GODIŠNJAK školske godine 2011./2012.

Zagreb, listopad 2012.

impressum

Izdavač: HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ Za izdavača: Nikola Perković, prof. - Predsjednik HŠŠS-a Urednik: Goran Jukić, prof. Autori tekstova: Stjepan Crnokić, prof., Ivan Dujić, prof., Goran Jukić, prof., Josip Košutić, dipl. ing. Grafička priprema: atlantis Fotografije: Goran Jukić, Bogdan Kijanica, Josip Košutić, Marko Vnučec i arhiv HŠŠS-a Tisak: MediaPrint Tiskara Hrastić Naklada: 600 primjeraka Naslovnica: Tomislav Zvonarić Na naslovnici: BORIS ĐONDRAŠ, član školskog sporskog društva “Šubićevac”, Centra za odgoj i obrazovanje “Šubićevac” iz Šibenika. U natjecanju iz atletike osvojio je 2. mjesto u disciplini bacanje kugle 4 kg.

ISSN 184-4403

Zahvaljujemo svim županijskim tajnicima i predsjednicima koji su marljivo prikupljali podatke za ovaj Godišnjak.

Ni jedan dio ove tiskovine ne smije se umnožavati, fotokopirati i ni na koji način reproducirati bez pismenog dopuštenja izdavača.

sadržaj
1. Uvodna riječ predsjednika 2. Hrvatski školski športski savez 3. Županijski školski sportski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba 4. Državno prvenstvo školskih sportskih društava Republike Hrvatske 4.1. 4.2. 4.3. Poluzavšna natjecanja Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske Završnica Državnog prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske Kako čitati rezultate 4 5 7 8 9 10 11 12 17 26 35 44 53 58 63 72 77 86 95 96 97 98 100 101 108 117 120 120 121 121 122 122 123 123 124 128 128 128 129 130 131 133 135 136

4.3.1. Mali nogomet 4.3.2. Košarka 4.3.3. Rukomet 4.3.4. Odbojka 4.3.5. Atletika 4.3.6. Gimnastika 4.3.7. Plivanje 4.3.8. Stolni tenis 4.3.9. Šah 4.3.10. Kros 4.3.11. Badminton 4.3.12. Slike s natjecanja Završnice DP-a u kategoriji osnovnih škola 4.3.13. Slike s natjecanja Završnice DP-a u kategoriji srednjih škola 5. Državno prvenstvo školskih sportskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju 5.1. 5.2. 5.3. Slike škola/centara Slike s natjecanja Rezultati – atletika i plivanje

6. Univerzalna sportska škola 7. Dan Univerzalne sportske škole 2012. 8. Međunarodna suradnja 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. Svjetsko školsko kros prvenstvo 2012. Svjetsko školsko stolnotenisko prvenstvo 2012. Svjetsko školsko futsal prvenstvo 2012. Svjetsko školsko badminton prvenstvo 2012. Svjetsko školsko odbojkaško prvenstvo 2012. Kulturne aktivnosti Generalna skupština ISF-a

9. Svjetsko školsko rukometno prvenstvo 2012. 10. Aktivnosti saveza 10.1. Fair Play nagrada školskog sporta 2012 10.2. Stop nasilju na školskim i sportskim igralištima 10.2.1. Audi FIS Ski World Cup “Vip Snow Queen Trophy” 10.2.2. PBZ Zagreb Indoors 2012. 10.3. Seminar za voditelje Univerzalne sportske škole 10.4 Svečanost proslave 5. godišnjice rada HŠŠS-a 11. Sponzor 12. Bilješke

1. uVOdNa rijeČ predsjedNiKa
rage učenice i učenici, ponog prvenstva, potrebno je istaknuštovane profesorice i profeti i kako je čak 7 ekipa predstavljalo sori, ravnateljice i ravnatelji, Hrvatsku na ISF Svjetskim školskim predstavnici županijskih prvenstvima, što je najviše u povijesti školskih športskih saveza, prijatelji Republike Hrvatske u jednoj godini školskog sporta, pred vama je novi te svima njima ovim putem čestitam Godišnjak Hrvatskog školskog športi zahvaljujem na uspješnom predskog saveza. Godišnjak za školsku stavljanju Hrvatske pred svijetom. godinu 2011./2012, četvrti po redu Dana 22. prosinca 2011. godine, Godišnjak koji izdaje Hrvatski školski Hrvatski školski športski savez, prišportski savez. godnom svečanošću, obilježio je 5. Opća je ocjena kako je prošla školgodišnjicu svog postojanja i rada. ska godina bila najuspješnija u kratkoj Tom prigodom podijeljene su zahvalpovijesti Hrvatskog školskog športnice i priznanja najuspješnijim školskog saveza i to iz mnogo razloga. skim sportskim društvima osnovnih Po prvi puta, Hrvatski školski športi srednjih škola Republike Hrvatske ski savez organizirao je jedno među- Nikola perković, prof. te zaslužnim djelatnicima školskog narodno školsko natjecanje – Svjetsko sporta. školsko rukometno prvenstvo 2012. godine. OrgaVjerujem kako ćete svi primjetiti da je ovaj Godišnizacija Svjetskog prvenstva jedno je nezaboravno njak deblji i bogatiji od svih dosadašnjih. Deblji je i iskustvo za sve koji su sudjelovali u njoj. Organizacija bogatiji iz razloga što je bio čitav niz projekata koje Svjetskog prvenstva dobila je najveće moguće ocje- je Hrvatski školski športski savez provodio u školskoj ne od strane ISF-a te je proglašeno najkvalitetnije or- godini 2011./2012. Siguran sam kako ćemo sa svima ganizirano Svjetsko školsko rukometno prvenstvo u njima, ali i mnoštvom novih projekata nastaviti i u povijesti. Koristim ovu priliku kako bi se još jednom školskoj godini 2012./2013. zahvalio svima koji su na bilo koji način doprinijeli orU novoj školskoj godini očekuje nas puno posla uz ganizaciji Svjetskog prvenstva. jedan veliki projekt – izrada članskih iskaznica HrvatOrganizirali smo po 4. puta i Državno prvenstvo skog školskog sportskog saveza. Pored toga, poseban školskih športskih društava Republike Hrvatske, čija naglasak pokušat ćemo dati na rad i organizaciju naje završnica održana u Gradu Poreču. Sudjelovanje na tjecanja za učenike 5. i 6. razreda, a sve s ciljem kako bi Državnom prvenstvu, koje na svim razinama natjeca- što više učenika uključili u aktivnosti školskog sporta. nja okuplja preko 93.000 učenika, postalo je izuzetno Prije samog kraja, moram se u svoje osobno ime, važno u radu i funkcioniranju školskih športskih dru- ali i u ime svih sudionika školskog sporta zahvaliti Mištava te nezaobilazan događaj za gotovo sve osnov- nistarstvu znanosti, obrazovanja i sporta na podršci ne i srednje škole Republike Hrvatske, a što nas po- koju nam je pružalo. sebno veseli. I na samom kraju imam obavezu i zadovoljstvo Program na koji smo svi izuzetno ponosni je Uni- svima koji su na bilo koji način sudjelovali u radu i verzalna sportska škola, koja se u školskoj godini provedbi aktivnsoti Hrvatskog školskog športskog 2011./2012. provodila u čak 307 odjeljenja u svim saveza reći jedno veliko hvala za sve aktivnosti u školžupanijama Republike Hrvatske. To je program koji skoj godini 2011./2012., ali i svima poželjeti puno sresve više postaje nezaobilazan čimbenik u hrvatskom će i uspjeha u novoj školskoj godini. školskom sportu i koji predstavlja nove vrijednosti hrvatskog školskog sporta. Program Univerzalne Srdačan sportski pozdrav, sportske škole potpuno je besplatan za sve polaznike, a osmišljavaju ga i provode profesori kineziologije. Univerzalna sportska škola provodi se tijekom cijele Nikola Perković, prof. školske godine, 2 x tjedno, u okviru škola i školskih dvorana te je posve jasno kako ima veliku važnost i vrijednost. Pored organizacije Svjetskog školskog rukomet-

D

4

2. HrVaTsKi ŠKOLsKi ŠpOrTsKi saVeZ

H

rvatski školski športski savez (u daljnjem tekstu: HŠŠS) nacionalni je školski sportski savez u koji se udružuju županijski školski sportski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba radi usklađivanja aktivnosti svojih članica i organiziranja natjecanja školskih sportskih društava. Članovi HŠŠS-a županijski su školski sportski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba, a Statutom HŠŠS-a ostavljena je mogućnost da članovi saveza mogu biti i druge udruge čija je djelatnost od interesa za razvoj školskoga sporta. U svim županijama u Republici Hrvatskoj te u Gradu Zagrebu osnovani su županijski školski sportski savezi, odnosno Školski športski savez Grada Zagreba. Osnovne zadaće rada i djelovanja HŠŠS-a jesu: • utvrđivanje načela i osnovnih uvjeta sustava školskih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj u suradnji s ministarstvom nadležnim za pitanje sporta • davanje suglasnosti na statute svojih članica koji moraju biti suglasni sa Statutom HŠŠS-a • provoditi i skrbiti o primjeni sportskih pravila ISFa te donositi akte u svezi s njihovom primjenom • predstavljati hrvatski školski sport pred ISF-om i odgovarajućim međunarodnim sportskim organizacijama i udruženjima • skrbiti o promicanju školskih sportskih postignuća djece i njihovu sudjelovanju na svjetskim i europskim prvenstvima te drugim velikim međunarodnim školskim sportskim priredbama • promicati povezivanje Republike Hrvatske putem školskoga sporta s drugim državama radi većega zbližavanja s drugim narodima, zbližavanja djece sportaša i drugih sudionika na sportskim priredbama • usklađivati aktivnosti školskih sportskih saveza u županijama i Gradu Zagrebu na ostvarivanju ukupnoga programa sporta djece i mladih • djelovati na promicanju stručnog rada u školskom sportu. Sukladno članku 6. Pravilnika o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih saveza i članku 16. Statuta HŠŠS-a, unutar HŠŠS-a djeluju sljedeća tijela rada i upravljanja: Skupština, Izvršni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik. Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih športskih saveza te Statutu HŠŠS-a, Skupština je najviše upravljačko tijelo HŠŠS-a koje upravlja poslovima HŠŠS-a, a čine ju po jedan predstavnik udruženih članica, izabran

na način utvrđen aktima članica, s time da županijski školski sportski savez na čijem području djeluje stotinu (100) ili više škola ostvaruje pravo na dva predstavnika u Skupštini. Trenutačno Skupštinu HŠŠS-a čine 24 predstavnika županijskih školskih sportskih saveza (vidi: Popis članova Skupštine). Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih saveza te Statutu HŠŠS-a, Izvršni odbor je izvršno tijelo HŠŠS-a koje upravlja radom i poslovanjem HŠŠS-a te odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti. Izvršni odbor ima ukupno devet članova, uključivo predsjednika i tri dopredsjednika HŠŠS-a, s time da je jedan član Izvršnoga odbora predstavnik ministarstva nadležnoga za sport kojega imenuje ministar nadležan za sport. Sukladno Pravilniku o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih saveza te Statutu HŠŠS-a Nadzorni odbor ima ukupno tri člana, s time da je jedan član Nadzornoga odbora predstavnik ministarstva nadležnoga za sport kojega imenuje ministar nadležan za sport. Polazeći od potreba osiguranja pravodobne, potpune i kvalitetne realizacije ciljeva, usvojenih planova i programa HŠŠS-a, rad se, temeljem Poslovnika o unutarnjem ustrojstvu i radu Hrvatskoga školskoga sportskog saveza, organizira postojanjem sljedećih radnih mjesta: glavni tajnik, stručni suradnici (pet izvršitelja) i administrativni tajnik. Glavni je tajnik za svoj rad odgovoran predsjedniku HŠŠS-a i Izvršnom odboru HŠŠS-a.

5

2. HrVaTsKi ŠKOLsKi ŠpOrTsKi saVeZ
Tablica 1. Popis članova Skupštine Hrvatskoga školskoga športskoga saveza

ČLaNOVi sKupŠTiNe HŠŠs-a
1. Slavko Fukat, prof. 2. Tatjana Tuđa, prof. 3. Nikola Perković, prof. 4. Đuro Batinić, prof. 5. Josipa Polančec Štimec, prof. 6. Darinka Šimunčić, prof. 7. Stanko Štimac 8. Katja Luketić, dipl.ing. 9. Milan Štimac, prof. 10. Saša Topić, prof. 11. Albinko Bagarić, prof. 12. Mirna Mikić, prof. Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija Sisačko-moslavačka županija Karlovačka županija Varaždinska županija Koprivničko-križevačka županija Bjelovarsko-bilogorska županija Primorsko-goranska županija Ličko-senjska županija Virovitičko-podravska županija Požeško-slavonska županija Brodsko-posavska županija 13. Davor Vidaković, prof. 14. Tihomir Benke, prof. 15. Mirna Rajle Brođanac 16. Margit Vrbičić, prof. 17. Miroslav Gagro 18. Goran Kursar, prof. 19. Boris Poljak, prof. 20. Boris Krstičević, prof. 21. Marin Horvat, prof. 22. Robert Fatorić, prof. 23. Tomislav Čaklec, prof. 24. Goran Hudovsky, prof. Zadarska županija Osječko-baranjska županija Osječko-baranjska županija Šibensko-kninska županija Vukovarsko-srijemska županija Splitsko-dalmatinska županija Splitsko-dalmatinska županija Dubrovačko-neretvanska županija Međimurska županija Istarska županija Grad Zagreb Grad Zagreb

Tablica 2. Popis članova izvršnog odbora Hrvatskoga školskoga športskoga saveza

ČLaNOVi iZVrŠNOga OdbOra HŠŠs-a
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nikola Perković, prof. Zdravko Omrčen, prof. Andrija Vučković, prof. Anto Dragić, prof. Jadranka Duvančić, prof. Zvonimir Halamek, prof. Želimir Holer, prof. Gerhard Lempl, dipl. ing mr.sc. Jozo Ćavar predsjednik dopredsjednik dopredsjednik član član član član član predstavnik MZOS-a

Tablica 3. Popis članova Nadzornog odbora Hrvatskoga školskoga športskoga saveza

ČLaNOVi NadZOrNOga OdbOra HŠŠs-a
1. 2. 3. Dragutin Miklečić, prof. Vladimir Mijić, prof. dr.sc. Krešimir Šamija predsjednik član predstavnik MZOS-a Tablica 5. Popis članova Disciplinske komisije Hrvatskoga školskoga športskoga saveza

Tablica 4. Popis djelatnika Hrvatskoga školskoga športskoga saveza

ZapOsLeNici HŠŠs-a
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Hrvoje Čustonja, prof. Stjepan Crnokić, prof. Ivan Dujić, prof. Goran Jukić, prof. Josip Košutić, dipl. ing. Marko Soldo, prof. Tatjana Drmić glavni tajnik hrvoje.custonja@skolski-sport.hr stručni suradnik stjepan.crnokic@skolski-sport.hr stručni suradnik ivan.dujic@skolski-sport.hr stručni suradnik goran.jukic@skolski-sport.hr stručni suradnik josip.kosutic@skolski-sport.hr stručni suradnik marko.soldo@skolski-sport.hr administrativna tajnica ured@skolski-sport.hr

discipLiNsKa KOmisija HŠŠs-a
1. 2. 3. 4. 5. Boris Krstičević, prof. Ivan Dujić, prof. Josipa Polančec Štimec, prof. Stanko Štimac Tatjana Tuđa, prof. predsjednik član član član član

HrVaTsKi ŠKOLsKi ŠpOrTsKi saVeZ Lanište 11 a, 10000 ZAGREB Telefon: 01 6126 140 Telefaks: 01 6126 141 E-mail: ured@skolski-sport.hr URL: www.skolski-sport.hr
6

predsjedNiK HŠŠs-a Nikola Perković - daci@skolski-sport.hr

3. župaNijsKi ŠKOLsKi spOrTsKi saVeZi i ŠKOLsKi ŠpOrTsKi saVeZ grada Zagreba
i Školski športski savez Grada Zagreba predstavljaju iznimno važne ustrojbene jedinice u sustavu skolskoga športa. Upravo se putem ŽŠSS-a odvijaju i organiziraju svi programi HŠŠS-a - od organizacije natjecanja, provedbe programa Univerzalne sportske škole, ali i svih ostalih programa HŠŠS-a.

RBR 1 2 3 4 5 6 7 Tablica 6. Adrese županijskih saveza 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Školski športski savez Brodskoposavske županije Županijski savez školskog športa Zadarske županije Školski športski savez Osječkobaranjske županije Županijski savez školskih športskih klubova Šibenik Savez školskih športskih društava Vukovarsko-srijemske županije Županijski savez školskog športa Splitsko-dalamatinske županije Školski športski savez Istarske županije Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije Savez školskih športskih klubova Međimurske županije Županijski školski športski savez Požeško-slavonske županije Školski športski savez virovitičko Podravske županije Matije Gupca 63 Županijski školski športski savez Ličko-senjske županije Nikole Tesle 1 Savez školskih sportskih društava Primorsko-goranske županije Jadranski trg 4/III Savez školskih športski društava Bjelovarsko-bilogorske županije Trg Eugena Kvaternika 13 Školski športski savez KoprivničkoTrg slobode 7 križevačke županije 43000 Bjelovar 51000 Rijeka 53000 Gospić 33000 Virovitica Školski športski savez Varaždinske županije Graberje 31 42000 Varaždin Školski športski savez Karlovačke županije Rakovac 1 47000 Karlovac Školski sportski savez Sisačkomoslavačke županije 44000 Sisak Trg grada Heidenheima 1, PP 30 Županijski školski športski savez Krapinsko-zagorske županije Trg Ljudevita Gaja 12 49000 Krapina 049 75012 Tatjana Tuđa 044 20409 044 47409 Nikola Perković 047 15526 047 15526 Krešimir Božićević 042 14110 042 14110 Josipa Polančec Štimec Županijski školski športski savez Zagrebačke županije Andrije Hebranga 26a 01 3378992 01 9978293 Slavko Fukat 10430 Samobor

IME SAVEZA

ADRESA

POŠTA

GRAD

TELEFON

FAKS

PREDSJEDNIK

MOBITEL PREDSJEDNIK 098 933 6047 Maja Fijan

TAJNIK

MOBITEL TAJNIK

E-MAIL

WEB ADRESA

Rađenović098 9395196 Radovan Cesarec 098 376360 Dario Gec Đuro Batinić 091 4606035 Ivana Putarek

099 2214507 zupanijski.skolski.sportski.savez@zg.t-com.hr

095 7475460 radovan.cesarec@kr.t-com.hr

www.zagorski-skolski-sport.hr

091 5181990 sportska.zajednica.smz@email.t-com.hr

091 7691221 djuro.batinic@ka.t-com.hr

091 4606033 savez.ssk@email.t-com.hr

www.sssvz.hr

48000 Koprivnica 048 24585 048 24585 Darinka Šimunčić 091 7315854 Toni Svoboda 043 42354 043 42353 Stanko Štimac 051 13150 051 13375 Gerhard Lempl 053 73096 053 73096 Milan Štimac 033 22170 033 22170 Saša Topić 099 701 5603 034 73337 Albinko Bagarić 099 7378481 Tomislav Flinta 098 440324 Davor Hinić 098 311348 Dubravko Mesić 098 1846334 Želimir Holer 099 7015604 Josip Neferović

095 6722858

skolski.sportski.savez.kc-kz.zupanije@ kc.t-com.hr

www.ssskckz.hr

098 365367 savez.ssd.bbz@bbz.hr

www.savez-ssd-bbz.hr

098 711474 sssk-pgz@ri.t-com.hr

098 247742 dubravko.mesic@gs.t-com.hr

098 752992 zsuis-vpz@vt.t-com.hr

http://www.skolski-sport-vpz.hr

adi usklađivanja aktivnosti školskih sportskih društava i provođenja sportskih natjecanja, školska sportska društva udružuju se u školske općinske, gradske i županijske saveze i Školski športski savez Grada Zagreba. Županijski školski sportski savezi (u daljnjem tekstu ŽŠSS)

Ulica Antuna Kanižlića 14a 34000 Požega Petra Krešimira IV bb Dr. Franje Tuđmana bb PP 177 Perivoj kralja Tomislava 1 Trg Pavla Šubića I br. 2 Glagoljaška 27/II Slavićeva 39 Frane Glavinića 1 Vukovarska 16 Športska 1 35000 Slavonski Brod 23000 Zadar 31000 Osijek 22000 Šibenik 32100 Vinkovci 21000 Split 52100 Pula 20000 Dubrovnik 40000 Čakovec

099 015603 jneferov@inet.hr 035 46999 035 46999 Mirna Mikić 023 12289 023 12289 Davor Vidaković 031 00518 031 15760 Andrija Vučković 022 30873 022 30873 Margit Vrbičić 032 44070 032 44070 Stipo Tomić 021 86356 021 86356 Zdravko Omrčen 052 50885 052 50885 Robert Fatorić 020 351185 020 51188 Boris Krstičević Anto Dragić Bruno Štefanek 098 332874 Jadranka Duvančić

www.pzsport.hr

091 469996 savez-klubova@sb.t-com.hr

www.skolskisport-bpz.net

091 072402 jadranka.duvancic@zd.t-com.hr

098 250018 Mirna Rajle Brođanac 099 142577 skolskisportobz@gmail.com 098 9719275 Roko Periša 098 653352 Miroslav Gagro 098 361945 Goran Kursar 098 9807874 Dino Makovac 098 345095 Martin Bogoje 098 260123 Marin Horvat

098 020166 savez1999@gmail.com

www.skolski-sport-skz.com

099 3243744 sport-vsz@net.hr

098 558586 gkursar@gmail.com

098 639452 dino.makovac@pu.t-com.hr

www.istra-sport.hr/index. php?id=50

098 243508

ured-za-prosvjetu@dubrovnikportal. com

www.skolskisport-dnz.hr

R

098 884483 savezsskmz@gmail.com 21 Školski športski savez Grada Zagreba Boškovićeva 4 10000 Zagreb 01 4816340 01 816264 Goran Hudovsky 099 2123449 Zvonimir Halamek

098 387444 skolski-sport-zg@skolski-sport-zg.hr

www.skolski-sport-zg.hr

7

4. držaVNO prVeNsTVO ŠKOLsKiH spOrTsKiH druŠTaVa repubLiKe HrVaTsKe
U Hrvatskoj se pod nadležnošću HŠŠS-a, organizira Državno prvenstvo školskih sportskih društava Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu DP) te Državno prvenstvo školskih sportskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju (u daljnjem tekstu DP ITR.-a) DP je jedini službeni sustav natjecanja školskih sportskih društava. Propisnikom DP-a, koji je donio Izvršni odbor HŠŠS-a, određuju se sporTablica 7. Popis sportova na DP-u sportovi na Dp po kategorijama osnovne ŠkoLe DjeČaCi Mali nogomet Rukomet Košarka Odbojka Atletika Gimnastika Plivanje Stolni tenis Badminton Šah Kros DjevojČiCe Rukomet Košarka Odbojka Atletika Gimnastika Plivanje Stolni tenis Badminton Šah Kros sreDnje ŠkoLe mLaDiĆi Mali nogomet Rukomet Košarka Odbojka Atletika Stolni tenis Badminton Kros Djevojke Rukomet Košarka Odbojka Atletika Stolni tenis Badminton Kros

U

tovi u kojima se održava DP te opći i posebni uvjeti organizacije DP-a. DP se u školskoj godini 2011./12., organiziralo u 11 sportova u kategoriji osnovnih škola i 8 sportova u kategoriji srednjih škola. DP sastoji se od nekoliko razina natjecanja. • natjecanja počinju na razini županije gdje svaka županija sama, na temelju svog ustroja te prijavljenog broja škola određuje sustav natjecanje na razini županije. Uglavnom postoje općinska ili gradska natjecanja, a najbolji s njih, dolaze na županijska natjecanja, • najbolje ekipe sa županijskih natjecanja odlaze na poluzavršna natjecanja školskih sportskih društava Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu poluzavršna natjecanja DP-a), koja se održavaju u jednom danu i predstavljaju kvalifikacije za Završnicu Državnog prvenstva Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Završnica DP-a), • nastup na Završnici DP-a ostvaruju najbolje ekipe s poluzavršnih natjecanja DP-a. Završnica DP-a održavaju se za sve sportove na jednom mjestu u isto vrijeme te predstavljaju finalni događaj školskih sportskih natjecanja

Općinska i gradska natjecanja Županijska natjecanja

organiziraju i provode gradski i županijski školski sportski savezi i Školski športski savez Grada Zagreba organizira Hrvatski školski športski savez, a provode ih županijski školski sportski savezi organizira i provodi Hrvatski školski športski savez

Poluzavršna natjecanja DP-a Završnica DP-a

8

4.1. pOLuZaVŠNa NaTjecaNja držaVNOg prVeNsTVa ŠKOLsKiH spOrTsKiH druŠTaVa repubLiKe HrVaTsKe
oluzavršna natjecanja DP-a organizira HŠŠS, a provode ih županijski školski sportski savezi (u daljnjem tekstu ŽŠSS). Pravo nastupa na poluzavršnim natjecanjima DP-a imaju školska sportska društva koja to ostvare rezultatima na županijskim natjecanjima. Pobjednici županijskih natjecanja kvalificiraju se na poluzavršna natjecanja DP-a. Poluzavršna natjecanja DP-a organizirana su tako da se ekipe, pobjednici županijskih natjecanja međusobno natječu po skupinama. U sustavu natjecanja postoji šest skupina: SJEVER, ISTOK, ZAPAD, JUG, CENTAR i ZAGREB. • U skupini SJEVER nastupaju osvajači naslova županijskog pobjednika iz sljedećih županija: Varaždinska, Međimurska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska županija; • u skupini ISTOK nastupaju osvajači naslova županijskog pobjednika iz sljedećih županija: Osječko-baranjska, Vukovarsko-sriTablica 8. Broj ekipa i broj učenika po sportovima na poluzavrnici DP-a za osnovne škole. BROJ SPORT SPOL BROJ EKIPA UČENIKA Atletika dječaci 21 267 Badminton dječaci 20 77 Gimnastika dječaci 10 50 Košarka dječaci 24 289 Kros dječaci 23 88 Mali nogomet dječaci 24 249 Odbojka dječaci 24 276 Plivanje dječaci 16 133 Rukomet dječaci 24 319 Stolni tenis dječaci 24 85 Šah dječaci 24 116 UkUpno DjeČaCi 234 1949 Atletika djevojčice 21 268 Badminton djevojčice 20 76 Gimnastika djevojčice 12 58 Košarka djevojčice 24 276 Kros djevojčice 24 91 Odbojka djevojčice 24 272 Plivanje djevojčice 15 126 Rukomet djevojčice 24 300 Stolni tenis djevojčice 23 79 Šah djevojčice 21 94 UkUpno DjevojČiCe 208 1640 sveUkUpno 442 3589 Tablica 9. Broj ekipa i broj učenika po sportovima na poluzavrnici DP-a za srednje škole. BROJ SPORT SPOL BROJ EKIPA UČENIKA Atletika mladići 20 249 Badminton mladići 20 75 Košarka mladići 23 262 Kros mladići 23 87 Mali nogomet mladići 24 243 Odbojka mladići 24 259 Rukomet mladići 24 304 Stolni tenis mladići 23 81 UkUpno mLaDiĆi 181 1560 Atletika djevojke 19 237 Badminton djevojke 19 70 Košarka djevojke 23 252 Kros djevojke 24 89 Odbojka djevojke 22 252 Rukomet djevojke 23 278 Stolni tenis djevojke 23 82 UkUpno Djevojke 153 1260 sveUkUpno 234 2820

P

jemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska; • U skupini ZAPAD nastupaju osvajači naslova županijskog pobjednika iz sljedećih županija: Primorsko-goranska, Istarska, Karlovačka, Ličko-senjska; • U skupini JUG nastupaju osvajači naslova županijskog pobjednika iz sljedećih županija: Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko-kninska i Dubrovačko-neretvanska županija; • U skupini CENTAR nastupaju osvajači naslova županijskog pobjednika iz sljedećih županija: Krapinsko-zagorska, Bjelovarskobilogorska i Zagrebačka županija; Sisačko-moslavačka županija i skupina • U skupini ZAGREB nastupaju ekipe koje su osvojile naslov prvaka Grada Zagreba. Poluzavršna natjecanja DP-a traju jedan dan i to najčešće tijekom veljače, ožujka ili travnja.

Tablica 10. Broj dječaka i broj ekipa dječaka po sportovima i po skupinama na poluzavršnim natjecanjima DP-a Centar istok jUg sjever ZagreB ZapaD Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj UkUpno UkUpno ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika Atletika 3 40 4 50 4 40 4 51 4 50 3 36 22 267 Badminton 3 11 4 16 3 12 4 16 4 13 2 9 20 77 Gimnastika 1 6 3 14 2 10 2 10 0 0 2 10 10 50 Košarka 4 47 4 46 4 48 4 46 4 54 4 48 24 289 Kros 4 16 3 12 4 16 4 16 4 12 4 16 23 88 Mali nogomet 4 42 4 39 4 40 4 39 4 49 4 40 24 249 Odbojka 4 43 4 48 4 48 3 43 4 51 4 43 23 276 Plivanje 2 16 2 17 3 25 3 25 4 32 2 18 16 133 Rukomet 4 53 4 54 4 54 4 51 4 54 4 53 24 319 Stolni tenis 4 15 4 15 4 15 3 13 4 13 4 14 23 85 Šah 4 20 4 20 3 18 3 20 4 18 4 20 22 116 UkUpno 37 309 40 331 39 326 38 330 40 346 37 307 231 1949 Tablica 11. Broj djevojčica i broj ekipa djevojčica po sportovima i po skupinama na poluzavršnim natjecanjima DP-a Centar istok jUg sjever ZagreB ZapaD Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj UkUpno UkUpno ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika Atletika 3 39 4 52 3 41 4 52 4 48 3 36 21 268 Badminton 3 12 4 16 3 12 4 15 4 12 2 9 20 76 Gimnastika 2 10 4 19 2 9 2 10 0 0 2 10 12 58 Košarka 4 45 4 43 4 44 4 47 4 53 4 44 24 276 Kros 4 16 4 16 4 16 4 15 4 12 4 16 24 91 Mali nogomet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbojka 4 45 4 46 4 48 4 40 4 50 4 43 24 272 Plivanje 1 8 2 18 3 26 3 24 4 32 2 18 15 126 Rukomet 4 50 4 48 4 51 4 46 4 52 4 53 24 300 Stolni tenis 4 14 4 15 3 9 4 14 4 14 4 13 23 79 Šah 3 15 4 18 4 19 4 15 4 18 2 9 21 94 UkUpno 32 254 38 291 34 275 37 278 36 291 31 251 208 1640 Tablica 12. Broj mladića i broj ekipa mladića po sportovima i po skupinama na poluzavršnim natjecanjima DP-a Centar istok jUg sjever ZagreB ZapaD Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj UkUpno UkUpno ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika Atletika 3 38 3 38 3 41 4 49 4 47 3 36 20 249 Badminton 3 11 4 14 3 11 4 16 4 15 2 8 20 75 Košarka 4 45 3 41 4 48 4 48 4 48 4 42 23 272 Kros 3 12 4 16 4 16 4 16 4 12 4 15 23 87 Mali nogomet 4 40 4 40 4 40 4 36 4 47 4 40 24 243 Odbojka 4 40 4 43 4 48 4 45 4 42 4 41 24 259 Rukomet 4 50 4 50 4 48 4 52 4 56 4 48 24 304 Stolni tenis 3 11 4 15 4 15 4 12 4 13 4 15 23 81 UkUpno 28 247 30 257 30 267 32 274 32 280 29 245 181 1570 Tablica 13. Broj djevojaka i broj ekipa djevojaka po sportovima i po skupinama na poluzavršnim natjecanjima DP-a Centar istok jUg sjever ZagreB ZapaD Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj Broj UkUpno UkUpno ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika ekipa UČenika Atletika 3 38 2 25 3 41 4 49 4 48 3 36 19 237 Badminton 3 11 3 11 3 12 4 15 4 14 2 7 19 70 Košarka 3 33 4 41 4 48 4 46 4 42 4 42 23 252 Kros 4 15 4 15 4 16 4 15 4 13 4 15 24 89 Mali nogomet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Odbojka 4 44 2 23 4 45 4 44 4 49 4 47 22 252 Rukomet 4 46 4 46 4 44 4 53 4 54 3 35 23 278 Stolni tenis 3 11 4 15 4 16 4 13 4 12 4 15 23 82 UkUpno 24 198 23 176 26 222 28 235 28 232 24 197 153 1260

9

4.2. ZaVrŠNica držaVNOg prVeNsTVa ŠKOLsKiH spOrTsKiH druŠTaVa repubLiKe HrVaTsKe
ŠŠS je organizirao Završnicu DP-a koja je održana u Gradu Poreču. Svi sudionici Završnice DP-a bili su smješteni u hotelu Delfin (Zelena Laguna). Datumi održavanja Završnice DP-a bili su sljedeći: 2.- 4. 5. 2012. godine u kategoriji učenika osnovnih škola, 4.- 6. 5. 2012. godine za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju te od 6.-8. 5. 2012. godine u kategoriji učenika srednjih škola. Natjecanja su održana u Poreču, Rovinju, Rijeci, Umagu, Novigradu i Kašteliru. Natjecanja u malom nogometu, rukometu, košarci, odbojci, atletici, plivanju, gimnastici, stolnom tenisu, šahu, krosu i badmintonu održavala su se u sljedećim sportskim objektima: Intersport-Poreč, Žatika-Poreč, Veli Jože-Poreč, Gradski Stadion-Poreč, Hotel Delfin-Poreč, Plava laguna-Poreč, Bazeni Kantrida-Rijeka, SRC Belvedere-Rijeka, Gradska dvorana-Novigrad, Valbruna- Rovinj, Gradska dvorana-Kaštelir te dvorana osnovne škole Marije i Line-Umag. Završnica DP-a okončala je svečanošću zatvaranja kojoj je prethodila finalna utakmica u rukometu i to 4. 5. 2012. za dječake i 8. 5. 2012. za mladiće nakon kojih su medalje prvim trima ekipama podijelili hrvatski, sadašnji i bivši, rukometni reprezentativci: Ivano Balić, Jakov Gojun, Manuel Štrlek i Zlatko Saračević. Po prvi puta, otkako je Završnica DP-a u organizaciji Hrvatskog školskog športskog saveza na završnoj svečanosti prisustvovao je ministar Znanosti, obrazovanja i sporta, gospodin Željko Jovanović.

H

Tablica 16. Broj učenika i voditelja - sudionika DP-a po sportovima. OsNOVNe ŠKOLe Broj UČenika sport m Ž Broj ekipa Broj voDiteLja 6 6 mali nogomet 58 rukomet 82 79 12 12 košarka 72 70 12 12 odbojka 70 70 12 12 atletika 78 77 12 12 plivanje 52 52 12 12 gimnastika 25 25 10 10 stolni tenis 21 21 12 12 šah 29 29 12 12 kros 24 24 12 12 badminton 24 23 12 10 UKUPNO OSNOVNE 535 470 124 122 sveUkUpno 1005 124 122 sredNje ŠKOLe mali nogomet 57 6 6 rukomet 78 73 12 12 košarka 66 77 12 12 odbojka 69 70 12 12 atletika 77 75 12 12 stolni tenis 22 19 12 12 kros 26 24 12 12 badminton 25 25 12 12 UKUPNO SREDNJE 420 363 90 90 sveUkUpno 783 90 90 uČeNici s iNTeLeKTuaLNim TeŠKOĆama u raZVOju atletika 72 31 plivanje 20 25 UkUpno itr 92 56 29 58 sveUkUpno itr 148 29 58 UkUpno 1047 889 243 270 sveUkUpno 1936 243 270

Tablica 14. Organizacijski odbor Završnice DP-a ORGANIZACIJSKI ODBOR ZAVRŠNICE DRŽAVNOG PRVENSTVA 1. nikola perković predsjednik 2. Dragutin Miklečić član 3. Zvonimir Halamek član 4. Hrvoje Čustonja član 5. Milan Markežić član Tablica 15. Provedbeni tim Završnice DP-a PROVEDBENI TIM ZAVRŠNICE DRŽAVNOG PRVENSTVA Organizacijski odbor Završnice Državnog prvenstva na svojoj 1. sjednici imenovao je Provedbeni tim Završnice Državnog prvenstva u sastavu: 1. anto Dragić - glavni koordinator 2. Martin Bogoje - koordinator za mali nogomet (futsal) 3. Želimir Holer - koordinator za rukomet (m) 4. Anto Dragić - koordinator za rukomet (ž) 5. Stjepan Crnokić - koordinator za košarku (m) 6. Marko Soldo - koordinator za košarku (ž) 7. Gianni Ottochian - koordinator za odbojku (m+ž) 8. Siniša Ivanišević - koordinator za atletiku (m+ž) 9. Miroslav Jelovica - koordinator za plivanje (m+ž) 10. Stanko Pavlinić - koordinator za gimnastiku (m+ž) 11. Damir Vidović - koordinator za stolni tenis (m+ž) 12. Eduard Piacun - koordinator za šah (m+ž) 13. Franjo Ivanišević - koordinator za kros (m+ž) 14. Jasna Popić - koordinator za badminton (m+ž) 15. Josip Košutić - svečanosti i zaštitari 16. Ivan Dujić - smještaj i prijevoz 17. Tanja Drmić - oprema i rekviziti 18. Goran Jukić - mediji i promidžba 19. Bruno Dobranski - oprema i rekviziti 20. Zvonimir Halamek - voditelj Info centra 21. Marko Vnučec - Info centar 22. Bogdan Kijanica - Info centar 23. Slavica Halamek - Info centar 24. Angela Prgomet - medicinska služba

Tablica 17. Popis sportskih objekata na Završnici DP-a pOpis spOrTsKiH ObjeKaTa Za držaVNO prVeNsTVO termini oDrŽavanja natjeCanja sport Dvorana graD Dan sati 3. 5. i 7. 5. 08.30 - 14.00 Gradska dvorana Kaštelir, Nogomet Kaštelir/Rovinj Gradska dvorana Valbruna 4. 5. i 8. 5. 08.15 – 12.00 3. 5. i 7. 5. 08.10 – 18.00 Rukomet (m) Intersport Poreč 4. 5. i 8. 5. 07.45 – 13.30 3. 5. i 7. 5. 08.10 – 18.00 Rukomet (ž) Intersport Poreč 4. 5. i 8. 5. 07.45 – 13.30 Finale rukometa (m) Intersport Poreč 4. 5. i 8. 5. 15.15 – 16.00 Svečano zatvaranje Intersport Poreč 4. 5. i 8. 5. 16.00 – 17.00 3. 5. 08.15 – 16.45 Košarka (m+ž) Žatika Poreč 4. 5. 07.45 – 13.30 7. 5. 08.15 – 16.45 Košarka (m) Valbruna Rovinj 8. 5. 07.45 – 13.30 Košarka (ž) Odbojka (m+ž) Odbojka (m+ž) Atletika(m i ž) Plivanje (m i ž) Gimnastika (m i ž) Stolni tenis (m i ž) Šah (m i ž) Kros (m i ž) Badminton (m i ž) Gradska dvorana Veli Jože Intersport Gradski Stadion Bazeni Kantrida SRC Belvedere Intersport Hotel Delfin Plava laguna OŠ Marije i Line Novigrad Poreč Poreč Poreč Rijeka Rijeka Poreč Poreč Poreč Umag 7. 5. 8. 5. 3. 5. i 7. 5. 8. 5. 4. 5. 3. 5. 5. 5. 7. 5. 3. 5. 5. 5. 3. 5. 3. 5. i 7. 5. 3. 5. 3. 5. i 7. 5. 3. 5. i 7. 5. 08.15 – 16.45 07.45 – 13.30 08.35 – 17.00 08.00 – 13.50 08.00 – 13.50 15.00 – 17.30 14.00 – 17.30 15.00 – 17.30 10.00 – 13.45 09.00 – 11.00 10.00 – 13.00 09.10 – 15.30 09.10 – 15.30 08.30 – 18.00 09.45 – 11.00 08.10 – 15.50

10

4.3. KaKO ČiTaTi reZuLTaTe
jerujemo da ćete rezultate DP-a lako pratiti i bez većih napora pronaći podatke koji vas zanimaju. U ovom Godišnjaku nalaze se rezultati s poluzavršnih natjecanja DP-a i Završnice DP-a i oni su grupirani unutra svakog sporta. Redoslijed sportova je sljedeći: MALI NOGOMET, KOŠARKA, RUKOMET, ODBOJKA, ATLETIKA, GIMNASTIKA, PLIVANJE, STOLNI TENIS, ŠAH, KROS i BADMINTON. Rezultate svake skupine lako je pratiti jer su označene.

V

U okviru svakog sporta najprije navodimo rezultate s poluzavršnih natjecanja. Poluzavršna natjecanja DP-a održavala su se po skupinama. Poluzavršna natjecanja DP-a podijeljena su u šest skupina: Centar, Istok, Jug, Sjever, Zagreb, Zapad (koje županije tvore skupine vidi na stranici 9). U svakoj skupini međusobno su se natjecala četiri županijska pobjednika.

Nakon pregleda rezultata po skupinama poluzavršnih natjecanja DP-a slijedi dio koji se odnosi na rezultate Završnici DP-a. Taj dio posebno je označen. Rezultati dječaka i mladića nalaze se u tablicama plave boje, a rezultati djevojčica i djevojaka roze boje.

Lakše snalaženje u pregledavanju rezultata omogućit će vam i ikone sportova koje se nalaze na početku rezultata svake skupine.

Rezultati koje su postigli učenici osnovnih škola imaju oznaku “OSNOVNA ŠKOLA”. Rezultati koje su postigli učenici srednjih škola imaju oznaku “SREDNJA ŠKOLA”. U dijelu Godišnjaka koji sadrži podatke s poluzavršnice državnog prvenstva nalazi se i ime i prezime voditelja. Podatak o voditelju dostavljen je odmah po završetku poluzavršnog natjecanja. Slika koja se nalazi kraj rezultata i imena članova ekipe snimljena je na Završnici DP-a. Obzirom da je bilo slučajeva da voditelj koji je vodio ekipu na poluzavršnim natjecanjima DP-a ne vodi ekipu i u Završnici DP-a, moguće je da ime i prezime voditelja pobjedničke ekipe ne odgovara osobi koja se nalazi na slici. Nakon rezultata učenika osnovnih i srednjih škola slijede rezultati koje su postigli učenici s intelektualnim teškoćama u razvoju. Učenici s intelektualnim teškoćama u razvoju natjecali su se u dvije discipline, atletici i plivanju. Atletika je označena narančastožutom bojom, a plivanje svijetloplavom bojom. Roze kućice označavaju natjecanje za djevojčice, a plave kućice natjecanje za dječake.

11

4.3.1. reZuLTaTi

MALI NOGOMET

12

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Krapina DATUM I MJESTO 11. 4. 2012., Krapina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Irena Mohenski, Prof. Jozo Jurković, Prof. Matija Makek, Prof. Darko Kodrić, Prof. Mladen Vojković, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Antuna Mihanovića OŠ Ivanska OŠ Josipa Zorića OŠ Braća Bobetko

POLUFINALNE UTAKMICE DUGO SELO - KLANJEC IVANSKA - BOBETKO UTAKMICA ZA 1. MJESTO KLANJEC- IVANSKA UTAKMICA ZA 3. MJESTO DUGO SELO - BOBETKO
MJESTO Klanjec Ivanska Dugo Selo Sisak

0:2 7:6 3:2 7:5
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KLANJEC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Klanjec Ivanska Dugo Selo Bobetko

DEMIAN KOKAN, MARKO LEŠ, VLADIMIR BRLEK, JAKOV DRČIĆ, KRISTIJAN HERCIGONJE, FILIP LOVREK, FILIP HORVAT, LUKA HORVAT, IVAN BRLEK, HRVOJE HORVAT VODITELJ: MATIJA MAKEK, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŠŠS Brodsko-posavske županije DATUM I MJESTO 11. 4. 2012., Sportska dvorana Vijuš - Slavonski Brod NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Marijan Mikić Dražen Blekić, prof. Vjekoslav Lojber Zlatko Starc
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠVladimir Nazor OŠ Josipa Kozarca OŠ Josipa Jurja Strossmayera OŠ Antuna Kanižlića

POLUFINALNE UTAKMICE ŠŠD NAZOR - ŠŠD SLOGA ŠŠD MLADOST3 - ŠŠD SOKOLOVAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŠŠD NAZOR - ŠŠD MLADOST3 UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠŠD SLOGA - ŠŠD SOKOLOVAC
MJESTO Slavonski Brod Vinkovci Đurđenovac Požega

2:1 3:2 3:2 6:5
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠŠK NAZOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Nazor Mladost3 Sloga Sokolovac

MARIJAN KESEDŽIĆ, KRISTIJAN BRKIĆ, MARIN BEGIĆ, KARLO RIĐAN, TONI BOREVKOVIĆ, ILIJA JAGIĆ, JOSIP GUDELJ, MARIO BOŠNJAK, MATEJ BRKIĆ, VEDRAN DEANOVIĆ VODITELJ: DRAŽEN BLEKIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO DALAMATINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Splitsko-dalamatinske županije DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Kaštel Stari NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Poljak, Prof. Nino Šešelj, Prof. Ivo Bijelić, Prof. Dražen Jolić, Prof. Zvonko Erak, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Prof. Filipa Lukasa OŠ Petra Krešimira IV. OŠ Don Mihovila Pavlinovića OŠ Braća Ribar

POLUFINALNE UTAKMICE GRDELINI - POSEDARJE GUSAR - KREŠIMIR UTAKMICA ZA 1. MJESTO GRDELINI - KREŠIMIR UTAKMICA ZA 3. MJESTO POSEDARJE - GUSAR
MJESTO Kaštel Stari Šibenik Metković Posedarje

3:1 1:3 1:0 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GRDELINI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Grdelini Krešimir Gusar Posedarje

VINKO MATAS, MATE IVANČIĆ, DARIO GOGIĆ, MARKO RAJČIĆ, LUKA BARAN, TONI JURIĆ, TONI MATIJEVIĆ, IVAN MEŠIN, IVOANTONIO KRALJ, JURE GRBEŠA VODITELJ: IVO BIJELIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Graditeljska škola Čakovec DATUM I MJESTO 15. 3. 2012., Graditeljska škola Čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marin Horvat prof. Mario Hrženjak prof. Tomislav Horvatić prof. Saša Šikić prof. Valentino Bašić prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Novi Marof OŠ Sveti Martin na Muri OŠ Ivane Brlić-Mažuranić OŠ Sveti Petar

POLUFINALNE UTAKMICE PČELICE - IBM TORNADO - MLADOST UTAKMICA ZA 1. MJESTO PČELICE - TORNADO UTAKMICA ZA 3. MJESTO IBM - MLADOST
MJESTO Novi Marof Sveti Martin na Muri Virovitica Orehovec

6:4 6:2 0:8 6:5
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TORNADO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Tornado Pčelice IBM Mladost

SANJIN KOPJAR, ANTONIO ZRNO, MARKO LUČIĆ, DAVID SUŠAC, BRUNO GOTIĆ, STJEPAN HAJDUK, MATIJA PUŠKADIJA, MATIJA LOBOREC, VALERIO PUŠKADIJA, MARIN ŠINJORI VODITELJ: TOMISLAV HORVATIĆ, PROF.

13

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez grada Zagreba DATUM I MJESTO 27. 5. 2012., SD Dubrava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Ivan Badovinac Stefko Kačurov Nikola Šandrk Erin Ramić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Antuna Mihanovića OŠ Mladost OŠ Tituša Brezovačkog OŠ Ivana Mažuranića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Dubec Mladost Špan Feliks

POLUFINALNE UTAKMICE DUBEC - ŠPAN FELIKS - MLADOST UTAKMICA ZA 1. MJESTO DUBEC - MLADOST UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠPAN - FELIKS
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

3:1 1:3 2:0 6:3
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DUBEC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ALAN VIDAKOVIĆ, ANTE ČULO, BORNA JOO, DARIO JOSIPOVIĆ, DOMAGOJ ŠUK, ENNIO TRAVAGLIA, GORDAN VLADISAVLJEVIĆ, JAKOV SESVEČAN, KARLO BODALEC, KARLO MARIJAN, TOMISLAV BALAGOVIĆ, TOMISLAV MRKONJA, VINKO CEROVEC, VODITELJ: STEFKO KAČUROV

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ dr. Franje Tuđmana, Lički Osik DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., Gospić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Dubravko Mesić Stevo Šlat Perica Poklepović Dalibor Radović Milan Radmanović
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Pehlin OŠ dr. Franje Tuđmana Prva osnovna škola OŠ Vladimira Nazora KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Pehlin Povratak Klek Mladost

POLUFINALNE UTAKMICE KLEK - POVRATAK PEHLIN - MLADOST UTAKMICA ZA 1. MJESTO POVRATAK - PEHLIN UTAKMICA ZA 3. MJESTO KLEK - MLADOST
MJESTO Rijeka Lički Osik Ogulin Pazin

1:4 7:2 1:2 6:5
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PEHLIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ŠIME DATKOVIĆ, ROBERT NEZIRI, IVAN MIKULIĆ, AGRON MULIĆ, MIRSAD NEZIRI, NIKOLA MLINARIĆ, JASMIN BEČIREVIĆ, MATKO BUDAN, MARIN BAKULA, GJEMAIL KEMAJLJ VODITELJ: PERICA POKLEPOVIĆ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
MALI NOGOMET - OSNOVNE ŠKOLE
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. 1 2 3 4 5 5 IME ŠKOLE OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA OŠ NOVI MAROF OŠ PEHLIN OŠ VLADIMIR NAZOR OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA OŠ PROF. FILIP LUKAS IME ŠŠD-a
DUBEC TORNADO PEHLIN NAZOR KLANJEC GRDELINI

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Valbruna, Rovinj

KOORDINATOR NATJECANJA
Martin Bogoje

MJESTO
ZAGREB NOVI MAROF RIJEKA SLAVONSKI BROD KLANJEC KAŠTEL STARI

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Martin Bogoje predsjednik povjerenstva 2. Matija Makek 3. Tomislav Horvatić 4. Ivo Bijelić 5. Perica Poklepović 6. Stefko Kačurov 7. Dražen Blekić

GRUPA A i. kolo PEHLIN - GRDELINI ii. kolo NAZOR - PEHLIN iii. kolo GRDELINI - NAZOR GRUPA B i. kolo KLANJEC - DUBEC ii. kolo TORNADO - KLANJEC iii. kolo DUBEC - TORNADO

2:1 (2:0) 3:3 (1:2) 4:5 (0:2)

2:2 (1:1) 7:2 (5:2) 5:2 (1:2)

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice NAZOR - DUBEC 6:7 [4:4 (2:2)] 2. utakmica poluzavršnice PEHLIN - TORNADO
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DUBEC NASTUPILA JE U SASTAVU: Alan Vidaković, Borna Joo, Domagoj Šuk, Ennio Travaglia, Jakov Sesvečan, Karlo Marijan, Tomislav Mrkonja, Vinko Cerovec VODITELJ: Stefko Kačurov

5:6 [3:3 (1:2)]

za iii. mjesto NAZOR - PEHLIN 5:6 [2:2 (2:0)] za i. mjesto DUBEC - TORNADO 5:1 (1:0)

14

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Krapina DATUM I MJESTO 11. 4. 2012., Krapina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Irena Mohenski, prof. Hrvoje Matanović, Prof. Božidar Seljan, Prof. Jurica Josić, Prof. Zdenko Kuna, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Srednja škola Krapina Tehnička škola Bjelovar SŠ Ban Josip Jelačić Srednja škola Petrinja

POLUFINALNE UTAKMICE PETRYNIA - TEHNIČAR BAN - GAJ UTAKMICA ZA 1. MJESTO TEHNIČAR - GAJ UTAKMICA ZA 3. MJESTO PETRYNIA - BAN
MJESTO Krapina Bjelovar Zaprešić Petrinja

5:6 0:4 1:2 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GAJ

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gaj Tehničar Ban Petrynia

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MLADEN PAVIĆ, FILIP JANŽEK, JURAJ LEŠKO, TIN ŠTROK, ANTONIO CVRTILA, STJEPAN PAVIĆ, KREŠO PULJEK, FILIP HANŽEK, DENIS GAMILEC, MARKO STRABIĆ VODITELJ: BOŽIDAR SELJAN, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Ekonomska i trgovačka škola Ivan Domac DATUM I MJESTO 20. 3. 2012., Vinkovci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Gagro

POLUFINALNE UTAKMICE MLADOST - ZRNO GIMNAZIJA - SOKOL UTAKMICA ZA 1. MJESTO MLADOST - GIMNAZIJA UTAKMICA ZA 3. MJESTO ZRNO - SOKOL
MJESTO Vinkovci Požega Slavonski Brod Donji Miholjac

6:5 3:1 3:2 8:3
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Gimnazija SŠ Matije Antuna Reljkovića Srednja škola Donji Miholjac

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Gimnazija Zrno Sokol

EMIL HUSELJIĆ, DANIJEL ROMIĆ, MATEJ MITROVIĆ, LUKA MIJOKOVIĆ, IVAN TUSTONJIĆ, BLAŽ TUSTONJIĆ, BENJAMIN KARAULA, MARKO KRALJEVIĆ, HRVOJE ŠARIĆ, DRAGAN LJOLJO VODITELJ: KREŠIMIR TOMIĆ

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Zadarske županije DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Loris Vidaković, Prof. Vlaho Zlošilo, Prof.TZK Ivo Bailo, Prof.TZK Ante Miše, Prof. Marijan Tepić, Prof.TZK
R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE KAIROS - EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK STANKO OŽANIĆ - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK - STANKO OŽANIĆ UTAKMICA ZA 3. MJESTO KAIROS - GIMNAZIJALAC
MJESTO Zadar Šibenik Dubrovnik Trogir

1:4 4:3 1:7 1:3
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD STANKO OŽANIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Poljopriv., prehram. i veterin. škola S. Ožanića Stanko Ožanić Ekonomsko-birotehnička škola Ekonomska škola Šibenik Gimnazija Dubrovnik Gimnazijalac Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Kairos

FRANE DRLIĆ, ANTE GLADOVIĆ, ŠIME ČAVIĆ, PAULO COLIĆ, IVAN ROSAN, JOSIP PERICA, ROKO BANĐEN, JERE LOKIN, DINO MIOČIĆ, MARKO REŽAN VODITELJ: IVO BAILO, PROF. TZK

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Graditeljska škola Čakovec DATUM I MJESTO 21. 3. 2012., Čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Renato Čuka, Prof. Josip Knežević, Prof. Milivoj Kobal, Prof. Marijan Kuharić, Prof. Tihomir Blažeka, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gospodarska škola Varaždin Ekonomska i trgovačka škola Gimnazija Petra Preradovića Gimnazija Fran Galović

POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAZIJA - GOŠK EKONOMIST - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO GOŠK - EKONOMIST UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC
MJESTO Varaždin Čakovec Virovitica Koprivnica

3:6 2:0 2:1 6:5
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GOŠK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GOŠK Ekonomist Gimnazija Gimnazijalac

DINO NOVAK, MIHAEL IVANEK, NIKOLA PONGRAC, DANIJEL VUKOVIĆ, FILIP HIRŠ, IGOR POSTONJSKI, DOMINIK DUMBOVIĆ, IVAN KOSTELAC, IVAN SOKSER VODITELJ: MILIVOJ KOBAL, PROF.

15

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski Športski Savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 20. 3. 2012., SD Dubrava, Gjure Prejca 2 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Mladen Nedov Marica Pelivan Antonio Perić Tomislav Kramarić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Srednja škola Sesvete XIII. gimnazija Treća ekonomska škola III. gimnazija

POLUFINALNE UTAKMICE UM - RUŽMARINKA GIMNAZIJALAC - III. GIMNAZIJA UTAKMICA ZA 1. MJESTO UM - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO RUŽMARINKA - III. GIMNAZIJA
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

4:2 7:6 3:1 4:1
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Um Gimnazijalac Ružmarinka III. gimnazija

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD UM

IVAN PAPIĆ, ANTONIO ŽUPAN, PETAR ČULE, PETAR ĐEKIĆ, IVAN KOMUŠAR, ANTONIO ČOLAK, MATE DŽAJA, STJEPAN ŠTRUKELJ, LUKA DUVNJAK, LUKA MILIĆ VODITELJ: MARICA PELIVAN

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Gospić DATUM I MJESTO 13. 4. 2012. , Gospić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Dubravko Mesić, tajnik ŽŠŠS Goran Pankas, Prof. Bogdan Grba, Prof. Josip Štampar, Prof. Daniela Koljđera, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Obrtnička i tehnička škola Ogulin Tehnička škola Pula Ekonomska škola Mije Mirkovića Gimnazija Gospić

POLUFINALNE UTAKMICE TEHNIČAR - GIMGOS EKONOMIST - OBRT. I TEHN. ŠKOLA OGULIN UTAKMICA ZA 1. MJESTO TEHNIČAR - OBRT. I TEHN. ŠKOLA OGULIN UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMGOS - EKONOMIST
MJESTO Ogulin Pula Rijeka Gospić

6:5 3:10 2:8 3:4
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Obrtnička i tehnička škola Ogulin Tehničar Ekonomist Gimgos

PATRIK POLJAK, DEJAN OGRIZOVIĆ, MARKO RENDULIĆ, LUKA CINDRIĆ, HRVOJE SALOPEK, MIHAEL FRANCETIĆ, NEVEN CINDRIĆ, LUKA SALOPEK, KRISTIJAN LOVRIĆ, ANTE PAUŠIĆ VODITELJ: BOGDAN GRBA, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
MALI NOGOMET - SREDNJE ŠKOLE
KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. 1 2 3 4 5 6 IME ŠŠD-a MLADOST GOŠK OTŠ OGULIN UM GAJ POLJOPRIV., PREHRAM. I VETERIN. ŠKOLA S. OŽANIĆA S. OŽANIĆ IME ŠKOLE EKONOM. I TRGOV. ŠKOLA IVANA DOMCA GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN SREDNJA ŠKOLA SESVETE SREDNJA ŠKOLA KRAPINA MJESTO VINKOVCI VARAŽDIN OGULIN SESVETE KRAPINA ZADAR

DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., SD Kaštelir, Kaštelir

KOORDINATOR NATJECANJA
Martin Bogoje

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Martin Bogoje predsjednik povjerenstva 2. Božidar Seljan 3. Milivoj Kobal 4. Bogdan Grba 5. Ivo Bailo 6. Marica Pelivan 7. Krešimir Tomić

GRUPA A i. kolo STANKO OŽANIĆ - OTŠ OGULIN 2:6 (0:2) ii. kolo UM - STANKO OŽANIĆ iii. kolo OTŠ OGULIN - UM GRUPA B i. kolo MLADOST - GAJ ii. kolo GOŠK - MLADOST iii. kolo GAJ - GOŠK 7:0 (3:0) 3:4 (2:2)

2:2 (1:1) 1:7 (0:2) 4:5 (3:1)

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 5:6 [3:3 (0:1)] UM - GOŠK 2. utakmica poluzavršnice OTŠ OGULIN - MLADOST za iii. mjesto UM - OTŠ OGULIN za i. mjesto GOŠK - MLADOST 3:6 (1:3) 1:6 (0:1) 1:5 (0:4)

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU: Hrvoje Šarić, Mario Pandža, Blaž Tustonjić, Ivan Tustonjić, Luka Mijoković, Matej Mitrović, Danijel Romić, Emil Huseljić, Lovro Juric, Dragan Ljoljo. VODITELJ: Krešimir Tomić

16

4.3.2. reZuLTaTi

KOŠARKA

17

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA
I. osnovna škola Bjelovar

DATUM I MJESTO 28. 3. 2012., Bjelovar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Stanko Štimac, učitelj Nikola Kovaček, prof. Dalibor Davidović Andrija Krmek, prof. Zoran Rajčević
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE I. osnovna škola Petrinja OŠ Bogumila Tonija I. osnovna škola Bjelovar OŠ Ksavera Šandora Gjalskog

POLUFINALNE UTAKMICE 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA - PRVA ZABOK - LOB UTAKMICA ZA 1. MJESTO 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA - LOB UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVA - ZABOK
MJESTO Petrinja Samobor Bjelovar Zabok

70:44 30:51 64:30 68:36
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD 1. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a 1. osnovna škola Petrinja Lob Prva Zabok

LOVRO MAZALIN, VEDRAN DRAGAŠ, KARLO KADIĆ, ANTONIO MITAR, LUKA BARUT, FRANE AŠČIĆ, LEO TOMUŠIĆ, ADRIAN BERIŠA, NIKO BOGDANIĆ, TIBOR HERCEG, IVAN NOVAKOVIĆ VODITELJ: DALIBOR DAVIDOVIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Vladimira Nazora, Đakovo DATUM I MJESTO 7. 3. 2012., NSD Đakovo, Đakovo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mirna Rajle Brođanac Ljerka Veselčić, prof. Marko Vuić, prof. Dario Pisker, prof. Bruno Štefanek, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Vladimir Nazor OŠ Ivan Goran Kovačić OŠ Ivana Mažuranića OŠ Julija Kempfa

POLUFINALNE UTAKMICE GORAN - SLOGA IVAN MAŽURANIĆ - MLADOST UTAKMICA ZA 1. MJESTO GORAN - MLADOST UTAKMICA ZA 3. MJESTO SLOGA - IVAN MAŽURANIĆ
MJESTO Đakovo Slavonski Brod Vinkovci Požega

59:45 51:64 53:83 34:56
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠŠK MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Goran Ivan Mažuranić Sloga

LUKA BARBERIĆ, NEVEN ČUPIĆ, DOMAGOJ GLAVAŠ, DAVID JAKŠIĆ, TOMISLAV KELAVA, NIKOLA KLEMEN, HRVOJE PERKOVIĆ, JURAJ PLATUŽIĆ, PATRIK RAGUŽ, DOMAGOJ SOLDO, FILIP VLADOVIĆ, KRISTIJAN VLADOVIĆ VODITELJ: MARKO VUIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Županijski savez školskog športa Zadarske županije DATUM I MJESTO 19. 4. 2012. , Zadar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Jadranka Duvančić, Prof. Joško Kušt Miroslav Kotarac Marijo Banović Zoran Veselinović, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Oš Tina Ujevića Oš Bartula Kašića Oš Mokošica Oš Kman-Kocunar KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Tin Jadran Ombla Kmanko

POLUFINALNE UTAKMICE OMBLA - JADRAN TIN - KMANKO UTAKMICA ZA 1. MJESTO JADRAN - TIN UTAKMICA ZA 3. MJESTO OMBLA - KMANKO
MJESTO Šibenik Zadar Dubrovnik, Mokošica Split

41:50 50:29 43:44 57:53
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TIN

ANTONIO RUPIĆ, HRVOJE MATEŠIĆ, LOVRO MRDEŽA, VJEKO ZORIĆ, IVAN PERKOVIĆ, FILIP MIKULANDRA, DANIEL MILIKIĆ, LOVRE ZORIĆ, STIPE DŽELALIJA, FABIAN MRAVINAC, MIRO MARTIN LAKOŠ, ROKO JOKIĆ VODITELJ: MIROSLAV KOTARAC

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Kotoriba DATUM I MJESTO 1. 3. 2012., Kotoriba NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marin Horvat, Prof. Nevesin Vusić, trener Goran Munka, trener Goran Kozlinger, Prof. Mirko Hrženjak, Prof
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Kotoriba OŠ prof. Franje Viktora Šignjara IV. Osnovna škola Varaždin OŠ Ivane Brlić-Mažuranić

POLUFINALNE UTAKMICE BELA IV - KOTORIBA IBM - PODRAVAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO KOTORIBA - PODRAVAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO BELA IV - IBM
MJESTO Kotoriba Virje Varaždin Virovitica

23:44 45:62 51:38 35:33
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KOTORIBA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Kotoriba Podravac Bela IV IBM

SANDRO VIDOVIĆ, MATIJA SABOL, KARLO ŽINIĆ, KARLO BOGOMOLEC, NEVEN UJLAKI, PETAR FUŠ, ADRIAN ZVOŠEC, EMIL JANKOVIĆ, MIŠEL ANDRLON, NEVEN ANDRLON, MARKO PINTARIĆ, BORNA VALPATIĆ VODITELJ: MIRKO HRŽENJAK, PROF.

18

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 27. 3. 2012., ŠD Dubrava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Željko Petrinić Branko Razum Andrija Božanić Josip Pavlović
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Vrbani OŠ Petra Preradovića OŠ Dragutina Tadijanovića OŠ Antuna Branka Šimića

POLUFINALNE UTAKMICE TADIJANOVIĆ - ZORA TRNOVČICA - VRBA UTAKMICA ZA 1. MJESTO ZORA - VRBA UTAKMICA ZA 3. MJESTO TADIJANOVIĆ - TRNOVČICA
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb-Sloboština Zagreb-Dubrava

24:47 35:46 31:59 36:31
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VRBA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Vrba Zora Tadijanović Trnovčica

PETAR JAKOVLJEVIĆ, LOVRO BAJRAMOVIĆ, DANIJEL MIKULIĆ, HRVOJE ČUKMAN, HRVOJE BORAS, ŠIME RAŽOV, ANĐELKO NIKIĆ, LUKA ŠUSTIĆ, STIPO SLIPAC, DAMIR MIKULIĆ, KREŠIMIR LJUBIČIĆ, MISLAV BIONDIĆ, KRUNO MACNER, IVAN SKORUPAN VODITELJ: BRANKO RAZUM

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Zrinskih i Frankopana, Otočac DATUM I MJESTO 16. 4. 2012. , Rijeka, Otočac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Dubravko Mesić, tajnik ŽŠŠS Petar Ćus, Prof. Eugen Tončinić, Prof. Željko Krpan, Prof. Suzana Bižanović, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Milan Brozović OŠ Zrinskih i Frankopana OŠ Vladimira Nazora OŠ Dragojle Jarnević KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Zvirić Otočac Mladost Centar

POLUFINALNE UTAKMICE MLADOST - ZVIRIĆ CENTAR - OTOČAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO ZVIRIĆ - OTOČAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO MLADOST - CENTAR
MJESTO Kastav Otočac Pazin Karlovac

33:66 54:55 81:12 50:24
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ZVIRIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ARMIN KONJEVIĆ, SANJIN ŠKRGIĆ, FILIP SAVIĆ, JOSIP BARNJAK, FILIP BRANDT, LUKA KOROŠEC, EDI TIJAN, IVAN MANDEKIĆ, KARLO MANDIĆ, OLIVER RATKO, ANDRIJA PUSTAHIJA, IVO SANTINI VODITELJ: EUGEN TONČINIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
KOŠARKA - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Žatika, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Stjepan Crnokić

R. BR.
1 2 3 4 5 5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
1. OŠ PETRINJA ZVIRIĆ MLADOST VRBA KOTORIBA TIN PETRINJA KASTAV ĐAKOVO ZAGREB KOTORIBA ŠIBENIK

MJESTO

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Stjepan Crnokić Predsjednik povjerenstva 2. Goran Munka 3. Branko Razum 4. Dalibor Davidović 5. Eugen Tončinić 6. Miroslav Kotarac 7. Marko Vuić

I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA OŠ MILAN BROZOVIĆ OŠ VLADIMIR NAZOR OŠ VRBANI OŠ KOTORIBA OŠ TINA UJEVIĆA

GRUPA A i. kolo MLADOST - TIN ii. kolo 1. OŠ PETRINJA - MLADOST iii. kolo TIN - 1. OŠ PETRINJA GRUPA B i. kolo KOTORIBA - VRBA ii. kolo ZVIRIĆ - KOTORIBA iii. kolo VRBA - ZVIRIĆ

45:36 52:33 34:46

20:35 59:28 28:45

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 1. OŠ PETRINJA - VRBA 43:25 2. utakmica poluzavršnice MLADOST - ZVIRIĆ za iii. mjesto VRBA - MLADOST za i. mjesto 1. OŠ PETRINJA - ZVIRIĆ 39:54 36:48 55:47

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD 1. OŠ PETRINJA NASTUPILA JE U SASTAVU: Niko Bogdanić, Adrian Beriša, Leo Tomušić, Frane Aščić, Luka Barut, Antonio Mitar, Karlo Kadić, Vedran Dragaš, Lovro Mazalin, Luka Šuker, Ivan Novaković, Tibor Herceg VODITELJ: Dalibor Davidović

19

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA
OŠ Veliko Trojstvo

DATUM I MJESTO 28. 3. 2012., Veliko Trojstvo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tomislav Flinta, Prof. Josip Bolšec, Prof. Marko Torlaković, Prof. Damir Štimac, Prof. Igor Rogović, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Antuna Augustinčića OŠ Rovišće OŠ Augusta Cesarca OŠ Popovača

POLUFINALNE UTAKMICE MOSLAVAC - MRAV AUGUST - ŠAMPION UTAKMICA ZA 1. MJESTO MRAV - AUGUST UTAKMICA ZA 3. MJESTO MOSLAVAC - ŠAMPION
MJESTO Zaprešić Rovišće Krapina Popovača

17:23 37:23 18:52 17:37
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD AUGUST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a August Mrav Šampion Moslavac

STELLA KOVAČIĆ, KARLA JURIČEK, NATALIJA TURSAN, MARIJA TOMIĆ, MAGDALENA ČUJKO, ASUNTA ULRICH GRGAS, MATEA VUKSAN, BARBARA BRDOVČAK, ŽELJKA BAĆA, LUCIJA ANZULOVIĆ, ANA POLJAK, MARTA ŽABČIĆ VODITELJ: MARKO TORLAKOVIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Brodsko-posavske županije DATUM I MJESTO 16. 4. 2012. , SD Vijuš, Slavonski Brod NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Marko Vuić Damir Božić Vjekoslav Lojber Đurđica Stjepanović
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ ANTUN MIHANOVIĆ OŠ Ivana Kozarca OŠ Vladimir Nazor OŠ Antuna Kanižlića

POLUFINALNE UTAKMICE SOKOLOVAC - MIHANOVIĆ 95 MLADOST - IVAN KOZARAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO MIHANOVIĆ 95 - IVAN KOZARAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO SOKOLOVAC - MLADOST
MJESTO Slavonski Brod Županja Đakovo Požega

28:32 41:43 48:36 28:60
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MIHANOVIĆ 95
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mihanović 95 Ivan Kozarac Mladost Sokolovac

MARTINA BEŠTER, IVONA VUKOJEVIĆ, TIHANA STOJSAVLJEVIĆ, IVA ŠARIĆ, LANA BILIĆ, ANAMARIJA MEMIŠEVIĆ, MATEA FUMIĆ, MIHAELA LAZIĆ, BARBARA ČAĐAVČAN, EMA POLJAC, MARTINA MIKULIĆ VODITELJ: DAMIR BOŽIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Županijski savez školskog športa Zadarske županije DATUM I MJESTO 19. 4. 2012. , Zadar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Loris Vidaković, Prof. Bore Vuković Mislav Patrlj Snježana Lovraković, Prof. Nikola Lovrić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Stjepan Radić OŠ Marina Držića OŠ Vodice OŠ Petra Preradovića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Imotski Vidra Okit Petar

POLUFINALNE UTAKMICE IMOTSKI - OKIT VIDRA - PETAR UTAKMICA ZA 1. MJESTO IMOTSKI - VIDRA UTAKMICA ZA 3. MJESTO OKIT - PETAR
MJESTO Imotski Dubrovnik Vodice Zadar

23:16 49:21 54:21 55:4
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD IMOTSKI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

JOSIPA KAROGLAN, MARIJA BRNAZ, IVANA BRNAZ, LUCIJA JOVIĆ, KATARINA MARKOTA, TANJA LONČAR, IVANA CIKOJEVIĆ, MICHAELA KUKAVICA, MATEA ŠKEVA, ANĐELA KATAVIĆ VODITELJ: MISLAV PATRLJ

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ prof. Franje Viktora Šignjara DATUM I MJESTO 28. 2. 2012., Virje NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marica Cik Adaković, Zlatko Knolmajer predsjednica Bruno Kovačić Željko Golubić Ivica Perković, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Fran Koncelak VI. osnovna škola Varaždin OŠ Ivanovec OŠ Antuna Gustava Matoša KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Drnje Šesta Zmaj Mladost

POLUFINALNE UTAKMICE ZMAJ - DRNJE MLADOST - ŠESTA UTAKMICA ZA 1. MJESTO DRNJE - ŠESTA UTAKMICA ZA 3. MJESTO ZMAJ - MLADOST
MJESTO Drnje Varaždin Ivanovec Čačinci

20:58 17:44 78:23 43:18
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DRNJE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

VALENTINA ŠIMUNIĆ, GABRIJELA ŠESTAK, KATARINA ŠESTAK, VALENTINA ŠESTAK, LUCIJA BEGIĆ, HELENA MARGETIĆ, SANELA HALAVUK, IVA ILIĆ, MIRTA ILIĆ, JELENA ĐUKIN, ANA MARIJA MIHALIĆ, VALERIJA PREMEC VODITELJ: ŽELJKO GOLUBIĆ

20

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 27. 3. 2012., Zagreb, ŠD Dubrava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Čedo Majstorović Jasminka Čelik Mislav Kokotović Božica Polundak
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Savski Gaj OŠ Augusta Šenoe OŠ Trnsko OŠ Lovre pl. Matačića

POLUFINALNE UTAKMICE TRNSKO - GAJ AUGUST ŠENOA - FOLKA UTAKMICA ZA 1. MJESTO GAJ - AUGUST ŠENOA UTAKMICA ZA 3. MJESTO TRNSKO - FOLKA
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

24:30 48:28 41:25 52:27
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gaj August Šenoa Trnsko Folka

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GAJ

ELENA ČALIŠ, PAULA ČONDRIĆ, LEA ČUTURA, PAULA GOLJA, DIJANA GRIZELJ, DORIS GRIZELJ, KATARINA ILIČIĆ, LAURA JOVANOVIĆ, NIKOLINA MACAN, MATEA RADOŠ, VIKTORIJA STANKOVIĆ, MARIJA ŠKEGRO, MATEA TADIĆ, MATEA BILIĆ PAVLINOVIĆ VODITELJ: JASMINKA ČELIK

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ dr. Jure Turića, Gospić DATUM I MJESTO 17. 4. 2012. , Gospić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Dubravko Mesić, tajnik ŽŠŠS Nikša Buretić, Prof. Damir Vujnović, Prof. Alenka Belčić, Prof. Davor Juriša, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Dr. Jure Turića OŠ Kraljevica OŠ Vladimira Nazora OŠ Dubovac

POLUFINALNE UTAKMICE DUBOVAC - OŠTRO VELEBIT - MLADOST UTAKMICA ZA 1. MJESTO OŠTRO - VELEBIT UTAKMICA ZA 3. MJESTO DUBOVAC - MLADOST
MJESTO Gospić Kraljevica Pazin Karlovac

41:58 51:26 41:48 27:34
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VELEBIT
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Velebit Oštro Mladost Dubovac

JELENA KOLAČEVIĆ, LUCIANA STILINOVIĆ, BARBARA BIČANIĆ, TEA PRPIĆ, ANA BUNČIĆ, KATARINA JAMIČIĆ, LARA ZEBA, IVONA BRKLJAČIĆ, HANA KRPAN, SARA PAPIĆ, TEA KOVAČEVIĆ, MADONA OJUROVIĆ-ČAČIĆ VODITELJ: DAMIR VUJNOVIĆ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
KOŠARKA - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Žatika, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Marko Soldo

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
DRNJE IMOTSKI GAJ MIHANOVIĆ 95 AUGUST VELEBIT

MJESTO
DRNJE IMOTSKI ZAGREB SLAVONSKI BROD ZAPREŠIĆ GOSPIĆ

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Marko Soldo predsjednik povjerenstva 2. Željko Golubić 3. Jasminka Čelik 4. Damir Vujnović 5. Marko Torlaković 6. Mladen Alinjak 7. Mislav Patrlj

OŠ FRAN KONCELAK OŠ STJEPAN RADIĆ OŠ SAVSKI GAJ OŠ ANTUN MIHANOVIĆ OŠ ANTUNA AUGUSTINČIĆA OŠ DR. JURE TURIĆA

GRUPA A i. kolo AUGUST - GAJ ii. kolo IMOTSKI - AUGUST iii. kolo GAJ - IMOTSKI GRUPA B i. kolo VELEBIT - MIHANOVIĆ 95 ii. kolo DRNJE - VELEBIT iii. kolo MIHANOVIĆ 95 - DRNJE

25:33 37:22 29:40

30:31 39:32 39:74

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice IMOTSKI - MIHANOVIĆ 42:23 2. utakmica poluzavršnice GAJ - DRNJE za iii. mjesto GAJ - MIHANOVIĆ za i. mjesto IMOTSKI - DRNJE 38:49 53:31 33:34

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DRNJE NASTUPILA JE U SASTAVU: Valentina Šimunić, Gabrijela Šestak, Katarina Šestak, Valentina Šestak, Lucija Begić, Helena Margetić, Sanela Halavuk, Iva Ilić, Mirta Ilić, Jelena Đukin, Ana Marija Mihalić, Valerija Premec, Karolina Igrec, Lucija Mlinarić VODITELJ: Željko Golubić

21

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije DATUM I MJESTO 19. 3. 2012., Sisak NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Dario Gec, Prof. Duško Đonović, Prof Iva Klepec, Prof. Miroslav Komar, Prof. Velibor Balabanović, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Srednja škola Vrbovec Gimnazija Bjelovar Gimnazija Sisak Gimnazija A. G. Matoša

POLUFINALNE UTAKMICE SOKOL - GIMNAZIJALAC VICTORIA - MLADOST UTAKMICA ZA 1. MJESTO SOKOL - MLADOST UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAZIJALAC - BAN
MJESTO Vrbovec Bjelovar Sisak Zabok

49:37 47:59 48:31 68:41
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SOKOL
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Sokol Mladost Gimnazijalac Victoria

ANDRIJA HRKAČ, MIHAEL HUNJED, KRISTIJAN KEREPČIĆ, MIHAEL JURŠETIĆ, TONI JENDRIŠ, MATEJ DRVENKAR, KRISTIJAN TVORIĆ, LOVRO HRŠAK, ANDREJ PAKŠEC, MATEO TKALČIĆ, FILIP MIHAJLOVIĆ VODITELJ: IVA KLEPEC, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Brodsko-posavske županije DATUM I MJESTO 30. 3. 2012., Sportska dvorana Brod - Slavonski Brod NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Matija Vukušić Daria Farkaš Boris Radovanović
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE III. Gimnazija Osijek Srednja medicinska škola Gimnazija Požega Gimnazija Županja KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Primag S.M.Š. Gimnazija Žugi

REZULTATI Gimnazija - Primag S.M.Š. - Gimnazija Primag - S.M.Š.

46:66 70:56 59:48

MJESTO Osijek Slavonski Brod Požega Županja

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠŠK PRIMAG
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

BENJAMIN MARKULAK, MISLAV ZRNO, FILIP STOJANOVIĆ, DOMAGOJ SELAK-ZELJKO, FILIP ŠKRINJARIĆ, JURAJ KOZIĆ, FRAN-STEFAN ANDRIĆ, FILIP KOLAREVIĆ, TIN VIDOVIĆ VODITELJ: PETAR KRŽE, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Dubrovačko-neretvanske županije DATUM I MJESTO 16. 4. 2012., OŠ Marina Držića, Dubrovnik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Galinović, predsjednik Ivo Modrić, Prof. Melanija Miodrag, Prof. Vlaho Zlošilo, Prof. Krešimir Mudronja, Prof.
R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE BROKERI - TEHNO GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO TEHNO - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO BROKERI - GIMNAZIJALAC
MJESTO Zadar Šibenik Sinj Dubrovnik

52:41 33:45 40:30 45:32
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BROKERI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Brokeri Gimnazija Antuna Vrančića Gimnazijalac Tehnička i industrijska škola Ruđera Boškovića Tehno Gimnazija Dubrovnik Gimnazijalac

KARLO LJUBIČIĆ, FILIP RUTAR, DAVID ŠKARA, STIPE JUKIĆ, ANDRIJA KAMBER, MATEO PAŠKALIN, MARIO PEŠUŠIĆ, TONI ŠKARA, MARKO ŠKOLJAREV, LUKA NEKIĆ, DENIS DABO, MATEJ SEGARIĆ VODITELJ: MELANIJA MIODRAG, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA
Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, ŠŠD “Gimnazija Križevci”

DATUM I MJESTO 16. 3. 2012., Križevci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Josip Šikić, prof. Darko Međimorec, prof. Stjepan Novak Krešimir Bajer, prof. Marijan Kuharić, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Gimnazija Fran Galović Gimnazija Petra Preradovića Prva gimnazija Varaždin

POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAZIJALAC KOPRIVNICA - GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC - SREDNJOŠKOLAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAZIJALAC KOPRIVNICA - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAZIJA - SREDNJOŠKOLAC
MJESTO Čakovec Koprivnica Virovitica Varaždin

53:30 82:35 59:66 72:38
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac Gimnazijalac Koprivnica Gimnazija Srednjoškolac

JAKOB VRUS, LUKA MOMČILOVIĆ, DARIO GAŠPARIĆ, LUKA FRANIN, MARKO MEĐIMUREC, DAMJAN MIKO, MATKO LONČARIĆ, ARMANDO KANIŽAJ, PATRIK BEDIĆ, LOVRO RUSAK, IVAN IVANEK, JURA MAVREK VODITELJ: STJEPAN NOVAK

22

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 20. 3. 2012., ŠD Dubrava, Gjure Prejca 2 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Gordan Mlinarić Tomislav Kramarić Emil Šćukanec Utrinka Mihelić - Srdelić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE XIII. gimnazija XV. gimnazija III. gimnazija Druga ekonomska škola

POLUFINALNE UTAKMICE TREŠNJA - SPIN III. GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO REMETE - ŽUTAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO VUKOMEREC - D. TADIJANOVIĆ
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

37:50 42:70 46:54 45:55
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac Spin III. gimnazija Trešnja

MARTIN KLOBUČAR, MARIN KUGA, HRVOJE IVAN MILOŠEVIĆ, DOMINIK MANCE, DINO DOŠEN, DOMINIK MAVRA, MARKO MILEKIĆ, TONI TURKALJ, BRUNO ŽGANEC, BORNA BALAZIĆ, KARLO ŽGANEC, LUKA PAVELIĆ VODITELJ: TOMISLAV KRAMARIĆ

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Otočac DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Otočac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Suzana Bižanović, mr.sc. Gordana Kuzmanić, Prof. Petar Gračaković, Prof. Milorad Mandarić, Prof. Marko Simić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SŠ dr. Antuna Barca Crikvenica Gimnazija Pula Ekonomsko - turistička škola Srednja škola Otočac

POLUFINALNE UTAKMICE KAMENJAK - EKONOMIST GIMNAZIJALAC - GACKI SOKOLI UTAKMICA ZA 1. MJESTO KAMENJAK - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO EKONOMIST - GACKI SOKOLI
MJESTO Crikvenica Pula Karlovac Otočac

58:54 65:44 73:37 60:28
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KAMENJAK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Kamenjak Gimnazijalac Ekonomist Gacki sokoli

MAURO VELJAČIĆ, MAURO DOMIJAN, IVOR BENIĆ, MATEJ MODRIĆ, KRUNO ŽIVKOVIĆ, EDNAN BEŠLIJA, VITO BARIČEVIĆ, EDI PIŠKULIĆ, DOMAGOJ TUS, PETAR DJAK, IVAN ZORIČIĆ, DAMJEN DEJANOVIĆ VODITELJ: PETAR GRAČAKOVIĆ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
KOŠARKA - SREDNJE ŠKOLE
DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., SD Valbruna, Rovinj

KOORDINATOR NATJECANJA
Stjepan Crnokić

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a
XIII. GIMNAZIJA EKONOM.-BIROTEH. I TRGOV. ŠKOLA GIMNAZIJA ČAKOVEC III. GIMNAZIJA OSIJEK SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA GIMNAZIJALAC ZG BROKERI GIMNAZIJALAC ČK PRIMAG SOKOL KAMENJAK

MJESTO
ZAGREB ZADAR ČAKOVEC OSIJEK VRBOVEC CRIKVENICA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Stjepan Crnokić predsjednik povjerenstva 2. Melanija Miodrag 3. Stjepan Novak 4. Tomislav Kramarić 5. Iva Klepec 6. Petar Gračaković 7. Igor Dubravčić

GRUPA A i. kolo PRIMAG - BROKERI ii. kolo PRIMAG - BROKERI iii. kolo BROKERI - KAMENJAK GRUPA B i. kolo SOKOL - GIMNAZIJALAC ZG ii. kolo GIMNAZIJALAC ČK - SOKOL

36:33 44:39 50:39

30:32 58:44

iii. kolo GIMNAZIJALAC ZG - GIMNAZIJALAC ČK 49:44

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 72:27 BROKERI - GIMNAZIJALAC ČK 2. utakmica poluzavršnice PRIMAG - GIMNAZIJALAC ZG
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC NASTUPILA JE U SASTAVU: Marin Kuga, Martin Klobučar, Stjepan Klobučar, Karlo Bralić, Luka Pavelić, Karlo Žganec, Borna Balazić, Marko Milekić, Dino Došen, Dominik Mance, Hrvoje Ivan Milošević VODITELJ: Tomislav Kramarić

50:32

za iii. mjesto PRIMAG - GIMNAZIJALAC ČAKOVEC 50:32 za i. mjesto GIMNAZIJALAC ZAGREB - BROKERI 51:40

23

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije DATUM I MJESTO 9. 3. 2012., Sisak NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Dario Gec, Prof Sanja Radočaj, Prof. Helena Dobranić, Prof. Bore Kolaj, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Ekonomska škola Sisak 2 SŠ Ban Josip Jelačić 3 Gimnazija Bjelovar

REZULTATI BAN - MLADOST MLADOST - EKONOMIST MLADOST - MLADOST

35:21 21:56 36:53

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Ekonomist Ban Mladost

MJESTO Sisak Zaprešić Bjelovar

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD EKONOMIST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVANA ALAPIĆ, IVA STANEŠIĆ, KLARA BASARIĆ, ELVIRA ČAUŠEVIĆ, MAJA VRAČAN, IVANA MINANOV, MARIJA BORKOVIĆ, PETRA BAKRAN, NADIA HORVAT, DANIJELA DUMENČIĆ, JELENA MATIĆ, DOLLY PERKOVIĆ VODITELJ: HELENA DOBRANIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Đakovo DATUM I MJESTO 13. 3. 2012., Školska sportska dvorana Đakovo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mirna Rajle Brođanac Hajrudin Kurtagić, prof. Mirela Šunda, prof. Snježana Cindrić, prof. Nada Androić, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija A. G. Matoša Gimnazija Županja Ekonomska škola Požega Ekonomsko-birotehnička škola

POLUFINALNE UTAKMICE ŽUGI - EKONOMIK MLADOST '96 - OLYPIA UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŽUGI - MLADOST ‘96 UTAKMICA ZA 3. MJESTO EKONOMIK - OLYPIA
MJESTO Đakovo Županja Požega Slavonski Brod

44:41 56:47 35:44 68:45
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST ‘96
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost '96 Žugi Ekonomik Olypia

LUCIJA MIKULIĆ, PETRA ŠOLA, LORENA LELAS, JOSIPA ĆORIĆ, KATARINA KRIŽIĆ, JELENA DUVNJAK, MARIJA RADNIĆ, IIVONA JUKIĆ, NIKOLINA DUVNJAK, MARINA BLAŽEVIĆ, DORA KALAMUT, MATEA KUNA VODITELJ: MIRELA ŠUNDA, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Dubrovačko-neretvanske županije DATUM I MJESTO 16. 4. 2012., Sportska dvorana Dubrovnik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Martin Bogoje, predsjednik Anka Radić, Prof. Marijan Tepić, Prof. Franjo Medunić, Prof. Maro Puljić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Ekonomska škola Šibenik Ekonomska i trgovačka škola Srednja škola Jure Kaštelan Gimnazija Jurja Barakovića

POLUFINALNE UTAKMICE CRVENA HRVATSKA - GIMNAZIJA OMIŠKI GUSARI - EKONOMIST UTAKMICA ZA 1. MJESTO CRVENA HRVATSKA - EKONOMIST UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAZIJA - OMIŠKI GUSARI
MJESTO Šibenik Dubrovnik Omiš Zadar

56:44 29:48 47:50 32:40
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD EKONOMIST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Ekonomist Crvena Hrvatska Omiški gusari Gimnazija

MATEA MILOVAC, NIKOLINA MIHALJEVIĆ, MAJA STOJANOVIĆ, IVA CIGIĆ, SUZANA SMOLIĆ, IVANA DUJIĆ, SARA KOVAČ, KATJA DUJIĆ, ANA DUJIĆ, ANTONIA MALENICA, KLAUDIJA PERIŠA, PAULA PETRINA VODITELJ: MARIJAN TEPIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Fran Galović, Koprivnica DATUM I MJESTO 14. 3. 2012., Koprivnica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marina Tomac-Rojčević, Prof. Goran Hribar, Prof. Filip Šalamon, Prof. Jadranka Zgrablec, Prof. Suzana Trupković, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Fran Galović Gimnazija Čakovec Srednja škola Stjepan Ivšić Gospodarska škola Varaždin

POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAZIJALAC-KOPRIVNICA - VICTORIA GIMNAZIJALAC-ČAKOVEC - GOŠK UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAZIJALAC-KC - GIMNAZIJALAC-ČK UTAKMICA ZA 3. MJESTO VICTORIA - GOŠK
MJESTO Koprivnica Čakovec Orahovica Varaždin

56:20 26:12 48:19 38:16
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC-KOPRIVNICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac-Koprivnica Gimnazijalac-Čakovec Victoria Gošk

BOŽICA JEZERČIĆ, LUCIJA GOLUBIĆ, LUCIJA SUŠILOVIĆ, MARTINA PINTARIĆ, KLARA TIMARAC, LEA CAREK, LEA MEĐIMUREC, KATARINA RODEK, PETRA ŠIMUNIĆ, SARA ŠENVALD, JELENA RUK, SUZANA ZEKO VODITELJ: FILIP ŠALAMON, PROF.

24

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 20. 3. 2012., ŠD Dubrava, Gjure Prejca 2 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Branko Vdović Antonio Perić Petar Paradžik Jasna Hideg
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE III. gimnazija Športska gimnazija Prirodoslovna škola Vladimira Preloga VII. gimnazija

POLUFINALNE UTAKMICE III. GIMNAZIJA - VIKTORIJA LABOS - ŠPOGI UTAKMICA ZA 1. MJESTO III. GIMNAZIJA - ŠPOGI UTAKMICA ZA 3. MJESTO VIKTORIJA - LABOS
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

60:44 21:26 55:30 23:43
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a III.Gimnazija Špogi Labos Viktorija

MATEA PLEŠ, LANA PAČKOVSKI, INJA BUTINA, SARA FUMIĆ, RUŽICA DŽANKIĆ, KATARINA MATIJEVIĆ, TEA PRIBANIĆ, ANA MARIJA PERIĆ, PETRA RAMLJAK, ARIANA MARTEK STELLA FUMIĆ, SARA HORVAT VODITELJ: ANTONIO PERIĆ

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola gimnazija Gospić DATUM I MJESTO 11. 4. 2012., Gospić NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Dubravko Mesić, tajnik ŽŠŠS Dragutin Furdek, Prof. Sanja Cvitić, Prof. Josip Štampar, Prof. Goran Pankas, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Ekonomska škola Mije Mirkovića Srednja škola Duga Resa Gimnazija Gospić

POLUFINALNE UTAKMICE VINICA - SREDNJOŠKOLAC GIMGOS - EKONOMIST UTAKMICA ZA 1. MJESTO SREDNJOŠKOLAC - EKONOMIST UTAKMICA ZA 3. MJESTO VINICA - GIMGOS
MJESTO Pazin Rijeka Duga Resa Gospić

26:71 38:40 56:44 26:22
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Srednjoškolac Ekonomist Vinica Gimgos

LEA MILETIĆ, MARTINA BURETIĆ, KATARINA BELAC, IRIJANA FLEGAR, LETIZIA GRŽINIĆ, ANTONIA ĆUS, MAJA OPAŠIĆ, LUCIJA JEDREJČIĆ, VIKTORIJA JURIĆ, IRENA SUČEVIĆ, IVA FABRIS VODITELJ: SANJA CVITIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
KOŠARKA - SREDNJE ŠKOLE
DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Gradska dvorana Novigrad

KOORDINATOR NATJECANJA NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Marko Soldo predsjednik Povjerenstva 2. Helena Dobranić 3. Marijan Tepić 4. Sanja Cvitić 5. Marko Müller 6. Filip Šalamon 7. Antonio Perić Gordana Šabić Todorić

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a
III. GIMNAZIJA EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK GIMN. I STRUK. ŠKOLA J. DOBRILE GIMNAZIJA A.G.MATOŠA EKONOMSKA ŠKOLA SISAK GIMNAZIJA FRAN GALOVIĆ III. GIMNAZIJA EKONOMIST ŠIBENIK SREDNJOŠKOLAC MLADOST '96 EKONOMIST SISAK GIMNAZIJALAC-KOPRIVNICA ZAGREB ŠIBENIK PAZIN ĐAKOVO

MJESTO

GRUPA A i. kolo III. GIMNAZIJA - MLADOST ‘96 ii. kolo
GIMNAZIJALAC KC- III.GIMNAZIJA

70:31 31:76 48:42

SISAK KOPRIVNICA

iii. kolo
MLADOST ‘96 - GIMNAZIJALAC KC

GRUPA B i. kolo
EKONOMIST SIS - SREDNJOŠKOLAC

48:72 92:17 51:75

ii. kolo EKONOMIST ŠIB - EKONOMIST SIS iii. kolo
SREDNJOŠKOLAC - EKONOMIST ŠIB

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice III. GIMNAZIJA - SREDNJOŠKOLAC 82:45 2. utakmica poluzavršnice
MLADOST ‘96 - EKONOMIST ŠIBENIK

30:78 58:40 40:72

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD III. GIMNAZIJA NASTUPILA JE U SASTAVU: Petra Ramljak, Ana Marija Perić, Tea Pribanić, Katarina Matijević, Ružica Džankić, Kristina Sušac, Inja Butina, Lana Pačkovski, Matea Pleš, Sara Horvat, Stela Fumić, Ariana Martek. VODITELJ: Antonio Perić

za iii. mjesto SREDNJOŠKOLAC - MLADOST 96 za i. mjesto
EKONOMIST ŠIBENIK - III. GIMNAZIJA

25

4.3.3. reZuLTaTi

RUKOMET

26

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Stjepana Basaričeka DATUM I MJESTO 26. 3. 2012., Ivanić-Grad NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Viktor Berlan Dejana Bajsić Alma Šopić Željko Fort Stevo Pribić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ 22. lipnja OŠ Eugena Kumičića I. osnovna škola Bjelovar OŠ Krapinske Toplice

POLUFINALNE UTAKMICE PRVA - EUGEN KUMIČIĆ TOPLICE - POLET UTAKMICA ZA 1. MJESTO EUGEN KUMIČIĆ - POLET UTAKMICA ZA 3. MJESTO PRVA - TOPLICE
MJESTO Sisak Velika Gorica BJELOVAR Krapinske Toplice

12:15 17:26 15:18 18:14
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD POLET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Polet Eugen Kumičić Prva Toplice

IVAN PANJAN, ANTONIO JURKOVIĆ, IVAN ŽARKOVIĆ, MIHAEL DRAGOJEVIĆ, FRANKO VORKAPIĆ, MIHOVIL PINTARIĆ, MATIJA PRPIĆ, NIKŠA MRKŠIĆ, BARTOL JURKOVIĆ, JAKOV STANEŠIĆ, BORNA SEKULIĆ, FRANKO ŠAFRADIN, DENIS LUJIĆ, ZVONIMIR MATOŠ VODITELJ: ALMA ŠOPIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Požeško-slavonske županije DATUM I MJESTO 23. 3. 2012., Pakrac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Josip Neferović, nastavnik Josip Elez, Prof. Mirela Haber, Prof. Anđelko Lucić, Prof. Đuro Anđelković, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Frana Krste Frankopana OŠ Matija Antun Relković OŠ Bartola Kašića OŠ Braće Radića

POLUFINALNE UTAKMICE M. A. RELKOVIĆ - MLADOST FRANKOPAN - NOVOSELAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO M. A. RELKOVIĆ - FRANKOPAN UTAKMICA ZA 3. MJESTO MLADOST - NOVOSELAC
MJESTO Osijek Davor Vinkovci Pakrac

15:12 23:19 15:16 21:22
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠŠK FRANKOPAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Frankopan M. A. Relković Novoselac Mladost

DOMAGOJ GRIZELJ, KARLO KRALJEVIĆ, SANDRO KOLAR, DOMAGOJ BALOG, FILIP GABRIĆ, BORNA MANCI, TONI MARKO, MARIO IVANOVIĆ, MATIJA HAJDUKOVIĆ, JOSIP BENIĆ, MATIJA ŠTENC, ALEN ĐURITA, MILAN OPAČAK, IVAN BILUŠIĆ VODITELJ: MIRELA HABER, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA Županijski savez školskih športskih klubova Šibenik DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ive Labor, Prof. Miroslav Čačić, Prof. Nino Šešelj Siniša Duhović, Prof. Bore Vuković, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Don Mihovila Pavlinovića, OŠ Vodice OŠ Stanovi OŠ Stobreč KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gusar Okit Stanovi Stobreč

POLUFINALNE UTAKMICE GUSAR - STANOVI OKIT - STOBREČ UTAKMICA ZA 1. MJESTO GUSAR - OKIT UTAKMICA ZA 3. MJESTO STANOVI - STOBREČ
MJESTO Metković Vodice Zadar Stobreč

13:12 12:8 9:7 20:13
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GUSAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANTE RAMIĆ, MATE KOZINA, IVAN JAKIĆ, DINO JERKOVIĆ, DRAGAN JAKIĆ, NIKOLA RAMIĆ, MARTINO PEHAR, IVAN KONCUL, MARIN DODIG, VLATKO PETRIĆ, KRISTIJAN ĆERLEK, GRGO MARIN ŠIMOVIĆ, LUKA ĆUPIĆ, JOSIP VEKIĆ VODITELJ: NINO ŠEŠELJ

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Prelog DATUM I MJESTO 14. 3. 2012., Prelog NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marin Horvat, Prof. Božidar Žegarac, Prof. Zdenko Matijašić, Prof. Matija Rušak, Prof. Matija Hamelec, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE II. osnovna škola Varaždin OŠ Josipa Kozarca OŠ Prelog OŠ Đuro Ester

POLUFINALNE UTAKMICE ŠKOLARAC - DRUGA MLADOST - JUNIOR UTAKMICA ZA 1. MJESTO DRUGA - JUNIOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠKOLARAC - MLADOST
MJESTO Varaždin Slatina Prelog Koprivnica

13:21 15:18 18:16 12:21
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DRUGA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Druga Junior Mladost Školarac

FRANO VUJOVIĆ, DAMJAN KUKEC, LUKA GOTIĆ, LUKA LEVANIĆ, LOVRO LUKAVEČKI, BRUNO DOZET, SVEN TOT, DORIJAN GOLUB, FILIP OŽVALD, SILVESTAR MARINIĆ, LOVRO MAVREK, IVAN OBRLJAN, JAKOV TURK VODITELJ: ZDENKO MATIJAŠIĆ, PROF.

27

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 27. 3. 2012., ŠD Dubrava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Nikola Šandrk Nikola Šandrk Sandro Dervoz Ilija Jurendić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Ivana Mažuranića OŠ Malešnica OŠ Antuna Mihanovića OŠ Kreativan razvoj s pravom javnosti KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Feliks Malešnica Dubec Kreativac

POLUFINALNE UTAKMICE DUBEC - MALEŠNICA FELIKS - KREATIVAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO MALEŠNICA - FELIKS UTAKMICA ZA 3. MJESTO DUBEC - KREATIVAC
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

14:15 14:9 9:22 14:10
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD FELIKS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DAMIR ČIBARIĆ, ANTONIO GEČEVIĆ, SANEL JUSUFAGIĆ, MATIJA DODIĆ, NIKOLA IVANOVIĆ, MARCEL NOVAK, PETAR ŠILJEG, ANTE MALOČA, FILIP CURIŠ, NIKOLA KAMENAR, MIHAEL PLEŠ, MATEJ MANDIĆ, FILIP BUKOVEC, ANTONIO PERIĆ VODITELJ: NIKOLA ŠANDRK

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Prva osnovna škola DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Ogulin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Ranogajec, Prof. Vjekoslav Sardelić, Prof. Franko Sirotić, Prof. Darko Vukić, Prof. Vilko Susanj, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Zamet OŠ Vazmoslav Gržalja OŠ Ivane Brlić - Mažuranić OŠ dr. Jure Turića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Zamet Fontana Regoč Velebit

POLUFINALNE UTAKMICE REGOČ - ZAMET FONTANA - VELEBIT UTAKMICA ZA 1. MJESTO ZAMET - FONTANA UTAKMICA ZA 3. MJESTO REGOČ - VELEBIT
MJESTO Rijeka Buzet Ogulin Gospić

21:23 22:14 24:20 20:13
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ZAMET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TIN ŠKORIĆ, MARINO ŽEPINA, MARK MLINAR, FILIP MOČINIĆ, NIKO BAKOTA, ANTONIO TOMAŠ, GIAN-LUCA PRIŽMIĆ, EDI ZUBČIĆ, DOMINIK KRANJAC, ALEN MEMIĆ, DINO ISLAMOVIĆ, JOSIP GRBAC, MATEO KOLČEG, JOŠKO ČADEŽ VODITELJ: FRANKO SIROTIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
RUKOMET - OSNOVNE ŠKOLE
DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Intersport, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Željko Holer

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a
OŠ 22. LIPNJA OŠ IVANA MAŽURANIĆA OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA OŠ ZAMET II OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA POLET FELIKS FRANKOPAN ZAMET DRUGA GUSAR

MJESTO
SISAK ZAGREB OSIJEK RIJEKA VARAŽDIN METKOVIĆ

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Želimir Holer predsjednik povjerenstva 2. Alma Šopić 3. Nikola Šandrk 4. Martina Nikolić 5. Zdenko Matijašić 5. Vjekoslav Sardelić 7. Hrvoj Privšek

GRUPA A i. kolo POLET - DRUGA ii. kolo POLET - DRUGA iii. kolo DRUGA - FELIKS GRUPA B i. kolo GUSAR - FRANKOPAN ii. kolo ZAMET - GUSAR iii. kolo FRANKOPAN - ZAMET

16:9 16:15 13:16

11:21 15:10 19:14

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 10:8 FELIKS - ZAMET 2. utakmica poluzavršnice FELIKS - ZAMET
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD POLET NASTUPILA JE U SASTAVU: Zvonimir Matoš, Denis Lujić, Franko Šafardin, Borna Sekulić, Jakov Stanešić, Bartol Jurković, Nikša Mrkšić, Matija Prpić, Mihovil Pintarić, Franko Vorkapić, Mihael Dragojević, Ivan Žarković, Antonio Jurković, Ivan Panjan. VODITELJ: Alma Sopić, prof.

13:12 12:16 10:14

za iii. mjesto ZAMET - FRANKOPAN za i. mjesto FELIKS - POLET

28

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Stjepana Basaričeka DATUM I MJESTO 26. 3. 2012., Bjelovar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Vlatka Koletić Mladen Vojković Viktor Berlan Samson Štibohar Tanja Adamović
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Stjepana Basaričeka OŠ Mate Lovraka OŠ Ivanska OŠ Krapinske Toplice

POLUFINALNE UTAKMICE VIHOR - IVAN OBRLJAN TOPLICE - VIHOR IVANIĆ-GRAD UTAKMICA ZA 1. MJESTO VIHOR - VIHOR IVANIĆ-GRAD UTAKMICA ZA 3. MJESTO IVAN OBRLJAN - TOPLICE
MJESTO Ivanić-Grad Kutina Ivanska Krapinske Toplice

15:11 8:17 11:16 15:14
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VIHOR IVANIĆ-GRAD
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Vihor Ivanić-Grad Vihor Ivan Obrljan Toplice

LEA BOŠNJAKOVIĆ, DINA KUREŠIĆ, VELENA HAJDINOVIĆ, ANA MALEC, ENI KUREŠIĆ, DORIS HREN, PATRICIA HREN, PETRA VLAHEK, KARLA JUKIĆ, MIHAELA SLAVUJAC, LUCIJA, KRZNARIĆ, JOSIPA ŠIMIĆ, ANA SKOČEN, NIKOLINA MILJAN VODITELJ: VIKTOR BERLAN

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Brodsko-posavske županije DATUM I MJESTO 28. 3. 2012., Sportska dvorana Vijuš - Slavonski Brod NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Mario Matić, prof. Marijan Pirić Marina Bistrović
Nenad Čačić R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE VJEKOSLAV KLAIĆ - TOMISLAV LIPIK - DARDA UTAKMICA ZA 1. MJESTO TOMISLAV - DARDA UTAKMICA ZA 3. MJESTO VJEKOSLAV KLAIĆ - LIPIK
MJESTO Cerna Darda Garčin Lipik

11:18 11:14 16:13 14:4
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TOMISLAV
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IME ŠKOLE OŠ Matija Antun Reljković OŠ Darda OŠ Vjekoslav Klaić OŠ Lipik

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Tomislav Darda Vjekoslav Klaić Lipik

ELENA JURIŠIĆ, KATARINA HASTENTENFEL, JOSIPA MIŠKEI, GABRIJELA GAŠPAR, MAGDALENA ŠTRKALJ, ENA MARTINOVIĆ, VANESA DROBAC, NIKOLINA JURKOVIĆ, DEBORA LALIĆ, ANTONIJA TOMAŠEVIĆ, JOSIPA BOŽIĆ, NICOLE STEPIĆ, VALENTINA CINDRIĆ, VALENTINA LATIN VODITELJ: MARIJAN PIRIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Domovinske zahvalnosti Knin DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Knin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Margit Vrbičić, Prof. Frano Božić, Prof. Damir Bilonić Miroslav Čačić, Prof. Bibijana Batarilo, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Trilj OŠ Domovinske zahvalnosti OŠ Vladimir Nazor OŠ Stanovi KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Trilj Oluja Ploče Stanovi

POLUFINALNE UTAKMICE TRILJ - PLOČE OLUJA - STANOVI UTAKMICA ZA 1. MJESTO TRILJ - OLUJA UTAKMICA ZA 3. MJESTO PLOČE - STANOVI
MJESTO Trilj Knin Ploče Zadar

17:12 20:6 26:8 30:9
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TRILJ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVA ČOVIĆ, FILIPA ŠIPIĆ, ELENA ŠIPIĆ, KLARA LATINAC, ANTONIJA GILIĆ, GABRIJELA LIPOTIĆ POROGA, ANĐELA PLAZIBAT, IVNA BURAZIN, MIHAELA BILONIĆ, MIRNA ŠIPIĆ, IVANA BAKIĆ, MONIKA GILIĆ, KARLA ROGULJIĆ VODITELJ: DAMIR BILONIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Prelog DATUM I MJESTO 9. 3. 2012., Prelog NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marin Horvat, Prof. Vesna Hižman-Perošić, Prof. Božidar Žegarac, Prof. Nevesin Vusić, Prof. Matija Hamelec, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Prelog OŠ Vladimir Nazor OŠ Đuro Ester IV. Osnovna škola Varaždin

POLUFINALNE UTAKMICE MLADOST VIROVITICA - BELA IV ŠKOLARAC - MLADOST UTAKMICA ZA 1. MJESTO VIHOR - PODRAVAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠESTA - MLADOST
MJESTO Prelog Virovitica Koprivnica Varaždin

16:14 13:22 12:17 9:20
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Mladost Virovitica Školarac BELA IV

MATEJA NOVAK, KLARA RADMANOVIĆ, EVA ZIMPRICH, SABINA KOLENDA, BARBARA DELLADIO, JOSIPA GOLOMBOŠ, VIKTORIJA MIKLOŠKA, GLORIJA GRABANT, ELENA MARTINČEVIĆ, MAJA MARTINČEVIĆ, DORA LIPIĆ, ANA GLAVINA,NELA HANČIĆ, LORENA PALAČIĆ VODITELJ: BOŽIDAR ŽEGARAC, PROF.

29

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 27. 3. 2012., ŠD Dubrava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Ines Patafta Zrinka Gredelj Tolić Pero Nevistić Sani Markoč
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Brestje OŠ Luka OŠ Sesvetska Sopnica OŠ Brezovica

POLUFINALNE UTAKMICE BRESTJE - BREZOVICA TIGAR - SESVETSKA SOPNICA UTAKMICA ZA 1. MJESTO BRESTJE - TIGAR UTAKMICA ZA 3. MJESTO BREZOVICA - SESVETSKA SOPNICA
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

12:11 24:14 13:10 12:14
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BRESTJE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Brestje Tigar Sesvetska Sopnica Brezovica

ANA GADŽE, ANAMARIJA KOŽIĆ, DORA EGRECI, IVANA JOSIPOVIĆ, LUCIJA PERAICA, LUCIJA BEŠEN, MARIJA ĐURIĆ, MARTINA RAZUM, MIA TUPEK, MIA BOŠNJAK, PAULINA KELAVA, VERONIKA BUKAL, VLATKA ŽAJA VODITELJ: ZRINKA GREDELJ TOLIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Prva osnovna škola DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Ogulin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Zvonimir Ranogajec, Prof. Kristina Buturajac, Prof. Edi Labinjan, Prof. Zvonimir Kutija, Prof. Josipa Marelić, Prof.

POLUFINALNE UTAKMICE GRABRIK - USKOK FONTANA - DELFIN UTAKMICA ZA 1. MJESTO GRABRIK - DELFIN UTAKMICA ZA 3. MJESTO USKOK - FONTANA
MJESTO Novi Vinodolski Karlovac Buzet Senj

19:9 15:16 17:21 9:18
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DELFIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE OŠ Ivana Mažuranića OŠ Grabrik OŠ Vazmoslav Gržalja OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Delfin Grabrik Fontana Uskok

ANA SVETIĆ, DORIS DJAK, ANTONIJA BUTKOVIĆ, TINA VERGIĆ, IVA TOMIĆ, MATRIJETA LEKAJ, KARLA MARTULAŠ, STELA BUTORAC, ANA MALEŠEVIĆ, PETRA FILIPOVIĆ, LEA DŽAJKIĆ, MIHAELA DUŠEK VODITELJ: ZVONIMIR KUTIJA, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
RUKOMET - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE DATUM I MJESTO
3.- 4. i 7.- 8. 5. 2012., Intersport, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Anto Dragić

R. BR.
1 2 3 4 5 5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
DELFIN MLADOST TRILJ BRESTJE VIHOR TOMISLAV

MJESTO
NOVI VINODOLSKI PRELOG TRILJ SESVETE IVANIĆ-GRAD CERNA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Anto Dragić Predsjednik povjerenstva 2. Zrinka Gredelj Tolić 3. Božidar Žegarac 4. Viktor Berlan 5. Damir Bilonić 6. Zvonimir Kutija 7. Marijan Pirić

OŠ IVANA MAŽURANIĆA OŠ PRELOG OŠ TRILJ OŠ BRESTJE OŠ STJEPANA BASARIČEKA OŠ MATIJA ANTUN RELJKOVIĆ

GRUPA A i. kolo VIHOR - TRILJ ii. kolo BRESTJE - VIHOR iii. kolo TRILJ - BRESTJE GRUPA B i. kolo TOMISLAV - MLADOST ii. kolo TOMISLAV - MLADOST iii. kolo MLADOST - DELFIN

10:18 15:10 13:17

16:17 20:16 15:21

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice BRESTJE - MLADOST 14:17 2. utakmica poluzavršnice TRILJ - DELFIN
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DELFIN NASTUPILA JE U SASTAVU: Mihaela Dušek, Lea Džajkić, Petra Filipović, Ana Malešević, Stela Butorac, Karla Martulaš, Marijeta Lekaj, Iva Tomić, Tina Vergić, Antonija Butković, Doris Djak, Ana Svetić. VODITELJ: Zvonimir Kutija

18:25 13:23 10:19

za iii. mjesto BRESTJE - TRILJ za i. mjesto MLADOST - DELFIN

30

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Ivan Švear, Ivanić-Grad DATUM I MJESTO 13. 3. 2012., Ivanić-Grad NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Antonijo Pokas, prof. kinez. Velibor Balabanović, prof. TZK Goran Bobić, prof. TZK Miroslav Komar, prof. TZK Emina Kostecki Radić, prof. TZK
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SŠ Ivan Švear SŠ Tina Ujevića Gimnazija Bjelovar Gimnazija Antuna Gustava Matoša

POLUFINALNE UTAKMICE MLADOST IVANIĆ GRAD - VICTORIA AUGUSTIN - MLADOST BJELOVAR UTAKMICA ZA 1. MJESTO MLADOST IVANIĆ GRAD - AUGUSTIN UTAKMICA ZA 3. MJESTO VICTORIA - MLADOST BJELOVAR
MJESTO Ivanić-Grad Kutina Bjelovar Zabok

20:11 16:15 18:12 14:22
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST IVANIĆ-GRAD
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost-Ivanić Grad Augustin Mladost Bjelovar Victoria

LUJO BILANDŽIĆ, KARLO GRGIĆ, ZORAN JANKOVIĆ, FILIP KRIŽANIĆ, MATEO LUKAČEC, FRAN MARKIĆ, JOSIP NOVAKOVIĆ, DOMAGOJ PAVLOVIĆ, LEON REŠETAR, MARKO ŠOŠTARČIĆ, KREŠIMIR ŠTEFANOVIĆ, KREŠIMIR VLAHEK, FILIP VUČELIĆ, JURE ŽILIĆ VODITELJ: GORAN BOBIĆ, PROF. TZK

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Brodsko-posavske županije DATUM I MJESTO
23. 3. 2012., Nastavno sportska dvorana Elektrotehničke i ekonomske škole - Nova Gradiška

POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAZIJALAC - GYMNICUS ELEKTROTEHNIČAR - EKONOMIK UTAKMICA ZA 1. MJESTO GYMNICUS - ELEKTROTEHNIČAR UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAZIJALAC - EKONOMIK
MJESTO Nova Gradiška Osijek Vukovar Požega

16:21 17:9 17:18 13:9
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ELEKTROTEHNIČAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Davor Šijanović Aleksandar Jović, prof. Hajrudin Kurtagić Arman Schussler
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Elektrotehnička i Ekonomska škola I. Gimnazija Osijek Gimnazija Vukovar Ekonomska škola

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Elektrotehničar Gymnicus Gimnazijalac Ekonomik

MATEJ MILETIĆ, ANTONIO STRINAVIĆ, MARIN MARJANOVIĆ, FILIP PRŠA, EMIL MIHIĆ, IVAN MARJANOVIĆ, ZDENKO PAVLOVIĆ, LEONARDO ZOVKIĆ, MARIO ČMELJEŠEVIĆ, TOMISLAV VLAOVIĆ, MIHAEL PETRANOVIĆ, GABRIJEL STRINAVIĆ VODITELJ: ALEKSANDAR JOVIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Splitsko-dalmatinske županije DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Želimir Holer Darko Međimorec, Prof. Milivoj Kobal, Prof. Dubravko Hozjak, Prof. Goran Rihtarić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SŠ Jure Kaštelan Srednja škola Metković Medicinska škola Ante Kuzmanića Medicinska i kemijska škola

POLUFINALNE UTAKMICE VIRUSI - OMIŠKI GUSARI NARONA - MEDICINAR UTAKMICA ZA 1. MJESTO OMIŠKI GUSARI - NARONA UTAKMICA ZA 3. MJESTO VIRUSI - MEDICINAR
MJESTO Omiš Metković Zadar Šibenik

16:18 16:8 20:17 18:13
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OMIŠKI GUSARI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Omiški gusari Narona Virusi Medicinar

IVAN MIMICA, DINO BANOVIĆ, FRANE MILJAK, MARINO KOBAČIĆ, MARKO ČORIĆ, MARKO MALENČIĆ, MARINO GRGAT, DUJE TAFRA, MATEJ POCRNJA, IVAN POCRNJA, IVAN PAVAO BILANOVIĆ, MARIN TERZIĆ VODITELJ: STIPE MEKINIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Virovitičko-podravske županije DATUM I MJESTO 29. 3. 2012., Virovitica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ana Rajner Vladimir Canjuga Goran Rihtarić Mirna Rončević Juraj Delladio
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gospodarska škola Varaždin Obrtnička škola Koprivnica Gimnazija Petra Preradovića Tehnička škola Čakovec

POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAZIJA - OBRTNIK GOŠK - TIOŠ UTAKMICA ZA 1. MJESTO OBRTNIK - GOŠK UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAZIJA - TIOŠ
MJESTO Varaždin Koprivnica Virovitica Čakovec

14:16 23:17 16:21 27:22
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GOŠK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GOŠK Obrtnik Gimnazija TIOŠ

SVEN STRUŠKI,GORAN VUGRINEC, PATRIK JURIŠAK, BRUNO VARŠIĆ, LUKA TROJKO, IGOR BALAŽINEC, SAŠA KAMENAR, DENIS BOGOVIĆ, DOMAGOJ HAJSOK, IVAN MALIŠA, MATIJA MARTINOVIĆ, DANIJEL MELNJAK, PATRIK HRMAN, ROBI ŠPOLJARIĆ VODITELJ: MILIVOJ KOBAL, PROF.

31

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 20. 3. 2012., SD Dubrava, Gjure Prejca 2 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Ivan Jira Zoran Galić Nikola Šandrk Željka Koluder
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE III. Gimnazija Srednja škola Sesvete XV. Gimnazija XII. Gimnazija KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a III. Gimnazija Um Spin Dugi

POLUFINALNE UTAKMICE DUGI - UM SPIN - III. GIMNAZIJA UTAKMICA ZA 1. MJESTO UM - III. GIMNAZIJA UTAKMICA ZA 3. MJESTO DUGI - SPIN
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

8:14 13:14 14:21 0:10
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD III GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SVEN LJUBIČIĆ, IVAN SLUNJSKI, GRGUR BULOVIĆ, LUKA GALIĆ, DANIJEL DUJMOVIĆ, DOMINIK BRKIĆ, MATEO SEFERI, KREŠIMIR KVESIĆ, DINO VOLARIĆ, MATIJA MARKAS, JOSIP LEKO, MARKO MIHALJEVIĆ, FRAN BAŠIĆ, FILIP MILAK VODITELJ: ZORAN GALIĆ

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Rukometni savez Primorsko-goranske županije DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Rijeka, Centar Zamet NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Vojmir Turak, prof. Tatjana Juričić Sreten Petraš, Prof. Nenad Eminović Franjo Ivanišević, Prof.
R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE ELEKTRON - MEDICINAR SENIA - MLADOST UTAKMICA ZA 1. MJESTO ELEKTRON - MLADOST UTAKMICA ZA 3. MJESTO MEDICINAR - SENIA
MJESTO Rijeka Rovinj Senj Karlovac

23:10 13:19 15:14 17:23
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ELEKTRON
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Elektron SŠ Zvane Črnje Mladost SŠ Pavla Rittera Vitezovića u Senju Senia Medicinska škola Medicinar

FILIP BARIČEVIĆ, KRISTIAN PERUŠIĆ, ROMANO ŠĆULAC, FILIP ŠKRLJ, MARKO VUJOVIĆ, LUKA MIŠKULIN, DRAŽEN SERTIĆ, DAMIR SERTIĆ, MATEO MAVRINAC, MATKO VUKIĆ, LUKA NOVINC, FRANKO TOMIĆ, DOMINIK ACALINOVIĆ, HRVOJE DRVENŠEK VODITELJ: SRETEN PETRAŠ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
RUKOMET - SREDNJE ŠKOLE
DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Intersport, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Želimir Holer

R. BR.
1 2 3 4 5 5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a
SŠ IVAN ŠVEAR III. GIMNAZIJA SŠ ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO SŠ JURE KAŠTELAN GOSPODARSKA ŠKOLA VARAŽDIN ELEKTROTEHNIČKA I EKONOMSKA ŠKOLA MLADOST III.GIMNAZIJA ELEKTRON OMIŠKI GUSARI GOŠK ELEKTROTEHNIČAR

MJESTO
IVANIĆ-GRAD ZAGREB RIJEKA OMIŠ VARAŽDIN NOVA GRADIŠKA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Želimir Holer Predsjednik povjerenstva 2. Nikola Tomić 3. Zoran Galić 4. Goran Bobić 5. Marino Ledenko 6. Sreten Petraš 7. Aleksandar Jović

GRUPA A i. kolo ELEKTROTEHNIČAR - III. GIMNAZIJA 9:18 ii. kolo OMIŠKI GUSARI - ELEKTROTEHNIČAR 22:12 iii. kolo III. GIMNAZIJA - OMIŠKI GUSARI 21:10

GRUPA B i. kolo GOŠK - MLADOST IVANIĆ-GRAD 15:19 ii. kolo ELEKTRON - GOŠK iii. kolo
MLADOST IVANIĆ-GRAD - ELEKTRON 17:7

16:11

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice 18:12 III. GIMNAZIJA - ELEKTRON 2. utakmica poluzavršnice
OMIŠKI GUSARI - MLADOST IVANIĆ-GRAD 14:15

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST IVANIĆ-GRAD NASTUPILA JE U SASTAVU: Krešimir Štefanović, Leon Rešetar, Domagoj Pavlović, Josip Novaković, Mateo Matijević, Fran Markić, Mateo Lukačec, Filip Križanić, Zoran Janković, Karlo Grgić, Lujo Bilandžić, Filip Vučelić, Krešimir Vlahek, Marko Šoštarčić. VODITELJ: Goran Bobić

za iii. mjesto ELEKTRON - OMIŠKI GUSARI za i. mjesto

20:18

III. GIMNAZIJA - MLADOST IVANIĆ GRAD 11:16

32

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad DATUM I MJESTO 13. 3. 2012., Ivanić-Grad NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Bobić, Prof. TZK Sanja Radočaj, Prof. TZK Mirjana Prelec, Prof. TZK Ivan Vrhovec, Prof. TZK Helena Dobranić, Prof. TZK
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SŠ Dugo Selo Ekonomska škola Sisak Gimnazija Bjelovar SŠ Zabok

POLUFINALNE UTAKMICE MLADOST - MARTIN GROM - EKONOMIST UTAKMICA ZA 1. MJESTO MARTIN - EKONOMIST UTAKMICA ZA 3. MJESTO MLADOST - GROM
MJESTO Dugo Selo Sisak Bjelovar Zabok

23:25 13:17 20:14 23:22
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MARTIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Martin Ekonomist Mladost Grom

KATARINA KAMPIĆ, TEA IVAK, ANDREA PINTAR, IVANA KIRIN, ANA IVANDA, JELENA KUPREŠAK, JOSIPA MAMIĆ, SANDRA REMENAR, STELA JAKŠIĆ, LEONARDA ŽERJAVIĆ, ANTONIA VUKŠAN VODITELJ: MIRJANA PRELEC, PROF. TZK

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Zdravstvena i veterinarska škola Dr. Andrija Štampar, Vinkovci DATUM I MJESTO 6. 3. 2012., Vinkovci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Gagro, voditelj Alen Čmeljašević Mirela Šunda Marko Vujnović Antun Pavlović
R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE MLADOST '96. - GIMNAZIJALAC MEDIVET - GIMNAZIJA UTAKMICA ZA 1. MJESTO MLADOST ‘96. - MEDIVET UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJA
MJESTO Đakovo Vinkovci Slavonski Brod Požega

18:8 20:8 14:13 12:6
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST ‘96.
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Gimnazija A. G. Matoša Mladost '96. Zdravstv. i veterin. škola Dr. Andrije Štampara Medivet Gimnazija Matija Mesić Gimnazijalac Gimnazija Gimnazija

VLATKA TOKIĆ, MARIJA MATASOVIĆ, IVANA ZIRN, MARINA TADIĆ, HELENA PRSKALO, MARIJA PENAVA, LUCIJA BOGDANOVIĆ, HELENA BARIĆ, IVA PRSKALO, MARIJA PERIĆ, MARINA PERIĆ, BERNARDA BUŠIĆ, DANIJELA MARAS, ANAMARIJA VUKOVIĆ VODITELJ: MIRELA ŠUNDA

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO-DALAMATINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Splitsko-dalmatinske županije DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Poljak, Prof. Josip Malbaša, Prof. Ante Marević, Prof. Jadranka Duvančić, Prof. Dario Lapić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SŠ Fra Andrije Kačića Miošića SŠ Lovre Montija Srednja strukovna škola bana Josipa Jelačića Gimnazija Vladimira Nazora

POLUFINALNE UTAKMICE LOVRE MONTI - BAN JOSIP JELAČIĆ V. NAZOR - PLOČA UTAKMICA ZA 1. MJESTO OLUJA - TRILJ UTAKMICA ZA 3. MJESTO ZADARSKI OTOCI - PLOČE
MJESTO Ploče Knin Sinj Zadar

20:17 11:20 17:20 22:20
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PLOČA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Ploča Lovre Monti Ban Josip Jelačić V. Nazor

LUCIJA BATUR, RENATA KEŽIĆ, LUCIJA PAVLOVIĆ, ELIZABETA DOMIĆ, ANĐELA MARINOVIĆ, VINKICA ŽDERIĆ, MATEA NIKOLAC, MIA ZDOVC, PAVA ŽDERIĆ, VALENTINA BLAŽEVIĆ, ENA TOLJ VODITELJ: ANTE MAREVIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Virovitičko-podravske županije DATUM I MJESTO 27. 3. 2012., Koprivnica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Želimir Holer Dubravka Kunić, Prof. Suzana Trupković, Prof. Tamara Tomiša-Gečić, Prof. Josip Knežević, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Gimnazija Petra Preradovića Gospodarska škola Varaždin Srednja škola Koprivnica

POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAZIJA - GOŠK SREDNJOŠKOLAC - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO GOŠK - SREDNJOŠKOLAC
MJESTO Čakovec Virovitica Varaždin Koprivnica

13:12 9:14 5:16 18:13
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac Gimnazija GOŠK Srednjoškolac

IRA RESMAN, HANA LAPTOŠ, SNJEŽANA KODBA, SANDRA TRSTENJAK, ANJA ŽVORC, PAULA POSAVEC, STELA POSAVEC, TENA HORVAT, KLARA VINKOVIĆ, LANA POSAVEC, BLAŽENKA BARLOVIĆ, ELA HORVAT, TEA TOMPOŠ, INES HORVAT VODITELJ: SUZANA TRUPKOVIĆ, PROF.

33

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 20. 3. 2012., SD Dubrava, Gjure Prejca 2 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Verica Dervoz Nino Marković Kristian Plazibat Željka Koluder
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Športska gimnazija Srednja škola Sesvete XVI. Gimnazija Prirodoslovna škola Vladimira Preloga

POLUFINALNE UTAKMICE UM - XVI. GIMNAZIJA ŠPOGI - LABOS UTAKMICA ZA 1. MJESTO UM - ŠPOGI UTAKMICA ZA 3. MJESTO USKOK - FUNTANA
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

24:9 14:12 15:16 21:13
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Špogi Um XVI. gimnazija Labos

NIKA MILETIĆ, SARA DEJANOVIĆ, NELA ŽUŽIĆ, AMALIJA CURMAN, LORINA ŠKELJO, LEONA KAZIĆ, DOROTEA PREVENDAR, BERNARDA ČALUŠIĆ, KATARINA VUJANOVIĆ, MATEA SERTIĆ, ANDREA PAVKOVIĆ, IVA BURIĆ, IVA MATUŠEK, NADIA BOULAMIA VODITELJ: IVAN JIRA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Rukometni savez Primorsko-goranske županije DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Rijeka, Centar Zamet NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Vojmir Turak, prof. Ivan Ban Siniša Latković, prof. Ljiljana Štingl
R. BR. 1 2 3 IME ŠKOLE PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA, SŠ Mate Blažine Labin Ekonomsko-turistička škola -

REZULTATI GIMNAZIJALAC - EKONOMIST DUGA - EKONOMIST GIMNAZIJALAC - DUGA

18:10 12:7 18:12

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac Duga Ekonomist -

MJESTO Rijeka Labin Karlovac -

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IRMA ZORIĆ, NERA NALIĆ, ANAMARIA ZORICA, MIA STEFANOVIĆ, ISABELLA LAZARIN, ANA PAUREVIĆ, PETRA MIŠ-ČAK, SARA NALIĆ, EMINA BRADARIĆ, DANIELA TATALOVIĆ, ĆAMILA MIĆIJEVIĆ, HELENA STANIĆ VODITELJ: SINIŠA LATKOVIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
RUKOMET - SREDNJE ŠKOLE
IME ŠKOLE DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Intersport, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Anto Dragić

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
PLOČA MLADOST '96. PLOČE ĐAKOVO RIJEKA ČAKOVEC ZAGREB

MJESTO

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Anto Dragić Predsjednik povjerenstva 2. Siniša Latković 3. Nino Marković 4. Ante Marević 5. Mirela Šunda 6. Mirjana Prelec 7. Suzana Trupković

SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA GIMNAZIJA A. G. MATOŠA

PRVA RIJEČKA HRVATSKA GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC RI GIMNAZIJA ČAKOVEC GIMNAZIJALAC ČK ŠPORTSKA GIMNAZIJA ŠPOGI SREDNJA ŠKOLA DUGO SELO MARTIN

GRUPA A i. kolo GIMNAZIJALAC ČK - MARTIN ii. kolo MLADOST ‘96. - GIMNAZIJALAC ČK

19:8 7:8

DUGO SELO

iii. kolo MLADOST ‘96. - GIMNAZIJALAC ČK 14:22 GRUPA B i. kolo PLOČA - GIMNAZIJALAC RI ii. kolo ŠPOGI - PLOČA iii. kolo GIMNAZIJALAC RI - ŠPOGI

13:18 12:19 13:15

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice GIMNAZIJALAC ČK - PLOČA 10:11 2. utakmica poluzavršnice MLADOST ‘96. - GIMNAZIJALAC RI 15:14 za iii. mjesto
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PLOČE NASTUPILA JE U SASTAVU: Ena Tolj, Valentina Blažević, Pava Žderić, Mia Zdovc, Matea Nikolac, Vinkica Žderić, Anđela Marinović, Elizabeta Domić, Lucija Pavlović, Renata Kežić, Lucija Batur. VODITELJ: Ante Marević

GIMNAZIJALAC ČK - GIMNAZIJALAC RI 11:14

za i. mjesto PLOČA - MLADOST ‘96.

15:13

34

4.3.4. reZuLTaTi

ODBOJKA

35

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Bedekovčina DATUM I MJESTO 22. 3. 2012., Bedekovčina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tatjana Tuđa, Prof. Stevo Pribić, Prof. Pepo Pezer, Prof. Andrija Krmek, Prof. Željko Štefša, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Davorina Trstenjaka OŠ Vladimira Nazora OŠ Eugena Kumičića OŠ Ksavera Šandora Gjalskog

POLUFINALNE UTAKMICE ZABOK - POLET EUGEN KUMIČIĆ - UNA UTAKMICA ZA 1. MJESTO POLET - UNA UTAKMICA ZA 3. MJESTO ZABOK - EUGEN KUMIČIĆ
MJESTO Hrvatska Kostajnica Daruvar Velika Gorica Zabok

1:2 0:2 0:2 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD UNA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Una Polet Eugen Kumičić Zabok

TONI ZELIĆ, TONI PAHLJINA, ANTONIO SEDIĆ, RUDOLF SEIDL, DOMINIK GALIĆ, ĐURO BRANDIĆ, PAVLE PAVIŠIĆ, BOŽIDAR ARLOVIĆ, PATRIK HAJDUKOVIĆ, GABRIJEL GAVRAN VODITELJ: PERO PEZER, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ August Cesarec DATUM I MJESTO 5. 3. 2012., Ivankovo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivan Barunčić Dario Pisker Mirela Haber Igor Miličević Ivan Petrušić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Frana Krste Frankopana, OŠ Bogoslav Šulek OŠ Julija Kempfa OŠ August Cesarec

POLUFINALNE UTAKMICE FRANKOPAN - SLOGA SPORTING - MLADOST UTAKMICA ZA 1. MJESTO FRANKOPAN - SPORTING UTAKMICA ZA 3. MJESTO SLOGA - MLADOST
MJESTO Osijek Slavonski Brod Požega Ivankovo

2:1 2:1 2:0 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD FRANKOPAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Frankopan Sporting Sloga Mladost

ANTONIO ŽULJ, DOMAGOJ GRIZELJ, MATIAS LAMZA, KARLO KRALJEVIĆ,MARKO ŠOŠTARIĆ, MARKO IVANKOVIĆ, STEFAN VOJVODIĆ, IGOR VUČKO, BRUNO MARUŠIĆ, VESELKO RAŠIĆ, MATIJA HAJDUKOVIĆ VODITELJ: MIRELA HABER

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Dubrovačko-neretvanske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., OŠ Mokošica, Dubrovnik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Martin Bogoje, predsjednik Marko Matas, Prof. Paskval Skelin, Prof. Mario Miličić, Prof. Darinka Kotlar, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Vidici OŠ Smiljevac OŠ Ostrog OŠ Mokošica KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Vidici Galeb Ostrožići Ombla

POLUFINALNE UTAKMICE OMBLA - GALEB OSTROŽIĆI - VIDICI UTAKMICA ZA 1. MJESTO GALEB - VIDICI UTAKMICA ZA 3. MJESTO OMBLA - OSTROŽIĆI
MJESTO Šibenik Zadar Kaštel Lukšić Dubrovnik

0:2 1:2 1:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VIDICI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KREŠO BAGIĆ, JOSIP OLIVARI, MIHOVIL PAVEŠKOVIĆ, IVAN PLENČA, VICE ŠUPERBA, LOVRO BRALIĆ, JOSIP KUNČIĆ, FILIP BEČIĆ, GRGO SKELIN, ZVONIMIR BURAZER PAVEŠKOVIĆ, LOVRE BURAZER PAVEŠKOVIĆ, JOSIP PLENČA VODITELJ: PASKVAL SKELIN, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Nedelišće DATUM I MJESTO 29. 2. 2012., Nedelišće NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Željko Jagec, Prof. Tanja Vincek, Prof. Zlatko Sir, Prof. Darinka Šimunčić, Prof. Borivoje Kocić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Dr. Ivana Novaka Macinec, OŠ Eugena Kumičića OŠ Metel Ožegović OŠ Ljudevita Modeca KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gromovi Slatina Jastreb Izvor

POLUFINALNE UTAKMICE IZVOR - SLATINA GROMOVI - JASTREB UTAKMICA ZA 1. MJESTO SLATINA - GROMOVI UTAKMICA ZA 3. MJESTO IZVOR - JASTREB
MJESTO Macinec Slatina Radovan Križevci

1:2 2:0 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GROMOVI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

VEDRAN DAVID, VANJA MARCIUŠ, FILIP STRAHIJA, DOMINIK POTOČNIK, DAVID ZAKOIĆ, PATRIK ŽLIČAR, KARLO LESKOVAR, BENJAMIN BRATKOVIĆ VODITELJ: ZLATKO SIR, PROF.

36

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 27. 3. 2012., ŠD Dubrava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Natalia Radanović Zvonimir Bićanić Damir Štokić Miroslav Levarda
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Marina Držića OŠ Mate Lovraka OŠ Braće Radić OŠ Ivana Gorana Kovačića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Vidra Lovrak Botinec Galeb

POLUFINALNE UTAKMICE VIDRA - GALEB BOTINEC - LOVRAK UTAKMICA ZA 1. MJESTO VIDRA - LOVRAK UTAKMICA ZA 3. MJESTO GALEB - BOTINEC
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

2:0 0:2 2:1 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VIDRA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMINIK KIRIN, MARKO FERBER, MARKO DEMO, MARKO PLAVANJAC, BORNA RIBIĆ, VANJA BELOŠEVIĆ, BORNA RAJZER, IGOR ŠAPINA, ANTE PERIĆ, PETAR SELAK, VEDRAN HERNAUS, IGOR PERKOVIĆ, DAVID SABOLEK VEŠLIGAJ, LUKA TOMIĆ VODITELJ: ZVONIMIR BIČANIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Odbojkaški savez Primorsko-goranske županije DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Mavrinci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Velimir Liverić Eduard Prijić, Prof. Zlatko Đelatić Roberto Krevatin Milan Radmanović
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Dubovac OŠ Dr. Franje Tuđmana OŠ Rikard Katalinić Jeretov OŠ Jurja Dobrile

POLUFINALNE UTAKMICE POVRATAK - GALEB DUBOVAC - R. K. JERETOV UTAKMICA ZA 1. MJESTO POVRATAK - DUBOVAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO GALEB - R. K. JERETOV
MJESTO Karlovac Lički Osik Opatija Rovinj

2:1 2:1 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DUBOVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Dubovac Povratak R. K. Jeretov Galeb

BRUNO GOJAK, KARLO GOJAK, LOVRO FIŠIĆ,FRAN PAVLOVIĆ, DINO ŠUMAR, DARIO DUKOVČIĆ, MIHOVIL MOŠKUN, DINO RADOČAJ, DOMINIK ČAVLOVIĆ, DINO TRPČIĆ, ANDRO FIŠIĆ, TONI MLINAC VODITELJ: ZLATKO ĐELATIĆ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
ODBOJKA - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE
OŠ VIDICI OŠ MARINA DRŽIĆA OŠ DAVORINA TRSTENJAKA OŠ DR. IVANA NOVAKA OŠ DUBOVAC OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA

DATUM I MJESTO
4. i 5. svibnja 2012., Veli Jože, Poreč

KONAČAN POREDAK EKIPA
R. BR. 1 2 3 4 5 5 IME ŠŠD-a
VIDICI VIDRA UNA GROMOVI DUBOVAC FRANKOPAN

KOORDINATOR NATJECANJA
Gianni Ottochian

MJESTO
ŠIBENIK ZAGREB HRVATSKA KOSTAJNICA MACINEC KARLOVAC OSIJEK

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Gianni Ottochian Predsjednik povjerenstva 2. Zvonimir Bogdanović 3. Zlatko Sir 4. Paskval Skelin 5. Zlatko Đelatić 6. Pepo Pezer 7. Zvonimir Bogdanović

GRUPA A i. kolo VIDRA - VIDICI ii. kolo DUBOVAC - VIDRA iii. kolo VIDICI - DUBOVAC GRUPA B i. kolo UNA - FRANKOPAN ii. kolo GROMOVI - UNA iii. kolo FRANKOPAN - GROMOVI

0:2 1:2 2:0

2:0 2:1 2:1

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice VIDICI - GROMOVI 2:0 2. utakmica poluzavršnice VIDRA - UNA
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VIDICI NASTUPILA JE U SASTAVU: Lovre Burazer Pavešković, Zvonimir Burazer Pavešković, Grgo Skelin, Filip Bačić, Josip Kunčić, Lovro Bralić, Vice Šuperba, Ivan Plenča, Mihovil Pavešković, Josip Olivani, Krešo Bagić. VODITELJ: Paskval Skelin

2:0 2:1 2:0

za iii. mjesto UNA - GROMOVI za i. mjesto VIDICI - VIDRA

37

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Bedekovčina DATUM I MJESTO 22. 3. 2012., Bedekovčina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tatjana Tuđa, Prof. Tatjana Ivančić, Prof. Vedrana Šimić, Prof. Matija Makek, Prof. Jasna Holik, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Viktorovac OŠ Stjepan Radić OŠ Vladimira Nazora OŠ Antuna Mihanovića

POLUFINALNE UTAKMICE BRCKOVLJANI - KLANJEC VIKTOROVAC - POLET UTAKMICA ZA 1. MJESTO BRCKOVLJANI - VIKTOROVAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO KLANJEC - POLET
MJESTO Sisak Dugo Selo Daruvar Klanjec

2:0 2:1 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VIKTOROVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Viktorovac Brckovljani Polet Klanjec

EJLA MURATAGIĆ, KRISTINA MAJSTOROVIĆ, MONIKA PAPIĆ, SARA CULJAGA, ANJA ŠTAJCAR, IVA TONKOVIĆ, PAOLA PUFEK, DOROTEA KRTALIĆ, TENA DRINOVAC, IVA DELIĆ, HANA PETROVIĆ VODITELJ: VEDRANA ŠIMIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Ivana Filipovića, Osijek DATUM I MJESTO 26. 3. 2012., Sportska dvorana Jug, Osijek NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mirna Rajle Brođanac Ljerka Veselčić, prof. Zvonimir Čeč, prof. Zoran Dorontić, prof. Vjekoslav Lojber, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Ivana Filipovića OŠ Antuna Kanižlića OŠ Ivana Mažuranića OŠ Matija Gubec

POLUFINALNE UTAKMICE FILIPOVIĆKA - LIPA SOKOLOVAC - IVAN MAŽURANIĆ UTAKMICA ZA 1. MJESTO MIHANOVIĆ 95 - SLOGA UTAKMICA ZA 3. MJESTO GORAN - IVAN KOZARAC
MJESTO Osijek Požega Vinkovci Cernik

2:0 2:0 2:0 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD FILIPOVIĆKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Filipovićka Sokolovac Ivan Mažuranić Lipa

LEA GRAHOVAC, INES GRAHOVAC, GABRIELA ĆUTEK, TESA VRANJEŠ, MONIKA KRIVIĆ, DEA RAKITIĆ, IVONA MAJER, MONIKA MATOTA, IVA BRKIĆ, LUCIJA PIŠKORJANAC VODITELJ: ZVONIMIR ČEČ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Dubrovačko-neretvanske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., OŠ Mokošica, Dubrovnik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Galinović, predsjednik Tonći Carević Ivica Zorica, Prof. Vlasta Relja, Prof. Dražen Jolić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Marka Marulića OŠ Braća Ribar OŠ Mokošica OŠ Vodice

POLUFINALNE UTAKMICE OKIT - POSEDARJE OMBLA - DOMAGOJ UTAKMICA ZA 1. MJESTO POSEDARJE - DOMAGOJ UTAKMICA ZA 3. MJESTO OKIT - OMBLA
MJESTO Sinj Posedarje Dubrovnik Vodice

0:2 1:2 1:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DOMAGOJ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Domagoj Posedarje Ombla Okit

SARA ŠUŠNJARA, JOSIPA GLAVINIĆ, MATEA AJDUKOVIĆ, KARLA JUKIĆ, PAULA MARIĆ DRVOLIČANIN, KRISTINA VUKOVIĆ, MIRELA CVITKOVIĆ, NIKOLINA KELAVA, ANJA BREKO, BJANKA CRLJEN, FABIANA KRAJINA, NIKOLINA BARAĆ VODITELJ: IVICA ZORICA, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Štrigova DATUM I MJESTO 29. 2. 2012., Štrigova NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marin Horvat, Prof. Nikola Aleksić, Prof. Siniša Stanković, trener odbojke Tomislava Medvedović, Prof. Ksenija Kranjčec, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Štrigova OŠ Vladimir Nazor I. osnovna škola Varaždin OŠ Eugena Kumičića

POLUFINALNE UTAKMICE PLAMEN - SLATINA 1. OSNOVNA ŠKOLA - ŠTRIGOVA UTAKMICA ZA 1. MJESTO PLAMEN - ŠTRIGOVA UTAKMICA ZA 3. MJESTO SLATINA - 1. OSNOVNA ŠKOLA
MJESTO Štrigova Križevci Varaždin Slatina

2:1 0:2 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠTRIGOVA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Štrigova Plamen 1. osnovna škola Slatina

PAULA PUFEK, PETRA POSEDI, SANDRA GOLENKO, ERIKA GLOŽINIĆ, JASMINA HORVAT, JOSIPA KRUMPIĆ, MELANIA KOVAČIĆ, JOSIPA RANTEŠ, LEA HERIC, BARBARA ŠKVORC, MIRNA RODIĆ, ANTONIA VRŠIĆ VODITELJ: SINIŠA STANKOVIĆ, TRENER ODBOJKE

38

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 27. 3. 2012., ŠD Dubrava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Željko Ledinščak Tomica Cindori Ivana Otopal Grgić Tanja Svoboda
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Vjenceslava Novaka OŠ Antuna Mihanovića OŠ Grofa Janka Draškovića OŠ Vladimira Nazora KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Žubor Dubec Vrapčić Nazor

POLUFINALNE UTAKMICE VRAPČIĆ - DUBEC ŽUBOR - NAZOR UTAKMICA ZA 1. MJESTO DUBEC - ŽUBOR UTAKMICA ZA 3. MJESTO VRAPČIĆ - NAZOR
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

1:2 2:0 1:2 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŽUBOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

VALENTINA MARKUŠIĆ, GABRIJELA MARKOVINOVIĆ, IVANA BLAŽEVIĆ, ANA BABIĆ, ANTONIA BABIĆ, ANAMARIJA MARIĆ, AMANDA GAŠI, LUCIJA KRUŠAROVSKI, ANAMARIJA ĐUNĐEK, KORINA RODIĆ, GABRIELA ŠIPEK, LANA ŽIVČIĆ, NIKA NOVAK-STANKO VODITELJ: TOMICA CINDORI

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Odojkaški savez Primorsko-goranske županije DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Mavrinci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Velimir Liverić Tomislav Grgurić Vedrana Gržinić Borka Badurina-Dudić Tihomir Crnković, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Marije i Line OŠ Čavle OŠ Vladimir Nazor OŠ A. G. Matoša KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Čavle Plavi zmaj Špital

POLUFINALNE UTAKMICE MLADOST - ŠPITAL PLAVI ZMAJ - ČAVLE UTAKMICA ZA 1. MJESTO MLADOST - ČAVLE UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŠPITAL - PLAVI ZMAJ
MJESTO Umag Čavle Duga Resa Novalja

2:0 0:2 2:0 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

RUDY RENKO-ILIĆ, NINA PEVIĆ, MARGARITA BUVINIĆ, MATEA SELIMOVIĆ, NICHOL BOSE, IRA PUTINA, NINA KRPAN, IVANA STIPANOVIĆ, LUCIJA LISICA, FIONA SHAHINI, VIKTORIJA TARČUKI, AMNA NOCAJEVIĆ VODITELJ: VEDRANA GRŽINIĆ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
ODBOJKA - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE
OŠ MARIJE I LINE OŠ IVANA FILIPOVIĆA OŠ VJENCESLAVA NOVAKA OŠ MARKA MARULIĆA OŠ VIKTOROVAC OŠ ŠTRIGOVA

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., OŠ Dugopolje, Dugopolje

KOORDINATOR NATJECANJA
Gianni Ottochian

R. BR.
1 2 3 4 5 5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
MLADOST FILIPOVIĆKA ŽUBOR DOMAGOJ VIKTOROVAC ŠTRIGOVA UMAG OSIJEK ZAGREB SINJ SISAK ŠTRIGOVA

MJESTO

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Gianni Ottochian Predsjednik povjerenstva 2. Dario Fančović 3. Siniša Stanković 4. Tomica Cindori 5. Vedrana Gržinić 6. Amela Halkić 7. Anita Macan

GRUPA A i. kolo MLADOST - FILIPOVIĆKA ii. kolo VIKTOROVAC - MLADOST iii. kolo FILIPOVIĆKA - VIKTOROVAC GRUPA B i. kolo DOMAGOJ - ŽUBOR ii. kolo ŠTRIGOVA - DOMAGOJ iii. kolo ŽUBOR - ŠTRIGOVA

2:0 0:2 2:0

2:0 0:2 2:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice MLADOST - ŽUBOR 2:1 2. utakmica poluzavršnice FILIPOVIĆKA - DOMAGOJ
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU: Ivana Stipanović, Nina Krpan, Ira Putina, Nichol Bose, Matea Selimović, Margarita Buvinić, Nina Pević, Rudy Renko-Ilić, Amna Nocajević, Viktorija Tarčuki, Fiona Shahini, Lucija Lisica. VODITELJ: Vedrana Gržinić

2:0 2:1 2:1

za iii. mjesto ŽUBOR - DOMAGOJ za i. mjesto MLADOST - FILIPOVIĆKA

39

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Bedekovčina DATUM I MJESTO 15. 3. 2012., Bedekovčina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tatjana Tuđa, Prof. Emir Sulik, Prof. Igor Božičević, Prof. Svjetlana Barbić, Prof. Zoran Horina, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Sisak SŠ Dugo Selo Gimnazija Daruvar Gimnazija Antuna Gustava Matoša

POLUFINALNE UTAKMICE ŽDRAL - MARTIN GIMNAZIJALAC - VIKTORIJA UTAKMICA ZA 1. MJESTO MARTIN - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO ŽDRAL - VIKTORIJA
MJESTO Sisak Dugo Selo Daruvar Zabok

0:2 2:0 0:2 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac Martin Ždral Viktorija

DOMAGOJ KEŽMAN, JASMIN VAKUFAC, TOMISLAV JEZERČIĆ, PATRIK JUZBAŠIĆ, ANTE JEZERČIĆ, BRUNO FRIŠ, IVAN PREDRAGOVIĆ, MATEJ GRANULIĆ, KARLO KOMOSAR, SLAVEN BABIĆ, PATRIK KRAMARIĆ, FILIP JURIČAN VODITELJ: IGOR BOŽIČEVIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Brodsko-posavske županije DATUM I MJESTO
16. 2. 2012., Sportska dvorana Gimnazije Matija Mesić - Slavonski Brod

POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAZIJALAC SLAVONSKI BROD - TEHNIČAR GIMNAZIJALAC VUKOVAR - PRIMAG UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAZIJALAC SLAVONSKI BROD - PRIMAG UTAKMICA ZA 3. MJESTO TEHNIČAR - GIMNAZIJALAC VUKOVAR
MJESTO Osijek Slavonski Brod Vukovar Požega

2:0 0:2 0:2 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠŠK PRIMAG
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Bruno Štefanek Davor Šijanović Ivica Bukovac, prof. Milan Trgovčić Alen Čmečješević, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE III. gimnazija Osijek Gimnazija Matija Mesić Gimnazija Vukovar Tehnička škola

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Primag Gimnazijalac Slavonski Brod Gimnazijalac Vukovar Tehničar

HRVOJE KRISTEK, KRISTIJAN ŠUĆUR, MATEJ KRSTANOVIĆ, FILIP STIPANOVIĆ, JURICA ŠUĆUR, LUKA KRALJEVIĆ, NIKOLA ŠĆERBAKOV, IVAN KOVAČEVIĆ, HRVOJE ABIČIĆ, MATIJA KOPIĆ, VEDRAN KOTROMANOVIĆ, DOMINIK RUKAVINA VODITELJ: IVICA BUKOVAC, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Vidici DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Irena Rupić Pietri, prof. Sandra Badurina Andrej Milošević, prof. Maro Pulić Elvis Pretinjača
R. BR. 1 2 3 4

POLUFINALNE UTAKMICE GIMNAZIJALAC DUBROVNIK - EKONOMIST BLAŽ JURJEV TROGIRANIN - TEHNIČAR UTAKMICA ZA 1. MJESTO EKONOMIST - TEHNIČAR UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAZIJALAC DUBROVNIK - B. J. TROGIRANIN
MJESTO Šibenik Zadar Trogir Dubrovnik

0:2 0:2 2:1 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD EKONOMIST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Ekonomska škola Šibenik Ekonomist Tehnička škola Tehničar Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Blaž Jurjev Trogiranin Gimnazija Dubrovnik Gimnazijalac Dubrovnik

BORNA TIVANOVAC, VLADE JAKOLIŠ, ANTE VRCIĆ, MARKO SPAHIJA, MARKO GULIN, MARIN BANOVAC, BRUNO GULIN, JURE SVRAČAK, KARLO PAUK, KRUNO MALENICA, JURE VUČENOVIĆ, JURICA VRANJIĆ VODITELJ: ANDREJ MILOŠEVIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Fran Galović, Koprivnica DATUM I MJESTO 26. 3. 2012., Koprivnica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Filip Šalamon, Prof. Dario Kos, Prof. Branko Augustić, Prof. Vladimir Borbaš, Prof. Natalija Kušenić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Tehnička škola Gimnazija Fran Galović Druga gimnazija SŠ Marka Marulića

POLUFINALNE UTAKMICE DRUGA GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC MARUL - TIOŠ UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAZIJALAC - TIOŠ UTAKMICA ZA 3. MJESTO DRUGA GIMNAZIJA - MARUL
MJESTO Čakovec Koprivnica Varaždin Slatina

0:2 0:2 1:2 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TIOŠ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Tioš Gimnazijalac Druga gimnazija Marul

LUKA LOGOŽAR, DANIJEL KOPAČEVIĆ, DINO VIBOVEC, GORAN TOPLIČANEC, KARLO RADMANIĆ, PATRIK BLAŽEKA, DAVOR ŠTORK, IVAN NOVAK, FRAN RAIĆ, ROBERTINO HUZJAK VODITELJ: BRANKO AUGUSTIĆ, PROF.

40

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 20. 3. 2012., ŠD Dubrava, Gjure Prejca 2 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Goran Berić Ana Kotzmuth Žarko Bratonja Martina Jeričević
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Športska gimnazija Prirodoslovna škola Vladimira Preloga XI. gimnazija V. gimnazija KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Špogi Labos Klub 77 Peta

POLUFINALNE UTAKMICE ŠPOGI - KLUB 77 LABOS - PETA UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŠPOGI - LABOS UTAKMICA ZA 3. MJESTO KLUB 77 - PETA
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

2:0 2:0 2:0 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

UGLJEŠA VUJOVIĆ, TOMISLAV FUZUL, MARINO MARELIĆ, TIN MRAKUŽIĆ, FRAN PETERLIN, JOSIP VRANJKOVIĆ, BORNA MARŠANIĆ, OLIVER BOSNAR, JOSIP MARIĆ, LJUBOMIR DŽAJIĆ, ANTONIO BONIĆ, MARIN JERČIĆ VODITELJ: ANA KOTZMUTH

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Odbojkaški savez Primorsko-goranske županije DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Mavrinci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Velimir Liverić Sreten Petraš Prof. Franjo Ivanišević, Prof. Ivan Teklić Bogdan Grba
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE

POLUFINALNE UTAKMICE MLADOST - UGOSTITELJ KLEK - ELEKTRON UTAKMICA ZA 1. MJESTO MLADOST - KLEK UTAKMICA ZA 3. MJESTO UGOSTITELJ - ELEKTRON
MJESTO Rovinj Ogulin Rijeka Korenica

2:0 2:1 2:0 0:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a SŠ Zvane Črnje Mladost Obrtnička i tehnička škola Ogulin Klek Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Elektron SŠ Plitvička Jezera Ugostitelj

MAURIZIO BANKO, VITO POROPAT, DEJAN PAVLOV, SANDY KUHAR, DAVID MATUZOVIĆ, MARKO GAVRIĆ, RANKO RELIĆ, GREGOR TALAJIĆ, ADAM GRGIĆ, LUSCHAS NADI, ANDREJ MODRUŠAN, MANUEL MELON VODITELJ: FRANJO IVANIŠEVIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
ODBOJKA - SREDNJE ŠKOLE
IME ŠKOLE DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Veli Jože, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Gianni Ottochian

R. BR.
1 2 3 4 5 5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
ŠPOGI PRIMAG GIMNAZIJALAC MLADOST TIOŠ-ČAKOVEC EKONOMIST ZAGREB OSIJEK SISAK ROVINJ ČAKOVEC ŠIBENIK

MJESTO

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Gianni Ottochian Predsjednik povjerenstva 2. Franjo Ivanišević 3. Dušan Đonović 4. Andrej Milošević 5. Milena Leskovac 6. Ana Kotzmuth 7. Branko Augustić

ŠPORTSKA GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA OSIJEK GIMNAZIJA SISAK SREDNJA ŠKOLA ZVANE ČRNJE TEHNIČKA ŠKOLA ČAKOVEC EKONOMSKA ŠKOLA ŠIBENIK

GRUPA A i. kolo EKONOMIST - GIMNAZIJALAC ii. kolo ŠPOGI - EKONOMIST iii. kolo GIMNAZIJALAC - ŠPOGI GRUPA B i. kolo MLADOST - PRIMAG ii. kolo TIOŠ-ČAKOVEC - MLADOST iii. kolo PRIMAG - TIOŠ-ČAKOVEC

1:2 2:0 0:2

2:2 0:2 2:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice ŠPOGI - MLADOST 2:0 2. utakmica poluzavršnice GIMNAZIJALAC - PRIMAG
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI NASTUPILA JE U SASTAVU: Marino Marelić, Tomislav Fuzul, Uglješa Vujović, Ivan Marić, Patrik Gilja, Ljubomir Džajić, Josip Marić, Antonio Blizanac, Ivan Štefović, Marin Markota, Fran Peterlin, Tin Mrakužić. VODITELJ: Ana Kotzmuth

0:2 1:2 2:0

za iii. mjesto MLADOST - GIMNAZIJALAC za i. mjesto ŠPOGI - PRIMAG

41

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Bedekovčina DATUM I MJESTO 15. 3. 2012., Bedekovčina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tatjana Tuđa, prof. Sanja Radočaj, prof. Gordan Polan, prof. Mislav Crnković, prof. Božidar Dujmić, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Velika Gorica Gimnazija Sisak Gimnazija Bjelovar Srednja škola Zabok

POLUFINALNE UTAKMICE GVG - MLADOST GROM - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO GVG - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 3. MJESTO MLADOST - GROM
MJESTO Velika Gorica Sisak Bjelovar Zabok

2:0 0:2 2:0 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GVG
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a GVG Gimnazijalac Mladost Grom

MARIJA RADOŠ, MARIJA UZELAC, TEA SAKAĆ, BARBARA ŽUPANIĆ, MILA LUKIĆ, MARIJA VUGLENOVIĆ, MATEA RADOŠ, VITA ČOSIĆ, ANAMARIJA KNEZOVIĆ, JOSIPA VUJEVIĆ, KATARINA SOVINA, IVONA DOMIĆ VODITELJ: GORDAN POLAN, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Antun Matija Reljković, Vinkovci DATUM I MJESTO 12. 3. 2012., Vinkovci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Gagro, voditelj Željko Barić-Pilić

POLUFINALNE UTAKMICE POLET - GIMNAZIJA GYMNICUS - GIMNAZIJALAC UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMNAZIJA - GYMNICUS UTAKMICA ZA 3. MJESTO POLET - GIMNAZIJALAC
MJESTO Požega Osijek Vinkovci Slavonski Brod

1:2 2:0 2:0 2:1
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE Gimnazija, I. Gimnazija Osijek Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Gimnazija Matija Mesić

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazija Gymnicus Polet Gimnazijalac

IRIS IVANIŠ, KARLA GLASNOVIĆ, MARIJA GLASNOVIĆ, MAJA DUPČEK, FRANKA ZUBOVIĆ, VINKA STANIŠIĆ, DORA TOLIĆ, RENATA NOVIĆ, VALERIJA ŠAKIĆ, SANJA KARAČIĆ, IVANA BLAŽEVIĆ, ENA RELOTA VODITELJ: ŽELJKO BARIĆ-PILIĆ

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Petra Krešimira IV, Šibenik DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Margit Vrbičić, Prof. Vlaho Zlošilo Šime Perić Ivana Bego Knežević Željka Bakotin
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Jurja Barakovića SŠ Ivana Lucića Gimnazija Dubrovnik Gimnazija Antuna Vrančića

POLUFINALNE UTAKMICE GIMEKO - GIMNAZIJALAC DUBROVNIK GIMNAZIJALAC ŠIBENIK - JURAJ BARAKOVIĆ UTAKMICA ZA 1. MJESTO GIMEKO - JURAJ BARAKOVIĆ UTAKMICA ZA 3. MJESTO GIMNAZIJALAC DU - GIMNAZIJALAC ŠI
MJESTO Zadar Trogir Dubrovnik Šibenik

2:0 0:2 0:2 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD JURAJ BARAKOVIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Juraj Baraković Gimeko Gimnazijalac Dubrovnik Gimnazijalac Šibenik

ANA-MARIJA KNEZ, IVKA FRLETA, CLAUDIA KOMAZEC, MATEA PERICA, ANDREA ČANKOVIĆ, MATEA BAJLO, KATARINA KALMETA, HANA KILIJAN, ADRIANA PERIŠIĆ, IVONA DELIJA, KARMEN LISICA, BARBARA PEDIĆ VODITELJ: ŠIME PERIĆ

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Ekonomska i trgovačka škola Čakovec DATUM I MJESTO 29. 3. 2012., Čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marin Horvat, Prof. Mirta Drokan, Prof. Lidija Pupić-Lekić, Prof. Biserka Telebar, Prof. Gordana Dajč, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Prva gimnazija Varaždin Ekonomska i trgovačka škola SŠ Marka Marulića Srednja škola Koprivnica

POLUFINALNE UTAKMICE MARUL - SREDNJOŠKOLAC VŽ EKONOMIST - SREDNJOŠKOLAC KC UTAKMICA ZA 1. MJESTO SREDNJOŠKOLAC VŽ - EKONOMIST UTAKMICA ZA 3. MJESTO MARUL - SREDNJOŠKOLAC KC
MJESTO Varaždin Čakovec Slatina Koprivnica

0:2 2:0 2:0 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SREDNJOŠKOLAC VŽ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Srednjoškolac VŽ Ekonomist Marul Srednjoškolac KC

TAMARA NOVAK, ANJA BRLEK, ANA-MARIJA KRIZMAN, ELENA HAJDINJAK, DINA STRAGA, LUCIJA KNEZ, SARA FARES, IVA FRIŠČIĆ, VALENTINA GLAVICA, ANA MIJATOVIĆ, PETRA KOLJNERKAJ, GABRIJELA PERHAJ VODITELJ: LIDIJA PUPIĆ-LEKIĆ, PROF.

42

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 20. 3. 2012., ŠD Dubrava, Gjure Prejca 2 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Suzana Loborec - Petanjek Saša Ivanišević Ljiljanka Kordić Žarko Bratonja
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Športska gimnazija V. gimnazija Gimnazija Lucijana Vranjanina Gimnazija Tituša Brezovačkog KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Špogi Peta Lucijan Osmica

POLUFINALNE UTAKMICE ŠPOGI - OSMICA PETA - LUCIJAN UTAKMICA ZA 1. MJESTO ŠPOGI - PETA UTAKMICA ZA 3. MJESTO OSMICA - LUCIJAN
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

2:0 2:0 2:0 1:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVONA ĆAĆIĆ, IVA JURIŠIĆ, PETRA SUETE, DORA MILEC, IRMA STERMOLE, JELENA ŠUNJIČ, IVA TOMIĆ, KATARINA MIKULIĆ, PETRA PAVLOVIĆ, LUCIJA BOJANJAC, LARA PAVIĆ, IVONA JELIĆ VODITELJ: SAŠA IVANIŠEVIĆ

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Odbojkaški savez Primorsko-goranske županije DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Mavrinci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Velimir Liverić Dragutin Furdek Anton Malnar, Prof. Josip Štampar Rajka Husejini, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Srednja škola Mate Balota Salezijanska klasična gimnazija Srednja škola Duga Resa Gimnazija Gospić

POLUFINALNE UTAKMICE DOMINIK SAVIO - VINICA GIMGOS - MATE BALOTE UTAKMICA ZA 1. MJESTO DOMINIK SAVIO - MATE BALOTE UTAKMICA ZA 3. MJESTO VINICA - GIMGOS
MJESTO Poreč Rijeka Duga Resa Gospić

2:0 0:2 1:2 2:0
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MATE BALOTE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mate Balote Dominik Savio Vinica Gimgos

NIKA MOSTAHINIĆ, LAURA MILOŠ, SLAĐANA KITIĆ, DANIJELA KLJUČEC, LAURA SUMIĆ, KARLA UDOVIČIĆ, EMINA ZAHIROVIĆ, IVANA ČOSIĆ, SAMANTA FERO, DIANA ŠTIFANIĆ, LENA BURILO, SAIN RENE VODITELJ: ANTON MALNAR, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
ODBOJKA - SREDNJE ŠKOLE
KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE 1 SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE 2 V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR 3 GIMNAZIJA M. A. RELJKOVIĆA 4 GIMNAZIJA VELIKA GORICA 5 II. GIMNAZIJA 6 I. GIMNAZIJA IME ŠŠD-a MATE BALOTE NAZOR POLET GVG FRANJO BUČAR SREDNJOŠKOLAC MJESTO POREČ SPLIT VINKOVCI VELIKA GORICA ZAGREB VARAŽDIN

DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Veli Jože, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA Gianni Ottochian NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Gianni Ottochian Predsjednik povjerenstva 2. Gordan Polan 3. Šime Perić 4. Saša Ivanišević 5. Anton Malnar 6. Željko Barić-Pilić 7. Lidija Pupić-Lekić

GRUPA A i. kolo JURAJ BARAKOVIĆ - GIMNAZIJA ii. kolo ŠPOGI - JURAJ BARAKOVIĆ iii. kolo GIMNAZIJA - ŠPOGI GRUPA B i. kolo GVG - MATE BALOTE ii. kolo SREDNJOŠKOLAC - GVG iii. kolo MATE BALOTE - SREDNJOŠKOLAC

0:2 2:1 1:2

0:2 0:2 2:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice ŠPOGI - GVG 2:0 2. utakmica poluzavršnice GIMNAZIJA - MATE BALOTE
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MATE BALOTE NASTUPILA JE U SASTAVU: Diana Štifanić, Samanta Fero, Emina Zahirović, Karla Udovičić, Laura Sumić, Danijela Ključec, Slađana Kitić, Laura Miloš, Nika Mostahinić, Vanessa Pahović, Sain Rene, Lena Burilo. VODITELJ: Anton Malnar, prof.

0:2 0:2 1:2

za iii. mjesto GVG - GIMNAZIJA za i. mjesto ŠPOGI - MATE BALOTE

43

4.3.5. reZuLTaTi

ATLETIKA

44

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Bogumila Tonija DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ismeta Čerkez, Prof. Damir Štimac, Prof. Zoran Rajčević, Prof. Ivan Kovač, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Bogumila Tonija 2 OŠ Garešnica 3 OŠ Popovača 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Lob Vihor Moslavac MJESTO Samobor Garešnica Popovača
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD LOB

REGINALD BARBOUR, TONI ALJINOVIĆ, FILIP KUFRIN, DAVID FABEK, DOMAGOJ HASAN, MIHAEL IVANIŠEVIĆ, DAVOR BAN, TOMISLAV SLADIĆ, DRAGUTIN FRANIČEVIĆ, MATEJ ČIŽMEŠIJA, ANTONIO OTMAČIĆ, MATIJA KOVAČEVIĆ, JOSIP GARAŠIĆ, MATIJA FABEK VODITELJ: ZORAN RAJČEVIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., Vinkovci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Gagro, voditelj Zlatko Kraljević
KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Filipovićka Agma Sloga Mladost PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD FILIPOVIĆKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE OŠ Ivana Filipovića OŠ Antun Gustav Matoš OŠ Julija Kempfa OŠ Ljudevita Gaja

MJESTO Osijek Vinkovci Požega Nova Gradiška

PATRIK PETELKA, ROKO MARIĆ, IVAN IVEZIĆ, VEDRAN PETRANOVIĆ, KARLO IŠTVANIĆ, MATIJA ŠPANIĆ, STJEPAN POSAVEC, IVO VINCETIĆ, IGOR BOŠNJAKOVIĆ,DINO OLIŠ, DIBRAN BRAHAJ, MATEO HVALEC, VIKTOR FLAUDER VODITELJ: ZLATKO KRALJEVIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Dubrovačko-neretvanske županije DATUM I MJESTO 23. 4. 2012., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Martin Bogoje, predsjednik Igor Šimunović, Prof. Darinka Kotlar, Prof. Nino Šešelj, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Smiljevac 2 OŠ Don Mihovila Pavlinovića 3 OŠ Split 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Galeb Gusar Split 3 MJESTO Zadar Metković Split PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GALEB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

BRANIMIR BATUR, TONI ČUSTIĆ, LOVRE KRNČEVIĆ, MIHOVIL SANTINI, ANDRIJA PILIPOVIĆ, KARLO FABIJAN, BORNA ODOBAŠIĆ, IVAN NENADOVIĆ, FRANE TRBUŠIĆ, MATIJA UŠLJEBRKA, ANTONIO GLADOVIĆ, DINO ŠABAN, DORIAN JUSUP, JOSIP VRKIĆ VODITELJ: DARINKA KOTLAR, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Varaždinske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., Varaždin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivana Putarek, Prof. Zlatko Tot, Prof. Milka Bešenić Toma, Prof. Velimir Krulić, Prof. Željko Jagec, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Novi Marof OŠ Nedelišće OŠ Ivane Brlić Mažuranić OŠ Braća Radić KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Tornado Pume IBM Braća Radić MJESTO Novi Marof Nedelišće Virovitica Koprivnica PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TORNADO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MATEO MIGLES, DAVID SUŠAC, IZAK MEŠTRIĆ, JOSIP RABUZIN, ANTONIO ZRNO, ALOJZIJE HOKMAN, FILIP VLAHINJA, TIN VLAHINJA, MARIN ŠINJORI, MIHAEL STANKO, MARKO KOPJAR, VIČENZO SAIU, IVAN NOVKO VODITELJ: MILKA BEŠENIĆ TOMA, PROF.

45

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 11. 4. 2012., Zagreb, ŠP Mladost NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Miroslav Levarda Lili Ovčarić Branko Razum Tanja Svoboda
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Malešnica OŠ Antuna Mihanovića OŠ Mate Lovraka OŠ Vrbani KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Malešnica Dubec Lovrak Vrba MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MALEŠNICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKA PANDŽA, FILIP JAGODIĆ, MARKO DILBER, MISLAV TOMIĆ, LUKA LUCIĆ, FILIP DOŠENOVIĆ, FRAN REZAR, JAKOV ROGULJIĆ, DOMINIK ČALE, KARLO JAKOBOVIĆ, DAVID DUSPARA, LUKA NOVOKMET, DARIO KAČAR VODITELJ: LILI OVČARIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Pula DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Pula NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Đeni Blarežina Željko Krpan, Prof. Dalibor Radović, Prof. Đžoni Švarc, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Vladimira Nazora Pazin 2 OŠ Vladimira Nazora Crikvenica 3 OŠ Dragojle Jarnević 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Kaštel Centar MJESTO Pazin Crikvenica Karlovac PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ERIK BOLKOVIĆ, ANTONIO GOCIĆ, TINO PRENC, IVAN MALIGEC, IVAN ANIČIĆ, BRUNO SLOKOVIĆ, DAVID FERENČIĆ, NIKOLA KRNJUS, ABEL KURELOVIĆ, MATEO ZOVIĆ, NIKOLA IVETAC, TONI ŠUJEVIĆ VODITELJ: DALIBOR RADOVIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
ATLETIKA - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠŠD-a
LOB ŠŠK SMILJEVAC MALEŠNICA MLADOST FILIPOVIĆKA TORNADO

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Gradski stadion Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Siniša Ivanišević

RED. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE
OŠ BOGUMILA TONIJA OŠ SMILJEVAC OŠ MALEŠNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA OŠ IVANA FILIPOVIĆA OŠ NOVI MAROF

MJESTO
SAMOBOR SMILJEVAC ZAGREB PAZIN OSIJEK NOVI MAROF

OSVOJENI BODOVI
Vis 14 15 8 12 13 18 Dalj 13 17 11 17 12 8 Kugla 21 15 21 7 11 3 Štafeta Ukupno 11 109 12 102 8 94 9 81 10 79 7 62

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Siniša Ivanišević Predsjednik povjerenstva 2. Dalibor Radović 3. Zoran Rajčević 4. Tomo Horvat 5. Zlatko Kraljević 6. Dražana Žulj 7. Darinka Kotlar

100 m 300 m 1000 m 20 12 18 11 14 18 9 19 18 13 9 14 14 14 5 11 10 5

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD LOB NASTUPILA JE U SASTAVU: Josip Garašić, Matija Kovačević, Antonio Otmačić, Matej Čižmešija, Dragutin Franičević, Tomislav Sladić, Davor Ban, Mihael Ivanišević, Domagoj Hasan, David Fabek, Filip Kufurin, Toni Aljinović, Reginald Barbour VODITELJ: Zoran Rajčević

46

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Bogumila Tonija DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ismeta Čerkez, Prof. Jasminka Molnar, Prof. Gordana Bastijančić, Prof. Goran Juren, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Samobor 2 IV. osnovna škola Bjelovar 3 OŠ Stjepana Kefelje 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Stražnik Mladost Dunja MJESTO Samobor Bjelovar Kutina PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD STRAŽNIK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOLORES ĆOSIĆ, OZANA BEDENIČIĆ, MAGDA RELIĆ, PAULA ANDRIČEVIĆ, KARLA PRIBANIĆ, DORA BOGOVIĆ, MONIKA OBRANIĆ, IVANA SKOČIBUŠIĆ, MARIJA SARA MIHELIĆ, MAJA HORVAT, VALENTINA BRDARIĆ, IVONA TESLA, SARAH PUŠKAR VODITELJ: GORDANA BASTIJANČIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., Vinkovci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Gagro, voditelj Zvonimir Čeć
KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Filipovićka Mladost Mladost Sloga PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD FILIPOVIĆKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE OŠ Ivana Filipovića, OŠ Ljudevita Gaja OŠ Josipa Lovretića OŠ Julija Kempfa

MJESTO Osijek Nova Gradiška Otok Požega

MONIKA MATOTA, IVONA MAJER, DOROTEA FURDA, LANA SPIŠIĆ, MIA ERDL, JANA DUKIĆ, DORIS KOTRIS, MIRTA TONC, DEA RAKITIĆ, LEA GRAHOVAC, INES GRAHOVAC, MAJA SPIŠIĆ, ANDRE ERMENJIĆ VODITELJ: ZVONIMIR ČEĆ

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Dubrovačko-neretvanske županije DATUM I MJESTO 23. 4. 2012., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Galinović, predsjednik Darinka Kotlar, Prof. Divna Dragović, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Smiljevac 2 OŠ Don Mihovila Pavlinovića 3 OŠ Pujanki 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Galeb Gusar Pujanke 95 MJESTO Zadar Metković Split PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GALEB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVONA VIDUKA, RAHELA SANTINI, MARTA BATUR, HELENA MURK, KRISTINA BUKVIĆ, IRA MARKOVIĆ, DORA ODOBAŠIĆ, PETRA ŠANGO, ANDREA MIOČIĆ, LUCIJA ZUPČIĆ, DORIS ŽUPAN, TONKA USKOK, IVA RADAŠ, LAURA KVARTUČ VODITELJ: DARINKA KOTLAR, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Varaždinske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., Varaždin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivana Putarek, Prof. Božidar Žegarac, Prof. Marjana Fržović, Prof. Milka Bešenić Toma, Prof. Ivan Kos, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Ljudevita Modeca OŠ Petra Preradovića OŠ Prelog OŠ Novi Marof KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Izvor Sokol Mladost Tornado MJESTO Križevci Pitomača Prelog Novi Marof PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD IZVOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KARLA PAVLIČEK, MIHAELA RUMENJAK,, IVANA JELUŠIĆ, ELA ŠIMUNČIĆ, KATARINA BALIĆ, LORENA NEMČIĆ, TARA STJEPANOVIĆ, IRA MAJNARIĆ, MARTA SALOPEK, LUCIJA KATALENAC, ANA PERC, MARINELA MIKLEČIĆ, ANA GRBEŠIĆ VODITELJ: MARJANA FRŽOVIĆ, PROF.

47

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 16. 4. 2012., ŠP Mladost NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Tanja Svoboda Lili Ovčarić Branko Razum Zlatko Belančić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Malešnica OŠ Ljubljanica OŠ Antuna Mihanovića OŠ Vrbani KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Malešnica Ljubljanica Dubec Vrba MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MALEŠNICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TEA STIPIĆ, VEDRANA KOŠČEVIĆ, ANAMARIJA ŠPOLJARIĆ, MARCELA VULIĆ, KATARINA ŽIVKO, IVANA STOJANOVIĆ, SANDRA CEPIĆ, IVANA ARAPOVIĆ, NIKA MRAVAK, MATEJA KRIŠTO, ANTONELA BILAVER, ALMA KALTAK VODITELJ: LILI OVČARIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Pula DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Pula NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Đeni Blarežina Tamara Delić, Prof. Jadranka Červar, Prof. Đžoni Švarc, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Vladimira Nazora, Pazin 2 OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica 3 OŠ Mahično 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Kaštel Mahično MJESTO Pazin Crikvenica Karlovac PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SARA MOGOROVIĆ, ROBERTA LANČA, NENSI MOFARDIN, MATEA GALANT, ZITA JURIĆ, ANAMARIJA JURIČIĆ, EMA GUŠTIN, TEA KADENARO, ĐENI UJČIĆ, NATALI LANČA, DANIELA ZGRABLJIĆ, ATENA FERENČIĆ VODITELJ: JADRANKA ČERVAR, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
ATLETIKA - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠŠD-a
GALEB MALEŠNICA MLADOST STRAŽNIK FILIPOVIĆKA IZVOR

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Gradski stadion Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Siniša Ivanišević

RED. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE
OŠ SMILJEVAC OŠ MALEŠNICA OŠ VLADIMIRA NAZORA OŠ SAMOBOR OŠ IVANA FILIPOVIĆA OŠ LJUDEVITA MODECA

MJESTO
ZADAR ZAGREB PAZIN SAMOBOR OSIJEK KRIŽEVCI

OSVOJENI BODOVI
Vis 23 16 13 10 13 3 Dalj 18 19 12 13 13 3 Kugla 21 11 10 18 5 13 Štafeta Ukupno 12 133 11 108 10 91 0 80 9 64 8 42

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Siniša Ivanišević Predsjednik povjerenstva 2. Gordana Bastijančić 3. Jadranka Červar 4. Zvonimir Čeč 5. Lili Ovčarić 6. Darinka Šimunčić 7. Anita Vodopivec

100 m 300 m 600 m 19 23 17 17 13 21 14 13 19 18 10 11 3 14 7 7 5 3

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GALEB NASTUPILA JE U SASTAVU: Laura Kvartuč, Martina Bratić, Doris Župan, Lucija Zupčić, Andrea Miočić, Ena Trifković, Dora Odobašić, Ira Marković, Kristina Bukvić, Helena Murk, Marta Batur, Rahela Santini, Ivona Viduka VODITELJ: Anita Vodopivec

48

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Bogumila Tonija DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zoran Rajčević, Prof. Goran Plavec, Prof. Nataša Lukić, Prof. Dijana Trčak, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola 2 Srednja strukovna škola 3 Tehnička škola Sisak 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gurman Mladost 1957 Tehničar MJESTO Bjelovar Samobor Sisak PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GURMAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

STJEPKO BOŽIĆ, MATEJ LUČIĆ, IVAN BRNIĆ, IVAN KOTRAŠĆAK, GORAN JELIĆ, DOMAGOJ HABEK, MATEJ BUTKOVIĆ, MARKO MERKULOV, DAVID GRGIĆ, ROMARIO FIALA, DAMJAN RENE POKOS, DENIS KOZUMPLIK, TONI MARIĆ VODITELJ: NATAŠA LUKIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., Vinkovci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Gagro, voditelj Dražen Jugović Krešimir Tomiić Milan Trgovčić
R. BR. IME ŠKOLE 1 Ekonom. i trgov. škola Ivana Domca 2 Tehnička škola 3 Ekonomska i upravna škola Osijek 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Tehničar Ekonomac MJESTO Vinkovci Požega Osijek PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARKO KRALJEVIĆ, KRISTIJAN ĆORBA, ERIK SKENDER, MARIO PANDŽA, IVAN JURETA, MISLAV CIKAČ, JOSIP NUJIĆ, TOMISLAV RAGUŽ, DOMAGOJ ŠEMPEROVIĆ, MARTIN PAVLOVIĆ, LUKA MIJOKOVIĆ, DANIJEL ROMIĆ VODITELJ: KREŠIMIR TOMIĆ

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Dubrovačko-neretvanske županije DATUM I MJESTO 23. 4. 2012., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Krstičević, predsjednik Nenad Šeparović, Prof. Jadranka Duvančić, Prof. Enko Buljubašić, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Gimnazija Vladimir Nazor 2 Ekonomsko-birotehnička škola 3 Srednja škola Blato 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Vladimir Nazor Octopus Škoj MJESTO Zadar Split Blato PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VLADIMIR NAZOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

BRUNO ZELIĆ, MARKO VUKELIĆ, FILIP BABIĆ, ANTE DROBNJAK, TOMISLAV GRBIĆ, MARIN PETRIĆ, LOVRE STULIĆ, ANTE BRONIĆ, FILIP PESTIĆ, MARKO PESTIĆ, MARIN JURJEVIĆ, BENEDIKT NIKPALJ, LUKA MATEK, JOSIP SEKULA VODITELJ: JADRANKA DUVANČIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Varaždinske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012.., Stadion Sloboda, Varaždin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivana Putarek Krešimir Bajer, Prof. Ante Tomas, Prof. Mirna Rončević, Prof. Goran Karamarković, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Gimnazija Čakovec Prva gimnazija Varaždin Tehnička škola Virovitica KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazija Kž Gimnazijalac Srednjoškolac Tehničar MJESTO Križevci Čakovec Varaždin Virovitica PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJA KŽ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMAGOJ BALIĆ, RUDOLF KRALJ, EMILIO NEMČIĆ, OGNJEN MERGON, ALEN PAVLIČEK, KARLO ŠPOLJAR, HRVOJE MARTINČIĆ, KRISTIJAN PLAVEC, ROBERT TOPIĆ, ZVONIMIR MARKOVIĆ, LUKA DLESK, FABIJAN BRČIĆ VODITELJ: ANTE TOMAS, PROF.

49

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 29. 3. 2012., ASD Mladost NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Stipe Perišić Mato Banovac Tomislav Kramarić Žarko Bratonja
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE III. gimnazija V. gimnazija Športska gimnazija XIII. gimnazija KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a III. Gimnazija Peta Špogi Gimnazijalac MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD III. GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PAVAO BEGOVAC, MATEJ RADOŠEVIĆ, ZVONIMIR IVAŠKOVIĆ, MARKO GRČIĆ, FILIP VRDOLJAK, DANIJEL MARTINKO, ANTE BULJAN, FILIP STANIČIĆ, KARLO DILIĆ, VIKTOR MEĐIMUREC, HRVOJE PAJTAK, ZVONIMIR ANĐELIĆ VODITELJ: MATO BANOVAC

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Pula DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Pula NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Đeni Blarežina Srebrenka Kumić, Prof. Toni Žitko, Prof. Ivan Miličić, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Gimnazija Andrije Mohorovičića 2 Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile 3 Gimnazija Karlovac 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gam Srednjoškolac Olimpija MJESTO Rijeka Pazin Karlovac PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GAM
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

FILIP ČIKOVIĆ, ARIJAN KOKIĆ, BORNA ĐEKE, BORIS PRIBANIĆ, MATEJ PEDIŠIĆ, MATIJA JURANOVIĆ, KRISTIJAN KIRINČIĆ, PAOLO LAZARIĆ, DEJAN HAJDUKOVIĆ, NIKOLA ČOSIĆ, IVAN BLAŠKOVIĆ, IVAN MITAR VODITELJ: TONI ŽITKO, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
ATLETIKA - SREDNJE ŠKOLE
IME ŠKOLE
III. GIMNAZIJA ZAGREB GIMNAZIJA VLADIMIRA NAZORA GIMNAZIJA ANDRIJE MOHOROVIČIĆA EKONOM. I TRGOV. ŠKOLA I. DOMCA TURIST.-UGOST. I PREHRAM. ŠKOLA GIMNAZIJA I. Z. DIJANKOVEČKOGA

DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Gradski stadion, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Franjo Ivanišević

RED. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
III. GIMNAZIJA V. NAZOR GAM MLADOST GURMAN GIMNAZIJA KRIŽEVCI

MJESTO
ZAGREB ZADAR RIJEKA VINKOVCI BJELOVAR KRIŽEVCI

OSVOJENI BODOVI
Vis 9 15 23 10 14 7 Dalj 19 23 13 10 6 7 Kugla 16 20 20 12 3 7 Štafeta Ukupno 12 113 11 111 8 108 10 83 9 56 0 47

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Franjo Ivanišević Predsjednik povjerenstva 2. Toni Žitko 3. Nataša Lukić 4. Jadranka Duvančić 5. Zvonimir Špoljarić 6. Mladen Bajsić 7. Mato Banovac

100 m 400 m 1000 m 19 18 20 19 17 6 9 16 19 19 14 8 5 5 14 7 8 11

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD III. GIMNAZIJA NASTUPILA JE U SASTAVU: Karlo Nikolovski, Domagoj Ukić, Zvonimir Anđelić, Hrvoje Pajtak, Vitomir Međimurec, Karlo Dilić, Filip Staničić, Ante Buljan, Danijel Martinko, Filip Vrdoljak, Zvonimir Ivašković, Matej Radošević, Pavao Begovac VODITELJ: Mato Banovac, prof.

50

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Bogumila Tonija DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zoran Rajčević, Prof. Željka Kovačić, Prof. Sanja Radočaj, Prof. Pero Prebeg, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Gimnazija Bjelovar 2 SŠ Tina Ujevića 3 SŠ Jastrebarsko 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Augustin Jastreb MJESTO Bjelovar Kutina Jastrebarsko PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANA BEDEKOVIĆ, MAJA TOLIĆ, SARA HORVAT, ANTOANETA ŠTEFEC, VALENTINA LASIĆ, DARIA LUSAVEC, EVA JELIĆ, SARA ZADRO, NICOLE NIKOLIĆ, IVANA ANIĆ, ANA MARIJA GAVRIĆ, MIRNA GAŠPAROVIĆ, DOROTEA IBRAHIMPAŠIĆ VODITELJ: SANJA RADOČAJ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Matije Antuna Reljkovića, Vinkovci DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., Vinkovci NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Gagro Lidija Tihi Zvonimir Špoljarić
R. BR. IME ŠKOLE 1 Ekonomska i upravna škola 2 Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Ekonomac Mladost MJESTO Osijek Vinkovci PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD EKONOMAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TEA PAKŠEC, MIRNA ERVAČIĆ, DUNJA RAKAS, IVONA MRŠIĆ, LAURA KOPRIVNJAK, ANDREA TURKOVIĆ, MIRNA MATKOVIĆ, SONIA KOPRIVNJAK, MARTINA BONDIĆ, ENA VRSELJA, KARLA ŠIMUNEC, ELEONORA DADIĆ, DORA BARIŠIĆ VODITELJ: LIDIJA TIHI

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Dubrovačko-neretvanske županije DATUM I MJESTO 23. 4. 2012., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Martin Bogoje, predsjednik Vida Cetinić, Prof. Ivica Išupr, Prof. Jadranka Duvančić, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 V. Gimnazija Vladimir Nazor 2 Gimnazija Vladimir Nazor 3 Srednja škola Blato 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Azinus Vladimir Nazor Škoj MJESTO Split Zadar Blato PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD AZINUS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TINA UGARKOVIĆ, ANĐELA ĐURAN, LUCIJA STANOJEVIĆ, ANTONIA ŠUŠNJAR, MARINA BULIĆ, JELENA ŠUTO, BARBARA BLAŽEVIĆ, ANĐELA ZELIĆ, KLARA DUMANIĆ, MARTINA ŠAMADIN, JELENA JELIČIĆ, EMA DUVANČIĆ, KARLA ĐIRLIĆ, KRISTINA MARASOVIĆ VODITELJ: IVICA IŠUPR , PROF.

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Varaždinske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., Varaždin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivana Putarek Marijan Kuharić, Prof. Tatjana Ostović-Šlehta, Prof. Mirta Drokan, Prof. Goran Karamarković, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Prva gimnazija Gimnazija Gimnazija Fran Galović SŠ Marka Marulića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Srednjoškolac Gimnazijalac Gimnazijalac-Kc Marul MJESTO Varaždin Čakovec Koprivnica Slatina PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

JANA KROBOT, DORA PASKA, LUCIJA POKOS, IVANA DEŽIĆ, SARA KOLAK, SARA KORADE, DONA ŠOŠTARIĆ, MONIKA ĐURKAN, MARTA ANTEKOLOVIĆ-GRADIČEK, MIRNA DADIĆ, MAGDALENA ŠAFRAN, LUCIJA ŠIPOŠ VODITELJ: TATJANA OSTOVIĆ-ŠLEHTA, PROF.

51

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., ASD Mladost NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Suzana Loborec Petanjek Stipe Perišić Mato Banovac Žarko Bratonja
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Športska gimanzija V. gimnazija Gimnazija Lucijana Vranjanina III. gimnazija KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Špogi Peta Lucijan III. gimnazija MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

JELENA BRKIĆ, NIKOLINA HRELEC, VALENTINA KOS, LUCIJA KOSABER, ANAMARI KOŽUL, SARA TURČIĆ, DOROTEA TADIĆ, TIFFANY DEVALD, TIHANA JELETIĆ, DOROTEA LUKAČEVIĆ, SARA LUZAR SMAJIĆ, LENA SUZIĆ VODITELJ: STIPE PERIŠIĆ

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Pula DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Pula NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Đeni Blarežina Srebrenka Kumić, Prof. Dražen Lugarić, Prof. Siniša Latković, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Gimnazija Pula 2 Prva riječka hrvatska gimnazija 3 Gimnazija Karlovac 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac Gimnazijalac - Rijeka Olimpija MJESTO Pula Rijeka Karlovac PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

REA ŠKUFLIĆ, ALISA KUPUS, JOSIPA RADETIĆ, ALBA LUKEŽ, VALENTINA VUKOVIĆ, LUCIJA ŠIPURA, MARTINA KRIŽANAC, EMA HOŠNJAK, LUCIJA MRĐEN, NIKA TODOROVIĆ, ANA ŠKIFIĆ, LUCIJA ŠČUR VODITELJI: DRAŽEN LUGARIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
ATLETIKA - SREDNJE ŠKOLE
IME ŠKOLE
ŠPORTSKA GIMNAZIJA PRVA GIMNAZIJA GIMNAZIJA BJELOVAR V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR GIMNAZIJA PULA EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA

DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Gradski stadion, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Franjo Ivanišević

RED. BR.
1 2 3 4 5 5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
ŠPOGI SREDNJOŠKOLAC MLADOST ŠŠK GIMNAZIJALAC EKONOMAC

MJESTO
ZAGREB VARAŽDIN BJELOVAR SPLIT PULA OSIJEK

OSVOJENI BODOVI
Vis 20 13 16 12 10 8 Dalj 22 15 9 9 12 11 Kugla 15 22 14 15 3 9 Štafeta Ukupno 11 128 12 106 10 84 8 76 9 68 7 64

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Franjo Ivanišević Predsjednik povjerenstva 2. Đeni Blarežina 3. Sanja Radočaj 4. Stipe Perišić 5. Lidija Tihi 6. Tatjana Ostović-Šlehta 7. Ivica Šupe

100 m 400 m 800 m 21 17 22 18 15 11 10 21 4 6 11 15 12 11 11 11 3 15

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI NASTUPILA JE U SASTAVU: Tihana Jeletić, Tiffany Devald, Dorotea Dadić, Sara Turčić, Anamari Kožul, Lucija Kosaber, Nikolina Hrelec, Jelena Brkić, Josipa Anđelević, Petra Grčević, Lena Suzić, Sara Luzar- Smajić, Dorotea Lukačević VODITELJ: Stipe Perišić

52

4.3.6. reZuLTaTi

GIMNASTIKA

53

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Bogumila Tonija DATUM I MJESTO 2. 3. 2012., Samobor, Perkovčeva 90 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Snežana Zgrebec, prof.

R. BR. IME ŠKOLE 1 1. Osnovna škola Petrinja 2 3 4

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a 1. osnovne škole Petrinja

MJESTO Petrinja

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD 1. OSNOVNE ŠKOLE PETRINJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NIKOLA SERDAR, MATIJA MARIĆ, NIKOLA MEDAKOVIĆ, IVAN KRZNAREVIĆ, IVAN KOREN, ROK MARJANOVIĆ VODITELJ: SNJEŽANA ZGREBEC, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Fran Krste Frankopana, Osijek DATUM I MJESTO
27. 3. 2012., Osijek, školska dvorana OŠ Fran Krste Frankopana

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mirna Rajle Brođanac Goran Čar, prof. Dario Pisker, prof. Josip Elez, prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Julija Kempfa 2 OŠ Bartola Kašića 3 OŠ Ivan Goran Kovačić 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Sloga Novoselac Goran MJESTO Požega Vinkovci Đakovo

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SLOGA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKA ČAJKA, BRUNO DEVČIĆ, DINKO OBRADOVIĆ, ALEN BOŽIĆ, MARKO RSTIĆ VODITELJ: DARKO PISKER, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO-DALAMATINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Splitsko-dalmatinske županije DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Solin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Poljak, Prof, Gordana Šeparović, Prof. Josip Malbaša, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Blato 2 OŠ Ivana Lovrića 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Blato Ivan Lovrić MJESTO Blato Sinj

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BLATO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MATEJ ŠEPAROVIĆ, ŽELJKO ŽUVELA, VINKO REBO, FRENKI ŽANETIĆ, MARIO ŽANETIĆ VODITELJ: GORDANA ŠEPAROVIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Sračinec DATUM I MJESTO 23. 2. 2012., Osnovna škola Sračinec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivana Putarek, Prof. Ante Sudec, Prof. Jadranka Markuš, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Petar Zrinski 2 OŠ Selnica 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost-Jalžabet Mladost-Selnica MJESTO Jalžabet Selnica PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST-JALŽABET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DAVOR FILIPAŠIĆ, MATIJA MAGIĆ, DANIJEL ŠMRČEK, ROBERT PAČALAT, ALEKSANDAR BALAŽINEC VODITELJ: ANTE SUDEC, PROF.

54

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
DOMAĆIN NATJECANJA DATUM I MJESTO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

R. BR. 1 2 3 4

N

E ATJ

IME ŠKOLE

N CA

J

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a

NIJ E

D EO

R

N ŽA

O

MJESTO

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PRVOPLASIRANA EKIPA

VODITELJ:

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnastički klub Rijeka DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., Rijeka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Pavlović Ljiljana Turina-Bujanović, Prof. Alenka Belčić
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Brajda 2 OŠ Dubovac 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Brajda Dubovac MJESTO Rijeka Karlovac

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BRAJDA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANTONIO MATAKOVIĆ, MARIN MATAKOVIĆ, NOEL URAN, DARIO SERŠIĆ, DOMINIK RILOV VODITELJ: LJILJANA TURINA-BUJANOVIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
GIMNASTIKA - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE
OŠ BRAJDA OŠ JULIJA KEMPFA OŠ PETAR ZRINSKI I. OSNOVNA ŠKOLA PETRINJA OŠ BLATO

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., SRC Belvedere, Rijeka

KOORDINATOR NATJECANJA
Stanko Pavlinić

RED. BR.
1 2 3 4 5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
BRAJDA SLOGA MLADOST-JALŽABET 1. OŠ PETRINJA BLATO

MJESTO
RIJEKA POŽEGA JALŽABET PETRINJA BLATO

OSVOJENI BODOVI
PRESKOK 77,40 77,30 77,20 75,80 74,40 RUČE 76,20 74,50 74,80 73,90 70,60 PREČA 76,00 75,20 73,70 74,50 70,20 ZBROJ 305,30 301,65 299,70 298,60 285,10

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Stanko Pavlinić Predsjednik povjerenstva 2. Gordana Šeparović 3. Ante Sudec 4. Snježana Zgrebec 5. Dario Pisker 6. Ljiljana Turina-Bujanović 

PARTER 75,70 74,65 74,00 74,40 69,90

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BRAJDA NASTUPILA JE U SASTAVU: Antonio Mataković, Marin Mataković, Noel Uran, Dario Seršić, Dominik Rilov VODITELJ: Ljiljana Turina Bujanović, prof.

55

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Bogumila Tonija DATUM I MJESTO 2. 3. 2012., Samobor NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Petra Barišić, prof. Josip Šuflaj, učitelj TZK Snježana Zgrebec, prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Mihaela Šiloboda 2 I. osnovna škola Petrinja 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Okić 1. osnovna škola Petrinja MJESTO Sveti Martin pod Okićem Petrinja

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OKIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

EMA BIBER, LUCIJA NEMANIĆ, DANIJELA BIĆANIĆ, JELENA LESJAK, KARLA KOVAČIĆ VODITELJ: JOSIP ŠUFLAJ, UČITELJ TZK

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Fran Krste Frankopana, Osijek DATUM I MJESTO
27. 3. 2012., Osijek, školska dvorana OŠ Fran Krste Frankopana

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mirna Rajle Brođanac Robert Smuda, prof. Mirela Haber, prof. Blanka Knez, prof. Tomislav Rukaj, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Frana Krste Frankopana OŠ Antuna Bauera OŠ Vladimir Nazor OŠ Julija Kempfa KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Frankopan Golubica Nazor Sloga MJESTO Osijek Vukovar Slavonski Brod Požega

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD FRANKOPAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NIKA NIKOLIĆ, MATEA VIDOVIĆ, MARJA MARCIĆ, STELA-LARA TENŠEK, ELIJA VALENTIĆ VODITELJ: MIRELA HABER, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO-DALAMATINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Splitsko-dalamatinske županije DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Solin NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Poljak, Prof. Krešimir Cvitković, Prof. Gordana Šeparović, Prof.
R. BR. 1 OŠ Skalice 2 OŠ Blato 3 4 IME ŠKOLE KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Skalice Blato MJESTO Split Blato

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SKALICE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TEA CVITKOVIĆ, BARBARA JELIĆ, ANA MARIA JURIŠIĆ, MARINA BOŽANIĆ VODITELJ: KREŠIMIR CVITKOVIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Sračinec DATUM I MJESTO 23. 2. 2012., Osnovna škola Sračinec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivana Putarek, Prof. Jasminka Jakšić, Prof. Damir Fotak, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Petar Zrinski, Šenkovec 2 OŠ Sračinec 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Eko tigrići OŠ Sračinec MJESTO Čakovec Sračinec

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD EKO TIGRIĆI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SINDY BUBEK, KARLA KOVAČIĆ, MEGI SABOLČEC, MANUELA JOVIĆ, JELENA VINCETIĆ VODITELJ: JASMINKA JAKŠIĆ, PROF.

56

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
DOMAĆIN NATJECANJA DATUM I MJESTO NATJECATELJSKO POVJERENSTVO

R. BR. 1 2 3 4

N

E ATJ

IME ŠKOLE

N CA

J

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a

NIJ E

D EO

R

N ŽA

O

MJESTO

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PRVOPLASIRANA EKIPA

VODITELJ:

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnastički klub Rijeka DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., Rijeka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Pavlović Ljiljana Turina-Bujanović, Prof. Alenka Belčić
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Brajda 2 OŠ Dubovac 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Brajda Dubovac MJESTO Rijeka Karlovac

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BRAJDA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NINA MUCIĆ, TEA ANDRIJČIĆ, DEA ANDRIJČIĆ, ANTONIJA CAPIĆ, KSENIJA BAUS VODITELJ: LJILJANA TURINA-BUJANOVIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
GIMNASTIKA - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE
OŠ BRAJDA OŠ SKALICE OŠ MIHAELA ŠILOBODA OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA OŠ PETAR ZRINSKI

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., SRC Belvedere, Rijeka

KOORDINATOR NATJECANJA
Stanko Pavlinić

RED. BR.
1 2 3 4 5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
BRAJDA SKALICE OKIĆ FRANKOPAN EKO TIGRIĆI

MJESTO
BRAJDA SPLIT SV. MARTIN POD OKIĆEM OSIJEK ČAKOVEC

OSVOJENI BODOVI
PRESKOK 77,25 75,75 74,95 72,45 71,65 RUČE 75,30 75,00 72,70 72,80 71,50 PREČA 76,60 76,00 77,40 74,60 72,85 ZBROJ 305,95 302,65 301,85 295,65 292,30

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Stanko Pavlinić Predsjednik povjerenstva 2. Alen Jelić 3. Marija Jurak 4. Ljiljana Turina-Bujanović 5. Josip Šuflaj 6. Vlatka Čalušić

PARTER 76,80 75,90 76,80 75,80 76,30

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BRAJDA NASTUPILA JE U SASTAVU: Nina Mucić, Tea Andrijčić, Dea Andrijčić, Antonija Capić, Ksenija Baus VODITELJ: Ljiljana Turina-Bujanović

57

4.3.7. reZuLTaTi

PLIVANJE

58

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije DATUM I MJESTO 21. 2. 2012., Sisak NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ljiljana Gavranović Marijan Sigur Zoran Rajčević
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ 22. lipnja 2 OŠ Bogumila Tonija 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Polet Lob MJESTO Sisak Samobor PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD POLET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMAGOJ MALIĆ, MATIJA LUKA RAFAJ, MATIJA LUKIĆ, DOMAGOJ PANCIROV, FRAN SENČAR, ROBERTO MILAKOVIĆ, BRUNO ŠKVORC, IVAN SENČAR VODITELJ: MARIJAN SIGUR

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Mladost, Osijek DATUM I MJESTO 23. 2. 2012., Gradski bazeni Osijek NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mirna Rajle Bođanac Branka Peler Hrvoje Bašić
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Tenja 2 OŠ Antun Gustav Matoš 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Ginko Agma MJESTO Tenja Vinkovci PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GINKO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LEON LUKA ĆELIĆ, STJEPAN GAŠPARIĆ, IVAN FILIPOVIĆ ,MORENO MARKOVINOVIĆ, MARKO FILIPOVIĆ, MATEJ MARJANOVIĆ, JOSIP CAPAN, DARKO HODAK, VASILIJE ILIĆ VODITELJ: BRANKA PELER, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO-DALAMATINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Splitsko-dalmatinske županije DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Poljak, Prof. Dražen Adžić, Prof. Ivan Gulin, Prof. Hadžira Brković, Prof
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Spinut 2 OŠ Lapad 3 OŠ Šimuna Kožičića Benje 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Ruđer Petka Brodarica MJESTO Split Dubrovnik Zadar PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD RUĐER
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MISLAV ČOVIĆ, MARINO MAROVIĆ, MARINO BOJČIĆ, KARLO BUŠIĆ, IGOR NIKOLIĆ, JAKOV TANASKOVIĆ, LUKA JUKIĆ, RINO BURIĆ VODITELJ: IVAN GULIN, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gradski bazeni Čakovec DATUM I MJESTO 16. 2. 2012., Čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Anto Dragić, Prof. Jasminka Jakšić, Prof. Danijela Šimek, Prof. Zdenko Matijašić, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Antun Nemčić Gostovinski 2 II. osnovna škola Varaždin 3 OŠ Petar Zrinski Šenkovec 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a A.N.G. Druga Eko tigrići MJESTO Koprivnica Varaždin Šenkovec PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD A.N.G.
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

EMANUEL ŠVENDA, IVAN CIGANEK, LEO ŠESTAK, DENIS PLEŠE, HRVOJE PERNJAK, MARIN RESTOVIĆ, LUKA OSTRIŽ, ŠIMUN GOLČIĆ, KARLO ŠERBETAR VODITELJ: DANIJELA ŠIMEK, PROF.

59

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 12. 11 2011., Zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky, prof. Nikola Papak, prof. Aleksandra Šaravanja, prof. Jasminka Čelik, prof. Branko Razum, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Jure Kaštelana OŠ Vrbani OŠ Marije Jurić Zagorke OŠ Savski Gaj KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Nove Kruge Vrba Zagorka Gaj MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD NOVE KRUGE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKA IGNAC, VIKTOR KOLČIĆ, MARKO BEKIĆ, MARKO ČUKMAN, MARIO MILOŠEVIĆ, ANTONIO BAJO, FILIP SOLDO, IVAN PREBEG VODITELJ: ALEKSANDRA ŠARAVANJA, PROF. KINEZIOLOGIJE

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Plivački savez Primorsko-goranske županije DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Rijeka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Jelovica Damir Rabar, prof. Mato Kukuruzović
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Zamet 2 OŠ Jurja Dobrile 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Zamet Galeb MJESTO Rijeka Rovinj PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ZAMET
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUCIJAN JURIĆ, TONI TANDARIĆ, VEDRAN ALAUPOVIĆ, FILIP PRPIĆ, ADRIANO RUŽIĆ, TONI KLOPAN, DAVID SALAMON, ANTON ŠPANJOL, NINO JUKIĆ VODITELJ: DAMIR RABAR, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
PLIVANJE - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE
OŠ 22. LIPNJA OŠ ZAMET OŠ SPINUT OŠ TENJA OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI OŠ JURE KAŠTELANA

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Bazeni Kantrida, Rijeka

KOORDINATOR NATJECANJA
Miroslav Jelovica

RED. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD
POLET ZAMET RUĐER GINKO A.N.G. NOVE KRUGE

MJESTO
SISAK RIJEKA SPLIT TENJA KOPRIVNICA ZAGREB

SLOBODNO

50 M

LEĐNO

50 M

PRSNO

50 M

LEPTIR

50 M

MJEŠOVITO

4x50

SLOBODNO

4X50

Ukupno
90 84 82 69 60 37

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Miroslav Jelovica Predsjednik povjerenstva 2. Aleksandra Šaravanja 3. Branka Peler 4. Damir Rabar 5. Marijan Sigur 6. Ivan Gulin 7. Nedeljko Drakulić

16 12 21 4 17 8

23 10 14 19 9 3

18 20 15 11 11 2

12 21 11 16 5 10

9 11 12 8 10 7

12 10 9 11 8 7

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD POLET NASTUPILA JE U SASTAVU: Ivan Senčar, Bruno Škvorc, Roberto Milaković, Fran Senčar, Domagoj Pancirov, Matija Lukić, Matija Luka Rafaj, Domagoj Malić VODITELJ: Marijan Sigur

60

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŠKOLSKI SPORTSKI SAVEZ SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski sportski savez Sisačko-moslavačke županije DATUM I MJESTO 21. 2. 2012., Sisak NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ljiljana Gavranović Vedrana Šimić
KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Viktorovac

R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Viktorovac 2 3 4

MJESTO Sisak

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VIKTOROVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVA CIPRIĆ, HANA STANKOVIĆ-MEHINOVIĆ, ANJA ŠTAJCAR, JANA JOKSIMOVIĆ, EMA ŠARAR, MARTA ŠARAR, IVA DELIĆ, MARGARETA SMOLKO VODITELJ: VEDRANA ŠIMIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Mladost, Osijek DATUM I MJESTO 23. 2. 2012., Gradski bazeni Osijek NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mirna Rajle Bođanac Elizabeta Marjanović, prof. Josip Stanić, prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Mladost 2 OŠ Josipa Kozarca 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Mladost 3 MJESTO Osijek Vinkovci PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PAULA HEREK, IVNA TOMIČIĆ, MAGDALENA ŠIMATIĆ, PATRICIA ĆORIĆ, PETRA CVJETKOVIĆ, MATEA VILA, SARA MARAS, MIA KAINZ, LOTA LJUBIČIĆ VODITELJ: ELIZABETA MARJANOVIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA SPLITSKO-DALAMATINSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Splitsko-dalmatinske županije DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Split NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Boris Poljak, Prof. Marina Tomas, Prof. Ivica Ercegović, Prof Hadžira Brković, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Meje 2 OŠ Lapad 3 OŠ Smiljevac 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Sustipan Petka Galeb MJESTO Split Dubrovnik Zadar PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SUSTIPAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NICOLETTA PATANIA, SANDRA ŠPARAC, ELA PITALO, TEA TROGRLIĆ, MARTA TIOZZO, VANA VUKMAN, PETRA MIJIĆ, MIA GABELA, LARA DLAKA VODITELJ: IVICA ERCEGOVIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gradski bazeni Čakovec DATUM I MJESTO 16. 2. 2012., Čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Anto Dragić, Prof. Nikola Aleksić, Prof. Danijela Šimek, Prof. Siniša Trajbar, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Antun Nemčić Gostovinski 2 OŠ Strahoninec 3 I. osnovna škola Varaždin 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a A.N.G. Vihor I. osnovna škola MJESTO Koprivnica Čakovec Varaždin PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD A.N.G.
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LARA VUČIĆ, ELLA BAN, JELENA OGRINEC, KARLA JUKIĆ, LEA BOJANOVIĆ, HELENA KETIŠ, NINA BOJANOVIĆ, MATEA ČELIK VODITELJ: DANIJELA ŠIMEK, PROF.

61

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 26. 11. 2011., Zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Goran Hudovsky, prof. kineziologije Jasna Zvonarek, prof. kineziologije Niko Šekerija, prof. kineziologije Magda Bujan, prof. kineziologije Branko Razum, prof. kineziologije R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Matije Gupca OŠ Vrbani OŠ Špansko Oranice OŠ Ivana Cankara KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gubec Vrba Špansko Oranice Cankarevac MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GUBEC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVANA MORIĆ, LUCIJA ANA BIĆANIĆ, LUCIJA BRNJAK, ANAMARIJA MORIĆ, MELISSA ČIGIR, AMBER BALDANI, MATEA TRCOVIĆ, LANA TRŠOVIĆ VODITELJ: NIKO ŠEKERIJA, PROF. KINEZIOLOGIJE

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
SAVEZ ŠKOLSKIH SPORTSKIH DRUŠTAVA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Plivački savez Primorsko-goranske županije DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Rijeka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Jelovica Bistra Gospodinova Mato Kukuruzović
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Ivana Mažuranića 2 OŠ Jurja Dobrile 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Delfin Galeb MJESTO Novi Vinodolski Rovinj PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DELFIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUCIJA DERANJA, ANTONELA PAVELIĆ, LAURA KRALJIĆ, IVA DERANJA, KARLA MRVAC, PAULA MRVAC, VANJA BARIČEVIĆ, DAJANA FRKOVIĆ, SARA ŠIMIĆ VODITELJ: BISTRA GOSPODINOVA

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
PLIVANJE - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE
OŠ MLADOST OŠ VIKTOROVAC OŠ IVANA MAŽURANIĆA OŠ MEJE OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI OŠ MATIJE GUPCA

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Bazeni Kantrida, Rijeka

KOORDINATOR NATJECANJA
Miroslav Jelovica

RED. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD
MLADOST VIKTOROVAC DELFIN SUSTIPAN A.N.G. GUBEC

MJESTO
OSIJEK SISAK NOVI VINODOLSKI SPLIT KOPRIVNICA ZAGREB

SLOBODNO

50 M

LEĐNO

50 M

PRSNO

50 M

LEPTIR

50 M

MJEŠOVITO

4x50

SLOBODNO

4X50

Ukupno
93 85 65 63 55 55

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Miroslav Jelovica Predsjednik povjerenstva 2. Vencel Deranja 3. Danijela Šimek 4. Vedrana Šimić 5. Ivica Ercegović 6. Niko Šekerija 7. Elizabeta Marjanović

15 17 12 12 11 8

17 13 9 18 11 7

19 18 13 4 8 15

20 17 13 10 10 5

10 9 8 12 7 11

12 11 10 7 8 9

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU: Sara Maras, Ena Knežević, Petra Knežević, Matea Vila, Petra Cvjetković, Patricia Ćorić, Magdalena Šimatić, Ivna Tomičić, Paula Herek VODITELJ: Elizabeta Marjanović

62

4.3.8. reZuLTaTi

STOLNI TENIS

63

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednjoškolski centar Bjelovar DATUM I MJESTO 1. 3. 2012., Bjelovar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Stanko Štimac, učitelj Robert Ramušćak Boris Konjević, Prof. Dražen Milaković, Prof. Danijel Cvetko
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Nikole Hribara OŠ Ksavera Šandora Gjalskog OŠ Dragutina Tadijanovića OŠ Rovišće KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gorica Zabok Tadija Mrav

REZULTATI ZABOK - GORICA TADIJA - MRAV TADIJA - GORICA MRAV - ZABOK GORICA - MRAV ZABOK - TADIJA
MJESTO Velika Gorica Zabok Petrinja Rovišće

2:3 3:1 0:3 0:3 3:0 3:1

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GORICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVAN BOŠNJAK, DOMAGOJ ELGER, MARTIN PETROVIĆ VODITELJ: BORIS KONJEVIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Požeško-slavonske županije DATUM I MJESTO 2. 3. 2012., Pleternica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Josip Neferović, nastavnik Mirko Kruljav, Prof. Zdravko Zvačko, Prof. Dragan Pavlović, nastavnik Vladimir Matijević, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Ivan Goran Kovačić OŠ Vladimira Nazora OŠ Dore Pejačević OŠ Dobriša Cesarić KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Goran Vihor Mladost Sokol

REZULTATI GORAN - VIHOR MLADOST - SOKOL VIHOR - SOKOL GORAN - MLADOST MLADOST - VIHOR SOKOL - GORAN
MJESTO Slavonski Brod Vinkovci Našice Požega

3:3 3:1 3:0 3:2 0:3 1:3

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠŠK GORAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

JOSIP ARBANAS, JAKOV KLAIĆ, MATEJ KONCOŠ, JURAJ LOVRIĆ VODITELJ: ZDRAVKO ZVAČKO, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA Tehnička škola Šibenik DATUM I MJESTO 10. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Anita Donđivić, Prof. Ivan Bradarić Milan Cindrić Vatroslav Batinić Mario Varezić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Zadarski otoci OŠ Lapad OŠ Dr. Franje Tuđmana OŠ Visoka

REZULTATI VISOKA - ZADARSKI OTOCI PETKA - TENEN ZADARSKI OTOCI - PETKA VISOKA - TENEN 1:3 3:0 3:2 1:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Zadarski otoci Petka Tenen Visoka

MJESTO Zadar Dubrovnik Knin Split

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ZADARSKI OTOCI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANTONIO GOJA, ANTE RAŽOV, MATEJ GOJA VODITELJ: MILAN CINDRIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Virovitičko-podravske županije DATUM I MJESTO 8. 2. 2012., Virovitica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Želimir Holer Matija Rušak, Prof. Mladen Vidaček, Prof. Matija Hamelec, Prof. Zlata Zorko, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE

REZULTATI I.OSNOVNA ŠKOLA - ORLIĆI ŠKOLARAC - JUNIOR ORLIĆI - JUNIOR I.OSNOVNA ŠKOLA - ŠKOLARAC ŠKOLARAC - ORLIĆI JUNIOR - I.OSNOVNA ŠKOLA
MJESTO

3:0 3:1 3:0 3:0 0:3 0:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a

I. Osnovna škola Varaždin III. Osnovna škola Čakovec OŠ Đuro Ester OŠ Josipa Kozarca

I. osnovna škola Orlići Školarac Junior

Varaždin Čakovec Koprivnica Slatina

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD 1. OSNOVNA ŠKOLA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARKO VIDAČEK, LUKA BLAŽEK, FRAN GOLOB VODITELJ: MLADEN VIDAČEK, PROF.

64

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Pavleka Miškine DATUM I MJESTO 24. 3. 2012., Zagreb, OŠ Pavleka Miškine NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Ivica Vugdelija Ines Patafta Vlado Nigrin Maja Ostović Flego
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Sesvetska Sopnica OŠ Augusta Šenoe OŠ Lovre pl. Matačića OŠ Gustava Krkleca

REZULTATI FOLKA - AUGUST ŠENOA SESVETSKA SOPNICA - KRGUS KRGUS - FOLKA AUGUST ŠENOA - SESVETSKA SOPNICA FOLKA - SESVETSKA SOPNICA AUGUST ŠENOA - KRGUS
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

2:3 3:1 2:3 1:3 1:3 3:1

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Sesvetska Sopnica August Šenoa Folka Krgus

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SESVETSKA SOPNICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMAGOJ MARIĆ, LUKA MARTINEK, MISLAV MARTINEK VODITELJ: INES PATAFTA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Vladimir Nazor, Duga Resa DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., Duga Resa, Stipančićev dom NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Krešimir Božičević, prof. Damir Vujnović, prof. Mirjana Erdeljac-Cunha, prof. Diego Lipovšek, prof. Milan Buretić, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Barilović OŠ Jože Šurana OŠ Dr. Jure Turića OŠ Rikard Katalinić Jeretov

REZULTATI MLADOST - VELEBIT BARILOVIĆ - JERETOV MLADOST - BARILOVIĆ JERETOV - VELEBIT MLADOST - JERETOV BARILOVIĆ - VELEBIT
MJESTO Barilović Višnjan Gospić Opatija

3:0 1:3 2:3 3:1 3:2 3:1

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Barilović Mladost Velebit Jeretov

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BARILOVIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KARLO MATEŠA, LUKA MATEŠA, PETAR DOBRINIĆ VODITELJ: MIRJANA ERDELJAC-CUNHA, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
STOLNI TENIS - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
I. OSNOVNA ŠKOLA GORAN GORICA SESVETSKA SOPNICA BARILOVIĆ ZADARSKI OTOCI

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Intersport, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Vidović

R. BR.
1 2 3 4 5 6

MJESTO
VARAŽDIN SLAVONSKI BROD VELIKA GORICA SESVETE BARILOVIĆ ZADAR

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Damir Vidović Predsjednik povjerenstva 2. Mladen Vidaček 3. Boris Konjević 4. Ines Patafta 5. Zdravko Zvačko 6. Milan Cindrić 7. Mirjana Erdeljac-Cunha

I. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ OŠ NIKOLE HRIBARA OŠ SESVETSKA SOPNICA OŠ BARILOVIĆ OŠ ZADARSKI OTOCI

GRUPA A i. kolo GORAN - I.OSNOVNA ŠKOLA ii. kolo BARILOVIĆ - GORAN iii. kolo I.OSNOVNA ŠKOLA - BARILOVIĆ GRUPA B i. kolo SESV. SOPNICA - ZADARSKI OTOCI ii. kolo GORICA - SESVETSKA SOPNICA iii. kolo ZADARSKI OTOCI - GORICA

2:3 2:3 3:0

3:1 1:3 1:3

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice I.OSNOVNA ŠKOLA - GORICA 3:0 2. utakmica poluzavršnice SESVETSKA SOPNICA - GORAN za iii. mjesto GORICA - SESVETSKA SOPNICA za i. mjesto I. OSNOVNA ŠKOLA - GORAN 1:3 3:0 3:0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD I. OSNOVNA ŠKOLA NASTUPILA JE U SASTAVU: Marko Vidaček, Luka Blažek, Fran Golob. VODITELJ: Mladen Vidaček

65

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednjoškolski centar Bjelovar DATUM I MJESTO 1. 3. 2012., Bjelovar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Stanko Štimac, učitelj Jozo Jurković, Prof. Sanja Papišta, Prof. Ljubica Massari, Prof. Branimir Mrazović, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Ksavera Šandora Gjalskog III. osnovna škola Bjelovar OŠ Josipa Zorića OŠ Dragutina Tadijanovića

REZULTATI MLADOST - DUGO SELO TADIJA - ZABOK TADIJA - DUGO SELO ZABOK - MLADOST DUGO SELO - ZABOK MLADOST - TADIJA
MJESTO Zabok Bjelovar Dugo Selo Petrinja

3:0 0:3 1:3 3:1 1:3 3:1

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Zabok Mladost Dugo Selo Tadija

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ZABOK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MIA RASONJA, KARLA FRUK, KLARA CAKOL VODITELJ: SANJA PAPIŠTA, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Požeško-slavonske županije DATUM I MJESTO 2. 3. 2012., Pleternica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Josip Neferović, nastavnik Blanka Knez, nastavnik Mirela Haber, Prof. Dražen Gusak, Prof. Josip Stanić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Frana Krste Frankopana OŠ Josipa Kozarca OŠ Julija Kempfa OŠ Blaž Tadijanović

REZULTATI SLOGA - MLADOST FRANKOPAN - PODVINJE MLADOST - PODVINJE SLOGA - FRANKOPAN FRANKOPAN - MLADOST PODVINJE - SLOGA
MJESTO Osijek Vinkovci Požega Slavonski Brod

0:3 3:0 3:0 0:3 3:0 2:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Frankopan Mladost Sloga Podvinje

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠŠK FRANKOPAN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DUNJA TOMIĆ, JUSTINA MIHALJEVIĆ, MIA MAJIĆ, LAURA DIMTER VODITELJ: MIRELA HABER, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA Tehnička škola Šibenik DATUM I MJESTO 10. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Irena Rupić Pietri, prof. Marko Jeričević Haida Živković Dražen Adžić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Fausta Vrančića OŠ Šimuna Kožičića Benje OŠ Vela Luka OŠ Bariše Granića Meštra KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Faust Brodarica Val 0

REZULTATI BRODARICA - FAUST VAL - BRODARICA FAUST - VAL 2:3 1:3 3:2

MJESTO Šibenik Zadar Vela Luka Baška Voda

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD FAUST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TINA UVANOVIĆ, KARLA BILUŠIĆ, JELENA MARTINOVIĆ VODITELJ: HAIDA ŽIVKOVIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Virovitičko-podravske županije DATUM I MJESTO 8. 2. 2012., Virovitica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Želimir Holer, predsjednik Ksenija Kranjčec, Prof. Nikola Aleksić, Prof. Krum Stevanovski, Prof. Marinko Horvat, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE

REZULTATI MLADOST - PLAMEN PRVA - 1.OSNOVNA ŠKOLA PLAMEN - PRVA MLADOST - PRVA PRVA - PLAMEN 1.OSNOVNA ŠKOLA - MLADOST
MJESTO

2:3 2:3 0:3 1:3 3:1 3:0

I. osnovna škola Varaždin I. osnovna škola Čakovec OŠ Vladimir Nazor, Križevci OŠ Vladimir Nazor, Virovitica

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a 1. osnovna škola Prva Plamen Mladost

Varaždin Čakovec Križevci Virovitica

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD 1. OSNOVNA ŠKOLA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MIHAELA BRODAR ,GABRIJELA BAĐUN, NIKA PREMUŽ, LANA ŠPREMUŽ VODITELJ: NIKOLA ALEKSIĆ, PROF.

66

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Pavleka Miškine DATUM I MJESTO 24. 3. 2012., Zagreb, OŠ Pavleka Miškine NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Andreja Roginić Vlado Nigrin Goran Firšt Sanja Linarić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Gustava Krkleca OŠ Bartola Kašića OŠ Gornje Vrapče OŠ Medvedgrad

REZULTATI
JARUN - KRGUS MEDO - GORNJE VRAPČE GORNJE VRAPČE - JARUN KRGUS - MEDO JARUN - MEDO KRGUS - GORNJE VRAPČE MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

1:3 0:3 0:3 3:0 3:0 3:0

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Krgus Jarun Gornje Vrapče Medo

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KRGUS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KLARA BARDAČ, NIKA SUŠAC, SARA SUŠAC VODITELJ: VLADO NIGRIN

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Vladimir Nazor, Duga Resa DATUM I MJESTO 19. 4. 2012., Duga Resa, Stipančićev dom NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Krešimir Božičević Milislav Milinković, Prof. Diego Lipovšek, Prof. Ivan Kolak, Prof. Jure Sviličić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Rikard Katalinić Jeretov OŠ Ivan Goran Kovačić OŠ Poreč OŠ Dr. Ante Starčević Pazarište-Klanac

REZULTATI
GORAN - DRAGOVOLJAC POREČ - JERETOV GORAN - POREČ JERETOV - DRAGOVOLJAC GORAN - JERETOV POREČ - DRAGOVOLJAC

3:1 0:3 3:1 3:0 0:3 3:0
MJESTO

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Jeretov Goran Poreč Dragovoljac

Opatija Duga Resa Poreč Klanac

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD JERETOV
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KARLA FRANOVIĆ, IVANA LESNIČAR, MATEJA ARLOVIĆ, FRANCESCA RENNER VODITELJ: DIEGO LIPOVŠEK, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
STOLNI TENIS - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
FRANKOPAN I. OSNOVNA ŠKOLA ZABOK JERETOV FAUST KRGUS

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Intersport, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Vidović

R. BR.
1 2 3 4 5 6

MJESTO
OSIJEK VARAŽDIN ZABOK OPATIJA ŠIBENIK ZAGREB

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Damir Vidović Predsjednik povjerenstva 2. Mirela Haber 3. Vlado Nigrin 4. Haida Živković 5. Sanja Papišta 6. Nikola Aleksić 7. Anton Činko

OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA I. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG OŠ RIKARD KATALINIĆ JERETOV OŠ FAUSTA VRANČIĆA OŠ GUSTAVA KRKLECA

GRUPA A i. kolo 1. OSNOVNA ŠKOLA - FAUST ii. kolo FRANKOPAN - 1. OSNOVNA ŠKOLA iii. kolo FAUST - FRANKOPAN GRUPA B i. kolo KRGUS - ZABOK ii. kolo JERETOV - KRGUS iii. kolo ZABOK - JERETOV

3:0 3:2 0:3

1:3 3:1 3:1

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice FRANKOPAN - JERETOV 3:2 2. utakmica poluzavršnice ZABOK - 1. OSNOVNA ŠKOLA za iii. mjesto JERETOV - ZABOK za i. mjesto I. OSNOVNA ŠKOLA - FRANKOPAN 2:3 0:3 1:3

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD FRANKOPAN NASTUPILA JE U SASTAVU: Dunja Tomić, Justina Mihaljević, Mia Majić. VODITELJ: Mirela Haber

67

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednjoškolski centar Bjelovar DATUM I MJESTO 1. 3. 2012., Bjelovar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tomislav Flinta, učitelj Dušan Đonović, Prof. Dragan Bulatović, Prof. Velibor Balabanović, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Srednja strukovna škola Velika Gorica 2 Gimnazija Bjelovar 3 Gimnazija Sisak 4

REZULTATI
VELGOR - GIMNAZIJALAC MLADOST - VELGOR GIMNAZIJALAC - MLADOST

3:0 1:3 1:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Velgor Mladost Gimnazijalac

MJESTO Velika Gorica Bjelovar Sisak

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VELGOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMAGOJ ŠURINA, ROBERTO MIKOVIĆ, FILIP BOGOVIĆ VODITELJ: DRAGAN BULATOVIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Požeško-slavonske županije DATUM I MJESTO 1. 3. 2012., Pleternica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Josip Neferović, nastavnik Sead Klebić, Prof. Boris Radovanović, Prof. Marko Vujnović, Prof. Darko Bošnjak, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Srednja medicinska škola Srednja škola Valpovo Tehnička škola Ruđera Boškovića Gimnazija

REZULTATI
SREDNJOŠKOLAC - TEHNIČAR S.M.Š - GIMNAZIJA TEHNIČAR - GIMNAZIJA SREDNJOŠKOLAC - S.M.Š GIMNAZIJA - SREDNJOŠKOLAC TEHNIČAR - S.M.Š MJESTO Slavonski Brod Valpovo Vinkovci Požega

3:0 3:1 3:1 1:3 1:3 2:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a S.M.Š Srednjoškolac Tehničar Gimnazija

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD S.M.Š
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKA GARIĆ, IVAN GARIĆ, IVAN JURIĆ, DAMIR BRANDIĆ VODITELJ: BORIS RADOVANOVIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA Tehnička škola Šibenik DATUM I MJESTO 10. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Anita Donđivić, prof. Ilija Vidić Karmen Sinanović Irena Rupić Pietri Jure Cetinić
R. BR. 1 2 3 4

REZULTATI
BLAŽ JURJEV TROGIRANIN - TEHNIČAR ZADAR TEHNIČAR ŠIBENIK - ŠKOJ BLAŽ JURJEV TROGIRANIN - ŠKOJ TEHNIČAR ZADAR - TEHNIČAR ŠIBENIK

3:0 0:3 3:0 3:1

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Srednja strukovna škola Blaž Jurjev Trogiranin Blaž Jurjev Trogiranin Srednja škola Blato Škoj Tehnička Škola Zadar Tehničar Zadar Tehnička Škola Šibenik Tehničar Šibenik

MJESTO Trogir Blato Zadar Šibenik

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD BLAŽ JURJEV TROGIRANIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MATEO PETRANOVIĆ, MARIO JELIĆ, DEJAN PAPIĆ VODITELJ: KARMEN SINANOVIĆ

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Virovitičko-podravske županije DATUM I MJESTO 8. 2. 2012., Virovitica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Želimir Holer Filip Šalamon, Prof. Zdenko Sekelj, Prof. Vladimir Borbaš, Prof. Robert Siladi, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE

REZULTATI
SREDNJOŠKOLAC - GIMNAZIJALAC MARUL - GIMNAZIJALAC GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJALAC SREDNJOŠKOLAC - MARUL MARUL - GIMNAZIJALAC GIMNAZIJALAC - SREDNJOŠKOLAC

2:3 0:3 1:3 3:1 0:3 1:3
MJESTO

Prva gimnazija Varaždin Gimnazija Čakovec Gimnazija Fran Galović Srednja škola Marka Marulić

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Srednjoškolac Gimnazijalac ČK Gimnazijalac KO

Marul

Varaždin Čakovec Koprivnica Slatina

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NEVAN STIPČIĆ, MARTIN VIDAČEK, ADRIAN MIŠAK VODITELJ: ZDENKO SEKELJ, PROF.

68

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 18. 3. 2012., Zagreb, OŠ Pavleka Miškine, Sv. Duh 24 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Žarko Bratonja Stipe Perišić Stephan Pavković - Šolman Tino Martin Časl
R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Športska gimnazija Špogi Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Dr. Časl V. gimnazija Peta Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Strojar

REZULTATI
DR.ČASL - STROJAR DR.ČASL - PETA DR.ČASL - ŠPOGI STROJAR - PETA STROJAR - ŠPOGI ŠPOGI - PETA MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

3:0 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TOMISLAV PUCAR, JURAJ ĐURINOVIĆ, IVAN JARDAS, ANTONIO LUKA RADANOVIĆ VODITELJ: STIPE PERIŠIĆ

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA SŠ Mate Balote, Poreč DATUM I MJESTO 16. 4. 2012., Poreč, Žatika NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tomislav Kordić, Prof. Josip Golja, Prof. Sreten Petraš, Prof. Ivan Teklić, Prof. Dario Mrzljak, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Elektron Tehnička Škola Karlovac Šanac Srednja škola Mate Blažine Duga Srednja škola Plitvička Jezera Ugostitelj

REZULTATI
UGOSTITELJ - ELEKTRON ŠANAC - DUGA ELEKTRON - DUGA UGOSTITELJ - ŠANAC ŠANAC - ELEKTRON DUGA - UGOSTITELJ

0:3 3:1 3:0 0:3 1:3 3:1
MJESTO

Rijeka Karlovac Labin Korenica

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ELEKTRON
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DUŠKO MORIĆ, ANDREJ GRAOVAC, MARIJO JELIČIĆ, LUKA ZUBAK VODITELJ: SRETEN PETRAŠ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
STOLNI TENIS - SREDNJE ŠKOLE
DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Intersport, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Vidović

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a
ŠPORTSKA GIMNAZIJA ŠPOGI SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO ELEKTRON SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA VELIKA GORICA VELGOR SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA S.M.Š. SREDNJA STRUK. ŠKOLA BLAŽ JURJEV TROGIRANIN BLAŽ JURJEV TROGIRANIN PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN SREDNJOŠKOLAC

MJESTO
ZAGREB RIJEKA VELIKA GORICA SLAVONSKI BROD TROGIR VARAŽDIN

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Damir Vidović Predsjednik povjerenstva 2. Karmen Sinanović 3. Dragan Bulatović 4. Boris Radovanović 5. Jagoda Zubović 6. Hrvoslav Kozulić 7. Zdenko Sekelj

GRUPA A i. kolo S.M.Š. - ŠPOGI ii. kolo BLAŽ JURJEV TROGIRANIN - S.M.Š. iii. kolo ŠPOGI - BLAŽ JURJEV TROGIRANIN
GRUPA B i. kolo SREDNJOŠKOLAC - ELEKTRON ii. kolo VELGOR - SREDNJOŠKOLAC iii. kolo ELEKTRON - VELGOR

0:3 1:3 3:1

1:3 3:1 3:1

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice ŠPOGI - VELGOR 3:0 2. utakmica poluzavršnice ELEKTRON - S.M.Š. za iii. mjesto VELGOR - S.M.Š. za i. mjesto ŠPOGI - ELEKTRON 3:2 3:1 3:1

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI NASTUPILA JE U SASTAVU: Tomislav Pucar, Juraj Đurinović, Ivan Jardas, Antonio Luka Radanović. VODITELJ: Hrvoslav Kozulić

69

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednjoškolski centar Bjelovar DATUM I MJESTO 1. 3. 2012., Bjelovar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tomislav Flinta, učitelj Ivana Orlić, Prof. Danica Iličić, Prof. Milivoj Matulin, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar 2 Srednja škola Jastrebarsko 3 Srednja škola Petrinja 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Škebb Jastreb Petrynia

REZULTATI ŠKEBB - JASTREB PETRYNIA - MRAV JASTREB - PETRYNIA 3:2 3:1 3:1

MJESTO Bjelovar Jastrebarsko Petrinja

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠKEBB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARTINA BRKIĆ, MARINA BREZNIČKI, MIHAELA GAVRIĆ VODITELJ: DANICA ILIČIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Požeško-slavonske županije DATUM I MJESTO 1. 3. 2012., Pleternica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Josip Neferović, nastavnik Josip Klaić, Prof. Davor Šijanović, Prof. Mario Tolić, Prof. Kristijan Reljac, Prof.
R. BR. 1 2 3 4

REZULTATI SREDNJOŠKOLAC - GIMNAZIJALAC OBRTNIK - KLASIČAR SREDNJOŠKOLAC - KLASIČAR GIMNAZIJALAC - OBRTNIK KLASIČAR - GIMNAZIJALAC SREDNJOŠKOLAC - OBRTNIK
MJESTO Vukovar Našice Požega Slavonski Brod

2:3 3:2 3:2 3:1 0:3 3:1

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Gimnazija Vukovar Gimnazijalac SŠ Isidora Kršnjavoga Srednjoškolac Obrtnička škola Obrtnik Klasična gimn. fra M. Lanosovića s pravom javnosti Klasičar

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SUZANA ŽIVKOVIĆ, MARIJA KAPULAR, TABITA KOPRIVNJAK, VESNA PAVLOVIĆ VODITELJ: DAVOR ŠIJANOVIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA Tehnička škola Šibenik DATUM I MJESTO 10. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Irena Rupić Pietri, Prof. Jadranka Duvančić Lidija Pehar Anita Donđivić Maro Pulić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Srednja strukovna škola Gimnazija Dubrovnik Gimnazija Vladimira Nazora Medicinska i kemijska škola

REZULTATI GIMNAZIJALAC - VLADIMIR NAZOR MAKARSKA - MEDICINAR GIMNAZIJALAC - MAKARSKA VLADIMIR NAZOR - MEDICINAR 3:1 3:0 2:3 3:1

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Makarska Gimnazijalac Vladimir Nazor Medicinar

MJESTO Makarska Dubrovnik Zadar Šibenik

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MAKARSKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TEA BAKOVIĆ, MARINA ŠUMELJ, ANDREA JURIĆ, ANA BAKOVIĆ VODITELJ: LIDIJA PEHAR

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Virovitičko-podravske županije DATUM I MJESTO 8. 2. 2012., Virovitica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Želimir Holer Darko Međimorec, Prof. Dubravka Kunić, Prof. Damir Radaković, Prof. Josip Zbiljski, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE

REZULTATI SVJETLOST - GIMNAZIJALAC GOŠK - GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJA SVJETLOST - GOŠK GOŠK - GIMNAZIJALAC GIMNAZIJA - SVJETLOST
MJESTO

3:1 3:0 1:3 0:3 3:0 0:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a

Gospodarska škola Varaždin Srednja škola Čakovec Industrijsko-obrtnička škola Slatina Gimnazija Fran Galović

GOŠK Svjetlost Slatina Gimnazijalac

Varaždin Čakovec Slatina Koprivnica 70

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GOŠK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PETRA PETEK, MARTINA JUKIĆ, TAJANA KOŠĆAK VODITELJ: DUBRAVKA KUNIĆ, PROF.

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 18. 3. 2012., Zagreb, OŠ Pavleka Miškine, Sv. Duh 24 NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Martina Rastovski Tino Martin Časl Tatjana Stibilj - Batinić Smiljka Kokić - Metz
R. BR. 1 2 3 4

REZULTATI DR.ČASL - MEDVEDGRAD
GIMNAZIJALAC - LABOS DR.ČASL - GIMNAZIJALAC MEDVEDGRAD - GIMNAZIJALAC DR.ČASL - LABOS MEDVEDGRAD - LABOS MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

3:0 2:3 3:0 2:3 3:0 1:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Privatna gimnazija Dr. Časl, s pravom javnosti Dr. Časl Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Labos XIII. gimnazija Gimnazijalac Zdravstveno učilište Medvedgrad

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DR. ČASL
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SARA MIKAC, MATEJA JEGER, LEA RAKOVAC VODITELJ: TINO MARTIN ČASL

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA SŠ Mate Balote, Poreč DATUM I MJESTO 16. 4. 2012., Poreč NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tomislav Kordić, Prof Dragutin Furdek Petar Gračaković, Prof. Milan Rukavina Tomislav Kordić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SŠ dr. Antuna Barca SŠ Mate Balote SŠ Duga Resa SŠ Otočac

REZULTATI
VINICA - MATE BALOTA KAMENJAK - GACKI SOKOL MATE BALOTA - GACKI SOKOL VINICA - KAMENJAK KAMENJAK - MATE BALOTA GACKI SOKOL - VINICA 0:3 3:0

3:0 1:3 3:2
0:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Kamenjak Mate Balota Vinica Gacki sokol

MJESTO Crikvenica Poreč Duga Resa Otočac

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KAMENJAK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DAVORKA ŠEGULJA, DIANA PEČANIĆ, IVA KOŠULJANDIĆ, MORENA VUK VODITELJ: PETAR GRAČAKOVIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
STOLNI TENIS - SREDNJE ŠKOLE
KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a
PRIVATNA GIMNAZIJA DR. ČASL GOSPODARSKA ŠKOLA EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA GIMNAZIJA VUKOVAR GIMNAZIJA DUBROVNIK SREDNJA ŠKOLA DR. ANTUNA BARCA DR. ČASL GOŠK ŠKEBB GIMNAZIJALAC DUBROVNIK KAMRNJAK

DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Intersport, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Damir Vidović

R. BR.
1 2 3 4 5 6

MJESTO
ZAGREB VARAŽDIN BJELOVAR VUKOVAR DUBROVNIK CRIKVENICA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Damir Vidović Predsjednik povjerenstva 2. Danica Iličić 3. Sandro Dervoz 4. Maro Pulić 5. Davor Šijanović 6. Slobodan Gračaković 7. Dubravka Kunić

GRUPA A i. kolo ŠKEBB - GIMNAZIJALAC ii. kolo DUBROVNIK - ŠKEBB iii. kolo GIMNAZIJALAC - DUBROVNIK GRUPA B i. kolo GOŠK - KAMENJAK ii. kolo DR.ČASL - GOŠK iii. kolo KAMENJAK - DR.ČASL

3:1 1:3 3:2

3:2 3:0 0:3

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice ŠKEBB - GOŠK 0:3 2. utakmica poluzavršnice DR. ČASL - GIMNAZIJALAC za iii. mjesto ŠKEBB - GIMNAZIJALAC za i. mjesto GOŠK - DR. ČASL 3:0 3:1 0:3

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DR. ČASL NASTUPILA JE U SASTAVU: Lea Rakovac, Mateja Jeger, Ivana Tubikanec. VODITELJ: Sandro Dervoz

71

4.3.9. reZuLTaTi

ŠAH

72

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Sportsko rekreacijski centar Kukavica DATUM I MJESTO 15. 2. 2012., ŠRC Kukavica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tomislav Flinta, Prof. Milan Brigljević Vlado Karagić, učitelj Matija Makek, Prof. Ivo Crnoja
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Rovišće I. osnovna škola Vrbovec I. osnovna škola Petrinja OŠ Antuna Mihanovića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mrav Iskra I. osnovna škola Klanjec MJESTO Rovišće Vrbovec Petrinja Klanjec

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MRAV
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

FILIP CUPAN, PAVO ŠIMIĆ, MARIN MUŽINA, JAN ZVONIMIR VRDOLJAK, MIHAEL KOLAR VODITELJ: VLADO KARAGIĆ, UČITELJ

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŠŠS Požeško-slavonske županije DATUM I MJESTO 23. 2. 2012., Požega NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Josip Neferović, Nastavnik Branko Petričević, Prof. Vjekoslav Lojber, Prof. Mato Vidaković, Nastavnik Đurđica Mašić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Antuna Kanižlića OŠ Kralja Tomislava OŠ Stjepana Cvrkovića OŠ Vjekoslav Klaić KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Sokolovac Tomislav Šokadija Vjekoslav Klaić MJESTO Požega Našice Stari Mikanovci Garčin

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SOKOLOVAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

BORNA VLAŠIĆ, PETAR BOŠNJAK, JURAJ PREVOLŠEK, ANDRIJA BOŠNJAK, EGON HAJPEK VODITELJ: VJEKOSLAV LOJBER, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Županijski savez školskog športa Zadarske županije DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Zadar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Jadranka Duvančić, Prof. Bore Vuković, Prof. Zoran Ugarković, Prof. Marino Sardelić, Prof. Ivan Jakić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Visoka OŠ Smiljevac OŠ Vodice OŠ Blato

REZULTATI
GALEB - OKIT VISOKA - GALEB OKIT - ŠŠD OSNOVNE ŠKOLE BLATO ŠŠD OSNOVNE ŠKOLE BLATO - GALEB VISOKA - ŠŠD OSNOVNE ŠKOLE BLATO OKIT - VISOKA

1:3 1:3 3:1 0:4 4:0 0,5:3,5
MJESTO

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Visoka Galeb Okit ŠŠD Osnovne škole Blato

Split Zadar Vodice Blato

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VISOKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKA ŠARIĆ, BRUNO MAMIĆ, TOMISLAV BREKALO, LEO MARINOVIĆ, BRUNO UGRIN VODITELJ: ZORAN UGARKOVIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Virovitičko-podravske županije DATUM I MJESTO 22. 2. 2012., Gradina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Želimir Holer Zdenko Matijašić Franjo Vidalina Boris Jeđud Đuro Tomrlin, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Gradina OŠ Grgura Karlovčana II. osnovna škola Varaždin I. osnovna škola Čakovec KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gradina Mladost Druga Prva

REZULTATI
PRVA - GRADINA DRUGA - MLADOST DRUGA - GRADINA MLADOST - PRVA GRADINA - MLADOST PRVA - DRUGA

2:2 1:3 2:3 2:2 3:1 1:3
MJESTO

Gradina Đurđevac Varaždin Čakovec

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GRADINA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ALEN JELAVIĆ, FILIP KASELJ, LUKA PODNAR, TOMISLAV LUKAČEVIĆ, ANTE MATIĆ VODITELJ: FRANJO VIDALINA

73

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA I. OŠ Dugave DATUM I MJESTO 31. 3. 2012., I. OŠ Dugave NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Joakim Puškaš Željko Slavica Željko Brdal Darko Balen
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Rudeš OŠ Retkovec OŠ Brestje I. osnovna škola Dugave

REZULTATI RETKOVEC - BRESTJE DUGAVE - RUDEŠ 100 BRESTJE - RUDEŠ 100 RETKOVEC - DUGAVE DUGAVE - BRESTJE RUDEŠ 100 - RETKOVEC
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

3:1 1:3 2:2 2,5:1,5 2:2 3:1

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Rudeš 100 Retkovec Brestje Dugave

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD RUDEŠ 100
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVAN ML. GRUBIŠIĆ, LUKA BRNADIĆ, IVAN ST. GRUBIŠIĆ, MARIJA GRUBIŠIĆ VODITELJ: ŽELJKO SLAVICA

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Katarina Zrinski, Krnjak DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Krnjak NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Željka Stojković, Prof. Stjepan Radić, Prof. Igor Cvitan, Prof. Jura Sviličić, Prof. Branko Svast, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Kozala OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića OŠ - Scuola elementare Mate Balote OŠ Ivan Goran Kovačić KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Kozala Uskok Polet Goran

REZULTATI POLET - KOZALA GORAN - USKOK KOZALA - USKOK POLET - GORAN 0:2 0:2 2:0 2:0

MJESTO Rijeka Senj Buje Duga Resa

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KOZALA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LORENA ŠAMANIĆ, SVEN TICA, RAFAEL DUBROVIĆ, ROMULAD DUBROVIĆ VODITELJ: IGOR CVITAN, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
ŠAh - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE
OŠ KOZALA, RIJEKA OŠ ROVIŠĆE, ROVIŠĆE OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA, POŽEGA OŠ GRADINA, GRADINA OŠ RUDEŠ, ZAGREB OŠ VISOKA, SPLIT

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Hotel Delfin, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Eduard Piacun

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD Partije +
KOZALA MRAV SOKOLOVAC GRADINA RUDEŠ 100 VISOKA 5 5 5 5 5 5 4 3 3 1 2 0

=
1 1 0 2 0 0

0 1 2 2 3 5

TB1
9 7 6 4 4 0

TB2
16 13 12 10 7,5 1,5

TB3
39 26 19 16 12 0

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Eduard Piacun Predsjednik povjerenstva 2. Franjo Vidalina 3. Vlado Karagić 4. Vjekoslav Lojber 5. Željko Slavica 6. Igor Cvitan 7. Zoran Ugarković

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KOZALA NASTUPILA JE U SASTAVU: Lorena Šamanić, Sven Tica, Rafael Dubrović, Romuald Dubrović, Antonio Šamanić. VODITELJ: Igor Cvitan

REZULTATI i. kolo MRAV Rovišće 2½ - 1½ SOKOLOVAC Požega KOZALA Rijeka 4 - 0 VISOKA Split RUDEŠ 100 Zagreb 2½ - 1½ GRADINA Gradina ii. kolo SOKOLOVAC Požega 3½ - ½ GRADINA Gradina VISOKA Split 0 - 4 RUDEŠ 100 Zagreb MRAV Rovišće 1 - 3 KOZALA Rijeka iii. kolo KOZALA Rijeka 3 - 1 SOKOLOVAC Požega RUDEŠ 100 Zagreb 0 - 4 MRAV Rovišće GRADINA Gradina 4 - 0 VISOKA Split iv. kolo SOKOLOVAC Požega 3 - 1 VISOKA Split MRAV Rovišće 2 - 2 GRADINA Gradina KOZALA Rijeka 4- 0 RUDEŠ 100 Zagreb v. kolo RUDEŠ 100 Zagreb 1 - 3 SOKOLOVAC Požega GRADINA Gradina 2 - 2 KOZALA Rijeka VISOKA Split ½ - 3½ MRAV Rovišće

74

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Sportsko rekreacijski centar Kukavica DATUM I MJESTO 15. 2. 2012., ŠRC Kukavica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Stanko Štimac, učitelj Tatjana Sudar, Prof. Vlado Karagić, učitelj Zvonko Prihoda, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Rovišće 2 OŠ Sela 3 OŠ Vukovina 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mrav Sela Vučko MJESTO Rovišće Sela Vukovina

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MRAV
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LAURA HORVAT, ANA MARIJA HORVAT, KLAUDIJA JELIČIĆ, GORDANA BREKALO, ANTONIA JURIĆ VODITELJ: VLADO KARAGIĆ, UČITELJ

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽŠŠS Požeško-slavonske županije DATUM I MJESTO 23. 2. 2012., Požega NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Josip Neferović, nastavnik Ivan Petričević, Prof. Vjekoslav Đebić, učitelj Dario Pisker, Prof. Tomislav Rukalj, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ August Harambašić OŠ Antuna Bauera OŠ Augusta Šenoe OŠ Julija Kempfa KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a August Harambašić Golubica August Šenoa Sloga MJESTO Donji Miholjac Vukovar Gundinci Požega

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD AUGUST HARAMBAŠIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

HAIKE ROKLICER, NINA KOVAČEVIĆ, SUZANA TOT, PETRA SPAJIĆ VODITELJ: VJEKOSLAV ĐEBIĆ, UČITELJ

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKOG ŠPORTA ZADARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŽSŠŠ Zadarske županije DATUM I MJESTO 12. 4. 2012., Zadar NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Jadranka Duvančić, Prof. Ivan Jakić, Prof. Ante Lončar, Prof. Josipa Petrić, Prof. Marino Sardelić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Jelsa OŠ Blato OŠ Smiljevac OŠ Brodarica

REZULTATI GALEB - BRODARICA SOLINE - ŠŠD OSNOVNE ŠKOLE BLATO BRODARICA - ŠŠD OSNOVNE ŠKOLE BLATO GALEB - SOLINE SOLINE - BRODARICA ŠŠD OSNOVNE ŠKOLE BLATO - GALEB
MJESTO Jelsa Blato Zadar Brodarica

3:1 2,5:1,5 1:3 1:3 3:1 2:2
PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SOLINE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Soline ŠŠD Osnovne škole Blato Galeb Brodarica

SARA DRINKOVIĆ, ANITA BULJUBAŠIĆ, LAURA MATIJAŠEVIĆ, IVONA VRANKOVIĆ, CARLA VRANKOVIĆ VODITELJ: ANTE LONČAR, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Gradina DATUM I MJESTO 22. 2. 2012., Gradina NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Želimir Holer, Srečko Heric Željko Matkun, Ivica Čuljak, Prof. Tomislav Čerepinko, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Antuna i Ivana Kukuljevića OŠ Molve OŠ Štrigova OŠ Gradina

REZULTATI TONIMIR - GRADINA MLADOST - ŠTRIGOVA GRADINA - MLADOST ŠTRIGOVA - TONIMIR ŠTRIGOVA - GRADINA TONIMIR - MLADOST
MJESTO Varaždinske Toplice Molve Štrigova Gradina

4:0 3:1 1:3 3:1 1:3 3:1

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Tonimir Mladost Štrigova Gradina

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TONIMIR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DANIJELA MIČUDA, VIDA ŽAGAR, MARINA VUKALOVIĆ VODITELJ: ŽELJKO MATKUN

75

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA I. OŠ Dugave DATUM I MJESTO 31. 3. 2012., Zagreb, I. OŠ Dugave NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky Zdravko Margitić Robert Kupek Joakim Puškaš Željko Brdal
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Dragutina Domjanića I. osnovna škola Dugave OŠ Trnsko OŠ Brestje

REZULTATI DUGAVE - BRESTJE TRNSKO - DRAGUTIN DOMJANIĆ BRESTJE - DRAGUTIN DOMJANIĆ DUGAVE - TRNSKO TRNSKO - BRESTJE DRAGUTIN DOMJANIĆ - DUGAVE
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

2:2 0:4 0:4 3:1 3:1 3,5:1,5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Dragutin Domjanić Dugave Trnsko Brestje

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DRAGUTIN DOMJANIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NIKOLINA GOLUB, MARTINA MIKULIĆ, KARLA KOLIĆ, ABRA NOVAKOVIĆ VODITELJ: ROBERT KUPEK

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KARLOVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Katarina Zrinski, Krnjak DATUM I MJESTO 18. 4. 2012., Krnjak NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Željka Stojković, Prof. Radmila Dašić, Prof. Ljubomir Višnjić, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Jelenje - Dražice 2 OŠ Juršići 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Jelen Roverija

REZULTATI JELEN - ROVERIJA 2:0

MJESTO Dražice Svetvinčenat

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD JELEN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LANA DAŠIĆ, AGATA VUJIĆ, JELENA DAŠIĆ, VIKTORIJA VUJIĆ, JELENA JURETIĆ VODITELJ: RADMILA DAŠIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
ŠAh - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Hotel Delfin, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Eduard Pijacun

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA ŠŠD Partije
AUGUST HARAMBAŠIĆ JELEN SOLINE DRAGUTIN DOMJANIĆ MRAV TONIMIR 5 5 5 5 5 5

+
4 4 3 1 0 0

=
0 0 1 1 2 2

1 1 1 3 3 3

TB1
8 8 7 3 2 2

TB2
15,5 15 11 8,5 5,5 4,5

TB3
29,5 34 31,25 7,25 6,5 8,25

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Eduard Pijacun Predsjednik povjerenstva 2. Vjekoslav Đebić 3. Željko Matkun 4. Robert Kupek 5. Mijo Šimić 6. Ante Lončar 7. Marin Relja

OŠ AUGUST HARAMBAŠIĆ, DONJI MIHOLJAC OŠ JELENJE - DRAŽICE, DRAŽICE OŠ JELSA, JELSA OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA, ZAGREB OŠ ROVIŠĆE, ROVIŠĆE OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD AUGUST HARAMBAŠIĆ NASTUPILA JE U SASTAVU: Haike Roklicer, Nina Kovačević, Suzana Tot, Petra Spajić, Iris Šimenić. VODITELJ: Vjekoslav Đebić

REZULTATI i. kolo A. HARAMBAŠIĆ 3 - 1 SOLINE D. DOMJANIĆ 2 - 2 MRAV JELEN 4 - 0 TONIMIR ii. kolo SOLINE 2 - 2 TONIMIR MRAV 0 - 4 JELEN A. HARAMBAŠIĆ 3 - 1 D. DOMJANIĆ iii. kolo D. DOMJANIĆ 2 - 2 SOLINE JELEN 2½ - 1½ A. HARAMBAŠIĆ TONIMIR 3 - 1 MRAV iv. kolo SOLINE 2½ - 1½ MRAV A. HARAMBAŠIĆ 4 - 0 TONIMIR D. DOMJANIĆ 1 - 3 JELEN v. kolo JELEN 1½ - 2½ SOLINE TONIMIR ½ - 3½ D. DOMJANIĆ MRAV 0 - 4 A. HARAMBAŠIĆ

76

4.3.10. reZuLTaTi

KROS

77

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Sportsko rekreacijski centar Kukavica DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., ŠRC Kukavica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tomislav Flinta, Prof. Tihomir Pucović, Prof. Željko Fort, Prof. Tihana Josić, Prof. Igor Rogović, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Krapinske Toplice OŠ Rovišće OŠ Ivan Goran Kovačić OŠ Vukovina KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Toplice Mrav Goran Vučko MJESTO Krapinske Toplice Rovišće Petrinja Vukovina

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TOPLICE
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

JOSIP RUPČIĆ, VEDRAN KRAMARIĆ, KREŠIMIR VDOVIĆ, MARKO PLAHUTAR VODITELJ: ŽELJKO FORT, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Osječko-baranjske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., Osijek, Perivoj kralja Tomislava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mirna Rajle Brođanac Zvonko Šimunović, prof. Zvonimir Čeč, prof. Branko Šimonji, prof. Josip Elez, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Ivana Filipovića OŠ Bartola Kašića OŠ Zdenka Turkovića OŠ Ljudevita Gaja KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Filipovićka Novoselac Vihor Mladost MJESTO Osijek Vinkovci Kutjevo Nova Gradiška

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD FILIPOVIĆKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVAN IVEZIĆ, IVO VINCETIĆ, KARLO IŠTVANIĆ, MATIJA MARKOVIĆ VODITELJ: ZVONIMIR ČEČ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Petra Krešimira IV. Šibenik DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Margit Vrbičić, Prof. Zvonko Erak Nino Šešelj Darinka Kotlar
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Don Mihovila Pavlinovića 2 OŠ Smiljevac 3 OŠ Petra Krešimira IV. 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gusar Galeb Krešimir MJESTO Metković Zadar Šibenik

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GUSAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

KRISTIJAN ĆERLEK, JOSIP MIOČ, MARTINO PEHAR, IVAN JAKIĆ VODITELJ: NINO ŠEŠELJ

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Grgura Karlovčana, Đurđevac DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Đurđevac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Marijan Vinković, ing. politehnike Borivoje Kocić, prof. Željka Podgorelec-Sirc, prof. Tomislav Horvatić, prof. Darinka Šimunčić, prof.

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE OŠ Eugena Kumičića OŠ Podturen OŠ Novi Marof OŠ Ljudevita Modeca

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Slatina Ponos Tornado Izvor

MJESTO Slatina Podturen Novi Marof Križevci

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SLATINA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TOMISLAV JAKOVIĆ, GORAN KLEMENT, DARIO HRUŠKAR, BENJAMIN ALINČIĆ VODITELJ: BORIVOJE KOCIĆ, PROF.

78

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 22. 4. 2012., Zagreb, Jezero Bundek NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Goran Hudovsky Goran Firšt Zdravko Lučić R. BR. 1 2 3 4 Maja Flego Ostović Damir Petrić KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Medo Brezovica August Šenoa Matko Laginja

IME ŠKOLE OŠ Medvedgrad OŠ Brezovica OŠ Augusta Šenoe OŠ Matka Laginje

MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MEDO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMINIK BANOŽIĆ, IVAN TKALČEC, ANTUN PALIČKA VODITELJ: GORAN FIRŠT

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Plitvička jezera, Korenica DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Korenica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivan Teklić, Prof. Željko Krpan Dalibor Radović Josipa Marelić Igor Cvitan
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Vladimira Nazora OŠ Kozala OŠ Dragojle Jarnević OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Kozala Centar Uskok MJESTO Pazin Rijeka Karlovac Senj

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TONI ŠUJEVIĆ, IVAN ANIČIĆ, TINO PRENC, NIKOLA KRNJUS VODITELJ: DALIBOR RADOVIĆ

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
KROS - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠŠD-a
TOPLICE SLATINA MEDO GUSAR MLADOST FILIPOVIĆKA

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., Plava Laguna, Poreč

KONAČAN POREDAK EKIPA RED. BR.
1 2 3 4 5 6

KOORDINATOR NATJECANJA
Franjo Ivanišević

IME ŠKOLE
OŠ KRAPINSKE TOPLICE OŠ EUGENA KUMIČIĆA OŠ MEDVEDGRAD OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA OŠ VLADIMIRA NAZORA PAZIN OŠ IVANA FILIPOVIĆA

MJESTO
KRAPINSKE TOPLICE SLATINA ZAGREB METKOVIĆ PAZIN OSIJEK

1.
23 24 19 14 17 4

2.
21 22 18 13 9 3

3.
20 16 15 10 8 2

Bodovi
64 62 52 37 34 9

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Franjo Ivanišević Predsjednik povjerenstva 2. Sanda Gašić 3. Stanko Družeta 4. Željko For 5. Goran Firšt 6. Divna Dragović 7. Tomislava Medvedović

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TOPLICE NASTUPILA JE U SASTAVU: Josip Rupčić, Vedran Kramarić, Krešimir Vdović, Marko Plahutar VODITELJ: Željko Fort

79

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Sportsko rekreacijski centar Kukavica DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., ŠRC Kukavica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Tomislav Flinta, Prof. Romana Skender, Prof. Ivana Blazinić-Taus, Prof. Josip Šuflaj, Prof. Željko Fort, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Mate Lovraka OŠ Krapinske Toplice V. osnovna škola Bjelovar OŠ Mihaela Šiloboda KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Vihor Toplice Mladost Okić MJESTO Kutina Krapinske Toplice Bjelovar Sveti Martin Pod Okićem

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VIHOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ELENA PLAZMAN, LORA ONTL, DORA BOGIĆ, STELA PLANTOSAR VODITELJ: IVANA BLAZINIĆ-TAUS, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Osječko-baranjske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., Osijek, Perivoj kralja Tomislava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Mirna Rajle Brođanac Željko Mrkšić, prof. Marko Pervan, prof. Vjekoslav Lojber, prof. Branko Horvat, prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Josipa Lovretića OŠ Ante Starčevića OŠ Jagode Truhelke OŠ Antuna Kanižlića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Kuna Jagoda Sokolovac MJESTO Otok Rešetari Osijek Požega

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARIJA LUKAČ, DUNJA IŠČIĆ, PAULA ZEKIĆ, ANĐELA VREBAC VODITELJ: MARKO PERVAN, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Margit Vrbičić, Prof. Ante Fulgozi Nino Šešelj Leo Žanko Miroslav Čačić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Don Mihovila Pavlinovića OŠ Stanovi OŠ Vjekoslava Kaleba OŠ Gripe KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gusar Stanovi Tisno Bura MJESTO Metković Zadar Tisno Split

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GUSAR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

VANESA MARUŠIĆ, ANITA JELINIĆ, IVA PARMAĆ, KLAUDIJA JAKIĆ VODITELJ: NINO ŠEŠELJ

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Grgura Karlovčana, Đurđevac DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Đurđevac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Marijan Vinković, Ing. Politehnike Marjana Fržović, Prof. Tomislava Medvedović, Prof. Zlata Zorko, Prof. Tomislav Horvatić Prof.

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE OŠ Ljudevita Modeca OŠ Eugena Kumičića III. osnovna škola Čakovec OŠ Novi Marof

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Izvor Slatina Orlići Tornado

MJESTO Križevci Slatina Čakovec Novi Marof

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD IZVOR
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ELA ŠIMUNČIĆ, KARLA PAVLIČEK, KATARINA BALIĆ, IVANA JELUŠIĆ VODITELJ: MARJANA FRŽOVIĆ, PROF.

80

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 22. 4. 2012., Zagreb, Jezero Bundek NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Goran Hudovsky Jasminka Čelik Vesna Riznić R. BR. 1 2 3 4 Zdravko Lučić Zlatko Belančić KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gaj Trnovčica Brezovica Ljubljanica

IME ŠKOLE OŠ Savski Gaj OŠ Antuna Branka Šimića OŠ Brezovica OŠ Ljubljanica

MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GAJ

KATARINA PERIĆ, ELENA ČALIŠ, MATEA RADOŠ VODITELJ: JASMINKA ČELIK

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Plitvička jezera, Korenica DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Korenica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivan Teklić, Prof. Mladen Kovačević Jadranka Červar Suzana Bižanović Alenka Belčić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Vladimira Nazora OŠ Dubovac OŠ Ivana Gorana Kovačića OŠ Zrinskih i Frankopana KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Dubovac Petehovac Otočac MJESTO Pazin Karlovac Delnice Otočac

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ZITA JURIĆ, SARA MOGOROVIĆ, ANAMARIJA JURIČIĆ, VIKTORIJA MILOHANIĆ VODITELJ: JADRANKA ČERVAR

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
KROS - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠŠD-a
MLADOST IZVOR VIHOR GUSAR MLADOST GAJ

DATUM I MJESTO
4. i 5. svibnja 2012., Plava Laguna, Poreč

KOORDINATOR NATJECANJA
Franjo Ivanišević

RED. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA
IME ŠKOLE
OŠ JOSIPA LOVRETIĆA OŠ LJUDEVITA MODECA OŠ MATE LOVRAKA OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA OŠ VLADIMIRA NAZORA OŠ SAVSKI GAJ

MJESTO
OTOK KRIŽEVCI KUTINA METKOVIĆ PAZIN ZAGREB

1.
24 23 22 18 15 11

2.
19 21 20 14 8 9

3.
17 13 10 12 7 2

Bodovi
60 57 52 44 30 22

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Franjo Ivanišević Predsjednik povjerenstva 2. Ivana Blazinić-Taus 3. Mirko Martinović 4. Vladimir Relić 5. Marija Kolombo 6. Nino Šešelj 7. Marjana Fržović

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST NASTUPILA JE U SASTAVU: Marija Lukač, Dunja Iščić, Paula Zekić, Anđela Vrebac VODITELJ: Mirko Martinović, prof.

81

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKI DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Sportsko rekreacijski centar Kukavica DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., ŠRC Kukavica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Stanko Štimac, nastavnik Sandra Belinić, Prof. Slavko Fukat, Prof. Ivana Orlić, Prof.
R. BR. 1 SŠ Vrbovec 2 SŠ Petrinja 3 SŠ Zlatar 4 IME ŠKOLE KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Sokol Petrynia Sokol MJESTO Vrbovec Petrinja Zlatar

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SOKOL
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARTIN PRELOG, KRISTIJAN ŠTEFANAC, FILIP JENDRIŠ, DORIJAN VRTAR VODITELJ: SLAVKO FUKAT, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Osječko-baranjske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., Osijek, Perivoj kralja Tomislava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Daniela Kuže Mirela Šunda, prof. Milan Trgovčić, prof. Dragomir Maljković, prof. Dubravko Markota, prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Tehnička Škola Požega 2 Tehnička škola Ruđera Boškovića 3 Gimnazija A.G. Matoša 4 Tehnička škola Slavonski Brod KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Tehničar-Požega Tehničar-Vinkovci Mladost '96 Tehničar-Slavonski Brod MJESTO Požega Vinkovci Đakovo Slavonski Brod

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TEHNIČAR-POŽEGA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKA GALIĆ, MILAN JAKOVLJEVIĆ, KREŠIMIR BANOVIĆ, BOŽIDAR BANOVIĆ VODITELJ: MILAN TRGOVČIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Irena Rupić, Prof. Hrvoje Brkić, Prof. Enko Buljubašić, Prof. Zvonko Kezić, Prof. Krešimir Mudronja, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Ekonomsko-birotehnička škola Gimnazija Antuna Vrančića Strukovna škola Vice Vlatkovića Srednja škola Metković KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Oktopus Gimnazijalac IOŠK Narona MJESTO Split Šibenik Zadar Metković

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OKTOPUS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANTE JURIĆ, PETAR PUČIĆ, BORNA OČAŠIĆ, TOMISLAV MARETIĆ VODITELJ: ENKO BULJUBAŠIĆ, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Strukovna škola Đurđevac DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Đurđevac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Luka Šarić, Prof. Matija Ciglar, Prof. Ante Tomas, Prof. Milorad Lepir, Prof. Željko Grbić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Strukovna škola Virovitica Elektrostrojarska škola Tehnička škola Čakovec KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazija Križevci Strukovna škola Virovitica Els Tioš MJESTO Križevci Virovitica Varaždin Čakovec

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJA KRIŽEVCI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

RUDOLF KRALJ, EMILIO NEMČIĆ, OGNJEN MERGON, ALEN PAVLIČEK VODITELJ: ANTE TOMAS, PROF.

82

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 22. 4. 2012., Bundek, Zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Zvonimir Halamek Stipe Perišić Mato Banovac R. BR. 1 2 3 4 Antun Vargek Marica Pelivan

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Športska gimnazija Špogi III. gimnazija III. gimnazija Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Strojar Srednja škola Sesvete Um

MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠPOGI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MATEO RUŽIĆ, MISLAV PETRAK, MARKO SMOLJO VODITELJ: STIPE PERIŠIĆ

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Plitvička Jezera DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Korenica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivan Teklić, Prof. Milorad Mandarić Milan Červar Sreten Petraš Dario Mrzljak
R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile Srednjoškolac Tehnička škola Karlovac Šanac Srednja škola Otočac Gacki sokol Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo Elektron MJESTO Pazin Karlovac Otočac Rijeka

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PETAR BRATULIĆ, MATEJ VRANJKOVIĆ, NINI STRANIĆ, PAOLO MILETIĆ VODITELJ: MILAN ČERVAR, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
KROS - SREDNJE ŠKOLE
IME ŠKOLE
GIMNAZIJA I. ZAKMARDIJA DIJANKOVEČKOGA TEHNIČKA ŠKOLA GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA ŠKOLA SREDNJA ŠKOLA VRBOVEC ŠPORTSKA GIMNAZIJA

DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Plava Laguna, Poreč

KONAČAN POREDAK EKIPA RED. BR.
1 2 3 4 5 6

KOORDINATOR NATJECANJA
Siniša Ivanišević

IME ŠŠD-a
GIMNAZIJA KRIŽEVCI TEHNIČAR-POŽEGA SREDNJOŠKOLAC OKTOPUS SOKOL ŠPOGI

MJESTO
KRIŽEVCI POŽEGA PAZIN SPLIT VRBOVEC ZAGREB

1.
24 21 23 22 14 15

2.
18 20 19 8 11 6

3.
17 16 3 7 10 5

Bodovi
59 57 45 37 35 26

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Siniša Ivanišević Predsjednik povjerenstva 2. Nenad Šeparović 3. Branka Pavlić 4. Franjo Ivanišević 5. Mladen Bajsić 6. Drago Siber 7. Dragan Bulatović

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD VELGOR NASTUPILA JE U SASTAVU: Rudolf Kralj, Emilio Nemčić, Ognjen Mergon, Alen Pavliček VODITELJ: Ante Tomas, prof.

83

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH DRUŠTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Sportsko rekreacijski centar Kukavica DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., ŠRC Kukavica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Stanko Štimac, nastavnik Goran Polan, Prof. Pero Prebeg, Prof. Miroslav Komar, Prof. Ivica Golubić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SŠ Tina Ujevića SŠ August Šenoa Gimnazija Velika Gorica Gimnazija Antuna Gustava Matoša KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Augustin Sokol GVG Victoria MJESTO Kutina Garešnica Velika Gorica Zabok

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD AUGUSTIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MORENA ABRAMOVIĆ, BORNA MARKOVAC, DORIS VLAJSOVIĆ, TEA CEROVEČKI VODITELJ: PERO PREBEG, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Osječko-baranjske županije DATUM I MJESTO 13. 4. 2012., Osijek, Perivoj kralja Tomislava NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Daniela Kuže Zvonimir Špoljarić, prof. Zvonimir Grško, prof. Milan Trgovčić, prof. Miro Šola, prof.
R. BR. 1 2 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Tehnička Škola Tehničar-Slavonski Brod Gimnazija A.G.Matoša Mladost '96 Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Mladost Tehnička škola Tehničar-Požega IME ŠKOLE MJESTO Slavonski Brod Đakovo Vinkovci Požega

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TEHNIČAR-SLAVONSKI BROD
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PAULA KONOPKA, HILDA HELER, MARIJA PETANOVIĆ, JELENA JAMBREŠIĆ VODITELJ: ZVONIMIR GRŠKO, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Irena Rupić, Prof. Melanija Miodrag, Prof. Ivica Šupe, Prof. Ivana Bego, Prof. Tino Dragojević
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE V. gimnazija Vladimir Nazor Srednja škola Vela Luka Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Gimnazija Antuna Vrančića KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Azinus Dupin Brokeri Gimnazijalac MJESTO Split Vela Luka Zadar Šibenik

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD AZINUS
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARINA BULIĆ, KLARA DUMANIĆ, ANTONIA ŠUŠNJAR, JELENA ŠUTO VODITELJ: IVICA ŠUPE, PROF.

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Strukovna škola Đurđevac DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Đurđevac NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Luka Šarić Goran Karamarković, Prof. Mirta Drokan, Prof. Ante Tomas, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE SŠ Marka Marulića Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Gimnazija Čakovec Prva gimnazija Varaždin KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Marul Gimnazija Križevci Gimnazijalac Srednjoškolac MJESTO Slatina Križevci Čakovec Varaždin

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MARUL
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANTONIA ZEMAN, DOROTEJA SANTI, SIMONA ZEMAN, MARINA NOVOSELEC VODITELJ: MIRTA DROKAN, PROF.

84

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 22. 4. 2012., Bundek, Zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Zvonimir Halamek Marica Pelivan Stipe Perišić R. BR. 1 2 3 4 Mato Banovac Žarko Bratonja KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Um Špogi III.Gimnazija Peta

IME ŠKOLE Srednja škola Sesvete Športska gimnazija III. gimnazija V. gimnazija

MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD UM

ANDREA BEŠTAK, SLAVICA MARASOVIĆ, IVANA BAŠIĆ, MIA MILOLOŽA VODITELJ: MARICA PELIVAN

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Plitvička Jezera, Korenica DATUM I MJESTO 20. 4. 2012., Korenica NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ivan Teklić, Prof. Tomislav Kordić Boris Levar Ines Štedul Franjo Mandić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Srednja škola Delnice Srednja škola Plitvička Jezera Srednja škola Mate Balote Trgovačko - ugostiteljska škola KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Srednjoškolac Ugostitelj Mate Balote Slap MJESTO Delnice Korenica Poreč Karlovac

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD SREDNJOŠKOLAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

SANJA JURIČIĆ, REA RAUŠEL, NIKA BLAŽEVIĆ, LANA RENKA VODITELJ: BORIS LEVAR

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
KROS - SREDNJE ŠKOLE
IME ŠŠD-a
TEHNIČAR-SLAVONSKI BROD UM MARUL AUGUSTIN SREDNJOŠKOLAC AZINUS

DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., Plava Laguna, Poreč

KONAČAN POREDAK EKIPA RED. BR.
1 2 3 4 5 6

KOORDINATOR NATJECANJA
Siniša Ivanišević

IME ŠKOLE
TEHNIČKA ŠKOLA SREDNJA ŠKOLA SESVETE SREDNJA ŠKOLA MARKA MARULIĆA SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA SREDNJA ŠKOLA DELNICE V. GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR

MJESTO
SLAVONSKI BROD SESVETE SLATINA KUTINA DELNICE SPLIT

1.
23 21 24 19 14 4

2.
22 20 17 15 13 3

3.
18 16 10 11 8 2

Bodovi
63 57 51 45 35 9

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Siniša Ivanišević Predsjednik povjerenstva 2. Zvonimir Grško 3. Boris Levar 4. Pero Prebeg 5. Olga Vukelić 6. Mirta Drokan 7. Željka Koluder

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TEHNIČAR-SLAVONSKI BROD NASTUPILA JE U SASTAVU: Paula Konopka, Hilda Heler, Marija Petanović, Jelena Jambrešić VODITELJ: Zvonimir Grško

85

4.3.11. reZuLTaTi

BADMINTON

86

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŠŠD Jastreb, OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko DATUM I MJESTO 7. 3. 2012., Jastrebarsko NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ratko Stojković, Prof Saša Ćurčić, Prof. Jagoda Mrduljaš, Prof. Donald Veble, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Jurja Habdelića 2 OŠ Novska 3 OŠ Bjelovar 4

REZULTATI NOVSKA - PRVA NOVSKA - JURAJ HABDELIĆ JURAJ HABDELIĆ - PRVA 3:0 0:2 3:0

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Juraj Habdelić Novska Prva

MJESTO Velika Gorica Novska Bjelovar

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD JURAJ HABDELIĆ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

PATRIK KOVAČ, DORIAN CVIJANOVIĆ, LEON LEVAR, STJEPAN KRVARIĆ VODITELJ: JAGODA MRDULJAŠ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Zdenka Turkovića, Kutjevo DATUM I MJESTO 21. 3. 2012., Kutjevo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Zvonko Šimunović, Prof. kineziol. Mladen Šulekić, Prof. Hrvoje Bašić, Prof. Mirela Majer Profesor

REZULTATI FRANKOPAN - VIHOR OKUČANI - AGMA VIHOR - AGMA FRANKOPAN - OKUČANI OKUČANI - VIHOR AGMA - FRANKOPAN 1:4 3:2 0:3 0:3 3:0 3:0
MJESTO Okučani Vinkovci Kutjevo Osijek

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE Osnovna škola Okučani OŠ Antun Gustav Matoš OŠ Zdenka Turkovića OŠ Frana Krste Frankopana

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Okučani Agma Vihor Frankopan

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OKUČANI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANTONIO SAMARDŽIĆ, IVAN RODIĆ, TOMISLAV GRGIĆ, ANDREJ KULUNDŽIĆ VODITELJ: MLADEN ŠULEKIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik DATUM I MJESTO 10. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Zvonko Erak, predsj. povjerenstva Margit Vrbičić, prof. Zoran Sekulić Zoran Ugarković

REZULTATI DOMAGOJ - KREŠIMIR VISOKA - DOMAGOJ KREŠIMIR - VISOKA 3:0 1:3 0:3

R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Marina Getaldića 2 OŠ Visoka 3 OŠ Petra Krešimira IV. 4

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Domagoj Visoka Krešimir

MJESTO Dubrovnik Split Šibenik

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DOMAGOJ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKŠA ZLOŠILO, LUKA ČUČEVIĆ, FRANO BEZIĆ, ANTONIO BARKIDŽIJA VODITELJ: ZORAN SEKULIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA II. osnovna škola Čakovec DATUM I MJESTO 21. 2. 2012., Čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Marin Horvat, Prof. Tomislav Horvatić, Prof. Danijel Zadravec, trener badmintona Borivoje Kocić, Prof. Goran Mamić, Prof.
KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a

REZULTATI TORNADO - SLATINA REKA - DRUGA SLATINA - DRUGA TORNADO - REKA REKA - SLATINA DRUGA - TORNADO
MJESTO

3:0 0:3 0:3 0:3 4:1 3:0

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE

II. osnovna škola OŠ Sidonije Rubido Erdody Osnovna škola Novi Marof OŠ Eugena Kumičića

Druga
Reka Tornado Slatina

Čakovec Gornja Rijeka Novi Marof Slatina

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DRUGA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

FILIP BEL, LINO ZADRAVEC, TIN NOVOSEL, LUKA GRUBIĆ VODITELJ: DANIJEL ZADRAVEC, TRENER BADMINTONA

87

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Zagrebački velesajam DATUM I MJESTO 14. 3. 2012., Zagreb, Dvorana 25 Zagrebačkog velesajma NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Zvonimir Halamek, predsjednik Gordana Seferović Renata Horvat Vrbnjak R. BR. 1 2 3 4 Ljubica Bojmić Jasminka Čelik KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Trešnja Osvit Trnsko Gaj

REZULTATI TRNSKO - OSVIT TREŠNJA - GAJ GAJ - TRNSKO OSVIT - TREŠNJA TRNSKO - TREŠNJA OSVIT - GAJ
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

2:3 3:2 2:3 2:3 1:3 3:1

IME ŠKOLE OŠ Julija Klovića OŠ Zapruđe OŠ Trnsko, OŠ Savski Gaj

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TREŠNJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DOMINIK DOKO, PATRIK TORBARINA, JOSIP SAMBOLEK VODITELJ: GORDANA SEFEROVIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Marije i Line DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Umag NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Vedrana Gržinić, prof. Jasna Popić, prof. Milan Nilaš, prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Turnić 2 OŠ Marije i Line 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Turnić 95 Mladost

REZULTATI
MLADOST - TURNIĆ 95

0:3

MJESTO Rijeka Umag

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TURNIĆ 95
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANTON VIDOVIĆ, MARIN SINOŽIĆ, ALEN ŠEHIĆ, IGOR ABRAMOV, SANDRO BJELANOVIĆ VODITELJ: JASNA POPIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEČACI
BADMINTON - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
TREŠNJA ČAK OKUČANI JURAJ HABDELIĆ TURNIĆ 95 DOMAGOJ

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., OŠ Marije i Line, Umag

KOORDINATOR NATJECANJA
Jasna Popić

R. BR.
1 2 3 4 5 6

MJESTO
ZAGREB ČAKOVEC ST. GRADIŠKA VELIKA GORICA RIJEKA DUBROVNIK

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Jasna Popić Predsjednik povjerenstva 2. Gordana Seferović 3. Mladen Dešić 4. Zoran Sekulić 5. Mladen Šulekić 6. Jagoda Mrduljaš 7. Vera Barkiđija

OŠ JULIJA KLOVIĆA II. OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVEC OŠ OKUČANI OŠ JURJA HABDELIĆA OŠ TURNIĆ OŠ MARINA GETALDIĆA

GRUPA A i. kolo OKUČANI - TURNIĆ 95 ii. kolo JURAJ HABDELIĆ - OKUČANI iii. kolo TURNIĆ 95 - JURAJ HABDELIĆ GRUPA B i. kolo DOMAGOJ - TREŠNJA ii. kolo ČAK - DOMAGOJ iii. kolo TREŠNJA - ČAK

3:2 0:3 2:3

2:3 3:0 3:2

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice OKUČANI - ČAK 0:3 2. utakmica poluzavršnice JURAJ HABDELIĆ - TREŠNJA za iii. mjesto OKUČANI - JURAJ HABDELIĆ za i. mjesto ČAK - TREŠNJA 2:3 3:0 2:3

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TREŠNJA NASTUPILA JE U SASTAVU: Dominik Doko, Patrik Torbarina, Josip Sambolek, Roko Marin. VODITELJ: Gordana Seferović

88

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA ŠŠD Jastreb, OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko DATUM I MJESTO 7. 3. 2012., Jastrebarsko NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Ratko Stojković, Prof. Dejana Bajsić, Prof. Donald Veble, Prof. Mario Hustić, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Novska 2 OŠ Ivane Brlić-Mažuranić 3 I. osnovna škola Bjelovar 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Novska Croatia Prva

REZULTATI CROATIA - NOVSKA CROATIA - PRVA PRVA - NOVSKA 2:3 3:2 2:3

MJESTO Novska Prigorje Brdovečko Bjelovar

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD NOVSKA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUCIJA MILOŠ, KAROLINA MARENIĆ, MELANI KOMLJENOVIĆ, LANA MATIČEVIĆ VODITELJ: DONALD VEBLE, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Zdenka Turkovića, Kutjevo DATUM I MJESTO 21. 3. 2012., Kutjevo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Zvonko Šimunović, Prof. Mladen Šulekić, Prof. Vladimir Matijević, Prof. R. BR. 1 2 3 4 Zvonko Šimunović, Prof. FK, Mag.Cin. Damir Vondrak

REZULTATI VIHOR - VIHOR-KUTJEVO 5 RAJON - OKUČANI VIHOR-KUTJEVO - OKUČANI VIHOR - 5 RAJON 5 RAJON - VIHOR-KUTJEVO OKUČANI - VIHOR
MJESTO Okučani Vinkovci Kutjevo Osijek

3:2 0:3 1:4 3:2 0:3 4:1

IME ŠKOLE OŠ Okučani OŠ Vladimira Nazora OŠ Zdenka Turkovića OŠ Grigor Vitez

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Okučani Vihor Vihor-Kutjevo 5 rajon

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD ŠŠK OKUČANI
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

VALERIJA DEVIĆ, MIHAELA DOLIBAŠIĆ, BARBARA ZEČEVIĆ, LEONARDA MATOKANOVIĆ VODITELJ: MLADEN ŠULEKIĆ, PROF.

OSNOVNE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik DATUM I MJESTO 10. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Margit Vrbičić, predsj. povjerenstva Margit Vrbičić, prof. Zoran Sekulić Zoran Ugarković
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Marina Getaldića 2 OŠ Visoka 3 OŠ Petra Krešimira IV. 4

REZULTATI VISOKA - DOMAGOJ KREŠIMIR - VISOKA DOMAGOJ - KREŠIMIR 1:3 0:3 3:0

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Domagoj Visoka Krešimir

MJESTO Dubrovnik Split Šibenik

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DOMAGOJ
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MIA ČERJAN, MIA LJUBIČIĆ, MARTINA VICO, ANAMARIJA ZEKIĆ VODITELJ: ZORAN SEKULIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA II. osnovna škola Čakovec DATUM I MJESTO 21. 2. 2012., Čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Damir Markuš, Prof. Ksenija Kranjčec, Prof. Marinko Horvat, Prof. Tomislava Medvedović, Prof. Tomislav Horvatić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Prva Tornado Plamen Slatina

REZULTATI SLATINA - TORNADO PLAMEN - PRVA TORNADO - PRVA SLATINA - PLAMEN PLAMEN - TORNADO PRVA - SLATINA
MJESTO

2:3 0:3 0:3 1:4 2:3 3:0

I. osnovna škola Čakovec OŠ Novi Marof OŠ Vladimir Nazor OŠ Eugena Kumičića

Čakovec Novi Marof Križevci Slatina

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PRVA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

INES JANKOVIĆ, PAULA HORVAT, LANA NOVKOVIĆ, LAURA HORVAT VODITELJ: MARINKO HORVAT, PROF.

89

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA OSNOVNE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 14. 3. 2012., Zagreb NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Goran Hudovsky, predsjednik Božidar Strmo Gordana Seferović Renata Horvat Vrbnjak
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE OŠ Julija Klovića OŠ Ive Andrića OŠ Zapruđe OŠ Josipa Račića

REZULTATI OSVIT - PROLJEĆE-SOPOT RAČIĆ - TREŠNJA TREŠNJA - OSVIT PROLJEĆE-SOPOT - RAČIĆ OSVIT - RAČIĆ PROLJEĆE-SOPOT - TREŠNJA
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

0:3 0:3 3:2 2:3 3:0 1:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Trešnja Proljeće-Sopot Osvit Račić

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TREŠNJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

INGA SADAIĆ, PETRA RUKAVINA, KARLA BOŽIĆ VODITELJ: GORDANA SEFEROVIĆ

OSNOVNE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Marije i Line DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Umag NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Milan Nilaš, Prof. Igor Cvitan, Prof. Vedrana Gržinić, Prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 OŠ Kozala 2 OŠ Marije i Line 3 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Kozala Mladost

REZULTATI
MLADOST - KOZALA

2:3

MJESTO Rijeka Umag

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD KOZALA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LARA VUKOTIĆ, MIRTA ULJAR, ANA LUCIJA STANKIĆ, MATEA MIHALJEVIĆ VODITELJ: IGOR CVITAN, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJČICE
BADMINTON - OSNOVNE ŠKOLE
IME ŠKOLE
OŠ JULIJA KLOVIĆA OŠ OKUČANI OŠ KOZALA OŠ NOVSKA I. OŠ ČAKOVEC OŠ MARINA GETALDIĆA

DATUM I MJESTO
3.- 4. 5. 2012., OŠ Marije i Line, Umag

KOORDINATOR NATJECANJA
Jasna Popić

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a
TREŠNJA OKUČANI KOZALA NOVSKA PRVA DOMAGOJ

MJESTO
ZAGREB STARA GRADIŠKA RIJEKA NOVSKA ČAKOVEC DUBROVNIK

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Jasna Popić Predsjednik povjerenstva 2. Gordana Seferović 3. Marinko Horvat 4. Antonija Šulekić 5. Zoran Sekulić 6. Donald Veble 7. Jasmina Rajković

GRUPA A i. kolo KOZALA - NOVSKA ii. kolo PRVA - KOZALA iii. kolo NOVSKA - PRVA GRUPA B i. kolo OKUČANI - TREŠNJA ii. kolo DOMAGOJ - OKUČANI iii. kolo TREŠNJA - DOMAGOJ

3:2 3:2 3:2

0:3 2:3 3:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice NOVSKA - OKUČANI 0:3 2. utakmica poluzavršnice KOZALA - TREŠNJA za iii. mjesto NOVSKA - KOZALA za i. mjesto OKUČANI - TREŠNJA 0:3 0:3 0:3

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD TREŠNJA NASTUPILA JE U SASTAVU: Haike Roklicer, Nina Kovačević, Suzana Tot, Petra Spajić, Iris Šimenić. VODITELJ: Vjekoslav Đebić

90

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Srednja škola Jastrebarsko DATUM I MJESTO 7. 3. 2012., Jastrebarsko NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Željka Kovačić, prof. fizičke kulture Gordana Crnčić, prof. fizičke kulture Saša Rodić, prof. fizičke kulture Dubravko Prelčec, prof. fizičke kulture R. BR. IME ŠKOLE 1 Srednja škola Jastrebarsko 2 Tehnička škola Kutina 3 Komercijalna i trgovačka škola 4 KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Jastreb Tehničar Trgokomerc

REZULTATI TEHNIČAR - JASTREB TRGOKOMERC - TEHNIČAR JASTREB - TRGOKOMERC 0:3 1:3 3:0

MJESTO Jastrebarsko Kutina Bjelovar

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD JASTREB
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

IVAN MAJCUNIĆ, DOMINIK VŠETEČKA, FLORIJAN SKOK, ZVONIMIR STUNJA VODITELJ: SAŠA RODIĆ, PROF. FIZIČKE KULTURE

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Zdenka Turkovića, Kutjevo DATUM I MJESTO 21. 3. 2012., Kutjevo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Zvonko Šimunović Zvonimir Špoljarić Matija Vukušić, Prof. kineziologije Mladen Šop, Prof. Kineziologije Boris Šimić, Prof. Kineziologije

REZULTATI MLADOST - SREDNJOŠKOLAC GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC SREDNJOŠKOLAC - GIMNAZIJALAC MLADOST - GIMNAZIJA GIMNAZIJA - SREDNJOŠKOLAC GIMNAZIJALAC - MLADOST 3:0 3:0 2:3 3:2 3:0 0:3
MJESTO Vinkovci Požega Nova Gradiška Valpovo

R. BR. 1 2 3 4

IME ŠKOLE Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Gimnazija Požega Gimnazija Nova Gradiška Srednja škola Valpovo

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Mladost Gimnazija Gimnazijalac Srednjoškolac

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD MLADOST
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ZDENKO DRMIĆ, LUKA BABIĆ, FILIP KREŠIĆ, BRUNO LONČAR VODITELJ: ZVONIMIR ŠPOLJARIĆ

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik DATUM I MJESTO 10. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonko Erak, predsj. povjeren. Marijan Tepić, prof. Perica Barbaroša Vlaho Zlošilo

REZULTATI PITAGORA - EKONOMIST GIMNAZIJALAC - PITAGORA EKONOMIST - GIMNAZIJALAC 3:0 0:3 0:3

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 Privatna jezična gimnazija Pitagora, srednja škola s pravom javnosti Pitagora 2 Gimnazija Dubrovnik Gimnazijalac 3 Ekonomska škola Šibenik Ekonomist 4

MJESTO Split Dubrovnik Šibenik

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PITAGORA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

LUKA KAŠLJEVIĆ, BRUNO MATOŠEVIĆ, MARIN DUJMOVIĆ VODITELJ: PERICA BARBAROŠA

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Čakovec DATUM I MJESTO 27. 2. 2012., Čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Marin Horvat, Prof. Diana Polančec, Prof. Robert Siladi, Prof. Mirta Drokan, Prof. Miroslav Samardžić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE

REZULTATI MARUL - GIMNAZIJALAC KC GIMNAZIJALAC - RUDAR GIMNAZIJALAC KC - RUDAR MARUL - GIMNAZIJALAC GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJALAC KC RUDAR - MARUL
MJESTO

0:3 3:0 3:0 0:3 3:0 3:2

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac Gimnazija Čakovec Gimnazija Fran Galović Gimnazijalac KC Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola Rudar SŠ Marka Marulića Marul

Čakovec
Koprivnica Varaždin Slatina

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MATIJA HRANILOVIĆ, KREŠIMIR KOPRIVEC, LUKA LESJAK, BRUNO DAMJAN VODITELJ: ROBERT SILADI, PROF.

91

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 14. 4. 2012., Paviljon 25, Zagrebački velesajam NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Smiljka Kokić - Metz Žarko Bratonja Vesna Filaković - Vdović Nataša Jerković - Drenčić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE V. gimnazija III. gimnazija Prirodoslovna škola Vladimira Preloga Gimnazija Tituša Brezovačkog

REZULTATI LABOS - PETA OSMICA - III. GIMNAZIJA III. GIMNAZIJA - LABOS PETA - OSMICA LABOS - OSMICA PETA - III. GIMNAZIJA
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

2:3 0:3 3:2 3:0 3:0 3:1

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Peta III. gimnazija Labos Osmica

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD PETA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

FILIP ŠPOLJAREC, JAN MARKOVIĆ, PATRIK SADAIĆ VODITELJ: ŽARKO BRATONJA

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gospodarska škola, Buje DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Umag NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Milivoj Gospić, predsjednik Mirna Bačić, Prof. Josipa Popović, prof.

REZULTATI DOMINIK SAVIO - BRIG 3:0

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 Salezijanska klasična gimnazija - s pravom javnosti Dominik Savio 2 Gospodarska škola Istituto Professionale Brig 3 4

MJESTO Rijeka Buje

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DOMINIK SAVIO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

DASEN JARDAS, ROBERT ARNAUTOVIĆ, MATEO BAČIĆ, IVAN FAZLIĆ VODITELJ: MIRNA BAČIĆ, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - MLADIĆI
BADMINTON - SREDNJE ŠKOLE
DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., OŠ Marije i Line, Umag

KOORDINATOR NATJECANJA
Jasna Popić

R. BR.
1 2 3 4 5 6

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a
GIMNAZIJA ČAKOVEC SREDNJA ŠKOLA JASTREBARSKO PRIVATNA JEZIČNA GIMNAZIJA PITAGORA V. GIMNAZIJA SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA -S PRAVOM JAVNOSTI EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA GIMNAZIJALAC JASTREB PITAGORA PETA DOMINIK SAVIO MLADOST

MJESTO
ČAKOVEC JASTREBARSKO SPLIT ZAGREB RIJEKA VINKOVCI

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Jasna Popić Predsjednik povjerenstva 2. Perica Barbaroša 3. Rajka Husejini 4. Mato Džalto 5. Dubravka Christ 6. Saša Rodić 7. Robert Siladi

GRUPA A i. kolo DOMINIK SAVIO - PETA ii. kolo PITAGORA - DOMINIK SAVIO iii. kolo PETA - PITAGORA GRUPA B i. kolo GIMNAZIJALAC - MLADOST ii. kolo JASTREB - GIMNAZIJALAC iii. kolo MLADOST - JASTREB

2:3 3:2 2:3

3:0 2:3 2:3

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice PITAGORA - JASTREB 2:3 2. utakmica poluzavršnice PETA - GIMNAZIJALAC za iii. mjesto PETA - PITAGORA za i. mjesto GIMNAZIJALAC - JASTREB 2:3 2:3 3:0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC NASTUPILA JE U SASTAVU: Matija Hranilović, Krešimir Koprivec, Luka Lesjak, Bruno Damjan. VODITELJ: Robert Siladi

92

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - CENTAR
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA
Srednja škola Jastrebarsko

REZULTATI JASTREB - MEDICINAR AUGUSTIN - JASTREB MEDICINAR - AUGUSTIN 3:0 3:1 0:3

DATUM I MJESTO 7. 3. 2012., Jastrebarsko NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
Željka Kovačić, prof. fizičke kulture Mira Prpić, prof. fizičke kulture Pero Prebeg, prof. fizičke kulture Saša Rodić, prof. fizičke kulture R. BR. IME ŠKOLE 1 Srednja škola Tina Ujevića 2 Srednja škola Jastrebarsko 3 Medicinska Škola Bjelovar 4

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Augustin Jastreb Medicinar

MJESTO Kutina Jastrebarsko Bjelovar

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD AUGUSTIN
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TAJANA ANDRKE, NIKOLINA KELEŠ, VALENTINA OBADIĆ, TEA GAJŠAK VODITELJ: PERO PREBEG, PROF. FIZIČKE KULTURE

SREDNJE ŠKOLE - ISTOK
ŽUPANIJSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Osnovna škola Zdenka Turkovića, Kutjevo DATUM I MJESTO 21. 3. 2012., Kutjevo NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonko Šimunović, Prof. kin. Snježana Pavošević, Prof. Matija Vukušić, Prof. kineziol. Krešimir Tomić, Prof. kineziol.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Gimnazija Požega 2 Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca 3 II. gimnazija Osijek 4

REZULTATI VIKTORIJA - MLADOST GIMNAZIJA - VIKTORIJA MLADOST - GIMNAZIJA 2:3 3:0 0:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazija Mladost Viktorija

MJESTO Požega Vinkovci Osijek

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

ANA SOLDO, IVA SOLDO, MARINA SMOJVER, ANA HELENA GALIĆ VODITELJ: MATIJA VUKUŠIĆ, PROF. KINEZIOLOGIJE

SREDNJE ŠKOLE - JUG
ŽUPANIJSKI SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA ŠIBENIK

DOMAĆIN NATJECANJA OŠ Petra Krešimira IV., Šibenik DATUM I MJESTO 10. 4. 2012., Šibenik NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Margit Vrbičić predsj. povjerenstva Romana Osibov, prof. Vlaho Zlošilo Ivana Bego Knežević, prof.
R. BR. IME ŠKOLE 1 Gimnazija Dubrovnik 2 Gimnazija Antuna Vrančića 3 Ekonomsko-birotehnička škola 4

REZULTATI
GIMNAZIJALAC ŠIBENIK - GIMNAZIJALAC DUBROVNIK OCTOPUS - GIMNAZIJALAC ŠIBENIK GIMNAZIJALAC DUBROVNIK - OCTOPUS

0:3 2:3 3:0

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac Dubrovnik Gimnazijalac Šibenik Octopus

MJESTO Dubrovnik Šibenik Split

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMANZIJALAC DUBROVNIK
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

MARGARITA TOLJA, PETRA CAPUT, NIKA VOJVODA, MARIJA POCRNJIĆ VODITELJ: VLAHO ZLOŠILO

SREDNJE ŠKOLE - SJEVER
SAVEZ ŠKOLSKIH ŠPORTSKIH KLUBOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gimnazija Čakovec DATUM I MJESTO 27. 2. 2012., Čakovec NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Damir Markuš, Prof. Miroslav Samardžić, Prof. Goran Karamarković, Prof. Darko Međimorec, Prof. Lidija Pupić-Lekić, Prof.
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE

REZULTATI
SREDNJOŠKOLAC - GIMNAZIJALAC GIMNAZIJALAC KC - GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC - GIMNAZIJA SREDNJOŠKOLAC - GIMNAZIJALAC KC GIMNAZIJALAC KC - GIMNAZIJALAC GIMNAZIJA - SREDNJOŠKOLAC

1:4 3:2 3:0 3:0 1:4 0:3
MJESTO

Gimnazija Čakovec Prva gimnazija Varaždin Gimnazija Fran Galović Gimnazija Petra Preradovića

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Gimnazijalac Srednjoškolac Gimnazijalac KC Gimnazija

Čakovec Varaždin Koprivnica Virovitica

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD GIMNAZIJALAC
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

TONKA HRANILOVIĆ, ISABELLA KOPRIVEC, JELENA NOVAK, LUCIJA ZADRAVEC VODITELJ: GORAN KARAMARKOVIĆ, PROF.

93

POLUZAVRŠNA NATJECANJA DRŽAVNOG PRVENSTVA SREDNJE ŠKOLE - ZAGREB
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ GRADA ZAGREBA

DOMAĆIN NATJECANJA Školski športski savez Grada Zagreba DATUM I MJESTO 14. 4. 2012., Paviljon 25, Zagrebački velesajam NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Zvonimir Halamek Goran Berić Vesna Filaković - Vdović Dean Brkić Stipe Perišić
R. BR. 1 2 3 4 IME ŠKOLE Gimnazija Tituša Brezovačkog Športska gimnazija XI. gimnazija XVI. gimnazija

REZULTATI KLUB 77 - ŠPOGI XVI. GIMNAZIJA - OSMICA OSMICA - KLUB 77 ŠPOGI - XVI. GIMNAZIJA KLUB 77 - XVI. GIMNAZIJA ŠPOGI - OSMICA
MJESTO Zagreb Zagreb Zagreb Zagreb

0:3 0:3 3:2 3:0 3:2 2:3

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠŠD-a Osmica Špogi Klub 77 XVI. gimnazija

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OSMICA
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

NIKOLINA DIMIĆ, HELENA KOVAČ, SARA ŠLAKOVIĆ, LEA TOMAŠIĆ VODITELJ: VESNA FILAKOVIĆ - VDOVIĆ

SREDNJE ŠKOLE - ZAPAD
ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ ISTARSKE ŽUPANIJE

DOMAĆIN NATJECANJA Gospodarska škola, Buje DATUM I MJESTO 17. 4. 2012., Umag NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Milivoj Gospić, predsjednik Rajka Husejini, prof. Valentino Štingl, prof.

REZULTATI
DOMINIK SAVIO - ZMAJ

3:0

KONAČAN POREDAK EKIPA R. BR. IME ŠKOLE IME ŠŠD-a 1 Salezijanska klasična gimnazija - s pravom javnosti Dominik Savio 2 Srednja škola Vladimir Gortan Zmaj 3 4

MJESTO Rijeka Bruje

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD DOMINIK SAVIO
NASTUPILA JE U SLJEDEĆEM SASTAVU:

EMA BADJUK, MARINA JARDAS, MIRTA ILIĆ, JELENA MATANOVIĆ VODITELJ: RAJKA HUSEJINI, PROF.

ZAVRŠNICA DRŽAVNOG PRVENSTVA - DJEVOJKE
BADMINTON - SREDNJE ŠKOLE
DATUM I MJESTO
7.- 8. 5. 2012., OŠ Marije i Line, Umag

KOORDINATOR NATJECANJA
Jasna Popić

R. BR.
1 2 3 4 5 5

KONAČAN POREDAK EKIPA IME ŠKOLE IME ŠŠD-a
GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG SALEZIJANSKA KLASIČNA GIMNAZIJA -S PRAVOM JAVNOSTI GIMNAZIJA DUBROVNIK GIMNAZIJA GIMNAZIJA ČAKOVEC SREDNJA ŠKOLA TINA UJEVIĆA OSMICA DOMINIK SAVIO GIMNAZIJALAC DUBROVNIK GIMNAZIJA GIMNAZIJALAC AUGUSTIN

MJESTO
ZAGREB RIJEKA DUBROVNIK POŽEGA ČAKOVEC KUTINA

NATJECATELJSKO POVJERENSTVO
1. Jasna Popić Predsjednik povjerenstva 2. Matija Vukušić 3. Mirna Bačić 4. Vlaho Zlošilo 5. Vesna Filaković - Vdović 6. Dragan Krnjić 7. Goran Karamarković

GRUPA A i. kolo OSMICA - DOMINIK SAVIO ii. kolo GIMNAZIJALAC - OSMICA iii. kolo DOMINIK SAVIO - GIMNAZIJALAC GRUPA B i. kolo GIMNAZIJA - GIMNAZIJALAC DU ii. kolo AUGUSTIN - GIMNAZIJA iii. kolo GIMNAZIJALAC DU - AUGUSTIN

3:0 0:3 3:2

0:3 2:3 3:0

RAZIGRAVANJE ZA POREDAK OD 1. DO 4. MJESTA 1. utakmica poluzavršnice OSMICA - GIMNAZIJA 3:0 2. utakmica poluzavršnice DOMINIK SAVIO - GIMNAZIJALAC DU za iii. mjesto GIMNAZIJALAC DU - GIMNAZIJA za i. mjesto OSMICA - DOMINIK SAVIO 3:2 3:0 3:0

PRVOPLASIRANA EKIPA ŠŠD OSMICA NASTUPILA JE U SASTAVU: Nikolina Dimić, Helena Kovač, Sara Šlaković, Lea Tomašić. VODITELJ: Vesna Filaković-Vdović

94

4.3.12. sLiKe s NaTjecaNja ZaVrŠNice dp-a u KaTegOriji OsNOVNiH ŠKOLa

95

4.3.13. sLiKe s NaTjecaNja ZaVrŠNice dp-a u KaTegOriji sredNjiH ŠKOLa

96

5. držaVNO prVeNsTVO ŠKOLsKiH spOrTsKiH druŠTaVa repubLiKe HrVaTsKe Za uČeNiKe s iNTeLeKTuaLNim TeŠKOĆama u raZVOju

D
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

ržavno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju (udaljnjem tekstu DP ITR-a) održalo se od 4. do 6. 5. 2012. godine. Sudionici su bili smješteni u Hotelu Delfin u Poreču, a natjecanja u plivanju i atletici su se održavala u Poreču i Rijeci. Ukupno je sudjelovao 29 centara/škola sa 148 učenika koje je pratilo 58 voditelja.

Tablica 18. Organizacijski odbor DP ITR-a organiZaCijski oDBor 1. Nikola Perković predsjednik 2. Stjepan Crnokić član 3. Edita Ružić član 4. Višnja Popović član 5. Danijela Puniš član

Tablica 19. Popis centara/škola sudionika DP ITR-a u školskoj godini 2011./2012. naZiv Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Centar za odgoj i obrazovanje "Rudolf Steiner" Centar za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" Centar za odgoj i obrazovanje "Juraj Bonači" Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Centar za odgoj i obrazovanje "Tomislav Špoljar" Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj i obrazovanje Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Osnovna škola Milana Amruša Osnovna škola Voštarnica Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" Osnovna škola Josipa Matoša Škola za odgoj i obrazovanje Centar za odgoj i obrazovanje Centar za autizam Osnovna škola "Nad lipom" Osnovna škola Julija Kempfa Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Osnovna škola Marina Držića Centar za rehabilitaciju Zagreb (Paunovac) Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Centar Liče Faraguna Osnovna škola 22. lipnja Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Centar za odgoj i obrazovanje "Podravsko sunce" mjesto VELIKA GORICA SAMOBOR BUDINŠČINA DARUVAR ŠIBENIK SPLIT ZAGREB KARLOVAC VARAŽDIN KRIŽEVCI RIJEKA VIROVITICA SLAVONSKI BROD ZADAR OSIJEK VUKOVAR PULA ČAKOVEC ZAGREB ZAGREB POŽEGA VINKOVCI DUBROVNIK ZAGREB ZAGREB LABIN SISAK ZAGREB KOPRIVNICA voDiteLji 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 UČeniCi 5 4 5 5 6 6 6 6 5 5 5 5 6 6 6 5 6 4 6 4 5 6 2 5 6 3 6 5 4 148 atLetika 5 2 2 5 3 3 6 0 5 4 1 5 6 2 4 2 4 4 2 2 5 6 1 5 4 3 6 2 4 103 pLivanje 0 2 3 0 3 3 0 6 0 1 4 0 0 4 2 3 2 0 4 2 0 0 1 0 2 0 0 3 0 45

ATLETIKA Mjesto održavanja natjecanja: Gradski stadion, Poreč

PLIVANJE Mjesto održavanja natjecanja: Bazen Kantrida, Rijeka

97

5.1. sLiKe ŠKOLa/ceNTara

Centar za odgoj i obrazovanje Velika Gorica Velika Gorica

Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Samobor

Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinščina

Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar

Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Šibenik

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Split

Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Križevci

Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Virovitica

Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

Osnovna škola Voštarnica Zadar

Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek

Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar

Škola za odgoj i obrazovanje Pula

Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

98

5.1. sLiKe ŠKOLa/ceNTara

Centar za autizam Zagreb

Osnovna škola Nad lipom Zagreb

Osnovna škola Julija Kempfa Požega

Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik

Centar za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac) Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb

Centar Liče Faraguna Labin

Osnovna škola 22. lipnja Sisak

Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava Zagreb

Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce Koprivnica

99

5.2. sLiKe s NaTjecaNja

100

5.3. reZuLTaTi

ATLETIKA I PLIVANJE

101

Državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju – ATLETIKA DATUM I MJESTO 5. 5. 2012., Gradski stadion Poreč NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Siniša Ivanišević Višnja Popović

DisCipLina 1 prezime i ime ALEKSANDRA VUJASINOVIĆ VALENTINA HRŽENJAK NIKOLINA OPUVAČIĆ JASMINA HORVAT MARIJA GALIĆ DisCipLina 2 prezime i ime ANA VRCIĆ VESNA BOROŠA PETRA HORVAT KRISTINA PAPAK SEVERINA ORŠOŠ MATEJA STUBIĆ DisCipLina 3 prezime i ime IVICA HAVLIČEK NIKOLA GAL LUKA KOVAČEVIĆ DANIJEL GOLUB DRAGAN BOGDAN ZLATKO PERUŠUN MEĐID OSMANI IVAN MAHULIK TOMISLAV GRUDIČEK ANTONIJO POŽARIĆ BRANKO PRELOŽNJAK ANTONIO JAKUPOVIĆ ADRIAN MINKOŠ ILIJA OGNJENOVIĆ FILIP ANTOLOVIĆ JURICA KUSTURIĆ STJEPAN MIRENIĆ JOSIP ŠTEFANAC ADAN BILALIČ DOMINIK MIŠLJENOVIĆ ADAM JOZIĆ TIHOMIR IVANČEVIĆ SILVIJO JURIĆ KRISTIJAN LOVRENČIĆ DisCipLina 4 prezime i ime MATE RAMIĆ STJEPAN ŠIRANOVIĆ MARIO MATLEKOVIĆ KRISTIJAN HEGOL TOMISLAV GOLUB ANTONIJO RUŽIĆ DOMAGOJ TOLIĆ ANTONIJO JANČEK SINIŠA ZAJEC DisCipLina 5 prezime i ime MATEJA ZEBEC TEREZA KOLIĆ DOROTEA BIKANEC STEVANA VUJASINOVIĆ IVANA BALOG

Lmr

01.01.1997. i mlađi Ž ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka 31.12.1996. do 31.12. 1991. Ž ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Centar za odgoj, obrazovanje Dubrava Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Škola za odgoj i obrazovanje Pula 01.01.1997. i mlađi m ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Osnovna škola 22. lipnja Sisak Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Osnovna škola 22. lipnja Sisak Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola 22. lipnja Sisak 31.12.1996. do 31.12. 1991. ime centra/škole m

100 m rezultat 16,94 17,2 18,43 18,73 100 m rezultat 15,36 16,04 16,18 17,08 18,03 18,04 100 m rezultat 14,16 14,81 14,92 15,06 15,32 15,68 16,02 16,08 16,12 16,16 16,25 16,86 17,15 17,28 17,6 17,7 17,85 17,99 18,18 18,28 18,96 19,03 21,95 22,35 100 m rezultat 12,72 12,94 13 14,1 15,1 15,58 19,21 DNF DNF 300 m rezultat 53,83 54,56 57,19 01:02,9 01:04,0 plasman 1 2 3 4 5 plasman 1 2 3 4 5 6 7 0 0 plasman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 plasman 1 2 3 4 5 6 plasman 1 2 3 4

Lmr

Lmr

Lmr

Lmr

Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje Dubrava Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj, obrazovanje Dubrava Zagreb 01.01.1997. i mlađi Ž ime centra/škole Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Osnovna škola Nad lipom Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

102

Državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju – ATLETIKA DATUM I MJESTO 5. 5. 2012., Gradski stadion Poreč NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Siniša Ivanišević Višnja Popović

DisCipLina 6 prezime i ime LUKA VRBANEC MARTIN BUKOVČAK MARKO GAL IVICA TOMLJANOVIĆ ZORAN ARTMAGIĆ VINETO GUSHANI DOMINIK STANČIĆ IVAN RIHTAR TOMISLAV LAVOR EDDY STEVANOVIĆ DisCipLina 7 prezime i ime JOSIP BALOG DARIO PRESPLJANIN MARKO HORVATIĆ SUAD HAJRIZI MIHAEL JANČEK PATRIK KARANFILOV KARLO KEIĆ DARIO MILETIĆ

Lmr

01.01.1997. i mlađi m ime centra/škole Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce Koprivnica Osnovna škola Julija Kempfa Požega Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Osnovna škola Julija Kempfa Požega Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar 31.12.1996. do 31.12. 1991. m ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Osnovna škola Nad lipom Zagreb

400 m rezultat 01:06,2 01:06,8 01:07,8 01:09,9 01:16,1 01:22,5 01:23,3 01:23,4 01:29,7 01:33,7 400 m rezultat 1:04,40 01:05,6 01:06,8 01:08,2 01:09,2 1:10,97 1:11,75 DNF plasman 1 2 3 4 5 6 7 DNF plasman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lmr

DisCipLina 8 prezime i ime DARKO KRZNARIĆ ŽELJKO ZLATAR DAVOR MARINCEL LUKA POSAVEC TOMISLAV BRAJDIĆ MATEO GIRAK IVAN PAJUR PETAR KREŠIMIR BRALIĆ DisCipLina 9 prezime i ime MARIJANA PAVIĆ ŽELJKA DAMJANOVIĆ MARTINA BENKOVIĆ LORENA SULIMANI SANJA NEŽIĆ TEA RADOJKOVIĆ

Umr

31.12.1996. do 31.12. 1991. m ime centra/škole Osnovna škola 22. lipnja Sisak Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac) Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac 31.12.1996. do 31.12. 1991. Ž ime centra/škole Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Centar Liče Faraguna Labin Centar Liče Faraguna Labin Centar Liče Faraguna Labin

60 m rezultat 8,75 8,81 8,96 10 10,05 10,11 10,5 11,54 60 m rezultat 10,88 11,15 12,28 15,29 15,76 20,8 plasman 1 2 3 4 5 6 plasman 1 2 3 4 5 6 7 8

Umr

DisCipLina 10 prezime i ime DRAGAN BOGDAN MARKO GAL MARTIN BUKOVČAK EDDY STEVANOVIĆ SREĆKO RIMAC ZLATKO PERŠUN DOMINIK STANČIĆ IVAN CRVENKOVIĆ IVAN RIHTAR JOSIP ŠTEFANAC NIKOLA FRŽULJEVIĆ DARIO BEGOVIĆ TOMISLAV LAVOR KRISTIJAN LOVRENČIĆ NEVEN 0BROVAC ADNAN BILALIĆ SILVIO JURIĆ

Lmr

01.01.1996. i mlađi m ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola Julija Kempfa Požega Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Julija Kempfa Požega Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola Julija Kempfa Požega Škola za odgoj i obrazovanje Pula Osnovna škola 22. lipnja Sisak

Bacanje loptice rezultat plasman 49,86 1 48,57 2 44,6 3 43,74 4 40,92 5 39,3 6 34,76 7 34,28 8 31,6 9 30,7 10 29,37 11 28,17 12 25,37 13 22,55 14 20,07 15 17,51 16 14,41 17

103

Državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju – ATLETIKA DATUM I MJESTO 5. 5. 2012., Gradski stadion Poreč NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Siniša Ivanišević Višnja Popović

DisCipLina 11 prezime i ime STJEPAN ŠIRANOVIĆ BORIS ĐONDRAŠ MARIO MATLEKOVIĆ TOMISLAV GRUDIČEK + DisCipLina 12 prezime i ime ALEKSANDRA VUJASINOVIĆ KATARINA MARKOVIĆ GABRIJELA BUNJAČKI SANJA CIKAŠ IVA BUŠIĆ ADISA REDŽEPI ANA PERGL

31.12.1996. do 31.12. 1991. m ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinščina Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj , obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Zagreb Osnovna škola 22. lipnja Sisak Lmr 31.12.1995. do 31.12.1990. Ž ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce Koprivnica Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za autizam Zagreb Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod

Lmr

1. 10,65 10,55 10,32 10,17

2. 10,24 10,32 9,26 9,3

Bacanje kugle 4 kg 3. rezultat plasman 10,65 1 10,24 10,55 2 10,32 3 10,15 10,17 4 Bacanje loptice rezultat plasman 23,88 1 22,84 2 21,19 3 18,92 4 18,88 5 16,57 6 11,81 7

DisCipLina 13 prezime i ime HRVOJE DERMIŠEK LUKA POSAVEC DRAGO BUŠNJA TOMISLAV BRAJDIĆ PETAR KREŠIMIR BRALIĆ ANTE DERMIŠEK + MARKO PETROVIĆ DisCipLina 14 prezime i ime MARTINA BENKOVIĆ ZELJKA DAMIJANOVIĆ MARIJANA PAVIĆ LORENA SULIMANI ANJA HRUPAČKI AZRA AVDIĆ VALENTINA GAŠPARIĆ SANJA NEŽIĆ

Umr

31.12.1996. do 31.12. 1991.

m

Bacanje loptice rezultat 42,44 35,22 41,63 29,96 28,91 22,63 11,71 16,25 mm 1 3 2 4 5 6 7

ime centra/škole Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Osnovna škola 22. lipnja Sisak Centar za odgoj i obrazovanje Šubićevac Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za rehabilitaciju Zagreb (Paunovac) Umr 31.12.1996. do 31.12. 1991. Ž ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za autizam Zagreb Centar Liče Faraguna Labin Centar za rehabilitaciju Zagreb (Paunovac) Osnovna škola Marina Držića Dubrovnik Centar za rehabilitaciju Zagreb (Paunovac) Centar Liče Faraguna Labin

Bacanje loptice rezultat plasman 20,95 1 18,62 2 15,65 3 10,72 4 10,23 5 8 6 7,44 7 7,35 8

DisCipLina 15 prezime i ime IVICA TOMLJANOVIĆ NIKOLA GAL SREĆKO RIMAC LUKA KOVAČEVIĆ IVAN MAHULIK LUKA VRBANEC IVICA HAVLIČEK ANTONIO JAKUPOVIĆ IVAN CRVENKOVIĆ JURICA KUSTURIĆ ANTONIO POŽARIĆ DARIO BEGOVIĆ ZORAN ARTMAGIĆ ADRIAN MINKOŠ STJEPAN MIRENIĆ DANIJEL GOLUB BRANKO PRELOŽNJAK ILIJA OGNJENOVIĆ MEĐID OSMANI VINETO GUSHANI FILIP ANTOLOVIĆ NIKOLA FRŽULJEVIĆ TIHOMIR IVANČEVIĆ NEVEN 0BROVAC ADAM JOZIĆ

Lmr

01.01.1997. i mlađi m ime centra/škole Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce Koprivnica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar Osnovna škola 22. lipnja Sisak Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj, obrazovanje, osposobljavanje djece i mladeži Prekrižje Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za odgoj i obrazovanje djece i omladine Velika Gorica Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar Osnovna škola Julija Kempfa Požega Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar 104

skok u dalj s mjesta rezultat plasman 2,27 1 2,23 2 2,15 3 2,12 4 2,10 5 2,02 6 1,90 7 1,90 8 1,86 9 1,83 10 1,74 11 1,72 12 1,67 13 1,64 14 1,60 15 1,57 16 1,51 17 1,50 18 1,47 19 1,43 20 1,40 21 1,36 22 1,30 23 1,07 24 1,02 25

Državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju – ATLETIKA DATUM I MJESTO 5. 5. 2012., Gradski stadion Poreč NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Siniša Ivanišević Višnja Popović

DisCipLina 16 prezime i ime JOSIP BALOG MATE RAMIĆ MARKO HORVATIĆ DARIO PRESPLJANIN SUAD HAJRIZI PATRIK KARANFILOV SINIŠA ZAJEC KRISTIJAN HEGOL ANTONIO JANČEK MIHAEL JANČEK ANTONIJO RUŽIĆ DARIO MILETIĆ DOMAGOJ TOLIĆ MARKO OREŠKI + DisCipLina 17 prezime i ime KRISTINA PAPAK LUCIJA ČELIĆ MARIJA ŠATVAR + PETRA HORVAT DisCipLina 18 prezime i ime KATARINA MARKOVIĆ TEREZA KOLIĆ SANJA CIKAČ MATEJA ZEBEC GABRIJELA BUNJAČKI STEVANA VUJASINOVIĆ JASMINA HORVAT VALENTINA HRŽENJAK DOROTEA BIKANEC IVANA BALOG NIKOLINA OPUVAČIĆ ANA PERGL ADISA REDŽEPI IVA BUŠIĆ

Lmr

31.12.1996. do 31.12. 1991. m ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj, obrazovanje Dubrava Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Centar za odgoj i obrazovanje (Zagorska) Zagreb Osnovna škola Nad lipom Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje Dubrava Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci 31.12.1996. do 31.12. 1991. Ž ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda 01.01.1997. i mlađi Ž ime centra/škole Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Podravsko sunce Koprivnica Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Osnovna škola Nad lipom Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Milana Amruša Slavonski Brod Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci

skok u dalj sa zaletom rezultat plasman 5,22 1 5,20 2 4,88 3 4,64 4 4,40 5 4,33 6 4,30 7 4,24 8 4,12 9 4,02 10 3,75 11 3,48 12 1,72 13 skok u dalj sa zaletom rezultat plasman 3,32 1 3,23 2 3,11 3 2,83 4 skok u dalj s mjesta rezultat plasman 2,00 1 1,94 2 1,86 3 1,85 4 1,80 5 1,79 6 1,78 7 1,77 8 1,70 9 1,55 10 1,54 11 1,26 12 1,26 13 1,23 14

Lmr

Lmr

DisCipLina 19 prezime i ime HRVOJE DERMIŠEK DAVOR MARINCEL DARKO KRZNARIĆ ŽELJKO ZLATAR FILIP KULONJA ANTE DERMIŠEK + MATEO ČIRAK AGIM LUMA +

Umr

31.12.1996. do 31.12. 1991. m ime centra/škole Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica Osnovna škola 22. lipnja Sisak Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači Osnovna škola Voštarnica Zadar Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vinkovci Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za rehabilitaciju Zagreb (Orlovac)

1. 227 191 198 x 179 176 x 147

2. 228 193 204 198 181 176 170 136

skok u dalj s mjesta 3. rezultat 233 233 206 206 200 204 186 198 178 181 159 176 154 170 x 147

plasman 1 2 3 4 5 6 7 8

105

Državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju – PLIVANJE DATUM I MJESTO 5. 5. 2012., bazen Kantrida, Rijeka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Jelovica Stjepan Crnokić Lea Miletić Lmr 01.01.1997. i mlađi ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje ‘Ivan Štark’ Osijek Osnovna škola ‘Josip Matoš’Vukovar Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Centar za odgoj i obrazovanje ‘Šubićevac’ Šibenik Lmr 31.12.1996. do 31. 12. 1991. ime centra/škole Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' Šibenik Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' Šibenik Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan Štark' Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Centar za odgoj i obrazovanje 'Dubrava' Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska) Centar za odgoj, obrazovanje i osposobljavanje omladine Lug Samoborski Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska) DisCipLina 3 prezime i ime ŽELJKA BARJAKTAREVIĆ SLAVICA KRSTIĆ TANJA BRKIŠ MARTINA GRČIĆ JELENA MARKOVIĆ VALENTINA MEDVED IVANA ABRAMOVIĆ FRANKA LACKOVIĆ DisCipLina 4 prezime i ime DRAGANA MIŠKOVIĆ VALENTINA GLASNOVIĆ MARTINA HORVAT ELVIRA DOROSLAVAC JOSIPA LOVRIĆ DisCipLina 5 prezime i ime DENIS FERO STIPE JURIĆ ZORAN KRALJEVIĆ ROBERT MILOVANOVIĆ STJEPAN ŽERAVICA VLADO MARAČIĆ IVAN ZVONAREVIĆ IVICA PUŽ Lmr Lmr Lmr 31.12.1996. do 31. 12. 1991. ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšćina Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Centar za odgoj i obrazovanje 'Dubrava' Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšćina Centar za odgoj i obrazovanje 'Dubrava' Zagreb Osnovna škola ‘Nad lipom’ Zagreb 01.01.1997. i mlađi ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju Križevci Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar 31.12.1996. do 31.12. 1991. ime centra/škole Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' Šibenik Centar za odgoj i obrazovanje 'Šubićevac' Šibenik Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska) Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje Zagreb (Zagorska) m Ž Ž m Ž

Vrhovni sudac: LEA MILETIĆ Starter: DORA JEČMENICA Pomoćni starter: TEA VRCELJ

Sudac stila: ANA MARIA KNEŽEVIĆ Glavni mjeritelj: ANDREA RUTAR Obrada podataka: TRALJIĆ BORIS 25m sLoBoDno rezultat 00:25,01 00:28,03 00:28,36 00:30,13 00:27.10 25m sLoBoDno rezultat 00:14,43 00:15,62 00:15,73 00:17,51 00:17,70 00:19,47 00:20,10 00:24,46 00:25,56 00:27,24 00:27,62 00:50,79 25m prsno rezultat 00:25,98 00:27,93 00:34,28 00:36,46 00:42,72 00:47,11 00:55,71 25m prsno rezultat 00:32,81 00:33,68 00:34,09 00:34,35 00:37,64 25m prsno rezultat 00:18,55 00:20,93 00:21,44 00:24,41 00:25,18 00:27,65 00:30,11 00:49,06 plasman 1 2 3 4 5 6 7 8 plasman 1 2 3 4 5 plasman 1 2 3 4 5 6 7 plasman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 plasman 1 2 3 4 3

DisCipLina 1 prezime i ime DRAGANA MIŠKOVIĆ ELVIRA DOROSLAVAC NIKOLINA VRBANČIĆ MARTINA HORVAT MIHAELA ŠPRLJAN DisCipLina 2 prezime i ime DENIS FERO ZORAN KRALJEVIĆ KRISTIJAN MIHALJEVIĆ STIPE JURIĆ FILIP NELOVIĆ ROBERT MILOVANOVIĆ IVAN KESTEN KRISTIJAN KNEŽEVIĆ STJEPAN ŽERAVICA PETAR HARAMBAŠIĆ MATIJA HORVAT * IVICA PUŽ * 1.1.1997. i mlađi

106

Državno prvenstvo školskih športskih društava Republike Hrvatske za učenike s intelektualnim teškoćama u razvoju – PLIVANJE DATUM I MJESTO 5. 5. 2012., bazen Kantrida, Rijeka NATJECATELJSKO POVJERENSTVO Miroslav Jelovica Stjepan Crnokić Lea Miletić Lmr 31.12.1996. do 31.12. 1991. ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšćina Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Josipa Matoša Vukovar Centar za autizam Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje 'Dubrava' Zagreb Umr 31.12.1996. do 31.12. 1991. ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda Budinšćina Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Voštarnica Zadar Škola za odgoj i obrazovanje Pula Centar za autizam Zagreb Umr 31.12.1996. do 31.12. 1991. ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark Osijek Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac Centar za autizam Zagreb Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka Osnovna škola Marina Držića, Dubrovnik Umr 31.12.1996. do 31.12. 1991. ime centra/škole Osnovna škola Voštarnica Zadar Osnovna škola 'Nad lipom' Zagreb Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Osnovna škola Voštarnica Zadar Umr 31.12.1996. do 31.12. 1991. ime centra/škole Centar za odgoj i obrazovanje 'Juraj Bonači' Split Osnovna škola Voštarnica Zadar Centar za autizam Zagreb
Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka

Vrhovni sudac: LEA MILETIĆ Starter: DORA JEČMENICA Pomoćni starter: TEA VRCELJ m

Sudac stila: ANA MARIA KNEŽEVIĆ Glavni mjeritelj: ANDREA RUTAR Obrada podataka: TRALJIĆ BORIS 25m LeĐno rezultat 00:21,76 00:21,95 00:30,20 00:34,01 00:43,74 25m sLoBoDno rezultat 00:22,69 00:23,10 00:26,51 00:27,49 00:35,09 00:38,22 00:50,75 plasman 1 2 3 4 5 6 7 plasman 1 2 3 4 5

DisCipLina 6 prezime i ime KRISTIJAN BOSAK IVAN KESTEN DARIO ŠALDIĆ * IVAN ZVONAREVIĆ * KRISTIJAN KNEŽEVIĆ * 1.1.1997. i mlađi DisCipLina 7 prezime i ime RUŽICA MARUIĆ ŽELJKA BARJAKTAREVIĆ LUCIJA MIJOLOVIĆ ISABELLA HUJIĆ DALIA PETANI ANA BAŠIĆ SAŠA ŠOBAT * * 1.1.1997. i mlađi DisCipLina 8 prezime i ime MARIN MALIĆ FILIP NELOVIĆ ROBERT MILOVANOVIĆ MARKO PEJIĆ IVICA VIDULIĆ PILE PETROVIĆ PERIŠA MUSTAHINIĆ DisCipLina 9 prezime i ime LUCIJA MIJOLOVIĆ EDITA HRUSTIĆ RUŽICA MARUIĆ IVA IVANOV DisCipLina 10 prezime i ime MARIN MALIĆ IVICA VIDULIĆ MARKO PEJIĆ
PILE PETROVIĆ

Ž

m

25m prsno rezultat 00:21,70 00:24,36 00:25,11 00:27,22 00:27,45 00:30,37 00:40,93 25m prsno rezultat 00:28,92 00:31,04 00:31,38 00:53,12 plasman 1 2 3 4 plasman 1 2 3 4 5 6 7

Ž

m

25m LeĐno rezultat 00:18,11 00:21,38 00:26,60
01:14,31

plasman 1 2 3
4

107

6. uNiVerZaLNa spOrTsKa ŠKOLa
retanje je jedno od osnovnih potreba djece i važno je za razvoj svih njihovih sposobnosti. Nažalost, kretanja je u svakodnevnim životima djece sve je manje. Zato je tjelesno vježbanje u školskoj dobi važan čimbenik pravilnog rasta i razvoja djece, budući je poznato da se pomoću organiziranih tjelesnih aktivnosti potiče ne samo motorički i fizički, već i psihološko-emocionalni i socijalni razvoj djece. U želji da se doprinese rješavanju navedenog problema osmišljen je program Univerzalne sportske škole (u daljnjem tekstu USŠ) koji je kao projekt HŠŠS započet u školskoj godini 2007./2008. Cilj programa USŠ uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u sportske i tjelovježbene aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, kroz igru na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova. Program USŠ provodi se u osnovnim školama dva puta tjedno u trajanju od 45 minuta tijekom cijele školske godine. Važno je istaknuti da je programu USŠ za svu djecu potpuno besplatan, a voditelji moraju zadovoljavati kriterije za rad s djecom u okviru izvanna-

K

stavnih školskih sportskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o sportu (NN 71/06) čl. 60. stavak 3. (Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu). Rad USŠ sastavni je dio rada školskoga sportskog društva. Profesori imaju obvezu voditi izvješća i evidenciju rada u USŠ te dva put godišnje mjeriti i pratiti pokazatelje kinantropoloških obilježja učenika (morfološka obilježja, motoričke i funkcionalne sposobnosti). Izvješća o radu je potrebno izraditi u skladu s uputama HŠŠS i dostaviti županijskim školskim sportskim savezima. U školskoj godini 2011./2012. otvoreno je ukupno 307 odjeljenja u 263 osnovne škole diljem Republike Hrvatske, program je pohađalo oko 6.712 učenika s kojima su radila 256 profesora tjelesne i zdravstvene kulture, a koji su odradili 19.917 školskih sati. Kako je program rastao od godine pokretanja vidljivo je iz sljedećeg grafičkog prikaza gdje su prikazane usporedbe broja odjeljenja u dosadašnjih pet školskih godina.

Tablica 20. Usporedba broja odjeljenja u prethodnih pet školskih godina

108

6. uNiVerZaLNa spOrTsKa ŠKOLa

naziv županije
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Zagrebačka Krapinsko-zagorska Sisačko-moslavačka Karlovačka Varaždinska Koprivničko-križevačka Bjelovarsko-bilogorska Primorsko-goranska Ličko-senjska Virovitičko-podravska Požeško-slavonska Brodsko-posavska Zadarska Osječko-baranjska Šibensko-kninska Vukovarsko-srijemska Splitsko-dalmatinska Istarska Dubrovačko-neretvanska Međimurska Grad Zagreb UkUpno

Ukupan broj osnovnih škola* 47 32 35 28 40 23 25 57 15 16 15 32 36 68 22 53 93 46 31 30 111 855

Tablica 21. USŠ odjeljenja po županijama broj realiziranih broj realiziranih broj realiziranih odjeljenja 2007/2008 odjeljenja 2008/2009 odjeljenja 2009/2010 8 10 14 5 8 11 10 15 21 5 5 7 10 15 6 6 8 5 4 8 12 16 24 3 3 4 3 5 6 3 4 3 8 11 12 4 7 8 12 16 20 4 5 6 6 12 17 16 21 28 8 12 16 5 7 9 5 7 9 22 30 39 157 209 283

broj realiziranih odjeljenja 2010/2011 15 10 21 6 16 9 8 24 4 6 4 13 9 20 5 17 29 16 10 10 34 286

broj realiziranih odjeljenja 2011/2012 16 12 23 8 18 9 9 23 5 7 5 14 10 21 7 17 30 15 11 11 36 307

*Ukupan broj osnovnih škola u Republici Hrvatskoj u kojima se može provoditi program Univerzalne sportske škole. NAPOMENA: U Karlovačkoj županiji program nije provođen u šk. god. 08/09 radi neosnivanja ŽŠŠS

109

6. uNiVerZaLNa spOrTsKa ŠKOLa
Tablica 22. Popis USŠ odjeljenja u školskoj godini 2011./2012. rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 OdjeLjeNje VUKOVINA KLINČA SELA STJEPANA RADIĆA SLAVKA KOLAR I OSNOVNA ŠKOLA VRBOVEC MIHAELA ŠILOBODA ANTE KOVAČIĆA BOGUMILA TONIJA DRAGUTINA DOMJANIĆA VLADIMIRA NAZORA BISTRA SAMOBOR STJEPANA BASARIČEKA ŠĆITARJEVO MILKE TRNINE EUGENA KVATERNIKA OŠ TUHELJ OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA OŠ MAČE OŠ VIKTORA KOVAČIĆA OŠ ĐURE PREJCA OŠ KONJŠČINA OŠ PAVLA ŠTOSA OŠ JANKA LESKOVARA OŠ JOSIPA BROZA OŠ BELEC OŠ SIDE KOŠUTIĆA OŠ STJEPANA RADIĆA OŠ GLINA OŠ DAVORINA TRSTENJAKA OŠ MATE LOVRAKA OŠ ZVONIMIRA FRANKA OŠ VLADIMIRA VIDRIĆA OŠ NOVSKA OŠ NOVSKA 2 OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PRVA OSNOVNA ŠKOLA PRVA OSNOVNA ŠKOLA 2 OŠ BRAĆA RIBAR OŠ BRAĆA RIBAR 2 OŠ 22.LIPNJA OŠ SELA OŠ DVOR OŠ DVOR 2 mjesTO VUKOVINA KLINČA SELA BOŽJAKOVINA KRAVARSKO VRBOVEC SV.MARTIN P. OKIĆEM MARIJA GORICA SAMOBOR SVETI IVAN ZELINA PISAROVINA DONJA BISTRA SAMOBOR IVANIĆ GRAD VELIKA GORICA KRIŽ VELIKA GORICA TUHELJ KLANJEC MAČE HUM NA SUTLI DESINIĆ KONJŠČINA KRALJEVEC NA SUTLI PREGRADA KUMROVEC BELEC RADOBOJ BRESTOVEC OREHOVIČKI GLINA H.KOSTAJNICA PETRINJA KUTINA KUTINA NOVSKA NOVSKA MOŠĆENICA PETRINJA PETRINJA PETRINJA SISAK SISAK SISAK SELA , SISAK DVOR DVOR župaNija ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA ZAGREBAČKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA

110

6. uNiVerZaLNa spOrTsKa ŠKOLa
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 OŠ IVO KOZARČANIN OŠ BRAĆA RADIĆ OŠ SUNJA OŠ JOSIPA KOZARCA OŠ GVOZD OŠ JABUKOVAC OŠ DRAGANIĆ OŠ DRAGANIĆ 2 OŠ SLAVA RAŠKAJ OŠ SLAVA RAŠKAJ 2 OŠ GRABRIK OŠ GRABRIK 2 OŠ VLADIMIR NAZOR OŠ I.B.MAŽURANIĆ O.Š. LUDBREG OŠ GUSTAV KRKLEC OŠ PETRIJANEC OŠ PETRIJANEC 2 O.Š. JALŽABET OŠ KNEGINEC GORNJI O.Š. SRAČINEC O.Š. GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA O.Š. ANTE STRAČEVIĆA O.Š. IVANA RANGERA O.Š. VISOKO O.Š. I.K. SAKCINSKOG O.Š. I.K. SAKCINSKOG 2 III. O.Š VARAŽDIN IV. O.Š VARAŽDIN V. O.Š VARAŽDIN O.Š. SVIBOVEC O.Š. ŠEMOVEC OŠ LJUDEVITA MODECA OŠ LJUDEVITA MODECA 2 OŠ ANTUN NEMČIĆ GOSTOVINSKI OŠ BRAĆA RADIĆ OŠ ĐURO ESTER OŠ MOLVE OŠ KLOŠTAR PODRAVSKI OŠ GRGURA KARLOVČANA OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC I. OSNOVNA ŠKOLA I. OSNOVNA ŠKOLA 2 OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA OSNOVNA ŠKOLA MIRKA PEREŠA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 2 H.DUBICA MARTINSKA VES SUNJA LIPOVLJANI GVOZD JABUKOVAC DRAGANIĆ DRAGANIĆ OZALJ OZALJ KARLOVAC KARLOVAC DUGA RESA OGULIN LUDBREG MARUŠEVEC PETRIJANEC PETRIJANEC JALŽABET KNEGINEC G. SRAČINEC KLENOVNIK LEPOGLAVA KAMENICA VISOKO IVANEC IVANEC VARAŽDIN VARAŽDIN VARAŽDIN SVIBOVEC ŠEMOVEC KRIŽEVCI KRIŽEVCI KOPRIVNICA KOPRIVNICA KOPRIVNICA MOLVE KLOŠTAR PODRAVSKI ĐURĐEVAC SV.PETAR OREHOVEC BJELOVAR BJELOVAR V. PISANICA KAPELA DARUVAR DARUVAR SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA SISAČKO-MOSLAVAČKA KARLOVAČKA KARLOVAČKA KARLOVAČKA KARLOVAČKA KARLOVAČKA KARLOVAČKA KARLOVAČKA KARLOVAČKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA

111

6. uNiVerZaLNa spOrTsKa ŠKOLa
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 OSNOVNA ŠKOLA ROVIŠĆE OSNOVNA ŠKOLA VELIKO TROJSTVO OSNOVNA ŠKOLA GAREŠNICA OŠ KOZALA OŠ PODMURVICE OŠ BAKAR OŠ BRAJDA OŠ BRAJDA 2 OŠ ČAVLE OŠ DOLAC OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ OŠ DR. ANDRIJA MOHOROVIČIĆ 2 OŠ DR.BRANIMIRA MARKOVIĆA OŠ FRANE PETRIĆA OŠ GORNJA VEŽICA IVANA MAŽURANIĆA OŠ KLANA OŠ KOSTRENA OŠ KRALJEVICA OŠ KRALJEVICA 2 OŠ NIKOLA TESLA OŠ SKRAD OŠ SVETI MATEJ OŠ TRSAT OŠ TURNIĆ OŠ ZAMET OŠ DR. FRANJE TUĐMANA OŠ DR. JURE TURIĆ OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIČA OŠ ZRINSKIH I FRANKOPANA O.Š. A.G.MATOŠ OŠ DAVORIN TRSTENJAK OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ IVANE BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ PETRA PRERADOVIĆA OŠ VLADIMIR NAZOR IVAN GORAN KOVAČIĆ OŠ DRAGUTINA LERMANA OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA OŠ ANTUNA KANIŽLIĆA 2 OŠ LIPIK KATOLIČKA OSNOVNA ŠKOLA OŠ BOGOSLAV ŠULEK OŠ DR. STJEPAN ILIJAŠEVIĆ OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ OŠ HUGO BADALIĆ ROVIŠĆE V. TROJSTVO GAREŠNICA RIJEKA RIJEKA BAKAR RIJEKA RIJEKA ČAVLE RIJEKA MATULJI MATULJI RAVNA GORA CRES RIJEKA NOVI VINODOLSKI KLANA KOSTRENA KRALJEVICA KRALJEVICA RIJEKA SKRAD VIŠKOVO RIJEKA RIJEKA RIJEKA LIČKI OSIK GOSPIĆ SENJ OTOČAC NOVALJA ČAĐAVICA ZDENCI ORAHOVICA VIROVITICA PITOMAČA VIROVITICA G.BAZJE BRESTOVAC POŽEGA POŽEGA LIPIK POŽEGA SLAVONSKI BROD ORIOVAC SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA PRIMORSKO-GORANSKA LIČKO-SENJKSKA LIČKO-SENJKSKA LIČKO-SENJKSKA LIČKO-SENJKSKA LIČKO-SENJKSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA POŽEŠKO-SLAVONSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA

112

6. uNiVerZaLNa spOrTsKa ŠKOLa
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 OŠ IVAN FILIPOVIĆ OŠ IVAN MAŽURANIĆ OŠ IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ OŠ IVANA GORANA KOVAČIĆA OŠ LJUDEVITA GAJA OŠ LJUDEVIT GAJ OŠ MATIJA GUBEC OŠ MATO LOVRAK OŠ "VLADIMIR NAZOR" OŠ SMILJEVAC OŠ SMILJEVAC 2 OŠ ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE OŠ PETRA PRERADOVIĆA OŠ PETRA ZORANIĆA OŠ PETRA ZORANIĆA 2 OŠ ZADARSKI OTOCI OŠ ZADARSKI OTOCI 2 OŠ VLADIMIRA NAZORA OŠ STJEPANA RADIĆA ANTUN MIHANOVIĆ AUGUST HARAMBAŠIĆ DARDA DOBRIŠA CESARIĆ DOBRIŠA CESARIĆ 2 JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA JOSIPA ANTUNA ĆOLNIĆA 2 KRALJA TOMISLAVA KRALJA TOMISLAVA 2 LADIMIREVCI LJUDEVITA GAJA LJUDEVITA GAJA 2 MLADOST RETFALA SVETE ANE SVETE ANE 2 TENJA DORA PEJAČEVIĆ VLADIMIR NAZOR DR. FRANJE TUĐMANA ZMAJEVAC PETRA KREŠIMIRA IV. PETRA KREŠIMIRA IV. 2 JURJA DALMATINCA VODICE A.M. PETROPOLJSKOG DRNIŠ VIDICI VELIKA KOPANICA SIBINJ SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD STARO PETROVO SELO NOVA GRADIŠKA LUŽANI CERNIK NOVA GRADIŠKA SLAVONSKI BROD ZADAR ZADAR ZADAR ZADAR NIN NIN ZADAR ZADAR NEVIĐANE BIBINJE OSIJEK DONJI MIHOLJAC DARDA OSIJEK OSIJEK ĐAKOVO ĐAKOVO NAŠICE NAŠICE LADIMIREVCI OSIJEK OSIJEK OSIJEK OSIJEK OSIJEK OSIJEK TENJA NAŠICE ČEPIN BELI MANASTIR ZMAJEVAC ŠIBENIK ŠIBENIK ŠIBENIK VODICE DRNIŠ ŠIBENIK BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA BRODSKO-POSAVSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŠIBENSKO-KNINSKA

113

6. uNiVerZaLNa spOrTsKa ŠKOLa
187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI O.Š.A.I.S. RADIĆ O.Š. IVAN GORAN KOVAČIĆ O.Š. BARTOLA KAŠIĆA O.Š. FRA B.T. LEAKOVIĆA O.Š. AUGUST CESAREC O.Š. IVAN KOZARAC O.Š. SLAKOVCI O.Š. A.G. MATOŠ O.Š ZRINSKI O.Š. NIKOLE ANDRIĆA O.Š. VLADIMIR NAZOR O.Š. SINIŠE GLAVAŠEVIĆA O.Š. I.B. MAŽURANIĆ O.Š. BOBOTA OŠ LIPOVAC OŠ LOVAS OŠ I.MAŽURANIĆ OŠ KMAN-KOCUNAR OŠ KNEZA MISLAVA OŠ PETRA KRUŽIĆA OŠ DUGOPOLJE OŠ MANUŠ OŠ JOSIPA PUPAČIĆA OŠ ZMIJAVCI OŠ RUNOVIĆI OŠ VISOKA OŠ VJEKOSLAVA PARAČA OŠ KAMEN-ŠINE OŠ BRDA OŠ SKALICE OŠ GRIPE OŠ POJIŠAN OŠ POJIŠAN 2 OŠ RAVNE NJIVE OŠ OCA PETRA PERICE OŠ MILNA OŠ MILNA 2 OŠ BLATINE-ŠKRAPE OŠ DR. FRANJE TUĐMANA OŠ STOBREČ OŠ MEJE OŠ BOL OŠ SUPETAR OŠ MARKO MARULIĆ OŠ MARKO MARULIĆ 2 OŠ GRIPE KNIN GUNJA VINKOVCI VINKOVCI BOŠNJACI IVANKOVO ŽUPANJA SLAKOVCI TOVARNIK NUŠTAR VUKOVAR VINKOVCI VUKOVAR ROKOVCI BOBOTA LIPOVAC LOVAS VINKOVCI SPLIT KAŠTEL SUĆURAC KLIS DUGOPOLJE SPLIT OMIŠ ZMIJAVCI RUNOVIĆI SPLIT SOLIN SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT MAKARSKA MILNA, BRAČ MILNA, BRAČ SPLIT BRELA SPLIT SPLIT SPLIT SUPETAR, BRAČ SINJ SINJ SPLIT ŠIBENSKO-KNINSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA SPLITSKO-DALMATINSKA

114

6. uNiVerZaLNa spOrTsKa ŠKOLa
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 OŠ FILIPA LUKASA FAŽANA VELI VRH VELI VRH 2 KAŠTANJER VERUDA VERUDA 2 MARIA I LINE JOŽE ŠURANA MATIJA VLAČIĆA IVO LOLA RIBAR STOJA STOJA 2 VLADIMIRA NAZOR MARČANA CENTAR OŠ "ANTE CURAĆ PUINJAC" ŽRNOVO OŠ BLATO OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA OŠ DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA 2 OŠ IVANA GUNDULIĆA OŠ MOKOŠICA OŠ MOKOŠICA 2 OŠ "BRAČA GLUMAC" LASTOVO OŠ SMOKVICA OŠ VELA LUKA OŠ VLADIMIR NAZOR OŠ MURSKO SREDIŠĆE OŠ DONJI KRALJEVEC OŠ VRATIŠINEC OŠ ŠTRIGOVA OŠ KURŠANEC OŠ PODTUREN III OŠ OŠ TOMAŠA GORIČANCA II OŠ ČAKOVEC OŠ GORNJI MIHALJEVEC OŠ VLADIMIRA NAZORA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA 2 OŠ BANA JOSIPA JELAČIĆA OŠ BRAĆE RADIĆ OŠ DRAGUTINA KUŠLANA OŠ GUSTAVA KRKLECA OŠ GUSTAVA KRKLECA 2 OŠ IVANA CANKARA OŠ JELKOVEC KAŠTEL STARI FAŽANA PULA PULA PULA PULA PULA UMAG VIŠNJAN LABIN LABIN PULA PULA VRSAR MARČANA PULA ŽRNOVO BLATO METKOVIĆ METKOVIĆ DUBROVNIK MOKOŠICA MOKOŠICA LASTOVO SMOKVICA VELA LUKA PLOČE MURSKO SREDIŠĆE DONJI KRALJEVEC VRATIŠINEC ŠTRIGOVA KURŠANEC PODTUREN ČAKOVEC MALA SUBOTICA ČAKOVEC GORNJI MIHALJEVEC PRIBISLAVEC ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB SPLITSKO-DALMATINSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA ISTARSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA DUBROVAČKO-NERATVANSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA MEĐIMURSKA GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB

115

6. uNiVerZaLNa spOrTsKa ŠKOLa
281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 OŠ JELKOVEC 2 OŠ JOSIPA RAČIĆA OŠ JOSIPA RAČIĆA 2 OŠ JULIJA KLOVIĆA OŠ KRALJA TOMISLAVA OŠ KRALJA TOMISLAVA 2 OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG OŠ LUČKO OŠ LJUBLJANICA OŠ LJUBLJANICA 2 OŠ MALEŠNICA OŠ MALEŠNICA 2 OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE 2 OŠ MARINA DRŽIĆA OŠ MATE LOVRAKA OŠ MATE LOVRAKA 2 OŠ RETKOVEC OŠ RUDEŠ OŠ SESVETE OŠ SESVETSKA SELA OŠ SESVETSKA SOPNICA OŠ SESVETSKA SOPNICA 2 OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA OŠ TRNSKO OŠ TRNSKO 2 OŠ VEČESLAVA HOLJEVCA ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB GRAD ZAGREB

Tablica 23. Popis UŠŠ odjeljenja u školskoj godini 2011./2012. koje su financirali Varaždinska županija i Grad Zadar rBr 1 2 3 4 5 6 7 8 oDjeLjenje OŠ KNEGINEC GORNJI OŠ VLADIMIR NAZOR OŠ SRAČINEC OŠ NOVI MAROF OŠ STANOVI OŠ STANOVI 2 OŠ ŠIME BUDINIĆA OŠ KRUNE KRSTIĆA mjesto KNEGINEC GORNJI SVETI ILIJA SRAČINEC NOVI MAROF ZADAR ZADAR ZADAR ZADAR ŽUpanija VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA VARAŽDINSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA ZADARSKA

116

7. daN uNiVerZaLNe spOrTsKe ŠKOLe 2012.

P

eti po redu Dan Univerzalne sportske škole održan je 26. 5. 2012. godine na atletskom stadionu ŠRC Mladost na Savi u Zagrebu. Hrvatski školski športski savez organizirao je ovu manifestaciju u suradnji s Hrvatskim olimpijskim odborom, Hrvatskom olimpijskom akademijom i Hrvatskim klubom olimpijaca. Kako je ova manifestacija bila vezana i za proslavu međunarodnog Olimpijskog dana, učenicima su se pridružili i brojni sportaši, olimpijci: Ivano Balić, Petar Skansi, Andro Knego, Zoran Primorac, Gordan Kožulj, Tomislav Smiljanović, Karlo Stipanić te Danira Bilić. Na kraju sport-

skog dijela hrvatski olimpijci podijelili su medalje i priznanja svim sudionicima manifestacije. Na Danu univerzalne sportske škole ukupno sudjelovalo 774 učenika te 97 voditelja iz 21 županije. Riječ je o najvećem broju sudionika u odnosu na prethodne četiri godine. Program manifestacije koncipiran je kao stanično vježbanje koje kao sadržaj imaju elemente sportskih igara te zanimljive štafetne igre. Ovu su manifestaciju pomogli: Hypo Alpe - Adria - Bank d. d., McDonald’s Hrvatska d.o.o. i Mlinar d.d. te studenti Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

117

7. daN uNiVerZaLNe spOrTsKe ŠKOLe 2012.

118

7. daN uNiVerZaLNe spOrTsKe ŠKOLe 2012.

119

8. međuNarOdNa suradNja

ŠŠS bio je izuzetno aktivan i uspješan u međunarodnoj suradnji u školskoj godini 2011./2012. Važan događaj u organizaciji HŠŠS-a bilo je Svjetsko školsko rukometno prvenstvo koje je održano od 14. do 22. 4. 2012. godine u Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu. Osim svjetske rukometne smotre u Varaždinu, HŠŠS je sudjelovao
sport kros st. tenis futsal rukomet badminton odbojka škola Strukovna škola Velika Gorica Gimnazija Velika Gorica Privatna gimnazija dr. Časl Zagreb Srednja škola Sesvete Prva riječka hrvatska gimnazija Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo 5. gimnazija Zagreb Športska gimnazija Zagreb Srednja škola M. Balota, Poreč konkurencija mladići djevojke djevojke mladići mladići djevojke mladići mladići djevojke mjesto La Valleta - Malta Cagliari - Italija Antalya - Turska Varaždin - Hrvatska Obidos - Portugal Toulon - Francuska

H

na pet svjetskih školskih prvenstava. Na prvenstvima su sudjelovali mladići i djevojke iz sedam srednjih škola/ gimnazija Republike Hrvatske. Predstavnici HŠŠS-a sudjelovali su i u radu Generalne skupštine Međunarodne školske sportske federacije (u daljnjem tekstu ISF – eng. - International School Sport Federation) koja je u lipnju održana u Gvatemali.
datum 25. 3. - 30. 3. 31. 3. - 6. 4. 7. 4. - 14. 4. 14. 4. - 21. 4. 1. 5. - 7. 5. 2. 6. - 10. 6. sportski rezultati bez plasmana 21. mjesto 2. mjesto 7. mjesto 7. mjesto 10. mjesto 12.mjesto 21. mjesto 10.mjesto ostalo Ivan Malić 8. mjesto – pojedinačno Lea Rakovac 8.mjesto – pojedinačno Fair play nagrada

Tablica 24. Popis ISF Svjetskih prvenstava u 2012. godini na kojima su sudjelovali predstavnici Hrvatske

sport kros st. tenis futsal rukomet badminton odbojka ukupno

vođa delegacije Stjepan Kos Martin Tino Časl Boris Krstičević Želimir Holer Goran Hudovsky Nikola Perković 6

Tablica 25. Popisi vođa i članova delegacija na ISF Svjetskim prvenstvima članovi delegacije voditelji broj učenika Branka Žugaj Dragan Bulatović i Gordan Polan 12 Ivan Vidolin 4 Marin Horvat Marica Pelivan 10 Angelina Golić, Darko Dunato, Mirela Šunda i Ivan Šunda 28 Mate Vulić Žarko Bratonja 4 Tea Gavranović i Josip Košutić Ana Kotzmuth i Saša Ivanišević 24 5 11 82

ukupan broj sudionika 16 6 13 33 7 29 104

8.1. sVjeTsKO ŠKOLsKO KrOs prVeNsTVO 2012.

N

atjecanje je održano od 25. do 30.3. 2012. godine u gradu La Valleti na Malti. Hrvatsku su predstavljale ekipe Strukovne škole i Gimnazija, obje iz Velike Gorice. Na natjecanju je sudjelovalo preko 300 učenika u obje konkurencije iz čak 19 svjetskih država. Ekipa Strukovne škole ostala je bez plasmana zbog ozljeda 3 sportaša međutim Ivan Malić je osvojio 8. mjesto u pojedinačnom natjecanju gdje je nastupilo više od 100 učenika - atletičara. Gimnazija Velika Gorica osvojila je 21. mjesto u konkurenciji djevojaka. Učenici Strukovne škole Velika Gorica: Ivan Malić, Josip Nedić, Petar Vukadin, Mislav Kovačević, Franjo Baković, Silvestar Krajinović Učenice Gimanzije Velika Gorica: Marta Krilčić, Matea Radiš, Anamarija Knezović, Barbara Goršeta, Ružica Bajić, Romana Madžar

120

8. međuNarOdNa suradNja
8.2. sVjeTsKO ŠKOLsKO sTOLNOTeNisKO prVeNsTVO 2012.
atjecanje je održano od 31. 3. do 6. 4. 2012. godine u talijanskom gradu Cagliari. Na natjecanju je sudjelovala 21 država u obje konkurenciji te oko 200 učenika iz cijeloga svijeta. Hrvatsku je na predstavljala ekipa Privatne gimnazije Dr. Časl iz Zagreba, a nastupili su samo u konkurenciji djevojaka. Učenice Privatne gimnazija Dr. Časl osvojile su srebrnu medalju. Treba naglasiti veliki uspjeh Lee Rakovac koja je u pojedinačnom natjecanju osvojila 8. mjesto dok je Mateja Jeger dijelila od 9. do 16. mjesta (od 16 natjecateljica u završnoj fazi sve su bile Kineskinje, a samo 3 Europljanke: Hrvatice: Mateja Jeger i Lea Rakovac, te Njemica Nina Mittelham – dvostruka europska prvakinja.). Učenice Privatne gimnazije dr. Časl : Mateja Jeger, Lea Rakovac, Paula Markati, Nika Češković

N

Tablica 26. Rezultati Privatne gimnazije dr. Časl REZULTATI 1. kolo HRVATSKA - FRANCUSKA 5:2 2. kolo HRVATSKA - NJEMAČKA 6:1 3. kolo HRVATSKA - ITALIJA 7:0 ¼ finale HRVATSKA - POLJSKA 4:0 ½ finale HRVATSKA - GRČKA 4:1 finale HRVATSKA - KINA 2:4

atjecanje je održano od 7. do 14. 4. 2012. godine u gradu Antalyi u Turskoj . Na natjecanju je sudjelovalo 200 učenika iz 10 država u obje konkurenciji. Hrvatsku je predstavljala ekipa Srednje škole Sesvete u konkurenciji mladića. Učenici iz Sesveta osvojili su 7. mjesto. Zbog svog uzornog ponašanja Srednja škole Sesvete osvojila je Fair play nagradu ISF-a. Učenici Srednje škole: Sesvete Ivan Papić, Nikola Rozman, Luka Gojević,Luka Duvnjak, Luka Matić, Luka Milić, Luka Hrgović, Zvonimir Čuljak, Marko Grbavac, Domagoj Marić
Tablica 27. Rezultati Srednje škole Sesvete REZULTATI 1.kolo HRVATSKA - BELGIJA 2:4 2.kolo HRVATSKA - FRANCUSKA 4:9 3.kolo HRVATSKA - IRAN 0:9 4.kolo HRVATSKA - ŠVEDSKA 6:4 5.- 8. mjesto HRVATSKA - BRAZIL 6:7 7.-8.mjesto HRVATSKA - BELGIJA 5:0

N

8.3. sVjeTsKO ŠKOLsKO fuTsaL prVeNsTVO 2012.

121

8. međuNarOdNa suradNja
8.4. sVjeTsKO ŠKOLsKO badmiNTON prVeNsTVO 2012.
atjecanje je održano od 1. do 7. 5. 2012. godine u gradu Obidos u Portugalu. Na natjecanju su sudjelovali učenici iz 15 država svijeta. Njih 100 nastupilo je u konkurenciji mladića i djevojaka. Hrvatsku je predstavljala ekipa V. gimnazije iz Zagreba koja je nastupila u konkurenciji mladića. Ekipa V. gimnazije osvojila je 12. mjesto.
Tablica 28. Rezultati V. gimnazije Zagreb REZULTATI 1. kolo HRVATSKA - TURSKA 2. kolo HRVATSKA - RUSIJA 3. kolo HRVATSKA - PORTUGAL 4. kolo HRVATSKA - LUKSEMBURG 5. kolo HRVATSKA - TAJVAN 6. kolo HRVATSKA - FRANCUSKA 11.-12. mjesto HRVATSKA - BELGIJA

N

0:5 1:4 0:5 1:4 0:5 0:5 0:5

Učenici V. Gimnazije Zagreb: Tomislav Zaluški, Patrik Sudaić, Bruno Štengl, Leon Šamec

atjecanje je održano od 2. do 10. 6. 2012. godine u gradu Toulon u Francuskoj. Na natjecanju su sudjelovali učenici iz 29 država u obje konkurencije s oko 1000 sudionika. Hrvatsku su predstavljale ekipe Športske gimnazije iz Zagreba (mladići) te Srednje škole Mate Balota iz Poreča (djevojke). Mladići su osvojili 21. mjesto dok su djevojke osvojile 10. mjesto.
Tablica 29. Rezultati Športske gimnazije REZULTATI 1. kolo HRVATSKA - FRANCUSKA 0:2 2. kolo HRVATSKA - NIZOZEMSKA 0:2 HRVATSKA - ESTONIJA 2:3 17.-24. mjesto HRVATSKA - IZRAEL 2:3 HRVATSKA - SLOVAČKA 3:0 21.-22. mjesto HRVATSKA - DANSKA 2:1

N

8.5. sVjeTsKO ŠKOLsKO OdbOjKaŠKO prVeNsTVO 2012.

Učenici Športske gimnazije: Josip Vranjković, Josip Marić, Matija Vodanović, Luka Hrnčević, Juraj Škrlec, Marin Markota, Antonio Blizanc, Marino Marelić, Oliver Bosnar, Ljubomir Džajić, Marin Jerčić, Damjan Peterlin
Tablica 30. Rezultati Gimnazije Mate Balota iz Poreča REZULTATI 1. kolo HRVATSKA - IZRAEL 2:0 2. kolo HRVATSKA - POLJSKA 1:2 3. kolo HRVATSKA - FRANCUSKA 2:0 1/8 finale HRVATSKA - TAJVAN 0:3 9.-16. mjesto HRVATSKA - FRANCUSKA 3:0 9.-10. mjesto HRVATSKA - SRBIJA 0:2

Učenice Gimnazije Mate Balote: Rene Sain, Lena Burilo, Ivana Ćosić, Anamarija Sučić, Martina Sučić, Katarina Brajković, Ana Stojnić, Ana Mihatović, Ana Lukić, Vanessa Beaković, Ines Levicki, Bijanka Levicki

122

8. međuNarOdNa suradNja

sim nastupa na sportskim borilištima, učenici, sudionici svjetskih prvenstva u organizaciji ISF-a imaju obvezu aktivno sudjelovati u kulturnim aktivnostima. Riječ je o svojevrsnoj prezentaciji zemlje iz koje učenici-sportaši dolaze. Svi natjecatelji iz Hrvatske bili su dobro opskrbljeni promotivnim materijalima koje su dobili od Hrvatske turističke zajednice. Na svim natjecanjima svjetskih prvenstva u školskoj godini 2011./2012. hrvatske ekipe dobile su pohvale za izniman trud i zanimljiv način na koji su

O

8.6. KuLTurNe aKTiVNOsTi
predstavljali Hrvatsku. Nastupima na Svjetskim prvenstvima učenici i učenice stekli su mnoga iskustva i naučili o mnogim drugim kulturama i običajima u druženjima sa sudionicima iz drugih zemalja te stekli mnogobrojna prijateljstva koja će pamtiti. Šefovi i članovi delegacija u mnogobrojnim kontaktima sa članovima drugih zemalja razmijenili su mnoga iskustva o školskom sportu i sportu općenito te na taj način stekli nova saznanja, a time i učvrstili položaj Hrvatske u međunarodnom školskom sportu.

S

8.7. geNeraLNa sKupŠTiNa isf-a

kupština ISF-a održala se od 28.6 do 1.7. 2012. godine u gradu Antigua City u Gvatemali. Na Skupštini ISF-a sudjelovalo je 90 sudionika iz 45 zemalja cijelog svijeta. Hrvatski školski športski savez predstavljali su glavni tajnik Hrvoje Čustonja i stručni suradnik Josip Košutić. Na Skupštini su se održali i izbori za članove Izvršnog odbora (u daljnjem tekstu IO). Od 11 kandidata biralo se 8 članova IO-a. Jedan od kandidata za člana IO-a bio je i glavni tajnik HŠŠS-a. Nakon glasanja i dobivenih 27 glasova, glavni tajnik HŠŠS-a izabran je za člana IO-a ISF-a za razdoblje od 2012. do 2014. Hrvoje Čustonja je time postao najmlađi član Izvršnog odbora u povijesti ISF-a. Osim izbora za članove Izvršnog odbora bilo je obrađeno mnogo tema vezanih za budućnost ISF-a. Među važnijim odlukama je i pomicanje dobne granice natjecatelja na 18 godina od školske godine 2013./2014. (do sada ta dobna granica je bila 17 godina) u svim natjecanjima ISF-a osim na natjecanjima Gimnazijade gdje će dobna granica natjecatelja i dalje biti 17 godina. Članovi Hrvatske delegacije dobili su velika priznanja od članova IO-a i drugih sudionika za svoje aktivnosti na ISF natjecanjima, a pogotovo za organizaciju Svjetskog školskog rukometnog prvenstva 2012. koje je od strane glavnog tajnika ISF-a Jan Coolena ocjenjeno kao izvanredno. U mnogim razgovorima od strane članova ISF-a izražena želja da Hrvatski školski športski savez, u bliskoj budućnosti, organizira još ISF natjecanja.

123

9. sVjeTsKO ŠKOLsKO ruKOmeTNO prVeNsTVO 2012.

rvatska je po drugi puta u povijesti, bila domaćin svjetskog školskog prvenstva pod okriljem ISF-a. Prvo svjetsko prvenstvo održano je u Poreču 2006. godine. Tada su se natjecali odbojkaši i odbojkašice. Šest godina kasnije održano je Svjetsko školsko rukometno prvenstvo. Učenici, rukometaši iz 20 zemalja svijeta okupila se u Hrvatskoj na natjecanju koje održano je od 14. do 22. 4. 2012. godine u Varaždinskoj županiji i Gradu Varaždinu. Organizatori natjecanja bili su Hrvatski školski športski savez i ISF. Prije samog natjecanja prethodile su višemjesečne pripreme. Od 12. do 15. 1. 2012. godine predstavnici ISFa, glavni tajnik ISF-a g. Jan Coolen i predsjednik ISF Tehničke komisije za rukomet g. Tom Christensen došli su u zadnji kontrolni posjet Hrvatskoj kako bi se uvjerili u tijek priprema za organizaciju natjecanja. Tom prilikom 13. 1.

H

2012. godine u Varaždinu održalo se ždrijebanje ekipa po skupinama. Na natjecanju je nastuplio 19 ekipa u kategoriji djevojaka i 19 ekipa u kategoriji mladića.

Tablica 31. Raspored ekipa po skupinama Grupa A CIPAR / DANSKA NJEMAČKA SRBIJA BUGARSKA ČEŠKA REPUBLIKA Grupa B FRANCUSKA SLOVENIJA IZRAEL LUKSEMBURG Grupa C BRAZIL ŠVEDSKA HRVATSKA BELGIJA TURSKA Grupa D MAĐARSKA AUSTRIJA GRČKA POLJSKA NIZOZEMSKA

U polufinalnim utakmicama našle su se ekipe Francuske, Njemačke, Mađarske i Austrije (mladići) odnosno Francuska, Brazila, Mađarske i Danske (djevojke).
Tablica 32. Rezultati polufinalnih utakmica djevojke mladići FRANCUSKA - MAĐARSKA BRAZIL - DANSKA FRANCUSKA - AUSTRIJA NJEMAČKA - MAĐARSKA 29:27 23:20 27:17 25:20

Tablica 33. Rezultati utakmica za 3. mjesto djevojke mladići MAĐARSKA - DANSKA AUSTRIJA - MAĐARSKA 28:15 21:17

Tablica 34. Rezultati finalnih utakmica djevojke mladići FRANCUSKA - BRAZIL FRANCUSKA - NJEMAČKA 25:23 30:28

Pobjednici u kategoriji djevojaka i mladića bili su ekipe iz Francuske.

124

9. sVjeTsKO ŠKOLsKO ruKOmeTNO prVeNsTVO 2012.
Nastupi hrvatskih ekipa Hrvatsku delegaciju su na Svjetskom školskom rukometnom prvenstvu 2012. godine činilo je 28 igrača, 4 voditelja i vođa delegacije. U kategoriji djevojaka nastupile su učenice Gimnazije A.G Matoša iz Đakova a u kategoriji mladića učenici Prve riječke hrvatske gimnazije iz Rijeke. Voditelji ekipe Gimnazije A.G Matoša iz Đakova bili su Mirela Šunda i Ivan Šunda dok su voditelji Prva riječka hrvatska gimnazija iz Rijeke bili Angelina Golić i Darko Dunato. Vođa delegacije bio je Želimir Holer. Učenice Gimnazije A.G Matoša: Helena Barić, Helena Prskalo, Iva Domjanović, Ivana Zirn, Lucija Bogdanović, Marija Matasović, Marina Tadić, Mirna Bušić, Vlatka Tokić, Barbara Živaljić, Marija Radnić, Marija Penava, Ivana Sučić, Ana Maria Jagodić
Tablica 35. Rezultati Gimnazije A. G. Matoša 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 9. – 16. mjesto 9. – 12. mjesto 9. – 10. mjesto REZULTATI HRVATSKA - BELGIJA HRVATSKA - TURSKA HRVATSKA - BRAZIL HRVATSKA - ŠVEDSKA HRVATSKA - POLJSKA HRVATSKA - SRBIJA HRVATSKA - ČEŠKA REPUBLIKA 32:9 20:26 14:22 11:19 31:16 28:19 16:17

Učenici Prve riječke hrvatske gimnazije: Mateo Turković, Ivo Katić, Anton Katić, Marin Buneta, Anton Dunato, Luka Ćaćan, Josip Ukalović, Adnan Islamović, Silvio Marić, Gordan Broznić, Marko Jerčinović, Toni Negulić, Filip Jovanović, Nikša Juruca Ekipe Hrvatske osvojile su : • Gimnazija A. G. Matoša iz Đakova (djevojke) – 10. mjesto • Prva riječka hrvatska gimnazija iz Rijeke (mladići) – 7. mjesto Naša delegacija predstavila se primjernim ponašanjem na igralištu a pogotovo van igrališta gdje su svojim primjerom pokazali kako se treba predstavljati domovina.

Tablica 36. Rezultati Prve riječke hrvatske gimnazije 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo ¼ finale 5. – 8. mjesto 7. – 8. mjesto REZULTATI HRVATSKA - BELGIJA HRVATSKA - TURSKA HRVATSKA - BRAZIL HRVATSKA - ŠVEDSKA HRVATSKA - MAĐARSKA HRVATSKA - SLOVENIJA HRVATSKA - BRAZIL 32:14 24:20 36:21 32:25 20:22 19:22 26:25

Tablica 37. Ukupni poredak ekipa poredak djevojke mladići 1. Francuska Francuska 2. Brazil Njemačka 3. Mađarska Austrija 4. Danska Mađarska 5. Slovenija Slovenija 6. Turska Češka Republika 7. Njemačka Hrvatska 8. Austrija Brazil 9. Češka Republika Izrael 10. Hrvatska Bugarska 11. Švedska Švedska 12. Srbija Turska 13. Grčka Poljska 14. Poljska Nizozemska 15. Izrael Srbija 16. Luksemburg Luksemburg 17. Nizozemska Grčka 18. Belgija Belgija 19. Bugarska Cipar

125

9. sVjeTsKO ŠKOLsKO ruKOmeTNO prVeNsTVO 2012.

Volonteri i navijači Volonteri su bili zaduženi za poslove vođenja ekipa te za poslove na info pultovima u dvoranama i hotelima te zapisničkim stolovima. U organizaciji Svjetskog prvenstva bilo je angažirano 85 volontera. To su bili učenici 1. Gimnazije Varaždin, 2. Gimnazije Varaždin, Srednje škole Ivanec, Gospodarske škole Varaždin te članice RK Koka iz Varaždina. Volonteri su sve, pa i najteže poslove, odradili sa smiješkom. Njihov, trud, znanje i kreativnost uvelike su obilježili Svjetsko školsko rukometno prvenstvo. Na svim utakmicama natjecanja bilo je prisutno veliki broj navijača te je atmosfera u dvoranama bila lijepa i srdačna. U dvoranama osnovnih škola Petrijanec, Gornji Kneginec i Srednjoj školi Ivanec posebno su bili dekorirani i uređeni prostori škole te su se svi sudionici natjecanja izrazito pohvalno izrazili o atmosferi i ugođaju u dvoranama. Posebno dobra atmosfera bila je na utakmicama hrvatskih ekipa na kojima je zabilježen i najveći broj navijača (Ivanec, Petrijanec).

126

9. sVjeTsKO ŠKOLsKO ruKOmeTNO prVeNsTVO 2012.

Kulturni i svečani dio U sklopu Prvenstva održale su se i Kulturne aktivnosti (Susret nacija i Kulturni dan) te svečanosti otvaranja i zatvaranja na kojima su sudionici natjecanja imali priliku upoznati znamenitosti i kulturu Hrvatske odnosno predstaviti svoju kulturu i običaje. Na Kulturnim aktivnostima i svečanostima svim prisutnima predstavili su se mnogi glazbeno – plesni sastavi iz Grada Varaždina i Varaždinske županije. Natjecanje je svečano otvorio ministar znanosti, obrazovanja i sporta g. Željko Jovanović dok je glavni tajnik ISF-a Jan Coolen zatvorio natjecanje. Nakon svečanog dijela sudionici su se oprostili od natjecanja zajedničkom zabavom i plesom te velikim vatrometom. Na kraju natjecanja svi šefovi delegacija ocijenili su organizaciju natjecanja po segmentima (ocjene od 1 – 3) : smještaj, prehrana, prijevoz, medicinska služba, komunikacija i informacija, kulturne aktivnosti/ svečanosti, tehnički dio natjecanja te ukupni dojmovi. Sveukupna ocjena organizacije natjecanja iznosi 2,384. Prema ocjenama i doživljaju članova ISF-a Svjetsko školsko rukometno prvenstvo 2012. godine najbolje je organizirano školsko rukometno natjecanjem u povijesti ISF-a.

127

10. aKTiVNOsTi saVeZa

rvatski školski športski savez, Hrvatski olimpijski odbor i Hrvatski Fair play odbor po drugi puta dodjeljuju FAIR PLAY NAGRADU ŠKOLSKOG SPORTA. Školske godine 2011./2012. nagradu je dobila Rebeke Knežević učenica osnovne škole Frana Krste Frankopana iz Osijeka. Nagrada je Rebeki uručena 4. 5.2012. na Svečanom zatvaranju Završnice DP-a u konkurenciji učenika/ca osnovnih škola koje je održano u dvorani Intersport u porečkoj Zelenoj laguni. Nagradu je Rebeki uručio

H

10.1. fair pLay Nagrada ŠKOLsKOg spOrTa 2012
proslavljeni hrvatski rukometni reprezentativac Zlatan Saračević. Stručno povjerenstvo za dodjelu Fair play nagrade školskog sporta odlučilo je nagradu dodijeliti Rebeki Knežević zato što je Rebeka svoje mjesto u gimnastičkoj ekipe svoje škole (OŠ Frana Krste Frankopana iz Osijeka) prepustiti drugoj učenici. Rebeka je svoje mjesto u gimnastičkoj ekipi ustupila Niki Nikolić čije je bolesna mama silno željela bodriti kćer u nastupu na poluzavršnom natjecanju iz gimnastike skupine istok.

ŠŠS, u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta te Agencijom za odgoj i obrazovanje provodi niz edukativnih mjera u borbi protiv nasilja u sportu, a sve u sklopu Akcijskog plana za provedbu programa edukacije u borbi protiv nasilja u sportu, na sportskim natjecanjima i izvan njih. Shodno navedenom, te u okviru spomenutog akcijskog

H

10.2. sTOp NasiLju Na ŠKOLsKim i spOrTsKim igraLiŠTima
plana realizirana su dvije suradnje. Po prvi put HŠŠS surađivao je s Hrvatskim skijaškim savezom kao organizatorom skijaške utrke Audi Fis Ski World Cup “Vip Snow Queen Trophy” dok je četvrtu godinu za redom HŠŠS surađivao s organizatorima teniskog turnira PBZ Zagreb Indoors 2012. kroz aktivnosti vezane uz projekt „Stop nasilju na školskim i sportskim igralištima.“

128

10. aKTiVNOsTi saVeZa

U

10.2.1. audi fis sKi WOrLd cup “Vip sNOW QueeN TrOpHy”
Promocija skijaške utrke i navijanja osmišljena je kroz nagradnu igru“ Klikni za ulaznicu“ na mrežnim stranicama stranicama HŠŠS-a (www.skolski-sport.hr). Sudionici nagradne igre bili su učenici i profesori u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske koji su sa svojim obiteljima mogli doći u Zagreb na utrku. Preostale ulaznice dodijeljene su županijskim školskim sportskim savezima kao i školama koji su bili u mogućnosti organizirati dolazak učenika u pratnji profesora. Ovoj akciji su se odazvali Županijski školski športski savez Krapinsko - zagorske županije i Školski športski savez Karlovačke županije te Osnovna škola Šćitarjevo i Srednja škola Topusko. Ovu sportsku manifestaciju posjetilo je oko 500 učenika, njihovih profesora i roditelja.

promociji ovog sportskog događaja proveden je čitav niz akcija u suradnji s Hrvatskim skijaškim savezom. HŠŠS dobio je od organizatora na raspolaganje 500 ulaznica za žensku i mušku FIS utrku koje su se održavale 3. i 5. 1. 2012. godine, a koje su namijenjene županijskim školskim sportskim savezima, školama, odnosno školskim sportskim društvima koji imaju mogućnosti i želje organizirano posjetiti Zagreb i sudjelovati na ovoj velikoj sportskoj manifestaciji. Dana 23.12.2012. organiziran je posjet Osnovnoj školi Bogumila Tonija iz Samobora gdje je učenicima koji sudjeluju u programu Univerzalne sportske škole skijašica Ana Jelušić uručila ulaznice za utrke.

129

10. aKTiVNOsTi saVeZa

ŠŠS omogućio je besplatan ulaz na teniski turnir PBZ Zagreb Indoors održan od 30. 1. do 5. 2 2012. godine svim zainteresiranim učenicima koji posjeduju sportsku iskaznicu Školskog športskog saveza Grada Zagreba, ali i ostalim učenicima Republike Hrvatske koji su izrazili želju dolaska na turnir, organizirano u pratnji svojih voditelja. U prostorima Doma športova HŠŠS je imao informacijski pult na kojem je bio multimedijski prikaz natjecanja, promotivni filmovi, materijali Ministarstva znanosti, obrazovanja i

H

10.2.2. pbZ Zagreb iNdOOrs 2012.
sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje. Također je organizirano potpisivanje poznatih hrvatskih i stranih tenisača te je na taj način pult HŠŠS bio okupljalište velikog broja posjetitelja. HŠŠS u suradnji sa Županijskim školskim sportskim savezima organizirano je doveo na turnir više od 3500 učenika i njihovih voditelja iz raznih krajeva Republike Hrvatske od kojih bi izdvojili škole Grada Zagreba kao i škole iz Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Koprivničko-križevačke, Požeško-slavonske, Ličko-senjske, Međimurske i Brodsko-posavske županije.

130

10. aKTiVNOsTi saVeZa

ŠŠS po prvi puta, organizirao je stručni skup pod nazivom „Seminar za voditelje Univerzalne sportske škole” koji je održan na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu 19. i 20. 11. 2011. godine. Skup je otvoren obraćanjem predstavnika HŠŠS-a, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Agencije za odgoj i obrazovanje koji su ujedno i suorganizatori ovog skupa. Na seminaru je prisustvovalo ukupno 205 sudionika iz dvadeset županija Republike Hrvatske. Prvog dana seminara održano je sedam teoretskih predavanja sa specifičnim temama usko vezanim za rad s djecom u sklopu programa Univerzalne sportske škole:

H

10.3. semiNar Za VOdiTeLje uNiVerZaLNe spOrTsKe ŠKOLe
• Specifičnosti rada u programu Univerzalne sportske škole Predavač: Stjepan Crnokić, prof. Hrvatski školski športski savez • Realizacija programa Univerzalne sportske škole u Republici Hrvatskoj Predavač: Josipa Polančec, prof., mg. Josip Mrgan, Davor Juriša prof. • Planiranje i programiranje u izvannastavnim školskim sportskim aktivnostima Predavač, Sandra Višković, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje • Primjena elementarnih igara u sportskim programima Predavač: doc. dr. sc. Maja Horvatin Fučkar, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu • Senzitivne faze u razvoju motoričkih sposobnosti Predavač: dr. sc. Sanja Šalaj, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu • Proces učenja motoričkog znanja (vertikalna umreženost programskih sadržaja) Predavač: prof. dr. sc. Boris Neljak, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

131

10. aKTiVNOsTi saVeZa
Drugog dana seminara održani su praktični prikazi korisni za provođenje Univerzalne sportske škole s temama: • Pripremne vježbe za sportsku gimnastiku Predavač: dr. sc. Tomislav Krstičević, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu • Hrvanje kao programski sadržaj u Univerzalnoj sportskoj školi Predavač: Tomislav Pisačić, prof. HK Inas • Primjer sata: Razvoj motoričkih sposobnosti djece starosti 6-10 godina Predavač: Stjepan Crnokić, prof. stručni suradnik HŠŠS-a • Specifično orijentirani koordinacijski sadržaji u treningu mladih nogometaša Predavač: Tamara Despot, prof. NŠ Dinamo-Zagreb Doprinos seminar je valoriziran visoko s nadom da će seminar ovakvog tipa biti organiziran i narednih godina.

132

10. aKTiVNOsTi saVeZa

ŠŠS je u četvrtak 22. 12. 2011. u Hotelu Panorama u Zagrebu organizirao svečanost obilježavanja 5. godišnjice postojanja i rada. Na svečanosti su se okupili brojni prijatelji i suradnici HŠŠS-a: predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskog olimpijskog odbora, Kineziološkog fakulteta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalnog vijeća za sport, Hrvatskog kluba olimpijaca, Hrvatske olimpijske akademije, Hrvatskog kineziološkog saveza, svih nacionalnih sportskih saveza, svih županijskih školskih sportskih saveza, te ambasadori školskog sporta. Na svečanosti su podijeljene nagrade za životno djelo te nagrade zaslužnim djelatnicima u školskom sportu i najuspješnijim školskim sportskim društvima u konkurenciji osnovnih i srednjih škola.

H

10.4. sVeČaNOsT prOsLaVe 5. gOdiŠNjice rada HŠŠs-a
Nagradu za životno djelo dobili su: 1. JADRANKA DUVANČIĆ koja dolazi iz Zadra i zaposlena je u Gimnaziji Vladimira Nazora . Kao voditelj ekipe sudjelovala je na 3 svjetska prvenstva ISF-a – jedno u košarci i dva u atletici. Ekipe pod njenim vodstvom četiri su puta osvajale naslov državnih prvakinja: u atletici i trostruko u košarci sve u konkurenciji djevojaka. 2. ŽELJKO JAGEC radi u Osnovnoj školi Nedelišće s čijim školskim sportskim društvom postiže iznimne. Osobit uspjeh ostvaruje u atletici , badmintonu i plivanju . Od 1996. redoviti je sudionik Državnog prvenstva sa atletskom. 3. LJILJANA TURINA BUJANOVIĆ zaposlena je u ri-

133

10. aKTiVNOsTi saVeZa
ječkoj Osnovnoj školi Brajda . Sa svojim školskim sportskim društvom osvojila je pet puta prvo i dva puta drugo mjesto u gimnastici na Državnom natjecanju Dobitnici plakete za zaslužne djelatnike u školskom sportu su: 1. JOSIP AREFIJEV – profesor je u Osnovnoj školi Slavka Kolara u Hercegovcu, Bjelovarsko-bilogorska županija. Uključen je u mnoge aktivnosti od kojih izdvajamo vođenje Školskog sportskog društva Dinamo punih 38 godina. 2. ZLATKO KNOLMAJER radi u VI. osnovnoj školi U Varaždinu i voditelj je školskog sportskog društva. Od ostalih aktivnosti kojima se Knolmajer bavi, izdvajamo osnivanje Školskog sportskog saveza grada Varaždina. 3. DARKO MEĐIMOREC zaposlen je u Gimnaziji Petra Preradovića u Virovitici . Od postignutih uspjeha izdvajamo osvajanje naslova prvaka na Svjetskom školskom rukometnom prvenstvu djevojaka u Grčkoj 2002. godine te dobivanje prestižne nagrade Franjo Bučar. 4. DAMIR PETRIĆ radi u Osnovnoj školi Matka Laginje u Zagrebu. Petrić je 20 godina obnašao je dužnost predsjednika Saveza učeničkih sportskih klubova Zagreba . Sa školskim sportskim društvom, škole u kojoj radi, sudjeluje na gotovo svim natjecanjima školskog sporta. 5. BORIS POLJAK, profesor je TZK i ravnatelj u Osnovnoj školi Pojišan iz Splita. 6. PERO PREBEG voditelj je Školskog sportskog društva AUGUSTIN u Srednjoj školi Tina Ujevića u Kutini. 7. ZVONKO ŠIMUNOVIĆ radi u Osnovnoj školi Kutjevo u Kutjevu. 8. ANTE TOMAS zaposlen je u Gimnaziji Ivana Zakmardija Dijankovečkog u Koprivnici. 9. LIDIJA VEKIĆ iz Školskog sportskog saveza grada Osijeka. Dodijeljene su nagrade za najuspješnija školska sportska društva u konkurenciji učenika osnovnih i srednjih škola. U konkurenciji osnovnih škola treće mjesto sa uku-

pno 119 bodova osvojilo je Školsko sportsko društvo GALEB - Osnovna škola Smiljevac iz Zadra. Nagradu su preuzeli MARTA BATUR i KARLO FABIJAN. Drugo mjesto sa ukupno 145 bodova pripalo je Školskom sportskom društvu PUME -Osnovna škola Nedelišće iz istoimenog mjesta. Nagradu su preuzeli NIKA HORVAT i DANIJEL STOJANOVIĆ. Najuspješniji sa osvojenih 155 bodova su članovi Školskog sportskog društva MLADOST - Osnovne škole Vladimira Nazora iz Pazina. Nagradu su preuzeli ponosni predstavnici najuspješnijeg školskog sportskog društva osnovnih škola su ZITA JURIĆ i NIKOLA IVETAC. U konkurenciji srednjih škola treće mjesto s 183 boda pripalo je Školskom sportskom društvu III: GIMNAZIJE - III. Gimnazija iz Zagreba. Nagradu su primili ANAMARIJA LEŠNJAK i DOMAGOJ BARAC. Drugo mjesto s 191 bodom osvojili su članovi Školskog sportskog društva GIMNAZIJALAC - Gimnazija Čakovec. Nagradu je primio MATIJA HRANILOVIĆ. Naslov najuspješnijeg školskog sportskog društva srednjih škola s 194 boda pripao je Školskom sportskom društvu ŠPOGI - Sportska gimnazija Zagreb. Nagradu je primio FRAN PETERLIN. HŠŠS je s posebnim zadovoljstvom istaknuo dobro suradnju ali i pomoć koju je dobio od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskog olimpijskog odbora, Kineziološkog fakulteta, Ureda Pravobraniteljice za djecu te Agencije za odgoj i obrazovanje u proteklih pet godina rada saveza.

134

11. spONZOr

135

12. biLjeŠKe

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful