6

2. Rugăciunea Papei Leon al XIII-lea către sf. Mihail – o profeţie despre viitoarea apostazie în Roma

Papa Leon al XIII-lea Rugăciunea către sf. Mihail arhanghelul a papei Leon al XIII-lea este profetică. Compusă în urmă cu peste 100 de ani, şi apoi suprimată, versiunea originală a rugăciunii către sf. Mihail este foarte interesantă şi controversată cu privire la situaţia în care se află astăzi adevărata Biserică catolică. Pe 25 septembrie 1888, după celebrarea liturghiei de dimineaţă, papa Leon al XIII-lea a devenit traumatizat până la punctul în care s-a prăbuşit la pământ. Cei prezenţi au crezut că murise. După ce şi-a recăpătat cunoştinţa, papa Leon al XIII-lea a descris o conversaţie înspăimântătoare pe care o auzise venind din apropierea tabernacolului. În conversaţie s-au auzit două voci – pe care le-a înţeles clar ca fiind una a lui Isus Cristos şi una a Diavolului. Diavolul s-a lăudat că ar putea distruge Biserica, dacă i-ar fi acordaţi 75 de ani să ducă la îndeplinire planul său (sau 100 de ani, potrivit altor relatări). Diavolul a cerut de asemenea să îi fie permisă “o influenţă mai mare asupra celor care mi se vor da să-mi slujească”. La aceasta, potrivit relatărilor, Domnul a răspuns: “îţi vor fi date timpul şi puterea”. Zguduit profund de ceea ce a auzit, papa Leon al XIII-lea a compus următoarea rugăciune către sf. Mihail – care este de asemenea și o profeţie – şi a dispus să fie recitată după toate liturghiile obişnuite (Missa lecta) ca o protecţie pentru Biserică împotriva atacurilor din Iad. Mai jos este rugăciunea (reţineţi în special porţiunea îngroşată), urmată de câteva comentarii ale noastre. Rugăciunea a fost luată din The Raccolta, 1930, Benziger Bros., p. 314-315. The Raccolta este o colecţie autorizată de rugăciuni oficiale şi indulgenţe ale Bisericii catolice. Rugăciunea:

Profeţia papei Leon al XIII-lea despre viitoarea apostazie în Roma

tradus de la: www.VaticanCatholic.com

7

Glorioase sfinte arhanghel Mihail, prinţ al oştirii cereşti, apără-ne în lupta grea care o ducem împotriva puterilor şi domniilor, conducătorilor acestei lumi de întuneric, împotriva duhurilor răului. Vino în ajutorul omului, pe care Dumnezeu l-a făcut veşnic, după chipul fiinţei Sale, şi l-a răscumpărat cu preţ scump de sub tirania Diavolului. Luptă-te azi, împreună cu oştirea îngerilor sfinţi, lupta Domnului, aşa cum ai luptat odinioară împotriva lui Lucifer, căpetenia trufiei şi a îngerilor lui răzvrătiţi; aceştia nu au izbutit să ţi se împotrivească, şi nici nu a mai fost loc pentru ei în cer. Acest şarpe din vechime care amăgeşte lumea întreagă, cel numit Diavol şi Satana, a fost aruncat în abis şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el. Iată, vrăjmaşul antic şi ucigaşul de oameni a prins curaj. Prefăcut în înger al luminii, împreună cu toată hoarda duhurilor rele, în lung şi în lat a înconjurat şi a cotropit pământul, ca să şteargă de pe el numele lui Dumnezeu şi al Cristosului Său, iar sufletele menite cununii slavei veşnice să le răpească, să le nimicească şi să le piardă în pieirea veşnică. În oamenii cei depravaţi cu mintea şi stricaţi în inimă, balaurul varsă ca pe un râu necurat veninul răutăţii lui: duhul minciunii, al nelegiuirii şi al pângăririi şi suflarea ucigătoare a desfrânării, a tuturor viciilor şi nedreptăţilor.

Arată-te deci, prinţ invincibil, poporului lui Dumnezeu, şi dă biruinţă împotriva duhurilor răutăţii care năvălesc. Pe tine te cinsteşte Biserica drept ocrotitor şi păzitor; pe tine te preamăreşte ca apărător împotriva puterilor nelegiuite ale Iadului; ţie ţi-a încredinţat Domnul sufletele celor răscumpăraţi spre a le aşeza în fericirea cerului. Roagă-te Dumnezeului păcii, să zdrobească pe Satana sub picioarele noastre, ca să nu-i mai poată ţine prinşi pe oameni şi să nu mai dăuneze Bisericii. Oferă rugăciunile noastre înaintea Celui Preaînalt, ca degrabă să ne întâmpine îndurările Domnului; şi să-l înşfaci pe balaur, pe şarpele din vechime, care este Diavolul şi Satana, să-l arunci din nou în abis, ca să nu mai amăgească neamurile. Amin. Iată Crucea Domnului, fugiţi, puteri vrăjmaşe. Biruit-a Leul din seminţia lui Iuda, rădăcina lui David. Fie, Doamne, mila ta spre noi, Precum şi noi nădăjduim în tine. Doamne, ascultă rugăciunea mea, Şi strigarea mea la tine să ajungă. Să ne rugăm. Dumnezeule, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, chemăm sfântul tău nume şi ne rugăm stăruitor şi cu umilinţă îndurării tale, pentru ca, prin mijlocirea neprihănitei şi pururea Fecioare Maria, Mama noastră, şi a fericitului sfânt arhanghel Mihail, să binevoieşti a ne da ajutor împotriva Satanei şi a tuturor celorlalte duhuri necurate, care, căutând să dăuneze neamului omenesc şi să ducă sufletele la pieire, bântuie prin lume. Amin.

Aceşti duşmani vicleni au umplut şi au ameţit de amărăciuni Biserica, Mireasa Mielului fără de pată; pe posesiunile ei cele mai sacre au pus mâinile lor pângăritoare. Chiar în locul sfânt, unde a fost statornicit tronul preasfântului Petru şi scaunul adevărului spre lumina neamurilor, au ridicat jeţul impietăţii lor îngrozitoare, cu scopul ticălos ca bătând păstorul, să poată risipi şi turma.

Profeţia papei Leon al XIII-lea despre viitoarea apostazie în Roma

tradus de la: www.VaticanCatholic.com

8

Citind rugăciunea (mai ales partea îngroşată) se poate vedea că papa Leon al XIII-lea părea să prevadă şi să prezică marea apostazie; şi părea să indice că această apostazie va fi condusă din Roma – Roma care singură este “locul sfânt, unde a fost statornicit tronul preasfântului Petru şi scaunul adevărului spre lumina neamurilor.” Papa Leon a prevăzut că acest loc (oraşul Vatican din Roma), unde a fost întemeiat tronul lui Petru de către primul papă, sfântul Petru însuşi, va deveni jeţul impietăţii Satanei, cu “scopul ticălos ca bătând păstorul (adevăratul papă), să poată risipi şi turma (credincioşii catolici).” Acestea sunt cuvintele papei Leon al XIII-lea. Papa Leon al XIII-lea nu prezicea defectibilitatea Bisericii catolice (aşa ceva fiind imposibil căci porţile Iadului nu pot birui Biserica [Mt.16]), nici defectibilitatea Scaunului lui Petru (lucru la fel imposibil), ci prezicea implementarea în Roma a unei religii catolice contrafăcute, apostate, în care “păstorul” (adevăratul papă) este înlocuit de un antipapă uzurpator (aşa cum s-a mai întâmplat uneori în istoria Bisericii), cu scopul ticălos ca “să poată risipi turma”. Rugăciunea papei Leon a prevăzut de asemenea că apostaţii Satanei vor pune mâinile lor pângăritoare “pe posesiunile cele mai sacre ale Bisericii.” Care sunt cele mai sacre posesiuni ale Bisericii? Cele mai sacre posesiuni ale Bisericii sunt acele lucruri pe care Cristos i le-a încredinţat: şi anume, depozitul de credinţă (cu toate dogmele sale) şi cele şapte sacramente instituite de Însuşi Domnul nostru Isus Cristos. Aşadar rugăciunea papei Leon a prezis tentativa de distrugere a depozitului de credinţă odată cu apariţia Vatican II, şi noile rituri sacramentale ale Bisericii Vatican II. În această carte vom analiza în detaliu ambele subiecte. Vom vedea că punerea mâinilor pângăritoare ale lui Paul al VI-lea pe cele şapte rituri sacramentale ale Bisericii începând din 1969 – producând astfel o invalidă nouă liturghie, un invalid nou rit de hirotonire, şi rituri grav îndoielnice alea mirului şi ungerii de pe urmă – a îndeplinit la fix prezicerea papei Leon. În 1934, remarcabila rugăciune a papei Leon (dată mai sus) a fost schimbată fără explicaţie. Fraza cheie care se referă la apostazia în Roma (locul sfânt, unde a fost statornicit tronul preasfântului Petru pentru lumina neamurilor) a fost eliminată. Aproximativ în aceeaşi perioadă, utilizarea versiunii mai lungi a rugăciunii către sf. Mihail după fiecare liturghie obişnuită, a fost înlocuită de o rugăciune mai scurtă, acum celebra prescurtată rugăciune către sf. Mihail: “Sfinte Mihail arhanghelul, apără-ne în luptă, fii protectorul nostru împotriva răutăţii şi vicleniei Diavolului; ne rugăm cu umilinţă ca Dumnezeu să-l certe; iar tu, prinţ al oştirilor cereşti, prin puterea lui Dumnezeu, aruncă-l în Iad pe Satana şi pe celelalte duhuri rele care rătăcesc în lume căutând să ruineze sufletele. Amin.” Nu este nimic în neregulă cu această rugăciune către sf. Mihail; de fapt, este foarte bună şi eficace. Cu toate acestea, ideea este că nu e rugăciunea mai lungă pe care papa Leon al XIII-lea a compus-o. Rugăciunea scurtă a fost, în opinia multora, promovată ca un substitut, în aşa fel încât credincioşii să nu fie conştienţi de conţinutul incredibil al rugăciunii mai lungi dată mai sus. Dacă versiunea mai lungă a rugăciunii către sf. Mihail ar fi fost recitată la sfârşitul fiecărei liturghii obişnuite şi nu ar fi fost suprimată în 1934, cu cât mai multe milioane s-ar fi ridicat în rezistenţă la întâlnirea cu noua religie impusă după Vatican II despre care discutăm în această carte? Cât de mulţi şi-ar fi dat seama că se încearcă demontarea sistematică a Credinţei catolice tradiţionale după conciliul Vatican II? Rugăciunea mai lungă a papei Leon al XIII-lea către sfântul arhanghel Mihail de asemenea se potriveşte perfect cu faimoasa apariţie şi predicţie a Sfintei Fecioare Maria la La Salette în 1846: “Roma va pierde Credinţa şi va deveni scaunul Anticristului… Biserica va fi eclipsată.”

Profeţia papei Leon al XIII-lea despre viitoarea apostazie în Roma

tradus de la: www.VaticanCatholic.com

9

Cuvintele papei Leon sugerează că Anticrist, sau cel puţin forţele lui Anticrist, se vor instala în Roma: “Chiar în locul sfânt, unde a fost statornicit tronul preasfântului Petru... au ridicat jeţul impietăţii lor îngrozitoare …”

Încă o fotografie cu Ioan Paul al II-lea în Assisi Italia la adunarea lui de rugăciune interreligioasă din 1986 – ceva condamnat total de Biserica catolică (mai multe despre aceasta în secţiunea despre Ioan Paul al II-lea)

Acest capitol este tradus din cartea: Adevărul despre ce s-a întâmplat de fapt cu Biserica Catolică după Vatican II (The Truth about What Really Happened to the Catholic Church after Vatican II) scrisă de fratele Michael Dimond şi de fratele Peter Dimond de la Mănăstirea Preasfânta Familie (Most Holy Family Monastery) www.vaticancatholic.com

Bazată pe învăţătura infailibilă a papilor catolici (Magisteriu), sfânta Scriptură şi Tradiţia catolică, această carte apără Credinţa catolică şi Biserica catolică. Cu dovezi incontestabile şi documentaţie de netăgăduit (inclusiv peste 1700 de trimiteri), această carte demonstrează ce s-a întâmplat de fapt cu Biserica catolică după Vatican II, şi conţine cea mai completă demascare a apostaziei de după Vatican II făcută vreodată. ► Veţi afla că în istoria catolică au fost 260 de papi şi peste 40 de antipapi (i.e. falşi papi care au pretins să fie papi adevăraţi însă nu erau, unii dintre ei instalându-se pentru o perioadă de timp chiar la Roma).

► Veţi afla că o apostazie în Roma a fost prezisă să aibă loc în zilele de pe urmă. ► Veţi afla ceea ce Biserica catolică învaţă cu privire la eretici: ereticii pierd fără vreo declaraţie orice funcţie ei deţin sau pretind că deţin în Biserica catolică (inclusiv funcţia de papă) dacă se depărtează de Credinţa catolică. ► Veţi afla ceea ce Biserica catolică învaţă cu privire la religiile necatolice, şi ceea ce s-a învăţat după Vatican II despre religiile necatolice. ► Veţi afla că apariţia unei contra-Biserici în zilele de pe urmă – o sectă contrafăcută menită să înşele şi să piardă pe catolici în timpul Marii Apostazii – a fost prezisă de Isus Cristos, de Maica lui Dumnezeu în timpul apariţiei sale din 1846 de la La Salette (Franţa), şi alte profeţii catolice, inclusiv de papa Leon al XIII-lea. ► Veţi afla că “Biserica” ce a apărut după Vatican II este fără îndoială o contra-Biserică – cu noi învăţături, noi practici, antipapi eretici-formal şi o nouă liturghie, toate fiind contrare învăţăturii Bisericii catolice. ► Învăţăturile false şi eretice ale acestei contra-Biserici şi a antipapilor ei sunt demascate şi dezminţite în detaliu mare în această lucrare. Cartea conţine: ● Cea mai puternică demascare a ereziilor din documentele Conciliului Vatican II (1962-1965) care a fost făcută vreodată... ● Cea mai puternică demascare a ereziilor lui Ioan al XXIII-lea, Paul al VI-lea, Ioan Paul I, Ioan Paul al II-lea şi Benedict al XVI-lea de până acum, inclusiv despre şocantele acţiuni ale “ecumenismului” interreligios... ● O examinare detaliată a revoluţiei liturgice (schimbarea liturghiei şi sacramentelor după Vatican II), şi de ce multe din noile sacramente (inclusiv noua liturghie) sunt invalide, după cum arată învăţătura catolică sacramentală... ● Răspunsuri la fiecare obiecţie majoră adusă de cei care spun că aceste concluzii prezentate în carte nu sunt conforme cu învăţătura catolică despre papalitate sau despre indefectibilitatea Bisericii catolice... ● O viguroasă demascare a roadelor rele care au venit de la Vatican II, acestea fiind grăitoare în privinţa adevărului despre ce s-a întâmplat după Vatican II, inclusiv urâciosul scandal sexual preoţesc (şi de ce a apărut), scandalul despre primirea la împărtăşire a politicienilor care promovează avortul, urâcioasa stare a seminariilor şi ordinelor călugăreşti, fiascoul anulărilor, unirea “Bisericii” care a apărut după Vatican II cu toate culturile păgâne, apostazia ierarhiei de după Vatican II, şi multe altele... ● Această carte vorbeşte în detaliu despre multe dintre chestiunile aduse în discuţie de diferite grupuri catolice tradiţionale care în mod corect au concluzionat că Vatican II a produs apostazia, însă trag concluzii diferite. Cartea este bazată pe ani de cercetări intense, inclusiv: un studiu al fiecărei enciclice papale din 1740 (anul când forma modernă de enciclică a fost introdusă), un studiu al decretelor tuturor conciliilor ecumenice din istoria Bisericii şi a altor bule papale, cercetarea fiecărei publicaţii a ziarului săptămânal al Vaticanului din 4 aprilie 1968 până în prezent, un studiu intens al istoriei catolice, şi multe altele. Niciun catolic nu-şi poate permite să nu citească această lucrare monumentală.

(658 pagini)

vezi şi:
Biblia dovedeşte învăţăturile Bisericii Catolice (The Bible proves the Teachings of the Catholic Church) de fratele Peter Dimond de la Mănăstirea Preasfânta Familie (Most Holy Family Monastery)

În această carte se va vedea că: ● Biblia fără îndoială învaţă că trupul şi sângele lui Isus sunt prezente în Euharistia adevărată, aşa cum Biserica catolică a învăţat dintotdeauna ● Biblia învaţă doctrinele catolice despre Maria, inclusiv Neprihănita Zămislire (concepţia fără păcat), virginitatea sa perpetuă şi înălţarea cu trupul la cer; şi că ea este chivotul Noului Legământ

● Biblia învaţă că Isus l-a făcut pe sf. Petru primul papă, prim-ministrul sau guvernatorul Bisericii Sale ● Biblia învaţă în mod repetat că omul nu este justificat (nu are starea de har sfinţitor) doar prin credinţă, ci că faptele omului (păcate), pe lângă credinţă, determină dacă omul are starea de har sfinţitor şi mântuirea ● Biblia învaţă în mod repetat că este posibil ca un credincios adevărat, prin păcat, să se depărteze de credinţă sau să piardă starea de har sfinţitor; multe pasaje dezmint răspândita idee de “securitate veşnică” sau “odată mântuit pentru totdeauna mântuit” ● nenumăraţi oameni au interpretat complet greşit o mână de versete biblice şi le-au folosit să construiască o falsă părere despre starea de har sfinţitor/mântuire, părere ce contrazice întreaga învăţătură a lui Isus şi a Bibliei ● Biblia învaţă că Isus a întemeiat spovada făcută la preoţi, şi a dat apostolilor puterea de a ierta păcatele ● Biblia învaţă că oamenii sfinţi fac demersuri pe lângă Dumnezeu (atât pe pământ cât şi după moarte), şi că mijlocirea lor poate influenţa modul în care Dumnezeu va trata pe alţi oameni ● Biblia învaţă că îngerii şi sfinţii joacă un rol important în mântuirea oamenilor, şi că atât îngerii cât şi sfinţii mijlocesc şi pot fi invocaţi (se pot face rugăciuni către ei) pentru a obţine haruri de la Dumnezeu ● Biblia învaţă că statuile/imaginile figurilor cereşti nu sunt interzise, ci au fost de fapt poruncite pentru templul lui Dumnezeu; şi că relicvele oamenilor sfinţi erau venerate şi miraculoase chiar ● Biblia învaţă că apa Botezului înlătură păcatele, dă starea de har sfinţitor, şi este necesară pentru mântuire ● Biblia învaţă despre purgatoriu ● Biblia învaţă că, pe lângă Scriptură, trebuie de asemenea crezut în sfânta Tradiţie şi în Biserică; şi că sfânta Tradiţie de asemenea este “cuvântul lui Dumnezeu” -dezminţind sola scriptura ● părinţii Bisericii (i.e., acei scriitori creştini timpurii care au primit tradiţia de la apostoli) au crezut în învăţătura catolică ● o înţelegere mai detaliată a Bibliei corectează multe înţelegeri greşite pe care oamenii le au cu privire la o varietate de chestiuni ce au legătură cu Credinţa catolică şi Biblia ● Martin Luther (1483-1546), primul protestant identificabil şi precursorul tuturor denominaţiilor necatolice a ajuns la părerile sale mai târziu decât s-ar crede; şi că Luther încă profesa să fie catolic pe data considerată de majoritatea în ziua de azi, începutul “reformei” protestante ● Martin Luther a “descoperit” şi a inventat doctrinele sale cu ziua; şi multe altele... Această carte conţine toate informaţiile necesare pentru a dovedi chiar din Biblie că Biserica catolică este unica Biserică creştină adevărată. Cartea conţine dovezi amănunţite, argumente şi răspunsuri la obiecţii în ceea ce priveşte cele mai importante subiecte.

(125 pagini)

În afara Bisericii Catolice, categoric nu este Mântuire (Outside the Catholic Church There is Absolutely No Salvation) de fratele Peter Dimond de la Mănăstirea Preasfânta Familie (Most Holy Family Monastery)

“De departe cea mai bună și mai în profunzime carte care a fost scrisă despre învățătura infailibilă a Bisericii catolice privind necesitatea Credinței catolice și a sacramentului Botezului pentru mântuire” (afirmaţie a multora care au citit-o)

În această carte: Introducere Scaunul sfântului Petru despre În afara Bisericii nu este Mântuire Cheile sfântului Petru şi Credinţa sa, care nu poate greşi Trebuie să crezi dogma așa cum a fost odată declarată Alţi papi despre În afara Bisericii nu este Mântuire Botezul este singura cale de a intra în sânul Bisericii Unica Biserică a credincioşilor Supunerea faţă de Biserică/suveranul pontif Sacramentul Botezului este necesar pentru Mântuire Apa este necesară pentru Botez şi Ioan 3:5 trebuie înţeles la modul propriu (literalmente) Pruncii nu se pot mântui fără botez Cei care mor în păcat strămoşesc sau în păcat de moarte ajung în iad Este un singur Botez, nu trei Simbolul Atanasian Botezul dorinţei şi botezul sângelui – tradiţii eronate create de om Papa sfânt Leon cel Mare încheie dezbaterea Obiecţii Majore – Sesiunea 6, Capitolul 4 a Conciliului Tridentin; Dogma, Papa Pius al IX-lea şi ignoranţa invincibilă; Obiecţia “interpretării private” Alte obiecţii Erezia referitoare la Sufletul Bisericii Botezul dorinţei contra învăţăturii universale şi constante a teologilor Exultate Deo de asemenea încheie dezbaterea Noul Testament este clar cu privire la faptul că sacramentul Botezului este indispensabil pentru Mântuire Alte consideraţii biblice Întregul adevărat har sfinţitor şi cauzele pentru starea de har sfinţitor Catolicii trebuie să creadă şi să profeseze că întregul sistem sacramental este necesar pentru mântuire (de fide) Sf. Isaac Jogues şi sf. Francisc Xavier împotriva ignoranţei invincibile şi despre necesitatea Botezului Cazul părintelui Feeney Protocolul 122/49 Erezia înainte de Vatican II Mystici Corporis Papa Pius al XII-lea, părintele Feeney si dogma Verdictul se află în: Boston deschide calea într-un masiv scandal preoţesc ce zguduie întreaga naţiune Ereticii depun mărturie Notă destinată celor care cred în botezul dorinţei Rezultatul degenerat al ereziei împotriva acestei dogme Atacuri recente (SSPX, etc.) Concluzie

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
36.

(335 pagini)

alte subiecte de interes:

Padre Pio: un preot catolic care a lucrat minuni și a purtat rănile lui Isus Cristos pe trupul său

Această carte descrie viața sfântă a lui Padre Pio, un preot italian care a trăit în secolul 20. Viața și minunile sale demonstrează adevărul religiei catolice.

-

Evenimentul primirii stigmatelor Copilăria lui Padre Pio Spovezi Padre Pio despre moda zilelor noastre Despre păcate de necurăție Influența lui Padre Pio cu oamenii Padre Pio redă vederea orbilor O fată fără pupile vede! Povestiri personale Bilocația Padre Pio este văzut în aer Despre relația sa cu îngerii Padre Pio despre Diavol Chinurile uimitoare suferite de Padre Pio din cauza demonilor Suferințele lui Padre Pio Padre Pio vroia să fie misionar Mâncarea și somnul Rugăciunea și Padre Pio Padre Pio despre Preasfânta Fecioară și Rozariu Padre Pio despre Rozariu ca armă Alte viziuni date lui Padre Pio Padre Pio și Purgatoriul Raiul Padre Pio nu știa totul Despre: Biserică, ordinul lui, dreptatea lui Dumnezeu, lume, și sufletele osândite la Iad Padre Pio despre necesitatea Credinței catolice, despre necesitatea lucrărilor prin credință; și despre alte religii și secte Despre lectură spirituală Despre oameni care caută extraordinarul Padre Pio despre drumul spre Rai și despre cât de puțini se mântuiesc Padre Pio despre Credință Padre Pio despre a face doar voia Domnului Padre Pio despre lume Padre Pio despre mândrie Padre Pio despre Liturghie Padre Pio despre primirea Sfintei Împărtășanii Devoțiuni speciale ale lui Padre Pio Padre Pio despre căsătorie Sfârșitul vieții lui Padre Pio

OZN-uri: Activitate Demonică și Farse Elaborate Menite să Înșele Omenirea

CARTEA DESPRE OZN-URI CARE TREBUIE CITITĂ

Aflați că: ◦ OZN-urile sunt un fenomen spiritual demonic ◦ Cele mai interesante date despre OZN-uri ◦ De ce OZN-urile nu pot fi aeronave materiale ale unor civilizații extraterestre ◦ Ceea ce experții de top la nivel mondial în domeniul OZN-urilor au concluzionat despre OZN-uri ◦ Imposibilitatea ca extratereștrii să călătorească prin spațiu în obiecte zburătoare către planeta Pământ ◦ Paralelele uimitoare între răpirile extraterestre OZN și posesia demonică De asemenea, se vorbește despre cazuri celebre de răpiri “extraterestre”; Roswelt; Majestic 12; oamenii în negru; filmul cu autopsia extratereștrilor; aria 51; mutilarea bovinelor; pistele extraterestre de aterizare; cercurile din lanuri; și altele...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful