You are on page 1of 7

Şcoala cu clasele I-VIII „Lucian Blaga” Baia Mare, Str. Progresului, nr.

38, cod poştal 430430291,  0262-220553, fax: 0262-223210, E-mail: scoalalucianblaga@yahoo.com DIRECTOR, Prof. NICOLAE SGLOBIU SGLOBIU

VIZAT ȘEF COMISIE METODICĂ Prof. AMALIA ARDELEAN

PLANIFICAREA RECAPITULĂRII și a TESTELOR INIȚ IALE la CLASA A V-A

Propunători: Prof. Amalia Ardelean

An școlar 2011/2012

MATRICE DE SPECIFICAŢIE
Competenţe Identificarea unor grupe de organisme şi specii din regnul plante / Recunoaşterea alcătuirii generale a unei plante cu flori 10 8 18 Utilizarea de metode şi mijloace adecvate explorării şi investigării lumii vegetale 10 10 Prelucrarea datelor şi interpretarea rezultatelor obţinute în urma realizării experimentelor Reprezentarea structurii şi funcţiilor biologice pe baza modelelor Rezolvarea situaţiilor problemă în relaţia dintre om şi regnul vegetal Demonstrarea înţelegerii consecinţelor propriului comportament în raport cu mediul

Total

Unităţi de conţinut/ Concepte cheie/Conţinuturi /Teme 1. Plantele şi mediul lor de viaţă 2. Structura şi funcţiile plantelor 3. Principalele grupe de plante 4. Influenţa omului asupra vegetaţiei Punctaj

4 4

8 8

30 30

20 20

10 18 38 24 90

Planificarea recapitulării ș i a testelor iniț iale la clasa a V-a
An școlar 2011/2012

Pagina 2 / 7

Propunător: prof. Amalia Ardelean

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina BIOLOGIE Clasa a V-a Numele si prenumele elevului: ...................................... Data susţinerii testului: .................................................. • • Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinț elor din Partea I și din Partea a II-a se acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte. Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute. (32 de puncte)

PARTEA I

I.1. Realizaţi corespondenţa între exemplele de plante şi mediul în care cresc şi se dezvoltă: A. B. 1. nufăr a. pădure 2. stejar b. ogor 3. margaretă c. grădina de legume 4. grâu d. baltă 5. ceapă e. pajişte 10 puncte I.2. Completaţi desenul de mai jos cu părţile principale ale plantei:

8 puncte I.3. Imaginează-ţi că eşti o plantă verde. Care dintre următoarele condiţii de mediu ar fi cele favorabile pentru viaţa ta? 1. Luminozitate 6. Prezenţa multor animale ierbivore 2. Căldură 7. Prezenţa insectelor dăunătoare 3. Umiditate moderată 8. Întuneric 4. Frig 9. Uscăciune 5. Sol argilos, tare, uscat, galben 10. Curenţi de aer 4 puncte
Planificarea recapitulării ș i a testelor iniț iale la clasa a V-a
An școlar 2011/2012

Pagina 3 / 7

Propunător: prof. Amalia Ardelean

I.4. Completează schema de mai jos:

10 puncte PARTEA a II-a (58 de puncte)

Rezolvarea completă a cerinţelor din PARTEA a II-a a testului se realizează, pe foaia de test, în spaţiul repartizat rezolvării acestora, de la sfârșitul testului de evaluare iniţială. II.1. Priveşte imaginile de mai jos. Ce plante reprezintă ele?

8 puncte II. 2. Completează tabelul cu denumirile plantelor identificate şi adaugă câte alte 2 exemple de utilizări ale plantelor. Medicamente /ceaiuri Alimente Furaje Decoraţii Construcţii

30 puncte
Planificarea recapitulării ș i a testelor iniț iale la clasa a V-a
An școlar 2011/2012

Pagina 4 / 7

Propunător: prof. Amalia Ardelean

II.3. Interpretează într-o scurtă compunere de 5 rânduri, următoarea cugetare, raportându-te la prietenia om - plantă: ”Nu se aruncă cu pietre în pomul sterp, dar nici în acela care-şi pleacă ramurile pline de rod.” (Nicolae Iorga) 20 puncte

Spaţiu repartizat rezolvării cerinţelor din Partea a II-a a testului de evaluare iniţială.

Planificarea recapitulării ș i a testelor iniț iale la clasa a V-a
An școlar 2011/2012

Pagina 5 / 7

Propunător: prof. Amalia Ardelean

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ Anul şcolar 2011-2012 Disciplina BIOLOGIE Clasa a V-a BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE • •
Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat la 10.

Partea I

Item I.1. I.2. I.3. I.4.

Răspuns corect 1d, 2a, 3e, 4b, 5c floare, tulpină, frunze, rădăcină 1, 2, 3, 10 3 acţiuni pozitive 3 acţiuni negative trifoi, brad, trandafir, varză, porumb, muşeţel, floarea soarelui, măr Enumerare 3 ex. de plante pentru fiecare grup

II

II.1.

Punctaj 2 p pentru fiecare asociere corectă 2 p pentru fiecare organ notat corect 4p 5p 5p 1 p fiecare imagine

Total 10 p 8p 4p 10 p 8p

II.2. II.3.

1 p pt fiecare exemplu corect - 5 p – coerenţa frazelor - 5 p – încadrarea în numărul de rânduri - 5 p – utilizarea corectă a termenilor biologici - 5 p – enunţarea acţiunii de poluare dar şi de îngrijire pe care o poate exercita omul asupra plantelor

30 p 20 p

Puncte din oficiu TOTAL

10 p 100 p

Planificarea recapitulării ș i a testelor iniț iale la clasa a V-a
An școlar 2011/2012

Pagina 6 / 7

Propunător: prof. Amalia Ardelean

PLAN DE RECAPITULARE Nr. Unităț i de conț inut Competenț e specifice crt. 1. Plantele și mediul lor 1.2.Stabilirea relaţiei factori de viaț ă de mediu plante 4.1.Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare 2. Structura și funcț iile 1.4.Explicarea alcătuirii plantelor generale a unei plante cu flori 4.1.Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare 3. Principalele grupe de 1.1. Identificarea unor grupe plante şi specii din regnul Plantae 4.1.Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare 4. Influenț a omului 5.1.Utilizarea în viaţa asupra vegetaț iei cotidiană a cunostinţelor de biologie vegetală 4.1.Utilizarea corectă a terminologiei specifice biologiei în diferite situaţii de comunicare Săptămâna S1 Observaț ii

S1

S2

S2

Planificarea recapitulării ș i a testelor iniț iale la clasa a V-a
An școlar 2011/2012

Pagina 7 / 7

Propunător: prof. Amalia Ardelean