www .tuv.

com

1

2

3

Inspec ia tehnică complexă este o inspec ie independentă, multilaterală, îndeplinită de o ter ă parte, cu extindere asupra tuturor domeniilor atinse de proiectul în cauză.
• • • • • • • • • • • Construc ii Fluxul de materiale şi echipamente Structuri de o el Construc ia de echipamente Maşini rotative Furnale Instala ia de conducte Înregistrarea temperaturii Electricitate Controlul proceselor Izola ia

supraveghere tehnica îndeplinită de o ter ă parte independentă
4

Serviciile de inspec ie ter ă parte TÜV-Rheinland Serviciile de inspec ie ter ă parte TÜV-Rheinland

Evaluarea factorilor
• • Procese Produse

Asigurarea calită ii / Servicii de control al calită ii • Inspec ia procesului de fabrica ie conform planurilor de inspec ie a
calită ii • În atelierul producătorului, la locul de muncă • Inspectori experimenta i cu pregătire în domeniul fabrica iei şi al produsului

Servicii de furnizare
• Furnizare la locul de muncă sau în punct de livrare

• Sus inere activă în managementul timpului

5

Metode principale ale supravegherii tehnice: Scop: calitate conform contractului
• • • • • • Verificarea aptitudinilor participan ilor Supravegherea sudarii cu arc electric Supravegherea testelor cu raze X Supravegherea controlului calită ii Inspectarea statusului “as-built” /NC,PP,MC, HOS,./ Stabilirea şi emiterea declara iei de conformitate

Comentariu: In alte domenii am aplicat metode diferite in anumite aspecte dar identice ca metodologie.
6

Aprobări interna ionale - Europa
Europa: Europa: (ZLS) (ZLS) TR Group este înregistrat ca Organism notificat (0035) TR Group este înregistrat ca Organism notificat (0035) pentru trei directive noi de abordare în legătură pentru trei directive noi de abordare în legătură cu echipamentul sub presiune cu echipamentul sub presiune - -SPVD (87/404EEC) : :Directiva vaselor simple sub presiune SPVD (87/404EEC) Directiva vaselor simple sub presiune

- -PED (97/232/EC) : :Directiva echipamentului sub presiune PED (97/232/EC) Directiva echipamentului sub presiune - -TPED (99/36/EC) : :Directiva echipamentului sub presiune transportabil TPED (99/36/EC) Directiva echipamentului sub presiune transportabil

ările mari încă mai folosesc codurile locale PE ările mari încă mai folosesc codurile locale PE (adoptate conform cerintelor directivelor), (adoptate conform cerintelor directivelor), cum ar fi Codap (Fran a) , ,PD 5500 (UK), cum ar fi Codap (Fran a) PD 5500 (UK), AD-2000 (Germania) and Raccolta (Italia) AD-2000 (Germania) and Raccolta (Italia) În general (în combina ie cu Anexa I IaaDirective respective, În general (în combina ie cu Anexa Directive respective, de ex. PED 97/23/EC) codul ASME poate fi folosit luând de ex. PED 97/23/EC) codul ASME poate fi folosit luând in considerare câteva cerin eeadi ionale in considerare câteva cerin adi ionale ările scandinave folosesc în mare parte EN 13445 ările scandinave folosesc în mare parte EN 13445 pentru vasele sub presiune nesupuse la flacără pentru vasele sub presiune nesupuse la flacără
7

Din atelier – la pornire “Înaltă calitate” Din atelier – la pornire “Înaltă calitate”
Inginerie detaliată Aprobarea proiectului

Fabrica ie

Livrare

Depozitare Construc ie Operare / Între inere

8

Supravegherea tehnică complexă
• Construc ia, • Fabricarea şi instalarea structurilor de o el, • Ansamblul de instala ii şi echipamente, • Construirea si montarea instala iilor de cracare, • Producerea şi instalarea de conducte, • Instala ie de transmisie în domeniul energetic (agen i termici), • Instalarea instrumentelor si a sistemului de control al procesului, • Controlul calită ii în depozit • Documenta ia tehnică

9

Inspec ia Inspec ia preliminară preliminară

Inspec ia Inspec ia materialelor materialelor

Inspec ia Inspec ia produsului produsului

Evaluarea globală a conformită ii (GCA) Evaluarea globală a conformită ii (GCA) Estimarea globală a Estimarea globală a certificării certificării conform indica iilor UE conform indica iilor UE
98/37/EC (MD) • •98/37/EC (MD) 89/336/EEC (EMC) • •89/336/EEC (EMC) 73/23/EEC (LVD) • •73/23/EEC (LVD) 2000/14/EC (Noise) • •2000/14/EC (Noise) 97/23/EC (PED) • •97/23/EC (PED) 87/404/EEC (SPVD) • •87/404/EEC (SPVD) 94/9/EC (ATEX) • •94/9/EC (ATEX) 10

Supravegherea Supravegherea construc iilor complexe construc iilor complexe

Activitatea de construc ie Activitatea de construc ie Construc iastructurilor de o el Construc iastructurilor de o el Construc ia rezervoarelor Construc ia rezervoarelor

Evaluarea aptitudinilor companiilor participante la proiect • Cerin e de bază
sunt evaluate pozitiv
ISO 9001; EN 729; EN 287; EN 15614; EN 473; EN 17025 etc./ Majoritatea companiilor

• Cerin e suplimentare / un exemplu tipic:
97/23/PED/ numai cîteva companii sunt evaluate pozitiv

• Cerin e specifice proiectului / cerin e speciale ale
companiei care pune la dispozi ie tehnologia/ Companiile nu sunt evaluate de obicei pozitiv / prevederi necunoscute lor în prealabil
11

Reguli principale ale procedurii
• • • Reguli ale procedurii de supraveghere a activită ilor tehnice
şi pentru toate domeniile:

Planul general de supraveghere tehnică -text Plan de supraveghere tehnică

-tabel • Ordinea neconformită ilor -Foaie de Excel • Puncte critice Succesiunea supravegherilor -software • Verificarea conformită ii – listă de întrebări + software Constructorul ca şi proiectantul trebuie să posede aprobarea documentelor cerute de către TÜV înainte utilizării acestora!
12

Care este rezultatul pregătirii incomplete a unei companii?
• Întârziere la începerea lucrului, executare inadecvată • Probleme constante privind calitatea • Intrarea în conflict cu organismele de inspec ie şi constructor • Amînarea termenului limită • Cheltuieli suplimentare /repara ii, costuri de implicare/ • Probleme financiare grave /penalizări, obstacole financiare etc./
13

Aceeaşi importan ă acordata dispozitivelor tehnice ca şi resurselor umane.

14

Solu ii? În faza de pregătire a proiectului, compania va îndeplinii cerin ele suplimentare şi cerin ele specifice ale proiectului /1/
• TÜV, alături de constructor, predă cerin ele suplimentare si prevederile speciale ale proiectului şi aduce la cunoştin ă companiei aşa numitele reguli. • Pentru pregătirea documentelor de bază ale proiectului
/procedurile privind tehnologia de fabrica ie şi construc ie, controlul calită ii şi instruc iunile de inspec ie, planurile de supraveghere etc./

• TÜV acordă asisten ă tehnică şi participă la cerere, conform contractului
15

În faza de pregătire a contractului compania va îndeplini cerintele suplimentare şi specifice proiectului /2/
• TÜV aprobă documentele complete prin supravegherea tehnică de exemplu, dacă 97/23/EC va fi aplicat proiectului, atunci TÜV, ca organiza ie cerificată, poate să participe, la cererea companiei constructoare • TÜV, ca ter ă parte independentă, certifică conformitatea companiei conform cerin elor de bază, suplimentare şi specifice proiectului pentru proiectul în cauză.
16

„Model de Certificat”

17

Sistemul de angajare a sudorilor
Principiu: Controlul calită ii sudurii se va concentra asupra sudorilor
Sudori califica i conform EN 287-1 Sudori care au fost testa i conform unei reglementări speciale Inspec ii obligatorii ale primelor trei suduri la începutul lucrului Inspec ii obligatorii ale primei săptămâni de sudare In cazul greşelilor, inspec ia obligatorie a doua imbinări de sudură, Apoi se recomanda extinderea inspec iei asupra a 100% din îmbinările de sudură

www.tuv.com

18

18

Condi iile minime care trebuie îndeplinite de sudori pentru începerea lucrului Numai sudorilor cu un certificat valabil de sudor şi test special de lucru
(în privin a materialului, a procedurii şi mărimii)

li se permite să înceapă munca la proiectul în caz. La proiect, sudorii sunt obliga i să poarte o emblemă valabilă. Dacă nu există emblemă, munca acestuia trebuie oprită.
www.tuv.com
19
.

19

Exemplu de cerin e pentru o probă
Pe lângă con inutul din EN 287-1 următoarele cerin e vor fi îndeplinite: • Pozi iile PF, FC în cazul conductelor mici • axul pozi iei PF va fi la 60 cm de sol • Nu se permit repara ii • EN 25817 clasa B + ∆( includerile W nu sunt permise, rădăcina va fi pătrunsă complet) • Sudura de o singură trecere nu este permisă /aplicabil şi în cazul construc iilor/
www.tuv.com
20

20

Calitatea sudurii
• • • • • • În procesul de sudură vor fi îndeplinite următoarele in cazul fiecărui sudor: Fiecare sudor va fi calificat si instruit pentru a participa la activitatea zilnică de sudat Inginerul de sudură şi personalul de supraveghere tehnică vor verifica sudorul în permanen ă, de câteva ori pe zi Îmbinările de sudură vor fi supuse săptămânal unor testări nondistructive arbitrare Documentarea fiecărei îmbinări complete de sudură va fi la zi si completă /Tratament cu căldură, preîncălzire, protec ie împotriva ploii şi a
vântului etc./

Pe baza statisticilor rezultate din munca zilnică a sudorului, ac iuni corective vor fi ini iate Abaterile de la procedură şi neglijen a fragrantă vor fi examinate imediat iar sudorul responsabil pentru acestea îşi va înceta activitatea!

www.tuv.com

21

21

Teste cu raze X
• Va exista o regulă privind caracterul constant specific proiectului după cum urmează: • O calitate a imaginii „B” conform EN 1435 • Cerin e de nivel „B” conform EN 25817 • Marcarea filmului, identificarea îmbinării de sudură şi documenta ia vor fi de asemenea constante.

www.tuv.com

22

.

22

Îmbunătă irea testării cu raze X
• TÜV oferă instruirea de bază şi cea suplimentară a testării personalului companiei / 97/23/EK/ • In practica testării, expertii TÜV vin în întâmpinarea necesită ilor companiei cu propuneri teoretice şi tehnice, privind testarea • TÜV ajută la selectarea laboratorului acreditat în termenii specifici ai proiectului după cum se specifică în comandă • TÜV îndrumă în achizi ionarea de instrumente noi • TÜV oferă sprijin pentru validarea noilor metode de testare • TÜV organizează cursuri speciale pentru procurarea testării şi evaluarea cunoştin elor
23

Critica privind controlul calită ii construc iei /QC/
• Pe baza experien ei acumulate din proiecte, punctul cel mai “vulnerabil” al unei companii este activitatea de QC • Din nefericire, majoritatea exper ilor QC nu sunt bine instrui i şi nu au experien ă • Documenta ia finală este pregătită cu întârziere şi con ine multe greşeli • Munca unui QC însemna în cazul multor companii termene limită nerespectate şi executare întârziată şi astfel probleme cu plă ile /Problemele sunt exprimate în cifre în tabelul următor/

www.tuv.com

24

24

Demonstrarea „problemei QC” în cifre

www.tuv.com

25

25

Solu ii pentru „problema QC”
• TÜV organizează certificări pentru controlorii calită ii, operatori NDT pentru companii, la necesitate • TÜV oferă consiliere şi participă la stabilirea şi crearea unui sistem complet al companiilor de documentare a controlului calită ii • TÜV, împreună cu cerin ele speciale ale proiectului sus ine reorganizarea şi pregătire QC-ului.

26

Posibilitatea de introducere a unui sistem de monotorizare în proiect • • • • Sistem de eliminare a punctelor critice Tratarea şi eliminarea neconformită ilor Crearea unor sisteme de transmitere Monitorizarea atingerii termenelor limită a proiectelor • Participare la rezumarea opera iunilor de testare Servicii suplimentare posibile: • Emiterea unei Evaluări globale de conformitate (GCA) pentru proiect
27

Inspec ia procesului statusului “as-built” al proiectului
• • • • • • • • • Acceptarea şi înregistrarea isometriei Acceptarea şi înregistrarea pierderilor de presiune Inspec ia documenta iei “as-built” Eliminarea şi înregistrarea neconformită ilor Eliminarea şi înregistrarea punctelor critice Supravegherea şi înregistrarea Inspec ia completărilor de ordin mecanic /MC/ Sistem de transmitere a documentelor /HOS/ Acord global de conformitate / GCA /
28

Sumar (1.)
• În cadrul evaluării, numai companiile bine pregătite pot func iona într-un mod profitabil şi de succes • Şansele de succes sunt mult mai mari în cazul în care companiile sunt deja familiarizate cu cerin ele şi dacă îşi creează sistemul specific proiectului înainte de începerea activită ii • TÜV Rheinland ajută la pregătire prin: -informarea companiei în legătură cu cerin ele proiectului -oferă companiei cele necesare pentru implementarea proiectului Organizează pregătirea şi instruirea personalului /sudori, controlori ai calită ii, inspectori material/ şi după nevoie, organizează şi testarea acestora
www.tuv.com
29

29

Sumar (2)
• Evaluarea capabilită ilor este certificată de un al treilea partener independent • O declara ie de conformitate completă (GCA) conform căreia proiectul este sigur şi profitabil • Supravegherea tehnică complexă bine executată este baza continuării activită ii şi a controlului factorilor de risc/ RBIM/
30

Proiect complet! Începutul activită ii!
Risk Based Inspection & Mentenance procedure for EU industry

Între inerea sus ine o activitate necostisitoare şi sigură! Nu există un ciclu de via ă a managementului fără stausul „o”! Nu întârzia i cu inregistrarea statusului „o” la proiect!!

31

Vă mul umim pentru aten ia acordată.

Dl. Fulga Doru Divizia de servicii industriale Mobil: +400728777851 E+mail: doru.fulga@ro.tuv.com

www.tuv.com

32
.

32

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful