Marks: 1

Các Sàn giao d ịch & C ổng thông tin giúp doanh nghi ệp v ượt qua giai đo ạn nào trong th ương m ại đi ện t ử?
Choose one answer. a. b. c. d.
Marks: 1

Thương mại điện tử thông tin Thương mại điện tử giao dịch Thương mại điện tử liên kết Thương mại điện tử tương tác

Khi tham gia vào các sàn giao d ịch đi ện t ử hay các c ổng th ương m ại đi ện t ử doanh nghi ệp không ph ải th ực hi ện nh ững nhi ệm v ụ gì?
Choose at least one answer.

Xây dựng mô hình cấu trúc, chức năng của website
a. b. c. d.

Mua tên miền, thuê máy chủ Thiết kế website

Quản trị và cập nhật nội dung website thường xuyên
e.
Marks: 1

Quảng bá website đến các đối tác tiềm năng

Các lo ại gi ấy phép đ ược c ấp tr ực tuy ến, d ịch v ụ y t ế, giáo d ục đ ược đi ện t ử hóa đ ể m ọi ng ười dân có th ể ti ếp c ận đ ược... là m ột s ố ví d ụ v ề:
Choose one answer. a. Dịch vụ công trực tuyến

Luật điều chỉnh c. a. Gian lận ngày càng tăng c. Số lượng khách hàng quá ít b. a. trang thiết bị d. quy định c. Thiếu vốn d. Chính phủ điện tử c. Giai đoạn phát triển trung bình về TMĐT d. Giai đoạn thứ 4 Đ ối v ới m ột doanh nghi ệp bán hàng tr ực tuy ến. y ếu t ố nào là t ối quan tr ọng đ ối v ới s ự thành công c ủa ho ạt đ ộng th ương m ại đi ện t ử? Choose one answer. a. Thói quen của khách hàng b. Giai đoạn đầu b. Hiệu quả chưa rõ rệt . Thanh toán điện tử H ạn ch ế nào l ớn nh ất đ ối v ới s ự phát tri ển th ương m ại đi ện t ử? Choose one answer.b. Y tế. Giai đoạn thứ hai c. Chính sách và k ế ho ạch c ủa Chính ph ủ v ề phát tri ển th ương m ại đi ện t ử. a. Thiếu chính sách. Cơ sở hạ tầng. giáo dục điện tử d. h ạn ch ế nào khó kh ắc ph ục nh ất? Choose one answer. Nguồn nhân lực b. Thiếu tin cậy vào TMĐT Đ ối v ới m ỗi doanh nghi ệp. Thương mại điện tử Theo mô hình c ủa UNCTAD v ề các b ước phát tri ển th ương m ại đi ện t ử. công ngh ệ thông tin thu ộc giai đo ạn nào? Choose one answer.

ng ười bán. Nhiều lựa chọn hơn về sản phẩm dịch vụ d. a. a. nhà cung c ấp d ịch v ụ thanh toán Choose one answer. ph ần m ềm. Giá cả thấp hơn do chi phí phân phối giảm Sàn giao d ịch th ương m ại đi ện t ử c ần có s ự tham gia c ủa ít nh ất bao nhiêu ch ủ th ể sau: ng ười mua.. e. Sản xuất ô tô c.d. đây là l ợi th ế c ủa Th ương m ại đi ện t ử v ề: Choose one answer. Bảo hiểm b. ng ười qu ản lý sàn. c ơ quan ch ứng th ực.. Ngân hàng d. đ ược giao ngay cho khách hàng sau khi thanh toán. Cần thời gian để tin cậy vào giao dịch điện tử Marks: 1 Ebook. c. nh ạc. b. Khả năng giao hàng nhanh hơn b. Vượt giới hạn về không gian và thời gian c. a. Hai Ba Bốn Năm Chưa có câu trả lời đúng ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development) đ ưa ra các tiêu chu ẩn h ỗ tr ợ phát tri ển TMĐT trong ngành nào? Choose one answer. Y tế Marks: 1 . d.

com khi khách hàng mua sách tr ực tuy ến là hình th ức nào? Choose one answer.Khi TS. a. Tìm kiếm sản phẩm Xem chi tiết sản phẩm Thêm vào Giỏ mua hàng Nhập thông tin của Người mua hàng S ự khác bi ệt n ổi b ật nh ất gi ữa h ợp đ ồng đi ện t ử và h ợp đ ồng truy ền th ống là: . Bán những sản phẩm liên quan .com: Choose one answer. Woo v ừa hoàn thành đ ơn đ ặt hàng mua m ột h ộp m ực in cho máy in c ủa mình. Thu hút khách hàng tiềm năng . a.com. m ột trong các thi ệt h ại l ớn nh ất trong l ịch s ử các công ty dot.a customer loyalty program. Hãy s ắp x ếp các b ước giao d ịch đi ện t ử trong quy trình mua s ắm trên website c ủa Amazon. H ợp đ ồng đi ện t ử t ại website c ủa Amazon. b.com.prospecting. a.com. Bán thêm sản phẩm dịch vụ gia tăng . b. website c ủa công ty bán hàng tr ực tuy ến đ ưa ra g ợi ý v ề h ộp m ực màu cho lo ại máy in đó và các lo ại gi ấy in phù h ợp. Webvan. Đây là ví d ụ v ề hình th ức bán hàng nào? Choose one answer. Hiển thị trên trang web tĩnh có đường dẫn c. d.cross-selling. d. Chương trình xác định khách hàng trung thành . Amazon. Hiện thị trên trang web tĩnh không có đường dẫn d. Hiển thị điều khoản ở dạng hộp thoại b.2 t ỷ USD. c. Hiện thị các điều khoản ở cuối trang web khi giao dịch Doanh nghi ệp nào sau đây đã ch ị thi ệt h ại trên 1. Kozmo. c.up-selling. E-Toys.

b. Nội dung hợp đồng d. d. Luật điều chỉnh hợp đồng M ột lo ại th ẻ thanh toán cho phép ch ủ th ẻ s ử d ụng m ột kho ản ti ền đ ể thanh toán v ới gi ới h ạn nh ất đ ịnh do công ty c ấp th ẻ đ ưa ra và th ường yêu c ầu m ột t ỷ su ất l ợi nhu ận khá cao đ ối v ới nh ững kho ản thanh toán không đ ược tr ả đúng h ạn. Đây là lo ại th ẻ nào? Choose one answer. Thẻ mua hàng . contact card. Thẻ thanh toán điện tử . Gửi tiền qua đường bưu điện d. khi mua hàng tr ực tuy ến.debit card. a. hình th ức thanh toán nào là ph ổ bi ến nh ất? Choose one answer. a. Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp b. tr ả vé t ầu đi ện ng ầm… đ ược g ọi là gì? Choose one answer.charge card. ATM. Chuyển khoản qua ngân hàng. Marks: 1 M ột lo ại th ẻ thanh toán cho phép các giao d ịch thanh toán đ ược th ực hi ện khi đ ặt g ần thi ết b ị đ ọc th ẻ nh ư tr ả phí giao thông trên đ ường cao t ốc. contactless card b. Chủ thể tham gia hợp đồng c. c. Internet banking c. debit card. c. T ại Vi ệt Nam. a.Choose one answer. Thẻ tín dụng . optical memory card. Thanh toán bằng thẻ tín dụng .e-payment card.credit card. Phương thức và quy trình giao kết hợp đồng b. d. Thẻ ghi nợ . a.

d. một cặp khóa bí mật và công khai .Ch ỉ ra y ếu t ố KHÔNG cùng lo ại v ới các y ếu t ố khác Choose one answer. e. EFT c. Ch ỉ ra y ếu t ố khác bi ệt rõ nh ất gi ữa ch ữ ký s ố và ch ữ ký vi ết tay trên gi ấy. Thể hiện cam kết của người ký c. Mua hàngprocurement. Hỗ trợ bởi các yếu tố xung quanh việc ký kết d. a. Được luật pháp các nước thừa nhận Ch ữ ký s ố v ề b ản ch ất là Choose one answer. một mật khẩu c.authorization. Giúp xác thực tính toàn vẹn của nội dung văn bản b. Choose one answer. ACH d. EDI Quá trình ki ểm tra đ ể xác đ ịnh xem thông tin v ề th ẻ có chính xác không và s ố d ư ti ền trên th ẻ đ ủ đ ể thanh toán cho giao d ịch hay không đ ược g ọi là gì? Choose one answer. a. Xác thực . Phê duyệt . Thanh toán b. a. Settlement.approval. ATM b. c. a. một thông điệp dữ liệu b. một hệ thống mã khóa và giải mã d.

giấy phép hoạt động b. Trustvn c. Trustwise Ch ỉ ra y ếu t ố không thu ộc các ch ức năng c ơ b ản c ủa Ch ữ ký vi ết tay. Chambersign d.Đi ều ki ện th ứ nh ất c ủa các t ổ ch ức cung c ấp d ịch v ụ ch ứng th ực ch ữ ký đi ện t ử là Choose one answer. Tạo sự nhận biết về sản phẩm được giảm giá b. Thuyết phục khách hàng mua hàng d. Thể hiện cam kết của người ký với văn bản d. Verisign b. Gắn chữ ký với một cá nhân cụ thể c. thích thú cho khách hàng c. M ột c ửa hàng tr ực tuy ến giúp cô xác đ ịnh chính xác c ấu . Điều kiện về nhận lực d. Choose one answer. a. a. Đảm bảo sự toàn vẹn của văn bản sau khi ký Banner qu ảng cáo GI ẢM GIÁ 20% đ ược hi ện ra trên màn hình trong quá trình khách hàng đang l ựa ch ọn s ản ph ẩm nh ằm tác đ ộng đ ến giai đo ạn nào trong mô hình AIDA? Choose one answer. Tạo sự quan tâm. Cung cấp thêm thông tin cho khách hàng Wanda c ần mua m ột chi ếc máy tính m ới nh ưng không bi ết chính xác c ấu hình nào phù h ợp. Điều kiện về thủ tục. a. a. Điều kiện về tài chính c. Điều kiện về kỹ thuật ổ ch ức d ẫn đ ầu v ề cung c ấp d ịch v ụ ch ứng th ực ch ữ ký đi ện t ử và ch ữ ký s ố là: Choose one answer. Quy định nghĩa vụ của người ký b.

product brokering b. a. a. xác định nhu cầu d. Quy trình giao dịch mua sắm trên website .merchant brokering S ản ph ẩm hi ện th ực đ ược cung c ấp qua các website bán hoa & quà t ặng tr ực tuy ến là gì? Choose one answer. Đây là mô hình th ương m ại đi ện t ử nào? Choose one answer. quà tặng được đưa lên website c. Thương hiệu d. Choose one answer.hình phù h ợp v ới nhu c ầu c ủa mình. môi giới sản phẩm . Đây là ví d ụ v ề mô hình nào? Choose one answer.merchant brokering Ch ỉ ra y ếu t ố KHÔNG ph ải là tài s ản chi ến l ược hay năng l ực c ạnh tranh chính c ủa các công ty truy ền th ống khi m ở r ộng ho ặc chuy ển sang th ương m ại đi ện t ử (move-to-the-net). tặng quà b. m ột c ửa hàng tr ực tuy ến giúp anh ta tìm đ ược ng ười bán v ới m ức giá Jose cho là phù h ợp. Nguồn khách hàng b. môi giới thương mại . môi giới sản phẩm . Hệ thống thông tin hiện đại c. đánh giá sản phẩm và dịch vụ c. môi giới thương mại . Kinh nghiệm Jose quy ết đ ịnh mua m ột chi ếc xe Saturn VUE. a.product brokering b. Hình ảnh và thông tin về hoa. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng mua hoa. a. xác định nhu cầu d. đánh giá sản phẩm và dịch vụ c.

d. năng l ượng.vn Tháng 9 kinh hoàng năm 2006 EBay Citibank. tài chính và các ho ạt đ ộng khác c ủa chính ph ủ v ề an toàn thông tin. U. PayPal T ại Hoa Kỳ. Answer: TrueFalse Một kỹ năng cơ bản của quản trị website Joomla là quản trị Menu. s ử d ụng v ới s ố l ượng l ớn ng ười tham gia l ại d ễ dàng h ơn khóa đ ơn. nh ưng t ổ ch ức qu ản lý. eBay. CIA và NSA đã ph ải thành l ập Trung tâm b ảo v ệ C ơ s ở h ạ t ầng qu ốc gia (NIPC) có ch ức năng ngăn ch ặn và b ảo v ệ h ạ t ầng qu ốc gia v ề vi ễn thông. Bản thân các sản phẩm hoa và quà tặng Đ ể m ở phong bì s ố ng ười nh ận ph ải s ử d ụng khóa công khai c ủa ng ười g ửi đ ể gi ải mã. Answer: TrueFalse Ghép các v ấn đ ề an toàn thông tin trong th ương m ại đi ện t ử v ới các mô t ả phù h ợp Active content Anti virus software Asymmetric encryption Back door Biometric security device CACertificate Authority S ử d ụng khóa đ ơn d ễ dàng. . nh ưng khó qu ản lý còn s ử d ụng khóa kép c ần có bên th ứ ba cung c ấp d ịch v ụ. Answer: TrueFalse Marks: 1 Ghép các v ụ t ấn công v ới các lo ại hình phù h ợp Chodientu.S. giao thông v ận t ải. ngân hàng. Bank.

Answer: TrueFalse Marks: 1 Sau khi cài đặt website trên nền Joomla xong. VirtueMart. thư mục mặc định là trên ổ C:\xampp Answer: TrueFalse Marks: 1 Sau khi cài đặt website trên nền Joomla xong. Answer: TrueFalse Marks: 1 Để thay đổi thông tin của cửa hàng.Nếu cài bằng các phiên bản QuickStart thì thường có sẵn thêm nhiều dữ liệu. gõ địa chỉ dạng localhost/tenthumucwebsite Answer: TrueFalse Để xem phiên bản Virtuemart đang sử dụng. Answer: TrueFalse Phần mềm được sử dụng để upload website lên host có tên là: FlashFXP . để chạy website thì mở trình duyệt. ta vào phần Admin rồi chon Store Configuration Answer: TrueFalse Joomla sau khi cài xong. Answer: . Answer: TrueFalse Marks: 1 Sau khi cài XAMPP. vào phần Quản trị. Components. template đẹp nhưng thừa nhiều component. phải xóa 1 thư mục đi mới có thể chạy website được. kéo xuống cuối trang có thể thấy số của phiên bản VirtueMart đang sử dụng. đó là thư mục htdocs. thường là phiên bản standard hoặc có 1 vài module mẫu .đây là phần mềm duy nhất để làm việc này. Answer: TrueFalse Điểm hay của VirtueMart khi sử dụng làm bài tập thực hành bán hàng trực tuyến là các chức năng và phần quản trị rất logic và gần với thực tế Answer: TrueFalse Việc lưu trữ website của các nhóm sau khi hoàn thành bài thực hành là mãi mãi và miễn phí vì server của trường cấp free cho sinh viên.

TrueFalse .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful