Despre lene

CUVÂNT CĂTRE CREŞTINII ORTODOCŞI DESPRE L E N E

Motto: „Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte“ (Pildele lui Solomon 6:6), deci trebuie să avem: „Mâinile la muncă, mintea şi inima la Dumnezeu!“ (Sfântul Grigorie de Nazianz). Preot Ioan

Iubiţi credincioşi,
● Lenea poate fi definită ca fiind înclinaţia cuiva de a evita orice activitate, de a refuza orice efort, de a se complace în inactivitate, în repaos. ● Lenea este stare, comportare a celui care nu vrea, nu doreşte să muncească. ● Lenea, lenevia, leneveala, puturoşenia şi trândăvia sunt de fapt acelaşi lucru.

Harnicul şi leneşul
Într-o zi, un băiat l-a întrebat pe bunicul său: „-Bunicule, mereu spui că trebuie să fugim de păcate, dar cum să mă feresc eu de ispite? - Ei nepoate, ia spune-mi tu mie, dacă un om ar vrea să vâneze o pasăre şi ar vedea chiar deasupra sa una zburând, iar ceva mai încolo, o alta stând pe creanga unui pom, în care din ele crezi că ar
1

Despre lene

trage cu puşca? - Bineînţeles, bunicule, că vânătorul ar îndrepta arma spre pasărea ce stă pe creangă. Sunt mai multe şanse să o nimerească pe cea care stă, decât pe cea care trece ca săgeata prin aer. - Păi, vezi, băiatul meu? Tot aşa sunt şi oamenii, asemenea păsărilor. Când eşti muncitor şi harnic, când eşti mereu preocupat să faci cât mai mult şi mai bine, atunci diavolul nu poate să te atingă cu ispitele sale. Dar pe omul leneş şi delăsător, diavolul cu uşurinţă îl ispiteşte, iar el cade imediat în păcat. Omul nu a fost făcut de Dumnezeu ca să stea şi să piardă timpul, la voia întâmplării, ci să caute mereu să muncească cu spor şi cu tragere de inimă. Doar aşa va afla linişte şi bucurie în viaţă“.

Dragostea Sfinţilor Aposotoli pentru de muncă
Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel, cu privire la dragostea pentru de muncă: „Nici n-am mâncat de la cineva pâine în dar, ci cu muncă şi cu trudă am lucrat noaptea şi ziua, ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi“ (2 Tesaloniceni 3:8). Sfinţii Apostoli şi toţi Sfinţii Lui Dumnezeu au îmbrăţişat ca pe o filosofie de viaţă dictonul: „Mai întâi împlineşte şi numai după aceea învaţă pe altul“. Astfel Sfântul Apostol Pavel, chiar mai înainte de a rosti porunca: „dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce“ (2 Tesaloniceni 3:10), a spus răspicat despre sine, precum şi despre împreună-lucrătorii Evangheliei, că ei nu au mâncat de la nimeni pâine în dar, ci prin sudoarea lor de noapte şi de zi şi-au câştigat cele necesare traiului. Iată adevăraţii lucrători. Iată „albinele de miere purtătoare“ ale lui Hristos! Muncă trudnică noaptea şi ziua. Unde să mai fie timp de păcătuit? Unde să-şi mai încuibe diavolii loc de păcătuit? Unde să se mai afle atunci loc de sminteală? Ştiind primejdia, la care supune pe om lenea, Sfinţii Părinţi îşi găseau de lucru chiar şi în pustie şi se îndeletniceau cu lucrul chiar şi în timpul rugăciunii. Căci cine putea fi văzut pe dealurile Tebaidei, cântând psalmi şi în acelaşi timp împletind panere? Era Sfântul Antonie cel

2

Despre lene

Mare, „luceafărul Egiptului“. Panerele acestea erau duse în Alexandria şi schimbate pe pâine, cu care Sfântul Părinte îşi întărea din când în când slăbiciunea trupului său. Sfântul Apostol Pavel, ziua propovăduia Sfânta Evanghelie înţelepţilor elini, iar noaptea făcea corturi. Îl zărim şi pe Sfântul Iosif lucrând de dimineaţa până seara în tâmplăria din Nazaret. De fapt, Sfinţii împărţeau vremea în două: o parte pentru rugăciune şi o parte pentru muncă. În unele mănăstiri din Egipt şi Palestina vieţuiau odată şi până la 1000 de monahi. Ei se hrăneau şi trăiau din lucrul mâinilor lor, respectiv din stupărit, lucrat de coşniţe şi covoare de trestie şi din alte feluri de lucru al mâinilor. Trudă grea zi şi noapte, rugăciune neîncetată noapte şi zi. De trebuinţă le era doar acoperirea hranei şi strictelor necesităţi de îmbrăcăminte. În acestea, nevoitorii monahi din toate timpurile au fost şi sunt cei mai fideli urmaşi ai Sfinţilor Apostoli.

Spun Sfinţii Părinţi despre muncă şi lene
► „Viaţa este muncă, munca este viaţă. Dacă viaţa este muncă, atunci lenea nu este viaţă, cel puţin nu este viaţa unei fiinţe raţionale şi morale. În natură toate, de la mic până la mare, se află într-o necontenită activitate: făpturile neînsufleţite (soarele, luna, pământul), animalele, îngerii. Oare numai omul să alcătuiască o excepţie de la această lege?“ (Prot. I. Tolmakov). ► „Până când leneşule, vei mai sta culcat? Când te vei scula din somnul tău? Sărăcia va veni peste tine ca un călător şi nevoia va năvăli peste tine ca un războinic“ (Înţelepciunea lui Solomon 6:9-11). ► „Dumnezeu l-a creat pe om pentru muncă şi pentru aceasta ia dat lui membrele necesare; prin urmare, leneşul se abate de la rânduiala lui Dumnezeu şi de la scopul creaţiei“ (Sfântul Ioan Gură de Aur). ► „Iubeşte munca. Chiar dacă ea nu-ţi trebuieşte pentru întreţinerea ta, atunci poate că ai nevoie de muncă ca de un leac. Munca este sănătate pentru trup şi folos pentru suflet. Un înţelept a spus că «munca este straja virtuţii»“ (Sfântul Ioan Sirul).

3

Despre lene

► „Să recunoşti că lenea este mama viciilor pentru că ea răpeşte bunătăţile pe care le ai, iar pe cele pe care nu le ai nu îngăduie să le dobândeşti“ (Sfântul Nil Sinaitul). ► „O sută de ani de trândăvie nu face cât un ceas bine întrebuinţat ... Cine trăieşte lenevind, greşeşte necontenit“ (Sfântul Tihon de Zadonsk). ► „Sculându-te de dimineaţă, vorbeşte-ţi ţie însuţi: «trupule, munceşte, ca să te hrăneşti; suflete, roagă-te ca să moşteneşti împărăţia». Să nu fii niciodată cuprins de lene; ori citeşte, ori scrie, ori te roagă, ori munceşte“ (Toma de Kempis). ► „Cât de plăcut şi repede trec zilele când ştii că vremea ce ţi sa dat de Dumnezeu se întrebuinţează nu pentru ocupaţiile deşarte şi goale ale luxului, ci pentru o muncă folositoare, prescrisă de Dumnezeu ca virtute. Lenea este tot atât de istovitoare pe cât este de plăcută odihna. Numai în arborele muncii cresc florile plăcerii“ (Filaret, Mitropolitul Moscovei). ► „Puterile şi capacităţile omeneşti sunt foarte asemănătoare pietrelor de moară, între care dacă nu este grâu, ele se rod una pe alta, făcându-se praf“ (Filaret, Arhiepiscopul Cernigovului).

Bogătaşul şi leneşul
Un mare bogătaş din Milano, când a împlinit vârsta de 80 de ani şi-a permis, în sfârşit, să aibă un concediu. Unde? În Italia, la Napoli. Se spune că acolo soarele e mai plăcut ca oriunde şi de aceea acolo îşi petrec mulţi oameni bogaţi concediul. Este chiar şi o vorbă: „Vedere Napoli e poi morire“ (Să vezi Napoli şi apoi poţi să mori). Într-o zi, plimbându-se pe o pajişte, pe ţărmul mării, bogătaşul a văzut un băiat, tolănit în iarbă, dormind. L-a trezit brusc, mişcându-l cu piciorul şi certându-l: „- Nu ţi-e ruşine să dormi în timp ce lumea cinstită munceşte? Dacă îmi promiţi că de acum înainte ai să munceşti, sunt dispus să te angajez la mine în fabrică. Mai mult, văd că ai ochi de om inteligent şi două braţe vânjoase. Ba chiar sunt dispus
4

Despre lene

să fac ceva mai mult pentru tine, te trimit la şcoală să studiezi. Şi dacă te arăţi vrednic, pentru că nu am copii, te voi înfia şi te voi lăsa moştenitor“. „- Şi apoi?“, a întrebat băiatul abia ridicând capul din iarbă. „- Cum? Eşti prost sau te faci că nu înţelegi? Îţi promit bogăţia, dacă vei şti să o câştigi cu sudoarea frunţii tale şi a creierului“. „- Şi apoi, după ce o voi fi câştigat, ce am de făcut?“ „După aceea vei putea face ceea ce fac şi eu“. „- Adică ce voi putea să fac?“ „- Adică vei putea să-ţi iei ca mine un concediu şi să vii să te odihneşti în mijlocul frumuseţilor acestui minunat oraş“. „- Păi, eu ce fac acum? Nu mă odihnesc? E nevoie de atâta oboseală ca să pot face ceea ce fac deja?, a zis băiatul lăsând să-i cadă din nou capul în iarbă. Activitatea fundamentală şi exclusivă a leneşului e somnul. Veşnic e obosit şi cască la nesfârşit fără a face efortul să-şi ducă mâna la gură. Lenea este arta de a nu face nimic, „arte del sole“ (arta de a sta la soare), cum o numesc napolitanii, cunoscuţi pentru trândăvia lor.

Cugetare despre lene şi hărnicie
Diavolul găseşte repede de lucru mâinilor trândave, iar îngerul Domnului repede află îndeletnicirea potrivită mâinilor harnice. În această lume în permanentă mişcare şi neîncetată schimbare şi prefacere, omul este mereu ocupat ori cu lucruri bune, ori cu lucruri rele. Căci leneşul, de fapt, niciodată nu stă degeaba. Trupul şi sufletul leneşe sunt ogorul cel mai potrivit pentru „semănăturile“ şi „recoltele“ diavolilor. Sfântul Antonie cel Mare zice: „Trupul are nevoie să fie supus lucrului, fără preget“. Sfântul Efrem Sirul spune: „Să ne învăţăm cu munca, aşa încât să nu fie nevoie să ne învăţăm cu cerşitul“. Sfinţii Părinţi, fără nici o excepţie ne învaţă mereu despre necesitatea muncii în scopul mântuirii sufletelor noastre. Sfinţii Apostoli împreună cu toţi Sfinţii Părinţi, sunt pentru noi pilde de muncă continuă şi concentrată, atât fizică, cât şi duhovnicească. Gândindu-ne la longevitatea multor Sfinţi, putem spune că omul leneş, prin lenea lui, nu numai că nu-şi lungeşte viaţa, dar chiar şi-o scurtează.
5

Despre lene

Oscar Wilde
Motto: „Munca e cale de progres nu numai pentru omul normal, ci şi pentru cel căzut în rătăciri“. Era o dată un om, pe care Dumnezeu îl înzestrase cu toate darurile: putere, frumuseţe, bogăţie... şi, pe deasupra, cu un mare talent literar. Cărţile lui erau citite în lumea întreagă; vorbele lui erau ca nişte profeţii; el făcea vremea rea şi vremea bună în oraşul unde trăia... Cei cu prisos de avuţie, care preţuiesc viaţa mai mult după măsura plăcerilor şi a desfătărilor, se uitau la dânsul, ca la un rege, căruia îi lipsea doar coroana. Până şi nebuniile lui erau ascultate şi urmate. Dacă i-ar fi trăsnit prin minte să iasă într-o bună zi cu un picior gol pe stradă, toţi ar fi făcut la fel... Oraşul în care se petrec cele relatate este Londra, iar tânărul despre care se vorbeşte este vestitul poet Oscar Wilde. Masa lui era veşnic roşie de trandafiri şi de vinuri scumpe. Împrejurul lui roiau tinerii şi femeile cele mai frumoase din nobilimea engleză. Parisul îl aştepta cu braţele deschise. America îl poftise anume, ca să-l vadă şi să-l audă, primindu-l ca pe un cuceritor. „Trăiam, zicea el, numai pentru plăcere. Fugeam de suferinţe şi de durere, oricare ar fi fost înfăţişarea lor: pe amândouă le uram; hotărâsem să nu ţin seama de ele, pe cât se va putea. Nici una, nici alta nu intrau în socotelile mele. Mama, însă, care cunoştea viaţa mai îndeaproape, îmi repeta adeseori versurile lui Goethe, pe cartea dăruită chiar de dânsul şi tot de dânsul tălmăcite aşa: „Cine n-a petrecut ceasurile nopţii, / Aşteptând în lacrimi zorile ce întârzie, / Unul ca acela nu te cunoaşte încă, Dumnezeule“. Erau stihuri pe care mama le spunea adesea în ceasurile ei de mâhnire, spre sfârşitul vieţii. Dar eu mă împotriveam în chipul cel mai hotărât să-i dau dreptate sau măcar să fac cel mai mic loc în sufletul meu adevărului curpins în acele cuvinte. Mi-aduc bine aminte, îi răspundeam: n-am deloc poftă să mânânc pâinea mea în durere sau să îmi petrec nopţile aşteptând în lacrimi o dimineaţă
6

Despre lene

amărâtă... Când eram student la Universitatea din Oxford, în ultimul an, plimbându-mă pe potecile strâmte de la Megalen College, în cântecul păsărilor, ziceam unui prieten: am să gust din toate poamele câte sunt în grădina lumii şi am să intru în viaţă pătruns de dorul acesta până în adâncul sufletului. Aşa am intrat şi aşa am trăit“. Unde a ajuns goana asta după plăceri, nu putem înşira aici. Destul că, într-o bună zi, semeţul Oscar Wilde care se credea atotputernic, simţindu-se jignit de nişte vorbe, a dat în judecată pe un fost prieten, pentru clevetire. Dar adversarul nu s-a lăsat cu una, cu două, ci a dovedit în faţa judecăţii că Oscar Wilde căzuse în patimi nevrednice de om. Urmarea a fost pedeapsa la doi ani de muncă silnică pentru poetul alintat până atunci de toată lumea. Trăsnetul să fi căzut peste Londra şi tot n-ar fi fost mai mare uimirea. Dar legea e lege. Cu mâinile în fiare, cu haină şi chitie vărgată de puşcăriaş, la 13 noiembrie 1895, osânditul se îndrepta spre Reading House, locul unde avea să-şi împlinească pedeaspsa. Măcar că abia ieşise din spital, a trebuit să aştepte două ceasuri şi jumătate în ploaie, pe peronul gării din Clalam, sub ochii călătorilor. „Dintre toate lucrurile, câte se pot închipui, eu eram arătarea cea mai grozavă. Trecătorii, văzându-mă pironit locului, începeau să râdă. La sosirea fiecărui tren, toţi gură-cască se adunau împrejurul meu şi nimic nu putea să covârşească hazul lor. Şi încă asta... atâta, cât n-au ştiut cine sunt. Dar când au aflat, râsul şi distracţia nu se mai isprăveau. Aproape jumătate de ceas, am stat înconjurat de mulţimea care mă huiduia. Un an întreg, în toate zilele, la ceasul acela, plângeam cât timp ţinuse atunci batjocorirea mea...“. „Să mor era singura dorinţă. După două luni de zile de zacere în spital, când m-au adus aici şi am simţit că merg spre vindecare, mi se părea că turbez. Hotorâsem să mă sinucid...“. Însă o pedeapsă nu vine niciodată singură, ci trage după sine multe altele. După trei luni, mama lui Wilde moare de ruşine şi de durere. Nevasta lui a fost silită să fugă din Anglia, iar copiii, potrivit legii, erau opriţi să-l vadă pe tatăl lor osândit. Ar fi fost, poate, o uşurare, să trăiască singur, ca într-un mormânt. Dar nu. Poetul cel admirat de toţi, arbitrul
7

Despre lene

tuturor eleganţelor, îmbrăcat acum în haine de pânză de sac, cu numărul 33 pe piept, spăla podelele închisorii împreună cu ceilalţi puşcăriaşi; trebuia să doarmă pe un pat de scânduri; să mănânce o hrană greţoasă şi să scarmene capete de frânghie până ce vârfurile degetelor amorţeau şi începeau să sângereze... Doar moartea ar mai fi putut aduce vreo alinare cumplitei ticăloşii în care căzuse cel slăvit odinioară de o lume întreagă. Şi totuşi, cine ar crede? După un an şi mai bine de durere care îl încremenise, o lumină neaşteptată s-a făcut în cugetul său cel înnegurat: „Vreau să trăiesc. Vreau să întorc spre binele meu tot ce s-a întâmplat...“ Scărmănând capete de frânghie, ca să facă scamă pentru bolnavi, ajunsese să înteleagă că munca de toate zilele e o mare binecuvântare pentru trupul şi sufletul omului. Petecul de cer albastru, pe care îl zărea prin geam deasupra capului, deodată s-a lărgit. A început să gândească la patimile şi suferinţa lui Hristos pentru păcatele oamenilor. Şi, încetul cu încetul, păgânul, care habar n-avusese ce este durerea şi ce sunt lacrimile, simţi că-şi pleacă genunchii şi se sprijină cu amândouă mâinile de crucea celui răstignit între tâlhari. Iată ce minuni săvârşeşte uneori umilinţa. Atâtea veacuri au trecut de când Iisus din Nazaret urcase pe Golgota şi poate că nimeni - afară de Sfinţi - n-a simţit pe Hristos atât de aproape de suflet şi n-a spus cuvinte mai evlavioase despre învăţăturile cuprinse în Sfânta Evanghelie, decât Oscar Wilde. Munca i-a smerit sufletul şi tot munca l-a înălţat până la fericirea desăvârşită. Iată cu ce gânduri a ieşit din închisoare, artistul cel rafinat de odinioară: Cine n-a cunoscut munca şi n-a avut prilej să guste suferinţa, acela degeaba a trăit pe pământ. E ca un lunatic ce rătăceşte pe marginea unei prăpăstii. Crede că păşeşte sigur, dar e de ajuns o piedică neaşteptată, un cuvânt, o toană de o clipă şi, iată-l, se trezeşte în fundul abisului... Dimpotrivă, cel care-şi mănâncă pâinea în durere, cel care a petrecut măcar o dată ceasurile nopţii, aşteptând cu lacrimi în ochi zorile ce întârzie, unul ca acela ştie să preţuiască toate bucuriile vieţii, oricât ar fi de mici. Să fugim de lenevie ca de o peşteră plină de dihănii sălbatice şi şerpi veninoşi!

8

Despre lene

Despre leneşi şi leneşe
Cuvinte deosebit de severe are şi Sfântul Apostol Pavel la adresa leneşilor. Ucenicului său Timotei îi porunceşte cum să se comporte cu văduvele tinere, care „se învaţă să fie leneşe, cutreierând casele, şi nu numai leneşe, ci şi guralive şi iscoditoare, grăind de cele ce nu se cuvin“ (2 Timotei 5:13). Iar Tesalonicenilor, Sfântul Apostol Pavel le spune tranşant: „Căci voi înşivă ştiţi cum trebuie să vă asemănaţi nouă, că noi n-am umblat fără rânduială între voi. Nici n-am mâncat de la cineva pâine în dar, ci, cu muncă şi cu trudă, am lucrat noaptea şi ziua, ca să nu împovărăm pe nimeni dintre voi. Nu doar că naveam putere, ci ca să ne dăm pe noi înşine pildă vouă, spre a ne urma. Căci şi când ne aflam la voi, v-am dat porunca aceasta: dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce. Pentru că auzim că unii dintre voi umblă fără rânduială, nelucrând nimic şi iscodind. Dar unora ca aceştia le poruncim şi-i rugăm, în Domnul Iisus Hristos, ca să muncească în linişte şi să-şi mănânce pâinea lor“ (2Tesaloniceni 3:7-12). Am asistat într-o zi la o discuţie între doi oameni. Unul, care părea mai sărac după îmbrăcăminte, deşi parcă mai repede ar fi fost neîngrijit, s-a apropiat de un altul şi i-a cerut să-i dea bani de pomană. Acesta din urmă i-a zis: „Eu ţi-aş da bani, dar încă te văd în putere, n-ai nici un handicap şi deci ai putea să cauţi şi dumneata ceva de lucru“. Omul sărac i-a spus aşa: „Domnule, nu vă supăraţi, dar eu nu vreau să muncesc, lenea îmi prelungeşte viaţa! Nu-mi place să muncesc, ci să stau la umbră, fiindcă, de fapt prin constituţie am dreptul la lene, adică nimeni nu mă poate obliga să muncesc“. Şi atunci celălălat i-a spus aşa: „Nu te contrazic, aşa este, nimeni nu te poate obliga să munceşti, dar, tot prin constituţie, ai dreptul şi la foame, fiindcă nu cred că există cineva care ar avea dreptul să te oblige să mănânci“.

9

Despre lene

Dar e ceva şi mai grav: leneşul nu se mulţumeşte să trăiască pentru ceea ce el numeşte adevărata filosofie a vieţii, ci are o atitudine de dispreţ şi chiar de compătimire şi un ton arogant, superior, dispreţuitor, sarcastic, ironic, zeflemitor la adresa celor harnici, care folosesc bine timpul şi forţele date de Dumnezeu, care nu vor să-şi irosească viaţa. Te privesc de sus când te angajezi la o muncă şi îţi spun: „Ce te bagi? De ce eşti prost şi munceşti de pomană? Ce, crezi că îţi ridică cineva statuie? Vrei să fii premiat? Vrei să urci, să faci carieră? Stai cuminte în banca ta! Nu te lega la cap dacă nu te doare!“

În lista patimilor este cuprinsă şi lenea

Sfântul Maxim Mărturisitorul spune: „Dintre patimi unele sunt trupeşti, iar altele sufleteşti. Cele trupeşti îşi iau prilejul din trup, iar cele sufleteşti din lucrurile cele dinafară“. Folosind acelaşi criteriu de clasificare, Sfântul Ioan Damaschin ne oferă o listă aproape completă a patimilor trupeşti şi sufleteşti. El spune că „Patimi sufleteşti sunt: Uitarea, Nepăsarea şi Neştiinţa. Când ochiul sufletului sau mintea e întunecată de acestea trei, sufletul e luat apoi în stăpânire de toate patimile: neevlavia, credinţa strâmbă sau erezia, blasfemia, iuţimea, mânia, amărăciunea, înfurierea năpraznică, ura de oameni, pomenirea de rău, osândirea, întristarea fără temei, frica, laşitatea, cearta, rivalitatea, pizma, slava deşartă, mândria, făţărnicia, minciuna, necredinţa, zgârcenia, iubirea de materie, împătimirea, afecţiunea pentru cele pământeşti, LENEA, micimea de suflet, nemulţumirea, cârtirea, înfumurarea, părerea de sine, trufia, îngâmfarea, iubirea de stăpânire, dorinţa de a plăcea oamenilor, viclenia, neruşinarea, nesimţirea, linguşirea, înşelăciunea, ironia, duplicitatea, învoirea cu păcatele părţii pătimaşe şi gândirea deasă la

10

Despre lene

ele, rătăcirea gândurilor, iubirea de sine, care este maica tuturor relelor, iubirea de argint, reaua nărăvire şi răutatea“.

Pildele lui Solomon
Dintre toate viciile capitale, lenea este viciul cel mai bine descris în Sfânta Scriptură. În „Vechiul Testament“, autorul cărţii Proverbelor, cu un extraordinar simţ psihologic şi într-un limbaj înţepător, face radiografia perfectă a leneşului care îşi iroseşte zadarnic viaţa primită de la Dumnezeu, care trăieşte ca un parazit din munca şi sudoarea celorlalţi: „Până când vei sta culcat, leneşule? Când te vei scula din somnul tău?“ (Proverbe 6:9). Autorul cărţii Pildele lui Solomon avea, cu privire la viaţa de dincolo, concepţia pe care poporul său o avea la vremea aceea. Cel harnic îşi primeşte răsplata, iar cel leneş pedeapsa încă din lumea aceasta. Cei buni şi cei răi, toţi laolaltă, vor muri. Dar dacă şi cel harnic şi cel leneş la urmă au aceeaşi soartă, în fond, nu e mai câştigat cel leneş decât cel harnic care şi-a frânt oasele muncind? Nu cumva e preferabil acel „dolce far niente“ (a te complace în lene) al napolitanilor? Cartea „Pildele lui Solomon“, cu toată puterea de convingere şi cu toată analiza psihologică foarte fină a leneşului pe care o face, e greu de presupus că poate hărnici vreun leneş. „Am trecut pe lângă ogorul unui leneş şi pe la via unui om lipsit de minte, şi iată spinii creşteau în toate locurile, mărăcinii o acopereau cu totul, iar zidul de pietre se prăbuşise. Atunci m-am uitat şi m-am frământat în inima mea, am privit cu luare aminte şi am tras o învăţătură: Încă puţin somn, încă puţină aţipeală, încă puţin să mai stau cu mâinile în sân ca să dorm... Şi sărăcia va veni peste tine ca un călător şi lipsa ca un om înarmat“ (Pildele lui Solomon 24:30-34). „Precum uşa se suceşte în ţâţână, tot aşa şi leneşul în patul lui. Leneşul bagă mâna în blid dar cu mare greutate o duce la gură“ (Pildele lui Solomon 26:14-15). Ceea ce îl irită pe autorul cărţii Proverbelor este faptul că leneşii, aceste fiinţe indolente, fără iniţiative, incapabile de efort, care nu au nici un scop în viaţă, care nu au nici un interes pentru nimic, care abia se

11

Despre lene

târâie de ici până colo, sunt fiinţe închipuite, fiindcă cred că ei posedă adevărata înţelepciune şi suprema filosofie a vieţii, că sunt foarte isteţi, întrucât cunosc arta de a smulge vieţii maximum de profit cu minimum de efort, ştiu să-şi conserve şi să-şi dozeze energiile. Zice autorul cărţii Proverbelor: „Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu chibzuinţă“ (Pildele lui Solomon 26:16). În lumea şcolărească şi studenţească, la fel, leneşii se cred de şapte ori mai înţelepţi decât cei harnici, conştiincioşi, cărora le aplică cu dispreţ epitetul „tocilari“ şi alte epitete asemănătoare. Şi apoi vine şi îndemnul autorului Pildelor: „Du-te, leneşule, la furnică şi vezi munca ei şi prinde minte! Ea, care nu are nici mai-mare peste ea, nici îndrumător, nici sfătuitor. Îşi pregăteşte de cu vară hrana ei şi îşi strânge la seceriş mâncare. Sau mergi la albină şi vezi cât e de harnică şi ce lucrare iscusită săvârşeşte. Munca ei o folosesc spre sănătate şi regii şi oamenii de rând. Ea e iubită şi lăudată de toţi, deşi e slabă în putere, dar e minunată în iscusinţa ei“ (Pildele lui Solomon 6:6-8). Dar lucrurile se schimbă total o dată cu revelaţia „Noului Testament“. În parabola talanţilor (Matei 25:14-30), Mântuitorul ne cere să fructificăm talanţii, darurile, forţele pe care le-am primit. Hărnicia, ca şi lenea, are urmări în veşnicie: mântuirea, respectiv, osânda veşnică. Sentinţa pentru cel muncitor care a înmulţit talanţii primiţi de la Dumnezeu este: „Bine, slujitor bun şi credincios. Ai fost credincios în puţine lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău“. Iar pentru cel leneş care şi-a îngropat talantul în pământ: „Slugă vicleană şi leneşă!... Pe sluga aceea netrebnică aruncaţi-o în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor“. Că lenea duce la sărăcie şi hărnicia la prosperitate este un lucru evident. Sunt chiar şi popoare care, deşi sunt bogate în resurse, se zbat în sărăcie şi mizerie. De ce? În primul rând fiindcă trăiesc în trândăvie, hoţie şi şmecherii, aşteaptă lefuri şi pensii mari de la guvern; supravieţuiesc de la un an la altul, de la o lună la alta, făcând împrumuturi de la străini. Şi sunt popoare foarte sărace în resurse

12

Despre lene

naturale, dar care trăiesc în prosperitate, fiindcă ştiu ce este hărnicia şi cultul muncii (de exemplu Japonia). Să ne gândim la poporul german care după ultimul război mondial s-a ridicat prin muncă tenace, din propria cenuşă, numai în câţiva ani. Sau la harnicul popor olandez. Olandezii au găsit o metodă foarte bună de a-i hărnici pe leneşi. Îi închideau în celule în care intra apa. Li se dădea o pompă manuală. Leneşii trebuiau să pompeze, să scoată apa afară, ca să nu se înece.

Consecinţele lenei
Sărăcia: „Până când, leneşule, vei mai stat culcat? Când te vei scula din somnul tău? Iată vine sărăcia ca un trecător şi nevoia te prinde ca un tâlhar“ (Pilde 6:9-11). Foamea: „Lenea te face să cazi în toropeală; sufletului trândav îi va fi foame“ (Pilde 19:15). Clevetirea: „Dar în acelaşi timp se învaţă să fie leneşe (văduvele tinere), cutreierând casele, şi nu numai leneşe, ci şi guralive şi iscoditoare, grăind cele ce nu se cuvin“ (1 Timotei 5:13). Descurajarea: „Pofta celui leneş îl omoară, căci mâinile nu voiesc să lucreze“ (Pilde 21:25). Robia: „Mâna celor silitori va stăpâni, iar cea lăsătoare va fi birnică“ (Pilde 12:24).

Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul
Aşa începe bine cunoscuta rugăciune a Sfântului Efrem Sirul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei nu mi-l da mie“... Ne-am fi putut aştepta ca Sfântul Efrem să-şi înceapă rugăciunea cu cererea de a fi îndepărtată de la dânsul altă patimă oarecare, iar nu trândăvia sau lenea, pentru că lenea, după părerea multora, nu este un lucru aşa de primejdios. Însă Sfântul vede lucrurile cu totul altfel. El vede în lene pe cel dintâi şi pe cel mai primejdios duşman al mântuirii sale. Dar, oare, săvârşeşte vreun rău omul leneş că nu face nimic? Da,
13

Despre lene

tocmai faptul că nu face nimic este un rău, pentru că omul totdeauna trebuie să lucreze ceva. Într-adevăr, dacă Însuşi Fiul lui Dumnezeu zice despre Sine şi despre Tatăl Său: „Tatăl Meu până acum lucrează; şi Eu lucrez“ (Ioan 5:17), apoi îndrăzni-va omul să fie leneş? Şi întrucât viaţa noastră pământească, nu este prea lungă, pe de o parte, iar pe de altă parte, întrucât în curgerea ei trebuie să ne facem vrednici de viaţa veşnică, apoi de aceea lenea sau trândăvia, privită din această perspectivă, este un păcat de moarte, săvârşit chiar în paguba noastră înşine.

Fratele muscă
Era într-un loc un frate care nu se obosea să meargă la muncă, dar la masă mânca cât patru. Văzând Francisc din Assisi că e robul pântecului, că se repede la mâncare, dar nu la muncă, într-o zi l-a certat astfel: „Vezi-ţi de drumul tău, frate muscă, fiindcă vrei să te hrăneşti cu sudoarea fraţilor tăi şi să trândăveşti în lucrarea lui Dumnezeu. Te asemeni cu fratele trântor, care lasă munca pe seama albinelor, dar vrea să fie cel dintâi la mâncat miere“. Acel om trupesc, văzându-se descoperit în lăcomia sa, s-a reîntors în lumea pe care nici n-o părăsise de fapt.

Fericitul Augustin despre lene
Fericitul Augustin spunea: Dacă vrei să fii desăvârşit, fugi de trândăvie („Si vis perfectus esse, fuge otiositatem“). Când dădea acest sfat, Fericitul Augustin se gândea la experienţa amară a propriei sale vieţi. Prăbuşirea sa morală, necurăţia în care şi-a trăit anii cei mai frumoşi ai vieţii şi din care s-a ridicat atât de greu, a pornit de la trândăvie. În cartea cu titlul „Confesiuni“, capitolul al III-lea, Fericitul Augustin ne descrie cum s-au petrecut lucrurile. La vârsta de 16 ani, părinţii l-au adus din oraşul Madaura unde învăţase şcoală. Până când părinţii au procurat bani ca să-l trimită mai departe la studii, la Cartagina, adolescentul a trăit un an în trândăvie în casa părintească. Acest an i-a fost fatal. Mărturiseşte Fericitul Augustin: „Aveam 16 ani, posibilităţile modeste ale familiei m-au obligat să-mi întrerup munca şi,
14

Despre lene

nemaiumblând la şcoală, trăiam cu părinţii mei. Şi în acest timp bălăriile patimilor s-au ridicat până deasupra capului meu, şi n-a fost nici o mână care să le smulgă. Cu o sinceritate şocantă Fericitul Augustin recunoaşte că primul păcat la care l-a împins lenea a fost masturbaţia. Mama sa, Monica, şi-a dat seama de deprinderea ruşinoasă pe care şi-o luase, a încercat să-l corijeze cu delicateţe şi înţelepciune, dar el a dispreţuit toate sfaturile înţelepte ale mamei sale: „Eu o nesocoteam şi mă îndreptam spre prăpastie orbit până într-atât că în anturajul tinerilor de vârsta mea mă ruşinam să le fiu inferior în murdărie... mă tăvăleam în noroi de parcă ar fi fost scorţişoară cu parfumuri preţioase“. E o lege cunoscută de când lumea: „Lenea este mama necurăţiei“. Alături de mărturisirea sinceră a Fericitului Augustin amintim un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur: „Nu există nimic în natură, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, care din cauza inactivităţii, a inerţiei să nu se degradeze, să nu se strice: apa care nu se mişcă, se transformă în mocirlă, fierul care nu e folosit, rugineşte, pământul care nu e lucrat se acoperă de spini şi bălării“.

Rabinul Hillel şi discipolul său cel leneş
Celebrul rabin Hillel avea printre discipolii săi pe unul care avea alergie la orice efort, îşi petrecea zilele în lenevie şi veşnic se plângea că este istovit de atâta muncă. Rabi Hillel era foarte îngrijorat pentru el şi se gândea cum să-l ajute. Într-o zi l-a luat cu el, l-a scos afară din Ierusalim şi l-a dus în Valea Hinomului sau Valea Gheenei, acolo unde dintotdeauna se aruncă murdăriile, gunoaiele, hoiturile din oraş şi unde, şi azi, se simt cele mai insuportabile mirosuri de pe lume. Acolo era o mlaştină puturoasă cu tot felul de vietăţi scârboase şi insecte, acoperită cu mătreaţa şi vegetaţia care acoperă orice mlaştină. Aici s-a îndreptat bătrânul rabin cu ucenicul său. Când au ajuns la mlaştină şi-a pus toiagul jos şi a zis: „Să ne odihnim căci drumul a fost greu şi am obosit“. Tânărul a privit mirat şi i-a zis: „Cum, chiar lângă balta asta puturoasă vrei să ne odihnim? Nu simţi ce duhoare insuportabilă iese din mocirla asta?“

15

Despre lene

I-a răspuns rabi: „Ai dreptate, fiule, mocirla aceasta este ca sufletul unui trândav. Cine poate sta în apropierea ei?“ Au plecat mai departe şi Hillel l-a condus pe tânăr la un ogor pustiu, unde creşteau numai spini şi pălămidă. Rabi s-a oprit, s-a sprijinit în toiagul său şi a i-a zis discipolului: „Priveşte ogorul acesta! E un pământ bun, dar care nu produce nimic folositor, fiindcă a fost abandonat şi nu se face nimic pentru el. Şi ce altceva mişună printre bălării decât şobolani, şopârle şi şerpi? Oare, nu crezi că acelaşi lucru se întâmplă şi în viaţa celor trândavi?“ Nemulţumit, tânărul a zis: „Învăţătorule, de ce mă porţi în astfel de locuri pustii şi triste?“ Rabi Hillel i-a răspuns: „Până acum, ori de câte ori ţi-am reproşat trândăvia, nu m-ai ascultat. Trebuia să înveţi de la natură. Mocirla respingătoare ţi-a demonstrat cum arată sufletul leneşului, iar ogorul acoperit de bălării ţi-a arătat ce produce o viaţă de lenevie“.

Leneşul ştie să-şi justifice lenea
Ca să-şi îndreptăţească lenea lui, cel leneş scoate mereu în faţă greutăţile şi impedimentele sarcinilor pe care trebuie să le ducă, mărindu-le fără de măsură gravitatea. Dacă îl supără vecinul, el va zice că îl supără întregul sat; dacă observă un tremur al frunzelor, el va zice că nu iese la câmp deoarece furtuna aproape că a şi izbucnit; dacă în faţa pragului lui se află un iepure, el va zice că afară este un leu care aşteapta să-l înşface! Dar el zice toate acestea pentru că nu vrea să iasă din casă, pentru că vrea să îşi amâne mereu munca. Lenea este ceva cu totul nenatural omului. Natura însăşi a omului este permanenta activitate; omul mereu caută să se îndeletnicească cu ceva, să fie mereu ocupat, să lucreze, să zidească. Lenea este semnul sigur al desfigurării naturii omului. Că lenea este un păcat şi un viciu se vede limpede din aceea că omul activ nu îl invidiază niciodată pe cel
16

Despre lene

leneş, pe când cel leneş întotdeauna îl invidiază pe cel activ; tot aşa cum omul cumpătat nu îl invidiază niciodată pe cel beţiv, pe când beţivul îl va invidia întotdeauna pe omul căruia nu-i plac destrăbălările.

Despre lene
Spune Domnul Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie: „Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi numai cei ce se silesc pun mâna pe ea“ (Matei 11:12). Sfântul Teofan Zăvorâtul spune că „lenea înseamnă slăbirea sau încetarea mişcărilor duhovniceşti“. Leneşii nu sunt capabili de efort, de eroism, nu încearcă să cucerească împărăţia cerurilor, chiar dacă o predică altora. Iată pentru ce Dante Alighieri, în călătoria sa pe celălalt tărâm, îi găseşte pe leneşi în iad. Îi descrie în cântul al VII-lea al Infernului. Sufletele lor goale se mişcă triste pe fundul mocirlei Stixului din mitologie, reduse fiind la starea de larve, la o viaţă pur vegetativă, inconştientă. Rămân şi după moarte aşa cum îi descrie cartea Proverbelor: „Lenea te scufundă într-o letargie profundă şi sufletul molatic suferă de foame“ (Pildele lui Solomon 19:15). „Fugit irreparabile tempus“(Timpul trece ireversibil), spunea cu tristeţe poetul latin Vergiliu. Deci, timpul trebuie întrebuinţat cu folos pentru că „Timpul pierdut, pierdut este pentru totdeauna“, nu mai poate fi recuperat. Cei leneşi, de regulă, sunt melancolici, trişti. E tristeţea provocată de timpul ucis, de viaţa care se scurge inutil. Blestemul aruncat de Iisus Hristos asupra smochinului care trei ani a făcut de pomană umbră pământului, nu a făcut roade, nu ne poate lăsa indiferenţi. Ne obligă să dăm răspuns la întrebarea: Ce facem cu timpul nostru, cu viaţa noastră? În Biblie, Dumnezeu propune să încercăm trei lucruri practic, imposibile: „Mergi şi cântăreşte greutatea focului, măsoară suflarea vântului şi adu înapoi ziua care a trecut“.

17

Despre lene

Despre trândăvie
„Lenea te face să cazi în toropeală; sufletului trândav îi va fi foame“ (Pildele lui Solomon 19:15). În lucrarea sa „Despre trândăvie“, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Leneşul se scoală din pat după ce soarele a năpădit de mult în piaţă, când cei mulţi s-au şi săturat de muncă. După ce se scoală, se întinde. Şi-a risipit în somnoreală cea mai frumoasă parte a zilei, stând întins multă vreme în pat. Apoi se găteşte şi pe urmă iese la iveală. Veritabilă privelişte a neruşinării! Ajunge undeva, se aşează, spune şi face asemenea lucruri, încât mai bine ar fi fost pentru el să fi dormit mai departe decât să se fi sculat. Aude o veste neliniştitoare, n-are tăria nici cât a unui copilaş; iar la o veste bună, nu-i nici un copilaş care să se bucure mai tare ca el. Tot ceea ce-i rău se prinde de el. Şi-i gata la mânie, la invidie, la gelozie, la toate viciile. Zi de zi, boala i se înrăutăţeşte. Cade într-o apatie; nu-i decât cenuşă şi pulbere. Să vedem, aşadar, care-i dulceaţa trândăviei. S-ar crede că-i libertatea, lipsa de îndeletnicire. Dar ce este, oare, mai departe de plăcere decât un om care nu are nimic de făcut? Ce stare mai grea şi mai ticăloasă? Este în firea sufletului să fie fără încetare în mişcare - el neputând suferi repaosul. Dumnezeu a creat fiinţa omenească pentru muncă; a lucra îi este firea, a sta e împotriva firii lui. Să nu judecăm după cei bolnavi, ci să ne gândim la încercările noastre. Nimic nu este mai distructiv decât sedentarismul, decât trândăvia. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a orânduit legea muncii. Trândăvia strică toate, înşeşi mădularele trupului nostru. Dacă ochiul nuşi împlineşte treaba, sau gura, sau stomacul, sau oricare altă parte a trupului nostru, o boală grea ne paşte. Dar mai mult decât pentru toate, acestea se adeveresc pentru suflet“.

Decalogul muncii
1. 2. 3. 4. Munceşte într-adevăr. Repetă munca până ce ajunge deprindere şi caracter. Adaugă muncii iubirea. Înalţă munca ta până la creaţie.
18

Despre lene

5. Munceşte conştiincios, adică până la uitarea de tine. 6. Munceşte şi pentru alţii. 7. Nu-ţi face ţie chip cioplit. 8. Nu crede că poţi să furi munca altuia. 9. Nu risipi munca nimănui. 10. Şase zile să munceşti, iar în ziua a şaptea odihneşte-te cu gândul la ceea ce ai muncit, la Atotputernicul Dumnezeu, Cel care ţi-a dat putere să munceşti şi cât ţi-a mai rămas de muncit.

Despre vederea lumii nevăzute
Motto: „Neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veşnice“ (2 Corinteni 4:18). - Vedem cu ochii trupeşti lumea aceasta materială şi trecătoare, dar cu cei duhovniceşti pe cea nematerială şi nepieritoare. - Vedem bucurii pământeşti, întrerupte ades de lacrimi şi suspine, sfârşind în moarte, dar căutăm la bucuria cea duhovnicească printre îngerii şi sfinţii lui Dumnezeu cei din ceruri, bucurie neîntreruptă şi nepieritoare. - Vedem drepţii suferind şi eşuând în această viaţă, dar căutăm la slava şi succesul lor sigur din Împărăţia care va să vie. - Vedem marele succes şi marea faimă a păcătoşilor în această viaţă, dar privim la înfrângerea şi la osânda lor, la înspăimântătorul chin al veşniciei care îi aşteaptă. - Vedem Sfânta Biserică Ortodoxă a lui Dumnezeu clevetită şi prigonită în această lume, dar privim la victoria zdrobitoare pe care o va avea în împotriva duşmanilor ei văzuţi şi nevăzuţi. - Vedem adesea pe ticăloşii cei mai de pe urmă guvernând popoare şi lăfăindu-se în averile acestei lumi, şi vedem sfinţii trăind în mizerie, uitaţi şi dispreţuiţi, dar privim la Împărăţia lui Dumnezeu cea veşnică şi fără de păcat în care aceşti sfinţi vor domni veşnic, şi în care cu adevărat nici urmă de ticălos nu se va afla.

19

Despre lene

O, Atotrăbdătorule şi Atotmilostive Doamne, deschide ochii noştri cei duhovniceşti ca să vedem cu adevărat ce ne aşteaptă la capătul acestei scurte vieţi şi să ne sârguim să împlinim poruncile Tale.

Păcate făcute din lene şi nepăsare
(după îndreptarul de spovedanie al Părintelui Cleopa) - M-am lenevit să lucrez toată fapta bună cu gândul, cu cuvântul şi cu lucrul după putere. - M-am lenevit să mă rog lui Dumnezeu în toată vremea. - M-am lenevit să merg la Sfânta Biserică pentru a asculta Sfânta Liturghie şi celelalte slujbe. - M-am lenevit să-mi fac canonul care mi-a fost dat de preotul meu duhovnic. - M-am lenevit dormind prea mult şi nu m-am silit să priveghez după a mea putere. - M-am lenevit să fiu veghetor şi treaz cu mintea în fiecare clipă spre a nu fi luat prin surprindere de cursele dracilor. - M-am lenevit să zic în toată vremea rugăciunea lui Iisus (rugăciunea minţii): „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul“. - M-am lenevit să slujesc cu toată puterea pe părinţii mei, pe cei neputincioşi şi bolnavi cu trupul. - M-am lenevit de cugetarea cea tainică a minţii, adică de cugetarea cât mai deasă la moarte, Judecata cea de Apoi, la Preasfintele Taine ale Domnului, la Rai, la Iad, precum şi la alte lucruri duhovniceşti şi ziditoare de suflet. - M-am lenevit de lucrarea cea tainică a minţii, adică să cuget la Legea Domnului ziua şi noaptea, după cum scrie psalmistul (Psalmul 118), la minunile care sunt în toată zidirea lui Dumnezeu. - M-am lenevit să stau în picioare la rugăciune sau drept în genunchi, stând totdeauna îngenunchiat pe călcâie, spre a odihni trupul, să nu simtă durere şi osteneală.

20

Despre lene

- M-am lenevit a mă ruga, mi-am acoperit lenea cu unele pricini, părute a fi îndeltniciri folositoare. - Din lene şi cruţare, nu m-am ostenit să fac metanii mari cu genunchii şi cu fruntea până la pământ, ci am făcut închinăciuni. - Am fost stăpânit în toată vremea de moleşeala voinţei şi nu am voit să lucrez faptele bune. - Am fost stăpânit în toată vremea de moleşeala trupului, slăbănogirea mădularelor trupului, păruta neputinţă, din care cauză am adus multă pagubă ticălosului meu suflet. - Am dormit în Sfânta Biserică în vremea Sfintei Liturghii, a Utreniei şi a celorlalte slujbe.

Trândăvia şi rugina
Trândăvia şi rugina zgripţuroaice sunt sub cer, Cea dintâi roade pe oameni, cea de-a doua roade fier. Fericite ar fi ele pe-nflorita vieţii luncă, Dar vrăjmaşa lor de moarte, e de-a pururi sfânta muncă. Astfel omul ca şi fierul, când cu munca se-ncunună, Trândăvia şi rugina nu mai au cum să-l răpună, Şi dovadă e, că nimeni, unde munca e regină, N-a văzut om fără pâine şi nici fier prins de rugină.

Omule, urmează legea firii: munceşte!
Fiecare făptură are dăruit de la Dumnezeu un talent. Dar să luăm aminte că nici cel mai mare talent nu sporeşte câtuşi de puţin, dacă omul nu munceşte. Chiar din vârsta cea mai fragedă, făptura omenească simte nevoia de a munci. Pe când celelalte vietăţi, îndată ce sunt sătule, dorm sau se zbenguie, singur omul încă din pruncie născoceşte mereu în mintea lui lucruri noi şi caută să le ducă la îndeplinire. De când începe a umbla copăcel, înnoadă o basma, face o păpuşică, adună pietricele spre a face o casă, sădeşte trei crenguţe şi trei fire de iarbă... De dimineaţa până seara, copilul este un muncitor neobosit. Tocmai aici este marea taină a vieţii omeneşti şi deosebirea dintre dobitoace şi om. Ele au din ziua întâi
21

Despre lene

toate îndemânările: puiul de cerb fuge de nu-i zăreşti urma, răţuşca de o zi înoată ca şi mama ei, albina îşi desface aripile şi zboară întocmai ca şi cele bătrâne... Numai bietul om este fără seamăn de neajutorat la început. Mai târziu, creierul se împlineşte, copilul sporeşte în putere şi pricepere prin setea lui de a născoci şi a munci. Din capul locului, natura pare a-i spune: Omule, toate celelalte făpturi rămân de la naştere până la moarte cu aceleaşi însuşiri. Tu singur poţi să-ţi adaugi mereu priceperea şi îndemânarea. Căci tu singur te-ai ridicat la vrednicia de a munci cu unelte, care însutesc şi înmiesc puterea mădularelor tale. Munca şi rugăciunea neîncetată ne apără de ispite. De aceea, urmează legea firii: munceşte!

Lenea este primejdioasă
Lenea este primejdioasă pentru că slăbeşte, scurtează, şi, în cele din urmă, ne ia cu totul puterile şi talentele. Într-adevăr dacă încetăm, să mai întrebuinţăm picioarele noastre o vreme îndelungată, în final vom pierde putinţa de a mai umbla. Aşa este cu sufletul. Fiecare putere sufletească dacă este exercitată, dacă este întrebuinţată, creşte şi se întăreşte. Uşor se veştejesc şi slăbesc puterile sufleteşti: dacă cineva nu s-a rugat un timp foarte îndelungat, este foarte greu să se pună în poziţie de rugăciune chiar şi numai pentru câteva minute. Omul care nu s-a deprins a posti nu poate să rabde şi să postească nici măcar o singură zi. Lenea este primejdioasă pentru că aduce după sine patimi vătămătoare şi năravuri rele. Nimeni nu este bântuit de atâtea cugete necurate şi de atâtea dorinţe şi pofte urâte ca omul trândav; gândul lui, nefiind aţintit spre nici un lucru, zboară în toate părţile, şi, asemenea corbului slobozit de Noe din corabie, veşnic se opreşte asupra lucrărilor ce ademenesc poftele şi trupul. Lenea este primejdioasă şi pentru că atrage după sine sărăcia şi îi face pe oameni să alerge la mijloace neiertate pentru a-şi dobândi cele necesare traiului. O mare parte din cei aflaţi în puşcărie au ajuns acolo, numai din pricina lenei.

22

Despre lene

Iubiţi credincioşi,
Cine-i harnic şi învaţă / Are bucurii în viaţă / Cui i-e lene să înveţe / Va fi trist la bătrâneţe. Lenea este un viciu foarte curios. Ea poate să ia foarte uşor masca înşelătoare a virtuţii. Leneşul apare uneori ca un om liniştit, cumsecade, la locul lui; nu deranjează pe nimeni, stă în banca lui şi vegetează şi cum priveşte mereu în zare, spre nimic, uşor poate fi luat drept un contemplativ. Indienii exprimă perfect filosofia leneşului prin acest joc de cuvinte: „Decât să alergi, mai bine mergi. Decât să mergi, mai bine stai. Decât să stai în picioare, mai bine stai jos. Decât să stai jos mai bine stai culcat. Decât să stai culcat mai bine dormi. Decât să dormi mai bine mori. Decât să mori mai bine nu te naşti“. Lupta pe care trebuie să o ducem pentru a ne despătimi, pentru a defrişa „hăţişul păcatelor“ este numită de Sfântul Nicodim Aghioritul „Războiul nevăzut“. Un război teribil. Un război rece cu patimile din noi: cu fumatul, cu beţia, cu desfrânarea, cu lenea, cu hoţia, cu minciuna, cu destrăbălarea... Având înalta menire de a tinde să fim desăvârşiţi, asemenea Părintelui nostru Cel ceresc, să strigăm cu Sfântul Efrem Sirul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, nu mi-l da mie!“ Nu-mi da mie ca zilele mele care sunt aşa de puţine şi preţioase, să treacă în deşertăciuni lumeşti şi în trândăvie. Nu-mi da mie ca talanţii, încredinţaţi mie, să rămână îngropaţi în pământul uitării şi al leneviei. Nu-mi da mie ca din lipsă de dragoste de muncă, să fiu povară semenilor mei şi să defaime chipul Tău, care este în mine! Dă-mi, Doamne, să fiu bun, pentru orice lucru folositor, ca necontenit să lucrez la înduhovnicirea fiinţei mele pentru veşnicia raiului şi ca, orice voi face, să fac spre slava Ta, iar nu spre plăcerea mea. Se spune în rugăciunea de la sfârşitul catismei a 7-a din Psaltire: „În patul a multe păcate zăcând, mă dezbrac de nădejdea mântuirii mele. Că somnul lenevirii mele pricinuieşte chinuri sufletului meu. Dar, Tu, Dumnezeule Cel ce Te-ai născut din Fecioară, ridică-mă spre cântarea Ta, ca să Te slăvesc pe Tine“. Pe mulţi oameni averea şi banii îi aruncă în lene, în desfătări şi în păcate şi de aceea să ne rugăm:
23

Despre lene

O, Stăpâne, Doamne lisuse Hristoase, Lucrătorule Cel de-a pururea, mântuieşte-ne pre noi de cea întunecată şi păcătoasă patimă a lenii care ne înstrăinează de chipul ce Tu ne-ai dăruit, spre asemănarea cu Tine. O, Stăpâne a toate, insuflă întru noi pre Duhul Tău Cel Sfânt, Cel pururea lucrător şi de viaţă şi de bucurie dătător. Căci, Ţie se cuvine toată slava şi cinstea şi închinăciunea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Povestea unui om leneş
Cică era odată într-un sat un om grozav de leneş; de leneş ce era, nici îmbucătura din gură nu şi-o mesteca. Şi satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărî să-l spânzure, pentru a nu mai da pildă de lenevire şi altora. Şi aşa, se aleg vreo doi oameni din sat şi se duc la casa leneşului, îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi, ca pe un butuc nesimţitor, şi hai cu dânsul la locul de spânzurătoare! Aşa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care semăna a fi bolnav, întrebă cu milă pe cei doi ţărani, zicând: - Oameni buni! Se vede că omul cel din car e bolnav, sărmanul, şi-l duceţi la vre-o doftoroaie undeva, să se caute. - Ba nu, cucoană, răspunse unul dintre ţărani; să ierte cinstită faţă dumnevoastră, dar aista e un leneş care nu credem să fi mai având păreche în lume, şi-l ducem la spânzurătoare, ca să curăţim satul de-un trândav. - Alei! oameni buni, zise cucoana, înfiorându-se; păcat, sărmanul, să moară ca un câine, fărădelege! Mai bine duceţi-l la moşie la mine; iacătă curtea pe costişa ceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi, ia aşa, pentru împrejurări grele, Doamne fereşte! A mânca la posmagi şi-a trăi şi el pe lângă casa mea, că doar ştiu că nu m-a mai pierde Dumnezeu pentr-o bucăţică de pâine. Dă, suntem datori a ne ajuta unii pe alţii. - I-auzi, măi leneşule, ce spune cucoana; că te-a pune la coteţ, într-un hambar cu posmagi, zise unul dintre săteni. Iaca peste ce noroc ai dat, bată-te întunerecul să te bată, urâciunea oamenilor! Sari degrabă din car şi mulţămeşte cucoanei, că te-a scăpat de la moarte
24

Despre lene

şi-ai dat peste belşug, luându-te sub aripa dumisale. Noi gândeam să-ţi dăm săpun şi frânghie. Iar cucoana, cu bunătatea dumisale, îţi dă adăpost şi posmagi; să tot trăieşti, să nu mai mori! Să-şi puie cineva obrazul pentru unul ca tine şi să te hrănească ca pe un trântor, mare minune-i şi asta. Dar tot de noroc să se plângă cineva... Bine-a mai zis cine-a zis că: “Boii ară şi caii mănâncă”. Hai dă răspuns cucoanei, ori aşa, ori aşa, că n-are vreme de stat la vorbă cu noi. - Dar muieţi-s posmagii? zise atunci leneşul, cu jumătate de gură, fără să se cârnească din loc. - Ce-a zis? întrebă cucoana pe săteni. - Ce să zică, milostivă cucoană, răspunde unul. Ia, întreabă, că muieţi-s posmagii? - Vai de mine şi de mine, zise cucoana cu mirare, încă asta n-am auzit! Da’ el nu poate să şi-i moaie? - Auzi, măi leneşule: te prinzi să moi posmagii singur, ori ba? - Ba, răspunse leneşul. Trageţi mai bine tot înainte! Ce mai atâta grijă pentru astă pustie de gură! Atunci unul dintre săteni zise cucoanei: - Bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, dar degeaba mai voiţi a strica orzul pe gâşte. Vedeţi bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai aşa, de flori de cuc, să-i luăm năravul. Cum socotiţi? Un sat întreg n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face dintr-însul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea-i împărăteasă mare, ce-ţi baţi capul! Cucoana atunci, cu toată bunăvoinţa ce ave, se lehămeseşte şi de binefacere şi de tot, zicând: - Oameni buni, faceţi dar cum vă va lumina Dumnezeu! Iar sătenii duc pe leneş la locul cuvenit şi-i fac felul. Şi iaca aşa au scăpat şi leneşul acela de săteni, şi sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de-acum şi alţi leneşi în satul acela, dacă le dă mâna şi-i ţine cureaua. Şi-am încălecat pe-o şa şi v-am spus povestea aşa.

Stăruinţa unui păianjen
Cu mulţi ani în urmă, un ziar publica în coloanele sale şi următoarele rânduri: „Sunt douăzeci şi cinci de zile de când un păianjen duce o luptă aprigă împotriva minutarelor unui ceasornic

25

Despre lene

care nu-l lasă să-şi ţeasă pânza sa. De 480 de ori până acum a încercat păianjenul în această muncă înverşunată...“ Citind aceste rânduri m-am gândit la învăţăturile lui Ion Plugarul: Cu lopata mică se fac săpături mari, ba chiar tunelurile prin munţi se fac cu scule mici. Tare este piatra şi mică picătura, dar căzând mereu peste o piatră, o găureşte. Ce au făcut unii oameni pot să facă şi alţii şi ce n-a fost niciodată poate să fie odată. Au fost plugari care au ajuns boieri şi au fost cizmari care au schimbat calapoadele în aur şi croitori care au ajuns deputaţi. Suflecă-ţi mânecile şi apucă-te de treabă! Dacă vrei, poţi. Soarele străluceşte pentru toţi. Încrede-te în Dumnezeu şi munceşte din răsputeri şi vei vedea dacă munţii nu se vor mişca din loc. Lumea este a celor harnici.

Lenea
Lenea, trândăvia, neliniştea, descurajarea, dezgustul sau lehamitea. Omul contemporan se află într-o goană nebună după orice formă de plăcere şi fuge din calea oricărei dureri, chiar şi dintre cele mărunte. Lumea pe care o speră şi o visează el este o lume a confortului, a bucuriei, a plăcerii, care se dovedesc până la urmă, a fi simple iluzii. El este atras de ceea ce este uşor de procurat şi plăcut de consumat, spre bucuria trupului, chiar dacă aceasta înseamnă tristeţea şi durerea sufletului. Toate acestea cer energie, alergarea aceasta crează tensiune şi solicită putere, astfel încât, la sfârşitul acesti vânări de vânt, omul se trezeşte sleit de puterile şi resursele sale trupeşti, trăind experienţa vidului existenţial absolut, din care el crede că nu se poate izbăvi decât refăcând acest circuit al plăcerii. Acesta se dovedeşte a fi, însă, un traseu al căderii în păcat şi al morţii sufleteşti. Cauza generală şi ultimă a acestei patimi, ca, de altfel, a tuturor celorlalte patimi, o constituie iubirea pătimaşă de sine. Cel ce suferă de această boală, urmăreşte în toate numai plăcerea personală, se îndreptăţeşte doar pe sine. Tot ceea ce îl înconjoară nu are valoare decât dacă îi poate fi de vreun folos şi chiar şi această valoare păleşte în faţa calităţilor pe care el şi le atribuie singur. Cel ce se iubeşte pe sine se vede în centrul lumii, faţă de care toate existenţele se află în dependenţă fiinţială. El urmăreşte numai plăcerea proprie chiar dacă aceasta poate să

26

Despre lene

însemne suferinţa şi lacrimile altora şi fuge de tot ceea ce ar putea să-i pericliteze această plăcere, chiar dacă o face în detrimentul vieţii sale duhovniceşti şi a vieţii semenilor.

Bogăţia
Se spune că cine are bani, are de toate. Dar nu este aşa. Poţi cumpăra mâncare, dar nu şi pofta de mâncare. Poţi cumpăra pat, saltele moi dar nu poţi cumpăra şi somnul. Poţi cumpăra multe lucruri, dar nu poţi cumpăra şi bucuria de a le avea. CU BANI CUMPERI COAJA LUCRURILOR, DAR NU ŞI MIEZUL LOR. Bogăţia poartă cu ea multe primejdii, mai ales primejdia că ucide credinţa. Zicea un înţelept: Să nu-mi dai Doamne, nici bogăţie, nici sărăcie, să-mi dai pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva de sărăcie să cârtesc împotriva Ta şi ca nu cumva în belşug să mă lepăd de tine şi să zic: CINE E DOMNUL IISUS HRISTOS? Bogăţia te ajută să duci un trai mai lesnicios, este adevărat, dar tot ea îţi dă putinţa împlinirii unor pofte păcătoase. Se spune că bogăţia este bună ca slugă, dar nu ca stăpân. Adică nu ea să-i poruncească omului, ci omul să o stăpânească pe ea. De aceea mulţi oameni care nu ştiu aceste lucruri devin robi ai averilor. Munca este untdelemnul care ţine aprinsă candela vieţii.
BIBLIOGRAFIE : Biblia, E.I.B.M., Bucureşti, 2004; Simion Mehedinţi Soveja, Altă creştere, şcoala muncii, Editura Axia, Craiova, 2003; Grădina de flori duhovniceşti, Editura Bunavestire, Bacău, 2001; Mitropolit Hieroteos Vlachos, Psihoterapia Ortodoxă, Editura Învierea, Timişoara, 1998; Episcop Nicodim, Predici la Postul Mare, E.I.B. M., Bucureşti, 2005; Părintele Ilie Cleopa, Îndreptare de spovedanie, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2006; Leon Magdan, Cele mai frumoase pilde ortodoxe şi povestioare cu tâlc, Editura Mateiaş, Bucureşti, 2006; Noul dicţionar universal al limbii române, Editura Litera Internaţional, Bucureşti, 2006; Sfântul Nicolae Velimirovici, Proloagele de la Ohrida, Editura Egumeniţa, Galaţi, 2005; Părintele Hristofor, Duhul lumesc, duh antihristic, Editura Panaghia, Botoşani, 2004; Arhid. prof. dr. Ioan Zăgrean, Morala Creştină, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004; Ion Creangă, „Poveşti şi povestiri“, Editura „Minerva“, Bucureşti, 1987.

27

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful