Sisteme de management de mediu, cerin e legislative şi practici ale Uniunii Europene

Beregi András
Auditor şef TÜV CERT pe SMM şef birou de certificare TÜV Rheinland InterCert
www.tuv.com

Protec ia mediului în UE

1972 Stockholm conferin a ONU ; UNEP 1984 Comisia mondială MEDIU şi DEZVOLTARE 1992 Rio de Janeiro ! Se decide asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră 1997 Protocolul de la Kyoto (SUA 38%, Fed. Rusă 17%) Cu aderarea Federa iei Ruse a intrat în vigoare la 16. Feb. 2005

www.tuv.com

2

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Directiva 2003/87 comercializarea unită ilor de emisie
a gazelor cu efect de seră

• Monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu
efect de seră (pe baza MRG – Decizia 2004/156 EC (29.01.2004) Actual se aplică numai pt emisiile de CO2 La nivelul CE se aprobă fiecare plan na ional de alocare Acest plan na ional se desface pt fiecare instala ie în parte revenind fiecărui operator cota de emisii de GES

www.tuv.com

3

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Se aplică următoarelor sectoare de activitate: • Domeniu energetic • Instala ii de ardere cu putere termică nominală > 20 MW • Instala ii pt rafinarea petrolului • Instala ii de cocsificare • Domeniu produc ia şi prelucrarea metalelor feroase • Instala ii de prăjire şi sinterizare a minerurilor (şi cu con . de S) • Instala ii pt producerea fontei sau o elului (> 2,5t/oră)

www.tuv.com

4

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Domeniu industria mineralelor • Inst. pt producerea clincherului de ciment în cupt. rot. (> 500t/zi) • Inst. pt producerea varului (>50t/zi) • Inst. pt fabricarea sticlei şi fibrelor de sticlă (> 20t/zi) • Inst. Pt fabricarea produselor ceramice prin ardere ( iglă, cărămidă,
cărămidă refractară, plăcilor de gresie şi faian ă)

• Alte Domenii • Inst. Industriale pt producerea celulozei, hârtiei şi cartonului
(>20t/zi)

www.tuv.com

5

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Pentru a putea face comer cu cota
de emisii este indispensabilă nevoie de o verificare de ter ă parte a rapoartelor

VERIFICATORUL

www.tuv.com

6

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• 4. MONITORIZAREA • 4.1 Limite de monitorizare • Procesul de monitorizare şi raportare pentru o instala ie include toate emisiile provenite din toate sursele apar inând activită ilor din anexa I la directivă, desfăşurate în respectiva instala ie, precum şi emisiile de gaze cu efect de seră men ionate în legătură cu respectivele activită i.

www.tuv.com

7

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• directiva dispune ca autoriza iile pentru
gazele cu efect de seră să con ină o descriere a activită ilor şi a emisiei din instala ie.

• directiva cere ca autoriza iile pentru
emisiile de gaze cu efect e seră să con ină cerin ele de monitorizare, specificându-se metodologia şi frecven a de monitorizare.
www.tuv.com
8
Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Monitorizarea emisiilor include
emisiile provenite de la opera iile obişnuite şi de la evenimentele neobişnuite, inclusiv din situa iile de închidere sau pornire de urgen ă survenite în timpul perioadei de raportare.

www.tuv.com

9

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• 4.2 Determinarea emisiilor de gaze cu efect de seră
Monitorizarea completă, transparentă şi exactă a emisiilor de gaze cu efect de seră necesită luarea unor decizii când se stabilesc metodologiile de monitorizare Ansamblul abordărilor utilizate de către un operator pentru determinarea emisiilor unei instala ii este metodologia de monitorizare

www.tuv.com

10

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Autoritatea competentă aprobă o descriere detaliată a
metodologiei de monitorizare pregătită de operator înaintea începerii perioadei de raportare, şi încă o dată după fiecare modificare a metodologiei de monitorizare aplicate unei instala ii.

www.tuv.com

11

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Această descriere con ine:
• defini ia exactă a instala iei şi a activită ilor
desfăşurate

• Informa ii despre responsabilită ile referitoare
la monitorizare şi raportare

• o listă a surselor pentru fiecare activitate • o listă a combustibililor şi materialelor ce vor
fi monitorizate

www.tuv.com

12

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• o listă a nivelurilor ce vor fi aplicate pentru datele de
activitate, factorii de emisie, factorii de oxidare şi de conversie pentru fiecare activitate şi fiecare tip de combustibil/material

• o descriere a tipului, specifica iilor şi amplasării exacte a
aparatelor de măsură

• o descriere a abordării ce va fi folosită pentru prelevarea
de eşantioane de combustibil şi materiale pentru stabilirea valorii calorifice nete, a con inutului de carbon sau a frac iunii de biomasă pentru fiecare sursă sau tip de combustibil/material
www.tuv.com
13
Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• o descriere a surselor vizate sau a abordărilor analitice
pentru stabilirea valorilor calorifice nete, a con inutului de carbon sau a frac iunii de biomasă pentru fiecare sursă sau tip de combustibil/material

• o descriere a sistemelor de măsurare a emisiilor
continue ce vor fi folosite pentru monitorizarea unei surse, de exemplu punctele de măsurare, frecven a măsurătorilor, echipamentul utilizat, procedurile de calibrare şi procedurile de colectare şi stocare a datelor (dacă este cazul)
www.tuv.com
14
Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• o descriere a procedurilor de asigurare a calită ii şi de
control al calită ii în administrarea datelor, - dacă este cazul, informa ii despre legăturile relevante cu alte activită i întreprinse în cadrul programului comunitar de management şi audit ecologic (EMAS).
(sau ISO 9001, ISO 14001)

www.tuv.com

15

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Câteva defini ii:
• „instala ie” înseamnă o unitate tehnică fixă în care se
desfăşoară una sau mai multe dintre activită ile enumerate în anexa I la directivă, precum şi orice alte activită i asociate direct care au o legătură tehnică cu activită ile desfăşurate în respectivul loc şi care ar putea avea efecte asupra emisiilor sau poluării, conform defini iei din directivă;

www.tuv.com

16

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• „emisii de ardere” înseamnă emisii de gaze cu efect de
seră ce se produc în timpul reac iei exoterme a combustibilului cu oxigenul

• „emisii de proces” înseamnă emisii de gaze cu efect de
seră altele decât „emisiile de ardere” ce apar în urma reac iilor deliberate sau involuntare între substan e sau a transformării acestora, inclusiv reducerea chimică sau electrolitică a minereurilor metalifere, descompunerea termică a substan elor, precum şi ob inerea de substan e folosite ca produs sau materie primă
www.tuv.com
17
Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• „nivel de siguran ă” înseamnă măsura în care verificatorul
poate fi sigur în legătură cu concluziile verificării şi cu faptul că informa iile furnizate pentru o instala ie în ansamblul ei au fost sau nu distorsionate

• „verificator” înseamnă un organism de verificare
competent, independent şi acreditat cu responsabilită i în îndeplinirea şi raportarea procesului de verificare, în conformitate cu cerin ele detaliate instituite de statele membre în temeiul anexei V la directivă.

www.tuv.com

18

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• 4.2.1 Calcul şi măsurare
Anexa IV la directivă permite determinarea emisiilor folosind: • - fie o metodologie pe bază de calcule („calcul”) • - fie o metodologie pe bază de măsurători („măsurare”). Operatorul poate să propună măsurarea emisiilor dacă poate demonstra că: • - oferă în mod cert mai multă acurate e decât calculele relevante ce aplică o combina ie a celor mai înalte niveluri, • - compara ia dintre calcul şi măsurare se bazează pe o listă identică de surse şi emisii.

www.tuv.com

19

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Niveluri de abordare
Numerotarea crescătoare a nivelurilor începând cu 1 reflectă nivelurile de acurate e crescânde, nivelul cu numărul cel mai mare fiind cel preferat
(sunt 4 niveluri: 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b) valorile acestor niveluri este tabelată

www.tuv.com

20

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Protec ia mediului în UE

• Pentru sursele minore care împreună emit maximum
0,5 ktone pe an sau constituie mai pu in de 1% din totalul anual de emisii dintr-o instala ie, operatorul instala iei poate aplica o abordare de minimis pentru monitorizare şi raportare utilizând propria sa metodă de estimare neexprimată în niveluri, cu condi ia să primească aprobarea autorită ii competente în acest sens.

www.tuv.com

21

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Sisteme de management de mediu

Legea entropiei după Schopenhauer: Dacă turnăm într-un butoi de apă murdară un pahar de vin, rezultă

apă murdară
• Dacă turnăm într-un butoi de vin un pahar
de apă murdară, rezultă tot
www.tuv.com
22
Rev.: 7b. (2004.09.20.)

apă murdară
A Bloch: Legile lui Murphy Bloch:

Sisteme de management de mediu

Sistem de management de mediu

Un instrument în mâna managementului prin care asigură o abordare sistemică şi sistematică a problemelor de mediu a unei organiza ii

www.tuv.com

23

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Sisteme de management de mediu

•4.1Cerin e generale •4.2Politica de mediu •4.3Planificare • 4.3.1 Aspecte de mediu • 4.3.2 Cerin e legale şi alte
cerin e

• 4.3.3 Obiective, inte şi
programe

www.tuv.com

24

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Sisteme de management de mediu

• 4.4

Implementare şi operare

• 4.4.1 Resurse , atribu ii, responsabilitate şi
autoritate

• 4.4.2 Competen ă, instruire şi conştientizare • 4.4.3 Comunicare • 4.4.4 Documenta ie • 4.4.5 Controlul documentelor • 4.4.6 Control opera ional • 4.4.7 Pregătire pt situa ii de urgen ă şi
capacitate de răspuns
www.tuv.com
25
Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Sisteme de management de mediu

• 4.5

Verificare

• 4.5.1 Măsurare şi monitorizare • 4.5.2 Evaluarea conformării • 4.5.3 Neconformitate, ac iune corectivă
şi ac iune preventivă

• 4.5.4 Controlul înregistrărilor • 4.5.5 Audit intern • 4.6
Analiza efectuată de

management
www.tuv.com
26
Rev.: 7b. (2004.09.20.)

www.tuv.com

27

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Mul umesc pentru aten ie!

www.tuv.com

28

Rev.: 7b. (2004.09.20.)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful