CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE MARTORII LUI IEHOVA şi CREDINŢA CEA ADEVǍRATǍ

Sfânta Biserică Ortodoxă între păgâni şi eretici.

Motto: După cum soarele răsare roşu şi apune tot roşu, tot aşa şi noi,
ne-am născut ortodocşi, trebuie să murim tot ortodocşi!

Preot Ioan

Iubiţi credincioşi,
Religia este azi, parcă mai mult ca oricând, o trebuinţă a sufletului, care ne pretinde şi ne obligă SǍ TRǍIM ŞI O VIAŢǍ SPIRITUALǍ pe lângă cea trupească. Religia, în fiinţa şi esenţa ei, nu provine de la om, ci este un fenomen dat Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă şi aceasta nu este de la voi: este darul lui Dumnezeu (Efeseni 2:8). Prin urmare avem credinţa de la Dumnezeu. Am putea defini religia ca fiind: Comuniunea filială de iubire sfântă dintre Dumnezeu şi om, trăită înlăuntrul inimii şi manifestată în
1

afară, prin credinţă dreaptă, cult religios, virtuţi morale şi fapte bune. Creştinismul este religia întemeiată pe învăţătura, persoana şi viaţa lui Iisus Hristos. Trebuie ştiut că, creştinismul are trei confesiuni (ramuri): 1. Ortodoxia --------- 2. Catolicismul --------- 3. Protestantismul Iar religiile mari ale lumii sunt în număr de trei: Iudaismul, Islamismul şi Creştinismul, aşa cum se poate vedea din imaginea de mai jos:

Creştinismul mai este numit şi „religia mântuirii“ sau „religia iubirii“ şi este adevărat, pentru că cea mai mare poruncă în creştinism este chiar iubirea: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe
2

tine însuţi“ (Marcu 12:31), căci însuşi „Dumnezeu este iubire“ (Ioan 9:5). Celelalte două mari religii nu pot avea această dumnezeiască poruncă a iubirii, pentru că iubirea implică în mod obligatoriu relaţia eu - tu, adică cel puţin două persoane, ori în iudaism şi islamism este vorba de un Dumnezeu monopersonal (Iehova este Dumnezeu - Tatăl, iar Allah tot Dumnezeu - Tatăl, căci nici evreii şi nici islamiştii nu cred nici astăzi în Dumnezeu Iisus Hristos şi Dumnezeu - Duhul Sfânt, respectiv în Sfânta Treime), spre diferenţă de Dumnezeul creştinilor care este unul în Fiinţă dar întreit în Persoane. Cele Trei Persoane se iubesc, şi acest ocean nemărginit de iubire divină se revarsă asupra noastră, iar noi trebuie să revărsăm iubirea către semeni şi Dumnezeu. Creştinismul este religia cea adevărată pentru că profetul acestei religii este chiar Iisus Hristos - Om adevărat şi Dumnezeu adevărat şi care de fapt este singurul profet întemeietor de religie care a înviat a treia zi din morţi şi S-a înălţat cu trupul la cer, şezând de-a dreapta Tatălui. Hegel spunea despre creştinism că este religia absolută, adevărata religie. Creştinismul ortodox apare în ţara noastră începând din anul 40 d.Hr. prin predica Sfântului Apostol Andrei (ca dovadă, Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 11, când se vorbeşte şi despre sciţii din Sciţia Mynor, adică din Dobrogea, unde există şi astăzi, peştera în care a dormit Sfântul Apostol Andrei). adică, Budismul, Taoismul, Celelalte false religii Confucianismul etc. sunt numite şi ele religii datorită faptului că au la bază un cult religios, însă în fapt nu sunt adevărate, pentru că nuL adoră pe unicul şi adevăratul Dumnezeu. Din cele trei mari religii amintite mai sus, cea adevărată este CREŞTINISMUL. Se zice că Sfântul Ioan Gură de Aur s-a înfuriat, odată, în timpul predicii şi a început a răcni: „Rupeţi-mi nasul, ţipa el, scoateţi-mi ochii, tăiaţi-mi urechile...“ Ascultătorii s-au îngrozit. Nu ştiau ce s-a întâmplat cu părintele lor care de obicei vorbea foarte liniştit. „- A, v-aţi îngrozit de sfâşierea trupului meu, îşi schimbase tonul şi faţa Sfântul Părinte - dar nu vă îngrăziţi când sfâşiaţi Trupul lui Hristos prin erezii şi culte religioase?“. Ar trebui să ne îngrozească sfâşierea Sfintei Biserici Ortodoxe pentru care Iisus Hristos şi-a vărsat scumpul Său sânge.
3

4

După cum bine se vede din imaginea de mai sus, Ortodoxia a mers drept, adică cu respectarea strictă a dogmelor formulate de Sfinţii Părinţi în cele şapte sinoade ecumenice. Dar, în 16.07.1054 catolicii se rup de ortodocşi luând-o la dreapta (adică introduc dogme noi, fără consensul întregii Biserici şi fără nici un temei biblic: Primatul Papal, Filioque, Azima şi Purgatoriul). În 1517 din catolici, prin reforma iniţiată de Luther se rup protestanţii care, renunţă la ierarhia bisericească (episcopi, preoţi, diaconi), la venerarea Maicii Domnului, la Cruce, la Sfinţi etc., uitând faptul că, Sfintele Taine se săvârşesc numai prin episcopi şi preoţi. Ori, într-o religie fără preoţie, teologia poate fi comparată cu poezia. De fapt, protestanţii nu mai recunosc decât două din cele şapte Taine ale Sfintei Biserici, respectiv Botezul şi Euharistia dar şi acestea la ei nu sunt săvârşite de preoţi. Din aceşti protestanţi rupţi din har, după cum arată şi schiţa de mai sus au apărut neoprotestanţii (noii protestanţi), adică cultele care sunt astăzi în număr de aproximativ 3.000 şi care apar şi dispar în istorie ca revărsările de ape, căci nu au continuitate apostolică. Chiar Luther dându-şi seama de greşeala pe care a săvârşit-o, a spus pe patul de moarte: „Vai mie, că această rătăcire nu se va sfârşi în veac!“ În 1534 are loc o nouă schismă, cea anglicană când sub influenţa lui Henric al VIII-lea Biserica Anglicană se rupe de Roma. Oare există atâţia dumnezei după numărul cultelor? Nu scrie clar în Biblie: „UN DOMN, O CREDINŢĂ ŞI UN BOTEZ“ (Efeseni 4:6), „OARE S-A ÎMPĂRŢIT HRISTOS?“ (1Corinteni 1:13).

Dreptmăritori creştini ortodocşi,
După ce am lămurit aceste câteva lucruri, să ne gândim la faptul că după 45 de ani de comunism (negură spirituală), este normal ca foarte mulţi oameni să-şi pună întrebarea: Oare, toate credinţele sunt adevărate? Oare Dumnezeu este şi la ortodocşi, şi la adventişti, şi la baptişti, şi la penticostali, şi la iehovişti, şi la evanghelişti, şi la nazarineni, etc.? O, NU! De o mie de ori NU, nu este la toţi, este numai la ortodocşi. Auziţi ce clar ne spune Sfântul Apostol Pavel: OARE S-A ÎMPǍRŢIT HRISTOS? (1 Corinteni 1:13). Categoric NU!
5

Moise le-a spus evreilor: Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn (Deuteronom 6: 4). Nu s-a împărţit Dumnezeu în 3000 de părţi (după numărul cultelor religioase care există azi), şi ca dovadă Însuşi Iisus Hristos, ştiind ce se va întâmpla după înălţarea Sa la cer, S-a rugat în grădina Ghetsimani: Ca toţi să fie una (Ioan 17:21). UNA înseamnă ca toţi să fie de o singură credinţă şi acest lucru ne este precizat cât se poate de clar în Noul Testament: ESTE UN DOMN, O CREDINŢǍ, UN BOTEZ (Efeseni 6: 5). Există deci, un Domn (Iisus Hristos), o credinţă (cea ortodoxă) şi un singur botez (cel pe care l-am primit prin preot în Sfânta Biserică la 40 de zile de la naştere). În Evanghelia de la Luca 17:14, Iisus Hristos le-a spus celor zece leproşi: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor! Nu le-a spus arătaţi-vă pastorilor, ci PREOŢILOR. Şi aceasta pentru că numai preotul poate săvârşi Sfintele Taine (Botez, Mirungere, Cununie, Spovedanie, Împărtăşanie, Sfântul Maslu), pe când pastorul, deşi vorbeşte despre Dumnezeu, nu le poate săvârşi pentru că nu are Harul Duhului Sfânt, el fiind numai un ADMNISTRATOR. Dumnezeu ne spune aşa: „Cel ce pe voi (adică episcopi, preoţi, diaconi) vă ascultă, pe Mine Mă ascultă. Cel ce se leapădă de voi (adică de episcopi, preoţi, diaconi) de Mine (Iisus Hristos) se leapădă, iar ce se leapădă de Mine (de Iisus Hristos), se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine (Dumnezeu Tatăl)“ (Luca 10:16). Mai mult decât atât, Dumnezeul nostru Iisus Hristos, ştiind ce va urma după înălţarea Sa la Cer, ne-a spus: VEDEŢI SǍ NU VǍ ÎNŞELE CINEVA, CǍCI MULŢI VOR VENI ÎN NUMELE MEU ZICÂND CǍ SUNT EU ŞI VOR AMǍGI PE MULŢI (Marcu 13: 5-6). DAR DUHUL GRǍIEŞTE LǍMURIT CǍ ÎN VREMURILE CELE DE APOI, UNII SE VOR DEPǍRTA DE LA DREAPTA CREDINŢǍ, LUÂND AMINTE LA DUHURILE CELE ÎNŞELǍTOARE ŞI LA ÎNVǍŢǍTURILE DEMONILOR, PRIN FǍŢǍRNICIA UNOR MINCINOŞI CARE SUNT ÎNFIERAŢI ÎN CUGETUL LOR (1 Timotei 1:2). Vina celor ce au părăsit ortodoxia şi au trecut la alte culte religioase le aparţine numai lor. Pentru rătăcirea lor îi aşteaptă focul iadului, căci Iisus Hristos ne-a avertizat: Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor face semne şi minuni ca să ducă în rătăcire, de se poate şi pe cei aleşi. DAR VOI LUAŢI SEAMA, IATǍ DINAINTE V-AM SPUS EU VOUǍ TOATE (Marcu 13:22-23).
6

Despre cei ce au căzut din dreapta credinţă strămoşească (creştin ortodoxă), Dumnezeu ne spune în Biblie: Cu neputinţă este pentru ei, dacă au căzut, să se înnoiască iarăşi spre pocăinţă, fiindcă ei răstignesc loruşi, a doua oară, pe Fiul lui Dumnezeu şi-L fac de batjocură (Evrei 6:6). Bunica mea îmi spunea cînd eram mic că, aproape de sfârşitul vecurilor, diavolul va merge la Dumnezeu şi-I va spune: Doamne, Dumnezeule, oamenii au fost ai Tăi aproape 2000 de ani, lasă-i acum puţin şi pe mâna mea ca să vedem care sunt ai Tăi şi care sunt ai mei. Dacă citim în Biblie versetul: SIMONE, SIMONE, IATǍ SATANA V-A CERUT SǍ VǍ CEARNǍ CA PE GRÂU (Luca 22:31), vom observa că într-adevăr, astăzi parcă mai mult ca oricând se împlinesc aceste cuvinte. Slujbaşii Satanei iau astăzi masca evlaviei şi platoşa falsei smerenii, şi practică un prozelitism înveninat, umblând zi şi noapte pretutindeni prin tramvaie, autobuze, prin parcuri, prin gări, prin spitale, pe la uşile apartamentelor noastre, ducând o practică antievanghelică de învrăjbire confesională, de încălcare flagrantă a libertăţii credinţei. Acest lucru este dăunător poporului nostru, care a fost încreştinat de Sfântul Apostol Andrei în anul 40. În aceste vremuri în care credinţa ne este pusă la încercare, să ne amintim un cuvânt plin de înţelepciune din popor: Săracul se înrăieşte, iar bogatul înnebuneşte. Cum să înţelegem asta? E simplu! Săracul se înrăieşte (din cauza sărăciei) şi bogatul înnebuneşte (din cauza bogăţiei). Şi atunci, amândoi se îndepărtează de Dumnezeu: săracul pentru că este prea sărac şi bogatul pentru că este prea bogat. De aceea să ne rugăm aşa: Doamne, nu-mi da nici atât de mult, dar nici atât de puţin încât să uit de tine! Să nu uităm că, dacă vrem să ne mântuim, nu trebuie să întindem mâna ca Iuda, primind bani, cadouri, cărţi religioase de la alte culte religioase, ci trebuie să ne ducem crucea până pe Golgota căci Cel care va răbda până la sfârşit acela se va mântui (Matei 10:33).

Iubiţi credincioşi,
Nu vă părăsiţi credinţa strămoşească, ortodoxia, nu vă vindeţi sufletele Satanei! Oare, nu ştiţi că avem trei minuni mari ale zilelor noastre care dovedesc că ortodoxia este CALEA cea adevărată? Aceste minuni, pe care nu le are nici o altă credinţă sunt: 1. Lumina Sfântă de la Ierusalim;
7

2. Moaştele Sfinte (ţara noastră este presărată cu trupuri de Sfinţi care n-au putrezit); 3. Apa Sfinţită (Aghiasma de la Bobotează care nu se strică niciodată, şi care ne dovedeşte clar că Dumnezeu lucrează prin absolut toţi preoţii ortodocşi). Nu uitaţi că cel mai important lucru din viaţa noastră este să fim spovedeţi şi împărtăşiţi CEL PUŢIN în cele patru posturi mari ale anului (Sfintele Paşti,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sfânta Maria şi Crăciun), să nu lipsim duminica de la Sfânta Liturghie, să ţinem post CEL PUŢIN miercurea şi vinerea, să ne rugăm cât mai mult... Aşadar, ne-am născut creştini ortodocşi, ca toţi moşii şi strămoşii noştri, şi trebuie să murim tot ortodocşi după cum SOARELE RǍSARE ROŞU ŞI APUNE TOT ROŞU.

DUMNEZEULUI NOSTRU, SLAVǍ, ACUM ŞI PURUREA ŞI ÎN VECII VECILOR, AMIN!

8

MARTORII LUI IEHOVA

Aşa cred martorii lui Iehova că a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos, pe un băt şi nu pe o Cruce....

Aşa cred creştinii că a fost răstignit Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, pe lemnul Sfintei Cruci....

9

Iubiţi credincioşi,
Toţi creştinii ortodocşi trebuie să ştie, în primul rând, că iehoviştii, în învăţătura lor rătăcită, susţin că Iisus Hristos nu este Dumnezeu, deci tăgăduiesc Dumnezeirea Lui. Iată însă ce scrie în Biblie: „ŞI ORICE DUH, CARE NU MĂRTURISEŞTE PE IISUS HRISTOS, NU ESTE DE LA DUMNEZEU, CI ESTE DUHUL LUI ANTIHRIST, DESPRE CARE AŢI AUZIT CĂ VINE ŞI ACUM ESTE CHIAR ÎN LUME“ (1 Ioan 4:3). Deja am demonstrat cât se poate de clar cine sunt „Martorii lui Iehova“, dar totuşi, vom descrie în continuare istoria, doctrina (învăţătura) şi combaterea învăţăturii lor. CE ESTE IEHOVISMUL? Iehovismul un cult religios în doctrina căruia nu există suflet, dăinuirea lui după moarte, pentru că nu cred în Hristos, în existenţa raiului şi a iadului şi se cred „aleşii“ şi „profeţii“ timpului de astăzi. Atenţie mare: Martorii lui Iehova spun ca Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu (ca să ne amăgească pe noi creştinii ortodocşi, dar NU RECUNOSC CA IISUS HRISTOS ESTE DUMNEZEU ADEVĂRAT DIN DUMNEZEU ADEVĂRAT, ci doar Fiul lui Dumnezeu PRIN INFIERE.... Deci Îl socotesc pe CREATOR o creatură ca şi noi toţi....). IEHOVIŞTII MAI AU ŞI ALTE NUME? Da, ei au şi alte titulaturi: „STUDENŢI ÎN BIBLIE“ sau „MILENIŞTI ALEŞI“ sau „ADVENTIŞTI CALCULAŢI“ sau „RUSSELIŞTI“, adică adepţii şi urmaşii lui Russel. CARE ESTE ISTORIA ACESTOR IEHOVIŞTI? Întemeietorul lor este CHARLES TAZZE RUSSEL. Era de origine germană, născut în 1852 în Pittsburg. Părinţii lui au fost câştigaţi de mirajul adventului. Russel ajunge la concluzia că venirea Domnului nu va fi pentru judecată, ci pentru „purificarea prin mileniu“. Văzându-se înconjurat de o mulţime de adepţi, părăseşte adventul şi înfiinţează un cerc al celor ce studiază Biblia (Studenţi în Biblie).

10

CUM A REUŞIT SĂ AMĂGEASCĂ RUSSEL PE ADEPŢII LUI? A alcătuit lucrarea „Scopul şi modul venirii Domnului în 1874“. Dar, deziluzie, Dumnezeu n-a venit în 1874. Russel le explică adepţilor lui că Domnul a venit, dar în Duh, nevăzut de nimeni „ca un fur“. RUSSEL MAI HOTĂRĂŞTE O NOUĂ DATĂ PENTRU VENIREA DOMNULUI? Desigur. Începe imediat studierea „corectă“ pentru data venirii Domnului. Şi iată cum: s-a luat în calcul anul 625 (robia babilonică a evreilor) din Vechiul Testament ca ultim jubileu. Cum mileniul este Marele Jubileu, acesta începe după 50 x 50 = 2500 ani. Deci 2500 625 = 1875 ani. Iată deci anul venirii a doua: 1875!!! Dar mare păcăleală! Şi acest an a trecut la fel ca toţi ceilalţi ani! MAI ARE RUSSEL ÎNDRĂZNEALA SĂ CALCULEZE ANUL VENIRII DOMNULUI? În rătăcirea lui, Russel încearcă un nou calcul, plecând de la anul 1874, mai adaugă cei trei ani şi jumătate (Apocalipsa 14:14-20) şi rezultă 1878. Şi această dată a trecut ca orice an şi cu o mare deziluzie. Ne aflăm în anul 2011 şi iată că Domnul încă nu a venit. S-AU CONVINS ADEPŢII LUI RUSSEL CĂ AU FOST IAR ÎNŞELAŢI? Nu. Dimpotrivă, nelăsându-se intimidaţi de „tăcerea Domnului“, au pregătit alţi ani ai venirii Lui. Iată ce calcul stupid au reuşit să facă: Ştim că în anul 70 d.H. generalii romani Titus şi Vespasian au distrus Ierusalimul. Din aceşti 70 de ani dacă scădem 30, adică anii pământeşti ai Mântuitorului, rezultă 40, care adăugaţi la anul 1874 rezultă 1914. Acum spuneau că au certitudinea venirii Domnului şi acesta este şi anul care marchează începutul mileniului. DAR, DIN NOU DEZILUZIE TOTALĂ! Nici în 1914 Iehova nu a venit. În America, urmaşii lui Russel erau deja sătui de atâtea calcule şi deziluzii şi de aceea PE RUSSEL L-AU DECLARAT ERETIC.
11

CE FACE RUSSEL ÎN CONTINUARE? Sfidându-i pe cei care l-au declarat eretic, şi-a continuat activitatea şi scoate în 1872 o revistă „Turnul de veghe“. Începe primul război mondial şi, în timp ce americanii erau mobilizaţi, martorii lui Iehova declară că nu există stat, pentru a scăpa de mobilizare. Declarau în mitinguri stradale că Russel este „Păstorul ales“, cel mai mare pedagog după Sfântul Apostolul Pavel şi ultimul profet şi descoperitor al voii lui Dumnezeu. Russel, negat de adepţii săi şi urmărit de statul american, moare într-un accident de maşină în 1916. Dar „boala Russelistă“, iehovismul, se risipeşte în întreaga lume „ca o pată de ulei“. CARE SUNT PUNCTELE DOCTRINARE ALE IEHOVIŞTILOR (ÎNVĂŢĂTURA)? Doctrina lor este confuză, sincretistă, obscură: ● Se pretind cunoscători precişi ai celei de-a doua veniri; ● Recomandă „Împărăţia de 2000 de ani“ cu cei aleşi (iehoviştii); ● Nu acceptă şi nu cred în Sfânta Treime; ● Spun că există un Dumnezeu - Idee; ● Iisus Hristos nu este Dumnezeu, ci o creatură a lui Dumnezeu. El a fost un simplu om, a fost acuzat, răstignit, a murit ca un om pentru totdeauna, totuşi, pentru supunere, a căpătat nemurirea; ● Sfântul Duh nu este Dumnezeu, ci numai o energie a Tatălui; Nu există nemurire. Sufletul nu este nemuritor. Învierea este un dar deosebit al lui Dumnezeu doar pentru iehovişti; ● Nu există Rai şi Iad; ● Nu există nici o sărbătoare. CÂND A PĂTRUNS IEHOVISMUL ÎN ROMÂNIA ? Iehovismul a pătruns în România prin ardeleanul Ioan B. Sima, plecat în S.U.A., în Pensylvania. Ioan - creştinul - a devenit John profetul. Vine în 1920 în Ardeal şi organizează un grup de iehovişti. Îşi dă seama apoi de rătăcirea comisă şi în 1927 părăseşte iehovismul, revine la Biserica Ortodoxă, ba chiar demască planurile anarhice ale cultului religios.
12

IEHOVIŞTII SPUN CĂ PE DUMNEZEU ÎL CHEAMĂ IEHOVA. ESTE ADEVĂRAT? Începând din Vechiul Testament şi până în zilele noastre evreii îşi numesc divinitatea Iehova. De fapt, l-au numit IAHVE (YHWH). Românii nu-L numesc Iehova ca evreii, ci Dumnezeu, începând din anul 40 d.Hr., când poporul nostru a fost creştinat de Sfântul Apostol Andrei. CUM DOVEDIM CĂ NOI ROSTIM CORECT NUMELE DE DUMNEZEU? În teofania din rugul care ardea, dar nu se mistuia, Moise a auzit vocea lui Dumnezeu: „Aşa să spui fiilor lui Israel: „Domnul DUMNEZEUL părinţilor noştri, DUMNEZEUL lui Avraam, DUMNEZEUL lui Isaac şi DUMNEZEUL lui Iacov m-a trimis la voi. ACESTA ESTE NUMELE MEU PE VECI“ (Exod 3:15). Deci, nu scrie Iehova al lui Avraam, Iehova al lui Isaac şi Iehova al lui Iacov, ci Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov... „Acesta este numele meu pe veci: DUMNEZEU !!!“

AVEM ALT TEMEI BIBLIC PENTRU A-L CHEMA CU NUMELE DE DUMNEZEU? Da. Iată cum Îl numeşte pe DUMNEZEU împăratul David care, sub inspiraţia Duhului Sfânt, scrie în Vechiul Testament (în psalmul 21): „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine...“, în psalmul 50 scrie: „Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta...“. Deci, după cum bine se vede, David Îl numeşte Dumnezeu şi nu Iehova. ÎN NOUL TESTAMENT AVEM TEMEI SCRIPTURISTIC SPRE A-L CHEMA CU NUMELE DE DUMNEZEU? Da. Şi aici avem următorul verset: „Iar în ceasul al noulea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: „Eli, Eli, Lama Sabahtani?“ adică „Dumnezeul Meu, Dumnezeul meu, pentru ce M-ai părăsit?“ (Matei 27: 46). Să lămurim versetul. Iisus a vorbit în timpul vieţii sale pământeşti limba aramaică. Pe cruce El a strigat cele din versetul de
13

mai sus. În limba aramaică, Eli înseamnă Dumnezeu, iar Lama Sabahtani înseamnă pentru ce m-ai părăsit. Dacă Iisus ar fi strigat „Iehova, Iehova, Lama sabahtani?“, atunci corect era să-L chemăm şi noi cu numele de Iehova. Din moment ce Iisus Hristos a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu,...“ aşa îi spunem şi noi, cum, de fapt, îi spune poporul român de aproape 2000 de ani. ESTE ADEVĂRAT CE NE REPROŞEAZĂ IEHOVIŞTII, SPUNÂND CĂ OMUL NU ARE SUFLET ŞI CĂ, DACĂ AR AVEA, AR PUTREZI ÎN MORMÂNT O DATĂ CU TRUPUL? Nu este adevărat. Aducem ca dovadă vesetul ce se referă la sfârşitul vieţii noastre: „Şi ca pulberea să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu care l-a dat“ (Eccleziast 12:7). Încă un argument, foarte solid, sunt cuvintele Mântuitorului rostite pe cruce: „Părinte în mâinile Tale încredinţez sufletul meu. Şi acestea zicând şi-a dat sufletul“ (Luca 23: 46). IEHOVIŞTII NE REPROŞEAZĂ CĂ NU SCRIE ÎN BIBLIE „SFÂNTA TREIME“. Răspunsul nostru: 1. Să ne amintim cele zise de Dumnezeu: „Să facem om după chipul şi asemănarea Noastră“ (Facerea 1:26). După cum bine se poate vedea Dumnezeu - Tatăl vorbeşte cu Dumnezeu - Fiul şi cu Dumnezeu - Duhul Sfânt, deci SFÂNTA TREIME; 2. La stejarul Mamvri, Avraam primeşte Sfânta Treime: „Apoi Domnul S-a arătat iarăşi la stejarul Mamvri, într-o zi pe la amiază, când şedea el la uşa cortului său. Atunci ridicându-şi ochii săi a privit şi iată trei Oameni stăteau înaintea lui...“ (Facerea 18:1-2). Iată SFÂNTA TREIME care s-a înfăţişat lui Avraam ca trei îngeri. 3. Îndemnul pe care l-au primit cei 12 Apostoli de la Iisus: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh“ (Matei 28: 19). Cine este Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh? Este un Trio, o Treime, Triada, este SFÂNTA TREIME. Adăugăm aici ca argument şi textul biblic:

14

„Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh şi ACEŞTIA TREI, UNA SUNT“(1 Ioan 5:7). IEHOVIŞTII SUNT ÎMPOTRIVA GRANIŢELOR STATELOR ŞI A GUVERNELOR, SPUNÂND CĂ ACESTEA SUNT DE LA ANTIHRIST. Răspunsul nostru: Iehoviştii îndeamnă la anarhie, neştiind că Dumnezeu a hotărât ţările, ba chiar a pus câte un înger la fiecare hotar de ţară, după cum reiese chiar din versetul: „Când Cel Preaînalt a împărţit moştenire popoarelor, când a împărţit pe fiii lui Adam, atunci a statornicit hotarele neamurilor după numărul îngerilor lui Dumnezeu“ (Deuteronom 32:8).

BIBLIOGRAFIE: P.I. David - „Călăuza creştină“, Arad, 1987; Arhimandrit Ilie Cleopa „Călăuza în credinţa ortodoxă“; Pr. dr. Neculai Grosu - „Temeiuri ale dreptei credinţe“; Ziarul „Cuvântul Libertăţii“, 24.06.2002, pag. 2.

15

CE BIBLIE FOLOSESC MARTORII LUI IEHOVA
În anul 1950, Societatea Martorilor lui Iehova a lansat traducerea Bibliei numită: „Traducerea Noua - lume (sau a lumii noi) a Scripturilor greceşti„ (New World Translation of the Greek Scriputures) prescurtat N.W.T. Apariţia N.W.T. a fost apreciată, bineînţeles de Martori, drept „una dintre cele mai corecte traduceri existente„. Ea a fost făcută de un comitet de 7 traducători conduşi îndeaproape de fostul preşedinte al Societăţii, Nathan Knorr şi de actualul preşedinte, F.W. FRANTZ. După declaraţiile făcute de F.W. FRANTZ cu ocazia unei mărturii a acestuia într-un proces din Edinborough, se afirmă că traducerea şi interpretarea N. W.T., a fost „influenţată direct de Dumnezeu“ (?!?) prin „îngeri de diferite ranguri“, care au inspirat şi supravegheat pe traducători. Adevăraţii creştini ştiu însă că trebuie „să cercetăm duhurile“ (1Ioan 4:1), iar analiza critică a traducerii N.W.T. arată că „îngerii“ inspiraţiei şi puterea coordonatoare nu a fost chiar obiectivă şi de provenienţă divină. Sute de cuvinte şi pasaje (din care vom reda doar câteva) sunt greşit traduse în N.W.T. şi, ciudat este faptul că tocmai prin aceste greşeli se schimbă sensul exact pentru a sprijini linia doctrinară a învăţăturii iehoviste. ► De exemplu, Capitolul 2 versetul 13 din Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel este tradus în N. W.T. astfel: „În timp ce aşteptăm fericita speranţă şi glorioasa manifestare a marelui Dumnezeu, şi a lui CRISTOS ISUS, Mântuitorul nostru“. În Biblia Ortodoxă (B.O.R.) acelaşi text este tradus corect astfel:„ ... a marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos“ (la fel traduce şi versiunea Anania a Noului Testament). După cum se poate observa, în N.W.T., este introdus articolul „lui“ şi este inversată ordinea cuvintelor astfel încât se pierde sensul corect ce rezultă din text, acela că HRISTOS IISUS este Dumnezeu şi Mântuitor. ► Tot în acest scop (al respingerii prin traducerea greşită, a argumentelor că Iisus Hristos este Dumnezeu), Biblia N.W.T., redă şi textele de la Corinteni 1:17 în care spune: „El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate“ (în Biblia B.O.R.). Pentru a combate învăţătura că HRISTOS este veşnic şi deci Dumnezeu, Biblia N.W.T., traduce greşit acest text, inserând în mod incorect de două ori
16

cuvântul „celelalte“, deşi nu există în textul original: „De asemenea, El este înainte de toate (celelalte) lucruri şi cu ajutorul Lui au fost făcute toate (celelalte) lucruri (N.W.T.). ► De asemenea, şi în alte locuri din traducerea N.W.T. apar cuvinte „inspirate“ ce schimbă total sensul. La Filipeni 2:9, în loc de: „(Dumnezeu) I-a dăruit lui nume, care este mai presus de orice nume“ (B.O.R.), este introdus cuvântul alt care schimbă sensul: „numele mai presus de orice alt nume“ (N.W.T.). ► Textul de la Ioan 8:58, acceptat ca dovadă a Dumnezeirii Mântuitorului, este de asemenea tradus greşit în Bibliile (N.W.T.). Astfel, în loc de: „Eu sunt mai înainte de a fi fost Avraam“ (B.O.R.), în bibliile iehoviste este tradus: „înainte ca să apară Avraam, Eu am fost“ (N.W.T.). Iată deci, cum un text în care Însuşi Mântuitorul se numeşte cu numele-definiţie al lui Dumnezeu din Vechiul Testament - Exod 3:14 - „Eu sunt“, dovadă clară a Dumnezeirii sale, este tradus greşit în mod intenţionat în bibliile iehoviste, tocmai pentru a se schimba sensul şi a se pierde acest argument. ► În scopul argumentării folosirii numelui divin, IAHVE şi în Noul Testament traducătorii N.W.T. au „schimbat“, în textele unde scria DOMN (în limba greacă KYRIOS) acest cuvânt, cu numele de IEHOVA, neaducând nici un temei biblic. Astfel, în Epistola către Romani 12:11, în loc de „Domnului slujiţi“ (B.O.R.) este tradus greşit: „slujiţi ca şi sclavi ai lui IEHOVA“ (N.W.T.). ► Afirmând că în anul 1874 după Russel sau în anul 1925 după Rutheford a sunat ceasul venirii lui Iisus, fără a avea argumente biblice, Societatea Iehovistă s-a apucat să „creeze“ şi astfel de dovezi biblice. Un exemplu este textul din Evanghelia după Matei 24:36 unde se spune că: „De ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie (B.O.R.), text pe baza căruia Sfânta Biserică Ortodoxă învaţă că nu putem şti când va veni Mântuitorul. Traducerea iehovistă afirmă greşit că: „nimeni nu ştie de prezentul acela“ (N.W.T.). Este scris „prezentul acela“ ca şi cum Hristos ar fi şi venit, lucru care nu este adevărat. ► Negând existenţa iadului şi a raiului, biblia iehovistă a fost „adaptată“ să susţină şi acest lucru. Tot în Evanghelia de la Matei 25:46 este tradus incorect şi scrie astfel: „şi aceştia se vor duce la exterminare eternă, iar cei drepţi la viaţa eternă“ (N.W.T.). Iată cum

17

este tradus acelaşi verset: „şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţa veşnică“(B.O.R). ► Într-un alt text, tradus tot greşit, este negată doctrina despre Judecata Particulară. În Epistola către Evrei 9:27 este tradus în loc de: „şi precum este rânduit oamenilor să moară o singură dată, iar după aceea să fie judecata...“ (B.O.R.) astfel: „şi după cum oamenilor le este rezervat să moară o dată pentru totdeauna, dar după aceasta să fie o judecată“ (N.W.T.). Astfel, inserând cuvintele o dată pentru totdeauna, care nu se află în original, se anulează sensul corect al unui text care susţine doctrina Judecăţii Particulare. Există şi alte texte traduse greşit în N.W.T: ► Fapte 20:28, unde în loc de „însuşi sângele Său“ (B.O.R.) este tradus greşit astfel: „sângele propriului Său (Fiu)“ (N.W.T.) şi astfel se ocoleşte divinitatea Mântuitorului. ► Evrei 1:8, în loc de „Tronul Tău, Dumnezeule (este) în veacul veacului“ (B.O.R.) se traduce greşit cu: „Dumnezeu este tronul Tău“ (N.W.T.) pentru a nega Dumnezeirea Mântuitorului. ► Coloseni 2:9, este tradus greşit în loc de: „căci întru El locuieşte, trupeşte, toată deplinătatea Dumnezeirii„ (B.O.R.) este redat greşit „calitatea divină„ (N.W.T.). ► Ioan 1:1, unde în loc de: „Cuvântul era Dumnezeu“ (B.O.R.) este tradus greşit: „Cuvântul era un Dumnezeu„ (N.W.T.) pentru a nega Dumnezeirea Mântuitorului. În faţa acestor dovezi date, puţine în comparaţie cu numărul lor real, nu putem decât să concluzionăm că Traducerea Lumii Noi (N.W.T.) este o traducere inexactă, subiectivă şi părtinitoare, care caută ca prin greşeli, schimbări de sensuri, omisii sau intercalări de cuvinte, să ofere adepţilor argumente care susţin ideile lor greşite. Dacă ne gândim, denaturarea Cuvântului lui Dumnezeu este un lucru foarte grav: „Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi: De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta; Iar de va scoate cineva din cuvintele cărţii acestei proorocii, Dumnezeu va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea sfântă şi de la cele scrise în cartea aceasta“ (Apocalipsa 22:18-19). Ca un ultim aspect de recunoaştere, bibliile iehoviste, fie N.W.T., fie traducerea Cornilescu revizuită, au ca semn distinctiv pe copertă: un triunghi cu vârful în jos.
18

Martorii lui Iehova - un pericol care bate la uşă (Cuvântul Libertăţii, Luni, 24 ianuarie, 2002, articol de Lucian Dindirică) Aproape toată lumea s-a confruntat cu prozelitismul agresiv, din uşă-n uşă, al Martorilor lui Iehova! Organizaţia pe care aceştia o reprezintă, cunoscută sub numele de Watchtower Bible and Tract Society (W.T.B. & T.S.), este renumită pentru accentul pe care-l pne asupra profeţiilor vremii sfârşitului, însă de fiecare dată profeţind greşit sfârşitul lumii. În acelaşi timp, Organizaţia Turnului de Veghere exercită un control sever asupra Martorilor lui Iehova şi le interzice acestora participarea la activităţi sociale, cum ar fi sărbătorirea zilelor de naştere, a Crăciunului, a Paştelui, sau a Zilei mamei, sau le interzice salutul drapelului naţional, votul, satisfacerea stagiului militar, sau transfuziile de sânge. Prin aceste restricţii, Organizaţia Turnului de veghere, creează un zid de izolare a Martorilor lui Iehova de restul societăţii. Renumitul teolog Petre I. David spune că propaganda iehovistă are substrat politic-anarhic, deprimant, care este menit să producă panică în rândul oamenilor. El mai spunea că iehovismul este o sectă cu principii şi practici violente. Aceasta inhibă adepţii, îi leagă prin jurăminte şi dacă pleacă din grupurile lor sunt urmăriţi, tracasaţi până la disperare şi chiar atraşi în întâmplări fatale. Este o sectă dură şi revanşardă, riguroasă ca principii şi periculoasă oricărei societăţi. David mai spune că, martorii practică mutilarea şi crima fără scrupule, fiindcă au înlăturat din doctrină frica de judecata lui Dumnezeu, ei fiind aleşii şi profeţii timpului de astăzi; nu admit existenţa sufletului şi dăinuirea lui după moarte, ci spun că omul este un animal cu raţiune, nu există iad sau chinuri veşnice etc. Iehoviştii nu acceptă transfuziile medicale. Sunt foarte numeroase cazurile când s-ar fi putut salva vieţi omeneşti prin intermediul unor intervenţii chirurgicale care presupuneau şi transfuzii de sânge, dar pe care Martorii lui Iehova le-au refuzat cu îndârjire. Nu putem decât să constatăm că doctrina Martorilor lui Iehova, este aberantă, criminală şi sinucigaşă. Într-o conferinţă de presă Antonie Iorgovan, părintele Constituţiei României post-decembriste, s-a exprimat clar în privinţa neconstituţionalităţii sectei Martorilor lui Iehova.
19

La adăpostul Constituţiei, care apără libertăţile religioase ale cetăţenilor, această organizaţie există liber în societatea românească, însă ei sfidează prin atitudinea şi concepţiile lor, principii majore înscrise în Legea fundamentală a statului: fidelitatea de ţară, obligativitatea satisfacerii stagiului militar, respectarea legilor ţării, garantarea dreptului la viaţă (opoziţia faţă de transfuziile sanguine), nerecunoaşterea autorităţilor statale şi guvernamentale, nerespectarea insemnelor oficiale ale statului (drapelul şi imnul naţional). Întrebări şi răspunsuri pentru MARTORII LUI IEHOVA Martorilor lui Iehova le-a fost spus prin intermediul publicaţiilor organizaţiei lor, Turnul de Veghere şi Treziţi-vă!, revistele viu colorate pe care acum aceştia le răspândesc cu generozitate, că adevăratul nume al lui Dumnezeu este Iehova. Ei au fost învăţaţi aşa de către lideri care posedă o pseudo-cunoaştere a limbilor greacă şi ebraică. Deci, martorii în general nu cunosc limbile în care s-au scris Vechiul şi Noul Testament ci se încred în interpretarea acestora de către organizaţia lor. După cum se ştie, însuşi întemeietorul mişcării Martorilor lui Iehova (care de la începuturi şi până în zilele noastre a purtat mai multe denumiri), Charles Taze Russell a fost condamnat de către un tribunal din S.U.A. pentru sperjur, minciună sub depunere de jurământ, pentru că după ce iniţial jurase că cunoaşte limba ebraică, atunci când a fost confruntat cu alfabetul limbii (nici măcar cu o copie a unui manuscris al Vechiului Testament!) nu a fost în stare să-i recunoască literele iar ulterior a şi recunoscut că nu cunoaşte această limbă. Demn de menţionat este faptul că Russell este cel ce a intentat procesul în care s-a făcut vinovat de sperjur, împotriva unui pastor baptist J.J.Ross, care anterior l-a demascat public ca fiind un farsor religios. Distincţia pe care aceştia cred că au obţinut-o prin restaurarea în Biblie a numelui Iehova, nume pe care, pretind ei, superstiţioşii cărturari evrei l-au înlăturat din texte este o falsă pretenţie religioasă, un pretext. Un text scos din context este un pretext. Pe baza acestui pretext este fundamentată întreaga teologie cultică a Martorilor şi a elitismului lor religios.Comitetul de Traducere al Bibliei Lumii Noi a Turnului de Veghere, a introdus numele Iehova în Noul Testament la propria lui discreţie, în locurile unde s-a crezut că textul se referă
20

exclusiv la Tatăl. Acest mit este înlăturat de îndată ce cineva deschide Biblia pentru a cerceta justeţea acestei pretenţii. Noul Testament scoate în evidenţă un cu totul alt nume decât Iehova şi acela este numele lui Iisus Hristos. Pentru a-l ajuta pe interesatul Martor al lui Iehova să înţeleagă acest adevăr, derulaţi înaintea lui următoarele întrebări la care Scriptura răspunde: În al cui nume trebuie să ne adunăm??? Martorii spun că în numele lui Iehova. Dar ce spune Biblia??? Matei 18:20: Căci acolo unde sunt doi sau trei, adunaţi în Numele Meu (Iisus e cel ce vorbeşte!), acolo sunt şi Eu în mijlocul lor. 1 Corinteni 5:4: În Numele Domnului IisusHristos, adunânduvă voi şi duhul meu, cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos... În al cui nume s-au supus dracii? Luca 10:17: Şi s-au întors cei şaptezeci (şi doi) cu bucurie zicând: Doamne, şi demoniinise supun în numele Tău. Faptele Apostolilor 16:18 Iar Pavel, mâniindu-se şi întorcânduse, a zis duhului: În numele lui Iisus Hristos îţi poruncesc să ieşi din ea. Şi în acel ceas a ieşit. În al cui nume trebuie predicată pocăinţa şi iertarea păcatelor? Luca 24:47: Şi le-a spus că aşa este scris şi că aşa trebuie să pătimească Hristos şi să învieze din morţi a treia zi. Şi să se propovăduiască în numele Său (Iisus Hristos) pocăinţa spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim. În al cui nume se spune să credem că să primim iertarea păcatelor? Ioan 1:12: Şi celor câţi L-au primit, care cred în numele Lui, lea dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 10:43 : Despre Acesta (Iisus Hristos) mărturisesc toţi proorocii, că tot cel ce crede în El va primi iertarea păcatelor, prin numele Lui. 1 Ioan 3:23; 5:13 : Oricine tăgăduieşte pe Fiul nu are nici pe Tatăl; cine mărturiseşte pe Fiul are şi pe Tatăl. Aceasta am scris

21

vouă, care credeţi în numele Fiului lui Dumnezeu, ca să ştiţi că aveţi viaţă veşnică. Prin al cui nume şi nu prin altul căpătăm noi mântuire? Faptele Apostolilor 4:12 : Şi întru nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer nici un alt nume, dat între oameni, în care trebuie să ne mântuim noi. Al cui nume trebuie invocat atunci când aducem cererile noastre înainte lui Dumnezeu, în rugăciune? Ioan 14:13-14 : Şi orice veţi cere întru numele Meu (Iisus Hristos), aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Ioan 15:16 : Nu voi M-aţi ale pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi, şi roada voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. Ioan 16:23 : Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. Adevărat, adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. În al cui nume este trimis Duhul Sfânt? Ioan 14:26 : Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în Numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. Al cui nume şi a cui autoritate au invocat-o ucenicii la vindecarea ologului din naştere? Fapte 3:16 : Şi prin credinţa în Numele Lui, (Iisus Hristos) pe acesta pe care îl vedeţi şi îl cunoaşteţi, l-a întărit numele lui Iisus şi credinţa cea întru El i-a dat întregirea aceasta a trupului, înaintea voastră, a tuturor. În al cui nume au cerut Sfinţii Apostoli să se facă alte minuni? Fapte 4:30 : Întinzând dreapta Ta spre vindecare şi săvârşind semne şi minuni, prin numele Sfântului Tău Iisus. Care nume ne-a spus Sfântul Apostol Pavel să-l chemăm?

22

1 Cor.1-2 : Bisericii lui Dumnezeu care este în Corint, către celor sfinţiţi în Isus Hristos, celor numiţi sfinţi, împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al lor şi al nostru. Care nume este mai presus de orice nume? Efes.1:20-21 : Pe aceasta, Dumnezeu a lucrat-o în Hristos, sculându-L din morţi şi aşezându-L de-a dreapta Sa, în ceruri. Mai presus decât toată începătoria şi stăpânia şi puterea şi domnia şi decât tot numele ce se numeşte, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor. Filipeni 2:9 : Pentru aceea, şi Dumnezeu l-a preaînălţat şi i-a dăruit Lui nume, care este mai presus de orice nume; Ca întru numele lui Iisus tot genunchiul să se plece, al celor cereşti şi al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Referinţele biblice de mai sus demonstrează fără tăgadă care este Numele (Iisus Hristos) prin care adevăraţii credincioşi trebuie să se identifice. Nu nesocotim Numele Iehova al lui Dumnezeu (Iehova înseamnă doar Dumnezeu Tatăl, aşa cum ştiau evreii în vremea Vechiului Testament, când Hristos încă nu luase trup din Fecioara Maria) dar dovezile acestea sunt concludente cu privire la Numele pe care Noul Testament îl scoate în evidenţă. Acesta este Numele IISUS HRISTOS si nu Iehova. Din acest motiv, cât şi din multe altele martorii lui Iehova nu pot fi consideraţi creştini. Această afirmaţie o facem cu îngrijorare pentru veşnicia care îi aşteaptă la judecata lui Iisus Hristos, Judecătorul şi Mântuitorul lumii şi nu ca o condamnare a lor.

23

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful