺒﻪ∫ )‪Êœd XW‬‬
‫ ‪Êœd wMO:A}Ä ∫R:M‬‬
‫ﺗﻨﺰﻳﻞ )ﺧﺼﻢ(∫ ‪—«u9WUM}) ¨ÊbUJ8«œ‬‬
‫ﺗﻨﺴﻴﻖ∫ ‪w~W)UzËU) ¨w~…œËU) ¨ÊbU$uÖ‬‬
‫اﻟﺘﻨﺼﺖ‪ -‬اﻻﺳﺘﻤﺎع∫ ‪s d~} ÁuÖ ¨ÊœdJK8 ÈuÖ‬‬
‫ﺗﻨﺼﻴﻒ∫ ‪Êœd…uO‬‬
‫ﺗﻨﻈﻴﻒ∫ ‪…ËWœdJUÄ‬‬
‫ﺗﻨﻌﻜﺲ∫ ‪…ËW|—œ…œ‬‬
‫ﺗﻨﻔﺲ∫ )‪Ê«œWUW‬‬
‫ﺗﻨﻔﻴﺬ∫ ‪Êœd w«— ¨ÊUM}) vLW ¨Êœd vLW:}L‬‬
‫ﺗﻨﻘﻞ∫ ‪Í“ï~}L ¨…ËWM«uÖ‬‬
‫ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺮﺣﻞ∫ ‪Ê«—WÇï w“ï~}L ¨Í—WÇï‬‬
‫ﺗﻨﻘﻠﺐ‪5áu ¨Ê«˙WÖ—…Ë ¨ÊËu—Ë˲˅d|˛ :‬‬
‫ﺗﻨﻘﻴﺢ∫ ‪…—«ó‬‬
‫اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ∫ ‪ÍbW:†U9‬‬
‫ﺗﻨﻘﻴﺔ¨ ‪…ËWœdJUÄ ∫nOEM‬‬
‫‪45‬‬

Wï—W ∫‫اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ‬
Œ˘œË—U w˛dÖ ∫‫ﺗﻮﺗﺮ اﻻوﺿﺎع‬
Êœd W«—Uz ¨Í—W:|˙ ¨wO|œW È— ∫‫ﺗﻮﺟﻴﻪ‬
ÊœdJW ∫‫ﺗﻮﺣﻴﺪ‬
ÊËu…u}Ä ¨ÊöÖ…u} ∫‫ﺗﻮرط‬
ÊUËUz ¨ÊËu—Ëu ¨ÊUËUª†W) ∫‫ﺗﻮرم‬
Êœd…u}Ä ¨ÊböÖ…u} ∫‫ﺗﻮرﻳﻂ‬
ÊdJÑüW ¨ÊœdJ8W«œ ¨…ËWMO8W ∫‫ﺗﻮزﻳﻊ‬
w UOâÑU ¨Í—«œËUM}Ä ¨Í—«b«u} ∫‫اﻟﺘﻮﺳﻂ‬
Êœ—Uá«— ¨…œ—Uá«˙ ∫‫ﺗﻮﺻﻴﺔ‬
wUu9«œ ¨…ËWœdJËË˙ ∫‫ﺗﻮﺿﻴﺢ‬
ÊœdËWÄ ∫bOœu«
Êœd vLWM ∫‚‫اﻟﺘﻮﻃ‬
Êœd«bWÄ ∫‫ﺗﻮﻓﻴﺮ‬
…ËW«bKÖ ¨cËWW8UÄ :‫ ﺟﻤﻊ‬-‫ﺗﻮﻓﻴﺮ‬
Ê«“U ∫‫ﺗﻮﻓﻴﻖ‬
Êœd…b…“W ¨5MO«˙ ∫‫ﺗﻮﻗﻊ‬
…ËWUdOÖ ∫‫ﺗﻮﻗﻒ‬
ïWzWM dÖ ∫‫ﺗﻮﻟّﻲ‬
ÊUM})—W…Ë ∫‫ﺗﻮﻟﻴﺪ‬
Í…“Ë wU?M}?)—W…Ë ∫‫ﺗﻮﻟﻴـــﺪ اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟـﻜﻬــﺮﺑﺎﺋـﻴــﺔ‬
wU…—U
…ËWU8Ë…—œ ∫‫ﺗﻮﻫﺞ‬
cË…˙ ∫‫ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ‬-‫ﺗﻴﺎر‬
¨ËË“W ¨pM?“W ∫‫ ﻛـــﻬــــﺮﺑﺎﺋﻲ أو ﻣــــﺎﺋﻲ‬-‫ﺗﻴــــﺎر‬
ªs}?†…œ ÆÊUd?? u?? ÍW?ÇËU W ÆË…“u? ¨Â˛ËW
«b?? ? O?«ËU?Ç W p?K? ? ?}? ? ? d?? ? ?+ ÆÈËUz ÍË…“u?®
©XW ÍË…“Ëu
w˘dJOWz ÍËË“W ÊU w ˛ËW ∫‫ﺗﻴﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ‬
w? ˛ËW ¨U?…—U?? ? ÍËË“W ∫‫اﻟﺘـــﻴــــﺎر اﻟﻜﻬـــﺮﺑـﺎﺋﻲ‬
v…—U UJM“W ¨U…—U
46

Êœd ”UWï9 ∫‫ﺗﻨﻜﺮ‬
“U:WW/ ¨—WW«ñ ¨Í“UWu ∫‫ ﻇﺮﻳﻒ‬،‫اﻟﺘﻨﻜﻴﺖ‬
Ê«b}ÄW8WÖ ∫‫ﺗﻨﻤﻴﺔ‬
Í—ïLË«—ïL ∫‫ﺗﻨﻮع‬
…ËWœdJUËË˙ ∫‫اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ‬
ó|ñJAO ¨—…bOUËË˙ ∫‫ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ‬-‫اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ‬
Êœd—ïLË«—ïL ∫‫ﺗﻨﻮﻳﻊ‬
X}˛W)…œ ¨…ËW|—W…œ ∫‫ﺗﻬﺘﺰ‬
…ËWœd—u}) ∫‫اﻟﺘﻬﺪﺋﺔ‬
·WÖ ¨W8…˙W) ∫‫ﺗﻬﺪﻳﺪ‬
ÊœdW9uÄ ∫‫ﺗﻬﺬﻳﺐ‬
ÊbUÑ…˙ ¨Êœd«ËUz ∫‫ﺗﻬﺮﻳﺐ‬
«—W) Ë d?u) ¨ÊËu «˙W?)Ëœ—Ë ¨ÊUJAJ?} ∫‫ﺗﻬــﺸﻢ‬
ÊËu
Ë d?u) ¨Êœd?? ?«˙W)Ëœ—Ë ¨ÊbU?JAJ?} ∫‫ﺗﻬــﺸـــﻴﻢ‬
Êd «˙W)
w+U~W ¨WU~W ∫‫ اﻟﻀﻴﻖ‬-‫اﻟﺘﻬﻠﻜﺔ‬
Í—UJM|Ë«œ ¨Êœd e|Ë«—WÄW ∫‫ﺗﻬﻤﻴﺶ‬
wàÇ—W ¨w˘˙…—W ∫‫اﻟﺘﻬﻮر‬
s˙ïÖU ∫‫ﺗﻬﻮﻳﺔ‬
Êœd…œU Uz ∫‫ﺗﻬﻴﺌﺔ‬
Ê«˛ËË—Ë ∫‫ اﺛﺎرة‬،‫ﺗﻬﻴﺞ‬
XAÄËUAÄ ¨…ËWU ï ∫‫ﺗﻮارث‬
w~WKÑW) ¨w~WËU) ¨wA}ËU) ∫‫ﺗﻮازن‬
w W†Ë…œu} wOA}ËU) ∫‫اﻟﺘﻮازن اﻟﺪوﻟﻲ‬
wJ|˙ËU) ¨w:—W ∫‫ﺗﻮازي‬
w+ö} ¨7«u9 ˘“«ËW ∫‫ﺗﻮاﺿﻊ‬
Í—WJ†WJ} X…œ ∫‫ﺗﻮاﻃﺆ‬
Ê«“U ¨ÊU$uÖ ∫‫ﺗﻮاﻓﻖ‬
5«“ ¨È“Ë«“ ∫‫ﺗﻮاﻟﺪ‬
pL}L ¨pu}L ¨WJLL ∫‫ﺗﻮأم‬

XAL} ¨ËUz w ˛ËW ∫‫ﺎﺋﻲ‬L‫اﻟﺘﻴﺎر ا‬
U ÍËË“W ∫‫ﺗﻴﺎر ﻫﻮاﺋﻲ‬
Ë«˙ïÖ ÍËË“W ∫‫ﺘﻐﻴﺮ‬L‫اﻟﺘﻴﺎر ا‬
…—ïW ÍËË“W :‫ﺘﻨﺎوب‬L‫اﻟﺘﻴﺎر ا‬
w Íœ Æ˙ïÖW ÍËË“W :‫ﺴﺘﻤﺮ‬L‫اﻟﺘﻴﺎر ا‬
s|dU ¨Íd} ¨WÖW ∫‫ﺗﻴﺲ‬
ÍËU˙œ ÍdO$W) ∫‫اﻟﺘ‚ اﻟﺸﻮﻛﻲ‬
w WOË ∫‫ﺗﻴﻪ‬

À
W??Ö—W ÂW?z® ∫Èd u??Ö…œ ÆéWÇ ¨u?? O? á? WÇ ∫‫ﺛﺎﺑﺖ‬
Æ©Í—WW WáWÇ
dO~}L ¨dÖï9 ¨˙ïÖW ∫(‫ﺛﺎﺑﺖ )ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ‬
W†ï ∫‫ﺛﺄر‬
—ËuWz ∫‚‫ﺛﺨ‬
—WJu ∫‫ﺛﺎﻗﺐ‬
ÂWO} ∫‫ﺛﺎﻟﺚ‬
w WO} ∫‫ﺛﺎﻟﺜﻲ‬
w…—WU ¨w…Ëô ∫‫ﺛﺎﻧﻮي‬
Íb…ËU«Ëœ ∫‫ ﻣﺮﺣﻠﺔ دراﺳﻴﺔ‬-‫ﺛﺎﻧﻮي‬
W«ËËœ ∫‫ﺛﺎﻧﻲ‬
WdÇ ∫(‫ﺛﺎﻧﻴﺔ )ﳊﻈﺔ‬
ÊUKœ ¨…—UËËœ ∫(‫ﺛﺎﻧﻴﺔ )ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ‬
ÍdO~}L ∫‫ﺛﺒﺎت‬
wËË—…œ wdO~}L ∫‫ﺛﺒﺎت ﻧﻔﺴﻲ‬
ÊËudO~}L ∫‫ﺛﺒﻮت‬
pâÇ ¨p W ∫(‫ﺛﺪي )ﻟﻼﻧﺴﺎن‬
ÊU)uÖ ¨Ê«ËuÖ ∫(‫ﺛﺪي )ﻟﻠﺤﻴﻮان‬
và—˘“ ¨ÈËb—˘“ ¨ó|Ë…d+ ¨—…ËW …œ ∫—U”d”
!WÖ ¨—ËuK ¨ÊU U ∫‫ﺛﺮوة‬
w…ËË— wU U ∫‫اﻟﺜﺮوة اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ‬
ËËd}Ä ¨ï ∫‫ ﳒﻤﺔ‬-‫ﺛﺮﻳﺎ‬
UNœ˛Wz ¨…—ËWÖ Í—U ∫‫ﺛﻌﺒﺎن‬
wU —U ∫‫ﺛﻌﺒﺎن اﻟﺴﻤﻚ‬
Êu ¨Â…œ ∫‫ﺛﻐﺮ‬
Wôu ¨—WWW ∫‫ﺛﻐﺮة ﻛﺒﻴﺮة‬
—Ëuu ¨ÍdO:UËË— ¨ÍdO:M8˘˙ ∫‫ﺛﻘﺎﻓﺔ‬
Êu ∫‫ﺛﻘﺐ‬
w«dÖ ¨wU~W ¨wU—u ∫‫ﺛﻘﻞ‬
w«ñAÄ ¨«Ëñ ¨WUL ∫ÊUMªLœ« ≠‫ﺛﻘﺔ‬
47

Ã
ËUO8 ∫‫ﺟﺎﺋﺰ‬
cüW9 ∫‫ﺟﺎﺋﺰة‬
g}«˙ ∫‫ﺟﺎذب‬
ÊUA}«˙ ∫‫ﺟﺎذﺑﻴﺔ‬
UU?? A? }? ?«˙ ¨ÍË…“ wU?? A? }? ?«˙ ∫‫ﺟـﺎذﺑـﻴـﺔ اﻻرض‬
vOÑ…“ ÊU Íœ—Wz
—W—«bMd ∫‫ﺟﺎرح‬
ÆcWU?—U?? W ËU?z ï U?? O?W Ê«Ë…˙ ¨Ê«Ë…˙ ∫‫ﺟــﺎري‬
ìW«Ë…˙ wU “ ∫Èd uÖ…œ
„…eOW ¨pAOW ∫‫ﺟﺎرﻳﺔ‬
˙uO ¨eOJ…œ ¨WO+W9 ¨—U+ï8 ∫‫ﺟﺎﺳﻮس‬
pA) ¨p8Ë ∫‫ﺟﺎف‬
bWÑ…˙ ¨b…Ë…˙ :‫ﺟﺎﻟﻴﺔ‬
˙ïÖW ∫‫ﺟﺎﻣﺪ‬
W~K«“ ¨ïJ«“ ∫‫ﺟﺎﻣﻌﺔ‬
g}JW ¨„WK} ¨XAOW ¨ô ∫‫ﺟﺎﻧﺐ‬
—Uô :‫ﺟﺎﻧﺢ‬
—«ËW†ï ¨Ê«“W ¨Ùï ∫‫ﺟﺎﻫﻞ‬
Ê“W ¨…—ËWÖ ∫‫ﺟﺒﺎر‬
u} ¨UOÇ ¨˛W ¨ï ∫‫ﺟﺒﺎل‬
d|ËW ¨„ïMd ∫‫ﺟﺒﺎن‬
wUOÇ ¨w…˛W ∫‫ﺟﺒﻠﻲ‬
wUJuÑ ÍUOÇ ¨wUñÖ Íu} ∫‫ﺟﺒﻞ ﺑﺮﻛﺎﻧﻲ‬
dOWÄ ∫š‫ﺟ‬
èÑW ¨ÙËW ∫‫اﳉﺒﺔ‬
Ê«ËUÇu} ¨è|ËW ¨WOW) ¨wWz ∫‚‫ ﺟﺒ‬-‫ﺟﺒﻬﺔ‬
wWz ¨…—W ∫‫ ﻟﻸﺣﺰاب‬-‫ﺟﺒﻬﺔ‬
WÖ˙W8 ¨˙W8 Í…—W ∫‫ﺟﺒﻬﺔ اﳊﺮب‬
…—WWA}Ä ∫‫اﳉﺒﻬﺔ اﻻﻣﺎﻣﻴﺔ‬
…—WW8UÄ ∫‫اﳉﺒﻬﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ‬
48

«Ëñ Í…ËWUA} ∫‫ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ‬«Ëñ ÍËË˙WMK9 ∫‫ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ‬wï9W WUL ¨ÊËuï9W˙…ËU ∫‫اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ‬
Ê«dÖ ¨”—u ¨—«b~W ∫‫ﺛﻘﻴﻞ‬
Ê«d~|uÖ ∫‫ﺛﻘﻴﻞ اﻟﺴﻤﻊ‬
W~†ï ∫‫ﺛﻜﻨﺔ‬
…b…ËWz v ∫‫ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف‬
wUO ¨WMOO} ∫‫ﺛﻼﺛﻲ‬
…dÖd+W ∫‫ﺛﻼﺟﺔ‬
wU…—U Í…dÖd+W ∫‫ﺛﻼﺟﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ‬
„WO} ∫‫ﺛﻠﺚ‬
d+W ∫‫ﺛﻠﺞ‬
UŽ}Ñ ¨UŽÑWz ¨ULËWz ¨UŽ Wz ∫‫ﺛﻢ‬
—W ∫‫ ﺛﻤﺮة‬-‫ﺛﻤﺎر‬
„W X8W) ∫١/٨ ‫ﺛُﻤﻦ‬
Œd ∫‫ﺛَﻤَﻦ‬
W ËuL ¨W«ËËœ ∫‫ﺛﻨﺎﺋﻲ‬
wW«ËËœ ¨wW ËuL ∫‫ﺛﻨﺎﺋﻴﺎت‬
r9u cËuL ¨¯…˙ËËœ ∫‫ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﳉﻨﺲ‬
ÊUO WÇWÑ ¨w…ËU8u ∫‫ﺛﻨﻴﺔ‬
dO ∫‫ﺛﻮم‬

ÊU Í—U??—W??8W? Í…Ë…œd? ∫‫اﻟﻌـﻤﻠﻴـﺎت اﳉـﺮاﺣـﻴـﺔ‬
Í—UJMd
Í—UJMd ¨Í—U—W8W ∫‫ﺟﺮاﺣﺔ‬
wu ¨WKu ∫‫ﺟﺮادة‬
w U˙uÖ ¨wuÖ ¨w …ËñÖ ¨Í˙WÖ ∫‫اﳉﺮب‬
…—ï9 ¨»˘dJO ∫‫ﺟﺮﺛﻮم‬
sd ∫‫ﺟﺮح‬
q“ ¨@…“ ∫‫ ﻧﺎﻗﻮس‬-‫ﺟﺮس‬
wU…—U w~…“ ∫‫ﺟﺮس ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ‬
5†U «˙ ∫‫ﺟﺮف‬
wU —U ∫‫ﺟﺮّي‬
”d W ¨«d|Ë ¨„…d|Ë ¨d|u ∫‫اﳉﺮيء‬
5˘˙ ∫‫اﳉﺮﻳﺎن‬
„d}N«œ ¨g|Ëñ ∫‫ﺟﺮﻳﺶ‬
Ê«ËU ∫‫ﺔ‬e‫ﺟﺮ‬
s}J ËËñUz w«ËU ∫‫ﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف‬e‫ ﺟﺮ‬Í—u?? ? 9 ¨…ËWM?ñ˙W?? ? ∫‫ ﺟـــﺰ اﻟـﺼـــﻮف‬،‫ﺟـــﺰ اﻟـﻐﻨﻢ‬
sñ Íd) ¨…ËWMñ
pAÄ ¨˛UÄ ¨‘W ∫‫اﳉﺰء‬
vJ}z UJAÄ ¨ÂWW w8W ∫‫اﳉﺰء اﻻول‬
wW8W ¨w…˛UÄ ∫‫ﺟﺰﺋﻰ‬
‘«œUÄ ∫(‫ﺟﺰاء )ﻟﻠﺨﻴﺮ‬
«e ∫(‫ﺟﺰاء )ﻟﻠﺸﺮ‬
w«˙ï9W ∫‫ﺟﺰاف‬
b…Ë…“ ∫‫ﺟﺰاﻟﺔ‬
—…e}Ö ∫‫ﺟَﺰَر‬
ÊUA«œ ¨ËUz Í…ËWUA ¨…ËWMAO ∫‫ﺟﺰر‬
ÊUA«œ Ë ÊUAJ†W) ∫‫ﺪ واﳉﺰر‬L‫ ا‬W deÖ ¨WÖ—ËËœ ∫‫ﺟﺰﻳﺮة‬
W«—W ∫‫ﺟﺰﻳﺔ‬
WKœ—WÖ ∫‫اﳉﺰﻳﺌﺔ‬
49

pÄW8 :‫ﺟﺒﻴﺮة‬
W$uz ¨WŽM|Ë ¨…˙Wá} :‫ﺟﺖ‬
ŒWW ¨„…bWL ¨„ôW ¨W8ô ∫(‫اﳉﺜﺔ )ﻟﻠﻤﻘﺘﻮل‬
Œ…“˘œ ¨˛˘œ ∫‫ﺟﺤﻴﻢ‬
‰U ¨dOÄU ∫‫اﳉﺪ‬
—«uœ ∫‫ﺟﺪار‬
—WÄWÇ ¨e|—UÄ …—«uœ ∫‚‫ﺟﺪار اﻟﺘﺤﺼ‬
„ïL ¨Ë«d|œ ¨—UïL ¨WWÖïL ∫‫ﺎء‬L‫ﺟﺪاول ا‬
Í—U ˛Wz ÍWA9 ∫‫ﺟﺪاول اﺣﺼﺎﺋﻴﺔ‬
WA9 ∫‫ ﻫﻨﺪﺳﻲ‬-‫ﺟﺪول‬
w …œ UA9 ¨wW U ÍWA9 ∫‫ﺟﺪول زﻣﻨﻲ‬
c…—UW ∫‫ﺟﺮاّء‬
s}~Md ¨s}J8Ë ¨ñ U ∫‫ﺟﺪﺑﺎء‬
…—«uœ cËuL ∫‫ﺟﺪران ﻣﺰدوﺟﺔ‬
p—u9 ¨WJ—u9 ¨W†ËUz ∫‫ﺟﺪري‬
ͲW) ¨ÊWU8 ∫‫ ﻻﺋﻖ‬-‫ﺟﺪﻳﺮ‬
w˛W) ¨W?…ËWUM}?)d??O…Ë wW?U??8 ∫‫ﺟـﺪﻳﺮ ﺑـﺎﻟﺬﻛـﺮ‬
WM uÖ
Í˙uÖ ¨wuÖ ∫‫اﳉﺬام‬
ÊUA}«˙ ¨Êœd g}W ∫‫ ﺳﺤﺐ‬-‫ﺟﺬب‬
Á˙ ¨Á…˙ ¨¯…˙ ∫‫ﺟﺬر‬
¯…—ò ∫v†…œ Íœ—u? ÍbWÄ ¨W?A˙ ∫‫ أﺻﻞ‬-‫اﳉﺬر‬
åËï WM W WM}KÖ ¨WA˙W
¯ËUÇ wÖ…˙ ∫‫ﺼﺪر‬L‫ﺟﺬر ا‬
—U wÖ…˙ ∫‫ﺟﺬر اﻟﻔﻌﻞ‬
—u ¨—«œ ÍüU ¨œW ∫‫ﺟﺬع‬
—«œWJM ¨…—W ï ∫‫ﺟﺬع ﻣﻘﻄﻮع‬
d~WÄ ¨èJ ¨ïJAÄ ∫‫اﳉﺬوة‬
ÊUd W ¨Ê«d|Ë ∫‫اﳉﺮأة‬
WÖ…—Ëu ∫‫ﺟﺮاب‬
—U—WA ¨—UJMd ∫‫ﺟﺮاح‬

‫ﺟﻤﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ‪…œU ÍW˙ :‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ )ﻣﻌﻘﺪة(∫ ˙‪W|ËUz ÍW‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ∫ ˙‪Ë«—bJ} ÍW‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﺷﺮﻃﻴﺔ∫ ˙‪wWL—W Í“ï†Uz ÍW‬‬
‫ﺟﻤﻬﻮر‪p†W9 wüW ï ¨—…ËU WL :‬‬
‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ∫ ‪—U ï‬‬
‫ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ‪—U ï—W :‬‬‫اﳉﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎﺋﺪي∫ ‪w«Ëñ WJ8Ë‬‬
‫ﺟﻤﻴﻊ∫ )‪w W) ¨—WW—W ¨XAÖ ¨Ëu W‬‬
‫ﺟﻤﻴﻞ∫ ‪b˙ ¨@W8 Ë Œï8 ¨Ê«uL ¨ÙUÄW8‬‬
‫ﺟﻤﻴﻞ‪ -‬ﺧﻼب∫ ‪dO~†œ‬‬
‫ﺟﻨﺎح‪ -‬اﺟﻨﺤﺔ‪pU ¨ÙU :‬‬
‫ اﻻﺟﻨﺤﺔ اﻟﻐﺸﺎﺋﻴﺔ‪w…œ—WÄ W†U :‬‬‫ اﻻﺟﻨﺤﺔ اﻟﻐﻤﺪﻳﺔ‪wö} W†U :‬‬‫اﳉﻨﺎزة∫ ‪—W‬‬
‫ﺟﻨﺪى∫ ‪“U—W‬‬
‫ﺟﻨﺲ‪r9u ¨bW«“ ∫sex -‬‬
‫ﺟﻨﺲ‪ -‬أﺻﻞ‪gH ¨“WÖ…— :‬‬
‫اﳉﻨﺴﻴﺔ∫ —…‪W U“WÖ‬‬
‫ﺟﻨﻮب∫ ‪—Ëu8U‬‬
‫ﺟَﻨﻲ∫ ‪5MÇ ¨…ËWMOMÇ‬‬
‫ﺟﻨﻲ اﻟﺜﻤﺎر∫ ‪w W)—W UMOMÇ ¨—W Í…ËWMOMÇ‬‬
‫ﺟﻨ‚∫ ‪eÄ ،W W…ËUz‬‬
‫ﺟﻬﺎد )ﻛﺪ(∫ ˙…‪ÊËu:OŽM|— ¨ÊUA} „—Wz ¨Ê«b$‬‬
‫‹‪wMOUz w UW9 ∫œUNL‬‬
‫ﺟﻬﺎز )ﻟﻠﺠﺴﻢ(∫ ‪«bWzï‬‬
‫ﺟﻬﺎز )ﻟﻶﻟﺔ(∫ ‪d} Uz ¨UÖ“…œ‬‬
‫ﺟﻬﺎز اﻃﻔﺎء اﳊﺮﻳﻖ∫ ‪wM|˛udÖUz ÍUÖ“…œ‬‬
‫ﺟـــﻬــــﺎز اﳊـــﻔـــﺮ اﻟـﺮﺣـــﻮى∫ ‪wb?WJ?†W) ÍU?? ? Ö“…œ‬‬
‫‪Í˙U…œ‬‬
‫ﺟﻬﺪ‪ -‬واﺟﺐ‪„—Wz ¨!…˙ :‬‬

‫ﺟﺴﺮ∫ ‪dÄ ¨œdÄ‬‬
‫ﺟﺴﻢ )ﻟﻼﺣﻴﺎء(∫ ‪‘W‬‬
‫ﺟﺴﻢ )ﻟﻠﺠﻤﺎدات(∫ ‪ÊW‬‬
‫اﳉﺸﻊ∫ ‪Í—ï9Wd} ¨wïMÇËUÇ‬‬
‫ﺟﺺ‪ê}Ö ¨ıWÖ :‬‬
‫ﺟﻔﻦ∫ ‪uà}Ä‬‬
‫ﺟﻼء∫ ‪Êx}) vLW‬‬
‫ﺟﻠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه‪ -‬ﺟﻠﺐ اﻟﻨﻈﺮ‪ÊUA}«˙ !—W :‬‬
‫اﳉﻠﺪ‪ -‬اﳉﻠﻮد∫ ‪qÑW ¨XKOÄ ¨Â—WÇ ¨WK}Ä‬‬
‫ﺟﻠﺪ اﻻﻓﻌﻰ∫ ‪qçO ¨˛U‬‬
‫ﺟﻠﻤﻮد∫ ‪dÑW ¨—ËW‬‬
‫ﺟﻠﻴﺪ∫ ‪wW ¨Ùï)W‬‬
‫ اﻟﻌﺼﺮ اﳉﻠﻴﺪي‪5†ï)W w9UÇ :‬‬‫ﺟﻤﺎد‪ -‬ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺟﺎﻣﺪة∫ ‪…œd ¨ÊUOÖ v‬‬
‫ﺟﻤﺎﻋﺔ∫ ‪W…œ ¨ÙW ï‬‬
‫ﺟﻤﺠﻤﺔ∫ ‪©Í—W v+U ® ·U ¨—WWU ¨W†…˛U‬‬
‫ﺟﻤﻌﻴﺔ∫ ‪cUçL ¨W†W ï‬‬
‫اﳉﻤﺎل∫ ‪ÍË…œW ¨w«uL‬‬
‫ ﻋﻠﻢ اﳉﻤﺎل∫ “«‪wUMO«uL ¨w«uL wK‬‬‫ ﻓﻠﺴـﻔﺔ اﳉـﻤﺎل∫ ‪ÍW?+WKW?+ ¨w«u?L ÍW?+WKW?+‬‬‫‪wUMO«uL‬‬
‫اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ∫ ‪Í—UË…œW ¨Í—UJ«uL‬‬
‫ﺟﻤﺮة∫ ‪d~WÄ ¨èJ ¨‰WÄ ¨@…˙WÄ ¨ïJAÄ‬‬
‫اﳉﻤﺮة اﳋﺒﻴﺜﺔ∫ ‪f«dWz ¨ÙWÄWÇ ÍïJAÄ‬‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ∫ ‪Í—ï9—W ÍW†W ï‬‬
‫اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ∫ ‪ÊU«œUU ÍW†W ï‬‬
‫ﺟﻤﻊ∫ ‪ÊdJ ï ¨…ËWœdï‬‬
‫ﺟﻤﻞ∫ ‪dAO/ ¨d8Ë‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ∫ ‪Âï ¨ï ¨ÙW ïW‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ∫ ˙‪„ïÑW) ¨W‬‬
‫ﺟﻤﻠﺔ اﺳﺘﻔﻬﺎﻣﻴﺔ‪wWdÄ ÍW˙ :‬‬
‫‪50‬‬

‫ﺟﻬﻨﻢ∫ ‪Œ…“˘œ ¨˛˘œ‬‬
‫ﺟﻬﺔ∫ ‪ô ¨uœ ¨ÊWô ¨s|u8‬‬
‫ﺟﻮ )ﻟﻠﻔﻴﺰﻳﺎء(∫ ‪d}Hï9Wz‬‬
‫ﺟﻮ )ﻟﻠﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ(∫ ‪U W ¨ó‬‬
‫ﺟﻮاب‪í—W ¨Âü…Ë :‬‬
‫ﺟﻮار∫ )‪w UuKÑW) ¨w WO}ËU‬‬
‫ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ∫ ‪c—ïáUÄ‬‬
‫ﺟﻮاﻟﻖ∫ ‪‰U)uL ¨nOK8 ¨Ù«ËWL ¨—«Ë—W9‬‬
‫ﺟﻮاﻟﺔ∫ ‪„˘˙WÖ ¨Ê«Ë…bœ‬‬
‫اﳉﻮع∫ ‪wd ¨w UOd ¨w WOd‬‬
‫ﺟﻮف∫ ‪wôUÑ ¨wU8ï ¨w«—ïK‬‬
‫ﺟﻮﻗﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ‪«dK}—ïz :‬‬
‫ﺟﻮﻟﺔ‪ÊU˙WÖ ¨Ê«˙WÖ :‬‬
‫ﺟﻮﻟﺔ )ﻟﻠﻌﺐ(‪WU :‬‬
‫ﺟﻮﻟﺔ )ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت(‪‰u9 ¨˙WÖ :‬‬
‫ﺟﻮﻫﺮ‪WàU :‬‬
‫ﺟﻴﻨﻮﺳﺎﻳﺪ∫ ‪…ËWMñËï‬‬
‫ﺟﻴﺐ∫ ‪p—W ¨ÊU+dOÖ‬‬
‫ﺟﻴﺪ‪ -‬ﺛﻤ‚‪‘U ¨b˙ :‬‬
‫ﺟﻴﺶ∫ ‪UÄu‬‬
‫ﺟﻴﻞ∫ ‪XAÄ‬‬
‫ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻲ‪”UMË…“ :‬‬

‫‪Õ‬‬
‫ﺣﺎﺟﺐ‪ -‬ﻟﻺﻧﺴﺎن∫ ‪˘d‬‬
‫ﺣﺎﺟﺐ‪ -‬ﻋﺎزل∫ ‪…œ—WÄ‬‬
‫ﺣﺎﺟﺰ∫ ‪d~|˙ ¨—Wá W ¨XW—W‬‬
‫ﺣﺎﺟﺰ ﺑ‚ اﳋﺼﻤ‚∫ ‪ÊUÑ…—W ¨—WJóËU‬‬
‫ﺣﺎﺟﺔ‪ -‬ﺣﺎﺟﻴﺎت∫ ‪w UOÑb}Ä ¨wKu}Ä‬‬
‫ﺣﺎد∫ ‪óO‬‬
‫ﺣﺎد )ﻟﻠﺠﺒﻞ(∫ ˙„‬
‫اﳊﺎرس∫ ‪Ê«ËWUÄ‬‬
‫ﺣﺎرس∫ ‪ÊUÑ…d|“ ¨Ê«ËWUÄ‬‬
‫ اﳊﺮاﺳﺔ∫ ‪w«ËUÄ ¨wUÑ…d|“ ¨w W«ËWUÄ‬‬‫ﺣﺎرس اﻟﻘﺒﻮر∫ “|‪Ê«u‬‬
‫ﺣﺎرس ا‪L‬ﺴﺎﺟﺪ∫ Ž}‪—u‬‬
‫اﳊﺎزم∫ }‪—ËuWz XAÄ ¨Ë«ñ:‬‬
‫ﺣﺎﺳﺒﺔ∫ ‪d} ó}Ä‬‬
‫ﺣﺎﺳﺒﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ∫ ‪w˘dJOWz Íd} ó}Ä‬‬
‫ﺣﺎﺳﺒﻲ∫ ˛ }‪w…d‬‬
‫ﺣﺎﺳﻢ∫ ‪…Ë…—WöW ¨—WñWM‬‬
‫ﺣﺎﺳﺔ∫ )‪XW‬‬
‫ﺣﺎﺳﺔ اﻟﻠﻤﺲ∫ )‪s ËW—W wW‬‬
‫ﺣﺎﺷﻴﺔ∫ ‪s|Ë«œ ¨e|Ë«—WÄ‬‬
‫ﺣﺎﺻﺪ∫ ‪ÊUÄW‬‬
‫ آﻟﺔ ﺣــﺎﺻـﺪة∫ ‪¨WM|Ë—œ Íd?? }? Uz ¨Ë…—œ Íd?? }? Uz‬‬‫‪wUÄW Íd} Uz‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ∫ ‪cËW—W ¨ÂU$…—W‬‬
‫ﺣـﺎﺻـﻼت زراﻋــﻴـﺔ∫ ‪ÊU ¨ÙU??u??? A? w? ËuË—W‬‬
‫‪vbUÇ‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ اﳉﻤﻊ∫ ‪…ËWœdï w U$…—W‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻀﺮب∫ ‪Êœd Ê«—UL w U$…—W‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻄﺮح‪7AËU)—…œ w U$…—W :‬‬
‫ﺣﺎﺻﻞ اﻟﻘﺴﻤﺔ∫ ‪58W«œ w U$…—W‬‬
‫‪51‬‬

wW˙œ Í—U …œ :‫اﳊﺒﻞ اﻟﺸﻮﻛﻲ‬
È˛W~…œ ¨@…œ Í—U …œ ∫w u¬ q:/
W«œ ¨p…œ ∫‫ﺣﺒﺔ‬
w…d} ÍËï ¨W†üW) ∫‫ﺣﺒﺔ اﻟﻠﻘﺎح‬
vJïÖUÖ ∫‫ﺣﺒﻮ‬
Ê«œ ¨Wà|ËW«œ ∫‫ﺣﺒﻮب‬
WJ…œ ∫‫ﺣﺒﻮب‬
—…œ«œW) ÍWJ…œ ∫‫ ﺣﺒﻮب ﻣﺴﻜﻨﺔ‬—WËU9 ÍWJ…œ ∫‫ ﺣﺒﻮب ﻣﻬﺪﺋﺔ‬s dÖW p ÍWJ…œ ∫‫ ﺣﺒﻮب ﻣﻨﻊ اﳊﻤﻞ‬wç8ï9 ¨WMO~W ¨ÍË«dÖ ∫‫ ﺣﺒﻴﺒﺔ‬-‫ﺣﺒﻴﺐ‬
cWUW ¨U W) ∫‫ﺣﺘﻰ‬
ÊUW Í…u“U U W) ∫‫ﺣﺘﻰ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ‬
Ê«bU) :‫ﺣﺚ‬
…b?? O?ò ∫…Ëu U) «œ—ï?KJï?? ?+ W ÆWJ?ÇW ∫‫ﺣــﺠـــﺎب‬
«d?/W? ï 5?â ´WMO?L?8WÄ ÍWJ?ÇW «œ—W?W
åWMO~…— UOœ
‘ËuÄ…œ—WÄ ¨—«bWÇW :‫ ﻣﺤﺠﺐ‬—W ¨œ—W ∫‫ﺣﺠﺮ‬
Ë w$U dW ı ©WK?O® ¨WKO…œ—W ∫‫ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ‬
W?? ? ? 8ï?? ? ?Ö W? «Ë ©‫ ®زاوﻳﺔ≠ رﻛﻦ‬w?«—ï?? ? ?W? ı
Æv üW?? ? ÍW?KO?? ? W ÊU?? ? O?†U?? ? ® ¨v?MW?? ? Ö…œ
Æ©Âœd ÍdW ËUÇ ÍWKOW
ÍW9UM È—W ¨W9UM Íœ—W ∫‫ﺣﺠﺮ اﻻﺳﺎس‬
w/WÖ Íœ—W ∫(‫اﳊﺠﺮ اﳊﻨﻄﻲ )اﳊﻨﻄﺎوي‬
—W…eO9 ¨eO9…—W ¨Œï W ¨w* Íœ—W :‫ﺣﺠﺮ رﻣﻠﻲ‬
v…œ—W ∫‫ﺣﺠﺮ اﻟﺼﻮان‬
„WW ¨5àÖ Íœ—W :‫ﺣﺠﺮ ﻃﻴﻨﻲ‬
wç“ È—W ¨u“ Íœ—W ∫‫اﳊﺠﺮ اﻟﻔﻀﻲ‬
vâ}Ö È—W ¨ıWÖ Íœ—W :‫ﺣﺠﺮ اﻟﻜﻠﺲ‬
ÊUW) Íœ—W ∫‫ﺴﻦ‬L‫ﺣﺠﺮ ا‬

uN ¨Wu ¨vÑU~}Ñ ¨UN ¨WK}z ∫‫ﺣﺎﺿﺮ‬
ÊW«œ ∫‫ﺣﺎﺿﻨﺔ‬
—…bU) ∫‫ ﻣﺤﻔﺰ‬-‫ﺣﺎﻓﺰ‬
í} ¨—«u} ∫‫ﺣﺎﻓﺔ‬
«Ë…ñU —W+ ∫‫ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‬-‫ﺣﺎﻛﻢ‬
—…Ëœ«œ ∫‫ ﻟﻠﻘﻀﺎء‬-‫ﺣﺎﻛﻢ‬
vLW:…œ ∫‫ﺣﺎﻻ‬
Œ˘œ ¨—U ∫‫ﺣﺎﻟﺔ‬
w~WËU) Í—U :‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮازن‬
w8Ëd ÊU w«“…u9 Í—U ∫‫ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ‬
ÍËUU Í—U ∫‫ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮاريء‬
ÊWU9ó|—œ Í—U ∫‫ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ‬
„uóÖ ¨„óÖ ¨…—“W ∫‫ﺣﺎﻟﻮب‬
‘d ∫‫ﺣﺎﻣﺾ‬
w WO8d ∫‫اﳊﺎﻣﻀﻴﺔ‬
fÑUz ¨”ËUz ∫‫ ﻟﻸﻧﺜﻰ‬-‫ﺣﺎﻣﻞ‬
d~†W) ∫‫ راﻓﻊ‬-‫ﺣﺎﻣﻞ‬
Ê«ñ+W†U Íd~†W) ∫‫ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات‬
wW W Ëu Íd~†W) ∫‫ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻗﻮد‬
W~8˘d+ ∫‫ﺣﺎﻧﻮت‬
—WJMÑW ¨üïL ∫‫ﺣﺎﺋﻚ‬
Ê…œ ¨WU—W :‫ﺣِﺐ‬
“W/ ¨wKËW8ï9 ¨5ÑWz ∫‫ﺣُﺐ‬
wïK«—W Í“W/ :‫ﺣﺐ اﻻﺳﺘﻄﻼع‬
w W—«b…ËU9 Í“W/ :‫ﺣﺐ اﻟﺘﻤﻠﻚ‬
wM|Ëuï9 Í“W/ ∫‫ﺣﺐ اﻟﻈﻬﻮر‬
©…bM†U® wWA} ∫‫ﺣﺒﺎري‬
f—…Ë ¨f—uÖ ¨cWÄ ∫‫ﺣﺒﺎل‬
»W…—W ∫‫ﺣﺒﺮ‬
ÊœdbW ∫‫اﳊﺒﺲ‬
cWÄ ¨f—…Ë ¨f—uÖ ∫‫ﺣﺒﻞ‬
52

‫ﺣﺠﺮ اﻟﻬﺪاﻳﺔ∫ ‪s|uM|˙ Íœ—W‬‬
‫‪ñ??Ö 3ï?9 ïò ∫Èd u??Ö…œ ÆÊ«œñ?Ö ¨…ËW?«bKÖ ∫e?Ž? /‬‬
‫‪ÆåW Ëu dÖ W «Ë ¨…Ë«œ‬‬
‫ﺣﺠﻞ∫ ‪pKu ¨WJK|u‬‬
‫اﳊﺠﻢ∫ ‪X—U ¨…—«ËW‬‬
‫ﺣﺠﺔ∫ ‪ËuUO‬‬
‫ﺣﺪ∫ ˙«‪—ËuM ¨…œ‬‬
‫ﺣﺪ اﻻﺷﺒﺎع∫ ˙«‪Íd} Í…œ‬‬
‫اﳊﺪ اﻟﻔﺎﺻﻞ∫ ˙«‪…Ë…—WUOL Í…œ‬‬
‫اﳊﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ∫ ˙«‪wU ï Í…œ‬‬
‫اﳊﺪاﺛﺔ∫ ‪w WU …b|u ،w WU…ó|u‬‬
‫ﺣﺪاﺛﺔ ‪-‬ﻟﻠﻌﻤﺮ∫ )‪w8«—W‬‬
‫≠ ﺣﺪث‪ ،‬اﺣﺪاث∫ )‪‘«—W‬‬
‫ﺣﺪاﺛﺔ اﻟﻌﻬﺪ∫ ‪Â…b|u‬‬
‫ﺣﺪأة∫ ‪…—ôï‬‬
‫ﺣﺪث∫ ˙‪—WËu ¨Ë«œËË‬‬
‫اﳊﺪس∫ ‪Wï‬‬
‫ﺣﺪة )ﻟﻠﺠﺒﻞ(∫ ˙„¨ }‪u}A ¨ó‬‬
‫ﺣﺪوث∫ ˙‪Ê«œËË‬‬
‫ﺣﺪود∫ ˙«‪—ËuM ¨…œ‬‬
‫ﺣﺪود ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ∫ ‪ïËU Í—ËuM ¨‘WËU) Í—ËuM‬‬
‫ﺣﺪﻳﺚ∫ ‪7+U9Uz ¨5çWÄ ¨s ËU9Uz‬‬
‫ﺣﺪﻳﺚ∫ ‪Â…b|u ¨ËU:|u‬‬
‫ﺣﺪﻳﺪ∫ ‪sUz‬‬
‫ﺣﺬاء∫ ‪˜ö}Ä ¨Ëx}Ä‬‬
‫ﺣﺬاء ﺷﻌﺒﻲ∫ ‪ËU}Ä‬‬
‫اﳊﺬف‪ -‬اﻻزاﻟﺔ∫ ‪Êdô ¨…ËWb«˛u ¨Êœdô‬‬
‫ﺣﺬق∫ “—~‪w‬‬
‫ﺣُﺮ‪ ،‬ﻃﻠﻴﻖ∫ ‪x†…—W ¨œ«“Uz‬‬
‫ﺣَﺮ∫ ‪w —WÖ ¨U —WÖ‬‬
‫ﺣﺮارة∫ ‪w —WÖ‬‬

‫ﺣﺮارة ﻛﺎﻣﻨﺔ∫ ‪w —WÖ W U‬‬
‫ﺣﺮاﺷﻒ‪ -‬ﺣﺮﺷﻔﺔ∫ ‪WWËuÄ‬‬
‫ﺣﺮب∫ ‪@WL ¨˙W8‬‬
‫اﳊﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ∫ ‪ï9Wï9 Í˙W8‬‬
‫اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة‪—U È˙W8 ¨œ—U Í˙W8 :‬‬
‫اﳊﺮب اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ‪ïÑU È—W8 ¨ï9…ËU Í˙W8 :‬‬
‫اﳊﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ‪w—WáÇU9 Í˙W8 :‬‬
‫ﺣﺮب اﻟﻌﺼﺎﺑﺎت‪w«eO —UÄ Í˙W8 :‬‬
‫اﳊـﺮب اﻟﻜﻼﻣﻴـﺔ∫ ‪…˙W?8 ¨vU? …b? …œ ¨WK? …˙W?8‬‬
‫‪7H9Uz‬‬
‫ﺣﺮﺑﺎء∫ ‪„ï uI u‬‬
‫اﳊﺮث∫ ‪˜ï8 ¨Ëï8‬‬
‫ﺣﺮج∫ ‪pU‬‬
‫ﺣﺮص‪Íœ˛˙ ¨w8˘—WÄ :‬‬
‫ﺣﺮف‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ∫ ‪XOÄ‬‬
‫ﺣﺮف اﻟﺮﺑﻂ‪Íb…u}Ä wOÄ :‬‬
‫ﺣﺮف اﻟﺸﻲء∫ }‪í} ¨—«u‬‬
‫ﺣﺮﻓﺔ∫ ‪WAOÄ‬‬
‫اﳊﺮﻓﻲ∫ ‪—«œWAOÄ ¨—…ËWAOÄ‬‬
‫ﺣﺮق∫ ‪ÊbU Ëu‬‬
‫ﺣﺮﻳﻖ∫ ‪…ËWM ËWdÖUz‬‬
‫ﺣﺮﻛﺔ∫ ‪…ËWM ËËe ¨5ç ¨˜«e ¨cË«e ¨W†ËuL‬‬
‫ ﻣﺤﺮك∫ ‪s|Ëe‬‬‫ﺣﺮﻛﺔ ارادﻳﺔ∫ ‪XKËï9 ÍW†ËuL‬‬
‫ﺣﺮﻛﺔ ﻻارادﻳﺔ∫ ‪XKËWï9 ÍW†ËuL‬‬
‫ﺣﺮﻛﺔ داﺋﺮﻳﺔ∫ ‪wW“U ÍW†ËuL‬‬
‫ﺣﺮﻛﺔ دوراﻧﻴﺔ∫ ‪w«˙Ëu ÍW†ËuL‬‬
‫ﺣﺮﻛﺔ رﺣﻮﻳﺔ∫ ‪Í˙U…œ ÍW†ËuL‬‬
‫ﺣﺮﻛﻲ∫ ‪wWM|Ëe‬‬
‫ﺣﺮﻛﺔ ذاﺗﻴﺔ∫ ‪íï9 ¨s|Ëeï9‬‬
‫ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺤـﺮﻳﺮ∫ ‪U?Ñ«e ¨Í“«u?—U??Ö“˙ Í…ËWM ËËe‬‬
‫‪53‬‬

Í“«u—UÖ“—
wWM9…— Í…ËWM ËËe ∫‫اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‬
UÑ«e ¨ÍË«—œ Í…ËWM ËËe ∫‫ﺎﻟﻴﺔ‬L‫ ا‬-‫اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘـﺪﻳﺔ‬
wÑ«—œ
s}˛ï9 ∫(‫ﻌﻴﺸﺔ‬L‫ﺣﺮة اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ )ا‬
—«b~…œ wOÄ ∫‫اﳊﺮوف اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ‬
s|Ëe wOÄ ∫‫ﺣﺮوف اﻟﻌﻠﺔ‬
s Ëu ¨ÊU Ëu ∫‫ﺣﺮوق‬
Íœ«“Uz ∫‫ﺣﺮﻳﺎت‬
‘u dÑUz ¨rAdÑW) ¨‘Ëu —Uz ¨rA—ËUz ∫‫ﺣﺮﻳﺮ‬
U??8u?? d??ÑUz ¨—UJ??…œ w?L? A—ËUz ∫‫ﺣـﺮﻳـﺮ ﺻﻨﺎﻋﻲ‬
—UJ…œ
U??8u?? d??ÑUz ¨w«“…u??9 w?L? A—ËUz ∫‫ﺣـﺮﻳﺮ ﻃﺒــﻴـﻌﻲ‬
w8Ëd
œ˛˙ ¨—Ëu ∫‫ﺣﺮﻳﺺ‬
Íœ«“Uz ∫‫ﺣﺮﻳﺔ‬
sñ—…œ wœ«“Uz ∫‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‬
w«ËW U˛˘— wœ«“Uz ∫‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬
˙…ËU wœ«“Uz :‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة‬
dO wœ«“Uz ∫‫ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜﺮ‬
“Ëu ¨nO8 :‫ﺣﺰ‬
Ͳbï ¨wïU ∫‫ﺣﺰازات‬
gU ¨Ë˲W ¨WM}AÄ ¨s}AÄ ∫‫ﺣﺰام‬
w)UW ÍË˲W ∫‫ﺣﺰام اﻷﻣﺎن‬
w)UW ÍWM}AÄ ∫‫ ﻋﻠﻰ اﻻرض‬-‫اﳊﺰام اﻻﻣﻨﻲ‬
w —UÄ ∫‫ﺣﺰب‬
ÊËu—Ëu ∫‫اﳊﺰم‬
Í—ËuWz XAÄ ¨ÍË«ñ:} ∫Âe(«
pÄWÇ ∫‫ ﺑﺎﻗﺔ‬-‫ﺣﺰﻣﺔ‬
wUËË— Íó|dO ∫‫ﺣﺰﻣﺔ ﺿﻮﺋﻴﺔ‬
ÂW9 ∫‫اﳊﺰن‬

5~ W9 ¨—U: W9 ∫‫اﳊﺰﻳﻦ‬
XW) :‫ﺣﻮاس‬-‫ﺣﺲ‬
…d} ˛ ∫‫ﺣﺴﺎب‬
…d} ˛«ËËœ ∫‫ ﺣﺴﺎب ﺧﺘﺎﻣﻲ‬Í—Ud} ˛ ∫‫اﳊﺴﺎﺑﺎت‬
Í—Ud} ˛ wO W«—W…u|˙W :‫ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت‬pU ¨—UOW) ∫‫ﺣﺴﺎس‬
Í—…ËWW) ¨Í—UOW) ∫‫ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ‬
Í…d|uÖW ¨w}ÄW ∫‫ “ﻮﺟﺐ‬-‫ﺣﺴﺐ‬
Êœd wöW ¨…ËWœdôWô ∫‫ﺣﺴﻢ‬
Ê«uL—U+…˙ ¨Ê«uL—UUz ∫‫ﺣﺴﻦ اﳋُﻠﻖ‬
u|“œ—UUz ∫‫ ﺳﻲء اﳋﻠﻖ‬UOÖ Ë qÖ ¨UOÖËóÖ ∫‫ﺣﺸﺎﺋﺶ‬
ËËd} ∫‫ ﺣﺸﺮة‬-‫ﺣﺸﺮات‬
ËËd} Í—WUËu ∫‫ ﻣﺒﻴﺪ اﳊﺸﺮات‬Wï8 ∫‫ﻦ‬L‫ﺣﺸﺮة ا‬
s9…ËU ∫‫ﺣﺸﻮ‬
ê}Ä—ËËœ ¨W ËuKUz ¨˘—U WÖ ∫‫ﺣﺼﺎر‬
éW) ∫‫ﺣﺼﺎن‬
„—ï ¨WJ—ï ¨…ó|—u ∫‫ﺣﺼﺒﺔ‬
W ¨ÊU?? A? ? }? ? —W?? :? ? WÇ W? ¨Ê«œ˘—U?? W?? Ö ∫‫ﺣــﺼــﺮ‬
wâ}Ä—ËËœ ¨7K9 W ËuàUz
5~WÄ ¨…ËWU~WÄ ∫(‫ﺣﺼﺮ )ﻟﻠﻤﻴﺎه‬
pAÄ ¨‘W ∫‫ﺣﺼﺔ‬
ËWÇ ¨a“ ∫‫ﺣﺼﻰ‬
—U˛ ∫‫ﺣﻀﺎرة‬
Í—U˛ ∫‫ ﻣﺘﻤﺪن‬-‫ﺣﻀﺎري‬
wW«œ ∫‫ﺣﻀﺎﻧﺔ‬
wW«œ ÍWU9 ∫‫ دار اﳊﻀﺎﻧﺔ‬w«œ…ËUz ∫‫ﺣﻀﺮ‬
vLWAO ¨vLWM ∫‫ ﺳﺎﻛﻦ‬-‫ﺣﻀﺮي‬
54

‫اﳊﻘﻴﺒﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ∫ )‪wU ïKᜠÍW:ÖW‬‬
‫ﺣﻘﻴﻘﺔ∫ ˙«‪w‬‬
‫ﺣﻚ∫ ‪Ê«—u9 ¨Êb«—u9‬‬
‫ﺣﻜﻢ∫ ‪Í—«b üW…œ ¨cüW…œ ¨w«Ë…ñU —W+‬‬
‫اﳊَﻜَﻢ∫ ‪Ê«uóËU‬‬
‫ﺣﻜﻢ ذاﺗﻲ∫ ‪w ïï ïz ¨Í—W…u|˙Wï9 w üW…œ‬‬
‫اﳊﻜﻢ ا‪L‬ﻠﻜﻲ∫ ‪w WU8UÄ w üW…œ‬‬
‫اﳊﻜﻤﺔ∫ ˛‪‚WW ÍWK ¨Íd‬‬
‫اﳊِﻜَﻢ اﻟﻘﺪ‪e‬ﺔ∫ ‪ÊUMOA}Ä w WW ÍWK‬‬
‫ﺣﻜﻮﻣﺔ‪cW ËuJ/ :‬‬
‫ﺣﻜﻴﻢ∫ ‪Ê«“UÇ‬‬
‫ﺣﻞ∫ ‪…ËWbU8…u†W) ¨…ËWœdJO8‬‬
‫ ﻣﻨﺤﻞ∫ )‪…ËU8…u†W‬‬‫ﺣﻞ )ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ(∫ ‪Êœd—W…—UÇ‬‬
‫ﺣﻞ اﻟﺴﺆال∫ ‪—UOdÄ Í…ËWœdJO8‬‬
‫ﺣﻼل‪ -‬ﺟﺎﺋﺰ∫ ‪ÙüW/‬‬
‫ﺣﻠﺐ∫ ‪58˘œ‬‬
‫ﺣﻠﺒﺔ∫ ‪wàL8‬‬
‫ﺣﻠﺰوﻧﻲ∫ ‪ê}á†Wâ}Ä‬‬
‫ﺣﻠﻒ∫ ‪ÊU1WÄ‬‬
‫ﺣﻠﻘﺔ∫ ‪„WW9 ¨WI†Wz‬‬
‫ﺣﻠﻘﺔ وﺻﻞ∫ ‪ÊbUWÖ p}Ä ÍWI†Wz‬‬
‫اﳊِﻠﻢ∫ ‪w —W‬‬
‫ﺣُﻠُﻢ‪ ،‬رؤﻳﺎ∫ ‪ÊËW9‬‬
‫ُﺣﻠّﻢ∫ ‪WWÖ‬‬
‫ﺣﻠﻤﺔ اﻟﺜﺪي∫ ‪p W ÍïÖ‬‬
‫ﺣﻠﻤﺔ اﻟﻀﺮع∫ ‪Ê«uÖ ÍïÖ‬‬
‫ﺣﻠﻮ∫ ‪sdO8‬‬
‫ﺣﻠﻮل اﺳﺘﺴﻼﻣﻴﺔ∫ ‪W«—…œ…ËW…œWï9 Í—W…—UÇ‬‬
‫ﺣﻠﻮﻳﺎت∫ ‪wMdO8‬‬
‫ﺣﻠﻲ ذﻫﺒﻴﺔ∫ ‪„WÇ ¨èA9‬‬

‫ﺣﻀﻦ∫ ‪e} Uz ¨‘…ËU‬‬
‫ﺣﻄﺐ∫ ‪—«œ ¨…—eÖ‬‬
‫ﺣﻆ∫ ‪X9W ¨‘W‬‬
‫ﺣﻈﻴﺮة‪-‬ﺣﻈﺎﺋﺮ∫ ‪˜ïÖ ¨˙ËWÖ‬‬
‫اﳊﻈﻴﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ∫ ‪w W†Ë…œu} Í˙ËWÖ‬‬
‫ﺣﻈﻴﺮة دﺟﺎج∫ ‪UJAd vJu ¨pAd Wôu‬‬
‫ﺣﻔﺎر∫ ‪Ùï—«œ w d‬‬
‫ﺣﻔﺎرة )آﻟﺔ(‪Íd} Uz ¨5†ïJ†W) Íd} Uz ¨„W†ï :‬‬
‫“…‪ÙïJË‬‬
‫ﺣﻔﺮ∫ )‪5uJW) ¨5†ï ¨ÊbWJ†W‬‬
‫ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر∫ ‪Ê«b} dO‬‬
‫ﺣﻔﺮة∫ ‪ÙUÇ‬‬
‫ﺣﻔﺮﻳﺎت∫ )‪Ë«d†ïJ†W‬‬
‫ﺣﻔﻆ‪ -‬ﻋﻦ ﻇﻬﺮ ﻗﻠﺐ∫ ‪Êœd—WW‬‬
‫ﺣﻔﻠﺔ∫ ‪b…ËU …“ ¨@W)Uz‬‬
‫‪„dÇ wÑW ¨wÑW ¨…ËW ∫bOH/‬‬
‫ﺣﻖ‪-‬ﺣﻘﻮق‪·U :‬‬
‫ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻠﻢ∫ ‪ÊËud}+ w+U‬‬
‫ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ∫ ‪Êœd—U w+U‬‬
‫اﳊﻖ ﻓﻲ اﳊﻴﺎة∫ ‪ÊU˛ w+U‬‬
‫ﺣﻘﺎﺋﻖ∫ ˙«‪w‬‬
‫اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ∫ ˙«‪w …˙WM wO‬‬
‫ﺣﻘﺒﺔ∫ ‪ŒUÇ‬‬
‫ﺣﻘﺒﺔ زﻣﻨﻴﺔ∫ ‪w UJ …œ wJ}9UÇ‬‬
‫ﺣﻘﺪ∫ ‪5 ¨WMO‬‬
‫ﺣﻘﻞ )ﻟﻠﻤﺰرﻋﺔ(∫ ‪W~à} ¨«—“W‬‬
‫ﺣﻘﻞ )ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ(∫ ‪cËWW†UÇ‬‬
‫ﺣﻘﻮل اﻟﺸﻠﺐ∫ ‪…“…—W‬‬
‫ﺣﻘﻞ )اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺪاﺟﻨﺔ(∫ ‪—…ËWWÄ Í«—“W‬‬
‫ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن∫ ‪˜˘d w+U‬‬
‫ﺣﻘﻴﺒﺔ∫ )‪WUÇ ¨W:ÖW‬‬
‫‪55‬‬

—UMÇ ∫‫ ﺷﺠﺮة‬-‫ﺣﻮر‬
Í—WÄ ∫‫ﺣﻮرﻳﺔ‬-‫ﺣﻮر‬
…˙uJ}Ä ∫‫ ﺣﺸﺮة‬-‫ﺣﻮرﻳﺔ‬
pK}Ç—W ¨W«bàJOÇ :‫ﺣﻮﺻﻠﺔ‬
¨Ë«˙WÖ ¨ËüUÇ ¨è|“ËUz ¨d?ÖËUz ¨„d}?Wz ∫‫ﺣﻮض‬
˙WÖ ¨dOÖËUz ¨˜«˙WÖ
˘˙…ËUz ¨XW ∫‫ﺣﻮض اﻟﻨﻬﺮ‬
ÙU ¨—Ë…œ ∫‫ﺣﻮل‬
wW†U ∫‫ﺣﻮﻟﻴﺔ‬
ÍbM“ ¨…bM“ ¨ËËbM“ ¨—«b˛ ∫‫ﺣﻲ‬
wWö} ∫‫ﺣﻴﺎد‬
5MÇ ∫‫ﺣﻴﺎﻛﺔ‬
ÊU˛ ∫‫ﺣﻴﺎة‬
Í—WÇï wU˛ ∫‫ﺣﻴﺎة اﻟﺘﺮﺣﺎل‬
s}W ∫‫ﺰ‬¤‫َﺣﻴ‬
Íó}çM} ¨Íó|uM} ∫‫اﳊﻴﺾ‬
ÂW :‫ﺣﻴﻒ‬
è}+ ¨WW†W :‫ﺣﻴﻠﺔ‬
˜ï ¨Ëï ¨Âd}á :‫ﺣﻴﻤﻦ‬
˜UÖ ¨ËU :‚‫ﺣ‬
w …œU Â…œ ¨ÈËU U ËU :‫ ﺑ‚ اﳊ‚ واﻻﺧﺮ‬—«bUOÖ ¨—…ËWUOÖ :‫ﺣﻴﻮان‬
‘—W ¨Ù…˛Uz :‫ﻮاﺷﻲ‬L‫ ا‬-‫اﳊﻴﻮاﻧﺎت‬
…b˙œ Í—…ËWUOÖ :‫ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻔﺘﺮﺳﺔ‬
Ê«œô :‫ﺣﻴﻮد‬
w…bM“ ¨w …ËËbM“ ¨Í—«b˛ ∫‫ﺣﻴﻮي‬
Œ
w)U1Ëœ ¨U WM ¨wU ï :‫ﺧﺎ`ﺔ‬
„ïMOÄU9 ¨s} W†W†W) :‫ﺧﺎدع‬
—Wï ¨—UUÄ ¨—UJ W e9 ¨Âüu9 :‫ﺧﺎدم‬
ËuÇ—…œ ¨…Ë…—…œ :‫ﺧﺎرج‬

bMuKÑW) ¨ÊU1WáÑW) ¨bM|uËU) ∫‫ﺣﻠﻴﻒ‬
d~W)—U ¨d~†W) Ùï ∫‫ﺣﻤﺎل‬
d~†W) ¨dÖ«˙ ∫‫ﺣﻤﺎﻟﺔ‬
d ï ∫(‫ﺣﻤﺎم )ﻃﻴﺮ‬
„—ï8—W ¨˜U —WÖ ¨ËU —WÖ ∫‫ﺣﻤّﺎم‬
7«—UÄ ∫‫ﺣﻤﺎﻳﺔ‬
w W†Ë…œu} wM«—UÄ ∫‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ‬
wWï9 wM«—UÄ ¨7«—UÄï9 ∫‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ‬
w…Ëu W) ÊU wAÖ wM«—UÄ ∫‫اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
wÖd uÖ wM«—UÄ ∫‫ﺣﻤﺎﻳﺔ ﮔﻤﺮﮔﻴﺔ‬
w…—e ¨…uO …—e ¨w«—e ∫‫ ﺣﻮاﻣﺾ‬،‫ﺣﻤﻀﻴﺎت‬
WÖ—U ¨—U ¨s d~†W) ∫‫ﺣﻤﻞ‬
ËW) ¨ËüU8 ¨cWL†W) ¨—U ôWÄ ∫‫ﺣﻤﻠﺔ‬
«ËW) ¨Í—UJ?…—W??= ÍËüU?? 8 ∫‫ﺣــﻤــﻼت اﻟﺘــﻌــﺮﻳﺐ‬
vdJ…—W=
7«uÖ«˙ wW?ÖËüU8 ∫‫ﺣﻤﻼت اﻟـﺘﺮﺣﻴﻞ واﻟﺘﻬـﺠﻴﺮ‬
Ë 7?U?)u?? ? ? ÖW?? ? ? ?Ñ X|ËW?) ¨Êœd?? ? ? —…œW?—…œ Ë
vd—…b—…œ
—ËË“W9 ∫‫اﳊﻤﻮ‬
w8d ¨w«—e ¨wU8d ¨w WO8d ∫‫ﺣﻤﻮﺿﺔ‬
—U ∫‫ﺣﻤﻮﻟﺔ‬
U ∫‫ﺣﻤﻰ‬
˘˙W:} ∫‫ﺣﻤﻰ اﻟﺜﻠﺚ‬
WW9 ∫‫ﺣﻨﺎء‬
WÖ«˙u ˙u ¨¯˙u ∫‫ﺣﻨﺠﺮة‬
+WÖ ∫‫ﺣﻨﻄﺔ‬
WW:…“ ¨pËuKÄ ∫‫ﺣﻨﻔﻴﺔ‬
¨g}J?W ¨„WK}?? ∫‫ اﳉـﻮاﻧﺐ‬،‫ اﻻﻃﺮاف‬،‫اﳊـﻮاف‬
‰WÄ
ÍWJe} ¨—WË—Ë…œ ∫‫ﺣﻮاﻟﻲ‬
@W)W :‫ﺣﻮت‬
56

cüË Í…Ë…—…œ ¨Ê«—…bW) :‫ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد‬
w…—…œ :‫ﺧﺎرﺟﻲ‬
UO ï :‚‫ﺧﺎرﺻ‬
WA9W :‫اﳋﺎرﻃﺔ‬
—…œWUUz W :‫ﺧﺎرق‬
Ë«˙˘œ :‫اﳋﺎﺳﺮ‬
w W:U :‫ﺧﺎص‬
ÍbW9W:U ¨w WU W:U :‫ اﳋﻮاص‬-‫ﺧﺎﺻﻴﺔ‬
—«œWï ¨d~JA}z :‫اﳋﺎﻓﺮ‬
‘ï ¨ÙU W ¨ôUÑ ∫·uAJ ،ٍ‫ﺧﺎل‬
d W :‫ﺧﺎﻟﺪ‬
ıWJK ¨q …—ô :‫ﺧﺎﺿﻊ‬
˜U9 ¨ÙU ¨ËU9 :‫ﺧﺎم‬
ÂWŽM}Ä :‫ﺧﺎﻣﺲ‬
˜U9 ¨ËU9 ¨XK :‫ﺧﺎﻣﻞ‬
d~ËWz ¨—WM}JM9 :‫ﺧﺎﻧﻖ‬
d~MO ÊU d~ËWz Í…ó~W ∫‫ أزﻣﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ‬Ë«ñ«uO) ¨«uO) v ¨œ—UWUW) :‫ﺧﺎﺋﺐ‬
„UÄU :‫ﺧﺎﺋﻦ‬
WJ†ï ∫‫ ﺧﺒﺎزي‬-‫ﺧﺒﺎز‬
Wáà ¨—…“ï ¨Wà9 ∫‫ﺧَﺒَﺚ‬
w«“…—U8 ∫‫اﳋﺒﺮة‬
Í—Wu) wO«“…—U8 ∫‫اﳋﺒﺮة اﻟﻔﻨﻴﺔ‬
ÊU ∫‫ﺧﺒﺰ‬
ÙWÄWÇ ∫YO:9
˙ïáKÄ ∫‫اﳋﺒﻴﺮ‬
cU)«œ Í˙ïáKÄ ∫‫ﺧﺒﻴﺮ اﻟﻮاردات‬
w«—«œ Ë Íñ}Ö—U Í˙ïáKÄ ∫‫ﺎﻟﻴﺔ‬L‫ﺧﺒﻴﺮ اﻻدارة وا‬
cWu ¨WW W9 ∫‫ﺧﺘﺎن‬
uOW ¨s}ç}) ¨s}ÑW) ¨s|ËW) ∫‫ﺧﺜﺮة‬
ËË— U—UM) ¨cW ËË˙ ¨ËË˙ ∫‫ﺧﺪ‬

¨ÊU?? ? ? ?8ËË˙ ¨Êb?U?? ? ? ?8ËË˙ ¨ÍËU?? ? ? ?8ËË˙ ∫‫ﺧـــــﺪش‬
ÊU8ËË˙WÑ
¨Êb?U?ÄU?? ? ? ? ?9 ¨Ê«œ…d?? ? ? ? ?+W? ¨Ê«œu?d?? ? ? ? ?+ :‫اﳋـــــــﺪع‬
ÊbU W†W†W)
…d+W ¨ud+ :‫ﺧﺪﻋﺔ‬
wË—bW w—«“u~ W e9 ∫‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ‬
w«Ë…—U8 w—«“u~ W e9 ∫‫اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ‬
cW e9 ¨…˛«˙ ∫‫ ﺧﺪﻣﺎت‬-‫ﺧﺪﻣﺔ‬
Í“U—W w W e9 ∫‫ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ‬
…ËôW ¨W~ËU ¨W~«d|Ë :‫ ﺧﺮاﺋﺐ‬-‫ﺧﺮاﺑﺔ‬
ÃU ∫‫ﺧﺮاج‬
ËUËbW ¨ıËuÄËñÄ ¨WUK+Wz ∫‫ﺧﺮاﻓﺎت‬-‫ﺧﺮاﻓﺔ‬
WW —W9 ∫‫ﺧﺮدل‬
XdJï ∫‫ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ‬
ó|ñAO8 wdJï ∫‫ﺧﺮﺳﺎﻧﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ‬
„WAO+ ¨WKuÖ ∫‫ﺧﺮﻃﻮش‬
qO+ ÍWH†W8 ∫‫ﺧﺮﻃﻮم اﻟﻔﻴﻞ‬
Êb«“W ∫‫َﺧﺮْق‬
wM|“WUU ∫‫ﺧَﺮْق اﻟﻘﺎﻧﻮن‬
ñŽM ¨Wï˘˙WÄ ∫‫ﺧِﺮَق ﺑﺎﻟﻴﺔ‬
ÊËuÇ—…œ ∫‫ﺧﺮوج‬
„WÇ—WÖ ∫‫ﺧﺮوع‬
ÊöÄ ¨WA9W ∫rOLB ≠‫ﺧﺮﻳﻄﺔ‬
eOUÄ ∫‫ﺧﺮﻳﻒ‬
w —U8…Ë ÍWMO$WÖ ∫‫ﺧﺰاﺋﻦ ﻣﺪﻓﻮﻧﺔ‬
WÖËUz ¨ËUz ÍWÖï ∫‫ﺧﺰان ﻣﺎﺋﻲ‬
WÖï ∫‫ﺧﺰاﻧﺔ‬
cW†«u ¨WMOàÖ ¨wMOÇ ¨pO «dO ∫‫ﺧﺰف‬
Êœd«œ ¨ÊU WÖï W ∫‫ﺧﺰن‬
WMO$WÖ ∫‫اﳋﺰﻳﻨﺔ‬
wAÖ ÍWMO$WÖ ∫‫اﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬
57

‫اﳋﻂ ا‪L‬ﺴﺘﻘﻴﻢ∫ )}‪X«˙ wà‬‬
‫اﳋﻂ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ∫ )}‪Í—UJËË˙ wà‬‬
‫اﳋﻄﺄ‪ -‬اﻟﻬﻔﻮة‪w8U8 ¨w ËWÇ ¨W†W) :‬‬
‫ﺧﻄﺎب‪ -‬ﻣﻘﺎل‪—U ïÖ ¨—U Ë :‬‬
‫اﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ∫ ‪wUO Í—U uÖ‬‬
‫ﺧﻄﺮ‪ -‬ﻣﺨﻴﻒ∫ ‪wd W‬‬
‫ﺧﻄﺔ∫ ‪ÊöÄ‬‬
‫اﳋﻄﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ∫ ‪WMOŽM}Ä wöÄ‬‬
‫اﳋﻄﻮﺑﺔ∫ ‪Êœd ÊUAO ¨wMOÖ“«u9 ¨wM}“«u9‬‬
‫ﺧﻄﻮة∫ )‪˜UÖ ¨˜U~M}Ä ¨ËU~W‬‬
‫اﳋﻄﻴﺐ∫ ‪—…œ—U Ë ¨—…b«ËËœ‬‬
‫ﺧﻔﺎش∫ ‪WKuWâWÇ ¨…d|uW WA W8‬‬
‫ﺧﻔﺎﻳﺎ∫ ‪…Ë«d8 ¨ÍœW ¨—«u}Ä‬‬
‫ اﳉﻮاﻧﺐ اﳋﻔﻴﺔ∫ ‪uœW ¨—«u}Ä ¨…Ë«d8 wWô‬‬‫ﺧﻔﻘﺎن اﻟﻘﻠﺐ∫ ‪v uW†œ‬‬
‫ﺧﻔﻮت∫ ‪wá ¨Íe‬‬
‫ﺧﻔﻴﻒ∫ ‪pç ¨„Ëu‬‬
‫ﺧﻞ‪Wd :‬‬
‫ﺧــﻼﺻـــﺔ∫ ‪Ë v X?9Wò ∫v†…œ ÆX?9uÄ ¨W?? ?? ? 9uÄ‬‬
‫‪Æåv X9uÄ‬‬
‫ﺧﻼف∫ ‪˛«Ë…—W‬‬
‫ﺧﻼﻳﺎ∫ ‪WU9‬‬
‫ﺧﻠﺪ∫ ‪WWJ†W)˙ïÖ‬‬
‫ﺧﻠﺴﺔ∫ ‪wWJA9‬‬
‫ﺧﻠﻊ∫ ‪ÊËuÇ vLW‬‬
‫ﺧﻠﻒ‪cUN8UÄ :‬‬
‫ﺧﻠﻔﻴﺔ∫ ‪WMOAÄ‬‬
‫ﺧﻠﻴﺞ∫ ‪˜«bW ¨Ë«bW‬‬
‫ﺧﻠﻴﻂ∫ }‪ÙWJ‬‬
‫اﳋﻠﻴﻔﺔ‪ -‬ﻧﺎﺋﺐ∫ ‪d~}L‬‬
‫ﺧﻠﻴﺔ∫ ‪WU9‬‬

‫ﺧﺴﺎرة∫ ‪—…—…“ ¨ÊU“ ¨Ê«˙˘œ‬‬
‫ﺧﺴﻮف∫ ‪s dÖ íW) ¨Ê«dOÖ @U‬‬
‫ﺧﺸﺐ∫ ‪W9W ¨—«œ‬‬
‫ﺧﺸﺨﺎش∫ ‪‘U8U9‬‬
‫ﺧﺸﻦ∫ “‪˙œ ¨dÑ“ ¨d‬‬
‫اﳋﺼﺐ∫ ‪s|uO ¨XOÄW ¨s|Ëó‬‬
‫ﺧـﺼـﺮ∫ ??‪¨q}?? ËU ¨@W? ˜U ¨W??WW?? ¨—W?? W‬‬
‫?‪∫…Ëu? U?) «bœ—u?? ? ? ? ¨w?O?«—ï?? ? ? Ö W? Æq?}J?ÑU‬‬
‫‪ÆåË«—“ è}ËUò‬‬
‫ﺧﺼﻢ‪ -‬ﺗﻨﺰﻳﻞ∫ ‪ÊbUJ8«œ‬‬
‫‹ﺧﺼﻮﺑﺔ∫ ‪XOÄ‬‬
‫اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ∫ ‪Í—UJ W:U‬‬
‫اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ∫ ‪w†U ï9 w—UJ W:U‬‬
‫ﺧﺾ∫ ˛…‪5‬‬
‫ﺧﻀﺎﺿﺔ∫ ‪„W…˛ ¨WJ8W‬‬
‫اﳋﻀﺮة∫ ‪Í“ËW‬‬
‫اﳋﻀﺮاء‪ -‬ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻀﺮاء∫ ‪œ—…ËUMO8 ÍWÇËU‬‬
‫ﺧــﻀــﺮوات )ﻣــﺤــﺎﺻــﻴـﻞ ﺻــﻴــﻔــﻴــﺔ(∫ ‪¨ÙU?? …˙W‬‬
‫‪c«Ë…“ËW‬‬
‫ﺧﻀﻮع∫ ‪wU —W+—W ¨wÇWJK ¨wK …—ô‬‬
‫‪è}) ∫j9‬‬
‫ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء‪…—W W wà}) ¨wUKW wà}) :‬‬
‫ﺧﻂ اﻓﻘﻲ∫ )}‪wïUz wà‬‬
‫ﺧﻂ ﻋﻤﻮدي∫ )}‪wËu wà‬‬
‫ﺧﻂ ﻣﺎﺋﻞ‪—ô wà}) :‬‬
‫اﳋﻄﺐ اﻟﻨﺎرﻳﺔ∫ ‪sdÖUz Í—U Ë‬‬
‫اﳋﻄﺒﺔ∫ ‪—U uÖ ¨—U Ë ¨Ê«ËËœ‬‬
‫ﺧﻄﺒﺔ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ∫ ‪wMW) Ͳ˘˙ w«Ëœ‬‬
‫ﺧﻄﻮط ﺟﻮﻳﺔ∫ )}‪wULUz wà‬‬
‫ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻮل∫ )}‪Íó|—œ Ë wUÄ wà‬‬
‫ﺧﻄﻮط وﻫﻤﻴﺔ∫ )}‪uœW wà‬‬
‫‪58‬‬

‫‪ÍW ¨…œU ¨Ë«—W8 ∫dL9‬‬
‫ﺧُﻤﺲ )‪„W ZM}Ä ∫(٥/١‬‬
‫ﺧﻤﻮد∫ ‪s Ë…d‬‬
‫‪ÍËU9 ¨wK ∫‰uL9‬‬
‫ﺧﻤﻴﺮة∫ )‪s}ç}) ¨s|ËW) ¨s}ÑW‬‬
‫ﺧﻤﻴﺮة اﳋﺒﺰ∫ )‪‘d dOÑW) ¨‘d dËW‬‬
‫اﳋﻤﻴﻠﺔ∫ ‪—«e†uÖ‬‬
‫اﳋﻨﺎدق اﳊﺮﺑﻴﺔ∫ ‪˙W8 Í—W~W‬‬
‫ﺧﻨﺜﻰ∫ }‪„Ëu …d‬‬
‫اﳋﻨﺪق∫ ‪„…bW ¨˙bW‬‬
‫اﳋﻮف∫ ‪”d ¨r)W ¨ÂU‬‬
‫ﺧﻴﺎر‪ -‬ﻧﺒﺎت∫ ‪ËË—Uz‬‬
‫ﺧﻴـﺎر‪ -‬اﺧﺘـﻴﺎر∫ ‪rW…—«ó êO?)® ∫Èd u?Ö…œ Æ…—«ó‬‬
‫‪Æ©WOO «b …œ —WW‬‬
‫ﺧﻴﺎﻟﺔ∫ ‪…—«u‬‬
‫ﺧﻴﺎﻧﺔ∫ ‪wUÄU‬‬
‫ﺧﻴﺮ∫ ‪˙W+‬‬
‫ﺧﻴﺮات∫ ‪d}Ëd}9‬‬
‫اﳋﻴﺒﺔ∫ )‪Íœ—UWUW‬‬
‫ﺧﻴﺜﺮة∫ ‪uOW‬‬
‫ﺧﻴﻂ∫ ‪ÙU ¨ËU ¨˜«œ ¨Ë«œ ¨ËË“…œ‬‬
‫ﺧﻴﻞ‪ -‬ﺧﻴﻮل∫ ‪—«Ë…œ ¨…“—W w9üË ¨…“—W‬‬
‫اﳋﻴﻼء‪ -‬اﻇﻬﺎر اﻟﺘﻜﺒﺮ∫ ‪g+u8W ¨eO+‬‬

‫‪œ‬‬
‫اﻟﺪاء∫ ‪œ—…œ‬‬
‫داء اﻟﺼﺪف∫ ‪wW†W Íœ—…œ‬‬
‫داء اﻟﻜﻠﺐ∫ ‪“UWÖW‬‬
‫داﺋﺮ‪…Ë«˙Ëu ¨…Ëôu9 :‬‬
‫داﺋﺮة )ﻫﻨﺪﺳﻴﺔ(∫ ‪W“U‬‬
‫داﺋﺮة إﺳﺘﻮاﺋﻴﺔ∫ ‪w…—W W ÊU wUKW ÍW“U‬‬
‫داﺋﺮة ا‪L‬ﻌﺎرف∫ ‪UbOÄïKJUKMOz‬‬
‫داﺋﺮة ‪ -‬دواﺋﺮ رﺳﻤﻴﺔ∫ ‪W~U —W+‬‬
‫داﺋﺮة اﻟﺒﺮﻳﺪ∫ ‪WïÄ ÍW~U —W+‬‬
‫داﺋﻢ∫ ‪«˅œ—W‬‬
‫داﺋﻤﺎً∫ )‪˜UÖ—W) ¨Â…œËu W) ¨Â…œ—W) ¨WAO W‬‬
‫داﺋﻤﻲ‪ -‬ﻣﻘﻴﻢ∫ ‪«˅œ—W‬‬
‫داﺑﺔ∫ ‪ÈË…—UÇ ¨—«Ë…œ ¨ŒüË ¨vÄ—«uÇ‬‬
‫داﺟﻦ∫ ‪ÍËW ÊU w†U Í—…ËWWÄ‬‬
‫داﺧﻞ∫ ‪ËU‬‬
‫داﺧﻠﻲ∫ ‪w…ËU ¨wï9ËU‬‬
‫داﺧﻦ∫ ‪—«b†WËËœ‬‬
‫دار∫ ‪ËuU9 ¨WU9‬‬
‫دار اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ∫ ‪Íd|œËUÇ ÍWU9‬‬
‫دار اﳊﻀﺎﻧﺔ∫ ‪wW«œ ÍWU9‬‬
‫دارﺳ‚∫ ‪5Ç—«œ‬‬
‫داﻓﻊ∫ ‪—WM†UÄ‬‬
‫داﻓﻲء∫ ‪s} dO8 ¨s} WK8‬‬
‫داﻓﻲء ا‪L‬ﻨﺎخ∫ ‪s} WK8 ÍUËËUz‬‬
‫دﺑﺎﺑﺔ∫ ‪pU‬‬
‫دﺑﺎﻏﺔ اﳉﻠﻮد∫ ‪ÊœdW8ï9 WK}Ä‬‬
‫دﺑﺲ∫ ‪˜U8Ëœ ¨ËU8˘œ‬‬
‫دﺟﺎج∫ ‪pAd‬‬
‫دﺟﺎل∫ ‪ÙULW ¨ñ:…œ‬‬
‫دﺟﻞ∫ ‪Íñ:…œ‬‬
‫‪59‬‬

Êd q|ñÖ ¨…ËWœd—ïK9 ∫‫دﺣﺮﺟﺔ‬
ÊU Ëœ ¨ÙWËËœ ∫‫دﺧﺎن‬
cW «—…œ ¨cU)«œ ∫‫دﺧﻞ‬
w? W?? ? ? ? ? «—…œ ¨w?…ËW? W? w? U?)«œ ∫‫دﺧـﻞ ﻗــــــﻮﻣـﻲ‬
w…ËW W
WUÖ—…œ ∫‫دﺧﻮﻟﻴﺔ‬
ÊUO ¨…bô ¨…—«ËW\ ∫‫دﺧﻴﻞ‬
˙ïÄ ∫ë—œ
qJKUÄ ∫‫دراﺟﺔ‬
w WüW ï Í…ËWMO†ïJ} ∫‫دراﺳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
5uWÑ ¨…ËWMO†ïJ} ∫‫دراﺳﺔ‬
¨…ó?W?Ä ¨„ËuK?á? ? ? ? }?Ä ¨W?U?JO?K?Ä ¨W?JK?á? ? ? ? }?Ä ∫‫درج‬
pKOWÄ vÄ ¨pKUÄ
„WKÄ ¨WKÄ ∫‫اﻟﺪرﺟﺔ‬
vM dÖñÖöÄ ¨ÊœdWáà ÍWKÄ ∫‫درﺟﺔ اﻻﺗﻘﺎد‬
vMOW öÄ ¨Êüu ÍWKÄ ∫‫درﺟﺔ اﻟﻐﻠﻴﺎن‬
—«œW8…˙ ¨p†WÄ ∫‫دردار‬
WAW ¨“—…œ ¨gOà ¨g}à ¨“—œ ∫‫درز‬
W«Ë ∫‫درس‬
ÙU W ¨È—“ è} :‫درع‬
ÈdÖ ¨pW ∫‫َدَرَﻧﺔ‬
ÊU «œËUz w|—“ ∫‫دروع ﻣﺴﺒﻠﺔ‬
W…œ ¨Ê…“—…œ ∫‫دزﻳﻨﺔ‬
—Ëu…œ ∫‫دﺳﺘﻮر‬
«e ∫‫اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﳋﻴﺮ‬
sdH ¨ñH ¨„Ëu ∫‫اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﺸﺮ‬
„WAÄ ¨W«ËW†UÄ ∫‫ ﻣﺴﻨﺪ‬-‫دﻋﺎﻣﺔ‬
W8W~U ¨…bWÖUĢñÄ ∫‫دﻋﺎﻳﺔ‬
wUÑWAÄ ¨w«ËWAÄ ∫‫دﻋﻢ‬
W uJ} …—W ∫‫دﻋﻤﻮﺻﺔ‬
7A}N~U ∫‫دﻋﻮة‬

·…œ ∫‫دف‬
wï«œ ¨wUÑ…—W ¨ÍdÖ—W ∫‫دﻓﺎع‬
wU—U8 wdÖ—W ∫‫ﺪﻧﻲ‬L‫اﻟﺪﻓﺎع ا‬
Êœdï9 W ÍdÖ—W ∫c«c« s= ŸU+b«
—W+…œ ∫‫دﻓﺘﺮ‬
ÊUW ∫‫ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﻊ‬-‫دﻓﻌﺔ‬
—UL :‫ ﻣﺮة‬-‫دﻓﻌﺔ‬
WWdu) ¨Wœ—Ë ¨WKœ—Ë ∫(‫دﻗﺎﺋﻖ )ﻟﻠﻤﺎدة‬
wœ U«b} ¨Ùœ w«bO ∫‫دﻗﺎت اﻟﻘﻠﺐ‬
Ídu) ¨Íœ—Ë ∫‫دِﻗﺔ‬
WÄd ¨Ê«b} ∫‫دَﻗﺔ‬
WJu9 ¨„Wu9 ∫(‫دﻗﻴﻘﺔ )ﻟﻠﺰﻣﻦ‬
—ï UJœ ¨˙uNK ∫‫دﻛﺘﺎﺗﻮر‬
—ïœ ∫‫دﻛﺘﻮر‬
œW†W ¨—…bUA}á|˙ ∫(‫اﻟﺪﻻﻟﺔ )دﻟﻴﻞ اﻟﻄﺮﻳﻖ‬
ÊbU9—WÄ ¨Êö}8 ∫(‫دﻟﻚ )ﻟﻼﻧﺴﺎن‬
5u) v ¨ÊbUA} ∫(‫دﻟﻚ )ﻟﻠﺸﻲء‬
WUAO ∫(‫دﻟﻴﻞ )ﻋﻼﻣﺔ‬
v?Ä s?|u?? ? ? ?8 Ë Í“œ ï?® d~?†W?) s?|u?? ? ? ?8 ∫‫اﻟﺪﻟـﻴﻞ‬
⁄UËUÇ ¨©…ËWM“˘œ
—W:|— ¨”UM|— ¨Ê«e|— ∫‫ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﻌﻤﻞ‬-‫اﻟﺪﻟﻴﻞ‬
W~†W ∫‫ اﳊﺠﺔ‬،‫ اﻟﺒﺮﻫﺎن‬-‫اﻟﺪﻟﻴﻞ‬
s|u9 :‫دم‬
ͲW ¨pA} ∫‫دﻣﺎغ‬
dK}) ¨„b˘˙ ¨pK} d+ :‫دﻣﻊ‬
uWMu9 ¨ÍËUM|u9 ¨5M|u9 ∫‫دﻣﻮي‬
w}Ö ¨vœ ¨UOœ :‫ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬-‫اﻟﺪﻧﻴﺎ‬
Ê«˛˘˙ ¨Â…œ—W ¨ŒUÇ ∫‫ اﻻﻳﺎم‬-‫اﻟﺪﻫﺮ‬
…ËWbUAOàÄ ∫‫اﻟﺪﻫﺲ‬
Ë…ñ|˙ ¨Êü«œ ∫‫دﻫﻠﻴﺰ‬
Ê˘œ ¨Ê˘˙ ∫‫دﻫﻦ‬
60

‫دﻳﻚ∫ ‪pËd9 ¨èJœ ¨d}8W†W ¨»UW†W‬‬
‫د∫ ‪r|œ ¨—UW‬‬
‫د‪e‬ﻮﻣﺔ∫ ‪w WO «Ë…œ—W ¨ÊËu: «Ë…œ—W‬‬
‫دﻳﻦ∫ ‪5Uz‬‬
‫دَﻳْﻦ∫ ‪“—W‬‬
‫دﻳﻮان∫ ‪Ê«uœ‬‬
‫دﻳﻮان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ا‪L‬ﺎﻟﻴﺔ∫ ‪w«—«œ Í—ïKU w«uœ‬‬

‫دﻫﻨﻲ∫ ‪—ËWÇ‬‬
‫دواء∫ ‪ÊU —…œ‬‬
‫دواﺋﺮ‪ -‬ﻣﻦ اﻟﺪوران∫ ‪WÖ˙Ëu‬‬
‫دواﺋﺮ‪ -‬ج داﺋﺮة∫ ‪W~U —W+‬‬
‫دواﺟﻦ‪—…ËWWÄ ¨—WWMOÇ :‬‬
‫دوار )دوار اﻟـﺒـــــﺤـــــﺮ(∫ ? ? ??‪¨Í˙Ë ¨v?˙Ëu?? ? ? —W‬‬
‫‪…ó}Ö…—W‬‬
‫دوار∫ ‪„ËñÑ“ ¨…Ëôu9‬‬
‫دواﻣﺔ∫ ‪W~…ó}Ö ¨Ë«ó}Ö‬‬
‫ دواﻣﺔ اﳊﺮب∫ ‪˙W8 ÍW~…ó}Ö‬‬‫دودة∫ ‪Âd‬‬
‫دودة اﻷرض∫ ‪W—ï9WàÖ ¨ÍË…“ w d‬‬
‫دَور∫ ‪Â…œ—W‬‬
‫دور‪ -‬دورة∫ ‪˙Ëu ¨‰u9‬‬
‫دوران∫ ‪sñÑ“ ¨…ËWôu9 ¨˙Ëu ¨…ËW«˙Ëu‬‬
‫دور اﳊﻀﺎﻧﺔ∫ ‪wW«œ wWÖWU9‬‬
‫دورة اﳊﻴﺎة∫ ‪ÊU˛ Í˙Ëu‬‬
‫اﻟﺪورة اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ‪s|u9 Í˙Ëu :‬‬
‫اﻟﺪورة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ∫ ‪Ê«˙Ëu—…Ë ÙU ¨Ê«˙WÖ—…Ë ÙU‬‬
‫دورة ا‪L‬ﻴﺎه∫ ‪X…œËUz‬‬
‫اﻟﺪوس ﺑﺎﻻﻗـﺪام‪ ،‬اﻟﺴـﺤﻖ∫ ‪¨ÙU??L?}?Ä ¨…ËWU?A? O? àÄ‬‬
‫‪”Ë…œ vÄ ¨Xu}Ä‬‬
‫دول اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ∫ ‪ÊU1WÄËU) ÊU XAÄËU) wU üË‬‬
‫دول ﻣﺘﺤﺎﻟﻔﺔ∫ ‪ÊU1WÄËU) ÊU —«bU1WÄ wU üË‬‬
‫دوﻟﺔ∫ ‪cW†Ë…œ‬‬
‫دول ﻧﺎﻣﻴﺔ∫ ‪s}…—WÄ w üË ÊU w W†Ë…œ‬‬
‫دون∫ ˛|‪d‬‬
‫دون ﺟﺪوى∫ ‪œËu v ¨˘ñO+W‬‬
‫اﻟﺪو§∫ ‪W8ïÖ—«uÇ d W ©≤µ∞∞® ¨+˘œ ¨ÊU9ËUÖ‬‬
‫دوي∫ ‪5 —uÖ ¨W —“ ¨W dÖ‬‬
‫دوﻳﻠﺔ∫ ‪Wï W†Ë…œ‬‬
‫‪61‬‬

‫–‬
‫ذاﺋﺐ∫ ‪…Ë«Ëu‬‬
‫ذات∫ ‪ï9‬‬
‫ذات اﻟﺮﺋﺔ‪ -‬ﻣﺮض∫ ‪¨w wO?8ï?9W ¨ÊU?ËUz w‬‬
‫‪w…œ—…œ ¨WA}z w‬‬
‫ذات ﺳﺮﻋﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ∫ ‪˘˙óO‬‬
‫ذات ﺷﺄن∫ ‪—«bb…u}Ä‬‬
‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ∫ ‪—«œW—ï‬‬
‫ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﶈﻠﻲ∫ ‪w†U ï9 Í—«œW—ï‬‬
‫ذات ﻃﺒﻘﺘ‚∫ ‪WMOÇËËœ ¨p|u ËËœ‬‬
‫ذات ﻓﻠﻘﺘ‚∫ ‪WJWÄËËœ‬‬
‫ذات ﻓﻠﻘﺔ واﺣﺪة∫ ‪WJWÄ „W‬‬
‫ذات ﻧﻮاة‪—«œWËU :‬‬
‫ذات ﻧﻮاة واﺣﺪة∫ ‪WËU „W‬‬
‫ذات ﻣﺮﺗﺒﺔ∫ ‪—«œWUÄ‬‬
‫ذاﺗﻲ∫ ‪¨w?…—…œ ∫ÍW«u?? ? ? ?}Ä —W?? ? ? ?W Æw?W?ï?? ? ? 9‬‬
‫‪w…ËUz ¨w…Ëô ¨w…ËU‬‬
‫ذاﺗﻲ‪-‬ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ∫ ‪s|Ëeï9‬‬
‫ أﺳﻠـﺤـــﺔ ذاﺗـﻴــــﺔ اﳊـــﺮﻛــــﺔ∫ ‪¨s?|Ëeï?? ? ?9 wW?Ç‬‬‫‪pO U ï ïz‬‬
‫ذاﺗﻴﺔ∫ ‪w Wï9‬‬
‫ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ∫ ‪w Wï9 wO W«—W…u|˙W‬‬‫اﻟﺬاﻛﺮة∫ ‪—…Ë…dO‬‬
‫ذﺑﺎب‪ -‬ذﺑﺎﺑﺔ∫ }‪g‬‬
‫ذﺑﺎﺑﺔ اﳋﻴﻞ∫ }‪WUáWz WA‬‬
‫ذﺑﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ∫ }‪W«uO WA‬‬
‫ذﺑﺤﺔ ﺻﺪرﻳﺔ∫ ‪W ïW~MO‬‬
‫ذﺑﺬﺑﺔ∫ ‪…ËWM—W ¨—W…—W‬‬
‫ذﺧﻴﺮة∫ “…‪W9ËË“Uz ¨‚UH ¨…dO9‬‬
‫ذر∫ ‪Êb«˛dÄ‬‬
‫–— «‪Êb«˛ñÄ “ï ÊU WKœ—WÖ ∫—U:G‬‬

‫ذراع∫ ‪ËË“U ¨pU‬‬
‫ذراع ا‪L‬ﻘﺎوﻣﺔ∫ ‪ÍdÖ—W wJU‬‬
‫ذرة‪-‬ذرات اﻟﻐﺒﺎر∫ ‪WKœ—WÖ‬‬
‫ذرة ﺻـــﻔــﺮاء )ﻧﺒـــﺎت(∫ ‪¨„ï/W?? ?Ö ¨w? U?? ?8W/W?? ?Ö‬‬
‫‪”˙UÖ ¨„WÇ—WÖWWÖ‬‬
‫ذرﻳﺔ∫ ‪Ê—ï ¨W …—ï ¨…—ï‬‬
‫اﻟﺬﻋﺮ∫ ‪”d ¨5  ¨5 ï‬‬
‫ذﻛﺎء )ﻋﻘﻞ(∫ ˛‪Íd‬‬
‫ذﻛﺮ∫ }‪XË…d} ¨WMd} ¨d‬‬
‫اﻟﺬﻛﺮى∫ ‪œU ¨Í—…Ë…dO‬‬
‫اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ∫ ‪—WÖWç†U ¨˙WÖ…u†U‬‬
‫ذﻛﻮري∫ }‪wË…d‬‬
‫ اﺠﻤﻟﺘﻤﻊ اﻟﺬﻛﻮري∫ ‪wË…d} ÍW~†W ï‬‬‫ذﻛﻲ‪ -‬ﺷﺎﻃﺮ∫ ˛‪„…d“ ¨d‬‬
‫ذﻟﻴﻞ∫ ‪qO…“ ¨“U~WW ¨”UW‬‬
‫ذﻧﺎﺋﺐ∫ ‪Í—u ¨ÊUJK ¨WJK‬‬
‫اﻟﺬَﻧَﺐ )ذﻧﺒﺔ(∫ ‪Í—u ¨WJK ¨pK‬‬
‫ذﻫﺎﺑﺎً واﻳﺎﺑﺎً∫ )‪ÊËuÇ Ë s U‬‬
‫اﻟﺬﻫﺐ∫ “|‪ñ‬‬
‫ذﻫﻦ )ﻓﻜﺮ(∫ “…‪—e) ¨s‬‬
‫ذﻫﻨﻲ∫ “…‪w…—e) ¨wWM‬‬
‫ذوﺑﺎن∫ ‪…ËW«u‬‬
‫ذوق∫ ‪ó}Ç‬‬
‫ذﻳﻞ∫ ‪pÑËœ ¨pK‬‬
‫ذﻳﻞ‪ -‬ذﻳﻠﻴﺔ∫ ‪w WUJK‬‬
‫ذﻳﻞ‪ -‬اﻣــــﺘــــﺪاد∫ ‪w?A? ? ?}? ? ? —W?? ? W? Æ…d?? ? ÖW?? ? 8U?Ä‬‬
‫®‪Æ©…—WW8UÄ‬‬

‫‪62‬‬

‫رأس‪ -‬ﺟﻬﺔ أو ﻃﺮف∫ ‪…—W‬‬
‫رأس‪ -‬ﺣﺎﻓﺔ∫ ‪„Ëu‬‬
‫رأﺳﺎً∫ ˙«‪X«ñW ¨ï9ËW‬‬
‫رأس اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺼﺎﻟﺢ∫ ‪«uO) ÍWKO —W‬‬
‫رأس «‪dO …—W ∫rNK‬‬
‫رأس «‪Â˙…—W ∫` d‬‬
‫رأس ا‪L‬ﺎل∫ ‪WUL…œ‬‬
‫رأس ا‪L‬ﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ∫ ‪˙ïÖW ÊU dO~}L ÍWUL…œ‬‬
‫رأس ا‪L‬ﺎل ا‪L‬ﺘﻐﻴﺮ∫ ‪„…˙ïÖ ÍWUL…œ‬‬
‫رأس اﳉﺒﻞ∫ ‪W uK ¨WJ u ¨bËœ ¨WK‬‬
‫اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ∫ ‪w W—«œWUL…œ‬‬
‫راﺷﺢ∫ ‪@M“—UÄ ¨WM|u†UÄ‬‬
‫راﺷﻲ∫ ‪—…bKO —W‬‬
‫راﻓﺪ∫ ‪È“ ¨ÂWÇ‬‬
‫راﻗﺼﺔ∫ ‪„WM|“—W ¨Ê…˛U W‬‬
‫راﻓﻌﺔ∫ )‪…d~†W‬‬
‫راﻗﻲ∫ ‪üU‬‬
‫راﻛــﺪ∫ ? ??‪∫W «Ë® b?W?? ? ÍËUz W ∫Èd? u?? ?Ö…œ ÆbW‬‬
‫‪∫W «Ë® Æ…bW?? wJ|ËU??OÄ ÆW??d?? ©ËU??? …Ë‬‬
‫‪Æ©Wï9…—WW‬‬
‫—«)‪ÊW…— ∫V‬‬
‫رأي∫ ‪È˙ËdO ¨«˙ËdO ¨ÊËuÇï‬‬
‫رب∫ ‪Èœu9 ¨«u9‬‬
‫رﺑﺎ∫ ‪œËu‬‬
‫رﺑﺎط∫ ‪—…ubW ¨WJ†W«— ¨b…u}Ä‬‬
‫رﺑﺎط اﻟﻠﻒ∫ ‪ê}áK‬‬
‫رﺑﺎط اﻟﻌﻨﻖ∫ ‪bWu ¨bW:K‬‬
‫رﺑﺎﻃﺔ ﺟﺄش∫ ‪ÍdÖ«œï9W Ê«œ‬‬
‫رﺑﺎﻋﻲ∫ ‪WM—«uÇ‬‬
‫رﺑﺢ∫ ‪œËu ¨!«“U‬‬
‫رﺑﺢ ﺻﺎﻓﻲ∫ ‪„UÄ w$«“U‬‬

‫—‬
‫راﺋﺞ∫ ‪s} ˙W)W ¨Ë…dW ¨—«œË…d‬‬
‫راﺋﺤﺔ∫ ‪s} ¨Êï‬‬
‫اﻟﺮاﺋﺪ∫ ‪˘ñA}Ä‬‬
‫راﺋﺪ ﻓﻀﺎء∫ ‪˙W~ULUz‬‬
‫راﺋﻊ∫ ‪»UU ¨@W8‬‬
‫راﺋﻌﺔ‪ -‬رواﺋﻊ∫ ‪—UU8‬‬
‫راﺋﻖ )ﻟﻠﻤﺎء(∫ ˙‪s|ËU ¨Ùü…“ ¨ÊËË‬‬
‫راﺋﻖ )ﻟﻠﺠﻮ(∫ }~‪fO ¨œ—W‬‬
‫راﺋﻖ )ﺻﺤﻲ(∫ ‪—UÖ“U‬‬
‫راﻋﻲ∫ ‪ÊUç8 ¨Ê«u8‬‬
‫راﻋﻴﺔ اﻟﺴﻼم∫ ‪Ê«uO8Uz‬‬
‫رﺋﺎﺳﺔ∫ ‪w WU˘—W‬‬
‫رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء∫ ‪wW Ëu?$Wz wO WU?˘—W‬‬
‫‪Ê«d“…Ë‬‬
‫رﺋﺎﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ∫ ‪W~K«“ ÊU ïJ«“ wO WU˘—W‬‬
‫رﺋﺔ∫ ‪w‬‬
‫رﺋﻴﺲ∫ ‪„˘—W‬‬
‫رﺋﻴﺴﻲ∫ ‪w…—W‬‬
‫رأي∫ ‪ÊËuÇï ¨7œ‬‬
‫راﺑﻄﺔ∫ ‪—…ubW ¨„WW ¨b…u}Ä‬‬
‫راﺑﻊ∫ ‪Â…—«uÇ‬‬
‫راﺑﻴﺔ∫ ‪—«Ë…“—W‬‬
‫اﻟﺮاﺗﺐ∫ ‪WÇËu‬‬
‫ ﻗﻄﻊ اﻟﺮاﺗﺐ∫ ‪ÊœdñWÇËu‬‬‫ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮاﺗﺐ∫ ‪…ËWMñ WÇËu‬‬‫راﺗﺐ ﺷﻬﺮي∫ ‪WU~U ÍWÇËu‬‬
‫اﻟﺮاﺗﺐ ا‪L‬ﻘﻄﻮع∫ ‪…Ë«ñ ÍWÇËu‬‬
‫راﺣﺔ∫ ‪wUW‬‬
‫رادع∫ ‪XK†W)—W‬‬
‫رأس∫ ‪—W‬‬
‫‪63‬‬

Ê«“—Wz ¨Ê«“—W) ∫‫رﺧﻴﺺ‬
Ê«ñ}ÖWÑ ¨…ËW«œ Âü…Ë ¨…ËW«œ ∫‫رد‬
—U—W ∫‫رد اﻟﻔﻌﻞ‬
ÊU˙W~†W) ¨…ËW«˙W~†W) ∫‫ردة‬
Êü«œ ∫‫ردﻫﺔ‬
ıËuÄ ¨bWÖ ∫‫رديء‬
p8ËñÄ ¨pAñÄ ∫‫رذاذ‬
!d ∫‫رز‬
Íó:}Ä ∫‫اﻟﺮزق‬
WW ∫‫رزﻣﺔ‬
ÂUWÄ ¨W U ∫‫رﺳﺎﻟﺔ‬
g}WM|Ë ∫‫اﻟﺮﺳﺎم‬
wM/WÄ ¨wUÄ ¨vÄWu ∫‫رﺳﻎ اﻟﻘﺪم‬
„du) ¨„WÇW ∫‫رﺳﻎ اﻟﻴﺪ‬
WM|Ë ∫‫اﻟﺮﺳﻢ‬
WU —W+ ¨W«dO ∫(‫رﺳﻢ )اﳊﻜﻮﻣﺔ‬
ÊUO…Ë«˙ ¨s dÖ—W~W ∫‫اﻟﺮﺳﻮ‬
wWO ¨wWAO ∫(‫رﺳﻮﺑﻲ )رﺳﻮﺑﻴﺔ‬
wœd??—U?? ï ÍWU?? —W??+ ∫‫رﺳـﻮم ﺗﺴـﺠــﻴﻞ اﻟﻌـﻘـﺎر‬
…—WËuU9
ÍW?? ?Öœ«œ ÍWU?? ? —W?? ?+ ∫‫رﺳـــﻮم اﶈــﺎﻛﻢ اﻟـﺮﻗــﺎﺑﻴـــﺔ‬
Í—ïKU
s|˛ñÄËUz ¨s}8˙ËUz ∫‫رش‬
„WM|˛˙ ∫‫رﺷﺎش‬
wÑ«—“ ∫‫رﺷﺎﻗﺔ‬
qO —W ∫‫رﺷﻮة‬
WüWJ—U ¨˜«—“ ∫‫رﺷﻴﻖ‬
Ë«—“ q}ËU ¨˜«—“ Ê˛W ∫‫رﺷﻴﻖ اﻟﻘﺎﻣﺔ‬
ôW ¨r8u ˙u ∫‫اﻟﺮﺻﺎص‬
W«uOAÄ ∫‫رﺻﻴﺪ‬
È˙…œUWÄ ¨È˙…œUOÄ ∫‫رﺻﻴﻒ‬
64

WÖWM ¨—«ËW) ∫‫اﻟﺮَﺑﻊ‬
„W—«uÇ ∫‫رﺑﻊ‬
Í—«ubW ¨Íb…u}Ä ∫‫اﻟﺮﺑﻂ‬
UO?UU ¨v†U? UO?OUÑW? ¨ÙU wUU? ∫‫رﺑﺔ اﻟﺒﻴﺖ‬
v†U
Í—«uËuAÄ ¨w~W WUW) ∫‫رﺑﻮ‬
—UN ¨—U)u ¨—U)W ∫‫رﺑﻴﻊ‬
WKÄ ∫‫رﺗﺒﺔ‬
cËuÄ—WÄ ∫(‫ ﺿﻌﻴﻒ )ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻓﻴﻪ‬-‫رث‬
s ïÖ vÄ ¨…ËWb«Ëô ¨WJËœ—W ∫‫رﺛﺎء‬
ÊbUIK8 ¨ÊbU8…Ë«˙ ¨ÊbU Wà8 ∫‫رج‬
UJ ¨wçO) ¨«uO) ∫‫رﺟﺎء‬
W~«Ë˙ w«ËUOÄ ∫‫رﺟﺎل اﻻرﺻﺎد‬
—WJ†…œW†…œ ∫‫رﺟﺮاج‬
˘˙Wç8UÄ ¨X—WÄWï ∫‫رﺟﻌﻲ‬
Âü…“ ¨˜˘d ¨d} ¨ËUOÄ ∫‫رَﺟُﻞ‬
vÄ ∫‫رِﺟﻞ‬
cï˘˙ ¨w…d} Uz wÑ˘d ∫‫اﻟﺮَﺟُﻞ اﻵﻟﻲ‬
vÄ…bWÖ ∫‫رِﺟﻞ ﻛﺎذﺑﺔ‬
bWÑ…˙ ¨b…Ë…— ¨—WÇï ∫‫رﺣﺎﻟﺔ‬
…b˙WÖ ¨Ù«˙WÖ ∫‫ ﻣﻜﺸﻒ ﻣﺠﺎﻫﻞ اﻷرض‬-‫رﺣﺎﻟﺔ‬
p9W ¨w—u ∫‫رَﺣﻠﺔ‬
ÊU˙WÖ ¨X8WÖ ∫‫ِرﺣﻠﺔ‬
Ê«œeÄ ¨Ê«b†«bM ∫‫رﺣﻢ‬
Í˙U…œ ∫‫رﺣﻮي‬
˙Uœ ¨˙U…œ ∫‫رﺣﻰ‬
…dOA†uÖ ¨pO ¨WKO8 ∫‫رﺣﻴﻖ‬
ÊœdJÇï ∫‫رﺣﻴﻞ‬
ÊUÑ ¨w…“WW ∫‫رﺣﻴﻢ‬
«—U9 ¨˙W ˙W ∫‫رﺧﺎم‬
—W ¨„ï+— ¨„WK ¨ÙWA+ ∫‫رﺧﻮ‬

¨seW ¨wU?8 ¨s˙W?á†W) ¨U W? ∫‫ دﺑﻜﺔ‬-‫رﻗﺺ‬
w)U8
Êb«“—W ¨ seW ،‫ ﺑﺎدان‬:‫رﻗﺺ‬
—U ó) ¨…—U ˛ ∫‫رﻗﻢ‬
Ê«b}—U ˛ ∫‫ اﻟﺘﺮﻗﻴﻢ‬rOK+ ∫(‫رﻗﻮق )ﻓﻠﻢ‬
w+«dÖï ï+ wLOK+ ∫‫رﻗﻮق ﻓﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ‬
WJW ∫‫ رﻗﺎﺋﻖ‬-‫رﻗﻴﻖ‬
˜«—“ ¨pU ∫‫ رﻗﺔ‬-‫رﻗﻴﻖ‬
…bW ¨wW ¨Wï ¨WKï ∫‫ ﻋﺒﻴﺪ‬-‫رﻗﻴﻖ‬
pËeÑUz ¨@M“ËUz ∫‫رﻛﺎب‬
p ï ¨w«—“ ¨Ëu«—“ ¨„ïÇ ¨ï˛Wz ∫‫رﻛﺒﺔ‬
cW˙u ¨Í˛u ¨W8ïÖ ∫‫رﻛﻦ‬
ÍbW ∫‫رﻛﻮد‬
Í—ËuUz wbW ∫‫رﻛﻮد اﻗﺘﺼﺎدي‬
„dO ∫‫رﻛﻴﺰة‬
¨wJA?? ¨wu??9 ¨…ËW??W†ï??9 ¨g}?? W†ï??9 ∫‫رﻣـﺎد‬
„W ï
È—U~L UOu9 ¨…—W~L WW ï ∫‫رﻣﺎد اﻟﺴﻴﻜﺎﻳﺮ‬
— ∫‫رﻣﺢ‬
WUAO ¨UL}) ∫‫رﻣﺰ‬
ËuAÄ«Ëœ ∫‫اﻟﺮﻣﻖ اﻻﺧﻴﺮ‬
r} ¨r ∫‫رﻣﻞ‬
—ï9WÖï ¨—ï9…bWÖ ∫‫ﻌﻴﺸﺔ‬L‫رُﻣّﻲ ا‬
W~—“ ∫‫رﻧﺔ‬
s}~—“ ¨…ËWU~—“ ∫‚‫رﻧ‬
„WW ¨Í—«ubW ¨Íb…u}Ä ∫‫رواﺑﻂ‬
s} ˙W) ¨Ë…d ∫‫رواج‬
È“ ¨—UËË˙ wJ ∫‫رواﻓﺪ‬
ÊU ˘˙ ∫‫ ﻗﺼﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ‬-‫رواﻳﺔ‬
ÊUO˘˙ ¨ËUz ÍWKu ∫‫روﺑﻴﺎن‬
65

¨ï?˛Wz Í…Ëx?? ? ? ∫‫ ﺻــــﺎﺑـﻮﻧﺔ‬،‫ اﻟـﺮﺿــــﻔـــــﺔ‬-‫رﺿﻒ‬
p ïW
dO8—W ¨WJ ïW ¨…—ï9…dO8 ∫‫رﺿﻴﻊ‬
—«b)W8 ¨—«b}8 ¨—«b/ ∫‫رﻃﺐ‬
ÁW8 ¨”Ëu9 ¨+ ¨v8 ∫‫رﻃﻮﺑﺔ‬
w…ó|˙U)W8 ¨w…ó|— w}8 ∫‫رﻃﻮﺑﺔ ﻧﺴﺒﻴﺔ‬
wÇ—WÄ Ë wÇ—W) ∫‫رﻋﺎع‬
w WüW ï wd|œËUÇ ∫‫اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
—ËW= WIdÇ ¨W†«ËWÖ ÍW dÖ ¨WIAd …—ËW) ∫‫رﻋﺪ‬
wKËd ¨WJËËd Ë W dÖ ∫‫اﻟﺮﻋﺪ واﻟﺒﺮق‬
pM“W ¨ËË“W ¨WñÇu ∫‫رﻋﺸﺔ‬
¨wï?? ?8…˙ ¨cËË˙u?? 8…— ∫‫ ﻋــﺎﻣـــﺔ اﻟﻨﺎس‬-‫رﻋــﻴـــﺔ‬
@U8…—
”…ËW) ¨ËË“…—Uz ∫‫ﻴﻞ‬L‫ ا‬،‫اﻟﺮﻏﺒﺔ‬
·W ∫‫ رﻏﻮة‬-‫رﻏﻮ‬
fO ∫‫رف‬
W«Ë—WÄ ∫‫رﻓﺎس‬
¨—…b?? ? ? }? W?J8Ëu? ¨s?}? ? ? ?8…ËW?J? Ëu?? ? ? L ∫‫رﻓـــــﺎس‬
ó}ÑU) s}Ä ¨s}8…ËW ËuL
…dO~†W) ∫‫رﻓﺎﻋﺔ‬
Íó:8ï9 ¨w«—…“u~8ï9 ∫‫رﻓﺎه اﻟﻌﻴﺶ‬
üUz wñ+Wñ+ ∫‫رﻓﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻢ‬
s}Ä ¨WJ8Ëu ¨p ïL ¨W ËuL ∫‫رﻓﺴﺔ‬
Ê«œ…Ë«ËËœW ∫‫رﻓﺾ‬
üU ¨˜«—“ ¨p—U ∫‫رﻓﻴﻊ‬
ÙUÑW) ¨Ù…ËUz ¨X˘œ ¨—…œ«d ¨È˙ËU) ∫‫رﻓﻴﻖ‬
—ïKU ∫‫اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬
w«—«œ Í—ïKU ∫‫ﺎﻟﻴﺔ‬L‫ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ا‬Ê«“—W ¨‰˘bW ∫‫رﻗﺎص‬
¨œ—uJ?Wz ¨Êœ—W??Ö ¨q? ¨ï??? ?Wz ∫‫ ﻋــﺎﺗﻖ‬،‫رﻗــﺒـﺔ‬
—uuWz

‫اﻟﺮوح∫ ‪ÊUOÖ‬‬
‫اﻟﺮوح اﻟﻘﺪس∫ ‪“˘dOÄ wUOÖ‬‬
‫—‪Ê«—W ∫¡Uƒ‬‬
‫اﻟﺮوﺿﺔ∫ ‪Wâ9U‬‬
‫روﺿﺔ اﻷﻃﻔﺎل∫ ‪ÊU«ËU ÍWâ9U‬‬
‫روﻟﺔ )ﻣﺤﺪﻟﺔ(∫ ‪Ê«œ—uÖU ¨s|œdÖU‬‬
‫روﻣﺎﺗﻴﺰم∫ ‪ÂeO U ˘˙ ¨Í—«œU‬‬
‫روﻧﻖ∫ ‪WJKd‬‬
‫رؤﻳﺎ∫ ‪7œ ÊËW9 ¨5MOËW9‬‬
‫رؤﻳﺔ∫ ‪7œ ¨ÊËuÇï ¨5MO‬‬
‫ري∫ ‪Íd|bÑUz ¨78«œ ¨Íd|œËUz‬‬
‫رﻳﺎء∫ ‪wWJâ} ¨w«—W‬‬
‫رﻳﺎح∫ ‪U‬‬
‫رﻳﺎح اﻟﺴﻤﻮم∫ )‪…˙u‬‬
‫رﻳﺎح داﺋﻤﻴﺔ∫ ‪«˅œ—W ÍU‬‬
‫رﻳﺎح ﻣﺤﻠﻴﺔ∫ ‪wWÇËU ÍU‬‬
‫رﻳﺎح ﻣﻮﺳﻤﻴﺔ∫ ‪Í“—…Ë ÍU‬‬
‫رﻳﺎﺿﻴﺎت∫ ‪Í—UdO ¨pO U9U‬‬
‫رﻳﺎﺿﺔ∫ ‪‘“—…Ë‬‬
‫رﻳﺎﺿﻲ∫ ‪Ê«u8“—…Ë‬‬
‫رﻳﺎن∫ }‪ËUzd‬‬
‫رﻳﺤﺔ‪ -‬راﺋﺤﺔ∫ ‪Êï ¨s} ¨ï‬‬
‫رﻳﺶ∫ ‪˙WÄ‬‬
‫رﻳﺶ اﻟﻄﻴﺮان∫ ‪sñ+ Í˙WÄ ¨˙WÄU8‬‬
‫رﻳﻌﺎن∫ ‪c…˙W) ¨·U‬‬
‫اﻟﺮﻳﻒ∫ ‪Èœô‬‬
‫“‬
‫زﺋﺒﻖ‪…uOL :‬‬
‫زاﺋﺪ‪ -‬اﺿﺎﻓﺔ‪…b|“ :‬‬
‫زاﺋﺪ‪ -‬اﻟﺒﺎﻗﻲ∫ ‪…ËUL} ¨…ËUL8UÄ‬‬
‫اﻟﺰاﺋﺪ )ﻟﻠﺤﻤﻮﻻت(‪—U…b|“ ¨—U—W :‬‬

‫زاﺋﺪة∫ ‪Ëu …bWÖ‬‬
‫زاﺋﺪة دودﻳﺔ∫ —‪…—ï UJOç˙ ¨…d|u W†ï‬‬
‫زاﺣﻒ∫ ‪„ïA9‬‬
‫زارع∫ ‪d|“—…Ë ¨—WM}Ç‬‬
‫زاوﻳﺔ∫ ‪Ͳu ¨W8ïÖ ¨!u‬‬
‫زﺑﺪة∫ ‪pAu ¨pAOç ¨…—W‬‬
‫زﺑﻞ∫ “‪è‬‬
‫زﺑﻮن )زﺑﺎﺋﻦ(∫ ‪ñJ ¨—Uñ‬‬
‫زﺑﻴﺪي∫ ‪wU WUÄ‬‬
‫زﺟﺎج∫ ‪W8Ëu8‬‬
‫زﺣﺎر‪ -‬ﻣﺮض∫ ‪Íd«eœ‬‬
‫زﺣﺰﺣﺔ )ازاﺣﺔ(∫ ‪Ê«e9 ¨Ê«“«d ¨Ê«œô‬‬
‫اﻟﺰﺣﻒ‪ -‬ﻟﻠﻄﻔﻞ∫ ‪ÊUOA9 ¨WJA9 ¨vJ†ïÖUÖ‬‬
‫زﺣﻞ‪ -‬ﳒﻤﺔ∫ ‪Ê«uW‬‬
‫زﺧﻢ∫ ‪ËU ¨Â˛ËW ¨˙uÖ‬‬
‫زر‪„ïJA ¨êu ¨WLÖËœ :‬‬
‫زر ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ∫ ‪U…—U wïJA‬‬
‫اﻟﺰراﻋﺔ∫ ‪ÊbUÇ ¨ÙUuA‬‬
‫زراﻋﺔ د‪e‬ﻴﺔ∫ ‪—UWL|œ w†UuA‬‬
‫زراﻋـﺔ ﺳـﻴﺤـﻴـﺔ∫ ?‪w†U?u???A? ¨Ë«—W? w†U?u?? A‬‬
‫‪…óËUz w†UuA ¨UO…ËUz‬‬
‫زراﻋﺔ ﺻﻴﻔﻴﺔ∫ ‪WMËU) w†UuA ¨è}…Ë«—W‬‬
‫زرع∫ ‪Êb«ËË˙ ¨ÊbUÇ‬‬
‫زرع اﻟﺮﺋﺔ∫ ‪w Í…ËWbUÇ‬‬
‫زرق اﻹﺑﺮ∫ ‪Ê«b} Í“—…œ‬‬
‫زرﻗﺎء ﺷﺎﺣﺒﺔ‪ÙU wMO8 :‬‬
‫زرﻗﺎء ﻏﺎﻣﻘﺔ∫ ‪d} wMO8‬‬
‫زرﻧﻴﺦ∫ “…—‪aO‬‬
‫زرﻳﺒﺔ∫ ‪WKËW ¨˙ËWÖ‬‬
‫زﻋﺎﻣﺔ∫ ‪w«ËWA}Ä‬‬
‫اﻟﺰﻋﺎﻧﻒ∫ ‪wU ÍWWËuÄ ¨wU Í…˙WÄ‬‬
‫‪66‬‬

—«b«ËWU wO8W ∫‫زورق ﺷﺮاﻋﻲ‬
„U8ïÄ ¨¯—W Ë qL ∫‫زي‬
ÍdÄ ¨dÄ ∫(‫زﻳﺎدة )أﻛﺜﺮ‬
ÊœdœU“ ÂW)—W ∫‫زﻳﺎدة اﻻﻧﺘﺎج‬
Ê«œ—W ∫‫زﻳﺎرة‬
sË˙ ¨Ê˘˙ ¨Ê˘œ ∫X“
edÖ ¨Êœd—ËWÇ w˘˙ ∫‫زﻳﺖ اﻟﺘﺸﺤﻴﻢ‬
q˘“UÖ ∫‫زﻳﺖ اﻟﻐﺎز‬
W†WÄËu ¨WÄËu ∫‫زﻳﺮ‬
„…ËË˙ w˘˙ :‫زﻳﻮت ﻧﺒﺎﺗﻴﺔ‬

„óO)uÖ ¨˛u}Ö ∫‫زﻋﺮور‬
¨Êœd?? ‚W? vL ¨Êœd?? ? ‚W ¨ÊbU?? ? W ∫‫زﻋــﺰﻋـــﺔ‬
ÊbUI
WWËuÄ ¨W…˙WÄ ∫‫زﻋﻨﻔﺔ‬
Ëu …bWÖ ∫‫زﻏﺐ‬
©«ñ ÍËu?AÄ® Æ…ËW«œËu?AÄ ¨…ËW«œW?UW) ∫‫زﻓﻴـﺮ‬
Æ«ñ ÍWUW) W «Ë
íO—WÄ ¨uOWÄ ¨cW üW) ∫‫زﻛﺎم‬
“—W WçO ¨…“—WW Ëu ∫‫زﻟﺰال‬
5 ˘ñÄ ∫‫ زﻻﻟﻴﺎت‬-‫زﻻل‬
n†Ë“ ¨pK ∫‫زﻟﻒ‬
Â…œ ¨Â…œ—W ¨Ê«˛˘˙ ∫‫زﻣﺎن‬
ËWàL ∫‫زﻣﺎم‬
W…œ ∫‫زﻣﺮة‬
cU ¨cU ∫‫ وﻗﺖ‬-‫زﻣﻦ‬
…ËU ∫‫ﺴﺎﻓﺔ‬L‫ ا‬-‫اﻟﺰﻣﻦ‬
ÙUÑW) ¨Ù…ËU) ∫‫زﻣﻴﻞ‬
WJKOÄ ¨WJOÄWWÄ ∫‫زﻧﺎد‬
@Mdá ¨„WW: …“ ∫‫زﻧﺒﺮك‬
UO ï ¨pM“ ∫‫زﻧﻚ‬
bO)U ¨ÊUW Í…d}Wz ¨”uMOÑ ∫‫زﻫﺮة‬
ÙuÖ ∫(‫زﻫﺮة )وردة‬
ÂW ∫‫زﻫﻴﺪ‬
„ïA9 ∫‫زواﺣﻒ‬
Ê«dô ¨ÊËuÇô ∫‫زوال‬
‰Ëu…œ—WÖ ¨WËu…óOÖ ∫‫زوﺑﻌﺔ‬
ÊUM}N˛ ¨ÊœdËu8 ¨ÊËu: ËuL ∫‫زواج‬
W«b…Ë…˛—W wœdËu8 ∫‫ﺼﻠﺤﺔ‬L‫زواج ا‬
cËuL ∫‫زوج‬
wW ËuL ¨wW ËuL ∫‫زوﺟﻲ‬
ÂWW ∫‫زورق‬
67

‫ﺳﺎم∫ ˛«—«‪ÍË«d)…˛ ¨ÍË‬‬
‫ﺳﺎﻣﻊ∫ ‪—«b)uÖ ¨d|b|uÖ ¨d~|uÖ‬‬
‫ﺳـــــــــﺎﻧـﺪ )ﻣــــــــﺴـﻨـﺪ(∫ ‪W? Æ„W?†U??Ä ¨X?A? ? ? ? ? ? á?†U?Ä‬‬
‫®‪Æ…Ë…©„…´ÙUÄ‬‬
‫ﺳﺎﻫﺮ∫ }‪—UOA) ¨—«b‬‬
‫اﻟﺴﺒﺎﺑﺔ‪ -‬اﻻﺻﺒﻊ∫ ‪…œU8 ÍW$WÄ ¨p U‬‬
‫ﺳﺒﺎت∫ ‪ÊËu X ¨ÊËuñ ¨Íñ‬‬
‫ﺳﺒﺎت ﺷﺘﻮي∫ “‪vUKÑ“ UËu: ¨ÍñWU‬‬
‫ﺳﺒﺎق‪ -‬ﻟﻌﺐ∫ ‪W WÖ ¨Í—U ¨WU‬‬
‫ﺳـﺒـﺎق اﻟﺮﻛﺾ∫ ‪¨wñ?ÑU?) ¨v—W v ¨vñ?:? A?}Ä‬‬
‫‪vUJ—W‬‬
‫ﺳﺒﺎق اﳋﻴﻞ∫ ‪v«bdL ¨vUL8ï‬‬
‫ﺳﺒﺐ∫ )‪Â…œW ¨—WÖWz ¨W~ï ¨WU ¨ï‬‬
‫ﺳﺒﺒﻴﺔ∫ )‪w «—WÖWz ¨w Wï‬‬
‫ﺳﺒﻄﺎﻧﺔ ا‪L‬ﺪﻓﻊ∫ ‪Ûï ÍWËu‬‬
‫ﺳﺒﻊ )ﺳﺒﻌﺔ(∫ ‪cËW/‬‬
‫ﺳﺒﻊ∫ ‪d}8‬‬
‫ﺳﺒﻌﺔ اﺛﻤﺎن∫ ‪„W X8W) cËW/‬‬
‫ﺳﺒﻮرة∫ ‪W8…˙W9W‬‬
‫ﺳﺒﻴﻜﺔ∫ ‪…ó|˙«œ ¨W8˙«œ‬‬
‫اﻟﺴﺘﺮ∫ ‪58ïÄ«œ‬‬
‫ﺳﺘﺔ∫ ‪‘W8‬‬
‫ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ∫ ‪…œ“U8‬‬
‫ﺳﺠﺎد∫ ‪˙W ¨ŒW«˙ ¨—Ëu+U‬‬
‫ﺳﺠﺪة∫ ‪‘ïñ‬‬
‫ﺳﺠﻞ∫ ‪—U ï‬‬
‫ﺳﺤﺎﺑﺔ∫ ‪—ËW) W†WÄ‬‬
‫ﺳَﺤﺐ∫ ˙«}‪ÊUA‬‬
‫ﺳُﺤُﺐ )ﻏﻴﻮم(∫ )‪—ËW= ¨—ËW‬‬
‫ﺳﺤﺐ ﺷﻔﺎﻓﺔ∫ )‪—…œuœ Í—ËW) ¨wá Í—ËW‬‬
‫ﺳﺤﺐ ﻃﺒﻘﻴﺔ∫ ‪—ËW) WMOÇ‬‬

‫”‬
‫ﺳﺎﺋﺢ∫ ‪—…ËW8WÖ ¨—UO8WÖ‬‬
‫ﺳﺎﺋﻖ∫ }‪d}+u8 ¨˙u‬‬
‫ﺳﺎﺋﻞ∫ ‪@Md ¨q8 ¨Ë«d‬‬
‫ﺳﺎﺑﻖ‪ ،‬ﺳﺎﺑﻘﺎً∫ ‪wA}Ä ¨ËËœd«˙ ¨—WËW W ¨ËuA}Ä‬‬
‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )ﭘﺮﻳﻔﻴﻜﺲ(∫ ‪d~A}Ä‬‬
‫ﺳﺎﺣﻞ∫ }‪—UW ¨Œ˘˙ ¨⁄«—W ¨Œ…˙ ¨—«u‬‬
‫ﺳﺎﺣﺎت ا‪L‬ﻌﺮﻛﺔ∫ ‪Í˙W8 U«bW ¨WÖ˙W8‬‬
‫ﺳﺎﺣﺔ∫ ‪Ê«bW ¨ÊUÄ…˙ïÖ‬‬
‫اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ∫ ‪cWOUO wUÄ…˙ïÖ‬‬
‫اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ∫ ‪dO wUÄ…˙ïÖ‬‬
‫ﺳﺎﺧﻦ∫ ‪—WÖ‬‬
‫ﺳﺎرﻳﺔ‪ -‬ﻣﺮض∫ ‪˘dOÖ‬‬
‫ﺳﺎرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻢ‪üUz—«œ :‬‬
‫ﺳﺎﻃﻊ∫ ‪‘WÖ ¨…ËU8WÖ‬‬
‫اﻟﺴﺎﻋﺪ‪pU ¨ËË“U :‬‬
‫ﺳﺎﻋﺔ )آﻟﺔ(‪d} ó …œ ¨d} ó U :‬‬
‫ﺳﺎﻋﺔ )وﻗﺖ(∫ ‪cU‬‬
‫ﺳﺎﻋﻲ اﻟﺒﺮﻳﺪ∫ ‪—W W ¨—WÄWÇ‬‬
‫ﺳﺎﻓﺮ∫ ‪ËüUL†W) s|Ë«œ ¨c—u s|Ë«œ‬‬
‫‪Wàá ¨Ê«“WM}Ä ¨d|uJU ∫q+U‬‬
‫ﺳﺎق )ﻟﻠﺠﺴﻢ(∫ ‪Ê˛W‬‬
‫ﺳﺎق )ﺟﺬع اﻟﻨﺒﺎت(∫ ‪œW ¨pô‬‬
‫ﺳﺎق )ﻟﻼﻧﺴﺎن(∫ ‪“ËuÄ ¨@MO ¨„WW‬‬
‫ﺳﺎﻗﻴﺔ∫ ‪„uL ¨WÖïL‬‬
‫ﺳﺎﻛﻦ∫ ‪vLWAO‬‬
‫ﺳﺎﻛﻦ اﳋﻴﺎم‪ -‬ﺑﺪوي∫ ‪5A cWçO9 ¨5A—«Ë…œ‬‬
‫ﺳﺎﻛﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ∫ ‪5AM|œ‬‬
‫ﺳﺎﻛﻦ ا‪L‬ﺪﻳﻨﺔ∫ ‪5A—U8‬‬
‫ﺳﺎﻟﺐ∫ ‪œ—U ¨Ê˙«œ ¨íO W~} ¨È—W‬‬
‫اﻟﺴﺎﻟﺐ وا‪L‬ﻮﺟﺐ )ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء(∫ ‪—WÖ Ë œ—U‬‬
‫‪68‬‬

WWÄW ¨˙uÖW ¨“WK ¨«d}9 ∫‫ﺳﺮﻳﻊ‬
²ËW W ¨˙u9W ∫‫ﺳﺮﻳﻊ اﳉﺮﻳﺎن‬
e|˙ ¨„e|˙ ¨d|œ ∫‫ﺳﻄﺮ‬
ÊU—W ¨ÊU ∫(‫ﺳﻄﺢ )ﻟﻠﺒﻨﺎﻳﺔ‬
—UËË˙ ¨ÊU ¨ËË˙ ∫(‫ﺳﻄﺢ )ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ‬
ÍuK/ vË˙ ¨”Ëu ÍËË˙ ∫‫ﺳﻄﺢ أﻣﻠﺲ‬
ËË˙ WAOW ∫‫ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻧﺒﻲ‬
dÑ“ vË˙ ¨!dÖ ÊU d“ ÍËË˙ ∫‫ﺳﻄﺢ ﺧﺸﻦ‬
—«œWJKd ÍËË˙ ∫‫ﺳﻄﺢ ﺻﻘﻴﻞ‬
…Ë…—…b~…œ ÍËË˙ ∫‫ﺳﻄﺢ ﻋﺎﻛﺲ ﻟﻠﺼﻮت‬
—«u9 vË˙ ¨—ô ÍËË˙ :‫ﺳﻄﺢ ﻣﺎﺋﻞ‬
„WËU) ÍËË˙ :‫ﺳﻄﺢ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ‬
X9W ËË˙ :‫ﺳﻄﺢ ﻣﺴﺘﻮي‬
ÍUO WÇ ¨…ËU WÇ ÍËË˙ ∫‫ﻨﺤﻨﻲ‬L‫اﻟﺴﻄﺢ ا‬
W8ïÖ—«uÇ ÍËË˙ ∫‫ﺳﻄﺢ ﻣﺮﺑﻊ‬
V—W ÍËË˙ :‫ﺘﻮازﻳﺔ‬L‫ اﻟﺴﻄﻮح ا‬uOWÖ „WW ÍËË˙ ∫‫ﺘﻼﻗﻴﺔ‬L‫ اﻟﺴﻄﻮح ا‬¨w«—W?? U?? ¨w??9W??:? 8ï??9 ¨Í—U??O? ? 9W ∫‫ﺳـﻌـﺎدة‬
Í—…ËW9W
p9ï ¨5ï ¨Wï ∫‫ﺳﻌﺎل‬
Wï W —W ∫(‫ﺳﻌﺎل ﺑﺴﻴﻂ )ﺳﻌﺎل ﺧﻔﻴﻒ‬
Wï WJ8Ë :‫ﺳﻌﺎل ﺟﺎف‬
W8…˙Wï ∫‫ﺳﻌﺎل دﻳﻜﻲ‬
Œd ∫‫ﺳﻌﺮ‬
w…—…œ wœdJL—W9 w9d ∫‫ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﳋﺎرﺟﻲ‬
œËu w9d ∫‫ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة‬
¨…Ëu U) …Ë©È“´ËU ® W ÆÈ“ËU ∫‫اﻟﺴﻌﺮة اﳊﺮارﻳﺔ‬
„u —WÖ ¨Wu —WÖ
w)…d+ ¨w«Ë…d+ ∫‫ﺳﻌﺔ‬
¨cU?W?? ? 9 ∫‫ اﻟﻜـﻔـــﺎح‬،‫ اﻟﻨﻀــــﺎل‬،‫ اﻟﻜـﺪ‬-‫اﻟﺴــــﻌﻲ‬
—˘“ «œ…ËU?M?}? Ä ÂW?® ∫Èd? u?? ? ? ? ? ?Ö…œ Æ5??8ï?? ? ? ? ? ?
69

ÊËuK+Wz ¨ËËœUL ∫d6
Ê«d}) ¨Êœd Xu}Ä ¨s˙U) ∫‫ﺳﺤﻖ‬
pKOÄWâÄWÇ ¨WJK} —U ¨pK} —U ∫‫ﺳﺤﻠﻴﺔ‬
…—U“ ¨Í—U—˘“ ¨—U~} ∫‫اﻟﺴﺨﺮة‬
—W8W ¨eO ∫‫ﺳﺨﺮﻳﺔ‬
…b ∫‫ﺳﺨﻲ‬
7K9«œ ∫‫ﺳﺪ‬
Ë«bW ¨XW ∫‫ﺳﺪ‬
pUçÖ—…œ ¨W«ËW …œ ∫‫ﺳﺪاد‬
„˙ïÄ ∫‫ﺳﺪادة‬
„ËW ¨„ËU ¨œ—ï ∫(‫ﺳﺪر )ﺷﺠﺮة‬
„W ‘W8 ∫(٦/١) ‫ﺳﺪس‬
“«— ¨wM}N ∫‫ﺳﺮ‬
WJKË«d ¨Ë«—W ¨WË«d ∫‫ﺳﺮاب‬
«dÇ ∫‫ﺳﺮاج‬
«—W ∫‫ﺳﺮاي‬
WË…˙ ¨˜…˙ ¨‰ïÄ ∫‫ﺳﺮب‬
s“ ∫‫ﺳﺮج‬
Ê«ñ}ÖWÑ ¨…ËW«ñ}Ö ∫œd
¨…Ë«d?O ¨d?}?8W$WÄ ¨W?$WÄd?}?8 ∫(‫ﺳﺮﻃـﺎن )ﻣﺮض‬
Ê«bM
¨Ù«ó?? ç? }? ? ¨Ù«˛d?? ¨@«˛d?? ∫(‫ﺳــﺮﻃﺎن )ﺣـﻴــﻮان‬
W«óç}
“W ¨Ê«œËU ¨w«d}9 ∫‫ﺳﺮﻋﺔ‬
vñWUW) ∫‫ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ‬
Í“—…œ ∫‫ﺳﺮﱋ‬
pÑU ¨„ËU ∫‫ﺳﺮة‬
¨…Ë«—U?8 ¨—«u??}Ä ¨wM}??N ¨—UœW ∫‫ ﻣـﺨـﻔﻲ‬-‫ﺳـﺮّي‬
ÍœWW
WW8W ¨…ËWMOW ¨5˘˙ ¨7A˘˙ ∫‫ﺳﺮﻳﺎن‬
X9W ¨WÖËW9 ¨s|u ∫dd

˜x ¨Ëx ∫(‫ﺳﻼم )ﲢﻴﺔ‬
W$WÄ ÈdÖ :‫ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻷﺻﺒﻊ‬
˘ñ Ë ÊüU ∫‫ﺳﻠﺐ وﻧﻬﺐ‬
È—W ¨—UWU ∫‫ﺳﻠﺒﻲ‬
˙Wá8W8 :‫اﻟﺴﻠﺖ‬
WWKO ¨wËu ¨ÙWKO ∫‫ﺳﻠﺤﻔﺎة‬
r|œ WWKO ¨w…˛W w†WKO ∫‫ﺳﻠﺤﻔﺎة ﺑﺮﻳﺔ‬
wÑUz WWKO ¨w…ËUz w†WKO ∫‫ﺳﻠﺤﻔﺎة ﻣﺎﺋﻴﺔ‬
Êö})«˙ qçO ¨5†U «œ ∫‫اﻟﺴﻠﺦ‬
Êö})«˙ ¨ÊüU «œ ∫‫ اﻻﻧﺴﻼخ‬ÊeO ∫‫ﺳﻠﺲ اﻟﺒﻮل‬
v˙ïÇ…eO ∫‫ﺳﻠﺲ ﺑﻮﻟﻲ‬
w…dO$“ ¨…dO$“ :‫ ﻣﺘﺴﻠﺴﻞ‬-‫ﺳﻠﺴﻠﺔ‬
UOÇ…dO$“ ¨UOÇ…e˙ ∫‫ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل‬
ÊU†u ¨ÊU ∫‫ﺳﻠﻄﺎن‬
Í—«b üW…œ ∫‫ﺳﻠﻄﺔ‬
„WL8 ¨‰WÄuW ∫‫ﺳﻠﻊ‬
Ë…dW ÍüU ∫‫ﺳﻠﻌﺔ راﺋﺠﺔ‬
—UMÑW ¨Wï ¨sd|œ ¨5A}Ä ∫(‫ﺳﻠﻒ )ﻗﺪ‬
“«u9Wï ∫‫ﺳﻠﻔﻲ‬
Êd—…“ ¨Êœd œ—…“ ∫(‫ﺳﻠﻖ )ﻃﺒﺦ‬
q} ¨‰W :‫ﺳﻠﻚ‬
—«bÖ—W wW ¨—W«Ë ∫‫ﺳﻠﻚ ﻣﻌﺰول‬
—«bW ∫‫ﺳﻠﻜﻲ‬
¨WMO?â?}Ä ¨„ËuKá?}Ä ¨„d??K?}Ä ¨…óWÄ ∫‫درج‬-‫ﺳُﻠﱠﻢ‬
pKUÄ ¨WUJOKÄ
ÊbW…—WÄ ÍWUJOKÄ ∫‫ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻄﻮر‬
wJ“ï ÍWUJOKÄ ∫‫ﻮﺳﻴﻘﻲ‬L‫اﻟﺴﻠﻢ ا‬
wWUJOKÄ ¨w…óWÄ ∫‫ﺳﻠﱠﻤﻲ‬
pW ¨W WW ∫‫ﺳﻠﺔ‬
è“ ÍW WW ∫‫ﻬﻤﻼت‬L‫ ﺳﻠﺔ ا‬-

Ê«œu9—W ¨©ÂËU8ï
ó|ñM|u9 ∫‫َﺳﻔّﺎح‬
—UM ¨ÙUÄô ¨ÙUÄ—W ∫‫ﺳﻔﺢ‬
ÊU˙WÖ ¨Ê«˙WÖ ¨X8WÖ ∫(‫ﺳﻔﺮ )رﺣﻠﺔ‬
“ïO†U ∫‫ﺳﻔﻴﺮ‬
U?O??8W? ¨—«b«ËWU wO???8W? :∫‫ﺳـﻔـﻴﻨﺔ ﺷﺮاﻋـﻴـﺔ‬
—«œ…œ—WÄ
wULUz wO8W ∫‫ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ‬
—UUÄ ¨ÊU:M ¨WOÄU ¨êOLM ∫‫ﺳﻘﻒ‬
s ËW ∫‫اﻟﺴﻘﻮط‬
¨ÊU?—…Ë @W? ¨Ê«e?|˙üW?? ? ? Ö ∫‫ﺳـــــﻘــــــﻮط اﻻوراق‬
—…u†…“W9
ê}Ä…—ô ÍWOÄU ∫‫ﺘﻌﺮﺟﺔ‬L‫اﻟﺴﻘﻮف ا‬
Ê«uAO«œ ∫‫ﺳﻜﺎن‬
ÊU…Ë Ùœ ∫‫اﻟﺴﻜﺘﺔ اﻟﻘﻠﺒﻴﺔ‬
d} dJ ¨dÖ“«— ∫‫ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ‬
wAÖ Í—W…u|˙W ÍdÖ“«— :‫ﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم‬L‫ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ ا‬
d“…Ë ÍdÖ“«— ∫‫ﺳﻜﺮﺗﻴﺮ اﻟﻮزﻳﺮ‬
…dW8 wO8ï9W ¨…dW8 :(‫ﺳﻜﺮي )ﻣﺮض اﻟﺴﻜﺮ‬
Íd?W8 W? «Ë ÆsdW?8 ∫(‫ﺎدة اﻟﺴﻜﺮﻳﺔ‬L‫ﺳﻜﺮﻳﻦ )ا‬
Æ5 —W ¨5~…˙ „…Ë ¨W«b}
‘ï9—W ¨XW ∫‫ﺳﻜﺮان‬
WU9 ¨W~MOA ∫‫ﺳﻜﻦ‬
5AWJ8Ë ∫‫ﺳﻜﻨﻰ اﻟﻴﺎﺑﺴﺔ‬
5MUz wà}) ¨5MUz w|˙ ∫‫ﺳﻜﺔ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ‬
w uJ …œ ¨w~…b} ∫cuJ
¨«œW?) ¨—«œW?) ¨w~?…b?? ? ? ?}? ¨s—u?? ? ? ?}?) ∫ÊuJ?K?«
wá ¨w U
WJ—U…œ—…œ ¨qO ∫‫ ﻣﺮض‬-‫اﻟﺴﻞ‬
…—W ¨WÇ…ËWM ∫‫ﺳﻼﻟﺔ‬
w8Uz ∫(‫ﺳﻼم )ﺳﻠﻢ‬
70

W WW wÄï ∫‫ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ‬è|Ë…˙ ¨—U+…˙ ∫‫ﺳﻠﻮك‬
ÊïJOK ∫‫ﺳﻠﻴﻜﻮن‬
XË—œ ∫‫ﺳﻠﻴﻢ‬
d)…˛ ¨—«˛ ∫‫ﺳﻢ‬
ÊULUz ∫‫ﺳﻤﺎء‬
Ê«b|˙ ¨7A}) ¨Êœ—u:} ¨Ê«œ…ËU ∫‫ﺳﻤﺎح‬
5WÄ ∫‫ﺳﻤﺎد‬
5WÄ W†…˛Uz ∫‫اﻟﺴﻤﺎد اﳊﻴﻮاﻧﻲ‬
¨„W u?? ∫ÍW«u??}?Ä —W??W Æ„W??? K? O ∫‫ﺳـﻤــﺎﻋـﺔ‬
„…—W
p«ËdO ∫‫ ﺳﻤﺎﻧﻲ‬-‫ﺳﻤﺎن‬
w$u ∫‫ﺳﻤﺴﻢ‬
7KON ¨7KO ∫‫ﺳﻤﻊ‬
Í—u ¨wH ¨Í—ËuWz ¨X—U ∫‫اﻟﺴُﻤﻚ‬
wU ∫‫َﺳﻤَﻚ‬
ïWLOÇ ∫‫ﺳﻤﻨﺖ‬
„—ï ¨WUAO ¨è W8 ∫‫ ﻃﺎﺑﻊ‬-‫ﺳﻤﺔ‬
ÊËuW ¨U…ñÖ ¨…ñÖ ∫‫ﺳﻤﻮم ﺣﺎرة‬
¨—Ëu?? ? ¨X—U?W ¨XH?? ¨—Ëu??? ?Wz ∫‫ﺳـﻤــﻴﻚ‬
du
Ê«œœ ∫‫ﺳﻦ‬
ÍdO8 w«œœ ∫‫ﺳﻦ ﻟﺒﻨﻴﺔ‬
wWAO W) w«œœ ∫‫ﺳﻦ داﺋﻤﻴﺔ‬
Ͳ ¨ÊW W ∫(‫ﺳﻦ )ﻟﻠﻌﻤﺮ‬
wWK}M ¨5W~}Ä wW W ∫‫ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ‬
Íb} uzU wW W ∫‫ﺳﻦ اﻟﻴﺄس‬
WïÄW ¨pÄW ¨…—UÄïÖ ∫‫ﺳﻨﺎم‬
+WÖW†uÖ ∫‫ﺳﻨﺒﻞ‬
—ïç ¨…—ïL :‫ﺳﻨﺠﺎب‬
@…˙ …—uç ¨—ï ¨@…˙ …—ïL ∫‫ﺳﻨﺠﺎﺑﻲ اﻟﻠﻮن‬

W†«ËW ∫‫ﺳﻨﺪ‬
Æ©“ËW?? wL?? A—ËUz® ”bu?? ¨“ËWW?? ∫‫ﺳﻨﺪس‬
“ËW?? ? wL?? ?A—ËU?zW ¨‘U?? ? u?? ? W W?J|—ï?? ?L
Æ©”UçW® ©“ËWW ® Èd uÖ…œ
ËuA} ¨ËË—UÄ ¨W†ïU ∫‫ﺳﻨﺪوﻳﺞ‬
ËW9WJç ¨Ê«˛—ï ¨“ËW…Ë ∫‫ اﻟﻨﻮم‬-‫اﻟﺴﻨﺔ‬
ÙU ∫‫ﺳﻨﺔ‬
…œU w†U :‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ‬
ÍËU W) w†U ∫‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ‬
ñÄ w†U ∫‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺒﻴﺴﺔ‬
Íœ—u w†U ∫‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ‬
wMO«“ w†U ∫‫ﻴﻼدﻳﺔ‬L‫اﻟﺴﻨﺔ ا‬
wÇï w†U ∫‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻬﺠﺮﻳﺔ‬
p8…˙ wLU/ ¨WJK}…˙WÄ ∫‫اﻟﺴﻨﻮﻧﻮ‬
WüU ∫‫ﺳﻨﻮي‬
WüU w U)«œ ∫‫≠ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي‬
WüU Í«ñJ} :‫ﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي‬L‫ ا‬˙…ËW w8…œ ¨X8…b}Ä ¨X8…œ ∫‫ ﺳﻬﻮب‬-‫ﺳﻬﺐ‬
Í—«b} ¨pA}z ¨wËuËW8 ∫‫اﻟﺴﻬﺮ‬
wU8…œ ¨wU9W ∫‫ﺳﻬﻞ‬
”—W) „Ëu ∫‫ﺳﻬﻞ اﻟﻬﻀﻢ‬
dO ∫‫ ﺳﻼح‬-‫ﺳﻬﻢ‬
pAÄ ∫‫ﺳﻬﻢ≠ ﺣﺼﺔ‬
UUzdO ∫‫ﺳﻬﻤﻲ‬
…bWÖ ¨X|d ¨u|“œ ∫‫ﺳﻮء‬
Í—ï9…bWÖ ∫‫ﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ‬
ÊËu:O†U/ Û«d9 ∫‫ﺳﻮء ﺗﻔﺎﻫﻢ‬
Ë«d ¨wW WK8 ∫‫اﻟﺴﻮاﺋﻞ‬
WM}KÖ ¨ËUÇ ÍWM}8…— :‚‫ اﻟﻌ‬-‫ﺳﻮاد‬
…ËWMOdÄ ¨”dÄ ¨—UOdÄ ∫‫ﺳﺆال‬
—WÄWÇ ¨…—Ëu8 ∫‫ ﺳﻴﺎج‬-‫ﺳﻮر‬
71

‫ﺳﻮس‪ -‬ﻧﺒﺎت∫ }‪„WW ¨„ËuJ‬‬
‫ﺳﻮﺳﻦ‪ -‬ﻧﺒﺎت∫ ‪—ï ¨ÊWËW‬‬
‫ﺳﻮط∫ ‪wâ U ¨p†Ëu8 ¨„˙Ëu8‬‬
‫ﺳﻮق∫ ‪ñ|˛U ¨˙«“U‬‬
‫ﺳﻮق ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ∫ ‪ïËU Í˙«“U ¨‘WËU) Í˙«“U‬‬
‫ﺳﻮﻧﺔ )ﺣﺸﺮة(‪sinik pM ¨s :‬‬
‫ﺳﻮﻳﺪاء اﻟﻘﻠﺐ∫ ‪Ùœ wUÄW ¨Ùœ ÍW~U‬‬
‫ﺳﻮﻳﻖ∫ ‪W†ïJô‬‬
‫ﺳﻴﺎج∫ ‪ÊU W) ¨„ïU ¨ÊU1W ¨s˛—WÄ‬‬
‫ﺳﻴﺎﺣﺔ∫ ‪—«“uÖu8WÖ ¨Í—…ËW8WÖ‬‬
‫ﺳﻴﺎدة∫ ‪Í“«d+—W ¨w˘ñ…œ‬‬
‫ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن∫ ‪UU w“«d+—W‬‬
‫ﺳﻴﺎﺳﺔ∫ ˙« ‪cWUO ¨Í—UO‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ∫ ‪wœ—…Ë—WÄ w WUO‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ∫ ‪Í—Ud}+ w WUO‬‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ∫ ‪w…—…œ w WUO‬‬
‫ﺳﻴﺎﺳﻲ∫ ˙« ‪Ê«u WUO ¨—UO‬‬
‫اﻟﺴﻴﺪ∫ ‪WU‬‬
‫اﻟﺴﻴﺪة∫ ‪+U9 ¨WU ¨ÊËu U9‬‬
‫ﺳﻴﺮ∫ ˙…‪ÊËuÇWç|˙ ¨—U Ë…— ¨7A˘˙ ¨cË‬‬
‫ﺳﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺔ∫ ˙…‪ÊbM|u9 w Ë‬‬
‫ﺳﻴﺮة∫ ‪w U)—W ¨cU)—WW ¨w UN}Ä—W‬‬
‫ﺳﻴﻄﺮة∫ “«†‪s dÖ«—WW X…œ ¨cüW…œ ¨w‬‬
‫ﺳﻴﻞ∫ }‪w)W ¨XAL} ¨ËUA‬‬
‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ‪-‬ﺳﺎﺋﻞ∫ ‪w}K8‬‬
‫اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ∫ —|‪w…Ë«—œ ÍWM˘— ÊU Ë…ó‬‬

‫‘‬
‫ﺷﺎﺋﺐ‪-‬ﺷﻮاﺋﺐ∫ ‪W†WÄ ¨Wáà ¨‘ËW9 ¨Wà9‬‬
‫ﺷﺎﺋﻊ‪ -‬ﻋﺎدة‪ ،‬ﻣﻌﺘﺎد‪ ،‬ﻣﺄﻟﻮف‪ ،‬ﻋﺮف∫ ‪X—W ¨ËU‬‬
‫ﺷﺎب∫ ‪“ôï ¨c—ï9 ¨Ëô‬‬
‫ﺷﺎﺣﺐ∫ ‪ÙU ¨ËU˙e:†W) ¨ËU˙e ¨fO‬‬
‫ﺷﺎذ‪ -‬إﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ∫ ‪…œd|ËU) ¨wUU‬‬
‫ﺷﺎرﺣﺔ∫ ‪ÙW W‬‬
‫ﺷﺎرع∫ ‪ÂU W8‬‬
‫ﺷﺎﺳﻊ∫ ‪Ê«Ë…d+—W ¨«b†W)—W ¨“«bWz v‬‬
‫ﺷﺎش∫ ‪ÙWL†W‬‬
‫ﺷﺎﺷﺔ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن∫ ‪Êïe+WW Í…œ—WÄ‬‬
‫ﺷﺎﻃﺮ‪ -‬ﻧﺸﻴﻂ∫ ‪d˛ ¨@WWÇ ¨„ôUÇ‬‬
‫ﺷﺎﻃﻲء∫ ‪—«u} ¨⁄«—W‬‬
‫ﺷﺎﻋﺮ∫ ‪ÊUç«“ï) ¨—UOW) ¨—WU8 ¨ó|u‬‬
‫ﺷﺎﻗﻮل‪-‬ﺷﺎﻗﻮﻟﻲ∫ ‪w†ËU8 ¨ÙËU8‬‬
‫ﺷﺎﻣﺦ∫ ‪“—W—W‬‬
‫ﺷﺎﻣﻞ∫ )‪ÊWôW W‬‬
‫ﺷﺎﻫﺪ∫ ‪cWU8 ¨W~†W‬‬
‫ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻴﺎن∫ ‪wbÑUÇ ¨WœËUÇW w WU8‬‬
‫ﺷﺐ∫ “«‪Œ‬‬
‫ﺷﺒﺎب∫ ‪!WÖ ¨c—ï9 ¨Ëô‬‬
‫اﻟﺸﺒﻜﺔ∫ ‪˙ï‬‬
‫ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة∫ ‪w WO†«“ Í˙ï‬‬
‫ﺷﺒﻜﻲ‪ -‬ﺷﺒﻜﻴﺔ∫ ‪—«bU1W ¨w…˙ï‬‬
‫ﺷﺒﻜﻴﺔ اﻟﻌ‚∫ ‪ËUÇ Í˙ï‬‬
‫ﺷـﺒـﻪ )ﺷـﺒـﻴـﻪ(∫ ‪¨U??Uz ¨cUÄ ¨˙“ ¨e?}? Uz ¨WÇu??O‬‬
‫‪„…Ë‬‬
‫‪˛«uOá ¨cUáOá ∫÷UO W:8‬‬
‫ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮة∫ ‪WÖ˙ËËœ WÇuO‬‬
‫ﺷﺒﻪ ﻇﻞ∫ ‪—W:}…˙“ ¨UUz—W:} ¨—W:} WÇuO‬‬
‫ﺷﺒﻪ ﻓﻠﺰ∫ ‪«eU WÇuO‬‬
‫‪72‬‬