Dr. Peter Brändlein peter.braendlein@lga.

de

Content of the speech

1. 2. 3. 4.

About LGA Basics of CE under the CPD The CPD in practice (short excurse) Other aspects

28.09.2006

Seite 2

LGA-Group
LGA-Holding KdöR Prüfstatik

51%
LGA Beteiligungs GmbH
LGA Investment Company

49%

LGA Bautechnik GmbH
Building & Construction Testing & Consulting

LGA TrainConsult GmbH
Training & Consulting

LGA QualiTest GmbH
Product Testing

LGA InterCert GmbH
Certification, Managementsystems

LGA Fachschulen gGmbH
LGA Schools
28.09.2006

LGA Hongkong Ltd.
Seite 3

... in Germany and worldwide ...

Herford

Weimar
Coburg Schweinfurt

Dresden

Hof

Bayreuth Aschaffenburg Weiden Würzburg Nürnberg Amberg Regensburg Ingolstadt Augsburg Neu-Ulm Deggendorf Landshut Traunstein

Tokio

Shanghai

München

Kempten-Allgäu

Hongkong

28.09.2006

Seite 4

Fields of Business
Structural Analysis Geotechnical Engineering Material Testing
Building Materials Fire Protection Insulation

Environmental Protection
Environmental Geology and contaminated Materials

Product Testing
Furniture Testing Leisure, Garden and Household Appliances Toy Testing Electromagnetic Compatability Biotechnology Electrical Engineering Test marks

Information Innovation
Technical Information Patents Technical Standards EC-consultancy

Stress analysis in Earthwork nearly all Building Engineering sectors Foundation Buildings and Civil Engineering Engineering Engineering Industrial Constructions Power Stations Bridges Roads geology Soil and Rock Testing

Road Construction Ecological Product Materials Testing Solid Buildings and Noise Protection Constructions Technical Acoustics Metallic Materials Emission Protection Welding Environmental Sanitary Facilities Consultancy and Fittings

Technology Transfer and Chemical Analysis Innovation

28.09.2006

Seite 5

Centrul de Competen ă „Stone, Glass, Facade“ (Piatră, Sticlă, Fa ade) Destina ie şi Servicii – Exemplu: Piatră Naturală

• • • • • • • • • • • • •

Consultan ă în marcajul CE al pietrei naturale şi al produselor de piatră naturală Testarea pietrei naturale în concordan ă cu toate standardele europene relevante (DIN EN), de exemplu încercări ini iale, preliminare (Initial type test ITT) Consultan ă în controlul intern al produc iei in fabrică ( factory production control FPC) Certificarea de catre o terta parte a controlului interior al produselor in fabrica, cu etichetă Testat LGA Testare in concordan ă cu ASTM, SASO + certificare K.S.A Competen ă Consultan ă în folosire, aplicare, deteriorări, înlocuiri (de ex. la monumente istorice, comemorative) Metode chimice de testare, de ex. pentru decolorare Alte metode de testare (de ex. pentru piatră artificială, aglomerate) la cerere Consultan ă în folosirea pietrei naturale in construc ii masive Competen ă în proiectare structurală a pieselor de artă din piatră naturală Aprobari pentru proiecte unice, aprobari europene etc. pentru pia a germană Competen ă în proiectare structurală, consultan ă pentru construc ii şi clădiri protejate prin lege

28.09.2006

Seite 6

Centrul de Competen ă „Stone, Glass, Facade“ (Piatră, Sticlă, Fa ade) Destina ie şi Servicii – Exemplu: Fa ade pentru construc ii

• • • • • • • • •

Testarea materialelor de construc ie folosite Competen ă în construc ia fa adelor Propuneri pentru renovări (incl. măsuri de reducere a consumului de energie, Energy passport) Dirijare şantier Supraveghere programată a fa adei Dvs. Studii de stabilitate Aprobari pentru piata germană, ETA-uri pentru alte pie e Aprobări pentru sisteme de ancorare Releveuri pentru fa ade

28.09.2006

Seite 7

LGA Bautechnik GmbH Destina ie şi Servicii

Alte Servicii
• • • • • • • • • Marcaje CE pentru tavane suspendate conform DIN EN 13964 Marcaje CE pentru plăci ceramice conform DIN EN 14411şi DIN EN 10545 Marcaje CE pentru piatră aglomerată (în curând) Marcaje CE pentru plăci de acoperiş si cărămizi Marcaje CE pentru produse din beton Testare, competen ă în elemente de construc ie din beton Testarea materialelor de construc ie din lemn sau con inând lemn Consultan ă, competen ă în construc ia planşeelor, în special pentru zone de depozitare cu încărcare ridicată Testare la fa a locului pentru construc ii sau păr i de construc ii din piatră naturală, sticlă, sudură, metale – proceduri de acreditare meserii
Seite 8

28.09.2006

CompetenceCenter „Stone, Glass, Facade“ Scope and Services Expertise for facades of natural stone (and other materials)

Folie

15 28.09.2006

Seite 9

CompetenceCenter „Stone, Glass, Facade“ Scope and Services

Expertise on floorings

Expertise on pavements and constructions
16 28.09.2006
Seite 10

Folie

Con inutul discursului

1. 2. 3. 4.

Despre LGA Fundamente ale EC sub DPC DPC în practică Alte aspecte

28.09.2006

Seite 11

SUBIECT: DIRECTIVA PENTRU PRODUSE DE CONSTRUC II ÎN PRACTICĂ

DIRECTIVA PENTRU PRODUSE DE CONSTRUC II (DIRECTIVA CONSILIULUI 89/106/CE)
Directiva Consiliului 89/106/EEC din 21 Decembrie 1988 asupra aproximării legilor, regulamentelor şi a prevederilor administrative a Statelor Membre privind materialele de construc ii.

28.09.2006

Seite 12

GENERALITĂ I

• • • •

• •
28.09.2006

DPC este o directivă complexă conform „Noii Abordări“ acoperind o gamă largă de produse, Armonizând standarde pentru produse şi metode de testare Cerin ele esentiale formează un cadru pentru specifica iile tehnice, acolo unde clase şi nivele na ionale diferite sunt permise Reglementările privitoare la proiectarea si execu ia lucrărilor, cât şi la folosirea unor materiale de construc ii din clase sau nivele diferite ramân de competen ă natională Certificarea materialelor de construc ii şi marca CE nu se poate baza doar pe DPC şi pe cerin ele esentiale ale directivei: specifica iile armonizate sunt întotdeauna necesare
Seite 13

Generalită i DPC este aplicabil materialelor de construc ie atâta timp cât cerin ele esen iale privitoare la lucrările de construc ie men ionate sub Articolul 3 (1) au legătură cu acestea. Unul, câteva sau toate cerin ele esen iale pot fi aplicabile; acestea trebuiesc satisfiacute pentru o durată de via ă a produsului rezonabilă economic. Marcajul CE semnalează că produsul satisface cerin ele esen iale care trbuiesc luate în considerare. În cazul in care materialele de construc ii trebuie să îndeplinească cerintele stipulate în alte Directive Europene, the marcajul CE acoperă si aceste cerin e. Materialele de construc ie care au un rol minor legat de sănătatea şi siguran a publicului (nemen ionate în cerin ele esen iale ) nu vor purta marcajul CE MS va lua toate măsurile necesare astfel încât produsele să poată fi comercializate doar daca corespund scopului pentru care sunt produse.
28.09.2006 Seite 14

Schema DPC

DPC DPC

Anexa IV Anexa IV Anexa II Anexa II Anexa I I Anexa
Aprobare Aprobare Tehnică Tehnică European European Aprobarea Aprobarea laboratoarelor de laboratoarelor de testare, testare, aa organismelor de organismelor de inspec ie inspec ie Atestareaf şi certificare Atestareaf şi certificare conformita iiiicu conformita cu specifica iile specifica iile tehnice tehnice

Anexa III Anexa III

Cerin ee Cerin esen iale esen iale

28.09.2006

Seite 15

GENERALITĂ I

Scop: Desfiin area barierelor tehnice de comer în Uniunea Europeană fără a se renun a la nivelul de protec ie actual el: Materialele de construc ie care sunt comercializate trebuie să fie corespunzătoate. Cerin e esen iale privind materialele de construc ie: 1. Rezisten ă mecanică şi stabilitate 2. Siguran ă în caz de incendiu 3. Igienă, sănătate şi protec ia mediului 4. Siguran ă in utilizare 5. Protec ie împotriva zgomotului 6. Economie de energie şi conservarea căldurii.
28.09.2006 Seite 16

DOMENIU DE APLICARE

Materii prime
Agregate pentru ciment, mortar, asfalt şi construc ii drumuri Agregate pentru balastarea terasamentelor de cale ferată, pere i de armatură Piatră naturală Ciment şi var de zidarie Blocuri de gips

Building elements
Etanşări elastomerice Coşuri de fum prefabricate Corpuri de încălzire, convectori Coloane de iluminat Vase de toaletă, chiuvete

Materiale de construc ie
Elemente de zidărie evi şi accesorii de beton şi ciment Pavele de beton şi argilă Plăci ceramice şi Terrazzo Produse de izola ie termică Panouri pe bază de lemn Geotextile şi produse asociate

Echipamente de construc ii
Sisteme de detectare şi alarmă incendii Tîmplarie, feronerie (uşi, incuietori) Sisteme fixe de stingere a incendiilor Sisteme de monitorizare a fumului si focului Instalatii de pompare a apelor uzate Scări fixe pentru camine de vizitare

În prezent exista peste 150 de standarde armonizate
28.09.2006 Seite 17

Trei metode de a îndeplini cerin ele directivei

1. Conformitatea produselor cu Standardele Europene armonizate (hEN) 2. Conformitate cu un Agrement Tehnic European (ATE) în concordan ă cu ghidul ATE (ATEG) 3. Conformitate cu standarde tehnice nationale acceptate de Uniunea Europeană din articolul 4 al DPC

28.09.2006

Seite 18

STANDARDE

Specifica ii Tehnice : (Cerin e ale Directivei Europene pentru Produse de Construc ii) - standarde EN - standarde armonizate cu EN + Anexa ZA (hEN) mandatat Anexa ZA prescrie testele de îndeplinit şi documenta ia necesară realizării conformita ii În acest caz este interzisă comercializarea produsului fără testare şi atestarea conformită ii acestuia (Marca CE) - Standarde nationale / directive (documenta ie na ională aplicabilă)

28.09.2006

Seite 19

Standarde Europene Armonizate

Comisia UE mandatează CEN pentru a dezvolta standarde pentru diverse produse, care garantează îndeplinirea principalelor cerin e de către produs „Mandatul“ reglementează: cerin ele fundamentale care trebuiesc îndeplinite certificatul de conformitate cerin ele mandatate sunt specificate în anexa ZA „armonizarea“ poate fi făcută ulterior pentru un EN existent, respectiv trebuie făcută, după ce mandatul a fost emis.

28.09.2006

Seite 20

Marcajul CE

Producătorul trebuie să garanteze conformitatea produsului cu Standardul European armonizat şi ca semn al acestei conformită i trebuie să îşi marcheze his produsul cu marca CE. Trebuie emisă o declara ie de conformitate. Este responsibilitatea producătorului să îndeplinească cerin ele directivelor (toate cele care se aplică), de ex. EN armonizat!

28.09.2006

Seite 21

Sisteme de AC ale CP
Metode Sistem 1+ Evaluare CE pe baza de: Încercări ini iale, inspec ia fabricii de către o ter ă parte, FPC, testare de către producator, supraveghere continuă, testare audit de către o ter ă parte Ca şi 1+, dar fără testare audit de către o ter ă parte ITT, FPC, control continuu în fabrică de către producator, inspec ia initială a fabricii, supraveghere continuă de către o ter ă parte Ca şi 2+, dar fără supraveghere continuă ITT de către o ter ă parte, FPC de către producător ITT şi FPC de către producător
Seite 22

Sistem 1 Sistem 2+

Sistem 2 Sistem 3 Sistem 4

28.09.2006

ORGANISME IMPLICATE ÎN ATESTAREA CONFORMITĂ II

Organism Aprobat = Organism Notificat (ON) Aprobat de MS şi notificat către Comisie ca şi • • • Organism de testare pentru AC 1, 1+, 3 Organism de inspec ie pentru AC 1, 1+, 2, 2+ Organism de certificare pentru emiterea de – Certificat of Conformitate EC – Certificat de Control intern al produc iei in Fabrică EC

ON-urile trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în Anexa IV

28.09.2006

Seite 23

BODIES INVOLVED IN THE ATTESTATION OF CONFORMITY

Organism de certificare
- organism impar ial, guvernamental sau neguvernamental, competent şi integru

Organism de inspec ie
- organism impar ial avînd organizare, personal, competen ă şi integritate

Laborator de Testare
-avînd echipament de laborator calibrat -de ex. laborator acreditat IMPORTANT: Separarea fazelor de Testare -Inspec ie-Certificare - În cazul Sistemului 1+/1 toate acestea pot fi efectuate de “un” organism notificat sau de organisme diferite - În cazul Sistemului 2+/2 organismul de inspec ie şi/sau laboratorul de testare implicat în atestarea conformită ii actionează în numele organismului de certificare. Organismele de inspec ie şi certificare precum şi laboratoarele de testare ale unui organism de certificare trebuie să fie acreditate de o institu ie na ională guvernamentală şi să fie notificate către UE. Fiecare “organism notificat” primeşte propriul număr de identificare. LGA Bautechnik este notificat ca OC, OI, OT sub numărul 0780.

28.09.2006

Seite 24

Con inutul discursului

1. 2. 3. 4.

Despre LGA Fundamente ale CE sub DPC The CPD in practice Other aspects

28.09.2006

Seite 25

DIFERITE SISTEME DE CONFORMITATE (AC)

Tipul documentului Atestarea conformita ii AC Controlul intern al produc iei în fabrică – CIPF Producator Testare continuă a probelor conform unui plan de testare fix Incercări ini iale Laborator de testare Incercări ini iale Testare – audit a probelor Inspec ia Ini ială a fabricii şi a C.P.F Supraveghere continuă şi aprobarea C.P.F. EG- Certificat de Conformitate Certificarea C.P.F

Certificarea produsului

Declara ia de conformitate a producatorului

1+
X X

1
X X

2+
X X X

2
X X X

3
X X

4
X X X

Ciment
X X X X X X X X X

X

Produse de metal
X X X

Organism de inspec ie

Piatră Naturală

Organism de certificare

X

X

28.09.2006

Seite 26

CONTROLUL PRODUC IEI ÎN FABRICĂ (C.P.F.)

Documenta ie (Manual)
1. Introducere generală 2. Organiza ia 3. Proceduri de Control Responsibilitate şi autoritate Informarea managementului Controlul documentelor şi a datelor Servicii subcontractate Cunoaşterea materiei prime

4. Managementul produc iei 5. Inspec ia şi testarea Echipament şi Calibrare Frecven a şi loca ia inspec iei, Prelevarea de probe şi testarea 6. Înregistrarea / documentarea rezultatelor testelor 7. Controlul produselor ne-conforme 8. Manipularea, depozitarea şi păstrarea in zonele de produc ie 9. Transportul şi ambalarea 10. Instruirea personalului.

28.09.2006

Seite 27

CONTROLUL intern al produc iei ÎN FABRICĂ

Instrumente de testare şi măsurare
Instrument Scopul inspec iei

Instrumente pentru măsurarea durită ii Greută i, instrumente de măsurare ale dimensiunilor Temperatură, umiditate Utilaje producătoare Dacă este relevant, instrumente de control ale procesului de produc ie

Func ionare corectă şi precizie Func ionare corectă şi precizie

Func ionare corectă şi precizie Controlul preciziei după cum este determinat de către producătorul utilajului Determinarea materiei prime potrivite Respectarea planului de minerit

Dacă este relevant, piatra naturală din exploatare proprie

28.09.2006

Seite 28

DIFFERENT SYSTEMS OF CONFORMITY (AoC)

Natura documentului Atestarea conformită ii AoC Controlul intern al produc iei în fabrică – CIPF (documenta ie) Producător Testarea continuă a mostrelor după un plan de testare fixat Încercări inti iale Încercări inti iale Testing laboratory Încercări de audit ale mostelor Inspec ia ini ială a fabricii şi al CIPF Monitorizarea continuă şi acreditarea EG- Certificat de Conformitate Certificat al CIPF

Certificat de produs

Declara ia de conformitate a producătorului

1+
X X

1
X X

2+
X X X

2
X X X

3
X X

4
X X X

X X X X X

X

X

Organ de inspec ie

X X X

X X

X

Organ de certificare

X

X
Seite 29

28.09.2006

TESTARE CONTINUĂ

Exemplu: Agregate pentru beton EN 12620, Sys. 2+ (pentru agregate de toate mărimile)
Categorie Forma agregatului macrogranular Con inut de particule fine Densitatea particulelor şi adsorb ia apei Înghe şi dezghe Reactivitate silica-alcalină Descriere petrografică Substan a periculoase =>laborator extern şi intern 1 dată pe săptămînă 1 dată pe lună 1 dată pe săptămînă 1 pe an 1 dată la 2 ani la solicitare 1 dată la 3 ani la solicitare

28.09.2006

Seite 30

DIFFERENT SYSTEMS OF CONFORMITY (AoC)

Natura documentului Atestarea conformită ii AoC Controlul intern al produc iei în fabrică – CIPF (documenta ie) Producător Testarea continuă a mostrelor după un plan de testare fixat Încercări ini iale Încercări ini iale Laborator de testare Încercări de audit ale mostelor Inspec ia ini ială a fabricii şi al CIPF Monitorizarea continuă şi acreditarea EG- Certificat de Conformitate Certificat al CIPF

Certificat de produs

Declara ia de conformitate a producătorului

1+
X X

1
X X

2+
X X X

2
X X X

3
X

4
X

x

x
X

X X X X X

X

X

Organ de inspec ie

X X X

X X

X

Organ de certificare

X

X
Seite 31

28.09.2006

ÎNCERCĂRI INI IALE (ITT)

Testarea solicitată este: • • descrisă în standardul de produs relevant dependentă de inten ia modului de folosire a produsului (de exemplu): – interior – exterior – în arie de trafic – în arie supusă reglementărilor PSI (prevenirea şi stingerea incendiilor) – instala ii ridicate deasupra capului

. . .

28.09.2006

Seite 32

ÎNCERCĂRI INI IALE (ITT)

Exemple: plăci din piatră naturală folosite la pardoseli şi pere i teste posibile EN 12057
Descriere petrografică Aspect Rezisten ă la îndoire Adsorb ia de apă la presiune atmosferică Rezisten a la flăcări (dacă este necesară) Densitate şi porozitate la suprafa ă Rezisten a la înghe Rezisten a la şocuri termice Permeabilitate la vaporii de apă Rezisten a la abraziune Rezisten a la alunecare Proprietă i tactile

portocaliu = teste cerute

28.09.2006

Seite 33

ÎNCERCĂRI INI IALE (ITT)
Parchet laminat EN 14041 Reac ia la foc Pentachlorphenol Formaldehyd Rezisten a la alunecare Rezistivitate electrică Conductivitate termică Durabilitate biologică Rezisten a la rupere A1 to F 5 mg/ kg 0,1 ppm 0,30 µ 10 9 Ohm 10 6 Ohm given Parchet din lemn EN 14342 în tabel
„ „

definită ca şi valoare sau clasă n.a. n.a. ca valoare rezisten a la cotact rezistivitate la suprafa ă folosirea încălzirii de sub podea

ca şi clasă ca şi greutate maximă

Fără încercare, reac ia la foc se clasifică ca şi clasa F = sistem 4, în alte cazuri sistem 3, în cazul folosirii agen ilor/materialelor ignifuge, sistem 1 În Gemania, semnul Ü este obligatoriu (conformitatea cu standardele nem eşti)
28.09.2006 Seite 34

DIFERITE SISTEME DE CONFORMITATE (AoC)
Natura documentului Atestarea conformită ii AoC Controlul intern al produc iei în fabrică – CIPF (documenta ie) Producător Testarea continuă a mostrelor după un plan de testare fixat Încercări inti iale Încercări inti iale Laborator de testare Încercări de audit ale mostelor Inspec ia ini ială a fabricii şi al CIPF Monitorizarea continuă şi acreditarea EG- Certificat de Conformitate Certificat al CIPF X X X X X X X X X X X X X X Certificat de produs Declara ia de conformitate a producătorului

1+
X X

1
X X

2+
X X X

2
X X X

3
X X

4
X X X

X

Organ de inspec ie

Organ de certificare

28.09.2006

Seite 35

OBLIGA II ALE PRODUCĂTORULUI

Certificarea CIPF Controlul intern al prod. în fabrică de către organismul “notificat” UE– declara ie de conformitate sub responsabilitatea producătorului CE – marcarea produsului sub responsabilitatea producătorului

28.09.2006

Seite 36

UE- DECLARA IE DE CONFORMITATE (EXEMPLU)
EC-Certificate
No. 0780 CPD - 5x0xx
In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Product Directive – CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of 22 July 1993, it has been stated that the construction product/s

EC-Certificate of Conformity
No. 0780 CPD – 5x0xx
In compliance with the Directive 89/106/EEC of the Council of European Communities of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Product Directive – CPD), amended by the Directive 93/68/EEC of 22 July 1993, it has been stated that the construction product/s

of Factory Production Control

Construction products – to be named clearly
for use…. (use, characteristics, classes) placed on the market by

Construction product – to be named clearly
for the use …(use, characteristics, classes) produced by the manufacturer

Name Street No. Code Town

Name Street No. Code Town Name, Street No., Code Town

and produced in the factory

in the factory

Name, Street No., Code Town

is/are submitted by the manufacturer to an initial type-testing of the product/s and a factory production control including testing of products according a prescribed test plan and that the approved Inspection and Certification Body - No. 0780 CPD -

is/are submitted by the manufacturer to a factory production control including testing of samples according a prescribed test plan and that the approved Testing, Inspection and Certification Body - No. 0780 CPD-

LGA Bautechnik GmbH
has performed the initial type-testing for the relevant characteristics of the product/s, the initial inspection of the factory and the factory production control on dd.mm.2005 and performs the regular inspection, assessment and approval of the factory production control. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of conformity and the performances described in Annex ZA of the harmonized standard (alternative: the European Technical Approval)

LGA Bautechnik GmbH
has performed the initial inspection of the factory and the factory production control on dd.mm.2005. This certificate attests that all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the harmonized standard

EN xxxx: Jahr (and amendment yy)
were applied. This certificate was first issued on dd.mm.2005 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonized technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly however latest till dd.mm.200y (max. 3 years).

EN xxxx: Jahr (and amendment yy) (alternativ: ETA xxxx)
were applied and that the product/s fulfil/s all the prescribed requirements. This certificate was first issued on dd.mm.2005 and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonized technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly or latest till dd.mm.200y.

Nürnberg, dd.mm.2005

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Störrlein Head of Certification Body

Nürnberg, dd.mm.2005

Dipl.-Ing. Karl-Heinz Störrlein Head of Certification Body

28.09.2006

Seite 37

UE- DECLARA IE DE CONFORMITATE (EXEMPLU)

28.09.2006

Seite 38

OBLIGA II ALE PRODUCĂTORULUI

Certificarea CIPF Controlul intern al prod. în fabrică de către organismul “notificat” UE– declara ie de conformitate sub responsabilitatea producătorului CE – marcarea produsului sub responsabilitatea producătorului

28.09.2006

Seite 39

Marcajul de conformitate EC

• Marcajul de conformitate EC Simbol CE

• Simbolul CE folosit în practică

28.09.2006

Seite 40

Marcajul CE

• Producătorul sau agentul acestuia stabili i în Comunitate sunt responsabili pentru marcajul CE al produselor, pe baza – Certificatului EC emis de un organism reputat în cazurile AoC 1, 1+, 2, 2+ – propria Declara ie de Conformitate • Marcajul CE conform anexei ZA şi hEN conform ETA • A se lua în considerare Foaia de Ghidare D

28.09.2006

Seite 41

Marcajul CE

simbolul CE
+ + + + + numele sau marcajul de identificare al producătorului caracteristicile produsului conform anexei ZA şi hEN

conform ETA

ultimele două cifre ale anului de fabrica ie numărul de identificare ale organismului notificat implicat numărul Certificatului EC Marcaj pe produsul propriu-zis, pe eticheta ataşată de produs, pe ambalaj sau pe documentele comerciale înso itoare

28.09.2006

Seite 42

MARCAJ CE: EXEMPLU

0780 Firma Oarecare Srl, … 06 0780-CPD-60012 EN 40-5 Stâlp de iluminat din o el Vârf stâlp A 101 Rezisten ă la puterea vântului: C-v = 26 m/s; 0.25 m² - 20 kg – 6% Siguran ă pasivă: clasa 0 Marcaj CE ca şi exemplu pentru un stâlp de iluminat conform EN 40-5
28.09.2006 Seite 43

MARCAJ CE: EXEMPLU

28.09.2006

Seite 44

Marcaje CE şi op ionale

Marcaje de calitate adi ionale • Pe un produs pot apărea şi marcaje adi ionale, cu condi ia ca: – Împlinesc o func ie diferită de marcajul CE (caracteristici adi ionale, valori) – nu există probabilitatea de a genera confuzii prin acestea – nu reduc lizibilitate şi vizibilitate acestuia Aceste marcaje nu pot fi făcute obligatorii prin reglementările Statelor Membre – se aplică în mod voluntar

28.09.2006

Seite 45

Marcaje CE şi op ionale – exemplu

Marcaj CE pentru conformitate cu cerin ele esen iale conform specifica iei armonizate Anexa ZA şi DPC – comercializare liberă a produsului

Marcaj voluntar al LGA pentru caracteristici suplimentare, valori, precum şi controale efectuate de ter i ce nu sunt cuprinse în specifica ia armonizată. – aspecte suplimentare de calitate în beneficiul clientului

28.09.2006

Seite 46

Marcaje CE şi op ionale – exemplu

Exemplu: EN 13561 Jaluzele exterioare • hEN, Anexa ZA: rezisten a sarcina dată de presiunea vântului, AoC 4; marcaj CE • Dar există cerin e suplimentare în EN, neacoperite de CE Producătorii solicită organism de Testare şi Certificare pentru: – Încercările ini iale ale tuturor proprietă ilor – Inspec ia ini ială a controlului intern al produc iei în fabrică pentru toate proprietă ile – Inspec ia periodică a CIPF – Pentru certificările op ionale a proprietă ilor care nu sunt acoperite de CE, Organismul de Certificare emite un Certificat “Testat conform EN 13561” • Producătorului îi este permis să folosească marcajul “Testat conform EN 13561”pe produs, dar nu în legătură directă cu marcajul CE

28.09.2006

Seite 47

Marcajul CE legal şi na ional
Marcajul adi ional na ional poate fi necesar • – Un produs poate / trebuie să aibă afişate marcajele na ionale legale în cazurile în care marcajele CE nu acoperă toate cerin ele legale ale MS: De exemplu: substan ele periculoase conform limitelor legale na ionale nu sunt cuprinse în hEN (este relevant în cazul Germaniei în cazul parchetelor laminate EN 14041) În Germania, marcajul na ional Ü (pentru conformitate) este necesar în mod suplimentar pentru folosirea unor produse pentru a corespunde cerin elor legale Aceste marcaje sunt adi ionale marcajului CE, şi nu îl pot înlocui, par ial sau în întregime Marcajele legale adi ionale trebuiesc notificate către Comisie de către MS

• •

28.09.2006

Seite 48

Marcajul CE legal şi na ional - exemple

marcaj CE pentru conformitate cu cerin ele esen iale conform specifica iei armonizate – Anexa ZA şi DPC – comercializarea liberă a produsului în Aria Economică Europeană

Marcaj na ional în conformitate cu cerin ele legale na ionale pentru folosirea produsului (referitoare la substan ele periculoase în Germania) – satisface cerin ele legale ale produsului în MS

28.09.2006

Seite 49

Marcajul CE legal şi na ional

Marcaje legale na ionale suplimentare datorită faptului că folosirea produselor marcate CE este bazată pe:

• •

Standard na ional referitor la folosirea produsului de construc ie Aprobare tehnică na ională ce tratează folosirea produsului în conformitate cu cerin ele legale na ionale
Marcajele legale na ionale trebuiesc notificate către Comisie de către MS, şi de asemenea standardul respectă aprobarea tehnică

28.09.2006

Seite 50

Con inutul discursului

1. 2. 3. 4.

Despre LGA Bazele CE sub aspectul CDP DPC în practică Alte aspecte

28.09.2006

Seite 51

CPD Articolul 15

Articolul 15 15 • Statele Membre trebuie să asigure folosirea corectă a marcajului CE. • Fără a prejudicia articolul 21: (a) în cazul în care un Stat Membru stabileşte că un marcaj CE a fos aplicat în mod necorespunzător (insuficient), producătorul sau agentul său din Comunitate trebuie obligat să aducă produsul la conformitate cu în ceea ce priveşte marcajele CE şi să înceteze contraven ia cu condi iile impuse de către Statul Membru; (b) în cazul în care neconformitatea persistă, Statul Membru trebuie să ia măsurile necesare de a restric iona sau interzice plasarea pe pia ă a produsului respectiv, sau să asigure retragerea acestuia de pe pia ă în conformitate cu procedurile stipulate în Articolul 21
28.09.2006 Seite 52

Legea Produselor de Construc ii

În Germania a fost pus în aplicare ca şi:

Bauproduktengesetz

în alte ări se aplică legi similare

28.09.2006

Seite 53

Comer ul şi CE

Probleme legale sus inute prin Bauproduktengesetz:

-

Produsele pentru care este valabilă o normă mandatată şi armonizată pot fi introduse în trafic doar purtând marcajul CE (lege) Dacă te ocupi cu asemenea produse, fără să aibă marcajul CE, trebuie să ştii că: - produsele tale trebuie retrase de pia ă de către autoritatea na ională de pe pia ă şi de autoritatea vamală - în cazul participării la un tender eşti neeligibil - în cazul unui eveniment sau a unei pagube î i po i pierde asigurarea po i fi amendat cu până la 50,000 € (în Germania), dacă produsului tău îi lipseşte CE sau are un CE necorespunzător

-

-

28.09.2006

Seite 54

Şi Directiva Generală de Siguran ă a Produselor (DGSP)?

Directiva principală care prevalează tuturor celorlalte directive, este: Şi mai multă responsabilitate producătorului (pentru toate produsele, chiar şi fără CE): Posibilitatea de a rechema bunurile periculoase sau viciate Execu ia unor monitorizări pe pia ă ale produselor, de ex. pentru a avea cunoştin ă asupra posibilelor pericole, probleme Obliga ia de a le comunica autorită ilor problemele legate de produsele proprii Adresa producătorului pe produs . .

28.09.2006

Seite 55

LISTA CERTIFICĂRILOR (LGA)

Agregate pentru utilizări ce atrag măsuri stricte de siguran ă (2+) Coşuri, evi de fum şi produse specifice (2+) Marcaje de circula ie Geotextile (2+) Panouri din lemn (1 şi 2+) Produse de tratare a apei reziduale din înăuntrul clădirilor (3) Cimenturi şi alte lianturi hidraulice (1+) şi rampe ale construc iilor (2+) Izolare termică exterioară , sisteme / echipamente compozite pentru tencuire (1 şi 2) Elemente de fixare pentru produse din lemn structurale Zidărie şi produse aferente (2+ şi 3 Pardoseli (1) Elemente despăr itoare interioare (1) Produse de finisaj interne şi externe ale pere ilor şi tavanelor (1 şi 3) Rame din lemn şi pachete de construc ie prefabricate din buşteni (1) Produse asociate cu betonul, mortarul şi laptele de ciment (2) Produse de izolare termică (1) Grinzi şi coloane compozite uşoare pe bază de lemn (1) Produse prefabricate aerate de beton normale/uşoare/autoclavate (2+) Piatră naturală (3) Plăci ceramice (3) Şi mai multe produse pe bază voluntară sau sistemul 4
28.09.2006 Seite 56

Helpful WWW-pages

http://www2.nabau.din.de/ http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm http://www.newapproach.org/home.asp http://europa.eu.int/comm/enterprise/nando-is/

28.09.2006

Seite 57

www.lga.de
28.09.2006 Seite 58

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful