1.UVOD Za prognoziranje uslova u kojima će se preduzeće naći u budućnosti potrebne su velike količine informacija.

Poslovna vizija preduzeća, obim događaja, kratko vreme za donošenje odluka i potreba da se u svakoj situaciji donese najbolje moguće rešenje, povećavaju informacione potrebe menadžera i podstiču primenu informacionih sistema. Jedan od zadataka IS marketing menadžmenta jeste da svede rizik na najmanju moguću meru da će se donositi pogrešne odluke. Danas se problematikom organizovanja rada bave dve isprepletene i praktično nerazdvojive naučne discipline – nauka o organizaciji i nauka o menadžmentu, pri čemu se ova prva bavi izučavanjem, oblikovanjem i projektovanjem organizacione strukture organizacije, dok druga istražuje kako treba upravljati i rukovoditi takvom organizacijom da bi ona ostvarila svoje ciljeve na efikasan i efektivan način. Nauka o organizaciji bazira na podeli rada po horizontali, a nauka o menadžmentu na vertikalnoj podeli rada, s tim da su za uspešno funkcionisanje organizacije podjednako zaslužne i jedna i druga, S druge strane, horizontalna podela rada, poznatija pod nazivom „tehnička podela rada“, nije ništa drugo do podela rada unutar tri primarne funkcije vertikalne podele rada (funkcija upravljanja, funkcija rukovođenja i izvršna funkcija) na konkretne zadatke i zaduženja pojedinaca u procesu rada, kojom se u organizaciji obrazuje veći ili manji broj tzv. sekundarnih funkcija (za sekundarne funkcije koje čine strukturu izvršne funkcije češće se koristi naziv „poslovne funkcije“ – istraživanje i razvoj, proizvodnja, marketing, finansije i računovodstvo i dr.)

2.FUNKCIONALNI MODEL POSLOVA U PREDUZEĆU
1

Da bi se stvorilo moderno i fleksibilno preduzeće potrebno je kreirati takav poslovni sistem koji će obezbediti pouzdanost, konkurentnost, visok nivo poslovno proizvodnih rezultata, stalno inoviranje i poboljšanje kvaliteta u svim procesima i na svim nivoima. Karakteristike poslovno-proizvodnog okruženja su :  Veliki broj različitih funkcija,  Teško predvidivi događaji,  Široki asortiman proizvoda,  Česte promene i potreba za brzim prilagođavanjem,  Neblagovremene informacije,  Neodgovarajući nivo korišćenja savremenih sistema projektovanja ( CAD, CAM, CAPP, CAQ ), planiranja i upravljanja ( MRP ll, JIT ). Definisanje stabla poslova u preduzeću predstavlja stratešku odluku preduzeća i unjoj obavezno učestvuje top menađment. U sledećem tekstu opisaću stablo poslova dok za konkretne uslove i potrebe može da izgleda drugačije. Prilikom izrade stabla poslova na jednom nivou može biti maksimalno šest poslova, a ako ih ima više, to znači da niste dobro izvršili grupisanjeposlova. Stablo aktivnosti poslova preduzeća čini funkcionalni model poslovnog sistema koji se sastoji od :  upravljanja – podrazumeva niz radnji čiji je zadatak da usmerava sve poslovne aktivnosti ka cilju poslovnog sistema.Upravljanje polazi od odlučivanja i planiranja, preko obezbeđenja kvaliteta, do upravljanja resursima.  računovodstva i finansija – definiše se preko finansijske operativepodrazumeva obradu finansijskih dokumenata, obračun ukupnih primanja radnika, poslove sa gotovim novcem, odnose sa bankama, i računovodstva – podrazumeva izradu i održavanje kontnog okvira šifarnika i pravilnika, izradu i kontiranje naloga za knjiženje, evidenciju promena glavne knjige, evidenciju promena u pogonskom knjigovodstvu, kontrolu ispravnosti knjiženja, izradu obrasca periodičnog i godišnjeg računa.  marketinga – obuhvata istraživanje, razvoj, prodaju, snadbevanje i upotrebu proizvoda.  proizvodnja – obuhvata planiranje i pračenje proizvodnje, kontrolisanje i ispitivanje i upotreba proizvoda. 3.POSLOVNI PROCES – UPRAVLJANJE KADROVIMA Poslovnim procesom ’’Upravljanje kadrovima’’ uspostavljaju se veze između procesa : praćenje organizacione strukture, obezbeđivanje potrebnih kadrova i dosije zaposlenog. Uokviru ovog poslovnog procesa potrebno je definisati dekompozicioni dijagram (Slika 2.) kojim se uspostavljaju horinzotalne veze između procesa. Na slici 2. Prikazane su nasleđene sa višeg nivoa granične strelice dok korišćenjem internih strelica izvršiće se povezivanje procesa između sebe. Imajući u vidu sliku 2. U daljem tekstu razmatraće se detaljno odgovarajuci procesi.
2

USED AT:

AUTHOR: LJUBIŠA OBRADOVIC PROJECT: UPRAVLJANJE KADROVIMA NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DATE: 25.11.2008 REV: 25.11.2008

WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION

READER

DATE CONTEXT:

TOP

Zakoni i propisi

Predlog za organizacionim promenama Odluke organa upravljanja Rešenje državnih organa Evidencije o diciplinskim merama Informacije o obuci za kvalitet 0 0 Informacije iz osiguranja zaposlenog Ugovor o radu ( i anex )

UPRAVLJANJE KADROVIMA

Informacije za planiranje iz upravljanje kadrovima

NODE:

TITLE:

UPRAVLJANJE KADROVIMA

NUMBER:

A-0

Slika 1. Dijagram konteksta
3

USED AT:

AUTHOR: LJUBIŠA OBRADOVIC PROJECT: UPRAVLJANJE KADROVIMA NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DATE: 25.11.2008 REV: 26.11.2008

WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION

READER

DATE CONTEXT:

A-0

Zakoni i propisi

Predlog za organizacionim promenama PRACENJE ORGANIZACIONE STRKTURE 0 Zahtev za popunu radnog mesta 1 Akt o sistematizaciji

Prijava o slobodnom radnom mestu ( E-3 )

Obrazac E-3 OBEZBEÐIVANJE POTREBNIH KADROVA 0 Odluka o prijemu 2 Ugovor o radu (i anex) Rešenje o rasporedjivanju Potvrda o radnom odnosu Ugovor o radu ( i anex ) Informacije za planiranje iz upravljanje kadrovima

Odluke organa upravljanja Rešenje državnih organa Evidencije o diciplinskim merama Informacije o obuci za kvalitet Informacije o strusnom osposobljavanju 0

DOSIJE ZAPOSLENOG

Broj kontakt memorije Rešenje o odsustvu i odmorima Inf. o prestanku radnog odnosa Informacije iz osiguranja zaposlenog 3

NODE:

TITLE:

UPRAVLJANJE KADROVIMA

NUMBER:

A0
Slika 2. Dekompozicioni dijagram za poslovni proces – Upravljanje kadrovima 3.1. PROCES – PRAĆENJE ORGANIZACIONE STRUKTURE
4

Praćenje organizacione strukture podrazumeva analizu potreba pojedinih radnih mesta i analizu kvalifikacione strukture zaposlenih i u skladu sa tim raspored ljudi na odgovarajuća radna mesta. Plan prijema radnika mora da sadrži :  broj zaposlenih radnika,  broj radnika potrebnih za realizaciju usvojenog plana poslovanja,  broj raddnika kojima će prestati rad u toku godine zbog odlaska u penziju ili po drugom osnovu (procena),  broj radnika koje je potrebno primiti zbog : • izvršavanja novih poslova, • izvršavanje poslova radnika kojima je prestao rad, • kvalifikacionu strukturu radnika koje treba primiti sa navedenim zanimanjem i stepenom stručnosti, • posebne uslove koje treba da ispunjavaju radnici, • način prijema radnika, • dinamiku realizacije Plana prijema radnika. 3.2. PROCES – OBEZBEĐIVANJE POTREBNIH KADROVA Obezbeđivanje potrebnih kadrova ja izbor kadrova za određena radna mesta iz okvira preduzeća ili sa tržišta rada. U okviru ovog procesa potrebno je definisati dijagram ( Slika 3. ) kojim se uspostavljaju horinzotalne veze između aktivnosti. Na slici 3. Prikazane su nasleđine sa višeg nivoa granične strelice dok korišcenjem internih strelica izvršice se povezivanje procesa između sebe. Imajući u vidu sliku 3. U daljem tekstu razmatraće se detaljno odgovarajuće aktivnosti. 3.2.1. AKTIVNOST – REALIZACIJA PRIJEMA RADNIKA Odluku o prijemu radnika donosi generalni direktor na inicijativu direktora sektora. Na osnovu odluke Služba za kadrovske i opšte poslove raspisuje oglas – konkurs i dostavlja ga : • sredstvima javnog informisanja i • Fondu za zapošljavanje. Uslovi koje treba da ispunjavaju prijavljeni kandidati, utvrđeni su sistematizacijom radnih mesta i odlukom generalnog direktora o prijemu radnika. Kada odluka postane konačna, služba za kadrovske i opšte poslove obaveštava Fond za zapošljavanje o odluci generalnog direktora o izboru i poziva kandidate da zasnuju radni odnos.

5

USED AT:

AUTHOR: LJUBIŠA OBRADOVIC PROJECT: UPRAVLJANJE KADROVIMA NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Akt o sistematizaciji

DATE: 25.11.2008 REV: 25.11.2008

WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION

READER

DATE CONTEXT:

A0

Zakoni i propisi

Zahtev za popunu radnog mesta

REALIZACIJA PRIJEMA RADNIKA

Informacije o nacinu zasnivanja radnog odnosa

0

1 Obrazac E-3 ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA Ugovor o radu ( i anex ) Odluka o prijemu 0 2

UPOZNAVANJE SA ZAŠTITOM NA RADU

Izjava o poznavanju mera zaštite na radu

0

3

NODE:

TITLE:

OBEZBEÐIVANJE POTREBNIH KADROVA

NUMBER:

A2
Slika 3. Dekompozicioni dijagram za proces – Obezbeđivanje potrebnih kadrova 3.2.2. AKTIVNOST – ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
6

Izabrani kandidat, pozvan da zasnuje radni odnos, dostavlja radnu knjižicu,dokaze o stepenu stručne spreme i zanimanju, i dokumenta o identitetu. Sa kandidatom pozvanim da zasnuje radni odnos, zaključuje se ugovor o radu kojim se utvrđuju obaveze i dužnosti radnika, obaveze poslodavca, poslovi koji se poveravaju radniku i cena rada. Ugovo o radu zaključuje generalni direktor ili ovlašćeni radnik, što zavisi od poslova koje će novoprimljeni radnik obavljati. 3.2.3. AKTIVNOST – UPOZNAVANJE SA ZAŠTITOM NA RADU Prilikom zasnivanja radnog odnosa, promene u tehnološkom postupku, promene radnog mesta i svake druge promena koja bi mogla da ugrozi bezbednost-integritet radnika, vrši se upoznavanje radnika sa opasnostima, štetnostima i merama zaštite na osnovu Programa o osposobljavanju radnika za bezbedan rad Ispitivanje sredstava, opreme lične zaštite i provera prethodnih, ugrađenih mera zaštite vrši se periodično i o tome se vodi vođenje koje je ustrojeno na osnovu Pravilnika o vođenju evidencije iz zaštitte na radu. Sve evidencije iz zaštite na radu nalaze se kod referenta zaštite na radu. 3.3. PROCES – DOSIJE ZAPOSLENOG Izabrani kandidat, pozvan da zasnuje radni odnos, dostavlja radnu knjižicu, dokaze o stepenu stručne spreme i zanimanju, i dokumenta o identitetu. Sa kandidatom pozvanim da zasnuje radni odnos, zaključuje se ugovor o radu kojim se utvrđuju obaveze i dužnosti radnika, obaveze poslodavca, poslovi koji se poveravaju radniku i cena rada. Ugovor o radu zaključuje generalni direktor ili ovlašćeni radnik, što zavisi od poslova koje će novoprimljeni radnik obavljati. Uradnu knjižicu novoprimljenog radnika upisuje se naziv firme i datum zasnivanja radnog odnosa. U matičnu knjigu, registar i karton unose se podaci predviđeni Zakonom o vođenju i evidenciji zaposlenih lica. Dosije zaposlenog sadrži : radnu knjižicu, dokaz o stručnoj spremi, odluku o izboru, ugovor o radu, odluke o raspoređivanju na poslove, rešenja o odsustvovanjima sa rada, dokumenta o ostvarivanju prava iz socijalnog i invalidskog – penzijskog osiguranja i dokumenta o nagradama, pohvalama i kaznama. Uroku od osam dana od dana zasnivanja radnog odnosa. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja se obaveštava o prijemu radnika. Obaveštenje se vrši putem obrasca M-1/2. U okviru ovog procesa potrebno je definisati dekompozicioni dijagram ( Slika 4. ) kojim se uspostavljaju horinzotalne veze između aktivnosti. Na slici 4. Prikazane su nasleđene sa višeg nivoa granične strelice dok korišćenjem internih strelica izvrišiće se povezivanje procesa između sebe. Imajući u vidu sliku 4. U daljem tekstu razmatraće se detaljno odgovarajuće aktivnosti.

7

USED AT:

AUTHOR: LJUBIŠA OBRADOVIC PROJECT: UPRAVLJANJE KADROVIMA NOTES: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DATE: 25.11.2008 REV: 25.11.2008

WORKING DRAFT RECOMMENDED PUBLICATION

READER

DATE CONTEXT:

A0

Obrazac E-3 Ugovor o radu (i anex) OSIGURANJE ZAPOSLENOG Informacije iz osiguranja zaposlenog

0

1 PRACENJE LICNIH PODATAKA 0 Evidencija o licnim podacima zaposlenog 2

Rešenje državnih organa Odluke organa upravljanja

Broj kontakt memorije Rešenje o rasporedjivanju RADNI CIKLUS ZAPOSLENOG Rešenje o odsustvu i odmorima Informacije o strusnom osposobljavanju Inf. o prestanku radnog odnosa Potvrda o radnom odnosu 0 Izveštaj o prestanku radnog odnosa 3

Odluka o prijemu Informacije o obuci za kvalitet Evidencije o diciplinskim merama

NODE:

TITLE:

DOSIJE ZAPOSLENOG

NUMBER:

A3
Slika 4. Dekompozicioni dijagram za proces – Dosije zaposlenog 3.3.1. AKTIVNOST – OSIGURANJE ZAPOSLENOG
8

Aktivnost – osiguranje zaposlenog obuhvata :  prijavljivanje penziono-invalidskog osiguranja i  prijavljivanje zdravstvenog osiguranja. 3.3.2. AKTIVNOST – PRAĆENJE LIČNIH PODATAKA Aktivnost – praćenje ličnih podataka obavlja poslove vezane za :  promenu ličnih podataka  stipendiranje, krediti i pomoć  praćenje radne sposobnosti. 3.3.3. AKTIVNOST – RADNI CIKLUS ZAPOSLENOG Aktivnost – radni ciklus zaposlenog bavlja poslove vezane za :  raspoređivanje  odsustva i odmori  Evidentiranje stručnih obuka  vraćanje radne knjižice.

4. ZAKLJUČAK
9

Brz rast i razvoj preduzeća umnogome usložnjava proces upravljanja. Kada vlasnik prepozna svoje preduzeće kao sistem koji čini čitav niz procesa, utvrdi da mu je kontrola nad sistemom otežana, jer energiju troši na lično upravljanje svakim pojedinačnim procesom umesto da je usmeri na očuvanje položaja preduzeća na tržištu - kritični je momenat kada je potrebno urediti sistem. Mnogi vlasnici tada bi želeli da angažuju konsultante koji bi im mogli pomoći u tom poslu, ali se visoka cena konsultantskih usluga pojavljuje kao objektivna prepreka. Učešće u grupnom radu mogao bi biti odgovor. Ovakva forma rada omogućava vlasnicima da probleme s kojima se sreću prepoznaju i kod drugih članova grupe i da uz niže troškove, kroz zajedničke obuke i realizaciju zajedničkih i pojedinačnih aktivnosti, osposobe sopstveni radni tim za upravljanje procesima i problemima u preduzeću. Dosadašnja iskustva pokazuju da se uspešna realizacija projekta obezbeđuje: • Dobro definisanim ciljevima od strane • znatno niža cena angažovanja konsultanata nego kod pojedinačnog vlasnika preduzeća, • Disciplinom u realizaciji i poštovanju rokova svih preduzeća u okviru grupe, • Dobrim planiranjem i pripremom projekta, • Aktivnim uključenjem direktora i vlasnika u realizaciju programa rada, • Pravilnim odabirom članova radnog tima. Preduzeća koja su do sada primenjivala ovaj pristup, istakla su sledeće prednosti: • mogućnost da se razmenjuju iskustva sa drugim preduzećima i pronalaze zajednička rešenja za vrlo slične probleme u radu, angažovanja, • dobro definisana organizacija i raspodela nadležnosti u preduzeću, • definisani kriterijumi dobrog rada, kao i kriterijumi za praćenje postignutih rezultata.

5. LITERATURA
10

[1.] Prof. dr Aletmije Veljović , MODELIRANJE I PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH
SISTEMA, KOMPJUTER BIBLIOTEKA, Čačak, 2005.

[2.] www.cit.org.yu

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful