v

SULIT
NO. KADPENGENALAN ANGKA GILIRAN

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARANMALAYSIA 2OO8
PHYSTCS Kertas 2 Nov./Dis.
^l z,

453u2

Jam

Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada petak yang disediakan.
2. Kertas soalan dalam dwibahasa. ini adalah Sahagian Soalan

Untuk KegunaanPemeriksa Kod Pemeriksa:
Markah Markah Penuh Diperoleh

3. Soalan dalam bahasa Inggeris mendahului soalan yang sepadan dalam bahasa Melayu. 4. Calon dibenarkan meniawab keseluruhon atau sebahagian soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu. 5. Colon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.

I

4 5 7 7 7 8

2
3 A 4 5 6 7 8 B C 9

10

t2
20 20 20 20

10
11

t2
Jumlah

Kertassoalan mengandungi halaman ini 40 bercetak
453112 @ 2008Hak cipta Kerajaan Mataysia

ll.ihat sebelah SULIT

iltillilil||il

SULIT

2

4$U2

The following information may be useful.The symbols havetheir usualmeaning. Maklumat berihtt mungkin berfaedah.Simbol-simbolmempunyai maknayang biasa. u l .u I ar c y.= sini r sinr 2 3 4 v2 =tt2 +Z a s L7 ' s =M+!at2 2 Momentum= nv 18 19 ' = realdepth aPParentdePth

_ dalamnyatadalamketara

5 F = ma l rl 6 Kineticenergy Tenaga I kinetik 7
l. t

T=i*i Linearmagnification / Pembesaran linear, * =! u

Z*r-

GravitationalpotentialenergyI Tenagakeupayaangraviti = mgh 20

u=.f I

8

Elasticpotentialenergy/

Tenaga keupayaan kenyal : ;Fx z
9 Power, P-energy ti me

I

2r t.=2 D
22 23
24 25

e= It E=VQ
V: IR

tennon Kuasa- P -&fiaga masa

power/ Kuasa, p = IV

l0 ll 12 13

'o=!V p=7 Pressure Tekanon, I
FArr/

26 27 2g

g=10m s- 2 {l = 3 Nr Yp Efficiency/Kecekapan

Pressure Tekanan,p = hpg I HeatI Haba, Q=mc|

t4 HeatlHaba,e=mt
15 PV =constant/p emalar * 29

=ffixlooYo
E =mc2

r r.r

T

30

c= 3' Ox108ms- l

453112

@ 2008Hak CiptaKerajaan Malaysia

SULIT

U
SULIT

3 BLANTKPAGE HALAMAN KOSONG

453u2

A$Ln

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll.ihat sebelah SULIT

E

For Examiner's Use

SULIT
SectionA Bahagian A 160marksl [60 markah] Answerall questions this section. in Jawabsemuasoalandalam bahagianini. 1

453u2

Diagram 1 showsa slinky springbeing movedleft and right continuously. Raiah I menunjukkan spring slinki digerakkansecara berterusanke kiri dan ke kanan. Directionof wavepropagation Arah perambatangelombang

Fixed end Hujung tetap

Risht Kanan

Horizontalplane Satah mengufuk Diagram 1 Rajah I

(a) Complete the sentencebelow by ticking (./) the correct box. Lengkapkan ayat di bawah dengan menanda (/) dalam kotak yang betul.

The wave produced by the slinky spring is a Gelombang yang dihasilkan oleh spring slinki adalah

transYerse wave. gelombangmelintang.

r(a)

longitudinalwave. gelombangmembujur.

n r

fl mark) [l markah]

r(b)

(r) On Diagram 1, mark 'X' on any one of the crestsof the wave. Pada Rajah I, tandal(nn 'x' pada mana-rnana satupuncak gelombangitu. ll markl ll markahl

453u2 @ 2008 Hak Cipta KerajaanMataysia

SULIT

v
SULIT 5

4531t2

(c) Complete the following sentenceby underlining the correctphrase in the bracket. Lengkapkan ayat berikut dengan menggariskan frasa yang betul di dalam kurungan.

For Examiner's Use

the sameas sama
The direction of the hand movement is Arah pergerakan tangan adalah

oppositeto bertentangan perpendicular to berserenjang

the direction of the wave movement. dengan arah pergerakan gelombang.

ll markl $ markahl by @ What is transferred the wave? Apakah yang dipindahkanoleh gelombangitu? ll markl ll markahl

m

r(d)

453112

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll"that scbolnh SULIT

fE

Total A1

For Examiner's Use

STJLIT
2

453u2

mirror. Diagram2.1 showsthe imageof the A pencil is placedin front of a concave pencil in the mirror. Sebatangpensel diletakkan di hadapan sebuah cermin cekung. Rajah 2.1 inej penselpada cermin itu. menunjukkan

, rtJi,:,, :

Concavemirror Cermin cekung

Pencil Pensel Diagrarn2.1 Rajah 2.1 (a) Namethe phenomenon involved in the formation of the image.

tE tE
2(b)

2(a)

Namakanfenomenonyang terlibat dalam pembentukanimej itu. ll marlcl $ narkahl (b) The imageis uprightand magnified. Stateone other characteristic the image. of Imej itu adalah tegak dan diperbesarlcan. Nyatalran satu lagi ciri imej itu. ll markl [l markahj

453112

Mataysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SULIT

v SULIT

4s3u2

(c) Diagram2.2 showsan incomplete diagram.C is the centreof curvatureand ray F is the principalfocus. Completethe ray diagramto show how the imageis formed. rajah sinar yang tidak lengkap. C ialah pusat Rajah 2.2 menunjukkan dan F ialah fokus utama. kelengkungan Lengkapkanrajah sinar itu untuk menunjukkanbagaimanaimej terbentuk.

For Examiner's Use

Concave mirror Cermin cekung

Diagram2.2 Rajah 2.2 13 marksl [3 markah]

2(c)

Total

453112

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll.ihat sebelah SULIT

G

A2

For Examiner's Use

SULIT 3 circuits. of Diagram3.1 andDiagram3.2 showtwo photographs electrical dua Rajah 3.I dan Rajah 3.2 menunjukkan fotograf litar elektrik.

453u2

Diagram 3.1 Raiah3.1
3(a)

Diagram3.2 Rajah 3.2

G

(a) Which diagramshowsa parallel circuit? Rajah yang manakahmenunjukkan litar selari? U markl lL markahl in (b) Draw an electricalcircuit diagramfor the photograph Diagram3.1. Lukis rajah litar elektrik bagifotograf dalam Rajah 3.1.

s(b)
f2 marksf 12 markahl

453112

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SULIT

v
SULIT

453u2

For Examiner's Use

of (c) Diagram3.3 showsan electricalcircuit. Assumethat the internalresistance the battery is negligible. Rajah 3.3 menunjukkansatu litar elektrik. Anggap rintangan dalam bagi bateri boleh diabaikan.

12v

10cl
Diagram3.3 Rajah 3.3 (i) Calculatethe effective resistance the circuit. of bagi litar itu. Hitung rintangan berlresan

3(c)(i)

12marhsl [2 markah]
(ii) What is the readingof the ammeter? Berapakahbacaan ammeteritu?

453112

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

lL marlcl lI markahl ll,ihat sebelah SULIT

tE

3(cXii)

For Examiner's Use

SULIT

10 (iii) One of the 10 Q resistors removedfrom the circuit. is to reading? What happens the arnmeter Satu daripadaperintang I0 {l dikeluarkandari litar itu. Apakahyang berlaku kepada bacaan ammeteritu? lI markl ll markahl

3(c[iii)

t-;

Total

G

A3

453t12

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SULIT

U
SULIT 4 l1

453u2

to Diagram 4.1 showsa computerbattery chargerconnected a 24OVa.c.power Y. supply.The batterychargercontainsbox X and box yang disambung kepada pengecas bateri kornputer sebuah Rajah 4.1 menunjukkon kotak X dan kotak Y. itu mengandungi bateri bekalankuasa 24OYa.u.Pengecas

For Examiner's Use

Diagram 4.1 Rajah 4.1
(a) The function of the component in box X is to lower the voltage from

24OYa.c.to 20Va.c. Fungsi komponen di dalam kotak X adalah untuk menurunkan voltan daripada 240Ya.u. kepada 20Ya.u. (i) Name the component in box X. Namakan komponen di dalam kotak X.

a@)G)

ll markf, U markahl in (ii) Explainwhy a.c.and not d.c. is supplied Diagram4.1. Terangkanmengapaa.u. dan bukan a.t. yang dibekalkan dalam Rajah4.1. a(aXii)

lI markl lI markahl

E

(iii) S ta te th e p h ysi cs concept which explains how the component in box X works. di komponen dalam a(a)(iii) bagaimana Nyatakankonsep Jizik yang menerangkan kotak X berfungsi. ll markl lI markahl

m

453L12

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll.ihat sebelah SULIT

For Examiner's Use

SULIT

12

453u2

(b) The efficiencyof the component box X is 80%. in Calculate input currentwhenthe outputpoweris 65W. the Kecekapankomponendi dalam kotak X ialah 80o/o. Hitung arus input apabila kuasa output ialah 65W.

4(b)

G

[2 marks] [2 markah] (c) Box Y contains four identical electronic componentsto change a.c. to d.c. On Diagram 4.2, d ra w t h e e le c t ro n ic c o mp o n e n t s in t h e co l o u r e d circles provided. Kotak Y mengandungi empat komponen elektronik yang serupa untuk menukar a.u. kepada a.t. Pada Rajah 4.2, lukis komponen elektronik tersebut di dalam bulatan berwarna yang disediakan.

a@)

G
t_ _

r

Total A4

Diagran 4.2 Rajah 4.2 f2 marksl 12 markahl
453112 @ 2008Hak cipta Kerajaan Mataysia

SULIT

t
SULIT 5 13 4531t2 Diagram 5.1 showstwo boys pushing a large box. After sometime, the box still remainsstationary. Rajoh 5.1 rnenunjukkan dua arang budak lelaki sedangmenolak sebuah kotak yang besar. Selepas beberapa ketika, kotak itu tnasih berado di dalam keadaanpegtn.
For Examiner's Use

Diagram 5.1 Rajah 5.1 Diagram 5.2 shows an aircraft moving forward with a uniform velocity at a constantheight. Rajah 5.2 menunjukkan sebuahlcapalterbang bergerakke hadapandenganhalaju seragampada suatu ketinggian yang tetap.

<F3 F4

Diagram5.2 Rajah 5.2 {a'l Basedon the situationin Diagram5.1 and the situationin Diagram5.2, Berdasarkansituasi dalam Rajah 5.1 dan Rajah 5.2, (i) state similarities about the magnitudesand directions of the forces F, and F2, F3 and Fo. nyatakan kesamaantentang rnagnitud dan arah bagi daya-daya
F, dan F2, F3 dan Fo. Magnitudes I Magnitud:

s(cXi)

Directions lArah: {2 marksl [2 markahl

4531i2

o 2008 ltak cipta KeiajaanMataysia

ll,ihat sebelah SULIT

-'--

For Examiner's Use

SULIT

14 (ii) What is the net force in both situations? Berapakahdaya bersih bagi kedua-duasituasi?

453u2

t-

s(a)(ii)

ll markl [1 markah] (i i i ) B a se d o n the answer sin 5( a) ( i) and S( a) ( ii) , name the phy s i c s concept involved. Berdasarkanjawapan di s(a)(i) dan S(a)(ii), namakan konsepfizik yang terlibat.

s(a[iii)

[1 mark] ll markah) (b) (i) Another aircrafthasF, greaterthan Fo. Describethe motion of this aircraft.

s(rxi)

suatu 4pot terbang lain mempunyaiFr lebih besar doripada Fu. Terangkan pergerakankapal terbang iii. fl mark] [1 markoh] (ii) Explain the answer 5(6Xi). in jawapan di S(b)(i). Terangkan

tE

s(DXii)

12 marlcsl [2 markah]

fE

Total A5

453U2

@ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia

SULIT

U
SULIT 6 15

453u2

Each Diagram6.1 and Diagram6.2 showtwo circuitswith identicalcomponents. diode. a circuit containsan ammeter, cell and a semiconductor

For Examiner's Use

dua litar dengankomponen-komponen Rajah 6.1 dan Rajah 6.2 menunjukkan yang serupa. Setiap litar itu mengandungisatu ammeter, satu sel dan satu diod semikonduktor.

Diagram6.1 Rajah 6.1 (a) Give one exampleof a semiconductor material. Beri satu contoh suatu bahan semikonduktor.

Diagram6.2 Rajah 6.2
6(a)

(b) ObserveDiagram6.1 and Diagram6.2. PerhatikanRajah 6.1 dan Rajah 6.2. Statethe differencebetween: Nyatakanperbezaandi antara; (i) The connection the diodes. of Sambungan diod itu.

lI marlcl lI markahl

tE

6(bxi)
ll markl fl marknh]

(ii) The readingof the ammeters. Bacaanammeteritu.

6(DXii)

] markl ll markahl
453112 Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah SULIT

For Examiner's Use

sulrT

16

4s3u2

(c) Give two reasonsthat causethe differencebetweenthe reading of the ammetersin Diagram6.1 and in Diagram6.2. perbezaan Beri dua alasanyang tnenyebabkan antara bacaanarntneter dalam Rajah 6.1 dan Rajah 6.2.

6(c)

G
6(d)

1.

2.
[2 marksl 12 markahl in @ Basedon the answers 6(b) and 6(c), what is the function of the diodes in these circuits? jmvapan di 6(b) dan 6(c), apakah Berdasarlrnn fungsi diod dalam litar-litar ini?

E

[1.markl fl narkahl (e) Diagram 6.3 showsthe output signal displayedon the screenof a cathoderay (CRO) when a diode is connected an a.c. power supply. oscilloscope to Rajah 6.3 menunjukkan isyarat outputyang dipoparkanpada slcrinosiloskop (OSl() apabila sebuah diod disambungkankepada bekalan sinar katod kuasaa.u,

Or$putsignal Isyarat output

Diagram6.3 Rajah 6.3 Explain why the output signalis produced shown. as Terangkanmengapaisyarat output dihasilkan seperti yang ditunjukkan.
6(e)

TE TE
Total A6

12marksl
[2 markah]
@ 2008Hak cipta Kerajaan Malaysia

453112

SULIT

0
SULIT 7 L7

453u2

Diagram7.1 showsa hydraulicsystem.A force F is exertedon the small piston. satu sistemhidraulik. Suatudaya F dikenqkanke atas Rajah 7.1 rnenunjukkan ombohkecil.

For Examiner's Use

Smallpiston Ombohkecil

Largepiston Ombohbesar

oil
Minyak

Diagram7.1 Rajah 7.1 (a) (i) Namethe principleinvolvedin this hydraulicsystem. Namakanprinsip yang terlibat dalam sistem hidraulik ini

7(a)(i)

lL markl lL markahl (ii) Compare pressure point P and at point Q. the at Bandingkantekananpada titik P dan pada titik Q. U markl lL markahl
7(a)(ii)

453112

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah SULIT

a-

For Examiner's Use

SULIT

18

4s3u2

(b) Diagram?.2 showsa hydraulicjack in a car sefvicecentfe. Rajah 7.2 menuniukkan hidraulik di suatu pusat servis kereta. iek Load Beban Vent Bukaan Oil reservoir Takunganminyak ValveA Injap A valve Release Injap pelepas Diagrarn7.2 Rajah 7.2 A force of 50N is exertedon the small piston when the handle is pushed areasof the small piston and the large piston are down. The cross-sectional 0.04m2and 0'8 m2 resPectivelY. Satu daya SAN bertindak ke atas omboh kecil apabila pemegangditolak ke bowih. Luas keratanrentasombohkecil dan ombohbesar masing-masing adalah0'04m2 dan O'8rtf. exertedon the oil in the hydraulic jack. (i) calculate the pressure Hituug tekananyang bertindak ke atas minyak dslam jek hidraulik itu.

Handle Pemegang

Smallpiston Ombohkeci

Large piston Ombohbesar

oil
Minyak Valve B Injap B

7(rxi)
[2 marksl 12 markahl (ii) Calculatethe force that the oil exerts on the large pistonHitung daya yang dikenakanoleh minyak ke atas omboh besar itu'

?(rxii)
ll marlcl ll markahl SULIT

453112

Malavsia @ 2008Hak cipta Kerajaaa

J
SULIT (c) Based on Diagram 7 .2,
Berdqsarkan Raiah 7.2, (i)

19

453u2

For Examiner's Use

explain how the handle is used to lift the load to its maximum height, terangkan bagaimana pemegang digunakan untuk mengangkat beban itu pada ketinggian maksimum,

7(cXi)

12marksl [2 markahl
(ii) explain one modification to the large piston that enables the jack to lift a heavier load, teranglron sctfirpengubahsuaian kepada omboh besar untuk membolehkan jek itu mengangkat beban yang lebih berat,

7(cXii)

12marksl 12markahl
(iii) state how the load is lowered without using the handle. nyatakan bagaimana beban itu diturunkan tanpa menggunakan pemegans. 7(c[iii)

II marlcf $ markahl

453L12

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll.ihat sebelah SULIT

tE

Total A7

For kaminer's Use

SULIT
I

2g

453u2

Diagram 8.1 showsa 500W electric heaterbeing usedto heata beakerof water on balance. a compfession Rajah 8.1 menunjukkansuatu pemanas elektrik 500W digunakan untuk satu bikar air di atas neraea rnampatan. memanaskan To power supply Ke bekalan kuasa

Elecfiic heater Pemanaselektrik

balance Compression Neraca mampatan

ffi
Diagram8.1 Rajah 8.1 lI markl U markahl

rE

8(s)

(a) Statethe energychangeinvolved when using the heaterto heat the water. Nyatakanperubahan tenagayang terlibat ketikapemanasitu dtgunakanuntuk air. memanaskan

453L12

Malaysia o 2008 Hak cipta Kerajaau

SULIT

I J
SULIT 2I

4s3u2

(b) The mass of water is 0'5 kg and the specific heat capacity of water of is 4200Jkg:log-1. The initial temperature the wateris 30oC. by the Calculate energyabsorbed the waterto reachits boiling point. Jisirn air ialah 0'5 kg dan muatan haba tentu bagi air ialah 4200Jkg-l"C-r. Suhuowal air ialah 30"C. Hitung tenagayang diserap oleh air itu untuk mencapaitakat didih.

For Examiner's Use

t2 rnarksl 12 markahl by (c) When the water is boiling, the readingof the compression balancedecreases kg 0.0125 in 60s. of Calculate specificlatentheatof vaporizadon the waser. the berkurangsebanyak0'0125kg Ketilrn air mendidih,bacaanneracotnampatan dalam masa 60s. Hitung habapendamtentupengewqpanbagi air itu.

tE

8(b)

12 marlcsl 12 narkahl

tE

8(c)

453112

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah SULIT

For Exaniner's Use

SULIT

22

453112

(d) e, R and S are three different hot plates.Thesehot plates are used to heat 'roti canai'. of Table 8 showsthe characteristics eachplate. ini Q, R dan S adalah tiga plat pemanasyang berbeza.Plat pemanas roti canai. digunakan untuk memanaskan ciri-ciri bagi setiapplat. Jadual 8 menuniukkan Hot Plates Specific heat caPacitY,c Plat Pemanas Muatan haba tentu, c og-r J kg-r Mass, rr Jisim, m kg 3.0 Power, P Kuasa, P

w

a
R S

390

600

900
400 Table 8 Jadual 8

2.5
4.O

I 200 900

of The initial temperature eachplate is 30 "C. reaches200 "C. The plates are?eadyto use when their temperature oC. Suhu awal setiapPlat ialah 30 Ptat-plat itu sedia untuk digunalmnbila suhuplat mencapai200"C.

453112

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SULIT

J
SULIT

23
Calculate the time taken to reach 200'C for each plate.

4531t2

For Examiner's Use

Hitung masa yang diambil untuk mencapai suhu ZOO"C bagi setiap plat. (i) Plate Q PIat Q

(ii) PlateR Plat R

(iii) Plate S PIat S

8(A

15 marksf 15 markahl (e) (i) Based on the answersin 8(d), which plate is the most suitable for heating 'roti canai'? Berdasarkan jawapan di 8(d), plat manakah yang paling sesuai untuk memanaskan roti canai?

G
8(eXi)

ll markl II markah) (ii) State one reason for the answer in 8(e)(i).
Nyatakan satu sebab bagi jawapan di 8(eXi).

8(eXii)

II markl ll markahl
Total A8

453112

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll.ihat sebelah ST]LIT

tE

SULIT

24 BLANK PAGE HALAMAN KOSONG

453112

@2008Hak cipta Kerajaan Malaysia

J
SULIT 25 SectionB Bahagian B l2O marlesl 120markahl from this section. Answeranyone question satu soalandaripadabahagianini. Jawabmana-man4 9 (a) Diagram 9.1 shows two identical steel balls placed onto spring M and The springs springN. Both springsareelasticand fixed to a horizontalsurface. pusheddown until the lengthsof spring M and spring N are the same. are by Diagram9.2 showsthe maximumheightsreached the balls when the hands are released. [Assumespring M and spring N are of the samematerial,samecoil diameter and sameoriginal lengthl Rajah 9.1 menunjukkandua bebola keluli yang serupa diletakkan di atas springM dan springN. Kedua-duaspring adalah kenyal dan dipasangpada permukaanmendatar.Spring-spring itu ditekan sehinggapanjang spring M dan spring N sama. yang dicapai oleh bebola-bebola itu tinggi maksimum Rajah 9.2 menunjukkan dilepaskan. apabila tangan lAndaikan spring M dan spring N adalah daripada bahan yang saml, diametergegelungyang sama dan paniang asal yang samaf

4531t2

453t12

Malaysia o 2m8 Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah SULIT

SULIT

Steelball Bebola keluli SpringM

Steelball Bebola keluli
ring N

Diagram9.1 Rajah 9.1

pring N

Diagram 9.2 Rajah 9.2

453112

@ 2008Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

)

SULIT

27 of (i) What is the meaning elasticity? Apakah maksudkekenYalan?

453tt2 ll markl lL markahl

of the (ii) UsingDagram9.1 andDiagram9.2,compare thickness the springwire by heightreached the balls. and the maximum of Relatethe thickness the springwire with the maximumheightof the ball of the between thickness the the regarding relationship a deduction to make marksl potentialenergyof the spring. 15 springwire and the elastic dawai Raiah 9.1 dan Raiah 9.2, bandingkanke,tebalan Menggunakan itu. yang dicapai oleh bebola-bebola malrsimum sprtig denganketinggian Hubungkaitkanketebalandawai spring denganketinggian m,aksimum tentanghubunganantara ketebalan kesimpulan membuat bebola-untuk dawai spring dengantenaga keupayaankenyal bagi spring' -[5 markahl in the (b) The forcesusedto compress springs Diagram9.1(a)andDiagramg.L(b) areF, andF, resPectivelY. spring dalam Rajah 9.I(a) Daya-dayayang digunakanuntuk memampatkan F, dan Fr. dan Rajah 9.1(b) adalah masing-masing F, (i) Compare and Fr. Give one reasonfor this answer. B a n d i n g ka n F td a n Fr . Beri satu sebabbagi iawaPan ini.
(ii)

12marksl 12markahl

Using Diagram 9.1 and Diagram 9.2, state the energy changesthat take until the ball reachesits placJfrom the moment the spring is compressed 12 marksf maximum height. Berdasarkan Rajah 9.1 dan Raiah 9.2, nyatakan perubahan tena'gayang berlaku dari ketika spring dimampatkan sehingga bebola mencapai t2 markahl ketinggian maksimum-

453112

Malavsia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll.ihat sebelah SULIT

v

SULIT

28

4s3u2

(c) Diagram 9.3 showsa pole vaulter performing a jump.

Rajah 9.3 menunjukkan seorang atlet lompat bergalah sedang membuatlompatan.

Diagram9.3 Rajah 9.3 physicsconcepts, Using appropriate explain the useof suitableequipmentand techniques improve his performance. to Your answershould include the following aspects: Menggunakan konseplizik yang sesuai, terangknn kcgunaanperalatan dan telcnikyang sesuai untuk memperbaiki pencapaianlompatan atlet itu. Jawapan anda hendaklah merangkumi aspek-aspekberiht: (i) Vaulter's attire Pskaian atlet (ii) Vaulter's movement Pergerakan atlet (iii) Pole used Galah yang digunakan (iv) Safety Keselamatan $O marksl ll0 markahl

453112

@ 20oBHat cipta Kerajaaa Malaysia

SI]LIT

t

SULIT

29

4s3ll2

emissionin 10 Diagram 10.1 and Diagram 10.2 show the deflection of a radioactive an electric field. pesongansatu pancaran radioaktif Rajah 10.Ldan Raiah IA.2 menuniukkan di-dalam suatu medanelekrik' emission Radioactive source Radioactive radioaktif Pancaran Sumberradioaktif

EHT YLT I 000v

Diagram10.1 Rajah l0.l emission Radioactive Pancaran radioaktif

Radioactivesource Sumber radioaktif

ETIT VLT 5000v

Plat logam Diagram10.2 Raiah 10.2 (a) What is the meaningof radioactivity? Apakah maksudkeradioaktifan? (D) Using Diagram 10.1and Diagram 10'2' Raiah IAJ dan Raiah LO'Z, Menggunakan (i) statethe chargeof the radioactiveemission' rryataknncas psncaran radioaWif itu' lL markl ll markahT ll marlcl ll narkahl

(ii) compare the voltage of the EHT and the deflection of the 12 marks\ radioactiveemission. bandingkanvoltan VLT denganpesonganpancaran radioaktif' 12 markahl ll,ihat sebelah
453112 Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SULIT

SULIT (c) Statethe relationshipbetween Nyatakan hubunganantara

30

\:-

4s3u2

(i) the voltage of the EHT and the strength of the electric field between the plates, ll markl voltan VLT dengan kekuatan medan elektrik di antara plat, lI markahl (ii) the strengthof the electric field betweenthe platesand the deflection of the radioactiveemission. tI markl kekuatan medan elektrik di antara plat dengan pesongan pancaran radioaktif. tl *orFohl @ Diagram 10.3 showsa type of nuclearreaction. Rajah lO.3 menunjukkan sejenis tindak balas nuklear.

-.i 6LU jn
6t€H j"

{(S+
j"

'38u
Diagram10.3 Rajah 10.3 (i) Name this type of nuclearreaction. Namakanjenis tindak balas nukleor ini.

'.?F
ll markl fl markahl

(ii) Explain how nuclearenergyis producedfrom the nuclear reaction shown in Diagram10.3. [3 marlcsl
Ter_a-ngkan bagaimana tenaga nuklear dihasilkan daripada tindak balas nuklear seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 10.3. [3 markahl

453112

@ 2008Hak cipta Kerajaan Malaysia

SULIT

oSULIT

31

453u2

(e) Diagram 10.4 showshow a radioactivesourceis handledby a student.

Rajah 10.4 menunjukkanbagaimana sumber radioahif dikendalikan oleh seorangmurid.

Diagram10.4 Raiah tO.A The method shown is not safe. Suggestand explain: Kaedah yang ditunjukkan adalah tidak selamat. Cadang dan terangkan: (i) The equipmentto be used in handling a radioactivesource. Peralatan yang digunakan dalam mengendalilransumber radioaktif. (ii) Modifications to the storing method to ensuresafe keeping of the radioactivesource. penyimpanan cara penyimpanan untuk memastikan Pengubahsuaian sumberradiooWif adalah selamat. (iii) Other precautions that need to be taken when handling a radioactivesource. Langkah berjaga-iaga lain yang perlu diambil sernasamengendalikan sumberradioaktif. ll0 marksl llA markahl

453112

Malaysia @2008Hak CiptaKerajaan

ll.ihatsebelah SULIT

SULIT

32 Section C Bahagian C [20 marks] [2Omarkah) Answeranyone question from this section. Jawabmana-mana satu soalandaripadabahagianini.

4s3u2

ll

Diagram 11.1 showsa light signaltravellingthroughan optical fibre madeof glass. Raiah lI.L menuryiukkary isyarat cahayayang bergerakmelalui gentian optik satu yang diperbuat daripada knca.

t lY

Glass Kaca

Air Udara Light ray Sinar cahaya

Inner core Terasdalam I Outer cladding Pembalut luar Diagramll.1 Rajah 1l.I

(a) Name the light phenomenon involved at y. Namakanfenomenoncahayayang terlibat di y.

$ marlQ II markah]

(b) (i) Statetwo from air into 9!3ngesthat happento the light ray when it passes the optical fibre at X. 12 marks.! Nyatakan dua perubahan yang berloku pada sinar cahaya apabila ia melalui dari udara ke gentian optik di x. li markohl (ii) Explain why the light ray follows the path shownin Diagram l1.l when it hits the wall of the optical fibre at y. t2 marksl Terangkan mengapa sinar cahql( mengikut lintasan seperti yong ditunjukkan dalam Rajah rr.r ketika mengena dindiig gentian kaca di Y. t2lnarkahl

453u2 @ 2008 Hak Cipta KerajaanMalaysia

SULIT

3

SULIT

33

4s3lt2

(c) The optical fibre in Diagram 11.1 can be used in telecommunications
and medicine. You are asked to investigatethe characteristicsof optical fibres for use in these fields as shown in Table 11. Gentisn optik dalam Rajah tI.l boleh digunalan dalam bidang komunikasi dan perubatan. Anda diminta untuk mengkaji ciri-ciri gentian optik yang digunakan dalam bidang-bidang ini sebagaimana ditunjukkan dalam Jadual 1I.

Optical Features of fibre optical fibre Gentian Sifat gentian optik optik

Comparison between refractive index of the Purity of inner core, n, and inner core Flexibility the outer cladding, zo Kelenturan Ketulenan Perbandingan antara teras dalam indeks biasan teras dalam, n,t d.an pembalut lua4 no
fti) no

P

Singletine optical fibres Gentian optik tunggal yang halus
Bundle of fine parallel optical fibres Berkas gentian optik halus yang selari

High Tinggi

Very high Sangat tinggi

a

fl o)

ni

Low Rendah

Low Rendah

R

Bundle of fine parallel optical fibres Berkas gentian optik halus yang selari Singlefine optical fibres Gentian optik tunggal yang halus Bundle of fine parallel optical fibres Berkas gentiqn optik halus yang selari

fri)

flo

High Tinggi

Very high Sangat tinggi

S

n i) n o

Low Rendah

High Tinggi

T

ho) fri

High Tinggi

High Tinggi

Table 11 Jadual Il
453112 Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll.ihat sebelah SULIT

SULIT

34

4s3lt2

Explain the suitabilityof eachfeatureof optical fibre in Table 11 for use in telecommunications medicine. and Determine most suitableopticalfibre itrat the is capable carryingthe largestnumberof signalssimultaneously. of [L0 marks] Terangkankesesuaian setiap sifat gentian optik dalam Jadual lr untuk digunakandalam bidang komunikasi.dan perubatan. Tentukan gt'nnin ipirn yang paling sesuai yang mampumembawa isyaratyang paling o7"yoi'ri[iro serentak.
Beri sebab bagi pilihan anda. Give reasonsfor your choice.

ll0 markahl

453u2 @ 2008 Hak Cipta KerajaanMataysia

SULIT

tt

I
SI.]LIT

35

453u2

(d) Diagram 11.2 and Diagram 11.3 show a ray of light passinginto glass and diamondrespectively. index: Glass- 1'50; Diamond= 2'42] fRefractive menunjukkan satu sinar cahaya Rajah IL.2 dan Rajah I1.3 masing-masing melalui kaca dan intan. llndelrsbiasan:Kaca = 1'50i Intan = 2'421

Glass Kaca Diagram11.3 Rajah ll.3

11.2 Diagram Rajah ll.2

(i) Calculate critical angleof diamondandof glass. the Hitung sudut genting bagi intan dan bagi kaca.

[2 marks] 12 markahJ

(ii) Copy Diagram 17.2 andDiagram11.3and complete path of the light the from eachobject. ray in glassand in diamonduntil it finally emerges 13 marksT Salin Rajah ll.2 dan Rajah Ll.3 dan lengkapkonlintasan sinar cahaya dalam kaca dan dalam intan sehinggacahayo itu akhirnya keluar dari setiap objek. 13 markahl

453112

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

ll,ihat sebelah SULIT

-

SULIT

36

4S3tt2

12 Diagram 12.1shows waves movingtowards harbour. a
Rajah 12.1.menunjukkan ombak sedangbergerakmenuju ke sebuahpelabuhan. Retainingwall penahan Tembok

Harbour Pelabuhan

-l
I

Waves Ombak

I
Diagram12.1 Rajah IZ.t

(a) (i) What is the meaningof diffraction? Apakah malcsud belauan?

} markl ll markahl

(ii) Draw the wave patternof the wavesafter passingthroughthe entrance of the harbour. marlc] [l Lukis corak gelombang bagi ombak itu selepasmelalui laluan masulc pelabuhan itu. ll markahl (b) The entranceis madewider to allow more ships to enter the harbour. Laluan masuk itu dijadikon lebih lebar untuk membenarkanlebih banyak pelabuhan. kapal memasuki lVhat is the effect on Apakah kcsan terhadap (i) the wavespassingthrough the entrance? gelombangyang melolui laluan rnasukitu? (i0 the harbour? pelabuhanitu? 12 marksl [2 markahl ll mark] lL markahJ

4531i2

@ 2008Hak cipra Kerajaan Malaysia

SULIT

t,
SI.JLIT

31

453u2

tc) Diagram 12.2 shows anothermodification to the harbour to overcomethe

heavy seatraffic problem.The wave patternproducedat the snfrancesis shown in Diagram 12.2. kepada,pelaluhqnuntuk satu lagi pengubahsuotan Rajah L2.2menunjukkan yang bertamb,ah. Cg1akgelombang mingatasi masalah laluan lcapal-kapal dalam Raiah 12.2. yang dihasittrandi laluan masukadalah seperti dituniuklcan Retainingwall penohan Ternbok

#*)
.)'

.'n
],A
\) ) )

Harbour Pelabuhan

x
/)

) t,

Diagram 12.2 Rajah 12.2

of by (i) The wavepatternformedis caused the superposition wavesfrom two coherentsources. 11.mark\ What is the meaningof coherentsources? Corak gelombangyang terbentuk adalah disebabkanoleh superposisi dari gelambang-gelombang dua sumberyang koheren. Apakah maksudsumberyang koheren?

lL markahT

(ii) Describethe movementof two similar ships that are locatedat A and B. 14marksl Explain your answer. Huraikan gerakandua buah kapal yang serupayang beradadi A danB. 14 marhahl Terangkan j awapan anda.

#3ln

e 200EHak cipta KerajaarMalaysia

ll,ihat sebelah SULIT

SULIT

38

4$ur

new location is @ A new harbouris to be built at a new location.The suggested

of eitherat a bay or a cape.Four modelsfor the structure the retainingwall are given.

of Table 12 showsthe locationand the characteristics the four retainingwalls. pelabuhanbaru hendakdibina di satu tokasiyang baru. Lokasi baru Sebuah dicadangkansamaada di teluk atau di tanjung. Empat model untuk struktur binaan tembokpenahan diberi. lolasi dan ciri-ciri bagi empat tembokpenahan itu. Jadual 12 menunjukkan Type of retaining wall Jenis tembok penahan Location of retaining wall Lokasi tembok penahan Structure of retaining wall Struktur temhokpenahan Height of Surface of retaining wall retaining Petmuhaan wall Ketinggian temboh penahan tembok penahan Uneven surface Permukaan yang tidak rata penahanbercerun Tembok Smooth surface Permukaan yang rats
Tembok penahan yang tegak

w

Bay Teluk

High Tinggi

X

Cape Tanjung

High Tinggi

Y

Bay Teluk penahan yang tegak Tembok

Smooth surface Permukaan yang rata

Low Rendah

Z

Cape Tanjung Slopingretainingwall penahan bercerun Tembok Table 12 Jadual 12

Uneven surface Permukaan yang tidak rata

Low Rendah

453t12

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SULIT

SI.'LIT

39

453112

in characteristic E xp l a i n th e b e stl o cationandthesuitabilityofeach wall to be used. the taute 12. Determine most suitableretaining ll0 marksl for Give reasons Yourchoice. setiap ciri dalam Terangkanlokasiyang terbaik dan kesesuaian Jaduai 12. Tentukai trilton yang paling sesuai untuk digunakan.
Beri sebab untuk Pilihan anda.

U0 markahl

END OF QI,]ESTION PAPER KERTAS SOALAN TAMAT

453U2

Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SULIT

SULIT INFORMATION FOR CANDIDATES MAKLAMAT UNTUK CALON

t_ 453u2

paperconsists three sections: 1. This question of SectionA, SectionB and SectionC. Kertas soalan ini mengandungitiga bahagian: Bahagian A, Bahagian B dan Bahagian C. in 2. Answer all questions SectionA. Write your answers SectionA in the spaces for paper. providedin the question Jawab semua soalan dalam Bahagian A. Tulisjawapan anda bagi Bahagian A pada ruang yang disediakandalam kertas soalan ini. 3. Answer one questionfrom SectionB and one questionfrom Section C. rWriteyour answers SectionB and SectionC on the 'helaiantambahan' for provided by tho invigilators. Jawab satu soalan daripadaBahagian B dsn satu soalan daripada Bahagian C. Tulisjawapan anda bagi Bahagian B dan Bahagian C dalam helaian tambahon yang dibekalkanoleh pengawsspeperilcsaan. 4. Show your working, it may help you to get marks. Tunjukkankerja mengira, ini membantu anda mendapatkan markah. your answer, crossout the answer 5. If you wish to change that you havedone.Then write down the new answer. jawapan, batalkanjawapan yang telah dibuat. Jika anda hendakmenukarsesuatu Kemudian tulis jawapan yang baru. providedare not drawnto scaleunlessstated. in 6. The diagrams the questions Rajah yong mengiringi soalan tidak dilukis mengikutskalq kecuali dinyatakan. 7. A list of formulaeis providedon page2. Satu senaraiformula disediakandi halaman 2. for 8. The marks allocated eachquestionor part questionare shownin brackets. Markah yang diperuntukkanbagi setiap soalan atau ceraian soalcn ditunjukkan dalam kurungan. questions SectionA, 30 minutes to to in 90 for 9. You areadvised spend minutes answer Section B and 30 minutesfor Section C. Anda dinasihati supayamengambilmasa 9Ominit untuk menjawabsoalan dalam Bahagian A,30 minit untuk Bahagian B dan 30 minit untuk Bahagian C. scientificcalculator. 10. You may usea non-programmable kalkulator saintifik yang tidak boleh diprogram. Anda dibenarkanmenggunakan 11. DetachSectionB and Section C from this questionpaper.Tie the'helaian tambahan'togetherwith this questionpaperand handin to the invigilator at the end of the examination. Ceraikan Bahagian B dan Bahagian C daripada kertas soalan ini. Ikat helaian kertas soalan ini dan serahkan kepadapengawas tambahan bersama-sarna peperilesaan pada akhir peperiksaan.
453112 Malaysia @ 2008Hak cipta Kerajaan

SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful