You are on page 1of 4

 

 

ดีแทคจับมือดีเซอรพลิกปรากฎการณทางดนตรีในรูปแบบ
ดิจิตอลมิวสิคสตรีมมิ่งครั้งแรกในเอเชีย
• การรวมมือครั้งสําคัญกับผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของไทยเพื่อปฏิวัติการ
ฟงเพลงของผูบริโภคชาวไทย
กรุงเทพฯ 15 สิงหาคม 2555 – ดีเซอร ผูใหบริการเพลงออนไลนชั้นนําของโลก จับมือกับดีแทค ผูนําใหการบริการ
โทรศัพทมือถือกับเครือขาย 3จีที่เหนือชั้น นําเสนอประสบการณฟงเพลงอยางไรขีดจํากัดครั้งแรกในเอเชียที่ประเทศไทย
กอนจะเปดตัวในมาเลเซีย และสิงคโปรตอไป
การเปดตัวดีเซอรในภูมิภาคเอเชียนับเปนการปฏิวัติวิถีการฟงเพลง ดวยคลังเพลงจํานวนกวา 18 ลานแทร็ก ที่เรียกไดดวย
ปลายนิ้วสัมผัสผานอุปกรณสื่อสารหลากหลายทั้ง ไอโฟน แอนดรอยด แบล็คเบอรรี่ แท็บเล็ตและแล็ปท็อป มิวสิคเลิฟเวอร
ชาวไทยก็สามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงไดทันทีในรูปแบบที่หลากหลายกวาเดิม
การจับมือเปนพันธมิตรกับดีแทค หนึ่งในผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ชั้นนําของประเทศไทย ยึดถือรูปแบบธุรกิจที่
ประสบความสําเร็จของดีเซอร โดยการเลือกสรรพันธมิตรที่ดีที่สุดแตละตลาดเพื่อสรางชองทางการจัดจําหนายที่แข็งแกรงและ
แนวทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ โดยการรวมมือกันระหวางดีแทคและดีเซอรเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมดนตรีของไทย
ดวยการมอบทางเลือกใหมที่งาย สะดวก และประหยัดใหแกผูบริโภค
มร. เอเซล ดูเชซ ประธานเจาหนาที่บริหารดีเซอร เผยวา “เรารูสึกยินดีอยางยิ่งที่ดีเซอรไดเปดตัวที่ประเทศไทยเปนแหงแรก
ในเอเชีย ภูมิภาคที่ผูคนมีความหลงไหลในดนตรี เราเชื่อมั่นวาบริการของเราซึ่งใหความสําคัญกับสิ่งที่เหมาะสมกับผูบริโภค
ในแตละประเทศ และบทแนะนําที่มีคุณภาพ จะเปนที่ถูกอกถูกใจมิวสิคเลิฟเวอรอยางแนนอน เรามีความมั่นใจวาการเปน
พันธมิตรกับดีแทคจะเปนแรงผลักดันใหเราพรอมปฏิวัติแนวทางใหมของการฟง คนหา และแบงปนเสียงเพลงในหมูผูบริโภค”
นายปกรณ พรรณเชษฐ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายการตลาด บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กลาววา “การรวม
เปนพันธมิตรกับดีเซอรนับเปนการสรางปรากฏการณมิวสิคสตรีมมิ่งระดับโลกครั้งแรกในเมืองไทยและเอเชีย บริการใหมนี้คือ
กลยุทธเชิงรุกและความมุงมั่นของดีแทคในการนําเสนอคอนเทนตที่คัดสรรมาอยางดีที่สุดใหกับลูกคา บริการดีเซอรมีการ
เชื่อมตอกับเฟซบุคจึงเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับผูบริโภคไทยที่นิยมใชเฟซบุคอยางแพรหลาย และดวยคลังเพลงมหาศาลกวา
18 ลานเพลง ทําใหดีแทคสามารถขยายขอบขายบริการสูผูบริโภคในวงกวาง ซึ่งเปนอีกกาวที่สําคัญในการมุงสูการเปนผู
ใหบริการเครือขายดาตา 3จีที่ดีที่สุดของไทย ขณะเดียวกัน ฐานลูกคาอันแข็งแกรงและเครือขาย 3จีที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ของดีแทคจะผลักดันใหดีเซอรประสบความสําเร็จอยางยิ่งในการรุกตลาดไทย”

ดี เซอร ว างแผนขยายธุ ร กิ จ สูต ลาดภูมิ ภ าคเอเชีย ซึ่ งปจ จุบัน ผู บริโ ภคนิยมดาวนโ หลดเสีย งเพลงรอสายเป น หลั ก ด ว ย
เทคโนโลยีเว็บเบสอันทันสมัย ทําใหการบริการของดีเซอรเปนทางออกใหมสําหรับผูบริโภคใหสามารถเขาถึงสื่อดนตรีไดงาย
ขึ้น และยังเปนการแกไขปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และการจําหนายเพลงอยางผิดกฎหมายดวย
การเติบโตของธุรกิจดาวนโหลดเพลงผิดกฎหมาย ถือเปนความทาทายหลักสําหรับเหลาผูสรางสรรคเพลงในภูมิภาคเอเชีย
วงดนตรี ศิลปนและผลงานเพลงลวนไดรับผลกระทบกันถวนหนา ดีเซอรจะเปนแพลตฟอรมทรงประสิทธิภาพที่ชวยใหเหลา
ศิลปนรับคาตอบแทนจากผลงานสรางสรรคอยางยุติธรรม
บริการ dtac/Deezer Premium+ จะเปดใหบริการ พรอมแพ็กเกจดาตาแบบไมจํากัดของดีแทคในเดือนตุลาคม 2555 นี้
ดีเซอรยังใหบริการแบบสแตนดอโลนบนอินเทอรเน็ตเพื่ออํานวยความสะดวกใหผูคนเขาถึงการฟงเพลงไดจากหลากหลาย
ชองทางยิ่งขึ้น
การเปดตัวบริการในประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปรครั้งนี้ ทําใหดีเซอรครองตําแหนงผูใหบริการเพลงออนไลนอันดับหนึ่ง
อยางแทจริง ดวยฐานธุรกิจที่ขยายสู 91 ประเทศทั่วโลก โดยดีเซอรมีแผนเปดตัวที่สิงคโปรในอีกไมกี่สัปดาหขางหนา
####
ขอมูลเพิ่มเติม:

บรรยายภาพ: วีเจนิกกี้ สาวสวยชื่อดังในอุตสาหกรรมดนตรีรอใชบริการดีแทค ดีเซอรบริการเพลงออนไลนรูปแบบ Music
Streaming ที่ดีที่สุดในโลกอยางใจจดใจจอ

บรรยายภาพ: หนาจอหลักของบริการดีแทค ดีเซอร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดตอ:
บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ พีอาร (ประเทศไทย) จํากั ด
เมธาวรินทร มณีกูลพันธ / ธัญธิดา ธรรมครูปตย
โทร.0-2260-5820 ตอ 115/ 120
อีเมล mae@tqpr.com/ nest@tqpr.com
หรืออีเมล pr@deezer.com

เกี่ยวกับดีเซอร (Deezer)
ดีเซอร เปนผูนําตลาดดานมิวสิคสตรีมมิ่งของโลก ดวยจํานวนผูใชงาน 23 ลานคนจาก 88 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ดีเซอร
ยังมีผูลงทะเบียนใชงาน 1.5 ลานคน แฟนเพจบน Facebook มากกวา 800,000 คนและผูติดตามทาง Twitter ถึง 350,000 คน
ดีเซอรเปดประสบการณโลกแหงดนตรีพาคุณฟงเพลงใหมแกะกลองทุกวัน พรอมการเลนเพลงในระบบสตรีมมิ่งและดาวน
โหลดเพลงจากแคตตาล็อกที่มีถึงกวา 18 ลานแทร็กไดแบบไมจํากัด การบริการเพลงของดีเซอรอํานวยความสะดวกใหแก
ผูใชงานโดยไมตองพึ่งพาการดาวนโหลดจากซอฟตแวรและสามารถใชงานบนคอมพิวเตอรพีซี แมค สมารทโฟนและอุปกรณ
เชื่อมตอหลากหลายรุน ในเดือนกันยายน 2554 ดีเซอรประกาศจับมือเปนพันธมิตรกับ Facebook เพื่อขยายฐานธุรกิจผาน
เครือขายสังคมขนาดใหญที่สุดในโลก ดีเซอรเริ่มขยายธุรกิจสูทั่วโลก (ยกเวนญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา) ในวันที่ 8 ธันวาคม
2554

เกี่ยวกับดีแทค (dtac)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เปนหนึ่งในผูนําใหการบริการโทรศัพทมือถือของประเทศ
ไทยแกผูใชบริการประมาณ 23.6 ลานเลขหมายในปจจุบัน ดีแทค กอตั้งขึ้นในเดือนสิงหาคมป 2532 ตลอดชวง 10 ปที่ผาน
มา ดีแทคไดใชงบประมาณในการลงทุนไปมากกวา 130,000 ลานบาท เพื่อเสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจ โดยการ
พัฒนาเทคโนโลยี และเพิ่มคุณภาพของบริการอยางตอเนื่อง สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ดีแทค (บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยประเทศไทย: DTAC) ชมขอมูลไดที่ www.dtac.co.th

รวมเปดประสบการณดนตรีกับดีเซอร
www.deezer.com
m.deezer.com
Facebook.com/deezer
Twitter: DeezerWorld