You are on page 1of 4

Đại học Bách Khoa TPHCM

Khoa Điện – Điện Tử
Bộ môn ĐKTĐ
---o0o---

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 3. Năm học 2010-2011
Môn: Cơ sở tự động
Ngày thi: 1/8/2011
Thời gian làm bài: 60 phút
(Sinh viên được phép sử dụng tài liệu)

Bài 1: (2.0 điểm) Tìm hàm truyền tương đương của hệ thống có sơ đồ khối ở Hình 1.
G8(s)
Y(s)
R(s)

_
+_

G1(s)

G5(s)

G6(s)

G2(s)

G4(s)

++

G7(s)

+
+

G3(s)

Hình 1
Bài 2: (3.0 điểm) Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị có hàm truyền vòng hở như sau:

G s 

K  s  10  s  20 

 s  30   s 2  20s  200 

a. Vẽ QĐNS của hệ thống khi K thay đổi từ 0 đến vô cùng.
b. Tìm giá trị K để cực quyết định vòng kín của hệ thống có hệ số tắt dần ζ = 0.707.
Bài 3: (2.0 điểm) Cho hệ thống hồi tiếp âm đơn vị có hàm truyền vòng hở như sau:

G s 

K
s s  a
n

Tìm các giá trị n, K và a để hệ thống thỏa các chỉ tiêu sau: POT = 10% và KV = 100.
Bài 4: (3.0 điểm) Cho hệ thống như Hình 2.
Y(s)

R(s)
+_
Hình 2

G(s)

H (s)

G(s) 

10  s  1

 s  0.1

2

( s  10)

e0.01s

Vẽ biểu đồ Bode của hệ hở, xác định độ dự trữ biên, độ dự trữ pha và kết luận về tính ổn định của hệ kín
trong 2 trường hợp H(s) = 10 và H(s) = 200.
----------------------------------(Hết) ----------------------------------

Họ và tên SV:…………………………………………
MSSV:………………………………………………….

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4: