You are on page 1of 262

архитектонско пројектовање, процес

• Приступ проблематици процеса пројектовања,
дефиниције и сагледавање процеса
• Основне фазе процеса пројектовања:
– Анализа задатка
– Креирање решења
– Опредељења и развој пројекта

• Итеративни приступ и алтернативе
– Елементи креирања сопственог приступа процесу
архитектонског пројектовања

...а шта је Архитектура?!
• 1. Уметност и наука пројектовања и градње
зграда, отворених простора, људских заједница,
и других вештачких система и окружења.
• --• 6. основни,
базични
дизајн,
компјутреског хардвера и софтвера.

структура

• 7. структура, поредак било чега: "архитектура
новеле"...

From Wikipedia, the free encyclopedia
• префикс АРХИ - … наглашава “претходно/раније”
(или “примитивно”?!)
• ...ТЕКТУРА=...τεκτονικός=...

односи

• ...
АРХИТЕКТУРА
је
уметност
структура/конструкције)
• Архитекта је
ДИЗАЈНИРАЊУ
људи.

се

на
и

градњу,
наука

структуру...

(...дизајна

и

централна фигура/актер у ДЕФИНИСАЊУ,
И ИМПЛЕМЕНТИРАЊУ СРЕДИНА у којима живе

• Због сложености своје делатности (...да пројектују, планирају, и
надгледају разноврсне пројекте/радове...) морају проћи и
...интезивно формално образовање повезано са проф. праксом

“архитекта мора да буде писмен, вешт у цртању и добар
познавалац геометрије, да добро познаје историју, да је
марљиво слушао филозофе, да је упознао музику, да
познаје медицину, да се разуме у правна питања, и да има
знања из астрономије и о небеским телима...”

Marcus Vitruvius Pollio
Крај 1 века п.н.е.

"Дизајн се разликује од уметности у томе што уметник за своје
дело одговара само себи, а дизајнер себи и наручиоцу."

Радомир Вуковић

"Архитектура се разликује од дизајна по томе што дизајнер за
своје дело одговара себи и наручиоцу, а архитекта себи,
наручиоцу, кориснику и друштву."

Ранко Томић

интерна питања струке неминовно су везана за шири оквир....
Архитекта је централна фигура у ДЕФИНИСАЊУ, ДИЗАЈНИРАЊУ
И ИМПЛЕМЕНТИРАЊУ СРЕДИНА у којима живе људи...

..дуализам... карактеристика свеукупног људског понашања на свим степеницама историје периоди успона афирмишу превазилажење дуализма чулно сазнање ....разум смањују ризик и разлике између артистичке и научне процедуре интегрално сагледавање проблема ...

каузалност IBM. 1999 . реклама.

забаве.поводом?) ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОЦЕСА? (живота. рада.) .. одмора..ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА ИЛИ / И? (...

. човек види и чује оком и ухом..Човек (медицински податак....гледа и слуша = мозгом. .) ... слике ..гледа оком? .....слуша ухом? .не. и обрада: формирање утиска.. подаци. INput ≡ OUTput улазни импулси......

.фотографија.. БЕОИЗЛОГ Пеликан небула.. 2003. . телескоп ХАБЛ.

1996. Игњација. капела св. Сијетл. .Стивен Хол.

СТВАРАЛАШТВО .

.

бити рационално .ирационално хтети . једнако рационалних али противречних погледа.умем .јесте знам .. Кант .када разум пређе границу могућег искуства... διαλεκτική имати . често запада у домен антиномија..моћи треба да .антиномије.

..?! НАЈ. ...? .уметника..важније питање цивилизације . .. . до данас! од пећинског човека..ЗАШТО ?....  ....научника.... па и архитеката.преко филозофа.

. тако ми то видимо и доживљавамо.. .„Време и простор нису услови у којима живимо.“ „Прави одраз интилигенције није логика..“ Алберт Ајнштајн ... већ..већ машта... .

разлику чини = промена угла гледања на ствари... ..

.

.

.

.

.

Лефевр. Фром. суфицит технологије-дефицит енергије хуманистичко декларисање-милитаристичко деловање подизање стандарда-пораст сиромаштва технолошки напредак-угрожавање природне средине развој телекомуникација-отуђеност појединца ..Маркузе...

..Густав Климт. крај XIX века интернет. . крај XX века.

.” .Затвор Милбанк. Тејт галерија.. “НЕ ПРОПУСТИ НИ СЕКУНДУ.

синтеза логичко расуђивање .осећајна подлога чулно сазнање душевна етиологија разумска основа анализа.

. отасје и дљае вжана.. а не да се о њмиа санза кдаа је ојбкеат већ сгараеђн и кдаа су итневрецијне или прсеукпе.“грешка у преводу”. нроаичто кдаа оосба кјоа оецуњје порјкеат псеоудје педрусолве да би мгола упсеншо ивзришти ту фнуцкију. или “Random је у моди” Иозбр ршењеа се бзариа на порцнеи пердолженеих иедја. Тардцииоаннла порецна и оецна појертка вердонсинм сдуом и оласањње на иксутвсо.. . Схвра тгоа је да се ндеотсацти порјкета октрјиу још у смаом поретјку и ипсарве. Mилан Лојаница . и кноанчој оецни.. проф. њхивоом верндоавњу. или нмеоугће.

Игло. вернакуларна архитектура .

.Игло...

Рим . Петра. купола базилике Св.Браманте.

.. ...и игло(?)..

…а у ствари нам треба… .

типични модели пројектантског понашања зависни су од виђења сопствене улоге у радном процесу.. Јонас Фридман. норма.. оптимум елиминација ирационалног стереотипност . артистички модел субјективност ауторитативност конфликтност нормативни модел образац. 1970.

корисник пројектант АРХИТЕКТУРА инвеститор друштво .

60-тих година изражене активности око питања сопственог радног процеса .мериторна контрола резултата .синхронизација различитих послова и свеукупног рада .стварање савршенијег оруђа за рад ..све сложенији задаци у техничко инжењерском смислу . политичке импликације које превазилазе непосредне професионалне оквире основна питања ..ефикасна манипулација количином информација . еколошке.социолошке.

...развој озбиљних критичко-теоријских анализа радног поступка архитеката развој целовитих концепата теорије процеса рада или методологије ЦИЉ -оснажити радни пројектантски поступак и оспособљвање архитеката за решавање актуелних задатака времена..

исто тако и размишљања. Луис Кан.покушај целовитих дефиниција “Пројектовање је стварање вештачког” “То је акт доношења одлуке. 1968.. Пројектовање је мисао и осећај истовремено” “То је симбиоза између поетске имагинације и научне методологије” Симон Џонс.. 1968. 1970. . Арчер. Пројектовање иницира промене у системима које је створио човек” “Сами осећаји су неспособни да делују.

.научна линија . 1972. 1968.дефиниције “Пројектовање је примена научних принципа у сврху испуњења задате фунције са максимумом економије и ефикасности” “Пројектују се системи” Филден. 1963. артистичка линија дефиниција “Пројектовање се сатоји из креирања идеје и описа предложених артефакта” Арчер. Чурчман.

Випури Библиотека.уметност/ наука Алвар Алто. сала .

процес пројектовања . “потрага за савршенством” . тј.пројекта “проблем у проблемима:системтичну смену ових фаза (решавања проблема) зовемо процес пројектовања” Том Питерс.доношење комплексне одлуке. секвенцијално доношење низа комплексних одлука разрешење и усклађивање доводи до резултата .

.ХИЈЕРАРХИЈА ДОНОШЕЊА ОДЛУКА .скинути прслук без скидања сакоа. концептуални ниво : ОСВОЈИТИ ПАЖЊУ НЕУОБИЧАЈЕНИМ ДОГАЂАЈЕМ стратегијски ниво : СКИНУТИ ПРСЛУК БЕЗ СКИДАЊА САКОА тактички ниво : ПРВО ЛЕВИ РУКАВ. ПА ПРЕКО РАМЕНА.. .. И СЛ.. БЛИЖИ ПОСМАТРАЧИМА.

. Петровићу. 1972.основне релације према И.

Петровићу. 1976.карактеристике типичних модела радне процедуре према И. .

Sciences such as biology and physics can be seen as reverse engineering of biological 'machines' and the physical world respectively. It often involves taking something (e.g. a mechanical device.Reverse engineering From Wikipedia. the free encyclopedia Reverse engineering (RE) is the process of discovering the technological principles of a device or object or system through analysis of its structure. Reverse engineering is essentially science. a software program) apart and analyzing its workings in detail. Petri Nets . usually to try to make a new device or program that does the same thing without copying anything from the original. an electronic component. using the scientific method. The verb form is to reverse engineer. function and operation.

.

ФАЗЕ ПРОЦЕСА ПРОЈЕКТОВАЊА .

тј.пројекта “проблем у проблемима: системтичну смену ових фаза (решавања проблема) зовемо процес пројектовања” Том Питерс. секвенцијално доношење низа комплексних одлука разрешење и усклађивање доводи до резултата .доношење комплексне одлуке.процес пројектовања . “потрага за савршенством” .

.

.

CLASSIC ADVANCED RANDOM Класичан поредак напредан поредак савремени поредак .

АНАЛИЗА ЗАДАТКА .

анализа задатка
опис:

асимилација, апсорпција задатка
упознавање свих аспеката задатка
“убацити се у филм”

активности:

сабирање свих релевантних података
разјашњење свих непознаница (доступних сазнању)
три основне групе питања:

Где?

- природни и изграђени услови средине

Шта?

- функционално технолошки утицаји

(геоморфолошке, природне и историјске карактеристике,...)
(програмски елементи, функција објекта, технологија објекта...)

Kako? - функционално технички утицаји

(тех. елементи пројекта, технологија градње и експлоатације објекта...)

природне и историјске карактеристике

анализа задатка

фактографија

- садржајни извод података, без опширних дескрипција
(што одређеније, без опширних дескрипција)
(ажурирани у логичком поретку)

анализа - издвајање

- од географских мапа, метеорол. података, до путописа....
(валоризација података, приоритет)

- издвајање суштине, карактера и духа локације

(биоклиматске, морфолошке, историјске, пејзажне)

поопштавања, дигресије

- удаљавање од непосредног оквира ради јаснијег сагледавања
(општа, начелна питања садржана у пројекту, можда и превазилазе...)

- формулација ставова, начелних гледишта

(однос природне и изграђене средине, принципијелна питања)

- помажу ширењу ставова и гледишта

анализа задатка

природне и историјске карактеристике
анализа - издвајање

биоклиматске карактеристике

- подаци о оријентацији, температури, осунчању, ветровима
- формирање карте биоклиматских утицаја са међуодносима
- закључивање о повољним и неповољним природним аспектима
(препоручљиво бележити и скицама...)

анализа окружења – биоклиматске карактеристике

Музеј природних наука. Tazuko architects ..... Eхиго.

.

.

. и визуелни капацитети.вишеструко разматрање терена (техничка својства терена.тех.анализа задатка природне и историјске карактеристике анализа ... смерови нагиба (облик-равно. конвексно.издвајање геоморфолошке карактеристике . својства: степен нагиба. својства: пластичне карактеристике терена (препоручљиво бележити и скицама. перцептуална својства терена) . исл. визуре и сагледавање) .перцепт.) .

.

Guallart. 1999 MVRDV. 2002 Abalos & Herreros. 2000 .

VEGETAL CARPETS Теписи. Тунис .

. ) .значај традиције. објекта..анализа волуметрије и принципа (структуирање куће. устаљена искуства) . традиционалних принципа (културно историјска подлога.издвајање изграђени услови средине . објекти. ) .огроман утицај људског фактора на простор (путеви.анализа задатка природне и историјске карактеристике анализа . обрада земље. принципи обликовања.

Центар локалне заједнице. аутор FERNANDO VASKEZ . Лос Анђелес.

.

СЕУЛ.ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ. аутор BARKOW LEBINGER .

проширење школe Аrхитeктуре. DSV & SIE..•АСПИРАЦИЈА Објекат може бити селективна аспирацијa контекста која црпи "енергију" (утицаје) обејката који су ту некад постојали. Roche. Венeција ..

.

.

.

становање.BKK 3. Беч .

.

.

.

jpg .KONKURCI -\IVANA RIBARA\2.D:\backup MILOŠ\BACK-UP\.

..MVRDV. . Холандија.

Фабрика боја и лакова Земун Поље.о.о.ПИТУРА д. Београд .

.

.This image cannot currently be displayed.

1996 дијаграми утицаја на терену. .Стен Ален.

. ДИЈАГРАМИ. ДИЈАГРАМИ...ДИЈАГРАМИ.

.

пројекти .АНАЛИЗА ОКРУЖЕЊА – ИЗГРАЂЕНА СРЕДИНА Енрико Миралес.

анализа окружења – изграђена средина
Енрико Мираљес, пројекат за парк Моље дел Ваљес, Барселона

Енрико Миралес,
парк Мољет дел Ваљес, Барселона

Коп Химелблау
СЕГ пословна зграда,

анализа окружења

Шмит, Хамер и Ласен
Архус Музеј, Данска

“A sketch, despite and maybe exactly because of its
rough simplicity and rapid attempt, is by far the most
advanced and efficient way to initiate the process of
establishing an architectural object”

“Скица, упркос, а мжда баш због своје
једноставности и брзине, је сигурно најбољи и
најефикаснији начин да се започне процес
стварања архитектонског објекта.”
Енрико Миралес

схватим размеру објекта. I start doing sketches". као и однос према клијенту. тј. “Чим појмим. as it becomes more and more clear to me."As soon as I understand the scale of the building and the relationship to the site and the relationship to the client. Како ми је све јасније – почињем да радим скице" Коп Химелблау . и онда однос према локацији.

свеукупни преглед и међусобна комбинација анализа документује основне аспекте и ставове приступа.. филозофских ставова. расветљавање суштине решења. генерални принцип. (образлагање и сликовно заступање – програматског карактера.ликовне уметности. ..анализа задатка природне и историјске карактеристике поопштавање .) ...) . светлости – сенке......) .подстицај по узору на модел (пример модела из сопственог искуства.) илустративна уопштавања .залагање за начела. шири друштвени контекст..дигресије програматска уопштавања .идејно начело. књижевност – општи подстицај (интерпреација односа.. односа природе-друштва. радно гесло..издвајање карактеристичних и типичних ставова (корисна графичка редукција. наука. и сл. парола (општа идеја. човека – машине. стратегије) аналошка уопштавања .компаративни судови и аналогије (културни миље. илустрације из литературе) .

П. П. Рубенс

функционално технолошки утицаји

анализа задатка

фактографија

- пројектни програм задатка,

(почетни документ, спецификација, концизни захтеви)

- неопходне допуне програма, расветљавање задатка,
анализа - издвајање

- коментар задатка

(консултације корисника, инвеститора, расветљавање захтева)

- анализа садржаја

(...према фунц. групама – целинама, структура, струјтура подцелина...)

- дефинисање релација

(карактер садржаја, међусобне релације, односи...)

поопштавања, дигресије

- следбено претходним корацима....

(општа, начелна питања садржана у пројекту, можда и
превазилазе...)

- средиште пажње

анализа корисничких потреба...

анализа специфичних корисничких захтева

.

.

.

повљне и неповољне везе) . посебни захтеви) ...основно груписање према функционално-технолошким групама (структура целина. са корисницима и инвеститором. вредновање.) (помоћ и при валоризацији резултата..расветљавање елемената програма (консултације.анализа задатка функционално технолошки утицаји анализа програмске анализе ..) (приказ релација.) графи . интензитета и смера..... скупови и релације.) (могућ садржај и више матрица...прегледна табела односа (релације појединих фактора.) мартрице .) ...аналитичка оруђа: матрице и графи (графичко структирање односа. међусобне релације.визуелни дијаграм односа (на основу матрица.

a software program) apart and analyzing its workings in detail. Petri Nets . It often involves taking something (e. a mechanical device. The verb form is to reverse engineer. function and operation.Reverse engineering From Wikipedia. using the scientific method. usually to try to make a new device or program that does the same thing without copying anything from the original. an electronic component. Reverse engineering is essentially science.g. Sciences such as biology and physics can be seen as reverse engineering of biological 'machines' and the physical world respectively. the free encyclopedia Reverse engineering (RE) is the process of discovering the technological principles of a device or object or system through analysis of its structure.

GERMANY arhiteкtе HORDEN CHERRY LEE/HAACK + HÖPFNER . MUNICH.PROTOTYPE HOUSE.

.

.

1996. .NL Architects. Карштат пројекат.

кухиње и сл.) литература – приступ објекту .анализа задатка функционално технолошки утицаји поопштавање . радни простори. или сегмената – хол.дигресије програматска уопштавања -анализа примера из литературе. (анализа целине.

Белевуе музеј. Вашингтон .Стивен Хол.

доступни ресурси и могућности градње.. дигресије . ) (неопходно ради контроле резултата и законске контроле) .функционално технички утицаји анализа задатка фактографија .издвајање .програматика и илустративност у центру пажње . ограничења. технички прописи.. (стандарди.фукционално-тенички и инжењерски елементи и услови (минимални захтеви.регулатива.) поопштавања. норме. техничке могућности и ограничења материјала и система градње ) (инжењерска димензија пројекта... ) анализа ..аналошке дигресије у односу на слична решења из литературе . (информације о могућим начинима реализације.

анализа задатка функционално технички утицаји анализа ...) -”чек листе”.. ветилација. карактеристике. подсетници (препоручена ефикасна техника манипулације података. са графичком представом елемената) инжењерско технички елементи -доступни материјали и условности примене (услови примене. листа захтева и ограничења.) -прихватљиви и пожељни системи градње (ограничења конструктивних система. .) (списак.) . прописане температуре. предности и сл.. могућности реализације. стандарди) -општи услови (количина осветљаја.издвајање функционално технички елементи -габаритни услови (минималне и максималне димензије простора / система.

.

.

.

.

.

.

.

light transmitting concrete .LiTraCon.

.

Aron Losonczi. Litracon .

.

дигресије комјутерски чип ПЕНТИУМ.функционално технички утицаји поопштавање . увећање 4.500х .

.

.

панелни систем УРO.000 € . кућа за 7.

.

.

Espagne .Dominique Perrault 2002 | 2009 Centre olympique de Tennis Madrid.

.

2003 . Мадрид. "Tableland housing".LIVRID = LIVE + HYBRID ACTAR ARQUITETURA.

КОНЦЕПТИ .РЕШЕЊА .

.

) ..решења ..концепти .типично креативна фаза (за многе је ова фаза почетак рада. прототипова) . наслућивања.формирање јасног убеђења у прави корак ка решењу) врсте проблема ? ? ? методи су више психолошке и фолозофске природе..фаза истраживања.. ...) . “правог” решења (. нагађања.. повећава се могућност проналажења најпогоднијег.покривањем већег броја различитих решења. испробавања (постоје многе студије о овој области.пројектантски проблеми најчешће имају више решења (резултује стварањем више могућих разрешења. области открића..

.

ТЕКСТУРЕ АРХИТЕКТУРЕ БЕРЛИНА .

заснива се на прихваћеним нормама (у контексту општих стандарда.концепти . позитивно вредноване. начина размишљања..) . па и идеологије .нису посебно утврђене.) .. позитивно вредноване...решења нормативни приступ . као и на естетским (прихваћене вредности су опробане. (прихваћене вредности су опробане.... прихваћених вредности .једнако засновани на техничким аспектима. део су специфичног речника.основна идеја о детерминизму форме и садржаја.) ..

.

.

…у Берлину… .

. ..Нови Београд.

Herman Hercberger. . Стамбени објекти YKK. 2000.

2002. .нормативни приступ Dominique Perrault Хотели у Барселони.

... и рационалне анализе -често даје приоритет форми (различите могућности . стандарда.. и методологије.) -лични системи вредности.решења креативни приступ -субјективан карактер (у контексту формирања норми и критеријума .концепти ..) .. -негирање општих норми..

which involved constructing a building that had no crystallized form at all. a group of clouds where being blown quickly across the sky by a strong wind. As I looked at the clouds I remembered a dream I had had. Био сам на обали мора. а који је укључивао зидање зграде која није имала искристалисан облик упоште.“ “идеја ми је дошла у врло посебном тренутку.” Максимилијано Фуксас. а група је била брзо ношена ветром преко неба. 2004 . Како сам поогледао сам на облаке сетих се сна који сам једном имао.. I was at the seaside.креативни приступ "The idea came to me in a very special moment..

ии... иии. Рим. Конгресни центар ЕУ.... 2004. ....креативни приступ . и. Максимилијано Фуксас..

.

.

Москва.Доминик Перо. 2004. . Марински театар.

Ерих Менделсон. Ајнштајнова опсерваторија .

(аналогија пројектовања са научном методологијом ...концепти решења рационални приступ -стандарди и норме: кроз научну методологију. могућности и услови савремене средине чине проблеме стварања “вештачке” средине толико комплексним да превазилазе могућности једног пројектанта” -структуирање је чини погодном за тематски и групни рад (истраживања посдипломских студија на Берлахе-у) . 1964.) -процедуре логичке и експерименталне провере хипотеза (примена дедуктивног и индуктивног прилаза проблематици) -решавање путем математичких модела (по Кристофер Александеру.) “потребе...

1921 .Mies Van Der Rohe Friedrichstrasse.

Renzo Piano.Richard Rogers. . and Gianfranco Franchini.

МВРДВ КМ3. 3Д град .

Shigeru Ban. church for Kobe Earthquake .Kobe 1995 .

.

.

не обезбеђује решење.решења .. користи само логичко мишљење (на путу ка проналажењу решења) условно: средњи пут ка решењу.систем “ПОКУШАЈA И ГРЕШКЕ”.хеуристички приступ концепти . нити рационална. човек ради и греши.. .. искуство усмерава истраживања) .није искључиво креативна..”уметност решавања проблема” у Антици . “ПОКУШАЈ ПА ВИДИ” (TRIAL & ERROR. укључује обоје (транспоновано у ..

Бруно Мунари. потрага за комфором. . 1950.

СЕГ пословна зграда.Coop Himmelblau. Берлин .

.

2004-2007 Université féminine d'Ewha Séoul.DominiquePerrault. Corée .

.

.

.

Тоyо Itо Tod`s. 2004 . Omotesando.

.

Toyo Ito Медијактека. Сендаи 2001 .

.

Toyo Ito Serpentine Gallery Pavilion 2002 .

пут ка решењу.проблеми који не захтевају нове информације (оријентација право ка решењима. мотивације) . зависно од перцепције. не расипа енерију. ВЕРТИКАЛНО .ЛАТЕРАЛНО приступи проjeктовању .. и приступа решењу приближно релацији СТАРО – НОВО. прихватање постојећих матрица решења) (ефикасно.латерално пројектовање (у свим правцима. информације проширују рад на решењу) .вертикално пројектовање (у једном правцу. изналажење нових матрица решења) (каракт.проблеми који захтевају нове системе решења и дефинисања (неопходан нов “алгоритам”. нашин обраде...) (нове идеје..Де Боно врсте проблема . ефикасност зависи од мотивације. фокусира напор. искуства.) (и проблеми и решења су део стандардног репертоара) . за нове проблеме. не искуства.

вертикално пројектовање Пабло Пикасо. “литографија” .

латерално пројектовање Енрикo Мираљес. Мадрид . пословни објекат.

моделу. до завршног поступка . решавањем проблема .финализација финалистичка теорија . сукцесивно (спонтани развој радње. намере (из визије целине.Томас Бредсли . без предодређене структуре процеса) .из интеције.етапно) пропулзивна теорија .из почетног чина.зависно од КОНТРОЛЕ ЗБИВАЊА. планирањем радњи. структура процеса) (рутински. по узору. на релацији инцепт .засновано на посматрању пројектантског поступка од почетка поступка (инцепта).

у арх: следбеници великана архитектуре. Канонске приступе Усваја се познати систем.. тежња да се понављањем проверених решења и приступа буде "на линији".). системом и материјалима. али не у буквалном смислу. Shigeru Ban… ?!?!? . даје значај економској компоненти “Угледе” или "моделе” Пројектовање по узору. просторни.. дводимензионални или обликовни (редови грчке класичне арх. у историји познато још од сликарских школа.Џефри Бродбент КЛАСИФИКАЦИЈА Стварање ФОРМЕ позивањем на: Прагматска начела Садржина објекта се усаглашава са изабраним констр.... моделу.. већ као даља аналогија. Аналогна (постојећа решења) Пројектовање по узору.

E. 1962 TWA терминал S. Saarinen. Calatrava. 1992 Билбао терминал .

до проналажења решења спонтаним идејама учесника (појављује се у Америци 1938... .. комплекс недовољности.Бреинсторминг . порекло из индије. фиксације.техника вођења састанака.основна карактеристика: критика и валоризација идеја након састанка разлози: -ланчане асоцијације (идеју једног учесника следе нове идеје свих актера) -стимулација ривлством (повећава ефикасност рада до 50% ) -стимулација позитвном потврдом идеје (не-критика идеја поспешује размишљања) структура: -припрема -напор ка дивергентом мишљењу -инкубација -евалуација инхибиције: аутоцензура. недостатак воље.) .Brainstorming праи-бархана .

Данска .Колонихавен.

Данска Ерскин Андо Бота Хоркенсен Лунд Перо Мираљес Мејер .Колонихавен.

. два листа папира и три штапа. ИНВЕСТИТОР народ државе Енглеске КОРИСНИК: три прасета = ПОСЕБАН КОРИСНИЧКИ ЗАХТЕВ: КУЋИЦА КОЈУ ВУК НЕ МОЖЕ ДА ОДУВА! .. ЛОКАЦИЈА обод јасенове шуме. К О Л О К В И Ј У М Улазни ПАРАМЕТРИ II СЕТ ПРЕДАВАЊА ПРОЦЕС ПР ОЈЕКТОВАЊА 2 010 .2. + ЗАДАТАК испројектовати (кућу) кућицу.

.Нормативни приступ што је сигурно . ..сигурно.

Креативни приступ Прво да ја будем мало другачији.. ..

Рационални приступ Да будем лукав. и заобиђем проблем... .

море..што сам ја паметан..Хеуристички приступ Еурека! . .

ОПРЕДЕЉЕЊА И РАЗВОЈ ПРОЈЕКТА .

.. до нивоа ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ...ДЕ БОНО – вертикално пројектовање ИЗБОР РЕШЕЊА Процена предложених идеја ......са елементима извођачког прој.. опне.некад.. однос детаља и целине. данас. Усклађивање свих аспеката пројекта Потуно испитивање форме.. ... до нивоа ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ...опредељења и развој пројекта III фаза пројекта . ПОГЛЕД У НАЗАД КРОЗ СВЕ ФАЗЕ..“ ..разрада до жељеног нивоа детаљности . до нивоа ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА . до нивоа ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА „. до нивоа ИЗВОЂАЧКОГ ПРОЈЕКТА .аналитичко сужавање варијација ка једном решењу ......... у циљу елиминисања што већег броја недостатака пројекта РАЗВОЈ РЕШЕЊА ......ради испуњења сврхе пројекта ......кроз ретроспективу критеријума и ставова из прве фазе .... садржаја. ..

Парцијални судови Комплексни судови АГРЕГАЦИЈА судова и суперпонирање вредности Једнотракт или двотракт? ..вредновање шта су особине? Квалитет?Објективно-субјективно? како се вреднује? Вредносни суд ослања се на искуство и устаљене вредности субјективни и објективни карактер Пропорција? Позиција комуникација? Чињенични суд ослања се на научну процедуру и егзактне вредности вредност инвестиције? објективни карактер Проценат комуникација (површина)? вредновање у контексту 1. фазе... постављених циљева и вредности.

Асоцирање с скалом вредности. циљеви корисника. осветљај. .. ДОСТИЖНИ – постижу се у већој или мањој мери удобност.. целокупни пројекти... прегледност комуникација..вредновање У односу на неки аспект. према “ауторитету” или логичком систему Циљеви (резултати) ОСТВАРИВИ – јасне и коначне вредности. мера Чињенични суд – експериментално. сала са 240 места.. трошкови. и сл. позитивне и негативне Статика. нумерички доказиви Вредносни суд – субјективно. Талон. приступ на коти терена.. природно осветљење.

Дело осликава и менталну слику аутора и његових погледа. сналажење у простору Опажање облика. окружењу ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИ Обезбеђивање што вишег квалитета индивидуалног и колективног квалитета живота САЗНАЈНИ Дело илуструје и осликава степен духовног и материјалног развоја средине.развој пројекта Котрола развоја пројекта. аспекти: ФУНКЦИОНАЛНО ТЕХНОЛОШКИ Задовољити захтеве органске акције Однос садржаја ПЕРЦЕПТУАЛНИ Опажање простора. Актуелност и прогресивност као легитимни чиниоци . форми – неминован аспект Oблик по себи и посебно облик у контексту. ставова.

Шмит. Хамер и Ласен Архус Музеј. Данска .

почетне скице концепти .анализе.решења .

разрада пројекта .

реализација .

Пример: ДОМ СЕНИОРА. Ваљево (старачки дом у Ваљеву) Аутори: Милош Комленић Тамара Петровић Комленић .

1 Асимилација задатка .

.

.

.

.

.

.

.

2 Креирање решења (испитивање) .

креативна фаза – варијанта 1 .

креативна фаза – варијанта 2 .

креативна фаза – варијанта 3 .

креативна фаза – варијанта 4 .

креативна фаза – варијанта 5 .

креативна фаза – варијанта 7 .

креативна фаза – варијанта 8 .

3 Избор решења и Разрада пројекта .

.

.

.

.

.

разрада пројекта МОГУЋЕ ФАЗЕ ИЗГРАДЊЕ .

ПРИЛАГОЂАВАЊЕ УРБАНИСТИЧКИМ УСЛОВИМА .

.

.

.

разрада пројекта Ф1 .

.

СИТУАЦИЈА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ .

СУТЕРЕН ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ .

ПРИЗЕМЉЕ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ .

СПРАТ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ .1.

АПАРТМАНИ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ .

ПРЕСЕК 1-1 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ .

ПРЕСЕК 2-2 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ .

.

.

.

.

.

.

.

.

3 Израда Главног Пројекта .

дод. фаза: СМАЊИВАЊЕ 10% .

фаза: СМАЊИВАЊЕ 10% .дод.

{ . ИИ.. ∑. И....... ИИИ. И....И.

фаза: РЕАЛИЗАЦИЈА. ИЗВОЂЕЊЕ.. ..

.

.фаза: РЕАЛИЗАЦИЈА.. ИЗВОЂЕЊЕ..

.. ее..  .оптимизација..! ....... ее..КРАЈ?!? ........Неее.

.

.

.

.

.

Рецептивни наставни модел Активни наставни модел Волунтаристички наставни модел .

.

естетским и економским..Карактер и специфичност наставе пројектовања на АФ-у.. схватања архитектуре као вида комуникације. условљеног многоструким утицајима (физиолошким и социолошким. живог феномена. .. произилазе најпре из.. битна одредница је третман архитектонског простора као метаболичког. интерактивних односа.) битна одредница је прихватање прелазног тренутка епохе у коме организован простор нужно садржи гене предходне и будуће културолошке ере. Ради се о поливалентном комуникацијском систему који пројектанта као и конзумента поставља у ниво комплексних.

анализе.Досадашњи методолошки приступ и циклус активности током рада одвијао се по фазама: . што би се графички могло представити на следећи начин: развој решења креирање решења асимилација овако схваћен процес често је био скоковит и дисконтинуалан.избор и развој решења. али може се рећи да је његов основни карактер линеаран – базиран на сукцесији фаза. . .концепти. .

. отклањања грешака ОГ......П2..ПР..... Методолошки поступак је сличан еволутивној схеми креативног процеса коју наводи Попер у "Објективном сазнању"........ циклус рада на кроз успостављање преко до ОГ1 развој решења креирање решења асимилација првобитно формулисаном проблему П1.ОГ.............. а коју он представља на следећи начин П1. привременог решења ПР.....усмереност је ка одвијању процеса рада на пројекту у неколико циклуса са напред наведеним фазама......... формулације новог проблема П2 ОГ2 ОГ3 ПР1 ПР2 ПР3 ПР4 П1 П2 П3 П4 .........

и избегавању сваковрсне искључивости која би наметала одређене ставове.. ". а и нова оспоравања. сваки нови корак ће створити нове ненамераване чињенице.. нове неочекиване проблеме.крајњи резултат. дигресије.“ И даље се ради о неопходној комбинацији приступа.. Рад се креће више у сфери игре. . поређења.. метафоре и осталог сличног инструментаријума. како наводи Попер. коначних и општих истина и других видова научно позитивне методолошке доктрине. нови проблеми воде до нових креација. Битне методолошке одреднице сигурно су и раније присутни ставови о одсуству крутих дефиниција. је сигурно квалитетнији јер.

.. ..БИО ЈЕДНОМ ЈЕДАН КОЛОКВИЈУМ...

ПОСЕБАН КОРИСНИЧКИ ЗАХТЕВ: кућица коју вук не може да одува! ! ! . 2) . приказати је лаком скицом.. КОРИСНИК: три прасета..  УЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ: испројектовати кућицу .СХОДНО ПРЕДАВАЊИМА ОПИСАТИ ИЗБОР ПРОЈЕКТАНТСКОГ ПОСТУПКА. ИНВЕСТИТОР: народ државе Енглеске..од два листа папира и три штапа...КОЛО КВИЈУМ ( I I С Е Т П Р Е Д А В А Њ А) ПРО ЦЕС ПРО Ј ЕКТО ВА Њ А 20 10 ЗАДАТАК: 1)испројектовати кућу/кућицу за три прасета коју вук не може да одува.. и.. + = ЛОКАЦИЈА: обод јасенове шуме..