3.1 Za slovenske monografske publikacije Poizvedba na COBISS / COBIB: SU=dru�insko nasilje and LA=slv Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.

SI AVTOR................... : Ba�i�, Katja NASLOV.................. : Nasilje nad �ensko V PUBLIKACIJI........... : Revija Policija. - ISSN 1318-055X. - 13, �t.2 (1993), str.185-194. KRATKA VSEBINA.......... : Urad za �ensko politiko pri vladi Republike Slovenije je organiziral okroglo mizo na temo Nasilje nad �ensko, nasilje v dru�ini. To je bil prvi tovrstni �ir�i javni pogovor o problemu, ki ga je prvi obravnaval In�titut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, februarja 1990, ko je organiziral seminar na to temo. Udele�enci seminarja so bili strokovnjaki, slu�be in institucije z razli�nih podro�ij ter prostovoljci prvih civilnih pobud v Sloveniji, telefonov za pomo�. Policija je v tem �asu kljub temu �e najpogosteje prva, od katere �rtve nasilja pri�akujejo u�inkovito ukrepanje in s tem pomo�. // The Bureau for the women policy of the Government of the Republic of Slovenia organised on february 1993 a panel on the topics Outrage against women, violence in family. This was the first such broad public debate on the problem, which was for the first time exposed in 1990 by the Criminology Institute at the Law faculty of the University of Ljubljana, which organised then a seminary on this topics. At the seminary perticipated known experts, services and institutions from different fields of work, as well as the voluntaries from the first such civilian initiative, the SOS Telephone. Nevertheless the police is nowdays still the first institution from which the victims of violence expect an afficient action and help. PREDMETNE OZNAKE........ : viktimologija PREDMETNE OZNAKE........ : viktimologija // viktimizacija // nasilje // �enske // �rtve // dru�insko nasilje // nasilje med partnerji // statisti�ni podatki // policija VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 93262

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Zupanc, Nata�a - avtor ODGOVORNOST............. : Umek, Peter - mentor NASLOV.................. : �rtve nasilja in institucionalno re�evanje njihovih problemov : diplomska naloga IMPRESUM................ : [Ljubljana] : [N. Zupanc], 1999 FIZI�NI OPIS............ : 56 f. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : kriminologija // viktimologija // �rtve // nasilje // dru�insko nasilje // za��ita �rtev // pomo� �rtvam // policija // center za socialno delo // diplomske naloge UDK..................... : 343.9 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.9 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 114666

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Pavlovi�, Zoran - avtor NASLOV.................. : Nasilje v dru�ini, Budimpe�ta, 8.-9. aprila 1994

V PUBLIKACIJI........... : Revija za kriminalistiko in kriminologijo. ISSN 0034-690X. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // posvetovanja // family violence // congress VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.25 - Drugi �lanki ali sestavki COBISS.SI-ID............ : 167246

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Dular, Peter - avtor ODGOVORNOST............. : �as, Toma� - mentor NASLOV.................. : Nasilje v dru�ini in policijska pooblastila : diplomska naloga IMPRESUM................ : Ljubljana : [P. Dular], 2000 FIZI�NI OPIS............ : 58 f. : graf. prikazi ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // �rtve // nasilje // otroci // �enske // policija // policijska pooblastila // socialne slu�be // center za socialno delo // SOS telefon UDK..................... : 343.9 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.9 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 244714

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Matis, Robert - avtor ODGOVORNOST............. : Lobnikar, Branko - mentor NASLOV.................. : Usposabljanje policistov za delo v skupnosti : obravnavanje in re�evanje nasilja v dru�ini : diplomska naloga IMPRESUM................ : Ljubljana : [R. Matis], 2002 FIZI�NI OPIS............ : 56 f. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : dru�ina // nasilje // dru�insko nasilje // trpin�enje otrok // otroci // �rtve // policija // programi za re�evanje // centri za socialno delo // vpra�alniki // diplomske naloge UDK..................... : 343.9 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.9 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 647146

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : Nasilje, zloraba in starej�i ljudje : u�na delavnica, Oto�ec, 1.-2. december 2000 IMPRESUM................ : [Ljubljana] : Gerontolo�ko dru�tvo Slovenije, 2000 FIZI�NI OPIS............ : 83 f. lo� pag. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : Gerontolo�ko dru�tvo Slovenije PREDMETNE OZNAKE........ : stari ljudje // nasilje // starej�i // �rtve // dru�insko nasilje // poklicna skrivnost // posvetovanje // Oto�ec UDK..................... : 343.62 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano

COBISS.SI-ID............ : 699982

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kandu�, Zoran - avtor NASLOV.................. : Dru�ina in nasilje: nasilje dru�ine in nasilje v dru�ini V PUBLIKACIJI........... : Revija za kriminalistiko in kriminologijo. ISSN 0034-690X. - #Let. #52, #�t. #1 (jan./mar.2001), str. 11-20. KRATKA VSEBINA.......... : Navzlic nespornim in po vsej verjetnosti ireverzibilnim dramati�ni novostim -stare institucionalne oblike (in med njimi ustrezajo�a normativna pri�akovanja) �e vedno v precej�nji meri dolo�ajo vedenjske in �ustvene vzorce v dru�inskih razmerjih. Namen sestavka je med drugim prav v tem, da osvetli nekatere strukturne napetosti, pogojene s tradicionalno dru�insko institucijo, ki v marsi�em generirajo (nikakor pa ne determinirajo) raznovrstno nasilje med intimnimi partnerji. // In spite of uncontested and probably dramatic innovations, the old institutional forms (and normative expectations corresponding to them) still to a large extent determine behavioural and emotional patterns in family relations. The aim of the present paper is to highlight certain structural "tensions", conditioned by the traditional family institution, which in many regards generate (but not determine) diverse forms of violence between intimate partners. OSTALI NASLOVI.......... : Family and violence: family violence and violence in the family PREDMETNE OZNAKE........ : dru�ina // dru�insko nasilje // spolne vloge // nasilje med partnerji // family // family violence // sex roles // intimate violence UDK..................... : 316.356.2:316.647.3/.4 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.02 - Pregledni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID............ : 701774

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kandu�, Zoran - avtor NASLOV.................. : Vzroki, razlogi in okoli��ine dru�inskega nasilja : viktimolo�ki pogledi V PUBLIKACIJI........... : Revija za kriminalistiko in kriminologijo. ISSN 0034-690X. - #Let. #52, #�t. #2 (apr./jun. 2001), str. 109-121. KRATKA VSEBINA.......... : Dru�insko nasilje je brez dvoma kompleksen in ve�plasten pojav, ki se nujno izmika objektivni, enozna�ni in vseobsegajo�i (znanstveni) opredelitvi. Zato nikakor ne presene�a, da ne v strokovnih krogih ne med tako imenovanimi laiki ne najdemo soglasja o tem, kaj naj bi pravzaprav vklju�eval ta sicer �esto rabljen pojem. Vsekakor pa dr�i, da je nasilje v dru�ini tema, ob kateri je te�ko ostati �ustveno neprizadet. Poleg tega se v zvezi s to problematiko pojavlja �e kopica najrazli�nej�ih mitov, npr. o obsegu in raz�irjenosti tovrstnega nasilja, psiholo�ki naravi posameznih storilcev, osebnostnih potezah �rtve, vzro�ni vlogi alkohola, nezdru�ljivosti ljubezni in nasilja itd. // Family violence is undoubtedly a complex phenomenon, which eludes any objective, unambiguous and comprehensive (scientific) definition. It is not therefore surprising that neither in professional circles nor among the lay public, can a consensus about what this frequently used concept is assumed to encompass be reached. It certainly holds true that violence in the family is a topic, which rarely leaves a person emotionally indifferent. Furthermore, there is a

whole range of very varied myths accompanying these problems, such as the myth about the scope and extent of this kind of violence, the psychological natyre of individual perpetrators, personality traits of victims, causal role of alcohol, incompatibility of love and violence etc. OSTALI NASLOVI.......... : Causes, reasons and circumstances of family violence: victimological aspects PREDMETNE OZNAKE........ : dru�ina // nasilje // dru�insko nasilje // teorije // �rtve // family violence // definition // theories // victims UDK..................... : 316.356.2:316.647.3/.4 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.02 - Pregledni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID............ : 716366

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kury, Helmut - avtor ODGOVORNOST............. : Pagon, Milan - avtor // Lobnikar, Branko avtor NASLOV.................. : Podoba �rtev (spolnih) deliktov in odnos do nasilja - problem stigmatizacije V PUBLIKACIJI........... : Revija za kriminalistiko in kriminologijo. ISSN 0034-690X. - #Letn. #54, #�t. #2 (apr./jun. 2003), str. 137-158. KRATKA VSEBINA.......... : Avtorji v �lanku analizirajo viktimiziranost zaradi spolnih deliktov. Poseben poudarek namenjajo analizi podobe �rtev spolnih deliktov. Predstavljeni so rezultati empiri�ne raziskave na nem�kem in slovenskem vzorcu. Ugotovljene so bile pomembne razlike med Slovenijo in Nem�ijo. Ugotovili so, da so anketiranci iz slovenskega vzorca veliko bolj tradicionalni pri dojemanju vloge �ensk v dru�bi, veliko manj nenaklonjeni nasilju v zakonski zvezi in manj so�utni do �rtev posilstva kot anketiranci iz nem�kega vzorca. OSTALI NASLOVI.......... : Image of victims of (sexual) offences and the attitude towards violence - a problem of stigmatisation PREDMETNE OZNAKE........ : posilstvo // �rtve // nasilje // dru�insko nasilje // Slovenija // Nem�ija // policija // sodi��a // rape // victims // violence // domestic violence // Slovenia // Germany // police // courts UDK..................... : 343.54-058.6:159.937 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.01 - Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID............ : 971976

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Sedmak, Mateja - avtor NASLOV.................. : Ko nas ogro�ajo najbli�ji V PUBLIKACIJI........... : Delo. - ISSN 0350-7521. - #Letn. #48, #�t. #267 (2006), str. 12-13 = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. PREDMETNE OZNAKE........ : sociologija // dru�ina // dru�insko nasilje // Slovenija UDK..................... : 343.6(497.4) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1111763

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI

AVTOR................... : Sedmak, Mateja - avtor NASLOV.................. : Nujne spremembe v dru�benih percepcijah spola : nasilje v dru�ini V PUBLIKACIJI........... : Delo. - ISSN 0350-7521. - #Let. #49, #�t. #51 (3. mar. 2007), str. 15 = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. PREDMETNE OZNAKE........ : Slovenija // sociologija // dru�ine // dru�insko nasilje UDK..................... : 343.6(497.4) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1178579

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Krope, Sre�ko - avtor ODGOVORNOST............. : �a�inovi� Vogrin�i�, Gabi - mentor NASLOV.................. : Posredovanje delavcev milice v dru�inskih krizah : (sporih in nasilju) : diplomska naloga IMPRESUM................ : Celje : [S. Krope], 1988 FIZI�NI OPIS............ : 42 f + pril. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // posredovanje policije // zakonski odnosi UDK..................... : 347.61 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 1683557

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Krumpak, Andrejka - avtor NASLOV.................. : Ali potrebujemo posebne evidence za spolne delikte? V PUBLIKACIJI........... : PP. - ISSN 0352-0730. - #Letn. #25, #�t. #49/50 (21. dec. 2006), str. 18-20. KRATKA VSEBINA.......... : Spolno zlorabljanje in izkori��anje otrok je prisotno povsod, ne glede na eti�na na�ela, ekonomski ali socialni polo�aj. V na�i dru�bi smo pri�a vse pogostej�im pojavom nasilja in nestrpnosti, veliko ljudi pa ta vzorec vedenja �edalje bolj vklju�uje tudi v svoje dru�insko �ivljenje in odnose med spoloma. Skrb zbuja tudi nara��anje kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost oseb, mlaj�ih od petnajst let. V zadnjih desetih letih se ka�e nara��anje �tevila odkritih spolnih zlorab nad otroki do petnajstega leta, ki presega 200 primerov in ve� na leto. In �e en vznemirljiv podatek: v letu 2005 je bilo v slovenskih zaporih zaradi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlaj�o od petnajst let, zaprtih 53 obsojencev. Njihova kazen pa je v povpre�ju dolga tri leta in pol. PREDMETNE OZNAKE........ : spolni delikti // spolne zlorabe // dru�insko nasilje // otroci // spolna nedotakljivost // kazenske evidence // Slovenija // Svet Evrope // Evropska unija UDK..................... : 343.62(497.4)EU UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1788616

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : Zloraba otrok - nasilje v dru�ini : za��ita otrok : gradivo izobra�evalnih seminarjev "Delajmo z znanjem in skupaj za za��ito otroka" IMPRESUM................ : Ljubljana : Zdru�enje proti spolnemu zlorabljanju, 2006 FIZI�NI OPIS............ : ilustr. ; 30 cm. - lo�. pag. OSTALI NASLOVI.......... : Seminarska gradiva // Redna izobra�evanja PREDMETNE OZNAKE........ : zlorabe otrok // spolne zlorabe // dru�insko nasilje // �rtve // �enske // otroci // simptomi // otrokove pravice // za��ita otrok // izobra�evalni seminarji // zborniki UDK..................... : 343.3/.7:349(082) UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 1948104

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : Za��ita otrok : (osnutek praktikuma) : gradivo izobra�evalnih seminarjev "Delajmo z znanjem in skupaj za za��ito otroka" IMPRESUM................ : Ljubljana : Zdru�enje proti spolnemu zlorabljanju, 2006 FIZI�NI OPIS............ : ilustr. ; 30 cm. - 68 str. OSTALI NASLOVI.......... : Seminarska gradiva // Redna izobra�evanja PREDMETNE OZNAKE........ : zlorabe otrok // spolne zlorabe // otroci // vedenjski vzorci // nasilje // dru�insko nasilje // za��ita otrok // pravice otrok // zakonodaja // preventiva // odgovornost // socialno varstvo // zdravstvo // �olstvo // policija // preiskave UDK..................... : 343.3/.7 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 1963720

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Klan�nik, Anton Toni - avtor ODGOVORNOST............. : Me�ko, Gorazd - mentor NASLOV.................. : Delovanje strokovnih timov pri obravnavi nasilja nad otroki in v partnerskih odnosih pred uvedbo kazenskega postopka : diplomska naloga IMPRESUM................ : Ljubljana : [A. T. Klan�nik], 2007 FIZI�NI OPIS............ : 92 f., pril.(lo�.pag.) ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : nasilje // dru�insko nasilje // zlorabe otrok // mladostniki // partnerski odnosi // �rtve // prekr�ki // kazniva dejanja // prepre�evanje kriminalitete // policija // pravosodni organi // socialne slu�be // nevladne organizacije // timsko delo // varstvo osebnih podatkov UDK..................... : 343.3/.7:351.74 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 2133192

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Filip�i�, Katja - avtor NASLOV.................. : Miti o nasilju v dru�ini V PUBLIKACIJI........... : �rtve, viktimizacije in viktimolo�ke perspektive / uredil Zoran Kandu�. - Ljubljana : In�titut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2002. - ISBN 961-90192-9-6. - Str. 60-77. PREDMETNE OZNAKE........ : kazensko pravo // dru�insko nasilje // dru�ina // kriminologija UDK..................... : 343.988 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.16 - Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji COBISS.SI-ID............ : 5262673

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kordi�, Barbara - avtor ODGOVORNOST............. : �ugman, Katja - mentor NASLOV.................. : Krizne intervencije za nasilne dru�ine : diplomsko delo IMPRESUM................ : Ljubljana : [B. Kordi�], 2004 FIZI�NI OPIS............ : 146 str. : tabele ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : family // violence // social service // dru�ina // nasilje // socialna slu�ba PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // pomo� dru�inam UDK..................... : 343.62(043.2) UDK ZA STATISTIKO....... : 34/354 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 5782345

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Lindi�-Draga�, Zdenka - avtor NASLOV.................. : V Novem mestu deluje center za pomo� �rtvam : gre za enega od 11 podobnih centrov po vsej dr�avi : �rtvam pomagajo kolikor ta �eli : nasilno ssosedstvo in dru�ina V PUBLIKACIJI........... : Delo. - ISSN 0350-7521. - #Let.#40, #�t.#234 (9.X.1998), str. 6. PREDMETNE OZNAKE........ : Center za pomo� �rtvam kaznivih dejanj (Novo mesto) // Dru�insko nasilje // �rtve nasilja UDK..................... : 316.356.2(497.4 N. mesto):343.6, 343.6:316.356.2(497.4 N. mesto) UDK ZA STATISTIKO....... : 31 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 6884151

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Gazvoda, Tanja - avtor NASLOV.................. : �rtvam na voljo 24 ur na dan : Center za pomo� �rtvam kaznivih dejanj upravi�il svoj obstoj : pomo� brezpla�na, �rtve pa lahko anonimne : najve�krat dru�insko nasilje in medsebojni odnosi V PUBLIKACIJI........... : Dolenjski list. - ISSN 0416-2242. - #Let.

#50, #�t. #8 (25.II.1999), PREDMETNE OZNAKE........ mesto) PREDMETNE OZNAKE........ Dolenjska UDK..................... 343.6:316.356.2(497.4 Novo UDK ZA STATISTIKO....... VRSTA GRADIVA........... gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............

str. 11. : Center za pomo� �rtvam kaznivih dejanj (Novo : dru�insko nasilje // �rtve nasilja // : 316.356.2(497.4 Novo mesto):343.6, mesto) : 316 : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno : 7331127

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Murn, Lidija - avtor NASLOV.................. : Pogosto jim pomaga �e samo pogovor : Center za pomo� �rtvam kaznivih dejanj v Novem mestu deluje leto dni : informator, usmerjevalec, posrednik : 122 strank, 1086 intervencij : kar 70 odstotkov �ensk V PUBLIKACIJI........... : Dolenjski list. - ISSN 0416-2242. - #Leto #50, #�t. #35 (2. sep. 1999), str. 11. PREDMETNE OZNAKE........ : Center za pomo� �rtvam kaznivih dejanj (Novo mesto) PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // �rtve nasilja // Dolenjska UDK..................... : 316.356.2(497.4 Novo mesto):343.6, 343.6(497.4 Dolenjska):316.356.2 UDK ZA STATISTIKO....... : 316 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 7772471

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Drnov�ek, Viktorija - avtor ODGOVORNOST............. : Jager, Matja� - mentor NASLOV.................. : Emocionalno nasilje nad otrokom v dru�ini : diplomska naloga IMPRESUM................ : Ljubljana : [V. Drnov�ek], 2007 FIZI�NI OPIS............ : 56 f. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : kazensko pravo // nasilje // otroci // dru�ina // trpin�enje otrok // kaznovanje // �rtve // dru�insko nasilje // dru�inska dinamika // diplomske naloge UDK..................... : 343:347.61/.64 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 9011537

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Cepanec, Tomislav - avtor ODGOVORNOST............. : Anti�, Milica G. - mentor NASLOV.................. : Krizni center za otroke in mladostnike kot pomo� �rtvam dru�inskega nasilja : diplomsko delo IMPRESUM................ : Ljubljana : samozal., 2007

FIZI�NI OPIS............ : 82 str. : graf. prikazi ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : Krizni center - Dru�insko nasilje - Kr�ko PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko �ivljenje // socialna politika // sociologija spolov // mladostniki // otroci // krizni centri UDK..................... : 304:364 UDK ZA STATISTIKO....... : 30/31 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 9307301

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kri�man, Silva - avtor NASLOV.................. : Da bi bilo manj dru�inskih tragedij : novela zakona o policiji, ki velja od prej�njega tedna, omogo�a, da nasilne�em prepovejo pribli�evanje ogro�enim - Slovenska statistika vzbuja skrb Ve�ji nadzor nad delom policije - Prito�be nad ravnanjem policistov bo lahko obravnaval senat ministerstva V PUBLIKACIJI........... : Primorske novice. - ISSN 1580-4739. - #Leto #57, #�t. #70 (2. sep. 2003), #str. #3. PREDMETNE OZNAKE........ : Novela zakona o policiji - Slovenija Pristojnosti policije PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // vloga policije // nadzor nad policisti // prito�be UDK..................... : 351.741(497.4) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 10052402

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : �kerl, Primo� - avtor NASLOV.................. : Brez o�kodovanke ne morejo soditi : hude posledice nasilja v dru�ini : Guzejeva je od aprila, ko jo je partner po�kodoval po gl�avi, �e vedno v bolni�nici V PUBLIKACIJI........... : Delo. - ISSN 0350-7521. - #Leto #46, #�t. #209 (7. sep. 2004), str. 8. PREDMETNE OZNAKE........ : Dru�ina - Nasilje - Celje PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // �rtve UDK..................... : 343.915:316.356.2(497.4 Celje) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 11957813

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Mavri�, Nada - avtor NASLOV.................. : Marijina slika za strta srca : iskrica Nedeljskega V PUBLIKACIJI........... : Nedeljski dnevnik. - ISSN 1318-0339. - #Leto #44, #�t. #49 (20. februarja 2005), str. 7-8. PREDMETNE OZNAKE........ : Slovenske dru�ine - Dru�insko nasilje Bistrica ob Sotli UDK..................... : 343.3/.7 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno

gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 12158261

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Zajc, Melita - avtor ODGOVORNOST............. : Ga�nik, Mija - avtor NASLOV.................. : Tihe, ubogljive in pretepene V PUBLIKACIJI........... : Mladina. - ISSN 0350-9346. - �t.19 (18.V.1990), str.38-39. Ilustr. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje UDK..................... : 343.62 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.25 - Drugi �lanki ali sestavki COBISS.SI-ID............ : 19938304 3.2 Za angle�ke in nem�ke monografske publikacije Poizvedba na COBISS/COBIB: (SU=dru�insko nasilje and SU=otroci) and (LA=eng OR LA=ger) Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Yllo, Kersti - urednik // Bograd, Michele urednik NASLOV.................. : Feminist perspectives on wife abuse IMPRESUM................ : Newbury Park [etc.] : Sage, 1988 FIZI�NI OPIS............ : 318 str. ; 23 cm ZBIRKA.................. : (Sage focus editions) ISBN.................... : 0-8039-3052-6 PREDMETNE OZNAKE........ : nasilje nad �enskami - spolno nasilje PREDMETNE OZNAKE........ : �rtve // �enske // otroci // dru�insko nasilje // trpin�enje otrok // storilci UDK..................... : 343.54 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 9038

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Sandberg, David N. - avtor NASLOV.................. : #The #child abuse - delinquency connection IMPRESUM................ : Lexington : Heath, 1989 FIZI�NI OPIS............ : XVIII, 164 str. ; 24 cm ZBIRKA.................. : (Lexington books) ISBN.................... : 0-669-17022-4 PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // trpin�enje otrok // spolna zloraba // krvoskrunstvo // otroci // �rtve // mladoletni�ko prestopni�tvo // mladoletni prestopniki UDK..................... : 343.915, 343.62 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 210766

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Patrignani, Angela - avtor ODGOVORNOST............. : Vill�, Renaud - avtor

NASLOV.................. : bibliography with literature bibliographie internationale IMPRESUM................ : FIZI�NI OPIS............ : ZBIRKA.................. : PREDMETNE OZNAKE........ : otroci // �enske UDK..................... : VRSTA GRADIVA........... : tiskano COBISS.SI-ID............ :

Violence in the family : #An #international review = #La #violence dans la famille : et �tude documentaire Rome : UNICRI, 1995 16,16 str. ; 24 cm (Issues & perorts = Themes & rapports ; 4) dru�insko nasilje // bibliografija // �rtve // 343.62, 343.55 monografska publikacija, tekstovno gradivo, 271950

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : Domestic and sexual violence data collection : #a #report to Congress under the violence against women act IMPRESUM................ : Washington : National Institute of Justice, 1996 FIZI�NI OPIS............ : 81 str. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // spolno nasilje // �enske // otroci // �rtve UDK..................... : 343.54 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 378446

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Vill�, Renaud - avtor NASLOV.................. : Child abuse : some reflections based on the situation in six European countries = #L' #enfance maltrait�e : quelques r�flexions bas�es sur la situation dans six pays europ�ens IMPRESUM................ : Rome : UNICRI, 1995 FIZI�NI OPIS............ : 16, 16 str. ; 24 cm ZBIRKA.................. : (Issues & reports = Themes & rapports ; 6) PREDMETNE OZNAKE........ : otroci // spolno nasilje // dru�insko nasilje // trpin�enje otrok // �rtve // prepre�evanje UDK..................... : 343.625 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 470606

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Haxhiymeri, Edlira - avtor NASLOV.................. : Domestic violence : a presentation of the existing situation in Albania IMPRESUM................ : Tiran� : Aleanca Gjinore p�r Zhvillim, 2006 FIZI�NI OPIS............ : 104 str. : tabele, graf. prikazi ; 15 cm ISBN.................... : 99943-884-3-6 PREDMETNE OZNAKE........ : Dru�insko nasilje - Poro�ilo - Albanija // Dru�insko nasilje - Prepre�evanje - Vladne strategije // Nasilje - Otroci // Nasilje - �enske UDK..................... : 179.8:316.356.2

VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 622701

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI KORPORACIJA(-E)......... : The Violence against children study group NASLOV.................. : Children, child abuse and child protection : placing children centrally IMPRESUM................ : Chichester... [etc.] : Wiley & Sons, 1999 FIZI�NI OPIS............ : XXII, 218 str. : graf. prikazi ; 23 cm ISBN.................... : 0-471-98641-0 PREDMETNE OZNAKE........ : otroci // �rtve // trpin�enje otrok // dru�insko nasilje // spolna zloraba // socialno delo // prepre�evanje // mladinsko varstvo UDK..................... : 343.988-053.2, 343.625 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 625486

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Ghazvini, Mohammad Farjiha - avtor NASLOV.................. : Respect for a victim's privacy during police procedure V PUBLIKACIJI........... : Police journal. - ISSN 0032-258X. - #Vol. #75, #no. #1 (2002), str. 67-77. PREDMETNE OZNAKE........ : �lovekove pravice // �rtve // otroci // dru�insko nasilje // osebni podatki // zasebnost // pravica do zasebnosti // viktimizacija // policijski postopki // mediji UDK..................... : 342.7:351.74 UDK ZA STATISTIKO....... : 34 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 743624

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Schneider, Hans Joachim - avtor NASLOV.................. : Kriminologie f�r das 21. Jahrhundert : Schwerpunkte und Fortschritte der internationalen Kriminologie : �berblick und Diskussion IMPRESUM................ : M�nster, Hamburg, London : Lit Verlag, 2001 FIZI�NI OPIS............ : CXXII, 468 str. ; 24 cm ZBIRKA.................. : (Worte - Werke - Utopien : Thesen und Texte M�nsterischer Gelehrter ; #Bd. #5) ISBN.................... : 3-8258-3867-6 PREDMETNE OZNAKE........ : kriminologija // teorija // nasilje // dru�beno nadzorstvo // policija // kriminalna etiologija // zbujanje sovra�tva // organizirana kriminaliteta // spolna zloraba // otroci // sredstva javnega obve��anja // posilstva // dru�insko nasilje // seksualni storilci // aborigini VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 760654

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Gosselin, Denise Kindschi - avtor NASLOV.................. : Heavy hands : #an #introduction to the crimes of domestic violence IMPRESUM................ : Upper Saddle River (New Jersey) : Prentice Hall, cop. 2000 FIZI�NI OPIS............ : XXII, 391 str. : ilustr. ; 24 cm ZBIRKA.................. : (Prentice Hall contemporary justice series) ISBN.................... : 0-13-083525-0 PREDMETNE OZNAKE........ : kriminologija // naslije // dru�ina // �enske // otroci // zloraba // dru�insko nasilje UDK..................... : 343.9 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.9 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 778986

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Alder, Christine - avtor ODGOVORNOST............. : Polk, Kenneth - avtor NASLOV.................. : Child victims of homicide IMPRESUM................ : Cambridge, New York : Cambridge University Press, 2001 FIZI�NI OPIS............ : vii, 187 str. : ilustr. ; 24 cm ELEKTRON.LOKACIJA/DOSTOP : Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam027/2001025528.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam021/2001025528.html ISBN.................... : 0521802210 PREDMETNE OZNAKE........ : Filicide // Filicide - Australia - Case studies // Filicide - Statistics PREDMETNE OZNAKE........ : uboji // otroci // �rtve // detomor // dru�insko nasilje // storilci UDK..................... : 343.61:343.988-053.2 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 810830

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Hanak, Gerhard - urednik // Pilgram, Arno urednik NASLOV.................. : Ph�nomen Strafanzeige IMPRESUM................ : Baden-Baden : Nomos, 2004 FIZI�NI OPIS............ : 240 str. : ilustr. ; 23 cm ZBIRKA.................. : (Jahrbuch f�r Rechts- und Kriminalsoziologie ; '03) ISBN.................... : 3-8329-0567-7 PREDMETNE OZNAKE........ : nasilje // kriminaliteta // ovadba // kriminalna statistika // policija // klici policiji // drige // dru�insko nasilje // spolna zloraba // otroci // zdravniki UDK..................... : 343.3/.7

VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 902222

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Lowenstein, Ludwig Fred - avtor NASLOV.................. : Domestic violence recent research (2004-2005). #Part #2, Repercussions for the victims V PUBLIKACIJI........... : Police journal. - ISSN 0032-258X. - #Vol. #78, #no. #3 (2005), str. 241-250. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // storilci // spol // �rtve // otroci // manj�ine // raziskave UDK..................... : 343.9 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.9 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.02 - Pregledni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1566920

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Cepanec, Tomislav - avtor ODGOVORNOST............. : Anti�, Milica G. - mentor NASLOV.................. : Krizni center za otroke in mladostnike kot pomo� �rtvam dru�inskega nasilja : diplomsko delo IMPRESUM................ : Ljubljana : samozal., 2007 FIZI�NI OPIS............ : 82 str. : graf. prikazi ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : Krizni center - Dru�insko nasilje - Kr�ko PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko �ivljenje // socialna politika // sociologija spolov // mladostniki // otroci // krizni centri UDK..................... : 304:364 UDK ZA STATISTIKO....... : 30/31 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 9307301

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Hester, Marianne - avtor NASLOV.................. : Making an impact : children and domestic violence : a reader SPLO�NO O IZDAJI........ : 2nd ed. IMPRESUM................ : London, Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2007 FIZI�NI OPIS............ : 287 str. ; 25 cm ISBN.................... : 1-84310-157-2 PREDMETNE OZNAKE........ : Dru�ina - Nasilje // Otroci - Zloraba PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // posledice zlorabe // pravno varstvo // za��itni ukrepi // socialno varstvo // delo z mo�kimi storilci // pomo� �enskam UDK..................... : 343.62 UDK ZA STATISTIKO....... : 34 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 13642549

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Foyster, Elizabeth - avtor NASLOV.................. : Marital violence : #an #English family history, 1660-1857 IMPRESUM................ : New York : Cambridge University Press, 2005 FIZI�NI OPIS............ : XIII, 282 str. ; 23 cm ISBN.................... : 0-521-61912-2 PREDMETNE OZNAKE........ : zakon // dru�ina // gospodinjstvo // �enske // otroci // nasilje // zloraba // nasilje v dru�ini // dru�insko nasilje // zakonsko nasilje // zloraba �ensk // zgodovina dru�ine // angle�ka zgodovina UDK..................... : 173(410.1)"1660/1857":343.6(091), 94(410.1)"1660/1857":343.6-055.2, 94(410.1)"1660/1857"343.6-053.2 UDK ZA STATISTIKO....... : 6-101 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 33804130

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Bussmann, Kai-D. - avtor NASLOV.................. : Verbot familialer Gewalt gegen Kinder : zur Einf�hrung rechtlicher Regelungen sowie zum (Straf-) Recht als Kommunikationsmedium IMPRESUM................ : K�ln [etc.] : C. Heymanns, cop. 2000 FIZI�NI OPIS............ : XVI, 489 str. ; 23 cm ISBN.................... : 3-452-24556-X PREDMETNE OZNAKE........ : nasilje - dru�insko nasilje - otroci dru�insko pravo - pravna ureditev - Nem�ija UDK..................... : 343.62(430), 364.65-053.2/.7(430) UDK ZA STATISTIKO....... : 34 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 46120705 3.3 Poizvedba na svetovnem iskalniku GOOGLE --> kinder bibliographie (Gewalt in den Familien OR hausliche gewalt) http://www.google.si/search?num=20&hl=sl&q=kinder+bibliographie+%28Gewalt+in+den+F amilien+OR+hausliche+gewalt%29+&btnG=Iskanje&meta= Iz zadetkov: Gewalt gegen Kinder / Sachliteratur und didaktische Materialien ... Das Deutsche Jugendinstitut hat eine umfangreiche Bibliographie zum Themenbereich Gewalt gegen Kinder herausgegeben. Wilhelm Brinkmann/ Michael-Sebastian ... www.friedenspaedagogik.de/.../sachliteratur_und_didaktische_materialien/gewalt_geg en_kinder - 26k - Posnetek - Podobne strani H. Wilde (D) F�r Nordamerika verweise ich auf die kommentierte Bibliographie von Fiebert .... Studie zu Gewalt in bayerischen Familien - Kinder am h�ufigsten Opfer. ... www.maennerbuero-trier.de/seite7-4.htm - 59k - Posnetek - Podobne strani Bibliographie Bibliographie: H�usliche Gewalt. Monographien / Artikel .... Studie zu Gewalt in bayerischen Familien - Kinder am h�ufigsten Opfer. ...

www.maennerbuero-trier.de/bibliographie.htm - 71k - Posnetek - Podobne strani 1 2 3 4 5 - Kanner Jugendtelefon - Info zone - Fiches info Dar�ber hinaus sind eine ausf�hrliche Bibliographie und eine Liste von Funk- ... Zum Inhalt: Kinder schreiben �ber Gewalt. �ber Brutalit�t, die sie selbst ... www.12345kjt.lu/fr/infozone/fiche.html?theme_id=60 - 17k - Posnetek - Podobne strani Linksammlung Der Deutsche Kinderschutzbund stellt auf seiner Homepage unter "Links" eine Literatur - Datenbank zum Thema "Gewalt gegen Kinder, Gewalt in der Familie, ... www.lpm.uni-sb.de/mggewalt/linksammlung.htm - 34k - Posnetek - Podobne strani [PDF] Beratung f�r Opfer h�uslicher Gewalt Motivation Definition ... Oblika datoteke: PDF/Adobe Acrobat - V obliki HTML H�usliche Gewalt oder Gewalt in Familien widerspricht ... Gruppenberatung, Pr�ventionsveranstaltungen f�r Kinder und f�r MultiplikatorInnen, ... www.menschenrechtserziehung.de/seminar_mr/pdfs/hausl_gewalt.pdf - Podobne strani Deutscher Bildungsserver: Onlineressourcen: Gewaltpr�vention Gewalt- und Suchtpr�vention f�r Kinder und Jugendliche an Kindertageseinrichtungen, Schulen und im Sport. Index/Katalog/Datenbank/Bibliographie ... www.bildungsserver.de/db/fachlist.html?fach=4841 - 21k - Posnetek - Podobne strani Weisser Ring Forschungsgesellschaft - Bibliographie Sexuelle Ausbeutung - nur ein Teil der Gewalt gegen Kinder, .... Flo�mann, Ursula (Hg.), Probleme bei der Strafverfolgung von Gewalt in Familien, ... www.weisser-ring.at/wr9_5.htm - 53k - Posnetek - Podobne strani Hausarbeiten.de: Gewalt im Lebensfeld von Kindern und Jugendlichen ... Bibliographie 33. 1. Einf�hrung Das Thema Gewalt unter Kindern und ..... Labilit�t von Familien l�sst h�ufig die Familie als Reparaturinstrument ausfallen. ... www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/paz/21742.html - Podobne strani Petition an den NRW-Landtag betr. H�usliche Gewalt Frauen und Kinder, die Gewalt erfahren haben, brauchen schnelle konkrete Hilfen, ... die die Ministerin f�r f�r Gesundheit, Soziales, Frauen und Familien, ... manndat.abplesk01.de/index.php?id=167 - 38k - Posnetek - Podobne strani GEWALT Seite 1 GEWALT KOSMETIKERIN SAGS" EV BERATUNGSSTELLE GEGEN SEXUELLE GEWALT AN KINDERN. ... der ambulante Hilfen f�r Kinder, Jugendliche und deren Familien anbietet. ... web2.cylex.de/suche/deutschland/ort-/plz-/l1cy1-d_ort1cy1--plz1cy1-_name1cy1gewalt-s1.html - 92k - Posnetek - Podobne strani Plattform gegen die Gewalt in der Familie - Literatur-Datenbank Gewalt in Familien �bersicht �ber die deutsch- und englischsprachige .... Psychosoziale und juristische Prozessbegleitung bei Gewalt gegen Kinder und ... www.plattformgegendiegewalt.at/02_de/literatur_suche.asp?query_hswid=9&showresults =show - 55k - Posnetek - Podobne strani [PDF] Fachb�cher zu sexueller Gewalt, Pr�vention u.a. Oblika datoteke: PDF/Adobe Acrobat - V obliki HTML Bibliographie und Mediographie zur Verf�gung. ... Bundesministerium f�r Familien, Senioren, Frauen ... Handbuch Kinder und h�usliche Gewalt, Wiesbaden, ... www.selbstlaut.org/_TCgi_Images/selbstlaut/20061103005313_SL_lit_fachb_061102.pdf - Podobne strani literature.de - Rezensionen - Das Literaturportal | Kinder ... "Kinder brauchen b�se Eltern", der Titel provoziert und reizt zum Kauf, ... Auch er steht der Tatsache, dass Gewalt in vielen Familien eine Rolle spielt, ... www.literaturnetz.com/content/view/6933/44/ - 61k - Posnetek - Podobne strani Institut f�r �kumenische Forschung Warum tun wir uns in der Kirche so schwer mit dem Thema Gewalt?, in: Psychologischen Beratungsstelle f�r Ehe-, Familien- und Lebensfrage der Di�zese ...

www.uni-tuebingen.de/uni/uoi/Institut/Personen/Baumann/Bibliographie.html - 32k Posnetek - Podobne strani NuT � Suche: �schrullig� Keine Frage auch: Gewalt gedeiht in Familien, deren Mitglieder davor ... Jahre zur�ckdenkt: Da war die Gewalt, die Eltern ihren Kindern antun konnten, ... www.nutblog.de/?s=schrullig - 52k - Posnetek - Podobne strani paPPa.com - Neues bei paPPa.com "Gewalt". Karin J�ckel, Deutschland frisst seine Kinder - Familien heute: ... von Frauen gegen ihre Ehem�nner oder Partner - Eine kommentierte Bibliographie ... www.pappa.com/neues/new0800.htm - 28k - Posnetek - Podobne strani Gewalt an Schulen als aktuelles Sozialisationsproblem 3.2 Verbale Gewalt bei Kindern und Jugendlichen ... F�r Kinder und Jugendliche, die in kleinen Familien oder Haushalten. aufwachsen, vielleicht auch noch ... content.grin.com/data/6/27457.pdf - Podobne strani Literaturtipps Grahl, Marianne: "Gewalt gegen Frauen und sexuelle Gewalt gegen Kinder", .... Lyncker, Katharina: "Wie Familien ihre Kinder vor sexuellem Missbrauch ... www.hinsehen-handeln-helfen.de/informationsmaterial/literaturtipps.aspx - 35k Posnetek - Podobne strani [PDF] Handbuch f�r ParlamentarierInnen Die Parlamente vereint bei der ... Oblika datoteke: PDF/Adobe Acrobat - V obliki HTML Diskriminierung von Frauen und M�dchen in Familien und Gemeinschaften. ..... Gewalt mit Kindern � zu legen, wenn sie Aktionspl�ne f�r benachteiligte ... www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/Source/handbook_de.pdf - Podobne strani 3.4 Poizvedba na svetovnem iskalniku GOOGLE --> bibliographien (familiare Gewalt OR hausliche gewalt) http://www.google.si/search?num=20&hl=sl&q=bibliographien+%28familiare+Gewalt+OR+h ausliche+gewalt%29+&btnG=Iskanje&meta= IZ ZADETKOV Plattform gegen die Gewalt in der Familie - Literatur-Datenbank Bibliographien zur Psychologie. 79. Bildungsarbeit mit Frauen ..... K�rntner Interventionsstelle gegen famili�re Gewalt. T�tigkeitsbericht 2004 ... www.plattformgegendiegewalt.at/02_de/literatur_suche.asp?query_hswid=6&showresults =show - 166k - Posnetek - Podobne strani Plattform gegen die Gewalt in der Familie - Literatur-Datenbank Bibliographie zur Geschichte der Arbeiterkammern und der Gewerkschaft in �sterreich (nach 1945) ...... K�rntner Interventionsstelle gegen famili�re Gewalt. ... www.plattformgegendiegewalt.at/02_de/literatur_suche.asp?query_hswid=&showresults= show - Podobne strani [PDF] Handbuch f�r ParlamentarierInnen Die Parlamente vereint bei der ... Oblika datoteke: PDF/Adobe Acrobat - V obliki HTML gegen famili�re Gewalt im Hauptquartier der Stra�burger Polizei (die einzige ... Ausgew�hlte Bibliographie von Texten des Europarats zur ... www.coe.int/t/pace/campaign/stopviolence/Source/handbook_de.pdf - Podobne strani Foljanty-Jost, Gesine (Hg.): Schule, Sch�ler und Gewalt. Beitr�ge ... Holtappels, Heinz G�nter: Gewalt an Schulen - Befunde der ... Gewalt an Schulen in Deutschland und in China - ausgew�hlte Ergebnisse aus zwei ... www.iudicium.de/katalog/640-1.htm - 23k - Posnetek - Podobne strani FDCL: FDCL: Feminizid und Straflosigkeit in Lateinamerika: die ... Jedes Jahr erleiden weltweit Millionen von Frauen und M�dchen Gewalt. Die T�ter, ob aus dem staatlichen, gesellschaftlichen oder famili�ren Umfeld, ... fdcl-berlin.de/index.php?id=746 - 48k - Posnetek - Podobne strani [PDF] Kenia: Wahlen und die Eskalation der Gewalt

Oblika datoteke: PDF/Adobe Acrobat - V obliki HTML kalation der Gewalt und die ethnische Polarisierung ..... OnlineBibliographie, Nr. 1, Hamburg: GIGA, www.gigahamburg.de/index.php?file=bibliographien. ... www.gigahamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikationen/pdf/gf_afrika_0801.pdf Podobne strani paPPa.com - Neues bei paPPa.com Antwort auf mein Protestschreiben vom 20.3.2000 gegen die einseitigen Ma�nahmen des Familienministeriums gegen famili�re Gewalt durch die parlamentarische ... www.pappa.com/neues/new0800.htm - 28k - Posnetek - Podobne strani [PDF] Das Gesetz �ber die h�usliche Gewalt: Eine neue Herausforderung? Oblika datoteke: PDF/Adobe Acrobat zusammenfassende Bibliographien (vgl. Ward u.a. 1994) bzw. �bersichtsarbeiten ...... auch famili�re Gewalt - nehmen zu. Die Handhabung der Familienzusammen- ... www.mega.public.lu/publications/1_brochures/2004/hausliche_gewalt/hausliche_gewalt .pdf - Podobne strani P�dagogik - Jugendkriminalit�t , F�rsorgeerziehung ... Jahrgangsstufe in Leipzig zu ihren Erfahrungen mit Gewalt und ihrem .... Berlin [u.a.] : de Gruyter, 1987 [Kongressdokument] Details; Famili�re Interaktion ... bibscout.bsz-bw.de/bibscout/D/DG/DG.8000 - 75k - Posnetek - Podobne strani M�nnerb�ro Trier Service-Angebot 5 Das Projekt: H�usliche Gewalt gegen M�nner, mit Schwerpunkt der von Frauen ... Informationen und eine Bibliographie zum Thema finden Sie auf unserer ... www.maennerbuero-trier.de/serv05.htm - 66k - Posnetek - Podobne strani Hausarbeiten.de: Kindesmisshandlung - Seminararbeit ... Famili�re Gewalt gegen Kinder: Begriff, Ursachen, Auswirkungen ... Bibliographie. 1. Einleitung. Erst in den letzten 30 Jahren hat sich die Aufmerksamkeit ... www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/18866.html - Podobne strani B�cher Frauen Entwicklung Insgesamt werden �ber 1.500 Titel mit bibliographischen Angaben und Abstracts ... Die Lebensgeschichten machen die Rolle der Frauen in den von Gewalt und ... www.frauensolidaritaet.org/bibliothek/neu_juni03.htm - 32k - Posnetek - Podobne strani iwk-bericht06 Der lange Weg der "famili�ren" Gewalt in das �ffentliche Interesse Die ungleiche Machtverteilung zwischen den Geschlechtern spiegelt sich auch im Strafrecht ... www.univie.ac.at/iwk/iwk-bericht06.html - 304k - Posnetek - Podobne strani Hugo Loetscher Bibliographie - Le D�serteur engag� - "Die Augen des Mandarin" - .... eines Intellektuellen gegen famili�re Gewalt und soziale Entfremdung beschreibt. ... www.culturactif.ch/ecrivains/loetscher.htm - 38k - Posnetek - Podobne strani FQS 4(3) Kl�rner: Wolfgang Frindte & J�rg Neumann (Hrsg.) (2002 ... Dabei wurden vor allem der biographisch-famili�re Hintergrund, ..... Fremdenfeindliche Gewalt junger Menschen. Biographische Hintergr�nde, soziale ... www.qualitative-research.net/fqs-texte/3-03/3-03review-klaerner-d.htm - 48k Posnetek - Podobne strani Hamburger Institut f�r Sozialforschung Der Arbeitsbereich "Theorie und Geschichte der Gewalt" hie� urspr�nglich "Die .... Die R�ckkehr des Gro�vaters als (Wehrmachts-)Offizier in das famili�re ... www.his-online.de/cms.asp?IDN=221&Plugin=&H='92'&T=0&Bereich=&Hauptbereich= - 53k - Posnetek - Podobne strani Polizei-Newsletter So spiegelt auch der zunehmend h�ufiger verwendete Begriff "Famili�re beziehungsweise H�usliche Gewalt" die Wechselseitigkeit gewaltt�tiger Beziehungen ... www.polizeinewsletter.de/newsletter_show_all_articles_german.php?N_NUMBER=87&N_YEAR=2006 -

29k - Posnetek - Podobne strani Home i) "Das famili�re Schutzschild" j) "Die Rolle der Familie in kindlichen ... g) "Befreit von dem Gef�hl, ein Versager zu sein - �ber Gewalt in unserer Zeit" ... hometown.aol.de/ulrichtemme/Paedagogik/Paed-gk12_03-04.html - 52k - Posnetek Podobne strani Stadtbibliothek Bielefeld Familienprobleme (ver�nderte Familienstrukturen, Belastungen, Verhaltensauff�lligkeit bei Kindern, famili�re Gewalt etc.). Eine empfehlenswerte Seite mit ... www.stadtbibliothek-bielefeld.de/barrierefrei/m_b_links.htm - 120k - Posnetek Podobne strani Gewalt an Schulen als aktuelles Sozialisationsproblem P�dagogische Ma�nahmen als Konsequenz zu Gewalt an Schulen .... mitverantwortlich sind, wie zum Beispiel famili�re Bedingungen, Geschlechtsunterschiede, ... content.grin.com/data/6/27457.pdf - Podobne strani POIZVEDBA: dru�insko (W)nasilje and (LA=ger OR LA=slv) and PY=1990:2007 --> 48 zadetkov nem�ke in slovenske COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Ba�i�, Katja NASLOV.................. : Nasilje nad �ensko V PUBLIKACIJI........... : Revija Policija. - ISSN 1318-055X. - 13, �t.2 (1993), str.185-194. KRATKA VSEBINA.......... : Urad za �ensko politiko pri vladi Republike Slovenije je organiziral okroglo mizo na temo Nasilje nad �ensko, nasilje v dru�ini. To je bil prvi tovrstni �ir�i javni pogovor o problemu, ki ga je prvi obravnaval In�titut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, februarja 1990, ko je organiziral seminar na to temo. Udele�enci seminarja so bili strokovnjaki, slu�be in institucije z razli�nih podro�ij ter prostovoljci prvih civilnih pobud v Sloveniji, telefonov za pomo�. Policija je v tem �asu kljub temu �e najpogosteje prva, od katere �rtve nasilja pri�akujejo u�inkovito ukrepanje in s tem pomo�. // The Bureau for the women policy of the Government of the Republic of Slovenia organised on february 1993 a panel on the topics Outrage against women, violence in family. This was the first such broad public debate on the problem, which was for the first time exposed in 1990 by the Criminology Institute at the Law faculty of the University of Ljubljana, which organised then a seminary on this topics. At the seminary perticipated known experts, services and institutions from different fields of work, as well as the voluntaries from the first such civilian initiative, the SOS Telephone. Nevertheless the police is nowdays still the first institution from which the victims of violence expect an afficient action and help. PREDMETNE OZNAKE........ : viktimologija PREDMETNE OZNAKE........ : viktimologija // viktimizacija // nasilje // �enske // �rtve // dru�insko nasilje // nasilje med partnerji // statisti�ni podatki // policija VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 93262

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Zupanc, Nata�a - avtor ODGOVORNOST............. : Umek, Peter - mentor

NASLOV.................. : �rtve nasilja in institucionalno re�evanje njihovih problemov : diplomska naloga IMPRESUM................ : [Ljubljana] : [N. Zupanc], 1999 FIZI�NI OPIS............ : 56 f. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : kriminologija // viktimologija // �rtve // nasilje // dru�insko nasilje // za��ita �rtev // pomo� �rtvam // policija // center za socialno delo // diplomske naloge UDK..................... : 343.9 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.9 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 114666

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Pavlovi�, Zoran - avtor NASLOV.................. : Nasilje v dru�ini, Budimpe�ta, 8.-9. aprila 1994 V PUBLIKACIJI........... : Revija za kriminalistiko in kriminologijo. ISSN 0034-690X. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // posvetovanja // family violence // congress VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.25 - Drugi �lanki ali sestavki COBISS.SI-ID............ : 167246

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Schneider, Hans Joachim - avtor NASLOV.................. : Gewalt in der Familie V PUBLIKACIJI........... : Festschrift f�r Horst Sch�ler-Springorum / hrsg. von Peter-Alexis Albrecht ...[et al.]. - K�ln [etc.] : Heymann, 1993. - ISBN 3-452-22616-6. - str.19-31. PREDMETNE OZNAKE........ : nasilje // dru�ina // dru�insko nasilje UDK..................... : 343.3/.7X VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.01 - Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID............ : 170062

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI KORPORACIJA(-E)......... : Zdru�enje proti spolnemu zlorabljanju. Seminar ; Gotenica ; 2000 NASLOV.................. : Delajmo z znanjem in skupaj za za��ito otroka : za��ita otroka, zloraba otroka, dru�insko nasilje IMPRESUM................ : [Ljubljana] : Zdru�enje proti spolnemu zlorabljanju, 2000 FIZI�NI OPIS............ : ilustr. ; 30 cm2 zv. ([74]; [62] str.) OPOMBA O VSEBINI........ : Vsebina: Zv. 1: Delajmo z znanjem in skupaj za za��ito otroka / Katja Ba�i�, Elaine Burtenshaw, Zdenka Peklaj ; Zv. 2: Delajmo z znanjem in skupaj za za��ito otroka / Savica Pureber... [et al.] OSTALI NASLOVI.......... : Seminarska gradiva // Redna izobra�evanja PREDMETNE OZNAKE........ : spolno zlorabljanje // seminarji // otroci // za��ita otrok // zborniki // Slovenija VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo,

tiskano COBISS.SI-ID............ : 177633

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Schneider, Hans Joachim - avtor NASLOV.................. : Kriminologie der Gewalt IMPRESUM................ : Stuttgart, Leipzig : Hirzel, 1994 FIZI�NI OPIS............ : 240 str. ; 24 cm ISBN.................... : 3-7776-0608-1 PREDMETNE OZNAKE........ : kriminologija // nasilje // �enske // �enske storilke // stari // migranti // droge // vzroki za KD // sredstva javnega obve��anja // KD zoper �ivljenje in telo // posilstva // �ola // institucionalno nasilje // dru�insko nasilje // kazenski zavodi // mladoletni prestopniki // �port // KD zoper javni red in mir // terorizem // samomor // prepre�evanje UDK..................... : 316.647.3, 316.624 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 200014

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : Endbericht der Unabh�ngigen Kommission zur Verhinderung und Bek�mpfung von Gewalt in Berlin IMPRESUM................ : Berlin : Berlin Verl. A. Spitz, 1994 FIZI�NI OPIS............ : 422 str. : ilustr. ; 23 cm ISBN.................... : 3-87061-446-3 PREDMETNE OZNAKE........ : nasilje // �port // vrstniki // �ola // dru�insko nasilje // televizija // promet // prepre�evanje UDK..................... : 316.647.3, 316.624 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 224846

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Dular, Peter - avtor ODGOVORNOST............. : �as, Toma� - mentor NASLOV.................. : Nasilje v dru�ini in policijska pooblastila : diplomska naloga IMPRESUM................ : Ljubljana : [P. Dular], 2000 FIZI�NI OPIS............ : 58 f. : graf. prikazi ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // �rtve // nasilje // otroci // �enske // policija // policijska pooblastila // socialne slu�be // center za socialno delo // SOS telefon UDK..................... : 343.9 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.9 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 244714

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI

AVTOR................... : Matis, Robert - avtor ODGOVORNOST............. : Lobnikar, Branko - mentor NASLOV.................. : Usposabljanje policistov za delo v skupnosti : obravnavanje in re�evanje nasilja v dru�ini : diplomska naloga IMPRESUM................ : Ljubljana : [R. Matis], 2002 FIZI�NI OPIS............ : 56 f. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : dru�ina // nasilje // dru�insko nasilje // trpin�enje otrok // otroci // �rtve // policija // programi za re�evanje // centri za socialno delo // vpra�alniki // diplomske naloge UDK..................... : 343.9 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.9 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 647146

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : Nasilje, zloraba in starej�i ljudje : u�na delavnica, Oto�ec, 1.-2. december 2000 IMPRESUM................ : [Ljubljana] : Gerontolo�ko dru�tvo Slovenije, 2000 FIZI�NI OPIS............ : 83 f. lo� pag. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : Gerontolo�ko dru�tvo Slovenije PREDMETNE OZNAKE........ : stari ljudje // nasilje // starej�i // �rtve // dru�insko nasilje // poklicna skrivnost // posvetovanje // Oto�ec UDK..................... : 343.62 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 699982

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kandu�, Zoran - avtor NASLOV.................. : Dru�ina in nasilje: nasilje dru�ine in nasilje v dru�ini V PUBLIKACIJI........... : Revija za kriminalistiko in kriminologijo. ISSN 0034-690X. - Let. 52, �t. 1 (jan./mar.2001), str. 11-20. KRATKA VSEBINA.......... : Navzlic nespornim in po vsej verjetnosti ireverzibilnim dramati�ni novostim -stare institucionalne oblike (in med njimi ustrezajo�a normativna pri�akovanja) �e vedno v precej�nji meri dolo�ajo vedenjske in �ustvene vzorce v dru�inskih razmerjih. Namen sestavka je med drugim prav v tem, da osvetli nekatere strukturne napetosti, pogojene s tradicionalno dru�insko institucijo, ki v marsi�em generirajo (nikakor pa ne determinirajo) raznovrstno nasilje med intimnimi partnerji. // In spite of uncontested and probably dramatic innovations, the old institutional forms (and normative expectations corresponding to them) still to a large extent determine behavioural and emotional patterns in family relations. The aim of the present paper is to highlight certain structural "tensions", conditioned by the traditional family institution, which in many regards generate (but not determine) diverse forms of violence between intimate partners. OSTALI NASLOVI.......... : Family and violence: family violence and violence in the family PREDMETNE OZNAKE........ : dru�ina // dru�insko nasilje // spolne vloge // nasilje med partnerji // family // family violence // sex roles // intimate violence

UDK..................... : 316.356.2:316.647.3/.4 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.02 - Pregledni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID............ : 701774

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kandu�, Zoran - avtor NASLOV.................. : Vzroki, razlogi in okoli��ine dru�inskega nasilja : viktimolo�ki pogledi V PUBLIKACIJI........... : Revija za kriminalistiko in kriminologijo. ISSN 0034-690X. - Let. 52, �t. 2 (apr./jun. 2001), str. 109-121. KRATKA VSEBINA.......... : Dru�insko nasilje je brez dvoma kompleksen in ve�plasten pojav, ki se nujno izmika objektivni, enozna�ni in vseobsegajo�i (znanstveni) opredelitvi. Zato nikakor ne presene�a, da ne v strokovnih krogih ne med tako imenovanimi laiki ne najdemo soglasja o tem, kaj naj bi pravzaprav vklju�eval ta sicer �esto rabljen pojem. Vsekakor pa dr�i, da je nasilje v dru�ini tema, ob kateri je te�ko ostati �ustveno neprizadet. Poleg tega se v zvezi s to problematiko pojavlja �e kopica najrazli�nej�ih mitov, npr. o obsegu in raz�irjenosti tovrstnega nasilja, psiholo�ki naravi posameznih storilcev, osebnostnih potezah �rtve, vzro�ni vlogi alkohola, nezdru�ljivosti ljubezni in nasilja itd. // Family violence is undoubtedly a complex phenomenon, which eludes any objective, unambiguous and comprehensive (scientific) definition. It is not therefore surprising that neither in professional circles nor among the lay public, can a consensus about what this frequently used concept is assumed to encompass be reached. It certainly holds true that violence in the family is a topic, which rarely leaves a person emotionally indifferent. Furthermore, there is a whole range of very varied myths accompanying these problems, such as the myth about the scope and extent of this kind of violence, the psychological natyre of individual perpetrators, personality traits of victims, causal role of alcohol, incompatibility of love and violence etc. OSTALI NASLOVI.......... : Causes, reasons and circumstances of family violence: victimological aspects PREDMETNE OZNAKE........ : dru�ina // nasilje // dru�insko nasilje // teorije // �rtve // family violence // definition // theories // victims UDK..................... : 316.356.2:316.647.3/.4 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.02 - Pregledni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID............ : 716366

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Schneider, Hans Joachim - avtor NASLOV.................. : Kriminologie f�r das 21. Jahrhundert : Schwerpunkte und Fortschritte der internationalen Kriminologie : �berblick und Diskussion IMPRESUM................ : M�nster, Hamburg, London : Lit Verlag, 2001 FIZI�NI OPIS............ : CXXII, 468 str. ; 24 cm ZBIRKA.................. : (Worte - Werke - Utopien : Thesen und Texte M�nsterischer Gelehrter ; Bd. 5) ISBN.................... : 3-8258-3867-6 PREDMETNE OZNAKE........ : kriminologija // teorija // nasilje // dru�beno nadzorstvo // policija // kriminalna etiologija // zbujanje sovra�tva // organizirana kriminaliteta // spolna zloraba // otroci // sredstva javnega obve��anja // posilstva // dru�insko nasilje // seksualni

storilci // aborigini VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 760654

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Schmidbauer, Wilhelm - avtor NASLOV.................. : Polizeiliches Einschreiten bei h�uslicher Gewalt : Anmerkungen zum Gewaltschutzgesetz-GewSchG V PUBLIKACIJI........... : Kriminalistik. - ISSN 0023-4699. - Vol. 56, no. 7 (2002), str. 457-463. KRATKA VSEBINA.......... : 1. januarja 2002 je v Nem�iji za�el veljati zakon za bolj�o civilnopravno za��ito pri nasilju in zalezovanju, kot tudi pomo� za la�jo prepustitev stanovanja sozakonca. Prispevek podrobneje opisuje policijska pooblastila v skladu z omenjenim zakonom, opredeljuje pojavnost nasilja na domu, policijske naloge in posredovanje na kraju dejanja. Navedeni so primeri in dosedanje dr�avne pobude glede prepre�evanja nasilja v dru�benem okolju. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // partnerstvo // �rtve // policijsko posredovanje // prepre�evanje nasilja // policijska pooblastila // policijska taktika // civilno pravo // Nem�ija UDK..................... : 351.74/.76(430), 343.3/.7(430) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 769992

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Filip�i�, Katja - avtor povzetka NASLOV.................. : Dru�insko nasilje in kazensko pravo = Domestic violence and criminal law : Katja Filip�i� V PUBLIKACIJI........... : Izzivi slovenske kriminologije / [organizatorji] Visoka policijsko-varnostna �ola [in] In�titut za kriminologijo pri Pravni fakulteti [in] Dru�tvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije. - Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2002. - ISBN 961-6043-23-4. - Str. 35, 29. VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.12 - Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci COBISS.SI-ID............ : 770638

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Hanak, Gerhard - urednik // Pilgram, Arno urednik NASLOV.................. : Ph�nomen Strafanzeige IMPRESUM................ : Baden-Baden : Nomos, 2004 FIZI�NI OPIS............ : 240 str. : ilustr. ; 23 cm ZBIRKA.................. : (Jahrbuch f�r Rechts- und Kriminalsoziologie ; '03) ISBN.................... : 3-8329-0567-7 PREDMETNE OZNAKE........ : nasilje // kriminaliteta // ovadba // kriminalna statistika // policija // klici policiji // drige // dru�insko nasilje // spolna zloraba // otroci // zdravniki

UDK..................... : 343.3/.7 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 902222

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kury, Helmut - avtor ODGOVORNOST............. : Pagon, Milan - avtor // Lobnikar, Branko avtor NASLOV.................. : Podoba �rtev (spolnih) deliktov in odnos do nasilja - problem stigmatizacije V PUBLIKACIJI........... : Revija za kriminalistiko in kriminologijo. ISSN 0034-690X. - Letn. 54, �t. 2 (apr./jun. 2003), str. 137-158. KRATKA VSEBINA.......... : Avtorji v �lanku analizirajo viktimiziranost zaradi spolnih deliktov. Poseben poudarek namenjajo analizi podobe �rtev spolnih deliktov. Predstavljeni so rezultati empiri�ne raziskave na nem�kem in slovenskem vzorcu. Ugotovljene so bile pomembne razlike med Slovenijo in Nem�ijo. Ugotovili so, da so anketiranci iz slovenskega vzorca veliko bolj tradicionalni pri dojemanju vloge �ensk v dru�bi, veliko manj nenaklonjeni nasilju v zakonski zvezi in manj so�utni do �rtev posilstva kot anketiranci iz nem�kega vzorca. OSTALI NASLOVI.......... : Image of victims of (sexual) offences and the attitude towards violence - a problem of stigmatisation PREDMETNE OZNAKE........ : posilstvo // �rtve // nasilje // dru�insko nasilje // Slovenija // Nem�ija // policija // sodi��a // rape // victims // violence // domestic violence // Slovenia // Germany // police // courts UDK..................... : 343.54-058.6:159.937 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.01 - Izvirni znanstveni �lanek COBISS.SI-ID............ : 971976

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Lattacher, Siegbert - avtor NASLOV.................. : Engagierter K�mpfer gegen Gewalt V PUBLIKACIJI........... : �ffentliche Sicherheit. - ISSN 1605-1386. Nr. 1/2 (Jan.-Feb. 2004), str. 63-64. KRATKA VSEBINA.......... : V Avstriji uspe�no izvajajo Zakon za prepre�evanje nasilja (velja od 1.5.1997), po katerem mora nasilni dru�inski �lan zapustiti dru�ino. V �lanku je predstavljen policijski poveljnik Viktor Musil, ki se je s svojim �tudijem specializiral za policijsko posredovanje na tem ob�utljivem podro�ju. Od sept.1999 deluje v Celovcu Center za intervencijo v primerih dru�inskega nasilja, v katerem svetujejo �rtvam in dru�inam z nasiljem. Od sept. 2002 do sept. 2003 so obravnavali 384 primerov, kar je za 43% ve� kot leto poprej. V 73% primerov so storilci mo�je ali biv�i partnerji. Ob prejemu policijskega priznanja za svoje delo je Musil poudaril pomembnost dobrega sodelovanja policije s tovrstnimi centri. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // psihopatologija // prepre�evanje kriminalitete // varovanje �rtev // policijsko posredovanje // kriminalna statistika // Avstrija UDK..................... : 343.3/.7:343.85(436) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1067976

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Collin, Peter - avtor NASLOV.................. : Das polizeiliche Betretungsverbot bei h�uslicher Gewalt - Anwendungsprobleme einer neuen Standarderm�chtigung V PUBLIKACIJI........... : Die Polizei. - ISSN 0032-3519. - Jg. 95, [Nr.] 1 (Jan. 2004), str. 9-14. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // prepre�evanje // varovanje �rtev // policijska pooblastila // pravni vidik // Nem�ija UDK..................... : 343.3/.7(430) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1075400

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Sedmak, Mateja - avtor NASLOV.................. : Ko nas ogro�ajo najbli�ji V PUBLIKACIJI........... : Delo. - ISSN 0350-7521. - Letn. 48, �t. 267 (2006), str. 12-13 = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. PREDMETNE OZNAKE........ : sociologija // dru�ina // dru�insko nasilje // Slovenija UDK..................... : 343.6(497.4) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1111763

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Sedmak, Mateja - avtor NASLOV.................. : Nujne spremembe v dru�benih percepcijah spola : nasilje v dru�ini V PUBLIKACIJI........... : Delo. - ISSN 0350-7521. - Let. 49, �t. 51 (3. mar. 2007), str. 15 = Sobotna priloga. - ISSN 1580-3007. PREDMETNE OZNAKE........ : Slovenija // sociologija // dru�ine // dru�insko nasilje UDK..................... : 343.6(497.4) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1178579

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : "F�r uns gelten keine Gesetze" V PUBLIKACIJI........... : Der Spiegel. - ISSN 0038-7452. - Nr. 47 (2004), str. 60-78. KRATKA VSEBINA.......... : Tema te �tevilke Spiegla je posve�ena polo�aju muslimank v Nem�iji. V nekaj �lankih so predstavljene �ivljenjske zgodbe in stali��a �ensk, ki se sre�ujejo z razli�nimi pojmovanji �enske v dru�ini in dru�bi. V Nem�iji �ivi 1,8 milijona Turkov, od tega ok. 0,9 milijona �ensk. PREDMETNE OZNAKE........ : muslimani // polo�aj �ensk // spolna diskriminacija // islam // dru�insko nasilje // dru�bena integracija // Nem�ija // Tur�ija

UDK..................... : 297-055.2(430+560) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1245128

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Heinz, Marlis - avtor NASLOV.................. : Zuerst Beweise sichern, dann schnell helfen V PUBLIKACIJI........... : Weisser ring. - ISSN Y505-0294. - Nr. 2 (Feb. 2005), str. 12-13. KRATKA VSEBINA.......... : Mednarodno �tudijo Daphne za analizo telesnih po�kodb vodita in�tituta za sodno medicino iz Hamburga in Bordeauxa. Sodelujejo �e in�tituti z Dunaja, iz K�lna, Liega, Leipziga in hessen�kega notranjega ministrstva. V �tudiji so zajeti primeri od okt. 2003 do okt. 2004 slu�ijo pa odkrivanju morebitnih kaznivih dejanj, pred vsem dru�inskega nasilja. Na podlagi te dokumentacije naj bi nastal priro�nik za pravo�asno za��ito �rtev pred nasiljem. PREDMETNE OZNAKE........ : sledovi // zavarovanje dokazov // preiskave // sodna medicina // telesne po�kodbe // umori // dru�insko nasilje // izvedenjska mnenja // mednarodne �tudije // Daphne // za��ita �rtev UDK..................... : 340.6(494) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1348552

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Herbers, Karin - avtor NASLOV.................. : Macht - N�he - Gewalt V PUBLIKACIJI........... : Kriminalistik. - ISSN 0023-4699. - Jg. 60, [Nr.] 6 (Jun. 2006), str. 367-372. PREDMETNE OZNAKE........ : kazniva dejanja // nasilje // pojavne oblike // uboji // zalezovanje // dru�insko nasilje // spolno nasilje // viktimologija // dru�ba // Nem�ija UDK..................... : 343.3/.7(430) UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1701832

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Sprenger, Heinz - avtor NASLOV.................. : T�tungsdelikte an Kindern : Forderung nach einer Datenbank der �rtzte f�r Verdachtsf�lle V PUBLIKACIJI........... : Der Kriminalist. - ISSN 0722-3501. - Nr. 11 (Nov. 2006), str. 454-459. KRATKA VSEBINA.......... : V tem �lanku je avtor najprej predstavil nekaj primerov nasilnih zlorab otrok in s tem posledi�no smrti le-teh, ki so se pripetili v sorazmerno kratkem �asovnem obdobju v Duisburgu. Ob teh dokazanih grozodejstvih je ugotovil, da so bili storilci oziroma star�i teh okrutnih dejanj zelo milo kaznovani. V nadaljevanju pisec �lanka razmi�lja o tem, da bi se lahko dolo�ena trpljenja ali celo smrti nekaterih otrok �e vnaprej prepre�ila. V namen preventivnega prepre�evanja umorov predlaga, da

bi otro�ki zdravniki in ginekologi imeli dostop do posebnih zbirk podatkov tako o potencialnih osumljencih kot tudi o �tevilnih primerih zlorab otrok, ki so se v preteklosti �e pripetila. Avtor tega �lanka zastopa mnenje, da bi se s pomo�jo tovrstnega pristopa odstotek tovrstnih kaznivih dejanj precej zmanj�al. PREDMETNE OZNAKE........ : kazniva dejanja zoper otroke // dru�insko nasilje // zloraba otrok // sodstvo // prevencije // otro�ki zdravniki // ginekologi // po�kodbe // zlomi kosti // podatkovne zbirke // osumljene osebe // Nem�ija // Evropa UDK..................... : 343.62-053.2:614.25:004.65(430) UDK ZA STATISTIKO....... : 343 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1748680

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Krumpak, Andrejka - avtor NASLOV.................. : Ali potrebujemo posebne evidence za spolne delikte? V PUBLIKACIJI........... : PP. - ISSN 0352-0730. - Letn. 25, �t. 49/50 (21. dec. 2006), str. 18-20. KRATKA VSEBINA.......... : Spolno zlorabljanje in izkori��anje otrok je prisotno povsod, ne glede na eti�na na�ela, ekonomski ali socialni polo�aj. V na�i dru�bi smo pri�a vse pogostej�im pojavom nasilja in nestrpnosti, veliko ljudi pa ta vzorec vedenja �edalje bolj vklju�uje tudi v svoje dru�insko �ivljenje in odnose med spoloma. Skrb zbuja tudi nara��anje kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost oseb, mlaj�ih od petnajst let. V zadnjih desetih letih se ka�e nara��anje �tevila odkritih spolnih zlorab nad otroki do petnajstega leta, ki presega 200 primerov in ve� na leto. In �e en vznemirljiv podatek: v letu 2005 je bilo v slovenskih zaporih zaradi kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlaj�o od petnajst let, zaprtih 53 obsojencev. Njihova kazen pa je v povpre�ju dolga tri leta in pol. PREDMETNE OZNAKE........ : spolni delikti // spolne zlorabe // dru�insko nasilje // otroci // spolna nedotakljivost // kazenske evidence // Slovenija // Svet Evrope // Evropska unija UDK..................... : 343.62(497.4)EU UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1788616

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Weber, Ingrid - avtor NASLOV.................. : Kinder besser und fr�hzeitig vor Gewalt sch�tzen : Fr�hwarnsystem gegen Misshandlung V PUBLIKACIJI........... : Weisser ring. - ISSN Y505-0294. - Jg. 30, 1 (Jan. 2007), str. 10. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // zloraba otrok // umori // �rtve GLEJ viktimologija // prepre�evanje zlorab otrok // opozorilni mehanizmi // �lovekove pravice // UNICEF // Nem�ija UDK..................... : 343.615:005.934-053.2 UDK ZA STATISTIKO....... : 343 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek

COBISS.SI-ID............ : 1803208

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : Zloraba otrok - nasilje v dru�ini : za��ita otrok : gradivo izobra�evalnih seminarjev "Delajmo z znanjem in skupaj za za��ito otroka" IMPRESUM................ : Ljubljana : Zdru�enje proti spolnemu zlorabljanju, 2006 FIZI�NI OPIS............ : ilustr. ; 30 cmlo�. pag. OSTALI NASLOVI.......... : Seminarska gradiva // Redna izobra�evanja PREDMETNE OZNAKE........ : zlorabe otrok // spolne zlorabe // dru�insko nasilje // �rtve // �enske // otroci // simptomi // otrokove pravice // za��ita otrok // izobra�evalni seminarji // zborniki UDK..................... : 343.3/.7:349(082) UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 1948104

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : Za��ita otrok : (osnutek praktikuma) : gradivo izobra�evalnih seminarjev "Delajmo z znanjem in skupaj za za��ito otroka" IMPRESUM................ : Ljubljana : Zdru�enje proti spolnemu zlorabljanju, 2006 FIZI�NI OPIS............ : ilustr. ; 30 cm68 str. OSTALI NASLOVI.......... : Seminarska gradiva // Redna izobra�evanja PREDMETNE OZNAKE........ : zlorabe otrok // spolne zlorabe // otroci // vedenjski vzorci // nasilje // dru�insko nasilje // za��ita otrok // pravice otrok // zakonodaja // preventiva // odgovornost // socialno varstvo // zdravstvo // �olstvo // policija // preiskave UDK..................... : 343.3/.7 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 1963720

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Funk, Sabine - avtor ODGOVORNOST............. : Schmitt, Alain - avtor NASLOV.................. : Zwischen Allt�glichkeit und Sensation [Elektronski vir] : die Darstellung innerfamili�rer Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in den �sterreichischen Printmedien : Teil 7 IMPRESUM................ : [Wien] : [Gesundheitsministerium], [199?] FIZI�NI OPIS............ : 50 str. : ilustr. ELEKTRON.LOKACIJA/DOSTOP : Na�in dostopa (URL): http://www.gesundheitsministerium.at/cms/site/attachments/3/8/7/CH0509/CMS1 172673141687/gewaltbericht_teil_7.pdf PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // mno�i�ni mediji // varovanje osebnih podatkov // storilci kaznivih dejanj // �rtve GLEJ viktimologija // spolne zlorabe otrok // otro�ka pornografija // empiri�ne raziskave // Avstrija UDK..................... : 343.615(436)

UDK ZA STATISTIKO....... : 343 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, elektronski viri, online COBISS.SI-ID............ : 2116808

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Predan, Edita - avtor ODGOVORNOST............. : Po�trak, Milko - mentor NASLOV.................. : Dru�insko nasilje : primerjava Materinskega doma Maribor in Celje : diplomska naloga IMPRESUM................ : Ljubljana : [E. Predan], 2007 FIZI�NI OPIS............ : 105 f. ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : nasilje // dru�ina // �rtve nasilja // prepre�evanje nasilja // materinski domovi UDK..................... : 364.4-05.5/.7 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 2701413

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Filip�i�, Katja - avtor NASLOV.................. : Miti o nasilju v dru�ini V PUBLIKACIJI........... : �rtve, viktimizacije in viktimolo�ke perspektive / uredil Zoran Kandu�. - Ljubljana : In�titut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2002. - ISBN 961-90192-9-6. - Str. 60-77. PREDMETNE OZNAKE........ : kazensko pravo // dru�insko nasilje // dru�ina // kriminologija UDK..................... : 343.988 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.16 - Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji COBISS.SI-ID............ : 5262673

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kordi�, Barbara - avtor ODGOVORNOST............. : �ugman, Katja - mentor NASLOV.................. : Krizne intervencije za nasilne dru�ine : diplomsko delo IMPRESUM................ : Ljubljana : [B. Kordi�], 2004 FIZI�NI OPIS............ : 146 str. : tabele ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : family // violence // social service // dru�ina // nasilje // socialna slu�ba PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // pomo� dru�inam UDK..................... : 343.62(043.2) UDK ZA STATISTIKO....... : 34/354 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 5782345

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI

AVTOR................... : Schumacher, Silvia - avtor ODGOVORNOST............. : Janzen, Ulrike - avtor NASLOV.................. : Gewaltschutz in der Familie IMPRESUM................ : Bielefeld : Gieseking, 2003 FIZI�NI OPIS............ : XVIII, 243 str. ; 22 cm ZBIRKA.................. : (FamRZ-Buch ; 17) ISBN.................... : 3-7694-0943-4 PREDMETNE OZNAKE........ : dru�ina // dru�insko nasilje // pravno varstvo // kazniva dejanja // Nem�ija UDK..................... : 343.54(430) UDK ZA STATISTIKO....... : 343 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 6551121

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Lindi�-Draga�, Zdenka - avtor NASLOV.................. : V Novem mestu deluje center za pomo� �rtvam : gre za enega od 11 podobnih centrov po vsej dr�avi : �rtvam pomagajo kolikor ta �eli : nasilno ssosedstvo in dru�ina V PUBLIKACIJI........... : Delo. - ISSN 0350-7521. - Let.40, �t.234 (9.X.1998), str. 6. PREDMETNE OZNAKE........ : Center za pomo� �rtvam kaznivih dejanj (Novo mesto) // Dru�insko nasilje // �rtve nasilja UDK..................... : 316.356.2(497.4 N. mesto):343.6, 343.6:316.356.2(497.4 N. mesto) UDK ZA STATISTIKO....... : 31 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 6884151

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Gazvoda, Tanja - avtor NASLOV.................. : �rtvam na voljo 24 ur na dan : Center za pomo� �rtvam kaznivih dejanj upravi�il svoj obstoj : pomo� brezpla�na, �rtve pa lahko anonimne : najve�krat dru�insko nasilje in medsebojni odnosi V PUBLIKACIJI........... : Dolenjski list. - ISSN 0416-2242. - Let. 50, �t. 8 (25.II.1999), str. 11. PREDMETNE OZNAKE........ : Center za pomo� �rtvam kaznivih dejanj (Novo mesto) PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // �rtve nasilja // Dolenjska UDK..................... : 316.356.2(497.4 Novo mesto):343.6, 343.6:316.356.2(497.4 Novo mesto) UDK ZA STATISTIKO....... : 316 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 7331127

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Murn, Lidija - avtor NASLOV.................. : Pogosto jim pomaga �e samo pogovor : Center za

pomo� �rtvam kaznivih dejanj v Novem mestu deluje leto dni : informator, usmerjevalec, posrednik : 122 strank, 1086 intervencij : kar 70 odstotkov �ensk V PUBLIKACIJI........... : Dolenjski list. - ISSN 0416-2242. - Leto 50, �t. 35 (2. sep. 1999), str. 11. PREDMETNE OZNAKE........ : Center za pomo� �rtvam kaznivih dejanj (Novo mesto) PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // �rtve nasilja // Dolenjska UDK..................... : 316.356.2(497.4 Novo mesto):343.6, 343.6(497.4 Dolenjska):316.356.2 UDK ZA STATISTIKO....... : 316 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 7772471

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Pretnar, Sijan - avtor NASLOV.................. : Dru�insko nasilje se umirja V PUBLIKACIJI........... : Primorske novice. - ISSN 0350-4468. - 59, �t. 183 (9.VIII.2005), str. 23. PREDMETNE OZNAKE........ : policija // prekr�ki // kazni // Postojna UDK..................... : 343 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 9294228

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Cepanec, Tomislav - avtor ODGOVORNOST............. : Anti�, Milica G. - mentor NASLOV.................. : Krizni center za otroke in mladostnike kot pomo� �rtvam dru�inskega nasilja : diplomsko delo IMPRESUM................ : Ljubljana : samozal., 2007 FIZI�NI OPIS............ : 82 str. : graf. prikazi ; 30 cm PREDMETNE OZNAKE........ : Krizni center - Dru�insko nasilje - Kr�ko PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko �ivljenje // socialna politika // sociologija spolov // mladostniki // otroci // krizni centri UDK..................... : 304:364 UDK ZA STATISTIKO....... : 30/31 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano, 2.11 - Diplomsko delo COBISS.SI-ID............ : 9307301

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Pavlovi�, Peter - avtor NASLOV.................. : Dru�insko nasilje in drzne tatvine V PUBLIKACIJI........... : Posavski obzornik. - ISSN 1408-5917. - Let. 8, �t. 75 (feb. 2004), str. 5. PREDMETNE OZNAKE........ : Kazniva dejanja - Posavje - 2003 UDK..................... : 343.3/.7(497.4 Posavje)"2003" VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano

COBISS.SI-ID............ : 9373601

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Kri�man, Silva - avtor NASLOV.................. : Da bi bilo manj dru�inskih tragedij : novela zakona o policiji, ki velja od prej�njega tedna, omogo�a, da nasilne�em prepovejo pribli�evanje ogro�enim - Slovenska statistika vzbuja skrb Ve�ji nadzor nad delom policije - Prito�be nad ravnanjem policistov bo lahko obravnaval senat ministerstva V PUBLIKACIJI........... : Primorske novice. - ISSN 1580-4739. - Leto 57, �t. 70 (2. sep. 2003), str. 3. PREDMETNE OZNAKE........ : Novela zakona o policiji - Slovenija Pristojnosti policije PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // vloga policije // nadzor nad policisti // prito�be UDK..................... : 351.741(497.4) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 10052402

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : �kerl, Primo� - avtor NASLOV.................. : Brez o�kodovanke ne morejo soditi : hude posledice nasilja v dru�ini : Guzejeva je od aprila, ko jo je partner po�kodoval po gl�avi, �e vedno v bolni�nici V PUBLIKACIJI........... : Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 46, �t. 209 (7. sep. 2004), str. 8. PREDMETNE OZNAKE........ : Dru�ina - Nasilje - Celje PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje // �rtve UDK..................... : 343.915:316.356.2(497.4 Celje) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 11957813

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Mavri�, Nada - avtor NASLOV.................. : Marijina slika za strta srca : iskrica Nedeljskega V PUBLIKACIJI........... : Nedeljski dnevnik. - ISSN 1318-0339. - Leto 44, �t. 49 (20. februarja 2005), str. 7-8. PREDMETNE OZNAKE........ : Slovenske dru�ine - Dru�insko nasilje Bistrica ob Sotli UDK..................... : 343.3/.7 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 12158261

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Zajc, Melita - avtor ODGOVORNOST............. : Ga�nik, Mija - avtor

NASLOV.................. : Tihe, ubogljive in pretepene V PUBLIKACIJI........... : Mladina. - ISSN 0350-9346. - �t.19 (18.V.1990), str.38-39. Ilustr. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�insko nasilje UDK..................... : 343.62 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.25 - Drugi �lanki ali sestavki COBISS.SI-ID............ : 19938304

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Brcar, Polona - avtor NASLOV.................. : Dru�insko nasilje in zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov V PUBLIKACIJI........... : Nasilje v dru�ini - poti do re�itev / [uredila Polona Seli�]. - Ljubljana : Varuh �lovekovih pravic, 2004. - (Posebno poro�ilo). - ISBN 961-91394-1-0. - Str. 54-57. PREDMETNE OZNAKE........ : Family // Violence // Child Health Services // Adolescent Health Services // Child // Adolescence // Adolescentne, zdravstvene slu�be // Dru�ina // Nasilje // Otro�ke, zdravstvene slu�be // Adolescenca // Otrok VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.09 - Objavljeni strokovni prispevek na konferenci COBISS.SI-ID............ : 20058073

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Bussmann, Kai-D. - avtor NASLOV.................. : Verbot familialer Gewalt gegen Kinder : zur Einf�hrung rechtlicher Regelungen sowie zum (Straf-) Recht als Kommunikationsmedium IMPRESUM................ : K�ln [etc.] : C. Heymanns, cop. 2000 FIZI�NI OPIS............ : XVI, 489 str. ; 23 cm ISBN.................... : 3-452-24556-X PREDMETNE OZNAKE........ : nasilje - dru�insko nasilje - otroci dru�insko pravo - pravna ureditev - Nem�ija UDK..................... : 343.62(430), 364.65-053.2/.7(430) UDK ZA STATISTIKO....... : 34 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 46120705

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Ba�i�, Katja - avtor ODGOVORNOST............. : �triker, Marijan - avtor NASLOV.................. : Dru�insko nasilje in �rtev v zvezi z njim V PUBLIKACIJI........... : Varnost. - ISSN 0351-7446. - 10, �t. 3 (1990), str. 237-249. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�ina // nasilje v dru�ini // policija UDK..................... : 343.5/.6 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 60740864

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Ba�i�, Katja - avtor NASLOV.................. : Dru�insko nasilje in �rtev v njem V PUBLIKACIJI........... : Nasilje nad �enskami / [avtorji Zoran Pavlovi� ... et al.]. - Ljubljana : In�titut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 1990. - Str. 54-73. PREDMETNE OZNAKE........ : dru�ina // nasilje // �rtve kriminala UDK..................... : 343.988-055.2:364 VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.09 - Objavljeni strokovni prispevek na konferenci COBISS.SI-ID............ : 97107456

Poizvedovalni dan 2 --> nem�ke publikacije POIZVEDBA na GOOGLE-u: Sexueller Mi�brauch bei M�dchen im Alter von sechs bis zw�lf Jahren .pdf http://www.aktiv-gegen-sexuelle-gewalt.de/missbrauch/geschichte.htm Zgodovina nasilja zoper otroke http://www.medicamondiale.org/download/doku_report/mm_Child%20marriage%20report%20 2004_d.pdf nasilje, Afganistan, poroka idr. http://www.bundesverein.de/PDF/Z/2000_03.pdf Prepre�evanje zlorabe otrok http://www.gruenentorgasse.at/ev/gewaltpraevention/konzept.pdf te�aji obrambe pred zlorabami http://eldiss.unikiel.de/macau/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00000567/d567.pdf; jsessionid=634418759938B4B251F09C4794807D66?hosts= analiza vedenjskih vzorcev mladine http://psydok.sulb.uni-saarland.de/volltexte/2005/538/pdf/MSachse.pdf u�ivanje psihotropskih snovi, nasilje, alkohol idr. Poizvedba na GOOGLE-u: Sexueller Mi�brauch statistik forschungen gewalt schulen erziehung strafgesetz Zbirni naslov http://www.google.si/search?num=20&hl=sl&q=Sexueller+Mi%C3%9Fbrauch+statistik+fors chungen+gewalt+schulen+erziehung+strafgesetz+&btnG=Iskanje&meta= Iz zadetkov: http://www.kriminalpravention.ch/1/downloads/de/gewalt_de.pdf �ola, nasilje, dru�ina idr. http://www.against-violence.ch/d2/dokumente/parlamentarische_vorstoesse_de.pdf nasilje http://w3.ub.uni-konstanz.de/v13/volltexte/1999/138//pdf/138_1.pdf mladinska kriminaliteta http://www.eurowrc.org/01.eurowrc/02.eurowrc_de/pdf_de/Oester.pdf nasilje raziskave http://docserver.bis.unioldenburg.de/publikationen/bisverlag/2006/mengre06/pdf/mengre06.pdf nasilje http://www.landesgeschichte.ch/downloads/KdL_Text.pdf dru�insko nasilje http://www.zentrum-demokratische-kultur.de/pdf/studie_mitte.pdf vzgoja otrok, nasilje --> gre za precej obse�no delo okoli 243 str. Poizvedovalni dan 2 --> slovenske publikacije GOOGLE: timsko delo nasilje otroci zlorabe statistike 1990..2007

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/z_prepre c_nasilja_pr090707.pdf npr. problematika nasilja v dru�ini http://www.varuh-rs.si/fileadmin/user_upload/pdf/posebna_porocila/pp-nasiljejunij2004.vsebina.pdf nasilje v dru�ini http://med.over.net/javne_datoteke/novice/datoteke/7287Prepoznavanjecznakovcnasiljacvcdruzini.doc prepoznavanje znakov nasilja in zlorab ... http://www.seecran.org/resources/reports/doc/alternativno.porocilo.slo.doc http://www.sociala-jesenice.net/dox/csd_programi_2003.doc Poizvedba: timsko delo medvrstni�ko nasilje sodi��a otroci spolne zlorabe otrok http://www.revijavita.com/Vita_61/Poti_resevanja_nasilja_v_dru_i/poti_resevanja_nasilja_v_dru_i.htm l http://www.zrss.si/pdf/zbornikip0607.pdf otroci, nasilje ... inovacijski projekti 562 str. .pdf http://www.ljubljana.si/file/412703/1_multipart_xF8FF_2_ZBORNIK-MLAD-NASILJE.pdf nasilje, sodi��a, timsko delo, mladoletne�i idr. COBISS / MNZRS --> (SU=zlorabe otrok and SU=dru�insko nasilje) and LA=slv and PY=1990:2007 Zapis iz baze podatkov ...: MNZRS NASLOV.................. : Zloraba otrok - nasilje v dru�ini : za��ita otrok : gradivo izobra�evalnih seminarjev "Delajmo z znanjem in skupaj za za��ito otroka" IMPRESUM................ : Ljubljana : Zdru�enje proti spolnemu zlorabljanju, 2006 FIZI�NI OPIS............ : ilustr. ; 30 cmlo�. pag. OSTALI NASLOVI.......... : Seminarska gradiva // Redna izobra�evanja PREDMETNE OZNAKE........ : zlorabe otrok // spolne zlorabe // dru�insko nasilje // �rtve // �enske // otroci // simptomi // otrokove pravice // za��ita otrok // izobra�evalni seminarji // zborniki UDK..................... : 343.3/.7:349(082) UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 1948104 POSTAVITEV/SIGNATURA: Knji�nica III 3232 343.3/.7 ZLORABA Za �italnico

Zapis iz baze podatkov ...: MNZRS NASLOV.................. : Za��ita otrok : (osnutek praktikuma) : gradivo izobra�evalnih seminarjev "Delajmo z znanjem in skupaj za za��ito otroka" IMPRESUM................ : Ljubljana : Zdru�enje proti spolnemu zlorabljanju, 2006 FIZI�NI OPIS............ : ilustr. ; 30 cm68 str. OSTALI NASLOVI.......... : Seminarska gradiva // Redna izobra�evanja PREDMETNE OZNAKE........ : zlorabe otrok // spolne zlorabe // otroci // vedenjski vzorci // nasilje // dru�insko nasilje // za��ita otrok // pravice otrok // zakonodaja // preventiva // odgovornost // socialno varstvo // zdravstvo // �olstvo // policija // preiskave UDK..................... : 343.3/.7 UDK ZA STATISTIKO....... : 343.8 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 1963720 POSTAVITEV/SIGNATURA:

Knji�nica III 3229 343.3/.7 ZA��ITA...

Za �italnico

10.12.2007 RP na �e obravnavano temo --> 3. poizvedovalni dan POIZVEDBA na GOOGLE-u: .pdf 1990..2007 odkrivanje kaznivih dejanj zloraba nasilje (timsko delo OR timsko delo) http://med.over.net/javne_datoteke/novice/datoteke/13339-Otroci-Nasilje-inzlorabe-v-druzini-Selic-07.pdf nasilje, dru�ina, zlorabe 9 str. http://www.dt-rs.si/documents/Letno_porocilo_06.pdf nasilje, otroci, mladoletno prestopni�tvo, statisti�ni podatki http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/z_prepre c_nasilja_vlada_sep07.pdf zakoni, nasilje, timsko delo pri odkrivanju nasilje v dru�ini (11. �len) 36 str. http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/dosje_nasilje.pdf nasilje, zlorabe, �enske http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/zbornik_revscina_in_s ocialna_izkljucenost.pdf nasilje, mladi NEM�KI VIRI Gewalt in den Familien und gegen Kinder Bibliographie Beiderwieden, Jens / Eberhard Windhaus / Reinhard Wolff: Jenseits der Gewalt. Hilfen f�r mi�handelte Kinder. Stroemfeld, Frankfurt/M. 1986, 448 S. Blum-Maurice, Renate / Karin Martens-Schmidt: Gewalt gegen Kinder als gesellschaftliches Problem. In: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 40-41/90, 28.Sept. 1990. B�ttner, Christian / Nicklas, Hans: Wenn Liebe zuschl�gt. Gewalt in der Familie. K�sel, M�nchen 1984, 186 S. Bundesministerium f�r Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit (Hrsg.): Kindesmi�handlung Erkennen und Helfen. Eine praktische Anleitung. Bonn 3. Aufl. 1984. Deutscher Kinderschutzbund (Hrsg.): Sch�tzt Kinder vor Gewalt. Vom reaktiven zum aktiven Kinderschutz. Weinheim / Basel 1983. Deutscher Kinderschutzbund (Hrsg.): Hilfe statt Gewalt. Die Erkl�rung des Deutschen Kinderschutzbundes zur gewaltsamen Beeintr�chtigung von Kindern in Familien. Hannover 1989. Honig, Michael Sebastian (Hrsg.): Kindesmi�handlung. M�nchen 1982. Honig, Michael Sebastian: Verh�uslichte Gewalt. Frankfur/M. 1986. HSFK-Standpunkte, Nr. 1/1997: Frieden mit Mi�handlern? Sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinde rund die (Friedens-)Moral der westlichen Kulturen. Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Frankfurt 1997, 16 S., DIN A4. Petri, Horst: Erziehungsgewalt. Fischer, Frankfurt/M. 1989. Petri, Horst: Umweltzerst�rung und die seelische Entwicklung unserer Kinder. Kreuz Verlag AG Z�rich, Z�rich 1992, 220 S. Rusch, Regina (Hrsg.): Gewalt. Kinder schreiben �ber Erlebnisse, �ngste, Auswege. dtv, M�nchen 1994, 164 S. Trube-Becker, Elisabeth: Gewalt gegen das Kind. Vernachl�ssigung, Mi�handlung, sexueller Mi�brauch und T�tung von Kindern. Kriminalistik Verlag, Heidelberg 1987. Wahl, Klaus: Studien �ber Gewalt in Familien. Gesellschaftliche Erfahrungen, Selbstbewu�tsein, Gewaltt�tigkeit. Juventa Verlag, Weinheim 1990, 176 S. Bibliographie: H�usliche Gewalt Monographien / Artikel Wyss, Eva (2006): Wenn Frauen gewaltt�tig werden. - Fakten contra Mythen. Kantonale Fachstelle f�r die Gleichstellung von Frauen und M�nnern, Bern, download.

Bock, Michael (2005): M�nner als Opfer der Gewalt von Frauen. In: Bundesministerium f�r soziale Sicherheit und Generationen (Hrsg.): Psychosoziale und ethische Aspekte der M�nnergesundheit, S. 103-110, Wien, Bestellen. Lamnek, S. & Luedtke, J. (2005): Gewalt in der Partnerschaft: Wer ist T�ter, wer ist Opfer? In: Kury, H. & Obergfell-Fuchs, J. (Hrsg.): Gewalt in der Familie. F�r und Wider den Platzverweis. Lambertus, S. 37-69. Dutton, Donald G. & Nicholls, Tonia L. (2005): The gender paradigm in domestic violence research and theory: Part 1�The conflict of theory and data. Aggression and Violent Behavior 10, 680�714, Abstract. Kury, H. & Obergfell-Fuchs, J. (2005) (Hrsg.): Gewalt in der Familie. - F�r und Wider den Platzverweis. Lambertus, Buchbesprechung. St�lzel, Reinhart (2005): T�ter und Opferinnen. - Zu den Winkelz�gen des gegenw�rtigen Diskurses �ber Beziehungsgewalt. Theorie und Praxis der sozialen Arbeit, Nr. 2, Zum Text. Sonnefeld, Klaus (2005): Die (un)heimliche Macht der Frauen. Schardt Verlag, Broschur, ISBN 3-89841-208-3. Beck, Peter & Seebacher, Uwe G. (2005): Rambo-Frauen. - Gepr�gelte M�nner als Psycho-Waschmaschinen ... warum Beziehungen scheitern. USP Publishing International. ISBN: 3937461213. Amendt, Gerhard (2004): Welche Auswirkungen hat die Scheidung auf die m�nnliche Identit�t ? In: Bundesministerium f�r soziale Sicherheit und Generationen (Hrsg.): 1. Eur�p�ische V�terkonferenz, Wien, S. 68 - 73. Badinter, Elisabeth (2004): Die Wiederentdeckung der Gleichheit. Ullstein Hc. ISBN: 3550075928, �bersetzung von "Fausse Route". Lamnek, Siegfried & Ottermann, Ralf (2004): Tatort Familie. - H�usliche Gewalt im gesellschaftlichen Kontext. Leske + Budrich. Wilde, Helmut (2004): Leserbrief wg. "Gewaltbetroffene M�nner" (Daniela Gloor & Hanna Meier), Heft 163. In: Switchboard - Zeitschrift f�r M�nner- und Jungenarbeit, Nr. 164, Juni/Juli, download. Badinter, Elisabeth (2003): Fausse Route. - R�flexions sur 30 ann�es de f�minisme �diteur : Odile Jacob. ISBN : 273811265X. Bock, Michael (2003): H�usliche Gewalt - ein Problemaufriss aus kriminologischer Sicht. - Selektive Wahrnehmung f�hrt zum Mythos m�nnlicher Gewalt. In: Zeitschrift f�r Sicherheit und Kriminalit�t, 1/2003. Maaz, Hans-Joachim (2003): Der Lilith-Komplex. - Die dunklen Seiten der M�tterlichkeit. C.H. Beck, M�nchen. Mansel, J�rgen (2003): Die Selektivit�t strafrechtlicher Sozialkontrolle. Frauen und Delinquenz im Hell- und Dunkelfeld, als T�ter und Opfer, als Angezeigte und Anzeigende. In: Lamnek, Siegfried & Boatc�, Manuela (Hrsg.): Geschlecht � Gewalt � Gesellschaft. Leske & Budrich, Opladen, Gliederung download. Popp, Ulrike (2003): Das Ignorieren "weiblicher" Gewalt als Strategie zur Aufrechterhaltung der sozialen Konstruktion von m�nnlichen T�tern. In: Lamnek, Siegfried & Boatc�, Manuela (Hrsg.): Geschlecht � Gewalt � Gesellschaft. Leske & Budrich, Opladen, Gliederung download. Sonnefeld, Klaus (2003): Mutter ist die Gr��te. Noxxon-Verlag. Torrent, Sophie (2003): L'homme battu : Un tabou au cour du tabou. �diteur : Option Sant�. ISBN : 2922598047. Wilde, Helmut (2003): Leserbrief wg. "M�nnlichkeit und sexualisierte Gewalt gegen Jungen!", Hefte 157+158. In: Switchboard - Zeitschrift f�r M�nner- und Jungenarbeit, Nr. 159, August/September, download. Wilde, Helmut (2002): Pers�nlicher Bericht zur einer Tagung. Switchboard Zeitschrift f�r M�nner- und Jungenarbeit, Nr. 151, April / Mai, S. 8. ISSN: 1 433 3341, download. Wilde, Helmut (2002): Leserbrief wg. "Lief Herr S. Amok?" von Gerhard Hafner, Heft 152. In: Switchboard - Zeitschrift f�r M�nner- und Jungenarbeit, Nr. 153,

August/September, ISSN: 1 433 3341, download. Wilde, Helmut (2002): Liebe und Gewalt. - Wenn Frauen zu T�terinnen werden. In: Switchboard - Zeitschrift f�r M�nner- und Jungenarbeit, Nr. 154, Oktober / November, download. Hoffmann, Arne (2001): Das du mir ja nicht auf den Teppich blutest! - H�usliche Gewalt ist weiblich. In: Sind Frauen bessere Menschen? - Pl�doyer f�r einen selbstbewussten Mann. Schwarzkopf u. Schwarzkopf-Verlag, Berlin, S. 78-115. download: Zusammenfassung. Sticher-Gil, Brigitta (2001): Gewalt gegen M�nner im h�uslichen Bereich. - ein vernachl�ssigtes Problem !? - Tagung: Fachhochschule f�r Verwaltung und Rechtspflege (FHVR), Fachbereich 3 � Polizeivollzugsdienst und Landespolizeischule, Berlin, download. Sch�fer, Martina (2001): Die Wolfsfrau im Schafspelz. - Autorit�re Strukturen in der Frauenbewegung. ISBN 3-7205-2234-2. K�pf, Peter & Provelegios, Alexander (2000): Can't live with them? Shoot'em! �ber Frauen und Gewalt. In: Der Winterschlaf der M�nner ist vorbei. Kreuz-Verlag, Stuttgart, Taschenbuch - S. 134-145. Lenz, Hans-Joachim (2000): ... und wo bleibt die solidarische Kraft f�r die gedem�tigten Geschlechtsgenossen? - M�nner als Opfer von Gewalt. In: H.J. Lenz (Hrsg.): M�nnliche Opfererfahrungen. � Problemlagen und Hilfeans�tze in der M�nnerberatung. Juventa-Verlag, Weinheim, S. 19 -69. Mandau, Luise (2000): Die Frauenfalle. � Wenn gute M�dchen b�se werden: Physische, psychische und verbale Gewalt von Frauen. Bastei-L�bbe-Verlag. Kricheldorf, Beate (1998): Verantwortung: Nein Danke! -Weibliche Opferhaltung als Strategie und Taktik. Fischer. Brandes, Holger & Bullinger, Hermann (1996): Handbuch M�nnerarbeit. PsychologieVerlags-Union, Weinheim. Lenz, Hans-Joachim (1996): M�nner als Opfer von Gewalt und Mi�handlung. In: Brandes, Holger & Bullinger, Hermann: Handbuch M�nnerarbeit. Psychologie-VerlagsUnion, Weinheim, S.281-291. Heyne, Claudia (1996): T�terinnen. � Offene und versteckte Aggressionen von Frauen. Knaur-TB Nr. 77212. Sternal, Regina (1996): Frauen, die t�ten: Opfer oder T�terinnen? In: M�ller, Heidi (Hrsg.): Frauen legen Hand an. - Untersuchungen zu Frauen und Kriminalit�t. dgvt-verlag, T�bingen, S. 99-124. Gordon, Linda (1994): Gewalt in der Familie, Feminismus und soziale Kontrolle. In: Kaiser, Nancy (Hrsg.): Selbst Bewusst. Reclam, Leipzig, S. 243 - 283. Heyne, Claudia (1993): T�terinnen. � Offene und versteckte Aggressionen von Frauen. Kreuz Verlag AG, Z�rich. Bauriedl, Thea (1992): Wege aus der Gewalt. Analyse der Beziehungen. Herder Spektrum. Literatur f�r Betroffene - Gewalt Sheppard, Roy & Cleary, Mary (2007): That Bitch: Protect Yourself Against Women with Malicious Intent. Centre Publishing, UK. ISBN 1-901534-10-3. Beck, Peter & Seebacher, Uwe G. (2005): Rambo-Frauen. USP Publishing International. ISBN: 3937461213. Wieck, Wilfried (2000): Liebe Mutter, du tust mir nicht gut. - S�hne schreiben an ihre Mutter. Kreuz-Verlag. Bericht des Ministeriums Cizek, Brigitte; Kapella, Olaf; Pflegerl, Johannes & Steck, Maria (2001): Gewalt gegen M�nner. Bundesministerium f�r soziale Sicherheit und Generationen, Wien, download. Studien Lupri, Eugen Grandin, Elaine (2004): Intimate Partner Abuse Against Men - Overview paper, Health Canada, download.

Lamnek, Siegfried & Boatc�, Manuela (2003) (Hrsg.) : Geschlecht � Gewalt � Gesellschaft. Leske & Budrich, Opladen. Archer, J. (2002). Sex differences in physically aggressive acts between heterosexual partners: A meta-analytic review. Aggression and Violent Behavior, 7, 313-351. Studie: download. Luedtke, Jens & Lamnek, Siegfried (2002): Schl�ge in jeder dritten Familie. Studie zu Gewalt in bayerischen Familien - Kinder am h�ufigsten Opfer. In: Magazin "Agora" der Katholischen Universit�t Eichst�tt, Nr. 1 / 2002, S. 8-9. Lupri, Eugen (2002): Male Abuse. Gutachten im Auftrag der Familiy Violence Prevention Unit of Health Canada. Unver�ffentlicht. Bock, Michael (2001): Sachverst�ndigengutachten �Gewaltschutzgesetz�- Anh�rung beim Rechtsausschusses des Deutschen Bundestages am 20.06.01. Universit�t Mainz, download. Archer, John (2000): Sex differences in aggression between heterosexual partners: A meta-analytic review; Psychological Bulletin, Vol. 126, No. 5, S. 651-680, Studie: download. Archer, John (2000): Sex differences in physical agression to partners: A reply to Frieze (2000), O�Leary (2000), and White, Smith, Koss, and Figueredo (2000); Psychological Bulletin, S. 697-702. Lupri, Eugen (1998): Couple Violence and Psychological Distress. In: Canadian Journal of Public Health,Vol. 89, Number 1, Zum Text. Fiebert, Martin S. & Gonzalez, Denise M. (1997): Why Women Assault. -College Women Who Initiate Assaults on their Male Partners and the Reasons Offered for Such Behavior. Psychological Reports, 80, P. 583-590, Zum Text. Magdol, Lynn et al. (1997): Gender Differences in Partner Violence in a Birth Cohort of 21-Years-Olds: Bridging the Gap Between Clinical and Epidemiological Approaches. Journal of Consulting and Clinical Psychology Vol. 65, No.1, P.68-78, Studie. Wetzels, P.; Greve, W.; Mecklenburg, E.; Bilsky, W. & Pfeiffer, C. (1995): Kriminalit�t im Leben alter Menschen: Eine altersvergleichende Untersuchung von Opfererfahrungen, pers�nlichem Sicherheitsgef�hl und Kriminalit�tsfurcht Ergebnisse der KFN-Opferbefragung 1992, Kohlhammer, Stuttgart. Lupri, Eugen (1990): Harmonie und Aggression: �ber die Dialektik ehelicher Gewalt. In: K�lner Zeitschrift f�r Soziologie und Sozialpsychologie, 42, 3, S. 474-501. Dissertationen Schwithal, Bastian (2005): Weibliche Gewalt in Partnerschaften. - Eine synontologische Untersuchung. BoD GmbH, Norderstedt. ISBN: 3-8334-3156-3. Dissertation Universit�t M�nster. Leeb, Claudia (1998): Die Zerst�rung des Mythos von der friedfertigen Frau. Europ�ischer Verlag der Wissenschaften, Frankfurt /Main. - Dissertation. Gem�nden, J�rgen (1996): Gewalt gegen M�nner in heterosexuellen Intimpartnerschaften. Tectum-Verlag, Marburg. - Dissertation, Universit�t Mainz. Habermehl, Anke (1989): Gewalt in der Familie. - Ausma� und Ursachen k�rperlicher Gewalt. Dissertation, Universit�t Bielefeld. Diplom-, Magister- und Studienarbeiten (k�nnen z.T. angefordert werden) Schr�der, Julia (2006): M�nner als Opfer von Gewalt in pers�nlichen Beziehungen. Unver�ffentlichte Diplomarbeit, Sozial- und Organisationsp�dagogik, Universit�t Hildesheim. Bennwitz, Julia (2006): Physische und psychische Gewalt gegen M�nner in heterosexuellen Partnerschaften. - Theoretische Betrachtungen und empirische Analysen. Unver�ffentlichte Magisterarbeit, Soziologie, Universit�t Mainz. Heinze, Jana (2005): Physische und psychische Gewalterfahrungen von M�nnern in heterosexuellen Paarbeziehungen. Unver�ffentlichte Diplomarbeit, TU Berlin Fachbereich: Klinische Psychologie.

Maiwald, Stefanie (2005): Soziale Anerkennung m�nnlicher Gewaltopfer. Unver�ffentlichte Hausarbeit, Fachhochschule Oldenburg. Arnhold, Susann (2004): H�usliche Gewalt gegen M�nner in heterosexuellen Partnerschaften - ein soziales Problem? Unver�ffentlichte Diplomarbeit, Hochschule f�r Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig (HTWK). Schick, Corinna (2004): Aggressives Verhalten in der Paarbeziehung: Der Mann als Opfer und die Frau als T�terin. Unver�ffentlichte Diplomarbeit: FH W�rzburgSchweinfurt-Aschaffenburg. Bergmann, Mandala (2003): Das Verhalten von M�nnern mit Opfererfahrungen in Beratungssituationen. - Vorbereitung, Durchf�hrung und Befunde einer Befragung von erfahrenen Beratern und Beraterinnen. Unver�ffentlichte Diplomarbeit: Fachhochschule D�sseldorf. Butzmann, Melanie & Gitter, Bettina (2003): Kampf der Geschlechter ? - H�usliche Gewalt als Austragungsort gesellschaftlicher Konfliktlagen von Mann und Frau. Unver�ffentlichte Diplomarbeit. Fachhochschule Potsdam. Weimann, Isabel (2003): H�usliche Gewalt gegen M�nner - ein tabuisiertes Thema! Hochschule der Polizei, M�nster. Unver�ffentlichte Projektarbeit. Butzmann, Melanie & Gitter, Bettina (2002): Gewalt gegen M�nner. Unver�ffentlichtes Thesenpapier zum Referat. Fachhochschule Potsdam. Hollwedel, Marina (2002): Ursachen und Erscheinungsformen von Gewalt. -Frauengewalt. Unver�ffentlichte Studienarbeit, Polizeifachhochschule Niedersachsen. Herbold, Maren (2002): Gewaltt�tige Frauen in Partnerschaften. Unver�ffentlichte Diplomarbeit. Fachhochschule Hildesheim. Maier, Anke (2002): Gewalt gegen M�nner in heterosexuellen Lebensgemeinschaften. Fachhochschule Villingen - Schwennigen. Hochschule der Polizei. Unver�ffentlichte Diplomarbeit. Schenk, Stefanie (2002): Gewalt gegen M�nner in heterosexuellen Partnerschaften. -Deutungs- und Verarbeitungsmuster. Unver�ffentlichte Diplomarbeit. Universit�t M�nster. Walla, Claudia (2002): Intrafamiliale Konflikte in der Gegenwartsgesellschaft. Unver�ffentlichter Praktikum Forschungsbericht. Katholische Universit�t Eichst�ttIngolstadt: Download. Peer, Yvonne (2001): Gewalt gegen M�nner in heterosexuellen Beziehungen. - Ein gesellschaftliches Tabu. Unver�ffentlichte Diplomarbeit. Fachhochschule Zittau/G�rlitz: download. Torrent, Sophie (2001): L'homme battu, un tabou au cour du tabou. Qu�bec, Option Sant�. Universit�t Fribourg, Schweiz. Ver�ffentlichte Diplomarbeit. Aggressionen Etzold, Sabine (2001): Auch Frauen sind zu allem f�hig. - Die Aggressionsforschung zeigt, dass Angriffslust unter den Geschlechtern gleichm��ig verteilt ist. Allerdings greifen Frauen eher zu Worten als zu Waffen. Wochenzeitung: Die Zeit, Nr. 46. Angier, Natalie (2000): Unser Faible f�r die Macht. Der Spiegel vom 07.08.2000, S. 154 ff. Sexuelle Gewalt Gerber, Hilke (2004): Frauen die Kinder sexuell missbrauchen. -Eine explorative Studie. Pro Business Verlag, Berlin, ISBN 3-938262-02-8. Dissertation, Universit�t Augsburg. Homes, Alexander Markus (2002): Von der Mutter missbraucht. Scheffler-Verlag, Herdecke. ISBN-3-89704-270-3. Wayne Kritsberg (2000): Die unsichtbare Wunde. L�bbe. - Sexueller Mi�brauch in der Kindheit: Das Trauma erkennen und �berwinden. ISBN: 340 466 37 48. Rezension: download

Elliott, Michele (1995) (Hrsg.): Frauen als T�terinnen. Sexueller Missbrauch an Jungen und M�dchen. Ruhnmark. Heyne, Claudia (1995): Frauen als T�terinnen. In: Pro Familia Magazin Sexualp�dagogik und Familienplanung, S. 5-6, Heft 3/95: T�terInnen und Therapie, 23 Jahrgang, ISSN 0175-2960. Literatur von Betroffenen f�r Betroffene: Sexuelle Gewalt Berendzen, Richard & Palmer, Laura (1994): Sie rief mich immer zu sich. - Die Geschichte eines missbrauchten Sohnes. Knaur TB 75069. Therapie Boos, Anne (2005): Kognitive Verhaltenstherapie nach chronischer Traumatisierung. - Ein Therapiemanual. Hogrefe, G�ttingen. Retzer, Arnold (2004): Systemische Paartherapie. Konzepte - Methode - Praxis. Klett-Cotta, Stuttgart. Egle, Ulrich Tiber / Hoffmann, Sven Olaf & Joraschky, Peter (2004) (Hrsg.): Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachl�ssigung. - Erkennung, Therapie und Pr�vention der Folgen fr�her Stresserfahrungen. Schattauer, Stuttgart. Sachsse, Ulrich (2004) (Hrsg.): Traumazentrierte Psychotherapie. - Theorie, Klinik und Praxis. Schattauer, Stuttgart. Kierski , Werner (2002): Female violence: can we therapists face up to it? Journal of Counseling and Psychotherapy, Text mit �bersetzung: download. Lamott, Franziska (2000): Traumatische Reinszenierungen - �ber den Zusammmenhang von Gewalterfahrung und Gewaltt�tigkeit von Frauen. In: Recht & Psychiatrie, 18 Jg., Heft 2, S. 56-62, download. Lempert, Joachim (2000): Therapie als Strafe? Die Frage der Freiwilligkeit in der T�terbehandlung - �ber M�nnergewalt und den derzeit fragw�rdigen Umgang damit. In: Frankfurter Rundschau, 02.12.00. Kontroversen von Friesen, Astrid (2006): Schuld sind immer die anderen! - Die Nachwehen des Feminismus: Frustrierte Frauen und schweigende M�nner. Ellert & Richter Verlag, Hamburg. Lupri, Eugen (2004): Institutional Resistance to Acknowledge Male Abuse. Paper presented at the Counter-Roundtable Conference on Domestic Violence, Calgary, Alberta, Canada, May 7, 2004, Zum Text. van Crefeld, Martin (2003): Das bevorzugte Geschlecht. Murmann Verlag. ISBN: 3932425529. Dollweber, Ralf (2001): Subjekte ihres Lebens - nicht Objekte unserer Erziehung. -Zum Geschlechterblick auf M�dchen und Jungen in der Jugendhilfe: Eine Kontroverse. In: Switchboard: Zeitschrift f�r M�nner und Jungenarbeit, Heft 149, Dezember 2001, S. 4-1, Zum Text. Hoffmann, Arne (2001): Sind Frauen bessere Menschen? - Pl�doyer f�r einen selbstbewussten Mann. Schwarzkopf u. Schwarzkopf-Verlag, Berlin. Schmitt, Stefan (2001): Geschlecht und Kriminalit�t � Eine empirische Analyse der Power-Control Theory. In: Eifler, Stefanie et al. (Hrsg.): Soziale Probleme, Gesundheit und Sozialpolitik. - Gelegenheitsstrukturen und Kriminalit�t. Materialien und Forschungsberichte der Universit�t Bielefeld, Nr.2, S. 84 ff. Dokumentationen im Fernsehen (Auswahl) Schenk, Claus (2004): M�nner als Opfer h�uslicher Gewalt sind in unserer Gesellschaft ein Tabuthema. Sendung 37 Grad - 10. Februar 2004 (ZDF), Info zur Sendung. Hopf, Ursula (2002): Ich mach Dich fertig!. � Wenn M�nner Opfer sind.

Filmproduktion: Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Mainz. Redaktion: Monalisa, Conny Hermann und Marina Ruperti: Sendezeitpunkt 27.01.2002, Infos zur Sendung. Svehla, Axel (2002): Gewalt gegen M�nner. � Opfer brechen ihr Schweigen. Filmproduktion: Erstes Deutsches Fernsehen (ARD), Mainz. Redaktion: Kontraste: Sendezeitpunkt 11.04.2002. Diese Sendung ist online anzusehen. Wengel, Andrea & Biesinger, David (2002): Der kleine Unterschied. �M�nner, Frauen und Gewalt. Filmproduktion: S�dwestrundfunk Mainz (SWR), Redaktion Wissenschaftsmagazin Sonde , Sendezeitpunkt 31.01.2002, download. Spielfilme Bonny, Jan (2007): Gegen�ber. Hauptrollen: Victoria Trauttmansdorff & Matthias Brandt. Deutschland, 96 min, Info. Jackson, David S. (1998): Wenn Liebe t�tet. (Orginaltitel: The wrong Girl). Spielfim (Regie: David S. Jackson), Hauptrollen: Barbara Mandrell, Jonathan Scarfe & Zoe McLellan, USA (85 min), Info. Schneider, Paul (1997): Verbrecherisches Blut. (Orginaltitel: The disappearing act). - Dokudrama (Regie: Paul Schneider), Hauptrollen: Patty Duke, Kelly Rowan & Timmy Floyd, USA (90 min), Info. Winer, Harry (1993): Der geschlagene Mann. (Orginaltitel: Men don't tell). � Spielfim (Regie: Harry Winer), Hauptrollen: Peter Stauss & Judith Light, USA (90 min), Info. Zeitungsartikel Paulus, Jochen (2006): Wenn Frauen zuschlagen. - Nicht nur Frauen leiden unter brutaler Gewalt. Auch M�nner sind Opfer - von Frauen. Studien belegen, dass Frauen sogar immer h�ufiger handgreiflich werden. Bild der Wissenschaft 8, S. 52-55. Hoffmann, A. (2002): Wenn M�nner einstecken. - M�nner als Opfer von h�uslicher Gewalt. Psychoscope - Zeitschrift der F�deration der Schweizer Psychologen (FSP), download. Freund, Michaela & Schwadorf, Sabine (2002): Wenn Frauen ihre M�nner schlagen. Frauengewalt wird in Medien heroisiert. Welt am Sonntag 10.02.2002, Zum Artikel. Rohde, Udo (2000): Frauengewalt gegen M�nner. Wochenzeitung Pyrmonter Sonntag vom 15.12.2000, Nr. 50, 6 Jahrgang. Juchem, Denise (2000): Das glaubt dir doch kein Schwein. Trierischer Volksfreund. Samstag, 15. Januar 2000, download. Schwadorf, Sabine (2000): Das schwache Geschlecht schl�gt zu. Trierischer Volksfreund 07. Februar 2000, zu den Artikeln. Held, Gunter (2000): Der gepr�gelte Mann. Neue Westf�lische Zeitung, Bielefeld. Samstag, den 29.04.200, download. Claudia Berker (2000): Flecken auf der Madonna: - Frauengewalt gegen M�nner ist keine Seltenheit. Themenredaktion ddp Nachrichtenagentur GmbH, M�nchen 16. November 2000, download. http://www.gesis.org/Information/SowiNet/sowiOnline/h_gew/h_gew.pdf Vsebuje bibliografijo o nasilju v dru�ini, otroci, �enske, mo�ki idr., vklju�no s povzetki vsebine posameznih bibliografskih enot --> do leta 2001 http://www.plattformgegendiegewalt.at/02_de/literatur_suche.asp?query_hswid=9&show results=show Platform gegen die Gewalt in der Familie, otroci, mladinci, starej�i ljudje idr. ZBIRKA PODATKOV. Avstrija Bibliographie In die nachstehende Bibliographie wurden �berwiegend Publikationen �sterreichischer AutorInnen aufgenommen; ausl�ndische Ver�ffentlichungen sind eingeschr�nkt ber�cksichtigt. Arbeiten �ber Opferarbeit im weiteren Sinn, also etwa pr�ventive T�terarbeit, insbesondere der gesamte Bereich der Diversion werden ausgeklammert. Erstellt von Dr. Karin Bruckm�ller und Dr. Alice Sadoghi.

� A � Aigner, Josef Christian, Der ganz normale Missbrauch. Sexuelle Ausbeutung nur ein Teil der Gewalt gegen Kinder, Kids Teens - Das Magazin der Kinder und Jugendanwaltschaften �sterreichs Nr. 2/1997, 6 (Teil I) und Nr 3/1997, 5 (Teil II) � � Arzt, Gunther, Ursachen und Folgen der Kriminalit�tsfurcht, Juristische Bl�tter (JBl) 1978, 173 � � B � Bachschw�ll, Margit, Sekund�re Viktimisierung von sexuell mi�brauchten M�dchen und jungen Frauen im Zuge eines Strafverfahrens, Dipl.-Arb., Wien 1995 � � Bailer-Galander Brigitte, Wiedergutmachung kein Thema, L�cker, Wien 1993 � � Barth, Hans-J�rg, Kinder als Zeugen im Strafverfahren - insbesondere als Opfer sexuellen Missbrauchs, �sterreichische Juristen Zeitung (�JZ) 1998, 818 � � Berger, Karin, Vollzugspraxis des "Opferf�rsorgegesetzes", Oldenbourg, Wien 2004 � � Bertel, Christian/Venier, Andreas, Einf�hrung in die neue StPO, Springer Verlag, Wien-New York 2005 � � Bertel, Christian/Venier, Andreas, Strafprozessrecht, 8.Aufl, Manz Verlag, Wien 2004 � � Birti, Burkhard, Opferf�rsorgegesetz, Verl. d. �sterr. Staatsdr., Wien 1958 � � Birklbauer, Alois, Anforderungen an eine kontradiktorische Zeugenvernehmung au�erhalb der Hauptverhandlung. Zugleich eine Anmerkung zu OGH 11 Os 95/01 vom 2.10.2001, Anwaltsblatt (AnwBl) 2002, 512 � � Bogensberger, Wolfgang, �ber die Probleme und den Wandel der Strafzwecke, WR 1993 H 29, 16 � � Brem, Andrea, Wie f�hlen sich Opfer vor Gericht? Erfahrungen aus der Praxis, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 111 � � Brickner, Irene/Fink, Anna, Zeugin in Angst. Doch der Richter blieb hart. Prozessbericht, Der Standard 15.2.2005, 8 � � Brocker, Lars, Diskussion. Der Schutz kindlicher Opferzeugen - eine kritische Bestandsaufnahme, Monatsschrift f�r Kriminologie (MschKrim) 1996 (79. Jg), 406 � � Brunner, Karin, �bergabevertrag, Wohnungsrecht und Ausgedinge. Sicherheit oder Risiko bei Gewalt in Familien? Wien 2007 � � Bundeskriminalamt (Hg.), Das Opfer und die Kriminalit�tsbek�mpfung, Vortr�ge und Diskussionen der Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes vom 14. bis 17. November 1995, BKA-Forschungsreihe Band 36, Wiesbaden 1996 � � Bundesministerium f�r soziale Sicherheit und Generationen und Bundesministerium f�r Inneres Wien (Hg.), Prozessbegleitung von Kindern und Jugendlichen als Opfer von sexueller/k�rperlicher Gewalt - Kooperation als

Herausforderung, Wien 2002 � � Burgstaller, Manfred, Aktuelle Wandlungen im Grundverst�ndnis des Strafrechts, Juristische Bl�tter (JBl) 1996, 362 � � Burgstaller, Manfred, Ist der Einsatz des Strafrechts eine sinnvolle Reaktion auf delinquentes Verhalten Jugendlicher ?, �sterreichische Juristen Zeitung (�JZ) 1977, 113 � � Burgstaller, Manfred, Kriminalpolitik nach 100 Jahren IKV/AIDP. Versuch einer Bestandsaufnahme, Zeitschrift f�r die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 102 (1990), 637 � � Burgstaller, Manfred, Sinn und Zweck der staatlichen Strafe, in Porstner (Hg.), Strafrecht, Vergeltung oder Vers�hnung, Ver�ffentlichungen des internationalen Forschungszentrums f�r Grundlagen der Wissenschaften Salzburg, Neue Folge, Band 11, Wien, Salzburg 1983, 53 � � Burgstaller, Manfred, Wohin geht unser Strafprozess?, Juristische Bl�tter (JBl) 2002, 273 und StPG 30 (2002), 15 � � D � Danneberg, Ursula/H�fer, Eberhard/K�hnken, G�nter/Reutemann, Michael (Hg.), Abschlussbericht zum Modellprojekt "Zeugenbegleitprogramm f�r Kinder", Kiel 1997 � � Dearing, Albin, Gewaltschutzgesetz - die stecken gebliebene Reform in �sterreich, Vortrag, gehalten bei der Fachtagung "Liebe geht nicht mit Gewalt", Bew�hrtes und Neues zu Opferschutz und Opferhilfe, am 28.11.2005 anl�sslich des zehnj�hrigen Bestehens der Interventionsstelle Steiermark, Tagungsdokumentation � � Dearing, Albin, Das Recht des Opfers auf ein Strafverfahren und die Strafpflicht des Staates nach der EMRK, in: Dearing/L�schnig-Gspandl (Hg.), Opferrechte in �sterreich - Eine Bestandsaufnahme, VOR 1, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � Dearing, Albin, Sicherheitspolizei und Strafrechtspflege, in: Fuchs/Brandstetter (Hg.), FS Platzgummer, Springer Verlag, Wien - New York 1995, 231 � � Dearing, Albin, Strafjustiz als Integration, Elemente einer an den Menschenrechten orientierten, opfergerechten Strafjustiz, in Stangl/Hanak (Hg.), Innere Sicherheiten, Jahrbuch f�r Rechts- und Kriminalsoziologie 2002, 165 � � Dearing, Albin/Haller, Birgitt (Hg.), Das �sterreichische Gewaltschutzgesetz, Verlag �sterreich, Wien 2000 � � Dearing, Albin/L�schnig-Gspandl, Marianne (Hg.), Opferrechte in �sterreich Eine Bestandsaufnahme, Viktimologie und Opferrechte, Band 1 (VOR 1), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � Deixler-H�bner, Astrid / Mitgutsch, Ingrid, Rechtlicher Schutz in Familie und Partnerschaft, Facultas Verlag, Wien 2007 � � Dokumentation Enquete Opferhilfe und Prozessbegleitung, hrsg. v. der O� Kinder- und Jugendanwaltschaft, Linz 2003 � � Drobesch, Heinz, Das Recht des Opfers und seiner Angeh�rigen auf Sicherheit, in: Dearing/L�schnig-Gspandl (Hg.), Opferrechte in �sterreich - Eine

Bestandsaufnahme, VOR 1, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � E � Eder-Rieder, Maria, Der Opferschutz, Springer Verlag, Wien-New York 1998 � � Eder-Rieder, Maria, Der Schutz des Verbrechensopfers in �sterreich, Zeitschrift f�r die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) 109 (1997), 702 � � Eder-Rieder, Maria, Die Entwicklung des Opferschutzes als kriminalpolitisches Anliegen, in: G�ssel/Triffterer (Hg.), Ged�chtnisschrift f�r Heinz Zipf, CFM�ller Verlag, Heidelberg 1999, 35 � � Eder-Rieder, Maria, Die Sicherung des Opferanspruchs, Journal f�r Strafrecht (JSt) 2005, 54 � � Eder-Rieder, Maria, Opferrecht, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien - Graz 2005 � � Eder-Rieder, Maria/Frank, Christel, Rechtsbelehrung durch den Psychiater, Psychologischen Sachverst�ndigen gegen�ber den zu Befragenden bzw zu untersuchenden Zeugen und Beschuldigten im Strafprozess, Richterzeitung (RZ) 2001, 18 � � Eder-Rieder, Maria, Schadensgutmachung im Strafrecht und im Nebenstrafrecht, Juristische Bl�tter (JBl) 1990, 341 � � Eder-Rieder, Maria, Verj�hrung von Sexualdelikten gegen Minderj�hrige nach Strafrecht und deren Entsch�digungsanspr�chen nach Privatrecht, Juristische Ausbildung und Praxis (JAP) 2003/2004, 133 � � Eder-Rieder, Maria, Zum zweiten Mal Opfer, Salzburger Nachrichten, 13.1.2004, 6 � � Eissler, Kurt, Die Ermordung von wie vielen seiner Kinder muss ein Mensch symptomfrei ertragen k�nnen, um eine normale Konstitution zu haben, Psyche 17 (1963), 241 � � Eisenriegler, Adalbert, Zur Geschichte der �sterreichischen Bew�hrungshilfe � Von der T�ter- zur Opferhilfe, Journal f�r Strafrecht (JSt), 181 � � Ellinger, Alfred, Die Ohnmacht der Opfer, Der Kriminalbeamte, Dezember 2000, 26 � � Ernst, Karl, 20 Jahre Verbrechensopfergesetz - VOG, �sterreichische Juristen Zeitung (�JZ) 1992, 488 � � Ernst, Karl, Die Gew�hrung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, Manz Verlag, Wien 1974 � � Europ�ische Union, Rahmenbeschluss des Rates vom 15. M�rz 2001 �ber die Stellung des Opfers im Strafverfahren (2001/220/JI), ABl Nr L 82 vom 22.3.2001 � � Europ�ische Union, Richtlinie 2004/80/EG des Rates vom 29.April 2004 zur Entsch�digung der Opfer von Straftaten � � Europarat, Empfehlungen f�r die Verbesserungen der Rechtsstellung des Opfers im Strafrecht und Strafverfahren (Rec (85)11) �

� Europarat, Europ�ische Konvention �ber die Entsch�digung von Opfern von Gewalttaten, (SEV-Nr 116 vom 24.11.1983) � � F � Fischer, Elisabeth M., Kostenersatz im Strafproze�, Manz Verlag, Wien 2006 � � Fischer, Elisabeth M., Das Opfer im Strafrecht, Strafrechtliche Probleme der Gegenwart (StPdG) (26) 1998 � � Fischer, Gottfried/Nathan, Ruth, Diagnose der Psychodynamik mit psychotraumatischer �tiologie, Internetzeitschrift f�r Psychotraumatologie, Heft 1, 27 (2002), Jg. 3, www.thieme.de/psychotrauma � � Fischer, Gottfried/Riedesser, Peter, Lehrbuch der Psychotraumatologie, Reinhardt Verlag, M�nchen 1998 � � Fischer, Gottfried/Becker-Fischer, Monika/D�chting, C. (Hg.), Neue Wege in der Hilfe f�r Gewaltopfer. Ergebnisse und Verfahrensvorschl�ge aus dem K�lner Opferhilfemodell, Ministerium f�r Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 1998 � � Friedrich, Max H., Tatort Kinderseele, K�the Springer Ueberreuter, Wien 1998/2001 � � Flo�mann, Ursula (Hg.), Probleme bei der Strafverfolgung von Gewalt in Familien, Linzer Schriften zur Frauenforschung, Band 24, Universit�tsverlag Rudolf Trauner, Linz 2003 � � Freud, Siegmund (1916-1917), Vorlesungen zur Einf�hrung in die Psychoanalyse, Ges.W. XI, Fischer Verlag, Frankfurt/Main � � Fr�schl, Elfriede, Opfer oder �berlebende - feministische Anmerkungen zum EU-Rahmenbeschluss, in: Dearing/L�schnig-Gspandl (Hg.), Opferrechte in �sterreich - Eine Bestandsaufnahme, VOR 1, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � Fr�hauf, Ludwig, Wiedergutmachung zwischen T�ter und Opfer. Eine neue Alternative in der strafrechtlichen Sanktionspraxis, Juristische Schriften, Band 42, Strafrecht, Gelsenkirchen 1988 � � Fr�schl, Elfriede/L�w, Sylvia, �ber Liebe, Macht und Gewalt, Wien 1995 � � Fuchs, Helmut, Das Opfer im Strafrecht, Strafrechtliche Probleme der Gegenwart (StPdG) (26) 1998, 1 � � Fuchs, Helmut, �sterreichisches Strafrecht Allgemeiner Teil I, 6. Aufl., Springer Verlag, Wien-New York 2004, 12 � � Fuchs, Helmut, Die strafprozessuale Stellung des Verbrechensopfers und die Durchsetzung seiner Ersatzanspr�che im Strafverfahren, GA zum 13. �sterreichischer Juristentag in Salzburg 1997, Manz Verlag, Wien 1997 � � G � Gammer, Marianne, Opfer von Straftaten mit besonderen Bed�rfnissen: Touristen, in: Dearing/L�schnig-Gspandl (Hg.), Opferrechte in �sterreich - Eine Bestandsaufnahme, VOR 1, Studienverlag, Innsbruck - Wien 2004, 81 � � Gebhard,Marion, Wirksamer Opferschutz. Konkrete Erfahrungen und dringende Forderungen, Kids Teens - Das Magazin der Kinder und Jugendanwaltschaften

�sterreichs Nr. 4/1995, 8 � � Gewaltbericht 2001, hrsg. v. Bundesministerium f�r Soziale Sicherheit und Generationen, Wien 2001 � � H � Hackl, Irene, Viktimisierung und Anzeigebereitschaft, Dipl.-Arb., Innsbruck 2001 � � Haidar, Anni, Die Entwicklung des Modellprojekts, Kriminalsoziologische Bibliographie Heft 58 - 59/1988, 29 � � Haller, Birgitt, Das Private wird politisch. Gewalt gegen Frauen und das �sterreichische Gewaltschutzgesetz, in: Leirer ua (Hg.), Jahrbuch f�r Rechts- und Kriminalsoziologie 2002, Innere Sicherheiten, Nomos Verlag, Baden-Baden 2003, 193 � � Haller, Birgitt, Die Situation der Gewaltopfer in �sterreich, in: Dearing/L�schnig-Gspandl, (Hg.), Opferrechte in �sterreich - Eine Bestandsaufnahme, VOR 1, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � Haller, Birgitt, Folgestudie zur Evaluierung des Bundesgesetzes zum Schutz gegen Gewalt in der Familie, Wien 2002 (unver�ff. Forschungsbericht) � � Hassemer, Winfried/Reemtsma, Jan Philipp, Verbrechensopfer. Gesetz und Gerechtigkeit, Verlag CH Beck, M�nchen 2003 � � Heinz, Wolfgang, Opfer und Strafverfahren, in: Kaiser (Hg.), Kleines Kriminologisches W�rterbuch, 3. Auflage, C. F. M�ller Juristischer Verlag, Heidelberg 1993, 372 � � Herman Judith, Die Narben der Gewalt, Kindler Verlag, M�nchen 1993 � � Hilf, Marianne, Aktuelle Fragen der Privatbeteiligung, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 61 � � Hilf, Marianne, Der Strafrechtszweck der Restoration, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 13 � � Hinterhofer, Hubert, Videovernehmungen und deren Verwertbarkeit im �sterreichischen Strafprozess, �berlegungen de lege lata et ferenda, RZ 2000, 234 � � Holoubek, Michael, Grundrechtliche Gew�hrleistungspflichten. Ein Beitrag zu einer allgemeinen Grundrechtsdogmatik, Forschungen aus Staat und Recht Bd. 114, Springer Verlag, Wien - New York 1997 � � Huber, Michaela, Trauma und Traumabehandlung, Teil 1: Trauma und die Folgen, 2. Aufl., Junfermann Verlag , Paderborn 2005 � � Huber, Michaela, Trauma und Traumabehandlung, Teil 2: Wege der Traumabehandlung, 2. Aufl., Junfermann Verlag, Paderborn 2004 � � H�gel, Harald, Neufassung der Opfer- und Beschuldigtenrechte nach dem Strafproze��nderungsgesetz 1993 - eine kritische Analyse, Dipl.-Arb., Graz 1995 � � Hultsch, Xenia, Prozessbegleitung: Erfahrungsbericht aus dem Blickwinkel einer Hauptverhandlungsrichterin, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des

Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � von Hye-Glunek, Anton, Die leitenden Grunds�tze der �sterreichischen Strafprocessordnung vom 29. Juli 1853, Wien, 1854 � � J � Jeschek, Heinrich/Weigend, Thomas, Lehrbuch des Strafrechts Allgemeiner Teil, 5. Aufl., Duncker & Humblot, Berlin 1996 � � Jesionek, Udo, Anzeige- und Aussageverhalten bei Kindesmissbrauch, in: Fuchs/Brandstetter (Hg.), FS Platzgummer, Springer Verlag, Wien-New York 1995, 369 � � Jesionek, Udo, Das Verbrechensopfer als Prozesspartei, Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Justiz, Band 118, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien, Graz 2005, 41 � � Jesionek, Udo, Das Verbrechensopfer im k�nftigen �sterreichischen Strafprozessrecht, in: Grafl/Medigovic (Hg.), FS Burgstaller, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien - Graz 2004, 253 � � Jesionek, Udo, Der Umgang der Rechtsordnung mit dem Ph�nomen des sexuellen Mi�brauchs am Kind, in: Gewalt gegen Kinder, �sterreichische Beamtenversicherung 1996, 26 � � Jesionek, Udo/Hilf, Marianne, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Viktimologie und Opferrechte, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2006 � � Jesionek, Udo, Die Konfliktregelungen im neuen �sterreichischen Jugendrecht, in: Melnitzky/M�ller/Fehevary (Hg), Strafrecht, Strafproze�recht und Kriminologie. FS Pallin, Manz Verlag, Wien 1989, 161 � � Jesionek, Udo, Die Entdeckung des Opfers h�uslicher Gewalt, in: Schwind ua (Hg.), FS Schneider, Verlag D.Gruyter, Berlin - New York 1998, 897 � � Jesionek, Udo, Die Entdeckung des Opfers, in: SIM Heft 6/2003, 24 � � Jesionek, Udo, Die rechtlichen Aspekte der Kindesmi�handlung, Der �sterreichische Amtsvormund Heft 2/1996, 35 � � Jesionek, Udo, Die Stellung des Opfers im �sterreichischen Strafprozess, in: Huber/Jesionek/Miklau (Hg.), FS Moos, Verlag �sterreich, Wien 1997, 239 � � Jesionek, Udo, Kinder als Zeugen bzw Opfer im �sterreichischen Strafprozess, in: DVJJ (Hg.), Kinder und Jugendliche als T�ter und Opfer - Pr�vention und Reaktion, Schriftenreihe der DVJJ Band 30, 487 � � Jesionek, Udo, Juristische Problemfelder der Begleitung von Verbrechensopfern durch den Strafprozess, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 37 � � Jesionek, Udo, Mehr Rechte f�r Opfer, Interview, in: �ffentliche Sicherheit Nr. 5-6/2005, 67 � � Jesionek, Udo, Reformen des �sterreichischen Strafrechtes zur Bek�mpfung des

sexuellen Mi�brauchs von Kindern, Bew�hrungshilfe Nr. 2/1999 (46. Jg), 198 � � Jesionek, Udo, Sozialarbeit und Justiz, sub 4/2000, 34 � � Jesionek, Udo, Strafprozessuale Verschwiegenheitsrechte und Opferschutz, Bew�hrungshilfe Nr.1/1997 (44. Jg), 31 � � Jesionek, Udo, Strafrechtliche Aspekte der Gewaltaus�bung gegen Minderj�hrige unter besonderer Beachtung des Strafprozess�nderungsgesetzes 1993, Der �sterreichische Amtsvormund Heft 1/1995, 9 � � Jesionek, Udo, Strafprozessuale Verschwiegenheitsrechte und Opferschutz, Bew�hrungshilfe Nr.1/1997 (44. Jg), 31 � � Jesionek, Udo, Weisser Ring - Unterst�tzung f�r �ltere Menschen, Interview, in: �ffentliche Sicherheit, Heft 9-10/2005, 64 � � Jesionek, Udo/Miyazawa, Koichi, Opferhilfe in �sterreich, in: National Police Academy, Tokio, Journal of Police Sience Vol.52 No.3 (M�rz 1999), 59 (in japanischer Sprache) � � Jesionek, Udo, Die Wiederentdeckung des Verbrechensopfers � ein Paradigmenwechsel im Strafrecht, juridikum 2005, 82 � � Jung, Heike, Viktimologie, in: Kaiser (Hg.), Kleines Kriminologisches W�rterbuch, 3. Auflage, C. F. M�ller Juristischer Verlag, Heidelberg 1993, 589 � � K � Kaiser Ferdinand / Bock, Fritz, T�ter � Mitl�ufer � Opfer, Kulturverlag, Tirol 1993 � � Kavemann, Barbara, Abschlussbericht der Wissenschaftlichen Begleitung des Magdeburger Interventionsprojektes f�r die Opfer sexueller Gewalt, MagdeburgBerlin 1996 � � Kilchling, Michael, Opferinteressen und Strafverfolgung, Kriminologische Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut f�r ausl�ndisches und internationales Strafrecht, Band 58, Edition iuscrim, Freiburg i Br 1995 � � Kilchling, Michael, Rechtliche Rahmenbedingungen f�r die Opferbegleitung in Deutschland, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 139 � � Kilchling, Michael, Opferschutz und Strafanspruch des Staates - Ein Widerspruch?, NStZ 2002, Heft 2, 57 � � Kley-Struller, Anna, Wiedergutmachung im Strafrecht, Europ�ische Hochschulschriften, Reihe II, Rechtswissenschaft, Bd 1381, Bern 1993 � � Kohut, Heinz, Narzissmus. Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzistischer Pers�nlichkeitsst�rungen, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1976 � � Kommenda, Benedikt, Experten orten neuen Trend im Strafrecht: Opferinteressen werden ernst genommen, Die Presse, Rechtspanorama 18.10.2004, 43 � � K�chenhoff, Joachim, Verlust des Selbst, Verlust des Anderen - die doppelte Zerst�rung von N�he und Ferne im Trauma, Psyche 9/10, Jg. 58, 2004, Sonderheft,

Der Andere in der Psychoanalyse, 825 � � Kummer, Kathrin, Sexuelle Bel�stigung aus strafrechtlicher Sicht, HauptVerlag, Bern - Stuttgart - Wien 2002 � � Kunz, Karl Ludwig, Zu den Problemen einer opfergerechten Aus�bung des Strafanspruchs und zur Suche nach Auswegen, in: Grafl/Medigovic (Hg.), FS Burgstaller, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien-Graz 2004, 541 � � L � Lehner-Hartmann, Andrea, Wider das Schweigen und Vergessen - Gewalt in der Familie, Tyrolia Verlag, Innsbruck 2002 � � Lendl, Frederick, in: Fuchs/Ratz (Hg.), WK zur StPO, 20.Lfg., � 380-395a, Manz, Wien 2004 � � Lercher, Lisa/Kavemann, Barbara/Wohlatz, Sonja/ Rupp, Sabine (Hg.), Psychologische und juristische Prozessbegleitung bei sexuellem Mi�brauch an M�dchen, Buben und Jugendlichen - Abschlussbericht des Modellprojektes Wien 1998 bis 2000, Eigenverlag des Bundesministeriums f�r Soziale Sicherheit und Generationen, Wien 2000 � � Logar, Rosa, Gewaltopfer in den M�hlen der Justiz -Zumutung statt Ermutigung? Vorschl�ge und Forderungen f�r eine opferfreundliche Justiz, in: Plattform gegen Gewalt in der Familie, Eigenverlag Bundesministerium f�r Umwelt Jugend und Familie, Wien 1997 � � Lorenz, Lucas, Der Rechtsanwalt als Prozessbegleiter, in: Jesionek/Hilf (Hg.), Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 131 � � L�schnig-Gspandl, Marianne, Das Recht des Opfers auf Wiedergutmachung, in: Dearing/L�schnig-Gspandl (Hg.), Opferrechte in �sterreich - Eine Bestandsaufnahme, VOR 1, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � L�schnig-Gspandl, Marianne, The Role of the Victim in the Austrian Criminal Justice System - Participation, Protection, Restoration, in: Tagungsband zum 65th International Regional Seminar on New Tendencies in Crime and Criminal Policy in Central and Eastern Europe, Miskolc 2004, 379 � � L�schnig-Gspandl, Marianne, Corporations, Crime and Restorative Justice, in: Restorative Justice in Context: International Practice and Directions, hrsg. v. Weitekamp/Kerner, Cullompton, Devon 2003, 145 � � L�schnig-Gspandl, Marianne Die Wiedergutmachung im �sterreichischen Strafrecht - Auf dem Weg zu einem neuen Kriminalrecht?, Verlag �sterreich, Wien 1996 � � L�schnig-Gspandl, Marianne, Gedanken zur Wiedergutmachung im Strafrecht, Juristische Bl�tter (JBL) 1995, 766 � � M � Mader, H. Michael, "Wir klagen an!" - Wer hilft den Verbrechensopfern in �sterreich?, Evangelischer Rundbrief 3/2004, 19 � � Mahler, Margaret, Symbiose und Individuation, Klett-Cotta Verlag, Stuttgart 1972

� � Maresch, Wolfgang/Schick, Peter J., Kindesmisshandlung aus gerichtmedizinischer, kriminologischer und strafrechtlicher Sicht, Forensia 9 1988, 205 � � Messenb�ck, Wernher, Missbrauchte Minderj�hrige im Strafprozess - ein Leitfaden f�r Opferberatungsstellen. Die Problematik sekund�rer Viktimisierung und deren L�sungsm�glichkeiten sowohl in technischer als auch in rechtlicher Hinsicht, Diss. Linz 2000 � � Miklau, Roland, Rechtspolitische Anmerkungen zur Stellung des Opfers im Strafverfahren, in: Grafl/Medigovic (Hg.), FS Burgstaller, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien-Graz 2004, 293 � � Mirecki, Andreas/Prei�, Kurt, Grundriss der �sterreichischen Bew�hrungshilferechtes, Manz Verlag, Wien 1985, 106 � � Moos, Reinhard, Absprachen im Strafprozess, Richterzeitung (RZ) 2004, 56 � � Moos, Reinhard, Das strafprozessuale Legalit�tsprinzip in �sterreich im Umbruch, in: K�hne (Hg.), FS Miyazawa, Nomos Verlag, Baden-Baden 1995, 635 � � Moos, Reinhard, Die Reform der Hauptverhandlung, Strafrechtliche Probleme der Gegenwart (StPG) 31 (2003), 1 � � Moos, Reinhard, Richter und Strafrechtsreform, Juristische Bl�tter (JBl) 1996, 345 � � Mottel, Ingeborg, Alte und neue rechtliche Instrumentarien gegen Gewalt in der Familie, �sterreichische Juristen Zeitung (�JZ) 1997, 542 � � N � Nowak, Manfred, Strafrechtspflege und Menschenrechte. Gedanken zu einer lebendigen Schnittstellenproblematik, in: Strafverfahren - Menschenrechte Effektivit�t, Vortr�ge gehalten bei der Richterwoche 2001, Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Justiz 106, Wien 2001, 1 � � O � Oberm�ller, Karoline Maria, M�nner � Opfer von Gewalt? Dipl. Arbeit, Linz 2004 � � Opferschutz und T�tertherapie, hrsg. v. Bundesministerium f�r Umwelt Jugend und Familie, Wien 1999 � � Otte, Torsten, Staatliche Entsch�digung f�r Opfer von Gewalttaten in �sterreich, Deutschland und der Schweiz, Mainzer Schriften zur Situation von Kriminalit�tsopfern hrsg. v. Weisser Ring, Band 19, Mainz 1998 � � P � Pilnacek, Christian/Pleischl, Werner, Das neue Vorverfahren, Manz Verlag, Wien 2005 � � Prakesch, Annemarie/Ernst, Karl, Die Gew�hrung von Hilfeleistungen an Opfer von Verbrechen, Manz Verlag, Wien 1974 � � Prittwitz, Cornelius, Positive Generalpr�vention und "Recht des Opfers auf Bestrafung des T�ters"?, KritV, SonderH 2000, 162 �

� R � Rech, Elisabeth, Prozessbegleitung - Die Geburtsstunde der Opferanw�ltInnen, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 127 � � Rechtliche Bestimmungen zum Schutz und zur Unterst�tzung von Gewaltopfern in �sterreich (unver�ff. Studie), hrsg. v. Ludwig Boltzmann Institut f�r Menschenrechte (BIM), Wien 2001 � � Reemtsma, Jan Philipp, Der Verletzte als Experte wider Willen, Die Zeit, 1.3.2001 � � Reemtsma, Jan Pilipp, Im Keller, Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek bei Hamburg 2002 � � Referate und Diskussionsbeitr�ge der Verhandlungen des 13. �sterreichischen Juristentages Salzburg 1997, Manz Verlag, Wien 1999 � � Riedl, Elisabeth, Gewalt gegen alte Menschen - eine empirische Untersuchung, Dipl.-Arb., Wien 2003 � � Riedl, Klaus, Strafanzeige bei sexueller Misshandlung, Sekund�re Traumatisierung statt vermeidlicher Probleml�sung, Unsere Jugend 1994 (46. Jg), 244 � � R�ssner, Dieter, Wiedergutmachen statt �bervergelten - (Straf-)theoretische Begr�ndung und Eingrenzung der kriminalpolitischen Idee, in: T�ter-OpferAusgleich, Vom zwischenmenschlichen Weg zur Wiederherstellung des Rechtsfriedens, Schriftenreihe der Deutschen Bew�hrungshilfe e.V., Band 12, 2.Aufl, Bonn 1990, 7 � � Ruby, Maria, Das mi�brauchte Kind im Strafproze� - Die Rolle des psychologischen Sachverst�ndigen, RZ 1997, 99 � � Rulf, Friedrich, Die �sterreichische Strafprocessordnung vom 23. Mai 1873, Wien 1873 � � Rupp, Sabine/Wohlatz, Sonja (Hg.), Prozessbegleitung von Kindern und Jugendlichen als Opfer von sexueller/k�rperlicher Gewalt, Eigenverlag Bundesministerium f�r Inneres und Bundesministeriums f�r Soziale Sicherheit und Generationen, Wien 2002 � � S � Safferling, Christoph, Das Opfer v�lkerrechtlicher Verbrechen, Zeitschrift f�r die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW) (115) 2003, 371 � � Schedlberger, Regina, Verbesserungen der Rechtstellung des Opfers im Strafrechts�nderungsgesetz 1987, Anwaltsblatt (AnwBl) 1989, 465 � � Schick, Peter, Opferschutzrechte als Schutzrechte des Beschuldigten, Richterzeitung (RZ) 1994, 208 (Teil I), 226 (Teil II) � � Schilder, Elisabeth, Strafvollzug in Freiheit, in: Neider, Michael (Hg.), FS Broda, Europaverlag, Wien 1976, 267 � � Schindler, Sepp, T�ter-Opfer-Beziehung bei vors�tzlichen K�rperverletzungen, in: Haesler (Hg.), Viktimologie, Verlag R�egger, Schweiz 1986 �

� Schmidbauer, Wolfgang, Die Rache der Liebenden. Verletzte Gef�hle und Wege aus der Hass-Falle, Rowohlt Verlag, Hamburg 2005 � � Schneider, Hans Joachim, Ber�cksichtigung viktimologischer Gesichtspunkte bei der Reform des Strafrechts, des Strafverfahrens und des Strafvollzugs, �sterreichische Juristen Zeitung (�JZ) 1990, 10 � � Schneider, Hans Joachim, Die gegenw�rtige Situation des Verbrechensopfers. Fortschritte und Probleme der Viktimologie-Forschung, �sterreichische Juristen Zeitung (�JZ) 1999, 121 � � Schneider, Hans Joachim, Die gegenw�rtige Situation des Verbrechensopfers. Fortschritte und Probleme der Viktimologie-Forschung - �sterreichische Gesellschaft f�r Strafrecht und Kriminologie - Veranstaltung vom 26.3. 1998, �sterreichische Juristen Zeitung (�JZ) 1999, 139 � � Schneider, Hans Joachim, Kriminologie f�r das 21. Jahrhundert, LITVerlag, M�nster 2001 � � Schroll, Hans Valentin, in: H�pfel/Ratz (Hg.), WK zum StGB, 2. Aufl., 8.Lfg., �� 50-52, Wien 1999 � � Schwaighofer, Klaus, Anmerkungen zu einigen Zeugen- und Opferschutzbestimmungen der StPO und ihre Umsetzung durch die Rechtsprechung, in: Moos/Machacek/Miklau/M�ller/Schroll (Hg.), Festschrift f�r FS Jesionek, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien, Graz 2002, 499 � � Schwaighofer, Klaus, Materielle und formelle Probleme des Sexualstrafrechts, �sterreichische Juristen Zeitung (�JZ) 2003, 30 � � Schwarz-Schl�glmann, Maria/Hojas, Renate, Proze�begleitung durch die Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie, insbesondere bei Frauen als Opfer von Gewalt, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 89 � � Seiler, Stefan, Opferrechte im Spannungsfeld zu den Verteidigungsrechten, in: Strafverfahren - Menschenrechte - Effektivit�t, Richterwoche 2001, Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Justiz, Bd. 106, 243 � � Seiler, Stefan, Strafprozessrecht, 8.Aufl, WUV, Wien 2006 � � Seiler, Stefan, Strafprozessreform 2004, Erg�nzungsband zum Lehrbuch Strafprozessrecht, WUV, Wien 2005 � � Sessar, Klaus, Wiedergutmachen oder Strafen, Centaurus-Verlagsgesellschaft, Pfaffenweiler 1992 � � Sicka, Wolfgang, Gutachten hinsichtlich Leistungen nach dem Verbrechensopfergesetz; in: Lanske/Pritz, (Hg.) Das psychotherapeutische Gutachten, Verlag LexisNexis ARD Orac, Wien 2002, 87 � � Smutny, Petra, Das Recht des Opfers auf Schonung im Strafverfahren, in: Dearing/L�schnig-Gspandl (Hg.), Opferrechte in �sterreich - Eine Bestandsaufnahme, VOR 1, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � Smutny, Petra, Die neue verfahrensrechtliche Stellung der Verbrechensopfer unter dem Aspekt von Opferschutz und Opferhilfe als Bestandteil polizeilicher,

staatsanwaltschaftlicher und richterlicher Arbeit, in: Strafverfahren Menschenrechte - Effektivit�t, Richterwoche 2001, Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Justiz Nr 106, 234 � � Smutny, Petra, Kurzer Abriss �ber die Entstehungsgeschichte des Rahmenbeschlusses, in: Dearing/L�schnig-Gspandl, (Hg.), Opferrechte in �sterreich - Eine Bestandsaufnahme, VOR 1, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � Smutny, Petra, Prozessbegleitung und Justiz, sub 01/2002, 8 � � Sommer, Bernd, Anmerkungen zum aktuellen Forschungsstand �ber psychische Gewalt gegen Kinder. Subjektive Gewalterfahrungen und (auto-)biographische Literatur, Unsere Jugend 1996 (48. Jg), 300 � � Spenling, Anton, Das Anschluss- oder Adh�sionsverfahren - Ein �berblick, Zeitschrift f�r Verkehrsrecht (ZVR) 2004, 98 � � Spenling, Anton, in: Fuchs/Ratz (Hg.), WK zur StPO, 22. Lfg., �� 365-379, Manz Verlag, Wien 2004 � � Stadler, Manuela, Die Stellung des Verbrechensopfers im �sterreichischen Strafprozess, Diss, Linz 2006 Inhalt (116 KB)� Text (1,5 MB)� Literaturliste (240 KB) � � Stangl, Wolfgang, Die Vertreibung des Verletzten aus dem Strafverfahren und der neue Wirksamkeitsanspruch an die staatliche Strafe im 19. Jahrhundert, in: Kriminalsoziologische Bibliografie 1987, Jg 14, H 56/57, 63 � � St�rker, Lukas, Seelische Schmerzen als ersatzf�higer Schaden. OGH erweitert Umfang der Ersatzpflicht bei qualifiziertem Verschulden, ASoK 2001, 323 � � Strafprozessuales Vorverfahren, Presseinformation zum Diskussionsentwurf des Bundesministeriums f�r Justiz zur Reform des strafprozessualen Vorverfahrens, Anwaltsblatt (AnwBl) 1998, 352 � � Strafverfahren, (Rahmenbeschluss 2001/220/JI des Rates v 15. 3. 2001 �ber die Stellung des Opfers im Strafverfahren, ABl 2000/L 82/1), ecolex 2001, 517 � � Stranzinger, Hedwig, Kindesmisshandlung und sexueller Missbrauch, Der �sterreichische Amtsvormund 1994, 93 � � Strele, Gabriele, Opferforschung - neue Perspektiven? Dipl.-Arb., Innsbruck 1999 � � Streng, Franz, Bew�ltigungsstrategien der Opfer von Gewaltdelikten. Befunde und �berlegungen zum Stellenwert des sog Genugtuungsbed�rfnisses, �sterreichische Juristen Zeitung (�JZ) 1994, 145 � � T � T�terarbeit - ein Beitrag zum Opferschutz, hrsg. v. Bundesministerium f�r Umwelt Jugend und Familie, Wien 1999 � � Tews, G�nther, Aussagepsychologie - ein verfehmtes Fachgebiet in �sterreichs Strafjustiz? Ein kritischer Blick auf einen Teilaspekt von Strafverfahren wegen sexuellen Missbrauches an Kindern, Richterzeitung (RZ) 2005, 58 � � Triffterer, Otto, �sterreichisches Strafrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl., Springer Verlag, Wien-New York 1994

� U � Urbantschitsch, Wolfgang, Opferentsch�digung, ecolex 2004, 936 � � V � Vavrin, Sverre, Die gegenw�rtige Vergangenheit. Extreme Traumatisierung und Psychotherapie, Psyche 9/10 (2000), 906 � � Venier, Andreas, Die Reform der strafprozessualen Opferrechte, t�tige Reue und Verfolgungsverzicht, Journal f�r Rechtspolitik (JRP) 1999, 97 � � Venier, Andreas, Wenn Angeh�rige gef�hrlich drohen, Die Presse, Rechtspanorama 11.7.2005 � � Vereinte Nationen/Generalversammlung, Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (A/RES/40/34 vom 29.11.1985) � � W � Wagner,Herbert, Krisen durch pl�tzlich eintretende kriminelle Ereignisse, insbesondere Raub�berf�lle und Einbruchsdiebst�hle, Pr�vention und Bew�ltigungsstrategien, Master-Thesis Donau-Universit�t Krems, Krems, 2008 � � Weishaupt, Eva, Das Recht des Opfers auf psychosoziale und rechtliche Begleitung und Unterst�tzung im Strafverfahren nach Schweizer Recht, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, InnsbruckWien 2004, 165 � � Wenzel, Thomas/Dantendorfer, Karl, Traumatisierung in der Erfahrung von Gewalt und Gewaltverbrechen, in: Dearing/L�schnig-Gspandl (Hg.), Opferrechte in �sterreich - Eine Bestandsaufnahme, VOR 1, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 81 � � Wiederin, Ewald, Sicherheitspolizeirecht, Wien 1998 � � Wildling, Ilse, Innere Realit�t und �u�ere Realit�t in der Erlebnisverarbeitung von Gewaltdelikten. Opferschutz und Opferbed�rfnisse aus der Sicht einer Therapeutin, in: Jesionek/Hilf, Die Begleitung des Verbrechensopfers durch den Strafprozess, Band 2 (VOR 2), hrsg. v. Weisser Ring Forschungsgesellschaft, Studienverlag, Innsbruck-Wien 2004, 23 � � von W�rth, Die �sterreichische Strafprocessordnung vom 17. J�nner 1950, erl�utert und in Vergleichung mit den Gesetzgebungen des Auslands, Wien 1851 � � Y � Yoshida, Tisho, Die Zukunft der japanischen Strafrechtspflege, Vom vergeltungs- und abschreckungsorientierten Strafrecht zur Restitutionsjustiz (Restorative Justice), in: Moos/Machacek /Miklau /M�ller/Schroll(Hg.), FS Jesionek, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien - Graz 2004, 535 � Z � Zembaty, Andreas, Das Leben nach der Tat, Der �sterreichische Amtsvormund 2000, 203 � � Zipf, Heinz, Die Bedeutung der Viktimologie f�r die Strafrechtspflege, Monatsschrift f�r Kriminologie (MschrKrim) 1970, 1 � � Zipf, Heinz, Neue Entwicklungen bei der Lehre von den Strafzwecken, Richterzeitung (RZ) 1987, 126 � � Zitta, Rudolf, Die Stellung der mutma�lichen Verbrechensopfer im

Strafverfahren, Anwaltsblatt (AnwBl) 1997, 791 � � Zuzan, Wolf-Dietrich, Psychische Unfallfolgen als Unfallursache, Zeitschrift f�r Verkehrsrecht (ZVR) 2001, 213 http://feministisches-studienbuch.de/download/Gewalt.pdf Nasilje v dru�ini, �enske, mo�ki, otroci, posilstva v zakonskem stanu idr. http://members.vienna.at/pantucek/familie/Familiensozialarbeit.PDF socialno delo dru�ina, nasilje http://members.aol.com/gdeegener/Index.htm Podatkovna baza o nasilju v dru�ini, v dru�bi idr. Literatur: - Gewalt in der Familie. Bericht hrsg. vom Bundesministerium f�r Soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz. Wien 1998. - Eichler, Ulrike (Hg.): Sexuelle Gewalt gegen M�dchen und Frauen als Thema der feministischen Theologie. G�tersloh 1999. - Godenzi, Alberto: Gewalt im sozialen Nahraum. Basel 21994. - Honig, Michael-Sebastian: Verh�uslichte Gewalt. Sozialer Konflikt, wissenschaftliche Konstrukte, Alltagswissen, Handlungssituation. Frankfurt a. M. 1992. - Lehner-Hartmann, Andrea: Wider das Schweigen und Vergessen. Gewalt in der Familie: Sozialwissenschaftliche Erkenntnisse und praktisch-theologische Reflexionen. Innsbruck 2002. - Strasser, Philomena: Kinder legen Zeugnis ab. Gewalt gegen Frauen als Trauma f�r Kinder. Innsbruck: Studienverlag 2001. - Ulonska, Herbert/Rainer, Michael J. (Hg.): Sexualisierte Gewalt im Schutz von Kirchenmauern. M�nster 2003. COBISS / COBIB Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : Der richtige Draht f�r Rat : seit f�nfzehn Jahren finden Kinder und Jugendliche Rat und Hilfe unter der Hotline "147-Rat auf Draht" des ORF V PUBLIKACIJI........... : �ffentliche Sicherheit. - ISSN 1605-1386. Nr. 9/10 (Sep.-Okt. 2003), str. 24-25. KRATKA VSEBINA.......... : V Avstriji od l.1988 deluje brezpla�na telefonska linija (147 - Rat auf Draht), ki na dan pomaga 600 otrokom in mladostnikom v stiski. Glavna pobudnica telefona Michaela Cirka je za svoje delo prejela zlati red zaslug za narod republike Avstrije. Delo je sicer rezultat sodelovanja ve� institucij. PREDMETNE OZNAKE........ : du�evna stiska // pomo� // krizni telefon // otroci // mladostniki // nasilje v dru�ini // pomo� �rtvam // Avstrija UDK..................... : 364:343.62(436) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1004232

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI NASLOV.................. : "F�r uns gelten keine Gesetze" V PUBLIKACIJI........... : Der Spiegel. - ISSN 0038-7452. - Nr. 47 (2004), str. 60-78. KRATKA VSEBINA.......... : Tema te �tevilke Spiegla je posve�ena polo�aju muslimank v Nem�iji. V nekaj �lankih so predstavljene �ivljenjske zgodbe in stali��a �ensk, ki se sre�ujejo z razli�nimi pojmovanji �enske v dru�ini in dru�bi. V Nem�iji �ivi 1,8 milijona Turkov, od tega ok. 0,9 milijona �ensk. PREDMETNE OZNAKE........ : muslimani // polo�aj �ensk // spolna diskriminacija // islam // dru�insko nasilje // dru�bena integracija // Nem�ija // Tur�ija

UDK..................... : 297-055.2(430+560) VRSTA GRADIVA........... : analiti�na raven (sestavni del), tekstovno gradivo, tiskano, 1.04 - Strokovni �lanek COBISS.SI-ID............ : 1245128

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Barton, Stephan - urednik NASLOV.................. : Beziehungsgewalt und Verfahren : Strafprozess, Mediation, Gewaltschutzgesetz und Schuldf�higkeitsbeurteilung im interdisziplin�ren Diskurs SPLO�NO O IZDAJI........ : 1. Aufl. IMPRESUM................ : Baden-Baden : Nomos, 2004 FIZI�NI OPIS............ : 352 str. ; 23 cm ZBIRKA.................. : (Interdisziplin�re Studien zu Recht und Staat ; Bd. 32) ISBN.................... : 3-8329-0594-4 PREDMETNE OZNAKE........ : kazensko procesno pravo // mediacija // kazenska odgovornost // nasilje v dru�ini // Nem�ija UDK..................... : 343.62:343.1(430)(061.3), 343.6:347.925(430)(061.3) UDK ZA STATISTIKO....... : 343 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 6736209

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Schweitzer, Jochen - urednik NASLOV.................. : Systematische Praxis und Postmoderne SPLO�NO O IZDAJI........ : 1. Aufl. IMPRESUM................ : Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1992 FIZI�NI OPIS............ : 382 str. ; 18 cm ZBIRKA.................. : (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 1033) ISBN.................... : 3-518-28633-1 PREDMETNE OZNAKE........ : psihoterapija - dru�ina - poklicne bolezni skupinsko delo - znanstveni napredek - nasilje v dru�ini - nasilje v politiki UDK..................... : 615.851 UDK ZA STATISTIKO....... : 61 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 32665089

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI ODGOVORNOST............. : Egger, Renate - avtor NASLOV.................. : Gewalt gegen Frauen in der Familie IMPRESUM................ : Wien : Verlag f�r Gesellschaftskritik, 1995 FIZI�NI OPIS............ : 309 str. ; 22 cm ISBN.................... : 3-85115-221-2 PREDMETNE OZNAKE........ : �enske - �ensko vpra�anje - nasilje - dru�ina - nasilje v dru�ini - zborniki UDK..................... : 316.346.2-055.2:343.6(082) UDK ZA STATISTIKO....... : 316

VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 42994177

Zapis iz baze podatkov ...: COBIB.SI AVTOR................... : Breiter, Marion - avtor NASLOV.................. : Vergewaltigung : ein Verbrechen ohne Folgen? IMPRESUM................ : Wien : Verlag f�r Gesellschaftskritik, 1995 FIZI�NI OPIS............ : 156 str. ; 20 cm ZBIRKA.................. : (Aufrisse-Buch ; 22) ISBN.................... : 3-85115-209-3 PREDMETNE OZNAKE........ : �enske - �ensko vpra�anje - nasilje - nasilje v dru�ini - spolni napadi UDK..................... : 316.346.2-055.2:343.6 UDK ZA STATISTIKO....... : 316 VRSTA GRADIVA........... : monografska publikacija, tekstovno gradivo, tiskano COBISS.SI-ID............ : 43002881

Literatur Agapiou-Josephides, Kalliope (2004): Zypern. Frauen und Politik in Zypern - Der lange Weg in die Politik und die europ�ische Perspektive, in: Hoecker, Beate/Fuchs, Gesine (Hrsg.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. Band II: Die Beitrittsstaaten. Wiesbaden, S. 245-258. AKTIV 27, 1/2005 Albrecht, Anette, Emmerich, Anette, Schmidt, Heike (1998): Geschlecht: Behindert Merkmal: Frau - eine Fotoausstellung. Heidelberg. Allmendinger, Jutta/Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang/von Stebut, Janina/Wimbauer, Christine (2001): Gemeinsam leben, getrennt wirtschaften? Chancen und Grenzen der Individualisierung in Paarbeziehungen, in: Beck, Ulrich/Bon�, Wolfgang (Hrsg.): Reflexive Modernisierung - �berlegungen zur Transformation der industriellen Moderne. Frankfurt a.M., S. 203-215. Alt, Christian/Blanke, Karen/Joos, Magdalena (2004): Wege aus der Betreuungskrise? Institutionelle und familiale Betreuungsarrangements von Kindern, in: Alt, Christian (Hrsg.): Kinderleben Band 2, S. 123-255 (im Erscheinen). Amendt, Gerhard (2004): V�terlichkeit, Scheidung und Geschlechterkampf, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 19/2004, S. 19-25. Andorka, Rudolf (2001): Einf�hrung in die soziologische Gesellschaftsanalyse. Opladen. Andre�, Hans-J�rgen (2004) Wenn aus Liebe rote Zahlen werden. �ber die wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung, in: Informationsdienst Soziale Indikatoren (ISI), Ausgabe 31, Januar 2004, S. 1-5. Arbeitsgemeinschaft Bev�lkerungsbezogener Krebsregister in Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Robert Koch-Institut (Hrsg.) (2004): Krebs in Deutschland. H�ufigkeiten und Trends. 4. �berarbeitete, aktualisierte Ausgabe. Saarbr�cken. Arbeitsgruppe "Armut und Gesundheit" "Migration und gesundheitliche Versorgung" (2001): Empfehlungen der Arbeitsgruppe "Armut und Gesundheit" "Migration und gesundheitliche Versorgung". Bonn (www.bvgesundheit.de/pdf/Versorgung%20Migranten.pdf). Archer, John (2000): Sex differences in aggression between heterosexual partners: A Meta-analytical review, in: Psychological Bulletin 5/2000, S. 651-680. Arnade, Siegrid (1992): Weder K�sse noch Karriere. Erfahrungen behinderter Frauen. Frankfurt a.M. Augstein, Renate: Die Kampagne des Bundesfrauenministeriums zu Gewalt gegen

Frauen, in: Heiliger/Hoffmann (Hrsg.): a.a.O., S. 21-37. Balbach, Sonja (1994): Wir sind auch die k�mpfende Front - Frauen in der rechten Szene. Hamburg. Bange, Dirk (1992): Die dunkle Seite der Kindheit. Sexueller Mi�brauch an M�dchen und Jungen. K�ln. Bange, Dirk/Deegener, G�nther (1997): Sexueller Missbrauch an Kindern. Ausma�, Hintergr�nde, Folgen. Weinheim. Bange, Dirk/Enders, Ursula (1995): Auch Indianer kennen Schmerz. Sexuelle Gewalt gegen Jungen. K�ln. Barnes, Samuel/Kaase, Max (Hrsg.) (1979): Political Action. Mass Participation in Five Western Democracies. Beverly Hills, CA: Sage. Baumert, J�rgen/Sch�mer, Gundel (2001): Famili�re Lebensverh�ltnisse, Bildungsbeteiligung und Kompetenzerwerb, in: Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.): PISA 2000. Basiskompetenzen von Sch�lerinnen und Sch�lern im internationalen Vergleich. Opladen, S. 323-410. Baumert, J�rgen/Bos, Wilfried/Lehmann, Rainer (Hrsg.) (2000a): TIMSS/III. Dritte Internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie. Mathematische und naturwissenschaftliche Bildung am Ende der Schullaufbahn. Band 1: Mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung am Ende der Pflichtschulzeit. Opladen. Baumert, J�rgen/Bos, Wilfried/Lehmann, Rainer (Hrsg.) (2000b): TIMSS/III. Dritte Internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie. Mathematische und naturwissenschaftliche Bildung am Ende der Schullaufbahn. Band 2: Mathematische und physikalische Kompetenzen am Ende der gymnasialen Oberstufe. Opladen. Baumol, William J. (1967): Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, in: American Economic Review 57/1967, S. 416-426. Baurmann, Michael (1996): Sexualit�t, Gewalt und psychische Folgen. Wiesbaden. Bagwfb (2005): Bundesarbeitsgemeinschaft Werkst�tten f�r behinderte Menschen e. V. www.bagwfbm.de/page/25. vom 22.06.2005. Bayer, Hiltrud/Bauereiss, Renate (2003): Haushalt und Familie in der amtlichen Statistik, in: Bien, Walter/Marbach, Jan H. (Hrsg.): Partnerschaft und Familiengr�ndung. Ergebnisse der dritten Welle des Familien-Survey. Opladen, S. 277-305. BBiG (2003): Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 (BGBl. I S. 1112), zuletzt ge�ndert: 24. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2954), Siebenter Abschnitt: Berufliche Bildung Behinderter Menschen �� 48, 49. Beblo, Miriam/Wolf, Elke (2002): Die Folgekosten von Erwerbsunterbrechungen, in: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 1/2002, S. 83-94 (www.diwde/deutsch/produkte/publikationen/vierteljahrshefte/jahrgang02/content_1.h tml vom 14.02.2005). Beck-Gernsheim, Elisabeth (1994): Auf dem Weg in die postfamiliale Familie - Von der Notgemeinschaft zur Wahlverwandtschaft, in: Beck, Ulrich/Beck-Gernsheim, Elisabeth (Hrsg.): Riskante Freiheiten. Frankfurt a.M., S. 115-138. Becker, Irene (2002): Frauenerwerbst�tigkeit h�lt Einkommensarmut von Familien in Grenzen, in: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 1/2002, S. 126-146. Beckmann, Petra (2002): Zwischen Wunsch und Wirklichkeit tats�chliche und gew�nschte Arbeitszeitmodelle von Frauen mit Kindern liegen immer noch weit auseinander. IAB-Werkstattbericht Nr. 12/2002. N�rnberg. Beckmann, Petra (2003): EU-Besch�ftigungsquote: Auch richtige Zahlen k�nnen in die Irre f�hren: IAB-Kurzbericht Nr. 11/2003. N�rnberg (http://doku.iab.de/kurzber/2003/kb1103.pdf vom 05.01.2004). Beckmann, Petra/Kurtz, Beate (2001): Erwerbst�tigkeit von Frauen: die Betreuung der Kinder ist der Schl�ssel. IAB-Kurzbericht Nr. 10/2001. N�rnberg. Bednarz-Braun, Iris (2004): Zur beruflichen Ausbildung junger MigrantInnen, in: Bednarz-Braun, Iris/He�-Meining, Ulrike: Migration, Ethnie und Geschlecht. Theorienans�tze, Forschungsstand, Forschungsperspektiven. Wiesbaden, S. 175-214. Beechey, Veronica (1988): Rethinking the Definition of Work. Gender and Work, in: Jenson, Jane/Hagen, Elisabeth/Reddy, Ceallaigh (Hrsg.): Feminization of the labor

force: paradoxes and promises. New Jork 1988, S. 45-62. Behringer, Friederike (2000): Berufliche Qualifikationen, Berufswechsel und die Verwertung von Qualifikationen - Erwerbsbiografische Analysen auf der Grundlage des Sozio-oekonomischen Panels, in: Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.): Qualifikationsstrukturbericht. Bonn 2000, S. 1-86. Beicht, Ursula (2004): Auswertung tariflicher Ausbildungsverg�tungen - Errechnung geschlechtsspezifischer Durchschnittswerte. Sonderauswertung auf Anfrage. Bonn. Beicht, Ursula/Krekel, Elisabeth M./Walden, G�nter (2004): Berufliche Weiterbildung - welchen Nutzen haben die Teilnehmer?, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 5/2004, S. 5-9. Beicht, Ursula/Schiel, Stefan/Timmermann, Dieter (2004): Berufliche Weiterbildung - wie unterscheiden sich Teilnehmer und Nicht-Teilnehmer?, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 1/2004, S. 5-10. Beicht, Ursula/Berger, Klaus/Herget, Hermann/Krekel, Elisabeth (Hrsg.) (1997): Berufsperspektiven mit Lehre. Wert und Zukunft dualer Berufsausbildung. Bundesinstitut f�r Berufsbildung. Bielefeld. Bell, Daniel (1979): Die nachindustrielle Gesellschaft. Reinbek b.H. Bellenberg, Gabriele (1999): Individuelle Schullaufbahnen. Eine empirische Untersuchung �ber Bildungsverl�ufe von der Einschulung bis zum Abschluss. Weinheim, M�nchen. Bericht der Sonderberichterstatterin der Vereinten Nationen zu "Gewalt gegen Frauen". Materialien zur Frauenpolitik 45/1995. Herausgegeben von der Abteilung Frauenpolitik des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2004): Politische Partizipation in Deutschland. Ergebnisse einer repr�sentativen Umfrage. G�tersloh. Bestler, Anita (2004): Malta. Der pr�gende Einfluss des "Kodex von Ehre und Schande": politische Partizipation von Frauen in Malta, in: Hoecker, Beate/Fuchs, Gesine (Hrsg.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. Band II: Die Beitrittsstaaten. Wiesbaden, S. 223-243. Bieber, Ulrich (2004): Nicht nur die Rente bestimmt das Einkommen im Alter, in: ISI 31, Januar 2004, S. 12-15. Bieber, Ulrich (2005): Erste Ergebnisse aus der Studie Alterssicherung in Deutschland 2003 - Ergebnisse zur Vielschichtigkeit der monet�ren Situation im Alter (im Druck, voraussichtliches Erscheinen als Fachartikel in der DRV (Deutsche Rentenversicherung)). Bieringer, Ingo/Buchacher, Walter/Forster, Edgar J. (Hrsg.) (2000): M�nnlichkeit und Gewalt. Konzepte f�r die Jungenarbeit. Opladen. Birsl, Ursula (1992): Rechtsextremistische Orientierungsmuster bei M�dchen und jungen Frauen, in: KFH-Focus 3/1992, S. 11-24. Bien, Walter/ Schneider, Norbert F. (Hrsg.) (1998): Kind ja, Ehe nein? Status und Wandel der Lebensverh�ltnisse von nichtehelichen Kindern und von Kindern in nichtehelichen Lebensgemeinschafen. DJI: Familien-Survey 7. Opladen. BGG (2002): Behindertengleichstellungsgesetzes: Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen und zur �nderung anderer Gesetze, 27. April 2002, BGBl I 2002, 1467, 1468. [BKA] Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2003): Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2002. Wiesbaden (PKS 2002). [BKA] Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2004a): PKS-Zeitreihen f�r den Zeitraum von 1987 bis 2003. Tabelle 40: Deutsche Tatverd�chtige (m�nnlich und weiblich). Tabelle 91: Opfer (www.bka.de vom 14.02.2005). [BKA] Bundeskriminalamt (Hrsg.) (2004b): Polizeiliche Kriminalstatistik Bundesrepublik Deutschland. Berichtsjahr 2003. Wiesbaden (PKS 2003). BKK Bundesverband (Hrsg.) (2004): BKK Gesundheitsreport 2004. Gesundheit und sozialer Wandel. Essen. Blanke, Karen (2004): Wie viele Stunden sind ein Tag? Institutionelle Betreuungsformen von 8- bis 9-j�hrigen Schulkindern, in: Alt, Christian (Hrsg.): Kinderleben Band 2, S. 157-182 (im Erscheinen). Blossfeld, Hans-Peter (1985): Bildungsexpansion und Berufschancen. Frankfurt a.M.

Blossfeld, Hans-Peter/Timm, Andreas (Hrsg.) (2003): Who Marries Whom? Educational Systems as Marriage Markets in Modern Societies, Dordrecht. BMA (2003): Bundesministerium f�r Arbeit und Sozialordnung (BMA): Bestands- und Bedarfserhebung Werkst�tten f�r behinderte Menschen. Erstellt von con_sens Hamburg. Berlin. [BMAS] Bundesministerium f�r Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) (1993): Rahmenbestimmungen f�r die Herstellung der Chancengleichheit f�r Menschen mit Behinderungen vom 20. Dezember 1993. [BMAS] Bundesministerium f�r Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.) (1998): Vierter Bericht �ber die Lage der Behinderten und die Entwicklung der Rehabilitation. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (Mai 1999): Berufsbildungsbericht 1999. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (Mai 2000): Berufsbildungsbericht 2000. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (Mai 2001): Berufsbildungsbericht 2001. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (Mai 2002a): Berufsbildungsbericht 2002. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (2002b): Grund- und Strukturdaten 2001/2002. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (Mai 2003a): Berufsbildungsbericht 2003. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (2003b): Berichtssystem Weiterbildung 2000. Integrierter Gesamtbericht zur Weiterbildungssituation in Deutschland. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (2003c): Berichtssystem Weiterbildung VIII. Integrierter Gesamtbericht zur Weiterbildungssituation in Deutschland. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (2003d): Konzeptionelle Grundlagen f�r einen Nationalen Bildungsbericht - Berufliche Bildung und Weiterbildung/Lebenslanges Lernen. Berlin. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (M�rz 2003e): Schlussbericht. Lebenslagen von M�dchen und Frauen im Zusammenhang mit Bildung, Wissenschaft, Arbeit und Einkommen. Bonn. [BMBF] Bundesministerium f�r Bildung und Forschung (Hrsg.) (Mai 2004): Berufsbildungsbericht 2004. Berlin. [BMBWFT]) Bundesministerium f�r Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hrsg.) (1998): HIS. Hochschulinformations-System. Bildungswege von Frauen vom Abitur bis zum Beruf 1998. Hannover. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (1994a): Gewalt gegen Frauen. P�dagogische Empfehlungen, Unterrichts- und Projektvorschl�ge zu Gewalt gegen Frauen und M�dchen. Bonn. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (1994b): Bericht der Regierung der Bundesrepublik Deutschland f�r die 4. Weltfrauenkonferenz in Peking 1995. Bonn. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (1999): Aktionsplan der Bundesregierung zur Bek�mpfung von Gewalt gegen Frauen, Berlin. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2001): Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland. Stuttgart. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2002a): F�nfter Bericht der Bundesrepublik Deutschland zum �bereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW) (www.auswaertiges-amt.de/www/de/infoservice/download/pdf/mr/5bercedaw.pdf vom 22.04.2004). [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.)

(2002b): Einmischen Mitmischen. Informationsbrosch�re f�r behinderte Frauen und M�dchen. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2002c): "Lebenswelten �lterer Menschen mit Behinderung". Workshop am 21.06.2002 in Frankfurt a.M. beim "Deutschen Verein". [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2003a): Bilanz 2003 der Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzenverb�nden der deutschen Wirtschaft zur F�rderung der Chancengleichheit von Frauen und M�nnern in der Privatwirtschaft, Berlin (www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Broschuerenstelle/Pdf-Anlagen/bilanz-2003vereinbarung,property=pdf.pdf vom 25.06.2004). [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2003b): Wenn aus Liebe rote Zahlen werden - �ber die wirtschaftlichen Folgen von Trennung und Scheidung (Autorinnen und Autoren: Barbara Borgloh, Miriam G�llner, Katja Wilking, Hans-J�rgen Andre�). Bonn. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2003c): Betriebswirtschaftliche Effekte familienfreundlicher Ma�nahmen - Kosten Nutzen - Analyse. K�ln. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2004a): Bericht �ber die Auswirkungen der �� 15 und 16 Bundeserziehungsgeldgesetz. Berlin. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2004b): Erwartungen an einen familienfreundlichen Betrieb. Berlin. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2004c): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repr�sentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Zusammenfassung zentraler Untersuchungsergebnisse. Bonn. [BMFSFJ] Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.) (2004d): Gewalt gegen M�nner. Personale Gewaltwiderfahrnisse von M�nnern in Deutschland. Ergebnisse der Pilotstudie. Bonn. [BMGS] Bundesministerium f�r Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.) (2003): Nachhaltigkeit in der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme. Bericht der Kommission. Berlin. [BMGS] Bundesministerium f�r Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.) (2004a): Die soziale Pflegeversicherung in der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren 2001 und 2002. Statistischer und finanzieller Bericht. Bonn. [BMGS] Bundesministerium f�r Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.) (2004b): Gesetzliche Krankenversicherung. Krankenstand Stand: 27. Mai 2004, zusammengestellt von Klaus Busch, Referat P 25. [BMGS] Bundesministerium f�r Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.) (2004c): Die Lage der behinderten Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe. Berlin. [BMGS] Bundesministerium f�r Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.) (2004d): Anhaltspunkte f�r die �rztliche Gutachtert�tigkeit im sozialen Entsch�digungsrecht und nach dem Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB lX). Bonn. [BMGS] Bundesministerium f�r Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.) (2004e): Dritter Bericht �ber die Entwicklung der Pflegeversicherung vom 4. November 2004 (Bundestags-Drucksache 15/4125). [BMGS] Bundesministerium f�r Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.) (2005): Ulla Schmidt: Wirtschaftliche Situation �lterer hat sich weiter verbessert. Erste Ergebnisse der Studie Alterssicherung in Deutschland 2003 vorgestellt. Pressemitteilung Nr. 102 vom 01.06.2005 (www.bmgs.bund.de/downloads/05-06-01102_Alterseinkommen.pdf, Stand: 27.06.05).Berlin. [BMI/BMJ] Bundesministerium des Innern/Bundesministerium der Justiz (Hrsg.) (2001): Erster Periodischer Sicherheitsbericht. Berlin. [BMJ] Bundesministerium f�r Justiz (Hrsg.) (2003): Presseerkl�rung Nr. 44/03 und Anhang "Entwurf eines Gesetzes zur Einf�hrung einer �bergangsregelung zum Kindschaftsrechtsreformgesetz f�r nicht miteinander verheiratete Eltern" (www.bundesregierung.de/Anlage489566/RegE1626a.pdf vom 19.01.2005).

[BMWA] Bundesministerium f�r Wirtschaft und Arbeit (Hrsg.) (2004): Geringf�gige Besch�ftigung und Nebenerwerbst�tigkeiten in Deutschland 2001/2002. BMWADokumentation Nr. 530 (www.bmwi.de/Redaktion/Inhalte/Downloads/br-doku530,property=pdf.pdf vom 13.04.2004). Bock, Michael (2001): Gutachten zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des zivilgerichtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellungen sowie zur Erleichterung der �berlassung der Ehewohnung bei Trennung. Mainz. Boers, Klaus (1991): Kriminalit�tsfurcht. �ber den Entstehungszusammenhang und die Folgen eines sozialen Problems. Hamburger Studien zur Kriminologie. Band 12. Pfaffenweiler. Bonacker, Margit/Buschmann, Birgit/Caspari, Angelika (2002): Frauenspezifische Beratungseinrichtungen f�r Existenzgr�nderinnen. Analysen und Potenziale. Herausgegeben vom Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Stuttgart, Berlin, K�ln. Born, Claudia (1998): Bildung und Beruf - f�r Frauen und M�nner gleiche Kategorien?, in: Heinz, Walter R./Dressel, Werner/Blaschke, Dieter/Engelbrech, Gerhard (Hrsg.): Was pr�gt Berufsbiografien? Lebenslaufdynamik und Institutionenpolitik. Beitr�ge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (BeitrAB 215). Institut f�r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanstalt f�r Arbeit. N�rnberg. Bos, Wilfried/Lankes, Eva-Maria/Prenzel, Manfred/Schwippert, Knut/Walther, Gerd/Valtin, Renate (Hrsg.) (2003): Erste Ergebnisse aus IGLU. Sch�lerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich. M�nster, New York, M�nchen, Berlin. Bosch, Gerhard (2002): Die sogenannte Dienstleistungsl�cke in Deutschland. Graue Reihe des Instituts Arbeit und Technik 2002-01. Herausgegeben vom Institut Arbeit und Technik. Gelsenkirchen. Brettschneider, Wolf-Dietrich (2004): Sportunterricht in Deutschland. DSB-SportStudie. Erste Ergebnisse (www.dsb.de vom 17.02.2005). Brinkmann to Broxten Eva, Heiler Hannes, Rieth Petra (1999): Der etwas andere Alltag - eine repr�sentative Untersuchung zur Lebenssituation junger Frauen mit Behinderungen in Wiesbaden. Brownmiller, Susan (1978): Gegen unseren Willen. Vergewaltigung und M�nnerherrschaft. Frankfurt a.M. Bruhns, Kirsten/Wittmann, Svendy (2002): "Ich meine, mit Gewalt kannst du dir Respekt verschaffen." M�dchen und junge Frauen in gewaltbereiten Jugendgruppen. Opladen. B�chel, Felix/Pannenberg, Markus (2004): Berufliche Weiterbildung in West- und Ostdeutschland. Teilnehmer, Struktur und individueller Ertrag, in: Zeitschrift f�r ArbeitsmarktForschung 2/2004, S. 73-126. B�chel, Felix/Spie�, C. Katharina (2002): Form der Kinderbetreuung und Arbeitsmarktverhalten von M�ttern in West- und Ostdeutschland. Herausgegeben vom Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Band 220. Stuttgart. Budde Sigrid (1998): Integration behinderter Kinder im Elementarbereich im Saarland, in: Gemeinsam Leben 6/1998, S. 104-105. Budig, Michelle/England, Paula (2001): The Wage Penalty for Motherhood, in: American Sociological Review 66/2001, S. 204-225. Bunch, Charlotte (1998): Der unertr�gliche status quo: Gewalt gegen M�dchen und Frauen, in: Heiliger, Anita/Hoffmann, Steffi (Hrsg.): Aktiv gegen M�nnergewalt. Kampagnen und Ma�nahmen gegen Gewalt an Frauen international. M�nchen 1998, S. 920. Bundesagentur f�r Arbeit (Hrsg.) (2003): Eingliederungsbilanz 2002 Bundesergebnisse, N�rnberg. Bundesagentur f�r Arbeit (Hrsg.) (2004a): Mini- und Midijobs in Deutschland Sonderbericht, (www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000100/html/sonder/001_mini_midi_job s.pdf vom 20.12.2004).

Bundesagentur f�r Arbeit (Hrsg.) (2004b): Arbeitsmarkt in Zahlen: Oktober 2004, N�rnberg. Bundesagentur f�r Arbeit (Hrsg.) (2004c): Der Arbeitsmarkt in Deutschland 2003, in: Amtliche Nachrichten der Bundesagentur f�r Arbeit, 52. Jg., Sondernummer, 15. Juli 2004, N�rnberg. Bundesagentur f�r Arbeit (Hrsg.) (2004d): F�rderung der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben. August 2004. Bundesagentur f�r Arbeit (Hrsg.) (2005a): Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Monatsbericht Februar 2005 (www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000000/html/start/monat/aktuell.pdf vom 28.03.2005). Bundesagentur f�r Arbeit (Hrsg.) (2005b): Der Arbeitsmarkt in Deutschland. Monatsbericht Mai 2005 (www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/000000/html/start/monat/aktuell.pdf vom 12.06.2005). Bundesamt f�r Migration und Fl�chtlinge (BAMF) (Hrsg.) (2004): Asylantragszahlen unterteilt nach Altersgruppen und Geschlecht. 2003 (www.bafl.de/template/index_statistik.htm vom 14.02.2005). Bundesanstalt f�r Arbeit (Hrsg.) (2000): Arbeitsmarkt f�r Frauen. Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen im �berblick, in: Amtliche Nachrichten der Bundesanstalt f�r Arbeit (ANBA) 4/2000 (www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/anba/jg_2000/heft042000_frauen/inhalt.shtml vom 11.12.2003). Bundesanstalt f�r Arbeit: (Hrsg.) (2003a): Strukturanalyse - Bestand an Arbeitslosen mit gesundheitlichen Einschr�nkungen. Arbeitsmarkt in Zahlen. September 2003. Bundesanstalt f�r Arbeit (Hrsg.) (2003b): Arbeitsmarkt in Zahlen: Strukturanalyse - Bestand an Langzeitarbeitslosen, September 2003, N�rnberg. Bundesregierung (Hrsg.) (2001): Lebenslagen in Deutschland. Der erste Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Berlin. Bundesregierung (Hrsg.) (2004a): Lebenslagen in Deutschland. Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung - Entwurf. Stand: 14.12.2004. Berlin (www.sozialpolitik-aktuell.de vom 23.02.2005) Bundesregierung (Hrsg.) (2004b): Bericht der Bundesregierung �ber die Gesetzliche Rentenversicherung (Rentenversicherungsbericht 2004). Berlin. Bundesregierung (Hrsg.) (2005): Lebenslagen in Deutschland. Der 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Berlin. Bussmann, Kai-D. (2002): Studie zu den Auswirkungen des Gesetzes zur �chtung der Gewalt in der Erziehung und der begleitenden Kampagne "Mehr Respekt vor Kindern" Abschlussbericht. Elternstudie. Halle-Wittenberg. [BZgA] Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung (Hrsg.) (2001): Die Drogenaffinit�t Jungendlicher in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Wiederholungsbefragung der Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung. K�ln. [BZgA] Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung (Hrsg.) (2003): Bekanntheit, Kauf und Konsum von Alcopops bei Jungendlichen. Ergebnisse einer Repr�sentativbefragung bei Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren. K�ln. [BZgA] Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung (Hrsg.) (2004): m�nner leben. Eine Studie zu Lebensl�ufen und Familienplanung. Basisbericht (Cornelia Helfferich, Heike Klindworth, Holger Wunderlich). K�ln. [BZgA] Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung (2004b): Die Drogenaffinit�t Jungendlicher in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Wiederholungsbefragung der Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung. Teilband Rauchen. K�ln. [BZgA] Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung (2005): Entwicklung des Alkoholkonsums bei Jugendlichen - unter besonderer Ber�cksichtigung der Konsumgewohnheiten von Alkopops (Alkopops-Studie). Eine Befragung der Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung. K�ln. Carl, Andrea-Hilla/Krehnke, Anna (2004): Geschlechterdiskriminierung bei der betrieblichen Grundentgeltfindung: Positionen und Perspektiven von Management,

Betriebsrat und Besch�ftigten (Reihe Betriebliche Personalpolitik herausgegeben von Gertraude Krell). Wiesbaden. CDU (Hrsg.) (2003): Politische Gleichstellung der Frauen in der CDU (www.frauenunion.de >> Frauenbericht vom 06.03.2005). Cloerkes, G�nther (Hrsg.) (2003): Wie man behindert wird. Texte zur Konstruktion einer sozialen Rolle und zur Lebenssituation betroffener Menschen. Heidelberg. Connell, Robert, W. (1999): Der gemachte Mann. Konstruktion und Krise von M�nnlichkeiten. Opladen. Corneli�en, Waltraud (1993): Politische Partizipation von Frauen in der alten Bundesrepublik und im vereinten Deutschland, in: Helwig, Gisela /Nickel, Hildegard Maria (Hrsg.): Frauen in Deutschland 1945-1992. Bonn: Bundeszentrale f�r politische Bildung, S. 321-349. Corneli�en, Waltraud (2002): Freizeit - freie Zeit f�r junge Frauen und M�nner, in: Corneli�en, Waltraud/Gille, Martina/Knothe, Holger/Meier, Petra/Queisser, Hannelore/St�rzer, Monika (Hrsg.): Junge Frauen - junge M�nner. Daten zur Lebensf�hrung und Chancengleichheit. Opladen 2002, S. 135-204. Corneli�en, Waltraud (2004): Einige Anmerkungen zur Debatte um die Benachteiligung von Jungen in der Schule, in: Zeitschrift f�r Frauenforschung & Geschlechterstudien 1/2004, S. 128-136. Corneli�en, Waltraud/Blanke, Karen (2004): Zeitverwendung von Jungen und M�dchen, in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Alltag in Deutschland - Analysen zur Zeitverwendung. Band 43 der Schriftenreihe Forum der Bundesstatistik. Stuttgart, S. 160-174. Danielsson, Maria (2003): Gesundheitsressourcen und Gesundheitsrisiken: die Gender-Perspektive, in: �sterreichisches Institut f�r Familienforschung (Hrsg.): Jahresseminar 2003: Die Familie im Gesundheitssystem: ein Faktor zur Kostensteigerung oder zur Kostenminderung? Zusammenfassung. Wien 2003, S. 6-7. Degener, Theresia (1995): Behinderte Frauen in der beruflichen Rehabilitation. Rechtsgutachten herausgegeben vom Hessischen Netzwerk behinderter Frauen und vom Hessischen Koordinationsb�ro f�r behinderte Frauen. Schriftenreihe zum selbstbestimmten Leben Behinderter. Band 3, Kassel. Degener, Theresia (2003): Eine UN-Menschenrechtskonvention f�r Behinderte als Beitrag zur ethischen Globalisierung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 8/2003, S. 37-45. Der Sozialausschuss (Hrsg.) (2004): Sonderstudie �ber Renten- Nachhaltigkeit der Systeme der zweiten und dritten S�ule und Ihr Beitrag zu einer angemessenen Alterssicherung, vorl�ufiger Fragebogen der Kommission, Deutscher Beitrag vom 30.07.2004. Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e.V. (DHS): Benzodiazepine. Die Sucht und ihre Stoffe. Eine Informationsreihe �ber die gebr�uchlichsten Suchtstoffe (www.dhs-intern.de/pdf/Benzodiazepine.pdf vom 26.06.2005). Deutsche Shell (Hrsg.) (2002): Jugend 2002. Zwischen pragmatischem Idealismus und robustem Materialismus (14. Shell Jugendstudie). Frankfurt a.M. Deutscher Behindertenrat: Entwurf f�r ein umfassendes und einschlie�liches �bereinkommen zum Schutz und zur F�rderung der Rechte und der W�rde von Menschen mit Behinderungen. 11/2004. Deutscher Bundestag (Hrsg.) (2001): Alterssicherungsbericht 2001. Drucksache 14/7640, Berlin 2001. Deutscher Bundestag (Hrsg.) (2002a): Bericht der Bundesregierung zur Berufs- und Einkommenssituation von Frauen und M�nnern. Drucksache 14/8952. Berlin. Deutscher Bundestag (Hrsg.) (2002b): Enquete-Kommission Demographischer Wandel Herausforderungen unserer �lter werdenden Generation an den Einzelnen und die Politik. Zur Sache 3/2002. Deutscher St�dtetag (Hrsg.) (2002): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden, 89. Jahrgang 2002. Berlin. Deutsches Institut f�r Wirtschaftsforschung (DIW) (Hrsg.) (2004): Pressemitteilung vom 15.07.2002. Immer mehr Frauen treiben im Alter regelm��ig Sport (www.diw.de vom 17.02.2005).

Dill, Helga/Frick, Uli/H�fer, Renate/Kl�ver, Barbara/Straus, Florian (2002): Risikoverhalten junger Migrantinnen und Migranten. Expertise f�r das Bundesministerium f�r Gesundheit. Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Gesundheit. Band 141/I. Baden-Baden. [DJI] Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) (2002): Zahlenspiegel. Tageseinrichtungen f�r Kinder. M�nchen. [DJI] Deutsches Jugendinstitut (2005): DJI-Kinderbetreuungsstudie 2005. M�nchen. Deutsches PISA-Konsortium (Hrsg.) (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Sch�lerinnen und Sch�lern im internationalen Vergleich. Opladen. [DSW/HIS] Deutsches Studentenwerk/Hochschulinformationssystem (Hrsg.) (2003): 17. Sozialerhebung (www.his.de/Abt2/Foerderung/hb.soz17/pdf/Hochschulzugang.pdf vom 07.02.2005). Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung (Hrsg.) (2003): Drogen- und Suchtbericht. Berlin. Die Zeit (2005): Hartz IV: Nicht nur die Liebe z�hlt - geschieden dank Hartz, 6/2005, S. 21. Diefenbach, Heike/Klein, Michael (2002): "Bringing Boys Back?. Soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern im Bildungssystem zuungunsten von Jungen am Beispiel der Sekundarschulabschl�sse, in: Zeitschrift f�r P�dagogik 6/2002, S. 938-958. Diekmann, Alexander/Herschelmann, Michael/Pech, Detlef/Schmidt, Konrad (Hrsg.) (1994): Gewohnheitst�ter. M�nner und Gewalt. K�ln. Dittrich Gisela (1998): Behinderte Kinder in Kindertagesst�tten: Wie steht es mit der Entwicklung von Integrationspl�tzen in den Institutionen Krippe, Kindergarten, Hort? Welche Qualit�t braucht Integration?, in: Gemeinsam leben 6/3, S. 100-103. D�ge, Peter/Volz, Rainer (2004): Was machen M�nner mit ihrer Zeit? Zeitverwendung deutscher M�nner nach den Ergebnissen der Zeitbudgetstudie 2001/2002, in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Alltag in Deutschland - Analysen zur Zeitverwendung. Band 43 der Schriftenreihe Forum der Bundesstatistik. Wiesbaden, S. 194-215. D�lling, Dieter/Hermann, Dieter/Simsa, Christiane (2003): Ergebnisse der Bev�lkerungsbefragung in Calw, in: D�lling, Dieter/Feltes, Thomas/Heinz, Wolfgang/Kury, Helmut (Hrsg.): Kommunale Kriminalpr�vention - Analysen und Perspektiven. Ergebnisse der Begleitforschung zu den Pilotprojekten in BadenW�rttemberg. Empirische Polizeiforschung. Band 15. Holzkirchen 2003, S. 58-83. Dribbusch, Heiner (2004): New evidence on gender wage gap and low pay (www.eiro.eurofound.eu.int/2004/04/feature/de0404205f.html vom 21.04.2004). Eckert, Detlef (1997): Abbau Ost: Rente statt Reha, in: Die Gesellschaft der Behinderer. Das Buch zur Aktion Grundgesetz. Hamburg, S. 148-151. Eggen, Bernd (2001): Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, 1. Teil: Methodische Aspekte und empirische Ergebnisse zur Verbreitung gleichgeschlechtlicher Lebensgemeinschaften ohne und mit Kindern, in: BadenW�rttemberg in Wort und Zahl 8/2001, S. 347-350. Ehling Manfred, G�nther Roland (2003): Europ�ische Erhebung �ber Einkommen und Lebensbedingungen, in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Forum der Bundesstatistik 41/2003, S. 27-36. Eichhorst, Werner/Thode, Eric (2002): Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Benchmarking Deutschland Aktuell. Herausgegeben von der Bertelsmann-Stiftung. G�tersloh. Eiermann Nicole, H�u�ler Monika, Helfferich Cornelia, (2000): Lebenssituation, Bedarfslagen und Interessenvertretung von Frauen mit K�rper- und Sinnesbehinderungen. Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Stuttgart. Elections 2004: www.elections2004.eu.int Elliott, Michele (1995): Frauen als T�terinnen. Ruhnmark. Enders, Ursula (Hrsg.) (1995): Zart war ich, bitter war's. Handbuch gegen sexuelle Gewalt an M�dchen und Jungen. K�ln (letzte Ausgabe 2001). Engelbrech, Gerhard (1989) Erfahrungen von Frauen an der dritten Schwelle in:

Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt und Berufsforschung 1/1989, S.100-113. Engelbrech, Gerhard (1999): Besch�ftigungskrise: Nur im Westen profitieren die Frauen vom Strukturwandel: IAB-Materialien, Nr. 2/1999, S. 9-10 (http://doku.iab.de/matab/1999/mat0299.pdf vom 12.01.2004). Engelbrech, Gerhard (2003): Was sagen die Arbeitsmarktdaten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf?, in: Lange, Joachim (Hrsg.): Kinder und Karriere : sozial- und steuerpolitische Wege zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Dokumentation einer Tagung der Evangelischen Akademie Loccum vom 18. bis 20. September 2002. Serie Loccumer Protokolle Nr. 56/02. Rehburg-Loccum, S. 35-74. Engelbrech, Gerhard (2004): Work-Life-Balance und Chancengleichheit Konzepte, Aktivit�ten und Erfahrungen in der Praxis, in: Personalf�hrung 9/2004, S. 54-65. Engelbrech, Gerhard/Jungkunst, Maria (2001a): Arbeitsmarktperspektiven f�r Frauen 2010, in: WSI-Mitteilungen 5/2001, S. 317-322. Engelbrech, Gerhard/Jungkunst, Maria (2001b): Wie bringt man Beruf und Kinder unter einen Hut? Erwerbsbeteiligung von Frauen, in: Informationen f�r die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt f�r Arbeit 20/2001, S. 13231328. Engelbrech, Gerhard/Jungkunst, Maria (2001c): Erwerbsbeteiligung von Frauen: Wie bringt man Beruf und Kinder unter einen Hut? IAB-Kurzbericht Nr. 07/2001. N�rnberg 2001. Engelbrech, Gerhard/Jungkunst, Maria (2001d): Erziehungsurlaub: Hilfe zur Wiedereingliederung oder Karrierehemmnis? IAB-Kurzbericht Nr. 11/2001. N�rnberg 2001. Engelbrech, Gerhard/Jungkunst, Maria (2001e): Arbeitsmarktanalyse: Alleinerziehende Frauen haben besondere Besch�ftigungsprobleme. IAB Kurznachrichten Nr. 2/2001. N�rnberg 2001. Engelbrech, Gerhard/Jungkunst, Maria (2002): Allein erziehende Frauen - trotz zunehmender Bedeutung f�r den Arbeitsmarkt von den Betrieben vernachl�ssigt?, in: Engelbrech, Gerhard (Hrsg.): Arbeitsmarktchancen f�r Frauen. Beitr�ge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. BeitrAB 258. N�rnberg, 2002, S. 283-298. Engstler, Heribert/Menning, Sonja (2003): Die Familie im Spiegel der amtlichen Statistik. Lebensformen, Familienstrukturen, wirtschaftliche Situation der Familien und familiendemographische Entwicklung in Deutschland, in: zum nachdenken 58/2003, S. 2-12. Enzmann, Dirk/Wetzels, Peter (2000): Gewaltkriminalit�t junger Deutscher und Ausl�nder, in: KZfSS 1/2000, S. 142-156. Epstein, Debbie/Elwood, Jannette/Hey, Valerie/Maw, Janet (Hrsg.) (1998): Failing Boys? Issues in Gender and Achievement. London, Philadelphia. Europ�ische Gemeinschaften (2004): Eurostat Jahrbuch 2004. Der statistische Wegweiser durch Europa. Daten aus den Jahren 1992-2002. Luxemburg. Europ�ische Kommission (Hrsg.) (2003): Die soziale Lage in der Europ�ischen Union 2003, Luxemburg. Europ�ische Kommission (Hrsg.) (2004a): Rahmenstrategie der Gemeinschaft zur F�rderung der Gleichstellung von Frauen und M�nnern (2001-2005) (http://europa.eu.int/comm/employment_social/gender_equality/framework/strategy_de .html vom 22.05.2004). Europ�ische Kommission (Hrsg.) (2004b): Gemeinsamer Bericht �ber die soziale Eingliederung. Luxemburg. European Commission (Hrsg.) (2001): Social security & social integration: The employment situation of people with disabilities in the European Union. European Commission (Hrsg.) (2003): Employment in Europe 2003 (http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/eie/annex_key_emp loyment_indicators_de.pdf vom 22.01.2004). European Commission (Hrsg.) (2004): Employment in Europe 2004 (http://europa.eu.int/comm/employment_social/employment_analysis/eie/eie2004_stat_ annex_en.pdf vom 19.12.2004). Eurostat (Hrsg.) (2002): Das Leben von Frauen und M�nnern in Europa. Ein statistisches Portr�t, Daten aus den Jahren 1980-2000. Luxemburg.

Eurostat (Hrsg.) (2003): Besch�ftigung behinderter Menschen in Europa 2002. Europ�ische Gemeinschaft, Thema 3 - 26/2003. Bearbeitet von Dupr� Didier und Karjalainen Antti. Eurostat (2005): Frauenanteile bei den Studierenden im Terti�rbereich (http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/page?_pageid=1996... vom 01.06.05). Expertengruppe des Europarates (1997): Abschlu�bericht der Expertengruppe des Europarates zur Bek�mpfung von Gewalt gegen Frauen einschlie�lich eines Aktionsplans, Materialien zur Frauenpolitik Nr. 65/1997. Herausgegeben vom Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Bonn. Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens (2004): Schlussbericht der unabh�ngigen Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens: Der Weg in die Zukunft. 28.Juli 2004 (www.bmbf.de/pub/schlussbericht_kommission_lll.pdf vom 29.11.2004). Ewinkel, C./Hermes, Gisela (Hrsg.) (1985): Geschlecht: Behindert - Besonderes Merkmal: Frau. Ein Buch von behinderten Frauen. M�nchen. Faulstich-Wieland, Hannelore (2004): Schule und Geschlecht, in: Helsper, Werner/B�hm, Jeanette (Hrsg.): Handbuch der Schulforschung. Wiesbaden, S. 647-669. FDP (2003): Beschluss des Bundesvorstandes der FDP. Offensive f�r mehr Frauen in der FDP. Berlin (7. April 2003). Feller, Gisela (2000): Berufsfachschulen - Joker auf dem Weg in den Beruf?, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 2/2000, S. 17-23. Fendrich, Sandra/Schilling, Matthias (2004): Informelle Betreuungssettings in der au�erfamilialen Kinderbetreuung, in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Alltag in Deutschland - Analysen zur Zeitverwendung. Band 43 der Schriftenreihe Forum der Bundesstatistik. Wiesbaden, 2004, S. 131-148. Fiolka L. (1988): Invalidit�t, in: Das Gesundheitswesen DDR. Institut f�r Medizinische Statistik und Datenverarbeitung. Im Auftrag des Ministeriums f�r Gesundheitswesen, S. 358-366. Forschungsverbund (2004): Gewalt gegen M�nner. Personale Gewaltwiderfahrnisse von M�nnern in Deutschland. Abschlussbericht der Pilotstudie (www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte.html vom 14.02.2005). Fourasti�, Jean (1954): Die gro�e Hoffnung des zwanzigsten Jahrhunderts. K�ln. Frank-Bosch, Birgit (2002): Verdienstabstand zwischen M�nnern und Frauen, in: Wirtschaft und Statistik 5/2002, S. 395-409. Friedrich Ebert Stiftung (Hrsg.) (2003): Frauen-Politik & Gender-Politik Arbeitsberichte 2002. Bonn. Fthenaktis, Wassilios/Minsel Beate (2002): Die Rolle des Vaters in der Familie. Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Familie Senioren, Frauen und Jugend, Band 213. Stuttgart. Fuchs, Johann/Weber, Brigitte (2004): Frauen in Ostdeutschland. Erwerbsbeteiligung weiterhin hoch: IAB-Kurzbericht Nr. 04/2004. N�rnberg (http://doku.iab.de/kurzber/2004/kb0404.pdf vom 12.05.2004). Gartner, Alan/Riessman, Frank (1978): Der aktive Konsument in der Dienstleistungsgesellschaft. Zur politischen �konomie des terti�ren Sektors. Frankfurt a.M. Gast, Gabriele (1985): Stichwort "Frauen", in: DDR-Handbuch. K�ln, S. 443-449. Gei�el, Brigitte (1999): Politikerinnen. Politisierung und Partizipation auf kommunaler Ebene. Opladen. Gei�el, Brigitte/Sauer, Birgit (2001): Transformationsprozess und Geschlechterverh�ltnisse in den neuen Bundesl�ndern, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 39-40. Gei�el, Brigitte/Penrose, Virginia (2003): Dynamiken der politischen Partizipation und Partizipationsforschung (www.fuberlin.de/gpo/pdf/geissel_penrose/geissel_penrose.pdf vom 26.04.2004). Gensicke, Thomas (2004): Freiwilliges Engagement in Deutschland 1999 - 2004. Ergebnisse der repr�sentativen Trenderhebung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und

b�rgerschaftlichem Engagement. Durchgef�hrt im Auftrag des BMFSFJ. Vorgelegt von TNS Infratest Sozialforschung. M�nchen (unver�ffentlichte Rohfassung vom Oktober 2004). Gerhard, Ute/Knijn, Trudie/Weckwert, Anja (2003): Erwerbst�tige M�tter. M�nchen. Gershuny, Jonathan I. (1981): Die �konomie der nachindustriellen Gesellschaft. Produktion und Verbrauch von Dienstleistungen. Frankfurt a.M. Gesundheitsberichterstattung des Bundes (laufende Aktualisierungen im Internet unter www.gbe-bund.de). Gille, Martina/Kr�ger, Winfried (Hrsg.) (2000): Unzufriedene Demokraten. Politische Orientierungen der 16- bis 29j�hrigen im vereinigten Deutschland. Opladen. Gille, Martina/Marbach, Jan (2004): Arbeitsteilung von Paaren und ihre Belastung mit Zeitstress, in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Alltag in Deutschland Analysen zur Zeitverwendung. Band 43 der Schriftenreihe Forum der Bundesstatistik. Wiesbaden, 2004, S. 86-113. Gille, Martina/Queisser, Hannelore (2002): B�rgerschaftliches Engagement junger Frauen und M�nner, in: Corneli�en, Waltraud u.a. (Hrsg.): Junge Frauen - junge M�nner. Daten zu Lebensf�hrung und Chancengleichheit. Opladen, S. 205-256. Glammeier, Sandra/M�ller, Ursula/Schr�ttle, Monika (2004): Unterst�tzungs- und Hilfebedarf aus der Sicht gewaltbetroffener Frauen. Ergebnisse der Gruppendiskussionen (www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte.html vom 14.02.2005). Glaeske, Gerd (2003): Psychotrope und andere Arzneimittel mit Missbrauchs- und Abh�ngigkeitspotential, in: Deutsche Hauptstelle f�r Suchtfragen (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2004. Geesthacht, S. 64-82. Glasl, Markus (2003): Besch�ftigungssituation von Frauen im Handwerk. Handwerkswirtschaftliche Reihe Band 116. Herausgegeben vom Ludwig-Fr�hlerInstitut. M�nchen (www.lfi-muenchen.de/ihw/frauen.pdf vom 22.06.2004). Glatzer, Wolfgang unter Mitarbeit von Rabea Kr�tschmer-Hahn (2004): Integration und Partizipation junger Ausl�nder vor dem Hintergrund ethnischer und kultureller Identifikation. Ergebnisse des Integrationssurveys des BiB, Materialen zur Bev�lkerungswissenschaft, Heft 105c. Wiesbaden. Gloor, Daniela/Meier, Hanna (2003): Gewaltbetroffene M�nner - wissenschaftliche und gesellschafts-politische Einblicke in eine Debatte, in: Die Praxis des Familienrechts 3/2003, S. 526-547. Godenzi, Alberto (1992): M�nnerlogik am Arbeitsplatz, in: Heiliger, Anita/Gerhart, Ulrike/Stehr, Annette (Hrsg.): Tatort Arbeitsplatz. Sexuelle Bel�stigung von Frauen. M�nchen, S. 39-47. Goldberg, Brigitta U. (2003): Freizeit und Kriminalit�t bei Jugendlichen. Zu den Zusammenh�ngen zwischen Freizeitverhalten und Kriminalit�t. Baden-Baden. Goldstein, Joshua/Lutz, Wolfgang/Testa, Maria Rita (2003): The emergence of subreplacement family size ideals in Europe. Vienna Institute of Demography, Vienna 2003 (European Demographic Research Papers;2) (www.oeaw.ac.at/vid/publications/EDRP_No2.pdf). Grabka, Markus M./Krause, Peter (2005): Einkommen und Armut von Familien und �lteren Menschen, in: Wochenbericht des DIW Berlin 9/2005, S. 155-162. Granato, Mona (2004): Qualifizierte Berufsausbildung f�r alle: Junge Frauen im Ost-West-Vergleich, in: WSI Mitteilungen 10 (Monatszeitschrift des Wirtschaftsund Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans B�ckler Stiftung). Granato, Mona (2005): Chancengleichheit f�r (junge) Frauen in der beruflichen Bildung? M�glichkeiten des Girls? Day 2005 nutzen. Herausgegeben vom Bundesinstitut f�r Berufsbildung. Bonn (www.bibb.de/de/4925.htm). Granato, Mona/Ulrich, Joachim-Gerd (2001): �bergang an der zweiten Schwelle. Ein Vergleich zwischen betrieblich und au�erbetrieblich ausgebildeten jungen Fachkr�ften, in: Institut f�r Wirtschafts- und Sozialforschung (Hrsg.): Staatlich gef�rderte berufliche Erstausbildung - Chancen der Absolventen auf dem Arbeitsmarkt. Chemnitz.

Granato, Mona/Dorau, Ralf (2004): Junge Fachkr�fte an der zweiten Schwelle, in: Informationen f�r die Beratungs- und Vermittlungsdienste der Bundesanstalt f�r Arbeit. Heft 25. G�nther, Roswitha/Kavemann, Barbara/Ohl, Dagmar (1993): Modellprojekt Beratungsstelle und Zu-fluchtswohnung f�r sexuell missbrauchte M�dchen von "Wildwasser" - Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen Missbrauch an M�dchen e.V. Abschlu�bericht der wissenschaftlichen Begleitung. Berlin u.a. Hackauf, Horst/Winzen, Gerda (2004): Gesundheit und soziale Lage von jungen Menschen in Europa. Wiesbaden. Hafenegger, Benno (1992): M�nnliche Jugendliche und Gewalt, in: Sozialmagazin 1/1992, S. 26-31. Hagemann-White, Carol (1987): K�nnen Frauen die Politik ver�ndern?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 9-10/87, S. 29-37. Hagemann-White, Carol (1997): Die feministische Gewaltdiskussion: Paradoxe, Blockaden und neue Ans�tze, in: Hagemann-White, Carol/Kavemann, Barbara/Ohl, Dagmar (Hrsg.): Parteilichkeit und Solidarit�t. Praxiserfahrungen und Streitfragen zur Gewalt im Geschlechterverh�ltnis. Bielefeld, S. 237-260. Hagemann-White, Carol (2001): European Research on the Prevalence of Violence Against Women, in: Violence Against Women 7/2001, S. 732-759. Hagemann-White, Carol/Sabine Bohne (2003): Versorgungsbedarf und Anforderungen an Professionelle im Gesundheitswesen im Problembereich Gewalt gegen Frauen. Expertise f�r die Enquetekommission "Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in NRW". Osnabr�ck, D�sseldorf (http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.1/EK/EKALT/13_EK2/Gewalt_Expertise_En dfassung2.pdf). Hahn Daphne (2001): Haus- und Familienarbeit und ihre Auswirkung auf Gesundheit, in: Frauen mit Behinderung, in: BMFSFJ (Hrsg.): Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland. Schriftenreihe Band 209. Stuttgart, Berlin, S. 435-446. Halm, Dirk/Martina Sauer (2004): Freiwilliges Engagement von T�rkinnen und T�rken in Deutschland. Projekt der Stiftung Zentrum f�r T�rkeistudien im Auftrag des BMFSFJ. Essen. Hampele, Anne (1993): "Arbeite mit, plane mit, regiere mit" - Zur politischen Partizipation von Frauen in der DDR, in: Helwig, Gisela/Nickel, Hildegard Maria (Hrsg.) Frauen in Deutschland 1945-1992. Bonn: Bundeszentrale f�r politische Bildung, S. 281-320. Hashima, Patricia/Finkelhor, David (1999): Violent Victimization of Youth versus Adults in the National Crime Victimisation Survey, in: Journal of Interpersonal Violence 8/1999, S. 799-820. H�u�ermann, Hartmut/Siebel, Walter (1996): Soziologie des Wohnens. Eine Einf�hrung in Wandel und Ausdifferenzierung des Wohnens. Weinheim u.a. H�u�ler, Monika/Wacker, Elisabeth/Wetzler, Rainer (1996): Lebenssituation von Menschen mit Behinderung in privaten Haushalten. Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Gesundheit. Baden-Baden. H�u�ler-Sczepan Monika (2001): Frauen mit Behinderung, in: BMFSFJ (Hrsg.): Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland. Schriftenreihe Band 209. Stuttgart, Berlin, S. 515-530. Heiliger, Anita (2000a): T�terstrategien und Pr�vention. Sexueller Mi�brauch an M�dchen innerhalb familialer und familien�hnlicher Strukturen. M�nchen. Heiliger, Anita (2000b): Pr�vention von Gewalt gegen Frauen: M�nnlichkeitsbilder ver�ndern, in: Deutsche Jugend 12/200, S. 531-536. Heiliger, Anita (2000c): M�nnergewalt gegen Frauen beenden. Strategien und Handlungsans�tze am Beispiel der M�nchner Kampagne gegen M�nnergewalt an Frauen und M�dchen/Jungen. Opladen. Heiliger, Anita (2002a): Erfahrungen von M�dchen und jungen Frauen mit Gewalt und Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts, in: Zeitschrift f�r Frauenforschung 1+2/2002, S. 60-66. Heiliger, Anita (2002b): M�dchenarbeit im Gendermainstream. Ein Beitrag zu

aktuellen Diskussionen. M�nchen. Heiliger, Anita (2004): M�dchenarbeit in Jugendhilfe und Jugendarbeit - 20 Jahre nach dem sechsten Kinder- und Jugendbericht, in: Bruhns, Kirsten (Hrsg.): Geschlechterforschung in der Kinder- und Jugendhilfe. Praxisstand und Forschungsperspektiven. Wiesbaden 2004, S.73-94. Heiliger, Anita (2005): Sexueller Missbrauch an Kindern: 30 Jahre �ffentlichkeit, Aufkl�rung, Ma�nahmen, in: Wildwasser Berlin e.V.: Dokumentation des Kongresses anl�sslich des 20j�hrigen Bestehens von Wildwasser Berlin. Berlin (im Erscheinen). Heiliger, Anita/Hoffmann, Steffi (Hrsg.) (1998): Aktiv gegen M�nnergewalt. Kampagnen und Ma�nahmen gegen Gewalt an Frauen international. M�nchen. Heiliger, Anita/Gerhart, Ulrike/Stehr, Annette (Hrsg.) (1992): Tatort Arbeitsplatz. Sexuelle Bel�stigung von Frauen. M�nchen. Heinz, Walter R. (1998): Berufliche und betriebliche Sozialisation, in: Hurrelmann, Klaus/Ulich, Dieter (Hrsg.): Handbuch der Sozialisationsforschung. Weinheim, Basel 1998, S. 397-415. Heinz, Wolfgang (2002): Frauenkriminalit�t, in: Bew�hrungshilfe 2/2002, S. 131152. Heinz, Wolfgang (2003): Jugendkriminalit�t in Deutschland. Kriminalstatistische und kriminologische Befunde. Konstanz (www.uni-konstanz.de/rtf/kik vom 01.07.2003). Heinz, Wolfgang (2004): Kriminalit�t von Deutschen nach Alter und Geschlecht im Spiegel von Polizeilicher Kriminalstatistik und Strafverfolgungsstatistik. Konstanz (www.uni-konstanz.de/rtf/kik vom 01.06.2004). Heinz, Wolfgang/Spie�, Gerhard (2003): Ergebnisse der Bev�lkerungsbefragung in Ravensburg-Weingarten, in: D�lling, Dieter/Feltes, Thomas/Heinz, Wolfgang/Kury, Helmut (Hrsg.): Kommunale Kriminalpr�vention - Analysen und Perspektiven. Ergebnisse der Begleitforschung zu den Pilotprojekten in Baden-W�rttemberg. Empirische Polizeiforschung. Band 15. Holzkirchen 2003, S. 141-174. Heinzel-Gutenbrunner, Monika (2001): Einkommen, Einkommensarmut und Gesundheit, in: Mielck, Andreas/Bloomfield, Kim (Hrsg.): Sozial-Epidemiologie. Eine Einf�hrung in die Grundlagen. Ergebnisse und Umsetzungsm�glichkeiten. Weinheim, M�nchen, S. 39-49. Helfferich, Cornelia (2002): Frauen - leben. Herausgeben von der Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung. K�ln. Helfferich, Cornelia/Klindworth, Heike/Wunderlich, Holger (2004): M�nner - leben. Herausgegeben von der Bundeszentrale f�r gesundheitliche Aufkl�rung. K�ln. Helmert, Uwe/Mielck, Andreas/Shea, Steven (1997): Poverty and health in West Germany, in: Sozial- und Pr�ventivmedizin 42, S. 276-285. Hendel-Kramer, Anneliese (2001): Riskantes Verhalten, h�usliche Unf�lle, St�rze. In: Frauen mit Behinderung, in: BMFSFJ (Hrsg.): Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland. Schriftenreihe Band 209, Stuttgart, Berlin, S. 235-243. Herlyn, Ingrid/Dorothea Kr�ger (Hrsg.) (2003): Sp�te M�tter. Eine empirischbiographische Untersuchung in West- und Ostdeutschland. Opladen. Hermann, Dieter (2003): Werte und Kriminalit�t. Konzeption einer allgemeinen Kriminalit�tstheorie. Wiesbaden. Hermann, Dieter (2004): Geschlechtsspezifische Aspekte der Gewaltpr�vention, in: Bannenberg, Brit-ta/Marks, Erich/Coester, Marc (Hrsg.): Kommunale Kriminalpr�vention. Ausgew�hlte Beitr�ge des 9. Deutschen Pr�ventionstages (17. und 18. Mai 2004 in Stuttgart). Bad Godesberg. Hermann, Dieter/D�lling, Dieter (2001): Kriminalpr�vention und Wertorientierungen in komplexen Gesellschaften. Analysen zum Einfluss von Werten, Lebensstilen und Milieus auf Delinquenz, Viktimisierung und Kriminalit�tsfurcht. Mainz. Hermes, Gisela (Hrsg.) (1998): Kr�cken, Babys und Barrieren. Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben, Kassel. Hermes, Gisela (2000): Behinderte Frauen und die Gyn�kologie (www.bifos.de vom 07.12. 2000).

Hermes, Gisela (2001): Umfrage in Einrichtungen zur beruflichen Rehabilitation, in: informationsblatt der bundes organisationsstelle behinderte Frauen 5/2001. Hermes, Gisela (2004): Behinderung und Elternschaft leben - kein Widerspruch: Eine Studie zum Unterst�tzungsbedarf k�rper- und sinnesbehinderter Eltern in Deutschland. Neu-Ulm. Hermes, Gisela (o.J.) : Umfrage zur geschlechtsspezifischen Pflege. Assistenz bei behinderten Frauen. (www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/PRM24494-Umfrage,property=pdf.pdf vom 21.06.2005). He�-Meining, Ulrike (2000): Interesse am politischen Engagement und Formen politisch-gesellschaftlicher Beteiligung, in: Weidacher, Alois (Hrsg.): In Deutschland zu Hause. Politische Orientierungen griechischer, italienischer, t�rkischer und deutscher junger Erwachsener im Vergleich. Opladen, S. 191-224. Heyne, Claudia (1993): T�terinnen. Offene und versteckte Aggression von Frauen. Z�rich. Hinz, Thomas/Gartner, Hermann (2005): Lohnunterschiede zwischen Frauen und M�nnern in Branchen, Berufen und Betrieben. IAB Discussion Paper. No. 4/2005. Beitr�ge zum wissenschaftlichen Dialog aus dem Institut f�r Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. N�rnberg. Hoecker, Beate (1995): Politische Partizipation von Frauen. Ein einf�hrendes Studienbuch. Opladen. Hoecker, Beate (1998a): Politische Partizipation und Repr�sentation von Frauen im europ�ischen Vergleich, in: ders. (Hrsg.) Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. Opladen, S. 379-398. Hoecker, Beate (1998b): Zwischen Macht und Ohnmacht: Politische Partizipation von Frauen in Deutschland, in: ders. (Hrsg.): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. Opladen, S. 65-90. Hoecker, Beate/Fuchs, Gesine (Hrsg.) (2004): Handbuch Politische Partizipation von Frauen in Europa. Band II: Die Beitrittsstaaten. Wiesbaden. Holst, Bettina (2004): Pragmatisch, offensiv, meidend - weibliche Copingstrategien als Reaktionen auf Kriminalit�tsfurcht (www.senbjs.berlin.de/jugend/landeskommisson_berlin_gegen_gewalt/veroeffentlichungen/berliner_forum_gewaltpraevention _12_2003/bfg_12_2003_09_holst.pdf vom 01.11.2004). Holst, Elke (2002): Zu wenig weibliche F�hrungskr�fte unter den abh�ngig Besch�ftigten, in: Wochenbericht des DIW Berlin 48/2002 (www.diw.de/deutsch/produkte/publikationen/ wochenberichte/docs/02-48-2.html#HDR0 vom 13.03.2004). Holzbecher, Monika/Braszeit, Anne/M�ller, Ursula/Plogstedt, Sibylle (1990): Sexuelle Bel�stigung am Arbeitsplatz. Stuttgart u.a. Honig, Sebastian (1992): Verh�uslichte Gewalt. Sozialer Konflikt, wissenschaftliche Konstrukte, Handlungssituationen. Eine Explorativstudie �ber Gewalthandeln von Familien. 2. erweiterte Aufl. Frankfurt a.M. Horstk�tter, Marianne (1989): Frauen in der Kommunalpolitik. Einflussfaktoren auf die politische Partizipation von Frauen in kommunalen R�ten - eine Regionalstudie. Frankfurt a.M. Hradil, Stefan (2004): Die Sozialstruktur Deutschlands im internationalen Vergleich. Wiesbaden. HRG (2002): HOCHSCHULRAHMENGESETZ: in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), zuletzt ge�ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. August 2002 (BGBl. I S. 3138), � 2 Absatz 4. Hufnagel, Rainer (2002): Die Kosten von Kindern und die Kosten einer egalit�ren Partnerschaft, in: Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 1/2002, S. 114-125. Hunt, Jennifer (2002): The Transition in East Germany: When is a Ten Per Cent Fall in the Gender Wage Gap Bad News?, in: Journal of Labour Economics 20/2002, S. 148169. Hurrelmann, Klaus (1990): Sozialisation und Gesundheit, in: Schwarzer, Ralf (Hrsg.): Gesundheitspsychologie - Ein Lehrbuch. G�ttingen, S. 93-101. Hurrelmann, Klaus (1996): Das deutsche Schulsystem privatisiert sich, in: P�dagogik 9/1996,

S. 35-39. Hurrelmann, Klaus/Kolip, Petra (Hrsg.) (2002): Geschlecht, Gesundheit und Krankheit. Bern. HWO Gesetz zur Ordnung des Handwerks (2003) vom 17. September 1953 BGBl l 1953, 1411, zuletzt ge�ndert durch Art. 35b G vom 24.12.2003 I 2954. Siebenter Abschnitt: Berufliche Bildung behinderter Menschen, �� 42b bis 42e. ICF (Hrsg.) (2004): Internationale Klassifikation der Funktionsf�higkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation, Deutsches Institut f�r Medizinische Dokumentation und Information. WHO-Zentrum f�r die Familie Internationaler Klassifikationen (DIMDI) Genf. Igl, Gerhard (2002): Das Recht auf Pflegekr�fte des eigenen Geschlechts unter besonderer Ber�cksichtigung der Situation pflegebed�rftiger Frauen. Kiel. Infratest Burke Sozialforschung (Hrsg.) (1995): Erfolg von Frauen bei Kommunalwahlen in Baden-W�rttemberg, durchgef�hrt von Sibylle Picot, Bernhard von Rosenbladt unter Mitarbeit von Alexandra Muth. Untersuchung im Auftrag des Ministeriums f�r Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst, Baden-W�rttemberg. M�nchen. Dezember 1995 (unver�ffentlichtes Manuskript). Infratest Sozialforschung (Hrsg.) (2003): Hilfe- und Pflegebed�rftige in Privathaushalten in Deutschland 2002. Schnellbericht. Erste Ergebnisse der Repr�sentativbefragung im Rahmen des Forschungsprojektes "M�glichkeiten und Grenzen einer selbst�ndigen Lebensf�hrung hilfe- und pflegebed�rftiger Menschen in privaten Haushalten" (im Auftrag des BMFSFJ). M�nchen (Manuskript). Institut f�r Demoskopie Allensbach (2004) Einflussfaktoren auf die Geburtenrate Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 5177 (Manuskript). Institut f�r L�nderkunde, Leipzig (Hrsg.) (2002): Nationalatlas Bundesrepublik Deutschland. Bildung und Kultur. Heidelberg. Berlin. Institut f�r Medizinische Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.): Das Gesundheitswesen DDR. Jahrbuch zu Gesundheitsdaten. Berlin. Inter-Parliamentary Union (Hrsg.) (2005): Women in National Parliaments, Situation as of 28 February 2005. http://www.ipu.org/wmn-e/arc/world280205.htm, Torben/Soskice, David (2000): Unions, Employers and Central Banks: Wage Bargaining and Macroeconomic Regimes in an Integrating Europe. Cambridge. Jenter, Anne: An den Rand gedr�ngt, in: prek�r 13/2004, S. 4. Jochmann-D�ll, Andrea (1990): Gleicher Lohn f�r gleichwertige Arbeit. Ausl�ndische und deutsche Erfahrungen. M�nchen. Mehring. Jurczyk, Karin/Rauschenbach, Thomas/Tietze, Wolfgang/Keimeleder, Lis/Schneider, Kornelia/Schumann, Marianne/Stempinski, Susanne/Wei�, Karin/Zehnbauer, Anne (2004): Von der Tagespflege zur Familientagesbetreuung. Zur Zukunft �ffentlich regulierter Kinderbetreuung im Privathaushalt. Gutachten im Auftrag des BMFSFJ. Weinheim u.a. Kahle, Irene (2004): Alleinerziehende im Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie, in: Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Alltag in Deutschland - Analysen zur Zeitverwendung. Band 43 der Schriftenreihe Forum der Bundesstatistik. Wiesbaden, S. 175-193. Kaufmann, Franz-Xaver (1997): Strukturwandel der Familie, in: zum nachdenken 58/1997, S. 2-12. Kaufman, Michael (1996): Die Konstruktion von M�nnlichkeit und die Triade m�nnlicher Gewalt, in: BauSteineM�nner (Hrsg.): a.a.O. Berlin u.a. Kavemann, Barbara (1994): T�terinnen. Frauen, die M�dchen und Jungen sexuell missbrauchen. K�ln. Kavemann, Barbara/Lohst�ter, Ingrid (1984): V�ter als T�ter, Reinbek b.H. Kavemann, Barbara/Leopold, Beate/Schirrmacher, Gesa/Hagemann-White, Carol (2001): Modelle der Kooperation gegen h�usliche Gewalt. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Berliner Interventionsprojektes gegen h�usliche Gewalt (BIG). Band 193 der Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Stuttgart. Kersten, Joachim (1993): Der M�nnlichkeitskult. �ber die Hintergr�nde der Jugendgewalt, in: Psychologie heute 9/1993, S. 50-57.

Kies, Sabine (1995): Die Ver�nderung der Lebenssituation von Frauen mit Beeintr�chtigungen im Ostteil Berlins seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Berlin. Kimmel, Michael S. (2002): Gender Symmetry in Domestic Violence. A Substantive and methodologi-cal Research Review, in: Violence against Women 11/2002, S. 1332-1363. Klammer, Ute (2000a): Soziale Sicherung, in: Klammer, Ute/Klenner, Christina/Ochs, Christiane/Radke, Petra/Ziegler, Astrid (Hrsg.): WSI-FrauenDatenReport. Berlin, S. 267-345. Klammer, Ute (2000b): Altersicherung von Frauen als Aufgabe und Chance der anstehenden Rentenstrukturreform, in: WSI Mitteilungen 2/2000, S. 179-191. Klammer, Ute/Klenner, Christina (2004): Geteilte Erwerbst�tigkeit - gemeinsame F�rsorge. Strategien und Perspektiven der Kombination von Erwerbs- und Familienleben in Deutschland, in: Leitner, S./Ostner, Ilona/Schranzenstaller, M. (Hrsg.): Wohlfahrtsstaat und Geschlechterverh�ltnis im Umbruch. Was kommt nach dem Ern�hrermodell? Wiesbaden 2004, S. 177-207. Kleiber, Dieter/Meixner, Sabine (2000): Aggression und (Gewalt-)delinquenz bei Kindern und Jugendlichen: Ausma�, Entwicklungszusammenh�nge und Pr�vention. Gespr�chspsychotherapie und Personzentrierte Beratung 3/2000, S. 191-205. Klein, Thomas/Unger, Reiner (2001): Einkommen, Gesundheit und Mortalit�t in Deutschland, Gro�britannien und den USA, in: K�lner Zeitschrift f�r Soziologie und Sozialpsychologie 53, S. 96-110. Knorr-Cetina, Karin (2000): Die Wissensgesellschaft, in: Pongs, Armin (Hrsg.): In welcher Gesellschaft leben wir eigentlich? M�nchen, S. 149-170. Kommission der Europ�ischen Gemeinschaften (Hrsg.) (2003): Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen. Chancengleichheit f�r Frauen und M�nner in der Europ�ischen Union - Jahresbericht 2002. Kommission der Europ�ischen Gemeinschaften (Hrsg.) (2004): Bericht der Kommission an den Rat, das Europ�ische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen. Bericht zur Gleichstellung von Frau und Mann. Kommission der Europ�ischen Gemeinschaften (Hrsg.) (2005): Bericht der Kommission an den Rat, das Europ�ische Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschuss sowie den Ausschuss der Regionen. Bericht zur Gleichstellung von Frau und Mann. Kopp, Johannes (1994): Scheidung in der Bundesrepublik. Wiesbaden. Koppelin, Frauke/M�ller, Rainer (2004): Macht Arbeit M�nner krank? Arbeitsbelastungen und arbeitsbedingte Erkrankungen bei M�nnern und Frauen, in: Altgeld, Thomas (Hrsg.): M�nnergesundheit. Weinheim, M�nchen 2004, S. 121-134. Kostka, Kerima (2004): Im Interesse des Kindes? Elterntrennung und Sorgerechtsmodelle in Deutschland, Gro�britannien und den USA. Frankfurt a.M. Krah�, Barbara/Scheinberger-Olwig, Renate (2002): Sexuelle Aggression. Verbreitungsgrad und Risikofaktoren bei Jugendlichen und Erwachsenen. G�ttingen. Kramer, Caroline (2003): Sicherheit im �ffentlichen Raum. Das Beispiel Heidelberg (http://geogr.elte.hu/Frontiers2003/20_1_Kramer.pdf vom 01.12.2004). Kraus, Ludwig/Augustin, Rita (2001): Repr�sentativerhebung zum Gebrauch psychoaktiver Substanzen bei Erwachsenen in Deutschland 2000, in: SUCHT 47, Sonderheft 1. Krell, Gertraude (2004): Arbeit und Geschlecht in der Betriebswirtschaftslehre. Discussion Papers 8/2004 (www.gendanetz.de/files/document47.pdf). Krell, Gertraude/Ortlieb, Renate (2003): Umsetzung der "Vereinbarung zwischen der Bundesregierung und den Spitzenverb�nden der deutschen Wirtschaft zur F�rderung der Chancengleichheit von Frauen und M�nnern in der Privatwirtschaft" vom 02.07.2001. Ergebnisse einer Unternehmensbefragung im Auftrag der Hans-B�cklerStiftung und des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Berlin. Kreuter, Frauke (2002): Kriminalit�tsfurcht: Messung und methodische Probleme. Opladen. Kr�ger, Helga (2000): Unterschiedliche Lebenswelten von M�dchen und Jungen, in: FORUM Jugendhilfe 2/2000, S. 45-50. Kury, Helmut/Obergfell-Fuchs, Joachim (1998): Kriminalit�tsfurcht und Alter:

Ergebnisse aus Ost- und Westdeutschland, in: Monatsschrift f�r Kriminologie und Strafrechtsreform 3/1998, S. 198-217. Kury, Helmut/Obergfell-Fuchs, Joachim (2003): Kriminalit�tsfurcht und ihre Ursachen, in: Der B�rger im Staat 1/2004, S. 9-18. Kury, Helmut/Smartt, Ursula (2002): Gewalt an Strafgefangenen. Ergebnisse aus dem Anglo-amerikanischen und deutschen Strafvollzug, in: Zeitschrift f�r Strafvollzug und Straff�lligenhilfe 6/2002, S. 323-339. Kury, Helmut/Obergfell-Fuchs, Joachim/W�rger, Michael (2000): Gemeinde und Kriminalit�t. Eine Untersuchung in Ost- und Westdeutschland. Kriminologische Forschungsberichte aus dem Max-Planck-Institut f�r ausl�ndisches und internationales Strafrecht. Band 57. Freiburg i.Br. Kury, Helmut/D�rmann, Uwe/Richter, Harald/W�rger, Michael (1996): Opfererfahrung und Meinungen zur inneren Sicherheit in Deutschland. Ein empirischer Vergleich von Viktimisierungen. Anzeigeverhalten und Sicherheitseinsch�tzung in Ost- und West vor der Vereinigung. Wiesbaden. Lachenmaier, Werner (2004): Kinderbetreuung f�rdert Erwerbsbeteiligung von M�ttern - und steigert Familieneinkommen (www.familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/a_Familienforschung/s_660.html vom 13.09.2004). Lampert, Thomas/Ziese, Thomas (2005): Armut, soziale Ungleichheit und Gesundheit. Expertise des Robert Koch-Instituts zum 2. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Bonn. Lange, Carmen (1998): Sexuelle Gewalt gegen M�dchen. Beitr�ge zur Sexualforschung. Stuttgart. Lehmann, Katrin/Wilhelm, Bettina (Hrsg.) (2002): M�nnergewalt. Einmischen statt ignorieren. Eine Stadt im Diskurs. Frankfurt a.M. Lempert, Joachim/Oelemann Burkhard (1995): "...dann habe ich zugeschlagen". M�nner-Gewalt gegen Frauen. Hamburg. Lenz, Hans-Joachim (1996): Spirale der Gewalt. Jungen und M�nner als Opfer von Gewalt. Berlin. Lenz, Karl (2003): Familie - Abschied von einem Begriff?, in: Erw�gen, Wissen, Ethik 3/2003, S. 485-498. Limbach, Jutta (1988): Die Entwicklung des Familienrechts seit 1949, in: NaveHerz, Rosemarie (Hrsg.): Wandel und Kontinuit�t der Familie in der Bundesrepublik Deutschland, Stuttgart, S. 11-35. Louis, Chantal (2004): �berall Aufbruch und �berfl�ssige H�rden, in: Emma 2/2004, S. 70-75. Ludwig, Isolde/Schlevogt, Vanessa/Klammer, Ute/Gerhard, Ute (2002): Managerinnen des Alltags. Strategien erwerbst�tiger M�tter in Ost- und Westdeutschland.Berlin. Lutz, Wolfgang/Milewski, Nadja (2004): Als ideal angesehene Kinderzahl sinkt unter zwei. Wandel der Normen in �sterreich und Deutschland, in: Demografische Forschung aus erster Hand 2/2004, S. 1 f. Lutzau, Mechthild von/Metz-G�ckel, Sigrid (1996): Wie ein Fisch im Wasser. Zum Selbstverst�ndnis von Schulleiterinnen und Hochschullehrerinnen, in: Metz-G�ckel, Sigrid/Wetterer, Angelika (Hrsg.): Vorausdenken - Querdenken - Nachdenken. Frankfurt a.M., New York 1996, S. 211-236. Lux Ulrike (2000): Behinderte Eltern: (Fast) unsichtbar und doch �berall. Expertise zur Lebenssituation von Eltern mit K�rper- und Sinnesbehinderungen in der Bundesrepublik Deutschland, in: Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Materialien zur Familienpolitik Nr. 7, Juni 2000. Maier, Friederike (1997): Entwicklung der Frauenerwerbst�tigkeit in der Europ�ischen Union, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 52/1997, S. 15-27. Maier, Friederike/Schettkat, Roland (1988): Potentiale aktiver Arbeitsmark- und Besch�ftigungspolitik. Discussion Paper FS I 88 - 17/1988. Wissenschaftszentrum Berlin f�r Sozialforschung. Berlin. Meinhardt, Volker/Schupp, J�rgen/Schwarze, Johannes/Wagner, Gert (1997): Einf�hrung der Sozialversicherungspflicht f�r 610-Mark-Jobs und Abschaffung der Pauschalbesteuerung, in: DIW Wochenbericht 45/1997

(www.diw.de/deutsch/produkte/publikationen/wochenberichte/docs/97-45-2.html vom 14.02.2005). Meixner, J�rgen (1996): Traumberuf oder Alptraum Beruf? Von den kindlichen Identifikationsmustern zur Berufswahl Jugendlicher und junger Erwachsener, in: Schober, Karen/Gaworek, Maria (Hrsg.): Berufswahl: Sozialisations- und Selektionsprozesse an der ersten Schwelle. N�rnberg 1996, S. 37-46. Michel, Marion/Riedel, Steffi/H�u�ler-Sczepan, Monika (2001): Frauen mit Behinderungen im Freistaat Sachsen. Wissenschaftliche Begleitung beim Aufbau eines s�chsischen Netzwerkes von Frauen mit Behinderungen. Freistaat Sachsen. Staatsministerin f�r Gleichstellung von Frau und Mann, Dresden. Michel, Marion/Riedel, Steffi/H�u�ler-Sczepan Monika (2003): Lebenswelten behinderter Kinder und Jugendlicher in Sachsen. Herausgegeben vom Staatsministerium f�r Soziales des Freistaates Sachsen, Dresden. Mieck, Ingrid (2005): Essst�rungen - Zahlen und Fakten, in: Deutsche Hauptstelle f�r Suchtfragen (DHS) e.V. (Hrsg.): Jahrbuch Sucht 2005, S. 111 (www.optiserver.de/dhs/presse_65.html). Ministerium f�r die Gleichstellung von Frau und Mann des Landes Nordrhein Westfalen (MGFM) (Hrsg.) (1994): Rechtsextremismus und Gewalt: Affinit�ten und Resistenzen von M�dchen und jungen Frauen. D�sseldorf. Ministerium f�r die Gleichstellung von Frau und Mann des Landes NordrheinWestfalen (MGFM) (Hrsg.) (1999): Gewalt gegen lesbische Frauen. Studie �ber Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen. D�sseldorf. M�ller, Iris/Allmendinger, Jutta (2003a): Frauenf�rderung: Betriebe k�nnten noch mehr f�r die Chancengleichheit tun: IAB-Kurzbericht Nr. 2/2003. N�rnberg (www.iab.de/asp/internet/dbdokShow.asp?pkyDoku=k030805n01 vom 07.02.2005). M�ller Iris/Allmendinger, Jutta (2003b): Frauenf�rderung, Betriebe k�nnen noch mehr f�r Chancengleichheit tun. IAB Kurzbericht Nr. 12/2003. N�rnberg. M�ckenberger, Ulrich (1985): Die Krise des Normalarbeitsverh�ltnisses. Hat das Arbeitsrecht noch Zukunft?, in: Zeitschrift f�r Sozialreform 31/1985, S. 415-434 und 457-475. Naegele, Gerhard (1996): �rtliche Altenpolitik auf der Suche nach Visionen, in: Sozialpolitik. Aktuelle Fragen und Probleme. Herausgegeben von der Bayerischen Landeszentrale f�r politische Bildungsarbeit. M�nchen 1996, S. 157-176. Nave-Herz, Rosemarie (2003): Die Ehe verweist auf Familie, aber die Familie verweist nicht unbedingt auf Ehe, in: Erw�gen, Wissen, Ethik (vormals Ethik und Sozialwissenschaften. Streitforum f�r Erw�genskultur) 3/2003, S. 546-548. Nave-Herz, Rosemarie (2004): Ehe- und Familiensoziologie. Eine Einf�hrung in Geschichte, theoretische Ans�tze und empirische Befunde. Weinheim, M�nchen. Nestmann, Frank/Schmerl, Christiane (Hrsg.) (1991): Frauen - das hilfreiche Geschlecht. Dienst am N�chsten oder soziales Expertentum? Reinbek b.H. NETZWERK ARTIKEL 3 e.V: Vorschl�ge von NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. und Sozialverband Deutschland e.V. zur Erg�nzung des Konventionsentwurfes, um die Prinzipien des Gender Mainstreaming zu realisieren. Stand: 19.11.2004. Neyer, Gerda (2004) Kinderfreundlich und flexibel. Familienpolitik in den nordischen L�ndern basiert auf Gleichheitsprinzip, in: Demographische Forschung aus erster Hand 4/2004, S. 3. Niehaus, Mathilde (1993): Behinderung und sozialer R�ckhalt. Zur sozialen Unterst�tzung behinderter Frauen. Frankfurt a.M., New York. Niehaus, Mathilde (2000): Modellprojekt Wohnortnahe berufliche Rehabilitation. Vortrag anl�sslich der Arbeitstagung "Frauen in der beruflichen Rehabilitation Erfahrungen und Perspektiven" am 14. Juni 2000 in Magdeburg, Bundesarbeitsgemeinschaft f�r Rehabilitation. Nini, Maria/Bentheim, Alexander/Firle, Michael/Nolte, Inge/Schneble, Andrea (1995): Abbau von Beziehungsgewalt als Konfliktl�sungsmuster. Abschlu�bericht eines Forschungsprojektes der Opferhilfe Hamburg e.V. in Zusammenarbeit mit M�nner gegen M�nnergewalt e.V., Hamburg. Band 102 der Schriftenreihe des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Stuttgart u.a.

Nissen, Ursula/Keddi, Barbara/Pfeil, Patricia (2003): Berufsfindungsprozesse von M�dchen und jungen Frauen. Erkl�rungsans�tze und empirische Befunde. Opladen. Noelle-Neumann, Elisabeth/Renate K�cher (2002): Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie 1998 - 2002. M�nchen. Notz, Gisela (2004): Neue Schleifen f�r alte Z�pfe - die Wirkung der Hartzkonzepte auf Frauen und Familien, in: Theorie und Praxis aus der Sozialen Arbeit 1/2004, S. 57-62. Obergfell-Fuchs, Joachim (2001): Ans�tze und Strategien kommunaler Kriminalpr�vention - Begleitforschung im Pilotprojekt Kommunale Kriminalpr�vention in Baden-W�rttemberg anhand der Stadt Freiburg i.Br. Obergfell-Fuchs, Joachim/Kury, Helmut (2003): Ergebnisse der Bev�lkerungsbefragung in Freiburg i.Br., in: D�lling, Dieter/Feltes, Thomas/Heinz, Wolfgang/Kury, Helmut (Hrsg.): Kommunale Kriminalpr�vention - Analysen und Perspektiven. Ergebnisse der Begleitforschung zu den Pilotprojekten in Baden-W�rttemberg. Empirische Polizeiforschung. Band 15. Holzkirchen 2003, S. 84-140. Oberlies, Dagmar (1995): T�tungsdelikte zwischen M�nnern und Frauen. Eine Untersuchung geschlechts-spezifischer Unterschiede aus dem Blickwinkel gerichtlicher Rekonstruktionen. Pfaffenweiler. OECD (Hrsg.) (2001): Employment Outlook 2001. Paris. OECD (Hrsg.) (2002): Employment Outlook 2002, Paris. OECD (Hrsg.) (2003a): Bildung auf einen Blick. OECD-Indikatoren 2003. Paris, Bielefeld. OECD (Hrsg.) (2003b): Bildungspolitische Analyse - 2003/Education Policy Analysis - 2003 Edition /Analyse des politiques d? �ducation - �dition 2003. Deutsche �bersetzung BMBF. Ohms Constance, (Hrsg.) (1993): Mehr als das Herz gebrochen: Gewalt in lesbischen Beziehungen. Berlin. Ohms Constance (2000): Gewalt gegen Lesben. Berlin. �sterreichisches Institut f�r Familienforschung (Hrsg.) (2003): Jahresseminar 2003: Die Familie im Gesundheitssystem: ein Faktor zur Kostensteigerung oder zur Kostenminderung? Zusammenfassung. Wien. Otten, Dieter (2000): M�nnerVersagen. �ber das Verh�ltnis der Geschlechter im 21. Jahrhundert. Bergisch-Gladbach. Parczyk, Stefanie (1998): Frauen im Terrorismus. Marburg. Patzelt, Werner J./Roland Schirmer (Hrsg.) (2002): Die Volkskammer der DDR. Sozialistischer Parlamentarismus in Theorie und Praxis. Wiesbaden. Paulus, Manfred (2003): Frauenhandel und Zwangsprostitution. Hilden. Pech, Detlef (2002): Neue M�nner und Gewalt. Opladen. Pence, Ellen/McMahon, Martha (1998): Das DAIP-Projekt in Duluth/USA. Eine erfolgreiche Interventionsstrategie gegen h�usliche Gewalt, in: Heiliger, Anita/Hoffmann, Steffi (Hrsg.): Aktiv gegen M�nnergewalt. Kampagnen und Ma�nahmen gegen Gewalt an Frauen international. M�nchen 1998, S. 155-175. Pfaff, Heiko u.a. (2004): Lebenslagen der behinderten Menschen. Ergebnis des Mikrozensus 2003, in: Wirtschaft und Statistik 10/2004. Pfaff, Heiko u.a. (2005): Behinderung und Einkommen. Ergebnisse des Mikrozensus 2003, in: Wirtschaft und Statistik, S.128 -134. Pfau-Effinger, Birgit (2001): Wandel wohlfahrtsstaatlicher Geschlechterpolitiken im soziokulturellen Kontext, in: Heintz, Bettina (Hrsg.): Geschlechtersoziologie. Sonderheft 41/2001 der K�lner Zeitschrift f�r Soziologie und Sozialpsychologie. Opladen 2001, S. 487-511. Pfau-Effinger, Birgit/Gottschall, Karin (Hrsg.) (2002): Zukunft der Arbeit und Geschlecht. Diskurse Entwicklungspfade und Reformutopien im internationalen Vergleich. Opladen. Pfeiffer, Christian/Wetzels, Peter/Enzmann, Dirk (1999): Innerfamili�re Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und ihre Auswirkungen. KFN Forschungsberichte Nr. 80. Hannover. Picot, Sibylle (2001): Jugend und freiwilliges Engagement, in: Picot, Sibylle (Hrsg.): Freiwilliges Engagement in Deutschland. Ergebnisse der

Repr�sentativbefragung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und b�rgerschaftlichem Engagement. Band 3: Frauen und M�nner, Jugend, Senioren, Sport. Schriftenreihe des BMFSFJ. Band 194.3. 2. Aufl. Stuttgart, Berlin, K�ln, S. 111-207. Picot, Sibylle (2003): Lola rennt. Engagement junger Frauen im Kontext biographischer Erwartungen, in: Deutsche Jugend 11/2003, S. 476-482. Plogstedt, Sibylle/Bode, Kathleen (1984): �bergriffe. Reinbek b.H. Prenzel, Manfred/Baumert, J�rgen/Blum, Werner/Lehmann, Rainer/Leutner, Detlev/Neubrand, Michael/Pekrun, Reinhard/Rolff, Hans-G�nter/Rost, J�rgen/Schiefele, Ulrich (Hrsg.): Pisa-Konsortium Deutschland. PISA 2003. Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs. Zusammenfassung (http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Ergebnisse_PISA_2003.pdf vom 07.02.2005). Proksch, Roland (2001): Begleitforschung zur Umsetzung der Neuregelungen zur Reform des Kindschaftsrechts. 2. Zwischenbericht. Juli 2001. Teil II. Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz. Bonn (www.bmj.de/media/archive/202.pdf, Stand: 27.01.2005). Proksch, Roland (2002): Begleitforschung zur Umsetzung der Neuregelungen zur Reform des Kindschaftsrechts. Schlussbericht. Herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz AZ: 3003/2-7p-5-Ri 0067/98. Bonn (www.bmj.de/media/archive/200.pdf vom 26.01.2005). Raithel, J�rgen (Hrsg.) (2001): Risikoverhaltensweisen Jugendlicher. Formen, Erkl�rungen und Pr�vention. Opladen. Randall, Vicky (1990): Die politische Vertretung von Frauen in Gro�britannien. H�lt sie einem Vergleich mit anderen europ�ischen L�ndern stand?, in: SchaefferHegel, Barbara/Kopp-Degethoff, Heidi (Hrsg.): Vater Staat und seine Frauen. Pfaffenweiler. Rauch, Angela/Brehm, Hannelore (2003): "Licht am Ende des Tunnels? Eine Analyse der Situation schwerbehinderter Menschen am Arbeitsmarkt, in: IAB Werkstattbericht 6/17. Rauschenbach, Thomas/Leu, Hans Rudolf/Lingenauber, Sabine/Mack, Wolfgang/Schilling, Matthias/Schneider, Kornelia/Z�chner, Ivo (2004): Non-formale und informelle Bildung im Kindes- und Jugendalter. Konzeptionelle Grundlagen f�r einen Nationalen Bildungsbericht. Herausgegeben vom Bundesministerium f�r Bildung und Forschung. Reihe Bildungsreform. Band 6. Bonn. Reuband, Karl-Heinz (1989): Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Kriminalit�tsfurcht der Bundesb�rger 1965-1987, in: Zeitschrift f�r Soziologie 6/1989, S. 470-476. Robert Koch-Institut (Hrsg.) (2003): Gesundheitsberichterstattung des Bundes. Heft 13. Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Roisch, Henrike (2003): Die horizontale und vertikale Geschlechterverteilung in der Schule, in: St�rzer, Monika/Roisch, Henrike/Hunze, Annette/Corneli�en, Waltraud (Hrsg.): Geschlechterverh�ltnisse in der Schule. Opladen 2003, S. 21-52. Rothemund, Katharina (2005): Schwangerschaft und Kinderwunsch behinderter Frauen. Leipzig (unver�ffentlichtes Manuskript in Bearbeitung). R�ckert, Sabine (2000): Tote haben keine Lobby - Die Dunkelziffer der vertuschten Morde. Hamburg. Ruhm, Christopher J. (1998): The Economic Consequences of Parantal Leave Mandates: Lessons from Europe, in: The Quarterty Journal of Economics 1/1998, S. 285-317. Ruhne, Renate (2004): (Un)Sicherheiten im �ffentlichen Raum im machtvollen Wirkungsgef�ge zwischen "Raum" und "Geschlecht", in: Frei R�ume 11/2004, S. 1-10. Rule, Wilma/Zimmermann, Joseph F. (Hrsg.) (1994): Electoral Systems. Their impact on minorities and women. Westport. Savier, Monika/Wildt, Carola (1979): M�dchen zwischen Anpassung und Widerstand. M�nchen. Sch�fer, Holger (2001): Einkommen und Lohndiskriminierung von Frauen - Trends und Bestimmungsfaktoren, in: iw-trends 3/2001, S. 56-73. Schenk, Michael (1993): Jugend-Gewalt ist m�nnlich, in: Deutsche Jugend 4/1993, S. 165-172. Schildmann, Ulrike (1983): Lebensbedingungen behinderter Frauen. Gie�en.

Schildmann, Ulrike (2000a): 100 Jahre allgemeine Behindertenstatistik. Darstellung und Diskussion unter besonderer Ber�cksichtigung der Geschlechterdimension, in: Zeitschrift f�r Heilp�dagogik 9/2000, S. 354-360. Schildmann, Ulrike (2000b): Einf�hrung in die Systematik der Frauenforschung in der Behindertenp�dagogik, in: Schildmann, Ulrike/Bretl�nder, Bettina (Hrsg.): Frauenforschung in der Behindertenp�dagogik. Systematik - Vergleich - Geschichte Bibliographie. Ein Arbeitsbuch. M�nster, S. 9-40. Schildmann, Ulrike (Hrsg.) (2001): Normalit�t, Behinderung und Geschlecht. Ans�tze und Perspektiven der Forschung. Opladen. Schildmann, Ulrike (2003): Geschlecht und Behinderung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte B 8/2003, S. 29-35. Schirmer, Roland (2002): Die Volkskammer der DDR. Eine Einf�hrung, in: Patzelt, Werner J./Schirmer, Roland (Hrsg.) (2002): Die Volkskammer der DDR. Sozialistischer Parlamentarismus in Theorie und Praxis. Wiesbaden, S. 26-41. Schm�hl, Winfried (2003): Wem nutzt die Rentenreform?, in: Die ANGestelltenVERSicherung 7/2003, S.1-15. Schmid, Hanna J./Noack, Cornelia (1994): Sexuelle Gewalt gegen Menschen mit geistiger Behinderung. Eine verleugnete Realit�t. Ergebnisse und Fakten einer bundesweiten Befragung. Stuttgart. Schmitt, Christian (2004): Kinderlose M�nner in Deutschland - Eine sozialstrukturelle Bestimmung auf Basis des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP). Deutsches Institut f�r Wirtschaftsforschung. Materialien 34 (Januar 2004). Berlin. Schm�lzer, Gabriele (1999): Aktuelle Erkl�rungsversuche zur Frauenkriminalit�t und ihr Hintergrund, in: R�ssner, Dieter/Jehle, J�rg-Martin (Hrsg.): Kriminalit�t, Pr�vention und Kontrolle. Heidelberg, S. 313-325. Schnabel, Susanne (1999): Und pl�tzlich wurde alles anders - Ein kurzer R�ckblick auf die Wende; in: Hermes, Gisela (Hrsg.): Mit Stock, Tick und Prothese. Kassel. Schneekloth, Ulrich/M�ller, Udo (2002): Vierter Bericht zur �lteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin. Schneider, Thorsten/Drobni?, Sonja/Blossfeld, Hans-Peter (2001): Pflegebed�rftige Personen im Haushalt und das Erwerbsverhalten von verheirateten Frauen, in: Zeitschrift f�r Soziologie 5/2001, S. 362-383 Schober, Karen (1994): Nur durch Arbeit tr�gt Ausbildung Fr�chte, in: IABKurzbericht 5/1994. Schober, Karen (1995): Berufsausbildung: Keine Entwarnung an der zweiten Schwelle, in: IAB-Kurzbericht 5/1995. Sch�mann, Isabelle (2001): Berufliche Bildung antizipativ gestalten: die Rolle der Belegschaftsvertretungen. Ein europ�ischer Vergleich; Discussion Paper FS I 01202. Wissenschaftszentrum Berlin f�r Sozialforschung. Berlin. Sch�n, Elke/Richter-Witzgall, Gudrun/Klein, Birgit u.a. (2004): Berufliche Teilhabe von Frauen mit (unterschiedlichen) Behinderungen unter der besonderen Ber�cksichtigung von Frauen mit Betreuungspflichten. Wissenschaftliche Begleitung zur Umsetzung des SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen im Auftrag des Bundesministeriums f�r Gesundheit und Soziale Sicherung. Abschlussbericht. T�bingen. Sch�n, Elke/Richter-Witzgall, Gudrun/Klein, Birgit: Berufliche Teilhabe von Frauen mit (unterschiedlichen) Behinderungen unter der besonderen Ber�cksichtigung von Frauen mit Betreuungspflichten. Wissenschaftliche Begleitforschung zur Umsetzung des Sozialgesetzbuchs IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen; in: Bundesministerium f�r Gesundheit und Soziale Sicherung (Hrsg.): Die Lage der behinderten Menschen und die Entwicklung ihrer Teilhabe. Berlin, S. 331-353. Sch�ngen, Klaus/Tuschke, Heidrun (1999): Nach der Ausbildung fehlt die Arbeit: Besch�ftigungssituation und Berufsverlauf von Ausbildungsabsolventinnen und -absolventen aus den neuen Bundesl�ndern, in: Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis 1/1999. Schopmanns, Birgit (2004): Literatur von f�r �ber Frauen mit Behinderungen. Bibliographie. Hessisches Koordinationsb�ro f�r behinderte Frauen

(http://bidok.uibk.ac.at/library/schopmans-literatur.html). Schr�der, Helmut/Schiel, Stefan/Aust, Folkert (2004): Nichtteilnahme an beruflicher Weiterbildung. Motive, Beweggr�nde, Hindernisse. Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens (Hrsg.): Schriftenreihe der Expertenkommission Finanzierung Lebenslangen Lernens. Band 5. Bielefeld. Schr�ttle, Monika (1999): Politik und Gewalt im Geschlechterverh�ltnis. Eine empirische Untersuchung �ber Ausma�, Ursachen und Hintergr�nde von Gewalt gegen Frauen in ostdeutschen Paarbeziehungen vor und nach der deutsch-deutschen Vereinigung. Bielefeld. Schr�ttle, Monika/M�ller, Ursula (2004): Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland. Eine repr�sentative Untersuchung zu Gewalt gegen Frauen in Deutschland. Im Auftrag des Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (www.bmfsfj.de/bmfsfj/generator/Kategorien/Forschungsnetz/forschungsberichte.html vom 14.02.2005). Schulze, Gerhard (1992): Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt a.M. u.a. Schulze-Buschoff, Karin/R�ckert-John, Jana (1999): Teilzeitarbeit in Schweden, Gro�britannien und Deutschland. Individuelle Dynamik und Haushaltskontext im L�ndervergleich. Discussion Paper FS III 99-406, Wissenschaftszentrum Berlin f�r Sozialforschung. Berlin. Sch�tze, Yvonne (1986): Die gute Mutter. Zur Geschichte des normativen Musters "Mutterliebe". Bielefeld. Schwartzenberg, Margitta von (2002): Endg�ltiges Ergebnis der Wahl zum 15. Deutschen Bundestag am 22. September 2002, in: Wirtschaft und Statistik 10/2002, S. 823-837. Schwind, Hans-Dieter (2004): Kriminologie. Eine praxisorientierte Einf�hrung mit Beispielen. 14. Aufl. Heidelberg. Schwind, Hans-Dieter/Baumann, J�rgen/Schneider, Ursula/Winter, Manfred (1990): Gewalt in der BRD. Endgutachten der unabh�ngigen Regierungskommission zur Verhinderung und Bek�mpfung von Gewalt (Gewaltkommission). Berlin. Schwind, Hans-Dieter/Fetchenhauer, Detlef/Ahlborn, Wilfried/Wei�, R�diger (2001): Kriminalit�tsph�nomene im Langzeitvergleich am Beispiel einer deutschen Gro�stadt. Bochum 1975 - 1986 - 1998. Neuwied. Seckinger, Mike/van Santen, Eric (2000): Tagesm�tter. Empirische Daten zur Tagespflege in Deutschland, in: Soziale Arbeit 4/2000, S. 144-149. Seckinger, Mike/van Santen, Eric (2002): Entwicklungen in der Tagespflege, in: Deutschen Jugendinstitut (Hrsg.): Zahlenspiegel - Daten zu Tageseinrichtungen f�r Kinder. Kindertageseinrichtungen in Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. M�nchen, S. 151-161. Seidel, Christa (1987): Medizinsoziologische Aspekte spezieller Bev�lkerungsgruppen, in: H�ttner, Hannes (Hrsg.): Medizinsoziologie. Volk und Gesundheit. Berlin, S. 155-166. Seidenspinner, Gerlinde/Keddi, Barbara/Wittmann, Svendy/Gross, Michaela/ Hildebrandt, Karin/Strehmel, Petra (1996): Junge Frauen heute - Wie sie leben, was sie anders machen. Opladen. Senatsverwaltung Jugend und Familie, Referat f�r gleichgeschlechtliche Lebensweisen (Hrsg.) (1991): Gewalt gegen Lesben - Gewalt gegen Schwule. Ursachenforschung und Handlungsperspektiven im internationalen Vergleich. Berlin. Senn, Charlene Y. (1993): Gegen jedes Recht. Sexueller Missbrauch und geistige Behinderung. Berlin. Seus, Lydia (1998): "Men's Theories and Women's Lives". Geschlechtsspezifische Auswirkungen der sozialen Kontrolle, in: Bulletin 2/1998 NFP 40 des Schweizerischen Nationalfonds, S. 24-47 (www.nfp40.ch/pdf/bulletin2.pdf vom 15.02.2005). Sieverding, Monika (2000): Risikoverhalten und pr�ventives Verhalten im Geschlechtervergleich: Ein �berblick, in: Zeitschrift f�r Medizinische Psychologie 1/2000, S. 7-16.

Siller, Gertrud (1991): Junge Frauen und Rechtsextremismus. Zum Zusammenhang von weiblichen Lebenserfahrungen und rechtsextremistischen Gedankengut, in: Deutsche Jugend 1/91. SGB lX (2001): Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (IX). Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046). SOEP (2003): Sozio-oekonomisches Panel 2003. DIW Berlin. Solga, Heike/Konietzka, Dirk (2000): Das Berufsprinzip des deutschen Arbeitsmarktes: ein geschlechtsneutraler Allokationsmechanismus?, in: Schweizer Zeitschrift f�r Soziologie 1/2000 (26). SPD (2003): Parteitag der SPD Bochum 17 bis 19. November 2003. Gleichstellungsbericht. Berichterstatterin: Karin Junker. Spegel, Hedwig (2004): Gesundheit und Gesundheitsverhalten in Verbindung mit prek�ren wirtschaftlichen Lagen, in: Bien, Walter/Weidacher, Alois (Hrsg.): Leben neben der Wohlstandsgesellschaft. Familien in prek�ren Lebenslagen. Wiesbaden 2004, S. 107-118. Staatliche Zentralverwaltung f�r Statistik (Hrsg.) (1989): Statistisches Jahrbuch 1989 der Deutschen Demokratischen Republik, 34. Jg. Berlin: Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik. Stadler, Willi/Walzer, Werner (1999): Verzerrungsfaktoren und Interpretationsprobleme der PKS unter besonderer Ber�cksichtigung ausl�ndischer Staatsangeh�riger. Schriftenreihe "Texte" der Hochschule f�r Polizei. Band 22. Villingen-Schwenningen. Stadt Heidelberg, Amt f�r Frauenfragen (Hrsg.) (1994): Angstr�ume in Heidelberg. Das Sicherheitsempfinden von Frauen in ihrer Stadt. Heidelberg. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (1998): Sonderauswertung der Einkommens- und Verbraucherstichprobe. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2001a): Hochschulstatistik, Tab. 10.1 (www.statistik-bund.de/basis/d/biwiku/hochtab8.htm). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2001b): Hochschulstatistik, Tab. 10.1 (www.statistik-bund.de/basis/d/biwiku/hochtab8.htm). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2001c): Leben und Arbeiten in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2000. Wiesbaden. Statistische Bundesamt (Hrsg.) (2002): Frauen in der Sozialhilfe. Wiesbaden 2002. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003a): Leben und Arbeiten in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2002. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003b): Tabellenanhang zur Pressebrosch�re: Leben und Arbeiten in Deutschland. Ergebnisse des Mirkozensus 2002. Wiesbaden (http://www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2003/mikrozensus2002b.htm vom 11.12.2003). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003c): Fachserie 11/Reihe 1, Bildung und Kultur. Allgemein Bildende Schulen. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003d): Bildung im Zahlenspiegel. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003e): Pressemitteilung vom 4. Dezember 2003. Pressekonferenz Hochschulstandort Deutschland 2003 (www.destatis.de). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003f): www.destatis.de/basis/d/biwiku/hochtab8.htm Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003g): Fachserie 1/Reihe 4.1.2, Beruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erwerbst�tigen. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003h): Datenreport 2002. Schriftenreihe der Bundeszentrale f�r politische Bildung. Bonn. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003i): Existenzgr�ndungen im Kontext der Arbeits- und Lebensverh�ltnisse in Deutschland. Eine Strukturanalyse von Mikrozensusergebnissen. Im Auftrag des Bundesministeriums f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Bonn. Statistische Bundesamt (Hrsg.) (2003j): Sonderauswertung der Einkommens- und Verbraucherstichprobe. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003k): Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 2001. Wiesbaden.

Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003l): L�hne und Geh�lter in Deutschland. Gehalts- und Lohnstrukturerhebung 2001. Presseexemplar. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003m): Fachserie 1/Reihe 3, Bev�lkerung und Erwerbst�tigkeit: Haushalte und Familien (Ergebnisse des Mikrozensus 2002). Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003n): Wo bleibt die Zeit? Die Zeitverwendung der Bev�lkerung in Deutschland 2001/02. Herausgegeben vom Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ). Berlin. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003o): Sozialhilfe in Deutschland 2003. Presseexemplar. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003p): Schwerbehindertenstatistik. Stand 31.12.2001. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003q): 4. Bericht: L�ndervergleich Pflegeheime (www.destatis.de/allg/d/veroe/proser4fsoz_d.htm - die Berichte sind kostenlos im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes erh�ltlich). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003r): 2. Bericht: L�ndervergleich Pflegebed�rftige (www.destatis.de/allg/d/veroe/proser4fsoz_d.htm). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003s): 3. Bericht: L�ndervergleich ambulante Pflegedienste (www.destatis.de/allg/d/veroe/proser4fsoz_d.htm). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003t): Pflegestatistik 2001. 1. Bericht: Deutschlandergebnisse (www.destatis.de/allg/d/veroe/proser4fsoz_d.htm). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003u): Fachserie 10/Reihe 4.1, Rechtspflege. Strafvollzug 2002 - Demographische und kriminologische Merkmale der Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. Wiesbaden (zitiert als Strafvollzugsstatistik 2002). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2003v): Fachserie 1/Reihe 4.1.1, Bev�lkerung und Erwerbst�tigkeit. Stand und Entwicklung der Erwerbst�tigkeit. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004a): Im Blickpunkt: Frauen in Deutschland. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004b): Fachserie 11/Reihe 1, Bildung und Kultur. Allgemein Bildende Schulen. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004c): www.destatis.de/basis/d/biwiku/schultab20.php Statistisches Bundesamt (2004d): www.destatis.de/basis/d/biwiku/beruftab2.php und www.destatis.de/ basis/d/biwiku/beruftab 3.php Statistisches Bundesamt (2004e): M�nneranteil in Frauenberufen 1997-2002 (www.destatis.de). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004f): Leben und Arbeiten in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2003. Wiesbaden (www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2004/mikrozensus_2003i.pdf vom 20.05.2004). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004g): Leben und Arbeiten in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2003 - Tabellenanhang zur Pressebrosch�re. Wiesbaden (www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2004/Tabellenan-hang_MZ2003_Fassung_26-4-04.pdf vom 20.05.2004). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004h): L�hne und Geh�lter im Juli 2004. Fachserie 16/Reihe 2, Arbeitnehmerverdienste im produzierenden Gewerbe Handel, Kredit- und Versicherungsgewerbe Fachserie. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004i): Datenreport 2004. Zahlen und Fakten �ber die Bundesrepublik Deutschland. In Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftszentrum Berlin f�r Sozialforschung (WZB) und dem Zentrum f�r Umfragen, Methoden und Analysen, Mannheim (ZUMA). Bonn. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004j): Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe Fachserie 13, Reihe 6.3.1, Tageseinrichtungen f�r Kinder am 31.12.2002. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004k): Fachserie 13/Reihe 1, Sozialleistungen Altersvorsorge. Versicherte in der Kranken- und Pflegeversicherung. Wiesbaden. Statistische Bundesamt (Hrsg.) (2004l): Fachserie 13/Reihe 2.1, Sozialhilfe Hilfe zum Lebensunterhalt. Wiesbaden.

Statistische Bundesamt (Hrsg.) (2004m): Statistik der Sozialhilfe - Ausl�nder in der Sozialhilfe - und Asylbewerberleistungsstatistik 2002. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004n): Sonderbericht: Lebenslagen der Pflegebed�rftigen - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung. Deutschlandergebnisse des Mikrozensus 2003. Bonn. Statistische Bundesamt (Hrsg.) (2004o): Statistik der Sozialhilfe - Frauen in der Sozialhilfe -. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004p): Pressemitteilung vom 27. Januar 2004. Todesursachenstatistik 2002 (www.destatis.de). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004q): Pressemitteilung vom 3. Februar 2004. Todesursachenstatistik - Suizide und Verkehrsunf�lle (www.destatis.de). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004r): Pressemitteilung vom 7. Juni 2004. Folgen des Rauchens - Ergebnisse der Todesursachenstatistik 2002 und Krankenhausdiagnostik 2001 (www.destatis.de). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004s): Pressemitteilung vom 28. Mai 2004. Mikrozensus 2003: Nichtraucher (www.destatis.de). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004t): Kranke und Unfallverletzte nach Altersgruppen. Ergebnisse der Mikrozensus-Befragung im Mai 2003. Aktualisiert am 27. April 2004 (www.destatis.de/ basis/d/gesu/gesutab9.php vom 18.02.2005). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004u): Aus dem Krankenhaus entlassene vollstation�re Patienten (einschl. Sterbef�lle, ohne Stundenf�lle). H�ufigste Diagnosen bei m�nnlichen Patienten. H�ufigste Diagnosen bei weiblichen Patienten (www.destatis.de/basis/d/gesu/gesutab11.php vom 18.02.2005). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004v): Aus dem Krankenhaus entlassene vollstation�re Patienten (einschl. Sterbef�lle, ohne Stundenf�lle). Eckdaten (www.destatis.de/basis/d/gesu/ gesutab10.php vom 18.02.2005). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004w): Schwangerschaftsabbr�che in Deutschland 1999 bis 2003 nach dem Alter der Frauen (www.destatis.de/basis/d/gesu/gesutab17.php vom 10.03.2005). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004x): Rauchverhalten nach Altersgruppen. Ergebnisse der Mikrozensus-Befragung im Mai 2003. Aktualisiert am 27. April 2004 (http://www.destatis.de/basis/d/gesu/gesutab7.php). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004y): Pressemitteilung vom 17. August 2004. Krankenhausdiagnosestatistik 2002 (www.destatis.de). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004z): Frauen und M�nner mit Behinderungen. Sonderauswertung der Daten des Mikrozensus vom 31. Mai 2003. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004aa): Sonderauswertung Schulen. Arbeitstabelle zur Fachserie 11. 2003/2004. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004ab): Schwerbehindertenstatistik (www.destatis.de/basis/d/solei/soleiq27.php. vom 10. 11. 2004). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004ac): Fachserie 10/Reihe 3, Rechtspflege. Strafverfolgung 2002. Wiesbaden 2004 (zitiert als StVStat 2002). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004ad): Fachserie 10/Reihe 4.1, Rechtspflege. Strafvollzug 2003 - Demographische und kriminologische Merkmale der Strafgefangenen zum Stichtag 31.3. Wiesbaden 2004 (zitiert als Strafvollzugsstatistik 2003). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004ae): Fachserie 10/Reihe 2.6, Rechtspflege. Staatsanwaltschaften 2002. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004af): Bev�lkerung nach Geschlecht und Staatsangeh�rigkeit (www.destatis.de/basis/d/bevoe/bevoetab4.php vom 15.02.2005). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004ag): Fachserie 11/Reihe 2, Sch�ler/innen in Sozial- und Gesundheitsdienstberufen insgesamt und im 1. Schuljahrgang. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004ah): Fachserie 11/Reihe 4.1, Studierende an Hochschulen Wintersemester 2003/2004. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004ai): Fachserie 1/Reihe 3, Haushalte und

Familien - Ergebnisse des Mikrozensus 2004. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004aj): Fachserie 1/Reihe 4.1.1, Bev�lkerung und Erwerbst�tigkeit. Stand und Entwicklung der Erwerbst�tigkeit. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005a): Leben und Arbeiten in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2004 - Tabellenanhang zur Pressebrosch�re. Wiesbaden (www.destatis.de/presse/ deutsch/pk/2005/Tabanhang_MZ2004_neu.pdf vom 28.03.2005). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2004ak): Gehalts- und Lohnstrukturerhebung Oktober 2001. Gehalts- und Lohnstrukturerhebung Strukturdaten im Produzierenden Gewerbe und in ausgew�hlten Dienstleistungsbereichen. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005b): Leben und Arbeiten in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozensus 2004. Wiesbaden (www.destatis.de/presse/deutsch/pk/2005/MZ_Broschuere.pdf vom 28.03.2005). Statistische Bundesamt (Hrsg.) (2005c): Statistik der Sozialhilfe, Sozialhilfe im L�ndervergleich 2003. Wiesbaden. Statistische Bundesamt (Hrsg.) (2005d): Fachserie 13/Reihe 2.1, Sozialhilfe. Hilfe zum Lebensunterhalt. Wiesbaden. Statistische Bundesamt (Hrsg.) (2005e): Statistik der Sozialhilfe - Ausl�nder in der Sozialhilfe - und Asylbewerberleistungsstatistik 2003. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005f): Daten zur Schwerbehindertenstatistik. Stand 31. 12. 2003, Sonderinformation und pers�nliche Information. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005g): Durchschnittliche weitere Lebenserwartung (www.destatis.de/basis/d/bevoe/bevoetab3.php. vom 01.02.2005). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005h): Allgemein bildende Schulen 2004/05, Schnellmeldung zur Fachserie 11, Reihe 1. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005i): Fachserie 11/Reihe 2, Berufliche Schulen. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005j): www.destatis.de/daten1/stba/html/basis/d/biwiku/ hochtab8.html Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005k): Fachserie 1/Reihe 4.1.1, Bev�lkerung und Erwerbst�tigkeit. Stand und Entwicklung der Erwerbst�tigkeit. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005l): Fachserie 16/Reihe 2, L�hne und Geh�lter. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg) (2005m): Fachserie 1/Reihe 4.1.2, Beruf, Ausbildung und Arbeitsbedingungen der Erwerbst�tigen. Wiesbaden. Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005n): Pressemitteilung vom 14. April 2005. Trend zur Teilzeitarbeit auch bei Selbstst�ndigen (www.destatis.de/presse/deutsch/pm2005/p1780031.htm vom 01.05.2005). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005o): Schwangerschaftsabbr�che in Deutschland 1999 bis 2004 nach dem Alter der Frauen (http://www.destatis.de/basis/d/gesu/gesutab17.php vom 28.06.2005). Statistisches Bundesamt (Hrsg.) (2005p): Pressemitteilung vom 14. Februar 2005. Nahezu jeder zweite Gestorbene erlag 2003 einer Herzkreislauferkrankung (www.destatis.de/presse/ deutsch/pm2005/p0600092.htm vom 28.06.2005). Statistisches Bundesamt/Statistische �mter/DJI (2005): Lebenserwartung bei der Geburt (nach der Todesursachenstatistik). Statistisches Landesamt Bayern (2002): www.statistik.bayern.de/wahlen/frauenheft Steiner, Christine/Prein, Gerald (2004): Im Osten was Neues?, in: WSI Mitteilungen 10 (Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts in der Hans B�ckler Stiftung). Steinmann, Susanne (2000): Bildung, Ausbildung und Arbeitsmarktchancen in Deutschland. Eine Studie zum Wandel der �berg�nge von der Schule in das Erwerbsleben. Opladen. Stephan, Helga/Wiedemann, Eberhard (1990): Lohnstruktur und Lohndifferenzierung in der DDR, in: IAB Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 4/1990, S. 550-562. Stier, Haya/Lewin-Epstein, Noah/Braun, Michael (2001): Welfare Regimes, Family-

Supportive Policies, and Women?s Employment along the Life-Course, in: American Journal of Sociology 6/2001, S. 1731-1760. Stie�, Immanuel/Hayn, Doris (Hrsg.) (2005): Ern�hrungswende. Ern�hrungsstile im Alltag. Ergebnisse einer repr�sentativen Untersuchung. Diskussionspapier Nr. 5 des Instituts f�r sozial-�kologische Forschung (ISOE) (www.isoe.de/service/down?f.htm). St�rzer, Monika (2003): Geschlechtsspezifische Schulleistungen, in: St�rzer, Monika/Roisch, Henrike/Hunze, Annette/Corneli�en, Waltraud (Hrsg.): Geschlechterverh�ltnisse in der Schule. Opladen, S. 83-121. Strengmann-Kuhn, Wolfgang/Seel, Barbara (2003): Einkommensdiskriminierung und frauenspezifische Erwerbsbiografie. Arbeitsbericht Nr. 3/2003. Institut f�r Haushalts- und Konsum�konomik. Hohenheim. Susek, Anika (2003): R�umen und Gendern, in: an.schl�ge Juni 2003 (www.anschlaege.at/0603text2.html). S�ssmuth, Rita (1999): 50 Jahre Parlamentarierinnen. Beteiligung ohne Macht? (www.bundestag.de/ bp/1999/bp9908/9908004a.html). Taut-Sack, Heike/Siegert, Elke (2004): Erste Ergebnisse der Kita-Untersuchung im Schuljahr 2003/2004 f�r die Stadt Dresden. Thasing Jan (1996): "Erfahrungen aus der Europ�ischen Union". Workshop "Telearbeit f�r mobilit�tseingeschr�nkte Menschen". Dokumentation. Leipzig. Tillmann, Klaus-J�rgen/Holtappels, Heinz G./Holler-Nowitzki, Birgit/Meier, Ulrich/Popp, Ulrike (1999): Sch�lergewalt als Schulproblem. Weinheim. Th�rmer-Rohr, Christina (1987): Vagabundinnen - Feministische Essays. Berlin. TNS Infratest Sozialforschung (2003): Situation und Entwicklung der betrieblichen Altersversorgung in Privatwirtschaft und �ffentlichen Dienst 2001 - 2003. Endbericht, M�nchen. T�lke, Angelika (2005): Die Bedeutung von Herkunftsfamilie, Berufsbiografie und Partnerschaften f�r den �bergang zur Ehe und Vaterschaft, in: T�lke, Angelika/Hank, Karsten (Hrsg.): M�nner - Das ,vernachl�ssigte' Geschlecht in der Familienforschung, Sonderheft 4 der Zeitschrift f�r Familienforschung. Wiesbaden, S. 98-126. T�lke, Angelika/Diewald, Martin (2003): Berufsbiographische Unsicherheiten und der �bergang zur Elternschaft bei M�nnern, in: Bien, Walter/Marbach, Jan (Hrsg.): Partnerschaft und Familiengr�ndung. Analysen der dritten Welle des Familiensurveys 2000. Opladen, S. 349-384. UNO (Hrsg.) (1993): "Rahmenbestimmungen f�r die Herstellung der Chancengleichheit f�r Behinderte" - Resolution der Generalversammlung der vereinten Nationen vom 20. Dezember 1993. Unicef (Hrsg.): Jahresbericht 1997: Fortschritt der Nationen. VDR-Statistik Rentenzugang, verschiedene Jahrg�nge. Verband Deutscher Rentenversicherungstr�ger (VDR) (1999): Altersvorsorge in Deutschland 1996 (AVID?96). M�nchen. Verband Deutscher Rentenversicherungstr�ger (VDR) (2004a): Rentenversicherung in Zahlen 2004. Frankfurt a.M. Verband Deutscher Rentenversicherungstr�ger (VDR) (2004b): VDR Statistik Rentenbestand in Zeitreihe. Online-Publikation rvz 06 pub. Frankfurt a.M. Verband Deutscher Rentenversicherungstr�ger (VDR) (2004c): Statistik Rentenzugang in Zeitreihe. Online-Publikation rvz31pub. Frankfurt a.M. Verwaltungsvorschrift der S�chsischen Staatsregierung zur F�rderung der gemeinn�tzigen T�tigkeit von B�rgern zwischen 55 und 60 Jahren vom 17. Juni 1997. Vieweg, Barbara (1999): Lebenssituation behinderter Frauen in der DDR, in: Hermes, Gisela (Hrsg.): Mit Stock, Tick und Prothese. Kassel. Visser, Andrea (1999): Wer gewinnt? Wer verliert in der flexiblen Arbeitswelt? Mobile Jugendsozialarbeit als Wegweiser an der Schnittstelle zwischen Schule und Beruf, in: Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit (Hrsg.): Mobile Jugendsozialarbeit f�r junge MigrantInnen zur Jahrtausendwende - Ergebnisse und Konsequenzen aus dem BMFSJ-Modellprogramm. Bonn, Berlin.

Vo�, Michael (1991): Staatsschutz. Bemerkungen zum Gutachten der Gewaltkommission, in: Sozialmagazin 2/1991, S. 12-15. Walby, Sylvia/Allen, Jonathan (2004): Domestic Violence, sexual assault and stalking. Findings from the British Crime Survey. Home Office Research Study 276. London. Waldvogel, Jane (1997): The Effect of Children on Women?s Wage, in: American Sociologigal Review 62/1997, S. 209-217. Waldschmidt, Anne (1990): Zur Norm verpflichtet. Die Kritik der Kr�ppelinitiativen an der humangenetischen Beratung, in: Schindele, Eva (Hrsg.): Gl�serne Geb�rM�tter: Vorgeburtliche Diagnostik - Fluch oder Segen. Frankfurt a.M., S. 219-238. Waldschmidt, Anne (1999): Selbstbestimmung als Konstrukt. Alltagstheorien behinderter Frauen und M�nner. Opladen. Walper, Sabine/Schr�der, R. (2002). Kinder und ihre Zukunft, in: LBS-Initiative Junge Familie (Hrsg.): Kindheit 2002. Das LBS-Kinderbarometer. Was Kinder w�nschen, hoffen und bef�rchten. Opladen. Wehling, Hans-Georg (2004): Frauen in der Kommunalpolitik, in: Frauen Aktiv in Baden-W�rttemberg 26, 4/2004, S. 3-4. Weick, Stefan (2002): Auszug aus dem Elternhaus, Heirat und Elternschaft werden zunehmend aufgeschoben. Verlaufsdatenanalyse zu Ereignissen des Familienzyklus in Deutschland, in: ISI 27. Januar 2002, S. 11-14. Weidacher, Alois (Hrsg.) (2000): In Deutschland zu Hause. Politische Orientierungen griechischer, italienischer, t�rkischer und deutscher junger Erwachsener im Vergleich. Opladen. Weiss, Kurt (1982): Die Vergewaltigung und ihre Opfer. Eine viktimologische Untersuchung zur gesellschaftlichen Bewertung und individuelle Betroffenheit. Stuttgart. Wei�huhn, Gernot/Gro�e R�vekamp, J�rn (2003): Lebenslagen von M�dchen und Frauen im Zusammenhang mit Bildung, Wissenschaft, Arbeit und Einkommen. Herausgegeben vom Bundesministerium f�r Bildung und Forschung. Bonn. Werner, Tim C. (2003): W�hlerverhalten bei der Bundestagswahl 2002 nach Geschlecht und Alter. Ergebnisse der Repr�sentativen Wahlstatistik, in: Wirtschaft und Statistik 3/2003, S. 171-188. Werz, Nikolaus/Nuthmann, Reinhard (Hrsg.) (2004): Abwanderung und Migration in Mecklenburg und Vorpommern. Wiesbaden. Westhoff, Gisela (1995): �berg�nge von der Ausbildung in den Beruf. Die Situation an der zweiten Schwelle in der Mitte der neunziger Jahre. Herausgegeben vom Bundesinstitut f�r Berufsbildung. Bielefeld. Wetterer, Angelika (Hrsg.) (1995): Die soziale Konstruktion von Geschlecht in Professionalisierungsprozessen. Frankfurt a.M., New York. Wetzels, Peter (1997): Gewalterfahrungen in der Kindheit. Sexueller Missbrauch, k�rperliche Misshandlung und deren langfristige Konsequenzen. Interdiziplin�re Beitr�ge zur kriminologischen Forschung. Band 8. Baden-Baden. Wetzels, Peter/Enzmann, Dirk/Mecklenburg, Eberhardt/Pfeiffer, Christian (2001): Jugend und Gewalt. Eine repr�sentative Dunkelfeldanalyse in M�nchen und acht anderen deutschen St�dten. In-terdisziplin�re Beitr�ge zur kriminologischen Forschung. Band 17. Baden-Baden. Wetzels, Peter/Greve, Werner/Mecklenburg, Eberhard/Bilsky, Wolfgang/Pfeiffer, Christian (1995): Kriminalit�t im Leben alter Menschen: Eine altersvergleichende Untersuchung von Opfererfahrungen, pers�nlichem Sicherheitsgef�hl und Kriminalit�tsfurcht. Stuttgart. Weinert, Franz E. (Hrsg.) (2001): Leistungsmessungen in Schulen. Weinheim, Basel. [WHO] World Health Organization (Hrsg.) (1980): International classification of impairments, disabilities and handicaps. Genf. Wilmers, Nicola/Enzmann, Dirk/Schaefer, Dagmar/Herbers, Karin/Greve, Werner/Wetzels, Peter (2002): Jugendliche in Deutschland zur Jahrtausendwende: Gef�hrlich oder gef�hrdet? Ergebnisse wiederholter repr�sentativer Dunkelfelduntersuchungen zu Gewalt und Kriminalit�t im Leben junger Menschen 19982000. Baden-Baden.

Wissenschaftlicher Beirat f�r Familienfragen beim Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2004): Elternschaft und Ausbildung. Gutachten im Auftrag des Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (www.bmfsfj.de/Kategorien/ Publikationen/Publikationen,did=19166.html vom 14.02.2005). Zemp, Ahia (2002): Sexualisierte Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen in Institutionen, in: Praxis Kinderpsychologie, Kinderpsychiatrie 8/2002, S. 610-625. Ziefle, Andrea (2004): Die individuellen Kosten des Erziehungsurlaubs. Eine europ�ische Analyse der kurz- und l�ngerfristigen Folgen f�r den Karriereverlauf von Frauen, in: K�lner Zeitschrift f�r Soziologie und Sozialpsychologie 2/2004, S. 213-231. Zierau, Johanna (2001): Genderperspektive - Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche T�tigkeit und b�rgerschaftliches Engagement bei M�nnern und Frauen, in: Picot, Sibylle (Hrsg.): Freiwilliges Engagement in Deutschland. Ergebnisse der Repr�sentativbefragung zu Ehrenamt, Freiwilligenarbeit und b�rgerschaftlichem Engagement. Band 3: Frauen und M�nner, Jugend, Senioren, Sport. Schriftenreihe des BMFSFJ. Band 194.3. 2. Aufl. Stuttgart, Berlin, K�ln, S. 15-110. Zinsmeister, Julia (2002): Die Situation verletzter Zeuginnen und Zeugen mit Behinderungen, in: Fastie, Friesa (Hrsg.): Opferschutz im Strafverfahren. Opladen. Zinsmeister, Julia (2003): Sexuelle Gewalt gegen behinderte Menschen und das Recht. Opladen. Zulehner, Peter/Volz, Rainer (1998): M�nner im Aufbruch. Wie Deutschlands M�nner sich selbst und wie sie Frauen sehen. Ein Forschungsbericht. Ostfildern. Homoseksuelle Gemeinschaften Beauvoir, Simone de: Das Alter, Reinbek 1977 B�hmer, Martina: Erfahrungen sexualisierter Gewalt in der Lebensgeschichte alter Frauen, Ans�tze f�r eine frauenorientierte Altenarbeit, Mabuse-Verlag, 2. Aufl. 2000 Braukmann, Stefanie / Schmauch, Ulrike: Lesbische Frauen im Alter � ihre Lebenssituation und ihre spezifischen Bed�rfnisse f�r ein altengerechtes Leben, Frankfurt, 2007 B�hrmann, Traude: Faltenweise - Lesben und Alter, Berlin 2000 Daimler, Renate: Verschwiegene Lust. Frauen �ber 60 erz�hlen von Liebe und Sexualit�t, K�ln 1991, Franz, Alexandra: Selbstbestimmt Leben mit Pers�nlicher Assistenz - Eine alternative Lebensform behinderter Frauen, Dortmund 2002 Friedan, Betty: Mythos Alter, Hamburg 1997 Gerngro�-Haas, Gabriele: Anders leben als gewohnt � Wenn verschiedene Frauen unter ein Dach ziehen, Ulrike Helmer Verlag Haase, Ulrike; Drenhaus, Susanne: Das Thema Homosexualit�t in der Alten/Pflegeausbildung. Die Unterschiedlichkeit schwuler und lesbischer Lebensentw�rfe und die Erfordernisse an qualifizierter Pflege, 2003 Haensch, Ulrike: Individuelle Freiheiten � heterosexuelle Normen. In Lebensgeschichten lesbischer Frauen, Juli 2003, Verlag Leske & Budrich Janz, Ulrike (Hrsg.), Verwandlungen - Lesben und die Wechseljahre, Verlag Krug und Schadenberg, 2006 Kooden, Harold: Golden Men - The Power of Gay Midlife, New York 2000 Lahusen, Kathrin; Sch�fer, Anke (Hrsg.): Lesbenjahrbuch 1 - R�cksichten auf 20 Jahre Lesbenbewegung, Wiesbaden 1995 Ministerium f�r Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NordrheinWestfalen (Hrsg.): Lebenswege lesbischer Frauen - Zehn biografische Portraits, D�sseldorf 2002 M�ller, Anja: sechzig plus, erotische Fotografien, Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, ISBN 3-88769-193-8 Pl�tz, Kirsten: Lesbische Alternativen. Alltagsleben, Erwartungen, W�nsche Ulrike Helmer Verlag 2006

Pl�tz, Kirsten: "Als fehle die bessere H�lfte. 'Alleinstehende' Frauen in der fr�hen BRD 1949-1969.", Ulrike Helmer Verlag. Sang, Barbara; Smith, Adrienne J.; Warshow, Joyce: Lesbians at Midlife: The Creative Transition, Minneapolis 1991 Sax, Marjan; Visser, Knaar; Boer, Marjo: Begraben und vergessen?, Berlin 1993 Schoppmann, Claudia: Zeit der Maskierung - Lebensgeschichten lesbischer Frauen im Dritten Reich, Franfurt/M. 1998 Vandrey, Lena: Paradigmen der unbequemen Sch�nheit, Bremen 1986 Wolf, Gisela: Erfahrungen und gesundheitliche Entwicklungen lesbischer Frauen im Coming-Out Prozess, Diss., Basel 2003 Wortmann, Marion: Die Lebenslage �lterer lesbischer Frauen in Deutschland. Ann�herung an ein verdr�ngtes Thema�, (Hochschulschriften, Bd. 6), trafo verlag 2005 Dokumentationen/Diplomarbeiten AufBruch. Alte Lesben und Schwule organisieren sich in NRW. Gesamtdokumentation der lesbisch-schwulen Altenarbeit in NRW (2003 bis 2005) im Rahmen der 7. K�lner Fachtagung am 8. April 2005. Schriftenreihe des Sozialwerks f�r Lesben und Schwule e.V. K�ln Altenpflegayheim e.V. (Hrsg.), Projekt Altenpflegayheim Frankfurt/Main, Bedarfsanalyse, Frankfurt/M., 2003 Bake, Rita; Reimers, Brita: Stadt der toten Frauen - Frauenportraits und Lebensbilder vom Friedhof Hamburg Ohlsdorf, Hamburg 1997 Biechele, Ulrich: Identit�tsbildung - Identit�tsverwirrung - Identit�tspolitik. Eine psychologische Standortbestimmung f�r Lesben, Schwule u. a., Dokumentation des Fachkongresses des VLSP am 30. Oktober 1997 Bestelladresse: Deutsche Aidshilfe e.V. in Berlin, Fax 030/69 00 87-42 Brauckmann, Carolina: Bestandsaufnahme lesbischer Seniorinnenarbeit in NRW, im Auftrag des Rubicon-Beratungszentrums f�r Lesben und Schwule, K�ln,gef�rdert vom Ministerium f�r Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes NordrheinWestfalen. M�rz 2005. Abschlussbericht als pdf-Datei verf�gbar. Bundesministerium f�r Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Dritter Bericht zur Lage der �lteren Generation, Drucksache 14/5130, Berlin 2001 Bestelladresse: 53145 Bonn, Telefon 0180/5 32 93 29, www.bmfsfj.de BZgA Forum 2003, Alter und Sexualit�t, Sexualaufkl�rung und Familienplanung Curriculum Altenpflege, Unterrichtseinheit �Tabuisierung von Homosexualit�t und Diskriminierung von homosexuellen Frauen und M�nnern�. Hessisches Sozialministerium, www.sozialnetzhessen.de/homosexualitaet/referat/pflege/ue_tabu.html Dienel, Hans-Ludger; Foerster, Cornelia; Hentschel, Beate (Hrsg.): Sp�te Freiheiten - Geschichten vom Altern - Neue Lebensformen im Alter, M�nchen 1999 Katalog zur Ausstellung "Sp�te Freiheiten - Geschichten vom Altern" im Historischen Museum Bielefeld und im Schweizerischen Landesmuseum Z�rich, Prestel Verlag M�nchen, Telefon 089/38 17 09-0, www.spaetefreiheiten.de Dokumente des Fachbereichs f�r gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Berlin, www.berlin.de/lb/ads/gglw/ Freie und Hansestadt Hamburg, Beh�rde f�r Soziales und Familie (Hrsg.): Aktiv im Alter, Ausgabe 2004 Bestelladresse: Amt f�r Soziales und Rehabilitation, Altenpolitik und Altenhilfe, Hamburger Stra�e 47, 22083 Hamburg, Telefon 040/4 28 63-0, http://fhh.hamburg.de/stadt/Aktuell/behoerden/sozialesfamilie/service/veroeffentlichungen/aktiv-im-alter.html Dokumentation Fachtag Lesben und Schwule - (k)ein Thema in der Altenhilfe? Lesbische und schwule Lebensweise als ein Aspekt kultureller Vielfalt. 12. Mai 2006. VeranstalterInnen: Bezirksamt Neuk�lln von Berlin und Rad und Tat e.V., Berlin. Freie und Hansestadt Hamburg, Beh�rde f�r Arbeit, Gesundheit und Soziales: Frauen und Gesundheit - Empfehlungen f�r die Verbesserung der Frauengesundheit in

Hamburg, Hamburg M�rz 2001 Gerlach, Heiko; Knese, Michael; Ness, Sandra; Swoboda, Jule: Gay and Grey - �ltere Lesben und Schwule (Thema 173, Kuratorium Deutsche Altershilfe), K�ln 2002 Kuratorium Deutsche Altershilfe, An der Pauluskirche 3, 50677 K�ln, Telefon 0221/93 18 47-0, www.kda.de Gerlach, Heiko: Eine Frage des Respekts - Lesben und Schwule in der Alten- und Krankenpflege, in: Zeitschrift Dr. med. Mabuse, Juli/August 2003, Seite 17, www.mabuse-verlag.de Gerlach, Heiko: Anders alt werden, Lesben, Schwule und die Altenhilfe. in Zeitschrift Dr. med. Mabuse, Juli/August 2004, Seite 41, www.mabuse-verlag.de Hessisches Sozialministerium, Dostojewskistra�e 4, 65187 Wiesbaden, Telefon 0611/817-0, Materialien zum Thema Homosexualit�t in der Altenpflege unter www.sozialnetz-hessen.de/homosexualitaet/ Hoffkamp, Sabine: Lesbische Frauen im Prozess des �lterwerdens, Diplomarbeit im Fachbereich Sozialwesen/Sozialarbeit an der Kath. Fachhochschule NordrheinWestfahlen, M�nster, 1999 Intervention e.V. (Hrsg.): Anderes Feuer und weise Energie � Lesben und Alter, Oktober 2003, 4,- � (zu beziehen �ber Intervention e.V. Hamburg) Intervention e.V. (Hrsg.): Lesben und Alter � Dokumentation der bundesweiten Fachtagung mit Hintergrundtexten , Februar 2005, 4,- � (zu beziehen �ber Intervention e.V. Hamburg) Jocks, Heinz-Norbert: From the Corner of the Eye - R�ckblick auf eine Ausstellung, die den Queer-Blick durchquerte, in: Kunstforum, Band 154, Ruppichteroth, April/Mai 2001 Karst�dt, Christina; Zitzewitz, Anette (Hrsg.): ... viel zu viel verschwiegen: Eine historische Dokumentation von Lebensgeschichten lesbischer Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1996 LAG Lesben in NRW: Generationengespr�che: LesbenLeben Gestern � Heute � Morgen, Dokumentation der Tagung vom 8.11.2003 Landeshauptstadt M�nchen, Koordinierungsstelle f�r gleichgeschlechtliche Lebensweisen: Andreas Unterforsthuber, Heike Franz: Unterm Regenbogen (2004) Lesben und Schwule in M�nchen. Ergebnisse einer Befragung durch die Landeshauptstadt M�nchen mit dem Schwerpunkt �ltere Lesben und Schwule Lesben und Alter, Dokumentation der bundesweiten Fachtagung 22. - 24. Oktober 2004 in Hamburg, Hg. Intervention e.V. Hamburg Lesbischer Herbst 2006 - Je �lter wir werden, desto lesbischer werden wir. Cornelia K�hler (Hgin.) Dr�ner+Karbowy, Hattersheim am Main 2007 ISBN 978-3-9811521-0-4 Zu beziehen �ber www.lesbischerherbst.de und Fax +49 (0)2697 906944 Materialien des Sozialwerkes f�r Lesben und Schwule e.V., Rubensstra�e 8 - 10, 50676 K�ln, Telefon 0221/860 90 44, www.rubicon-koeln.de/informationen/links.html Materialien des Schwulen Netzwerks NRW e.V., Hohenzollernring 48, 50672 K�ln, Telefon 0221/257 28 47, www.schwul-nrw.de Materialien des Ministeriums f�r Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen, F�rstenwall 25, 40190 D�sseldorf, Telefon 0211/855-5, www.mfjfg.nrw.de/service/publikationen/bestell/index.htm NEU: Ministerium f�r Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW, F�rstenwall 25, 40219 D�sseldorf, Tel.: 0211 855-5, Fax: 0211 855-3211 http://www.mags.nrw.de/06_Service/003_Publikationen/index.php Mischler, Gerd; Maiwald, Stefan: Sexualit�t unter dem Hakenkreuz - Manipulation und Vernichtung der Intimsph�re im NS-Staat, Wiesbaden 2002 Nieders�chsisches Sozialministerium (Hrsg.): Lebenssituation �lterer schwuler M�nner - Bestandsaufnahme und Perspektiven, Dokumentation einer Anh�rung am 13. Juni 1997, Hannover , Ministerium f�r Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, Heinrich-Wilhelm-Kopf-Platz 2, 30159 Hannover, Telefon 0511/120-0, www.niedersachsen.de SAPPHO Frauenwohnstift (Hrsg.): So lange wie nur m�glich ... Perspektiven f�r ein

Leben mit Behinderung Zuhause - Tagung 6. - 8. Dezember 2002, Wuppertal Mai 2003 Bestelladresse: Jutta Harbusch, Otto-Schneider-Stra�e 26, 55469 Mutterschied Senatsverwaltung f�r Bildung, Jugend und Sport in Berlin (Hrsg.): Studie "�lter werden - �ltere Lesben und Schwule in Berlin", Berlin 2002 Senatsverwaltung f�r Bildung, Jugend und Sport in Berlin (Hrsg.): Anders sein und �lter werden - Lesben und Schwule im Alter. Dokumentation der Fachtagung vom 22./23. November 2002, Sozialwissenschaftliche Forschungsstelle, Otto Friedrich Universit�t Bamberg: Studie zur Benachteiligung gleichgeschlechtlich orientierter Personen und Paare, Bamberg 2000 Steinmeister, I.: Lesbische Lebensformen - Rechtslage, Tips, Forderungen, Lesbenring e.V., Bonn 1995 Sydow von, Kirsten: Die Lust auf Liebe bei �lteren Menschen, Reinhardts Gerontologische Reihe, Ernst Reinhardt Verlag, ISBN 3-497-01347-1 Symossek, Andrea: �ltere Homosexuelle in K�ln, Eine Bedarfsanalyse f�r ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter, Diplomarbeit im Fach Geografie am Geografischen Institut der Universit�t K�ln, 2004 Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen e.V. (Hrsg.): Betreutes Wohnen, D�sseldorf 2001 Wernicke, Harald (Hrsg.), in Zusammenarbeit mit dem Schwulen Museum, Berlin: Soziale Projekte f�r Lesben und Schwule im Alter aus den USA, Gro�britannien, den Niederlanden und Schweden, Berlin 2002 Bestelladresse: Schwules Museum e.V., Mehringdamm 61, 10961 Berlin, Telefon 030/693 11 72 Artikel/Zeitungen Balsam, das magazin: Queer im Alter, seit 2004 zweimal j�hrlich (zu beziehen �ber Schwulenberatung Berlin, (bis April 2006 erschient bereits das 3. Heft) Beitr�ge zur feministischen Theorie und Praxis Heft 33: AltersWachSinn, K�ln 1992 Beitr�ge zur feministischen Theorie und Praxis Heft 52: Lesbenleben quergelesen, K�ln 1999 Beitr�ge zur feministischen Theorie und Praxis Heft 59: Sterben & Tod, K�ln 2001 Brauckmann, Carolina: Sechzig Plus und Lesbisch, in: Pro Alter, Fachmagazin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, K�ln 3/2004 Brauckmann, Carolina: Auftakt � Tagung der Fraueninitiative 2004 in: Ihrsinn � eine radikalfeministische Lesbenzeitschrift, Heft 29, 2004 Br�hl, Marcus: Je oller, desto doller?, in: Siegess�ule - Berlins schwullesbisches Stadtmagazin, April 2003 Kulmer Stra�e 20a, 10783 Berlin, Telefon 030/23 55 39-0, www.siegessaeule.de EMMA, Nr. 2, K�ln, M�rz/April 2001, Anders Altern - Puma statt Oma! Franke, Martin: Die Pflege von Menschen ohne Geschichte � Homosexuelle Patientinnen und Patienten in der ambulanten Pflege, in: Pflegen ambulant, 14. Jhrg, Heft 6, Seite 33 - 35, Bibliomed Melsungen 2003 Franke, Martin: Nicht allein und nicht ins Heim, in: Siegess�ule - Berlins schwullesbisches Stadtmagazin, April 2003 Kulmer Stra�e 20a, 10783 Berlin, Telefon 030/23 55 39-0, www.siegessaeule.de Homosexualit�t im Alter: Frauen liebende Frauen und M�nner liebende M�nnern altern anders, Schwerpunktthema in: Pro Alter, Fachmagazin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, 3/2004 IHRSINN: eine radikalfeministische Lesbenzeitschrift, Nr. 25/26 2002, Themenheft Generationen, www.ihrsinn.auszeiten-frauenarchiv.de/ Kress, Fabian: Die Reifepr�fung, in: Siegess�ule - Berlins schwullesbisches Stadtmagazin, April 2003 Lachesis - Fachzeitschrift des Berufverbandes f�r Heilpraktikerinnen Lachesis e.V., Nr. 28, L�dinghausen, November 2001, Sterben und Tod Redaktionsadresse und Vertrieb: Gudula Willing, Kranichholz 19, 59348 L�dinghausen, Telefon und Fax 02591/7 80 95, E-Mail: gudula.willing@gmx.de Lesbenring Info M�rz 2004: Thema Lesben und Alter

Louis, Chantal: Die Golden Girls, in: EMMA, Nr. 4, K�ln, Juli/August 2003 LuK-Lekt�re, 14. Ausgabe, Mai 2004, Lesbisch leben in jedem Alter, Hrsg. Lesben und Kirche, Redaktionsadresse und Vertrieb: LuK, Postfach 610623, 10937 Berlin, eMail: wille.e@web.de Pro Alter, Fachmagazin des Kuratoriums Deutsche Altershilfe, 3/2004: Homosexualit�t im Alter: Frauen liebende Frauen und M�nner liebende M�nner altern anders Schulz, Paul: Junges Gem�se & altes Eisen, in: Siegess�ule - Berlins schwullesbisches Stadtmagazin, Mai 2002 http://www.mss.si/docs/Nasilje%20in%20mladi.pdf nasilje, vrstniki, socialne teorije agresivnosti, ukrepi