The White Horse is Catholicism The white horse (Revelations 6:2) or spirit (Zechariah 6:4:-5) in the book of Revelations s a belief system

that would be prominent in the final days. "And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer." The Keys of This Blood is a book written by Malachi Martin, a Catholic writer. In it he writes the following things. He first freely acknowledges that all nations are bound in a one world government and nothing will ever change that fact. "There are three and only thee geopolitical powers with the necessary doctrine and structure to rule a one world government: communism, Catholicism and capitalism." Another political scientist named Paul Blanshard, wrote about these three systems that are in place today. "Almost every conflict between nations in modern history has been produced by conflicts among three powers: communism, capitalism and Catholicism." They authors sound very much alike. The amazing thing is that the Bible prophesied concerning these three spirits two thousand years ago. The Pope is normally dressed in white. The major color used by all of the Popes is white, They have used it in their dress, popemobile, and airplanes among other things. There is even a Catholic order that is named the white horse. The Roman Catholic Diocese of Whitehorse is a Roman Catholic diocese that includes part of the territory of Yukon. History teaches us that the pope originally had no crown. Pope Gregory was crowned in 983 AD with a three tier crown, which is today on display in the Vatican museum. White is used as a symbol of peace. Pope Paul VI was the world's first religious leader to speak before the United Nations assembly. His message was this. "Lay down your arms. War no more. Never again!" The white horse rider rides with a bow, but no arrows. In other words he uses the political powers based on the Bible but only loosely, and does not directly kill (although Catholicism has been bloody, especially during the inquisition) by warfare. Whenever the majority of the people of a nation becomes Catholic that nation is referred to as a "Catholic" nation. This is the spirit of the white horse conquering and to conquer!

El Caballo Blanco es el Catolicismo

El caballo blanco (Apocalipsis 6:2) o alcohol (Zacarías 6:4: -5) en el libro de Apocalipsis sistema sa creencia de que sería destacado en los últimos días. "Y miré, y he aquí un caballo blanco: y el que lo montaba tenía un arco, y fue dada una corona a él, y salió venciendo, y para vencer." Las Llaves de Esta Sangre es un libro escrito por Malachi Martin, un escritor católico. En ella, escribe lo siguiente. La primera vez que reconoce libremente que todas las naciones se unen en un único gobierno mundial y nada va a cambiar ese hecho. "Hay tres y sólo a Ti poderes geopolíticos con la doctrina y la estructura necesarios para gobernar un gobierno mundial:. Comunismo, el catolicismo y el capitalismo" Otro científico político llamado Paul Blanshard, escribió sobre estos tres sistemas que están vigentes en la actualidad. "Casi todos los conflictos entre las naciones en la historia moderna ha sido producido por los conflictos entre los tres poderes:. Comunismo, el capitalismo y el catolicismo" Ya sean autores sonido muy parecidos. Lo sorprendente es que la Biblia profetizó acerca de estos tres espíritus hace dos mil años. El Papa está normalmente vestida de blanco. El color principal utilizado por todos los Papas es blanco, lo han utilizado en su forma de vestir, papamóvil, y los aviones entre otras cosas. Hay incluso una orden católica que lleva el nombre del caballo blanco. La diócesis católica de Whitehorse es una diócesis católica romana que abarca parte del territorio de Yukon. La historia nos enseña que el papa tenía originalmente ninguna corona. El Papa Gregorio fue coronado en 983 dC, con una corona de tres niveles, que es hoy en exhibición en el museo del Vaticano. Se utiliza el blanco como símbolo de paz. El Papa Pablo VI fue el primer líder del mundo religioso para hablar ante la asamblea de las Naciones Unidas. Su mensaje era esto. "Bajen sus armas. Guerra no más. ¡Nunca más!" Los paseos a caballo jinete blanco con un arco, flechas, pero no. En otras palabras, utiliza los poderes políticos basados en la Biblia, pero sólo ligeramente, y no matar directamente (aunque el catolicismo ha sido sangrienta, sobre todo durante la Inquisición) por la guerra. Cada vez que la mayoría de la gente de una nación se convierte en nación católica que se conoce como un "católico" nación. Este es el espíritu del caballo blanco venciendo y para vencer!

Ang White Horse ay Katolisismo Ang puting kabayo (Revelations 6:02) o espiritu (Zacarias 06:04: -5) sa aklat ng Revelations Sa paniniwala sistema na kitang-kitang sa huling araw. "At nakita ko, at tumingin ng isang puting kabayo: at siya na nakaupo sa kanya ay may bow, at isang korona ay ibinigay unto kanya: at siya nagpunta balik mapanakop, at upang lupigin." Ang Key ng Dugo na ito ay isang aklat na isinulat ni Malakias Martin, Katoliko manunulat. Sa ito siya

nagsusulat ng mga sumusunod na bagay. Siya unang malayang Kinikilala mo na ang lahat ng bansa ay nakatali sa isang mundo ng gobyerno at walang sakaling magbago ang katotohanang iyon. "May tatlong at lamang sa iyo geopolitical kapangyarihan sa mga kinakailangan doktrina at istraktura upang mamuno ng isang mundo ng pamahalaan:. Komunismo, Katolisismo at kapitalismo" Isa pang pampulitika siyentipiko na may pangalang Paul Blanshard, sinulat ni tungkol sa mga tatlong system na nasa lugar ngayon. "Halos bawat salungatan sa pagitan ng mga bansa sa modernong kasaysayan ay ginawa ng mga salungatan sa tatlong kapangyarihan: komunismo, kapitalismo at Katolisismo" Sila may-akda tunog napaka magkamukha. Kahanga-hangang mga bagay na propesiya ng Bibliya tungkol sa mga tatlong espiritu dalawang libong taon na ang nakakaraan. Ang Papa ay normal bihis sa puti. Ang pangunahing kulay na ginagamit ng lahat ng Popes ay puti, ginamit ang mga ito sa kanilang mga damit, popemobile, at mga eroplano kasama ng iba pang mga bagay. Mayroong kahit isang Katoliko order na pinangalanan na puting kabayo. Ang Katoliko Romano diyosesis ng Whitehorse ay isang Romano Katoliko diyosesis na may kasamang bahagi ng teritoryo ng Yukon. Kasaysayan ay nagtuturo sa amin na ang mga papa orihinal na ay walang korona. Pope Gregory ay nakoronahan sa 983 AD na may tatlong tier korona, na ngayon sa display sa Vatican museo. White ay ginagamit bilang isang simbolo ng kapayapaan. Pope Paul VI unang relihiyon sa mundo lider sa magsalita bago ang pagpupulong ng United Nations. Ay ito ng Kanyang mensahe. "Lay down na ang iyong mga arm. Digmaan hindi hihigit. Huwag kailanman muli!" Ang puting kabayo mangangabayo ride na may bow, ngunit walang mga arrow. Sa madaling salita siya ay gumagamit ng pampulitikang kapangyarihan batay sa Bibliya ngunit lamang maluwag, at ay hindi direktang pumatay (bagaman Katolisismo ay duguan, lalo na sa panahon ng pag-uusisa) sa pamamagitan ng digma. Tuwing ang karamihan ng mga tao ng isang bansa ay magiging Katoliko na bansa ay tinutukoy bilang "Katoliko" na bansa. Ito ay ang espiritu ng puting kabayo mapanakop at upang lupigin!