SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA NASTAVNIČKE STUDIJE U GOSPIĆU

Ulica dr. Ante Starčevića 12

PISMENA PRIPRAVA

Gospić, studeni 2011. SVEUČILIŠTE U ZADRU ODJEL ZA NASTAVNIČKE STUDIJE U GOSPIĆU
Ulica dr. Ante Starčevića 12

RAZREDNA NASTAVA Ime i prezime studenta: Danijel Čorić Akademska godina: 2011./2012. Studijska godina: IV. Metodika: Metodika hrvatskog jezika III Osnovna škola: OŠ dr. Jure Turića Profesor metodike: dr.sc. Vesna Grahovac Pražić Mentor: Marica Miletić Nadnevak popunjavanja priprave: 11. studenog 2011.

I.

OPĆI METODIČKI PODACI

1. Nastavni predmet: Hrvatski jezik 2. Nadnevak održavanja nastavnog sata : 21. studenog 2011. 3.Tip predavanja: Javno 4. Razred i odjel u kojem se sat održava: 1c 5. Mjesto održavanja sata: Učionica 6. Korišteni izvori u izradi priprave (udžbenici, priručnici, stručna, didaktička i metodička literatura, nastavna dokumentacija) • Babić, S., Finka, B., Moguš, M.,(1996.) : Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga.

Bežen, A.(2008.): Metodika znanost o poučavanju nastavnog predmeta. Zagreb: Profil. Težak, S.,(1985.): Govorne vježbe u nastavi hrvatskog jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Težak, S.: Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1996. Težak, S., Babić, S., (2000.): Gramatika hrvatskog jezika. Zagreb:Školska knjiga. Nastavni plan i program za osnovnu školu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2006.

II.

PRIPREMA NASTAVNOG SATA
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Programsko područje: Jezično izražavanje (govor) Nastavna tema: Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi Nastavna jedinica: Sastavljanje rečenica od zadanih nizova riječi Tip sata: kombinirani tip (ponavljanje starog i učenje novog gradiva) Metodički sistem: analitičko-interpretativni Zadaće nastavne jedinice:

Obrazovne : Naučiti sastavljati rečenicu od zadanog niza riječi, razvijati sustavno i postupno analitičko promatranje, naučiti izražajno govoriti prema unaprijed izrađenom programu, naučiti pravilno oblikovati rečenice. Funkcionalni : Razviti sposobnost promatranja i zapažanja, mišljenja i

jezičnog(govornog) izražavanja, razviti sposobnost uočavanja bitnoga od nebitnoga, razvijati sposobnost usmenog izražavanja te poticati kreativnost i maštu u izražavanju.

Odgojni: Poticati suradnju među učenicima i pozitivno ozračje u razredu, razvijati pozitivne stavove i uvjerenja, poticati interes učenika za jezičnu komunikaciju, razvijati upornost i interes u radu, poticati navike slušanja i poštivanja sugovornika, razvijati ljubav prema hrvatskome jeziku.

7.

Nastavna sredstva i pomagala: listići sa slovima, projektor, računalo.

8. Načela nastave:

Načelo odgojnosti- nastava hrvatskog jezika mora biti mnogostruko odgojna. Oblikujući svoje govorne navike, proučavajući jezik kao sredstvo mišljenja i komuniciranja, shvaćajući uzajamnu vezu između jezika i stvarnosti koju jezik preslikava, ali i preobražuje, učenik izgrađuje svoj način mišljenja i ponašanja pa napokon i svoj svjetonazor. Kroz ovaj sat razvijat će ljubav prema jeziku i svijet o potrebi govornog izražavanja, poštovati narječje i idiom sugovornika Načelo stvaralaštva- nastava hrvatskog jezika treba biti stvaralačka kako za učenika tako i za učitelja. Od zadanih slova i nizova riječi učenik mora što više istraživati govorne pojave i zakonitosti, a učitelj ga uvodi u govorno stvaralaštvo Načelo demokratičnosti- svaki učenik će imati priliku nešto reći tj govoriti tijekom nastave odnosno priliku naučiti jezik da ga spozna i njime ovlada.

Načelo primjerenosti i akceleracija- prilagoditi nastavu svim učenicima, ako učenici nekim gradivom budu dobro vladali nećemo se zadržavati na njemu, više ćemo se posvetiti onom koji im ide lošije. Načelo zornosti- nastava hrvatskog jezika mora biti zorna. Proces stjecanja znanja odvija se na promatranju predmeta, slika, modela. Zornost se smatra učenje na samim predmetima, njihovim slikama, bilo da su one točna kopija predmeta ili uvjetni crtež. Na ovom satu zornost se ostvaruje pomoću slika prema kojima će djeca stvarati rečenice. Načelo zanimljivosti- nastavu treba učiniti zanimljivom. Ako učitelj uspije učenika motivirati i zainteresirati za nastavu, probuditi u njemu ljubav za hrvatski jezik, stvorit će najsigurniji temelj za zanimljivu nastavu ovoga predmeta. To može postići organizacijom igara vezanih uz nastavu. Načelo književnog jezika – učenici se osposobljavaju za komuniciranje književnim jezikom vježbajući se u usmenom i pismenom izražavanju.

9. 

Korelacija: Unutarpredmetna: - Književnost (opisivanje slike i fotografija, tekst) rečenični znak) Međupredmetna: -

Jezik (sastavljanje rečenica, niz riječi u rečenici,

Priroda i društvo (razgovor o cvijeću, livadi i prijevoznom sredstvu). Likovna kultura (razgovor o crtežima, fotografijama, razvoj apstraktnog mišljenja)

10. 11.

Metode: metoda razgovora, metoda usmenog izražavanja, metoda promatranja Oblici nastavnog rada: frontalni, individualni

III.

STRUKTURA NASTAVNOG SATA

1. PRIPRAVA: Motivacija 2. IZVEDBA: Priprava Govorenje Rasprava 3. ZAKLJUČAK: Ocjena uspjelosti današnjih vježbi

IV.

TIJEK NASTAVNOG SATA Tijek nastavnog sata Metode i oblici Vrijeme Zapažanja

1.PRIPRAVA: Motivacija Pozdravljam učenike, profesoricu, mentoricu i kolege. Pitam učenike: Kako se osjećate danas? (Dobro.) Jeste li umorni? (Da/ne) Sjećate li se slova koja ste dosad naučili? (Da/ne) Tko će mi ih ponovit? Prozivam učenike. Nakon nekoliko odgovora uzimam kutiju i govorim učenicima da se u njoj nalaze sva slova koja su dosad učili te da ću im ih podijeliti kako bi se lakše prisjetili. Idem od učenika do učenika i oni uzimaju papirić sa slovom. Kada su svi dobili papirić kažem da idemo još jedanput ponoviti slova, ali da će imati mali zadatak. Potom palim prezentaciju na kompjuteru. Govorit ću glasove po redu kojim su se učila, jedno po jedno, a učenik koji bude imao to slovo će se ustati i reći jednu riječ koja počinje tim glasom i tako dok sva slova ne prođemo. Odlično!(pohvalim učenike) Sada kada smo ponovili naučena slova možemo krenuti za zadatcima koji se nalaze pred nama. 2. IZVEDBA: Vježba 1 Priprava: Govorim učenicima da je njihov zadatak od glasova A E I O U Metoda razgovora M N J S Š P R sastaviti riječi koje će Frontalni oblik rada kasnije umetnuti u rečenice koje se nalaze na prezentaciji. Govorenje: Koje riječi nedostaju u rečenici? (Pero, mama, miriše) Tko će reći cijelu rečenicu? Kako ona glasi? (Mia nosi ružu svojoj mami.) Učenici se javljaju i pronalaze odgovore, Individualni oblik r. odnosno tražene riječi i slažu ih u rečenicu. Rasprava: Tko je dobio ružu? (mama) Kakav miris ima ruža? (lijep) Metoda razgovora Frontalni oblik rada 5 min.

Metoda usmenog izlaganja Individualni oblik r.

3 min.

Pohvalim učenike te prelazimo na ovu vježbu. Vježba 2 Priprava: Na prezentaciji se nalaze zvijezde, a u njima razbacana slova. Vaš zadatak je prvo u svakoj zvijezdi složiti tj pronaći riječ, a zatim sve riječi koje dobijete spojiti u rečenicu. Jeste li razumjeli zadatak?(Da/ne) Govorenje: Tražim od učenika da mi prvo kažu riječi u svakoj zvijezdi. Učenici pronalaze riječi (MARIN, IMA, PSA)i javljaju se. Kako glasi rečenica od tih riječi? (MARIN IMA PSA.) Ukoliko ne budu shvatili objasnit ću im ponovno. Rasprava: Što ima Marin? (psa) Tko nosi miša?(Mario i Tina) Pohvalim učenike. Vježba 3 Priprava: Na prezentaciji se pojavljuju slike (mačka, olovka, knjiga, vatra, košara). Učenici najprije promatraju sliku. Potom pitam učenike: Što vidiš na slici? Ili Što ova slika prikazuje? Govorenje: Učenici se javljaju. Prvo imenuju što vide na slici, a potom sastavljaju rečenicu koja u sebi ima tu riječ. Tko će mi reći jednu rečenicu koja u sebi ima riječ mačka? Rasprava: Volite li mačke?(Da/ne) Što radimo s olovkom?(pišemo, crtamo) Odlični ste promatrači to znači da možemo nastaviti vježbe sa slikama Vježba 4 Priprava: Učenicima na prezentaciji pokazujem slike (crtež) koje prikazuju određenu radnju ili pojavu ( npr. Pada snijeg. Baka peče kolače. Djevojčica pere zube. i sl.). Govorenje: Razgovaram s učenicima: Što se nalazi na slici? Što vidiš? Što još vidiš? (npr. dječak, kockice,…) Tko će jednom rečenicom reći što vidi na slici? Kako bi to mogli još reći? (Dječak se igra s kockicama. Marko se igra. i sl.) Rasprava: Tko se igra s kockicama? (dječak) Tko peče kolače?(baka)

Frontalni oblik rada Metoda promatranja

5 min.

Metoda razgovora Individualni oblik r.

Frontalni oblik rada Metoda promatranja Metoda razgovora Individualni oblik r.

5 min.

Frontalni oblik rada Metoda promatranja Metoda razgovora Individualni oblik r.

5 min.

Odlično djeco, vidim ja da to vama ide izvrsno! Vježba 5 Priprava: U ovoj vježbi razgovaram s učenicima o fotografijama koje se nalaze u prezentaciji. Imaju četiri osnovne fotografije( kuća, automobil, cvijet, more). Razgovaram s učenicima o svakoj posebno: Što prikazuje ova fotografija? Govorenje: Prozivam učenike koji imenuju fotografije. Tko će reći rečenicu koja ima tu riječ u sebi? Svaka navedena fotografija ima i sporednu tj. popratnu fotografiju( npr. u kući se nalazi soba, automobil vozi po cesti i sl.) koje učenici prvo imenuju a zatim i od njih stvaraju rečenice. Rasprava: Što se nalazi u kući? (soba) Tko se vozi po cesti? (automobil) Što možemo ubrati na livadi? (cvijet) Što se nalazi u moru? (ribe, školjke) Pohvalim učenike.

Frontalni oblik rada Metoda promatranja Metoda razgovora

7 min.

Individualni oblik r. Metoda usmenog izlaganja

Metoda razgovora

Vježba 6 Priprava: U ovoj vježbi riječi su razbacane po prezentaciji. Učenici Frontalni oblik rada imaju zadatak od razbacanih riječi Metoda razgovora sastaviti rečenicu. Govorenje: Što vidiš na prezentaciji? Tko će pročitati? Učenici se javljaju. Individualni oblik r. U prvih nekoliko slajdova učenici sami čitaju riječi i sastavljaju rečenice, a kasnije im čitam ja, a oni slažu u rečenicu. Kako glasi rečenica od ovih razbacanih riječi? Rasprava: Kakvim slovom pišemo početak rečenice? Što se nalazi na kraju rečenice? Sva čast djeco uspješno se odradili našu zadnju današnju vježbu. 3. ZAKLJUČAK: Ocjena uspjelosti današnjih vježbi: S učenicima razgovaram o današnjim vježbama. Frontalni oblik rada Pitam učenike: Koja slova smo danas Metoda razgovora ponovili? Jesu li vam se svidjele ove vježbe? Koja vježba vam se najviše

10 min.

5 min.

svidjela? Što smo rekli početak rečenice piše se, kakvim slovom? (velikim slovom) Što stavljamo na kraju rečenice? (rečenični znak, točku) Od čega se sastoji rečenica? (riječi) Smatrate li da ste današnje vježbe napravili dobro?(Da./Ne.). Učenicima potom dijelim listić za domaću zadaću. Objašnjavam nastavni listić. No ukoliko ostane vremena listić ćemo početi raditi na satu. Na kraju sata zahvalim učenicima na suradnji.

V. PRILOZI 1.Plan ploče

2.Nastavni listići i drugi prilozi

3.Zabilješka mentora ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 4.Ocjena (opisna i brojčana) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Datum: ………….. 2011. godine Potpis profesora: ……………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful