You are on page 1of 32

Ngy thng nm 2012

Tun 1
Bi 1: Thng thc m thut Xem tranh thiu n bn hoa hu.

A.Mc tiu: - HS tip xc,lm quen vi bc tranh v hiu vi nt v ho s T Ngc Vn. - Tp m t hnh nh , nhn xt khi xem tranh. - HS cm nhn c v p ca bc tranh. B.Chun bi: - GV: + Sgk, Sgv, Tranh Thiu n bn hoa hu. + Su tm mt s tranh ca ho s . - HS: + Sgk. Su tm mt s tranh ca ho s . C.hot ng dy- hc: 1.Kim tra dht ca hs. 2.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li. H1: Gii thiu vi nt v ho s T Ngc Vn . (- HS c mc 1.T3.SGK . Tho lun nhm i theo ni dung sau + Hy nu mt vi nt v tiu s ca ho s ? + K tn mt s tc phm ca ng m em bit - HS tr li. Nhn xt b sung TK: TNV l mt ho s c ti nng, c nhiu ng gp cho nn mt hin i VN. ng tt nghip kho II (1926-1931) trng MT ng Dng. Sau tr thnh ging vin ca trng. Nhng nm 19391944 l giai on sng tc sung sc nht ca ng vi cht liu ch o l sn du. T Ngc Vn c nhiu ng gp to ln cho nn m thut v cho vic o to i ng ho s ti nng cho t nc. ng hy sinh trn ng cng tc trong chin dch in Bin Ph nm 1954 khi ti nng ang n r. Nhng tc phm tiu biu: Thiu N Bn Hoa Hu(1943), Thiu n bn hoa sen(1944), Hai Thiu n v em b(1944), Chn dung H Ch Tch, i hc m H2: Xem tranh - GV chia lp thnh 4 nhm- Giao phiu hc tp cho tng nhm.

HS qs tranh, tho lun theo ni dung theo phiu. - i din nhm trnh by kt qu tho lun trc lp. - Nhn xt,b sung. - GV b sung v h thng li kin thc. TK: Bc tranh l mt trong nhng tp p, c sc hp dn li cun ngi xem. Bc tranh c v bng sn du, mt cht liu mi vo thi nhng mang v p gin d, tinh t, gn gi vi tm hn ngi Vit Nam. H3: Nhn xt, nh gi - GV nhn xt chung tit hc. Khen ngi cc nhm, c nhn tch cc pht biu kin xy dng bi. *Dn d HS: - Su tm thm tranh ca ho s v tp nhn xt. - Quan st mu sc v chun b cho bi hc sau.

Ngy thng nm 2012

Tun 2
Bi 2: V trang tr Mu sc trong trang tr A.Mc tiu - HS hiu s lc v vai tr v ngha ca mu sc trong trang tr. - HS bit cch s dng mu sc trong cc bi trang tr. - HS cm nhn c v p ca mu sc trong trang tr. B.Chun b: - GV: + SGV, SGK, Mt s vt c trang tr. + Mt s hnh trang tr c bn (c bi v mu p v cha p) + Hp mu, Bng pha mu. - HS: + SGK, VTV5, bt ch, ty,mu. C.hot ng dy- hc 1.Kim tra dht ca hs. 2.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li . H1: Quan st nhn xt. -GV cho HS quan st mu sc trong cc bi v trang tr, t cu hi gi hs tip cn vi ni dung bi hc. TK: Trong mt bi trang tr thng v 4-5 mu. Ho tit ging nhau v cng mu, mu nn khc mu ho tit. V mu u, c m c nht, hi ho, r trng tm. H2: Cch v mu - GV dng bt mu, pha trn to thnh mt s mu c m nht va sc thi khc nhau cho c lp quan st. - GV v mu vo vi hnh ho tit chun b cho c lp qs. - Yu cu hs c mc 2.T7. Sgk cc em nm c cch s dng cc loi mu.

- Cho hs xem mt s bi v ca hs lp trc hc tp v rt kinh nghim. H3: Thc hnh - GV nu yu cu ca bi thc hnh. - HS v bi vo VTV5. - GV theo di,hng dn b sung. Nhc hs c gng hon thnh bi ti lp. H4: Nhn xt,nh gi. - GV cng hs chn mt s bi HT, gi hs nhn xt - HS tm ra bi v p theo thch. - GV nhn xt chung, khen ngi hs c bi v p. *Dn d hs: - Su tm cc bi trang tr p: - Quan st v trng lp. Ngy thng nm 2012

Tun 3
Bi 3 : V tranh ti trng em. (Tp v tranh ti trng em)

A.Mc tiu: - HS bit tm chn cc hnh nh v nh trng v tranh. - Tp v tranh v ti trng em. - HS yu mn, c thc gi gn,bo v ngi trng ca mnh. B.Chun b : Mt s tranh nh v ti nh trng v cc ti khc. C.hot ng dy- hc 1.Kim tra dht ca hs. 2.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li. H1: Tm, chn ni dung ti. - GV gii thiu tranh, nh va gi hs nh li cc hnh nh v nh trng - HS quan st , nhn xt ti. - GV b sung, gi cc ni dung c th v tranh. H2: Cch v - Cho hs xem hnh tham kho sgk v gi cch v.

- GV v ln bng cho hs qs cch sp xp cc hnh nh v cch v hnh.

- Cho hs xem mt s bi v ca hs lp trc. H3: Thc hnh - HS nu yu cu ca bi thc hnh. - HS lm bi vo VTV5 - GV theo di gip hs lm bi. H4: Nhn xt, nh gi. - Gv cng hs chn mt s bi v , c u nhc im r nt. - Gi hs nhn xt, xp loi. HS chn ra bi v p theo thch. - Gv nhn xt chung, khen ngi hs c bi v p. *Dn d hs: - QS khi hp , khi cu. Chun b cho bi hc sau.

Ngy thng nm 2012

Tun 4
Bi 4: V theo mu Khi hp v khi cu. A.Mc tiu: - HS hiu c cu trc ca khi hp v khi cu. - Bit cch v v v c khi hp v khi cu. - Quan tm tm hiu cc vt dng khi hp v khi cu. B.Chun b: - GV: + SGV, SGK, Vt mu. + Hnh gi cch v. + Bi v ca hs lp trc. C.hot ng dy- hc 1.Kim tra dht ca hs. 2.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li bi. H1: Quan st, nhn xt. - GV t mu v tr thch hp. - HS quan , nhn xt v c im hnh dng, kch thc, m nht ca mu - Nhn xt v t l, khong cch gia hai vt mu - GV b sung v tm tt cc chnh.

H2: Cch v - GV gii thiu hnh gi cch v. - Hng dn HS cc bc v trn bng lp. - HS nhc li cc bc v .

- GV cho hs xem mt s bi v ca hs lp trc hc tp v rt kinh nghim. H3: Thc hnh. - HS nu yu cu ca bi thc hnh. - HS lm bi vo VTV5. - GV theo di, gip hs hon thnh bi v. H4: Nhn xt, nh gi. - GV cng hs chn bi, gi hs nhn xt, xp loai. - HS chn ra bi v p theo thch. - Nhn xt, b sung. Khen ngi hs c bi v p. *Dn d hs: - Quan st cc con vt quen thuc. - Chun b t nn cho bi hc sau..

Ngy nm 2012

thng

Tun 5
Bi 5: Tp nn to dng Nn con vt quen thuc. A.Mc tiu: - HS nhn bit c hnh dng, c im con vt trong cc hot ng. - Bit cch nn v nn c con vt theo cm nhn ring. - C thc chm sc, bo v cc con vt. B.Chun b: - GV:+ Sgk, Sgv, t nn. + Tranh, nh cc con vt. Bi tp nn ca hs lp trc. C.hot ng dy- hc 1.Kim tra dht ca hs. 2.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li. H1: Quan st, nhn xt.

- Cho hs qs tranh,nh cc con vt . - HS quan st nhn xt v: + Tn con vt. + Cc b phn chnh. Mu lng ca con vt. + Hnh dng khi hot ng. - Gi hs chn con vt s nn. H2: Cch nn. - Hng dn HS chon t, nho luyn t. - C hai cch nn. - GV nn v to dng mt con vt n gin cho hs nm c cc cch nn . Cho hs xem 1s bi nn ca hs nm trc hc tp v rt kinh nghim. H3: Thc hnh. - HS nu yu cu ca bi thc hnh. - T chc cho hs nn theo nhm v xp thnh ti. - Trong khi hs lm bi, gv theo di v hd b sung. H4: Nhn xt , nh gi. - Cho hs trng by sn phm theo nhm. - Gi hs nhn xt, xp loi. - HS chn ra bi nn p theo thch. - GV nhn xt chung, khen ngi nhm, hs c bi nn p. *Dn d hs: -Tm v qsuan st mt s ho tit trang tr.

Tun 6
Bi 6: V trang tr V ho tit i xng qua trc. I.Mc tiu: - HS nhn bit c cc ho tit trang tr i xng qua trc. - Bit cch v v v c cc ho tit trang tr i xng qua trc. - Cm nhn c v p ca ho tit i xng qua trc. II.Chun b: - GV: + Sgk, Sgv, Mt s ho tit i xng qua trc. + Mt s bi v ca hs nm trc. - HS: + VTV5, Sgk, bt ch, ty, mu. III.hot ng dy- hc 1.Kim tra ddht ca hs.

2.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi du bi ln bng.HS nhc li. H1: Quan st, nhn xt. Cho hs qs mt s ho tit i xng qua trc. - HS qs, nx. TK: Cc ho tit ny c cu to i xng. Ho tit i xng c cc phn c chia qua cc trc i xng bng nhau v ging nhau. Trong TN cng c rt nhiu hnh i xng hoc gn dng i xng. Hnh i xng mang v p cn i v thng c s dng lm ho tit trang tr. H2: Cch v. - GV gii thiu hnh gi cch v. - HDHS cc bc v. - GV v mu ln bng lp mt ho tit cho hs qs.

- Cho hs xem mt s bi v ca hs nm trc. H3: Thc hnh. - GV nu y/c ca bi thc hnh. - HS lm bi vo VTV5. - GV theo di v hng dn b sung. H4: Nhn xt, nh gi. - GV cng hs chn mt s bi v c u nhc im r nt. - Gi hs nx,xp loi. - HS tm ra bi v p theo thch. - GV nx chung, khen ngi hs c bi v p. *Dn d hs: - Su tm tranh, nh v An ton giao thng.

Tun 7
Bi 7: V tranh ti An ton giao thng. I.Mc tiu: - HS hiu bit v ATGT v tm chn c h/nh ph hp ni dung ti. - V c tranh v ti ATGT theo cm nhn ring. - C thc chp hnh lut giao thng.

II.Chun b: - GV: + Sgk, Sgv. Tranh nh v ATGT. + Hnh gi cch v. + Mt s bi v ca hs nm trc. - HS: + Sgk, VTV5. Dng c hc v. III.hot ng dy- hc 1.Kim tra dht ca hs. 2.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi u bi. HS nhc li. H1: Tm, chn ni dung ti. - Cho hs qs tranh v ti ATGT, gi hs nx v: + Cch chn ni dung ti. + Nhng h/nh c trng v ti. + Khung cnh chung. - Gi hs nx c nhng h/nh ng, sai v ATGT tranh. T , tm c ni dung c th v cc h/nh v tranh. H2: Cch v. - GV gii thiu hnh gi cch v. HDHS cc bc v. - Gv gii thiu mt s ni dung c th cho hs qs. - Cho hs xem 1s bi v ca hs nm trc hc tp v rt kinh nghim. H3: Thc hnh. (MT: V c tranh v ti ATGT theo thch) - GV nu y/c ca bi thc hnh. - HS lm bi vo VTV5. - Trong khi hs lm bi, gv i n tng bn theo di v hd b sung. H4: Nhn xt, nh gi. (MT :Nhn xt, xp loi c bi v theo cm nhn ring) - GV cng hs chn 1s bi c u nhc im r nt. - Gi hs nx, xp loi. - HS tm ra bi v p theo thch. - GV nx chung, ng vin, khen ngi hs c bi v p. *Dn d hs: - QS mt s vt c dng hnh tr v hnh cu. - Chun b bi hc sau.

Tun 8
Bi 8: V theo mu Mu v c dng hnh tr v hnh cu.

I.Mc tiu: - HS nhn bit c cc vt mu c dng hnh tr v hnh cu. - Bit cch v v v c hnh gn ging mu. - HS thch quan tm, tm hiu cc vt xung quanh. II.Chun b: - GV: + Sgv, Sgk, Vt mu. + Hnh gi cch v. + Bi v ca hs nm trc. - HS: + VTV5, Sgk, Bt ch, ty,mu. III.hot ng dy- hc 1.Kim tra ddht ca hs. 2.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li. H1: Quan st, nhn xt. - GV gii thiu 1s vt mu cho hs qs. - HS quan st, nhn xt - Y/c hs chn, by mu theo nhm v nx v v tr, hnh dng, t l, m nht ca mu. - Gi hs cch by mu sao cho b cc p. H2: Cch v. - GV gii thiu hnh gi cch v. - HDHS cch b cc. - GV v minh ho ln bng lp cho hs qs cc bc v.

- HS nhc li cc bc. - Cho hs xem 1s bi v ca hs nm trc. H3: Thc hnh. - GV nu y/c ca bi thc hnh. - HS lm bi (theo nhm) vo VTV5. - GV theo di gip hs lm bi. H4: Nhn xt, nh gi. - GV cng hs chn 1s bi v HT c u, nhc im r nt.

- Gi hs nx,xp loi. - HS chn ra bi v p theo thch. - GV nx chung, khen ngi hs c bi v p. *Dn d hs: - Su tm nh chp v iu khc c. - Chun b bi hs sau.

Tun 9

Bi 9:

Thng thc m thut Gii thiu s lc v iu khc c vit nam.

I.Mc tiu: - HS lm quen vi iu khc c VN. - Cm nhn c v p ca mt s tc phm iu khc c VN. - HS yu qu v c thc gi gn di sn vn ho dn tc. II.Chun b: -GV: + Sgk, Sgv. Tranh, nh, t liu v iu khc c. -HS: + VTV5, Sgk.S u tm tranh,nh v iu khc c. III.hot ng dy- hc 1.Kim tra dht ca hs. 2.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li. -Y/c hs qs hnh minh ho sgk, gi hs nhn ra s khc nhau gia tng,ph iu v tranh v. H1: Tm hiu vi nt v iu khc c - GV gii thiu nh mt s tng v ph iu c sgk. - HS qs v nhn bit c: xut x, ni dung ti, cht liu ca tng v ph iu c. H2: Tm hiu mt s pho tng v ph iu VN. - Y/c hs xem hnh gii thiu sgkv tm hiu v tng v ph iu. - HS tho lun nhm i. Ln lt 3 tng v 2 ph iu. - Ni dung tho lun: + Nu tn tng (ph iu). + Ni dung tng (ph iu). + Cht liu ca tng (ph iu). - i din nhm trnh by kt qu tho lun. - Nhn xt,b sung. - GV nx, tm tt chnh. - GV t cu hi hs tr li v mt s tc phm iu khc c c a phng. TK: - Cc t/p iu khc c thng c nh, cha, lng, tm - iu khc c thng c nh gi cao v mt ni dung v ngh thut, gp cho kho tng MTVN thm phong ph v m bn sc dn tc.

- Gi gn v bo v cc t/p iu khc t nhim v ca mi ngi VN. H3: Nhn xt, nh gi. - GV nx chung tit hc. - Khen ngi, ng vin hs,nhm c nhiu kin xd bi hc. *Dn d hs: - Su tm tranh,nh v iu khc c. - Su tm 1s bi trang tr ca hs nm trc.

Tun 10
Bi 10: V trang tr Trang tr i xng qua trc. A.Mc tiu: - HS nm c cch trang tr i xng qua trc. - HS tp v mt ho tit i xng n gin. - HS yu thch v p ca ngh thut trang tr. B.Chun b: - GV: + Sgk, Sgv, Mt s ho tit trang tr i xng. + Mt s bi trang tr i xng ca hs nm trc. - HS: + Sgk, VTV5, bt ch, ty,mu. C.hot ng dy - hc: I. Kim tra dng hc v, V tp v. II.Bi mi: *Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li. H1: Quan st, nhn xt. - GV y/c hs qs hnh v trang tr i xng c dng hnh vung, hnh trn T32-Sgk, gi hs thy c: + Cc phn ca ho tit hai bn trc ging nhau, bng nhau v c v cng mu. + C th trang tr i xng qua mt hoc nhiu trc. TK: Trang tr i xng qua trc to cho hnh trang tr c v p cn i. Khi trang tr hnh vung, hnh trn, ng dimcn k trc i xng v ho tit cho cn i. H2: Cch v. - GV gii thiu hnh gi cch v. - Cho hs pht biu cc v trang tr i xng.

- GV b sung, tm tt chnh cc em nm vng kin thc khi thc hnh. - Cho hs xem 1s bi v trang tr i xng ca hs nm trc cc em hc tp v rt kinh nghim. H3: Thc hnh. - GV nu y/c ca bi thc hnh. - HS lm bi vo VTV5. - GV theo di v hd b sung. H4: Nhn xt, nh gi. - GV cng hs chn bi, gi hs nx, xp loi. - HS chn ra bi v p theo thch. - GV nx chung, khen ngi hs c bi v p. III. Dn d hs: - Su tm tranh, nh v ngy nh gio VN. - Chun b bi hc sau.

Tun 11
Bi 11: V tranh ti ngy nh gio vit nam 20 -11

A. Mc tiu: - Hc sinh nm c cch chn ni dung v cch v tranh. - Hc tp v tranh v ti ngy Nh gio Vit Nam - Hc sinh yu qu v knh trng thy gio, c gio.
B. Chun b

- GV:

+ SGK, SGV. + Mt s tranh, nh v ngy Nh gio Vit Nam. + Hnh gi cch v

- HS:

+ SGK, VTV5. + Bt ch, ty, mu v.

C.hot ng dy - hc: I. Kim tra dng hc v, V tp v. II.Bi mi: * Gii thiu bi: GV ghi u bi. HS nhc li. - GV cho HS ht tp th mt bi ht c ni dung v nh trng, thy gio, c gio, t lin h n ni dung bi hc. H1: Tm, chn ni dung ti.

- GV yu cu HS k li nhng hot ng k nim ngy Nh gio Vit Nam 20 - 11 ca trng, lp mnh. - Gi HS nh li cc hnh nh v ngy Nh gio Vit Nam 20 11: + Quang cnh ng vui, nhn nhp; cc hot ng phong ph, mu sc rc r... + Cc dng ngi khc nhau trong hot ng. - GV yu cu HS chn ni dung v tranh. H2: Cch v tranh. - GV gii thiu mt s tranh v hnh tham kho trong SGK HS nhn ra cch v. - Yu cu HS nhn xt cc bc tranh v hnh tham kho cc em nhn ra cc hnh nh ph v cch s dng mu sc tranh sinh ng, vui ti. - GV cho HS xem mt s bi v v ti ngy nh gio Vit Nam (20 - 11) ca lp trc cc em hc tp cch v. H3: Thc hnh. - GV nu yu cu ca bi thc hnh. - HS lm bi vo VTV5. - Gio vin gi hc sinh tm ni dung khc nhau v ti ny. H4: Nhn xt nh gi. - GV cng HS chn mt s bi v v gi hc sinh nhn xt, xp loi. - GV nhn xt chung v khen ngi nhng hc sinh lm bi tt. III. Dn d hs: - Nhc hc sinh chun b mu c hai vt mu cho tit hc sau. V d: Bnh nc v qu hoc ci chai v qu...

Tun 12
Bi 12: A- Mc tiu: - HS bit so snh t l hnh v m nht hai vt mu - HS v c hnh gn ging mu; bit v m, nht bng bt ch en hoc v mu. - HS quan tm, yu qu vt xung quanh. B. Chun b : - GV: + SGK, SGV. Mu v (hai vt mu). + Hnh gi cch v + Bi v ca hc sinh lp trc - HS: + SGK. Mu v (nu c iu kin chun b) + Giy v hoc v thc hnh. + Bt ch, ty, mu v. C.hot ng dy - hc: I. Kim tra dng hc v, V tp v. II.Bi mi: * Gii thiu bi: GV ghi u bi. HS nhc li. H1: Quan st, nhn xt. - GV yu cu cc nhm t by mu. - GV by mu chung cho c lp theo vi phng n khc nhau hc sinh tm ra cch by mu p. - GV nu mt s cu hi hc sinh quan st, nhn xt v: + T l chung ca mu v t l gia hai vt mu + V tr ca cc vt mu ( trc, sau...) V theo mu v mu c hai vt mu

+ Hnh dng ca tng vt mu. + m nht chung ca mu v m nht ca tng vt mu. H 2: Cch v - GV gii thiu hnh gi cch v. - V minh ho mt mu c th hs quan st cc bc v.

- GV cho HS xem mt s bi v mu c hai vt ca lp trc cc em hc tp cch v. H3: Thc hnh: - GV nu yu cu ca bi thc hnh. - Hng dn hs quan st mu v v ch n c im ring ca mu nhng v tr quan st khc nhau. - Hc sinh v theo cm nhn ring. H4: Nhn xt nh gi. - GV cng HS chn mt s bi hon thnh v gi hc sinh nhn xt, xp loi v: B cc . Hnh, nt v . m, nht - Nhn xt chung tit hc, khen ngi mt s hs c bi v tt, nhc nh v ng vin nhng hs cha hon thnh c bi v cc em c gng hn nhng bi hc sau. III. Dn d hs - Su tm nh chp dng ngi v tng ngi - Chun b t nn cho bi hc sau.

Tun13
Bi 13: A. Mc tiu: - Nhn bit c c im ca mt s dng ngi ang hot ng. - Tp nn mt s dng ngi n gin. - Cm nhn c v p ca cc bc tng th hin v con ngi. B. Chun b : - GV: + SGK, SGV, nh chp cc bc tng v dng ngi . + Su tm mt s tranh, nh v cc dng ngi ang hot ng + Bi nn ca hc sinh lp trc + t nn v dng cn thit nn. - HS: + SGK. t nn v dng cn thit nn. C.hot ng dy - hc: I. Kim tra dng hc v, V tp v. II.Bi mi: * Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li. Hot ng 1: Quan st, nhn xt. - GV yu cu HS quan st tranh, nh cc bc tng v dng ngi v gi bng cc cu hi: - Nu cc b phn ca c th con ngi (u, thn, chn, tay ...) - Mi b phn c th ngi c dng hnh g? (u dng trn, thn, chn, tay c dng hnh tr). - Nu mt s dng hot ng ca con ngi (i, ng, chy, nhy, ci, ngi ...) Tp nn to dng: nn dng ngi

- Nhn xt v t th ca cc b phn c th ngi mt s dng hot ng. Hot ng 2: Cch nn. - GV nu cc bc nn v nn mu cho hc sinh quan st: + Nn cc b phn chnh trc (u, thn, chn, tay), sau nn cc chi tit (tc, qun o) sau ri ghp, dnh v chnh sa li cho cn i + C th nn hnh ngi t mt thi t v nn thm cc chi tit nh: tc, mt, o .... ri to dng theo thch. - GV gi HS sp xp cc hnh nn theo ti. VD: Ko co, u vt, bi thuyn. - GV cho xem cc sn phm nn dng ngi khc nhau cc em hc tp cch nn v to dng ngi. Hot ng 3: Thc hnh - GV cho HS nn theo nhm ( 6 nhm). Nn cc dng ngi khc nhau v xp thnh ti. - Gio vin gp , hng dn thm cho tng em; khuyn khch cc em tm dng ngi v cch nn khc nhau bi nn ca lp phong ph, a dng hn. Hot ng 4: Nhn xt nh gi. - GV cng HS chn v nhn xt xp loi mt s bi nn v: + T l ca hnh nn (hi ho, thun mt) + Dng hot ng (sinh ng, ng nghnh) - HS nx, xp loi theo cm nhn ring v nu l do v sao p hoc cha p. - GV tng kt v khen ngi nhng HS c bi p. III. Dn d: - Su tm tranh nh trn sch bo v trang tr ng dim vt.

Tun 14
Bi 14: V trang tr trang tr ng dim vt

A. Mc tiu: - HS thy c tc dng ca trang tr ng dim vt. - Tp trang tr ng dim n gin vo vt. - Tch cc suy ngh, sng to. B. Chun b : - GV: + SGK, SGV. Su tm mt s vt c trang tr ng dim + Mt s bi v ng dim vt ca hc sinh lp trc + Hnh gi cch v trang tr ng dim vt - HS: + SGK. VTV5. + Su tm nh mt s vt c trang tr ng dim. + Bt ch, thc k, ty, mu v. C.hot ng dy - hc: I. Kim tra dng hc v, V tp v. II.Bi mi: * Gii thiu bi:

Hot ng 1:

Quan st, nhn xt.

- GV gii thiu mt s vt c trang tr ng dim v gi HS tm hiu v v p ng dim mt s vt. - GV b sung nhn xt: Trang tr ng dim c th lm cho vt thm p. - GV gi cho HS nhn ra v tr ca ng dim. - GV t cu hi HS tm ra cc ho tit ng dim. Hot ng 2: Cch trang tr.

- GV v trc tip ln bng HS nhn ra cc bc trang tr.

- HS nhc li cc bcv. - GV cho xem mt s bi trang tr ng dim cc em hc tp cch v. Hot ng 3: Thc hnh.

-Yu cu HS t to dng mt vt (khn, a, ti sch, l hoa) v s dng ng dim trang tr. - Hc sinh lm bi theo cm nhn ring vo VTV5. Hot ng 4: Nhn xt, nh gi.

- GV cng HS chn mt s bi HT, gi hc sinh nhn xt, xp loi. - GV nhn xt chung tit hc, khen ngi HS c bi v p. III. Dn d: - Su tm tranh nh v qun i.

Tun 15
Bi 15: A. Mc tiu: - Hc sinh hiu bit thm v qun i v nhng hot ng ca b i trong chin u, sn xut v trong sinh hot hng ngy. - Hc sinh tp v c tranh v ti Qun i - Hc sinh thm yu qu cc c, cc ch b i. B. Chun b : - GV: + SGK, SGK. Su tm mt s tranh nh v Qun i. + Hnh gi cch v. + Mt s bc tranh v ti Qun i ca cc ho s v ca thiu nhi. - HS: + SGK, VTV5. + Bt ch, ty, mu v. C.hot ng dy - hc: I. Kim tra dng hc v, V tp v. II.Bi mi: * Gii thiu bi: GV ghi u bi ln bng. HS nhc li. Hot ng 1: Tm, chn ni dung ti. - GV gii thiu mt s tranh nh v ti Qun i v gi HS nhn thy: + Tranh v ti Qun i thng c hnh nh chnh l cc c, ch b i. + Trang phc (m, qun, o) ca qun i khc nhau gia cc binh chng. + Trang b v kh v phng tin ca qun i gm c: Sng, xe, pho, tu chin, my bay... V tranh ti qun i

TK: ti v qun i rt phong ph. C th v v cc hot ng nh: Chn dung c, ch b i; b i vi thiu nhi, b i gt la, chng bo lt gip dn, b i tp luyn trn thao trng, b i ng gc ... - GV cho HS xem tranh, nh v qun i cc em nh li cc hnh nh, mu sc v khng gian c th. Hot ng 2: Cch v tranh. - GV cho HS xem hnh gi cc em nhn ra cch v tranh. - GV gii thiu mt s ni dung trn bng lp cho hs quan st cc bc v. - Yu cu hc sinh nhn xt v cch sp xp hnh nh, cch v hnh, v mu mt s bc tranh hc sinh nm vng kin thc. Hot ng 3: Thc hnh. - Gio vin cho hc sinh xem cc bc tranh gii thiu SGK cc em t tin hn. - HS lm bi theo cm nhn ring. - GV theo di gip hs hon thnh bi. Hot ng 4: Nhn xt nh gi. - Gio vin cng hc sinh nhn xt mt s bi v v: + Ni dung (r ch ).+ B cc (C hnh nh chnh, hnh nh ph) + Hnh v, nt v (sinh ng) + Mu sc (Hi ho, c m, c nht) - Hc sinh t nhn xt v xp loi cc bi p v cha p - Gio vin b sung v khen ngi, ng vin chung c lp. III. Dn d: Su tm bi v mu c hai vt mu ca cc bn lp trc v tranh tnh vt ca ho s trn sch bo (nu c iu kin).

Tun 16
Bi 16: V theo mu mu v c hai vt mu

A. Mc tiu: - HS hiu c c im ca mu - Tp v c mu v c 2 vt mu. - Quan tm, yu qu mi vt xung quanh. B. Chun b: - GV: + SGK, SGV. Mt vi mu v c hai vt mu. + Hnh gi cch v + Mt s bi v mu c hai vt mu ca hc sinh lp trc + Mt s tranh tnh vt ca ha s. - HS: + SGK, VTV5. + Bt ch, ty, mu v. C.hot ng dy - hc: I. Kim tra dng hc v, V tp v. II.Bi mi: * Gii thiu bi: GV ghi u bi. HS nhc li. Hot ng 1: Quan st, nhn xt.

- GV gii thiu mu chun b HS quan st, nhn xt c im ca mu. - Gio vin gi hc sinh quan st v so snh t l ca mu v.V d: Khung hnh chung, khung hnh ring; chiu cao, chiu ngang ca tng vt mu ... Hot ng 2: Cch v. - GV gii thiu hnh gi cch v, ng thi v ln bng hng dn hc sinh v cch b cc bi v trn mt t giy. - Gio vin hng dn hc sinh cc bc v.

- Cho hs xem mt s bi v ca cc em nm trc hc tp v rt kinh nghim. Hot ng 3: Thc hnh. Bi tp: V l v qu hoc ci m tch v ci bt. - Gio vin quan st lp v hng dn hc sinh: + V mu theo ng v tr quan st ca mi ngi, khng v ging nhau. + V khung hnh chung, khung hnh ca tng vt mu. + V phc hnh bng cc nt thng. + V hnh chi tit - Gi hc sinh c th v m, nht bng bt ch en hoc v bng mu. Hot ng 4: Nhn xt nh gi. - GV cng HS chn mt s bi v v gi hc sinh nhn xt, xp loi. - GV nhn xt b sung, ch ra cc bi v p v v cha p trc khi xp loi. III. Dn d: Su tm tranh ca ha s Nguyn Cung trn sch bo (nu c iu kin).