You are on page 1of 6

Η ΢σληοληζηηθή Επηηροπή ηοσ Ποισηετλείοσ

Γηα ηε ζπληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πνιπηερλείνπ ππάξρνπλ δεθάδεο καξηπξίεο
θαη πεγέο, αλ θαη δελ ζπκθσλνύλ όιεο ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό ησλ
ζπκκεηερόλησλ. Δίλαη γεγνλόο όηη νη ζπλειεύζεηο ησλ ΢ρνιώλ εμέιεμαλ
ζπγθεθξηκέλνπο αληηπξνζώπνπο ζηε ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηεο Θαηάιεςεο,
όκσο ππήξραλ θαη αλαπιεξσκαηηθνί. Ζ παξαθάησ θαηαγξαθή λνκίδνπκε όηη
είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο.
Αιαβάλοσ Αρηάδλε (Φηινζνθηθή Αζήλαο), ΑληηΔΦΔΔ, ΘΛΔ, ΘΘΔ, Λέν
Αξηζηεξό Ρεύκα. Ήηαλ ππεύζπλε έθδνζεο ηνπ «Οδεγεηή» θαη επηκειήηξηα
εθδόζεσλ.
Αλαζηαζίοσ Ειέλε (Ηαηξηθή Αζήλαο), Οξγάλσζε ΢νζηαιηζηηθή Δπαλάζηαζε
(άθξα
Αξηζηεξά),
εγεηηθή
κνξθή
ζηε
ζρνιή
ηεο.
Αλδξνπιάθεο Κίκεο (ΔΚΠ). Πξνέξρεηαη από ηελ άθξα Αξηζηεξά (ΘΟ
Καρεηήο), ζηε ζπλέρεηα όκσο Αληη-ΔΦΔΔ, αλώηαην ζηέιερνο ηεο ΘΛΔ θαη ηνπ
ΘΘΔ, ζηε ζπλέρεηα ηνπ ΢πλαζπηζκνύ, ζήκεξα βνπιεπηήο ηνπ ΠΑ΢ΟΘ.
Αληώλογιοσ Μίθος (Γεσπνληθή Αζήλαο), αλέληαρηνο, εγεηηθή κνξθή ζηε
ζρνιή, έκεηλε εθηόο πνιηηηθήο. Αζρνιήζεθε κε επηρεηξήζεηο.
Γεωργαθάθες Γηάλλες (Α΢ΘΣ), θνηηεηήο πξηλ από ηε δηθηαηνξία,
αλέληαρηνο. Γιύπηεο, ζπγγξαθέαο θαη δεκνζηνγξάθνο.
Γρεγορόποσιος Γηάλλες (ΔΚΠ), ΑληηΔΦΔΔ, Π΢Θ, ΘΛΔ, κε δξάζε κέρξη
ιίγν κεηά ηε κεηαπνιίηεπζε. Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο.
Δαθέρκος Οιύκπηος (ΔΚΠ), αλέληαρηνο θαηά ηε ρνύληα. Γνύιεςε ζηνλ
ηδησηηθό ηνκέα θαη έγηλε θαζεγεηήο ηερληθήο εθπαίδεπζεο. ΢ύκβνπινο
Παηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ πεξί ηερληθήο εθπαίδεπζεο. Δπί θπβεξλήζεσλ
ΠΑ΢ΟΘ πήξε δηάθνξεο θξαηηθέο ηερλνθξαηηθέο ζέζεηο.
Ζοσρλάς Λητάιες (Πνιπηερληθή Πάηξαο), Ρήγαο Φεξαίνο. Αλ θαη θνηηεηήο
ζηελ Πάηξα, ζηε ΢πληνληζηηθή ηνπ Πνιπηερλείνπ. ΢ηνλ επξύηεξν ρώξν ηεο
αλαλεσηηθήο θαη ξηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο, ζπλδηθαιηζηήο, ειεύζεξνο
επαγγεικαηίαο.
Ιοιιηηζίδας Γρεγόρες (Πάληεην), ΠΠ΢Π (Πξννδεπηηθή Παλζπνπδαζηηθή
΢πλδηθαιηζηηθή Παξάηαμε), θνηηεηηθό ηεο ΟΚΙΔ θαη κεηά ηνπ ΘΘΔ κ-ι.)
Ιοσρκοσιάθες Γηάλλες (Πάληεην), αλέληαρηνο αξηζηεξόο.
Ιοροβέζες Γηάλλες (Οδνληηαηξηθή Αζήλαο), ΑληηΔΦΔΔ επί δηθηαηνξίαο,
Π΢Θ, ΔΦΔΔ, αξγόηεξα ζηέιερνο ηεο ΘΛΔ θαη ηνπ ΘΘΔ. Οδνληίαηξνο.
Ιωζηή Αγγειηθή – Κίθα (Φηινζνθηθή Αζήλαο), αλέληαρηε, θίια
πξνζθείκελε ζηελ ΑληηΔΦΔΔ, δελ εληάρζεθε ζηελ Π΢Θ κεηαπνιηηεπηηθά, αιιά
παξέκεηλε αλεμάξηεηε αξηζηεξή ζπλδηθαιίζηξηα (ΑΑΠΦ). Θαζεγήηξηα.
Καδαρίδες Χρύζαλζος (Οηθνλνκηθό Αζήλαο), Ρήγαο Φεξαίνο πξν θαη κεηά
ηελ πηώζε ηεο ρνύληαο. Hγεηηθό ζηέιερνο ηεο Β΄ Παλειιαδηθήο (ζπλδηάζθεςε

ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ πνπ νδήγεζε ζε δηάζπαζε πξνο ηα αξηζηεξά). Ηδξπηηθό
κέινο ηεο ΔΑΡ (Διιεληθή Αξηζηεξά) αξγόηεξα, έδεζε ρξόληα ζην εμσηεξηθό.
Γεκνζηνγξάθνο, ρξεκαηηζηεξηαθόο αλαιπηήο θαη παλεπηζηεκηαθόο,
αξζξνγξάθνο θαη αλαιπηήο γηα ζέκαηα νηθνλνκίαο, εμσηεξηθώλ ζρέζεσλ,
άκπλαο, πνιηηηθήο θ.ιπ. ΢πκκεηέρεη ζην Γίθηπν 21. Δίλαη ζηελόο ζπλεξγάηεο
γηα πνιιά ρξόληα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο Αληώλε ΢ακαξά.
Κάδος Χρήζηος (Λνκηθή Αζήλαο), ζηέιερνο ηνπ Ρήγα πξν θαη
κεηαπνιηηεπηηθά, γλώξηζε γηα ηα θαιά ην ΔΑΣ/Δ΢Α. ΢ηελ εγεζία ηνπ Ρήγα
Φεξαίνπ θαη ηνπ ΘΘΔ Δζση., αξγόηεξα δνύιεςε κε ηνλ Θώζηα Ιαιηώηε.
΢ηέιερνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα πνιιά ρξόληα, δηεπζπληήο ηνπ
Δζληθνύ Θέληξνπ Βηβιίνπ αξγόηεξα θαη γξακκαηέαο ηεο Αλσηάηεο ΢ρνιήο
Θαιώλ Σερλώλ.
Καιηώηες Ιώζηας (Οδνληηαηξηθή Αζήλαο), ζηέιερνο ηνπ ΠΑ΢Θ κε πνιιέο
ζπιιήςεηο από ηε ρνύληα, έλαο από ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο ηεο ΢πληνληζηηθήο
ηνπ Πνιπηερλείνπ κε ηνλ ζηξαηό πξηλ από ηελ είζνδν ηνπ ηαλθ. Σν 1974 ζηελ
ΠΑ΢Π, γξήγνξα πέξαζε ζηα θεληξηθά θαζνδεγεηηθά όξγαλα ηεο Λενιαίαο
ΠΑ΢ΟΘ θαη ηνπ ΠΑ΢ΟΘ. Δθιέρζεθε ζρεηηθά αξγά βνπιεπηήο, κόιηο ην 1991,
αιιά επί θπβεξλήζεσλ ΠΑ΢ΟΘ έρεη πεξάζεη από πιεηάδα θπβεξλεηηθώλ
ζέζεσλ ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. Έθηαζε κέρξη γξακκαηέαο (Λν2) ηνπ ΠΑ΢ΟΘ.
Κογοζέηες ΢ηέιηος (ΔΚΠ), ΑληηΔΦΔΔ, αξγόηεξα Π΢Θ θαη ΘΛΔ. ΢ηέιερνο
ηνπ ΘΘΔ, δήκαξρνο Λίθαηαο επί ζεηξά εηώλ (εθιέρζεθε γηα πξώηε θνξά ζε
ειηθία 28 εηώλ), δήκαξρνο Πεηξαηά αξγόηεξα (ζπλεξγαζία ΠΑ΢ΟΘ-εληαίνπ
΢πλαζπηζκνύ), πξνζρώξεζε ζηνλ ΢ΤΛ θαη αξγόηεξα ζην ΠΑ΢ΟΘ.
Θαηεγνξήζεθε γηα θαθνδηαρείξηζε θαη ζθάλδαια ζηνλ Γήκν Πεηξαηά,
θαηαδηθάζηεθε αξρηθά θαη αζσώζεθε αξγόηεξα.
Κσγερός ΢ηαύρος (Καζεκαηηθό Αζήλαο), αληηδηθηαηνξηθή δξάζε θαη
΢πληνληζηηθή Πνιπηερλείνπ σο Ο΢Δ (Οξγάλσζε ΢νζηαιηζηηθή Δπαλάζηαζε –
άθξα Αξηζηεξά). Έκεηλε ιίγν ζην θνηηεηηθό θίλεκα κεηαπνιηηεπηηθά, αιιά
έγξαςε βηβιία θαη άξζξα γηα ην αληηδηθηαηνξηθό θαη θνηηεηηθό θίλεκα.
Λασρογέλες
Δηολύζες
(Ηηαιία
θαη
Φαξκαθεπηηθή
Αζήλαο),
αληηδηθηαηνξηθή δξάζε θαη βαζαληζκνί ζην ΔΑΣ/Δ΢Α, κε εγεηηθό ξόιν ζηελ
θαηάιεςε ηνπ Πνιπηερλείνπ. Αξγόηεξα θαηεγνξήζεθε από ΑληηΔΦΔΔ θαη
ΘΛΔ ζε κηα απξνθάιππηε επίζεζε σο «ραθηέο» γηα λα ηνλ ππεξαζπηζηνύλ κε
έληαζε αγσληζηέο όισλ ησλ άιισλ ηάζεσλ θαη παξαηάμεσλ (1974).
Φαξκνθνπνηόο, πξνζέγγηζε γηα ιίγν ηελ ΔΑΡ θαη έθηνηε αλέληαρηνο. Έρεη
δηαηειέζεη δεκνηηθόο ζύκβνπινο Εσγξάθνπ.
Λωροπούιοσ Σόληα (ΔΚΠ), ΑληηΔΦΔΔ, δηάβαζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο
ηελ αλαθνίλσζε ηεο ΢πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο θαηάιεςεο. Π΢Θ θαη ΘΛΔ
αξγόηεξα, ζηέιερνο ηνπ ΘΘΔ. Απνρώξεζε ην 1979. Αξγόηεξα, επί Ιαιηώηε, ζην
πθππνπξγείν Λέαο Γεληάο, πξνζέγγηζε ην ΠΑ΢ΟΘ, ηνπ νπνίνπ έγηλε ζηέιερνο.
Μηθοιαΐδες Παλαγηώηες (ΔΚΠ), ηξνζθηζηήο (κνλαδηθόο ζηε ΢Δ ηνπ

Πνιπηερλείνπ), κεηαπνιηηεπηηθά κε ηε ΢ΦΠ (΢νζηαιηζηηθή Φνηηεηηθή
Παξάηαμε, ηεο Δξγαηηθήο Γηεζληζηηθήο Έλσζεο), επίζεο κόλνο ηξνηζθηζηήο
εθιεγκέλνο ζηελ επνρή ηνπ. Αξρηηέθηνλαο.
Μσζηαδάθες Γηάλλες (ΔΚΠ), ΑληηΔΦΔΔ θαη αξγόηεξα Π΢Θ. Αλώηεξν
θεληξηθό ζηέιερνο ηεο ΘΛΔ θαη ηνπ ΘΘΔ κεηέπεηηα ζηελ Θξήηε. Σν 1991
πξνηίκεζε ηνλ ΢ΤΛ θαη αξγόηεξα, καδί κε ηνλ Κίκε Αλδξνπιάθε, ην ΠΑ΢ΟΘ.
Παπαβαζηιόποσιος Γηώργος (ΔΚΠ), Ρήγαο Φεξαίνο. Έληνλε παξνπζία
αληηδηθηαηνξηθά. Θαζεγεηήο Απηνκάηνπ Διέγρνπ ζηνπο Ζιεθηξνιόγνπο
Κεραληθνύο ηνπ ΔΚΠ.
Παππάς ΢ηέιηος (Α΢ΟΔΔ), κέινο ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ από ηε δηθηαηνξία,
ηδξπηηθό κέινο ηνπ ΓΑ, αξρηθόο εθδόηεο ηνπ «Θνύξηνπ» (επίζεκν πεξηνδηθό
ηεο ΔΘΟΛ Ρήγαο Φεξαίαο) ζηε λόκηκε έθδνζή ηνπ. Αξγόηεξα ζηελ εγεζία ηνπ
ΘΘΔ Δζση., κε ηνλ Κπαληά ζην ΘΘΔ Δζση. ΑΑ θαη κεηέπεηηα ζηνλ ΢πλαζπηζκό
κέρξη ζήκεξα. Οηθνλνκνιόγνο.
΢εθηαλός Μίθος (ΔΚΠ), αλέληαρηνο αξηζηεξόο ζηε δηθηαηνξία θαη ζηελ
εμέγεξζε. ΢ηέιερνο ηεο ΠΠ΢Π θαη αξγόηεξα ηνπ ΘΘΔ (κ-ι). Αξρηηέθηνλαο.
΢ηδέξεο Λίθνο (Ηαηξηθή Αζήλαο), ζηελ άθξα Αξηζηεξά (Κπνιζεβίθνη), κε ηελ
νπνία πήξε κέξνο ζηνλ αληηδηθηαηνξηθό αγώλα θαη ηελ εμέγεξζε ηνπ
Πνιπηερλείνπ. Δίλαη ςπρίαηξνο – ςπραλαιπηήο, δηδάζθεη ζε αθαδεκατθό
επίπεδν θαη έρεη εθδώζεη πνηεηηθέο ζπιινγέο θαη κπζηζηνξήκαηα.
΢ηασροπούιοσ Λαρία (Α΢ΘΣ), αληηδηθηαηνξηθή δξάζε, έληνλε
δξαζηεξηόηεηα ζηελ Δμέγεξζε θαη ζηε ΢πληνληζηηθή.
Σδοσβάλος Δεκήηρες (Γεσπνληθή Αζήλαο), αλέληαρηνο ζηελ εμέγεξζε,
ζηελ ΠΑ΢Π κεηαπνιηηεπηηθά, εγεηηθό ζηέιερνο. Γηεγξάθε ην 1979 από ηελ
ΠΑ΢Π θαη ην ΠΑ΢ΟΘ, ζπγθξόηεζε άιια ζρήκαηα κε θύξην ηελ ΔΚΑ΢
(Δλόηεηα Καξμηζηώλ ΢νζηαιηζηώλ). Δπέζηξεςε ζην ΠΑ΢ΟΘ ην 1994,
δηεηέιεζε γεληθόο γξακκαηέαο ππνπξγείνπ Γεσξγίαο (1997-2000). Γεσπόλνο.
Σζαληίιες Ιώζηας (Α΢ΟΔΔ), ζπκκεηείρε σο αλέληαρηνο ζηελ εμέγεξζε θαη
ηε ΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Πνιπηερλείνπ.
Σζαθαράθες Λαλούζος (ΦΚ΢ Αζήλαο). ΢ηελ πξώηε γξακκή ηνπ
αληηδηθηαηνξηθνύ αγώλα, εμειέγε ζηε ΢Δ σο αλέληαρηνο ηεο άθξαο Αξηζηεξάο.
Σε δεθαεηία ηνπ 1980 πιεζίαζε ην ΠΑ΢ΟΘ επί Ιαιηώηε ζηε Λέα Γεληά.
Πεξηθεξεηαθό ζηέιερνο ηνπ ΠΑ΢ΟΘ αξγόηεξα.
Σζεκπέιες Γηώργος (ΔΚΠ), Κέινο ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ ήδε επί ρνύληαο,
εμειέγε ζηε ΢Δ. ΢ηέιερνο ηνπ Ρήγα θαη κεηαπνιηηεπηηθά, αξζξνγξάθνο ζηνλ
«Θνύξην». Έθπγε ζην εμσηεξηθό γηα ζπνπδέο θαη άιιαμε θαηεύζπλζε: από
πνιηηηθόο κεραληθόο ζηα Καζεκαηηθά θαη από εθεί ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε.
Θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ ζην UCLA θαη επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζε πνιιά
άιια.
Φηιηππάθες Γηώργος (Βηνκεραληθή Πεηξαηά), ΑληηΔΦΔΔ, ζηε ΢Δ ηνπ
Πνιπηερλείνπ, επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ πεξηθξνύξεζεο ηεο θαηάιεςεο.

Κεηαπνιηηεπηηθά ζηελ Π΢Θ θαη αξγόηεξα ζηέιερνο ηνπ ΘΘΔ. Γλσζηόο
δεκνζηνγξάθνο ηνπ ειεύζεξνπ θαη αζηπλνκηθνύ ξεπνξηάδ.
Χαηδεζωθράηες Δεκήηρες (ΔΚΠ), αληηρνπληηθή δξάζε, ζηέιερνο ηνπ
Ρήγα Φεξαίνπ. Κεηαπνιηηεπηηθά εγεηηθό ζηέιερνο ηνπ Ρήγα, αξρηθόο
ππεύζπλνο ηεο εθεκεξίδαο «Θνύξηνο», πνπ έθεξε ην παξαηζνύθιη
«Υαηδεζνύξηνο» ιόγσ ησλ καθξνζθειώλ αλαιύζεσλ ηνπ ππεπζύλνπ.
Αθνινύζεζε ηε ζπλήζε πνξεία: ΘΘΔ Δζση.-ΔΑΡ-΢ΤΛ-΢ΤΡΗΕΑ. Σνπο
ηειεπηαίνπο κήλεο εγεηηθό ζηέιερνο ηεο Γεκνθξαηηθήο Αξηζηεξάο.
Ψαρράς Δεκήηρες (ΔΚΠ), κέινο ηνπ Ρήγα Φεξαίνπ από ηελ επνρή ηεο
ρνύληαο, εμειέγε ζηε ΢Δ ηεο θαηάιεςεο. Κεηαπνιηηεπηηθά ηζρπξό ζηέιερνο
ηνπ Ρήγα, ην 1978 εγέηεο ηεο Β΄ Παλειιαδηθήο πνπ δηέζπαζε ηνλ Ρήγα.
Γλσζηόο επξύηεξα σο έλαο εθ ηεο ηξηάδαο πνπ έγξαθε ηνλ «Ηό ηεο Θπξηαθήο»
ζηελ «Διεπζεξνηππία».

Χαραθηερηζηηθές περηπηώζεης ηοσ Ποισηετλείοσ
Κέζα ζηελ εμέγεξζε ππήξμαλ θαη παξνπζίεο πνπ ρσξίο λα αλήθνπλ ζηε
΢πληνληζηηθή Δπηηξνπή έπαημαλ ζεκαληηθό ή ζπκβνιηθό ξόιν, είραλ ηδηαίηεξα
θαζήθνληα ή έγηλαλ (άζειά ηνπο) ηδηαίηεξα γλσζηνί. Απηνί είλαη:
Δακαλάθε Λαρία (ΔΚΠ), ΑληηΔΦΔΔ, Π΢Θ θαη ΘΛΔ. Ζ πην γλσζηή «θσλή»
ηνπ ξαδηνζηαζκνύ ηνπ Πνιπηερλείνπ ην 1973. ΢ηέιερνο ηεο ΘΛΔ, βνπιεπηήο
ηνπ ΘΘΔ, κεηέπεηηα ηνπ ΢ΤΛ, αξγόηεξα πξόεδξνο ηνπ ΢πλαζπηζκνύ.
Κεηέπεηηα πξνζρώξεζε ζην ΠΑ΢ΟΘ, ηνπ νπνίνπ ππήξμε βνπιεπηήο θαη παξ’
νιίγνλ ππνπξγόο Γεκόζηαο Σάμεο… ΢ήκεξα είλαη ειιελίδα Δπίηξνπνο ζηελ
Θνκηζηόλ.
Παπατρήζηος Δεκήηρες (Α΢ΟΔΔ), κε έληνλε αληηδηθηαηνξηθή δξάζε, ήηαλ
έλαο από ηνπο ηξεηο εθθσλεηέο ηνπ ξαδηνζηαζκνύ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη
αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο ΢πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο από ηελ Α΢ΟΔΔ. Από ην
1974 αλεμάξηεηνο ζηνλ ρώξν ηεο άθξαο Αξηζηεξάο. Πιεζίαζε ηνλ Θώζηα
Ιαιηώηε επί πθππνπξγείνπ Λέαο Γεληάο, αιιά όρη ην ΠΑ΢ΟΘ. Αξζξνγξάθνο,
ζπγγξαθέαο πνιιώλ βηβιίσλ, ζθελνζέηεο θαη παξαγσγόο ληνθηκαληέξ,
ξαδηνθσληθόο παξαγσγόο. Δξγάδεηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη κέλεη ζηα
Δμάξρεηα.
Παπαδεκεηράθες Κάκπρος (Α΢ΘΣ), έλαο από ηνπο ηξεηο εθθσλεηέο ηνπ
θνηηεηηθνύ ξαδηνζηαζκνύ ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, κάιινλ
ιεζκνλεκέλνο από ηελ Αξηζηεξά. ΢θελνζέηεο, έρεη γπξίζεη ηαηλίεο γηα ηελ
θππξηαθή ηξαγσδία, επαίζζεηνο θαη ελεξγόο ζηα εζληθά ζέκαηα.
Αξβαλίηεο Φνίβνο (ΦΚ΢ Αζήλαο), εγεηηθή κνξθή ηεο θαηάιεςεο ηνπ
Πνιπηερλείνπ.
Δρογθάρες Γηώργος (ΔΚΠ), αληηδηθηαηνξηθή δξάζε από λσξίο,

θπιαθίζηεθε θαη βαζαλίζηεθε. Δίλαη έλαο εθ ησλ ηξηώλ ζπιιεθζέλησλ ηνπ
Πνιπηερλείνπ πνπ έδσζαλ ηελ πεξίθεκε ζπλέληεπμε ζηνλ Καζηνξάθε ζηελ
εξώηεζε αλ ζα ην έθαλε μαλά απάληεζε «Λαη, αιιά κε κεγαιύηεξε πξνζνρή».
΢ην Θ΢ ηεο ΔΦΔΔ κεηαπνιηηεπηηθά, απεβίσζε λεώηαηνο ην 1992.
Ιαηωπόδες Ηιίας (ΔΚΠ), αληηδηθηαηνξηθή δξάζε από λσξίο, θπιαθίζηεθε
θαη βαζαλίζηεθε. Δίλαη εθ ησλ ηξηώλ ζπιιεθζέλησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ πνπ
έδσζαλ ηελ πεξίθεκε ζπλέληεπμε ζηνλ Καζηνξάθε. Αξγόηεξα Π΢Θ θαη ΘΛΔ.
Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο.
Ιαρσζηηάλε Θωάλλα (Λνκηθή Αζήλαο), ΑληηΔΦΔΔ, αξγόηεξα Π΢Θ,
βαζαλίζηεθε επί ρνύληαο, απνηέιεζε ζξπιηθή κνξθή θαη θσλή ηνπ
αληηδηθηαηνξηθνύ θηλήκαηνο θπξίσο ζηηο θαηαιήςεηο ηεο Λνκηθήο. Αξγόηεξα
ζηελ ΘΛΔ θαη ην ΘΘΔ, επί ησλ Πνιηηηζηηθώλ. ΢ύδπγνο ηνπ ζθελνζέηε Παληειή
Βνύιγαξε. ΢θηηζνγξάθνο αξρηθά θαη πνιύ επηηπρεκέλε ζπγγξαθέαο (θαη
ζελαξηνγξάθνο) ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα.
Παπαδήκας Άιθες (Καζεκαηηθό Αζήλαο), ΑληηΔΦΔΔ θαη ΘΛΔ, ζύλδεζκνο
ηεο ΢πληνληζηηθήο ηνπ Πνιπηερλείνπ κε ζπιιόγνπο θαη θνξείο εθηόο
θαηάιεςεο. ΢ηελ Π΢Θ αξγόηεξα θαη ζηελ ΔΦΔΔ. ΢ηέιερνο ηνπ ΘΘΔ, αξγόηεξα
ζηνλ ΢ΤΛ θαη ζηνλ ΢ΤΡΗΕΑ. ΢πλδηθαιηζηήο ηδησηηθόο εθπαηδεπηηθόο, έρεη
ζεηεύζεη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε (αληηδήκαξρνο Θαηζαξηαλήο).
Πασιάθες Γηώργος (Ηαηξηθή Αζήλαο), θαηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ
ήηαλ ν ππεύζπλνο ηνπ ηαηξείνπ πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην θηίξην ηεο
Αξρηηεθηνληθήο. ΢ήκεξα είλαη δηεπζπληήο ηνπ Σνµέα Αλζξσπίλσλ Ρεηξντώλ
ζην Δζληθό Ηλζηηηνύην θαηά ηνπ Θαξθίλνπ (ΖΠΑ) θαη ζπκκεηέρεη ζην Διιεληθό
Δζληθό ΢πκβνύιην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο.
Ρεβειάθες Μίθος (ΔΚΠ), εξσηθή κνξθή όρη κόλν ηεο εμέγεξζεο, αιιά ηνπ
Πνιπηερλείνπ γεληθά. Αλέιαβε πξόεδξνο ησλ Σνπνγξάθσλ όηαλ νη
πξνεγνύκελνη δύν (Αιαβάλνο θαη Πνηακηάλνο) είραλ ήδε δησρζεί. ΢πλειήθζε
πνιιέο θνξέο θαη βαζαλίζηεθε, θιείζηεθε ζε ςπρηαηξείν, αιιά δελ ιύγηζε. Γελ
δέρηεθε λα θύγεη ζην εμσηεξηθό κε ππνηξνθία ηεο ρνύληαο, αιιά έβξηδε θαη
εηξσλεπόηαλ ηνπο βαζαληζηέο ηνπ, ηνπο ραθηέδεο θαη ηνπο αζθαιίηεο. Γελ
πήξε πηπρίν πνηέ, δελ εμαξγύξσζε ηνπο αγώλεο ηνπ. Απιόο δεκόζηνο
ππάιιεινο.
Ρεγοπούιοσ Πέπε (ΔΚΠ), ζύκβνιν ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαζώο
ήηαλ πάλσ ζηε ζηδεξέληα πόξηα θαηά ηελ είζνδν ηνπ ηαλθ. Σξαπκαηίζηεθε
ζνβαξά θαη θηλδύλεςε, επέδεζε κε ζνβαξά πξνβιήκαηα. Απνθνίηεζε θαηά ηε
κεηαπνιίηεπζε θαη αθνινύζεζε παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα ζηνλ ρώξν ηεο
ηέρλεο, δηδάζθνληαο ζε Θξήηε θαη Αζήλα.
΢ηακέιος Ισρηάθος (ΔΚΠ), πήξε κέξνο ζην θνηηεηηθό αληηδηθηαηνξηθό
θίλεκα. Σν βξάδπ ηεο 17εο Λνέκβξε, θαηά ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ,
ήηαλ έλαο από ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο κε ηνλ ζηξαηό πξηλ από ηελ είζνδν ηνπ
ηαλθ.

Σδοσκάθας ΢ηέθαλος (Λνκηθή Αζήλαο), από ηνπο εγέηεο ηνπ θνηηεηηθνύ
θηλήκαηνο. Φνηηεηήο ήδε πξηλ από ηε δηθηαηνξία, αγσλίζηεθε θαη δηώρζεθε
επί ρνύληαο. Ζγεηηθό ζηέιερνο ησλ θαηαιήςεσλ ηεο Λνκηθήο (’72-’73). ΢ηελ
εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ήηαλ έλαο από ηνπο δηαπξαγκαηεπηέο (καδί κε
Ιαιηώηε – ΢ηακέιν) κε ηνλ ζηξαηό πξηλ από ηελ είζνδν ηνπ ηαλθ. ΢ηε
κεηαπνιίηεπζε ΠΑ΢Π θαη αξγόηεξα Γξακκαηέαο Λενιαίαο ΠΑ΢ΟΘ. Γεληθόο
γξακκαηέαο (1975) θαη πξόεδξνο (1976-1978) ηεο ΔΦΔΔ. Γηα πνιιά ρξόληα «ην
καθξύ ζθιεξό ρέξη» ηνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ ζηελ ΠΑ΢Π θαη ηε Λενιαία.
Ζγεηηθό ζηέιερνο ηνπ ΠΑ΢ΟΘ, κέινο ηεο ΘΔ θαη ηνπ ΔΓ θαηά πεξηόδνπο,
πνιιάθηο ζε θξαηηθέο θαη θπβεξλεηηθέο ζέζεηο.
Χρηζηοδοσιάθες Μίθος (ΔΚΠ), ππεύζπλνο ηνπ πνκπνύ ηνπ ξαδηνζηαζκνύ
ηεο εμέγεξζεο. Από ην 1974 αλεμάξηεηνο αξηζηεξόο (΢ΠΖΚΚ), πξόεδξνο κε
ηνπο αλεμάξηεηνπο ζηνπο Ζιεθηξνιόγνπο Κεραληθνύο. Αξγόηεξα αθνινύζεζε
παλεπηζηεκηαθή θαξηέξα ζηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε. Έγηλε θαζεγεηήο
Παλεπηζηεκίνπ. Κεηά ην 1993 ζην ΠΑ΢ΟΘ. Γηεηέιεζε γεληθόο γξακκαηέαο
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ζύκβνπινο ηνπ πξσζππνπξγνύ, πθππνπξγόο
Οηθνλνκηθώλ (είζνδνο ζην επξώ), ππνπξγόο Αλάπηπμεο, ππνπξγόο Δζληθήο
Οηθνλνκίαο. ΢ηελόο ζπλεξγάηεο ηνπ Θώζηα ΢εκίηε, δελ επαλεθιέρηεθε
βνπιεπηήο επί Γηώξγνπ Παπαλδξένπ. Δπέζηξεςε ζηα αθαδεκατθα θαζήθνληα.