PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

1

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

PENGENALAN
Linguistik merupakan sebuah bidang ilmu yang masih belum difahami sepenuhnya oleh ramai pelajar bahasa dan orang kebanyakkan. Mereka berpendapat bahawa ilmu linguistik itu ialah ilmu mempelajari bahasa. Oleh sebab itu sarjana linguistik ialah seorang yang pandai bertutur banyak bahasa. Bidang ilmu linguistik mengkaji banyak perkara mengenai bahasa, dan mengajar dan belajar bahasa adalah sebahagian daripadanya. Matapelajaran penghantar linguistik adalah matapelajaran wajib yang harus diambil oleh semua guru pelatih yang mengambil subjek major Bahasa Melayu semester empat di Insititut Pendidikan Guru seluruh Malaysia.

Tugasan ini telah diperjelaskan oleh pensyarah pembimbing mengenai apa yang perlu dilakukan. Perkara yang perlu diberi perhatian terhadap Kerja kursus ini ialah pelajar haruslah menghuraikan aspek-aspek dalam bidang-bidang linguistik, sifat bahasa, sejarah perkembangan ilmu linguistik, struktur linguistik, faktor luaran, variasi bahasa, peraturan paradigmatik, stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik, sosiolinguistik, dan linguistik antropologikal.

Selain itu, pelajar juga dikehendaki mendapatkan maklumat dan membuat analisis tentang zaman perkembangan ilmu linguistik serta membanding bezakan antara mana-mana dua zaman perkembangan tersebut. Antara bidang–bidang yang terdapat dalam bidang linguistik ialah linguistik am, linguistik gunaan, sejarah, linguistik perbandingan dan linguistik kontekstual. linguistik

Hasil tugasan ini hendaklah disediakan dalam bentuk CD dengan menggunakan aplikasi power point. Selain itu, „hard copy‟ juga haruslah dihantar bersama dengan CD. Tugasan ini sedikit sebanyak membolehkan guru pelatih memahami dengan lebih mendalam tentang ilmu linguistik bahasa Melayu.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

2

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

3

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU

BIDANG – BIDANG LINGUISTIK
 Linguistik Am Linguistik Am merupakan ilmu linguistik yang mengkaji teori – teori dan kaedah – kaedah menganalisis bahasa iaitu dari segi fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik. Fonetik ialah bidang kajian tentang bunyi-bunyi bahasa manusia. Fonologi ialah bidang kajian ilmu linguistik yang mengkaji bunyi bahasa menurut fungsinya. Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji

struktur,bentuk dan penggolongan kata. Sintaksis ialah bidang linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat .Semantik ialah bidang linguistik yang mengkaji perihal makna. Antara kaedah mengajar bahasa ialah kedah terus dan kaedah pandang sebut.  Linguistik Gunaan ( linguistik terapan)

Linguistik gunaan ialah bidang linguistik yang mengkaji tentang diskripsi bahasa seperti sistem sebutan, ejaan, bentuk kata, ayat dan makna mula digunakan untuk mengajarkan bahasa kepada penutur bahasa asli dan juga bahasa asing. Timbul apabila bidang linguistik bergabung dengan ilmu pendidikan dan psikologi. Ini menghasilkan kaedah – kaedah mengajarkan bahasa dan bahan – bahan mengajarkan bahasa.

Beberapa definisi linguistik terapan ialah penggunaan temuan ahli bahasa oleh guru bahasa. Kumpulan istilah untuk penerapan keahlian dalam linguistik yang dikaitkan dengan bidang praktis. Pemanfaatan pengetahuan tentang alamiah bahasa yang dihasilkan oleh penyelidik bahasa, dan menggunakan bahasa sebagai komponen inti. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori bukan pencipta teori. Kesimpulannya, penerapan linguistik dalam bidang yang bersifat praktis. Linguistik terapan bukan teori, tetapi penerapan teori. Tugas praktis dengan jalan pemusatan perhatian pada bahasa. Ahli linguistik terapan ialah pengguna teori yang dihasilkan oleh ahli bahasa.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107

4

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Linguistik Sejarah Linguistik sejarah ialah bidang linguistik yang mengkaji cara bahasa berubah dengan berlalunya masa.Linguistik perbandingan bertujuan untuk membina semula bahasa-bahasa proto dan menentukan perubahan-perubahan yang telah berlaku pada bahasa-bahasa yang di dokumenkan itu.kadang selama berabad-abad lamanya. Linguistik am teras mengkaji bahasa semata-mata untuk tujuan sendiri. bidang-bidang linguistik kontekstual mengkaji bagaimana bahasa berinteraksi dengan dunia. sintaksis.  Linguistik Kontekstual Linguistik kontekstual ialah bidang yang linguistik berinteraksi dengan disiplindisiplin akademik yang lain. Mengkaji perubahan dan perkembangan bahasa itu dalam suatu jangka masa. kadang . dan leksikon. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 5 . sistem-sistem morfologi.Linguistik sejarah mempunyai sejarah yang kaya (kajian linguistik berkembang daripada linguistik sejarah) dan asas teori yang kuat untuk mengkaji perubahan bahasa.  Linguistik Perbandingan Linguistik perbandingan ialah satu cabang linguistik sejarah yang berkenaan dengan pembandingan bahasa-bahasa supaya dapat menentukan perhubungan sejarah antara bahasa-bahasa itu.Teknik asas linguistik perbandingan ialah kaedah perbandingan yang bertujuan untuk membandingkan sistem-sistem fonologi.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 6 .

dan peringkat permodenan. iaitu peringkat awa. Bahasa Sanskrit digunakan untuk mengucapkan doa dalam buku Veda. Pemelajaran bahasa untuk tujuan ritual. Abjad ini terdiri daripada 46 huruf. tetapi untuk mendapat hikmah dalam buku Veda. dan diolah dalam rumus bahasa yang dinamakan Sanskrit melalui penyerapan tatacara empiris.  Peringkat Awal ZAMAN INDIA ZAMAN YUNANI ZAMAN PERTENGAHAN ZAMAN ROMAWI ZAMAN PEMBAHARUAN  ZAMAN INDIA Zaman india merupakan piagam acoka dianggap dokumen bertulis yang tertua.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU LINGUISTIK Sejarah perkembangan ilmu linguistik terbahagi kepada tiga peringkat. Panini telah menghasilkan karya yang berjudul ASTADYAYI yang mengandung 400 pelajaran mengikut gaya komentar Veda yang dinamakan SUTRA. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 7 . Salah sebuah kitab Veda yang terkenal ialah Rigveda. Abjad Brahmin telah digunakan sejak abad ke-5 SM. Bunyi bahasa dipelajari dengan sungguh-sungguh bukan untuk mengetahui hakikat bahasa. peringkat perkembangan.

Puak Stoik kemudiannya beranggapan bahawa bahasa mencerminkan benda yang sesuai dengan kudratnya. bersifat semula jadi. regular dan logik. Golongan anomalis atau konvensenis yang disebut THESEI pula mengatakan bahawa bahasa bukan natural. Mereka INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 8 . Contoh yang diberi ialah bunyi [ r ] menunjukkan gerak. Plato dalam dialognya CRYSTALUS mempersoalkan perihal hubungan lambang dengan acuannya. Bagi Plato. di samping memperkenalkan konsep neutral. Bahasa dianggap suci dan wujud semula jadi. Logos terbahagi dua. dan dapat menerangkan kejadian alam berasaskan kajian etimologi. iaitu benda dengan nama benda. walaupun Socrates pernah mengatakan bahawa lambang perlu sesuai dengan acuannya. Plato juga mengatakan bahawa kesimbolikan bunyi memang wujud. iaitu onoma (kata nama). ayat ialah logos yang berupa rentetan kata yang mempunyai idea yang tuntas. wujud secara konvensyen. Bahasa merupakan sesuatu yang melambangkan tamadun tinggi. Ini telah menimbulkan persoalan:     Mengapa bahasa manusia tidak sama? Bagaimana wujudnya bahasa? Bagaimanakah hubungan antara kata dengan benda/perkara yang dilambangkan? Mengapakah sesuatu itu dinamakan itu dan dinamakan ini? Golongan analogis dan naturalis yang disebut PHUSEI mengatakan bahawa bahasa berada di luar pengaruh manusia. rhema (kata kerja) dan Syndesmoi (kata hubung). iaitu ciptaan Tuhan.Aristotle juga mengakui wujudnya sistem kala. tidak seragam dengan pelbagai kelainan. manakala bunyi [ l ] menunjukkan kehalusan dan kelancaran. iaitu onoma (kata nama) dan Rhema (kata kerja). iaitu hubungan antara lambang dengan acuan bersifat konvensional. Aristotle telah memisahkan kata kepada tiga jenis.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN YUNANI Ahli falsafah Yunani mula meneliti bahasa sejak 500 SM. sama ada bersifat tabii atau kesepakatan.

antonymia (kata ganti). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 9 . prothesis (kata depan). iaitu nomen (kata nama). verbum (kata kerja). dan arthron (kata sandang). Antaranya ialah syair suci Homeros yang berjudul Iliad and Odyssey. iaitu onoma (kata nama). rhema (kata kerja). metosche (partikel). epirrhema (kata keterangan). syndesmoi (kata hubung). dan syndesmoi (kata hubung). Syair ini menjadi buku pegangan orang Yunani Kuno. Semua kajian berasaskan teks kuno. Kemudian kaum Alexandrian memperluaskan kelas kata kepada lapan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU membahagikan kata kepada empat. arthron (kata sandang).

interjectio dan conjunctio. Kumpulan Stoik membedakan tiga aspek primer bahasa. sintaksis dan etimologi. iaitu nomen. motif dan konsep tatabahasa Yunani telah dilakukan. Pada zaman Romawi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 10 . Ini bermakna. Karyanya ini dianggap baku hinggi kini. yang kemudiannya diperkembang oleh ahli tatabahasa Romawi yang terkenal seperti Appplonius Discollus. iaitu:    Senainon: tanda dan simbol Semainomenon atau lekton: makna Pragma atau tungchanon: hal luaran. participium. beliau telah merumuskan:    Bahasa itu seragam secara semula jadi. Priscia dan Donatus. adverbiu. Tatabahasa Latin telah dicipta mengikut model Yunani. praepositio. Priscia melalui karyanya Institutiones Grammatikae telah membahagikan kelas kata kepada lapan. verbum. M. kelas kata telah ditambah. M. wujud tatabahasa yang agak lengkap oleh cendekiawan Romawi. Selain fonologi. pengkodifikasian pemikiran. Terrentius Varro dianggap ahli tatabahasa Romawi yang paling tulen dalam bahasa Latin. daripada lapan menjadi sembilan. iaitu tambahan numeralia (kata bilangan). Melalui bukunya yang terkenal. Pengaruh bahasa Yunani telah dibawa oleh Crates dari Mallos. iaitu De Lingua Latina. Kebudayaan Hellenisme yang berasaskan ajaran Stoik juga berkembang. pronomen.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN ROMAWI Pada Zaman Romawi. Tatabahasa ini merupakan pengubahsuaian daripada karya Yunani. situasi. Bentuk fleksi dan terbitan mempengaruhi bunyi dan makna. dan dianggap sebagai kajian tatabahasa Romawi yang representatif. Penggunaan kategori morfologi. aspek yang turut dikaji ialah morfologi dan sintaksis. Terrentius Varro.

falsafah dan kesusasteraan.Ciri utama zaman ini ialah sistem pendidikan Latin. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. Latin dan Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Ibrani. waktu petang perdebatan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 11 . Eropah. iaitu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara. diskusi orang alim dan golongan aristokrat. Waktu pagi pengajaran. Cendekiawan zaman ini mengagungkan humanisme. iaitu Yunani. Dua hal terpenting zaman ini ialah:   Penguasaan tiga bahasa. Bahasa Latin menjadi syarat untuk menjadi cendekia kerana bahasa itu dianggap sebagai bahasa gereja. Petanda zaman ini ialah sekolastik. Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. bahasa diplomasi dan bahasa ilmu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PERTENGAHAN Tujuan bahasa zaman ini untuk mengenal pasti penyesuaian antara peristiwa bahasa dengan teori bahasa.

Romawi dan Slavia. Empat yang terbesar ialah Yunani. Perbandingan bahasa itu dengan bahasa manca Eropah. Dua hal terpenting zaman ini ialah: > > Penguasaan tiga bahasa. Latin dan Ibrani. Laporan tentang bahasa Asia telah diketengahkan oleh pengembang agama Kristian. bahasa Cina. Jerman.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  ZAMAN PEMBAHARUAN Zaman kewujudan semula usaha untuk mempelajari bahasa Yunani dan Romawi untuk maksud memanifestasikan kesenian. iaitu Yunani. Cendekia zaman ini mengagungkan humanisme. Antara bahasa yang memainkan peranan penting ialah bahasa Jepun. Penyurihan kekeluargaan bahasa mula mendapat tempat. bahasa di India dan bahasa di Nusantara. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 12 . Hasilnya dikatakan bahawa terdapat sebelas bahasa induk di Eropah. Bahasa dan budaya klasik dipelajari untuk maksud pedagogi dan kajian ilmiah. falsafah dan kesusasteraan.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 13 .

kata hubung dan artikel (kata nama khas. tetapi jika ia terbentuk menurut kebiasaan. Memperkenal klasifikasi unsur-unsur fleksi seperti dalam Bahasa Inggeris (go:went:gone). letupan dan sebagainya (fonetik). Unsur bahasa seperti kata dan makna dikaji pembentukannya samada terbentuk secara semulajadi atau kebiasaan. Mengkaji hubungan benda dengan nama benda samada bersifat tabii atau sepakat. -Aristotle (384 – 322 SM) Memperkenalkan kata hubung dan sistem kala „tense‟ (past tense. Bahasa melambangkan ketinggian tamadun dan dikaji bagi menerangkan segala kejadian alam.Jespersen. kata ganti nama). INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 14 . dan di antara kata kerja transitif dengan tak transitif. maka kita boleh memperbaikinya jika ada kekurangan ” – (O. „Logos‟ terbahagi kepada dua iaitu onoma (benda) dan rhema (cerita). “ Jika bahasa itu terbentuk secara semulajadi maka kita haruslah menerimanya sebagaimana ia terbentuk.Plato (427-437 SM) Karyanya yang bertajuk Crystalus. -Kaum Stoik Kaum Stoik membezakan antara bentuk dan makna. present tense). Ayat ialah „logos‟ yang merupakan rentetan kata yang mempunyai idea yang sempurna. 1959) b) Tokoh . kata kerja. Pembahagian kata : kata nama.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PERBANDINGAN ANTARA DUA ZAMAN PERKEMBANGAN LINGUISTIK ZAMAN YUNANI a) Sejarah perkembangan Bermula sejak 500 SM. juga memperkenal perbezaan bentuk aktif dan pasif. Membezakan kata nama dan kata kerja serta mengenali bunyi konsonan geseran.

rhema (kata kerja). antonymia (kata ganti). arthron (kata sandang). metosche (partikel). Akibatnya bahasa itu dianggap tetap. f) Karya . tidak boleh berubah dan tidak perlu diperbaiki. dan syndesmoi (kata hubung). epirrhema (kata keterangan). d) Kekurangan Menganggap bahasa Yunani itu adalah termulia dan semulajadi.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU c) Kelebihan Pelopor sejarah perkembangan kajian ilmu linguistik dan menganggap bahasa ialah lambang ketinggian tamadun dan dikaji untuk menerangkan segala kejadian alam. e) Kelas kata – lapan kelas kata Onoma (kata nama). jadi harus dipatuhi oleh setiap penuturnya jika inginkan taraf dan kemuliaan dalam kehidupan mereka. prothesis (kata depan).Iliad and Odyssey INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 15 .

Varro (116-27 SM) Hidup sezaman dengan Thrax. Juga merupakan ahli tatabahasa tradisional yang benar-benar menyedari hakikat penggolongan perkataan tertentu yang sama dengan menggunakan teknik penggantian .T. Mengkaji bentuk fleksi dan bentuk terbitan. Pemikirannya banyak terpengaruh dengan pegangan kaum Stoik. Masyarakat Rom banyak terpengaruh dengan sifat pengkajian sarjana Yunani seperti Aristotle.M. Sarjana Rom meniru model Yunani dari segi pandangan dan andaian terhadap bahasa serta aspek lain yang lebih halus dalam bahasa. Cara penghuraiannya pernah dikritik sebagai tidak menarik. sebaliknya menyusun tatabahasa Latin berdasarkan tatabahasa Yunani dengan cekap dan baik.T.Appolonius Discollus Mengkaji bidang sintaksis berpandukan bahan dalam Techne Grammatike dan penulis terdahulu berkaitan sintaksis selain menambahbaik huraian Thrax.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU ZAMAN ROM a) Sejarah perkembangan Tidak banyak menghasilkan karya asli. Terdapat persamaan antara bahasa Yunani dan Latin iaitu beberapa kategori seperti golongan perkataan.Varro yang mengkaji bahasa Latin. kasus. b) Tokoh . Pengaruh sarjana Iskandariah dan kaum Stoik misalnya boleh dilihat dengan jelas dalam karya M. tetapi dalam bidang masalah linguistik beliau dianggap ahli tatabahasa palinh tulen dalam kalangan sarjana bahasa Latin. Dalam bidang morfologi. nombor dan sistem kala dikatakan sebagai ciri-ciri yang harus ada dalam semua bahasa di dunia. beliau telah menghurai beberapa kategori tatabahasa tertentu iaitu dari segi cara INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 16 . disamping dengan perkataan-perkataan golongan lain dalam hubungannya dengan kata nama dan kata kerja tadi. Menghurai sintaksis berdasarkan kepada hubungan satu sama lain antara kata nama dengan kata kerja. Berpendapat bahawa bahasa hádala seragam. Berusaha menggunakan hubungan unsur struktur untuk merujuk kepada binaan kata kerja dan partikel dalam suatu ayat atau kata nama dengan kata kerja.

d) Kelemahan Hanya menyambung sahaja usaha Yunani sebelumnya seperti mengubahsuai dan membuat pengertian semula khususnya dalam konteks istilah falsafah selain cara penghuraian tokohnya pernah dikritik sebagai tidak menarik (Varro). e) Kelas kata . dan syndesmoi (kata hubung).sembilan kelas kata Onoma (kata nama). f) Karya . -Priscian (500 TM) Karyanya yang dinamakan Instituciones Grammaticae. Di dalam bidang fonetik : penjenisan bunyi bahasa dalam hubungan abjad dengan bunyi sebenar yang dihasilkan manakala bidang morfologi : pembentukan perkataan sebagai gabungan yang mengandungi imbuhan (bagaimanapun kurang memuaskan berbanding kajian oleh Varro).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU penggunaannya yang tidak langsung didasarkan kepada acuan penghuraian yang telah dilakukan untuk tatabahasa Yunani terdahulu. kriterianya bercampur aduk di antara yang formal dengan yang bersifat semantik.De Lingua Latina . prothesis (kata depan). c) Kelebihan Menggiatkan kajian tatabahasa dalam bahasa Latin dan karya yang dihasilkan menjadi pegangan asas penulisan tatabahasa Latin hingga ke hari ini. arthron (kata sandang). rhema (kata kerja). Melanjutkan usaha Thrax dan Appolonius. antonymia (kata ganti). Lengkap membincangkan pembentukan kata dan ayat. epirrhema (kata keterangan). numeralia (kata bilangan). metosche (partikel).Institutiones Grammatikae INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 17 . Penghuraian Priscian dikatakan tidak konsisten.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 18 .

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 19 .PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU PSIKOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU PSIKOLINGUISTIK Pada abad yang silam terdapat dua aliran falsafah yang terus bertentangan dan sangat mempengaruhi perkembangan psikologi dan linguistik. iaitu langage (bahasa yang pada umumnya bersifat abstrak) langue (bahasa tertentu yang bersifat abstrak) dan parole (bahasa sebagai pertuturan yang bersifat konkrit).  Ferdinand de Saussurre (1858-1913) pakar linguistik berbangsa Swiss memperkenalkan tiga istilah bahasa. Menurut Sapir. psikologi menerbitkan dasar ilmiah yang padu dalam pengkajian bahasa.  Leonard Bloomfield (1887-1949) pakar linguistik yang berasal dari Amerika berpendapat bahawa peringkat berbahasa bermula daripada pengalaman yang luar biasa. Aliran empirisme melakukan kajian terhadap data empiris atau objek yang dapat dicerap dengan cara menganalisis unsur-unsur pembentukannya sehinggalah yang sekecil-kecilnya. Beliau merumuskan bahawa struktur bahasa menentukan struktur pemikiran manusia. Pertama adalah aliran empirisme yang berhubung erat dengan psikologiasosiasi. Aliran kedua ialah rasionalisme. telah mengkaji hubungan antara bahasa dengan pemikiran manusia.  Edward Sapir (1884-1939) yang berasal dari Amerika adalah pakar dalam bidang antropologi dan linguistik.  Von Humboldt (1767-1835) berbangsa Jerman. Aliran ini mengkaji akal sebagai satu keseluruhan dan menyatakan bahawa faktor-faktor yang ada dalam akal patut diteliti untuk memahami perilaku manusia. terutamanya penjelmaan daripada tekanan emosi yangsangat kuat. Beliau menerapkan teori psikologi behaviorisme yang dikenalisebagai linguistik struktural atau linguistik taksonomi.

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 20 . Kungabe adalah tidakan komunikatif yang diwujudkandalam bentuk verbal. Beliau menyatakan bahawa bahasa adalah alat untuk melahirkan fikiran.  Karl Buchler pakar psikologi Jerman dalam bukunya Sprach Theorie (1934) mengupas bahawa bahasa manusia mempunyai tiga fungsi yang disebut Kungabe (kemudian disebut Ausdruck) Appel (yang disebut Auslosung) dan Dartstellung.  Watson (1878-1958) ahli psikologi behaviorisme berbangsa Amerika. persamaan tersebut mengesahkan kata-kata adalah sama dengan benda lain sebagai respon daripada sesuatu stimulus. tetapi merupakan lambang-lambang dalam otak yang menjelmakan pemikiran. Menurutnya bahasa tidak wujud dalam pengertian satu benda seperti sebuah kereta atau seekor arnab. Appel adalah permintaan yang ditujukan kepada orang lain. Di samping itu. Oleh itu.  Wundt (1832-1920) ahli psikologi Jerman merupakan orang pertama yangmengembangkan teori mentalis bahasa secara sistematik . kemudiannya beliau telah menyamakan perilaku bahasa dengan teori Stimulus – Respons (S-R) yang dikembangkan oleh Pavlov. Namun. pakar linguistik berbangsa Denmark telah menganalisis bahasa menurut psikologi mentalis yang juga sedikit berbau behaviorisme. seperti makan. Dartstellung pula adalah gambaran pokok bagi masalah yang dikomunikasikan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  Otto Jespersen. Beliau menempatkan perilaku atau kegiatan berbahasa sama dengan perilaku atau kegiatan lain. berjalan dan bekerja. Wundt turut dikenali sebagai pengembang teori performasi bahasa.

Secara umumnya. Alasannya. masing-masing boleh berdiri dengan sendiri berdasarkan prosedur dan kaedah yang berlainan. Kajian linguistik mikro adalah struktur dalaman bahasa yang mencakupi struktur fonologi. Bidang linguistik dikelaskan dalam tiga fasa kajian. morfologi sintaksis dan leksikon. katapsikologi berasal daripada bahasa Yunani Kunopsyche dan logos. psikologi secara harfiahnya bererti ilmu jiwa atau ilmu yang objek kajiannya adalah jiwa. manakala kata logos bermaksud ilmu. iaitu linguistik mikro dan makro. Bahasa merupakan fenomena yan hadir dalam segala aktiviti kehidupan manusia.Walau bagaimanapun. jiwa bersifat abstrak sehingga tidak dapat diamati secara empirikal. kedua-duanya berperanan melatakkan bahasa sebagai objek yang formal. Ada juga yang menyebut psychology of languange. objek kajiannya dibahagikan kepada dua jenis.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  PENGERTIAN PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik terbentuk daripada perkataan psikologi dan linguistik. Walaupun besar kemungkinan gerak-geri seseorang belum tentu menggambarkan keadaan jiwa sebenarnya. iaitu: Pertama. objek kajian setiap ilmu harus dapat dicerap secara mendalam. kita boleh meneliti kewujudan berbagai-bagai cabang linguistik dengan berdasarkan pelbagai kriteria atau pandangan. Secara etimologi. iaitu dua bidang ilmu yang berbeza. Katapsyche bererti jiwa. Dalam gambaran luas. Oleh sebab itu. psikologi lebih membahas atau mengkaji tingkah laku manusia dari segi yang boleh diamati. Pada awalnya hubungan antara kedua-dua disiplin disebut psikologi linguistik. Justeru. roh atau sukma. namun secara tradisinya psikologi lazimnya dimaksudkan sebagai satu bidang ilmu yang cuba mempelajari tingkah laku manusia. linguistik bermaksud ilmu bahasa atau ilmu yang meletakkan bahasa sebagai objek kajian. Kajian lingustik makro pula adalah INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 21 . Namun.

menurut tujuan kajiannya.Bahasa merupakan stimulus terhadap sesuatu respons atau sesuatu respons terhadap stimulus. psikologi. iaitu linguistik teoritis dan linguistik terapan. Kedua. kewujudannya disebut linguistik sejarah atau sejarah linguistik. antropologi dan neurologi. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 22 . Kajian terapan pula difokuskan ke arah penerapan kaedah-kaedah linguistik dalam aktiviti yang praktis. sama ada untuk dibandingkan ataupun sebaliknya. Linguistik sejarah mengkaji perkembangan dan perubahan sesuatu bahasa atau sejumlah bahasa.  Perilaku bahasa adalah alat untuk mengubah dan menampilkan kegiatan seseorang sebagai hasil warisan dan perolehan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa dan hubungannya dengan faktor-faktor diluar bahasa seperti sosiologi. Sejarah linguistik pula mengkaji perkembangan ilmu linguistik. Ketiga. aliran-aliran teori ataupun hasil-hasil kerja(Chaer. Kajian teoritis hanya ditujukan untuk mencari atau menemukan semua teori linguistik.Teori yang dikemukakan oleh Wiess:  Bahasa merupakan satu kumpulan respons yang jumlahnya tidak terbatas terhadap sesuatu stimulus.Beliau telah merintis jalan ke arah kelahiran disiplin psikolinguistik.sama ada tentang tokoh-tokoh. 1994). seperti pengajaran bahasa. Weiss yang berasal dari Amerika merupakan salah seorang tokoh psikologi behaviorisme yang terkemuka. terjemahandan penyusunan kamus. linguistik dapat dibezakan dalam dua Bidang utama.

Pragmatik adalah kajian tentang peranan konteks dalam pentafsiran makna. Terdapat beberapa subbidang dalam psikolinguistik yang mendasari komponen-komponen bahasa manusia. penyelidikan menumpukan perhatian pada cara-cara otak memproses dan memahami bunyi. khususnya hubungan antara perkataan-perkataan yang berkait (misalnya jalan dan berjalan) dan pembentukan perkataan dengan berdasarkan peraturanperaturan (contohnya pembentukan kata berimbuhan). v. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 23 . seperti psikologi. iaitu : i. Fonetik dan fonologi adalah kajian tentang bunyi pertuturan. Jika sintaksis adalah berkenaan dengan struktur formal ayat. ii. iv.Dalam bidang psikolinguistik. Morfologi adalah kajian tentang struktur-struktur perkataan. Sintaksis adalah kajian pola-pola yang menetapkan tatacara perkataanperkataan digabungkan untuk membentuk ayat. semantik pula mengolahkan maksud ayat yang sebenar.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  SUB BIDANG PSIKOLINGUISTIK Psikolinguistik bersifat antara disiplin dan dikaji oleh orang daripada berbagaibagaibidang. Semantik adalah kajian yang berkenaan dengan makna perkataan dan ayat. sains kognitif dan linguistik. iii.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 24 .

Tidak lama selepas itu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 25 . satu buku yang berisi tentang stilistik bahasa. langue dan parole ( Prof. Langue pula bererti bahasa tertentu kepunyaan satusatu kumpulan penutur tertentu. bahasa Belanda.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU SOSIOLINGUISTIK  SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU SOSIOLINGUISTIK Ramai linguis meyakini Panini (500 SM) sebagai pelopor pengkaji sosiolinguistik. Oleh sebab itu. Verhaar.1983:1). Ferdinand de Saussure merupakan seorang sarjana bangsa Swiss yang dianggap sebagai pelopor linguistik moden. Hasseling. Edward Sapir. Perkembangan kajian sosiolinguistik semakin meluas setelah de Saussure (1857-1913) berpendapat bahawa bahasa adalah sebuah fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Bukunya Cours de Linguistique Generale (1916) sangat terkenal dan dianggap sebagai buku asas linguistik moden.M. Langage bererti bahasa pada umumnya iaitu semua manusia di dunia ini mempunyai bahasa. tepatnya pada abad 19.W. langkah de Saussure ini mendapat sambutan oleh beberapa sarjana bahasa Amerika Syarikat. Pengkajian sosiolinguistik yang mulai mendapat perhatian. misalnya bahasa Perancis. bahasa Jerman. dan Van Name (1869-1897)untuk pertama kalinya memulakan kajian tentang dialek bahasa pedalaman Eropah dan hubungan bahasa yang menghasilkan bahasa campuran. budaya. Dalam karyanya yang berjudul As tadhayayi. Schuchardt. seperti Franz Boas. misalnya langage. Langue dianggap bahasa kepunyaan kumpulan atau masyarakat bahasa tertentu. J. dan Leonard Bloomfield yang melakukan beberapa kajian bahasa. bahasa Indonesia dan bahasa Melayu merupakan bahasa-bahasa atau langue-langue tersediri. Baru beberapa abad kemudian. Parole bermaksud pertuturan atau bentuk ucapan individu yang kerap disebut sebagai idiolek. dan kognisi. Dr. beberapa istilah yang dipakai oleh de Saussure diterima umum sebagai istilah rasmi.

bahasa dalam kebudayaan. Tokoh ini sebelumnya melihat kajian linguistik tidak memiliki perhatian terhadap realitai sosial. Istilah Sosiolinguistik hanya berkembang sekitar tahun 60-an. bahasa dalam masyarakat. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 26 . yang diikuti dengan kemunculan karya-karya besar lain dalam bidang ini. Sosiolinguistik pada mulanya diterajui oleh ahli antropologi. Sehingga hari ini sosiolinguistik menjadi ilmu yang mantap dan menarik perhatian banyak orang. Setahun berikutnya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Istilah sosiolinguistik digunakan pertama sekali oleh seorang guru bernama Harver Currie pada tahun 1952 di Amerika Syarikat. Weinreich (1953) menulis Language in Contact. Istilah Sosiolinguistik juga pada mulanya dikenali sebagai Linguistik Antropologi. bahasa dan kebudayaan serta sosiologi bahasa.

rational dan empirikal serta bersifat umum. Pada pihak lain linguistik adalah ilmu yang mengkaji bahasa sebagai bentukbentuk lisan dan tulisan. Singapura. empirikal. Kelantan. termasuklah pernyataan kekecualiannya. adalah mencakupi kajian mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi kelompok besar mahupun kecil. dan kesimpulan-kesimpulan sebagai pemerian daripada kenyataan struktur. Dengan itu. termasuk di dalamnya perubahan-perubahan masyarakat. Indonesia. Ia mencuba memberi pengertian-pengertianumum. ciri-ciri gramatikal atau pada tahap makna iaitu semantik. dalam ilmu sosiolinguistik. Thai Selatan. namanya berasal daripada gabungan perkataan sosio + linguistik. ragam kelompok sosial (seperti bahasa golongan bangsawan.ragam regional dari satu kod (seperti bahasa Melayu Malaysia. Ia memiliki rumus-rumus yang menjelaskan sistem.). santai. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur masyarakat dan prosesproses kemasyarakatan. Brunei. kelas tinggi dan rendah). Arab dll. intim dansebagainya). Kedah dll. Kesemuanya ini diamati dengan memberi perhatian kepada ciri-ciri pola bunyi dan sebutan. rasional.). Bahasa itu sendiri adalah alat untuk berkomunikasi dalam proses sosialisasi. Ada pula yang menyebutnya sebagai linguistics plus. perhubungan-perhubungan dan perbezaan- perbezaannya dari segi bahasanya. sektor-sektor sosial. menunjukkan bahawa bidang ilmu ini adalah perpaduan sosiologi dengan linguistik. dan rumus-rumus bahasa. Kita boleh mengatakan sosiolinguistik adalah ilmu interdisiplineri yang membincangkandan menyusun teori-teori tentang perhubungan masyarakat dan bahasa. Inggeris. peggolongan. Oleh sebab bahasaINSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 27 . pertembungan antara kelompok. Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mutlak dan abstrak. ragam stailistik (rasmi. kosa kata. Maksud istilah bahasa pula mencakupi gagasan-gagasan seperti perbezaan kod-kod (iaitu bahasa Melayu.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI UMUM SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik. yang diberi pemerian secara formal dan abstrak dan kadang-kadang kaku oleh linguistik (khususnya mikrolinguistik). fungsi kelompok. mudah untuk mengenalpasti bahawa perbahasan pokok dalam ilmu ini adalah masyarakat dan bahasa. Maksud istilah masyarakat.

buah fikiran dan perasaan serta mengeratkan hubungan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat. sosiolinguistik juga INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 28 . Sebagai contoh. walaupun tanpa disedari. sosiolinguistik merupakan kajian bahasa dan hubungannya dengan struktur dan sikap masyarakat. cara ia menyebut perkataan. dan berbagai-bagai aspek latar belakangnya. manusia menggunakan bahasa sebagai alat perhubungan untuk menyampaikan hasrat. maka kita akan melihatnya sebagai satu bidang yang berasingan. perilaku bahasa dan perilaku sosial. bahawa memang ada perhubungan-perhubungan yang kompleks antara masyarakat dan bahasa. Tetapi oleh sebab bidang perancangan bahasa ini juga menjadi sangat luas. Bidang-bidang seperti inilah yang tercakup oleh disiplin sosiolinguistik. Kamus Dewan edisi keempat (2007). sehingga sering kali ada ramalan yang tepat dapat dibuat tentang aspek-aspek ujaran seseorang dengan tempat kelahirannya atau tempat beliau dibesarkan. Bagaimana orang itu bercakap dan apa yang dicakapkan itu akan memberi tanda-tandadan keterangan-keterangan tertentu tentang dirinya. kita mengetahui bahawa ada orang-orang berbicara secara berbeza kerana datang daripada latar belakang yang berlainan. Selanjutnya. pendidikannya. Bagaimana seseorang itu bercakap. bunyi-bunyi perkataan. Bahasa digunakan sebagai alat oleh masyarakat untuk berhubung. (Abdullah Hassan. akan banyak saling berhubungan dalam banyak cara yang teratur. Sesungguhnya kita maklum. lebih-lebih lagi di Malaysia. bagaimana ia menyusun frasa dan ayat-ayat tertentu. seseorang itu dapat menangkap sikap dan pendiriannya. sosiolinguistik juga melibatkan perancangan bahasa. Secara umum. pekerjaannya. mengenal orang yang sedang bercakap dengan lebih mendalam.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU bahasa biasanya berfungsi dalam satu matriks social dan oleh kerana masyarakat sangat bergantung pada bahasa sebagai sarana (kalau bukan simbol) interaksi yang diamati. Di samping itu. Daripada apa yang dicakapkan. kelompok sosialnya atau bahkan pekerjaannya. 2007). serta jenis-jenis pebendaharaan kata yang digunakan olehnya akan menunjukkan dari daerah mana dan golongan mana ia berasal dan jenis pendidikan yang diterimanya. dapat diharapkan bahawa manifestasi-manifestasinya yang diperhatikan itu.

Apabila dipertalikan dengan bahasa maka dapatlah dikatakan bahawa sosiologi bahasa merupakan satu bentuk disiplin gabungan yang mengkaji hubungan antara masyarakat dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. kedua-dua ungkapan ini masih dapat dibezakan berdasarkan dua aspek. Dari segi definisi juga terdapat pengkaji yang menggunakan ungkapan sosiologi bahasa untuk merujuk kepada sosiolinguistik. Di samping itu. “beta”. sosiolinguistik dan sosiologi bahasa nampaknya bersinonim atau membawa pengertian yang lebih kurang sama. “puan”. “dato”. Perbezaan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 29 . Jika ditinjau kita dapati istilah sosiolinguistik itu bermakna disiplin ilmu yang mengkaji sifat dan pertumbuhan masyarakat dan segala aspek kehidupan mereka. Jadi. topik pembicaraan dan seting pembicaraan beberapa cakupan pembahasan dalam sosiolinguistik termasuklah dialektologi dan sosiolinguistik. “adik”. “encik”. “pak cik”. Dialektologi adalah kajian tentang dialek yang lebih memerhatikan fokus dan cognates daripada kebiasaan verbal yang menggunakan pendekatan diakronis. Pada pihak lain. serta memerhatikan kelompok sosial dan variabel bahasa yang digunakan. kedua-dua ungkapan. “tan sri”. Beberapa contoh dapat dilihat dalam misalnya. sosiolinguistik memiliki kecenderungan untuk mengadaptasi pendekatan sinkronis yang menghubungkan bentuk pilihan penutur bahasa dengan kriteria ekstralinguistik. “tuan”. Pertama kajian sosiologi bahasa memberi penekanan kepada masyarakat manakala sosiolinguistik kepada aspek bahasa. pemerian pola-pola penggunaan bahasa dan dialek dalam budaya tertentu yang menyangkut bentuk-bentuk peristiwa ujaran (speech events). sosiolinguistik adalah deskripsi dan tujuan yang memuat keahlian-keahlian berbahasa. “engkau”.“mak cik”. pilihan-pilihanyang dilakukan oleh penutur. “puan sri” dan seumpamanya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU turut mengkaji sistem ganti nama. sistem panggilan dan sistem gelaran dalam sesebuah masyarakat Melayu seperti “aku”. Retorika bertujuan untuk menentukan metode meyakinkan yang paling baik untuk kemudian bertuga smenjelaskannya. “abang”. “patik”. Cakupan kedua. Walaupun membawa pengertian yang sama. Di pihak lain. Dell Hymes (1962) menyebut ini sebagai etnografi pertuturan (the ethnography of speaking). sosiolinguistik lebih berhubungan dengan kajian-kajian mendalam mengenai penggunaan bahasa sebenarnya. “anda”. iaitu penekanan dan sifat kajian. retorika dan sosiolinguistik.

Sosiolinguistik mikro memperhitungkan karakteristik individu yang membezakannya dengan individu lain. jenis kelamin.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU lain adalah. pendidikan. retorika berfokus pada fungsi persuasif bahasa. sedangkan pendekatan sosiolinguistik makro menekankan pada level interaksi antara kelompok yang lebih besar. pekerjaan dan etnik penutur yang diteliti. Cakupan ketiga pula sosiolinguistik mikro dan makro. sebaliknya sosiolingustik makro memperhitungkan distribusi perbezaan bahasa dalam masyarakat dan hubungannya dengan faktor usia. Pendekatan sosiolinguistik mikro menekankan pada individu dalaminteraksinya dalam kelompok kecil dan informal. sementara sosiolinguistik berfokus pada kajian teks dan lisan yang berhubungan dengan apa sahaja topik dan tujuan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 30 .

pola hubungan bahasa dengan masyarakat boleh dihuraikan menerusi empat cara. Dell Hymes juga menitikberatkan kajian sosiolinguitik dari segi penggunaan bahasa dengan rumusan kemungkinan pemakaian data dan analisis linguistik dalam disiplin lain yang berhubungan dengan INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 31 . Menurut Dell Hymes (1966 ). Kedua.1981: 4 ). Dalam Kamus Dewan (1994:1533) istilah sosio dianggap sejajar dengan social yang bermaksud perkara yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. struktur linguistik sebaliknya mungkin mempengaruhi struktur sosial. Dalam hal ini. tajuk perbincangan. Gabungan antara dua perkataan iaitu sosio dan linguistik dapat ditakrifkan sebagai disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dan masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut ( Hudson 1998 ). Ketiga. Linguistik pula merupakan disiplin yang mengkaji unsur bahasa. bentuk perhubungan dan nilai-nilai yang dipegang oleh ahli-ahli yang terlibat dalam pertuturan terhadap sesama sendiri ( Nik Safiah Karim. Hal ini dikenal pasti menerusi kenyataan Currie (1952). dua komponen utama yang sering dijadikan bahan kajian sosiolinguistik ialah bahasa dan penutur bahasa berkenaan. Sosiolinguistik yang juga dikenali sebagai linguistik antropologi atau linguistic sosial ialah satu cabang linguistik yang mengkaji hubungan antara bahasa dengan masyarakat.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  DEFINISI SOSIOLINGUISTIK MENGIKUT PENDAPAT TOKOH Pada peringkat awal istilah sosiolinguistik merujuk kepada fungsi dan maksud sosial berbahasa atau hubungan bahasa dengan aspek sosial (atau masyarakat) yang menggunakannya. sosiolinguistik merupakan ilmu yang mengkaji bahasa daripada segi hubungan antara latar (setting ). Dalam kata lain. kedua-dua aspek. yakni bahasa dan masyarakat saling mempengaruhi. Pertama. khususnya unsur yang membentuksistem bahasa. Keempat. struktur sosial mungkin mempengaruhi atau menentukan struktur atau perlakuan linguistik. terdapat anggapan bahawa tidak ada hubungan antara struktur linguistik dengan struktur sosial yang berkaitan dengan masyarakat dan organisasinya. peserta (participant). fungsi sesuatu interaksi. Sosiolinguistik juga merupakan salah satu cabang yang besar dalam kajian ilmu linguistik dan menjadi tumpuan kepada pengkaji-pengkaji ilmu linguistik dalam dan juga luar negara.

what language. bahasa dalam konteks sosialnya. Menurut Wolfram dan Fasold. Kajian bahasa sebagai gejala sosial yang mempengaruhi pemakaian bahasa dengan faktor sosial. Menerusi beliau menerusi kajian sebegini sosiolinguistik berfokus kepada hubungan bahasa dengan organisasi masyarakat. tingkat ekonomi dan faktor situasi. dan mengenaimasalah apa atau dirumuskan secara singkat dengan who speak. pemakaian data dan analisis sosial dalam linguistic. dan penerapan pengetahuan linguistik kepada masalah sosial. Contohnya. Sejajar dengan pendapat di atas. jenis kajian yang termasuk bawah kajian sosiolinguistik merangkumi spektrum topik yang agak luas dan topik-topik tersebut dapat dikelompokkan kepada empat kelompok utama. penggunaan sebenar bahasa. ciri-ciri fungsi variasi ini dan ciri-ciri penutur yang menggunakannya apabila ketiga-tiga unsur ini berinteraksi. sehingga menyebabkan perubahan-perubahan antara ketiganya di dalam masyarakat tuturnya. karakteristik fungsi bahasa.A. Fishman mendefinisikan sosiolinguistik dengan sebutan sosiologi bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 32 . Secara eksplisit Fishman mendefinisikan sosiolinguistik sebagai pembelajaran tentang karakteristik variasi bahasa. menurut J. di mana. sosiolinguistik merupakan kajian yang menumpukan perhatian terhadap bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan. Selanjutnya. iaitu interaksi faktor-faktor sosial dengan bahasa atau dialek dalam skala besar. seperti status sosial. jenis kelamin. berubah dan mengubah satu sama lain dalam sesuatu masyarakat bahasa. and when. Eastman (1975) menyatakan bahawa sosiolinguistik mementingkan kajian interaksi antara mementingkan kajian interaksi antara bahasa dengan latar belakang penggunaan bahasa. to whom. dan karakteristik pemakaian bahasa yang terjalin dalam interaksi. bila. kepada siapa. Manakala Fishman ( 1968 ) pula mengatakan bahawa sosiolinguistik itu ialah bidang yang mengkaji ciri-ciri variasi bahasa. umur. tingkat pendidikan. dengan bahasa apa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kehidupan sosial. kajian terhadap repetoir individu yang dikaitkan dengan konteks sosial. hubungan bahasa dengan kelas atau status pengguna.iaitu siapa berbicara. Dengan perkataan lain. dan sebaliknya.

khususnya perbezaan-perbezaa (variasi) yang terdapat dalam bahasa yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan (sosial). Rene Appel (dalam Suwito. Gabungan kedua-duanya mewujudkan ilmu sosiolinguistik yang merupakan bidang ilmu antara disiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Termasuk dalam hubungan yang dimaksudkan ialah kajian terhadap bahasa. kajian yang menghubungkan faktor kebahasaan. sehingga bahasa dipandang sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi. Rumusan sosiolinguistik menurut Appel adalah pembelajaran tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. dan kajian-kajian yang sekategori. dan perancangan bahasa. Abdul Chaer dan Agustina (1995) merumuskan sosiolinguistik sebagai gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Nik Safiah (1988) pula menyatakan bahawa kajian sosiolinguistik meliputi semua aspek bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga. serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat manakala linguistik adalah ilmu bahasa atau kajian tentang bahasa. dan kajian terhadap fungsi sosial dan penggunaan bahasa dalam masyarakat. serta merupakan bahagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. 1985:5) mengungkapkan bahawa sosiolinguistik menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakaiannya dalam masyarakat. faktor sosial dan budaya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU kajian kepelbagaian bahasa dan dwibahasaan komuniti bahasa. iaitu kajian bahasa dalam konteks social dan kebudayaan. Pemakaian bahasa (language use) merupakan bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkrit. ciri-ciri dan ragam bahasa dengan situasi. Menurut Nababan lagi (1993) secara lebih khusus pernyataan di atas dapat dianggap menggunakan tiga kajian. Nabahan (1993) pula menyatakan bahawa sosiolinguistik mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 33 .

sewaktu mencari ciri-ciri bahasa (atau bahasa). segala sesuatu yang dilakukan manusia dalam bertutur akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di sekitarnya. Kedua. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 34 . kehormatan dan sebagainya. kerana dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak lagi sebagai individu melainkan sebagai masyarakat sosial. Batasan kajian ilmu sosiolinguistik adalah terhadap bahasa yang boleh digunakan dalam interaksi. semiotik sosial atau linguistik kritis. etnografi komunikasi. ilmu sosiolinguistik adalah kajian terhadap bahasa yang digunakan oleh sesuatu masyarakat. Oleh itu. analisis wacana. Penelitian melibatkan percubaan mengaitkan variasi bahasa dengan kategori sosial seperti kelas. kajian variasi. geografi. Huraian sosial sebegini kadangkala disebut pragmatik. jantina. termasuk faktor konteks.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Dewa Putu Wijana dan Mohammad Rohmadi (1996) telah merangkum semua pendapat tentang sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memandang atau menempatkan kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan pemakai bahasa di dalam masyarakat. kajian yang dianggap sebagai sosiolinguistik bebas. Menurut Downes lagi. Pertama. iaitu kajian yang melibatkan huraian terhadap corak sosial variasi dan perubahannya dalam skala yang besar. Kajian berskala besar sebegini kadang-kadang disebut sosiolinguistik kolerasi. analisis perbualan. kajian yang dimaksudkan dapat dibahagikan kepada kepada dua jenis. huraian sosial bahasa boleh dilakukan menerusi situasi pertuturan berskala kecil. Jika bahasa yang digunakan tidak boleh difahami oleh satu pihak yang dibawa berbual. Downes (1998) juga bersetuju dengan Wolfram dan Fasold (1974) apabilabeliau mendefinisikan sosiolinguistik sebagai cabang linguistik yang memerlukan rujukan kepada faktor sosial. dapatlah dikatakan bahawa. Secara kesimpulannya. itu adalah diluar bidang kajian sosiolinguistik tetapi termasuk dalam bidang semantik dan pragmatikyang mengkaji makna. dalam konteks perubahan sejarah. dialektologi perbandaran moden atau sosiolinguistik tulen.

Bilingualisme dan multilingualisme. Bahasa kebangsaan. pidgin. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 35 . bunyi-bunyi perkataan. Perancangan bahasa. dan kreol.Bidang cakupan ilmu sosiolinguistik begituluas untuk dikaji. Pelaksanaan Bahasa Melayu dalam bidang pendidikan dan Bahasa Malaysia sebagai bahasa ilmu.  Sikap terhadap bahasa. sistem panggilan dansistem gelaran dalam masyarakat Melayu. bahasa rasmi. Kesantunan bahasa. pergeseran bahasa dan peluputan bahasa. cara menyebut perkataan. Laras bahasa. Sosiolinguistikjuga adalah ilmu linguistik yang mengkaji sistem ganti nama. penyusunan frasa dan ayat-ayat tertentu dan sebagainya. variasi bahasa dan ragam bahasa.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU  BIDANG-BIDANG DALAM ILMU SOSIOLINGUISTIK Sosiolinguistik adalah bidang yang mengkaji bahasa yang berkaitan dengan masyarakat termasuklah tentang bagaimana seseorang itu bercakap. Sosiolinguistik lazimnya menumpukan kajian terhadap aspek atau topik-topikseperti berikut:        Kesetiaan terhadap bahasa.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 36 .

ahli linguistik antropologi juga mengkaji sejauh manakah kelainan perbendaharaan kata di antara bahasa-bahasa yang berbeza mempunyai kaitan dengan kelainan budaya yang diamalkan oleh para penutur bahasa-bahasa yang berbeza itu( Encyclopaedia Britanica vol. Tentang pengaruh budaya ke atas bahasa. Suasana kehidupan dan sistem nilai yang berbeza akan menghasilkan pola pemakaian bahasa yang berbeza.yang mempelajari variasi dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan pola kebudayaan dan ciri-ciri bahasa yang berhubung dengan kelompok sosial.” Jelas dibayangkan kepada kita bahawa linguistik antropologi mengkaji keterjalinan hubungan di antara bahasa yang digunakan dan budaya yang diamalkan oleh penutur. ahli-ahli linguistik antropologi mengkaji aspekaspek kehidupan penutur yang tertentu dan seterusnya melihat bagaimana suasana kehidupan dan sistem nilai yang dipegang oleh para penutur mempengaruhi cara mereka berbahasa. Dalam lain-lain perkataan. ia wujud daripada sekumpulan amalan dan kepercayaan yang diwarisi melalui hubungan sosial. dan amalan-amalan serta kepercayaan-kepercayaan inilah yang menentukan corak kehidupan yang dijalani oleh penutur. 7:60). Harimurti (1984: 118) ketika menghuraikan ruang lingkup kajian linguistik antropologi mengatakan ia sebagai satu bidang ilmu “. Sapir (1949: 209) mengatakan. Antara persoalan yang sering dibahaskan oleh ahli-ahli linguistik antropologi adalah sejauh manakah struktur nahu sesuatu bahasa ditentukan oleh atau menentukan bentuk dan kandungan budaya para penuturnya. Di samping itu. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 37 . “Bahasa tidak wujud secara terpisah daripada budaya.. agama.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LINGUISTIK ANTROPOLOGIKAL Matlamat utama bidang linguistik antropologi adalah untuk mengkaji hubungan di antara bahasa dan budaya.” Masyarakat yang menuturkan bahasa yang berbeza sering kali mengamalkan budaya hidup yang berbeza. pekerjaan atau kekerabatan. dan kelainan inilah yang menjadi fokus kajian ahli-ahli linguistik antropologi.

Crystal 1974).PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU Ahli linguistik antropologi yang ingin mengkaji sesuatu bahasa yang tidak mempunyai tradisi tulisan biasanya akan ke lapangan. INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 38 . dan biasanya hidup bersamasama penutur natif bahasa tersebut. dan melalui kaedah ikut serta inilah data yang asli bagi sesuatu bahasa itu dikumpul dan dicatat (Harimurti 1984: 116.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 39 .

Ianya merupakan tugasan secara berpasangan. Setelah mendengar dan memahami penerangan serta perbincangan yang diberikan. Saya melakukan pembacaan dan pencarian menyeluruh mengenai isu dan perkara yang berkaitan bagi menyiapkan tugasan saya. faktor luaran. sifat bahasa. Saya mengasingkan berdasarkan kepada beberapa kategori yang tertentu iaitu berdasarkan kepada jenis. Saya mula melaksanakan tugasan yang seterusnya iaitu membuat analisis data terhadap segala maklumat yang saya terima. bersyukur kami ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan tugasan yang telah diberikan oleh Encik Mohammad Shamsudin Bin Jamiran ini dalam masa yang ditetapkan. sejarah perkembangan ilmu linguistik. saya mula mengumpulkan maklumat yang berkaitan dengan sebanyak mungkin.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Alhamdulillah. struktur linguistik. Tugasan ini hendaklah disampaikan dalam bentuk buku skraf. variasi bahasa. Guru pelatih dikehendaki membuat satu buku skraf dan ‟soft-copy‟ tentang Pengantar Linguistik. Tugasan ini merupakan salah satu kerja kursus yang diberikan kepada guru pelatih major Bahasa Melayu bagi Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Sekolah Rendah). Pada peringkat seterusnya. sosiolinguistik. Setelah sumber yang sesuai kami perolehi. dan linguistik antropologikal. huraian dan contoh INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 40 . peraturan paradigmatik. Kaedah yang digunakan ialah melalui media elektronik atau internet. Saya memulakan tugasan ini dengan membuat rujukan awal bagi mencari tajuk yang sesuai bagi membuat tugasan ini. Hampir keseluruhan maklumat yang saya guna pakai adalah diperolehi daripada buku Pengantar Linguistik. saya berasa sedikit keliru dan tidak memahaminya. Tugasan ini bertujuan memberi pengetahuan kepada menghuraikan aspekaspek dalam bidang-bidang linguistik. stilistik dan bahasa Melayu saintifik. Selain itu saya juga menggunakan sumber internet bagi memantapkan lagi maklumat yang telah saya perolehi. saya tidak mempunyai sebarang masalah. Selain itu tugasan ini juga mengharuskan pelajar menjelaskan tiga bidang ilmu linguistik iaitu psikolinguistik.

saya melakukan sekali lagi semakan buat kali yang kedua. Oleh yang demikian saya terpaksa menggunakan masa yang ada bagi dimanfaatkan untuk menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Saya mempunyai masa yang agak suntuk iaitu selama kira-kira sebulan sahaja bagi menyiapkan segala tugasan ini. saya telah melaksanakan jadual perancangan yang teliti dan menggunakan segala sumber yang ada dengan semaksimum yang mungkin. maka saya mula melaksanakan tugasan buku skraf ini. Masalah yang kedua yang terpaksa saya hadapi ialah kesukaran perlaksanaan iaitu kesalahan dan kesilapan samada kecil dan besar dalam membuat buku skraf ini. saya mula melakukan penyemakan awal buat kali pertama. Pada masa yang sama pelbagai aktiviti dan program lain yang dirancang dan perlu dilaksanakan. Saya tetap berusaha. Pertamanya dari segi masa. Bagi mengatasi masalah yang saya hadapi ini. namun ia bukanlah sebab bagi saya untuk menyerah kalah dan berputus asa. Setelah semua maklumat yang telah siap dianalisis. Setelah semua maklumat siap sedia. Setelah segala komen dan pandangan yang kami terima. Jutaan terima kasih terhadap apa yang telah diberikan. Saya telah meminta beberapa orang pelajar bagi melakukan penyemakan bagi kali ini. Saya amat berterima kasih kepada semua pihak yang telibat secara langsung atau tidak bagi menjayakan tugasan saya ini. Dalam melaksanakannya terdapat beberapa kesukaran yang terpaksa saya hadapi. Bermula daripada mendapatkan maklumat berkaitan fonetik dan fonologi hingga memindahkan rakaman ke dalam bentuk transripsi fonetik. Walaupun keadaan ini berlaku. Ia adalah bertujuan bagi memastikan segala tugasan ini dihantar dan disiapkan tanpa sebarang kesalahan. ( SITI NURULHASIKIN BINTI HANAFI ) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 41 . Maka dengan itu berakhirlah segala tugasan yang saya usahakan selama hampir satu bulan ini. saya telah membuat sedikit penambahbaikan ke atas hasil kerja saya.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU perkataan. Saya berasa puas hati dengan segala hasil kerja yang telah saya hasilkan. Saya telah menyerahkan segala maklumat awal yang perolehi ini bagi disemak oleh pensyarah. Setelah semua maklumat dimasukkan dan diedit sepenuhnya.

yang baik akan jadikan kekuatan yang buruk saya jadikan perbandingan. Hal ini terbukti apabila tidak ramai yang berjumpa pensyarah penasihat dengan pelbagai-bagai alasan.PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU REFLEKSI Assalamualaikum. ( TENGKU FEZZYAZLI BIN TENGKU AB. Bagi saya kehendak soalan ini lebih memerlukan pembacaan dan pemahaman tentang sejarah ilmu lingustik dan bidang-bidang linguistik yang merujukkan kepada nota yang lengkap manakala pensyarah sebagai kawalan jawapan. soalan ini juga memerlukan saya membaca dan memahami keseluruhan susur galur sejarah perkembangan ilmu linguistik ini untuk memudahkan saya membuat perbandingan yang tepat antara zaman-zaman yang dipilih. Akhirnya. Secara jujurnya tugasan ini memerlukan pengorbanan masa. Antara objektif tidak langsung kerja kursus ini ialah untuk melihat sejauh mana hubungan guru pelatih dengan pensyarah penasihat. Bagi saya soalan ini agak susah kerana bagi nota linguistik antropologikal ianya sangat terhad manakala . wang dan tenaga walaupun melakukan tugasan ini secara “In-door”. Melalui kerja kursus ini. saya berharap tugasan ini memberi manfaat yang berpanjangan dan berguna kepada saya dan dapat aplikasikan ketika menyusun tesis mahupun ketika mengajar nanti seperti memiliki pengetahuan yang lengkap berkaitan psikolingustik dan sosiolingustik. GHANI) INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 42 . Tugasan ini menghendaki saya mengkaji perkembangan ilmu linguistic serta membandingbezakan antara zaman yang dikehendaki. Selain itu. bersyukur kehadrat Ilahi kerana kehendaknya saya telah pun menyiapkan tugasan Pengantar Linguistik Bahasa Melayu ini dengan jayanya. Sekian sahaja daripada saya. saya juga dapat mengeratkan hubungan dengan rakan-rakan lain melalui perkongsian ilmu dan bertukar pendapat supaya kertas cadangan saya dapat diaplikasikan sebaik mungkin.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU BIBLIOGRAFI  BUKU  Abdullah Hassan.  LAMAN WEB http://www. Kuala Lumpur : PTS Profesional Publishing.karyanet. http://www. Linguistik Am Siri Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu.pdf.my/knet/ebook/preview/previu%20Pengantar%20Linguistik %20Am%20v3.com/ http://ms. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005).wikipedia. (2005).tulisanmakyun.org/wiki/bahasa_Melayu INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 43 .blogspot.  Abdullah Hassan.Rencana Linguistik.com.

PENGANTAR LINGUISTIK BAHASA MELAYU LAMPIRAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU | BMM 3107 44 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful