GRAFICUL / TEMATICA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE ANUL ŞCOLAR 2011 - 2012

NR. CRT. TEMATICA
     

TERMEN

RESPONSABILI

1.

    

       

2.

Aprobarea constituirii claselor, repartizarea diriginţilor Numirea responsabililor comisiilor metodice Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta, respectiv dintr-o clasă în alta Stabilirea de tarife si taxe învăţământ pentru anul scolar 2011-2012 Aprobarea planului de dezvoltare a scolii Propunerea unităţilor de conţinut pentru planul managerial al Consiliului de administraţie si stabilirea tematicii pentru Consiliile Profesorale pentru anul scolar 2011– 2012 Aprobarea unităţilor de conţinut pentru Planul managerial unic pe anul scolar 2010 – 2011 Stabilirea atribuţiilor membrilor Consiliului de Administraţie Aprobarea Regulamentul de organizare internă Stabilirea componenţei si atribuţiilor comisiilor de lucru din scoală Aprobarea calificativelor anuale pentru personalul didactic Validarea raportului general privind starea si calitatea învăţământului (analiza activităţii instructiv- educative din anul 2010– 2011) Analiza si aprobarea PAS şi a Planului operaţional 2011-2012 Situaţii financiare lunare Organigrama 2011-2012 Diverse Propuneri Planul de Scolarizare 2012-2013. Autorizări de noi calificări Bilanţ contabil 2011 Avizarea statului de funcţii pentru personalul didactic si didactic auxiliar si supunerea spre aprobare ISJ Avizarea statului de funcţii pentru personalul

Septembrie 2011

Director Director adjunct Director Contabil sef /Administator Director/Director adjunct Director Director Grup de lucru Director / Director adjunct Director/ sefi CM Directori / CEAC Coord. proiecte programe Director Contabil şef Director

Octombrie 2011

Director / Secretar sef

1

Situaţii statistice.         3.       4. Balul bobocilor Raport BDNE. Colective de elevi Diverse Raportul privind modul de utilizare a fondurilor financiare alocate in anul bugetar 2011 Rectificare bugetară 2011 Avizarea proiectului de buget anual si înaintarea spre aprobare Consiliului Local Aprobarea fişei de gradaţie de merit Aprobarea temelor de proiect si a indrumatorilor de proiect Propunerea membrilor comisiilor examenelor de absolvire a nivelului II de calificare din ianuarie 2012 Aprobarea planificării anuale a concediilor de odihnă Rolul parteneriatului in asigurarea calitatii serviciilor educationale oferite de unitatea şcolara Diverse Director / Secretar sef Comisie acordare burse Contabil şef Noiembrie 2011 Director/Director adjunct Director adjunct Sefi compartimente CEAC Director/ Comisie pentru curriculum Decembrie 2011 Director/CP Director Contabil sef Director adjunct 2 . în vederea acordării calificativelor pentru anul 2011-2012 Buget sală sport Proiectul Planului de venituri si cheltuieli precum si procurarea de bunuri de inventar pe anul 2011.         nedidactic si supunerea spre aprobare ordonatorului principal de credite Aprobarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane Aprobarea participării cadrelor didactice la obţinerea gradelor didactice Situaţii financiare lunare Diverse Avizarea proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2012 – 2013 Analiza parcurgerii materiei si evaluării ritmice a elevilor Aprobarea acordării burselor scolare Fişă post personal Elaborarea fiselor si criteriilor de evaluare specifice pentru personalul didactic-auxiliar si nedidactic.

        7. Aprobarea transferurilor elevilor de la o scoală la alta. a inspecţiilor la ore. admiterea în liceu Ianuarie 2012 Contabil sef / administrator Contabil sef Director adjunct / Februarie 2012 Director / Director adjunct Director / Director adjunct Director / secretar sef Martie 2012 Director/director adjunct Secretariat 3 . bacalaureat.5.Raport privind bilanţul contabil în anul calendaristic 2011.            6. Stabilirea ofertei educaţionale pentru anul 2012-2013 Pregătirea şi stabilirea comisiilor pentru examenele finale: atestatul de competenţă profesionala. comportamentul elevilor in şcoală şi frecvenţa la ore. respectiv dintr-o clasă în alta pentru semestrul II Aprobarea planului managerial pe semestrul II Raport BDNE Avizarea Programului „Şcoala altfel” Diverse Analiza situatiei la invatatura dupa incheirea situatiilor scolare la sfarsitul celor 4 saptamani de la inceperea semestrului II Validarea Raportului privind starea si calitatea educaţiei – semestrul I Aprobarea proiectului de încadrare pentru anul scolar 2012-2013 Avizarea dosarelor pentru gradaţii de merit distincţiilor şi premiilor Aprobarea CDŞ-urilor la liceu-filieră teoretică şi CDL-urilor la liceu–filieră tehnologică pentru 2012-2013 Adoptarea proiectului de încadrare cadre didactice pentru anul şcolar 2012/2013 Aprobarea acordării burselor scolare semestrul II Diverse Analiza ritmicitatii notării.   Avizarea Proiectului planului de scolarizare pentru anul scolar 2012-2013 Situaţia inventarului scolii / Raportul comisiei de casare Aprobarea repartiţiei bugetului anual / propunerea modalităţilor legale de majorare / avizarea corecţiilor propuse de director în buget Aprobarea Planului de venituri si cheltuieli al activităţilor autofinanţate Proiectul de buget 2012 .

lucrari de reparatii curente si capitale Criterii selecţie elevi la seral Avizarea Programului „Ziua Scolii” Diverse Raport privind evaluarea corectă. Toma Mihaela 4 . Evaluarea indeplinirii obiectivelor din PAS propuse in acest an in vederea asigurarii calitatii educatiei si formarii profesionale in unitatea scolara. parţială si finală a activităţii fiecărui compartiment de muncă si a fiecărui angajat al scolii Stabilire comisie înscrieri absolvenţi 20112012. Stabilirea graficului permanenţei membrilor CA pe perioada vacanţei de vară Stabilirea programului de încheiere festivă a anului şcolar 2011-2012 Parteneriate şi acorduri de colaborare Diverse Director adjunct responsabili CM Îndrumător proiect.    9. 8. Moise Anişoara Şef arie curriculară. Analiza implemetarii procedurilor de lucru si a planurilor de imbunatatire Diverse Târg Ofertă educaţională Analiza resurselor materiale şi financiare pentru dotarea şcolii cu material didactic şi mobilier necesar.  Zilele şcolii  Diverse  Evaluarea cadrelor didactice pentru activitatea   Iunie 2012 Director     desfasurata in anul scolar 2011-2012 Stabilirea comisiilor pentru examenul de corigenta şi încheierea situaţiilor şcolare.       /ciclul superior al liceului Analiza activitatii CEAC. dar şi din seriile anterioare pentru examenele naţionale Pregătirea examenului de bacalaureatsesiunea iunie-iulie 2012 Comisia curriculum Aprilie 2012 Director/director adjunct Mai 2012 Directori/ responsabili CM / sefi compartimente 10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful