You are on page 1of 238

Van de hel tot de hemel (deel 1

)

De Heer gaf dit door het innerlijke woord aan
Jakob Lorber

inhoud 0: Voorwoord 1: De aardse levensloop van Robert Blum 2: De eerste indrukken van de terechtgestelde in het hiernamaals. Het bewustworden van het gevoel te leven 3: Robert waant zich onder narcose 4: Noodroep tot God. Beroep op Jezus 5: Pogingen om in de lege ruimte te lopen. Zelfgesprekken over het niets en over het voortbestaan. Vloek tegen God, de veroorzaker van het leed 6: Uiterlijke rust, innerlijke onrust. Wat is het leven? Verlangen naar rustgevend geloof leidt tot gebed. De gedachte aan vrouwen kinderen 7: Het eerbiedig gedenken van Jezus roept sterke bliksemflitsen op. Schrik en vreugdevolle verwondering van Robert 8: Opnieuw liefde voor het leven. Wraakzucht gaat over in gedachten van vergeving. Nieuwe bliksem en blijvende helderheid 9: Alle wijsbegeerte is ijdel. Jezus legt zijn leerlingen op, het geloof ter harte te nemen 10: Goede gedachten over Jezus. Het geloof in de onsterfelijkheid en in een God van liefde groeit 11: Verdere eerbiedige en verlangende gedachten met betrekking tot Jezus. De lichte omgeving komt naderbij 12: Er verschijnt een mens in de lichtsfeer. Is het Jezus? Roberts vreugde in afwachting van Zijn komst 13: De roep van Robert. De komst van Jezus. De afgescheiden ziel vindt weer vaste grond 14: Hoe Robert de Heer aanspreekt. Jezus antwoord. Een belangrijke levensvraag 15: Goed antwoord van Robert. Vrome wensen 16: De Heer belooft de vervulling van rechtmatige wensen, maar maakt kritisch voorbehoud. Roberts vurige rede tegen tirannen 17: De Heer brengt naar voren: 'Wees onderdanig aan de overheid'. Robert trekt dit gebod in twijfel. Hij wenst opheldering over de God-menselijke natuur van Jezus 18: Rede van Jezus over de noodzaak van een aardse overheid. Geen menselijke samenleving zonder orde en gehoorzaamheid 19: Rede over de gehoorzaamheid. Voorbeelden uit het rijk van de natuur 20: Nog een voorbeeld. De noodzaak van hooggebergten 21: Middel- en kleingebergte. Hun ontstaan en noodzaak in het geheel van de aarde 22: Hiërarchische ordening ook nodig onder de mensen 23: Roberts instemmende antwoord. Zijn tegenvraag over het machtsmisbruik van de vorsten 24: Troostrijk antwoord op Roberts sombere twijfel. De slechtheid van de vrije mens bestraft zichzelf. Leerzame ervaringen uit de geschiedenis 25: Zin en doel van de aardse levensschool. Tijdelijke of eeuwige gelukzaligheid? 26: Ik geef het leven terug aan Hem, van wie ik het kreeg. Bestaat er een God van liefde die Zijn schepselen zo hardvochtig behandelt? 27: Opheldering over de opvoeding van de mens tot zelfstandigheid. Ogenschijnlijk harde opvoedingsschool. Hoogste Goddelijke liefdewijsheid 28: Ook de dood van het lichaam een hulpmiddel van Gods liefde. Van het stervensleed in de oude en in de huidige tijd 29: Ware betekenis van de tekst: 'ga weg van mij, jullie vervloekten!' Iedere kwaadwillige geest vervloekt zichzelf. Zonde tegen de heilige geest 30: Over de rijke zwelger en de arme Lazarus in het hiernamaals. Wie heeft de hel gemaakt? Alleen de boosaardigheid van de geesten 31: Roberts blijmoedige instemming. Volgende kernvraag: hoe is de ware Godheid gevormd? 32: Heb Mij, Jezus, lief want in Christus woont lichamelijk de volheid van de Godheid!

1

Robert twijfelt aan de Godheid van Jezus; wil echter blind geloven 33: Over het waarachtige en het onwaarachtige geloof. Gevaren en gevolgen van een stompzinnig, genotzuchtig leven 34: Roberts begrippen over het geloof en de juiste Godsverering 35: Tweeërlei kenvermogens van de mens. Alleen het licht van de geest verschaft het ware geloof. Oefening en reinheid van zeden 36: Roberts wrevel bij de herinnering aan aardse zwakheden. Hij wenst andere gesprekken 37: Lofprijzing als gevaar voor de ziel. Zelfs engelvorsten hebben deemoed nodig voor hun geestelijke vooruitgang. Beken deemoedig je schuld, omwille van je welzijn 38: Roberts terugblik op zijn aardse lotgevallen. Tuchtig mij, maar verlaat mij niet 39: Wending ten goede bij Robert. Tekstverklaring over Johannes de doper. In Robert breekt de dag van het eeuwig verlichtend inzicht aan 40: Nieuw leven uit de Goddelijke geest begint. Aankondiging van een nieuwe vrijheidsproef op een hoger erkenningsniveau 41: Robert: 'Uw wil is mijn leven'! De Heer: 'Liefde voor liefde!' 42: Een ware broeder. De gelijkenis van het schijfschieten. Alles wordt bepaald door de liefde tot de Heer 43: Roberts nieuwe, heerlijke wereld. Woorden van verwondering, dank en innige liefde. 'deze wereld komt uit jou!' Gelijkenis met het verwekken van kinderen 44: Roberts opdracht in zijn nieuwe woonoord. Eerste gezelschap: de in de strijd gevallen politieke vrienden. Robert onderricht de gasten 45: Roberts machtige getuigenis tot Christus. Het Weense gezelschap 46: Robert doet navraag naar drie aardse strijdmakkers. Een beeld van de zieletoestand van deze 'vrienden van het volk'. Roberts aanmaning tot vreedzaam vergeven 47: Intrede in Roberts huis. Geestelijke overeenkomst van de verdiepingen. Waarschuwing om voorzichtig te zijn met de Weense gasten. Communicatie met de Heer vanuit het hart 48: Wonderbaarlijk interieur van het huis. Roberts ergernis over hetgeen hij in de tuin ziet. Schandalige scènes bij het Weense gezelschap. De Heer onderneemt een zielekuur voor de booswichten 49: Een groep voormalige balletdanseressen treedt het huis binnen. Zij leden veel gebrek in de geestenwereld. Ootmoedige bede om brood en onderdak 50: Het Weense gezelschap vraagt naar de danseressen. Roberts donderpreek. Zielenredding aan de afgrond 51: Drie strijdmakkers van Robert bij de Heer. Ook zij moeten beter gemaakt worden. De dankbare danseressen als werktuigen 52: Het goede werk van Roberts geest. De minzaamheid van de Heer ontroert zijn hart. Zijn medelijden komt de danseressen ten goede 53: De volksleiders Messenhauser, Jellinek en Becher in het hiernamaals. Hun meningen over God, hel en noodlot 54: Jellinek bewijst uit het boek der natuur het bestaan van God. Een beter inzicht over de Godheid zou de mens echter nooit kunnen verkrijgen 55: Op ontdekkingsreis. Vreesachtige helden. De Heer en Robert komen op 56: Jellineks hart ontbrandt in liefde voor Roberts vriend. Een hemelse wijn. Jellineks heildronk en het antwoord van de Heer 57: Uitwerking van de hemelse wijn. Vraag naar Christus en zijn Godheid. Veelbetekenend antwoord van Robert. Jellineks liefdes lijfspreuk 58: Toets voor Roberts vrienden met betrekking tot hun liefde voor de vrouw. Goede beantwoording door Jellinek en Messenhauser 59: De Heer over het vaak verkeerd gebruikte gezegde: 'het doel heiligt de middelen' 60: De danseressen verlangen opheldering over God. Robert onderricht ze: 'zoek het licht in jezelf'. Gevaar van het puur uiterlijke onderzoek 61: Het begrip van de danseressen. Strijd tegen onzuivere natuurgeesten in de mens. De trap naar de volmaaktheid. De allerhoogste

2

62: Bij het losbandige Weense gezelschap. Heilzame kuur voor deze wellustelingen. Robert moedigt hen aan om het huis binnen te treden 63: De gasten bij het zien van de danseressen. Volksgesprekken. De barricadeheldin. De pathetische spreker 64: De patheticus wordt door Robert terechtgewezen. De goedhartige heldin spreekt hem tevergeefs toe 65: De Weners en de onplezierige Bohemer. De heldin wendt zich tot Jellinek. Deze verwijst haar naar de Heer 66: De heldin wendt zich tot de Heer om hulp. De raad van de Heiland. Beken openlijk wat je mankeert.Verhaal van een gevallene 67: Speciale opmerking van de Heer over het doel van deze, deels ergerlijk schijnende bekendmaking 68: De wachtende heldin en de hoogmoedige patheticus. De laatste door de Heer terechtgewezen.Liefdewonder aan de heldin Helena 69: De patheticus over deze wonderbare verandering van Helena. Verschil tussen droom en werkelijk leven. Olafs gelijkenis van de bruidswerving 70: Het huwelijksverhaal van de patheticus. De hulpvaardige generaal 71: Het huwelijksparadijs van de patheticus verduistert. Het ware gezicht van de echtgenote 72: Verlangens van echtgenote Emma. Bemiddelingspogingen van de generaal. Echtelijke ruzie 73: Vervolg van het huwelijksverhaal. Emma's zenuwcrisis en ommekeer 74: Verrassingen voor de patheticus. Hij vindt oude bekenden. Olafs goede raad 75: Olafs verzoek om hulp voor zijn vrienden. De belofte die de Heer hem doet. Mensenzielen-visvangst. De koppige patheticus 76: De oprechte schoenpoetser. De onwelkome Mierl De grote zielereiniging van de patheticus. De gekrenkte, hoogmoedige geest verlaat het hemelse gezelschap 77: Olafs voorspraak bij de Heer. Goede getuigenis van de Godheid van Jezus en volledige overgave aan de wil van de Heer. Verzadiging van de arme zielen 78: Waarschuwing om voorzichtig te zijn met halfblinden. Aankondiging van een hemelse raadsvergadering. De grootheid, eenvoud en goedheid van de Heer 79: De plechtige raadsvergadering. De vraag van de Heer: wat moet er met de aarde gebeuren? Adam, Noach, Abraham, Isaak en Jakob spreken 80: Helena’s ongeduld wordt tot rust gebracht. Mozes en David spreken. Helena's tussenspraak en Davids narede 81: Petrus' scherpe oordeel over Rome. Paulus' heldere rede over de genade 82: Blum en Jellinek geven hun mening. Het antwoord van de Heer 83: Bechers radicale voorstellen. Lering van de Heer. De natuur van het menselijk geslacht is afhankelijk van die van de aarde in het geheel van de schepping 84: Helena's mening over de weg tot heil voor de mensen op aarde 85: Kritiek van de Heer op Helena's voorstellen. De aarde kan onmogelijk een paradijs zijn zolang ze oord ter beproeving is. 86: Olafs wijsheid. Een hemelse heildronk. De nieuwe licht en liefdesbrug van de Goddelijke genade 87: De hemelse maaltijd tot welzijn van de mensen op aarde. Helena' s overeenstemmende bruidskleed en kroon 88: Het grootste geschenk van de zuiverste liefde tot God: bruid van God te zijn 89: De aarde en haar gruwelen. De geest van de antichrist. Een zinnebeeldige verschijning 90: Verdere ontwikkeling van het tijdsbeeld. Waarom laat God de gruwelen in de wereld toe? 91: De reden voor de schaduwzijde van het leven. Tegenstellingen noodzakelijk voor de geestelijke vrijheid 92: De strijd van de zes dieren. Uitwerking op de wolfsmensen en de koning 93: Robert verklaart het aanschouwde. Eigenliefde en hoogmoed, de diepste wortels van

3

Over de zegen van de naastenliefde 122: Het binnendringen van een opgewonden menigte gesneuvelden.het kwaad. het 4 . Allerlei soorten verweer van de geestelijk tragen. de strijd tussen de dieren. Scherp oordeel van zijn ware vrienden 102: Dismas staat versteld. Zegen van de Heer. Gelijkenis van de boomgaard en van de onvruchtbare boom 97: Over zinnelijke lust en hoogmoed. Bruno's deemoed roept de genade van de Heer af 107: Hemelse genademaaltijd. wijn en hemelse kleding 111: Bruno heeft nog steeds honger en dorst. De duizendkoppige menigte. De generaal gaat tekeer tegen Rome. De zorg van de Heer voor de monnik. Het leger van wereldverblinden komt bij de Heer. Hij wendt zich oprecht tot de Heer om genade en erbarmen 103: Emma en Olaf vergeven hun schuldenaar Dismas. wereldse mens 98: De patheticus begint naar Jezus te vragen. vraagt echter niet om genade. Bruno geeft hun opheldering 113: Rede van de lomperd over de misvorming van de religie door de priesters 114: Bruno's door de Heer ingegeven antwoord. Hongerkuur voor stijfkoppige ongelovigen 105: Over de werken van het verstand en van het hart. De filosofie van de genotzuchtige. Bruno's levensverhaal 110: De Heer over zielen-visvangst. maar sommigen zijn bang om naar de Heer te gaan. in de geest verenigd. Bewijs van de Goddelijkheid van Jezus' leer. Hun wonderlijke ervaringen 121: Meningen en raadgevingen van de vrienden. Patheticus Dismas vermant zich eindelijk en volgt de bode van God 100: Dismas bekent tegenover God zijn grote schuld. De toespraak van de aanvoerder. maar om een gepaste straf. Roberts dank. Hemelse verbroedering 120: Kleding in het hiernamaals. De angstige zondaar aarzelt. Deze wordt door Bruno belicht. Zijn oproep tot gebed 123: Een monnik wil voor geld de mis lezen. Robert als heer des huizes krijgt Helena als helpster. Robert zou graag helpen. Bedenkingen tegen weder geboorte en vrije wil. Dismas brengt de harten tot rust. Haar onuitputtelijke rijkdom en veelzijdigheid 115: Kritiek op Rome. Niklas' rede over het leiding geven van de Heer. Tweespraak tussen een kerksgezinde en een vrijdenker. Humor in het geestenrijk 118: Bardo's eigenzinnigheid. Brood. De Heer komt 124: Roberts vreugde. Een hemelse opdracht 104: Dismas en zijn vroegere vrienden. Over de sterke paulinische geest van Dismas. Zelfgesprekken als zielespiegel. Roberts opdracht betreffende de patheticus. Hemelse huwelijksvoltrekking 125: Geestelijk ontwaken van de monnik. Toets voor het hart op liefde voor de vijand 108: De liefdesheld door vijanden omringd. Christus' liefde overwint alles 109: Goede geest van eendracht onder hen die hongeren naar licht. Over het nut van de nacht 116: Misvorming van de zuivere leer van God tengevolge van de vrije wil van de mens. Niklas' terechtwijzing. mag de genade van de Heer ervaren 119: De genezing van Bardo's ziel. De kritische wedervragen van de Heer. de wolfsmensen en de koning 95: Uitleg van de Heer over de ontwikkeling van zelfstandige wezens. Christus. Het einde van de lankmoedigheid van de Heer 117: De twijfelaars geloven nu. Sleutel tot begrip van het leven op aarde 96: De Heer over Godskinderen en kinderen van de wereld. Wenken over de hemelse ordening 112: Bruno onderricht zijn pupillen. Dismas brengt de kleingelovigen naar de Heer 106: Woordvoerder Bruno. Blum en zijn vrienden wordt gevraagd om de eetzaal gereed te maken. De onveranderlijke Godswil 94: Helena over het zevenkoppige monster. Er begint zelf kennis in hem te dagen 99: Robert bemoedigt de patheticus. Gevolgen van dat verkeerde verzoek 101: Dwaze trots van de verblinde Dismas.

Wat tijdens het aardse leven een mysterie was. Nu is ook bij deze verstarde ziel het ijs 5 . Hij wordt met een eregewaad en een wijsheidshoed gekleed. Eindelijk gevonden 146: Het grote ogenblik voor de graaf. Uitwerking van de vreemde stemmen. Hongaarse politiek van die tijd 136: Gesprekken over Jezus. Rede van de generaal. De Heer over het rijpingsproces in de mens tot de hoogste Godskennis. Onderricht van de Heer over de eenvoud van de liefde 128: Thomas' bede voor de nog in de voorzaal verblijvende schare van zijn voormalige vijanden.levensanker van de schipbreukeling 126: De monnik hoort de heilige leer van Christus. Filosofie van de liefde. Blik op de aardse hel 132: Een schare terechtgestelden komt aan. Diens aristocratisch antwoord.en goddeloosheid 133: De graaf en de meedogenloze. Het grote geduld van de Heer 138: De graaf en de franciscaan over de pas vernomen stemmen. Een man uit het volk roept Jezus aan 139: Het begint bij de graaf te dagen. Thomas dankt hen voor de eerdere kuur. Uitleg over Jezus en de weg tot het heil. Woont hier Jezus Christus? Vurig verlangen van de zielen naar de Heer. Het eindvoorstel van de franciscaan 137: De trots van de graaf komt nog eens boven. De Heer over de verhouding van de Vader tot Zijn kinderen 147: Bathianyi's wroeging. Hun eensgezinde. De bemiddeling van Miklosch 142: Preek van de vreemdeling tegen de neiging tot oordelen. Ontmoeting met oude bekenden. Zijn eerste opdracht 129: 129 Thomas en Dismas bij de generaal en zijn drieduizend zielen tellend gezelschap. Het juiste vermoeden van Miklosch 145: Intrede in het hemelse huis. Wat gebeurt er met mensen die doodzonden hebben begaan? Liefdevol antwoord van de vreemdeling. De generaal en zijn vriend Kernbeiss. De vreemdeling over de ordening van het hart 143: Laatste twijfel van de franciscaan. sombere Godsloochening. De graaf heeft nog steeds bedenkingen. Uitnodiging om het huis binnen te gaan 144: Heerlijkheid en grootte van het huis. De trotse koningstroonpretendent en zijn beklagenswaardige einde 134: Troost betekent voor de terechtgestelden in de eerste plaats wraakzucht. Aardse politiek vanuit het perspectief van het hiernamaals. Tegenwerping van de franciscaan. U bent het! Heerlijke lofrede. De religieuze ervaringen van de franciscaan. Waanideeën van de graaf gehekeld door de meedogenloze. De heilsstem 135: Geheimzinnige wenken aan de ongelukkigen. De Heer bij de deur van de zaal des levens 130: De menigte voor de Heer. De graaf als bijbelkenner. wordt opgehelderd in het hiernamaals. De eens geestelijk blinde herkent de Heer en diens genade 127: De dankbare Thomas prijst God. De leider vertelt hungeschiedenis. Het blinde zoeken van de graaf naar Jezus. Beider levensgeschiedenis. Liefdevolle lessen over de ordening in het hiernamaals 140: Verdere vragen aan de vreemdeling over Jezus. De generaal en Robert over de twist van deze geesten. Een hooggebergte en een paleis worden zichtbaar. Zijn angst voor de duivel wordt door de Heer met vaderlijke mildheid bejegend 149: De franciscaan houdt halsstarrig vast aan de roomse leer. Hij bekritiseert de graaf. De nog blinde franciscaan krijgt duidelijke wenken van Miklosch 148: De franciscaan wordt door de aanblik van Robert Blum nogmaals sterk aan het twijfelen gebracht. Miklosch geneest hem hiervan door middel van scherpe vragen. Jezus' woorden over licht en leven 131: De grote maaltijd. Generaal Theowalds levensweg naar God. Nood leert bidden. Raadselachtig antwoord 141: De franciscaan over de liefde.

het universum en de mens. Uit deze doorgeving memoreren wij daarom de volgende zinnen: [7] . neigingen en hartstochten. maar roert daarbij ook de diepste problemen aan van het menselijk bestaan. Dit alles evenwel zolang hij nog niet de volledige wedergeboorte in de geest heeft verworven. aan wie door het innerlijke woord werken van onvergankelijke waarde werden doorgegeven over het Wezen van God. waarmee de hemelse Vader zijn kinderen van sfeer tot sfeer leidt tot aan de voleinding in hoogste vrijheid en zaligheid. dat de mens na het afleggen van zijn aardse lichaam geheel dezelfde mens blijft zoals hij is. [8] Deze mededeling dient om het lezen van dit werk over de sferen aan gene zijde gemakkelijker te maken. zijn deze boodschappen tijdloos en van blijvende waarde. Het ware hemelrijk met nieuwe wonderen. Met warme dank gedenkt hij de Heer. [2] Een wel zeer opmerkelijke schrijfknecht van God was Jakob Lorber (1800 . 'O Heer. [3] Onder deze nieuwe openbaringen zijn ook boeken die toestanden beschrijven waarin de mens zich na zijn dood bevindt en de sferen van de steeds verder gaande ontwikkeling in het hiernamaals. [9] De uitgever 6 . Het gezelschap der zaligen in de hoofdzaal. wat bent U groot!' Voorwoord [1] In alle tijden zijn er door God geroepen profeten en mystici geweest. gewoonten..[4] Het tweedelige werk Van de Hel tot de Hemel beschrijft niet alleen uitvoerig de ontwikkelingsweg van een geest aan gene zijde.1848). zijn inzichten. Wij lezen over de verdere ontwikkelingsweg van Robert Blum (1804 . waarin zich gebeurtenissen afspelen is echter steeds een aanwijzing van hoe de geesten er innerlijk aan toe zijn'. gebeurt om de lezer van deze openbaringen een aanschouwelijk bewijs te geven van het feit. met zijn spraak. die onze geest verrijkten met boodschappen uit de goddelijke Bron. Het geeft de lezer overtuigende antwoorden op de laatste vragen van het leven en is een ware openbaring van de geheimen van het leven na de dood. In 1848 werd hij wegens zijn linkse ideeën en actieve leidinggevende deelname aan een gewapende opstand in Wenen standrechtelijk doodgeschoten. terwijl een volledig wedergeboren geest zich bevindt in de toestand van het' zuivere geestelijke bestaan'. Daarom komen hun handelingen ook overeen met hun gedrag tijdens hun aardse leven. [5] Omdat Lorber zijn openbaringen ontving vanuit de hoogste Bron.. die Lorber van de Heer ontving tijdens het opschrijven van dit werk en welke diende voor een beter begrip van de toestand waarin een ziel zich bevindt voordat zij aan gene zijde geestelijk wordt wedergeboren.gebroken. Het dient voornamelijk met het hart gelezen te worden om in de mens een besef op te wekken van de Liefde en Wijsheid.1864). 'Dat sommige taferelen hier visueel en woordelijk zo zijn weergegeven zoals zij in de wereld der geesten werkelijk plaatsvinden. Daarom wordt deze toestand na de overgang 'het natuurlijke geestelijke bestaan' genoemd. zeden en gebruiken. een man die in zijn aardse leven als politicus bekendheid genoot en lid was van het Duitse Nationale Parlement te Frankfurt. De hoedanigheid van de plaatselijke toestand. [6] Graag willen wij u nog wijzen op een tussentijdse mededeling. Zalige verwondering over de hemelse waarheden 150: De franciscaan laaft zich.

Alleen in zijn redenaarstalent lag volgens hem voldoende macht om binnen korte tijd alle machthebbers te onttronen.20. Want het hardnekkige streven van zijn geest baande zich uiteindelijk toch een weg uit alle onbeduidendheid. waar hij zijn zaligmakende plannen voor het volk door 7 . die een wereldreligie aanhingen. die de wereld natuurlijk onbekend bleef. leek hem klein en machteloos. En zo waagde hij zich dan ook aan een Himalayagebergte. Als hij alle schatten der aarde had bezeten. [6] Zijn overtuiging was zo sterk. 44. dat hij voornamelijk aan zijn sterke geest te danken had.d. waardoor hij meer invloed kreeg. hfdst. 1848. waarbij hij het vertrouwen van het hele land won. [5] Zoals Ronge echter zijn kerk bouwde. stichter van het van Rome onafhankelijke Duits-Katholicisme en zijn volgelingen. de Heer. dat haar bewoners met hardnekkige vastberadenheid hele bergen verzetten en datgene wat ze in lichamelijke toestand niet volbrengen zelfs als geesten nog bewerkstelligen. Uitg. [9] Onze man ging voornamelijk uit van één idee. loochent en Mij tot een gewoon mens en volksleraar uit de oude tijd maakt. Alles wat de wereld te bieden had... Maar hij geloofde om te beginnen zelf niet in Hem. Dat dit lot hem ten deel viel had echter een goede reden. hielp dit vooral voor deze wereld toch weinig. op wie de mensen wat hun volmaaktheid betreft zouden moeten lijken.1887). Daardoor gesteund haastte hij zich naar een grote stad in het oosten van het land (Wenen) waar het volk inderdaad zijn plannen ondersteunde. Ook al waarschuwde Ik hem innerlijk bij al te gewaagde ondernemingen. zodra hij zich maar wilde doen gelden.) weten. dat een rechtgeaard Duitser eerder alles zou moeten opofferen dan af te zien van een eenmaal opgevat idee. Want het was voor hem een soort lijfspreuk. die hun macht door Mij hebben verkregen en hij vergat ook de tekst uit de Schrift: 'Geef aan de keizer wat de keizer toekomt. [4] Dit idee over het welzijn van het volk had hij voornamelijk overgenomen uit de school van Ronge (Johannes Ronge (1813 . Daar wilde hij bij wijze van spreken zo'n dertig zogenaamde vorstelijke vliegen in één klap doodslaan. zie: Die Natürliche Sonne.) [2] Deze man. werd nog versterkt doordat deze verschillende keren schitterend gelukten. en dat er maar één Heer is.) de macht van zijn welbespraaktheid en had groot plezier in zijn succes. evenzo bouwde onze man zijn ideeën over het welzijn van het volk op zand. omdat hij met het afgraven van enkele politieke heuvels succes had geboekt. toonde als kind reeds een grote vasthoudendheid. Deze 'kerk' verwerpt zodoende ook de basis waarop ze haar gebouw wil optrekken en haar huis zal daardoor niet lang stand houden. die vanwege zijn vermetelheid door de wereld werd veroordeeld.Lorber Verlag. Hij vergat daarbij volkomen dat vorsten ook mensen zijn. omwille van zijn zieleheil steeds probate hindernissen in de weg legde. BRD. door openbaring ontvangen en opgeschreven door Jakob Lorber. Eigenlijk hield hij zichzelf voor de heer door de macht van zijn welsprekendheid. wat toen echter tot zijn aardse ondergang leidde. [8] Meer dan eens beproefde hij in de Duitse Nationale Vergadering ( Te Frankfurt a. en om dat te verwezenlijken was hem geen offer te veel. waarvan jullie uit Die Natürliche Sonne (Die Natürliche Sonne. [3] Nu maakte hij meteen duizend grootse plannen en bracht ze ook naar vermogen ten uitvoer. Zijn ziel en geest waren namelijk afkomstig van die planeet. Bietigheim. Hoewel deze richting eigenlijk geen religie of kerk is omdat ze Mij. dat hij ontleende aan Mijn woord: dat men 'volmaakt' moet zijn zoals de Vader in de hemel. en dat alle anderen broeders zijn zonder onderscheid van rang of stand. om deze voor hem hoogste gedachte te realiseren. dan vermocht dat hem toch niet af te houden van datgene wat hij zich nu eenmaal had voorgenomen. In de eerste plaats ging hem een zeker welzijn van het volk ter harte. Door dit werk had hij de publieke aandacht op zich gevestigd. zou hij die. niet bedenkend dat achter deze vliegen ook Ik een paar woordjes te vertellen had.( Deze planeet is Uranus. Alhoewel Ik hem.1)De aardse levensloop van Robert Blum [1] Robert Blum kwam onder armelijke levensomstandigheden ter wereld en had tot aan zijn laatste jaren toe steeds met materiële nood te kampen. en aan God wat God toekomt'! [10] Deze man werd in de bovengenoemde stad. zijn leven inbegrepen. dat hij bijna niet in staat was daarover enige twijfel toe te laten. [7] Zijn vasthoudendheid om eenmaal opgevatte ideeën ook uit te voeren.M. allemaal op het spel hebben gezet.

(Robert Blum (1804 -1848) werd op 9 november 1848 op bevel van de keizerlijke opperbevelhebber. Hij onderzoekt ook zijn gevoel. Ook probeert hij de grootte van zijn kerker te onderzoeken en te voelen waaruit de vloer bestaat. weliswaar langs heel beperkte wegen aan hun vrijheidsproef. die de volkeren gelukkig had moeten maken. meestal in de geestenwereld aankomen met een gevoel van hevige woede en wraak ten opzichte van hun rechters. Door flink zijn zielelichaamsdelen te knijpen en te wrijven. Maar nu veranderde zijn overtuiging aangaande het voortbestaan na de dood in een ander ongeloof: hij dacht nu bij zichzelf. Daarom toonde hij zich bij zijn terechtstelling ook vastberaden en vol verachting voor de dood. De plaats waar hij zich bevindt lijkt hem een donker hol. maar alleen naar de schijn was doodgeschoten om de doodsangst ten volle door te maken. Omdat de officier hem had laten blinddoeken opdat hij niet zou merken dat er slechts in de lucht geschoten was. was hij al gauw overtuigd van het ongegronde van zijn aardse geloof en werd hij spoedig gewaar dat hij verder leefde. waarin hij zich misschien in deze vrije catacombeachtige ruimte hangend zou kunnen bevinden. als een staatsgevaarlijk persoon gevangen genomen en na een kort proces uit deze wereld naar de andere geholpen.) En hiermee werd zijn werkzaamheid. Hij betast ook zijn voeten en handen en constateert dat hij nergens geboeid is. waaruit een protest van de Duitse burgers hem zeker spoedig zou bevrijden. [5] Maar ongeveer zeven uur na zijn terechtstelling. 8 . in deze wereld afgesloten. [3] Geesten echter zoals die van onze man hier. Hevige woede en sterke wraakgevoelens hebben reeds bij mensen hier in deze wereld tot gevolg dat zij gewoonweg blind worden van toorn en ziedende woede. maar deze geleidelijk doet afnemen. als ze werkelijk misdaan hebben tegenover Gods geboden en door en door boosaardig zijn. Zulke geesten worden in deze situatie gelaten totdat hun wraak is overgegaan in een gevoel van onmacht. De diep gekrenkte en beledigde ziel begint bij het opkomend gevoel van onmacht te huilen. en zij zien daardoor geen enkel wezen waarop zij hun blinde wraak zouden kunnen koelen. Of er in zijn nabijheid soms sprake is van een of ander verborgen gericht. die daar aankomen en enkel veroordeeld zijn wegens politieke misdaden tegen wereldse wetten. [4] Hier op aarde kon onze man niets anders meer doen dan zo veel mogelijk zijn mannelijke eer redden. of dit in zijn ledematen nog wel aanwezig is. keren ze echter weer terug naar de eigenlijke geestenwereld en beginnen daar opnieuw. Des te meer brengen deze kwade eigenschappen in het hiernamaals de ziel en de geest in een toestand van volkomen blindheid. en een tijdlang als razenden rondtollen. dat degenen die hun aardse leven door een strafgericht gewelddadig verliezen. Want hij voelde heel sterk zijn angst voor de dood. wat weliswaar ook voortkomt uit woede. Daarvandaan was hij in bewusteloze toestand overgebracht naar een donkere kerker. worden aanvankelijk slechts in een lichtloze toestand geplaatst. Dat is de reden waarom dergelijke nieuw aangekomenen. toen zijn ziel als het ware weer tot zichzelf was gekomen. 2)De eerste indrukken van de terechtgestelde in het hiernamaals. en verder is er ook niets te vinden dat op een hangmat lijkt. dat hij wel naar de plaats van de terechtstelling was gebracht.wapengeweld en door zijn redevoeringen wilde verwezenlijken. dat hem toch niet de indruk geeft vochtig te zijn of vies te ruiken. Het bewustworden van het gevoel te leven [1] Nu is de vraag: Hoe kwam zijn ziel en zijn geest aan in de eeuwige geestenwereld? [2] Hier moet worden opgemerkt. Het is dan alsof zij blind zijn. [6] Alleen de totale duisternis hindert hem nu.vorst Windischgrätz. en dat des te sterker omdat hij als overtuigd Nieuw-Katholiek helemaal niet geloofde in een leven van de ziel na het verlaten van het lichaam. wat echter in werkelijkheid helemaal niet het geval was. 3)Robert waant zich onder narcose [1] Deze zaak komt hem zonderling en bedenkelijk voor. was hij enkel uit angst verdoofd in elkaar gezakt. [7] Hij is niet weinig verbaasd als hij helemaal geen vloer kan ontdekken en evenmin een muur van zijn kerker. de hel. worden ingedreven om er wraak te oefenen. meteen hun eigen element. Als hun wraak enigszins bekoeld is. in Wenen standrechtelijk doodgeschoten.

roept hij luidkeels: [2] 'Watis er dan toch met mij gebeurd?Wat is dat voor een vervloekte toestand? Is er dan geen God meer. jullie machthebbers. jij tiran. strek dan Uw arm uit! Rechtvaardig mij. waarvan zich ook de mens bewust is. Wanneer er slechte en kwaadaardige duivels zijn. zodat alleen jullie genoeg aards bezit zullen hebben! Maar mijn ijver is vruchteloos. zodat de vervloekte aarde leeg moge worden! 0. dat eens de verheven. Maar ook Hij werd door gemene gerechtsdienaren opgepakt en als dank voor al Zijn grote moeite en offers voor het welzijn van de hele mensheid aan een paal gehangen tot grootste smaad van de mensheid! [4] Evenals Hij ben ook ik een zoon van en uit U. Daar het wurgen niet lukt. Daar moet ik zien te komen! Als ik daar een keer ben dan zal ik je leren wat het voor een misdrijfis je zo meedogenloos te vergrijpen aan een belangrijke gedeputeerde van de Rijksdag! Daarvoor zal geboet worden op een manier waarvan in de hele wereldgeschiedenis geen voorbeeld te vinden is! [5] Werd ik nu maar gauw uit deze eigenaardige narcose gewekt. Wacht maar. vermoord je kinderen en jezelf. zonder ook maar het geringste teken van verstikking te voelen. maar in tegendeel maar al te levend. behalve dan in nacht en duisternis. heeft me misschien door een onbekend narcoticum laten inslapen. want ik vind muur noch vloer en ook geen boeien om mijn ledematen! Mijn gevoel werkt ook nog perfect. besluit hij zich recht vooruit te bewegen. als U tenminste bestaat! Of bestaat U enkel en alleen maar in het bewustzijn van de mensen zelf? Is Uw kracht niet groter dan die. als ik uit deze narcose kom. want dan zou ik niet leven! Ze hebben me ook niet opgesloten. houd op met je voort te planten! Jullie mensen die nu nog leven. dan spreek ik vergeefse woorden en ben ik met mijn hele wezen voor eeuwig bedrogen! Waarom moest ik dan een levend. Ik dorst naar wraak en deze lastige situatie duurt nog steeds voort. dat hij volkomen levend is en van geen enkele kant op enigerlei wijze opgesloten zit. het zal. nog ongevormde idee in de eindeloze ruimte zichzelf gaan realiseren en in mij uitgroeien tot een duidelijke bestaansvorm? Vervloekt toeval dat mij ooit in zo'n ellendig bestaan heeft geplaatst. wurg alle mensen maar en verdeel de vervloekte aarde onder elkaar. verheug je dan maar! Ik zal het je terdege betaald zetten! [4] Deze toestand zal niet eeuwig duren. waardoor ik me in deze toestand bevind. Dat is toch werkelijk een duivels vervloekte uitvinding! Geduld maar. zelfbewust wezen worden? Waarom moest een willekeurige. handen. jij volkerenrecht-moordenaar. Men zal me in Frankfurt en in heel Saksen laten zoeken. Dat doet hem versteld staan en hij begrijpt steeds minder van deze toestand. echt kwaad bij zichzelf. 'duisterder en bodemlozer dan hier kan het in de hele eindeloze ruimte nergens zijn. Maar omdat het ondanks alle geduld niet lichter wordt. begint hij te twijfelen of hij ooit het licht in zijn ogen zal terugkrijgen en hij wordt daardoor steeds kwader. vraagt hij zich eindelijk wanhopig af: [3] 'Wel alle duivels. een eeuwige slaaf ben ik! Wat vermag een druppel tegen de almacht van de golvende zee? Houd daarom op met dit zinloze gepraat! Alleen jullie. maar natuurlijk zonder enig resultaat. probeer aan dit allerellendigste bestaan een eind te maken!' [6] Na deze woorden deed hij in een poging om zich te wurgen enkele stevige grepen naar zijn keel. die mij pro forma heeft laten neerschieten. die machtig is en rechtvaardiger dan de machthebbers die door Zijn genade op aarde macht bezitten? [3] God! als U bestaat. onbegrepen volksleraar Jezus wilde bereiken. die de goede zaak van Uw kinderen naar het doel wilde leiden. laten zij dan de kracht die mij liet ontstaan voor eeuwig vernietigen! [5] 0. 'Want'. het moet gauw beter gaan!' 4)Noodroep tot God. zegt hij. Als het licht echter ook ondanks zijn steeds stijgende kwaadheid niet terugkomt. bedrogen mensheid. dat is vreselijk eigenaardig! Deze mensenhater. Daarom heb ik ook geen afgrond te duchten en nog minder een of ander 9 . ze zijn niet uitgestoken en toch zie ik niets! Werkelijk. waar ben ik toch? Wat hebben die bloedhonden toch met me gedaan? Ze hebben me niet neergeschoten. ook heb ik mijn ogen nog. Beroep op Jezus [1] Na deze woorden houdt hij zich een tamelijk lange tijd heel rustig en wrijft alleen enkele keren in zijn ogen om een eventuele dofheid van de narcose kwijt te raken. Want hij grijpt in zekere zin telkens door zichzelf heen. [2] Nadat hij zich van alle kanten overtuigd heeft.stelt hij vast dat zijn gevoel beslist niet dood is. mensheid! Arme.

haar en kleding? Als dat zo is. Hij zegt: [4] 'Ezel en gek die ik ben. die hem niet vooruit brengen. dat mensen schept om ze ellendig ten onder te laten gaan! [8] Maar nu stil. is mijn jas dan mee hierheen verhuisd!? [6] Nee. Ja. huid. Daarom. en zoiets toch niet kan uitgaan van een God. zodat de vernietiging komt!'. moet je een vaste ondergrond hebben. moest ik met inbegrip van mijn rechtvaardige zaak toch nog afdruipen en me uiteindelijk nog laten neerschieten! Een fraai loon voor een hart dat het vaderland trouw toegewijd is! 0. [3] Nu begint hij met handen en voeten zwem bewegingen te maken. Hij denkt daarom na over een andere manier van voortbewegen en zegt: [2] 'Ik moet met handen en voeten op een speciale manier door deze lichtloze lucht gaan zwemmen! Om te voet vooruit te komen. Dus nu volkomen rust. die logisch en fysiek alleen de zuiverste liefde kan zijn. dan moet er worden gezwommen of gevlogen! Om te vliegen heb je vleugels nodig. Dus maar gezwommen!'. Dus voorwaarts maar! Misschien bereik ik toch nog ergens een lichtstraaltje of de gewenste dood! [7] 0. Dat brengt hem echter niet van zijn stuk en hij gaat verder met zijn pogingen om te zwemmen. Maar daar hij onder zijn voeten geen grond voelt.verborgen gericht. Maar dan moest ik volkomen dood zijn. maar steeds met mezelf praat. 5)Pogingen om in de lege ruimte te lopen. dan is Hij maar een vloekwaardig fatum. maar bespeurt geen vooruitgang door een of andere luchtstroom. totale vernietiging wil vinden. Maar daar de kanonnen van de tegenpartij sterker waren dan mijn goede wil. Dus. Wat blijft er anders over dan de nog aanwezige krachten zo doelmatig mogelijk te gebruiken. de afgevaardigde bij de Rijksdag te Frankfurt! Hier in Wenen ben ik erachter gekomen wat Oostenrijk wil. Vloek tegen God. Maar als deze ontbreekt. Ook merk ik niets van een of andere ontbinding! [5] Of zou er na de dood werkelijk een verder leven van de ziel zijn? Ik ben er echter nog met huid en haar. als de volkomen dood een lafenis voor mij is. wat bij mij niet het geval is. waarom zou ik dan verder door willen dringen in het niets?! Ook ik wil binnengaan in de rust van het niets. het zij nog een keer gezegd. de veroorzaker van het leed [1] Nu maakt onze man met zijn voeten de gewone bewegingen om te lopen. des te meer merkt hij dat al zijn moeite vergeefs is. dan wek ik mezelf daardoor uit de vernietiging op en word ik weer levend door de opnieuw opgewekte levenskrachten. duizend keer nee! Ik ben geen ziel. die wij kale tweebenigen niet hebben. zou dan mijn jas ook een ziel hebben? Nee! Zo'n veronderstelling zou toch de hele oneindigheid hard laten lachen! Hahaha! De onsterfelijkheid van een jas zou nog veel erger zijn dan de wonderbaarlijke kracht van de lijfrok van Christus in Trier! En toch. het oude absolutisme weer opnieuw te vestigen. vooruit maar!'. Want als ik in dit niets de gewenste. moet er wel geen God zijn! Of als er een God is. vervloekt leven! [7] Als er een God bestaat. ik ben Robert Blum. Hij voelt dat deze zwarte lucht hem niet de geringste weerstand biedt en daarom staakt hij zijn bewegingen weer. vervloekt zij elk wezen. dat de wezens beschouwt als speelgoed voor zijn grillen. wat zit ik me vergeefs moe te maken? Ik bevind mij nu in het pure niets. wat moet de toestand van de volkomen dood gelukkig zijn! Hoe gelukkig moet ik zijn geweest. toen ik geen bestaan voelde en geen vrij bewustzijn! Kon ik maar weer volkomen in het niets verdwijnen! Maar het moge zijn zoals het wil. en zelfs met mijn kleren aan! Heeft de ziel dan ook botten. wat voor plezier kan Hij er dan in hebben dat mensen omwille van een troon en vanwege meningsverschillen elkaar gruwelijk doodslaan? En omdat er altijd zulke erge dingen op aarde gebeuren. Hoe meer hij zich inspant. 10 . dat is de weg naar de volledige vernietiging! Wist ik maar of ik werkelijk ben doodgeschoten. lijkt het hem of ze nutteloos zwaaiende bewegingen maken. om in haar ook in niets over te gaan. Ik weet dat heel het streven van deze staat tot doel heeft. dan is er ook niets meer waarvoor ik bang zou moeten zijn. Ik streed daartegen als een reus. als ik ziel ben. Zelfgesprekken over het niets en over het voortbestaan.

Maar zoals de ultramontanen en protestanten het gebruiken is het de reinste onzin! [2] 0 goede leraar en meester Jezus! Als jouw lot soms lijkt op het mijne. Wie houdt dit hinderlijke leven voor mij dan in stand? 0 jij. Jammer genoeg is dit gebed nog nooit helemaal begrepen. die me hebt willen doodschieten! Jij hebt me niet dood. Wat is het leven? Verlangen naar rustgevend geloof leidt tot gebed. Er moeten toch al wel enkele jaartjes verlopen zijn. maar dan alleen opgevat in de juiste betekenis. De gedachte aan vrouwen kinderen [1] Na deze woorden wordt Robert helemaal stil en rustig met zijn mond. Of zouden zij soms buiten het lichaam ook nog een leven hebben zoals het mijne? [4] Ik kan niet doodgaan. [2] Dat brengt hem weer tot een nieuw soort wanhoop en woede. des te groter wordt de innerlijke activiteit. niet kan kwijtraken. Toch komt het me al aardig lang voor. bent nu tien keer doder dan ik. dat ik nu liever zo'n domme vent zou zijn die gelooft in de zoon van God en in de hemel. hoe krachtiger ze optreedt. Want je wilde mij afnemen wat je me nooit kunt teruggeven. licht. maar des te actiever in zijn hart. dan zul jij na je terechtstelling in zo'n 11 .6)Uiterlijke rust. dat hun zeker niet zal schaden ook al kan het hen niet helpen. Hoe meer hij deze wil onderdrukken. Maar de roomsen leggen in deze gebedsformule in plaats van de waarheid alleen maar een zekere onnozele magische kracht en ze gebruiken haar als een sympathiek universeel geneesmiddel tegen alle kwalen. dan zou me alles goed zijn! [7] Ik moet openlijk toegeven. spaar je dan de moeite maar. Hoe rustiger hij wordt. Maar wat kan ik in deze situatie voor hen doen? Niets. Dat ergert hem alweer. en bovendien natuurlijk in de eeuwige dood. dan mij hier als verstandig mens helemaal zonder licht te bevinden! Maar wat kan ik er aan doen? Ik zocht steeds de waarheid en geloofde haar ook gevonden te hebben. maar levend laten schieten! Als je medeplichtigen bij al je vijanden zulke resultaten zullen behalen als bij mij. Maar wat heb je er aan als er geen licht in is? [8] Het beste bij mij is en blijft mijn standvastigheid en volkomen vrij zijn van angst. dat hem meer dan al het andere tot een last is geworden. waar je maar niet vanaf kunt komen! Ik heb toch duizenden zien sterven. maar tot wie en waarvoor? De beste wens voor hun is in mijn hart toch al een echt gebed. Maar jij die meent dat je leeft. Maar nu is mij alles om het even! [9] Mijn vrouwen kinderen beginnen nu trouwens ook mijn hart een beetje in beroering te brengen. Want het wordt hem steeds duidelijker dat hij ook op deze manier het leven. Die arme stakkers zullen wel treuren en zich grote zorgen over mij maken. dat zou ik wel kunnen. Ze gingen dood en er bleef niet het minste levensteken meer over! Ontbinding was het absolute einde van hun bestaan. als ik maar een sprankje licht had. Want als ik een bangerik zou zijn. Maar zij kunnen onmogelijk ooit te weten komen wat ik hier doe!' 7)Het eerbiedig gedenken van Jezus roept sterke bliksemflitsen op. innerlijke onrust. je slachtoffer! [5] Eigenlijk zou me alles goed zijn. wat het is. ik leef. en met een gerust geweten in dat bijgeloof sterft. dan moest ik in deze toestand volkomen wanhopig worden. Schrik en vreugdevolle verwondering van Robert [1] Robert zegt vervolgens: 'Het zogenaamde Onze Vader is van alle gebedsformules nog de beste! Want zo heeft de wijze leraar Jezus zijn leerlingen leren bidden. omdat hij daardoor des te meer leven en een vollediger bewustzijn in zichzelf gewaar wordt. dat ik in deze duisternis verblijf. Ik ken echter geen ander gebed dan het welbekende roomse 'Onze Vader' en 'Wees gegroet' en hoe een serie andere holle frasen ook mogen heten! Daar zou mijn goed ontwikkelde familie echter zeker voor bedanken. die jij wilde doodmaken. dat geloof ik niet. Daarom begint hij weer te praten: [3] 'Nu zou ik wel verduiveld graag eens willen weten wat dit oerdomme leven is. helemaal niets! Bidden. in de duivel en een hel. Die kunnen toch onmogelijk nog enig bewustzijn hebben. ook tegen ziektes bij dieren! Dat is mij dan toch volkomen onmogelijk! Het Onze Vader is op zich zeker een heel waardevol gebed. Als er maar licht was. omdat men het bij alle omstandigheden en behoeften meestal blindelings uitsprak. Maar die totale duisternis moge de duivel halen! [6] Stel dat ik eeuwig in deze situatie moet blijven? 0 vervloekt! Stel dat ik misschien toch al een geest ben? Dat zou me verduiveld wat moois zijn! Nee. en alleen als dat. Maar hoe lach ik je nu uit! Want ik. er kan immers geen eeuwig leven bestaan.

onuitputtelijke bron van ware wijsheid! Jij schenkt een ieder het juiste licht die jou. dan zal wel blijken of ik zal blijven zoals ik nu ben. als je in een zekere verdoving wegkwijnt. Waarschijnlijk helpt me deze lucht vol elektrische lading hierbij en zal ik onder bliksem. roept hij uit. zoiets kan het ook zijn. nu weet ik pas. [10] Of zou ik soms doof zijn? Ik verneem mijn gedachten wel als woorden.toestand ook wel vaak spijt hebben gehad zoveel goeds voor de slechte mensen te hebben gedaan. Daar schrikt onze vrijheidsapostel hevig van. [4] Tegelijkertijd begint hij ook erover na te denken. ja. [9] Na een lange tijd van rust kon hij pas weer dieper gaan nadenken. Ja. 'Ja. Robert is buiten zichzelf van schrik en verbazing en is helemaal uitzijn evenwicht door dit voor hem onbegrijpelijk intensieve licht. dat moet heel hard zijn!'.!'. waar ik aan toe ben! Dit bliksemen duidt op een flink onweer dat nu in deze nacht boven Wenen te keer gaat. of? Eigenaardige inval! Zouden deze twee bliksemflitsen soms alleen in mijn verbeelding hebben bestaan. domoor. Bijna 2000 jaar in zo'n duisternis! 0 edel mens. Misschien krijg ik bij deze gelegenheid ook mijn gehoor weer terug. maar vindt niets wat dit eerste lichtverschijnsel in deze voor hem nog steeds onbegrijpelijke toestand afdoende kan verklaren. Ik hoor nog wel geen donder. wat toch wel de oorzaak van deze heldere bliksem kon zijn. Nieuwe bliksem en blijvende helderheid [1] Robert praat verder: 'Of. dan kunnen er immers nog een menigte andere aanwezig zijn. Ja. [3] Op het moment dat onze man de naam Jezus zo deelnemend en eerbiedig uitspreekt. Maar ze werden te kort belicht om nader te kunnen definiëren. Ik ontwaak nu zo stilaan uit mijn sterke narcose en keer weer helemaal tot het leven terug. zo zit dat! 0 heerlijke filosofie.. Wraakzucht gaat over in gedachten van vergeving. met alle vuur en liefde omvat en je in alle levenssituaties als enige en betrouwbare raadgever en wegwijzer gebruikt! Kijk. Zijn eerste wat meer geordende gedachte was de volgende: 'Aha. of van een andere geaardheid! En zo kunnen er behalve mijn bestaan. Maar de bliksemflitsen laten op zich wachten'. Ook kwam het hem hierbij voor. 8)Opnieuw liefde voor het leven. ik verloor me tenslotte in een bekrompen. dat trouwens maar een korte tijd duurt. zonder in het minst afbreuk te doen aan het ons allen omgevende niets. onnozele kritiek op het gebed en in een nodeloos medeleven met de grote. hoe vlug heb ik nu met jouw hulp deze gordiaanse knoop doorgehakt! [6] Als er zich in het rijk van het niets één individuele bestaansvorm bevindt. dat ik de volledige beschikking heb over mijn gehoororganen. wat doet het er toe? Ik besta nu eenmaal en heb het nu twee keer zien bliksemen: bewijs dat ik niet blind ben! Wie weet of dat niet allemaal de uitwerking is van het dreigende onweer? Daarom zal ik dat onweer maar eerst eens laten losbarsten en voorbijtrekken. [11] Maar deze situatie duurt wel aardig lang! Naar mijn gevoel zou het wel al honderd jaar kunnen zijn. moet een minuut wel een jaar lijken. Dat eigenaardige gevoel echter van het mij omringende niets kan ik langs natuurlijke weg absoluut niet verklaren. [8] Nu bliksemt het weer en deze keer nog sterker dan eerst. Zo is het goed! Ik weet nu. Hij gaat alle hem bekende oorzaken voor de opwekking van elektriciteit na. Ja. dat is heel goed! [7] Had ik maar eerder mijn toevlucht genomen tot de Duitse filosofie dan zou ik zeker al andere grond onder de voeten hebben. Ik ben hier dus helemaal niet zo alleen als ik me dat een hele tijd heb voorgesteld. Maar. alsof hij in de verte bepaalde contouren zag van allerlei bekende zaken. wijze en edelste leraar der volkeren Jezus en ver. omdat dit hem ervan overtuigt dat hij niet blind is. en is dat misschien een teken dat het nu spoedig helemaal met me gedaan zal zijn? Ja. dat er buiten mij in deze duisternis toch nog ergens wezenlijke buren bestaan. donder en hagel weer terugkeren in het leven. zoals ik. maar dat is nog geen bewijs. maar dat zal wel puur gevoelsmatig zijn. [5] 'Maar nu gaat me een nieuw licht op'. schiet er een sterke bliksemflits van oost naar west. Want nu ik dit armzalige leven weer 12 . Maar ik. maar ook is hij erg blij.. dat is goed. zo is het ook! Als het maar gauw weer eens bliksemde en dan ook wat donderde. maar het onweer kan ook nog heel ver weg zijn. hoe ze ook geaard mogen zijn. zich hier nog een menigte andere bestaansvormen van allerlei aard bevinden die geschikt zijn voor de opwekking van elektriciteit. hetzij van dezelfde.

die 13 .). Ben je echter bang voor hem en wens je van ganser harte dat hij nog lang mag uitblijven. begint weer nuchter over dit fenomeen na te denken en zegt bij zichzelf: [2] 'Uiteindelijk is het toch nog een onweer. versaag niet! Je zult nog heel sterk en machtig worden! [4] Wel zou het beter zijn. laat heel Duitsland het horen: Robert Blum heeft zijn en ook jouw vijand de wandaad vergeven! [7] Zo. Maar buiten mij is er noch beneden noch boven me ergens iets concreets te ontdekken. Het gaat soms helemaal in een soort grootmoedige vergeving over. ja. dan blijf ik maar liever in mijn tegenwoordige zwakte en wil ik in mijn plaats het fatum laten begaan. Na een poosje komt hij weer tot zichzelf. komt hij zeker niet. als ik nu al sterk was. dan kan ik er zeker van zijn dat de ware dood mij nog niet al te vlug in de kraag zal pakken! [2] Werkelijk. anders zou Hij nauwelijks in staat zijn geweest zo' n karaktergrootheid te tonen. het geloof ter harte te nemen [1] Oplettend bekijkt hij het schijnsel dat aan blijft houden. dat is een goed oud gezegde: 'Wie zijn leven liefheeft. nu ben ik in één keer opgelucht! Hm. omdat hij nu met zijn vroegere onweersverwachting. is dat toch eigenlijk weer echt Duits! Alleen een Duitser kan vergeven. niet alleen kán Robert dat. 0 Strausz en Rongel. Nu leef je echter in miljoenen harten van je broeders en ook nog in werkelijkheid in jezelf! Daarom.jullie wijsheid schijnt hier behoorlijk schipbreuk te lijden! Waar is nu jullie universele wereldziel. je zult weer sterk worden! Toen je op aarde leefde. heb ik mij uit liefde tot al mijn Duitse broeders in de grootste gevaren begeven en werd toen hoogstwaarschijnlijk door kruid en lood naar hier bevorderd. ik vergeef het je uit de grond van mijn hart!' Dat kan Robert! Ja. Robert. Maar als in deze duisternis mijn wraakgevoel eerst zo stilaan zou verflauwen en ik pas daarna sterk zou worden. Ik moet me dus heel ver van de een of andere planeet af bevinden. ik heb zelfs bewondering voor mijn edelmoedigheid. dat ik nu pas duidelijk gewaar word dat ik me zonder enige ondersteuning als een vogel in de vrije lucht of in de vrije ether bevind. maar. Hm.zo'n beetje begin lief te krijgen. maar de volle waarheid. dat is voor mij een hele verkwikking! De mythe zegt dat eveneens van de grote leraar der volkeren. Ja. nu mijn woede en wraaklust nog in volle gloed staan. [5] Het is trouwens merkwaardig. In Hem woonde zeker ook zo'n echt Duitse ziel. dan komt hij gewis zo vlug mogelijk! Daarom moet ik weer met alle mij nog resterende krachten verlangen naar mijn spoedige volledige vernietiging. was je alleen in jezelf thuis. je zult gauw sterk en machtig worden om aan deze gemene moordenaars en beulen je bloed te vergelden! Ja. 9)Alle wijsbegeerte is ijdel. dat ik nu mijn toch zo rechtmatige woede en wraakgevoel niet kan bewaren. omdat je toch onmogelijk kunt aannemen dat een zwaar lichaam zich zo lang in het lucht. de grote leraar Jezus was ook een Duitser!' [8] Bij het noemen van de naam Jezus schiet er weer een machtige bliksemflits van oost naar west en laat bij zijn verdwijnen een blijvend zwak schijnsel achter van een eigenaardig grijs licht! Dat bevreemdt onze Robert ten zeerste. (Drie filosofen uit die tijd). die alleen maar eigen is aan de edelste zielen! [6] Wie kan tegen zijn moordenaar zeggen: 'Vriend. en weet niet wat hij ervan denken moet. leef! [3] Ik ben nu nog wel machteloos. Jezus legt zijn leerlingen op. die ook aan het kruis Zijn vijanden al hun wandaden vergaf. En dat is een prachtige deugd. om zo te zeggen er helemaal naast blijkt te zitten. maar wie zijn leven veracht zal het behouden'! Bij mij is dat nu al eens het geval geweest! Want alleen omdat ik mijn leven haatte. maar nu is het geen begoocheling meer. waarvan de bewolking nu na de derde bliksem aan één kant een beetje dunner begint te worden. zal het zeker gauw daarmee gedaan zijn! Als je de dood roept. wat me echt ergert. jij die mij schandelijk hebt laten vermoorden. Maar als ik de zaak goed bekijk. Maar ik. Zo'n situatie zou in het vroegere donker nog wel als gevoelsbedrog beschouwd kunnen worden. maar hij doet het ook! Broeder Alfred (Windischgrätz. je hebt me kwaad gedaan. waarin de mens zal overgaan na het afleggen van zijn lichaam? Waar is de God. ja. Robert. Want de mensen uit het Oosten hebben nooit zo'n grootmoedigheid bezeten. Maar een innerlijk gevoel zegt me: Robert. ik vergeef het je en wil eeuwig geen wraak op je nemen al zou ik het ook duizend keer kunnen! Ja. [3] Nu wordt me wel duidelijk dat ik wat mijn lichaam betreft werkelijk gestorven ben.of etherruim zonder steun kan staande houden. dat is vreemd! [4] 0 Hegel. zal het verliezen. Eén ding begrijp ik daarbij niet helemaal. Robert Blum.

waarom de grote meesterleraar Zijn leerlingen steeds op het hart drukte slechts te geloven!' 10)Goede gedachten over Jezus. in wier hoofden en harten het duister was als de nacht. 0 mijn hemel. wat zou ik daar dan aan hebben? [7] Daarom zou het echt beter zijn te sterven in het duistere bijgeloof van Rome. [6] Jullie eerlijkheid dient een mens hier echter tot niets! Maar dat maakt ook niets uit. Nu wordt me ook duidelijk. Waardoor de blinde joden hem natuurlijk bijna voor een god hielden. omdat_het eigenlijk voldoende is de mensheid enkel materieel binnen een zekere orde te houden. zou verder leven. Want welke verplichtingen zou ik nu nog kunnen hebben? Zeker geen andere dan die van een wolkje in de lucht dat door de winden wordt voortgedreven.zich in de mens manifesteert en die van zichzelf bewust wordt in de mens? Ik ben gestorven en ben hier nu in de meest totale machteloze eenzaamheid die men zich maar kan indenken en voorstellen! Er is geen spoor te bekennen van de een of andere zich manifesterende godheid en evenmin een overgang van mijn wezen in de universele wereldziel. Dat zou beter zijn dan als Rongeaans aanhanger te menen. daar zijn stellig geen wetten meer nodig. Het geloof in de onsterfelijkheid en in een God van liefde groeit [1] Robert zegt verder: 'Deze wijze leraar van de volkeren werd net als ik uit behoeftige ouders geboren. hoe hij bij verschillende gelegenheden de hele hoge priesterschap soms zo terecht wees. waarbij hij zich van de kant van de zonderlinge joodse priesterheerschappij zijn leven lang ook nog heel wat vervolgingen heeft moeten laten welgevallen. jullie hebben mij bedrogen en zullen nog velen bedriegen. zich onder de hardnekkige volgelingen van Mozes en Aäron. dat zij vaak van ergernis wel uit hun vel konden springen! Jammer genoeg werd hij tenslotte het slachtoffer van zijn al te grote moed en van de grote boosheid van de met goud en edelstenen behangen tempelhorde. Die nam hem daarna op in zijn school en wijdde hem in alle geheimen van de diepste wijsheid in. waarna men als ziel hetzij goed of slecht. Maar omdat jullie daartoe niet in staat zijn. door deze op een verstandige manier in praktijk te brengen. Het ziet er werkelijk duivels uit met de hele mensheid! Haar grootste vrienden vermoordt ze en voor haar meest geraffineerde vijanden organiseert ze triomftochten met muziek en fakkellicht! [5] Maar nu ben ik van alles verlost en heb daarbij het overtuigende bewustzijn. hoewel ik ondanks mijn goede wil nog lang geen Jezus ben!' [6] Bij het noemen van deze naam schiet er weer een felle bliksem voorbij en deze keer wel heel dicht langs 14 . dat men bij de dood alle leven voor eeuwig verliest en daarom ook vreselijk bang moet zijn voor de dood. [5] Jullie verwaande mensvriendelijke filosofen! Van een zodanige toestand na de dood van het lichaam hebben jullie nog nooit het flauw. en heeft daar door zijn aangeboren talenten de aandacht van een of andere wijsgeer getrokken. waar men tenminste in blind geloof zijn lichaam kon afleggen. ook ik ben een martelaar geworden voor mijn nobele streven! Ik wilde de mensheid van de oude slavenketenen bevrijden en mijn loon daarvoor was de smadelijkste dood. Maar alles zij jullie vergeven. leer jullie aanhangers geloven! En zij zullen gelukkiger sterven dan ik met al mijn verstand gestorven ben. Wat echter het vaak betwijfelde leven na de dood betreft. omdat jullie ook Duitsers zijn! Zouden jullie iets weten wat dichter bij de waarheid ligt. geven jullie wat je hebt en dat is tenminste eerlijk gehandeld. Al had ik nu ook de wijsheid van Salomo en de sterkte van Goliath. leraren. het is beter eeuwig in deze onwerkelijke leegte te versmachten. [4] Maar verging het mij soms beter? 0 nee.te benul gehad! Kort en goed. tot troost voor de arme mensheid. dan zouden jullie het zeker voor jullie volgelingen niet hebben achtergehouden. [2] Waarschijnlijk is hij eens als arme drommel met zijn even arme ouders of met een andere karavaan naar Egypte getrokken. zich tot zulk een wijsheid omhoog te werken. Hij zal hoogst waarschijnlijk maar moeizaam onder alle mogelijke ontberingen tot het niveau van de hoogste morele wijsheid hebben kunnen opklimmen. dat het alle grote weldoeners van het volk geen haar beter vergaan is dan mij. Of hij kwam in de school van de Essenen terecht. waarmee hij vervolgens. maar tot grote ergernis van de boven alles rijke en hoogmoedige priesters! [3] Ik moet in mezelf lachen als ik er aan denk. Het moet voor hem enorm zwaar zijn geweest. dan nog één keer zo'n doodsangst uit te moeten staan! [8] Daarom. die toentertijd de kwintessens van alle wijsheid bezaten. bij zijn domme landgenoten wel erg veel opzien moest baren.

zo is ook hem een grote schat aan wijsheid bijgebleven met welks onschatbare hulp hij mij nu door bliksems te kennen geeft. wat wij nu zijn? Na triljoenen aardse jaren hebben zich talloze atomen rond hen opgehoopt.Robert. Ook komt het me voor dat ik in het noorden een soort wazig landschap kan zien. wie zou er op aarde niet in lachen uitbarsten als je vertelde. aha. het even zo vaak heeft gebliksemd! Zou het misschien toch echt waar zijn dat hij een zoon van God en dus meer dan een mens is? [11] Als zelfs kleding onsterfelijk is. heus dan zouden wij voor eeuwig aan elkaars gezelschap genoeg hebben! Twee edele. wat me er des te meer van overtuigt dat ik in alle ernst in de vrije lucht zweef. zodat onze man alle contouren goed kan onderscheiden. als een man die zo ongeveer zijns gelijke is? Ja. En tot deze dingen hoort de onsterfelijkheid van aardse kleding! Daarbij schijnt het lot heel vreemd te werk te gaan. dat is in hoge mate merkwaardig! Nu ging de bliksem om zo te zeggen door mijn lichaam heen en ik voelde daarbij niets anders dan voor het eerst een uiterst weldadig briesje en ik voel me nu werkelijk buitengewoon gesterkt! En het sterkere lichtschijnsel ervan doet mijn hart en mijn ogen nog meer goed. Ook kan ik nu mijn voeten. toen hij zei: 'Tussen maan en zon gebeuren dingen waar de menselijke wijsheid nog nooit van heeft gedroomd'. zoals mij de wijsheid van Hegel en Range is bijgebleven. in het centrum waarvan nog dezelfde geesten of zielen wonen waaromheen zich door 15 . dat kan alleen een liefdevolle en uiterst rechtvaardige God zo leiden! Nu geloof ik dan ook dat er een waarachtige God bestaat. zonder zijn vrije toestand in de lucht te verlaten. Het moet voor iemand met de meest levendige geest ter wereld geen genoegen zijn 1800 jaar lang en nog zo' n 40 jaar erbij. misschien niet zo ver van elkaar. een van de meest ervaren mannen zijn geweest. handen en ook mijn kleding. ja. [7] Hoewel de bliksem hem ook deze keer zeer verrast. schrikt hij er toch niet meer van. [8] Och. dat na het verlaten van het lichaam niet alleen je ziel in haar vroegere. vooral als die domme Osmanen de grote bibliotheek van Alexandrië niet hadden verbrand. bevinden. dat hij zich in mijn nabijheid bevindt en misschien ook de wens heeft om in deze leegte ergens een mens te ontmoeten.. 11)Verdere eerbiedige en verlangende gedachten met betrekking tot Jezus. zoals ik die droeg bij mijn terechtstelling. ja! Want hij moet speciaal in de Egyptische magie. daar heeft het weer gebliksemd en wel sterker dan de vorige keren! Merkwaardig!'. aardse gestalte. Waren de hemellichamen misschien oorspronkelijk ook dat. dan kan het met Jezus. De lichte omgeving komt naderbij [1] Robert zegt verder: 'Zou ook hij zich hier ergens bevinden. 0. maar begint er meteen rustig over na te denken en zegt bij zichzelf: 'Werkelijk. maar ook in alle ernst je eigen kleding onsterfelijk is!? [9] De grote Shakespeare had werkelijk gelijk. [10] Maar het komt me toch vreemd voor dat zo vaak ik de naam noemde van de grote man uit het morgenland. in hoge mate verwante zielen zouden wel eeuwig geen gebrek hebben aan de heerlijkste gespreksstof om de tijd en ook de eeuwigheid op de meest aantrekkelijke manier te korten en te veraangenamen! Maar wat heb je aan de beste wens? Wie zal of kan hem realiseren? [5] Wellicht zweven er nog talloze andere wezens rond zoals wij beiden. dat in de ogen van mijn vijanden het kostuum van de grootste schande is. Deze laat nu al een soort avondschemering na en ook in de richting van het noorden iets als een wazig landschap. beste en grootste mensenvriend! Weliswaar ben ik tegenover jouw grootheid niet waard je schoenriemen los te maken. werd met mij bevorderd tot de hoogste vrijheid! Ja. zich alleen met zijn eigen gezelschap tevreden te moeten stellen. goed onderscheiden. maar wat hebben wij beiden daaraan? Wij kunnen hier in de eindeloze leegte enkel door een soort elektrische bliksem telegraaf aangeven dat we ons beiden hier. net als ik en zoekt hij nu op deze totaal onschuldige elektrische manier contact met mij. juist het kostuum van mijn overwinning. Zo zijn tenslotte hele hemellichamen uit hen ontstaan. edele. voornamelijk door de kennis van de verborgen natuurkrachten. die in der eeuwigheid niet aan Hegel en Strausz hoeft te vragen of Hij mag en kan bestaan. [2] Ja. Daardoor zouden zijn zogenaamde wonderdaden ook heel goed te verklaren zijn. maar wat baat hier alle aardse grootheid? Hier verdwijnt werkelijk alle glans en alle aardse beroemdheid! [3] Jouw naam en voortaan ook de mijne zullen nog wel lang op aarde geroemd en bewonderd worden. [4] Konden we maar dichterbij komen..

geen duivel zal jullie bevrijden uit je duistere verbanning! Want degenen die de godheid jullie toezond als redders.' 12)Er verschijnt een mens in de lichtsfeer. Hier zul je pas leren wat jullie zijn. samen met het steeds lichter wordende landschap. kan ik misschien zoals Mercurius je dichtstbijzijnde planeet worden! [7] Dat zijn wel verwachtingen die nog ver in de toekomst liggen. omgeven door meerdere heuvels! God zij geloofd. altijd gevangen genomen en wreed vermoord. Robert. dat zou charmant zijn! Dat is zo ongeveer zoals ik het me al had voorgesteld. daar bliksemt het weer! Maar dat doet er niet toe! Wat wilde ik ook al weer zeggen? Mijn grote vriend. zouden jullie tenminste iets vermoeden van hoe het er hier uitziet! [4] Kom maar hier. je geslacht en je goud is! Werkelijk. misschien heeft hij ook al een grote menigte hem verwante mensen om zich heen! Dat is heel goed mogelijk. meer dan half dode ezels. ja. Als dat zo zou zijn. hij is het in levende lijve! Want nu zag ik duidelijk. domme mensen op aarde. die jullie alleen maar 'gespuis' noemen! Ik roep jullie toe. Dat eigenaardige landschap komt steeds dichterbij en wordt ook steeds helderder en duidelijker. hebben jullie van Abel af. Ik neem nu werkelijk al iets waar dat zo ongeveer op een kleine berg lijkt. word ik misschien een satelliet van jou? Of als jij misschien na vele deciljoenen aardse jaren zelfs een zon wordt. Wanneer jij al een rijpe planeet zult zijn. Maar nu roep ik luid: [5] 'Jullie barre tijd loopt ten einde! Spoedig zullen jullie allemaal hier zijn en misschien vragen naar jullie trotse voorouders. [9] Mijn grote vriend Jezus. wees blij! Want het landschap is al heel dichtbij gekomen. want mensen zoals ik zijn er al heel veel geweest. Is het Jezus? Roberts vreugde in afwachting van Zijn komst [1] Robert zegt verder: 'Kom. [10] Als hij mij nu kan aantrekken. En daar zie ik ook zoiets als een mens op de kleine berg staan. 0. die vóór mij de echte kruisweg zijn gegaan. jullie voorname. Ja.. maar wat kun je anders doen? Niets dan alles geduldig afwachten! Hier in het rijk van de eeuwigheid moet je je ook met eeuwige verwachtingen troosten. wil je niet van ontzettende verveling aan volkomen wanhoop ten prooi vallen. op eenzelfde wijze aangetrokken! Dus zou ik nu al een heel groot gezelschap rond hem kunnen aantreffen. dat jullie het allemaal bij elkaar niet waard zijn om in plaats van je hersens het vuil van een van je arme broeders in jullie edele hoofden rond te dragen! Als jullie net zo onnozel als zij zouden zijn. 16 . God zij geprezen voor dit geschenk!'. en wat je afkomst. aha. al zo dichtbij is dat ik hem bijna zou kunnen toespreken. dat zal eindeloos charmant zijn om me in het gezelschap te bevinden van die geest. die waarschijnlijk al tot een kleine komeet is uitgegroeid. hoe bij het uitspreken van zijn naam een sterke bliksem rechtstreeks van hem in mijn richting schoot. heeft mijn vurige wens gehoord en doet nu al het mogelijke om naar mij toe te komen. duistere ruimte om je heen zal je ook in alle eeuwigheid geen antwoord geven! Uit jullie zal de godheid moeilijk ooit een slakkenhuis kunnen bouwen. die mij schijnt te wenken! [2] Zou dat soms de goede Jezus zelf zijn? Ja. zo kom ik met het nodige geduld misschien toch nog op wat vastere grond terecht. Maar de eeuwige. 0. wat zou me dat een genoegen doen! [11] Het lijkt wel of dit werkelijk toch nog iets gaat worden.. na bijna 2000 jaar ook al zo' n klein komeet je geworden en kun je uit je eigen dampkring al bliksems doen ontstaan? Bij mij zal nog veel geduld nodig zijn eer ik ook maar enkele meters dampkring om me heen zal hebben verzameld. [8] Maar kijk daar! Dit wazige. dan heeft hij ook al zijn volgelingen.opeenhoping hele werelden hebben gevormd! [6] Misschien ben jij. wiens grootheid en onovertroffen diepe wijsheid ik zo vaak boven alles heb bewonderd! [3] Ach jullie arme. Dan zal hij mij zeker tot zich trekken in het centrum van zijn jonge wereld en daardoor de aantrekkingskracht van de uitwendige etheratomen versterken en zo des te eerder en makkelijker aangroeien tot een volledige wereld. laat staan een wereld! Maar God moge doen wat Hij wil! Ik echter ben nu buitengewoon verheugd dat mijn beste vriend. mijn grote vriend. eigenaardige landschap diep onder mij wordt nu iets helderder en het lijkt ook of het dichterbij komt. die jezelf vanwege je aardse bezittingen en vanwege een zogenaamde hogere afkomst beter acht dan vele duizenden arme broeders en zusters.

omdat je de eerste was en nog bent.13)De roep van Robert. En nadat hij zich wat heeft hersteld. kom me dan tegemoet met je liefde. [5] Als jij mijn boven alles dierbare Jezus bent. dat hij voor de eerste keer na zijn gewelddadige overgang precies aan Jezus' rechter zijde op de hoogste berg weer vaste grond onder zijn voeten voelt. kom naar me toe en laten we elkaar troosten! Ik wil je zeker naar beste vermogen troosten. 14)Hoe Robert de Heer aanspreekt. kom dan! Och. nu al bijna 2000 jaar in deze donkere leegte laat rondzweven in dezelfde behoeftige armoede. jij die genoeg liefde had om zelfs je wreedste beulen het schandelijke ontecht dat ze je aandeden van ganser harte te vergeven! En dat enkel omdat je in je menselijke grootheid hun volkomen blindheid als geldig excuus aannam! [4] Maar hoe hard moet tevens de godheid zijn. Je ziet slechts een eigenaardige donkergrijs groenachtige nevel en je kunt helemaal niet onderscheiden hoever deze zich over dit heuvellandschap uitstrekt. die de liefde tot enig en alles omvattend gebod hebt gemaakt! Als jij je grote liefde behouden hebt net als ik. dan is dat natuurlijk prima voor mij en misschien ook voor hem. De komst van Jezus. Een belangrijke levensvraag [1] Als Robert daar nu stevig voor Mij staat. Ook de belichting van dit heuvelachtige landschap is eigenaardig. wel het allerbeste weten! Hij is nu al heel dichtbij en zou me misschien horen als ik hem eens flink hard riep. waar ik je eeuwig dankbaar voor zal blijven. Kom toch. bekijkt hij Mij van top tot teen en ontdekt in Mij werkelijk en onmiskenbaar dezelfde Jezus die hij ook dacht te zullen aantreffen. dat Hij jou. De heuvels zien er uit alsof ze met fosfor overgoten zijn. waarin je van kindsbeen af opgroeide tot de reinste en alleredelste mensenvriend! [5] Beste meester Jezus. grootste mensenvriend. is nog tamelijk hoog. haalt diep adem en roept uit alle macht: [4] 'Jezus. En tenslotte waardeer ik je bijzonder. En wel zo. Roep ik echter tevergeefs. komen hem de tranen in de ogen. vaag lichtende. die alle liefde het meest waardig is! Hoe heb ik met je te doen en heb ik je ook anderzijds lief vanwege je tot nu toe aanhoudende armoede! Want als je me tegemoet was gekomen in een ook maar gedeeltelijk zalige toestand. je zult aan mij je grootste vereerder hebben! Ik waardeer je om je eenvoudige en toch buitengewoon grote wijsheid. dan zal dat zeker niet mijn laatste vergeefse roep zijn!' [3] Na deze woorden zet Robert zijn beide handen als een spreekbuis aan zijn mond. [2] Als hij Mij een poosje sprakeloos heeft staan aankijken. heuvelachtige wereld snel onder de voeten van onze man. wel. De afgescheiden ziel vindt weer vaste grond [1] Robert zegt verder: 'Dat eigenaardige landschap komt steeds dichterbij! Die ene berg. Deze heuvels zullen aan de voet wel een of andere verbinding hebben. die je zelf onderwezen hebt! En met deze liefde zal ook ik jou voor eeuwig tegemoet komen!' [7] Na deze krachtige roep schuift de kleine. jouw zo vaak boven alles geprezen en aanbeden Vader als Hij bestaat. waarvan de grootste nauwelijks dertig voet hoog zijn. die me in deze onverdraaglijke duisternis het eerste licht heeft gebracht. waarin je al je voorgangers en volgelingen hemelhoog overtreft! Verder waardeer ik je omdat ons beider aardse lot bijna hetzelfde was. Lukt me dat. zegt hij vol innig medelijden: [3] '0 beste. grote meesterleraar van alle volkeren der aarde! Als jij het bent en je mijn stem hoort. dan zou ik mij werkelijk geërgerd hebben 17 . waarop de grootmeester van de schitterendste moraal staat. Maar hoe? Dat zal de enige bewoner. zoals hij zich zijn Jezus in zijn fantasie vaak had voorgesteld. de edelste. [2] Ik denk dat wel alle zich nieuw vormende hemellichamen er zo uit zien voor ze als onopvallende kometen hun baan om een zon beginnen. beste vriend en lotgenoot! [6] Jij. Ik ben er ook bij voorbaat vast van overtuigd dat jij van jouw kant met je grote wijsheid mij zeker de grootste troost zult geven. Hij zou wel enkele honderd voet hoog kunnen zijn en is aan de ene kant echt rotsachtig en ontoegankelijk Maar de andere omliggende heuveltjes zou men best voor wat grotere hopen zand kunnen houden. En wel in dezelfde schamele kleding en ook met de wondtekenen. volmaaktste en beste van alle mensen. de vroegere grootmeester van de zuiverste moraal. Maar de voet van de heuvels en de daartussen liggende dalen en vlakten zijn helemaal niet te zien. meester der liefde. Jezus antwoord. kom dan naar me toe met je jonge aarde! Waarlijk.

Dat dit treurige gebeuren je tot in je diepste wezen razend moet hebben gemaakt en je hart vervuld heeft met een redelijk verlangen naar wraak. kan ik hem des te gemakkelijker vergeven. moet iedere redelijk denkende geest terecht vinden. beste vriend en broeder. vind Ik zo natuurlijk dat daar niets tegen in te brengen is! Als je nu echter die Oostenrijkse veldheer die jou ter dood veroordeelde in je nu reeds krachtig geworden handen zou krijgen. ver buiten het bereik ligt van de macht van onze wil. [7] Vanuit dit standpunt bekeken lijkt jouw en mijn tegenwoordige bestaan nog steeds zeer beklagenswaardig. Hoewel je daartoe nu juist niet de geschiktste middelen gekozen hebt. wees blij dat je Mij gevonden hebt en maak je verder nergens zorgen over. ligt alleen aan jouw gebrekkig inzicht in deze wereld. en behalve hem ook al zijn handlangers. Wil jij mij nu ook vertellen. schijnen de verhoudingen heel anders te liggen dan wij ons voorstellen. Alleen om de verwezenlijking van onze voorstellingen met de zwakheid van onze wil in overeenstemming te brengen. Maar zo ver Mij bekend is. [9] Ik Jezus) zeg. dan eens in jouw tijd 18 . beste en dierbare lotgenoot in het lijden! Ik zeg je. alles tenslotte heel goed zal aflopen. Dat Ik jou hier zo verlaten en eenzaam toeschijn. Het is voldoende dat je Mij liefhebt en naar je verworven inzicht Mij voor de edelste en wijste mens houdt.dat een geest als jij. zullen we het ons wel een hele spanne tijds dragelijker maken. omdat de verwezenlijking van de inzichten waarvan we ons innerlijk een duidelijke voorstelling hebben gemaakt. ik heb je nu zo goed mogelijk verteld wat ik denk. Wees dus zo goed. alles ten uitvoer kan brengen wat Ik me maar kan denken en voorstellen. Laat al het andere van nu af maar helemaal aan Mij over. die je Mij zonder terughoudendheid oprecht moet beantwoorden. namelijk je broeders te bevrijden van de bovenmatige druk van hun strenge en harteloze regeerders. en wel precies zo als je hart je ingeeft. Want Ik heb hier in deze eenzaamheid alles doordacht. waarover wij elkaar zeker heel wat zullen weten te vertellen! [8] Beste vriend. geloof me. dan had ik zeker nooit op wraak kunnen zinnen. Dit wordt evenwel soms op de proef gesteld. uit de weg te ruimen. vergeldende godheid bestaat! [6] Maar nu ik je hier nog precies zo aantref zoals je de aarde verliet. en kan je met grote zekerheid zeggen dat Ik in het gebruik van de jou zo zwak voorkomende wilskracht het zo ver heb gebracht dat Ik. dan dat hij ziende mag worden en mag inzien of hij juist of onjuist met mij heeft gehandeld. Maar nu heb ik hem allang vergeven. dan is het voor Mij reeds goed en billijk. Ik geef je de heilige verzekering dat. kijk Ik alleen naar het doel en minder naar het middel. Als dit maar niet als wreed kan worden betiteld. terwijl Ik Robert de hand reik: 'Wees van harte welkom. [10] Maar afgezien van alles wat je tot Mij hebt gesproken en wat Ik nu tegen jou heb gezegd. nobele mensenvriend. Daarom lijkt de toestand waarin we ons na het afleggen van ons lichaam bevinden een noodzakelijke voorwaarde. Vrome wensen [1] Robert zegt: 'Edelste vriend! Dat ik op het moment dat deze liefdeloze tiran mij behandelde als een gemene misdadiger ziedend werd van woede en wraaklust. Wordt dit meer en meer gesterkt door jouw liefde tot Mij. Ook had hij goed beschouwd heel wat meer redenen om mij. als er een rechtvaardige. zeg me dan eens heel eerlijk wat je met hen zou doen?' 15)Goed antwoord van Robert. [11] Deze vraag luidt als volgt: Kijk. en open voor mij jouw hoog heilige mond!'. als een hem gevaarlijk voorkomend individu. bezitten we in ons gemoed gelukkig iets dat we in het burgerlijk leven geduld noemen. ben je halverwege het verwezenlijken van je goede doel door je vijanden opgepakt en spoedig daarop terechtgesteld. [2] Als hij mij werkelijk dood had kunnen maken. Daar hij mij eigenlijk letterlijk levend geschoten heeft en me verder geen leed meer kan aandoen en ik eigenlijk nu reeds veel gelukkiger ben dan hij met al zijn heerszuchtige illusies. dan zul je ook spoedig inzien hoe ver Mijn wilskracht kan reiken. Ik verlang dus werkelijk niets anders voor deze blinde. je hebt op aarde een redelijke instelling gehad. als Ik wil. waardoor we pas na verloop van een lange tijdsduur datgene kunnen verwezenlijken wat aan inzichten en verlangens ons diepste wezen uitmaakt. wat ons ook mag overkomen. wat jij denkt over onze nog zeer bedenkelijke situatie? Door met elkaar te praten. dat. na het wegvallen van het lichaam niet meteen de hoogste huldiging krijgt. wil Ik eerst een betekenisvolle vraag tot je gemoed richten.

om aan je redevoering meer kracht bij te zetten?' [4] Robert zegt: 'Vriend. [4] Daarom zou mijn grootste aardse vijand nu ook voor me kunnen verschijnen. nog op aarde ondervinden hoe het diegenen vergaat. Roberts vurige rede tegen tirannen [1] Ik zeg: 'Je hebt heel goed geantwoord op mijn zeer belangrijke levensvraag. schandelijk en bovenmate gruwelijk uit de wereld te helpen! [3] Kon jij. dat het uit gerechtvaardigde ergernis tot zo menige uitspraak wordt gedreven. dat zijn mijn lieve vrouwen mijn vier kinderen! Dan verder alle goede mensen die rechtschapen zijn van hoofd en hart! Laat echter de pure egoïsten. dan zal de latere geschiedenis hem richten zonder dat ik dit ook maar in het minst hoef te wensen. voordat er minstens enkele honderden aanzienlijken zouden worden onthoofd! Zeg Me eens in alle ernst of je dat wel echt wilde? Of heb je dat er zo maar uitgegooid. mijn edele vriend. dat jij op aarde er toch een zeker genoegen in schepte. rijke onmensen zich vetmesten ten koste van het zweet en het bloed van de armen! Zoals de meeste tronen en paleizen uit het bloed van de arme mensheid zijn opgebouwd! En toen ik in Oostenrijk maar al te duidelijk waarnam. die ten koste van de hele overige mensheid. en ik zou hem niets anders zeggen dan wat jij bij je gevangenneming in de Hof van Gethsemane tot Petrus zei toen hij de knecht Malchus een oor afsloeg. Ik kan je er bij zeggen. wilde ik mijn leven alleen voor de mogelijke vooruitgang van de arme. Jouw antwoord is des te meer te waarderen. En dat is. als de een of andere bekrompen aristocraat door het zogenaamde proletariaat een kopje kleiner werd gemaakt! [3] Zo kan Ik me herinneren dat je zelfs in Wenen in een vergadering onder veel bijval hebt uitgeroepen dat het in Oostenrijk en ook in nog heel wat andere landen niet beter zal gaan.de allerverdorvenste hogepriesters van Jeruzalem redenen hadden om jou. ijzeren absolutisme weer in te voeren en de arme mensen driedubbele slavenkettingen aan te leggen. dat Ik beslist zoveel mogelijk van je uitgesproken wensen zal vervullen als dat in Mijn macht ligt. die van dergelijke rijken afhankelijk zijn en van de ene dag in de andere moeten leven! Maar ook dit moet je beslist niet beschouwen als een wens. hoe de aristocratische. Maar wat weet 19 . dan zou ik ze allemaal geven als ik de mensen daarmee zou kunnen helpen. is het hem dan kwalijk te nemen. dat echt van naasten. jouw folteraars vergeven. [2] Maar één ding. zulke ijskoude gruwelen tegenover zijn arme broeders moet aanzien en meevoelen. waaraan het bij een rechtmatige gang van zaken nooit zou denken? [6] Het is wel mogelijk dat dit alles besloten ligt in een onnaspeurbaar plan van een of andere onbekende Voorzienigheid en dat daarom alles zo moet komen als het gebeurt. Deze groten van de wereld zullen er geen grijze haren van krijgen ook al worden er honderdduizenden afgeslacht. alles hebben gedaan om voor de toekomst van zichzelf en hun nakomelingen te zorgen. kan Ik niet verenigen met jouw overigens rechtvaardige en mensvriendelijke denk. als een hart. want ik voor mij vind in jou meer dan voldoende schadeloosstelling voor alles wat ik op aarde heb geleden en verloren!' 16)De Heer belooft de vervulling van rechtmatige wensen. Daarbij ging ik echter door veel ervaringen van mijzelf en van anderen zien. beste vriend en broeder. die toch eigenlijk niets gevoeld heb van wat ik echt folterende pijn zou kunnen noemen. dat men van de kant van de hogere adel weer alles in het werk ging stellen om het oude.en broederliefde vervuld is. hoeveel te meer kan ik dat. op velerlei wijze onderdrukte mensheid opofferen. [6] Als ik je echter een kleine hartewens mag voorleggen en het in jouw macht ligt die te verwezenlijken. omdat het werd gegeven zoals het levend en waarachtig in je ligt. maar maakt kritisch voorbehoud. zelfs tijdens het ondergaan van alle martelende pijnen. dan zal dat hem wel het loon doen toekomen dat hij omwille van mij en nog vele anderen heeft verdiend. dan beveel ik je in de eerste plaats mijn arme familie aan. oneindige ruimte een volkomen rechtvaardig goddelijk wezen bestaat. zoals ik met inzet van al mijn krachten meen te zijn! Werkelijk. mijn sympathieke vriend. [5] Als er in de eeuwige. toen ik me nog op aarde bevond. als zij maar stijgen in aanzien en luister! [5] Zeg eens vriend. als ik honderdduizend levens had. was dat opeens te veel voor een mensenvriend. Zou er echter wat ik nu bijna niet meer kan aannemen niet zo'n goddelijk wezen bestaan.en handelwijze.

Ik ben weliswaar tamelijk standvastig in wat ik nu eenmaal als juist zie. Verheft hij zich echter boven jouw wet. en daardoor ook alleen maar door een ijzeren tuchtroede in het gareel kunnen worden gehouden. waar Ik bij het tonen van de belastingpenning zelf gebood de keizer te geven wat de keizer toekomt en God. die misschien wijzer of ook dommer zijn dan die jij.een aardbewoner daar van? Wat heeft hij te maken met willekeurige.en handelwijze volstrekt niet afkeuren. Dat zijn voor hun onderdanen ware engelen en vrienden. edele mensenvriend. als iemand voor zulke vorsten hoera roept. uit puur menselijk verstandelijke overwegingen schijnt de toenmalige 20 . en dat je niets te maken hebt met bovenaardse invloeden. met wier leven hij meent te kunnen doen wat hij wil. maar een gebieder voor zijn broeders. Het is wel mogelijk dat er op een zonnewereld andere wetten gelden. [4] Robert zegt: 'Edele mensenvriend. heb je natuurlijk volkomen gelijk om zo te spreken en te handelen. en wil hij zijn broeders onderdrukken en overheersen ten behoeve van zijn eigen voordeel. iedere menselijke samenleving zo goed mogelijk moet kunnen bestaan.v. [3] Een van de redenen b. geheime wetten. ons hebt gegeven? Maar voor iedere burger van deze aarde zou het zeker al te gek zijn als hij zijn leven zou willen richten naar wetten die ergens op verre zonnen bestaan. Wat een of ander fatum daar echter tussen strooit. beste vriend en broeder. Vriend. Waar tussen vorsten en de hun ondergeschikte volkeren verhoudingen bestaan zoals jij me deze zojuist hebt afgeschilderd. hoe zou je dan oordelen over de veelsoortige betrekkingen tussen heersers en hun ondergeschikte volkeren? [2] Je zei me wel heel openhartig dat je alle betrekkingen tussen mensen alleen beoordeelt naar Mijn gebod van de liefde. vooral niet als jij me daarvoor iets beters te bieden hebt!' 17)De Heer brengt naar voren: 'Wees onderdanig aan de overheid'. dan zijn zij het in levende lijve! [11] Ik meen dat ik jouw vraag nu tamelijk openhartig heb beantwoord. Zulke vorsten verdienen een duizendvoudig vivat! Maar voor tirannen en moordenaars van de menselijke geest heb ik echt geen geschikte benaming! Als er al duivels bestaan. Maar nu vraag ik je om over mijn mening de jouwe te geven. Maar als de zaken nu eens anders lagen dan jij ze naar jouw begrippen hebt opgevat. Robert trekt dit gebod in twijfel. er zijn nog wel vorsten die hun taak ernstig nemen en rechtvaardig zijn. weet je. die we verplicht zijn trouw na te leven. namelijk wijze en liefdevolle leiders voor hun arme broeders. op dat punt kan Ik om verschillende redenen niet met je meegaan. Ik kan je denk. is hij ook alle hoogachting waard. dan verklaart hij daardoor jouw wet van nul en van gener waarde. naar het oordeel van het onbevooroordeelde zuivere verstand. Maar dan vraag ik: Wie is daar verantwoordelijk voor? Dat zijn juist diegenen die zulke volkeren onderdrukten. is niets anders dan slecht onkruid tussen de heerlijke tarwe die jij. of ze mild of streng is. maar kijk. die een goddelijk wezen in de eeuwige hallen van de oneindigheid uitvaardigt? [7] Wij burgers van deze aarde kennen alleen jouw verheven wetten der liefde. Wij aanvaarden maar één wet als goddelijk waar en geldig. zal dat zeker geen Robert Blum en nog minder een Jezus van Nazareth zijn! [10] Ja. Verder het voorval in de tempel. op de ondankbare aarde hebt uitgestrooid. is reeds dat ene gebod van Mijzelf. Op dat punt zal ik eeuwig Robert Blum blijven en zal ik nooit voor heersers een loflied zingen! En wel omdat zij allang niet meer zijn wat ze eigenlijk zouden moeten zijn. zelfs ten koste van ons eigen leven! Het overige gaat ons weinig aan. [9] Ik weet wel dat er ook onder de arme klasse buitengewoon velen zijn die meer dier zijn dan mens. want geen overheid bezit macht dan die haar van boven gegeven is! Wat zeg je dan wel over déze geboden. maar toch niet star en onbuigzaam. volgens welk Ik Mij onderdanig betoonde aan elk wereldlijk gezag. wat God toekomt! Zo heb Ik ook door Paulus laten zeggen dat iedere overheid gehoorzaamd moet worden. waaronder. En dit onkruid verdient niets anders dan dat het wordt verbrand in de vuuroven van een volkomen rechtvaardig gericht! [8] Ik zeg ronduit: zolang de mens naar jouw wetten mens is. die eveneens van Mij komen?'. Dan is hij geen broeder. Hij wenst opheldering over de God-menselijke natuur van Jezus [1] Ik zeg: 'Luister. terwijl Ik toch macht genoeg zou hebben gehad een ieder afdoende het hoofd te bieden. beste mensenvriend. en hun oorspronkelijke levensnacht nog dieper maakten om op de peilers van de volslagen domheid van hun volkeren hun heerschappij des te meer te versterken.

[8] Andere. dan is dat in de grond van de zaak twee heren dienen. dit strookt niet met elkaar. in alles streng te gehoorzamen. en dat men geen gehoor moest geven aan jouw toen opkomende leer! [6] Je zegt weliswaar: 'Geef de keizer. Hoeveel waarheid daarin ligt. Eveneens of er iets waar is aan jouw goddelijkheid. door de toendertijd dreigende tijdsomstandigheden genoodzaakt was er bij in te voegen. goede of slechte. Maar toch ben ik je vurigste vereerder en weet wat ik moet denken van je zuivere leer! Je zei daarnet. [9] Vriend. [11] Of jij. Ik meen een tamelijk helder inzicht te hebben in wat jij vrijelijk hebt onderwezen als de eigenlijke hoofdinhoud van je leer en wat je daarentegen. waarover de duistere ultramontanen veel weten te vertellen. evenals je leerlingen. dat men voor altijd een duistere heiden moest blijven zo gauw een heidense overheid een volk zou bevelen de oude goden te vereren. hogere overwegingen moeten de anders zo buitengewoon wijze Paulus aanleiding hebben gegeven zo'n verordening af te kondigen. dat een te grote angst voor wereldse vorsten laat doorklinken. dat ook jij ondanks je dwingende macht toch gehoorzaam was aan de wereldlijke overheden. soms zelfs onmogelijk of minstens uiterst gevaarlijk. die heel speciaal door een zekere Swedenborg in de 18de eeuw zelfs wiskundig bewezen zou zijn. Maar met gezond verstand bezien. dan zou jouw verheven moraal onder de trotse wereldheerschappij van Rome wel nauwelijks de bijna 2000 jaar bereikt hebben. zoals de ontgoddelijkte leer van Rome vele eeuwen lang ten hemel schreiend heeft laten zien en tegenwoordig nog laat zien. ik zie de zaken zo: Als het jou met het gebod om alle wereldlijke overheden te gehoorzamen. Maar innerlijk zou men dat moeten vervloeken en stiekem moeten doen wat het liberalere deel van je leer verlangt. maar je gaf toen te weinig de grenzen aan van wat eigenlijk allemaal de keizer toekomt en wat daarnaast God toekomt. dan zou je al vooraf hebben moeten afzien van je volkomen andere. lijkt deze zaak streng genomen onzin. daarover zul jij hopelijk beter kunnen oordelen dan ik. Want aan de ene kant wordt gezegd: 'Jullie zijn allemaal broeders en Eén is jullie Heer!' Aan de andere kant echter staat het gebod om wereldse overheden. wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt'. omdat deze zaak naar het schijnt er dan toch wat al te 21 . edele vriend. [10] Geloof me. die niet zoals jij getuige heb kunnen zijn van al de gruwelen van dit nieuwe Babel! [5] Kijk. Maar jouw gevangenneming en terechtstelling heeft bij heel veel heldere denkers je wonderbare vermogens in een zeer verkeerd daglicht gesteld en velen hebben zich daar geweldig aan gestoten. en die plichten te verwaarlozen waarmee hij zich eigenlijk bezig moest houden. bij wie de broederschap de reinste aanfluiting is. Je zou hebben moeten toegeven. werkelijk ernst zou zijn geweest. waarde vriend. Of het een. dat kan ik niet beoordelen. Volgens dat gebod moet men streng genomen zelfs ophouden christen te zijn zo gauw het zo'n werelds vorst om bepaalde redenen nodig lijkt jouw zuivere leer als gevaarlijk te beschouwen voor zijn heerszuchtige doeleinden. Want als jij tegen het koningschap had geijverd zoals Jehova in het Oude joodse Testament door de mond van Samuel.noodzaak jou ter grotere beveiliging van je leer alsook van je eigen persoon deze geboden te hebben afgedwongen. [7] Desondanks laat jouw toenmalige tempeluitspraak zich nog eerder beperken dan het gebod van Paulus. Dat zou natuurlijk heel moeilijk zijn. omdat het mijn tot nu toe verworven inzicht ver te boven gaat! Zo je daden je al niet als heidense halfgodenfabels zijn toegedicht. in hoge mate liberale leer. of het ander! Is men gedwongen beide na te leven. ik heb zoals maar weinigen ieder onderdeel van je leer nauwkeurig overdacht. Daarom was het voor het geweten van de keizer een gemakkelijke zaak om zichzelf de voorrechten van een god toe te eigenen. [12] Of wij juist of onjuist hebben gehandeld. daar jij jezelf door de wet van de wereld aan het kruis moest laten hangen. wat je zelf voor onmogelijk hebt verklaard! Of men zou bij zichzelf een soort dubbele natuur moeten aankweken. is het zeker dat jou als een wijze die stellig vertrouwd was met de meest innerlijke krachten der natuur ook buitengewone krachten ten dienste stonden. Dat wil ik niet tegenspreken. Wat trouwens een pure filosoof moeilijk aanvaarden zal. hoop ik nu van jou volledig naar waarheid te vernemen. behalve langs zuiver bovennatuurlijke weg. Maar ikzelf en veel anderen hebben alleen jouw zuivere leer aangenomen en daaruit alles verbannen wat maar leek op een later bijgevoegde heidense fabel. waardoor men uit huichelachtigheid alleen uiterlijk zou doen wat de vorsten willen. je ook door een in jou verborgen bovenzinnelijke macht had kunnen verzetten toen deze overheid je werkelijk gevangen nam.

vriend. toen Thumim en Urim profeteerden en de bijna meer dan duizend jaar oude staf van Aäron in de ark nog uitbotte. en als men bovendien nog de wereldse filosofie van verschillende Duitse atheïsten met volle teugen in zich heeft opgenomen. omdat de leerstelsels van je filosofen slechts als parasieten zijn op de boom der kennis. wat je voor antwoord gaf toen men je vroeg of je werkelijk Gods Zoon was. [18] Dat men echter in jouw tijd. [13] Stel je zelf maar eens een oneindig. dan kan het wel niet anders gaan dan zoals het nu met jou gesteld is. dat gaat toch duidelijk wat te ver! [14] Overigens heb ik ook daar niets op tegen. dat jij in alle ernst het allerhoogste goddelijk wezen kunt zijn? Misschien is. wiens intelligentie. dan zou je tot heel andere conclusies zijn gekomen dan langs jouw radicale weg. Want als er tussen zon en maan nog dingen kunnen bestaan waarover geen menselijke wijsheid ooit heeft kunnen dromen. ook al is die nog zo vrij en mist die vaak iedere normale betekenis. Ik zal met gespannen aandacht ieder woord van jou aanhoren en beoordelen!' 18)Rede van Jezus over de noodzaak van een aardse overheid. waarvan zij sinds Abraham geen enkel besef meer hadden! [19] Vriend. als de anders zo verstandige Romeinen al van ieder groot man vonden dat hij door Gods geest bezield was. [17] Ik geloof echter ook. maar jullie zelf zeggen dat!' Wie echter op een beslissend moment zo spreekt. want dat kan ieder beter mens met hetzelfde recht van zichzelf beweren. toen men nog geloofde in een orakel van Delphi. die nog in geen 2000 jaar door een ander overtroffen werd. Ik meen dit antwoord menselijkerwijs ook te hebben begrepen. wanneer jij zelf de moeite had genomen de geschriften van het Oude en het Nieuwe Testament nauwgezet door te nemen. Geen menselijke samenleving zonder orde en gehoorzaamheid [1] Ik zeg: 'Mijn geliefde broeder! Kijk. dat alles is mogelijk. een wijze zoals jij. dat jij zoiets van jezelf in alle ernst nog nooit hebt beweerd! Want ik weet maar al te goed. allesomvattende godheid werkelijk identiek kunnen zijn? Ja. als het me duidelijk bewezen kan worden. als zuiverste mens. [2] Ik zeg je. waar het bestaan toch al zo'n hoogst raadselachtig karakter aanneemt. Nu is de beurt weer aan jou. waarom zou tot zulke buitengewone dingen dan ook niet horen. als men zoals jij deze zaak met puur wereldse ogen en even werelds verstand bekijkt en daarbij genoegen neemt met elke vertaling van de vier evangelisten en de brieven van Paulus. zich door een stelletje waanzinnige joden heeft laten veroordelen tot de smadelijkste dood aan de schandpaal. volgens Hegel. en dat bovendien nog op een van de onaanzienlijkste planeten. Je hebt zo goed als geen wortels. dat dit oneindige en allesomvattende zich ooit zou kunnen begrenzen en beperken in de persoon van een mens! En vraag je dan eens af of men bij enig nadenken wel kan aannemen dat jij en de eindeloze. Vooral hier. die voor hun ogen soms heel natuurlijke dingen teweegbracht. Maar God en mens tegelijk. Toen was je antwoord dat van een wijze. hoeveel te meer vonden jouw op wonderen beluste landgenoten dat dan van jou. en dan enkel die teksten 22 . onbegrensd goddelijk wezen voor. tot een god maakte.komisch uitziet. ik meen je vraag nu voldoende te hebben beantwoord. namelijk: 'Niet Ik. wijsheid en macht noodzakelijkerwijs grenzeloos moeten zijn! Logisch bezien zou het dan toch onmogelijk zijn. en heb daaruit geconcludeerd dat jij. in alles een ware engelengeest bent. in jou de voordien als het ware slapende godheid voor het eerst ontwaakt en overgegaan in een helder zelfbewustzijn? [15] Of misschien heeft zij de noodzaak gevoeld zichzelf tegenover haar geschapen wezens als mens te manifesteren. om door de mensen begrepen en aanschouwd te kunnen worden zonder daardoor iets prijs te geven van haar allesomvattende hoogste wilskracht? Zoals gezegd. [16] Maar waarom dan de godheid die zich in jou als Godmens manifesteerde. maar beslist geen heidense halfgod. als 'Zoon Gods'. daar heb ik niets op tegen. en wel een goede vertaling ervan zoals die van Maarten Luther of ook de zogenaamde Vulgata en de oorspronkelijke Griekse Bijbel. Jij als aardse boomkweker zult wel weten hoe de wortels van parasieten er uitzien!? En dus zul je ook weten hoeveel jouw eerdere leidslieden waard zijn in Mijn ogen! [3] Als men ten eerste de Bijbel vertaalt zoals men deze voor zijn beginselen precies wil hebben. zoiets komt tussen zon en maan waarschijnlijk niet voor! Zo'n wonder zou men moeten gaan zoeken tussen de nevelsterren. vind ik zeer begrijpelijk! Want. die weet ook waarover hij spreekt en waarom.

daarna noodzakelijkerwijs een volledige. [8] Opdat je dit echter wat beter zult inzien.eruit haalt. Hun bestaan is voor hen de sterkst waarneembare behoefte. [6] Daaruit kun je dus opmaken dat noch Ik. Een lichaam zoals een planeet kan best van de zon een stootje verdragen. wat zou dan wel het onvermijdelijke gevolg zijn van zo'n planetaire vrijheidsdrang? [4] Kijk ten eerste een volledig verstarren door het heel snel optredende gebrek aan licht en warmte. of veeleer raadgevingen betreffende de overheid hebben gegeven uit vrees voor die overheid. wil Ik je wat rondleiden door de verschillende rijken der natuurlijke dingen. dat er geen menselijke samenleving kan bestaan zonder leiding. maar enkel vanwege de noodzakelijke wereldorde onder de mensen. zoals bekend. om zo te zeggen. omdat Hij Heer is over de dood en dat eeuwig blijft. [4] Maar kijk. [6] Weliswaar zou menige jou gelijkgezinde planetenvriend onpartijdig kunnen zeggen: 'Ik ben wel vol lof over zulke gewillige planeten. Bovendien kan er noch bij Mij. [3] Als dan zo'n grote wandelaar door de etherruimte na soms wel tien omlopen of meer door zijn zon stiefmoederlijk behandeld te zijn. ging hij toch tegen de raad van zijn intiemste vrienden in naar Jeruzalem. evenals voordien bij Kaiphas. wat de goede en slechter jaren van een planeet tamelijk duidelijk aantonen. Vandaar dat het ook nodig is. En dus blijven ze steeds onder de heerschappij van hun zon. voor geen prijs willen verlaten? [2] Sommige omlooptijden zijn voor hen beslist zwaarder dan andere. want hoewel hij heel goed wist hoe vijandig ze hem gezind waren. de zaak tenslotte toch beu zou worden en zich ernstig voor zou nemen de hem regerende zon te verlaten om een absolute vrije zwerver te worden door het eindeloze heelal. noch Paulus die gelijkluidende geboden. Nero was. innerlijke ontbranding ten gevolge van de enorme machtige druk van buiten naar binnen. maar vaak komen er voor een hemellichaam verscheidene van zulke pijnlijke omlopen na elkaar. noch bij Paulus ooit sprake geweest zijn van enige angst voor vorsten. als ik 23 . daar Ik voor Pilatus en Herodes. Was hij soms bang voor de joden? 0 nee. als leraar de mensen de noodzaak te tonen deze leiders te gehoorzamen! [7] Of ben je van oordeel dat op aarde grote menselijke samenlevingen kunnen bestaan zonder enige leiding? Dat zou volkomen onmogelijk zijn en zelfs tegen de natuurlijke orde. Want je moet toch wel inzien. die grote hemellichamen zweven allemaal in de etherruimte die naar jouw begrippen geen enkele belemmering biedt. Waarom zijn ze dan zo eigenzinnig en bewegen zij zich al vele duizenden jaren steeds in dezelfde banen rond een bepaalde zon die ze. meer dan overtuigend heb bewezen dat Ik voor deze wereldse machthebbers in het geheel niet bevreesd was! Want wie niet bang is voor de dood. maar zo'n grillige zon als noodzakelijke regeerder van de arme planeten zou ik dan toch graag. onder alle machthebbers van Rome de meest wrede. niet zoals jij ze naar voren hebt gebracht. zolang hij deze op aarde nodig had. Mijn bekende spreuk in de tempel met betrekking tot de cijnspenning en vooral die van Paulus uit de brieven aan de Romeinen en Titus. dat ze soms tijdens hun omloop door de hun beheersende zon krapper gehouden worden dan andere keren. en zie. had ook Paulus daar geen reden voor. en tenslotte een totale ontbinding van alle delen van de planeet en daarmee ook zijn volkomen dood! [5] De planeten hebben echter gevoel in hun binnenste. heeft immers toch nog minder reden om te vrezen voor degenen die enkel het lichaam kunnen doden. vooral in die perioden waarop het op het zonnelichaam soms wat stormachtiger toegaat dan anders. die bij een willekeurige vertaling dubbelzinnigheid toelaten. Paulus zocht bij hem bescherming tegen de hem vervolgende. dus luister nu verder naar Mij!' 19)Rede over de gehoorzaamheid. Kijk. [5] Evenmin als Ik ook maar de minste reden had om bang te zijn voor de machthebbers van deze aarde. geestelijk slechte joden en vond die ook. Want in de eerste plaats luiden de aangehaalde teksten. niet alleen van de mensen maar ook van alle aardse dingen. hoewel dat plaatselijk meer of minder pijnlijk kan zijn. zo liggen de zaken niet. Voorbeelden uit het rijk van de natuur [1] Ik zeg verder: 'Stel je voor dat alle hemellichamen zijn uitgerust met voor hun bestemming benodigde intelligentie en vrij inzicht. blijven bij haar beweging steeds onwrikbaar op hun plaats en vinden het helemaal niet erg. dan is het ook geen kunst om zo te argumenteren zoals jij dit nu tegenover Mij deed.

dan worden alle anderen als door een elektrische schok tot eenzelfde beweging geprikkeld. nog grotere regerende zon getuigen. Hetzelfde komt zelfs voor bij de uiterst domme varkens. luistert in vrije toestand onvoorwaardelijk naar de in hem aanwezig zijnde wet van de zwaartekracht. Als die in beweging komt. dat ook de mens pas dan tot het heldere bewustzijn van zijn ware. ezels en honderd andere diersoorten. Wil hij ze naar de stal leiden. en vindt daar zijn hele kudde. die meer gesteld zijn op hun vrije rondzwerven dan op mijn vaste orde. Ik kan vanuit mijn triljoenen eigen omwentelingen om een andere. grote wezens al een leider nodig hebben. dat zowel alle oerkiemen van het dierlijke als van het plantaardige leven in zich bergt en tegelijkertijd bezwangerd is met door jou onberekenbare krachten. is verhongerd en te gronde is gegaan. Dit hoogst belangrijke natuurelement. Het duidt om zo te zeggen daardoor aan. Volgens deze wet. Dit element heeft ook nog de bijzondere eigenschap dat het pas dan volkomen helder wordt als het het diepste punt van de zee bereikt heeft. ergens in de eindeloze ruimte. ze heeft een leider in haar midden! De herder. die in zekere zin hun leider is. Daar gaat hij op af. te gronde gaan. Hetzelfde kun je zelfs bij de uiteenlopendste insecten ontdekken. Kijk eens naar een kudde runderen. dan krijgt hij toch steeds zo veel dat hij kan blijven bestaan.de schepper was.v. hoeveel te meer dan die kleine en in hun beweging door allerlei omstandigheden meer gebonden wezens zoals b. mijn grootheid en macht! Maar let dan eens op hoe de planeten. schapen. En als hij' s avonds zijn kudde naar huis wil leiden. wordt geen onrecht aangedaan. zonder mij blijven bestaan!' [8] Kijk. maar naar de laagste plaats. behoorlijk tuchtigen voor haar vorstelijke grillen!' [7] Maar dan staat de zon op en zegt: 'Wat klets jij. Het begint zich meteen voort te bewegen naar een meer laag gelegen gebied en heeft rust noch duur tot het de diepste laagten in de zee heeft bereikt. [10] Maar ik wil je deze zaak in zijn geheel laten zien en wil je zelfs meenemen naar de nog veel zwijgzamer lijkende natuur. Als echter kometen. wilt straffen. maar zelfs vele grotere en kleinere planeten tegelijk heb te verzorgen? Weet je niet dat hun banen ongelijk zijn. hangt zo'n dier een bel om de nek. dan kan ik daar niets aan doen. luistert hij enkel naar waar de bel klingelt. die uit ervaring al spoedig opmerkt achter welk dier uit zijn kudde de anderen aanlopen. neem mij dan mijn licht maar af en mijn glans. allervrijzinnigste kosmopoliet. dan hoeft hij maar de leider met de bel mee te voeren en alle anderen komen er vanzelf achteraan. paarden. kortzichtige kosmopoliet? Zie je niet dat ik niet enkel één. mij als planetenregent met alle geweld vanwege mijn noodzakelijk wisselende handelwijze ten opzichte van mijn ondergeschikte planeten. eeuwige bestemming komt. dat zich zonder voelbare weerstand laat verdelen in talloze druppels. dat zowel de grote als de kleine soms dichter bij me staan en soms verder weg komen te staan? Dat zij zich soms in grote getale juist aan de ene kant bevinden en veel aandacht van me vragen en dat daardoor een of andere alleenstaande planeet op een tegenovergestelde standpunt noodzakelijkerwijs wat minder krijgt van mijn anders zo rijke gaven? Wordt zo'n planeet echter tijdens een omlooptijd wat kariger bedeeld. als hij op aarde niet naar de hoogste rang streeft. die het door eigen waarnemingsvermogen opmerkt. Want een wezen dat alléén wil beslissen over zichzelf. voelt het de zachtste glooiing van een terrein aan. waarheen zij werden gedreven door hun waanzinnige lust naar vrijheid. vooral wanneer ze doorlopend in de vrije natuur leven. sterkste en vrije hemellichamen zonder welke het ondenkbaar is dat een planeet kan voortbestaan! Als echter deze vrij rondzwevende. het heeft zichzelf geoordeeld! Als jij. dat daardoor nog nooit een planeet die zich bij mij had aangesloten. zonder afhankelijk te willen zijn van een machtige leiding. vriend. zo uit de natuurlijke orde zich al bij de eerste. en eveneens bij geiten. dat is: de ware door Mij zo vaak aanbevolen deemoed die echter nooit door heersen maar enkel door gehoorzamen kan worden bereikt!' 24 . [11] Laten we het op zichzelf zo onsamenhangende water eens bekijken. die naar jouw mening te veel aan slavenketenen worden gehouden. bij de vogels en niet minder bij de stompzinnigste vissen en andere soorten waterdieren. de dieren en vooral de met een volkomen vrije geest begiftigde mensen! [9] Onder dieren van een en dezelfde soort bevindt zich er in de regel één.

zeg dan zelf eens. de oergebergten. wees maar gerust.20)Nog een voorbeeld. terwijl het oppervlak van de aarde voortbeweegt. daar zijn ze maar al te spoedig door nog nooit eerder voorgekomen natuurrampen voor hun vergrijp heel gevoelig gestraft'. 0. wanneer er grote opeenhopingen zijn ontstaan. In de eerste plaats zijn zij de regelaars van de electro-magnetische stromingen. Verder moeten ze door de in en boven hen wonende geesten of naar jouw manier van spreken krachten. als lawines in de kloven en dalen van het hooggebergte en vormen daar door aanzienlijke opeenhopingen de gletschers. Vandaar storten zij. Daar zijn heel hoge bij. en tenslotte heel lage. Zie je. Ten derde trekken zij de al te overvloedige. Ten tweede verhinderen zij dat de lucht rondom de aarde bij de snelle omwenteling om de aardas. maar ook wij willen ons verlagen tot kleine vruchtbare heuvels!'. noodzakelijkerwijs die intelligentie bezitten waardoor ze in staat gesteld worden. hun doel is verschillend. [4] Maar nu verder! We hebben dus drieërlei bergen. [8] De werkingssfeer die toevertrouwd is aan hun niet te loochenen intelligentie. willen de hooggebergten hun belangrijke bestemming. zodat deze goed over de hele aardbodem worden verdeeld. datgene te bewerkstelligen waartoe ze bestemd zijn. Zonder deze werking zouden de vlakten van de aarde bijna ononderbroken blootgesteld zijn aan hevige wolkbreuken. omdat je in Mij ook een geoloog ontdekt. Dit zou een tegenstroom veroorzaken die aan hevigheid alle orkanen zou overtreffen. kunnen vervullen. [5] Waarom zijn er bergen op aarde? Ik bedoel hier heel speciaal die van de eerste soort. en zonder meer waar! Want waar de mensen het ook maar gewaagd hebben te onverantwoordelijk iets te veranderen aan de oerinrichting van de bergen. Van deze drie soorten willen we eerst onze aandacht wijden aan de hoogste. Zouden echter de hooggebergten ooit in opstand komen tegen deze wetten en in zekere zin zeggen: 'We willen geen hoge aardbestuurders meer zijn. dus naar de bergen wenden. [3] Zie je. die meer heuvels zijn dan bergen en die allemaal volgens de aardse geleerde vaktermen tot een tertiaire formatie behoren. blijft stilstaan. [6] Je ziet hieraan dus de grote noodzaak van het bestaan van het hooggebergte en je zegt dan ook bij jezelf: 'Ja. is voor hen een positieve wet. die aan hemzelf ten grondslag ligt. dan is het zeker niet onbelangrijk waar zij zich bevinden. welke zij door hun intelligentie heel nauwkeurig waarnemen. waardoor het tot op de laatste druppel stipt gehoorzaamt aan de zuiver goddelijke ordewet. ondanks het feit dat iedere druppel triljoenen levens in zich draagt! [2] Maar we willen ons verder naar de geboorteplaats van het water. dat is duidelijk. wat je des te meer van Mij mag aannemen. Deze hebben weer de bijzondere eigenschap de koude uit de lucht aan te trekken en daardoor de lager gelegen vruchtbare streken te behoeden voor een alles verstorende vorst. Je lacht nu blij verrast. waardoor hun hoogste toppen ook meestal door nevels omgeven zijn en zodoende zelden duidelijk zichtbaar zijn. Tegelijkertijd echter zwakken de gletschers ook nog de soms te sterk aanwezige luchtelektriciteit af en regelen de kringloop van het water door de dampkring. die aan de intelligentie van deze grote uitwassen van de aarde zijn toevertrouwd. in de innerlijke krachten der natuur meer ben ingewijd dan alle geleerden van tegenwoordig. Kijk. en kijken of er bij hen niet ook een heel karakteristieke intelligentie te bespeuren valt. wat voor onnoemelijk 25 . door zuurstof en waterstof ontstane vochtdeeltjes uit de lucht tot zich. door de leerschool van de Egyptenaren. want in de geologie en in de hogere kosmologie ben Ik nogal goed thuis. [9] Zie daarom dan ook in. en als gevolg daarvan ook een nauwkeurige inachtneming van de in hen gelegde wetten. dat ook dit element een karakteristieke intelligentie in zich draagt. vriend. zo is het inderdaad! Maar nu komen we eigenlijk pas aan het punt waar het op aan komt. dan zijn er middelhoge of zogenaamde gebergten van de secundaire formatie. op de aarde vind je allerlei bergen. dat het behoud van een heel hemellichaam enkel kan worden verwezenlijkt door het nauwkeurig naleven van de wetten. let dus nu heel goed op! [7] Kijk. De vochtdeeltjes voegen zich samen door de steeds in hoge mate aanwezige elektriciteit en vallen dan meestal als sneeuwen ijs neer op de steile hellingen van de bergen. daar je toch zelf zoëven beweerde dat Ik. het instandhouden van een heel hemellichaam met alles wat zich op zijn uitgestrekte oppervlakte bevindt. vriend. waardoor er geen wezen op aarde zou kunnen bestaan. De noodzaak van hooggebergten [1] Ik zeg verder: 'Zo is je dus door het water een bewijs gegeven.

leven en zich voortplanten. De onder water liggende vaste aardlagen werden opengereten door de grote krachten bij miljoenen ver boven de waterspiegel omhoog geheven. Maar de tijd en de natuurlijke stormen hebben hun toppen erg afgevlakt en daarmee de grote diepten meer en meer opgevuld en zodoende zowel nauwe als brede dalen gevormd. Daardoor hebben ze mettertijd door het overlopende water kleine en grotere delen van hun natuurlijke oevers of dammen verloren. sneeuw. bleef het in de grotere diepten staan. wonen. Toen echter na een aantal millennia de aardbol vaster was geworden. waardoor mettertijd de nieuwe voortbrengselen ruimte. uit vele honderden vierkante kilometers onvruchtbaar land bestaan en zo 'nutteloos' lijken voor het gewone menselijke verstand. daarom werden dus de bergen van de tweede orde gevormd. Nu begon het over het hele aardoppervlak geweldig te razen en te woeden. zoals ook hier en daar door het vuur bergen ontstaan van de tweede soort. We hebben nog twee bergsoorten te behandelen.' 21)Middel. niet geheel doorbakken aardbol.. want duizend of miljoen jaren van deze aarde zijn voor Hem als één dag! Om kort te gaan. Daarna hebben ze gedeeltelijk de ongelijke diepten van de dalen opgevuld en vooral tijdens grote overstromingen ook gewoon heuvels en heuvelrijen gevormd. Luister dus verder en kijk waarvoor ze er zijn. [7] De aardbodem is nu zodanig bewerkt. [11] Zeg dan ook maar. zou het daarom wenselijk zijn deze bergvorsten te onttronen en ze om te vormen tot zogenaamd vruchtbare vlakten? Je zegt: 'Dat moge de hemel verhoeden!'. voeding en bescherming kregen. Waarom de derde soort echter ontstond en hier en daar nog ontstaat. Maar dat maakt bij God niet veel uit. hagel en dauw) een voortdurende toevoer kregen. En deze voorziening werd en wordt nog veroorzaakt door de drie 26 . Die moeten ons ook nog wat vertellen. moesten ze wel buiten hun oevers treden.onheil er tenslotte voor de hele aarde uit die ongehoorzaamheid van de bergen zou ontstaan? [10] Alhoewel deze hooggebergten geen vruchten dragen. is gemakkelijk te begrijpen als men de grondregel niet uit het oog verliest dat voor het verdere ontstaan en behoud van nieuwe wezens en voor de voortplanting van die er al zijn.en kleingebergte. gaan overlopen. dat daarop allerlei wezens kunnen ontstaan. [4] Daar deze meren verder door de aanhoudende kringloop van het water. [3] Deze bergen waren in het begin ook veel hoger en steiler dan ze nu zijn. dat de hemel moge verhoeden dat de hooggebergten in de menselijke samenleving ooit worden verwoest! Anders zal het er op de staatkundige aarde maar al te spoedig net zo uitzien als het er op de natuurlijke uit zou zien wanneer de natuurlijke hooggebergten verwoest zouden worden! [12] Kijk. [6] Zo hebben we nu het ontstaan van de beide laatste soorten bergen natuurgetrouw herleid en de oorzaak van de tweede ook al aangegeven. [2] Het duurde wel vele millennia eer dit grote werk kon worden beëindigd. iets dat zelfs nu nog hier en daar op aarde gebeurt. Door onderaardse vuurkrachten kwamen nieuwe grondlagen omhoog. willen de koningen op aarde werkelijk aan hun roeping beantwoorden. waardoor het water geen vrije doorgang had. de reeds genoemde diensten te bewijzen. was het nodig er voor te zorgen dat de oerkiemen uit het water voor hun rijping ook zo gauw mogelijk een groter landgebied kregen. waren de oergebergten alleen wel voldoende om aan de in zekere zin nog ruwe. [5] Deze laatst besproken heuvelvorming door middel van aanslibbing is de zogenaamde tertiaire formatie (De derde soort van bergvonning). hele grote eilandengroepen zich reeds boven de zeespiegel begonnen te verheffen en ook de in het water aanwezige oerkiemen zich overal in velerlei grassen en plantensoorten begonnen te ontwikkelen. waardoor toen heel natuurlijk grote en kleine meren ontstonden. dan moeten ze zijn zoals de hooggebergten! Begrijp je dat? Je zegt: 'Ik begrijp het nu volkomen en zie ook in dat jij de echte oerwijsheid bezit!'. vooral een goed en uitgestrekt grondgebied nodig is. [13] Goed! De zaak is echter nog niet afgehandeld. Daar deze dalen echter hier en daar hoger of lager uitvielen. waarvan het ontstaan natuurlijk van de secundaire afhankelijk is. zoals Ik dit net heb uitgelegd. zowel door de poriën van de aarde als ook door de lucht (door middel van regen. Hun ontstaan en noodzaak in het geheel van de aarde [1] Ik zeg verder: 'Toen de aarde nog een woest hemellichaam was en nog geen planten of dieren had te onderhouden behalve de oertypen van alle latere vormen in de wateren.

ook soms 'vervloekte'. Het zou daarom nauwelijks nodig zijn nog meer voorbeelden aan re voeren uit de voor jou dode natuur. is ook hun eigenlijke bestemming heel anders. alles wat bestaat te vernietigen. die in zijn denken. 22)Hiërarchische ordening ook nodig onder de mensen [1] Ik spreek verder: 'Beste vriend en broeder. In latere tijden noemt men zulke helden van bergen: 'losbandige'. en tenslotte ook geen jongen en zelfs geen dier meer! Want Ik ken maar al te veel van zulke natuurvrienden op de manier van Sodom en 27 . begiftigd met een absoluut vrije geest. die de oergebergten hun als van zich uit voorschrijven. anders voldoen jullie niet aan je bestemming.verschillende bergsoorten. Sommigen zouden steeds maar mensen op allerlei manieren willen doden. dat zelfs in de volgens jou levenloze natuur een zekere rangorde in haar structuur strikt noodzakelijk is. besluiten en begeren volledig onbeperkt zou zijn! Denk je eens in waar het tenslotte toe zou leiden. Ik zou dat zeker wel kunnen. waar de ordening over het geheel genomen veel nauwkeuriger en strikter is dan op de planeet Aarde. dat op de aarde nu juist de meest vrije geesten. nog anderen de hele aarde verbranden of de maan met een lus aan de aarde vastbinden en hem naar beneden trekken! [4] Ten tweede zijn er ook massa' s ontzettend zinnelijke geesten. welnu: stel je dan de mens eens voor. dus van de bergvorsten zijn opgenomen. omdat door jullie ontstaan een te groot beroep zou worden gedaan op onze kracht als wij nu net als vroeger toen jullie er nog niet waren. en er een merkwaardig genot in vinden. dan zou geen vrouwelijk wezen meer veilig zijn voor hun grote geilheid. omdat daardoor de natuur blijvend in stand gehouden wordt. om daardoor zo mogelijk de hele aarde uit elkaar te laten springen. Als aan deze geesten geen beperkingen zouden worden opgelegd door wetten. als waarachtige 'Godskinderen' des te vrijer en wat hun aard betreft beter kunnen worden opgevoed. deze nieuwe bergen doen als gevolg van de eveneens in hen aanwezige intelligentie precies. de hemellichamen en het water. Maar jullie moeten vanaf het begin van je bestaan ook een groot deel van onze lasten overnemen en ons in alles ondersteunen. Weer anderen zouden al het water van de aarde willen laten verdwijnen. met jullie overvloed de dalen en kloven opvullen. wat hun de bergvorsten opdragen. of in het tegenovergestelde geval zelf helemaal te gronde worden gericht. wier fantasie alleen bestaat uit voorstellingen van pure genotzucht. De oorzaak hiervan is. dan zou geen mens meer veilig zijn voor de ander! Want ten eerste zijn er geesten. Zulke bergen worden dan door geweldige stormen zolang bewerkt tot zij zich de orde van de hoge laten welgevallen. die er zich in hun innerlijke fantasieën of scheppingen hoofdzakelijk mee bezig houden. Je begrijpt dit nu allemaal en stemt daar ook innerlijk mee in. Maar omdat ze nu eenmaal in de reeks van de oergebergten. Weer anderen een gat graven door de aarde en het zo ver mogelijk opvullen met springstof. anderen weer de hele aarde verdrinken. zowel in de oude alsook in latere tijden'. Voorbeelden van zulke gestrafte. Bij de oude wijzen heetten zulke bergen 'weerspannige'. Dat wil voor hen zeggen: 'Het is niet voldoende dat jullie. als ieder mens tengevolge van zijn innerlijke. 'onbestendige'. uit deze geheel aan de natuur ontleende beschrijving. zelfs uit de dingen die voor jou zonder leven en dus zonder intelligentie zijn. Jullie zouden die ook niet kunnen vervullen. [9] Er zijn er in alle ernst ook enkele onder hen die als het ware niet willen gehoorzamen aan de hoogsten. [3] Ik zeg je. ingevallen en totaal vernietigde bergen zijn er veel. zul je de hiërarchische verhoudingen hebben ingezien. net zoals je die hebt gezien bij de dieren. [8] De twee laatste bergvormen lijken ogenschijnlijk met de eerste bergsoort geen overeenkomst wat betreft bestemming te hebben. En Ik zeg je dat Ik daar volkomen tevreden mee ben! [2] Daar je nu echter inziet. moeten zij zich zonder enig tegenstribbelen ook voegen naar die wetten. weer anderen zouden alle bergen willen vernielen. Want evenals hun ontstaan. 'verweerde'. daar vruchtbaar land aanleggen en kleine bergen doen ontstaan met mooie sierlijke bossen. absolute vrijheid zonder enige beperking mocht doen wat zijn innerlijke geest ook maar put uit datgene wat in zijn onuitputtelijke levenssfeer aanwezig is aan god gelijkende oneindige ideeënrijkdom in talloze vormen. vooral als ik je op andere planeten zou brengen. waar alles opzettelijk in een zo groot mogelijke wanorde schijnt te zijn gelaten. alles moesten regelen en besturen!' En kijk. lagere en jongere bergen.

dat zou een ware hel zijn op aarde!' Precies. alle volgelingen van Mijn leer aanraadde aan iedere rechtmatige wereldlijke overheid te gehoorzamen? Zie je nu waarom men aan de keizer moet geven wat de keizer toekomt en aan God. omdat jij als een ingewijde in de geheime krachten der natuur daar het beste in thuis bent! Ik heb alles wat je mij zo vriendelijk hebt uitgelegd. Er is niets tegenin te brengen. [5] Nu. [11] Zie je nu in wat Ik wilde zeggen toen Ik. als ze het meisje tijdens en ook voor de daad op de wreedste manier mishandelden en martelden. dat zou ontzettend zijn. hoe zou het er dan al gauw uitzien op een hemellichaam? Je zegt: 'Vriend. die hun duivelse genotzucht alleen dan bevredigden. die wat kennis en wijsheid betreft hemelhoog boven mij staat. Denk je nu eens een maatschappij in van louter zulke mensen. jij bent weer aan de beurt! Ik luister. wat God toekomt? [12] Zeg Mij dan hoe je de zaken nu ziet. zeg Ik je. pijnlijkste levensuitingen bezorgden hun pas de grootste wellust! Ik hoef je geen aantal speciale handelingen te schilderen.v. wanneer zij niet door morele alsook door wijze politieke wetten werden ingeperkt. [6] Ook zijn er zinnelijke geesten geweest en helaas zijn die er hier en daar nog. dat een Alfred Windischgrätz mij daarom in naam van zijn keizer moest laten doodschieten. Komen ze je nog zo onzinnig voor als eerst? Vind je nog steeds dat de rechtmatige gehoorzaamheid en de juiste deemoed onwaardig zijn voor de vrije mensengeest? Spreek maar. [7] Ten derde zijn er ook geesten die de meest uitzonderlijke denkbeelden hebben over zichzelf. nu komen wij beiden pas daar. die ze gewoonlijk zelf maken? Mogen volkomen willekeurige despoten en tirannen vanwege hun bedenkelijke troon de arme mensen. probeerden zij vervolgens ook de meest verschillende dieren. hoe zouden zij samen leven? Ik zeg je. wat moet ik eigenlijk nog zeggen? Ik zie nu in en geef toe dat jij. leeuwen en panters zou in heel wat grotere harmonie met elkaar leven dan zulke mensen. in alles gelijk hebt. Ieder moet voor hen in het stof kruipen en slechts dat doen wat zij willen. stel je een grote volkomen wetteloze maatschappij voor met zulke zinnelijke genotzoekers zowel op moreel als op politiek vlak! Zou het onder hen niet wemelen van de meest vreemdsoortige schepselen en volslagen monsters? Na enkele honderden jaren zou het op aarde krioelen van wezens voor wie tenslotte geen menselijk leven meer veilig zou zijn! Mozes heeft daarom ook een uiterst streng gebod laten uitvaardigen. waar Ik je eigenlijk wilde hebben. Haar laatste. zeg Me eens.Gomorra. evenals Paulus. die toch ook hun broeders zijn. Maar nu komt er nog iets anders: [2] Bij jouw uiteenzetting over de absoluut vrije menselijke geest treedt de harde noodzaak van zowel een wetgeving die grenzen stelt als van een uitvoerende macht duidelijk aan het licht.' 23)Roberts instemmende antwoord. die er zich helemaal op toelegden met vrouwen van alle mogelijke rassen geslachtsgemeenschap te hebben en wanneer dit verwekkingsspel niet toereikend genoeg was voor hun fantasie. Zijn tegenvraag over het machtsmisbruik van de vorsten [1] Robert zegt: 'Beste broeder. Maar nu blijft de vraag: mogen de in zekere zin door Gods genade benoemde of gekozen uitvoerders van de wet ook 'van Gods wege' vrijgesteld zijn van het nakomen van de wet. evenals 28 . [8] En zo komen bij de mensen nog veel van zulke ontaardingen voor van de meest verschillende geesten. en zelfs de vuurdood als straf gesteld voor een dergelijke wellusteling die het zou wagen zoiets te doen. bij duizenden laten afslachten? Was b. dat is juist gedacht en gesproken! [10] Ik vraag je echter verder nog: Wat is dus hoogst noodzakelijk om de volledige hel zoveel mogelijk van de aarde weg te houden? Kijk. wier voornaamste neigingen zich op zo'n hoogst verdorven manier tegen iedere positieve orde richten dat jij je daar niet de geringste voorstelling van kunt maken! [9] Wanneer al deze geesten echter ook maar ten dele een onbeperkt gebruik zouden mogen maken van hun absolute innerlijke vrijheid. een wereld vol tijgers. Het is voldoende dat je weet welke vruchten er te voorschijn komen als een menselijke samenleving zich in een wetteloze toestand bevindt. Deze geesten zijn trots en uitermate heerszuchtig. mijn vergrijp wel van dien aard. tot in alle details als volle waarheid en absolute noodzaak ingezien. omdat de zaken werkelijk zo liggen. al het andere echter ver beneden hun waardigheid achten.

[10] Zouden de mensen van deze aarde als kinderen van God misschien de bijzondere gunst.verscheidene anderen die dachten en handelden zoals ik? [3] Wanneer zulk een machthebber zich onttrekt aan zijn eigen wet. de eer en het geluk hebben de meest vervloekten te zijn van de liefdevolle godheid. dan rijst de vraag wie hem dan ontheft van jouw liefdeswet. die als leraren boven hem zijn geplaatst. omdat zij noodgedwongen slecht zijn moeten worden. dan wordt hij bovendien nog met de eeuwige verdoemenis getroost! Zeg mij eens. moet daar zelf wel een merkwaardig plezier in hebben! [9] Ik wil echter geen allerhoogst Goddelijk Wezen laken omdat het leven op aarde zo'n afschuwelijke vorm aanneemt. en tenslotte toch niet helemaal kunnen worden vernietigd. dan komen nog van boven. Maar niet met regenten die vaak nauwelijks weten wat ze zijn. Maar wanneer er te wrede tirannen over de volkeren heersen. en zou hij zich alle vernederingen van de groten niet laten welgevallen. zuiver geestelijke volmaaktheid te bereiken. wanneer ze slechts. [11] Waarlijk. en nog veel minder weten wat ze eigenlijk moesten zijn. wat is het leven toch mooi! Wie dat uitgevonden heeft zoals het is. dat alles 'door Gods genade'! Bravo! Vooruit maar! 0. volkeren door slechte regeerders lichamelijk en moreel tot ver beneden een menswaardig niveau te laten afzakken? Zijn dan de volkeren door toedoen van hun schandelijk slechte regeerders tot de diepste ellende gezonken. maar bij een priester in de biechtstoel plaatsnemen om daar zijn hart te luchten. jouw zogeheten 'heilige Vader'. hoe langer ik 29 . Maar voor mij is het meest ellendige van deze zaak. zich aan een of andere kleine oneerlijkheid hebben schuldig gemaakt? Waarom moeten zij zich de onverbiddelijke gestrengheid van de wet laten welgevallen. vanzelfsprekend. Van de wieg tot het graf blij ft hij een speelbal van de machtigen en moet voor hen have en goed inzetten. vaak alleen door grote nood gedwongen. vriend. allerlei ongeneeslijke ziekten en een grote hoeveelheid epidemieën en oorlogen. moet dan een arm verdrukt volk niet het recht hebben zulke briljante deugnieten en gevoelloze leeglopers te verjagen om in hun plaats wijze en deugdzame mannen aan te stellen. en geen rechter ze tot verantwoording mag roepen! [4] Ik ben zeer ingenomen met wijze en goede regenten. dat het aardse leven een zuiver beproevingsleven is om een hogere. allemaal door Gods genade'! [8] Bij al dit fraais komt uiteindelijk ook nog de zoete wanhoop en tenslotte de aangename eeuwige verdoemenis in de brandende hel! En zie. En daarom kan men met recht van het leven ook geen al te glansrijke aardse gelukzaligheid verwachten. die voor de hele wereld zonder onderscheid van stand of karakter geldend dient te zijn? Waarom moeten honderdduizenden in de grootste armoede versmachten. Regenten die enkel op de troon zitten en hun ondergeschikten als vampieren het bloed uitzuigen in plaats van hen door wijze wetten te leiden! Zeg me eens. Want een student blijft steeds min of meer een slaafvan diegenen. bovendien nog alle denkbare straffen en kastijdingen! Natuurlijk meestal alleen over de arme mensen. dat wil zeggen van de rechtvaardige Godheid. waardoor uit de volkeren in plaats van oprechte mensen slechts baarlijke duivels worden gevormd. terwijl de groten onbekommerd en gewetenloos kunnen doen wat ze willen. meestal 'door Gods genade'! Want zelfs de meest gewetenloze regenten handelen onder het motto: 'Door Gods genade'! Zo komen dan gewoonlijk armoede. dat deze aardse mensenwormen toch ook gevoel en jammer genoeg ook verstand hebben. ligt dat soms ook al in de natuur besloten? Vriend! Ik. wat heeft een oergoddelijke wereldorde dan nog te betekenen? [6] Is dan de Godheid ook nog de enige Heer en Meester? En zijn dan ook nog haar gelovige aanhangers en aanbidders echte broeders? Betekent dat ook nog: 'God boven alles en zijn naaste als zichzelf liefhebben?!' [7] Of is het soms goed te noemen van een alom rechtvaardige Godheid. hongersnood. Want zo'n Goddelijk Wezen heeft zeker belangrijker dingen te doen dan zich bezig te houden met de wormen van dit aardse slijk. die de touwtjes van de opvoeding te strak aanhalen. meen en beweer beslist: het is de hel die ijverig bezig is van de arme engelen van deze aarde nog armere en ellendigere duivels te maken! [5] Het staat overigens wel vast. die hoofd en hart op de juiste plaats dragen! Moet de woning van een regeerder dan een schitterend paleis zijn en moeten zijn vorstelijke inkomsten vele miljoenen bedragen? Natuurlijk moet dat allemaal door de bloedige zweetdruppels van zijn onderdanen worden opgebracht! Een 'arme drommel' heeft niets goeds op aarde. Robert. Als dank daarvoor wordt hij geminacht. die je aan het kruis liet ophangen (waarschijnlijk ook uit liefde?).

Leerzame ervaringen uit de geschiedenis [1] Ik zeg: 'Beste vriend. hardheid en liefdeloosheid worden beschuldigd? [10] Je zegt: 'Mensen en volkeren kunnen er immers niets aan doen als ze zo slecht worden. zoals jij ze nu zo vlijmscherp hebt beoordeeld. En zij leidt de mensen onder alle omstandigheden van hun leven. Ik ben van oordeel dat men de Godheid. dat een oefenschool is. voor jouw kritiek. des te bedenkelijker komt mij deze zaak voor. en liever alle bitterheid die ze zichzelf bereiden voor eeuwig willen dragen dan zich ook maar een zeer zacht gebod van de Godheid te laten welgevallen. alsof Zij in de hele oneindigheid geen andere wezens zou hebben.daarover nadenk. [8] Als echter geheel vrije geesten hierin hardnekkig blijven volharden en door geen enkel aangereikt vrij middel. zó. die voortkomt uit het oordeel van je kortzichtige verstand. die toch alle omstandigheden in de geestenwereld precies ken. terwille waarvan de Godheid ze enkel en alleen in het leven heeft geroepen! [3] Wel zijn er nog tamelijk velen die hun wil. je eerlijk bekennen dat Ik dergelijke voorvallen nog nooit ben tegengekomen. Maar gelukkig ben je met al je opvattingen en dus ook met al je scherpe oordelen op de verkeerde weg! [2] Want zie: In de eerste plaats zorgt de Godheid zo buitengewoon goed voor de mensen van deze aarde. tenslotte alsnog op de rechte weg te brengen. zelfzuchtige en heerszuchtige regeerders. ondanks alle aangewende middelen. omdat ze naar hun dunken zelf heersers zijn. want dat is te wijten aan een verkeerde opvoeding en slecht onderwijs. toch wel wat al te oppervlakkig beoordeelt en haar dingen in de schoenen schuift. die haar zorg nodig hebben. dus niet uit zichzelf te genezen zijn van hun verderfelijke waan. De liefde tot God en de naaste is voor hen een gruwel. dan zou het er werkelijk uiterst slecht uitzien voor de gehele mensheid. zeg eens. een vloek in hun hart! God is voor hen puur een verzinsel van een misvormd gemoed. wat Ik later ook zal doen. [5] Maar nu in de tweede plaats. en dus buiten hun eigen schuld slecht geworden mensen! Hier moet Ik. En als de zaken werkelijk zo lagen. De slechtheid van de vrije mens bestraft zichzelf. deze liefde niet deelachtig kunnen worden omdat zij haar heel beslist niet deelachtig willen worden! [7] Zulke wezens houden alleen van zichzelf en haten alles wat ze voor hun zelfzuchtig ik niet bruikbaar vinden en wat daaraan niet absoluut ondergeschikt is. en de naaste is een canaille die het aanzien niet waard is. en tenslotte zou 30 . dwaasheid van een in hoge mate versuft verstand. de kwestie van de door jou veronderstelde eeuwige verdoemenis. dat bijna allen ondanks alle moeilijkheden die hoge bestemming moeten bereiken. is begrijpelijk. maar alleen door zichzelf slechter dan slecht zijn geworden. kan dan de Godheid de schuld van zo'n zelfverdoeming dragen? [9] Als de Godheid dan uit pure liefde zulke afvalligen afzondert van hun zalig geworden vrienden. en voor geen prijs van haar eindeloze liefde afhankelijk zouden willen zijn. die alleen in het verkeerde en hoogmoedige willen van de mensen te zoeken en te vinden zijn! [4] Je sprak weliswaar veel over de genadige toelating van slechte regeerders. hen echter op de plaatsen van hun afzondering toch nog de volle vrijheid laat: kan zij dan van onzorgvuldigheid. wat Ik je met talloze voorbeelden overtuigend kan aantonen. is ogenschijnlijk veel te zeggen. zelfs over de Godheid! [6] Daar de Godheid slechts aan diegenen de oneindige volheid van liefde in volle teugen te genieten kan geven. zoals jij deed. maar je zei niet dat er ook slechte volkeren zijn die niet door politieke beschikkingen van slechte regeerders. zal het hopelijk duidelijk zijn dat degenen die de Godheid en haar liefde boven alles haten en verachten en de spot met haar drijven. die na de dood ten deel zal vallen aan de door slechte regeerders verdorven. toch niet willen buigen onder de beste wil van de Godheid! Dat de Godheid voor zulke geesten dan ook meer ernstige en krachtiger middelen moet gebruiken om ze met behoud van hun vrije wil. is weer te wijten aan de slechte. dat deze echter slecht zijn. In de hele eeuwigheid kan er waarlijk ook niet één geval aangewezen worden. die haar willen hebben. waar ook maar één geest door God zou zijn verdoemd! Maar Ik kan je talloze gevallen tonen waar geesten alleen tengevolge van hun volledige vrijheid de Godheid verafschuwen en vervloeken. Spreek jij daarom maar liever weer! Misschien lukt het jou een beter licht op deze zaak te werpen?' 24)Troostrijk antwoord op Roberts sombere twijfel.

wanneer ze verdorven geworden zijn. die absoluut vrij moeten worden. alleen omwille van het lichaam. En dat is altijd de oorsprong van de afgoderij geweest! [4] Je zegt wel bij jezelf: 'Waartoe dient dan de hoogste wijsheid en almacht van de Godheid. En wel. nooit dulden. [12] Desalniettemin is in ieder tijdperkvan het aardse bestaan de oude ervaring steeds bevestigd. moet je dit toch inzien. dat juist onder harde tirannen het volk in het algemeen steeds beter en volgzamer was dan onder goede en zachtaardige regeerders. Wordt het materieel te welvarend. Omdat het dat volk te goed gaat. die vanwege de slechte leiding van de aan hen toevertrouwde volkeren op de meest gevoelige manier zijn bestraft. [2] Ga in de paleizen van de rijken en doe navraag naar de ware vorming en je zult meestal vaststellen. dan wordt het geleidelijk aan steeds zinnelijker. dat hij met alle denkbare genot eer aandoet. nooit kan worden bereikt. of wat verder zijn zinnen het meest bekoort. tot een god. zoiets mag een Godheid die voor het zuiver geestelijk welzijn van ieder mens boven alles bezorgd is. zelf beslissende geesten die in hun voleinding zelf goden zullen worden. als je maar een vonkje eigen licht en iets van dat van Hegel bezit. dat de kosten daar zelden gevormd zijn volgens Gods bedoelingen.de Godheid zelf schuldig zijn aan de slechte regeerders'! 0. Ga dan echter in de hut van een arme landman en je zult hem aantreffen temidden van de zijnen. zo zou het ook zijn met een volk dat het in materieel opzicht te goed zou gaan. vergeet het tenslotte de ware God helemaal en maakt in plaats daarvan zichzelf. met Haar almacht zou sturen. Dat is ook wel een beïnvloeding en in zekere zin een dwang. zie. [3] En zo ligt dat ook voor een heel volk. waarna de Godheid hun zonder mankeren weer betere regeerders zal geven en ook altijd heeft gegeven!' 25)Zin en doel van de aardse levensschool. Om welke reden de Godheid meestal dan ook slechte regeerders over volkeren laat aanstellen. dat al vanaf de wieg in de grootste weelde leeft. waarvoor God de mens heeft geschapen. Zo'n opvoeding kan God echter onmogelijk bevallen. dat zij voor zulke ontaarde mensen juist die omstandigheden schept waardoor deze weer op de weg naar het juiste doel kunnen worden gebracht. een tuchtroede aan hen hebben. De almacht zou echter in het andere geval de hele mens te gronde richten en doden! [6] Bedenk daarom of je nog wel het recht hebt de Godheid ervan te beschuldigen dat Zij niets voor de mensen zou doen of. Tijdelijke of eeuwige gelukzaligheid? [1] Ik zeg verder: 'Als een volk echter onder goede regeerders en in vreedzame. Precies zoals als een kind. En wel door de vele ervaringen dat op de vergankelijke aarde onmogelijk ooit echte 31 . dat dat alleen maar hard. Zij moeten daardoor gedwongen worden een waar boetekleed aan te trekken en zich te beteren. en aan niets anders meer denkt dan hoe het op aarde voor zijn stoffelijk lichaam een hemel zou kunnen scheppen. omdat een aardse hemel van lichamelijke genotzucht naar Gods eeuwige oerorde steeds de dood van de geest in zich draagt. maar deze raakt slechts de buitenkant van de mens. opdat de innerlijke des te eerder en gemakkelijker zal ontwaken en weer zijn ware bestemming zal volgen. En zo voedt hij ook zijn kinderen op. volgens jouw kritiek nog in zekere zin een wezen dat zich op iets dergelijks helemaal niet zou mogen beroemen? [8] Ik wil maar zeggen. zo Zij al wat deed. De god van de rijke echter is enkel zijn lichaam. dan zou het met hun vrijheid voor eeuwig gedaan zijn! Want de almacht zou dan in plaats van vrije geesten slechts marionetten maken. omdat daardoor het heilige doel. liefdeloos en slecht zou zijn! [7] Vind je het leven op aarde nu altijd nog zo te verachten? Is Hij die het heeft uitgedacht. Ik wil dit helemaal niet ontkennen en zeggen: Er zijn geen slechte regeerders en er is nog nooit daardoor een volk bedorven! [11] Je zult echter evenmin kunnen beweren dat de rechtvaardige Godheid nog nooit een of andere slechte regeerder heeft gestraft! Loop de wereldgeschiedenis van het menselijk geslacht maar eens vanaf het begin door en ze zal je duizenden regeerders tonen. maar nooit van de Godheid helemaal vrije en onafhankelijke. maar heel weinig ontvankelijk zal zijn voor iedere geestelijke ontwikkeling. als Zij zoiets niet kan voorkomen?' Ik zeg je echter: Wanneer de Godheid de geesten. gezegende jaren te traag en dientengevolge volkomen zinnelijk ingesteld raakt. [5] Wat echter de invloed van de goddelijke wijsheid betreft is het zo. Hij bidt vanuit zijn geest en voedt zijn kinderen daardoor geestelijk op en verheft hen tot God. terwijl hij het karige brood zegent. opdat de mensen.

Want wat eeuwig blijft. dat is een heel andere vraag! Zal de voor jou voorbije wereld wel in staat zijn jou iets te geven? Denk daar nu eens over na en zeg Mij hoe je het nu hier zult aanpakken?' 26)Ik geef het leven terug aan Hem. Als ik echter zulke beschuldigingen uitte tegen een Godheid die nergens anders dan enkel in ons is. voor God en geest. laten we buiten beschouwing. dan moet noodzakelijkerwijs iedere godsdienstleer. dat ik de goede Godheid groot onrecht heb aangedaan. omdat zij volgens de natuurlijke orde van alle dingen van de uiterlijke wereld mettertijd veranderlijk en tenslotte totaal vergankelijk moet zijn! [9] Alleen hij die volgens Mijn leer schatten verzamelt die door roest en motten niet worden verteerd. Beoordeel dan pas je bestaan en al de onvermijdelijke omstandigheden welke de bestemming van je bestaan met zich meebrengt!' [4] Ik kan je voor dit waarlijk bijzondere onderricht slechts danken uit de grond van mijn hart. houd ik daar toch niet hardnekkig aan vast en wil ik graag het bestaan van een of andere Godheid aannemen. dan hoef ik jou helemaal niet tegen te spreken. voor de wereld en haar vermeende materiële gelukzaligheid. ken jezelf eerst helemaal. Ik geef hardop toe. Of je het hebt verdiend of niet. Kunnen jullie dan onmogelijk begrijpen. zoals jij je leerlingen hebt onderwezen. want ik zie de realiteit daarvan maar al te duidelijk in. dat deden ze in het blinde geloof iets goeds te doen!' Maar wat heb jij nu voor de eeuwigheid meegebracht naar hier? Zie. die allereerst helemaal moet worden begrepen vóór ze zich aan een al te oppervlakkige kritische beoordeling kan prijsgeven. Maar alleen in het geval dat er een Godheid bestaat die zo'n orde als noodzaak voor de ontwikkeling van de mens tot een hoger. dan zien jullie wat je verlangt. Want Ik heb hetzelfde lot moeten dragen. ben ik het ook op dit punt helemaal met je eens. [7] Ik spreek jouw onderricht hiermee helemaal niet tegen. ook al zou ze nog zo metafysisch of theosofisch klinken. [5] Maar ondanks dat ik nu deze wijze beperkingen van de absolute vrijheid uiterst noodzakelijk en volgens de natuur van de menselijke orde voor het ware leven zeer redelijk vind. Bestaat er een God van liefde die Zijn schepselen zo hardvochtig behandelt? [1] Na enig nadenken spreekt Robert weer en zegt: 'Mijn allerbeste vriend en broeder! Wat jouw afdoende weerlegging van mijn beschuldigingen tegen de Godheid en haar gevestigde levensorde betreft. vanzelf in het niets oplossen. vergeef hun! Want wat ze deden. En daar je aan dit verlangen niet anders kon voldoen dan door jezelf als Vader voor te stellen. vrij wezen heeft ingesteld. en jij voor het tijdelijke welzijn van de mensen. zijn naaste echter als zichzelf moet liefhebben. vriend. dan valt er pas te praten over noodzakelijkheden. Ik voor het eeuwige. dat je hun de 'Vader' eens zou tonen. want 32 . kruit en lood hebben een absoluut einde gemaakt aan al je inspanningen. als jij me dat kunt bewijzen en me haar kunt tonen. kan van een echte gelukzaligheid spreken. jij echter. Want op mijn hoogst nietige bodem zouden zulke vruchten zeker nog lang niet te voorschijn komen. dat de Vader in ons is en wij in de Vader zijn? Of met andere woorden: dat er nergens een God bestaat behalve die in de mens! [3] Hoewel ik dit nauwelijks anders kan opvatten. moet ik echter jammer genoeg nog steeds één ding openlijk bekennen: Ik kan de leer dat God de puurste liefde is. [11] Evenals Ik. kan ik jouw werkelijk afdoende weerlegging ook des te gemakkelijker als waarheid aannemen: Omdat ze alleen betrekking heeft op onze eigen innerlijke orde. Is er echter geen Godheid. van wie ik het kreeg. alleen met dit verschil: Ik. wilde je volgens mijn mening daar niets anders mee zeggen dan: 0 jullie domme joden! Weten jullie dan niet dat er buiten de mens nergens een God bestaat? Als jullie mij of ook een ander mens zien. En zeker niet. [2] Daarom verlangden ze ook van jou. bestaat. En juist ook. vooropgesteld dat er werkelijk een Godheid als liefdevolle Vader. volstrekt niet verenigen met alles wat jij me tot nu toe hebt gezegd. en dat men deze liefde boven alles. Is God echter slechts een door blind geloof aangenomen. Of met andere woorden: 'Mens. voordat je mij zult overtuigen van het bestaan van een werkelijke Godheid! [6] God moet allereerst definitief aanwezig zijn en zijn natuur en zijn wil volkomen herkend worden. kun jij nu ook zeggen: 'Heer.gelukzaligheid te vinden is. maar nooit een aan het zuivere verstand aantoonbaar wezen. zal toch kennelijk beter zijn dan wat onderhevig is aan de scherpe tand des tijds? [10] Wat heb je zelf nu nog overgehouden van al je puur aardse streven naar gelukzaligheid? Zie.

Maar met het verzoek. hun absoluut niets anders meegeeft dan slechts het naakte. Je hangt nog veel te veel aan de materie en aan de daaruit 33 . Dus absoluut niets brengt de mens mee op deze ellendige wereld! Van alle aardse schatten behoort hem niets toe. Maar de grote. voor alle eeuwigheid volledig ophoud te bestaan! Want ik zie nu door jouw wijze spreken zelfs in. enkel en alleen mijzelf! Alleen met dit kleine verschil. dat ik nu deze wereld als een denkend en dus als een iets meer geestelijk gevormd wezen binnenging. kan ze dan nu meer van mij terugverlangen dan ze me op de wereldreis heeft meegegeven? Ik vind. beste vriend! Met jou zullen we nog heel wat te stellen hebben voor je tot heldere geestelijke inzichten komt. ik ben van mening. Zou mijn arme aardse moeder mij in die tijd niet de geringste verzorging gegeven hebben. dan leert de duizenden jaren oude ervaring ons. de Godheid in de borst van mijn moeder zorgde wel voor mij. [10] Wat zou ik dan voor de eeuwigheid mee hier naartoe hebben moeten of kunnen nemen behalve.' 27)Opheldering over de opvoeding van de mens tot zelfstandigheid. dat deze Godheid de mensen. in het eeuwige vuur van Gods toorn en brand daar eeuwig onder de afschuwelijkste pijnen. alleen met dit verschil: Jou. onbegrepen en daarmee ook allerdomste leven.' Dan zou daardoor werkelijk de kroon van de oergoddelijke liefde zijn gezet op het leven en zijn heerlijkheid! Vriend. omdat hij ze aan het eind van zijn leven toch weer voor eeuwig moet achterlaten. Dit leven. dan zou er van zijn eindeloze liefde niet veel goeds te verwachten zijn! Maar ik geloof dat zo'n wrede veroordeling nooit over je lippen gekomen is. heb ik weer hier naartoe gebracht en geef het met het grootste genoegen weer terug aan hem. de Godheid zou het zeker niet tegengehouden hebben! [11] Ja. als zij hen naar de aarde stuurt. dan op de ellendige manier. omdat ik het mezelf niet heb gegeven. terwijl mijn eerste binnengaan. [8] Bij het beantwoorden van mijn vraag aan jou: Met welk recht een Windischgrätz mij liet doodschieten. behalve misschien een stille honger of een stille pijn. dat ik. waarop ik steeds de eer had te mogen leven! [14] Het ontbreekt ter vervolmaking van mijn geluk er alleen nog aan dat jij. werkelijk. Maar deze beide martelingen waren voor mij bijna niet merkbaar want ik had toen immers geen bewustzijn. zelfs verrijkt met enige intelligentie en bovendien nog met een slechte jas. maar dat deze er hoogst waarschijnlijk in later tijd door de liefdevolle ultramontanen aan is toegevoegd.dan spreekt de zaak zich vanzelf tegen. Het waarom zou niet moeilijk te raden zijn! Spreek jij nu weer. Ogenschijnlijk harde opvoedingsschool. van ene Robert Blum! [12] Als ik echter toch een miserabel produkt mocht zijn van deze grote Godheid. En dan is het toch eindeloos beter eeuwig niet meer te bestaan. onwerkelijke wereld. Hoewel ik dat binnentreden toch zou verkiezen boven het tweede in deze. mijn verlangen en mijn wil niet meegerekend. want ik heb mijn antwoord beëindigd. Want in de materiële wereld voelde ik als zuigeling niets. mij echter omwille van de wereld en haar vergankelijke gelukzaligheid! En ik zou je nu meedelen. voor God en voor het eeuwig en geestelijk welzijn van de mensen. als de ellendige Robert. Hoogste Goddelijke liefdewijsheid [1] Ik zeg: 'Luister. vervloekte. naar de zogenaamde vrijheidsschool. ergens boven alle sterren. die weet misschien tot op dit ogenblik nog niets van een arme drommel. dat het beantwoorden van deze vraag me niet zo veel hoofdbrekens zal kosten! [9] Als er toch een of andere liefdevolle Godheid zou bestaan. die uit pure liefde mij zo rijkelijk bedeeld de scholingswereld inzond. die het me gegeven heeft. almachtige. als zo'n onbegrijpelijk hard en van alle liefde gespeend oordeel ook jou door je liefdevolste Vader werd gegeven. daar houdt toch vanzelf ieder recht op. tegen mij zou zeggen: 'Ga weg van mij. dat er aan het leven helemaal geen gelukkige kant te ontdekken is. Want ook jou was een dergelijk lot ten deel gevallen. beste vriend. dan zouden tengevolge van jouw goddelijke liefdevolle zorg zeker alle muizen en ratten mij wel hebben kunnen opvreten. kwam jij heel vlug met het excuus: Dat het nu niet het moment was er veel over te zeggen of het terecht of ten onrechte was gebeurd. Of bestaat er hier in de geestenwereld wel de een of andere rechtsorde waardoor men ook voor het zuiverste niets iemands schuldenaar kan worden? [13] Het naakte leven is niet van mij. in de materiële wereld hoogst onbeholpen en ellendig was. wat ik uit de voorbije tijd voor de eeuwigheid heb meegebracht? Vriend. waar niets is.

Hoe vaak al is de goede Godheid om die reden door mensen en geesten gesmaad of ook totaal verloochend. wat je eigen liefde wil. maar alleen als jij het wilt. [7] Maar als het bestaan van God daardoor duidelijk bewezen wordt. In dat opzicht ben je volkomen vrij. Want mocht de mens zo'n levens-scheiding in een toestand van volledig bewustzijn overkomen. waaraan verdient Hij het dan gesmaad te worden door zulke wijze mannen zoals jij er een wilt zijn? Zie. beste vriend. vanuit zichzelf wil. Dit levens-scheidingsproces moet daarom ook beginnen bij de geboorte. Een mens treurt immers ook als door de lichamelijke dood van een van zijn beste vrienden de levensband met hem in zekere zin verbroken wordt. De weg is dus ook goed en doelmatig. [3] Geloof je dan. zou moeten scheiden! Wat echter toch gebeuren moet. anders zou het waarlijk geen vrij leven zijn! [4] Als God de mensen echter naakt en in ieder opzicht volkomen hulpeloos in de wereld geboren laat worden. geeft hij hen een uiterlijk natuurleven dat het eerdere met God verenigde leven voor een onbepaalde tijd verbergt. Naast het geestelijk leven dat in het begin geheel gebonden is. het sterven van de mensen is ook voor de uiterlijke zintuigen een treurig verschijnsel dat meestal met verschillende pijnen gepaard gaat. dat zul je ook krijgen! God kan je ook voor een groot deel behulpzaam zijn.voortvloeiende verschijnselen. geen leven naast God vrijgesteld kan worden. wat een onrecht jij de grote. opdat de geest gemakkelijker zal wennen aan zo' n scheiding en zich in zijn toekomstige absoluut vrije leven des te ongestoorder kan schikken. heilige Vader aandoet!' 28)Ook de dood van het lichaam een hulpmiddel van Gods liefde. helemaal onafhankelijk van God. omdat jij een vrij en van God geheel onafhankelijk leven hebt. zodat het al van de geboorte af kan wennen aan het aan-zichzelfovergelaten-zijn. Van het stervensleed in de oude en in de huidige tijd [1] Ik zeg verder: 'Zie. Zeg eens. met zulke ideeën hoef je je niet bezig te houden. [2] Maar ook hier doet zich weer dezelfde noodzaak voor als bij de geboorte. [5] De hoogste wijsheid en liefde van de Heer laat zo'n noodzakelijke scheiding plaatsvinden in een toestand dat de mens nog bijna niets waarneemt. daar het kind dan nog geen voorstellingsvermogen en geen begrip heeft en dus ook niet in staat is om bewust pijn te voelen. dat vrij kan beslissen wat het zelf wil en derhalve ook voor zijn levensvoeding en consolidatie moet zorgen. is nu eenmaal geen betere weg mogelijk. dan zou de Godheid deze zeker in haar orde opgenomen hebben. dan zou hij de smart en de te grote droefheid helemaal niet kunnen verdragen. of wil God een nog zeer zwakke geest op een andere manier sterk maken voor het eeuwige leven zonder dat het voor deze nodig is de volledige levensproef in een lichaam door te maken. dan neemt God Zelf het gericht bij die vrije geest weg. Daardoor beoordeel je ook alles naar de materie. is ze zelf al het grootste bewijs van het zichtbare. Heeft deze geest eenmaal de juiste stevigheid bereikt. zonder wie niets kan ontstaan. kan de mens dan de Godheid smaden of zelfs verloochenen. opdat het stevigheid zal hebben voor het opnemen van de levensgeest uit God. dan gebeurt dat om het mensenleven reeds vanaf dat moment vrij te laten. dan moet ze dat toch volkomen vrijgeven en niet gericht. En omdat de zaak zo ligt en niet anders. En wel daarom niet. Hoeveel groter zou het verdriet van de mens pas zijn als hij bij volledig bewustzijn van God. Volgens wereldse begrippen is dit zeer hard en wreed van de kant van een almachtige Godheid. De vrije geest in de mens kan onmogelijk anders van zijn elke 34 . Wil je echter zulke hulp niet. dan zal God je er ook niet mee nalopen. die gericht en dus vergankelijk is en kun je het zuiver goddelijk-geestelijke niet bevatten. [2] Begrijp jij als belangrijk filosoof dan nog steeds niet: Als de Godheid een leven uit haarzelf vrij geeft. als zij doet wat haar hoogste liefde. zijn en bestaan. Behalve wat absoluut noodzakelijk gericht moet zijn: het lichamelijke leven. die toch vervuld zou moeten zijn van de hoogste liefde en erbarming. grijpbare bestaan van God. dat God je zal gebieden om of naar de hel te gaan of in de hemel binnen te gaan? 0. omdat zonder deze op zichzelf pijnlijke gebeurtenis. wijsheid en orde gebiedt? [6] Als er een andere weg zou bestaan voor een zelfstandige vrije ontwikkeling van het leven. Hij is dan helemaal vrij en hem overkomt dan niets anders dan wat hij absoluut vrij. zijn eigen levensvader. Maar bij de verhoudingen van de levenszaken zoals die zijn en noodzakelijkerwijs moeten zijn. die nog minder pijnlijk zou zijn.

maar slechts de zuiverste liefde van God. zeg eens. die hem in zijn vrijheid belemmert. Zeg eens. wat hun natuurlijk het leven zou kosten. die bestemd is om mensen zoals jullie zo mogelijk weer opnieuw vrij te maken! Het is een vuur des oordeels van de wereld. die ze enkel voor het vormen van de gerichte dingen van de materiële wereld gebruikt. is zij dan soms niet aanwezig? Of is zij soms hard en liefdeloos. Is die rijpheid ingetreden. te redden. zou je die dan niet waarschuwen voor je onbeheerste kracht. dan zou de geest volkomen in het gericht overgaan en dus in de smartelijkste eeuwige dood. met al je mannelijke kracht aan je borst zou drukken. Maar God laat het toch nooit na ze op de beste wegen naar het juiste en meest volmaakte doel te leiden. tijdelijke omhulsel. [7] Toen de mensen uiteindelijk door louter wereldse genoegens hun Schepper totaal begonnen te vergeten. die zij uit zichzelf voortbracht. Maar omdat de mensen tengevolge van hun vrijheid zich te veel in de antiorde van de materie begeven. jullie die je geheel van Mij hebt afgezonderd. zo teer als ze zijn. Dat kwam doordat zij in hun geest niet zo gemakkelijk van God afte brengen waren als de mensen van deze tijd. [4] Maar ook deze pijn is nochtans geen hardheid. uiterlijke plagen over de aarde laat komen. wat trouwens nooit aangenaam kan zijn. en ga naar een andere school tot behoud. wat zij het allernoodzakelijkst vindt? Hoe kun je denken dat de Godheid haar schepselen. waar het in ieder geval gedaan zou zijn met de vrijheid. velen echter niet uit eigen vrije wil! Zou de Godheid hen met haar almacht hebben moeten grijpen toen ze geen gehoor wilden schenken aan haar liefde? Daardoor zouden al die geesten toch voor eeuwig te gronde gericht worden! [8] Wat kan dan de eeuwige liefde anders doen dan zeggen: 'Ga weg van Mij. als ze doet. en dus moeilijker van Hem te scheiden waren. toen werd het van Gods zijde nodig hen weer meer te naderen en zich hier en daar aan hen te openbaren om de mensheid. oneindige wijsheid. verdient zij daarvoor weer gesmaad en zelfs verloochend te worden? Helaas zijn er nu maar al te veel geesten die over God niets meer willen horen zo gauw ze hun vrijheid hebben verkregen. Dit mag slechts zo lang bij de geest worden gelaten tot hij in alle opzichten totaal van het goddelijke oerleven geïsoleerd is. Wanneer jij ze echter zou hebben doodgedrukt en je zou nog andere kinderen hebben. moet haar grootste zorg dan niet zijn. [5] Kijk. dat deze schepselen niet hoe dan ook weer in de armen van haar almacht terechtkomen. wanneer een geest tot volledige zelfstandigheid is uitgegroeid. Want zou de Godheid daarbij niet een beetje geweld gebruiken. omdat de aarde voor hen veel te weinig bekoorlijks te bieden had en ze daardoor meer in zichzelf gekeerd bleven en zodoende ook sterk met God verbonden. dan door het wegnemen van zijn gerichte. bereikten zij echter ook de uiterste grens ten opzichte van iedere godsorde. Velen lieten zich redden.ware vrijheid belemmerende gericht bevrijd worden. waardoor de eeuwige dood hun deel zou moeten worden. in de oertijd werden de mensen in het algemeen lichamelijk veel ouder en stierven ook een zachte en pijnloze dood. En wel daarom niet. dan is het ook tijd om de geest de last af te nemen. [11] De Godheid heeft deze ervaring echter niet nodig. Kijk. dat jullie van haar moet losmaken. [6] Toen de mensen mettertijd steeds meer behagen begonnen te scheppen in het aardse leven en het daardoor ook eerder voorkwam dat men het leven met God losliet. moet zo'n scheiding wel met des te meer pijn gepaard gaan naarmate een geest zich vaster heeft gehecht aan de gerichte wereld. is de Godheid gedwongen een kleine machtsgreep aan te wenden. echter nooit 35 . om zo'n onheil zo veel mogelijk te voorkomen. Maar om de geest daarvan zo mogelijk te redden. die dicht bij haar eeuwige ondergang stond. of zou je die kracht ook nog op de anderen willen beproeven? De ervaring zou je daar wel voor waarschuwen. voor eeuwig vervloeken en verdoemen zou! Wat zou ze daar dan aan hebben? [10] Als zij de schepselen voor eeuwig vrij wil maken. Waarbij zeker alleen God als schepper van het leven weten kan. dan zou de dood van zijn lichaam voor hem ook slechts een vreugde zijn. [3] Je zegt weliswaar zoals velen: 'Waarom geschiedt dit afnemen dan niet pijnloos?' Ik zeg je echter: Zou een mens leven volgens de leer van God. daar zij in het bezit is van een grote. omdat het anders met jullie gedaan is!' [9] Wanneer de Godheid. hun geest met ijzeren ketenen aan haar hechten en hem opvoeden de wereld te leren liefhebben. werd de aardse levensduur ook steeds korter en korter. Zij is de enige ware goede Herder van al haar schaapjes en zij kan hen het beste beschermen tegen haar almacht. of hij zou toch tenminste volkomen pijnloos zijn. Net als wanneer jij kinderen zou hebben en je hen. die de eigenlijke hel is.

zonder enige band met de liefde van de Godheid. eeuwig leven denkbaar. Als de Godheid tegen haar werken te velde zou trekken. voor eeuwig ontoegankelijk. Zonde tegen de heilige geest [1] Ik zeg verder: 'Wanneer je deze uitspraak uit het Evangelie. dan zou je alleen al uit de woordschikking op het eerste gezicht gezien hebben dat de Godheid daardoor nooit een rechterlijk veroordelend vonnis voor eeuwig (vanuit haar almacht) heeft kunnen en willen uitspreken over de zogenaamde verstokte zondaars! [2] Want kijk. er staat: 'Ga weg van Mij. wié heeft ze dan vervloekt? Dat kan onmogelijk de Godheid zijn! Want als de Godheid iemand zou vervloeken. Anderzijds moet het echter. jullie vervloekten!' Bijgevolg zijn degenen reeds vervloekt. als men maar genoeg zelfkennis heeft om het volgende in te zien: Enerzijds heeft een wezen een volkomen vrije geest en wil. omdat het als zodanig onmogelijk aan de immense kracht ook maar de minste weerstand kan bieden! [7] Daarom staat er ook: God woont in het eeuwig ontoegankelijke licht! Wat zoveel zeggen wil als: Gods almacht. Deze kunnen alleen uit haar liefde en wijsheid ontstaan. die eigenlijk alleen voortkomt uit de liefde en de wijsheid van God. omdat ze anders. eens als kritisch denker alleen maar grammaticaal zou hebben doorgenomen. en de geesten die zich door de macht van hun eigen wil helemaal van haar hebben afgescheiden. van dit oerleven losgemaakte leven moet in haar te gronde gaan en eeuwig verstarren. in plaats van zich steeds meer. zou er geen liefde in haar zijn en ook geen wijsheid. eveneens gerichte prikkels. ook een tijdlang een door de Almacht gericht lichaam hebben en een uiterlijke gerichte wereld met eigen. waar het dan waarlijk met hen gedaan zou zijn! [4] Ten tweede rijst de vraag. [6] De Godheid die echter ook zo'n wezen zijn vrijheid niet wil afnemen. onontkoombaar door die onbeperkte kracht totaal wordt verzwolgen en slechts moeilijk of ook zelfs helemaal niet meer van haar is vrij te maken. Want anders zou er moeten staan: 'Omdat jullie tegen Mij altijd onverbeterlijk hebben gezondigd. Want zonder deze verbinding werkt alleen maar de almacht van de Godheid. over wie de Godheid zo'n vonnis uitspreekt. Net als een bladluis die begraven ligt onder het puin van de Himalaya! Hoe zou je haar daaruit bevrijden?' 36 . als God. jullie vervloekten!' Iedere kwaadwillige geest vervloekt zichzelf. als het oerleven kan bestaan. daar anders voor hen eeuwig geen vrijheid. al vervloekt zijn. maar slechts als een ordebrengende herder optreedt. opdat het van de Almacht kan worden geïsoleerd om een echt volkomen vrij wezen te worden. in alle strengheid een andere weg moet wijzen. zou ze dan eigenlijk niet tegen zichzelf te velde trekken en zich te gronde richten. maar alleen vanwege de liefde en wijsheid als ordebrengende herder. Want ieder conflict met Gods almacht is de dood van het wezen! Daarom wordt ook de zonde tegen deze machtsgeest als hoogst noodlottig gekenmerkt. en dus ook geen leven kan worden bewerkstelligd! Want Gods almacht brengt alleen maar gericht op gericht voort!' 29)Ware betekenis van de tekst: 'ga weg van mij. waarin alleen de kracht van de liefde en de wijsheid van God als één wezen van de Almacht. dat zich van de Godsliefde volledig heeft afgescheiden en zich met deze macht wil meten. is voor het bestaan van ieder geschapen wezen. voor wie het gebod bestemd is. de eigenlijke machtsgeest van God. tot eeuwigheid op te richten door de groeiende vervolmaking van haar werken. Omdat een wezen. van eeuwigheid.voor de vorming van de vrije geesten uit haarzelf. Buiten deze verbinding is geen absolute vrijheid en dus ook geen geestelijk. die de oneindigheid vult. kan in dat geval niets anders doen dan zulke afgedwaalde wezens in hun geaardheid aanroepen en met liefdevolle ernst hen de weg wijzen waarlangs ze weer in verbinding kunnen treden met de liefde en wijsheid van God. jullie nu naar de hel in het eeuwige folterende vuur!' [3] Als echter degenen. Ieder ander. wil het blijven bestaan. dan volgt daaruit in de eerste plaats dat de Godheid hier helemaal niet als rechter. Dit vrije wezen kan zich alleen zelf 'vervloeken' dat wil zeggen zich geheel van de Godheid afzonderen. vervloek Ik. onmiddellijk in de armen van de Almacht zouden terecht komen. haar kinderen! [5] Als de Godheid echter dientengevolge onmogelijk vanuit haar almacht als rechter kan optreden. dan is het toch duidelijk dat zulke geesten van te voren door iets anders geoordeeld moeten zijn. die jij zo afschuwelijk vindt. Door wie dan wel? Deze vraag is gemakkelijk te beantwoorden. Het kan dus door niemand anders worden gericht en voorbestemd worden dan door zichzelf.

En dus is het ook onmogelijk te denken. Als de mens echter helemaal vrijwillig. als hem overkomt waarvoor hij zelf gekozen heeft? Zeg Me nu weer jouw mening!' [5] Robert zegt: 'Ja. in de waarste zin des woords. wat kan de Godheid er dan aan doen. en nooit de eenvoudig op te volgen geboden van God in acht neemt. Nu vraag Ik jou of je Mij kunt zeggen wie deze zwelger eigenlijk in de hel heeft geworpen? De Godheid misschien? Mij is iets dergelijks niet bekend. want daar werkt alleen Gods geheimste en diepste wijsheid en liefde. Maar hoe zit het dan met het verhaal van de arme Lazarus en de rijke zwelger die zich zonder enige genade in het verschrikkelijkste vuur van de hel bevindt? Die daar smeekt en wiens smeken niet verhoord wordt? Tussen hem en Gods genade wordt een niet te overbruggen kloof beschreven. Als het zo'n goddeloze mensengeest dan zeer slecht vergaat en hoe langer hij in 37 . die alleen helpen kan. wat voor de Godheid onmogelijk is. het is allemaal juist. zoals ik nu steeds meer begin in te zien. Want er bestaat nergens een hel behalve in de mens zelf. wanneer de Godheid zo spreekt tot degenen die zich tengevolge van hun volste vrijheid helemaal van haar hebben losgemaakt overeenkomstig hun eigen innerlijke geaardheid. kan de Godheid daar dan iets aan doen als deze man zich daar zelf radicaal ingestort heeft? Kan iemand met een vrije wil onrecht overkomen. een hel zou kunnen scheppen. Want het is niet mogelijk dat de Godheid tegen haar eigen eeuwige orde in zou kunnen handelen. geen waarheid en niets goeds kan bestaan! [9] Een mens echter die de Godheid verlaat. en zodoende ook de enige volste zaligheid van alle wezens. waar overheen de geesten van de meest verschillende soort elkaar nooit de hand mogen reiken. wanneer een geest haar vrijwillig ontvlucht. dat de Godheid de hel zo heeft ingericht? 0. Wie heeft de hel gemaakt? Alleen de boosaardigheid van de geesten [1] Ik zeg verder: 'Je zegt nu bij jezelf: 'Ja. wat ook wel zo zal zijn. bespot en belastert? [8] Daar echter alleen de Godheid het ware leven en ook het licht van al het licht is. is het ook begrijpelijk dat een goddeloze toestand op zich helemaal niets aangenaams kan hebben.30)Over de rijke zwelger en de arme Lazarus in het hiernamaals. [4] Nu deze zwelger zich echter in de grootste ellende bevindt. dat kan in alle hemelen geen enkel wezen ook maar in de verste verte denken. geen licht. zichzelf vanuit hun totaal verkeerde oorspronkelijke orde (de wereld) in omstandigheden te brengen. dat hebben sinds de oertijden de kwade geesten zelf gedaan. dan moest in haar ook zonde en dus kwaad aanwezig zijn. door een totaal negeren van Gods woord in zichzelf een hel opbouwt. waarin een geest eerst onbeschrijfelijke pijnen moet doorstaan vóór hij mogelijkerwijs aan alle eisen voldoet en daardoor in een meer gematigde toestand kan overgaan? Móet er dan een hel bestaan? En móeten zulke geesten pijn kunnen voelen? Zou dat alles dan niet op een minder wrede manier geregeld kunnen zijn?' [6] Ik zeg: 'Luister. Maar dat zij ooit een hel zou hebben geschapen. dat de Godheid uit zichzelf. wijsheid en erbarming daar dan op?' [2] Beste vriend. De Godheid heeft het slechts toegelaten. Ik wist wel dat je met deze vraag zou komen. meen je dan. Maar ze kan en moet het aan de volkomen vrije geesten toestaan. deze uit zichzelf verbant en niet meer wil aannemen. [3] Heeft deze zich in zijn onvermijdelijke kwelling soms tot de goddelijke liefde en genade gewend om daarvan verlost te worden? Ik weet alleen dat hij zich tot de geest van Abraham heeft gewend en niet tot de Godheid! De geest van Abraham is echter. toch nooit de Godheid zelf. als men op het eerste gezicht vermoedt. beste vriend. hoewel hij als geschapen geest uiterst volmaakt is. dat is weer volkomen juist! Maar als de Godheid vol hoogste liefde is. Ook in zulke gevallen is de Godheid de niet te overbruggen kloof. daar er zonder God geen leven. moet wel in zichzelf een ware hel opbouwen die op alle gebied bar en boos moet zijn. Wat zegt de goddelijke liefde. Want als de Godheid een hel zou kunnen scheppen. dan volgt vanzelf de vraag: hoe kon deze Godheid dan voor zo'n plaats of toestand vol folteringen zorgen. waarover in alle eeuwigheid geen brug leidt. om hen niet in het minst in hun vrijheid te belemmeren. die werkelijk zeer bar en boos zijn! [7] In de hele oneindigheid zul je nergens een plaats aantreffen die door de Godheid als hel zou zijn geschapen. dan heb je het helemaal mis! Zie. Zodoende kan dit schijnbaar schrikbarende oordeel onmogelijk zo huiveringwekkend zijn.

of een Godheid in een vorm die ons mensen totaal vreemd is. dat is ook het geval met alle geesten die zich niet willen storen aan Gods orde en Gods heerlijke wijnberg in zichzelf niet willen verzorgen! Wanneer ze dan doornen en distels oogsten in plaats van heerlijke druiven. dan kan de Godheid daar niets aan doen. Want zou de Godheid zich door haar almacht toch meester maken van een wezen. zonder vorm. ooit kan worden vernietigd. bij deze vraag laat mijn gevoel me duidelijk in de steek! [7] Daarom. zeg nu dan eens. [6] Een wezen dat men nooit kan begrijpen en aanschouwen. en wel in die van een mens. En dus moet hij. Volgende kernvraag: hoe is de ware Godheid gevormd? [1] Robert zegt: 'Zeer geëerde vriend! Wat kan ik over deze zaak nog meer denken dan wat jij nu hebt gezegd. En tegelijkertijd is ook voor ieder wezen de vrije mogelijkheid aanwezig om uiterst gelukkig te kunnen worden. is het dan ook de schuld van de Godheid als deze domme eigenaar geen wijn oogst en dientengevolge een arm. maar dat komt door het licht. Ik kan daar dan ook niet verder over nadenken omdat ik de noodzaak van wat jij denkt volledig inzie. iets wat tegen iedere goddelijke orde in zou gaan. Alles is duidelijk. hoe het zich in de toekomst ook moge ontwikkelen. voor eeuwig bestaand indenken. of het zou minstens met al haar scheppingen binnenkort volledig gedaan zijn. [2] Ik zie nu ook in dat iedere geest. als een levende geest. [10] Want wanneer de Godheid ook maar het kleinste wezen zou willen vernietigen dat eens vanuit haarzelf werd vrijgesteld. of geestelijk verdoofd moeten zijn. dan is daardoor het eeuwig voortbestaan van alle wezens verzekerd. goed begrijpelijk en tevens onweerlegbaar waar. kan de Godheid dan van het scheppen van zo'n onheil beschuldigd worden? Zeg Me nu eens. dan zou zo'n wezen ogenblikkelijk totaal worden vernietigd. zoals jij haar mij hebt beschreven in haar diepste relatie tot Haar schepselen. vriend. wat jij daarvan denkt. of om zo lang ongelukkig te blijven als het zelf wil! [11] Als iemand een wijnberg bezit waarin enkel edele wijnstokken zijn geplant en de eigenaar deze uitroeit om er doornen en distels voor in de plaats te zetten. alhoewel dat wezen uit eigen vrije wil haar zo hardnekkig mogelijk tegenstreeft. Want een wezenlijk oneindige Godheid.deze goddeloze toestand volhardt hoe slechter. als hij werkelijk gelukkig wil zijn voor de hoogste gelukzaligheid een grote ontvankelijkheid. wat echter onmogelijk kan samengaan met de kracht van zijn vrije wil! [3] Men kan zich daarom de Godheid slechts zo. met dezelfde ontvankelijkheid ook kwalijke indrukken met eenzelfde scherp aanvoelingsvermogen kunnen waarnemen. Ik ben volkomen overtuigd van jouw zeer 38 . omdat hij meer plezier heeft in een dergelijke wildgroei dan in de eenvoudige wijnstok. Als de Godheid echter haar orde voor eeuwig onveranderlijk zo heeft ingesteld dat geen enkel wezen. zou noch ik noch iemand anders met alle overgave kunnen liefhebben. daar jij in alle ernst met de Godheid veel meer vertrouwd schijnt te zijn dan ik. en welke dan wel? Of heeft ze geen gestalte en is haar zijn iets oneindigs. kan men nooit liefhebben! Mathematisch is de vorm van een perfecte bol wel de volmaaktste. moet je ook maar eens daadwerkelijk naar voren komen met het waar en hoe van deze Godheid! [8] Want van nu af aan hoef je mij niet meer zo met bewijzen te overtuigen als tot nu toe. is ook het waar en hoe voor mij van het grootste belang! [5] Voor alles moet ik echter bekennen dat het me veel liever zou zijn. De Godheid kan werkelijk niet anders zijn en niet anders handelen dan zoals jij me hebt aangetoond. beminnelijke vriend. het tederste gevoel en een fijnbesnaard waarnemingsvermogen moet hebben. Anders zou hij hetzij half dood. [4] Nu komt echter een andere kernvraag: waar is deze Godheid dan? In welke regionen van de oneindigheid heeft zij voor eeuwig haar intrek genomen? Want zij moet toch ergens in al haar volheid thuis horen? Heeft zij een gestalte. beklagenswaardig mens wordt? [12] Kijk. maar moreel gezien? De grote lichtbollen aan de hemel zien er wel erg mooi uit. zodat hem de meest subtiele indrukken onmogelijk kunnen ontgaan. dat de Godheid toch in een bepaalde vorm tegenwoordig was. zodat ze juist daardoor alle vormen kan omvatten? Kijk. Want anders zou de Godheid ophouden Godheid te zijn. dan zou dat het begin zijn van de totale vernietiging van alle wezens.' 31)Roberts blijmoedige instemming. Maar of men zo'n lichtende bol ook zou kunnen liefhebben? Werkelijk. nu ik de noodzaak van een opperste Godheid duidelijk inzie.

grote wijsheid en wil je op je woord geloven, wat je me ook zult zeggen. Daarom vraag ik je om mij daarover niet in het onzekere te laten!' 32)Heb Mij, Jezus, lief want in Christus woont lichamelijk de volheid van de Godheid! Robert twijfelt aan de Godheid van Jezus; wil echter blind geloven [1] Ik zeg: 'Beste vriend en broeder! Zolang de druif aan de wijnstok nog niet helemaal rijp is, moet ze niet worden afgeplukt! Want haar levenssap zou dan nog zure wijn opleveren, met heel weinig geest; en zou hij al geest hebben, dan toch een heel onedele. [2] Kijk, jij bent nu ook nog als een niet volrijpe druif en je bent voor de onthulling die je verlangt nog niet rijp. En waarom niet, dat zal je wat nu volgt wel aantonen! Wanneer je echter rijp wordt, dan zal je eigen geest je zeggen wat je nu rechtstreeks van Mij zou willen horen. [3] We hebben nu eerst nog een heel belangrijk kapittel met elkaar te bespreken. Als dat goed verloopt, dan rijp je sneller dan je je kunt indenken. Valt die bespreking niet uit volgens Gods orde, dan zul je nog een hele tijd nodig hebben vóór je volkomen rijp zult zijn. [4] Dit moet je wel van tevoren weten: zoals de druif alleen door de warmte van de zon tot rijpheid komt, zo komt ook iedere mensengeest door de ware liefde tot God tot rijpheid. Als je God niet kunt liefhebben omdat je nog vraagt waar en wie Hij is, heb Mij dan lief uit alle kracht, daar je toch over Mijn bestaan zeker niet in twijfel kunt verkeren. Daardoor zul je al dichter bij de gewenste rijpheid komen. Want de liefde tot de naaste is gelijk aan de liefde tot God. En dat ik hier je naaste ben, daar zul je toch niet aan twijfelen? [5] Doe dit dus, dan zul je dichter bij de Godheid komen. Maar nu gaan we over tot het kapittel dat we wilden behandelen! [6] Zeg me eens, beste vriend, daar de brieven van Paulus je niet onbekend zijn, wat deze leraar bedoelde met de woorden: 'In Christus woont de volheid van God lichamelijk'. Bedoelde hij soms dat in Christus, dus in Mij, zich de gehele Godheid bevindt? Of wilde hij met deze vergoddelijkende woorden alleen de voortreffelijkheid aangeven van de geest van Mijn leer? En wel volgens de toenmalige gewoonte, waar men maar al te bereid was al het buitengewone te vergoddelijken? Geef Me jouw eigen mening daarover. Ik zou hem graag van je willen horen!' [7] Robert zegt: 'Ja, mijn beste vriend, dat is een heel netelige vraag! Want hoe kan ik hier nu raden wat de goede Paulus daarmee eigenlijk heeft bedoeld! Het zou uiterst gewaagd zijn ronduit te beweren: dat, en niets anders heeft deze hoogst eerbiedwaardige leraar van de heidenen daarmee bedoeld. Ik vind het trouwens erg aanmatigend van menig geleerde, wanneer ze kortweg beweren de ware geest van een of ander geniale schrijver volledig te hebben begrepen! Ik ben veel bescheidener en laat in zulke gevallen heel graag anderen oordelen. Bevalt mij hun oordeel, dan betuig ik hun mijn instemming. Bevalt het me niet, dan luister ik nog naar de meningen van anderen en handel zodoende ook volgens Paulus, die zegt: 'Beproef alles, maar behoud slechts het goede!' Als goed echter kan ik slechts datgene erkennen, wat het meest overeenstemt met mijn innerlijke overtuiging. Zou Paulus het eerste bedoeld hebben, wat best mogelijk kan zijn, dan had hij onmogelijk het tweede kunnen bedoelen, en omgekeerd! Dat is mathematisch en logisch juist. [8] Door deze definitie van mij zul je hopelijk inzien, dat ik je op jouw vraag een afdoend antwoord schuldig moet blijven en dat ik van jou moet verwachten wat jij van mij wilde horen! Wees dus zo goed zelf, vanuit jouw wijsheid, over dit onderwerp te spreken!' [9] Ik zeg: 'Vriend, dit antwoord heb Ik verwacht. Het moest zo natuurlijk-verstandig uitvallen, omdat jij een op natuurlijk gebied verstandige man bent. Maar van een bovennatuurlijke wijsheid is daarin nog niets te ontdekken. Naar de innerlijke, dus zuiver geestelijke wijsheid echter kan Paulus slechts één bepaald iets bedoeld hebben. Dat moet uit de keuze van zijn woorden precies te definiëren zijn, zodat er in het vervolg over deze gewichtige zaak nooit meer twijfel kan bestaan of hij het ene dan wel het andere heeft bedoeld; echter dat hij heel zeker slechts, nemen wij aan, het eerste bedoeld moet hebben. Maar hoe dit uit de innerlijke, bovennatuurlijke wijsheid af te leiden is, kun jij natuurlijk niet weten. Want Hegel en Strausz, Rousseau en Voltaire hebben dat zelfs nooit begrepen. En jij, als een van de vurigste vereerders van deze wijsgeren, kunt daarom ook onmogelijk die wegen kennen, die voor jouw

39

leraren en leiders nog onbekender waren dan Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland voor de Romeinen. [10] Zou jij als Duitser, in plaats van bovengenoemde leiders, liever de bijbel, Swedenborg en dergelijke wijzen van Duitse afkomst echt vlijtig hebben bestudeerd, dan zou je nu perfect weten hoe Paulus moet worden begrepen. Maar als volgeling van Hegel sta je daar nog ver van af, en er zal nog heel wat moeten gebeuren voor je de innerlijke wijsheid zult bereiken! Let nu echter op, Ik wil je iets zeggen! Als je het aanneemt, zul je beduidend dichter bij het doel gebracht worden. [11] Kijk, Paulus hield Christus, dus Mij, voor het hoogste Goddelijke wezen zelf, hoewel hij eerst mijn felste tegenstander was. Zeg Me nu eens wat je denkt van het geloof en de wijsheid van de oude Paulus?' [12] Robert zegt: 'Beste vriend, het is weer uiterst moeilijk op deze vraag een bevredigend antwoord te geven. Want in de eerste plaats zal ook daarvoor wel bovennatuurlijke wijsheid nodig zijn, die mij echter ontbreekt. En vervolgens kan men zonder verdere oordeelkundige bewijzen toch niet zo maar aannemen, dat de overigens zeer wijze Paulus in alle ernst zelf geloofd heeft, wat hij andere mensen wilde doen geloven. Want alle achtenswaardige oude wijzen, Paulus inbegrepen, hebben beslist zelf heel goed ingezien hoe wankel de basis van alle metafysische en theosofische theorieën is. Zij berekenden met hun goede mensenkennis hoe ongelukkig het menselijk geslacht al gauw zou moeten worden, wanneer het door dieper inzicht tot het besef van zijn vergankelijkheid zou zijn gekomen. Daarom probeerden zij door toespraken en zinspreuken soms op de manier van het orakel van Delphi de volkeren tot een soort mystiek geloof terug te voeren, waardoor tenminste hoop op een toekomstig leven kon worden gewekt. Of ze zelf echter ook werkelijk vervuld van deze hoop leefden en of ze van al datgene wat ze onderwezen volkomen overtuigd waren, blijft voor mij zeker een vraag, totdat ik, hetzij langs de weg van innerlijke wijsheid of door een directe confrontatie met de geesten die zoiets hebben onderwezen, tot een ander inzicht kom. [13] Ik voor mij heb er overigens niet de minste moeite mee, jou, mijn allerbeste vriend, zo lang voor een God te houden, totdat ik ergens een andere vind! Zou zich echter eeuwig geen andere God laten zien, dan blijf jij mijn enige God en Heer, ook voor eeuwig! Want als er één onder ons is, dan ben jij dat beslist! Want bij mij is ondanks al mijn Hegelse wijsheid niet het minste spoor van een Godheid te ontdekken. Maar naar een bewijs waarom ik dit graag geloof en aanneem, moet je mij niet vragen, want dan zou ik je het antwoord weer schuldig blijven. [14] Want wat men gelooft, dat gelooft men zonder bewijs, omdat het geloof op zich niets anders is dan ofwel een traagheid, of soms ook wel een zekere volgzaamheid van het verstand. Eist een actiever verstand echter bewijzen voor het geloofsobject en kunnen deze aan het verstand voldoende gegeven worden, dan houdt het geloof zonder meer op geloof te zijn; want dan wordt het een duidelijke overtuiging! [15] Bewijzen kan ik mij echter, wat jouw Godheid betreft, volstrekt niet verschaffen. Daarom wil ik ondertussen alleen maar geloven, dat jij voorlopig een God bent. Zou het in de toekomst echter mogelijk worden dit geloof met bewijzen wat duidelijker te maken, dan wordt mijn geloof een zichtbare waarheid. Of mijn geloof echter gemakkelijk zover omgevormd zal kunnen worden is trouwens weer een ander hoofdstuk. [16] Want, zie je, ik ben een hardnekkige Thomas, en verlang eerst exacte bewijzen voordat ik iets als een vaststaande waarheid aanneem. [17] Weliswaar heb je me de bijbel en de theosoof Swedenborg aangeraden; maar wat baat hier zo'n hulpmiddel, waar je het niet bij de hand hebt. Daarom blijf ik maar bij het eenvoudige geloof. En als het jou mogelijk is, maak me dan wat dommer dan ik van nature ben, zodat ik sterker mag worden in puur geloven. Ik zie al van te voren in dat ik dan veel gelukkiger zal zijn dan ik nu ben! [18] Want een oerdomme kerel heeft met het oog op een gelukkiger bestaan veel voor op een verlichte geest. Terwijl deze in het zweet zijns aanschijns zoekt en zoekt om dichterbij de grote en heilige waarheid te komen, om daardoor zichzelf en vele duizenden gelukkig te maken, bidt de zuivere geloofsmens zijn 'Onze Vader', en gaat dan heel behaaglijk op zijn berenhuid liggen en slaapt zorgeloos, zacht en rustig als een marmot! Breekt dan zijn laatste uur aan, dan maakt hij zich daar bepaald niet al te druk over. Als een priester hem maar tegen enkele goed betaalde missen dispensatie van de hel en aflaat van de tijdelijke straffen in het vagevuur verschaft! Zijn blinde geloof neemt dat allemaal

40

voor goede munt aan en hij sterft in de optimistische hoop rechtstreeks naar de hemel te gaan. Dat noem ik toch maar gelukkige domheid! En ik voeg er nog aan toe: [19] Een dwaas en een ezel is hij, die zich zijn leven lang bezighoudt met denken en vorsen. Want daardoor wordt zijn geluk niet groter, noch in de materiële wereld, noch, en zelfs veel minder, in deze onstoffelijke, nevelige wereld. Het maakt hem integendeel alleen maar ongelukkiger hoe meer hij naar licht en waarheid dorst maar daarbij steeds meer tot het inzicht komt, dat de ergens aanwezige Godheid nergens een verkwikkende bron heeft geschapen om die dorst te lessen. [20] Dus wil ik deze weg nu helemaal verlaten en me in plaats daarvan in de zachte armen werpen van het blinde en trage geloof. Misschien bereik ik zo eerder iets dat men met recht een waar geluk voor een menselijk wezen kan noemen. [21] Hoe gelukkig is bijvoorbeeld zo'n kloosterprelaat! Hij denkt niets; hij ontdekt niets; maar leeft slechts volgens zijn echt rooms-katholieke geloof, volgens de zoete orde van zijn epicurische, stoïcijnse ordestichter en laat zich dagelijks zijn uitgezochte maaltijden goed smaken. Waarlijk, vriend, dat is een gelukkig leven! En zo'n leven krijg je door het meest blinde en domme geloof?! [22] Daarom wil ik me nu helemaal zonder na te denken in de armen van het geloof werpen. Misschien zal ik daardoor gelukkiger worden!? Ik geloof daarom nu in jouw Godheid! Zeg me eens, doe ik daar nu goed aan? O spreek geliefde vriend!' 33)Over het waarachtige en het onwaarachtige geloof. Gevaren en gevolgen van een stompzinnig, genotzuchtig leven [1] Ik zeg: 'Luister, beste vriend! Tussen datgene wat jij geloven noemt en wat echt geloven is, ligt een oneindig groot verschil! Jouw geloof is pure traagheid van het verstand, terwijl het ware geloof de volle inzet van alle krachten van lichaam, ziel en geest vereist. Jouw geloof is een kikkergeloof. Want zoals een kikker genoegen neemt met iedere nog zo slechte poel, zo neemt een dom gelovig mens genoegen met alle afval. Hij weet ten slotte niet uit elkaar te houden wat hemels of hels is in de leer, die hij blind en dom-gelovig volgt. [2] Hoe kun je een prelaat gelukkig noemen, wanneer hij door zijn domme geloof onder beschermheerschap van Rome, in zijn klooster op kosten van de domheid van zijn onderdanen zichzelf vetmest en een goed leven leidt. Is soms het aardse gelukkige leven ook een gelukkig leven in deze wereld van de geesten? O, volstrekt niet, zeg Ik je! [3] Hoe meer iemand op aarde zijn lichaam, als kerker van zijn geest, heeft gediend, hoe meer hij het heeft verzorgd en gevoed, en hoe meer hij deze kerker gewillig gaf, wat hij begeerde, des te meer en des te steviger is hij ook daarmee vergroeid. [4] Wanneer het dan uiteindelijk tot een scheiding van deze kerker komt, wat zal die dan hard, moeilijk en pijnlijk zijn! Zal men dan niet, zoals bij een moeilijke bevalling, waarbij de lichaamsvrucht op meerdere plaatsen met de baarmoeder letterlijk vergroeid is, ook de ziel en de geest met alle geweld als het ware stuk voor stuk moeten losscheuren van de vetgemeste lichaamskerker, vanwege de noodzaak om deze in elkaar vergroeide wezensdelen, van elkaar te kunnen scheiden? Zal zo'n operatie ooit een aangenaam gevoel veroorzaken voor lichaam, ziel en geest? O dat alleen al is een marteling die met geen enkele aardse te vergelijken is, die Ik maar al te goed ken! Als je nu echter dit bittere gevolg bijna altijd met zekerheid kunt verwachten na zo'n aards gelukkig leven, zeg dan eens, of je zo'n leven werkelijk gelukkig kunt noemen? [5] Geloof Me, zorgeloze en egoïstische dikzakken, evenals alle door eigen vlees geoordeelde ontuchtigen en hoerenlopers, zullen zich volop kunnen verwonderen over de merkwaardige pijnen die de dood van hun lichaam hun zal bereiden! [6] Met deze pijnen begint pas echt het eigenlijk 'geluk' van zo'n domgelovige! Komt dat 'gelukkige' wezen dan als het ware helemaal verscheurd en doorstoken in deze geestenwereld aan, waar de gevoeligheid voor iedere indruk oneindig is toegenomen, omdat de ziel die eerst door het grove lichaam werd beschermd, hier helemaal onbeschermd is, dan begint pas het eigenlijke smartelijke 'geluk', dat jouw domgelovigheid veroorzaakt! [7] Wanneer jij echter dat 'geluk' werkelijk verlangt, doe dan datgene waardoor je gelukkig denkt te worden. Ik sta er voor in, dat je maar al te vlug heel anders zult gaan denken en oordelen!

41

[8] Ikzelf echter heb geleerd: 'Wees volmaakt zoals jullie Vader in de hemel volmaakt is!' En Paulus verlangde, dat men alles nauwkeurig zou onderzoeken en het goede daaruit behouden. Zeg eens, werd daarmee een dom geloof aangeraden, dat geen geloof is? Of een echt, levend geloof, dat hemelhoog verheven is boven alle kennis! Oordeel nu zelf of datgene wat jij geloof noemt, wel geloof is! Dan pas zal Ik je precies verklaren wat eigenlijk waarachtig geloven betekent! Spreek jij nu; het is nu weer jouw beurt!' 34)Roberts begrippen over het geloof en de juiste Godsverering [1] Robert zegt: 'Vriend, je brengt me werkelijk helemaal van de wijs! Luister eens, als dat wat ik voor geloof houd, geen geloof genoemd kan worden, dan mag je meteen het hoofd van mijn romp slaan. Ik zal nochtans niet in staat zijn om te zeggen wat men dan eigenlijk onder werkelijk geloof moet verstaan. [2] Het zuivere weten kan toch geen geloof zijn! Het aanschouwen en het verstaan en zelfs het betasten toch nog minder? Buiten het weten en het zuivere waarnemen door onze zintuigen ken ik echter verder niets wat de mens in zijn onderscheidings- en beoordelingsvermogen zou kunnen opnemen. En als het weten, evenals het zien, horen, proeven en voelen, geloven betekent, wat is dan eigenlijk datgene wat ik tot nu toe geloof noemde? [3] Geloven betekent voor mij iets voor waar aannemen wat op zich ook waar kan zijn voor zover het niet in tegenspraak is met de wetten van het gezond verstand, ook al kunnen de leerstellingen niet, zoals een mathematische stelling, worden bewezen. Kunnen ze dat echter wel, dan houdt het geloof vanzelfsprekend op, net zoals de hoop als dochter van het geloof moet eindigen, als deze eenmaal in vervulling is gegaan! [4] Ik kan me onder geloof daarom niets anders voorstellen dan een gewillig aannemen van leerstellingen en geschiedkundige data, zolang, totdat deze verstandelijk kunnen worden bewezen. Als dit geen geloof is, dan zou ik wel eens willen weten wat geloven dan wel moet zijn. [5] Jij hebt wel enkele keren tot je leerlingen gesproken over de wonderkracht van het geloof, toen je iets gezegd hebt over het verplaatsen van bergen, wat zij waarschijnlijk geen haar beter begrepen dan ik! Bedoel je dus enkel dit fabelachtige geloof? Dan is mijn geloof echter alles eerder dan dat. Want voor mijn geloof zou niet eens het kleinste zandkorreltje, laat staan een berg geweken zijn! [6] Ja, luister eens, beste vriend! Als ik op aarde zo’n geloof had gehad, dan zou het de goede Windischgrätz uiterst slecht zijn vergaan. Die zou ik dan wel eens heel curieus van zijn plaats geschoven hebben! Ach, enkel door het geloof bergen te kunnen verplaatsen, dat is een grote en mooie gedachte! Maar helaas slechts een gedachte! [7] De leerstelling van Paulus, alles te beproeven en daaruit het beste te behouden, was altijd mijn lijfspreuk. En het grote denkbeeld aan God gelijk te worden, hoewel nooit zo volmaakt als Hijzelf is, was de grootste drijfveer voor al mijn inspanningen. Maar wat heb ik daarmee bereikt? Mijn tegenwoordige toestand geeft je vanzelf het antwoord. [8] En jij schijnt ook nog geen zon onder je voeten te hebben. Ik bedoel daarmee: jouw wondergeloof heeft noch jou, noch mij tot nu toe gouden bergen opgeleverd! Maar wie weet wat er nog komen kan. [9] Als ik bijvoorbeeld gewillig aanneem dat jij de zoon bent van de levende God of zelfs het hoogste wezen zelf (voorop gesteld dat je van mij verlangt dat ik dat aanneem), dan geloof ik dat alleen maar. Want ik kan mezelf geen bewijs verschaffen dat je dat ook werkelijk bent. En daarom geloof ik het, omdat mijn verstand daarin tenminste geen logische onmogelijkheid ziet. En dat hoofdzakelijk door jouw overtuigende uiteenzetting, dat de Godheid, bij al haar almachtig handelen een werkelijke Godheid kan blijven, ook al neemt ze tegenover haar schepselen een zichtbare vorm aan. Maar als ik toch tastbare bewijzen zou krijgen dat jij werkelijk datgene bent wat ik nu slechts geloof, dan houdt het geloof toch op, en in zijn plaats treedt dan een zeker weten op grond van ervaring. [10] Weliswaar zou je nu kunnen zeggen: 'Kijk, alle ware gelovigen buigen hun knie bij het noemen van Mijn naam en aanbidden Mij. En als jij nu zegt, dat je gelooft dat Ik die Godheid zelf ben, waarom doe je dan niet wat alle ware gelovigen doen?' [11] Deze tegenwerping is ongetwijfeld het overdenken waard. Maar ik vind dit de Godheid toekomend eerbetoon getuigen

42

of je nu wel of niet God bent. die eerder zou moeten worden uitgelachen dan aanbeden! Maar ik weet dat jij van zulke zwakheden nooit last hebt gehad. ieder mens heeft een tweevoudig kenvermogen: een uiterlijk. of je met deze verklaring wel of niet tevreden bent. Met dit kenvermogen is het goddelijke wezen nooit te vatten en te begrijpen. Een geestelijk. richt zich daarna op als een machtig licht uit God en doordringt dan de ziel en verandert alles in haar in licht. Wat baat je al je kennis en je verstandelijke gehoorzaamheid die jij geloof noemt. Wat aan het verstand ontbreekt. [13] Daarom zou ik dit zelfs ook dan niet doen. dat een alwijze Godheid aanbeden zou willen worden. En dit licht is dan het eigenlijke geloof waardoor iedere ziel zalig kan worden. wat men van een anders zo wijze man toch nauwelijks kan aannemen.van een soort domheid. [3] Maar de ziel heeft nog een ander kenvermogen. wordt de ware geest gewekt. dat levend is. dan verwijdert ze zich steeds meer van haar doel naarmate ze dit hardnekkiger langs deze weg blijft najagen. [16] Ik geloof derhalve nu dat jij God bent. [4] Door dit geloof. joodse lippengebeden vaak bewonderd en hoog geprezen.' 35)Tweeërlei kenvermogens van de mens. dat is het hoofd. Of op z'n minst een ware zoon van God. Ik weet maar al te goed dat een dergelijke gebaar van menselijke zwakte je alleen maar zou ergeren. blijft de korrel op de harde rots een tijdlang wat hij is. zou dat zelfs mij als enigszins gevorderd denker al zinloos en in hoge mate dom voorkomen. [5] Heb je ooit over dit enig ware geloof iets vernomen? Je zegt bij jezelf: 43 . die mij boven alles dierbaar is! Zou je nu weer zo goed willen zijn mij te zeggen. zou je dat toch ook zo moeten zien. zolang de mens slechts vanuit zijn verstand definities formuleert. Terwijl ik het van Paulus afkomstige 'bid zonder ophouden' moest aanzien voor de grootste dwaasheid. uit de liefde en uit een met deze beide gemoedselementen overeenstemmende voorstellingskracht. kan hij over geloof en over gebed ook geen andere mening hebben dan jij Me heel onomwonden te kennen hebt gegeven. Want ik kan volstrekt niet aannemen. Als men voor mij zo kruiperig vroom zou doen. vooropgesteld dat Paulus onder gebed enkel een aandachtig lippengemompel bedoeld heeft. zonder welke geen wezen mogelijk zou zijn. Oefening en reinheid van zeden [1] Ik zeg: 'Vriend. Heeft deze eenmaal het begrip van het bestaan van God in zich opgenomen. Alleen het licht van de geest verschaft het ware geloof. wanneer ik tot de overtuiging zou komen dat je werkelijk God bent. Mettertijd sterft hij echter helemaal af. dat niet in haar hoofd maar in haar hart zetelt. Want het verstandelijk denken biedt de mens geen andere weg dan die van het stoffelijke zien en de zintuiglijke waarneming. omdat hij geen voedsel heeft. [12] Indien je werkelijk de Godheid zelf zou zijn. herkent het en neemt er meteen bezit van. wanneer je geest er geen deel aan heeft? [2] Kijk. wees er dan vooraf van verzekerd dat ik zoiets nooit zal doen! En wel. wordt dan goed gemaakt door een zekere fanatieke geloofsbeleving. maar omdat de harde rots geen vocht bevat dat de tarwekorrel oplost en de kiem vrijmaakt. Deze kijkt dan naar wat hem wakker gemaakt heeft. Wil een ziel nu met dit uitsluitend negatieve vermogen God zoeken en vinden. Maar al het meerdere hoort thuis in het rijk van het blinde heidendom! [15] Ik heb jouw leer over de schandelijkheid van de lange. Hij heeft daar wel een stevige ondergrond. Daarom lig ik ook nog niet voor je op mijn knieën. anders zou je een eerzuchtige en zeer zwakke Godheid zijn.of eigenlijke uiterlijke zieleverstand. maar nooit een verering zou kunnen zien van jouw naam. Want dat verlangt de eeuwige orde van de Godheid zelf. een predikaat dat je zelf aan alle mensen beloofde die Gods geboden naleven en Hem daardoor boven alles liefhebben. [14] Ik houd een gewetensvol naleven van Gods geboden voor de juiste en God alleen welgevallige aanbidding. dan wordt het meteen door de liefde omvat en door haar wil vastgehouden. omdat het alleen aan de ziel werd gegeven om de geest in haar voorlopig van de godheid te scheiden en de godheid een tijdlang voor de geest verborgen te houden. Ik ben ook vast besloten alles te doen wat jij in je wijsheid van mij verlangt. omdat ik daarin alleen een schending. Maar als je van mij kniebuigingen en rozenkransachtige gebeden mocht verlangen. levendig geloof kan echter in een zinnelijk gemoed even weinig wortel schieten als een tarwekorrel op een granietrots. en dat vasthouden is dan pas 'geloven'. Dit vermogen heet innerlijk gemoed en bestaat uit een geheel eigen wil.

dan worden ook de talloze oertypen aan de eveneens talloze wanden van het levenskamertje steeds duidelijker in zuiver geestelijke vormen zichtbaar. De stenen des aanstoots verdwijnen naarmate het verstand in het hoofd verstomt. dit schouwen van de ziel in haar hart is dan een nieuwe manier van denken. waarvan in het evangelie twee keer sprake is. Want het licht van de geest verlicht de innerlijke vormen zó. Want ontucht en hoererij doodt bijna geheel de geest. wanneer ze na een braspartij een of ander meisje hebben aangegaapt en betast. De ziel komt dan tot nieuwe begrippen en tot grote en duidelijke denkbeelden. en net zo wezenloos als in het levenskamertje van je hart. is er in jou bijna geen grond. en schaf raad!' 36)Roberts wrevel bij de herinnering aan aardse zwakheden. want denken in het hart lijkt me volkomen onmogelijk! Ja. dat ze naar geen enkele kant schaduw werpen. Dan wordt er niet meer naar bewijzen gevraagd. of wanneer ze de geest niet vermag te doden. Hierdoor komt het dan ook. in zekere zin zo leeg is als in het hoofd van de viervoeter die zijn levensether uit hooi en stro betrekt. [9] Om echter tot dit alleen zaligmakend geloof te komen. een waar en levend geloof genoemd worden: waar. Door dit opwekken wordt het hart gesterkt en verruimd. Vandaar dat deze dieren gewoonlijk verdraaid weinig van die grijze. waardoor dan de banden van de geest losser worden.Nee. En zie. omdat in de mens alleen de geest in de waarste zin des woords. en aan de ziel ter beschouwing gegeven. waar moeten we nu materiaal vandaan halen om in jou een heel nieuwe mens op te bouwen? Spreek jij nu weer. [11] Was dat bij jou soms niet het geval de laatste tijd. brijachtige massa in hun kop hebben. moet men zichzelf oefenen. waarop men iets zou kunnen bouwen. [6] Om in het hart te kunnen denken. Want door de bank genomen worden ze allemaal bij bepaalde gelegenheden wat grof en wijzen hun pupillen er soms fijntjes op dat zij behoren tot dat soort geduldige dieren. Kijk maar. echter wel naar hooi en stro. en levend. Haar gezichtsveld breidt zich bij iedere polsslag uit. Deze oefening bestaat in het steeds opnieuw opwekken van de liefde tot God. [12] Zeg eens. voor eeuwig uitgebannen. [10] Verder dient men ook geheel en al rein van zeden te zijn. en vooral geen zinnelijke ontucht bedrijven. [7] En zo moet dan ook een geloof dat op deze manier in het hart en niet in het hoofd zijn zetel heeft. dat het om mij heen. levend is! [8] In dit geloof ligt dan ook die uitzonderlijke kracht. deze manier van geloven is mij volkomen vreemd. als ik dan al volstrekt een ezel ben. waarvan het hoofd van Socrates een overvloedige rijkdom moet hebben gehad. toen je het vrouwelijk geslacht alleen maar zag als puur lustobject? Vond ook jij in zulke onzuivere genoegens niet de eigenlijke aardse gelukzaligheid? En wanneer je nu zult overgaan naar een zuiver geestelijke zaligheid. Daardoor wordt ook alles wat ook maar zweemt naar twijfel. dat zulke hoereerders vooral op gevorderde leeftijd volslagen stompzinnig worden en hun matte leven alleen dan nog een vrolijk momentje ontlokken. verhindert ze toch voor altijd de vrije ontwikkeling van zijn licht. Daarom kan ik er werkelijk niet omheen je te vragen om in het vervolg. mij dit 44 . [2] Je hebt mij zonder veel moeite begrijpelijk gemaakt. omdat het voortkomt uit het onbedrieglijke licht van de geest. zo leeg als in je hart. rondom je is alles leeg. Hij wenst andere gesprekken [1] Robert zegt: 'Waarde vriend! Ik merk dat je een beetje scherp wordt en soms ook wat beledigend! Dat is zo'n eigenschap die bijna alle leraren eigen is. of ze nu groot of klein zijn. dat wat betreft zachtmoedigheid en geduld veel overeenkomst heeft met de grote wijsgeren! Naar bloed smachten deze dieren nooit. Deze magere kost levert natuurlijk voor de opbouw van de hersenen slechts een geringe bijdrage. Want wanneer een mens te veel en te lang alleen gezorgd heeft voor de ontwikkeling van zijn verstandelijk vermogen en daarmee alleen heeft gezorgd voor aardse doeleinden en welzijn. zo is het ook! Deze zaak moet je wel als iets onmogelijks voorkomen. moet men er ernstig naar streven om in eerdergenoemde oefening zo spoedig mogelijk bedreven te worden. Men mag geen zwelger zijn. evenals in mij. zodat zijn licht (want iedere geest is een licht uit God) zich steeds meer en vrijer kan ontwikkelen. dan moet het zo iemand volkomen onmogelijk toeschijnen ook in zijn hart te kunnen denken. Begint het licht van de geest dan de eigenlijke levenskamer van het hart te verlichten.

het vlees zijn natuurlijke drift te laten bevredigen om zich daarna in de eigen geestelijke sfeer weer vrijer te kunnen bewegen. en wel in perioden van aandrang. werkelijk maar zelden voorkomende braspartijen en venusdiensten voor te houden. dan zou ik zeker geen Hegeliaan geworden zijn. daar is nu eenmaal niets! [3] Ik zie wel in. je zou zelfs kunnen zeggen dat het helemaal op niets lijkt! Behalve deze kleine berg waarop we nu al geruime tijd samen staan. of hongerig. Konden we maar ergens een grasveldje met bijvoorbeeld een eenvoudig landhuisje ontdekken en 45 . als in mij geen andere materie aanwezig is dan wat er mogelijkerwijs in de kop van een ezel zit. Op de aarde dacht ik in mijn hoofd aldus: Alle ledematen en ieder deel van het menselijk wezen heeft zijn eigen bestemming en doelmatige werking. wanneer hij verder de lastige geslachtsdrift. Want zonder lichaam zouden we door het lichaam te dienen toch zeer zeker met een verdraaid slechte zaak bezig zijn? [10] Laten we dus maar over wat anders praten en al die voorbije natuurlijke dingen laten voor wat ze zijn! Laten we het bijvoorbeeld eens hebben over de sterrenhemel! Dat zal me meer verheffen dan het oprakelen van al mijn voormalige natuurlijke uitspattingen! [11] Kijk. of niet kunnen helpen! [6] Het is ook flauw van je om me hier mijn aardse. en het hart niet die van de tong. De voeten kunnen de handen niet vervangen. dan is het een noodzakelijke plicht van de geest. [9] Wanneer de geest dus aan de dwang van zijn vlees tegemoet komt. waarom zijn ze dan in de mens gelegd? [7] Men zegt toch van een leeuw dat hij geen muggen vangt. nauwelijks de moeite vond om over na te denken! [8] De mens is wat zijn lichaam betreft een dier en heeft daardoor jammer genoeg ook dierlijke behoeften. als we voor onze wederzijdse debatten een wat beter plekje zouden kunnen vinden. maar zou ik gelijk een Paulus voor je staan. Wanneer zulke genoegens. ja misschien zelfs ook in zijn knieën en hielen zou kunnen denken. Daarom dacht ik dan ook alleen met mijn hoofd en liet daarbij mijn hart ongestoord zijn werk verrichten. die in de natuur van de mens zijn gelegd zoals de kiem in de zaadkorrel. Als ik daardoor hier leeg ben aangekomen. zou dat werkelijk niet slecht zijn! Want hier ziet het er toch wel een beetje te ijl uit. wanneer die zijn offer vraagt. en ze tevens aan te dragen als de oorzaak van het feit dat ik hier zo leeg voor je sta. zeg het dan maar ronduit. zeer gewaardeerde vriend en God en alles wat je ten opzichte van mij maar wilt zijn: ik kan me weliswaar over mijn tegenwoordige toestand helemaal niet beklagen. dan is het voor mij onbegrijpelijk dat je er zulke kleinigheden bijhaalt. Als jij echter niet alleen een van de grootste wijsgeren bent. Want waar niets is. moest ik wel daar mijn gedachten vormen waar onze lieve moeder natuur ze in mij gelegd had.zonder omhaal ronduit te zeggen! Want als jij werkelijk niets in mij vindt wat deugt voor een verdere ontwikkeling van mijn inzichten. dan zal ik me daardoor helemaal niet gekrenkt voelen. Voelt hij in zichzelf een onweerstaanbare drang waartegen alle geestelijke bezwaren niet bestand zijn. [4] Maar omdat dit niet het geval was en er bij mijn weten zeker niemand ooit op de gedachte kwam dat de mens ook in zijn hart. wanneer hij spijs en drank tot zich neemt die hem goed smaken. zelfs wanneer ik me enkele ogenblikken aan hun ellendig genot overgaf. en zul je me in het vervolg weinig. de inhoud van de maag niet die van het hoofd. Maar wat kan ik er aan doen. als mij tot nu toe de kern van het ware geloof door niemand werd uitgelegd? Zou er in plaats van Hegel iemand anders geweest zijn die mij op jouw manier zou hebben onderwezen. Zaken die ik als mens. dat het door jou toegelichte innerlijke geloof nooit in mij aanwezig is geweest. en de bevrediging daarvan wordt hem door zijn natuur met ijzeren hand gedicteerd. maar zelfs de almachtige Godheid zelf. Maar. voor jou zonde zijn. het achterwerk niet het hoofd. zoals je me in het verloop van ons samenzijn reeds enkele keren niet onduidelijk hebt te verstaan gegeven. dan ben je klaarblijkelijk ondanks al je wijsheid nog duizendmaal dommer dan ik. ook naar mogelijkheid bevredigt om daarna weer enkele uren door hem met rust te worden gelaten. ja. mijn gehele wezen wordt door geen pijn geplaagd en aan jouw gezelschap heb ik genoeg voor alle eeuwigheid. wanneer hij darmen en blaas ontlast. is er geen enkel wezen te ontdekken. kan ik daar dan iets aan doen? [5] Als je nu echter dingen van mij verlangt die mij op de aarde nooit ten deel vielen. zeg dan eens of dat wel ooit als zonde kan worden aangerekend? En vooral hier waar wij beiden hopelijk voor eeuwig van zulke grove natuurdriften verschoond blijven. het oor niet de functie van het oog. Ik ben niet dorstig.

volmaakte deemoed. Zelfs engelvorsten hebben deemoed nodig voor hun geestelijke vooruitgang. ofschoon de glans van hun wijsheid iedere zon tot een donkere klomp maakt wanneer deze in de sfeer van hun licht komt. die een zich-afwenden van de Godheid is. [4] Ik heb daarom ook al mijn leerlingen ernstig opgedragen zich zelfs dan niet te laten prijzen als ze alles gedaan hadden. [9] Zoiets is echter absoluut onmogelijk. [7] Wanneer Ik je nu ook nog zou prijzen. Hier in de wereld van de geesten kan alleen datgene in werkelijkheid zichtbaar worden wat een mensenziel in haar hart mee hier naartoe brengt. je kunt jezelf niets ergers aandoen dan jezelf lof toe te zwaaien en je te verheugen over je eigen voortreffelijkheid. Iedere ziel wordt vanaf het oerbegin van haar bestaan liever geprezen dan berispt. iedere lof. omdat daardoor de eigenliefde. willen ze volkomen zalig zijn. voedsel krijgt. waardoor je Mij op zijn minst zover zou willen brengen dat Ik jouw wijsheid zou waarderen en een groot respect zou krijgen voor de scherpte van je verstand. Is het hart echter geestelijk helemaal leeg. ook al is die verdiend. die nog een gemis hebt aan alles wat je ook maar met een sprankje werkelijk bestaan zou kunnen vervullen. om zelfs met jou nog over iets te spreken! Zou het je dan ook mogelijk zijn voor ons beiden zo'n plekje op te sporen. in de totale betekenis van het woord! [6] De echte. sluit zelfs de zwakste en bescheidenste zelfverheerlijking uit. dan zou Ik je loven. omdat hij onder het mom van vriendschap gewoonlijk een verscheurende wolf verbergt. voedsel waaraan de geest ten onder gaat. is gif voor de ziel en dus ook schadelijk voor de geest. zodat ik tenslotte helemaal niet meer in staat zou zijn. omdat jouw grotere kracht Mij zou onderwerpen. wat de echte dood van de ziel is. Want daardoor geef je jezelf een doodsteek in je eigen hart. omwille van je welzijn [1] Ik zeg: 'Beste vriend en broeder! Dat is nu helaas niet mogelijk. zodat hij niet meer zichtbaar aanwezig is. Zelfs de grootste wijze van alle sterren moet tot in de meest innerlijke vezel van zijn leven voor Mijn wijsheid buigen. zelfs voor de diepzinnigste engelengeest. Want ook de grootste engelen moeten deemoedig zijn. En dat is heilzaam. ook al is daar nog zo veel reden voor. Het gevolg daarvan zou zijn. om je daardoor te gronde te richten. [10] Hoeveel noodzakelijker is dus voor jou een echte verdeemoediging. en het dan wel uiterst moeilijk zou worden om ooit weer gezelschap te krijgen. dan kan daar ook niet het kleinste grasveldje uit te voorschijn komen. jij. zoals helaas bij jou ondanks dat je er tegen protesteert. Ook dan moesten ze steeds heel ernstig staande houden dat ze niets anders dan nutteloze knechten waren. Zou Ik je vijandig gezind zijn. dat je weer helemaal alleen zou staan. Want wanneer Ik iemand zou verlaten. [5] Waarom verlangde Ik dat van mijn leerlingen? Omdat alleen Ik maar al te duidelijk zie wat de ziel moet doen om door het vrijmaken van haar geest zichzelf waarlijk vrij te maken. [2] Je zei ook dat Ik beter wat kon vertellen over de sterrenhemel. [3] Maar geloof Me. wat zou er dan van jou terecht komen? [8] Neem nu echter eens aan dat het mogelijk zou zijn zoiets bij Mij te bewerkstelligen: wat zou dat voor jou tot gevolg hebben? Niets anders dan dat Ik als overwonnene voor jou zou moeten wijken. Beken deemoedig je schuld. Ik zeg je. en dan zou de dood zijn ziel eeuwig ten deel vallen. Maar omdat Ik beslist je grootste vriend ben. die werkelijk nut heeft voor de ziel. dan zou ik je zeer dringend willen verzoeken daarvoor je zorg en wijsheid aan te wenden!' 37)Lofprijzing als gevaar voor de ziel. en er in jou bovendien nog een sterk verlangen naar lofprijzingen aanwezig is. dan je je aardse fouten voor te houden. Want een schandelijke vleier is voor iedereen een gevaarlijke vijand. wat God maar van hen verlangde. moet Ik alleen al daarom eerlijk met je praten. ofschoon al je aardse doen en laten goed beschouwd slechts Mijn terechte afkeuring verdient. Beoordeel daarom in 46 .in bezit nemen. In de hele oneindigheid bestaat er maar één enkel werkzaam middel om dit doel te bereiken en dat heet 'deemoed van het hart'. dan zouden we onze uiterst interessante debatten in een veel betere sfeer kunnen vervolgen! [12] Belangrijke informatie over zonnen en verschillende andere hemellichamen zou bijzonder interessant zijn! Maar vooral niets meer over de aardse levensomstandigheden die gelukkig voorbij zijn! Want die zouden me met de grootste tegenzin vervullen. dan zou die ook voor eeuwig verlaten zijn. Dat wil Ik graag geloven. wat in de geestenwereld zo veel wil zeggen als zijn tegenstander opslokken.

goud. door God en iedereen als juist wordt erkend. Ben ik dan niet al van af mijn ellendige geboorte door alle mogelijke tegenslagen tot het uiterste vernederd? [2] Toen ik mij mettertijd. beste vriend. Je schijnt het heel serieus met me voor te hebben. roep jij door jouw uiterst wijze spreken bij mij ook nog een heleboel nieuwe. een' eer' die ook mij heel smadelijk te beurt viel. kooplui. Maar hoe je mij als nog veel te weinig verdeemoedigd kunt beschouwen. voor nuttig hield. maar nooit kunnen verminderen. en wel op de manier zoals ik het voor de volkeren. mijn allerbeste vriend. waar dan ook. is een andere kwestie. beschoren zijn! [6] Ik heb niets anders dan jou alleen. voor iedere eer die iemand ooit ergens ten deel zou kunnen vallen. maar alleen slechts te helpen. En ik ben van oordeel. 0. het minste en geringste waardeloze wezen van de hele oneindigheid zijn. Het arme volk werd alleen maar uitgemaakt voor laag en gemeen gepeupel. Het volk was neerslachtig en klaagde luid over de ontrouw van zijn bestuurders. in plaats van me te troosten. Of het hun werkelijk voordeel zou hebben gebracht als mijn projecten zouden zijn verwezenlijkt. Heus. als je dat verlangt. Jij bent mijn alles: mijn troost. dat ik een ellendig en allerongelukkigst wezen ben. maak me daardoor niet totaal ongelukkig.' 38)Roberts terugblik op zijn aardse lotgevallen. dat me dat in Oostenrijk ook wel zou lukken! Ik nam dus het besluit mij daarheen te spoeden. Tuchtig mij. Een ieder die het arme. dat ieder woord en iedere handeling voortkomend uit een rechtschapen gemoed. Ik dacht toen. Want ellendiger te zijn dan ik nu ben. dat ze mij niet te veel angst aanjagen! [8] Ik wil me voortaan niet meer met ook maar de geringste gedachte loven. dat zoiets totaal onmogelijk is. braken er onlusten uit in mijn staat. Al mijn handelingen zullen voor eeuwig met het stempel van slechtheid en verachtelijkheid gebrandmerkt blijven. [5] Of is dat voor jou ook nog te weinig deemoed? Moet ik soms nog meer vernederd worden? Ik vind vooral in mijn huidige situatie. aristocraten. mijn grootste rijkdom. van hun gezicht af te lezen. het was in de verste verte nooit mijn bedoeling iemand schade te berokkenen. dat het volledig ontbreekt aan alles wat het gemoed zou kunnen opbeuren. ik bedwong ze door mijn rechtschapen wil en verstand. maar verlaat mij niet [1] Robert zegt: 'Vriend. geleid door mijn bewust goede wil. De slechtheid en grote geldzucht was bij alle heersers. die mijn diepe ellende alleen maar kunnen vergroten.en zilverjoden. zal zeker nauwelijks een wezen. geestelijk en lichamelijk verdrukte volk met goed en bloed en met raad en daad wilde helpen. Dan zul je in ogenblikken verder komen dan anders in duizenden jaren! [11] Denk daar goed over na en zeg Me precies wat je zult doen. [9] Als jij me maar niet verlaat. [3] Toen in Oostenrijk grote onlusten uitbraken. pijnlijke twijfels op. maar sterk mij met de verzekering. dat je me nooit zult 47 . dat is een beetje hard van je! [7] Het kan best zijn dat je de beste bedoelingen met me hebt. Zie. zonder mij daarvoor door de overheid te laten bevorderen. voldoende te zijn vernederd. Daarom zou je je zeer wijze lessen tenminste zo kunnen brengen. dat toch altijd in handen van de goddelijke macht ligt. Want ik geloof dat ook God slechts naar de wil en niet naar het resultaat kijkt. mijn enige schadeloosstelling voor al mijn aardse lijden en vernederingen! Maar. En als het me mogelijk is te doen wat je me aanraadt. werd als volksopruier en muiter opgepakt en zonder pardon om het leven gebracht. je woorden klinken heel ernstig. Maar toentertijd kon ik onmogelijk anders handelen dan zoals ik het naar kennis en geweten goed en billijk achtte. volgens mijn toenmalige overtuiging.het vervolg alles wat Ik je voorhoud nauwkeuriger en word daarover niet boos. maar beken je schuld tegenover Mij en verdeemoedig jezelf. is mij totaal onbegrijpelijk. Wanneer men als doorgaans gezien en achtenswaardig man als een ordinaire misdadiger naar de plaats van terechtstelling wordt gesleept en daar als een gevaarlijk beest wordt doodgeschoten. waarvoor ik je uit het diepst van mijn hart dankbaar moet zijn. werd ik als gedeputeerde van mijn staat naar Frankfurt gezonden en ik vertegenwoordigde daar mijn staat naar beste vermogen. [4] Daar trof ik echter een heel andere situatie aan. dacht ik er aan hoe het mij in mijn staat gelukt was een volksopstand tegen de koning te bedwingen. dan geloof ik toch. Dreig me niet meer met weggaan. dan kan dat ook wellicht mijn grootste geluk zijn. Maar bedenk daarbij wel. Toen daarop heel Europa opstandig werd. Graag wil ik voor jou. ondanks alle belemmering enigszins uit het stof omhoog gewerkt had. Ik zal Me van nu af aan daarnaar richten.

die ik nooit begrepen heb. de liefde en daardoor het eeuwige leven zelf is.verlaten. in het evangelie staat. [2] Ik ontdek nu echter werkelijk een goede ommekeer in jou en kan je daarom verzekeren. maar ik. want daarmee zou je weinig geholpen zijn. zijn indrukken. o. tuchtig mij daar dan voor en verneder mij zo diep als maar mogelijk is. beste vriend en broeder. [5] Deze teksten. Hij zal echter dopen met de geest van de waarheid. dat gelijk is aan Mijzelf. dat zal Ik ook niet doen! Wij blijven wel bij elkaar. de volste waarheid. het verstand van het hart. dat het al heel vlug beter met je zal gaan. juist door de opname van de geopenbaarde waarheden ook de 'stem van een roepende in de woestijn'. dat deels uit deze woestijn. hoe dan ook. het ware licht. met de Geest Gods voor het eeuwige leven! Deze meest verhevene die na mij komt. [6] Verklaar me daarom toch deze hoogst mystiek klinkende teksten. Tekstverklaring over Johannes de doper. Want Ikzelf neem dit verstand van het hart uit mijn Geest en leg het als een goede zaaier in de bodem van het hart. mijn beste vriend! Als ik dat zou begrijpen. dat ik aan jouw Godheid begon te twijfelen. [3] Kijk. deels echter ook aan indirecte of directe openbaringen uit de hemelen. dat ik alles zal doen wat je maar van me verlangt! [10] Heb ik op aarde. In Robert breekt de dag van het eeuwig verlichtend inzicht aan [1] Ik zeg: 'Welnu. Dan geef ik jou de heilige verzekering. Ik ben niet waardig de schoenriemen los te maken van Hem die na mij komt. En je zult over het wezen van veel dingen waarover je nu nog in het duister verkeert. zo zal ook een goed uiterlijk verstand de weg naar het verstand van het hart vrijmaken. dat is de echte liefde. [8] Johannes is een roepstem in de woestijn en dat moet een goed uiterlijk verstand ook zijn. [11] Ik wil nu niets meer over je aardse daden 48 . Alleen moet je datgene wat Ik je nu bekend ga maken nauwkeurig volgens Mijn voorschrift opvatten en daarnaar handelen met je hart. wereldse verstand is. dat gelijk is aan Mijzelf. wat dan ook de voornaamste reden was waarom ik nieuw-katholiek werd. Dat dus het uiterlijke verstand het werkelijk niet waard is om de schoenriemen van het verstand van het hart los te maken. zal minder worden! Wat denk jij wel. waren er het meest schuld aan. luister dan! Johannes de Doper is binnen het lichaam van de kerk datgene. En dus is het uiterlijke verstand. wat deze grootste van alle profeten daarmee heeft willen zeggen?' [4] Robert zegt: 'Ja.' [7] Ik zeg: 'Welnu. gezondigd. [10] Het is dus vanzelfsprekend dat het uiterlijke verstand beslist moet afnemen. Ik doop slechts met water. wanneer het ware verstand van het hart. die door deemoed en zachtmoedigheid heel goed wordt gevoed. Maar op de manier zoals nu zou dat op den duur zeker niet gemakkelijk te realiseren zijn. in ieder mens toeneemt en uitgroeit tot de heerlijkste boom des levens. Want de wereld waaruit het verstand zijn eerste indrukken opdoet. Ik zal desondanks nooit ophouden jou lief te hebben. waarop ik nu sta. wat bij ieder mens het uiterlijke. Zoals Johannes voor Mij de weg heeft bereid. ja uiteindelijk zelfs moet worden gevangen genomen en onthoofd. waar sprake is van Johannes de Doper. is een woestijn.a. zal toch even duidelijk zijn als dat het licht van een nachtlamp aanzienlijk minder is dan het licht van de zon op het lichtst van de dag. Maar praat me niet meer over verlaten! Want dat zou het verschrikkelijkste zijn wat je me zou kunnen aandoen!' 39)Wending ten goede bij Robert. waarin de eeuwige Geest uit God woont. omdat de Geest uit God. dan zul je meteen helderder beginnen te zien. omdat anders geen mens van de Godheid volledig losgemaakt en de vrije keuze gelaten zou kunnen worden. waarin volkomen kennis ligt. Want uit mezelf zou ik de eigenlijke betekenis daarvan. Johannes.: Ik ben slechts de stem van een roepende in de woestijn en bereid de weg des Heren. en bereidt door het geloof de weg naar het begrijpen met het hart. moet door het wekken van deze Geest noodzakelijkerwijs juist met deze Geest dopen. zal groter worden onder u en in u. nooit te weten komen. dan zou ik werkelijk nooit op deze treurige plek. helderheid en duidelijkheid verkrijgen. En wel. terecht gekomen zijn. [9] Dit uiterlijke verstand doopt dus de ziel met het water van de deemoed en van de bereidwillige gehoorzaamheid. Het verstand van het hart echter. En het verstand van ieder mens zou moeten zijn als dat van Johannes. ideeën en beoordelingen ontleent. evenals van veel andere teksten.

waarin je nogmaals een vrijheidsproef moet doormaken. oneindig veel meer dan alleen maar een vriend! Nu pas begint het in mij opeens geweldig te dagen! O Heer. Je moet om het ware hemelrijk te verkrijgen. Dan zul je al datgene veelvoudig weer goed maken. En Ikzelf kwam je precies zo tegemoet als jij je Mij op aarde. omdat ze allemaal Mijn kinderen. en wel aan een hoofdweg in een heel bekoorlijke omgeving. de ware Johannes. Heer! Hoe kunt U bij mij vertoeven? Want ik ben toch een zondaar! [16] Wat hield mijn blik toch gevangen. omdat het al te grote rumoer van de woestijn. [6] Veel reizigers komende van de aarde in deze geestelijke wereld zullen aan jouw huis voorbijtrekken en bij jou aankloppen. of ze goed of niet goed waren. in je hart had voorgesteld: namelijk alleen maar als een zeer wijze leraar uit het verleden. net zoals nu bij jou het geval is. overstemmen moest. met behulp van je verstand. dat ik U niet herkende? Wel zei me mijn sterke liefde tot U. dat je Me uiteindelijk uit jezelf moest zien als datgene. en dus ook jouw broeders zijn. Maar een duivel of wie dan ook. wat je op aarde weliswaar niet door je wil maar alleen door je geestelijke onverstand hebt bedorven. [14] Wat ben je nu van plan te doen na Mijn uitleg van die teksten. Want wanneer over een woestijn sterke orkanen razen en donders rollen. d. waarin de stem van de roepende helemaal niet kon doordringen. Maar nu zie ik de eindeloze kloof tussen mij en U! Nu kan ik niets anders zeggen dan: 0. Het gericht en de dood vieren dan ongestoord hun oogstfeest. wat Ik eeuwig al ben en ook eeuwig zal blijven! [4] Maar dit inzicht alleen is nog lang niet genoeg.z. Maar zorg er voor. Weliswaar niet over een weg die door Johannes werd voorbereid.zeggen. die je het duidelijkst had moeten waarnemen?' [15] Robert zegt nadenkelijk: 'O vriend! Ja. mijn grote Heer en God! Wees mij genadig en ontferm U over mij. die gaat ten onder. die wordt gered. Daarom kwam de Redder Zelf ook naar je toe en leidt je nu langs de goede weg. [12] Maar dan kom Ik ook daarheen om te redden wat nog te redden valt. Want ze kwamen allemaal voort uit je uiterlijke verstand.w. dan gaat de stem van de roepende maar al te gemakkelijk verloren. [13] Jij echter hebt het licht van de bliksem goed vastgegrepen. Daardoor word je de gelegenheid geboden je oude aardse mens helemaal af te leggen en in plaats daarvan de innerlijke mens uit Mij volledig te voorschijn te laten komen. arme. anders vertraag je zelf het bereiken van het doel. die je op je geringste wenk zal gehoorzamen. maar Ik moest je door allerlei leringen zover brengen. dat U meer moest zijn dan waarvoor mijn armzalige verstand U hield. Zo echter kon Ik natuurlijk niet blijven. dit inzicht ook verlevendigen met de ware liefde tot de naaste en daardoor met alle liefde tot Mij! [5] Daarom zal Ik je nu naar een plaats brengen waar het je aan gevarieerd gezelschap beslist niet zal ontbreken. Aankondiging van een nieuwe vrijheidsproef op een hoger erkenningsniveau [1] Ik zeg: 'Beste broeder en vriend! Ik zeg je: jouw zonden zijn je vergeven. maar als een bliksem die van horizon tot horizon oplicht. Je zult een aanzienlijk stuk grond krijgen met een groot en goed ingericht woonhuis. Ikzelf zal dan weer naar je toe komen en zal dan tegen je zeggen: Omdat je deze kleine huishouding goed 49 . dat is Mijn geopenbaarde leer. hij begeeft zich op een weg waarop het heel moeilijk zal zijn het hem door God gestelde doel te bereiken. De schrale grond hier komt precies overeen met de door jou aangenomen leerstellingen. dwaze zondaar. die volgens je bekentenis Diegene voor jou verborgen. dat je ze allemaal met oprechte liefde ontvangt en hun geeft wat ze nodig hebben. die je als nieuw-katholiek aan Mijn evangelie hebt ontleend. Daarom zullen van nu af aan al jouw aardse gebreken niet meer ter sprake komen! [2] Je bent nu een heel nieuwe levensfase begonnen. [3] Tot nu toe was je zonder gezelschap en had je ook geen vaste grond om je voeten op te zetten. Wie het licht van deze bliksem aanvaardt. Wie dit licht echter niet aanvaardt. schoof steeds een sluier voor mijn ogen. Ook wordt er gezorgd voor een aanzienlijke staf personeel. de 'Johannes-loze' wereld. omdat je je zo verdeemoedigd hebt dat je de waarde van je uiterlijke verstand totaal opgaf en in plaats daarvan het verstand van je hart aannam. Maar je moet de Redder nu gewillig volgen en Hem door je uiterlijke verstand geen hindernissen in de weg leggen. die ik voor U ben!' 40)Nieuw leven uit de Goddelijke geest begint. Daar zullen vrienden en vijanden bij zijn.

of dit voorstel je beter bevalt dan het vorige?' 42)Een ware broeder. Maar ook dat is Uw heilige wil. maar aan Mijn zijde! Zeg Me nu eens. omdat ook jij Mij nu zo begint lief te hebben! Hoe zou Ik je dan kunnen verlaten? 0 nee! Wees maar niet bang! [9] Omdat je Mij zo lief hebt zal Ik je niet verlaten. En Ik heb je onbeschrijflijk lief. zal ook veel worden vergeven! [10] Je zult wel alles doormaken wat Ik je eerder heb toegezegd. Ook al staan we ieder volkomen op onszelf.En die zal U weer bij mij terugbrengen wanneer mijn hart U eens waardiger zal zijn dan nu. [8] Wees ook op je hoede voor nieuwsgierigheid! Want die maakt geen enkele geest beter en lichter. mijn God en enige liefde. hebt het me toch zelf geboden. nu het voor Uw heiligheid bijna zou kunnen vergaan van terechte schande! Hoe kon het zo lang zo onbegrijpelijk blind en afgestompt zijn. draag dan alles aan Mij op. zul je nu voor een grotere taak gesteld worden! [7] Neem je bovenal in acht voor woede en wraakzucht. Door jouw liefde tot Mij ben je immers in Mij zoals Ik in jou ben. van plan bent te doen. Zeg Me daarom nu. maar niet 'broeder'! Want hoe kan het niets een broeder voor U zijn? [7] Ik zeg: 'Ik zal wel het beste weten of en hoe jij voor Mij ook een echte broeder bent. mijn beste Robert. wat U ook maar met mij. U bent nu voor eeuwig mijn enige liefde! Ik vind alles onuitsprekelijk goed. maar Ik zal met je in jouw huis trekken en met je samenwerken! En daarom zal Ik je ook veel kwijtschelden van datgene wat je anders nog zou moeten doormaken! Want hem. Alles wordt bepaald door de liefde tot de Heer [1] 'O Heer'.beheerd hebt.. toch maar niet 'broeder' zou willen noemen! Want zo'n enorm grote genade ben ik toch eeuwig niet waard!' [2] Ik zeg: 'Laat dat verder maar rusten! Nu leeft immers Mijn evenbeeld in jou. en in mijn liefde voor U welkom zijn? [3] Alleen dat U mij zichtbaar weer wilt verlaten. zal zijn weg in het vervolg met heel weinig stenen des aanstoots bezaaid zijn. en je zult dan spoedig voldoende hulp krijgen. Mochten je krachten te kort schieten. alsook voor onzuivere liefde. dan staat dat toch de innigste verbroedering niet in de weg. Waarom zou mij dat niet boven alles heilig. die de eindeloze ruimte uit eigen kracht heeft geschapen en met talloze wonderwerken van Zijn eeuwige liefde en wijsheid heeft vervuld. En zie. waarvoor het je aan gelegenheden niet zal ontbreken. eeuwige levensgeluk zal vanaf dat moment pas beginnen te stralen. arme zondaar. te kunnen spreken. een zondaar voor U. Breng Uw wil daarom maar zo vlug mogelijk ten uitvoer!' [5] Ik zeg: 'Wel.. zal mij zeker heel pijnlijk zijn. deze eenheid vormt een echte broeder. maar al te gemakkelijk alleen maar slechter en duisterder. dat zich nu plotseling gevormd heeft! En daarom zullen we beiden bij jouw komende levensvrijheidsproef niet zo ver van elkaar af staan als jij het je voorstelt. die veel liefde heeft. geliefde broeder. 'als U mij. mijn geliefde broeder. O Allerheiligste. die toch een echte éénwording door de liefde is. Maak je daar nu maar niet zo druk over! Ik zie zojuist iets in je hart. zal ik met een vreugdevol hart doen! Want U. dat het U niet bij de eerste oogopslag herkende en U zelfs op een weerbarstige manier tegemoet trad! [4] O Heer! Mijn grote dwaasheid verlamt nu mijn altijd dwaze tong. Dan zal je nieuwe levensopgave zeer binnenkort volbracht zijn en je ware. zoals dat nu bij jou plotseling het geval is. Heer. en daarom zijn we één in de liefde. Uw heilige wil is mijn leven! Hoe zou ik daarom onrechtvaardig kunnen vinden. wel. De gelijkenis van het schijfschieten. Want wanneer iemand door zo’n liefde begint op te bloeien. [9] Nu weet je alles. zegt Robert na een poosje.!' [6] Robert echter zegt snel: 'O Heer! Noem mij 'stof en 'niets'. Ik kan alles slechts zien als Uw onmetelijke genade en erbarming! Wat ben ik dan wel voor U? Wat is het stof vergeleken bij Hem. zodat ik nauwelijks in staat ben nog langer met u. Want er 50 . of je met Mijn voorstel tevreden bent? Waarna we ons dan ook meteen op die bepaalde plaats zullen bevinden!' 41)Robert: 'Uw wil is mijn leven'! De Heer: 'Liefde voor liefde!' [1] Robert zegt: '0 Heer. al je zonden zijn verdwenen. wat U voor mij beslist? 0. [8] Kijk. Uw naam worde geheiligd en laat Uw wil mijn leven zijn! [2] Wat in mijn vermogen ligt.

als de eindeloze goedheid. de schutters zijn Mijn kinderen. namelijk de ware liefde. Want de grotere vervolmaking van je wezen valt je alleen ten deel. En bij Mij gaat dat des te gemakkelijker. hebben ze ook reeds de prijs van hun leven binnen. het zo hebt bepaald. [13] Maak je dus helemaal geen zorgen over grotere verdiensten. De schietschijf is Mijn Vaderhart. zodat ik Uw liefde tenminste iets waardiger mag zijn dan ik jammer genoeg tot nu toe ben geweest!' [7] Ik zeg: 'Geliefde broeder! Je hebt op aarde toch meermalen een spel gezien dat 'schijf. maar volledig naar waarheid. [9] Ik zeg verder tot Robert: 'Zie. zeg Me dan eens. En zodoende heb je nu ook al alles wat Ik van je verlang. beginnende komeet was. [12] Hoe je echter Mijn liefde in jou ook zult moeten mededelen aan anderen van je medebroeders van verschillende aard. liefdevolste Vader.of prijsschieten' heette? Je zegt bij jezelf: 'O ja. moet je je in je toekomstige positie eerst eigen maken. Maar dat is niet zo: [15] Deze kleine. al is het maar schijnbaar. broeders noemde. Die alleen maakt je Mijn wederliefde waardig. evenals ik. daar Ik iedereen toesta helemaal gratis te schieten. wat er zich voor je ogen zal gaan afspelen! [14] Kijk. is het jou ook hier gelukt het centrum van Mijn hart met het jouwe te treffen. want nu weet je ook waarom! [4] Maar zeg Me nu eens of dit tweede voorstel je liever is dan het eerste?' [5] Robert zegt: 'O Heer! Allerbeste. omdat U. iedere vergelijking valt vanzelf weg. dus alleen maar als voordeel voor jezelf! Maar van een waardiger worden voor Mijn genade kan geen sprake meer zijn. waardoor atomen uit de eindeloze ether zich rondom Mij zouden verzamelen. Waarom zouden er nog andere verdiensten voor Mijn genade nodig zijn? Want wanneer Ik met jou tevreden ben. Want wat U bepaalt. en volkomen gelijk aan Mijn liefde en het goede uit haar. kan toch zeker geen wezen dat U zo onbeschrijfelijk liefheeft als ik. groot plezier in dat ik in de roos schoot'. Hij zou ontstaan op grond van de aantrekkingskracht van Mijn wezen. omdat je onmogelijk meer kunt doen dan Mij boven alles liefhebben. En wanneer ze dat raken. Dat het tweede voorstel me duidelijk liever moet zijn dan het eerste. Maak je dus in het vervolg geen zorgen meer als Ik je broeder noem. hoe en waarom heb je die prijs dan gewonnen? Allen die met schieten een prijs wilden winnen. heilige Vader van alle mensen en engelen. en deze zijn identiek en dus één in alle engelen en andere zalige geesten. vraag ik U uit het diepst van mijn hart ook om me genadig te willen aangeven wat ik dan moet doen. die Ik nimmer nodig heb. Ik ben een eeuwige prijs uitdeler voor al Mijn schepselen en in het bijzonder voor de uit hen voortkomende kinderen. moesten toch een zelfde som inleggen en toch won jij de prijs! [8] Je zegt nu bij jezelf: 'Omdat ik gelukkigerwijs het middelpunt van de schijf geraakt heb! Degene die de prijs uitreikte. even aangenaam zijn als wanneer hij U als zijn alles ook persoonlijk zichtbaar naast zich heeft! [6] Maar daar U zo eindeloos barmhartig bent. daar valt niets meer over te zeggen. omdat zij alleen door Mij wordt erkend als werkelijke verdienste. omdat Ik helemaal geen inzet nodig heb. zo gaat het ook bij Mij. te moeten missen. Want om U. ik heb vaak zelf mee geschoten en zelfs soms een prijs gewonnen!' Goed. uiterst kale en schamele wereld komt uit jou voort en komt volledig overeen met jouw tot nu toe aanwezige 51 . die ons slechts een beperkte standplaats biedt. we bevinden ons nu nog op onze armzalige kleine wereld en je ontwaart nog niets buiten deze wereld. Zoals Ik eens op aarde allen die Mij daadwerkelijk navolgden. Jij was van mening dat deze wereld zo'n kleine. dan zou Ik wel eens willen weten wat jij verder nog zou kunnen doen dat nog waardiger voor mij zou kunnen zijn. deze volledige gelijkheid heet waarlijk 'een broeder'! [3] En zo ben je voor Mij.bestaat maar één ware liefde en één waarachtige goedheid. is steeds het allerbeste. Hun schietgeweren zijn hun eigen harten en de prijs ben Ikzelf weer en het meest volkomen eeuwige leven met en uit Mij! [10] Wat moeten de kinderen derhalve doen om de prijs die Ik voor hen bestemd heb te winnen? Kijk. waaruit over triljoenen aardjaren zich eventueel een planeet zou kunnen vormen. omdat je Mij nu waarachtig liefhebt. maar hij had er toch. had daar goed beschouwd geen voordeel van. is vanzelfsprekend. [11] Zoals jij op aarde soms de beste schutter was. niets anders dan hun harten met scherp te laden en daarmee op het centrum van Mijn hart te schieten. opdat je zelf des te zaliger zult kunnen worden. hetgeen het enige is dat Ik van jou en van ieder ander verlang. hetgeen je echter niet als een grotere verdienste zal worden aangerekend. ook een echte broeder. niet uit een soort vriendelijke hoffelijkheid. En zie. En let nu op.

ik kijk bijna mijn ogen uit en er komt nog steeds geen andere wereld te voorschijn. beminnens. ik ben alleen maar een armzalige zondaar en kan niets anders doen dan U liefhebben en nog eens liefhebben! O verhevenste Jezus. die beloofde nieuwe. de door de wereld vervloekte.innerlijke toestand. Na een poos van kijken en verbazen valt hij voor Mij op zijn knieën. wek in mij krachten op. die door de wereld veroordeeld werd! 0. kijkt in alle richtingen vol verbazing om zich heen. staart Me een tijdlang liefdedronken aan en perst dan letterlijk de volgende woorden uit zijn borst: [7] 'O God. dat nu juist U en geen enkel ander wezen het hoogste eeuwige godwezen zelf bent! [10] En U bent hier bij mij als iemand. was de toestand van jouw innerlijk: de grond klein en zwak en Ik op deze grond slechts puur als mens! [16] Nu echter. nietig wezen. dan zul je meteen een heel andere wereld aanschouwen en je buitengewoon verbazen. waarin en waarop Ik uiteraard het allerbeste ben. zal uit deze kleine en erg povere wereld zo dadelijk een grotere. Toch wil er niet zo vlug een te voorschijn komen als hij na Mijn woorden had verwacht. en waar eindigen met mijn eeuwige lof? Hoe groot moeten Uw wijsheid en macht zijn. groene heuvels op met aardige woonhuisjes aan de voet. allergrootste Liefde! O Heer. Te midden van de heerlijke velden rijzen voor Roberts verbaasde ogen ook kleine. 52 . Dichtbij staat een groot gebouw. betere wereld neer zou kunnen dalen? Maar ook daarvandaan komt niets.en vererenswaardiger. Machtige bergketens begrenzen de ver uitgestrekte horizon. dan stromen talloze werelden. Maar wat. [2] Na een poos van vergeefs wachten wendt Robert zich weer tot Mij: 'Verheven. Boven dit heerlijke landschap welft zich een helder blauwe hemel. [17] Ik handhaaf alleen nog de innerlijke afscherming in je. [6] Robert kan maar niet genoeg krijgen van dit betoverend mooie landschap. waaraan weliswaar nog geen zon te zien is. vastere en rijkere ontstaan. Dus nu goed opgelet!' 43)Roberts nieuwe. Zoals deze wereld. het maakt U nog eindeloos groter. eeuwige Meester en Schepper van de oneindigheid. neem dan eindelijk de sluier van mijn ogen!' [4] Ik zeg: 'Welnu. dat het geringste teken van U zo'n schepping kan voortbrengen? [8] En toch staat U hier naast mij als een gewoon mens! Ja. volgens zijn idee. broeder. rijk aan vruchten en bloemen. nu je hart Mij heeft herkend en in alle liefde tot Mij is ontbrand. en zoals je Mij in het begin op haar waarnam. mocht het U welgevallig zijn. waarvan de kleinste helderder schittert dan op aarde Venus met haar sterkste licht. Daardoor wordt het landschap door het licht van deze vele duizenden sterren bijna helderder verlicht dan de aarde door de middagzon. Maar als Ik nu dit scherm binnen in je zal stukscheuren. zodat ik U voor Uw goedertierenheid en minzaamheid kan liefhebben met de gloed van alle zonnen die de eindeloze ruimte bevat!' [11] Ik zeg: 'Liefste broeder! Het verheugt Mijn hart zeer dat je Mij zo prijst in je hart omdat Ik nu de sluier van je ogen wegnam. heerlijke wereld. daar kom ik niet achter. Woorden van verwondering. zonnen. dat U uiterlijk niet meer schijnt te zijn dan een heel gewoon mens. Er zal hoogstwaarschijnlijk bij mij nog wel iets niet helemaal in orde zijn. 'deze wereld komt uit jou!' Gelijkenis met het verwekken van kinderen [1] Robert kijkt nu uiterst oplettend om zich heen om ergens een betere en grotere wereld te ontdekken. 0 Vader! Almachtige schepper van nooit vermoede wonderwerken! Waar moet ik. o Vader. maar in plaats daarvan des te meer prachtige sterrengroepen. zodat het sterke licht van je geest nog niet in je ziel kan binnenstromen. o God! En U noemt mij. zoals eens de voorhang in de tempel. die van vreugde geen woord kan uitbrengen. waaromheen een weelderige tuin zich uitstrekt. engelen en myriaden andere wezens van nooit vermoede wonderpracht en heerlijkheid uit Uw mond! [9] O Heer! Wie kan U ooit bevatten en wie kan Uw liefde. liefdevolste Vader! Zie. Daarom zou ik U willen vragen mij de oorzaak aan te wijzen! [3] O Heer. Ik zeg je: Open je! Wat zeg je nu? Waar kwam dit landschap vandaan? En hoe bevalt het je?' [5] Robert. dank en innige liefde. Maar als U spreekt en gebiedt. waardoor het allerheiligste werd vrijgegeven. wijsheid en almacht begrijpen? O mijn God. U beginnen te prijzen. Want hij ziet nu duidelijk prachtige velden om zich heen. wie op aarde begrijpt. Hij spant zijn ogen in en kijkt naar boven of niet uit de hemelen. Uw broeder! Nee! U bent te groot en Uw liefde is ontzagwekkend! O.

en volgens welk vooropgesteld plan? [17] En toch was jij het en niet Ik.en je weer een omgeving ziet die heerlijker is dan de mooiste op aarde en lichter dan een heldere middag in het beloofde land! [12] Terecht prijs je Mijn liefde. daar ga je nu wonen. dat zo geordend is. wil er een nieuwe mens gevormd kunnen worden. Want zij kennen Mij geen van allen.' [6] Ik ga nu voorop en Robert volgt Mij vol liefde. wat echter zoveel zeggen wil als: Ik blijf steeds bij je! [2] Je zult ook geenszins alleen zijn. al zou je Me loven met de taal van de engelen. Daarom heb je van nu af aan nooit meer te klagen over gebrek aan gezelschap. Het is ook wel Mijn werk. dan zul je nog heel andere wonderbaarlijke zaken gaan ontdekken dan je tot nu toe aan Mijn zijde hebt gevonden. Maar op zich is dit allemaal jouw werk. Je hebt toch op aarde ook kinderen verwekt die stuk voor stuk eindeloos grotere wonderen zijn dan alles wat je hier ziet. door de wijsheid echter nooit. Ook is deze omgeving volop bewoond. Zal dit werk je gelukken. [14] Daar je Mij echter lof toezingt uit liefde. is eigenlijk jouw werk.en wonderkamer binnengaan. [7] Als we via de tuin bij een prachtig gevormde vestibule komen. Eerste gezelschap: de in de strijd gevallen politieke vrienden. de grootste volkerenvriend van Europa! Hoera. Want je zult in dit huis een veel groter gezelschap aantreffen dan je ooit zou vermoeden. dat je Mij aan geen van allen. Was je je er wel van bewust. Maar desalniettemin moet ook de willekeurige verwekkingsdaad van de mens er aan te pas komen. hoe ik het voor elkaar heb gekregen om zo'n heerlijkheid en zo iets groots te scheppen? Ik heb er echter geen flauw idee van!' [16] Dat is in eerste instantie wel waar. zo ver je blik ook maar reikt. [15] Wel vraag je je nu af: 'Heer. waarvan je tot nu toe nog nooit gedroomd hebt! [4] Voor alles echter moet je er op letten. waarin je dit zult inzien. wijsheid. luid roepend: 'Hoera. zoals op aarde dat wat je gedaan hebt. Kijk. Zeker ben Ik ook daar weer de grondlegger van het grote plan. die met je vrouw zulke wonderen verwekte. maar je 53 . Laten we nu echter op wat anders overgaan!' 44)Roberts opdracht in zijn nieuwe woonoord. Want juist daardoor zul je pas echt in je eigen schat. maar dat is nu niet aan de orde. macht en de grootheid van Mijn daden. die je hier spoedig zult tegenkomen. eerbied en deemoed. dat je eenvoudig en domweg door deze verwekking zulke voor jou volledig onbegrijpelijke wonderen tot stand bracht. en hoe. [3] Maar Ik zeg je dat deze gezelschappen over het algemeen van een zeer radicaal soort zijn. [18] Wees daarom niet al te verbaasd als Ik je zeg: Zie. dan zou dat toch nooit voldoende zijn om het kleinste deel van Mijn goddelijke grootheid en volmaaktheid naar behoren te prijzen! [13] Dat je Me echter uit al je krachten liefhebt. omdat het met hun geloof nog gebrekkiger gesteld is dan het met het jouwe het geval was. omdat jijzelf Mijn werk bent. dan zou je hen daardoor veel meer schaden dan dienen. is je lofprijzing dan ook terecht. hoe is dat nu mogelijk? Als dit mijn werk zou zijn. ook al zal Ik Mij op bepaalde momenten zichtbaar van je verwijderen. Want waarlijk. dat door de verwekkingsdaad een mens moet ontstaan. eerste en grootste Duitser van de 19de eeuw! Wees welkom. Want alles wat je nu ziet. wees dus voorzichtig! [5] Volg Me nu door de tuin! Bij de ingang van het huis zal een groot gezelschap ons ontvangen. dat alles is je eigen werk. Het wordt dus je belangrijkste taak al deze radicalen op dezelfde weg te brengen als waarop Ik jou nu heb gebracht. Robert onderricht de gasten [1] Ik zeg verder: 'Je ziet hier vlak bij een groot en prachtig woonhuis. daarom is ook alles van jou wat je hier aanschouwt. dan zou ik me er toch bewust van moeten zijn. grote vriend en dappere aanvoerder tegen de vijanden van de vrijheid der mensen! Kom temidden van je broeders! Hoe lang hebben we hier al op jou gewacht. alhoewel hier niet nodig. waarin zich zaken aan jou zullen openbaren. is voor Mij de aangenaamste lof! Want alleen door de liefde ben Ik als Vader voor die schepselen die Mijn kinderen zijn. bereikbaar. jouw werk was. zult verraden. Als je Mij voortijdig aan hen zou verraden. Want de wijsheid van al Mijn talloze scharen engelen en geesten is ten opzichte van Mijn eeuwige wijsheid nauwelijks wat een dauwdruppel is ten opzichte van de eeuwige etherzee die de oneindige ruimte vult. Er zal nog wel een geestelijke tijd komen. En Ik zal telkens bij je zijn om je te helpen wanneer je Mij ook maar in je hart zult roepen. leve onze hooggeprezen Robert Blum. stromen daaruit massa's mensen van beiderlei kunne ons tegemoet.

wat jij ons leert. Als jullie dit goed overdenken. Waarom zouden we elkaar dus een 'hij leve hoog' toeroepen. omdat we hier een eeuwig. dat jullie me van nu af aan geen ovaties zoals 'hij leve hoog' meer brengen! Dat zou hier pure onzin zijn. vrienden. Maar het ontbrak ons aan een aanvoerder. ja. [12] Wees echter nu zo goed en laat ons weten wat we moeten doen? Want door een totaal zinloos gepieker wordt zelfs de mooiste tijd en omgeving vervelend. als we toch al door Gods goedheid en genade het eigenlijke hoogste leven hebben verkregen? [15] Laat daarom in het vervolg jullie roep een andere zijn. Nu echter ben jij hier als diegene die met alle wetten van de natuur en de geestenwereld goed vertrouwd is. Hoe sterk voelen we het verlangen om jouwen ons bloed te wreken op die hoogmoedige barbaren die ons uit pure heerszucht als beesten hebben laten neerschieten. als jullie allerbeste en meest oprechte vriend. waarin we nog helemaal niet goed de weg kennen en ook niet weten hoe we hier gekomen zijn en waar we nu eigenlijk zijn. onze hoop is gericht op jouw wijze inzicht en eerlijke solidariteit. heel stil en rustig. dat jullie allen je hier niet minder volgzaam tonen dan op aarde. Maar toen we je nu met je vriend zagen aankomen. dan zullen ze vanzelf wel hier naartoe komen. [14] Voor alles moet ik jullie er echter op attent maken. Maar laat mij nu allereerst mijn huis binnen gaan. dat nemen we allemaal onvoorwaardelijk aan! Want we weten dat onze Robert zelfs in de donkerste nacht nog nooit een witte koe voor een zwarte 54 . Waarom zouden we hier voortijdig extra moeite doen om ons op die tirannen te wreken. zullen we wel eens een paar woordjes met ze wisselen! Hopelijk begrijpen jullie wat ik daarmee zeggen wil?' [9] Allen roepen: 'Ja. zullen jullie al spoedig alle reden hebben je over een volmaakt leven te verheugen. wat jullie hier dan ook zeker betere resultaten zal opleveren. antwoordden de twee mannen. onverwoestbaar leven gaan leiden. komt raad! Vóór alles mijn dank voor jullie hartelijke begroeting en aan God de Heer alle lof dat Hij mij met jullie allemaal heeft samengebracht! Voorlopig zeg ik jullie alleen dit: zoals op aarde. snelden we je tegemoet en deelden je meteen onze belangrijkste wens mee. zo mooi als een echt paradijs. [10] Deze omgeving is wel heel mooi. in het bijzonder in zaken van geloof en religie!' [17] Allen roepen: 'Ja. ook de sterren'. En het verheugt me buitengewoon. De appel valt niet van de boom voordat hij rijp is. 'Ja. omdat jullie best weten dat ik niets zo maar aanneem. wat hij op aarde jammer genoeg zelf in hoge mate heeft betwijfeld! En dat doet Blum hier net als op aarde. ja. heeft ook hier alles zijn tijd nodig. Kort en goed. Je zou ons dan zelf. 'Dus zelfs de sterren aan het firmament?' vroegen we. dat Blum geen dwaas is en dat hij goede redenen heeft om jullie allen meteen vanaf het begin met datgene bekend te maken. Hij leve hoog!' [13] Robert zegt: 'Dat is best! Het zal allemaal verlopen zoals jullie het wensen. En hebben we ze eenmaal hier. behoort toe aan Robert Blum'. die wij zuiver voor een mens hielden. maar die nochtans in eeuwigheid de enige God is. Daarop geboden ze ons. zal het je hopelijk gemakkelijk vallen de woorden van jullie vriend aan te nemen. dat kunnen jullie ook geloven. [11] Daarom gedroegen we ons dan ook tot nu toe in jouw huis en in de vertrekken daarvan. Vrienden. Maar we weten alleen wat ons bij onze aankomst hier door een paar vriendelijk uitziende mannen is gezegd: 'Dit huis en alles wat jullie ogen hier kunnen zien. en wel: Hoog geloofd. oppermachtige roofdieren in mensengedaante zullen wonderen van wraak beleven. goede vriend. waarop eeuwig geen dood meer zal volgen. Rangschik ons daarom eerst naar onze bekwaamheden. wij begrijpen je! Je bent steeds een bijzonder verstandig man geweest en bent dat zeker ook nog hier in deze wereld. samen met je vriend. bemind en geprezen zij God de Heer in Christus Jezus. ja. dan. jullie geen haarbreed verder helpen! [16] Bedenk ook. die denken dat ze nu op aarde heer en meester zijn over alle mensen? Laat hun dit armzalige plezier nog enkele weken of maanden. en breng ons dan naar een plaats waar we bloedig wraak kunnen nemen! Deze aardse. zodat ik het als eigenaar ook eens in ogenschouw kan nemen. vertellen wat we in deze omgeving beginnen moeten. ofschoon we heel goed wisten dat je velen van ons bent voorgegaan. ons zolang hier heel rustig te gedragen totdat jij als eigenaar van deze heerlijkheid zelf zou komen met nog een belangrijke. en zodoende de Schepper van de oneindigheid en van alles wat daarin is!' Wanneer jullie zo roepen. terwijl de eerbetuigingen die je mij brengt. wat ik jullie zeg. die wij aan hen zullen begaan!' [8] Robert zegt: 'Vrienden! Komt tijd. Want een Robert Blum zal in het vervolg niets meer mislukken.kwam maar niet te voorschijn.

is bij de zee vergeleken nog geen dauwdruppel. [3] Maar houd moed en wees volhardend en bewaar een ware. dat ik jullie nu ook goed overwogen aanwijzingen zal geven. Het zal nu de hoogste eer zijn voor ons hart.' [6] Wanneer echter deze wijze zich zulk een verheven idee had gevormd over de mens en een nog verhevener over de Godheid. Zonder Hem is er echter eeuwig geen bestaan. laat staan voor deze brutale huurlingen! Dus opnieuw te wapen wie de moed heeft om aan mijn zijde te sterven!' Toen grepen we naar de wapens en zagen helaas te laat in. toch geloven we het onomstotelijk. dan wij allen samen hebben! Ga nu maar ongestoord je huis binnen om het te bezichtigen. Door Hem en door Zijn eeuwig woord kunnen we kinderen worden van Zijn Vaderhart en in Hem alles in alles zijn. omdat we door Gods genade verheven zijn boven het stof der ontbinding en ons christenen noemen. we geloven het! Al zien we ook nog niet helemaal in wat je ons nu verkondigd hebt. voordat jullie volledig rijp zullen zijn voor dat grote doel. [4] Broeders! Ik. het Begin en het Einde! Hij alleen is het leven. hoeveel te meer hebben wij dan nu het recht ons helemaal over te geven aan deze grote ideeën. die op aarde onder alle dieren rechtop lopend zich mens noemt! Zou deze mens al zijn ideeën door een goddelijk 'Er zij' kunnen verwezenlijken. Het Weense gezelschap [1] Robert zegt: 'Het doet me echt plezier. waardoor jullie stellig het ware geluk zullen bereiken van het eeuwige onverwoestbare leven. Want we weten immers dat je ons niets wilt verkondigen wat je niet zelf duidelijk en met gegronde redenen inziet. geen zaligheid! Geloven jullie dat. dat jij de waarheid gesproken had! [18] Nu echter willen we je op je woord geloven en nooit meer tegenspreken. Christus volledig toe te behoren! [8] Ik zeg jullie: Christus is alles in alles! Hij is de eeuwige Alfa en Omega. Ere zij God in den hoge. beste vrienden?' [9] Allen roepen: 'Ja. geesten en engelen. die jou begiftigd heeft met zoveel begrip en inzicht! [10] Wat je ons nu zo mooi hebt verteld over 55 . voor alle wezens. Want je hebt ons ook op aarde in Wenen de waarheid gezegd. Want onuitsprekelijke dingen wachten ons! [5] Luister. volmaakte liefde tot Hem. gesteld heeft. Velen van ons schaamden zich zelfs christen te heten. Maar van nu af aan zal het nooit meer zo zijn. die Hij tot Zijn kinderen heeft uitverkoren. [2] Er zal trouwens nog heel wat nodig zijn en jullie zullen nog heel wat proeven moeten doorstaan. en alles wat op en in hen leeft. geen leven. die het inzicht van ieder diep denkend mens in God zal krijgen. heilige Vader! Daarmee zullen we alle gebeurtenissen die ons in de war kunnen brengen. onze eeuwige. waardoor we Hem in geest en waarheid zullen kunnen naderen. zeg jullie: Wat ikzelf op aarde niet eens kon vermoeden. ja. ontvouwt zich hier voor mijn ogen nu zo wonderbaarlijk. jullie trouwste vriend Robert. beste vrienden en dappere strijdmakkers. die geroepen zijn om binnen te gaan in het grote rijk van God. wat een onuitputtelijke bron van talloze hemelen is in het kleine hart gelegd van diegene.heeft aangezien. Geef ons echter zo spoedig mogelijk een taak die met onze kracht in overeenstemming is!' 45)Roberts machtige getuigenis tot Christus. is ook beslist waar. dat jullie nu alles zo gewillig aannemen wat ik jullie aanraad! Ik geef jullie echter ook de verzekering zo waar mijn en ook jullie grootste Vriend mij altijd moge bijstaan. die Hem liefhebben! Maar alles wat jullie nu zien. en raadde ons aan van het gevecht af te zien. Maar wij geloofden je niet en zeiden: 'Is Blum dan nu ook een lafaard geworden?' Toen riep jij met krachtige stem: 'Blum is zelfs niet bang voor honderdduizend duivels. Blijf maar voor goed onze leidsman en leraar. want jij hebt meer wijsheid in één vinger. diepte en helderheid. wat zou het dan groots zijn om mens te zijn! En toch is de rijkdom van al deze ideeën en fantasieën van een mens nauwelijks een flauwe afspiegeling van die eindeloze volheid. mensen. een wijze op aarde zei eens in grote vervoering: 'Wat een rijkdom. Wat jij ons zegt. alle werelden. waarvan Rome en onze eigen domheid eigenlijk de grootste schuld dragen. eeuwige Grondlegger van alle bestaan ons aardse mensen. omdat de vijand te sterk zou zijn en het saamhorigheidsgevoel van de verdedigers van Wenen te zwak. gemakkelijk overwinnen en binnen korte tijd die rijpheid bereiken. [7] Jammer genoeg zijn we nauwelijks in naam christenen. de waarheid en de weg. dat geen woorden kunnen beschrijven wat God diegenen bereidt. waarin jullie je nu na het afleggen van je zware lichamen bevinden. de Eerste en de Laatste. dat de heilige. In Zijn handen rusten alle hemelen.

zeker niet als men als arme dagloner maar al te vaak zag hoe deze dienaren Gods aan het altaar. litanieën. maar voor altijd zien en Hem mateloos en eindeloos liefhebben! Want geloof me op mijn woord: Christus is jullie nu al meer nabij dan jullie ooit zouden willen geloven! Als ik zou mogen. Want zo'n toornige en eigenzinnige God als sommige monniken van de goede Christus Jezus hebben gemaakt. Weense democraten en 56 . eindeloos en doelloos biechten. verering van relikwieën. mijn geliefde broeders. in Wenen waren we toch maar een stelletje lomperiken! En daarom kunnen we zoiets onmogelijk te vlug verlangen. Een beeld van de zieletoestand van deze 'vrienden van het volk'. maar we willen daarom alles doen om ons voor Hem enigszins waardiger te maken! [16] Weet je. [11] Maar de Christus waarover jij nu hebt gesproken. dan zal ook dat gebeuren. de ware Christus te eniger tijd. dan zullen jullie niet veel moeite hebben met het bereiken van het door God gestelde doel! [2] Maar nu nog wat anders. missen betalen en dergelijke domheden meer. Maar natuurlijk. Maar omwille van jullie heil mag ik dat nog niet doen. wees blij. wanneer de roomse papen Hem maar al te vaak niets anders lieten doen dan alle mensen die niet naar hun pijpen dansten regelrecht de hel in te verdoemen. beste vrienden: Zeg me eens. kon toch geen zinnig mens aanvaarden! Rozenkransen bidden. heiligen-gebeden. Zijn jullie daarmee tevreden?' [15] Allen roepen: 'Ja. waar ze hun missen opdreunden. te zien te krijgen? Want we kunnen niet verlangen dat een Christus. dan mogen ook wij nog wel hoop hebben! Maar daarvoor is nog veel tijd en geduld nodig. heeft ons allen echt verheugd. en we zijn vol vreugde over Hem! Hij kan ook wel God Zelf zijn! Want volgens onze begrippen is Hij daar goed. is nog steeds dezelfde die Hij als mens op aarde was. Jellinek. dan moest je je voor deze anders zo verheven naam werkelijk gaan schamen. jullie zullen de werkelijke Christus niet één keer. die ons heel liefdevol voorkomt. totdat jullie wat rijper zijn. Wanneer echter Gods genade in Christus groter is dan de predikers hebben verkondigd. dat kon men in de 19de eeuw toch niet meer aannemen. en dus zijn we toch heel tevreden en danken jou en je vriend voor deze belofte!' 46)Robert doet navraag naar drie aardse strijdmakkers. De echte Christus moet zeker een heel andere zijn geweest dan de papen van Rome voor geld aan de arme zondaars hebben verkondigd. [12] Wat denk je. Hij heeft alleen maar oog voor wat op aarde eenvoudig was en geminacht werd. zijn Zijn vrienden en broeders! Maar alles wat de wereld groot en geweldig noemt en waar zij haar voorkeur aan geeft. zich door al hun vet nauwelijks nog konden keren. wijs en machtig genoeg voor. waar zijn onze drie aardse strijdgenoten Messenhauser. dan zien we verder van iedere andere zaligheid af!' [13] Robert zegt: 'Beste vrienden. broeder. dan zou ik jullie hoofden daarheen kunnen draaien waar Hij zich bevindt. Als zo iets mogelijk zou zijn. en Dr. ik verzeker jullie: de ware Christus. en jullie zouden Hem dan zonder meer aanschouwen. Als de roomse papen in hun hellepreken aan hun toehoorders maar een honderdste van de waarheid zouden hebben opgedist. zou Christus van de mensen verlangen om de hemel te winnen! Broeder. zich vaak zou vertonen aan zulke doodgewone mensen als wij zijn. we zijn allemaal volkomen tevreden! We weten maar al te goed dat we Zijn aanblik nog lang niet waardig zijn. ja. maar die tot nu toe nog niets heeft gezegd _ zullen wij ook eens de genade hebben. Weet je. Jellinek en Alfred Julius Becher. alhoewel Hij het allerhoogste en heiligste Goddelijk Wezen Zelf is. Oostenrijks officier en schrijver. Becher toch gebleven? ( Caesar Wensel Messenhauer. aanvaarden we met de grootste bereidwilligheid. Heb daarom nog een tijdje geduld. heimelijk hadden we steeds erg veel met Hem op. Blijf steeds zoals jullie nu zijn en behoud een gevoelig en meegaand hart. dan zouden wij ronduit rijp zijn voor het centrum van de hel. al is het maar van veraf. en wat denkt misschien jouw vriend. zoals jij Hem hebt verkondigd. commandant van de Nationale Garde tijdens de oktoberopstand in Wenen in 1848. is Hem een gruwel! [14] Daarom. geestelijke oefeningen.Christus. en diegenen die door de wereldse macht werden vervolgd. Roberts aanmaning tot vreedzaam vergeven [1] Robert zegt: 'Ik wist wel dat er met jullie goed te praten valt.

het steekt ons soms toch wel. misgeschoten. waarom werkelijk geen eerlijke vent mag treuren. die ons vervloeken. Hoe ze op aarde waren. wat we niet eerst zelf hebben ontvangen. Enkelen die door de ijver van Jellinek en Becher deze reis moesten ondernemen. En hiermee hebben we je nu alles gezegd wat we weten. waar we heel blij om zijn. Maar Messenhauser verstond de kunst veel misbaar te maken en daardoor zijn zakken te vullen! Heeft hij ons niet de munitie onthouden en de dappere verdedigers van Wenen juist daarheen gestuurd. die ons goede vertrouwen zo smadelijk hebben misbruikt! [8] Maar nu is ons alles om het even. als jullie kunnen. maar zij weten even weinig van hen als wij. arme drommels. Allen zijn in november 1848 standrechtelijk gefusilleerd op bevel van vorst Windischgrätz. Maar zouden we dit schurkentrio ergens ontmoeten. Ook waren beiden goed van de tongriem gesneden. dan zal die mij ook wel een aardig verklikkers loontje doen toekomen? Maar. en dat betreft iedereen! Want we hebben nog nooit iemand iets kunnen geven. hoe kun je naar deze drie aartslomperiken vragen? Die zijn niet bij ons. heer Messenhauser! De veldmaarschalk liet niet met zich spotten. bij ons is hij niet! [6] En ook bevinden zich Jellinek en Dr. gaf hij hem vrije doorgang! 0. alsof zij van ons leenden wat wij zelf eerst als tijdelijke lening ontvingen. die zich niet zelden zo gedroegen alsof ze de hele wereld om hun vinger konden winden. maar alleen zo. op die manier zullen we als welgevallige kinderen voor God 57 . Nu is hij zeker ook ergens hier. zal wel het juiste oordeel vellen. waardoor ze velen ertoe brachten zich tenslotte met hen op ontdekkingsreis in deze geestenwereld te moeten begeven. waar het minste gevaar was? Maar waar de vijand opdook. hoe het er hier in de geestenwereld uitziet! [4] Geloof je dan. [7] Nu doet het ons trouwens niet veel meer. bevinden zich wel hier onder ons. dan hadden in Wenen alle honden en varkens ons kunnen verslinden zonder dat zij zich daar iets van zouden hebben aangetrokken! Maar hun snode plan is niet gelukt. omdat nu blijkt dat we na de dood verder leven. De grote Eigenaar. Daarna wil ik meteen dit huis binnengaan met mijn beste vriend. zul jij toch wel beter weten dan wij.' [3] Enkelen uit de menigte zeggen: 'O vriend. en daarom werd het tenslotte: 'mee gestolen.strijdmakkers van Robert Blum tijdens de oktoberopstand. dat zij het even eerlijk met ons gemeend hebben als jij? Kijk. als we denken aan de gewetenloosheid van die schurken. en diegenen die ons haten willen we met liefde bejegenen. mee gehangen!' [5] We willen dat trouwens van de laatste twee niet met zekerheid beweren. deden dat alleen maar omwille van het aardse gewin. die alleen de enige ware Rechter is over alles wat Hem alleen toebehoort. dan zouden we hun wel eens echt op zijn Weens de les lezen! Nu echter zijn we blij dat we dat miserabele aardse leven voor eeuwig achter de rug hebben. weliswaar vind ik het jammer dat deze drie niet bij jullie zijn.' [9] Robert zegt: 'Beste vrienden. maakte met Messenhauser korte metten en stuurde hem per expresse naar deze wereld. We weten weliswaar niets bijzonders over hen te vertellen. Maar weet je. En zodoende kunnen we degenen die ons wat afgenomen hebben. Als zij met hun volgepropte geldbeurzen ongemerkt hadden kunnen uitwijken naar Zwitserland of ergens anders heen. dat ze met hun ganzenpennen nog erger schermden dan de veldmaarschalk met zijn kanonnen. willen we zegenen. maar ik zeg jullie: onthoud je hier in het rijk van eeuwige vrede en liefde van ieder oordeel. God zal hun wel geven wat ze verdiend hebben. ook niet beoordelen alsof zij ons hadden beroofd van iets dat strikt ons eigendom was. een leven. Becher niet in ons midden. behalve dan. deze drie. [10] Wij willen echter van nu af aan handelen zoals Christus de Heer geleerd heeft! Namelijk: Onze vijanden willen we goed doen. dat was een fraai heerschap! Waarschijnlijk dacht hij stiekem bij zichzelf: Die domme Weners houden me voor hun redder en willen wel een veertje laten! Maar nu lever ik ze allemaal uit aan Windischgrätz. maar van die drie kan ik er helaas niet één ontdekken! Hebben jullie hen soms in deze wereld ergens achtergelaten? Vertel me daar eens iets over.) Ik heb jullie nu al enkele keren een voor een oplettend bekeken. maar waar? Dat zullen Gods engelen zeker beter weten dan wij! Goddank. We zouden het hun ook niet aanraden ons onder ogen te komen! We zouden hun wel eens even op een aparte manier duidelijk maken. omdat jij vooral met Messenhauser vaker gesprekken moest hebben dan wij.

ze daarbij goed de kost zouden geven en hun ook nog een stel goed gevormde jongedames zouden bezorgen waarop zij hun grote zinnelijkheid ongegeneerd zouden kunnen uitleven. [2] Deze uiteenlopende kleurschakeringen van het gehele huis vallen Robert op en hij vraagt Mij stilletjes: '0 Heer. dan zouden ze ook steeds onze beste vrienden blijven en we zouden zelfs onmisbaar voor hen worden.de Heer verschijnen en Zijn genade zal eeuwig met ons zijn. zou men zo'n bouwstijl. De eerste verdieping is helemaal wit en gesierd met lichtgeel en blauw. de rug zouden toekeren. m'n beste broeder. zal ook ons alles vergeven zijn. dan wordt 58 . wanneer ze alles goed vinden. Maar als wij noodzakelijkerwijs iets ernstiger zouden beginnen te spreken. alleen maar in je hart spreken. de een na de ander. vooral hier in het bijzijn van al die mensen die nog lang niet mogen weten wie Ik ben. zoals jij.en bloementaal en je weet precies wat de verschillende kleuren van dit huis betekenen. maar als dat alles toch niet zou mogen baten. anders zou je met de beste bedoelingen toch meer schade dan nut teweeg brengen. Kijk. zoals ook wij vergeven onze schuldenaren!' Doen wij dat. Wanneer we hun steeds maar wonderen zouden laten zien. [5] Neem je in het vervolg dus goed in acht. noem Mij dan slechts vriend of broeder. Zo U wilt. Iedere verdieping heeft echter een andere kleur en wel als volgt: De benedenverdieping is helder sapgroen. Als je echter openlijk iets met Mij wilt bespreken om hen daardoor op een hoger begripsniveau te brengen. of is dat slechts een kwestie van smaak van de bouwlieden van deze streek? Want op aarde. wat nu juist Mijn vurigste wens is! [4] Wat echter jouw vraag betreft. dat drie hoge verdiepingen benevens een majestueuze. De tweede verdieping is lichtblauw en versierd met violet en rozerood. met allerhande witte en rode versieringen. Dan zul je met je vrienden binnen korte tijd heel ver komen. vooral als je over Mij spreekt. bij voorbeeld op vele plaatsen van Europa. we zijn het helemaal met je eens!' [13] Robert zegt: 'Welnu. mooie benedenverdieping heeft. Het zijn allemaal genot. dat deze al volledig vergaat bij de aanblik van een enigszins bekoorlijk meisje! En Ik heb er dan Mijn handen vol aan om bij zulke zogenaamde aanhangers niet helemaal in vergetelheid te geraken! [7] Zie. Zijn jullie tevreden met mijn voorstel? [12] Allen roepen: 'Ja. Want wanneer zij Mij nu zouden herkennen. Chinees of zelfs dwaas vinden! Daarom zou ik U graag daarover opheldering willen vragen. Waarschuwing om voorzichtig te zijn met de Weense gasten. dan zou Ik weg moeten gaan. laten we dan het huis binnengaan!' 47)Intrede in Roberts huis. [11] We bidden toch vaak: 'Vergeef ons onze schulden. Communicatie met de Heer vanuit het hart [1] Daarop gaat Robert met Mij het huis binnen. ja. dan is vaak juist het tegendeel het geval van dat wat jij denkt! [6] Zie. schenkt U mij dan genadig enkele woorden uit Uw heilige mond!' [3] Ik zeg: 'Om te beginnen. Want je mag niet vertrouwen op de instemming van deze vrienden en denken dat zij. hoe vaak en in welke vorm we ook maar gezondigd hebben. Ja. die Mij veel beter kennen dan jij nu. Ik zeg je dat Ik voor hen net zo weinig beteken als een afgedragen jas! Hun liefde tot Mij is zo sterk. opdat je Mij niet voortijdig aan hen verraadt. als je met Mij spreekt in het bijzijn van je vele gasten. moeten die tinten en versieringen zo zijn. dan zou je je hogelijk verbazen hoe ze ons. moet je. Ik weet mensen hier en op aarde. En de derde verdieping is zo rood als het morgenrood en heeft absoluut geen versieringen. daarom is jouw vraag overbodig. daardoor de volmaaktheid al heel nabij zijn. We zullen aan hen nog een heel zware dobber krijgen. Geestelijke overeenkomst van de verdiepingen. Ik zeg je in het geheim: enkelen zullen zelfs de eerste graad van de hel moeten proeven om hun al te grote begeerte naar vrouwen kwijt te raken! We zullen weliswaar eerst nog alles proberen wat maar met hun vrijheid te verenigen is. juist dat zou ook bij deze vrienden van jou het geval kunnen zijn. Ik zeg je. Maar door een zeer wijze begeleiding kunnen ze toch gewonnen worden. maar niet Heer. omdat zij nog veel te weinig stabiliteit hebben om Mijn aanwezigheid volledig te kunnen verdragen. Wanneer wij allen alles zullen hebben vergeven. ben je toch al genoeg op de hoogte met de kleuren. dan zal de Heer ons ook alles vergeven. die hier trouwens prachtig staat.en sensatiezoekers.

die uit het zuivere geloof voortkomt: Overeenkomend met de aardse kleur van de hemel. en ik zal het ook getrouw nakomen. hyena's. nu zijn we al in je huis en wel in de voornaamste toegangsvertrekken van de benedenverdieping. zijn zij echter liever buiten gebleven en vermaken zich nu op hun eigen geliefde manier. leeuwen. die omkleed is met geloof en liefde. Toen wij het huis zijn binnengegaan. De eerste verdieping stelt het zuivere en ware geloof voor. Deze hemel heeft daarom ook geen versiering. beste broeder. hemelse wijsheid (violet) en zuivere naastenliefde (rozerood). broeder. verheven morgenrood de hoogste onschuld en meest zuivere liefdehemel. En wel. En wat is het uitzicht mooi door de hoge ramen! Ach. waar we ons zullen voorbereiden op de eerste verdieping. dat is voor mij een groot raadsel!' [12] Ik zeg: 'Ja. Wees daarom heel voorzichtig en verraad Mij door geen enkel teken! Probeer ze allereerst opmerkzaam te maken op hun zinnelijkheid en de gevolgen daarvan. dat het zulke heerlijke. Ik zeg je. een groep lichtzinnige meisjes vermaakt zich met die losbandige kerels.vanzelfsprekend naar het uiterste middel gegrepen. want naarmate je zelf in je huis van verdieping naar verdieping hoger zult komen. Kijk maar eens om je heen en tel degenen die ons naar binnen gevolgd zijn. Maar merkwaardig is het toch. 59 . als je te doen krijgt met allerlei karaktertypen in de geestenwereld! Je zult de mooiste tegen komen. [8] Ik zal nu ook nog in het kort vertellen. Ah. en dat kan nog wel lang zo blijven. waarvan de voornaamste karaktertrek zich uit in hoop. Ik zal mij ook met hen bezighouden. daar heb je al zo'n paar 'Weense produkten'! Het zijn dezelfden. De Heer onderneemt een zielekuur voor de booswichten [1] Robert zegt: '0 vriend en broeder. wat prachtig! Je ziet werkelijk dit huis van buiten niet aan. omdat hij in het wezen van zijn kleur reeds alle denkbare volkomenheden bevat en Ik alleen zijn versiering ben. Vraag echter niet verder. waardoor eveneens de duurzame. als ze zich maar niet belemmerd voelen in hun innerlijke genotzucht. dat is te bar! Die moeten we toch maar uit de tuin verwijderen!' [3] Ik zeg: 'Zie je. Roberts ergernis over hetgeen hij in de tuin ziet. omdat ze uiterlijk alles vlot aannemen. maar ze mogen zoals gezegd. Probeer echter eens om hun dat genot ernstig te verbieden. moeten dan maar doen wat ze willen! Heb je alles goed begrepen?' [11] Robert zegt: 'Ja. beren en tijgers zijn! [13] Maar zie. De derde verdieping tenslotte kenmerkt door haar maagdelijk. [9] Nu heb je in het kort de juiste betekenis van de bijzonder gekleurde inrichting van je huis. daadwerkelijke liefde van het licht duidelijk herkenbaar wordt verkondigd aan allen die een begrijpend hart hebben. uiterlijk met sneeuwwitte wol bekleed. dat er tussen deze goedmoedige mensen zulke verstokte en lichtzinnige typen zouden zitten. Wij gaan dus voorop en laten dan alle anderen na ons binnengaan. er is nauwelijks een soort zondaars te vinden. Hoe bevallen ze je?' 48)Wonderbaarlijk interieur van het huis. terwijl het innerlijk louter verscheurende wolven. nog lang niet te weten komen wie Ik ben. hoe heerlijk ziet de tuin er uit met die bergketens in de verte! En hoe lieflijk zijn die vele aardige huisjes op de omliggende lage heuvels! Ach. wat de verschillend gekleurde verdiepingen van je huis betekenen: De sapgroene benedenverdieping stelt de geestelijk-natuurlijke toestand voor. Deze verdieping is daarom ook versierd met diepe. en je zult er niet één vinden! Want dat stelletje hoertjes vinden ze belangrijker dan ons en al jouw lessen. als ze het willen. dan zullen we nog het gemakkelijkst met ze overweg kunnen. dan zullen ze voor de schijn weer een en al oor zijn. wat je nu nog niet zou kunnen begrijpen. die moeilijker te bekeren is dan die zinnelijke zondebokken. De tweede verdieping stelt de daadwerkelijke liefde voor. die zoëven buiten nog met alles instemden wat je zei. zo'n ordinair gezelschap ben ik nog nooit tegen gekomen! Kijk daar! O het toppunt van onbeschaamdheid! Kijk. die Mij boven alles liefhebben. ruime vertrekken heeft. [4] Wanneer jij nu echter naar buiten gaat en een preek houdt. dat omkleed is met zachte rust en duurzaamheid. Diegenen echter die niet willen. de eigenlijk volkomen ware hemel waarin Ik met diegenen pleeg te wonen. Schandalige scènes bij het Weense gezelschap. [10] We zullen nu intrek nemen op de benedenverdieping. Werkelijk. je zult je nog wel buitengewoon gaan verbazen. het is werkelijk meer dan hemels! [2] Maar kijk nu toch eens uit het eerste raam! Wat is dat nu voor gespuis? Nee maar. zal je zonder meer alles duidelijk worden.

overgelaten. ik denk dat men niet alwetend hoeft te zijn om dat aan te zien komen! Dan zullen deze kerels het nog veel bonter maken. maar slechts gedachteloos genieten!' [11] Zulke. liefdevol en zachtmoedig bent. En zodoende zie ik nu in. maar zij zullen wat meer ingetogen en preutser zijn. hoe zal dit uiteindelijk aflopen? Zullen deze lomperiken er dan nooit genoeg van krijgen? Zullen ze in plaats van geesten te worden. hoe men hier te werk moet gaan om dergelijke beesten zo mogelijk nog tot mensen om te vormen. zo'n twintigtal. deze meisjes. vooral wanneer ik soms bij feestelijke gelegenheden te diep in het glaasje had gekeken. Want ik heb mij daarbij steeds geschaamd en zei vaak bij mezelf: 'Robert. je bent zo dom als een ezel! Je bent geen man. nu zou ik mij werkelijk meer dan genoeg geërgerd hebben! Maar. dat ik mij daarover zo kwaad heb gemaakt. en vaak nog hardere lessen heb ik mezelf gegeven wanneer ik zo nu en dan zwak geworden ben. als Robert zich genoeg geërgerd heeft over het schandalige ontuchtige gedrag van zijn Weense vrienden. onder die vijgeboom. als dit domme spektakel beginnen zal! Maar zeg me toch eens. die enorm geduldig. een rustige toeschouwer blijven! Wanneer Ik je de ogen verder zal openen. is dat hier juist de oude bokken en ezels het ergst te keer gaan! Kijk eens daar buiten. nu in echte dieren veranderen?' [15] Ik zeg: 'Wees maar rustig. zien er naar aardse maatstaven helemaal niet slecht uit! Wel alle mensen. als U het zou willen en Uw wijsheid het goed en juist zou vinden. een beest! Schaam je. Ik wil niet eens meer naar buiten kijken. Maar deze daad is bij mij nooit ontaard in hartstocht. wat ben je nu? Je zou in alle opzichten een echte man moeten zijn. alsof zoiets U nooit ook maar de minste ergernis zou kunnen geven. dat wordt aan de hel. net als Ik.. dit echte gespuis wordt daar geen haar beter van. [7] Robert ontploft bijna van ergernis over deze brutaliteit en wil met donder en geweld naar buiten rennen. Heer over alle hemelen en werelden. Je zult je erg verbazen over de verontschuldigingen waarmee ze bij ons aan zullen komen! [5] Maar eerst zal Ik nog toelaten dat ze enkele echt weelderig gevormde meisjes tegen het lijf zullen lopen. [9] U zou deze toestand zeker meteen kunnen veranderen. Maar U. Die zullen er nog aantrekkelijker uitzien dan de eersten.dan zul je nog raar opkijken van hun weerbarstigheid en hun grofheid. dat het van mijn kant een grote domheid was. die eerste drie zijn gekleed als de beste Parijse balletdanseressen! Die gaan zeker voor deze Weense diermensen een dansje ten beste geven om ze nog begeriger te maken? [17] Volgens mijn menselijke mening zou het werkelijk 60 . Daarna zullen we weer naar buiten gaan en hun vragen waarom ze niet mee naar binnen zijn gegaan. zegt hij tegen Mij: 'O Heer. [8] Na een poosje. Wel. hoe bij overigens ontwikkelde mensen zo'n liederlijkheid tot hartstocht kan uitgroeien? Ik was toch ook een zeer warmbloedig mens en ik heb ook zo nu en dan aan mijn lichamelijke verlangens toegegeven. zul je pas volkomen leren inzien. Wij laten hen nu maar uitrazen en hun lust bevredigen.' [14] Robert zegt: 'Heer. Een dier kan niet bewust handelen. kijkt naar de nieuw aangekomen meisjes en zegt na een poosje: 'Werkelijk waar. [12] Deze vulgaire kerels begaan deze daden echter met een hartstochtelijke begeerte! Wat me het meest verwondert. Alleen moet je. en alles wat man heet. dan zal ik me in het vervolg ook niet meer ergeren. Maar Ik houd hem daar wijselijk van terug en hij werpt slechts zo nu en dan vol verbeten woede een blik door het raam. We zullen zien wat jouw vrienden met hen zullen doen. al zouden dit gepeupel het nog vele malen bonter maken dan tot nu toe! [10] Alleen begrijp ik niet. wat waar is. Maar tot hartstocht is het bij mij nooit gekomen. Meteen klinkt er een soort oorlogszuchtige jubelkreet. Wat echter de liefde hier niet vermag te bereiken. je zult dit al spoedig in het juiste licht zien. en je bent. je bent een vrouwengek! Hoe kun je nu toch zo zwak worden! Duizendmaal foei! Op deze manier ben je geen man. bij al Uw heiligheid. is waar. Dan pas zul je staaltjes van ontucht te zien krijgen! Let dus maar eens op.' [6] Op hetzelfde ogenblik komen door de tuin twaalf echt mooie meisjes bij het gezelschap aan. Robert. daar hebben drie oude kerels een meisje te pakken en gaan met haar te keer! Je zou er toch op los willen slaan! Houdt dat liederlijke gedoe dan nooit op?' [13] Ik zeg: 'Heb nog een beetje geduld! Ik wil nog meer meisjes op hen af sturen. Maar nu rustig! Want kijk. het eigen strafgericht dat in iedere ziel woont. stort zich als tijgers op de meisjes. ziet dit liederlijke tafereel zo rustig aan.. de meisjes komen al!' [16] Robert kijkt uit het raam.

Zij leden veel gebrek in de geestenwereld. zoals de vorigen. door middel waarvan onzuivere geesten die zich Gods orde helemaal niet willen laten welgevallen. [8] Ik kan jullie dus verzekeren. zoals ik jullie al aangaf. twistzoekerskamer. 49)Een groep voormalige balletdanseressen treedt het huis binnen. en maken een sierlijke revérence voor ons. Kun je ons niet toestaan dat we buiten in de tuin onze hoogstaande kunst ten uitvoer brengen?' [10] Ik zeg: 'Ja. waar ze een serie choreografische voorstellingen zouden kunnen geven. en nog eens ja. vraag het hem maar! Ik ben pas sinds enkele ogenblikken de bewoner van dit huis en ken daarin nog geen vertrek. zoals het ingedeeld is. doe dan maar wat jullie willen. beter ken dan hij. en het gaat erbarmelijk slecht met ons. zouden jullie moeilijk de weg weer terugvinden. Iedereen die de gelegenheid had om naar ons te komen kijken. ging het heel goed met ons. [12] Nu zijn we al zo'n dertig jaar hier in deze armzalige geestenwereld. Ga dus maar weer naar buiten en doe daar maar wat je wilt! Hier in huis valt er met jullie kunst geen eer te behalen!' [11] Een van de drie zegt: 'Beste vriend. Het komt me trouwens toch vreemd voor dat jullie je hier in de geestenwereld. geheel ongedeerd in de hel kunnen worden neergelaten! Als jullie daar je voorstellingen ten beste willen geven voor de gasten daar buiten. Ootmoedige bede om brood en onderdak [1] Nauwelijks is Robert uitgesproken of deze twee dozijn vrouwelijke schoonheden komen één voor één bij ons de kamer binnen. mijn vriend hier is de eigenlijke heer van dit huis. Want als jullie daarin terechtkomen. nog bezig kunnen houden met zulke wereldse danskunsten. die was een dom en blind mens! Vraagt het Hem dus. waar men om een volmaakte geest te worden. omdat Ik Mij al vele jaren langer hier in de wereld van de geesten bevind dan deze vriend hier. [7] Dat Ik echter dit huis. En zodoende ben Ik dus ook zijn Heer. waar een soort sprekerskamer is met een podium dat men kan laten zakken. ter beschikking worden gesteld! Maar jullie moeten wel heel goed oppassen dat je bij je choreografie niet in de diepte stort. dat die Weense geesten zich bij het zien van deze schoonheden nog zo lang inhouden. was verrukt. of zorg anders dat je vlug weer buiten staat!' [5] Daarop richten de drie zich tot Mij en vragen Me. En wanneer deze man Mijn vriend en broeder is. Maar hier naast me. waar tegenover staat dat ook hij tegen jullie van Mij hetzelfde kan zeggen. [6] Ik zeg: 'In de wereld van de geesten is een ieder heer. daar hebben we voorlopig niets op tegen. en jij zegt nu. of Ik dus de heer van dit paleis was.en alpendansers die niet met zich laten spotten.of beter gezegd. Ze vragen ons of er in dit prachtige paleis soms ook een theater is. Maar toen werd ons lichaam plotseling door een fatale ziekte aangetast. We verdienden naast de gunst van de hoogste gekroonde hoofden ook veel geld en andere kostbaarheden. En wie jullie gezegd heeft dat ik het zou zijn. [2] Robert zegt: 'Hier naast me staat de eigenlijke heer des huizes. [18] Het verbaast mij echter.beter zijn geweest als er in plaats van deze mooie danseressen. we teerden weg en stierven. Maar als de heer van dit huis het prettig en doelmatig vindt. op mijn dierlijke vrienden een heilzamere uitwerking hebben dan deze balletdames met hun mooie voetjes en goed gevormde boezems. beste vriend. namelijk de eigenaar van datgene wat van hem is. heeft zijn goede redenen. Nergens valt er voor ons 61 . behalve dit ene. buiten kunnen jullie dansen en springen zoveel je maar wilt. dat je vriend het is!’ [4] Robert zegt: 'Ja. wat hij voor Mij is. Behalve dan aan de uiterste noordzijde van dit huis. Want we werden verafgood in de grote steden. dat is wat al te gevaarlijk! Zo'n lokaal moeten we helemaal niet hebben. dat er in dit hele huis volstrekt geen theater en evenmin een danszaal is. slechts God de Heer moet zoeken en zich moet oefenen in de liefde tot Hem. dan kan jullie die redenaars. en ze deze nieuwe dans artiesten uit de geestenwereld niet. Hebben jullie dat begrepen?' [9] De drie eerste coryfeeën zeggen: 'Hoor eens. en ook de Heer over wat van hem is. dat jij de eigenaar van dit paleis zou zijn. toen we nog op aarde waren. dan bezit ik hem ook als datgene. staat de heer des huizes zelf!' [3] De drie eersten zeggen: 'Hoe zit dat nu? Buiten zei ons iemand. een paar dozijn beren waren komen opmarcheren! Wellicht zouden deze sterke woud. bij de eerste aanblik meteen als woedende honden zijn aangevallen! Waarschijnlijk imponeren deze schoonheidssterren hen toch te zeer en wagen zij zich niet aan hen.

en zo waarlijk ik tot nu toe mijn aardse naam Robert Blum nog draag. Dus blijf maar hier. dat we onze knagende honger tenminste voor één keer zouden kunnen stillen? 0. Want de eigenlijke eigenaar van dit huis.iets te verdienen. als je het beste voor jezelf houdt. Ga nu maar. hoe lang denken die meisjes met hun vlugge voetjes nog bij jullie te blijven? We zouden bijna geloven dat jij ze voor jezelf en voor je vriend daar wilt achterhouden! Niet slecht bekeken. mijn lieve danseressen. overal krijgen we hetzelfde onthaal als hier. En we lijden ontzettende honger! We willen ons brood niet verdienen op een al te minderwaardige manier. zal ik jullie dan ook in Gods naam opnemen. en wij als je vrienden genoegen mogen nemen met die magere en lelijke scharminkels hier buiten. die jullie vlijtig moeten volbrengen.' [15] De spreekster wil zich nu tot Robert wenden. En verder geeft ons hier geen mens of geest ook maar één druppel water. zo waarlijk zal niet één van deze danseressen voor jullie schandalige amusement uit deze burcht komen. dan slaan we hier alles kort en klein!' [2] Robert zegt: 'Zo zo! Ik zeg jullie: Zo waarlijk er een eeuwige God bestaat. maar het andere dozijn van deze mooie Engelse of Franse dames moet je meteen aan ons afstaan. dat in mijn huis terecht van iedere rechtschapen geest verlangd mag worden. is toch deze vriend en broeder van Mij. Kom dan weer terug. Roberts donderpreek. zou ik jullie meteen de deur wijzen.' [14] Ik zeg: 'Ja. integendeel. het zal Me een groot genoegen doen. en ook van deze hele uitgestrekte omgeving. voor welke dienst dan ook. wist ik nog niet! Als ik alleen maar met jullie te maken zou hebben. dat alles is voor jullie onverzadigbare lust nog veel te weinig! [5] Deze arme wezens die nu jarenlang 62 . 50)Het Weense gezelschap vraagt naar de danseressen. Ze zijn nu mijn gasten en genieten als zodanig ook alle respect. nog niet genoeg dat jullie lust die arme vrouwelijke wezens. Wij bedanken je feestelijk voor zo'n fijne vriendschap! Luister. ik vraag je dat dringend namens ons allen. dan heb Ik er niets op tegen. Werkelijk. en doe wat ik jullie gezegd heb!' De danseressen volgen dit bevel direct op. Dat jullie echter ook zulke fijne neuzen zouden hebben. geestelijke Godsaarde met het schandelijke kwijl van werkelijk helse ontucht en hoererij smadelijk hebben bezoedeld! Nee. kun je één dozijn voor jezelf houden. Je ziet dus dat we er ellendig en ontzettend arm aan toe zijn! [13] Zou je ons niet. probeer het dan maar eens! We zullen dan wel zien. ik ken geen dier op aarde dat zijn natuurlijke driften op zo'n schandelijke manier laat blijken. waarin God de waarachtige woont en een ieder geeft wat hij verdient! [3] Ik heb ze als hongerige en ongelukkige wezens in mijn huis opgenomen. Vooral willen we met dat lage gespuis als daar buiten niets te maken hebben. in dit huis onderdak en ook zoveel brood willen geven. dat hangt hier niet van Mij af. zoals jullie het hier als verstandige mensen in het Godsrijk daadwerkelijk aan de dag hebben gelegd! Is het nog niet genoeg dat jullie je reeds tot in het centrum van de diepste hel hebben bezondigd en gelijk duivels zijn geworden. wat zij bij ons vaak zochten. Waar we ook aankloppen. Ga daar heen en zorg dat je op krachten komt. daar voelen we ons toch te goed voor. Maar hem daartoe overhalen zal ik niet. Wend je daarom tot hem. Daarom komen ze voor de deur van Roberts kamer en roepen: 'Zeg. Maar omdat het mijn vriend plezier doet als ik jullie verzoek inwillig. in plaats van ze te helpen. we willen redelijk zijn. Als hij jullie wil geven wat jullie wensen. dan zullen we je een bezigheid geven. omdat jij Blum bent. Daar in een hoek van dit vertrek staat een tafeltje met wat brood en wijn. Zielenredding aan de afgrond [1] De vierentwintig mooie danseressen blijven voor de wellustige Weense vrienden echter veel te lang in huis. Zijn jullie echter werkelijk van plan dit heilige recht van elk huis hier te schenden. ben ik van mening dat jullie je daar buiten in de tuin toch naar hartelust moeten hebben uitgeleefd. nog niet genoeg dat jullie deze zuivere. [16] Maar Robert is haar voor en zegt: 'Mijn lieve danseres. wie er aan het kortste eind trekt! [4] Na wat ik door dit raam van jullie gezien heb. omdat we op aarde niet zelden prinsen datgene geweigerd hebben. nog veel ellendiger heeft gemaakt dan ze al waren. anders gaan we flink herrie schoppen! En als dit ook nog niet genoeg maakt dat je onze wensen vervult. en ook jullie allen met hetzelfde beroep! Ik wist tot nu toe van jullie alleen maar dat jullie voeten veel elastischer zijn dan die van andere mensen.

Verstoken van iedere geestelijke ontwikkeling kwamen ze hier in deze wereld aan en wisten zich geen raad. te verduren hadden. Een hevige angst grijpt hun hele wezen aan en ze berouwen zeer wat ze gedaan hebben. duivelse bronst heeft jullie blinder gemaakt dan een auerhaan in de baltstijd. Niet één heeft de moed om Robert ook maar iets terug te zeggen. dat jullie als hun aardse vaders je in deze streek moesten bevinden. onverzadigbare genotzucht van jullie verdorven harten. dorst en ander leed. wat een grote waarheid! Ik zeg jullie. die daar in dat hoekje voor het eerst sinds dertig jaar van een stukje voedzaam brood genieten en daarvoor God. Toen ze hier aankwamen en jullie zagen en herkenden en jullie met de kinderlijke uitroep 'vader' aan hun hart wilden drukken. Jezus! Wat doen jullie toch!' Maar dat hoorden jullie helemaal niet! Want jullie vervloekte. toen ik na mijn toespraak van jullie hoorde. weeklagend er halfdood bijliggen. ik kan er geen woorden voor vinden! [7] Toen ik met mijn grote vriend hier aankwam en jullie allen hier in mijn huis aantrof. Naar mijn mening wilde ik steeds het goede en toch heb ik een gericht moeten ondergaan. Jullie hebben die stakkers in je blinde begeerte gewoonweg verscheurd! O jullie laaghartige. met tranen danken. Tevergeefs riepen de stakkers: 'In Gods naam. Ze mompelen alleen maar onder elkaar. en wat daarvan het onvermijdelijke gevolg zal zijn. snelden ze hier naar toe. wat God mij in het hart heeft gelegd. niet willen laten welgevallen! [10] Had ik zelf op aarde mijn oren en mijn hart geopend voor zo menige onloochenbare vermaning van God. hoewel jullie inzien dat het kwaad is!?' [11] Na deze indringende woorden van Robert staan de bijzonder getroffen toehoorders totaal versteld en de een na de ander trekt zich terug. dat het nu jullie grootste verlangen zou zijn Christus de Heer te mogen zien. Dat beviel mij zo goed. dat zijn op aarde jullie eigen dochters geweest! Ze kwamen deels door natuurlijke ziekten en deels bij de beschieting van Wenen om het aardse leven. die alleen maar kwaad willen. [8] Toen ik echter met mijn vriend mijn huis binnentrad en Hem daarop mijn blijdschap te kennen gaf. jullie hoeven nu niet meer naar de hel te gaan. heeft God nu Zelf opgenomen! Die wezens. al was het maar van verre. waar deze tijd zo vol van is. ook allen die in deze tijd nog op aarde leven en zich de vermaningen van God. weten jullie wel wie dat zijn? Welnu. volgens de wijze beslissing van de Allerhoogste. we zijn toch jullie dochters! Wat doen jullie met ons?! Jezus. Door een welwillende beschikking van God vernamen zij toen. die jullie daarnet op gewetenloze manier onteerd hebben. die nu vol pijn. dat ik van vreugde wel had willen huilen. was ik echt blij met jullie. jullie zitten er al midden in! Want deze kwaadaardige. Vol vreugde en in de hoop hun treurig lot te verbeteren.honger. gemene boosdoeners! Daar. als je Hem met innige liefde in je harten opneemt en door die liefde reiner zult worden. sprak Zijn wijze mond: 'Vertrouw hen niet te veel. sprongen jullie als woedende hyena's op hen af en begonnen als vaders met hun eigen dochters de meest schandelijke ontucht en hoererij te bedrijven. Hoe zal het dan met jullie gaan. moest ik mij dan ook een heel onplezierig gericht laten welgevallen. Doe nu wat je wilt! Nog zijn jullie vrij! Echter maar al te snel zal het gericht van God jullie grijpen en jullie je loon geven! Maar niet alleen jullie. die willen jullie ook nog mee de hel inslepen! Wat een grenzeloze laaghartigheid! [6] Die arme wezens daar buiten. wat voor naam moet daaraan gegeven worden? Waarlijk. Ik heb jullie daarop de verzekering gegeven. 63 . dan zou ook ik niet in een gericht terechtgekomen zijn. Maar omdat ik slechts afging op wat mijn overmoedige en eerzuchtige verstand mij ingaf. het zijn louter grofzinnelijke genotsmensen! Ik zeg je. Vooral verheugde het mij. kijk naar buiten. Jullie weten nu wat je gedaan hebt en wat je nog wilt doen. Hem. altijd en eeuwig zullen zien! Waarop jullie blij ontroerd waren en deemoedig toegaven. kan God alleen nog maar verbeteren door het gericht van de hel! [9] Nu heb ik jullie gezegd. naar jullie fraaie werk. verscheidene van hen zullen naar de hel moeten afdalen en hun genezing zal een zware opgave worden!' O. de Heer der eeuwigheid. dat jullie die genade nog lang niet waard zouden zijn. dat jullie. die ze helaas nog nauwelijks kennen. dat ze de verandering van Robert niet begrijpen en dat zijn ernst hun voorkomt als een donderslag en zijn toespraak als een verwoestende stormvloed! [12] Enkelen onder hen beginnen nu toch tot bezinning te komen.

die zo treffend herinnert aan de onbestendigheid van al het aardse geluk! En zo geschiedde het dan ook. en ik heb schijnbaar bij enkelen een duidelijk zichtbaar effect teweeggebracht. Hoe plomp en grof dit getuigenis op zichzelf ook was. dan toch tenminste van een goed gevulde beurs. Ook zij moeten beter gemaakt worden. Ze vochten met de wapens van de ganzenveer en bewerkten daarmee een tijdlang dapper en zonder pardon de hoofden van de zogenaamde reactionaire burgers. dat een nog zo scherpe berisping toch altijd nog onnoemlijk milder is dan het kleinste vonkje van het helse gericht! En dus ging ik met al mijn innerlijke kracht tegen deze broeders. voordat het in de destilleerketel wordt gedaan voor de bereiding van de alcohol. Wees daarom nu maar heel gerust! [16] Want kijk.' 51)Drie strijdmakkers van Robert bij de Heer. welk een goede uitwerking die donderpreek van jou bij hen heeft teweeggebracht! Allen zullen trouwens nog uitvluchten zoeken en zich mooier willen voordoen dan ze zijn. omdat het anders geen uitweg vindt. Maar toen ging het spoedig nog slechter met die twee. Maar je vrienden streefden niet naar zo'n achtenswaardig doel op aarde. Want ik ben van mening. Dat ergerde hun zo verschrikkelijk dat zij daarop de eerste wapensoort al gauw loslieten en bij Mars een andere leenden. dat zich onder Fortuna's ( Geluksgodin. dat aan het aardse geluk van Messenhauser maar al te vlug een einde kwam. Want alle drie werden ze heimelijk door een heel andere geest gedreven dan jij. wat ik er eigenlijk mee heb willen bereiken. Jouw eerste vriend merkte niet. Alleen zo is het mogelijk hen zonder hel op een betere weg te brengen. heb ik in jouw hart gedacht en gewild. hoewel ze al het mogelijke deden om in de gunst van deze godin te komen. En ook Fortuna was eigenzinnig en wilde hun geen vriendelijk gezicht laten zien. werkten deze drie met geringe verschillen alleen maar voor het bereiken van een zeer kwalijke alleenheerschappij van het volk. die ze hun vijanden met de scherpe pennen toebrachten. Jij had volgens je verstand en inzicht een naar aardse begrippen goed doel voor ogen.[13] Daarop wendt Robert zich in zijn hart tot Mij en zegt: 'O. als dit zou mislukken. Maar als slechts het merendeel tot zichzelf komt. waarmee ze dan bij een gunstige gelegenheid met de noorderzon hadden kunnen vertrekken. dat ik hun allen alleen maar het beste toewens en door die scherpe toespraak niets anders wilde bereiken dan hun zo mogelijk het allertreurigste gericht van de hel te besparen. dat het onmogelijk voor hen werd zich verder nog 64 .) hoorn des overvloeds die fatale kogel bevond. waarachtig en liefste Vader. Of. Maar niemand stierf er aan de verwondingen. [18] Maar nu laten we ze wat rusten en daarbij wat doorgisten! Wanneer dit gistingsproces zijn werk heeft gedaan. Je vrienden gaven hen geen al te fraai getuigenis. Daarom moet je je volstrekt geen verwijten maken. zegent U mijn woorden in hen! Misschien zullen ze toch datgene bewerkstelligen. zullen wij hen ook in een ketel doen. zijnde het zwakste. Fortuna werd kwaad en wierp tenslotte zoveel kogels onder hun voeten. alsof jij uit jezelf zo hard geweest zou zijn tegen deze van geestelijke ontwikkeling verstoken gebleven mensen. moeten met alle kracht vastgegrepen en zo van de afgrond teruggetrokken worden.' [15] Ik zeg: 'Mijn beste vriend en broeder en nu ook zoon! Ik zeg je: Niet één woord meer of minder heb je gesproken dan Ik Zelf in je hart gelegd heb. En dan zal het gemakkelijk zijn hun ware geestelijke deel van de grove aardse droesem te scheiden. De dankbare danseressen als werktuigen [1] Ik zeg verder: 'Er was al eerder sprake van je drie vrienden. zal dan mettertijd toch genoodzaakt zijn zich tenslotte gewillig te schikken. tekeer. heilige. Messenhauser. dat je probeerde te bereiken. dan is dat al goed. [2] Maar het glibberige geluk was hun niet gunstig gezind. Het kleinste deel. [3] Deze Fortuna was de twee anderen evenwel niet zo gunstig gezind. toch zat er iets waars in. zulke geesten die zich aan de rand van de afgrond al vooroverbuigen om het volgende ogenblik erin te storten. zoals op aarde bij de verdunde mout. waaronder een machtig vuur van onze liefde brandt. U ziet immers in mijn binnenste. Terwijl jij als een echte mensenvriend bezig was. Nu echter ondertussen naar iets anders. die iedere vorm van beschaving missen. vergeef me als ik deze Weense vrienden misschien toch wat al te hard en te scherp heb aangepakt. Jellinek en Becher. [17] Je zult je nu spoedig overtuigen. [14] O Vader. Want wat je gezegd hebt.

in de eerste plaats voor het goede onthaal en dan ook nog voor de krachtdadige bescherming tegen diegenen die zulke slechte bedoelingen hadden met hen. Nu weet je. als ze de aarde hebben verlaten. Wanneer we die deur openen. zouden jullie ook dan trouw blijven aan je loffelijke besluit?' [15] De Danseressen zeggen: 'O vrienden. waar je je aan moet houden. Des te meer omdat we er nu echt van overtuigd zijn. Pas als ze tot een vast besluit zullen zijn gekomen. [12] Maar nu wat anders: Zeg ons beiden eens of jullie er nog op staan een dansuitvoering in dit huis te geven? Of zijn jullie soms al van dit dwaze idee afgestapt? [13] De Danseressen zeggen: 'O allerbeste vrienden van de arme mensheid.' 65 . Daar kunt u volledig van verzekerd zijn. omdat ze hem eerst voor een hardvochtig iemand hielden. vermant hij zich echter meteen en zegt op zijn gewoonlijk wat ruw ernstige toon: 'Mijn arme zusters. wees niet te voorbarig met je lof en dank! Want jullie weten immers nog lang niet. maar geef het getrouw door aan mijn enige Heer. wat jullie ook maar willen. Maar zweven ze misschien nog ergens tussen hemel en aarde in de ether? Of zitten ze misschien zelfs hier in de buurt van dit huis ergens verborgen?' [6] Ik zeg je: 'Niet in de ether en niet in een schuilhoek ergens in de buurt van je huis. Ik ben hier bij wijze van spreken maar een gewone huisknecht.' [14] Robert zegt: 'Dat verheugt ons. wie hier de eigenlijke gever van alle goede gaven is. dank zij u beiden. als jullie dat vragen. terwijl hij nu toch daadwerkelijk bewezen had. mag je ze niet meteen aanspreken. zal het het juiste moment zijn om ze aan te spreken en om ons te laten zien. Want jullie wil zal voortaan ook de onze zijn!' [16] Robert zegt: 'Goed dan. natuurlijk onder het uiten van talrijke verwensingen aan die machthebbers. zul je ze nog precies zo aantreffen. dat onze armzalige aardse kunst in uw hemels zuivere ogen een gruwel is! Als u beiden nu maar steeds zo genadig voor ons blijft als tot nu toe. maar goddank doodeerlijk. die hen per expresse hierheen hebben gestuurd. die ons beiden allervriendelijkst ontvangen en van harte danken. omdat we maar al te goed weten. [11] Jullie kunnen me op mijn woord geloven. Nu zijn ze evenals als jij in deze eeuwigdurende. Maar zoals ze in je hart door jouw liefdevolle herinnering aan hen aanwezig zijn.en de beproevingsplaats van de zichtbare wereld. ook zonder ons optreden heel hartelijk zijn opgenomen. die toch al zo ongelukkig waren. nieuwe wereld beland. En dus zullen we ook dansen. dat is goed en mooi van jullie! Maar als wij beiden straks omwille van een goed doel jullie zouden vragen bij een komende gelegenheid toch een dansje ten beste te geven. en hen enigszins voorbereiden op onze te nemen maatregelen. Ook vragen ze Robert duizend keer om vergeving. willen we van onze kunst nooit meer iets horen of weten. [5] Jij zegt bij jezelf: 'Dat zal vast wel waar zijn. van onze kant zou zo'n verlangen nu werkelijk de grootste dwaasheid zijn! Want we wilden immers onze armzalige kunst alleen maar uitoefenen om daarmee zo veel te verdienen. [10] Hoewel Robert zo'n lofbetuiging niet ongaarne aanhoort. dat neem_ik ook niet aan.staande te houden. dat jullie alleen maar iets goeds kunnen willen. Want wat mij niet toekomt. dat ik in ieder geval niet de gever ben. maar iemand anders. dat gelijk is aan het innerlijk van je hart. zo zijn ze ook werkelijk in dit huis aanwezig! Eén enkele deur scheidt hen nog van jou en Mij. dat hij een liefdevol en rechtschapen man was. zou het toch een grote dwaasheid zijn als we nog aan zoiets zouden denken. [4] Met hun val verlieten deze drie helden ook het toneel. En hun ode aan Fortuna was daarmee ook volledig ten einde. houd je gereed! Want al heel vlug zal de gelegenheid zich voordoen. Omdat we nu. [7] Maar als Ik de deur open. maar moet je een tijdlang aan Mijn zijde luisteren naar wat ze allemaal onder elkaar zullen besluiten.' [9] Na dit korte onderricht begeven we ons ook dadelijk naar de danseressen. zullen we ook doen. Maar het is nu om het even of jullie mij of de eigenlijke heer des huizes bedanken. Ze zijn dus zonder enige twijfel hier in de geestenwereld en zeker niet al te ver hier vandaan. Want je kunt je nog helemaal niet voorstellen hoe goed we deze danseressen in het vervolg kunnen gebruiken. [8] Voordien willen we echter nog een paar woorden wisselen met onze danseressen. dat we onze knagende honger konden stillen.

dat ze zich meer op de achtergrond houden. en wat een blijdschap straalt er nu uit hun mooie ogen. mild en vriendelijk. en toon de inhoud aan de danseressen die volgens jou voor een verfraaiing in aanmerking komen. want ze zijn nog echt stevig en aardig. [3] En nu zullen we. Hij komt vlug weer naar Mij toe en zegt: 'Maar hoe is dat nu mogelijk! Niet alleen zitten deze prachtige hemelse kleren hun als gegoten. dat alles is het werk van Mijn reeds ontwaakte geest in jou. wat voor U toch allemaal zo gemakkelijk uit te voeren is. Dat is bij jou nu al sterk het geval. Maar de anderen zien er wel erg spichtig uit en hun jurken doen me levendig denken aan de kleding van rondtrekkende komedianten. Jouw hart verneemt nauwkeurig Mijn gedachten en het herkent Mijn wil! En zie. [2] Deze zuivere geest uit Mij kan daarom ook in Mijn diepten doordringen en daar Mijn gedachten en Mijn wil aanschouwen en doorgronden. Nu schijnen ze trouwens niet veel last te hebben van ijdelheid. [4] Alleen moet Ik je eerst nog vragen of de danseressen zo mooi genoeg zijn. laat me dat echter volkomen onverschillig. In deze kast zullen ze een hoeveelheid kleren vinden. Hij komt weer bij Mij terug en zegt: 'O Heer.' [7] Ik zeg: 'Heel goed. zoals jij het wenst.52)Het goede werk van Roberts geest. alsof je hier reeds duizend jaar in deze heilige bezigheden was ingewijd! Ga zo maar door. zo dadelijk de deur openen. zou dat zeker geen kwaad kunnen. dan zul je binnen korte tijd een bekwaam werktuig voor Mij worden. vandaar dat je nu al zo precies in je hart waarneemt wat Ik denk en wil. Wanneer U deze in een wat beter daglicht zou willen plaatsen. wat er in werkelijkheid en naar waarheid in het hart van zijn naaste omgaat. die eerst zo mager en hoekig waren! Hoe welvend hun boezem! En dan die voetjes! Nee. dan wanneer U een menigte nieuwe werelden en hemelen voor mijn ogen zou scheppen. even vertrouwelijk spreekt en omgaat als een echte broeder met de andere. Open hem. dat de mond van de vriend luid kenbaar maakt. doe de bewuste kast maar weer open. ook oneindige dingen kunt vormen. dat zal geen nog zo volmaakte geest ooit ten volle kunnen beseffen! Nee. maar ze hebben ook invloed op hun persoonlijkheid. Uw schepsel. zoals je ze nu ziet? Of zullen we ze misschien nog mooier maken?' [5] Robert zegt met een glimlach: 'Heer. het is werkelijk niet te beschrijven! Bij mijn zaligheid. maar als de ene aardse vriend tot de andere. die hun goed zullen staan. die moeten ze aantrekken!' [8] Robert doet meteen wat hem is aangeraden en de danseressen hebben er echt plezier in en kleden zich vlug om. dat doet mij totaal verstommen voor Uw grootheid! [6] Wat het nog mooier maken van de danseressen betreft. wat een frisheid. want zo'n voetje zou ik op aarde zeker achterna gelopen zijn! Hier. Zijn medelijden komt de danseressen ten goede [1] Ik zeg tot Robert: 'Beste vriend. dat het alle begrippen te boven gaat! U spreekt werkelijk niet met mij als eeuwige Heer der oneindigheid. en alsof U werkelijk mijn raad nodig zou hebben! Ja dat. er zullen ook voor deze meisjes nog genoeg kleren zijn. Wat zijn dat nu allerliefste gezichtjes! En hoe mooi blank en gevuld zijn nu hun armen. U bent zo goed. vooropgesteld dat ze er niet ijdeler door worden. Je spreekt alsof je uit jezelf spreekt en toch spreek Ik. U zult deze ook wat beter moeten kleden!' [11] Ik zeg: 'Heel goed. [13] Ze bevallen Robert nu nog beter dan de eersten. wat staan deze engeltjes er nu mooi bij! Wat een hemelse gratie. Maar dat U met mij. dat laat ik natuurlijk helemaal aan U over! De eersten zien er naar mijn oordeel helemaal niet slecht uit. vindt mijn hart heel natuurlijk. broeder en zoon. dat maakt U nog oneindig groter in mijn gemoed. kan Robert zich niet genoeg verbazen over hun uiterlijk. oneindig machtig in Uzelf.' [12] Robert laat dat dadelijk de eerste danseressen weten en ze dansen van vreugde en ook zij kleden zich in enkele ogenblikken buitengewoon hemelsbriljant aan. omdat onze danseressen al weten wat ze te doen hebben. je hebt werkelijk een buigzaam hart en dat is voor Mij een grote vreugde. door middel van jou! Het is een goede zaak hier in het rijk van de geesten. Dat U als God en Heer. mooiere danseressen. daar tegen de muur staat een kast. aan Uw zijde. zodat hij er niet op uitgekeken raakt. zoiets krijgt een arme zondaar op aarde nooit te zien. De minzaamheid van de Heer ontroert zijn hart. Mijn allerbeste Robert. waarachter we dan meteen het Weense drietal helden debatterend zullen aantreffen. Dat is maar goed ook. wat waarschijnlijk de reden zal zijn. [9] Als ze binnen enkele ogenblikken prachtig gekleed weer klaar staan. die zouden me 66 . [10] Maar nu steken ze toch weer te veel af bij de voorheen. zal het ook gebeuren! Kijk.

We zijn nu eenmaal in handen van echte duivels. [2] Door de open deur zien we de drie heel verdiept bezig. dan is er genade noch erbarmen! Jullie zullen zien dat het niet lang meer zal duren. als het al ergens bestaat. is allang letterlijk aan ons voltrokken! De hele geschiedenis lijkt wel op een koortsdroom. als er maar ergens een middel zou bestaan om je op die tijger te kunnen wreken en wel zo wreed mogelijk. dan rijst de vraag. dat we alle drie werkelijk doodgeschoten zijn. hoe zouden die een systematische hel hebben kunnen voortbrengen?' [8] Jellinek zegt: 'O. 0. die platgetrapt moeten worden! Ik zeg jullie. Jellinek en Becher in het hiernamaals. je schijnt in alles gelijk te hebben. dan zijn we zonder meer verloren. We leven hier dus nu heel zeker na de dood van ons lichaam verder in een soort geestelijk zieleleven. te verheven groots en te wijs en te goed. Zou er echter geen God bestaan. hier al aantrof. alsof ze een of ander belangrijk document zoeken. dan zou dat in ieder geval voor mij de grootst mogelijke zaligheid betekenen! Zouden jullie het daar niet mee eens zijn?!' [6] Becher zegt: 'Ja. Onze vriend Messenhauser voelt zich in zekere zin nog aards gevangen en denkt. gezeten om een ronde tafel. Messenhauser. broeder. dan kan er nog minder een hel zijn! Want het begrip God is te zuiver. toch niet! Ook dit moet voor een Blum één en hetzelfde zijn. Ik zou echter niet met zekerheid kunnen zeggen op welke dag. Bestaat er een God. maar slechts zuiver mechanische. bevond en jou.. we zullen doodgeschoten worden!' [4] Daarop zegt Jellinek: 'Vriend Messenhauser. dan zouden wij waarlijk niet te benijden zijn! Zo'n voor eeuwig verdoemend oordeel van een of ander almachtig Wezen ontbreekt nog net aan ons geluk! Maar ik troost me nog steeds met de gedachte. Want als er een God bestaat. dat kan ik me best voorstellen. dan dat men zich uit Hem een hel als begrip van volslagen onvolkomenheid zou kunnen indenken. dat hij nog steeds in Wenen smachtend in een kerker op het doodvonnis zit te wachten. kom maar met Me mee!' 53)De volksleiders Messenhauser. dan zal de duivel in jullie wel weer een beetje boven komen! Maar nu zouden we toch wel naar de drie helden kunnen gaan?' [14] Ik zeg: 'Ja. die ons met zo'n onbeschrijflijke gemoedsrust heeft laten terechtstellen. of er zal een rechter van de krijgsraad met een provoost hier binnenkomen om ons doodvonnis voor te lezen. maar toch is het geen droom! Want het staat me nog maar al te duidelijk voor ogen. nee. We zijn naar aardse begrippen eens en voor altijd dood en daar helpt geen denken en geen praten meer tegen. Want het zou de grootste waanzin zijn om van deze rechters genade te verwachten. Maar mooi zijn ze. noch volledig nacht is. dat is waar! Nu mijn beste Weners daar buiten: Als jullie deze danseresjes zullen zien. En dat met zo' n onverschilligheid. [3] Na enig vruchteloos zoeken zegt Messenhauser tamelijk opgewonden: 'Maar ik zeg toch steeds: Dit belangrijkste document voor het bewijzen van onze onschuld is bij de laatste ongelukkige affaire verloren gegaan. waar het noch helemaal dag. hoe ik naar buiten werd gebracht in die afschuwelijke loopgraaf en daar formeel werd doodgeschoten. Want ik ben hier. ja. [7] Maar aan een hel geloof ik helemaal niet. Bestaat er echter geen God. Hun meningen over God. onbewuste krachten. die niet veel afweek van de aardse. en ten tweede. en onze angst om nog eens te worden doodgeschoten is volkomen ongegrond! [5] Maar mij bedrukt hier in deze zonderlinge toestand iets heel anders: In de eerste plaats de grote onzekerheid over waar we nu zijn.zelfs tot een kus. hel en noodlot [1] Wij beiden komen bij de deur en deze gaat meteen als vanzelf open. dat het Godwezen.. dan rijst de vraag: Hoe heeft dit volmaakte Wezen bijvoorbeeld ook zo'n Windischgrätz kunnen scheppen? 67 . of zelfs helemaal vernietigd. waaraan niet valt te twijfelen. Ze wroeten in verschillende geschriften en akten.! Nee. Dat doet er echter hier niet toe. alsof hij in plaats van mensen slechts een paar regenwormen voor zich zou hebben. waar jij nog steeds beducht voor bent. Het is jammer genoeg de zuivere waarheid. waarna ook onze vriend Becher hier aankwam. helemaal de tijd kwijtgeraakt. Het is zeker beter dan die veldmaarschalk Windischgrätz. wat ons te wachten staat! Als er verduiveld tenslotte toch iets waars zou zitten in de hellepreken van die papen. En ook dat ik me meteen in deze tweede kerker. Maar op dit punt ben ik het helemaal eens met vriend Jellinek. dan kan er geen hel zijn. zeker oneindig beter moet zijn dan alle goede mensen op aarde bij elkaar. Wat heeft al ons zoeken dan voor zin? Als een goede genius ons niet uit deze gevangenis redt.

Ze zijn opeens onzichtbaar geworden. Meestal zelfs nog rijkelijker en sterker. Tenslotte bemerk ik met niet geringe verbazing. waaruit dan in beide gevallen volgt dat het begrip hel goed te verklaren is. beste Messenhauser. behalve met jouw 'fatum'. en wel kort na onze arme. goddank doorstaan.Deze tijgermens vertegenwoordigt tamelijk getrouw de hel op deze aarde en is toch net als iedere ratelslang een werk van de volmaakte Godheid? Zou er echter geen God bestaan. het kwade evenzogoed voorkomt als het goede. die ik jullie wel kan meedelen. Daarom is het ook heel goed mogelijk daarin even onschuldig terecht te komen zoals wij op aarde in handen vielen van Windischgrätz. morgen jij! En tenslotte is het om het even of je het stof honderd of tien jaar lang platgetreden hebt. dat we ons nu in een droom. Want die hebben ons nog nooit voordeel gebracht en zullen ons hier waarschijnlijk ook nooit van nur zijn. want kijk. Ik heb nu al verschillende dingen waargenomen. terwijl we nog kort geleden niet konden ontdekken in welke wand mogelijkerwijs de deur te vinden zou zijn. broeder Jellinek. Want wat dat betreft. En daarom is het het verstandigst alles maar te nemen zoals het komt en daarnaast alle wensen aan de kapstok te hangen. Jullie. dat hij een tijger is? Wat kan de wolfskers er aan doen. je schijnt volkomen gelijk te hebben! Mij is het nu ook al heel duidelijk dat ik werkelijk werd doodgeschoten. Zijn jullie het wat dat betreft niet volkomen met mij eens?' 54)Jellinek bewijst uit het boek der natuur het bestaan van God. hoe alles zich hier nog zal ontwikkelen? Ik geloof. Mij is dat nu allemaal om het even! [14] Een leven heb ik weer en Messenhauser ben ik ook nog! Ik heb geen pijn. Op dit punt ben ik het weer niet met je eens.of geestenwereld moeten bevinden. is namelijk een andere vraag! [12] Jij. [10] Kijk eens op tafel. Ook begin ik nu werkelijk ramen in deze kamer te ontdekken en zie heel duidelijk. geen honger en geen dorst. Nu echter kan ik alles al goed waarnemen en zie ik allerlei sierlijke voorwerpen! [11] Al deze verschijnselen bevestigen steeds meer mijn overtuiging. hebt zoëven te kennen gegeven. Wat kan een tijger er aan doen. Hij echter moet het nog ondergaan.heeft op aarde gif en balsem in gelijke hoeveelheid uitgestrooid. die zijn bloedige slachtoffers zijn geworden. dat de wraak op Windischgrätz jou de grootste zaligheid zou bereiden. Een beter inzicht over de Godheid zou de mens echter nooit kunnen verkrijgen [1] Jellinek zegt: 'Ik ben het volkomen met je eens. ik ben alleszins een fatalist. Want beter en zorgelozer hebben we het op moeder aarde toch ook nooit gehad! Wie weet. [13] Wij hebben het. dat hem gemaakt heeft zoals hij is. dat haar vruchten gevaarlijk zijn voor de mens! En evengoed kun je van Windischgrätz zeggen: Hij is een blind werktuig van het fatum. Het fatum (Fatum het (nood)lot). Maar wat er in de toekomst in deze wereld met ons zal gebeuren. klopt er iets niet in jouw redenering!' [2] Messenhauser vraagt: 'Hoe zo? Verklaar je eens wat nader. steeds beter en beter! En zou het mettertijd weer een keer slechter worden: hoe vaak heeft het noodlot op aarde ons tussen goed en kwaad heen en weer geschoven! [15] Veranderen kan ik de zaak niet. dat het steeds lichter en lichter wordt.' [3] Jellinek zegt: 'Geduld. mijn beste vrienden. Op zijn manier is hij even beklagenswaardig als wij. waar onze belangrijke papieren hebben gelegen. goedhartige Blum. maar we konden daarbij niets echt duidelijk onderscheiden. Zoiets laat zich niet zomaar uit de mouw schudden! Maar ik wil toch proberen je dat merkwaardige fatum enigszins uit je hoofd te praten. kunnen we van geluk spreken. 68 . Wat denken jullie hiervan?' [9] Messenhauser zegt: 'Ja. Wel was er al een eigenaardig schemerlicht in onze kerker. en of je aan de galg of in het zachte bed je lichaam aan de wormen als voedsel geeft. Dat is toch een verbluffende en eigenaardige omstandigheid! Verder merk ik op dat daarginds aan de oostzijde opeens een deur open staat. hoe konden de stomme natuurkrachten dan in zo'n miserabel humeur komen en een Windisgrätz geheel bij toeval te voorschijn toveren? Jullie zien dus. dat onze gevangenis in een aardig uitziende kamer begint te veranderen. En wie weet of hij het eens beter zal hebben dan wij het hadden! Vandaag ik. dat zowel met een God als zonder een God. zijn me ook gebleven en onze kamer wordt steeds lichter en mooier! Wat willen we dan nog meer? Als dat zo doorgaat.

[10] Weliswaar bevat de zuivere leer van Jezus inderdaad de edelste en waarste grondbeginselen. die met de natuur van de mensen volkomen overeenstemmen en grondbeginselen. maar ook te zien. hoe ik als student de bijbelse geschiedenis moest leren en daarbij in een van de vijf boeken van Mozes een tekst heb gevonden. beste vrienden. Als het toeval niet eens een huis kan laten ontstaan. Leg je al deze noten weer in de aarde. Maar het is evenwel heel anders. de uitvinder van de schepen. Zeg me eens. de uitvinder van de geometrische figuren. Je bleef maar met de buitenkant bezig. zijn vurig verlangen voorlegde haar niet alleen te horen. die allemaal dezelfde vruchten in een ontelbaar aantal opbrengen. Goed. zonder dat aan hun soort ook maar een atoom verandert. die van onschatbaar belang zijn. Hoe onnavolgbaar kunstig moet al de bouw van een zaadkorrel zijn. [6] Bekijk eens de wonderbaarlijke vorming van de planten. werkelijk. en heb verder geen bewijzen meer nodig. van waaruit je de wonderbaarlijk goed berekende orde in alle dingen en hun uitwerking duidelijk zou zijn geworden. je was je hele leven lang een mens die zich nooit veel heeft beziggehouden met de hogere sferen van de wetenschappen. dat dat het werk is van het stomme en blinde fatum! Broeder. Zo kon je ook nooit tot dat goed gefundeerde inzicht komen. eveneens goden. je geeft me gelijk en daar ben ik blij om. Maar luister nog wat verder naar me. [5] Heb je al eens meegemaakt. dan zul je al een bos met miljoenen eikenbomen krijgen. Maar wat het geloof betreft dat een zekere Jezus de volheid Gods zou bezitten. die luidde: 'God kan niemand zien en daarbij in leven blijven! Deze betekenisvolle tekst zou Mozes vanuit een vuurwolk zijn toegeroepen. dat een huis met alles er op en er aan. Euclides. zoiets is nog nooit gebeurd'. maar toch is het onloochenbaar aanwezig. reikt verder dan mijn kennis en mijn geloof] [11] De leer op zich kan dus heel goed alleen maar van menselijke oorsprong zijn en heeft geen godwezen nodig. waarvan het eenvoudigste al van een dermate wijze constructie getuigt.[4] Kijk. ik moet zeggen dat je een echte theosoof bent! Jouw simpele bewijs met de eikel heeft me meer overtuigd dan alle geleerde frasen. toen hij aan de Godheid die met hem sprak. dat het innerlijk wezen der dingen voor jou verborgen moest blijven. Stop hem in de aarde en al gauw zal er een eikenboom te voorschijn komen. omdat hij morele principes opgesteld en geleerd heeft die bij de algemene natuur van de mensheid passen. en zich alsmaar weer veelvoudig voortplant. Maar dat de uitvinder van die beginselen ook een god zou zijn. hoe kan het dan een hele aarde scheppen? Een aarde waarop we toch ontelbare wonderbaarlijke dingen aantreffen. Ik moet toegeven dat ik nog wel steeds zo half en half aan die Godheid bleef geloven. of een fatum zo'n eikel zo zou kunnen vormen?' [8] Messenhauser zegt: 'Broeder Jellinek. zou een god zijn! De uitvinder van de landbouw gereedschappen. en zo nog meer dan 69 . Maar waar en wie is dit Godwezen? Kan het ooit door een schepsel worden gezien en begrepen? Ik kan me nog goed herinneren. door puur toeval is ontstaan? Je zegt: 'Nee. zeg ik. Over het bovennatuurlijke wezen van een zaadkorrel wil ik het niet eens hebben. dat hij uit de aarde alleen die bestanddelen tot zich neemt die voor hem noodzakelijk zijn. die op het eerste gezicht weliswaar de schijn heeft alleen maar het werk van het toeval te zijn. Daardoor kwam het dan ook. Maar nu komt er iets anders: [9] Een God vol van de hoogste oermacht en wijsheid moet er weliswaar bestaan. moet ik jullie. tengevolge waarvan één enkel zaadkorreltje talloze myriaden van zijn soort bevat? [7] Of neem eens een eikel. Hoe streng en nauwkeurig zij in hun eenmaal vastgestelde vorm gedurende duizenden jaren steeds gelijk voorkomen. Want als iedere grondlegger van juiste leerstellingen een god zou moeten zijn. dat kunnen mijn hart en mijn verstand nooit betwisten. zou al een soort god-vader zijn! De uitvinder van de getallen. waartegen niets is in te brengen. goddelijke berekening. Want wie begrijpt een dergelijke. dat men nooit op het idee zou kunnen komen om te beweren. En dat ligt allemaal wonderbaarlijk in iedere eikel voor onze blikken verborgen. dan zou het op aarde al bijna moeten wemelen van goden. en die zal je dan vele jaren lang een ontelbaar aantal eikels opleveren. Je was bij wijze van spreken al tevreden met de tafels van vermenigvuldiging en je bekommerde je nooit om de 'hogere wiskunde'! Je was steeds een oppervlakkig geleerde en je hebt je weinig om de kern van de wetenschappen bekommerd. eerlijk bekennen dat ik op dat punt een volstrekt ongelovige was en nog ben. Ik ben nu helemaal zeker van de onbelangrijkheid van het fatum.

' [13] Jellinek zegt: 'Ja. zegt Jellinek zachtjes: [3] 'Vrienden. Naar mijn weten heeft hij nooit aanspraak gemaakt op die belachelijke vergoddelijking.' [14] Becher zegt: 'Je hebt volkomen gelijk! Want de Godheid willen doorgronden. dat is een heel hachelijke zaak. een tijdlang voldoende hebben geïnspecteerd en er niets verdachts ontdekken. eindige wezens. zeggen jullie me daarover eens jullie mening. Wat denken jullie daarvan?' [4] Messenhauser zegt: 'Broeder Jellinek. want wat het punt van de Godheid betreft. zo geloof ik ook dat de uitvinder van de beste en eenvoudigste moraal daar ook wel van af had kunnen zien. of waarmee onze aartsvijand Windischgrätz op aarde bezig is. ik ontdek helemaal niets gevaarlijks in deze voorkamer. Vreesachtige helden. het is net of ik nog meer mensenstemmen buiten de deur hoor. [12] Maar het is echt niet de moeite waard veel woorden vuil te maken over datgene. Laten we daarom dit gesprek dat geen enkel nut heeft. waar en wie de eigenlijke Godheid dan wel is. als ontwakend uit een slaap. ben ik meteen van de partij. Als er verder geen gevaar dreigt. Enkele stappen van de deur verwijderd blijven ze staan en kijken naar links en rechts of er ergens iets bijzonders valt te ontdekken. Integendeel. Het waar en wie zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen! Want wanneer wij. Naar mijn mening zou een beetje meer moed ons niet kunnen schaden. De Heer en Robert komen op [1] De drie staan van tafel op en gaan behoedzaam naar de openstaande deur. bevind en waar ook de vierentwintig danseressen op de achtergrond bij elkaar staan. beste broeder Messenhauser. denk ik dat we er zonder aarzelen op afkunnen gaan. zouden we het eerst eindig moeten kunnen maken. [2] Nadat ze de kamer waarin Ik Mij met Robert.tienduizend andere uitvinders van de meest verschillende nuttige zaken. als jij je leger in plaats vanuit je goed bewaakte commandopost. wat hij werkelijk was. maar alleen voor dat. Laten we van tafel opstaan om te zien wat er buiten gaande is. door het voorbeeld van de eikel. Zoals het hele leger van uitvinders van belangrijke dingen nog nooit aanspraak heeft gemaakt op vergoddelijking. wat onze arme vriend Blum betreft. dat er behalve hun woonkamer nog een grotere en veel mooiere kamer is. Hier ontdekken ze.' 55)Op ontdekkingsreis. namelijk. Ik ben van mening dat we ons nu met wat anders moeten bezig houden. en of hij misschien ook binnenkort hiernaartoe zal komen. wat natuurlijk volkomen onmogelijk is. ik zie daar in de hoek een tafel. betekent waarlijk de zee in een notendop willen gieten. want die tijger wens ik eeuwig nooit meer te zien! Maar luister. Want ze durven nog niet helemaal bij de deur te komen. mijn beide vrienden. bevelen had gegeven in het open veld 70 . waarmee we tot nu toe hebben rondgelopen. omdat hij duizend keer wijzer was dan zij! Dat moet ons nu echter niet meer in de war brengen. waar wij hem op gepaste wijze zouden ontvangen!' [15] Jellinek zegt: 'Broeders. dat God eeuwig God blijft en de beperkte mens slechts een mens. Dat is blijkbaar bedoeld om ons over ons geestelijk bestaan betere begrippen en ideeën bij te brengen dan die. ik krijg de indruk dat je een grote bangerik bent! Hoe heb je toch met een dergelijke moed legercommandant kunnen zijn? Nu wordt mij veel duidelijk! Kijk. dan zou ik natuurlijk de eerste zijn. dat het oneindige nooit eindig kan worden. ik ben het volkomen met je eens. Maar bespaar me Windischgrätz. Maar wat ik al eerder opmerkte. beëindigen en over wat anders gaan praten. heb aangetoond. iets van de deur verwijderd. zodat we Jezus niet meer op een belachelijke manier voor een god houden. Eveneens lijkt het mij ook onmogelijk van het oneindige Godwezen meer te weten dan wat ik je eerder. wat tegenwoordig door alle zeer geleerde heren als een uitgemaakte zaak wordt beschouwd. zullen we alle drie bitter weinig van oplossen. het oneindige wezen der Godheid zouden willen begrijpen. Ik geloof dat de huidige mensheid eindelijk eens zou moeten inzien. omdat ze niet weten wie of wat ze daar zouden kunnen tegenkomen. waarop zich een kristallen karaf met heel goed uitziende wijn en enkele uitnodigende stukken brood bevinden. Alleen moet ik tot mijn schande bekennen. Zeker maakten in die tijd kortzichtige en bijgelovige mensen een god van hem. wiens bestaan ik beslist nooit betwijfelen kan. Bijvoorbeeld over wat onze vriend Blum in deze wereld doet. dat ik bij dergelijke ontdekkingstochten altijd het liefst de laatste ben! Want zou er mogelijkerwijs rechtsomkeert gemaakt moeten worden.' [5] Jellinek zegt: 'Maar beste broeder.

dat is heel wat anders! Want ook ik word door een dergelijk voorgevoel geplaagd. toch nooit erg bang geweest voor de dood. maar vermant zich al gauw omdat hij in deze examinator meteen Blum herkent en zegt dan verbaasd: 'O. samen met je twee begeleiders. dat we daar meteen met onverwachte. Blum! Robert! Ja. anders zou je je niet in het gezelschap van onze edele vriend Blum bevinden!' [2] Ik zeg: 'De toekomst zal je alles onthullen wat je nog duister is. ondanks mijn geringe heldenmoed. zeker. Ja. dan zou ik me liever daarginds aan die tafel bevinden dan hier in jullie bevende gezelschap! Wat houdt me eigenlijk hier nog langer tegen? Een goed begin is het halve werk! Dus vooruit maar. mijn beste vriend en broeder Jellinek!' [3] Jellinek zegt: 'O vriend.en lotgenoten zijn het. o.tegenover de vijand. nu jij toch al zo'n heldhaftige Napoleon bent. zie ik voor eeuwig van mijn menszijn af. zou ik je mogen vragen of je je ook nader aan ons bekend wilt maken? Je moet zeker een bijzonder goed mens zijn. Jellinek?' [10] Robert zegt: 'Ja. dat is toch wel sterk! Laat me je omarmen en kussen! Ken je ons werkelijk niet? Messenhauser. O. durven jullie nu nog niet over de drempel te komen?' 11] Messenhauser en Becher zeggen tegelijk: 'Wees duizend maal gegroet. Kom dus. waar ben jij dan toch geweest? Aha. versperren Robert en Ik hem de weg. wie zijn jullie en wat willen jullie hier?' [9] Jellinek deinst bij deze onverwachte ontmoeting wat terug. Maar ga nu ook met Mij mee naar de tafel van de Heer en sterk je eerst. omarmen en kussen hem en begeven zich dan naar de tafel. wees dan zo goed om onze aanvoerder te zijn. wie is daar? Geen stap verder vóór je je. voor sommige vertrekken hebben. Want ware heldenmoed heeft mijn gemoed nooit gekend. Als jij geen engel uit de hemel bent. Kom nu allemaal welgemoed hier en laten we ons daar bij die tafel met goede en vrolijke dingen bezighouden! Broeder Messenhauser en jij. broeder Becher. Maar op het moment dat hij zijn voet over de drempel zet. en mijn hongerige maag een duidelijk verlangen begint kenbaar te maken. Jullie zullen wel zien of mijn gevoel me bedrogen heeft. hebt gelegitimeerd. en zeker naar die tafel waarop voor onze lege magen een rijke zegen ligt!' [12] Bij deze woorden komen ze vol vreugde op Robert af. Robert zegt op zijn gewoonlijk wat barse toon: 'Halt. Het komt mij werkelijk voor. Jullie hebben je echter door een kinderachtige angst laten bekruipen. [7] Jellinek zegt: 'Ja. werkelijk! Jullie. volkomen onbegrijpelijk. Dan zul je veel beter in staat zijn om menige zaak te begrijpen die nu nog een raadsel voor je moet zijn. Het is werkelijk iets heel eigenaardigs. ik ben. ik zal bij je blijven en me heel nadrukkelijk op jou richten. helemaal dezelfden zoals jullie op aarde waren! Ik wist immers allang dat jullie hier mijn gasten zijn. Maar wat waar is. waar. veel 71 . Jellineks heildronk en het antwoord van de Heer [1] Jellinek kijkt Mij vriendelijk en met vaste blik aan en vraagt Me: 'Beste en beminnelijke vriend van onze broeder Blum. wie weet of Wenen dan niet zou hebben gewonnen? Maar nu genoeg hierover. zou het dan niet beter zijn als jij voor mij en Becher eens dapper de voorhoede vormt? Als jij de meeste moed hebt van ons drieën. hoera!' [8] Dan stapt Jellinek moedig op de deur af en wil naar de goed voorziene tafel lopen. Maar ik voel een heel eigenaardige vrees voor dit voorvertrek. als een niet te onderdrukken voorgevoel van grote gebeurtenissen die spoedig en zeker zullen plaatsvinden. Een hemelse wijn. is waar. maar weet je. als we onze voeten over de drempel zetten. grote dingen en gebeurtenissen zullen worden geconfronteerd. mijn vriend. dierbaarste broeder en vriend! Met jou gaan we waarheen je ons ook wilt brengen. En zo is het ook nu. zoals kinderen die bang zijn voor spoken. dat mag een grote geest niet hinderen! Als ik die fles wijn en dat mooie tarwebrood ernaast bekijk. 56)Jellineks hart ontbrandt in liefde voor Roberts vriend. toch heb ik jou nu sinds jij met me hebt gesproken. Ik vraag je omwille van je eigen eer. Jullie wisten echter niet dat jullie je in mijn huis bevinden. jij moet een engel zijn! Weet je. Want hoe graag ik die goede vriend Blum ook mag. wees nu geen lafaard!' [6] Messenhauser zegt: 'Maar beste vriend en broeder. En ik hoop dat dit mijn vreemde gebrek aan moed een beetje bij jou zal verontschuldigen. je stem klinkt wonderbaarlijk vriendelijk! Ieder woord van jou verwarmt mijn hart op een manier zoals ik die nog nooit heb ervaren. mijn lijdens. in levende lijve. Becher en mij. ja.

je neemt me deze vrijpostigheid toch niet kwalijk?' [9] Ik neem de beker heel vriendelijk uit Jellineks hand aan. dat zo vol is van onzelfzuchtige liefde. het is goed toeven in jouw huis. drink deze beker uit op het welzijn van al onze vrienden en vijanden! Ook op het leven van Windischgrätz! Dit blinde werktuig van aardse heersers over de volkeren zal misschien ook nog eens tot beter inzicht komen. ik heb deze vriend van onze Blum als boezemvriend gekozen. namelijk deze beker en bovendien een warm hart dat jou als een hooggeachte vriend begroet. en kom daardoor tot de volledige overtuiging dat jouw vriendschap Mij buitengewoon lief en dierbaar is! Wat praat je over je zonden? Welk mens zou een hart. [11] Ik neem de fles en schenk dezelfde beker vol. hoe dierbaar Mij zijn vriendschap is. Niet waar. neem het aan. Ik zou een slechte vriend zijn. hemelse engelbroeder! Als jouw vriendschap lijkt op deze drank. die zeker een engel bent. Veelbetekenend antwoord van Robert. op onze eeuwige vriendschap!' [12] Jellinek zegt. Jellineks liefdes lijfspreuk [1] Robert. tot tranen bewogen: 'O goddelijke vriend. Maar wat ik heb.. Heer. drinkt eruit en zegt: 'Nee maar. Breng die hier. zoals ik het je aanreik! Het is zeker wel wat vrijpostig van me dat ik het waag om jou. wat ben jij toch lief en goed! O. zolang hij niet eerst uit deze beker heeft gedronken!' [8] Allen stemmen welgemoed in met de wens van Jellinek. dit is werkelijk nog heerlijker dan alle beste wijnen die we ooit op aarde hebben geproefd! Hier. deze beker en mijn hart als onderpand van mijn vriendschap aan te bieden. Want jouw liefde voor Mij bedekt al je aardse zonden! Wat je echter nog hier of daar aan de wereld verschuldigd was. neem deze beker en drink. [2] Messenhauser zegt: 'Inderdaad. de pure Godheid zelf! Want iets goddelijkers van smaak en geest kan de hele oneindigheid onmogelijk nog te bieden hebben! Broeders. Dan zeg Ik: 'Hier. drink eruit en zeg dan tegen Robert: 'Broeder. liefde en wijsheid vond. proeven jullie er ook eens van en zeg dan. hoe graag zou ik het je aanreiken als teken van mijn verering en hoogachting! Maar kijk. Deze reikt Mij met innige vriendschappelijke liefde de beker aan en zegt: 'Goede goddelijk verheven vriend. vriend.' [5] Messenhauser gaat Jellinek meteen met een kristallen beker vol beste wijn tegemoet en zegt: 'O broeder Jellinek. als een met zonden beladen hart kunnen zien? Ik zeg je. als dat zou 72 . want de anderen drinken al op onze goede gezondheid. die over dit huis een standrecht zou kunnen afkondigen?' [4] Ik zeg: 'O nee. dat geef ik je! 0. zet die vrees maar voorgoed op zij! Nu echter naar de tafel. zo bevallen jullie me beter dan voorheen bij onze nietszeggende discussies in die gevangeniscel waar jij. wat een wijn is dat! Broeder Blum. dan ben je geen engel maar... of ik niet volkomen juist heb geoordeeld!' 57)Uitwerking van de hemelse wijn. broeder Jellinek. vol met Mijn eigenlijke lievelingswijn. kon ik maar mijn hart uit mijn lijf scheuren en in jouw borst stoppen! Wel. laten we ons hier inkwartieren! Laten we hier nu meteen voor eeuwig bij elkaar blijven. omdat ik voorheen in jouw weinige woorden zoveel vriendelijkheid.' [6] Jellinek neemt verheugd de beker aan en zegt: 'Beste vrienden. Messenhauser en Becher drinken alle drie uit de beker en verwonderen zich buitengewoon over de ongekende kwaliteit van deze waarlijk hemelse wijn. nog steeds in wanhoop op je doodvonnis zat te wachten! [7] Maar luister. om Mijn nieuwe boezemvriend te laten zien. geef me nu de beker maar!' [13] Jellinek neemt de kristallen beker. dat bij mij het hart op de tong ligt.liever! Maar nu aan tafel en een glaasje op de eeuwige vriendschap met elkaar gedronken! Want ik geloof dat er hier toch zeker geen Windischgrätz of een dergelijk iemand zal zijn. Maar ik heb je nu eenmaal ook met mijn slechte hart lief. voor Mij ben je rein. zou ik hier iets beters hebben. in de provisiekast staat nog een fles. ik weet nog lang niet hoe men met geesten zoals jij moet omgaan. [10] Robert gaat er vlug op af en haalt een echte diamanten fles vol met de kostelijkste wijn en reikt haar Mij zichtbaar ontroerd aan.. een aardse landverrader aan te nemen! Waarlijk. Ik ben wel een heel onreine geest. versmaad het niet deze beker uit de hand van een arme zondaar. als Ik die schuld niet van je af zou nemen en ze niet voor jou zou vereffenen! Drink dan nu. broeder Messenhauser. lieve vriend en broeder. Vraag naar Christus en zijn Godheid. Maar je kunt ervan verzekerd zijn. goud en zilver heb ik niet. En daarom moeten jullie me maar vergeven dat ik van deze goddelijk geurende drank geen druppel wil nemen. maar knijp dan je hemels milde ogen wat toe en denk: Die kerel weet niet beter! Weet je.

meestal toch alleen maar zinnelijke liefde woont?' [14] Jellinek zegt: 'Zeer zeker! Wanneer Gods tederheid niet in de vrouw aanwezig zou zijn. dat maar al te vaak onze harten dermate in beslag nam dat we ondertussen tot een hogere en zuiverder liefde voor God helemaal niet meer in staat waren.. denken jullie dan dat God ook in deze. beste mens. Wel. [13] Luister! Wel is de liefde het enige bewijs voor de Godheid en haar onbetwistbare aanwezigheid.. Maar nu beste vrienden. dat is terwille van het bewijs echt niet nodig. die heeft zeker de hoogste levensvrijheid in zich. dat Hij me spoedig weer zal opzoeken en bij die gelegenheid zullen ook jullie Hem nader leren kennen. Maar hij. omdat deze woorden werkelijk uit je hart en niet uit je verstand kwamen. dat was wel de allergrootste vriend van de mensen! Vriend Blum. aan wiens aardse bestaan helemaal niet valt te twijfelen. Als ik nu echter zo' n machtige liefde voor Christus in mijn hart gewaar word. die door zo veel lichtgelovigen wordt aanvaard? En is Hij het met dat geloof eens of niet?' [10] Robert zegt: 'Ja beste vrienden. omdat hij zeker veel goddelijke liefde in zich heeft. ook in ieder mens. dan zullen jullie alle bijzonderheden wel van Hem zelf vernemen!' [11] Jellinek zegt: 'Vriend Blum. want waarom zou ik hem anders zo intens liefhebben? Daarom houd ik ook zoveel van deze hemelse broeder. [5] Waar zou deze Jezus van destijds. of je met Hem over Zijn Godheid hebt gesproken. vrouwelijk geslacht bestaat. Maar ik kan jullie alvast verzekeren. met het verstand nimmer. dan zal hij bij ons in ieder geval een betere ontvangst krijgen dan wij bij hem op aarde!' [4] Alle drie roepen: 'Bravo. we zouden zelfs willen beweren: Hij is een God! En dat pleit ook het meest voor het aanvaarden van de overigens zeer in het duister gehulde Godheid van Christus. ook al was hij een van onze ergste. zoals wij dat waren en nog zijn. jullie allen ogenblikkelijk ontrouw zou worden! Want ik houd al meer van hem als de meest volmaakte. dat juist Hij mijn eerste werkelijke kennismaking was in deze wereld!' [7] Allen vragen blij verrast: 'Hoezo? Hoe ging dat dan? In welke omgeving vond dat plaats? Wat heeft Hij tegen jou gezegd?! Zeg broeder. had jij tot nu toe nog nooit de gelegenheid om hier over deze merkwaardige man iets naders te weten te komen?' [6] Robert zegt: 'Dierbaarste vrienden. Heb ik gelijk of niet?' [12] Robert zegt: 'Volkomen! Alleen met het hart kan men God begrijpen. want ze weten niet wat ze doen!'. dat heb je echt mooi en waardig gezegd. maar we weten ook dat er een teder. omdat we nu nog heel wat anders te doen hebben. aardse vijanden!' [3] Robert zegt: 'Vriend Messenhauser.kunnen. Ik zeg zelfs: Mocht Windischgrätz nu hier komen als een noodlijdende geest.' [9] Jellinek zegt: 'Maar je kunt ons toch nog wel zeggen. Wie nog wraakgevoelens in zichzelf bespeurt. daar valt niet aan te twijfelen. daar hebben we zeker heel veel over gesproken. en moet wel God zijn. Als Hij echter komen zal. waarlijk. zullen we dit uitstellen tot een gunstiger gelegenheid. wie zou haar dan kunnen liefhebben? Maar dat deze liefde desondanks ook kan ontaarden. zich nu in deze geestenwereld toch bevinden? Waarlijk. Want ik heb eens een zinspreuk gelezen die luidde: 'God is liefde! Wanneer je hart ooit door een machtige liefde wordt gegrepen. zo is het goed! Om een echt Christen te zijn moet men vanuit zijn diepste wezen kwaad met goed kunnen vergelden. Ja. iets anders! Omdat we nu toch met het thema liefde bezig zijn. vertel ons daar eens wat over!' [8] Robert zegt: 'Beste vrienden. Zou er zo nu en dan een arme zondaar verschijnen. is nog lang geen volmaakte geest. En ik moet er de voor jullie trouwens nog nauwelijks te begrijpen waarheid aan toevoegen: Christus is de enige ware God van eeuwigheid! Hij is de Schepper van alle hemelen en alle werelden! Meer kan ik jullie nu niet zeggen. die net als eens de grootste en wijste leraar van de joden aan de galg nog kan zeggen: 'Heer vergeef het hun. denk dan: God is in deze liefde!' Kijk. maar wel echter terwille van mijn hart. als hij ook werkelijk God is! Om het hoe wil ik me helemaal niet bekommeren. ik kan jullie op mijn woord verzekeren. deze spreuk is mijn barometer voor de aanwezigheid van God. dan zullen we hem opnemen en hier een goede tijd bezorgen. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik als hij nu zou komen en mij zou wenken hem te volgen. kunnen we dit er gemakkelijk bij laten aansluiten. dan van alle mensen op aarde bij elkaar. Hoeveel te meer zal ik hem dan liefhebben. dan zegt me juist deze liefde: Christus is.' [15] Robert zegt: 'Wanneer bij wijze van proef hier verscheidene 73 .

maar daar kan ik toch naar eer en geweten tegenover stellen. je hebt hier weliswaar een van mijn zwakke plekken geraakt.' [17] Robert zegt: 'Broeder. stap dan maar op met je dansende schoonheden! Maar zonder Christus zouden een paar van zulke weelderige dames natuurlijk meer warmte in mijn borst teweegbrengen. Maar ik was nooit in staat daarvoor een redelijke verklaring te vinden.buitengewoon mooie vrouwen in de prachtigste balletkleding zouden optreden en ons met de grootste vriendelijkheid zouden bejegenen. Maar nog voor ze de eerste dansjes gedaan hebben. en wel in de persoon van Christus. Zeg eens. dat de zogenaamde balletdanseressen voor jou steeds het meest gevaarlijk waren!' [16] Jellinek zegt: 'Broeder. dat je het ons niet kwalijk neemt als we door onze hier merkwaardig weelderige gestalte enigszins gevaarlijk zouden kunnen worden! Mocht je dat van te voren aan zien komen. dan wanneer er geen zijn. dat ik ondanks al mijn zwakheden. dan zou het ons allen liever zijn.' 58)Toets voor Roberts vrienden met betrekking tot hun liefde voor de vrouw. De liefde voor de vrouwen kan alleen dan de liefde tot God afzwakken. zou je er een paar willen zien?' [18] Jellinek zegt: 'Als je hier ook dergelijke geesten hebt. mijn dierbaren. ik kan er niets aan doen. Maar nu gaat mij heel duidelijk een licht op. komen ze vlug naar het lichte voorste gedeelte van de kamer. maar alleen goeds en prijzenswaardigs bewerkstelligen!' [4] Als de danseressen deze verzekering hebben gekregen. vooral jij Jellinek. Maar. wat jullie nu zeggen doet mijn hart deugd. maar bij het zien van zo'n voorstelling heb ik altijd hetzelfde gevoel! Ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik daar nooit echt plezier aan heb beleefd. niet de geringste schade zullen toebrengen. ik werd daarbij steeds vervuld van een zeker gevoel van weemoed en verliet dan heel zonderling gestemd het theater. aanwezig is. en dat verheugt me meer dan al deze danskunstvoorstellingen. die zich weer bij de drie vrienden heeft gevoegd. dat je ons niet voor die nieuwe gasten zou laten optreden. broeder. Kom dus naar voren en maak voor die drie gasten wat galante bewegingen. Goede beantwoording door Jellinek en Messenhauser [1] Na deze woorden van Jellinek gaat Robert meteen naar het bekende achterste gedeelte van de kamer.000 balletdanseressen ter plekke kan laren zitten of dansen! Want de liefde tot God zal toch wel een beetje sterker zijn dan de liefde voor een knappe danseres. en die gasten jullie.. 74 . welk nut kan men met deze kunst ooit beogen? Volgens mij niet het allerminste! Alle andere kunsten. maar daarnaast ook de ernstige maar vooral bovenmatig goede Godmens Jezus zou verschijnen. de muziek. Ik dacht op aarde vaak na over dat eigenaardige gebeuren in mijn gemoed. zeg me eens. Want mijn beste vriend daar en ook ik. Robert. vraagt meteen aan Jellinek: 'Wel broeder. De oorzaak ligt in het volslagen nutteloze van dit gedoe met armen en benen. doe je best en doe dit huis geen schande aan!' [2] De danseressen doen meteen wat Robert van hen verlangt. Maar jullie allen hoeven niets te vrezen. waar de vierentwintig danseressen zich nu achter een gordijn bevinden. als men ofwel niet aan een God gelooft. Integendeel. zodat men haar ziet. laat ze dan maar zien. hoe bevallen je onze huisdanseressen? Heb je op aarde ooit iets volmaakters op dit gebied gezien?' [5] Jellinek bekijkt de danseressen met grote aandacht en zegt daarop met een diepe zucht: 'Ach broeder. het is tijd voor jullie.' [3] Robert zegt: 'Lieve zusters. Daar aangekomen schuift hij het gordijn open en zegt tot de rustig daar vertoevende danseressen: 'Welnu. zegt de eerste tegen Robert: 'Alleen vragen we je wel. dan wel genoodzaakt wordt te geloven in een God. zodat we aan ons zelf kunnen ervaren in hoeverre ze voor ons gevaarlijk zouden kunnen worden.. Want het zou ons allen echt spijten als we kwaad zouden aanrichten.en beeldhouwkunst. die ergens in een hostie zou zitten! Maar wanneer de Godheid werkelijk. zullen ervoor zorgen dat jullie die gasten. Treedt dus maar dapper en onverschrokken op. want jullie zullen door je dans bij die drie gasten niets slechts of gevaarlijks. haar in die hoedanigheid erkent en zelfs met haar kan spreken. want ik maak daaruit op dat jullie een goede en zuivere instelling hebben. en beginnen dadelijk allervriendelijkst hun kunst door allerlei sierlijke bewegingen te vertonen. omdat we nu heel graag werkelijk iets goeds willen doen. de dichtkunst en de schilder. hoe zou je hart daar dan op reageren? Want ik weet. toch voor één echt haar van Christus 10.

hoe jullie dit spektakel is bevallen?' [9] Beiden zeggen: 'Nou. zodat zijn geestelijke 75 . Messenhauser en Becher. En blindelings vertrap je je eigen hart met voeten. en zodoende niet zelden een ruw mens tot een zachtmoedig en gevoelig mens opvoeden. De natuur van bijna iedere man wordt na een dergelijke uitvoering steeds veel zinnelijker en begeriger. Dus kan ik jou. en een ware liefde in zijn hart opwekken. Had ik dan geen gelijk wanneer ik zo dacht? Nu ik hier net zo denk. En als het me mogelijk zou zijn hen vanuit hun lage positie te verheffen tot ware mensen. Want hier in het rijk van de geesten heiligt altijd het bereikte goede doel ieder middel waardoor dit doel enkel en alleen bereikt kon worden. moet je je maar eens afvragen of volgens jou deze danseressen. De mammon van de wereld is nu je god. [6] Ik denk dat deze aangevoerde reden van mijn onbehagen alleszins de aandacht verdient. ze hebben mijn nu heilig geworden liefde alleen maar versterkt! Want kijk. Hier doet de uitvoering van deze dans niets ter zake. helemaal niet slecht! Maar het geheel komt ons toch wel wat komisch voor. Ook al laten we deze danskunst een nog zo'n. [3] Ik wil je deze weliswaar wat jezuïetachtig klinkende grondregel vooraf eerst op aardse wijze toelichten.. nu ook eens.. nou. als een gevallen engel zag! [7] Hoe vaak zei ik dan bij mezelf: Wat zou jij voor mijn hart kunnen betekenen! Maar als gevallen engel besef je nooit de waarde van een hart dat jou zo graag uit het slijk waarin je gezonken bent weer zou willen verheffen tot werkelijke engel. zuivere en waardige richting inslaan. dan zou ik daar mijn halve leven voor geven! Maar genoeg hierover! Zeggen jullie twee. En wel. vriend Blum. waarmee je slechts de brutaalste ontucht prikkelt. die mijn woorden zichtbaar ontroerd heeft aangehoord. dat ik zo'n welgevormde danseres als door een magische toneelkijker. dat gelach zouden we wel eens willen horen! Maar zeg nu eens. Maar hier in het rijk van de geesten doen zulke dwalingen van het menselijk streven wel een beetje eigenaardig aan! Stel je voor. dat maakt niets uit als daarmee maar een in ieder opzicht nobel en goed doel wordt bereikt. Ik moet je eerlijk bekennen dat Ik bij zulke gelegenheden veel minder Mijn aandacht vestig op het middel dan op het beoogde doel. is ze echter weer van oneindige waarde. de volle verzekering geven dat al deze vierentwintig kunstenaressen met inbegrip van hun achtenveertig mooie voetjes niet de minste afbreuk hebben gedaan aan mijn liefde voor Jezus! Integendeel. De eigenlijke bron van mijn gevoelens na zulke kunstuitingen was waarschijnlijk hoofdzakelijk de gedachte. Op aarde zijn dergelijke excentriciteiten van menselijke domheid heel verdraaglijk. Want het middel op zich kan vaak nog zo vreemd lijken. maar met betrekking tot het alleen daardoor te bereiken nobele doel. ik heb nu oprecht medelijden met deze arme gevallen engelen. hoewel hij niet de eigenlijke bron was van de neerslachtigheid die me steeds overviel na zulke voorstellingen. die nu gelukkig hun uitvoering hebben beëindigd. dat we nu weer naar de aarde zouden terugkeren en daar onze vrienden konden vertellen.kunnen in hun zuivere en waardige vorm voor het menselijk gemoed van wezenlijk nut zijn. zo. dat we zojuist een hemels ballet hadden bijgewoond! Nou. Wat kunnen je de harten schelen waarin jouw betoverende voeten bij iedere stap giftige pijlen hebben geslingerd?' [8] Zulke gedachten droeg ik steeds met me mee en stemden mijn ziel heel vreemd triest. hoe je eigenlijk op het krankzinnige idee bent gekomen om er in het rijk van de geesten een soort harem van een paar dozijn balletdanseressen van het zuiverste water op na te houden? Heb je ze dan formeel in dienst genomen? Of is dat misschien de hemel van de nieuw-katholieken? Kom. toch zullen door haar meestal slechts onzuivere gevoelens in een ziel worden opgewekt. omdat ze het hart kalmeren en veredelen. voor mij ooit gevaarlijk konden worden? Voor mij zijn ze in deze situatie wel het allerminst gevaarlijk en evenmin voor mijn allerbeste vriend hier. 59)De Heer over het vaak verkeerd gebruikte gezegde: 'het doel heiligt de middelen' [1] Jellinek wendt zich nu ook tot Mij en vraagt hoe Mij die zonderlinge kunstuiting is bevallen? [2] Ik zeg tegen hem: 'Beste vriend. ga nou toch gauw met je nieuw-katholieke engeltjes! Breng ons liever nog zo'n fles van die laatste wijn! Daarvan is één druppel meer waard dan al die achtenveertig voetjes bij elkaar!' Robert glimlacht daarop en haalt de tweede fles.

zullen we nu zien aan de hand van verschillende voorbeelden: [4] Kijk. die alleen voor zijn plezier de mensen hun tanden zou uitslaan of trekken? Heel anders ligt de zaak in handen van een echte tandarts. doodslag is een van de zwaarste zonden die een mens aan zijn naaste kan begaan. Maar wanneer je een slechte tand hebt die veel pijn veroorzaakt. een van de grootste zonden. [7] Wat geldt bij deze drie voorbeelden. goede vrienden. Dus daarom maar verder! [6] Kijk.inhoud je des te duidelijker wordt. Een booswicht die vermoedt dat de vader veel geld bij zich draagt. ook zonde? O nee! Reeds het gezonde verstand zegt je: Doodslag is op zich en als middel tot het bereiken van een slecht doel een van de grootste zonden. zoals gezegd. het middel op zich. Want zonder hem zou zijn vader zeker aan koudvuur gestorven zijn. die jou met zijn vuist een tand uitsloeg? Je zou die woesteling voor het gerecht dagen en geen gering smartegeld van hem eisen. Kijk. grijpt de vader bij de keel en wil hem wurgen. Robert onderricht ze: 'zoek het licht in jezelf'. bij deze arme danseressen wel een oogje dicht moeten doen. is hij even heilig als het doel zelf. Maar hier zijn we volkomen arm van geest en we hebben niets anders dan wat jullie grote _goedheid ons doet toekomen. Daarom kunnen we ook voor jullie grote goedheid niets 76 . als het zo ligt. rechtvaardig en door het bereikte doel geheiligd! [8] En zo zul jij. jullie zijn veel te goed en te welwillend voor ons! Want onze onwaardige kunst is wel de minste van alle kunsten om van geesten zoals jullie ook maar de geringste waardering te verdienen. zou zonder meer een gruwel zijn. deze grondregel luidt kort gezegd als volgt: Het goede doel heiligt ieder middel waardoor het zo mogelijk bereikt kan worden. wanneer hij het enige doeltreffende middel blijkt te zijn. In het bijzonder. zeker uiterst dankbaar tonen. als we ons nog op aarde in ons lichaam zouden bevinden. En dit is ook werkelijk bereikt. grijpt meteen naar zijn geweer en doodt de roofmoordenaar! Kijk. Wat zou de goede. ga je zelf naar een tandarts en betaalt hem graag voor het uittrekken van die slechte tand. Zeg eens. Je kunt onmogelijk ontkennen. De zoon ziet het grote gevaar waarin zijn vader verkeert. die zijn vader puur uit woede of boosaardigheid zijn voet met een scherpe bijl zou afhakken? Deze zoon zou die booswicht grijpen en hem levenslang tuchtigen! En toch zou zijn vader bij deze 'spoedoperatie' heel wat minder geleden hebben. die bij zijn werk het ongeluk had een been zodanig te breken. beste vriend. Laten we echter verder gaan! [5] Wat zou jij met iemand doen. Of deze grondregel echter ook juist is. Gevaar van het puur uiterlijke onderzoek [1] Na deze uitnodiging buigen de danseressen heel eerbiedig en de drie eersten zeggen: '0. geldt ook voor iedere handeling die een mens of geest maar in staat is te verrichten. Wanneer ze na wijs overleg het enige werkzame middel tot het bereiken van een goed doel blijkt te zijn. dat hij alleen door een deskundige operatie weer genezen kan worden. dan zeker! Kom maar hier jullie hartjes. of zullen we hen daarvoor misschien ook een glaasje laten proeven van deze tweede fles?' [9] Jellinek zegt: 'O. zouden zulke hartelijke en goede mensen grote invloed op ons kunnen uitoefenen. Is echter de doodslag die de zoon beging aan de moordenaar die zijn vader wilde wurgen. dan wanneer de operatie nu aan een toch al uiterst pijnlijke voet door een dokter moet worden uitgevoerd. Wie zou er een tandentrekker kunnen waarderen. dat hier het op zich akelige middel door het bereikte doel wordt geheiligd. zoals je weldra zult inzien. beste. Luister dus naar Mij! Zie. En de zoon zal zich tegenover de kundige chirurg die zijn geliefde vader het leven redde. springt opeens uit het struikgewas naar voren. omdat hij door zijn vaak heel pijnlijke operatie een goed doel bereikt. zonder samenhang met het daardoor te bereiken doel. Maar zoals hier. En zodoende kunnen we helemaal niet begrijpen waarom jullie zo goed kunnen zijn voor ons arme zondaressen? Waarlijk. moeten we daarom wrok koesteren tegen deze danseressen. Maar met betrekking tot het goede doel is het een zegen. doodslag is. Er wandelt een vader met zijn zoon door een bos. zijn vader boven alles liefhebbende zoon wel doen met iemand. Want ze dansten om een meervoudig goed doel te bereiken. dan is ze ook goed. jullie zullen ook een goede dag hebben!' 60)De danseressen verlangen opheldering over God. een zoon op aarde heeft een vader. omdat deze dan pijlsnel aan een gezonde voet zou zijn uitgevoerd. in verband met het goede doel.

anders terug doen dan jullie uit het diepst van ons hart achten en liefhebben! Als we jullie zo mogen benaderen. En toch wordt er weer beweerd: Zoon en Vader zijn volkomen één! Met de Heilige Geest weet men eigenlijk helemaal niet waar men aan toe is. We kenden God niet. wij alle vijf verlangen niets anders van jullie dan alleen je liefde. want het inwilligen daarvan is voor ons belangrijker dan deze wijn. dan hebben jullie een vreemd eigendom in je. Maar dan gebeurt 77 . Hij treedt naar buiten onder de natuurgeesten ofwel de eigenlijke natuurziel van ieder mens. helderheid en duidelijkheid is. Is hij meer of minder dan de Vader of de Zoon? Hij zou uit beiden voortkomen en wordt als een duif boven beiden uitgebeeld! Dan zijn er nog die miljarden hosties. God zou uit drie personen bestaan. wijze en almachtige God ons dit bestaan hebben gegeven! [5] Wanneer jullie. bespeurt daar het goede zaad en is daarover zeer verheugd. In dit licht zullen jullie heel spoedig vanzelf in je vinden. neem maar rustig deze wijn en drink ervan. Dat kan jullie wel uiterlijk een tijdelijk voordeel geven. maar de innerlijke geest merkt zoiets al gauw. wat dit allereerste punt van menselijk weten en geloven betreft. En nu hoop ik dat jullie goed beseffen wat wij van jullie wensen te ontvangen.' [7] Terwijl hij een beker met de beste wijn aanreikt. maar in jezelf. lieve vrienden. welke geest dan ook een heilige vlam vol licht. biechten en ter communie gaan heeft ons geen haar dichter bij het werkelijk kennen van God gebracht. Want de geest van deze wijn is niet zoals de geest van de aardse wijn. bevinden we ons nu nog. en kennen Hem nog steeds niet. [4] Wel waren we zogenaamde roomse christenen en deden uiterlijk mee met alles wat deze kerk aan regels voorschreef. Maar al ons vasten. stierven we allemaal zo ongeveer in de loop van tien à vijftien jaar en vonden elkaar hier als bij toeval weer terug. En toch kan alleen een boven alles goede. hier als volkomen blinden aangekomen. Maar in dezelfde toestand als waarin we deze ernstige wereld binnengingen. laat ons dan maar weer verder trekken en onze aardse zonden betreuren!' [2] Jellinek zegt: 'Ik vraag jullie. wier geaardheid stoffelijk is. dan zouden jullie ons een grote vreugde bereiden. die ieder voor zich volkomen God zou zijn. maar zoek haar vervulling niet buiten je. zegt Robert: 'Beste zusters. dan willen we dolgraag blij met jullie zijn. Zoals we hier zijn. Zo hangt bijvoorbeeld God de Zoon sterk af van God de Vader en mag slechts datgene doen en onderrichten wat de Vader wil. wees nu vooral niet zo roomskatholiek! Waar is dan die God. dan zal ze je van eeuwig nut zijn! Als wij haar aan jullie geven. die jullie ons graag willen geven. [9] Want zie. komen ze allervriendelijkst naar ons toe en zeggen: 'Wij zijn jullie dienaressen! Jullie goede en nobele wil zal voor ons als heilige wet gelden! Eén verzoek willen we nog graag aan jullie voorleggen: We hebben in die domme wereld weinig mogelijkheden gezocht om het hoogste. goddelijke Wezen werkelijk te leren kennen en zijn daardoor. het niet beneden jullie waardigheid achten om ook ons arme schepselen bij gelegenheid een wat betere voorstelling van God te geven. Hij brengt dan in deze geesten wel een revolutie teweeg en dwingt hen hier en daar om die leer aan te nemen. Maar de geest in deze wijn heet geest van eeuwige. zuiverste liefde in God. wat toch kennelijk tot drie Goden zou moeten leiden! Maar deze drie Goden zouden toch geen drie Goden. die de liefde voor een misdaad zou houden? Hoe zouden wij jullie kunnen verachten. Maar zou onze misschien te weinig zuivere liefde jullie niet aangenaam zijn. waarin volgens Paulus geesten van ontucht en hoererij wonen. waarvan ieder eveneens volkomen God zou zijn! Kan een mens nu daaruit ooit tot een duidelijk inzicht komen over het wezen van God? Heb daarom geen hekel aan ons verzoek. omdat jullie ons liefhebben? Kom dus allen maar hier en drink van deze ware levenswijn! Wees niet bang voor ons. lieve meisjes. in naam van God de Heer en Schepper van de oneindigheid. wat jullie van ons zouden willen ontvangen. dat juist deze voorstelling van God ons ieder werkelijk Godsbegrip ontnam. namelijk niets anders dan jullie zuivere liefde en vriendschap!' [3] Als de danseressen dit van Jellinek vernemen. [8] Jullie wens is weliswaar verheven en geen engel kan er een tekortkoming aan ontdekken. maar het zou je innerlijk mettertijd een niet gemakkelijk te herstellen schade toebrengen. een alleen uiterlijke leer kan zich om te beginnen ook alleen maar aan de uiterlijke geesten bekend maken. [6] Men heeft ons in de wereld de Godheid steeds op zo'n manier afgeschilderd. maar slechts één God zijn! Ieder van de drie Goden heeft wel zijn eigen taak.

waagde het eens zijn innerlijke woonstede te verlaten. dat is te veel opeens! Je weet dat ik jou altijd voor een 78 . Je hebt ons datgene waar wij vaak een vaag vermoeden van hadden. Salomo. Want in zo iemand heeft satan dan zijn troon opgericht en de eigenlijke heer van het leven in de mens tot slaaf gemaakt van helse begeerten en instincten! [10] Houd daarom altijd goed voor ogen. dat je niet te gretig een onderwijzing van buiten af zonder meer aanneemt. die er vrij kon binnentrekken. Terwijl de eigenlijke levensgeest van de mens het uiterlijke zaad beziet en zich buiten zijn kamer te midden van zijn natuurgeesten verheugt over een rijke oogst. Maar omdat hij van al zijn eigendommen beroofd. duidelijk voor ogen gesteld. Heer en God. dan willen wij allen deze beker van deemoed tot op de laatste druppel in ons opnemen. jij bent waarachtig ingewijd in het diepste wezen van het mensenleven.er meestal een ongeluk. zal hij zeker alles in zichzelf vinden wat hij nu van buitenaf zou willen ontvangen. Want zijn innerlijke geest. tenslotte de huur niet kan voldoen. ja heel vaak onmogelijk te maken. als medebewoner in het huis van een andere eigenaar. die zich sterk genoeg voelde. Strijd tegen onzuivere natuurgeesten in de mens. Als de geest dan door zijn groei al zijn uiterlijke natuurgeesten zal doordringen zonder zijn oorspronkelijke levenszetel te verlaten. nog meer: Mensen die door woord en daad onmiskenbare sporen van een hogere verlichting lieten blijken. ontucht en afgoderij! Zo verried ook Judas zijn Meester. probeert hij aanvankelijk een nieuwe plek temidden van de beste natuurgeesten van zijn ziel te verwerven. En dat is dan ook zoveel als de geestelijke dood van de mens. [11] Daarom. [4] Jellinek is. Ja. Wanneer de ware geest dan echter zijn levenszetel verliest. dan moeten we daar verder niets meer van hebben! Destijds waren zulke verschijnselen voor ons een onoplosbaar raadsel. wier geest de hoogst mogelijke ontwikkeling had. innerlijke levensgeest zich dan met de meest onzuivere natuurgeesten verbinden en met hen samen onder hetzelfde juk aan het schandtouw van de zonde te trekken. dachten we bij onszelf. om deze volgens zijn wijsheid te ordenen. Geef ons nu die wijn des levens. Zulke mensen kwamen soms bij ons en deden ons voorstellen voor de meest verfoeilijke genoegens. Want nu weten we pas waar al dat kwaad vandaan komt. Daardoor lokte hij zijn eigenlijke levensgeest uit zijn innerlijke woning en opende deze voor de satan. verzamelen zich de meest boze en onzuivere natuurgeesten die nog in de ziel aanwezig waren. drink nu deze wijn. En deze zal jullie geest sterken en doen groeien. Het gevolg daarvan is al zo bekend.' [3] Robert reikt hun nu de beker aan. Mensen die met name op het gebied van de religie een reputatie van heiligheid hadden en door iedereen werden geëerd en geprezen. dat maar al te vlug omgebouwd werd tot woning van allerlei ondeugden. zich naar buiten te begeven onder zijn natuurgeesten. De allerhoogste [1] De danseressen zeggen: 'O. neemt de eigenlijke heer des huizes hem alles af wat hij nog bezat en maakt hem bovendien tot gevangene of zelfs tot slaaf van zijn heerszucht! In deze toestand moet de ware. om in de kamer van de ware geest binnen te dringen en deze dan de terugkeer te versperren. Want deze dient tot niets als de geest haar niet in de allergrootste deemoed opneemt en onmiddellijk zijn hele leven er volkomen naar richt. Maar omdat hij dat deed vóór het bereiken van zijn volledige rijpheid. omdat hij de leer van het heil slechts opnam in zijn uiterlijke geesten. Israëls meest wijze koning. Heel goed hebben we je begrepen. wat voor iedere geest zeker een heel zware opgave is. als dat de gevolgen zijn van een zo voortreffelijke christelijke deugd. Hoe zullen we je daar ooit genoeg voor kunnen danken? [2] Hoe vaak hebben we op aarde mensen gezien. Nee. zij drinken eruit en worden daardoor vervuld met een grote vreugde. evenals Messenhauser en Becher hoogst verbaasd over Roberts wijsheid en zegt na een poosje: 'Broeder. nu echter is ons dat allemaal duidelijk. Kijk. De trap naar de volmaaktheid. wijze vriend. Hebben jullie mij goed begrepen?' 61)Het begrip van de danseressen. hij woont daar bij hen. dat ik het jullie niet opnieuw behoef te vertellen. die hun zetel hebben in het verstand en van daaruit in allerlei verlangens. Deze zal in jullie de juiste liefde tot God opwekken. die altijd van binnen uit en nooit van buiten naar binnen moet plaatshebben. werd hij door zijn onzuivere natuurgeesten gevangen en niet meer toegelaten in zijn huis. viel ondanks zijn wijsheid.

Onze en vooral jullie geesten bevinden zich gelukkig in hun juiste levenswoning. dat niemand van ons iets op een van de anderen voor heeft. gezegd. dan wel op het goede doel moet letten. zo'n uiterlijke aantrekking werd hier dan ook door deze danseressen bewerkstelligd. en heeft dit toen vlug weer zijn eigen woning betrokken?' [6] Robert zegt: 'Ja. maar in een zodanige waar nooit licht en levenswarmte binnenkomt. Ze zijn het moeilijkst van deze levenswoning weg te krijgen omdat ze. [9] Maar toch zijn er nog zoveel natuurgeesten als belegeraars om de echte woning van jullie geest gebleven. heel belangrijk karwei te doen dat in de eerste plaats in orde gebracht moet worden. meestal van zinnelijke liefde afkomstig zijn. wat zij en ook wij nog niet zijn! [12] Ik ben slechts één trede verder op de trap dan jullie. Jullie ontdekten toen ook meteen een openstaande deur en deze tafel met de levenswijn. En kijk. maar al te sterk aan het leven vasthouden. goede doel voor je! En daarom meen ik althans. uiterst beperkte gezichtskring uitbreiden. dat we nooit in staat zullen zijn hem in te halen. Daarom heeft ook voorheen mijn verheven vriend tegen jou.zeer wijs man hield. hoef ik jullie nauwelijks nader toe te lichten. broeder Jellinek. dat onze huidige verschillen zo weggewerkt worden. opdat zij worden. beste broeder. Maar dat doet er niet toe. broeder Jellinek. Waarom. Hun grootste angst is het leven te verliezen. anders zouden jullie je niet in deze woning bevinden. Nu heb je het duidelijk belichte. Maar toch heb je nog wat te oppervlakkig in jezelf gekeken. [11] Dat echter deze danseressen nog geen zuivere engelen zijn omdat door hen voor jullie een goed doel werd bereikt. [5] Het begint me nu ook een beetje duidelijk te worden waarom deze danseressen voor ons gedanst hebben. Maar we willen alles doen. als geen andere soort van natuurgeesten. En daarom zal het ook gemakkelijk kunnen gebeuren. En zie. bijna heb je de zaak waarheidsgetrouw weergegeven. En jullie ware ik is daardoor veel vrijer en helderder geworden. dat zal jullie bij een nadere kennismaking met hem voldoende duidelijk worden. Maar dat je werkelijk zo'n diepe wijsheid bezit. Alleen door buitengewone hulp van boven werden de belegeraars van jullie geest naar buiten getrokken. Daar echter deze geesten. dat je hier niet zo zeer op het middel. zodat ze zich nauwelijks konden bewegen en niet door deze natuurgeesten konden heen kijken.' 79 . [8] Jullie geesten werden alleen te veel door de natuurgeesten belegerd. die steeds het hardnekkigst de ware geest belegeren en hem in hun sferen willen lokken. Want je hebt ook bij mij daardoor een lichtje doen opgaan. Maar de trap naar onze eeuwige bestemming is een oneindige. toen je dat dansen hier wel wat eigenaardig vond. en dat is ook mijn enige voordeel. Want. zodat ik nu de dingen en verschijnselen heel anders begin te beoordelen dan vroeger. dat je ook niets meer tegen het middel zult inbrengen. [13] Maar nu hebben we nog een ander. Met uitzondering van die vriend en broeder naast je. daar wij ons anders in dit huis niet vrij zouden kunnen bewegen. Daardoor konden jullie je voorheen in dat vertrek ook nauwelijks bewegen en nog minder ergens iets zien. bij ons is juist het omgekeerde het geval. [10] Deze hardnekkige natuurgeesten kunnen slechts door een buitengewone aantrekkingskracht van buiten af wat meer worden weggetrokken van de woning van de eigenlijke geest. dat je hetgeen je nu hebt gesproken niet van jezelf hebt. dat door hun nog grote aantal jullie geest niet volkomen helder kon zien. dat hun zoveel Zoet genot biedt. daarvan had ik niet het minste vermoeden! Maar onwillekeurig komt het me toch voor. die ons allen zo verschrikkelijk ver vooruit is. maar als door een lichte nevel moest kijken. jullie geest kon ook meteen uit zichzelf meer licht ontwikkelen en daardoor zijn vroegere. Hebben ze daardoor misschien onze onreine geesten uit de door hen bezette woning van ons ware 'ik' gelokt. hoe heb je zo over jezelf en over ons allen kunnen denken? [7] Ik zeg je. bij welke gelegenheid deze ware geest dan zijn territorium weer wat kan uitbreiden en daardoor vrijer en meer verlicht kan worden. ja. hebben ze ook in zeker opzicht de grootste gelijkenis met de ware geest van zuivere liefde van God in onze harten.

zoiets had ik in de buurt van dit huis niet verwacht! Daar zie je in een keer alle afschuwelijkheden van de smerigste. kan hij zich er ondertussen mee troosten dat wij deze uitgekookte schurk en spitsboef 80 . wie zijn dat?' [8] Robert zegt: 'Mijn arme. wees daar maar niet bang voor! Ze zien er in wezen niet zo uit als ze jullie op het eerste gezicht toeschijnen. waaraan alleen onze wijze en milde vorsten schuldig zijn. Anders zouden we hem hier wel eens onze curieuze dank betuigd hebben voor zijn oppercommando in Wenen! Maar omdat we voor een stevige handdruk te zwak zijn. wat we hier in dit vuile stinkende geestenrijk al voor fraaie ervaringen hebben opgedaan! Het is waar. beste broeder. dat is de zogenaamde eigenlijke heer des huizes. wat er op dit gebied in het geestenrijk verschrikkelijk is en nauwelijks te geloven. Omdat het toch ook veelal onze schuld was dat ze door onze redevoeringen en wetten zo ver zijn gekomen. dan zal er met Gods hulp ook wel wat anders met hen te beginnen zijn. heidense mythologie. we hebben het met de vrouwen wat al te bont gemaakt. waar je ook kijkt. Wanneer ze van het tegendeel overtuigd zullen zijn. [4] Daarom zullen we hen dan ook binnenlaten en volgens de wil van de Heer bewerken. het zijn allerlei Weense individuen die in de noodlottige oktoberdagen als strijders voor de aardse vrijheid zijn gevallen door de wapens van de soldaten van de keizer. dat jullie niet meer in staat zijn Messenhauser. of ze deinzen huiverend terug. Want weet wel. Becher en Jellinek te herkennen?' [9] Sommigen schreeuwen: 'Wel sakkerloot! Wat?! Zijn dat die drie aartsschoften? Nou. we zijn hier bijna allemaal aangestoken! Dat is toch verduiveld beroerd. zieke vrienden. Ik volg hen meteen met Jellinek aan Mijn zijde naar de tuin. Maar die andere drie kennen we niet. of maak een eind aan dit ellendige zwijneleven! Dat is ons om het even! Is dat niet echt om duivels van te worden?! Stel je voor. waar de bekende Weners zich nog bevinden met hun afgematte deernen en verkrachte dochters. zijn jullie dan zo blind. is het nu ook vooral onze plicht hen op een betere weg te brengen. in Gods naam. Jellinek neemt het woord en zegt: 'Maar broeders. Die ene kennen we al. we gaan naar hen toe in naam van de Heer!' [5] Robert gaat nu met Messenhauser en Becher naar buiten de tuin in. Dat ze jullie zo afschrikwekkend voorkomen komt. doe de deur van je huis toch op slot. schreeuwen ze bijna allemaal tegelijk: 'Miserabel. [6] Als Robert hun vraagt hoe het met hen gaat. Mochten zich onder hen ook nog enkelen bevinden die zich niet willen laten overtuigen. zullen ze jullie ook meteen wat menselijker voorkomen. omdat ze vanuit de Weense tijd nog menen. waar we deze menigte in een zichtbaar onbehaaglijke toestand aantreffen. wie jouw begeleiders zijn. plastisch en daadwerkelijk bij elkaar! Ik smeek je. ellendig en slecht! Help ons. Worden ze echter van het tegendeel overtuigd. een echt zeldzame man Gods. Robert moedigt hen aan om het huis binnen te treden [1] Robert zegt verder: 'Kijk eens door dit raam naar buiten in die heerlijke tuin. dieren of duivels? Nee. Want het is toch honderd keer beter helemaal niet te bestaan. Ze menen nu dat dit nooit mogelijk zou zijn geweest indien vooral Messenhauser hen niet heimelijk zou hebben verraden. anders lopen we gevaar dat deze beesten bij ons binnendringen en ons allemaal met huid en haar opvreten!' [3] Robert zegt: 'O. Maar luister nu. we hadden ons eerder voor kunnen stellen dat we dood waren dan dat we juist die aartsboef van een Messenhauser nog eens tegen het lijf zouden lopen! Maar het is zijn geluk dat wij er nu allemaal zo miserabel aan toe zijn. En zo vermaakten we ons hier dan ook op de geliefde manier. hier in het geestenrijk te worden besmet! Als er hier nu maar ergens hulp te krijgen zou zijn! Maar er is nergens iets. Maar we zijn beesten en zijn ook nooit wat anders geweest omdat we nooit tot iets beters werden opgevoed. dan onder zulke afschuwelijk bittere omstandigheden! [7] Nog iets! Zeg ons eens. Zeg eens. dat jullie hen aan Windischgrätz zouden hebben verraden. Kom nu dus met me mee naar buiten. Nauwelijks hebben ze echter een blik naar buiten geworpen.62)Bij het losbandige Weense gezelschap. zoals vader Adam met Eva. Je ziet nu hoe het met ons gaat! Wees daarom zo goed en bezorg ons een of andere hulp of breng ons allemaal om het leven. die dit huis aan alle kanten omringt en zeg me eens wat jullie daar zien?' [2] De drie gaan dadelijk naar het raam en kijken naar buiten. wat is dat nu! Zijn dat mensen. Heilzame kuur voor deze wellustelingen. dan zal de Heer met Zijn macht zulke bokken van de betere schapen wel weten te scheiden.

hoe bevalt jullie mijn goedbedoelde voorstel?' [12] Allen roepen: 'Ja. dat van alle mogelijke middelen uitstekend is voorzien. was ik maar gezond. dat jullie hier mijn huis binnengaan. dat je nu nog niet in de hel bent?' De toegesprokene zegt: 'Dat weet ik wel. en ook geen vuur zien. meen ik. daar hebben we het meest behoefte aan. daar zullen wel middelen te vinden zijn om jullie weer gezond te maken. Het brandt me wel verduiveld. kan van zichzelf beweren dat hij nooit gefaald heeft. Het is beter dat we elkaar onder algemene. dat we elkaar hier maar niet meer moeten aanklagen. omdat hier iedere kwaal van binnenuit moet worden genezen. Maar ik denk wel. 81 . die kunnen ons nu ook allemaal gestolen worden. want dan zouden we eerst verdoemd moeten worden en daarna het helse vuur zien. alsjeblieft. En daarvoor is het nodig. Dat zal voor ons in het vervolg betere vruchten afwerpen. zegt: 'Wel verdraaid nog aan toe! Knap zijn ze! En mooie voetjes dat ze hebben! Sapperloot. je weet wel waarom. als we dat nu eens laten rusten. dat we veel gemakkelijker in de hel kunnen komen dan op aarde. de duivel hale je! Je bent en blijft een dom loeder. Ik geloof eerder. Want je weet dat een mens of geest die lijdt. omdat we nog niet verdoemd zijn. nu jullie mijn vrienden hebt kunnen beschimpen?' De Weners zeggen: 'Nou. ja. maar aarde of geen aarde. dat ieder van ons het scala van alle doodzonden wel meer dan ééns heeft doorlopen. zou de eeuwige Meester van het leven niet veel hoofdbrekens kosten. Maar we moesten het hun zeggen.toewensen wat hij zichzelf zeker niet toewenst! Dus. Daarom. De pathetische spreker [1] Als ze allen in het vertrek bij elkaar zijn. en wel in het ons reeds bekende vertrek. 63)De gasten bij het zien van de danseressen. je hebt volkomen gelijk! Maar vooral gezondheid. hoe zou het Frans dan te moede zijn?' Frans zegt: 'Ach. dat is een fraai paradijsje!' [10] Robert zegt: 'Zeg eens. elkaar alles vergeven en hier in dit nieuwe rijk van het leven ook een nieuwe kolonie stichten van louter vrienden en broeders. mooi zijn ze toch! Je moet wel helemaal geen gevoel hebben. dat groot genoeg is om vele duizenden gasten op te nemen. omdat we geen van allen iets waard zijn voor God. ja. is nu met ons nog niet het geval. omdat ze het echt hebben verdiend! Je weet zelf wel hoe en waarom!' [11] Robert zegt: 'Luister. zijn jullie nou opgelucht. Maar denken kan ik toch zeker.' [3] Een derde zegt: 'Maar als Frans door zijn belangstelling later in de hel terecht zou komen. om te kunnen zeggen. Zij hebben hun danige portie zonden begaan. nu we al in de geestenwereld zijn. Becher en Jellinek! Zo komt hier alle gespuis weer samen! Werkelijk. dat niet. is voorbij! Niemand van ons.) [2] Zijn buurman vermaant hem: 'Maar Frans. dat komt wel voor elkaar! Sta op en kom allen met mij naar binnen. wees nu toch verstandig! Weet je dan niet. waar ieder van ons toch al een behoorlijke mate van het oordeel op zijn schouders te dragen heeft! Wat denken jullie. merkt één van hen de danseressen op: 'Nu. M'n hemel. wederkerige amnestie de hand reiken. Volksgesprekken. Zijn we nu dan soms in de hemel? Of heb jij ooit de hel gezien. dat zou mooi bij elkaar passen!' Een ander. als ik deze drie beschuldigden als onschuldig voor jullie zou willen kwalificeren. ook de vrouwen. volg mij maar!' [14] Na deze woorden van Robert staan allen op. maar wij van onze kant zijn er ook niet zuinig mee omgegaan! Om te bepalen wie van ons voor Gods rechterstoel eigenlijk het meest rijp voor de hel zou zijn. Messenhauser. ja. je hebt wel gelijk. wat voorbij is. wanneer we die verduivelde vrouwen ook nu nog niet met rust laten. die middelste spreekt me wel aan!' (Het gesproken Weense dialect in de volgende hoofdstukken gaat in de vertaling uiteraard verloren. De barricadeheldin. naast hem. Heb ik soms ongelijk?' [4] De eerste zegt: 'Ja. zoals mijn kop me dat ingeeft! Dat wil nog niet zeggen dat ik iets doe!' De ander zegt: 'Ja. Het zou wel heel dom van me zijn. en strompelen zo goed als het gaat achter ons aan het huis binnen. Onze situatie en die daar. En dat. Met een zieke Wener is niets te beginnen!' [13] Robert zegt: 'Nu. als je daar onverschillig bij kunt blijven. niet gemakkelijk tot een gezond besluit kan komen. Maar ik denk. dan wanneer we elkaar hier nog zouden oordelen. Want hier in het geestenrijk valt voor het uitwendige met geen dokter iets te beginnen. dat we niet meer op aarde zijn?' De eerste zegt: 'Dat weet ik wel. uitgezonderd mijn verheven vriend. Maar dat is nog geen hel.

hé? Troost u maar. maak u zich niet zo druk. Overigens hoeft u er zich helemaal geen zorgen over te maken of mijn huis door deze arme wezens wordt verontreinigd of 82 . Zou hij zulke wezens niet ergens anders heen kunnen sturen? [2] Robert zegt: 'Mijn waarde vriend. Want als het hier op de gemeenste kerel aan zou komen om mij de nek om te draaien. wordt ons hier nu overvloedig aangeboden. die niet bang is zijn handen vuil te maken om deze vuile deern de nek om te draaien?' De heldin zegt: 'O. maar uw eigen hart zal u de allerbeste rechtvaardiging verschaffen in de harten van uw broeders en zusters. Wat echter op aarde niet te realiseren was. waar het Weense mensdom zich nog tien keer grover gedraagt dan anders! Bedenk. om hem er eerbiedig op te wijzen. wat een laag bij de grondse wezens hier in de geestenwereld zijn voorname huis verontreinigen. dan zou daarvoor immers niemand geschikter zijn dan u! Maar dan denk ik dat zo'n karwei nog veel te goed voor u zou zijn. niets doen! Eerst komen altijd de gedachten. en dan uw Trijntje er naast. Wilt u nu in deze geheel vrije toestand. dan kan het met ons nog beter worden!' Frans zegt: 'Nou ja. dat is toch heel natuurlijk!' De pathetische spreker zet grote ogen op en zegt: 'Wa-a-at zegt deze lelijke Blocksberg heks? Wacht maar. Ik zou van de Donau louter sterk bier maken en u daar neer zetten. voor dat potje zal hier in de geestenwereld ook wel een deksel te vinden zijn! Is hier dan geen kerel. waar de Donau in de Zwarte Zee uitmondt. Wie denkt u wel dat u bent. Dan zou u de zaligste mens zijn!' 64)De patheticus wordt door Robert terechtgewezen. dat jij met je handen als vleermuisvleugels er niet het eerst in vliegt!' [6] Een ander komt naar voren en zegt op pathetische toon: 'Vrienden. spreken en doen. Dan zult u deze mensen ook waarlijk liefhebben en oprechte wederliefde ondervinden. Ziet u. u heeft zich toch u leven lang met duizenden emmers bier schoongespoeld! En dat is wel heel wat anders dan honderd generale biechten bij alle Jezuïeten! Als ik een stukje van onze lieve Heer was. dat gaat hier onmogelijk. misschien komt uw Trijntje ook wel gauw. je bent niet helemaal zo dom als je er uitziet. bedenk wel waar jullie zijn! Het is hier niet het Prater. dezelfde God tot Schepper en Vader hebben.en uitpraten! Hahaha. dan wat Blum ons zal zeggen. alsof ze niet allang verdoemd zouden zijn! Hahaha. en we zijn nu in de geestenwereld. na de gedachten de begeerten en na de begeerten de daden. dat zou toch een schande zijn als u niet schoner zou zijn dan ik. dan wist ik wel hoe ik u zalig zou maken. Kijk uit. dat is toch grappig!' Frans zegt: 'Kun jij je grote waffel niet dicht houden? Jij smerige studentenhoer! Wacht maar. dat alle mensen die u hier ziet. want een koe met een beruifde staart maakt alles om zich heen onrein!' De heldin zegt: 'Ja. En dat is een waar geschenk van de allerhoogste heerser over alle hemelen en werelden. U zult dan ook nooit uw toevlucht hoeven te nemen tot het verdedigen van uw eer. De goedhartige heldin spreekt hem tevergeefs toe [1] De patheticus laat nu de heldin staan en begeeft zich naar Robert. hetgeen hier het enige is dat het geluk voor allen teweeg brengt. Daar is het parool: mooi rustig blijven en gehoorzaam zijn en niets anders denken. Dan zal onze lieve Heer meteen barmhartiger zijn dan U nu!' [7] De patheticus zegt: 'Vrienden. levend biervat?!' U mist uw wijntje en uw Trijntje in de geestenwereld. doe daar maar geen moeite voor. echter gelukkig zijn. die God Zelf ons hier geeft. overschat dan nooit uw waarde als mens. waar men zich goed moet gedragen en ernstig moet zijn om niet ogenblikkelijk voor eeuwig te worden verdoemd. hier is het geestenrijk. laten we ons met dit ordinaire mens niet meer bemoeien. ik krijg je nog wel! Voor een hemelrijk van Christus meet ik je er nog wel een paar uit. opgeblazen leeghoofd! Dat onze lieve Heer met iemand als u die het bier bij emmers zuipt geen erbarmen kan hebben. Want bij God is er geen genade en geen pardon meer in deze wereld!' De heldin zegt: 'Hoho.' [5] Een barricadeheldin naast hen zegt: 'Moet je die twee grootsprekers zien! Die willen elkaar de hel in. En daarna komt de hel en dan is het afgelopen! Begrijp je me? Ik denk nou eenmaal zo: Gestorven zijn we.niets doen. Bedenk heel goed. de een is nog een grotere snoever dan de ander en ze wachten nog tot ze verdoemd worden. dat is ook goed. op aarde wilden we immers niets anders dan in ieder opzicht volkomen gelijke rechten voor de mensen bereiken. dat de allerzaligste maagd Maria daarbij nog au zal roepen! Kijk me dat misbaksel eens aan! Die zou ons graag met z'n allen in de hel willen hebben.

want daar is al voor gezorgd. dus zal ik me hier in de kring der notabelen ophouden. heb ik er echt plezier in. Jij kunt dus weer gaan!' De heldin zegt: 'Pas maar op. u of die Weense. wanneer wij ons hier als geesten ook nog beledigd zouden voelen! Komt u toch weer bij ons. zegt de ons reeds bekende Frans tegen haar: 'Zo bijdehante juf.' [5] Nu schrikt de patheticus en weet niet wat te doen. omdat hij over mij was gaan klagen. Maar u bent vrij en kunt doen wat u wilt. De oude Frans die lange tijd uw schoenpoetser was. Het zou me wat moois zijn. Wanneer ik voor u echter te min ben. Alleen moet ik er helaas aan toevoegen. Maar dit zeg ik je ook. En toen heb ik u dus mijn mening gezegd. Mij heeft het alleen maar een beetje gehinderd. 65)De Weners en de onplezierige Bohemer. want hier stinkt het van de platvloersheid en van het gepeupel!' [4] Robert zegt: 'Vriend. Nu verbeeldt die halve gare zich ook nog. Want het zou heel goed mogelijk kunnen zijn dat dit huis uit uw gezichtsveld zou verdwijnen. als die goede heren daar hem een beetje kortwieken. ik ben allang niet meer boos. dat die notabelen niet misselijk worden van u. maar ik bedoelde het niet zo kwaad! Maar u had mij wel op kunnen vreten van woede. dan kunt u net zo vrij weer naar buiten gaan als u bent binnen gekomen. verwaand leeghoofd! Wie denkt u wel. We zijn toch louter mensen vol gebreken en moeten daarom wat geduld met elkaar hebben. dan vraag ik of u mij wilt veroorloven weer naar buiten te gaan. bij mij vergeleken toch niets bent! Maar in jullie midden. maar slecht ben ik nou ook weer niet. die zich alleen met 'u' laat aanspreken. jullie zouden je krom gelachen hebben! Ik wens geen mens iets lelijks toe. bent u nu nog boos op mij?' [6] De patheticus zegt: 'Nee. ook deze opschepper niet. nu beval je me weer en ik ben niet meer kwaad op je. alsof hij die vlotte spreekster helemaal niet gehoord heeft. dat u onze lieve Heer iedere genade en barmhartigheid hebt willen ontnemen. ik ben niet echt boos op jou. De patheticus trekt echter zijn neus op en doet. als je me nog eens zo aanvalt als daarnet. in haar volle oprechtheid?' [3] De patheticus maakt een buiging voor Robert en zegt: 'Als achtenswaardige heren hier zo worden aangesproken. waar zo'n vreselijk ordinaire sfeer heerst. Ook moet ik u eerlijk bekennen. dat het voor u een beetje moeilijk zou kunnen worden dit huis van liefde weer binnen te gaan. dat hij een heer van stand is! Nou. omdat jij. maar omdat hij zo'n verwaande kwast is. kan ik mij niet meer begeven. Maar onze heldin komt er snel bij en zegt: 'Kom nou. dat u bent? Ik ben wel een echt jolige Weense meid. hij zal het wel begrepen hebben. hoe is het je vergaan bij die opgeblazen druktemaker? Heb je het hem eens goed gezegd op zijn Weens?' De heldin zegt: 'Nou ja. wees niet meer boos en blijf maar hier. De heldin wendt zich tot Jellinek. begrijp je?' 83 . als het u mogelijk was geweest. dan zoekt u toch een betere uit! Daar staan er meteen al een paar dozijn! Ga daar maar heen en probeer uw geluk! Die zullen u wel zeggen. U bent echter een gepensioneerde hof-filosoof. Laat dat nu maar zitten. zodra u de eerste stap naar buiten doet. want dat zou me niet tot eer strekken. in dit huis bevindt zich nergens een kerker. zoals ze is. zal u wel weer op het goede spoor zetten! Nou.niet. Zegt u zelf eens. Zij is. blijf toch! En doe niet zo verwaand! Kijk. en zodoende hebt u niets kunnen bereiken en daarover bent u nu teleurgesteld. om zo te zeggen. behalve die van de liefde! Wilt u zich deze niet laten welgevallen. zonder te bedenken dat we hier allemaal broeders en zusters zijn. Daarna bent u mij gaan aanklagen en had u graag gehad dat ik werd gestraft. wie me hier dierbaarder zou moeten zijn. dat deze heldin met haar radde tong mij liever is dan u. noch een keten. Naderhand komt alles wel weer voor elkaar. een Weense. U weet nu waar u aan toe bent. en heeft daarbij een goed hart. zie dan maar hoe je je verder redt! Maar nu is alles weer goed. Deze verwijst haar naar de Heer [1] Als onze heldin zich weer temidden van degenen bevindt met wie ze eerder een nogal felle discussie had gehad. die zullen ze daar nog wel wat anders voorschotelen. Maar de heer Blum is gelukkig een beetje verstandiger dan wij tweeën. hoeveel u waard bent!' [7] De heldin begeeft zich weer te midden van haar groepje. Dan krijgt hij wat hem toekomt!' Frans zegt: 'Nou meid. Maar ik heb hem gewaarschuwd! Jullie hadden moeten horen hoe meneer Blum hem heeft aangepakt.

dan zullen jullie echt geholpen zijn!' [9] De heldin zegt: 'Meneer Jellinek. als jullie wederzijdse liefde en vriendschap is! Bedenk toch. dat is een andere zaak!' [8] Jellinek zegt: 'Wel. Ja. Probeer het maar eens. vervloekte kerel.' Frans zegt: 'Mens. nou. praat niet zo hard! Want je weet nooit wie er allemaal meeluistert. behalve diegene die het meest deemoedig is en de grootste liefde tot God en al zijn broeders in zijn hart draagt. als hij maar Weens verstaat!' [10] Jellinek zegt: 'O. dat het jullie allemaal spoedig even goed mag gaan. wie heeft er grote oren en wie heeft er lange vingers? Als jij nog eens zoiets durft te zeggen. en hij ziet er zo gemoedelijk uit. Weners zijn als ze zich een keer omgedraaid hebben weer de beste vrienden! Maar met de Bohemers is dat een ramp! Ik heb eens zo'n type kwaad gemaakt. veel beter dan ooit op aarde. onze harten zijn zo slecht nog niet. ik zeg je. anders krijgen we nog herrie!' [4] Na deze woorden gaat de heldin met nog enkele Weners snel naar Jellinek en Mij toe en begint direct het volgende gesprek met Jellinek: 'Nou. kletskous! Of ik geef je er een. Maar zelf moeten jullie ook wat moeite doen om jullie tongen in toom te houden! Vraag het deze heer hier naast me. Ik denk dat hij me zelfs na drie jaar nog wel wat aan had kunnen doen. we zijn immers geen Bohemers. dan kunnen jullie gemakkelijk en vlug geholpen worden! Maar als jullie steeds ruzie blijven maken onder elkaar. Grüsz Gott! Hoe maakt u het en wat doet u hier zoal?' [5] Jellinek zegt: 'Wel. denk ik. wat zegt u me nou! Als hij dat kan. Leer van ons dat je geduld moet hebben met de zwakheden van je broeders. dan zou die er uit gegooid moeten worden. meneer de dokter. en hoe! Die verstaat en spreekt alle mogelijke talen. [6] Houd daarom op met jullie domme geruzie en word zachtmoedig van hart. En zo jullie al geholpen worden. dat we zeven jaar lang kwaad op elkaar moeten blijven. zal deze hulp even karig toebedeeld worden. dikke gestalte (een Bohemer). dan zullen jullie elkaar meteen beter begrijpen en dat zal jullie gouden vruchten opleveren. al zou het ten koste van het leven van mijn moeder gaan! Maar er is niets aan te doen! Laten we maar weggaan. waardoor zij dan ook steeds de beste spionnen en politieagenten waren?' [3] Na deze woorden van Frans verheft zich meteen een krachtige. Maar als jullie elkaar steeds blijven beschimpen en met slaan dreigen. die alleen de ware zaligheid uitmaakt van alle geesten. Weet je dan niet.' De Bohemer zegt: 'Hou je koest. haalt diep adem en zegt dan voornamelijk tegen Frans: 'Luister eens even. dat is me er een! Als we niet in zo'n eerbaar huis waren.[2] De heldin zegt: 'Nou. dat ik gelijk heb. anders kan het moeilijk beter worden met jullie. jij met je grote mond?' De heldin zegt: 'Luister. Al doen ze soms alsof ze elkaar wel kunnen verslinden. Wanneer hij jullie helpt. Die durf ik wel aan te spreken. begrepen heb ik het wel! Maar onze Weense mond kunnen we niet meer dichthouden. trap je op zijn staart! Dat is me er een die je van je levensdagen geen tweede keer wilt tegenkomen! Nou. dan zul je genoeg hebben! Of denk je dat de Bohemers duivels zijn? Jij bent een echte hoer. als hij al van te voren weet wat je hem wilt zeggen! Maar aanspreken wil ik hem 84 . maar de Bohemers zijn goeie lui! Versta je me. maar wat onze mond betreft. Dat zal wel een grappig gesprek worden. die kan heel veel. met mij gaat het heel goed. beste Weners.' [11] De heldin zegt: 'Goeie hemel. Het is echter mijn vurigste wens. vervloekte kerel?' De heldin zegt: 'O wee. als we ook maar ergens de lucht van krijgen! Daar zou een of andere wonderkuur goed voor zijn! Zou dat hier in het geestenrijk niet mogelijk zijn? Weet u. zeg me eens. dan zal er tussen jullie nog lang geen christelijk hemelse liefde heersen. moet hij zeker een beetje met onze lieve Heer verwant zijn. dat we voor God allemaal gelijk zijn! Niemand heeft iets vóór op een ander. en je zult je meteen kunnen overtuigen. pas dan maar op! Al ben ik een geest. Frans! Laten we maar zien dat we weg komen! Als je van de duivel spreekt. dan maakt hij ons. we zullen eens zien wat we daaraan kunnen doen. als hij me te pakken had gekregen. dan zul je nog lang moeten lijden. dan zullen jullie niet meer zo met elkaar ruziën als tot nu toe. Heb je dit goed begrepen?' [7] De heldin zegt: 'O ja. meteen een kopje kleiner. als die kwaad wordt. nou. dat de Bohemers de langste vingers en de grootste oren hebben. dan zal ik je toch eens vertellen wie er grote oren heeft! Heb je me verstaan. nu had ik u toch bijna niet herkend. verstaat die heer daar ook ons Weens? Een goed gezicht_heeft hij wel. Jullie moeten dat hier helemaal afleggen. dat hij zelfs de taal van het hart precies verstaat en bij wijze van spreken van het gezicht afleest wat iemand ook nog zo heimelijk bij zichzelf denkt.

dat ik u nu met een verzoek lastig val. wat hij maar wilde! Maar zeg me nu alleen nog hoe hij heet. dat u zelfs zo almachtig zou zijn. u bent me ook een mooie! U weet. dat je je vroeger niet hebt geschaamd. betastten en dan gewoonlijk nog wat deden! Waarom zou je dan juist nu zo beschaamd zijn? Ik weet dat je je één keer. en dus valt er ook heel wat te helpen. heb ik gelijk of niet?' [14] Jellinek zegt: 'Mijn beste. beste heer. Kijk.Verhaal van een gevallene [1] Na deze inlichtingen kijkt de heldin Mij een poosje aan. dat hij nog wat belangrijkers moet zijn. Beken openlijk wat je mankeert.toch eens. vriendelijke heer. aha. meneer Jellinek heeft me naar u verwezen en me gezegd. zinnelijke hoerenlopers van je begonnen te walgen. als u er niet zo 85 . dat is allemaal best mogelijk. als ik u nu alles zou moeten opbiechten wat ik mijn leven lang zoal gedaan heb. toen je zondigde? Je was immers bij die gelegenheden ook meestal in gezelschap en schaamde je niet erg. misschien kan het ook zonder die schande?' [4] Ik zeg: 'Maar hoor eens. die je als een echte heldin zonder het minste schaamtegevoel hebt uitgevoerd. daar vraag je naar iets. wat je van jezelf eigenlijk dom vindt. Maar dat is ook alles wat ik je kan zeggen. machtige engelgeest is. En dus zal het ook hier je schaamtegevoel niet al te zeer aantasten. je aangaapten. toen je wat diep in het glaasje had gekeken. als je Me openhartig zegt.' [13] De heldin zegt: 'Aha. daar gaat me al een lichtje op! Weet u. aan wie je je helemaal ontkleed toonde en allerlei wellustige gebaren maakte. u houdt het niet voor mogelijk! Nou. Ziet u. O wee. nee! Dan zou u grote ogen opzetten! Als er niet zo veel mensen zouden zijn. beste. He. hoe men iemand moet aanpakken! U kunt iemand zo in zijn hemd zetten. Misschien wel een soort aartsengel? Spreek nu zelf maar met hem. al zou hij ook zeggen. dan zal je alles wel het snelst duidelijk worden!' 66)De heldin wendt zich tot de Heer om hulp. en hoe je door jouw falen in nood en ellende bent terecht gekomen. Ben je ziek. Ik zal dan wel zien. wij zijn op aarde opgegroeid als het lieve vee.' [3] De heldin zegt: 'O wee! Dat zal me wat moois worden! U bent nog erger dan een redemptorist! Als ik u dat allemaal moet vertellen! Kijk. hoe en waardoor je je deze ziekte op de hals hebt gehaald. dan ging het nog. wat jou nu precies mankeert. Maar het is zeker. dat u iedereen zou kunnen helpen. bij mij mankeert er heel wat aan. komt daarna dichterbij en zegt tegen Me: 'Vergeef me. nu moet je horen. dan moet je Me zeggen waar. en jou het eerst! Maar je moet Me van te voren openlijk bekennen en eerlijk zeggen. waar je met hem aan toe bent. hoe kwam het dan. dat weet ik evenmin als jij. wat je van jezelf vindt. hoe Ik jou en je landgenoten kan helpen. en dan zul je spoedig weten. moet je Me ook eerlijk zeggen.' [12] Jellinek zegt: 'Ja. en zijn dus ook als beesten hier naar toe gekomen en zijn ziek van top tot teen. maar in het bijzijn van al die mensen. wat denkt u ervan. Daarom vermoed ik. en dat hij naar ons is toegezonden. waar ikzelf ook nog niet achter ben. mijn beste vriendin. als in nachtelijke uren een dozijn jongelingen. Ziet u.' [5] Helemaal verbouwereerd zegt de heldin: 'Nou. dat alleen hij hier echt kan helpen. meneer Jellinek. Weest u zo goed om mij en ons Weners allemaal te helpen. dat zelfs de meest baldadige. Denk nu echt gewetensvol na over al je toestanden en zeg Mij dan. En als je denkt dat je dom bent. wat je mankeert. Voor de rest zal Ik dan zorgen. dat is misschien wel zo'n apostel? Misschien wel Petrus of Paulus. De raad van de Heiland. om ons te leren en de juiste weg naar God te wijzen. Maar voor een Petrus of Paulus spreekt hij me wat al te zelfstandig. Wend je dus maar rechtstreeks tot hem. Hoe hij eigenlijk heet en welke hoge plaats hij voor God bekleedt. zo ontzettend smerig hebt gedragen. dat zou wat moois zijn: kunt u niet zo zien wat me mankeert? Weest u zo goed om uw geluk eens met mij te proberen. hoe die me uitgehoord heeft. dat hij daar levenslang genoeg aan heeft! Ziet u. En zo ben Ik op de hoogte van een heleboel nog ergere vertoningen van jou. ik ging eens bij zo iemand te biecht. het ergste canaille zou tot aan haar tenen rood worden van schaamte! En kijk. helpen kan Ik jullie wel. Bovendien zijn we ook nog zo dom als een dertigjarige godsdienstoorlog! Weest u zo goed om ons wat gezonder en verstandiger te maken dan we nu zijn en we zullen ons dan allemaal wel beter gedragen!' [2] Ik zeg: 'Ja. wat hem ook maar mocht mankeren. m'n beste. omdat hij daartoe de macht bezit. ja. als het u mogelijk is. hoe je het ook bekijkt. dan ben ik wel tevreden. zou ik me de ogen uit mijn hoofd schamen! Luister eens. Ik heb zo'n vermoeden dat hij een grote. ik denk.

daar trek ik me niet zo veel van aan! Als u het me echter toestaat wat zachter te spreken. spraak. een paar minnaars meer of minder! Je gaat toch naar de hel. zou ik menig verhaal kunnen vertellen. Misschien behandelt Hij jou net zoals Magdalena? Wacht hier maar even heel rustig!' 67)Speciale opmerking van de Heer over het doel van deze. wat je van Jezus. En daarom heb ik hem maar zijn gang laten gaan! En omdat het mij zo goed beviel en hem ook. ook al was ze nog zo'n grote zondares.' Maar Ik wil er om genoemde redenen in jouw geval niet te zwaar aan tillen en zal zien hoe je kunt worden geholpen. zegt de heldin: 'In Gods naam dan maar. op mijn veertiende jaar heb ik al op Pinkstermaandag mijn maagdelijkheid verloren en als ik me niet vergis. heeft die gemenerik mij daarna laten zitten en heeft een ander genomen. was het een zekere Toni Pratenhuber. En nu ben ik dus hier als een arme ziel en moet boeten voor het feit. Dat was me een fraaie knaap! En omdat hij er zo bij mij op aandrong. omdat ik aan uw goedige gezicht kan zien. help me dan!' [9] Ik zeg: 'Welnu. dan had Toni wel met mij moeten trouwen. wat me mankeert en hoe ik zo geworden ben.: Dat deze scène hier geheel letterlijk wordt weergegeven zoals ze zich in de geestenwereld werkelijk afspeelt en zich ook onmogelijk anders kan afspelen dan gewoonten. me zeker niet meteen het leven zou nemen?' [11] Ik zeg: 'Welnu. deels ergerlijk schijnende bekendmaking [1] N. Wat dat Weense gespuis betreft. Maar omdat hij dacht dat ik onvruchtbaar was. als het dan toch moet. was meteen ook mijn dokter van de partij en heeft hij overal ijverig meegeholpen aan de revolutie. maar vooral niets verzwijgen. want Hij is niet ver hier vandaan. de Heiland. God moge haar troosten. heb ik me ook laten gebruiken om aan de revolutie mee te doen en heb daarbij de dood gevonden. dat u het niet slecht met me meent. wat u aan mij hebt. wil ik me er niets van aantrekken. En omdat ik toch wel een moedig meisje was. En van de Samaritaanse heeft Hij zich ook niet afgewend! En daarom denk ik dat Hij.' [10] De heldin zegt: 'O.goedmoedig uitzag. om Jezus' wil: als u me kunt helpen.B. dat alleen je goede hart en je slechte opvoeding. boos op u kunnen worden! Maar. Maar tevens moet Ik je even openlijk bekennen als jij Mij jouw belangrijkste zonden openlijk hebt bekend. door zo te leven werd ik verschillende keren aangestoken en anderen ook weer door mij. Mijn beste. En ik was helemaal wanhopig en dacht bij mezelf: nu is me ook alles om het even. heb ik gedacht: je kunt toch niet eeuwig maagd blijven en je moet toch eens proberen hoe dat is. dat ik op aarde te lichtzinnig was! En hiermee heb ik u alles gezegd wat ik weet. luistert u dan maar welwillend naar me. dat kunt u zich wel indenken! [8] Toen later die toestanden in Wenen uitbraken. hartstochten en de verschillende graden van ontwikkeling van een volk noodzakelijk met zich meebrengen. die mag ik zielsgraag! Want die heeft immers de echtbreekster gered en Magdalena ook niet verstoten. je van de hel redden. dan zou ik. was zelf geen haar beter dan ik. hebben we het daarna nog vaker geprobeerd. dan zou je je al in de hel bevinden en daar de afschuwelijkste pijnen lijden! Want er staat geschreven: 'Hoeren en echtbrekers zullen het rijk der hemelen niet binnengaan. maar daarvoor moest ik later bij hem in dienst gaan. begrijp je!. En kijk. Ik ben tevreden met je openhartigheid en zal zien of en hoe je geholpen kunt worden. het is nooit zover gekomen. Nou ja. En toen heeft zo'n homeopatische dokter me later wel geholpen. En nu weet u. bij mijn ziel. Eerlijk gezegd. als Hij me zou zien en ik Hem heel vriendelijk zou vragen. [7] Na haar keel een beetje te hebben geschraapt. denkt. dat hij toen geen rozenkrans met mij heeft gebeden. dat de mens na het afleggen van zijn lichaam net zo mens is 86 . als ik maar een keer zwanger had kunnen worden. als er een bestaat. schamen doe ik me eigenlijk alleen maar voor u. Een vader heb ik nooit gezien en mijn moeder. En nu smeek ik u. gebeurt om de gelovige lezer en aanhanger van deze openbaring een aanschouwelijk bewijs te geven. Zeg Mij echter eerst.' [6] Ik zeg: 'Dat kun je wel doen. En ik zou niet zo slecht geworden zijn. waar je onmogelijk zelf schuld aan kunt hebben. Maar ik kon doen wat ik wilde. Zou je een minder goed hart hebben of zou je bij de opvoeding minder verwaarloosd zijn. Ziet u. Want zie. En toen ben ik pas echt losbandig gaan leven en was er geen houden meer aan. Ik zal heimelijk met Hem praten.

anders zult u nog wat anders beleven!' [4] Daarop wendt de patheticus zich tot Mij en zegt: 'Maar mijn beste vriend. want ze zet iemand te kijk alsof hij de ordinairste schoenlapper zou zijn! Het is wel waar dat we hier in de geestenwereld zijn. want die zou wel erg blij zijn om zo'n grove lummel als u bent voor zich te hebben! Maak nu maar dat u wegkomt met uw krokodillenogen en uw bokkenpoten. komt ietwat schuchter dichterbij en vraagt Me. waaraan hun hart kleeft als een poliep aan de zeebodem. ik smeek u in godsnaam. ergert zich er al over. die op aarde in natuurlijke en geestelijke armoede hun leven hebben doorgebracht. En nu terug naar de scène! 68)De wachtende heldin en de hoogmoedige patheticus. terwijl een volkomen wedergeboren geest zich in de 'zuiver geestelijke toestand' bevindt. [2] Daarom heet zulk een eerste toestand direct na de overgang de 'natuurlijk-geestelijke toestand'. [2] De patheticus. dat deze naar zijn mening ellendige 'Lerchenfelderin' (Lerchenfeld: destijds een minder fraaie buurt in Wenen. als zijnde een notabele van dit huis. gebruiken. De laatste door de Heer terechtgewezen.Liefdewonder aan de heldin Helena [1] De heldin. Maar jullie moeten je nergens aan ergeren. in zo'n grof-natuurlijke toestand volharden en worden daar niet eerder uitgetild dan wanneer ze in zichzelf de behoefte beginnen te voelen naar iets hogers en volmaakters. want onze heldin wordt al wat onrustig en wacht vol verlangen op het antwoord van Jezus Christus. u zult nog raar op uw neus kijken! Het is maar goed dat Christus de Heer niet hier bij ons is. dat u daarom in deze wereld beter bent dan iemand van ons? Domkop. hartstochten en de daaruit voortvloeiende manier van handelen. die nu al helemaal ongeduldig geworden is.met huid en haar. dit schepsel te verbieden voortaan nog zo'n grote mond op te zetten tegen mannen van aanzien en reputatie.w. dat deze betekenisvolle scène zich juist nu afspeelt in de geestenwereld en derhalve een grote invloed uitoefent op de gebeurtenissen van deze aardse tijd. omdat u op aarde als gepensioneerde fourageur ooit een keizerlijke sabel hebt gedragen. komt meestal slechts ten goede aan die arme geesten. heel gemakkelijk herkennen. gewoonten. zeden. want het moet hier allemaal gaan zoals het gaat. En daarom willen we weer terugkeren naar de scène. Ze kunnen daar verscheidene eeuwen. dat Ik haar beloofd heb over te brengen. jij slet uit Lerchenfeld. zolang hij de volledige wedergeboorte van de geest nog niet heeft bereikt. Deze verschijningsvorm hier in de geestenwereld. Evenals de gevolgen van deze gebeurtenissen. met zijn manier van spreken.) zo onbeschaamd is om Mij. Jullie moeten daarbij nog rekening houden met de belangrijke omstandigheid. Maar het verschil in 87 . Hij gaat daarom met nog een paar anderen op haar af en zegt: 'Zeg eens. Uit al deze tamelijk platvloers klinkende gesprekken kunnen jullie met een beetje scherpzinnigheid de hele situatie en het verloop van de gebeurtenissen. neigingen. d. die nu in het gezelschap verscheidene van zijn soortgenoten heeft gevonden. [4] Nu weten jullie waarom deze belangrijke scène letterlijk en breedvoerig wordt geopenbaard. Wie denkt u wel dat u bent? Denkt u. met zijn opvattingen. verwaande kwast! Gaat u dat wat aan? Maak dat u weg komt. weerzinwekkende adellijke vetzak! Anders zal ik u eens vertellen hoe u in het Duits werkelijk heet! Moet je die zure galspuwer daar nu zien staan! Het staat meneer niet aan dat iemand van ons slag met zo' n heer praat. waar het standsverschil voor eeuwig is opgeheven. lastig te vallen. die door de achterwege gebleven wedergeboorte van de geest zeer sterk beïnvloed wordt. of Ik misschien al heimelijk door middel van bepaalde tekens met Jezus de Heer over haar heb gesproken. die vooral uit het verdere verloop van deze scène helder en duidelijk zullen voortvloeien. als hij op aarde was tijdens zijn leven in zijn lichaam. slechts door de doeltreffende verschijningsvorm van de plaatselijke toestand bepaald. volgens aardse berekening. wanneer ze van meer eenvoudige aard zijn. vinden alles terug wat ze hier hebben verlaten.z. Zij is steeds min of meer een weergave van hoe de geesten grotendeels innerlijk geaard zijn. Maar geesten van rijke bezitters van allerlei aardse goederen. [3] Het verschil tussen het leven in deze wereld en dat in de geestenwereld wordt bij natuurlijke geesten. hoe lang denk je deze achtenswaardige heer des huizes nog lastig te vallen met je hondengeblaf? Heb je dan helemaal geen manieren?' [3] De heldin zegt: 'Zeg eens. zoals ze zich op aarde afspelen.

dat zal me een fraai sieraad worden! Hahaha!' [8] De heldin zegt tegen Mij: 'Hoort U eens. hetgeen ook op haar gestalte een heel gunstige invloed heeft. wanneer ze iemand zo kleinerend behandelen. Onze Heer God moge het hun vergeven. dat hij het begrijpt!' [9] Ik zeg: 'Trek je daar niets van aan.' [10] De heldin bemerkt een verandering in zichzelf. voordat dit op aarde verwaarloosde. moet je Mij van nu af aan. moet de met hem bevriende Godheid een ware superlatief van laagheid zijn! Deze veile deerne stinkt van ontucht. hoe die schimpt! Wel. zal de toekomst wel uitwijzen! Ik verzoek jullie echter omwille van jullie eigen heil. het is al goed! Hoor eens vrienden. hoogadellijke vrienden. die een arm mens voor een stuk vee aanzien! Ik ben niet kwaad op ze. Gelukzalig. het spijt Me hier in geen geval gevolg te kunnen geven aan uw verzoek. hoe heerlijk voel ik me nu aan jouw zijde! Alle grofheid viel als een geschubd pantser van me af. want van nu af aan wil Ik Me pas echt over haar ontfermen en haar een vorming geven. want ze weten misschien ook niet wat ze doen!' [7] De patheticus zegt: 'Nou. dan is deze wereld een fraaie beloning voor de zure voorbereidingen op aarde. de oude grondregel. maar dan zo. deze arme verder niet meer lastig te vallen. maar ik kan het niet uitstaan. die zou u toch eens wat moeten zeggen. wilt u dit duidelijk maken aan deze Lerchenfeldse vrouwspersoon?' [5] Ik zeg: 'Mijn beste vriend. als een allerintiemste vriend van God. u hier eerlijk bekennen dat deze door jullie verachte Lerchenfeldse Mij honderd keer liever is dan jullie. Opdat hun hoogmoed nog meer stenen des aanstoots aan ons beiden kan vinden. menselijke potentieel die graad van ontwikkeling en humaniteit zal hebben bereikt. zijn hoge openbare functie en zijn welgesteldheid kunnen vrijwaren van de aanvallen van dergelijk ordinair gespuis. En wel om de aloude reden. kijkt ze Mij vol vreugde aan en zegt: 'O jij hoge vriend uit de hemelen. want ze hoort nu helemaal bij Mij! (Mij tot de heldin wendend): 'En jij. beste vriend. mannen van eer. waarin nergens meer de geringste pijn te bespeuren valt. Mijn denken en mijn grove taal zijn veranderd als een akelige rups in een prachtige vlinder! Al mijn pijnen verdwenen als sneeuw 88 . dat hij een allerintiemste vriend van God zou zijn! Te oordelen naar zijn genegenheid voor deze Lerchenfeldse met haar bolle wangen. Dat ontbrak nog maar aan onze volledige wanhoop! En die beweerde. dat voor God alles een gruwel is wat de zogenaamde betere wereld als groot. Als zij dat zullen horen. nou. schitterend. die de waarde van een mens slechts bepalen naar het aantal adellijke titels. Maar alles wat voor de wereld klein en gering is en vaak geminacht wordt. staat bij God weer in hoog aanzien. dan zul je eens zien hoe de hoogmoed hun parten gaat spelen! Probeer eens of je niet in staat zou zijn heel zuiver Duits te spreken. naar ambtelijke waardigheid of naar de hoeveelheid geld. voor het veel geroemde leven van de ziel na de dood! Op aarde heeft een ontwikkeld. Ze zal spoedig heel hoog geplaatst worden en een sieraad van dit huis zijn! Waar jullie. je echter binnenkort zouden kunnen bevinden. waardoor het voor een beter gezelschap aangenaam en interessant kan worden. En daarom moet Ik. nou en of! U bent me oneindig veel liever dan die hoogmoedige lieden daar. ben je daar tevreden mee?' [6] De heldin zegt: 'O Jezus ja. en tenslotte zou men het nog als een genade moeten beschouwen dat je zo'n bolwangige meid mag aankijken! Als toppunt van deze maatschappelijke smakeloosheid moet deze toch overigens zeer achtenswaardig uitziende man zich ook nog voor deze rotte pomerans interesseren en haar tot onze spijt helemaal tot in de hemel verheffen. achtenswaardig man zich toch door zijn positie. haar volle boezem en haar brede achterwerk. met 'jij' en 'jou' aanspreken en tevens ook proberen echt mooi Duits te spreken. tenminste als Ik zo vrij mag zijn jullie als mijn vrienden te mogen betitelen! Jullie hebben deze arme nu echter een grote dienst bewezen. Mijn lieve 'Magdalena'. en alle andere mensen voor gepeupel uitmaken. waarvoor zelfs de engelen respect zullen krijgen. Het zal wel blijken hoeveel voordelen hun hoogmoedig geschimp hun zal opleveren. als Mijn geliefde. verbaasd over zo'n plotselinge verandering van haar wezen. en hij wil haar vormen en tot een sieraad van dit huis verheffen! Luister. Ik smeek u.intelligentie en verfijnde ontwikkeling kan niet eerder verdwijnen. als het in de wereld van de geesten overal zo vervelend toegaat als hier. verheven en mooi betitelt en vereert. Maar hier echter groeit dit gepeupel iemand brutaalweg boven het hoofd. Want God blijft steeds dezelfde en schept nooit welbehagen in mannen van aanzien. Een sterk gevoel van welbehagen doorstroomt haar hele wezen. Ze moeten maar schimpen zoveel ze willen.

Becher en vooral Jellinek de tranen in de ogen. reikt Me meteen haar hand en geeft Me ook de verlangde kus op Mijn voorhoofd met een nauwelijks te beschrijven. zo'n eindeloos grote genade hebt bewezen die ik zeker nooit in de geringste mate waardig kan worden. Deze fantasie belieft het nu ons allerlei taferelen voor te spiegelen. dat jouw uitleg aan ons over jouw inzichten daarop een uitzondering maakt? Ik heb op 89 . waren ze niet meer te herkennen! Het is alleen maar de liefde. waaraan niets echt en waar is behalve zijzelf.' [4] De patheticus is nu toch met stomheid geslagen. Iemand uit het gezelschap zegt tegen hem: 'Zeg vriend. deze verandering heeft in mijn ogen een heel natuurlijke oorzaak. die uitleg deugt kennelijk niet. omdat hij het met de opmerking van zijn vriend wel eens is. Want in de eerste plaats is deze vrouw werkelijk in een oogwenk heel mooi geworden.' [12] Ik zeg: 'Mijn lieve Helena (dit is haar hemelse naam). Of zou je willen beweren. zo liggen die zaken hier! Begrijpen jullie dat?' [5] De eerste zegt: 'Vriend. eerst zo'n slons vol ontucht. ik heb niet zelden op aarde vrouwen gezien.' 69)De patheticus over deze wonderbare verandering van Helena. wij staan al quitte. de bijzonder interessante vorm van haar gezicht en het echt hemelse rood op haar wangen. Helena ziet er na de kus op Mijn voorhoofd weldra als een heilige uit en haar gestalte wordt zo edel en mooi. die zich aan de droomzintuigen van onze ziel voordoen als objectieve werkelijkheden. of hij voor deze mooie bloem ook nieuwe kleren moet halen. net zoals het Mijne jou! Wat is er dan nog meer nodig? Reik Me nu ook je hand als onderpand van jouw liefde voor Mij en geef Me een vurige kus op Mijn voorhoofd. Dat bekoorlijke ding is nu een lust voor het oog. roet en vuil. maar hier lijkt de zaak heel anders te liggen. Olafs gelijkenis van de bruidswerving [1] Ook onze patheticus en zijn gezelschap merken deze verandering op. Je bevalt Me nu echt uitstekend en je hebt een hart dat Mij heel liefheeft. dan zou jouw verklaring ook een droom moeten zijn. Deze betekenen echter even weinig als de beelden. de zachtheid van haar armen en haar nek. Dat valt niet te ontkennen.voor de gloed van de zon. O. wat voel ik me nu heerlijk! Aan wie heb ik dat te danken? Aan jou. Maar een derde uit het gezelschap staat op en zegt: 'Waarde vrienden. Robert echter komt er direct bij en vraagt Mij. 0. innige liefde. Neem haar de liefde af en ze zal direct weer een heel ander aanzien krijgen!' [3] De ander zegt: 'Weet je. Ons leven is niets anders dan louter een droom. Verschil tussen droom en werkelijk leven. zeg me nu dan ook wat ik moet doen en hoe ik me moet gedragen om jou ook maar enigszins naar behoren mijn dankbaarheid te tonen. als Ik het vragen zal. als zo'n meisje echt verliefd is en de liefde haar wangen rood kleurt en haar boezem doet zwellen. in zekere zin heb je wel gelijk. en wat we nu zien is een spel van onze fantasie. Dat bewerkstelligt zo'n gewone liefde niet! Er moet wel iets hogers. wordt nu helemaal verheerlijkt. waaraan men evenmin waarde zou hoeven te hechten als aan alle overige verschijnselen. ik merk ook iets dergelijks. die er echter nu heel proper en aardig uitziet. als was ze reeds een hemels wezen. merk je niets? Die Lerchenfeldse. O. die hier net als op aarde. dan ziet zo' n figuurtje er meteen heel anders uit. Voor al het overige zal Ik wel zorgen.' [13] Helena begint te gloeien van liefde. [14] Bij deze scène komen Robert. Bekijk maar eens goed de oneindig tere teint. Maar weet je. Messenhauser. op haar kleding na. We zijn nu in de pure geestenwereld. Ik zeg hem: 'Over een poosje. heilige vriend van de Allerhoogste! [11] Maar omdat je mij. haar prachtige blonde haar. voor ons onbegrijpelijks in het spel zijn. Kijk. je zult me in ieder geval gelijk moeten geven. jullie beiden begrijpen de zaak helemaal verkeerd! Kijk. die we op aarde door middel van een zogenaamde toverlantaarn tot stand brachten. arme zondares. maar als ze 's zondags met hun minnaars gingen wandelen naar de Sperl. en bovendien spreekt ze nu ook een heel zuiver en beschaafd Duits en is er geen spoor van een Weens dialect meer te ontdekken. Zou die onbekende vriend van Blum dan toch zo'n soort Egyptische magiër zijn?' [2] De patheticus zegt: 'Ja. niet zelden zulke wonderlijke verfraaiingen van het vrouwelijk geslacht teweegbrengt. grote. die er in hun gewone daagse kleding vreselijk uitzagen. want als dat alles slechts maar een soort droom zou zijn.

[12] Op aarde hebben diegenen die menen beter te zijn dan anderen. Daarom is het werkelijk een dwaasheid om het geluk te willen bereiken door middel van datgene. En daarom krijgt die merkwaardige verfraaiing van onze Lerchenfeldse nu ook veel meer betekenis voor mij dan voorheen. Zeg eens vriend. het gelukkigst is. dat op zijn minst op dezelfde waardigheid aanspraak maakt. dat diegene die de minste eisen stelt aan zijn naasten. De gestalten van de mij in een droom verschijnende wezens waren steeds zeer vluchtig en veranderlijk en ze verdrongen elkaar in hoog tempo. dat zelfs de meest onbeduidende voorvallen uit mijn aardse levenswandel mij als volmaakte beelden van een camera obscura van A tot Z voor ogen staan. wordt deze onlogische eigendunk van de ziel haar beslist noodlottig! Want ten eerste is het in wezen toch onterecht als een schepsel zich ten opzichte van een ander. 90 . dan ondervindt de ziel deze tegenstand als pijnlijk. En kijk. En hoe betekenisvol ziet alles er hier uit! [9] En dat alles zou maar een droom zijn? Nee vrienden. En wanneer me al eens iets voorkwam als een soort herinnering. Van een of andere logische volgorde tussen het voorafgaande en het daaropvolgende was nooit het minste spoor te ontdekken. waar ik zeker niet om had gevraagd! Kort en goed. of zelfs helemaal niets zijn! Wordt nu dit gekoesterde idee gedwarsboomd door iets. je hebt gelijk. wat lijkt jou beter en doelmatiger: het streven naar vervulling van talloze behoeften. zonneklare werkelijkheid! [6] In mijn dromen gedroeg ik me volkomen passief. waardoor deze haar hoge goddelijke afkomst alleen maar op zichzelf betrekt en zo opvat als zou alleen zij de bevoorrechte zijn. al het andere zou of veel minder. juist het feit dat men ook hier in het rijk der geesten. bajonetten en kanonnen zijn. En ten tweede is een dergelijk streven zelfs je reinste dwaasheid! [13] Want logica en ervaring leren ons. in zulk een logische consequentie plaats. hoewel het onloochenbaar het stempel draagt van het wonderbaarlijke. Omdat ze daaruit opmaakt.' [11] De aangesproken Max Olaf zegt: 'Vriend. volkomen gelijk schepsel wil verheffen. is me een raadsel! Leg me eens uit hoe dat mogelijk is en ik wil me dan volkomen bij jouw mening aansluiten. dat anderen haar niet voor datzelfde willen houden als waarvoor ze zich zelf houdt. dat men zich als stille toeschouwer daarover niet genoeg kan verwonderen. En toen ik me daarna bij haar vriend en geliefde wilde rechtvaardigen. Een dergelijke toestand van de ziel lijkt me echter erg onlogisch en inconsequent. kreeg ik ook van hem een antwoord. dat is geen droom. De hoogmoed op zich echter lijkt me het gevoel in de ziel te zijn. en wel op zo'n manier dat er van de voorgaande gestalten gewoonlijk niets meer aanwezig was. nog gekrenkt en beledigd. Hier echter is mijn herinnering aan het verleden zo duidelijk. wil er voor de ziel een werkelijk geluk uit groeien. ja zelfs behoorlijk kwaad kan worden. waar noch geld. maar wat een verschil tussen een droom en deze overtuigende. wanneer de volgende verschenen. in het rijk van de hoogste orde en consequentie. Wat denken jullie nu van mijn beoordeling van deze zaak?' [10] De patheticus zegt: 'Vriend. het ergert me nog hoe deze nu zo onbeschrijfelijk mooi geworden Lerchenfeldse mij daarnet zo vreselijk voor aap heeft gezet. honger of dorst. deze zaak is heel eenvoudig en duidelijk. [8] Welk een wijze logica spreekt er uit de woorden die door Blum of zijn vrienden tot iemand worden gericht! Wat een regelmatige vormen heeft deze zaal en wat is hij architectonisch perfect gebouwd. beperkend en daardoor krenkend. wat men zich als man van onbesproken gedrag toch niet zo maar kan laten welgevallen. dan was het steeds vaag en onvolledig. daarom zal ze een totaal andere richting moeten inslaan. dat is grote. Maar ik kan niet begrijpen hoe men ook hier hartstochtelijk voor of tegen iets ingenomen kan zijn! Kijk. kan men dat een droom noemen? [7] In een droom voelde ik nooit pijn. heilige werkelijkheid! En we doen er goed aan. allerlei middelen om deze eigendunk te laten gelden. als we al deze verschijnselen wat meer gaan waarderen dan tot nu toe. noch adel. hier echter ben ik bij mijn helderste bewustzijn volkomen actief In een droom kon ik me nooit iets herinneren.aarde heel vaak en levendig gedroomd. waarmee het nooit bereikt kan worden! Zeg eens. Wat is dan krenken en beledigen? Niets anders dan het afwijzen van onze natuurlijke hoogmoed. Hier daarentegen vindt alles. ik werd tot in het diepst van mijn ziel gekrenkt. Maar hier. legers. Ik ben het volkomen met je eens.

dat ik natuurlijk gebruikte om mijn huwelijksplannen te realiseren. daarna korporaal. Het meisje beviel me en ik haar waarschijnlijk nog meer. die mij als een zoon liefhad. bereid mij zonder enig voorbehoud het nodige geld voor te schieten. [5] Maar al te vlug deden zich genoeg gelegenheden voor om me als veldheer te onderscheiden. keurig. Alle operaties die me werden toevertrouwd. raadde me aan om de dienst te verlaten. en ook nog officier! Je kunt je wel voorstellen. Mijn eerste zorg was hem mijn grote schuld terug te betalen. je hebt nu goed. Mijn ouders hebben nooit tot de klasse van de welgestelden behoord en konden mij dientengevolge ook geen andere opvoeding geven dan ze zelf gekregen hadden. dat na korte tijd de opdracht kreeg om naar Oost-Indië te zeilen. opgewekt en bekwaam. schrijven en rekenen. Het gevolg was. Jij bent mijn enige zoon. Om kort te gaan. eerste kapitein op een oorlogsschip. dat ik militair werd. waar ik in korte tijd goed leerde lezen. Want hoe minder men nodig heeft om gelukkig te zijn. Beschouw deze kleinigheid als een vaderlijk voorschot en maak er verder maar geen punt meer van!' [7] Dat die mededeling mij tot tranen moest roeren. Maar echte liefde vraagt niet naar afkomst en rijkdom! [3] We waren smoorverliefd op elkaar en onze enige wens was natuurlijk zo gauw mogelijk te trouwen. De hulpvaardige generaal [1] De patheticus zegt: 'Broeder Max. Wie zou er ongevoelig 91 . was daarop mijn eerste gang naar de stad waar zich mijn goede vader-overste. Kortom. Wat de overige dienstaangelegenheden betreft. slechts door mijn goede eigenschappen en keurig uiterlijk en niet door verdienste was ik officier geworden. na verloop van een half jaar was ik. dat hij het officierenkorps aanbood. dat hij mij op een hoffelijke manier de toegang tot het huis weigerde. Wat nu? [4] Mijn overste. des te gemakkelijker en ook waarachtiger wordt men gelukkig. Het logische gevolg daarvan was. of een wijze beperking van die behoeften tot een haalbaar minimum?' [14] De patheticus zegt: 'Kennelijk het tweede. Voor dit doel was hij. Na ongeveer vier jaar keerde ik naar Engeland terug. dat ik soldaat eerste-klas werd.' [15] Max Olaf zegt: 'Juist! Zo is het en zal het eeuwig blijven! [16] Laten we er nu ook naar handelen en dan zal geen Lerchenfeldse ons meer hinderen! Heb ik gelijk of niet?!' 70)Het huwelijksverhaal van de patheticus. in de adelstand verheven en ook heel rijk. omdat ik me bij de marine meldde. en wel ter gelegenheid van een bal. Ik was een aardige jongen en had het geluk dat mijn overste met mij ingenomen was. Het toeval wilde. dat ik met zulke eigenschappen ook wat betreft het vrouwelijk schoon niet voor anderen onderdeed. Ik volgde zijn vaderlijke raad stipt op. Ze was barones van geboorte en haar vader was bovendien schatrijk. was ik al gauw een van de behendigsten van het hele regiment. dan naar Engeland te reizen en daar een voorname militaire positie te kopen. ik was van geboorte immers een hereboer en ten opzichte van de baron arm als een kerkrat.waar en echt uit het leven gegrepen gesproken! Ook ik was van geboorte maar een landjonker. bevond. [6] Toen ik in mijn vaderland aankwam en gelukkig mijn ouders. Hij liet me naar de militaire school gaan. is vanzelfsprekend. Het ontbrak mij niet aan moed en de navigatie had ik gauw onder de knie. je weet dat ik nooit getrouwd ben geweest en geen kinderen heb. die mij dierbaar is en dus ook de erfgenaam van mijn gehele vermogen is. zoals je weet. [2] Tot mijn ongeluk leerde ik bij een aristocraat van hoge komaf een van zijn dochters kennen. broers en zusters in goede gezondheid aantrof. De vreugde over ons weerzien was groot. zelf een schatrijke aristocraat. Maar hij nam niets aan en zei. heb ik glansrijk volbracht en zodoende ontbrak het ook niet aan toegekende onderscheidingen. Jong. Maar hoe? Hoe moesten we van haar hoogadellijke en rijke vader toestemming krijgen en hem bewegen tot schenking van de voorgeschreven bruidsschat? Ik deed al het mogelijke om door haar vader geaccepteerd te worden. sergeant-majoor en tenslotte na zeven jaar reeds officier. ze raakte in vuur en vlam en gaf me ondubbelzinnig te verstaan wat ze voor mij voelde! Mijn afkomst was met dat alles moeilijk te rijmen.die als onkruid in de ziel woekeren. nu tot generaal majoor bevorderd. toen ik het pure goud voor hem op tafel legde: 'Mijn beste vriend. Daar kreeg ik voor een half jaar verlof.

Hij zou daarom ook de hem door de keizer aangeboden titel van graaf afgewezen hebben. ik zal de achtervolging wel zo leiden. Als er geen ander middel bestaat om uw doel te bereiken. omdat hij daardoor een van de jongste graven zou worden. waarvan de baron een groot liefhebber zou zijn. maar laat dat maar aan mij over. vroeg hij mij of die bewuste barones en ik elkaar nog hadden geschreven. Rijkdom zou geen lokmiddel meer voor hem zijn en de verdiensten van iemand die niet adellijk geboren was evenmin. dan moet u deze ontvoering uiteraard snel en wel overwogen wagen en u in Engeland in de echt laten verbinden. dus meerderjarig. [2] Mijn Emma werd steeds meer geplaagd door haar geweten. Verder kreeg ze ook steeds meer heimwee. Heeft ze de moed om ook zonder de toestemming van haar vader te trouwen. alhoewel hij niet verheelde dat de baron nu nog hogere eisen stelde aan de gegadigden voor zijn dochter dan voorheen. maar al mijn moeite was 92 . werd ik ook achtervolgd. met het oog op zijn dochter. Maar dat ik na dit bezoek dat ik toch zeker aan hem. als mijn grootste vriend. omdat dit berust op een wettige daad. [10] Ik volgde de raad van mijn vriend op en werd door de oude heer met grote eer ontvangen. omdat ze haar vader had verlaten. moet u wel uw toevlucht nemen tot een overrompelingstactiek! Het meisje is nu bijna zesentwintig jaar. Ik antwoordde dat ik haar drie keer had geschreven. Maar omdat mijn vriend de achtervolging wist te sturen en er bovendien geen loopplank ligt over de zee. dat mijn Emma mij nog met dezelfde gloed liefhad als voorheen. maar als u in dit geval uw doel wilt bereiken. omdat onoverwinnelijke moeilijkheden ons huwelijk in de weg stonden. Ik deed er natuurlijk alles aan om de oude heer. zeeslangen en zeeslagen. Ik deed al het mogelijke om haar andere ideeën over het leven bij te brengen. haal uw Emma dan hier vandaan! Omdat het meisje u laatst zelf het voorstel deed haar te ontvoeren. terwijl hij nu de oudste baron was! [9] Dat deze mededeling op mijn gemoed geen erg gunstige indruk maakte. betreurde haar stap en verwenste het uur. denk ik dat zij wel op dit voorstel in zal gaan. dat u zeker niet ingehaald wordt. omdat ik mijn doel had bereikt. Na een poosje zei hij: 'Ik wil u volstrekt geen verkeerde raad geven.kunnen blijven voor zo'n edel en achtenswaardig man! Toen we elkaar zo'n beetje alles verteld hadden. had willen brengen. Ze had mijn brieven inderdaad ontvangen.' [13] Deze raad beviel me natuurlijk en ik voerde dit krachtstaaltje dan ook spoedig uit.' 71)Het huwelijksparadijs van de patheticus verduistert. [11] Het beste van alles was. lieten we ons meteen door onze katholieke scheepskapelaan in de echt verbinden en dit huwelijk terdege schriftelijk vastleggen. is gemakkelijk te begrijpen. Mocht dit plan echter mislukken en u zou hier niet tot een huwelijk komen. na drie maanden was ik nog even ver als op de eerste dag van mijn bezoek. Toen ik mijn fregat betrad. Bij deze bekrompen aristocraat zou alleen de afkomst en de hoge adel tellen. maar kon deze slechts in stilte en met veel tranen in haar hart beantwoorden. ook nog naar de baron wilde gaan om de hand van zijn dochter te vragen. Ik was nu ook wel een edelman. Het ware gezicht van de echtgenote [1] De patheticus vertelt verder: 'Ik zag nu niets anders voor me dan een paradijs. zodat ik me ernstig zorgen over haar begon te maken. [8] De generaal-majoor was daar zeer tevreden over. U zult zeker wel achtervolgd worden. Maar het was allemaal vergeefse moeite! Om kort te gaan. wat ik als een goed voorteken beschouwde. maar waar zouden bij mij de minstens zestien vereiste adellijke voorouders te vinden zijn geweest? Maar de generaal-majoor meende. Het overige zult u zelf wel weten te regelen. [12] Wat nu te doen? vroeg ik mijn vriend. en kan zelf over haar hart en haar hand beschikken zoals zij dat wil. Daarmee was dan alles in orde. Zoals me later door mijn vriend werd meegedeeld. maar helaas op geen enkele brief antwoord had gekregen. Maar helaas kwamen er maar al te gauw donkere wolken opzetten boven mijn paradijs. voor mij te winnen. dat ik de oude heer toch een bezoek moest brengen en hem daarbij flink wat avontuurlijke verhalen moest vertellen over stormen op zee. bracht ik het er goed van af. Daardoor werd ze van dag tot dag neerslachtiger. zal u tenslotte niets anders overblijven. waarop ze voor het eerst kennis met mij had gemaakt. voorzover het de huwelijksvoltrekking betrof. Misschien zou ik er in slagen het hart van die oude zonderling te winnen.

[3] Daar aangekomen. namelijk de onverzadigbare zucht naar pracht en praal en allerlei soorten genoegens. klopte iemand op mijn deur. maar voegden zich ijverig naar mijn bevelen. Het toeval wilde nu dat haar zusters na enkele jaren stierven. Laat een van jullie nog enkele dagloners halen. huilende dochtertjes. [5] Maar na het aanvaarden van de erfenis ondervond ik pas wie zij was en wie ik zelf was! Haar vroegere zielsziekte was spoedig na het ontvangen van de erfenis genezen. die stervend nog zijn handen naar zijn onvergelijkelijke Emma zou hebben uitgestrekt! Zulke berichten brachten haar in het ziekbed. Dat ik in Engeland reeds admiraal had kunnen zijn. dat zo'n leven niet goed kon zijn en dat zij mij in feite veel ongelukkiger had gemaakt dan ik haar. kan ik me niet bezighouden. Ik zou me met mijn eigen eerlijk verdiende vermogen samen met de twee kinderen wel redden. waarschijnlijk meer van verdriet dan vanwege een zenuwziekte! [4] Toen was het helemaal mis met mijn Emma. die een boerenjongen helaas bij mij in mijn verblindheid heeft verwekt. trad de kamerdienaar van mevrouw nors het vertrek binnen en zei: 'Mevrouw laat u zeggen dat zij datgene wat zij u als schadeloosstelling gaf. [6] Eens gaf ik haar in alle liefde te kennen. zodat de zaak wat vlotter verloopt!' Mijn bedienden zetten grote ogen op en trokken lange gezichten. Als uw gemalin zó is. dan is zij bereid u nog meer te geven!' Ik beet me op mijn lip van ergernis en kon echt geen woord meer uitbrengen. Haar hoogmoedige zusters maakten haar de bitterste verwijten en maakten haar als het ware uit voor moordenares van haar vader. 'Wat zie ik nu. waardoor mijn vrouw. Maar hij was helaas heengegaan. liep ze haastig naar haar kamer. De kamerdienaar zei me dat mevrouw de barones wenste dat ik het huis op staande voet zou verlaten.tevergeefs. Adieu. want met dergelijke schepsels. Dan zou je toch denken dat dit mijn Emma weer wat vrolijker en ten opzichte van mij meer toegenegen zou maken. Maar de generaal nam voor mij het woord en zei: 'Zegt u tegen mevrouw dat deze 200. bracht mij papieren ter waarde van tweehonderdduizend gulden en sprak: 'Hier. maar die ik voor haar desondanks met alle liefde bracht. waren zijn woorden. wat doet u? Gaat u hier weg?'. die juist op die dag in Wenen was voor zaken. [8] Daarop spoedde ik me meteen naar mijn kamer en riep mijn bedienden bij me. Toch werd ze weer beter en verlangde niet zelden offers van mij die ik me nauwelijks kon veroorloven. wilden we naar Emma's vader om zo mogelijk zijn vergeving te verkrijgen. Ik maakte de kamerdienaar duidelijk dat hij aan mevrouw moest doorgeven. varkenshouder van geboorte. doe maar rustig aan. wees dan van ganser harte blij dat u op zo'n nette manier van deze adellijke dame bent afgekomen! Maar behoud deze waardevolle papieren voor uw kinderen. Ik vertelde hem natuurlijk wat er allemaal gebeurd was en dat ik aan dit alles niet de minste schuld had! [10] De generaal wist eerst niet of hij moest lachen of zich moest ergeren. maar werd_niet toegelaten. Pas na een poosje had hij zich hersteld en sprak: 'Arme. waaraan ik verscheidene duizendjes kwijtraakte.000 gulden slechts een geringe aalmoes zijn voor de offers die deze man voor haar heeft gebracht! De eer van een officier. brak de hel helemaal los! Zonder mij één woord terug te zeggen. Maar daarvoor in de plaats trad een andere. zoals hij er een was. beste vriend. mijn heer gemaal. want het zou niet verstandig van u zijn om haar deze aanzienlijke som zonder meer terug te geven!' [11] Terwijl de generaal mij zo troostte en raad gaf. Toen ik haar dat in tranen zei. dat ik noch haar geld noch haar huis nodig had. want we moeten vandaag nog het huis verlaten. Ik gebood hun: 'Pak vlug al mijn spullen bij elkaar. Laat mevrouw daarom maar in de grote kas grijpen en deze man van eer. die zijns gelijke niet heeft. als ik niet omwille van haar mijn officierspositie had verkocht en naar Wenen was verhuisd. moeder van twee dochters. Na enkele uren ging ik zelf naar haar toe. ontvang hierbij wat ik u wellicht heb gekost! Verlaat mijn woning en zoek maar een andere! Ook staat het u vrij om die twee blagen van kinderen mee te nemen. we zijn quitte!' [7] Met deze woorden sloeg ze de deur achter zich dicht en ik stond daar als versteend met mijn twee lieve. En zo bleef me al na verloop van een jaar niets anders meer over dan mijn dienst in Engeland te verlaten en als welgesteld burger met mijn wederhelft naar Wenen terug te keren. onder geen voorwaarde meer terug wil nemen! Zou dit te weinig zijn. de enige erfgename werd van een groot vermogen. zijn door haar met voeten getreden eer vergoeden! Zegt u maar tegen 93 . kan men met een dergelijke aalmoes niet afkopen. [9] Toen ik goed en wel bezig was met pakken. Wie was daar? Mijn goede generaalmajoor.

hoe u deze proef doorstaat!' Emma zegt: 'Doet u maar met mij wat u wilt. noch uw vermogen nodig. heb ik het bij onze goede keizer gedaan gekregen dat hij hem als mijn rechtmatig aangenomen zoon ondertussen de titel van graaf officieel heeft toegekend. mevrouw. zodat ik deze boer zijn gekrenkte eer kan vergoeden!' De generaal zegt: 'Is niet nodig. dat zal dadelijk wel blijken! Verwacht maar geen tweede proef van mij. dat is onvoorstelbaar gemeen! Mij. maar omdat ik geen kinderen heb. dat mijn heer gemaal zich nu al bijna anderhalf jaar lang onbegrijpelijk koel tegenover mij heeft gedragen. [13] De generaal liet haar uitspreken en zei toen onbewogen kalm: 'Mevrouw.? Dus mijn gemaal is geen vorst maar slechts een boerenzoon en een in Engeland nieuwbakken gentleman! O. Ga daarom naar uw kamer terug. weer herroep en zeg: 'Uw mij boven alles achtenswaardige gemaal is toch maar de zoon van een boer?' [15] Toen Emma dat hoorde sprong ze ijlings op en riep: 'Wat! Behandelt men zo de dochter van de rijke baron N. door mij goed doordachte optreden niets anders was dan een indringende vraag aan mijn heer gemaal of hij nog wel van mij houdt. U bent en blijft. dat is schandalig. nu u voor het eerst hebt vernomen dat deze 'varkenshouder'. niet veel beter zijn. ik kende uw bekrompen vader en ik ken u.' Emma smeekt nu nog intenser om vergeving en zweert bij alles wat haar heilig is. 'dat zullen we wel zien! Ik ben zo vrij om u meteen aan uw adellijke tand te voelen en we zullen zien. want ik heb mijn zoon gewichtige zaken mee te delen. Zou ik vandaag of morgen komen te overlijden. Mijn zoon hier heeft noch uw huis. u had de goedheid mij daarnet te zeggen dat ik deze proef slecht doorstaan heb. niet slechts een half miljoen.N. Toen uw lichtgelovigheid niet langer de stinkende varkenshouder. Ik gaf hem vaak te verstaan. dit van haar eis! En zeg haar ook dat zij het nooit moet wagen zijn naam te dragen! Hebt u dit goed begrepen?' De kamerdienaar boog tot op de grond en ging. vorst N. maar mijn hele vermogen geef ik. Ik wist wel dat de tweede proef slechter zou uitvallen dan de eerste. die haar overhaaste reactie veroorzaakt had. zoals u hem pleegt te noemen. Maar u hebt als barones zijn eer geschonden.mevrouw. maar u denkt er niet aan dat dit hele. wat u bent. mijn beste. want ik heb u al op de proef al gesteld. een barones van de hoogste adel. voelt u weer liefde voor hem! Maar op deze manier zal het moeilijk weer goed komen. omdat u hem na mijn bekentenis daar ongetwijfeld voor aanziet. als u mij maar wilt vergeven en mij mijn geliefde gemaal niet afneemt!' [14] Daarop antwoordt de generaal weer: 'Ja. en God weet wat ze verder nog allemaal bij elkaar ratelde.N.. Want ik moet nu eerlijk bekennen. En gaat u nu maar verder!' [16] Bij deze woorden keert Emma zich nog eenmaal om en zegt: 'Uwe hoogheid. wat ik eerst voor hem was! Maar daarop had mijn vorstelijke heer gemaal altijd duizenderlei verontschuldigingen. als ik datgene wat ik gezegd heb om u op de proef te stellen. Ze had het over een ziekelijke bui. dan is hij vorst! Begrijpt u mij? En zouden andere hoogadellijken de keizer ertoe kunnen bewegen hem deze vorstentitel heimelijk te onthouden. dat ik niet meer datgene voor hem betekende. maar een vorst in uw gemaal ontdekte. slechts als lijk zal ik me van mijn gemaal laten scheiden!' De generaal zegt: 'Welnu. dan blijft hij in ieder geval toch mijn zoon en de enige erfgenaam van al mijn bezittingen. lieve dochter. wat mij helemaal ongelukkig maakte. Uw ex-man hier is dan wel niet mijn bloedeigen zoon. geliefde barones. als een onnozele gans te bestempelen! Kamerdienaar!' De kamerdienaar vraagt: 'Wat wenst mevrouw de barones?' Emma zegt: 'Ga onmiddellijk naar mijn vertrek en haal de papieren die op mijn tafel liggen. [12] Korte tijd later ging de deur open en de barones viel voor de generaal op de knieën en smeekte hem en mij handenwringend om vergeving. dat zij liever haar leven lang met mij varkens zou hoeden. Dan moet er toch iets mis zijn! [17] Ik ben nu zeer rijk en kan 94 . mevrouw?' De barones zegt: 'Doorluchtige heer schoonpapa. mijn zoon is. dat ik. u begrijpt mij hopelijk? En mijn werkelijke zoon hier blijft echter ondanks zijn boerenafkomst dat wat ik u eerder heb meegedeeld. ja. sprak daarop de generaal. Maar zo is het niet! Ik zei dit alleen maar om u op de proef te stellen en u daardoor afdoende van het schandelijke van uw aristocratische hoogmoed te overtuigen. en voor de helft hebt u deze slecht doorstaan. U bemint mijn zoon. De appel valt niet ver van de boom en zodoende zult ook u. dan me ook maar één minuut te verlaten! 'Goed'. en daarvoor verlang ik als zijn vader een genoegdoening van een half miljoen! Begrijpt u mij. begon u weer zoete broodjes te bakken! Maar wat gaat u nu doen. vader van deze mijn geliefde zoon.

ik moet eerlijk toegeven. nooit echter een zegen over dit huis brengen!' Denkt u. was het voor hem afgelopen! Niet alleen uitte hij tegenover mij geen vreugde daarover. maar hij ergerde er zich regelmatig aan en zei me vaak recht in mijn gezicht: 'Jouw geld zal een vloek. die ik nauwelijks kon begrijpen. dan wil ik hem alles vergeven en alles doen wat zijn hart maar verlangt!' De generaal wendde zich nu tot mij en sprak: 'Ja. Wat echter haar grote vermogen betreft. bestaat er nauwelijks. mijn heer gemaal! Een 95 . laat haar dan in godsnaam maar verloren zijn! [19] Werkelijk. Dat ik in mezelf desondanks veel bittere pijn voelde. ik spreek nu de volle waarheid: zolang ik nog onbemiddeld aan zijn zijde stond. aan de armen hebben gegeven. want je weet toch dat een vrouw niet met geld weet om te gaan!' Waarop ik zei: 'Dat is wat anders. die mij enkele jaren geleden naar Engeland is gevolgd en voor wie ik mijn leven aan duizend gevaren heb blootgesteld. Zij snauwde hem meteen toe het op tafel te leggen. en me ook een reeds lang ontbeerde kus niet onthouden! Kom Emmaatje. mijn liefde voor Emma is nog nooit minder geworden dan ze was bij onze eerste kennismaking. om zo een laatste. Want hoe rijker een familie is.' [3] Emma wist daar niets meer tegenin te brengen. dat ik me beter met anderen kon onderhouden dan met hem! Lang verdroeg ik deze smaad die mijn hart werd aangedaan. als de zaak zo ligt. als het jouw schuld is dat je vrouw tegenover jou alleen maar noodgedwongen zulke betreurenswaardige excessen beging. en liet me door edellieden het hof maken om te zien. Ook heb niet ik. dan kan ik daar waarachtig weinig aan doen! Dat ik haar geen jaloerse verwijten maakte.' [4] Emma keek hierbij even raar op en zei na een poosje met werkelijk onverstoorbare kalmte: 'Als je al van me houdt. of hij niet toch eens een beetje jaloersheid zou laten blijken. krijgt ons proces toch wel een heel ander gezicht. Ik gaf partijen en bals. Ik voel me daarom verplicht u allereerst om vergiffenis te vragen. weet trouwens ik alleen. hoogheid. Maar nu moet je me ook je hand reiken ten teken dat je niet meer boos op me bent. Toen keek ze mij met een spotlachje aan en zei: 'Ik moet toch eerst de jou aangedane belediging weer goed maken. hoor eens mijn zoon. hoe gelukkig zouden zij en ik dan zijn geweest! Maar jij wilde mij daarmee alleen maar straffen en dat was niet lofwaardig van je! Want een nog inschikkelijker en geduldiger echtgenoot dan ik altijd ben geweest. Maar als mijn allerliefste Emma spoken zag waar ze niet waren. dat ik niet de minste wrok tegen je zou kunnen hebben. (Mij tot Emma wendend): Kijk. voordat je me weer goedgezind kunt worden. maar mijn vader in een vergeeflijke opwelling deze eis aan jou gesteld. Daar zijn koele houding ten opzichte van mij slechts toenam en hij mijn slaapkamer ook niet meer leek te kunnen vinden.van alles doen om het hart van mijn gemaal te doorgronden. Toen ik echter enige erfgename werd van een groot vermogen. maar leek ongeduldig te wachten op haar kamerdienaar. dat ik bij het zien van het enorme vermogen van mijn Emma hoogst onaangenaam werd getroffen. maak me weer gelukkig!' Zij zegt: 'Dat heeft geen haast. des te meer gelegenheid is er voor allerlei zondige uitspattingen. Echtelijke ruzie [1] De generaal zei daarop tot Emma: 'Mijn lieve schoondochter. nam ik juist het besluit dat ik vandaag ten uitvoer bracht. doe me dan een plezier en neem deze papieren in bewaring. Ik wil met het grootste genoegen je verzoek inwilligen. Is deze er nog. Ja. hoogheid nu eens na over mijn situatie en oordeelt u dan of ik wel zo'n infame zondares ben. zou je die duizenden guldens die jouw feesten je kostten. als u en uw aangenomen zoon nu menen!' 72)Verlangens van echtgenote Emma.' Waarop ik antwoordde: 'Lieve Emma. Hij scheen het zelfs wel goed te vinden. had hij mij lief met een kracht. ik verlang niets anders dan onze eerste liefde. Emma verlangt je eerste liefde. en daarna mijn heer zoon de les te lezen!' Emma zegt: 'Hoogheid. Onthoud haar die dus niet!' [2] Daarop antwoordde ik: 'Mijn geliefde vader. moet ik inderdaad toegeven dat ik daar nooit veel waarde aan heb gehecht. is alleen toe te schrijven aan mijn fijngevoelig hart. Maar al mijn moeite was tevergeefs. dan moet je nu allereerst je fout weer goed maken. Neem daarom jouw papieren maar weer in bewaring en word weer helemaal dezelfde Emma. Omdat ik buiten mijn schuld zijn liefde helemaal heb verloren. ik houd zo veel van je. Bemiddelingspogingen van de generaal. Eindelijk kwam deze met een zwaar pakket naar haar toe. ernstige vraag te richten aan zijn hart! [18] Maar ook dit bleef zonder enig resultaat.

granaten en kartetsen geregend. Nu komen de dragers hier binnen. vergezeld van enige tranen. die door een of andere boerenkoe werd geworpen! Je kunt duizend keer door de keizer zelf tot vorst verheven zijn. Op dit betekenisvolle 'nee' volgde een met woede geladen stilte. maar wel hele sprinkhanen plagen van lasterpraatjes! Vijf jaar heb ik het uitgehouden met alle geduld en liefde. Waarom noem je me dan steeds Emma en niet Kunigunde. behalve deze kamer is verder alles al in orde. [5] Bij deze liefdesvoorwaarde kan ik. Want als men zich voor de vijand terugtrekt. Ik zeg dan ook tegen Emma: 'Maar lieve echtgenote. namelijk deze hier.' [9] Op dat moment komt ook mijn kamerdienaar binnen en meldt me. voor mij. wanneer je me zo oneindig lief en dierbaar bent! Ik hoop dat je dit nu als beëindigd zult beschouwen en mij je hand zult reiken ten teken van volkomen verzoening. echte naam. begrijp je? Maak dat je zo snel mogelijk uit mijn ogen verdwijnt! [8] 'Met haar is niets te beginnen'.. als ik vragen mag. En daarop volgde een bits 'nee!'. ben je toch niets. als barones uit een oeroud geslacht. 'Goed'. schoot me ook altijd dat domme lied te binnen. die werkelijk de grofste marktvrouw niet zouden hebben misstaan. op een belachelijke manier wordt gezongen. wanneer zij misschien maar al te spoedig haar rijkdommen zal hebben verkwist. Of heb je soms nog iets op je hart?' [6] Ze zei: 'O. Emma's zenuwcrisis en ommekeer [1] De patheticus: 'Goed zo. noem me dan in het vervolg ook bij mijn waardige. van alle gemakken voorzien en ze kost maar heel weinig. wat je verder nog hindert. sprak de generaal. Laat haar maar begaan. evenals de generaal. dat de glazen in de kast rinkelden.. dat probeert men dan maar belachelijk te maken!' Ik zeg: 'Wat haal je je nu weer in je hoofd! Ik wil je toch niet belachelijk maken. waarin. over 'Eduard en Kunigunde'. welnu. och vergeef me.. Zeg maar op Kundl. tot vermaak van het publiek. mijnheer! Een keer als wachtmeester voor een echte vijand. Toen heeft het wel geen bommen. ja. want er kan een tijd komen dat ze zelfs haar goed van pas kunnen komen. Maar neem die papieren maar mee. granaten en kartetsen deed regenen. dan wil ik je ook graag zo noemen!' Daarop zegt ze bits: 'Ja. Steeds als ik je riep. mijn zoon.' [2] De generaal zegt: 'In welke voorstad is het en op welke verdieping?' De kamerdienaar zegt: 'De voorstad noem ik om goede redenen (daarbij op mijn vrouw wijzend) niet. 'want ze is volkomen gek. zocht een baan en vond er spoedig een. die direct in gebruik kan worden genomen.vrouw moet met het beste dat ze heeft niet te vrijgevig zijn. Maar wil je van nu af aan beslist Kunigunde heten. nog genoeg!' Ik antwoordde: 'Wat dan nog allemaal. nl. Ik trok me daarom van die tweede vijand terug. als ze het aanzien van de liefde hoog wil houden! Dan moet ik je nog op iets anders attent maken: ik heb je al enkele keren gezegd dat ik niet Emma. waar men niet van houdt. een echt oud-adellijke naam. maar volgens mijn eerste doopnaam Kunigunde heet. heel goed heb je dat gedaan!' De kamerdienaar zegt: 'Mijnheer zal echt plezier hebben van deze woning. sprak de generaal. Ik heb je betaald en dus zijn we voor altijd quitte! Mij nog treiteren ook! Dat laat ik me niet welgevallen van zo'n lummel. Ze ligt weliswaar niet in de stad. dat deed ik immers alleen uit pure achting voor jou! Je kent toch wel dat bewuste lied. Maar het was absoluut onmogelijk om het nog langer bij haar uit te houden. Ook klinkt de naam Emma toch esthetischer dan Kunigunde. Misschien geneest de tijd haar eerder dan wij tweeën. Ik wil niets meer van je horen of zien. Wanneer misschien. maar in een van de voorsteden. mijn liefste Emm. dat u dit zo goed weet?' De kamerdienaar zegt: 'Op twee manieren. mijn vrouw. waaronder mijn moeder en grootmoeder al zijn gedoopt? Als je werkelijk van me houdt. Tenslotte snauwde ze me nog toe: 'We zijn quitte.. en kort daarna voor een onechte. Het is echter op de tweede verdieping. die het bommen.' 73)Vervolg van het huwelijksverhaal. bijna het lachten niet laten. moet men hem niet aan zijn neus hangen waarheen!' De generaal zegt: 'Bent u misschien ook al eens gevlucht voor een vijand. wilde ik zeggen. 'dan nu maar vlug alles op en ingepakt!' De kamerdienaar zegt: 'Heer. daarop een hele litanie van scheldnamen aan mijn adres. Kunigunde. en bekommer je niet meer om haar. het is echter een prachtige woning. in Gods naam. had ik bijna gezegd. edele 96 . dat hij een heel mooie woning heeft gevonden.' [7] Op deze wat laconiek liefkozende vraag stampte ze zo kwaad met haar voet op de vloer.

als ik het verdiend heb. ben nu juist dezelfde overste en generaal. Wil je echter hier ook je vrouw leren kennen. met wie je op aarde bijna twintig jaar lang hebt geruzied? Kijk dan naar dat armzalig uitziende wezen daar. dat halfnaakt en verschrikkelijk 97 . De bedienden zetten grote ogen op en vragen mij. zieke Emma heeft gedaan die niet meer meester was over haar gezonde verstand. dat je me nu werkelijk wilt verlaten en me bovendien prijs geeft aan het gespot van je brutale bedienden? Begrijp toch. daarnet nog een duivelin. Ik was heimelijk verbaasd. haast je. Ik heb zo' n vaag gevoel. als de zaak zo ligt. want ik zal enkele dagen bij jullie doorbrengen. die al deze verschijnselen en ook de veranderingen van de Lerchenfeldse zuiver voor een droom aanziet. Emma. bestraf me. wat ze nu moeten doen. die jou hier als een oprechte vriend terzijde staat. loopt daarop verbeten op mijn kamerdienaar af en steekt haar lieve handje uit om hem een stevige oorvijg te geven. Ik moet jullie nu voor dringende zaken verlaten.heer. of ze verder moeten gaan met inpakken of alles weer moeten uitpakken. Om kort te gaan. alsof me de schellen van de ogen vallen. dat het zich voor het scheren door zo'n hoogadellijk handje zou moeten laten inzepen! Blijf minstens drie stappen van mijn eerlijke sergeant-majoorslijf af. Emma zegt: 'Alles moet weer ogenblikkelijk herroepen worden en de huur van de woning moet voor een half jaar op mijn kosten worden betaald. jouw huwelijksverhaal wordt nu wel erg wijdlopig. anders beleven we hier nog een voorproefje van het laatste oordeel! Laten we zien dat we verder komen. liefste echtgenoot! Doe met me wat je wilt. dan kan ik haar geen geschikter persoon aanbevelen!' [3] Mijn Emma. hetgeen hun enigszins noodlottig voorkomt. dan heb ik medelijden met jou en ook met je vrouw. wat me voor de handen komt. anders zou ik op het idee kunnen komen om met mevrouw de barones een hoogst merkwaardige dans uit te voeren. hier Max Olaf genaamd. begrepen!?' Emma ploft bijna uit elkaar van woede en schreeuwt: 'Verdwijn uit mijn ogen. onbeschofte lummel. En mijn Emma lijkt totaal veranderd en weet zich nauwelijks meer iets te herinneren van wat er eerder tussen ons is voorgevallen. ik. het wordt tijd dat je je mond houdt. want nu zou ikzelf ook liever vliegen dan lopen. buiten het bereik van uw gezichtsveld zijn.' De generaal gaat nu weg. is die baron wiens dochter zonder zijn toestemming jouw vrouw werd. mens en echtgenoot je Emma in geen geval verlaten. een barones van de oudste adel! Scheer je ogenblikkelijk weg hier. anders zal ik je direct eens laten voelen wat het wil zeggen een barones zo te beledigen! Ik ben in staat om alles. Maak u niet kwaad. gemeen volk. Maak voor mij een kamer gereed. die uit woede bij een raam wat verderop in de kamer was gaan staan. maar ben over een paar uur weer bij jullie terug. anders laat ik je door de politie ophalen!' [4] De kamerdienaar zegt: 'Dat is niet nodig. mevrouw de barones. ga uit mijn ogen. En die vriend daar. naar je afschuwelijke apekop te smijten!' Een andere huisknecht zegt tegen de kamerdienaar: 'Nou zeg.' [7] De generaal zegt daarop: 'Ja. De bedienden beginnen weer alles terug te plaatsen. nee! Heb ik dat aan jou verdiend. God zij dank. die jou op aarde uit niets tot iets heeft gemaakt. want dat zou een funeste invloed kunnen hebben op uw tere zenuwen!' 'Zwijg. te meer daar ik het even goed ken als jijzelf. Want weet. Maar nu is het. uw gemalin voor deze zaken bij mijn beminnelijke echtgenote in de leer wil gaan.' [5] Nauwelijks was ik uitgesproken of Emma springt op me af en roept: 'Nee. mij. maar verlaat me alsjeblieft niet!' [6] Bij deze woorden valt ze mij snikkend om de hals en klampt zich aan mij vast. O. dat weet God alleen. ja. Maar de kamerdienaar weert haar af en zegt: 'Hoho! Zulk voer kan ik me zelf wel buiten bij een marktvrouw halen! Mijn gezicht is niet zo nobel. Olafs goede raad [1] Na enige tijd zegt Max Olaf: 'Waarde vriend. Laten we het vervolg dus maar achterwege laten.' Ik zeg: 'Ja. was nu als een engel!' 74)Verrassingen voor de patheticus. beesten! Jij gemene schoft. Natuurlijk kun je onder zulke omstandigheden als heer. dat ik jou en ook de generaal flink beledigd moet hebben. die inderdaad ziek schijnt te zijn. dat ik in een slecht humeur was geraakt. Hij vindt oude bekenden. Binnen een half uurtje zullen we. ik werd weer ziek en ben je in mijn lijden beslist ruwen verbitterd tegemoet getreden. En jij hebt niet ingezien dat dit alleen je arme. hoe durf je mij zulke dwaasheden naar het hoofd te slingeren. hoe en waarom.

dat zijn toch. ik begin nu ook hetzelfde te voelen. Een of andere hulp hebben Emma en ik hard nodig.Emma?' [8] De patheticus zegt: 'Wat mij betreft.. in de letterlijke zin van het woord grote wonderen! [5] Daar. dokter Becher en redacteur Jellinek. Maar ik hoop dat met Gods wil tenminste één van ons spoedig zal worden geholpen. En hoe meer ze deze buitengewone man in liefde toegedaan is. die dan ook zijn vrienden niet in nood zal laten zitten. zodoende zijn we quitte wat onze twijfelachtige strijd betreft. zie je zo'n vierentwintig vrouwelijke wezens in balletkostuum. die er hier wel tweeduizend leken. Vraag daarom niet hoe het me hier te moede is. met je dochter Kunigunde . Hebt u echter hier in deze wereld die mij als een droom voorkomt iets gunstigs op mij voor. namelijk mijn leven. Maar wat mijnheer de baron betreft. die de mooie Lerchenfeldse nu regelrecht het hof schijnt te maken en over niets anders dan liefde met haar spreekt. beste vriend. Maar ik heb u op aarde alles al vergeven. waarvan u mij beroofd hebt! Maar ik heb u deze roof vergeven. van de verovering waarvan de overwinning geheel afhangt. om zo te zeggen: mij uit het hart gegrepen. die er voorheen net zo ellendig bij stonden als wij. Misschien Emma wel. ik heb heel sterk de indruk dat we ons bijna uitsluitend aan die man daar zullen moeten houden. de ons bekende Messenhauser. bij wie ik de laatste tijd een spoor van religiositeit heb ontdekt. die ken ik veel te weinig om te weten hoe hij denkt en voelt. mijn oprechte vriend?' [3] Max Olaf zegt: 'Vriend. Uw schoonzoon zal dat ook zeker doen. Ik zie al velen. dat ik alleen al door toe te kijken en te observeren zo veel van hem ben gaan houden. op een ruime tribune. wat zich hier in dit vertrek tijdens jouw verhaal aan belangrijke dingen voor mijn ogen heeft afgespeeld.mager van achter de baron naar jou staat te gluren. als een zeer in het nauw gedreven veldheer het veroverde vijandelijke vaandel zou liefkozen. droomuitlegger van een baron. dan zullen mijn hart en mijn leven u als beloning zijn toegewijd!' 98 . Want kijk. en overal gebeurt wat hij wil en wat hij bepaalt. geen troost. Hij regelt alles. want aan goede wil heeft het hem nooit ontbroken. Maar naargelang ze dichter tot deze man waren genaderd. dat is een andere zaak. geen licht kreeg ik tot nu toe. kregen ze meteen een beter aanzien en hun kleding veranderde bijna even sterk als hun gemoed. maar help mij en de arme Emma. hemelse goedheid! Nou. Alleen aan het kunnen schort het ons hier nog. Want mijn Emma was daar mijn leven. [4] Vriend. voltooi nu ook wat u begonnen bent. als men maar van een allerbeste vriend houden kan! [7] Ik zou zelf graag naar hem toe willen snellen en hem zo gaan liefkozen. smacht ik al in de grootste eenzaamheid! Geen hulp. alles in alles te zijn. Op z'n minst is het zeker. veeg maar vlijtig voor uw eigen deur! Want als ik hier met u zou willen gaan twisten. als u ons op een of andere manier helpen kunt!' [10] Max Olaf zegt: 'Volkomen juist. Zeg me eens vriend. dan zou daar een geducht proces van komen. die begonnen is mij uit mijn lange droom te helpen. U bent de eerste. er is mij als stille toeschouwer niets ontgaan van datgene.. Wat een heilige waardigheid straalt er van hun gezichten af en van welk een diepe wijsheid zijn hun woorden doordrongen! Hoe vriendelijk en toch ook verheven ernstig is hun gedrag! [6] En toch lijkt deze eenvoudige man. Want met al hun vragen komen ze bij hem. en je hebt dan werkelijk het sluitstuk van heel je levensgeschiedenis bij elkaar! Ben je tevreden met de oplossing van de. ervaar jij ook niet een dergelijke behoefte in je? En jij. Want zo' n twintig jaar. dat wordt me hier wat! Ik geloof dat het nare vervolg van mijn levensgeschiedenis hier als de tweede akte van een drama weer opnieuw gaat beginnen! Wat denk jij. willen we een beter vervolg van ons levensdrama kunnen verwachten. dat hij hier met zijn aardse hoge adelbegrippen niet ver zal komen!' [9] De baron zegt: 'Beste dochterontvoerder. vergoed me dan hier door uw vriendschap wat u mij op aarde boosaardig hebt ontnomen. die zien er al echt hemels uit! En daar bij die tafel met brood en wijn staan de democraat Blum. door jou zo breedvoerig aan ons vertelde levensgeschiedenis?' [2] De patheticus zegt: 'O. des te mooier en wijzer wordt ze ook! Maar niet alleen zij is zo gelukkig.' [11] De baron zegt: 'Ik dank u hiervoor heel hartelijk. Maar of mijn heer schoonpapa en mijn Emma ook iets dergelijks voelen. Daarbij is heel zijn manier van doen zo bescheiden en buitengewoon vriendelijk. Ach vriend. De Lerchenfeldse heeft nieuwe kleren gekregen en ziet er nu uit als een zuivere engel.

wat ik voor jullie kan doen. ik heb haar ook heel erg nodig. beste vriend. naar die voortreffelijke man die nu met Dr. Maar daarbij heb ik ook gemerkt. Zoals we denken en voelen. want voor zijn scherpzinnigheid valt niets te verbergen! Kom daarom met me mee. namelijk twee mannen en een armzalige vrouw. zo komt het mij voor. en hoe het heel harmonisch op het Mijne is afgestemd. zo waar God leeft. zullen we ook geholpen zijn. of het hier alleen van u afhangt of iemand gelukkig of ongelukkig zal worden. Het lijkt ook. Want hoe onuitsprekelijk goed hij ook mag zijn. Ik wist wel. beste vriend en broeder. Want waar is er een vader. zo vrij om uit 'de grond van mijn hart te vragen.' 75)Olafs verzoek om hulp voor zijn vrienden. 0. nog menige aardse ballast. voor wie ik haar gevraagd heb. liefde en vriendschap te willen schenken. Haast je dus en breng allen hier. het is met mij zo gesteld. Jellinek in gesprek is. met goede wil bezield en zullen met alle kracht proberen aan te vullen wat ons nog ontbreekt. Ik zeg je. Mensenzielen-visvangst. ik wist het immers. dat ik gelukkig ben bij het zien van het geluk van hen die me na aan het hart liggen! Op aarde was ik ook niet anders. waarvoor zelfs onze diepzinnigste gedachten smelten als sneeuw voor de zon. alles gewonnen! Vertrouwend op uw klaarblijkelijke goedheid ben ik. Maar bij hem moet je wel heel goed opletten. maar iets dergelijks kwam niet te voorschijn. zullen worden aangenomen. die zijn oor en hart afsluit voor iemand die om genade smeekt voor zijn kinderen? Kijk. is mij niets ontgaan. en ook u. uw genade. mijn arme Emma. Daarom. Wanneer hij ons zijn wonderbaarlijk hulpvaardige hand reikt. die naar Mij verlangen!' [3] Vol diepe vreugde zegt Max Olaf: 'O vriend. moet u het me niet kwalijk nemen. aan die drie daar.' [2] Ik zeg: 'Beste vriend en broeder. want ik zie al tranen van vreugde bij hen! O. Maar wij zijn allemaal. maar wil graag wachten. zodat ik eerst de anderen gelukkig kan zien. van al datgene wat er tijdens mijn aanwezigheid hier aan wonderlijks is voorgevallen. evenals aan mij. alsof ik die genade minder nodig zou hebben dan zij. volg mij gerust daarheen. dat ik u alleen maar voor anderen om genade vraag. misschien vinden we genade bij hem. Wie u gewonnen heeft. Ik vergat daardoor steeds om voor mezelf te zorgen. hij bezit daarnaast ook een enorme wijsheid. kijk. En deze zegt: 'Vrienden.' [13] De patheticus zegt: 'Broeder. om ons daardoor uw genade waardiger te tonen. Ik heb steeds gewacht of je voor jezelf ook iets zou willen vragen.' [14] Ook de baron en Emma verzoeken generaal Max Olaf daarom. des te minder Ik. hoe zou het zijn als jij alleen naar hem toe zou gaan en als pleitbezorger van ons zou optreden? Want werkelijk. Maar bereid je ondertussen voor. Begrijp je dat? Ja. De belofte die de Heer hem doet. omdat alleen het welzijn van anderen me ter harte ging. hoe het met jouw hart gesteld is. wijze en zeker ook liefdevolle vriend. die in deze geestenwereld nauwelijks te gebruiken zal zijn. want Ik zeg je: allen die je bij me zult brengen. die heeft. dank u. dank u wel!' [4] Ik zeg: 'Maar mijn beste vriend en broeder. buigt diep en zegt: 'Hooggeachte. maar om je hart voor te bereiden op iets wat je nu nog niet in staat bent te bevatten. De koppige patheticus [1] Na deze woorden begeeft Max Olaf zich meteen naar Mij toe.[12] Max Olaf zegt: 'Beste vrienden. Maar Ikzelf zal je hiervoor spoedig geschikt maken. omdat in Mij toch de volheid van de liefde van de hemelse Vader lichamelijk woont. Ga nu en breng hen die je ter harte gaan. dat zal ik ook doen. ga heen en breng ze bij Me. moeten we tegen hem ook spreken. Ik vergat daarbij mezelf. je begrijpt het!' 99 . Er kleeft aan hen. dat ik niet tevergeefs naar u toe zou gaan! Ik dank u al bij voorbaat namens allen. Wil jij dan ook niet wat gelukkiger worden dan je nu bent?' [5] Olaf zegt: 'O hemels goede vriend. Ik wil daar voor jullie en wellicht ook voor mijn eigen heil een nederig verzoek tot hem richten. ik heb heimelijk een heel eigenaardige schroom voor hem. dat alles alleen maar van u afhankelijk is. hier! Laat echter ook nog naar anderen je hart uitgaan. Ik vroeg je dit niet als zou Ik het niet weten. dat heb ik reeds opgemerkt.' [6] Ik zeg: 'Luister. U schijnt tenminste hier in dit huis de grondslag van alles te zijn. dat zou zelfs de strengste vader op aarde niet doen. misschien de onwaardigste van allen. want ik vermoed dat ik spoedig met een goed antwoord terug zal komen.

hoe in het eigenlijke rijk van de geest een leerzame verklaring een gevaar zou kunnen zijn voor de vrije wil van een mens. moeten we niemand. daartegen moet ik protesteren. Vang ik echter niets. en in eeuwigheid niemand anders! Begrijp je deze kracht. beste vriend. tot andere begrippen gebracht. lijkt me. kijk. die ons alleen kan en wil helpen. Wees. mijn hart. of anders niemand! Zijn aan mij gerichte. zullen door hem worden aangenomen. misschien worden zij ook aangenomen. En mijn geest antwoordt: 'Ja.[7] Max Olaf buigt weer diep voor Me en keert tot de zijnen terug. want ik heb daarvoor zijn goddelijk woord. Laten we daarom eens wat rondkijken tussen deze menigte of er soms nog iemand te vinden is. Een twintigtal sluit zich bij hem aan. mijn visvangst is best goed uitgevallen! Nu gaan we dan ook meteen naar Hem. ik zeg jullie: voortreffelijk! Niet alleen jullie. Degene die je liefhebt.' [13] Met deze woorden begeeft Max Olaf zich tussen de menigte en spreekt een wel gekozen woord. diepzinnige woorden vielen bij mij niet op zand. maar iedereen die zich maar bij ons aan wil sluiten. [8] Max Olaf zegt: 'Beste vrienden. Ik vind dat dat iets heel goeds is. Een dergelijke uitleg zal toch hopelijk geen dwang zijn?' De patheticus zegt: 'Al naargelang men de zaak aanpakt. dan moet het ook maar goed zijn.' [10] De patheticus zegt: 'Luister vriend. maar steeds over zijn 'goddelijk woord' spreekt! Hoe kan een mensengeest.. die mij daartoe zijn goddelijke woord gegeven heeft. een goddelijk woord hebben en geven? Of houdt u hem soms werkelijk voor een soort Apollo?' [16] Max Olaf zegt: 'Ja. Vang ik iets. Want daarvoor heb ik Zijn goddelijk woord!' [15] De patheticus zegt: 'Maar ik begrijp niet dat u. Ik ga nu meteen aan het werk en ga mijn trouwe 'woordennet' uitwerpen tussen deze vissen. en behalve Hem is er geen ander meer!' Maar nu genoeg hierover. want God is een verterend vuur!' En luister verder wat de wijze Jood 100 . ik zeg het je zonder schroom: of Hij. daar vlak achter Emma staan nog een paar vrouwelijke wezens. beste vriend. Want door het onderwijs worden de leerlingen. die mij volgt!' [17] De patheticus zegt vlug: 'Ik moet je werkelijk om vergeving vragen. die is het. dan zie ik helemaal niet in. waardoor hun oorspronkelijk puur zuiver zinnelijk willen een geheel tegenovergestelde richting krijgt. hoe hij met zijn verzoek door Mij werd ontvangen. De wil van zo'n door overreding bepraat iemand is dan geen vrije meer!' [12] Max Olaf zegt: 'Vriend. Want de Lerchenfeldse ontwikkelt zich fameus onder de invloed van zijn goedheid. En achter hen staan hun echtgenoten en naast hen nog een paar trouwe bedienden.. zal ik het wel verantwoorden tegenover Hem. terwijl de anderen morrend zeggen 'Nou. als ze met ons mee zouden gaan. maar een goed gemotiveerde is evengoed een vorm van dwang als iedere andere macht.' [11] Max Olaf zegt: 'Van dwingen is er in geen geval sprake.' [9] De baron zegt: 'Och vriend. En dit zegt me nu steeds: 'Hij. vrienden. laten we op weg gaan naar Hem toe. Maar dat u hem ons als Godheid aanduidt. Wanneer door het noodzakelijke onderwijs de menselijke geest pas tot zijn ware vrijheid kan komen.' vraagt mijn hart me. waarom we dit voor hun eigen bestwil van hen verlangen. Wie niet wil.' Max Olaf zegt: 'Laat ze maar hier komen! Wie met ons mee gaat. al is hij nog zo volmaakt. begrippen en besluiten worden gebracht. Heil diegene. mijn anders zeer geachte vriend! Bij deze veronderstelling kan ik u niet volgen! Een mens voor de enige God aanzien? Werkelijk. die zich bij ons zou willen voegen. Wie zich daarnaar wil richten. als we daarheen willen. Een te summiere uitleg zal niet veel effect hebben. dan zou ook al het onderricht verboden moeten worden. ik weet wel een manier! We gaan naar de ons beter bekende menigte en doen een algemene oproep tot hen. maar in de diepte van mijn hart. Maar we moeten hun wel uitleggen. het zijn mijn twee oudste dochters. dan zal het goed zijn. zal ons ook volgen. Als hij bij zijn vol verlangen wachtende metgezellen terugkomt. In Mozes staat: 'Gij zult in één God geloven' en verder: 'Niemand kan God zien en in leven blijven. daarom maar niet bezorgd! Als daaraan iets verkeerd zou zijn. blijft maar achter! Dwingen. Maar we moeten er nog meer zien te vinden. dat is me te kras! Ik heb niets op zijn wijsheid en zijn innerlijke wilskracht aan te merken en evenmin op zijn goedheid. zullen we zelf wel de weg vinden! We hebben daarvoor geen extra praatjesmaker nodig!' [14] Max Olaf keert met zijn vangst meteen terug naar de zijnen en zegt vol vreugde: 'Kijk eens. die toch ook met een vrije geest begiftigde mensen zijn. wordt aangenomen. nu zoek je het wel erg ver! Wanneer men alles dwang zou willen noemen. vraagt de baron hem meteen. waardoor mensen op andere ideeën.

Hij zegt: 'Niemand heeft ooit de Godheid gezien. Gaat u toch met ons mee. en bovendien nog mijn godzalige vrouw! Nou. Maak daarom ook jij hier voor God alles weer goed met mij. daar mag u toch ook niet ontbreken. Ziet u. die zou daardoor de Geest Gods in zich opnemen. daardoor ook het allerhoogste. maar ik zeg toch maar 'mijnheer' tegen u. De onwelkome Mierl De grote zielereiniging van de patheticus. ook al is hij uit God. omdat ik iets met uw man heb gehad. dit schijnt te beweren van hem die de Lerchenfeldse zo mooi heeft gemaakt. maar ook de omstanders vernamen zijn woorden. die ik soms voor de grap met hen vormde?' [3] Zo redeneerde de patheticus bij zichzelf. die uit pure liefde alles voor je heeft opgeofferd. doe maar wat u wilt! U hebt zelf al eerder geprotesteerd tegen dwang en daarom zal ik u in het vervolg ook niet meer tot wat dan ook proberen te overreden. het zal u niet schaden! En kijk nu eens. van wie jij op aarde steeds voorgaf dat je Hem alleen volgde. en dus zal de hel ook wel niet ver weg zijn. die u ook voor een God houdt. Maar met dat alles is het hier nu gedaan. hoogmoedige geest verlaat het hemelse gezelschap [1] De ons reeds bekende Frans. want ik zal je geen verwijten meer maken. En ik dacht. Wat denkt u daarvan?' [2] De patheticus zegt erg verontwaardigd: 'O. En het lijkt me. ik wist immers op aarde al hoe je leefde. waartoe uw gemalin wel het meest heeft bijgedragen. tijdelijke liefjes ook nog opdagen en allerlei groepjes. je aardse vrouw. die destijds op aarde zijn trouwe schoenpoetser was. dat we dit niet zomaar zouden moeten afwijzen. en nog wel een stuk ellendiger dan op aarde vlak voor haar dood. begrijpt u? Maar hier moet iedereen vooral deemoedig zijn. dat kan nog wat worden! Mijn vrouw is toch een paar jaar vóór mij naar de eeuwigheid gegaan.' 76)De oprechte schoenpoetser. u bent nog precies zoals u op aarde was. Wees niet bang voor mij. Nou. Maar ik heb je desondanks alles vergeven. en deze zou in hem wonen'. Maar wie Zijn woord hoorde. het zou aannemen en er naar zou handelen. dat dat niet goed is. anders krijgt hij alleen maar trammelant.Jezus. Daarom meen ik. Volg nu echter ook Hem. omdat ze de laatste tijd zo vroom heeft zitten zuchten en zo zalig ontsliep in de Heer. en toen 101 . bromt wat in zichzelf. en me bij hoog en bij laag beloofd met me te zullen trouwen. maar er staat nergens dat een mensengeest. Ik ben verder altijd een goed en braaf meisje geweest. kan ik echt niet met u mee gaan. dat ik nog zeer verdeemoedigd zal worden. wat krijg ik nu over me heen! Het vagevuur schijnt er al te zijn. stapt nu op de patheticus toe en zegt: 'We zijn hier wel allemaal gelijk. begrijpt u mij? Op aarde was u inderdaad een heer van aanzien en u was daarbij nog steenrijk ook. Die goede heer daar bedoelt het goed met ons en heeft ons een lichtje doen opgaan. die er de laatste tijd tussen ons bestond. Zijn vrouw trad naar voren en zei vriendelijk tegen hem: 'Johan. [5] Nu komt Mierl naar voren en zegt tot Emma: 'Mevrouw. En nu komt tot overmaat van ramp mijn maîtresse. ik vraag u duizend keer om vergeving. ik meen bij Johannes. Dat is toch om hels van te worden! Nu is me dat loeder van een Mierl ook nog hier. Hoe vaak heb je mij beschuldigd van oud-aristocratische hoogmoed. Dat was ook de reden van de onenigheid. Maar buiten bij de Sperl heb ik op een dag uw man leren kennen en die heeft me daar heel erg het hof gemaakt.' [18] Max Olaf zegt: 'Beste vriend. Maar ik voel wel aan wat er gaat komen en zal me er wel voor hoeden om naar die magiër en zijn verheerlijkte Lerchenfeldse te gaan! Moet je dan in deze beroerde wereld alle narigheid tegelijk krijgen!? O goeie genade nog aan toe! Als dit geen rampen zijn. De gekrenkte. begrijpt u? En waar uw Mierl is. dan weet ik niet meer wat je nog een ramp zou kunnen noemen! Misschien komen mijn andere. daar is uw lieve Mierl ook nog! Weet u. ze is hier. dat zij allang op een hemelwolkje rond zou zweven. En omdat u. ook ik ben tamelijk vertrouwd met de Bijbel. Want we zijn nu in de geestenwereld. die u nog naast uw gemalin hebt gehad. Maar nee hoor. dat mankeerde er nog maar aan om met zo'n gezelschap naar die man toe te gaan die me al eerder ondubbelzinnig te verstaan heeft gegeven. maar hier in het rijk van de verdeemoediging ben jij honderd keer hoogmoediger dan ik en mijn familie! Hoe komt dat?' [4] De patheticus Johan staat versteld. zelf ergens zegt. die een tong heeft als een scheermes. maar zegt niets op wat zijn vrouw gezegd heeft. mijn verder allerdierbaarste vriend. in het eeuwig ontoegankelijke licht wonende Godwezen zelf zou zijn. zelfs de liefde van haar vader. Hoort u eens. er ook nog bij.

dat ik op deze manier van zulk gespuis bevrijd ben! Gelukkig zie ik daar op de achtergrond enkele goede bekenden. daarover heb ik van u nooit iets vernomen. zoals u mij hebt voorgelogen. zijn bedrogen Annemierl zal hem heugen!' [6] Daarop wendt Mierl zich tot de patheticus en zegt: 'Nou. maar hij duwt haar opzij en loopt vlug weg. dat ik te min zou zijn voor uw hoogadellijk gezelschap.. wat een zwijnjak van een heer! Ja. Ik heb echter niet geweten. ik zal uw vrouw nog wel meer vertellen. nu weet ik. Dus zo'n soort trouwen liefde bewees u uw goede vrouw? 0. omdat ik weet dat u zo'n deugdzame. want ik zal zelf wel weten wat me te doen staat! Verder hoeft u me er helemaal niet op te wijzen. Emma wil hem tegenhouden. Doe nu maar wat u wilt. die u bij uw fraaie feestjes de nectar hebben geserveerd!' [10] Boos zegt de patheticus: 'Men zal toch ook hier wel het recht hebben om dergelijke aanmatigingen te verbieden! Heeft mijn fraaie echtgenote soms ook niet iedere zaterdag feesten gegeven? Of ze daarbij beschouwingen à la Ignatius van Loyola heeft gehouden. heilige mensenvriend. ik zal me er wel voor hoeden voortaan nog met u om te gaan. Vriend. daar komen dan de werkelijk fraaie verhalen over uw aardse levenswandel te voorschijn! Waarlijk. Ik zou wel heel weinig respect hebben voor die heilige. want ik zal die losbol wel eens mijn mening zeggen! Nou. gaat hij naar de patheticus toe. Want ik zelf dank nu God. als ik zo'n toonbeeld van een zwijnjak bij Hem zou brengen. als ik me niet zo verschrikkelijk zou schamen. dan zou ik uw vrouw alles vertellen. dan moet ik u toch werkelijk verzoeken om maar niet met mij mee te gaan naar die zuivere en heilige mensenvriend.heb ik echt gedacht. u bent me een fraaie hofkoetsier of gepensioneerde fourageur of wat u ook mocht zijn! Wat denkt u wel. Want nu word ik pas echt giftig op u. als u de moed hebt. dan zou ik je zeker geen straf wegens smaad hebben opgelegd. [12] Max Olaf zegt echter: 'Laat hem gaan! Misschien gaat hij op zijn opstanding af. als het zo gesteld is met uw handel en wandel als echtgenoot en u desondanks toch nog voor een man van eer wilt doorgaan. want ik denk dat ik geen voogd meer nodig heb. dat dat best mogelijk zou kunnen zijn! Maar dat schijnheilige varken heeft me van jaar tot jaar aan het lijntje gehouden en van trouwen was geen sprake meer. Maar dit zwijnjak moet maar gaan waarheen hij wil!' [9] De baron zegt: 'Nee. door hen zal ik zeker achtenswaardiger worden behandeld dan door jullie ingebeeld hoogadellijk gespuis!' [11] Met deze woorden verlaat de patheticus dit gezelschap en begeeft zich naar zijn bekenden. wat u allemaal met mij hebt uitgehaald! Maar wacht maar eens. En laten wij dan nu naar hem gaan. dat hij getrouwd was! Ziet u. dat u bent? Uw echtgenote die door u op aarde zo gemeen bedrogen is. Misschien vindt u daar nog enkele godinnen. dat Hij voor hem genade voor recht wil laten gelden. waar men u beter blijkt te kennen dan ik u ooit gekend heb. Ja. Ik verzoek u dringend mij verder niet meer met zulke onfrisse opmerkingen lastig te vallen. Ga nu echter allen met me mee naar die grote. waarom u die Lerchenfeldse zo schuwt! Zij zal misschien ook wel menig keer betrokken zijn geweest bij uw slippertjes? Daarom bevalt het u ook helemaal niet om met mij daarheen te gaan. schijnheilige lomperd! Weet u nog wat u me allemaal hebt gezegd? Dat u vrijgezel was en hoeveel geld u wel had.. blijft niets! Maar gebeurd is gebeurd! We willen hem desondanks niet veroordelen. maar voor ons gezelschap deugt hij ook hier in deze wereld niet meer! (Zich tot de patheticus wendend): Ga weg. Maar verheugt u zich maar. valt Mierl in de rede en zegt: 'Wel. dat heb ik pas hier gehoord. nu begrijp ik zo het een en ander. [8] Arme Emma! Als ik op aarde had geweten. en blijf uit de buurt van ons gezelschap! Daar bij het gepeupel bent u het beste op uw plaats. Als u al zo'n hoge piet was. dat zou ik van deze man ook nooit gedacht hebben! Zo blijft altijd waar: wat niets is. wat ik anders nooit zou hebben begrepen. of zijn ondergang tegemoet! Wij willen die heer daar echter vragen. wat voor een man jij had. naar de redder der mensen!' 102 . goede vrouw hebt gehad!' [7] Als Max Olaf dat hoort. Daar zal jullie alles worden vergoed wat jullie ooit door mij aan onrecht hebben geleden. die zoveel achting genoot. dan had u toch nooit zo'n beroerde kerel kunnen zijn! Weet u. kunt u toch wel antwoord geven? Zeg nu eens wat. beste vriend. weet ik werkelijk niet! Overigens heeft niemand mij hier wat te gebieden.

O Heer. zo vol van de hoogste kracht. Maar met die geest zal nog heel wat moeten gebeuren. Maar de Godheid die door Mozes sprak. zonder dat ze hun leven verloren. hemelse vriend. kan toch onmogelijk verloren gaan! Hij was op aarde in wezen nooit een slecht mens. alhoewel die heel geschikt zou zijn om hem het eeuwige leven te doen verliezen. Ik wil ook eigenlijk niets zeggen van zijn hoogst onkuise aardse levenswandel. Maar we zullen zien. [5] Wat moet Ik nu echter doen voor hen. Want tegenover U zeg ik slechts: O Heer. houd je Mij voor het allerhoogste Godwezen! Zeg Me toch. wals U ziet. wat U wilt. Maar om hem daarvoor te veroordelen en te straffen zou me toch wat te hard voorkomen! [3] Overigens zijn dat slechts mijn ideeën. dat zij zijn geest niet tot eer strekten. niet alleen mijn leven niet zal verliezen. En daarom moet Ik voorlopig dat hoge. waaraan hij ook gemakkelijk kon voldoen. Maar deze geest is tevens vervuld van een afschuwelijke hoogmoed en vol van verderfelijke overmoed! En kijk. waar haal je zo'n geloof vandaan? Weet je dan niet. waarom men zich God zou moeten voorstellen in een eeuwig ontoegankelijk licht. Goede getuigenis van de Godheid van Jezus en volledige overgave aan de wil van de Heer. dat hij wel in omstandigheden zou kunnen komen. omdat hij zich voor enkele personen. dat geschiede!' [4] Ik zeg: 'Ik zeg je echter. maar dat het steeds meer toe zal nemen. Maar het is heel moeilijk en vaak helemaal onmogelijk om op de weg van onbeperkte vrijheid vat te krijgen op de hoogmoed en de overmoed. die hem zullen genezen en tot echte deemoed brengen. waarmee ik op de Uwe. Verzadiging van de arme zielen [1] Zo'n twintigtal begeeft zich met Max Olaf naar mij toe. En Deze zei: 'Ik en de Vader zijn één. wijsheid en liefde. En omdat hij. De aanvoerder buigt diep voor Mij en zegt: 'Mijn Heer en hoogste Vriend. maar laten gelden. dan ziet het er heel wat erger uit dan jij zou denken. Ik moet eerlijk bekennen. te veel geneerde. voordat hij tot het juiste inzicht en tot genezing komt. wat U in Uw grenzeloze goedheid maar wilt. niet in het minst wil vooruitlopen. tot deze goed gefundeerde opvatting kwam ik juist door Uw heilig en goddelijk woord. die wat al te goed op de hoogte waren van zijn aardse levenswandel. [2] Eén was er echter. volledige duidelijkheid verschaffen. die je hebt meegebracht? Zeg me dat eens onomwonden!' [6] Max Olaf zegt: 'Heer. wat daaraan kan worden gedaan. een kleine mij door mijn hart ingegeven werving gehouden en dit gezelschap hier bij U gebracht. Maar ik meen dat hij daarom toch niet volledig verloren hoeft te zijn? Want U bent toch de eigenlijke Heer van dit huis en wie het eenmaal mag betreden. En ik ben van mening dat ik. waarover je nu nog twijfels zou kunnen hebben. Wees overigens voor eeuwig verzekerd van Mijn liefde en vriendschap! [10] Zeg Mij. hebben jullie ook honger en dorst?' [11] Allen zeggen: '0 beste. meer dan nodig zou zijn om op aarde van honger en dorst te vergaan! Als we slechts een kleine versterking zouden kunnen krijgen. zoals Ik uit jouw woorden bespeur.77)Olafs voorspraak bij de Heer. hoe meer ik U met hart en ogen zal aanschouwen. wie Mij ziet.' 103 . zo vol waarheid. en in leven blijven?' [8] Max Olaf zegt: 'Heer. Zijn zinnelijke neigingen waren zijn zwakste punt. Aan de zinnelijkheid kan snel met een deugdelijk middel een eind worden gemaakt. dat jouw ideeën heel goed en dus ook goed te gebruiken zijn. komen niet uit de mond van een geschapen geest! Dat niemand de Godheid Zelf in haar innerlijkste oerwezen kan aanschouwen en tevens in leven blijven. Bovendien lijkt het mij boven elke twijfel verheven dat U die bewuste Heer Jezus bent. die ons deze meest verheven leer heeft gegeven! En zodoende ben ik met mijn harten met mijn onwankelbare geloof al op de juiste plaats. Want Uw wijsheid gaat alles te boven. verviel hij daardoor in een stroom van begeerten. Slechts de tijd zal je over datgene. waar jij Mij voor houdt. die niet mee wilde komen. helaas. op Uw aanraden heb ik. dat niemand God kan zien. O Vriend. dan zie ik werkelijk niet in. wat zou dat ons gemoed opbeuren! Wees daarom zo goed om ons naar Uw vermogen iets te laten brengen. zeer rijk was aan aardse goederen. sprak eeuwen later in al haar volheid door de mensenzoon Jezus. ziet ook de Vader!' Indien echter Jezus dat leerde en Zijn leerlingen Hem zelfs heel goed mochten zien en horen. Maar wat kan men daar nu aan doen? Het is nu eenmaal gebeurd! En daarom geloof ik. weet ik heel goed. Heb ik gelijk of niet?' [9] Ik zeg: 'Ik zie al dat je standvastig en onwrikbaar bij je beweringen blijft. Want woorden zoals de Uwe. Uw goedheid kent geen grenzen en voor Uw wil vergaan werelden tot stof!' [7] Ik zeg: 'Maar beste vriend.

zodat er geen gericht komt over diegenen die hier nog blind van hart zijn. de almachtige Schepper. ja. o God. is vol deemoed en verheft 104 . de almachtige eeuwige Heer van de oneindigheid. waar we ons beiden. daarover zal nu worden beraadslaagd. Dus wees nu rustig!' [3] Helena zegt: 'Wat zeg je. beslissingen zal gaan nemen. die hier naar toe gebracht waren. die alles in alles is. iets heel gewichtigs.[12] Ik wenk Robert. en heb nu geen enkele twijfel meer: u bent het. Ik zeg je: wee alle hoogmoedigen. het niet merken. Messenhauser en Becher. [13] Onder veel dank. waarvan alle toekomstige tijden en eeuwigheden zullen afhangen. en nooit en te nimmer iemand anders! U alleen komt al onze verering. Daarom moet je dus extra rustig zijn. Becher en Messenhauser zijn stomverbaasd. hier gaat het nu wel heel anders toe dan in Wenen. En hoe kan Hij met één blik de hele eeuwige oneindigheid. ja. zo goed. wat is dat een oneindige minzaamheid! [8] En luister. zodat diegenen die nog niet inzien dat de Heer van alle leven zo bijzonder dicht bij hen is. en de machthebbers van onze stinkende aarde! Hij. Zo kun je je alvast een beetje een begrip vormen over het onuitsprekelijke belang van deze grote kamer. is hier onder ons! En Zijn myriaden machtige dienaren zullen. Aankondiging van een hemelse raadsvergadering. zegt Max Olaf: 'O Heer. Nu. al zijn ze voor ons nog onzichtbaar. 78)Waarschuwing om voorzichtig te zijn met halfblinden. terwijl hun harten steeds meer beginnen te ontbranden. een geheime beraadslaging? Wat zal daar dan besproken worden? O God. En daarbij moeten we ons zo rustig mogelijk gedragen. mijn achtenswaardige zuster Helena. zoals de Heer mij in het geheim heeft toevertrouwd. van wie alle hulp komt. En een stem galmde hun donderend achterna: 'Mijn geduld is ten einde! Daarom. ik ben al rustig. Ook onze Helena (de Lerchenfeldse) valt voor Mij neer. vreselijk. nog in ons lichaam onder de vrijheidsstrijders bevonden! Want hier geldt in de meest ware zin van het woord: leven of dood hemel of hel! De Heer van de oneindigheid. aanbidding en liefde toe!' [14] Deze woorden herhalen allen die hij heeft meegebracht. nu sta ik hier voor U. 0 vriend. De grootheid. brand innerlijk zo veel je wilt en kunt. daar moet zeker iets van groot gewicht achter zitten!' [4] Jellinek zegt: 'Ja. als je deze zaak eens echt in het juiste licht beschouwt?' [7] Helena zegt: 'Kijk. Daarom geen pardon meer!' En kijk. We zullen nu echter een grote beraadslaging gaan houden. maar bij hun vele wapens. zijn jongste vrienden. alsof wij de enigen zouden zijn met wie Hij zich nu bezig houdt. geen toegeeflijkheid meer! Want de groten zoeken geen hulp bij God. van het grootste tot het kleinste. Robert glimlacht van vreugde over zo'n snelle genezing van de voorheen door aardse omstandigheden erg verwarde gemoederen. Jellinek. En wanneer ze al spoedig verzadigd en gesterkt voor ons staan. maar beheers je naar buiten toe.' [5] Helena zegt: 'Ja. die geen enkele goddelijk-almachtige glorie ten toon spreidt. omdat alle hemelmachten nu in beweging worden gebracht. Zo totaal pretentieloos. dat ze niet voortijdig moeten laten merken wat hun door een bijzondere genade werd geopenbaard. Ze begrijpen Me en zwijgen. wat denk je bij jezelf. zeker niet ver van hier wachten op Zijn heilige wenken. en wee degenen die op de tronen zitten! Ik heb voorheen een enorme menigte toornige engelen met vlammende zwaarden op de aarde zien neerkomen. wat een verschil tussen Hem. heerszuchtigen. zaliger gedachtenis. wat dan ook meteen gebeurt. hoe er in Hem. Dr. een zo ontzaglijk hoge kracht en macht aanwezig kan zijn. dat Max Olaf met zijn gezelschap hen voor is geweest met het heldere inzicht in de Godheid van Jezus. vreselijk!' [6] Jellinek zegt: 'Ja. alle moordenaars en mensenslachters. beste vriend. Maar wat zal daar uit komen? O. voorkomend en onbeschrijfelijk lief in Zijn manier van doen. waarin de Heer van alle hemelen en werelden met ons. Maar Jellinek zegt tegen haar: 'Lieve zuster. En de kleinen huilen en knarsetanden en keren ook niet om tot God. ik kan het verschrikkelijke en onbeschrijflijke belang van deze plaats helemaal niet bevatten! Het is voor mij onbegrijpelijk.en lofbetuigingen eten en drinken zij. dat ze deze arme mensen brood en wijn moeten aanreiken. zo scherp overzien? Hij staat hier temidden van ons. [2] Helena heeft er de meeste moeite mee om te zwijgen. eenvoud en goedheid van de Heer [1] Ik waarschuw hen echter om goede redenen.

dat zit je zo vreselijk dwars! Wel. Maar de machtigen van de aarde. Want wat de machtigste liefde doet. ik en jij. Alleen de vierentwintig danseressen. in gedachten komt. je zult dan al wat komen gaat met een veel rustiger hart tegemoet kunnen zien. die zelfs de meest wijze geest zich nooit zou kunnen voorstellen. staat ook al een grote tafel. als U maar niet zo heilig en almachtig zou zijn!' 105 . als U me maar toegenegen wilt blijven. en daar moet toch meteen te zien zijn of er behalve voor U nog plaats voor iemand anders in mijn hart is! Ik houd alleen maar van U en daarom hoeft U over mijn liefde voor U nooit bezorgd te zijn. en achter hen nog zeven anderen. dat grote gezelschap Weense proletariërs. Maar bedenk ook. Blum. 0 wee. dan zul je ook wel niet meer van Mij kunnen houden? Wat moet Ik dan beginnen. Maar Ik pak haar bij de arm en zeg tegen haar: 'Maar Mijn liefste dochter Helena. onverwijld zal nu de vergadering plechtig worden begonnen!' [13] Na deze aanwijzingen van Jellinek wendt Helena zich heel berouwvol en buigend tot op de grond tot Mij. beste vriend.zich nooit boven zijn schepselen. als je nu zou proberen Mij weer te omhelzen en zelfs te kussen?' [18] Helemaal verbluft wrijft Helena zich de ogen en zegt tenslotte met een stem die trilt van liefde: 'Hm.' [10] Helena zegt: 'Ik dank je. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk ook aan deze belangrijke vergadering deelnemen. je oordeelt goed en scherp. wat trek jij nu voor een gezicht? Voor wie ben je dan zo verschrikkelijk bang? Kijk. zullen bij dit beraad aanwezig zijn. willen niets weten van minzaamheid en verdeemoediging. wat gerustgesteld. dat zou inderdaad verrukkelijk zijn! Ik zou U natuurlijk graag oneindig liefhebben. gemakkelijk zou kunnen verdoemen. je hebt nu een zware steen van mijn hart afgewenteld! Maar zeg me nog: wanneer zal die bewuste belangrijke bespreking beginnen?' [11] Jellinek zegt: 'Aanstonds. omdat ik toen nog niet wist wie U eigenlijk bent. Becher. mijn God en mijn Heer! Ja werkelijk. heel de oneindige grootheid van Zijn macht ligt nu juist in de onmetelijke grootheid van Zijn liefde. die steeds groter lijkt te worden. is me dat een vraag! Wat mijn liefde voor U betreft. Als echter bij de Allerhoogste de liefde de kern is van Zijn verhevenheid. bent U God de Almachtige! 0 wee. al zijn die nog zo groot. maar alle anderen hale de duivel! Werkelijk. Want kijk. Kijk. Maar als mij dan weer Uw heilige Godheid. dat nog geen licht schijnt te hebben. zeg Me eens. evenals die half-engelsman met een paar dozijn echte aristocraten daar op de achtergrond in de zaal. toen je Me alleen maar voor een heilige Jozef of Petrus hield?' [16] Helena. dan hoeven wij echt niet bang te zijn voor Zijn beslissingen. omdat Ik de schrikaanjagende Almachtige ben? Heleentje. dan schijnt het mij toch toe dat U mensen als wij. mijn lieve Heleentje. wordt daar juist door Blum in een zijvertrek gelaten. vooral wanneer U een beetje toornig zou worden. jij kent ze wel. wie zou er dan niet bang zijn? En nu gaat U ook nog een beraadslaging houden. voor deze les. Maar nu. die geen zondaar naderen mag. Messenhauser. Verheug je. als jij Me je liefde ontzegt. dat bij God vele dingen mogelijk zijn. zo'n grote zondares voor U. en Max Olaf met zijn aanhang van twintig personen. ook al zou het nog zo afschrikwekkend lijken. Ik hield U enkel voor een of andere oude heilige en daardoor ook voor een intieme vriend van God. die bij God een nuttige voorspraak voor mij zou kunnen doen. waarschijnlijk voor de dag van het laatste oordeel. Ik ben toch bij je! Hoe kun je aan mijn zijde nu bang zijn?' [14] Helena zegt: 'O. of je nu nog wel zo veel om Me geeft als vroeger. lieve zuster. wat een verschrikkelijke ontgoocheling. omdat ik zo'n grote zondares ben. niet bang zijn?' [15] Ik zeg op de meest goedmoedige toon van de wereld: 'Dus. Zij alleen willen alles zijn en alles hebben. kan toch onmogelijk anders dan alleen maar uiterst goed zijn. nu zal het weer gauw in orde zijn tussen ons! Hoe zou het zijn. Vroeger was ik trouwens niet zo bang. door zulke regeringen moet de anders zo mooie aarde toch noodzakelijkerwijs binnen de kortste tijd een ware hel worden. Werkelijk. macht en grootheid. En dan zou ik. en kan van louter vrees bijna geen woord uitbrengen. waaruit tenslotte geen sterfelijk mens meer voor het eeuwige leven kan worden gewonnen!' [9] Jellinek zegt: 'Ja. als je dan nu zo vreselijk bang voor Me bent. [12] Daar uit een ander vertrek kwamen zojuist twaalf zo te zien zeer wijze mannen te voorschijn. Zodoende is alles al gereed. En in het midden van deze zaal. kan ik eigenlijk niet bang zijn. zegt: '0 mijn Goden mijn Heer! Nou.' [17] Ik zeg: 'Wel. kunt U toch zonder meer in mijn hart kijken. Maar ik mag wel bezorgd zijn over Uw liefde voor mij. ja.

zo gauw de gemoederen van alle aanwezigen geheel tot de noodzakelijke rust zijn gekomen. die Mij verraden heeft. dat U onze allerliefste Heer en God zou zijn.. De anderen ken je zonder meer. Ga jij nu ook met Mij naar de vergadertafel. dat U. wie zal er dan het woord nemen? En wie is toch die eerbiedwaardige man die naast mij zit?' [2] Ik antwoord haar eveneens zachtjes: 'Mijn lieve... Kom dus mee en ga hier vlak naast Mij zitten!' [28] Helena volgt Me nu bescheiden en wordt aan tafel. Zo goed.[19] Ik zeg: 'Ach. Ik zal zelf beginnen te spreken. Maar toch bent U het. Maar je moet niet schrikken. waaraan nu ook de anderen gaan zitten. dat Mijn heiligheid en almacht je niet in je neus zullen bijten!' [20] Als Helena Mij zo minzaam voor zich ziet staan.' [22] Helena zegt: 'Nee. zeg het dan tegen Mij. dat zou een mooie raad worden!' [23] Ik zeg: 'Nou. Dan zal Ik. Doe maar wat je hart je ingeeft en je zult je er meteen van kunnen overtuigen. dat mijn hart van louter liefde zou kunnen barsten! Maar U zult me dit toch niet kwalijk nemen. Naast hem zie je Noach en daarnaast vader Abraham. dat is Mij goed! Maar al zou je nog zo verliefd op Mij zijn. Dan zie je er nog twee: de eerste is Mozes en de andere David. Isaak en Jakob spreken [1] Na enige tijd van algemeen stilzwijgen vraagt Helena Mij zachtjes: 'Heer. we zullen je heus niet al te veel vragen. want ik kan er immers niets aan doen. Maar nu begeven we ons naar de vergadertafel. Maar ook dat doet er niet toe. mijn God en Heer. zijn de jou welbekende twaalf apostelen (Met inbegrip van de volgens Handelingen 1. en raad geven!? Nee.. kust deze en zegt na een poosje: 'God. verdwijnt eindelijk al haar angst. dat had ik op aarde nooit durven denken. Want als God moet Ik nu eenmaal sterker kunnen liefhebben dan jij. innig goed en zo bescheiden en minzaam?' [25] Ik zeg: 'Wees jij maar verliefd zoveel je wilt. Daar kom je vlak naast Mij zitten en kun je ons af en toe ook raad geven over wat er nu eventueel zou moeten gebeuren met de al te slechte wereld op aarde. nee. zo onbegrijpelijk minzaam kunt zijn? Nee.' [24] Helena zegt: '0. 79)De plechtige raadsvergadering. Let nu echter op! De gemoederen van het gezelschap zijn nu tot rust gekomen en daarom zal Ik ook dadelijk beginnen te spreken. is werkelijk geen mens!' [21] Ik zeg: 'Wel. Mijn liefste Helena!' [26] Helena zegt: 'Ik smeek U. Abraham. Waarom bent U ook zo lief. en dat zie ik nu heel duidelijk. als jij het niet aandurft. wees toch niet zo goed voor mij. Noach. Ik zou van louter liefde voor U nog helemaal bezwijken!' [27] Ik zeg: 'Och. Maar hou je dan aan Mij vast en je zult meteen weer gesterkt zijn!' 106 . De man die naast jou zit. 26 erbij gekozen Matthias. zal je aan het einde hiervan volledig duidelijk worden. dat maakt niets uit. dan kan iemand zoals ik zich helemaal niet indenken.. nu is het tussen ons tweeën weer helemaal in orde en daar ben Ik blij om. die zeker geen prettige aanblik zullen geven. het wel aan de raadsvergadering voorleggen. heb Ik een heleboel versterkingen bij Me. zie je. als Ik soms wat scherp zal spreken en er hier velerlei verschijnselen aan ons voorbij trekken. dan Isaak en Jakob. zoals hij ongeveer zesduizend jaar geleden op aarde als eerste geschapen mens. mijn God en mijn Heer! Als men U aanziet en zo eenvoudig hoort praten. De ernstig uitziende mannen die op deze zeven volgen. heeft geleefd. dat gaat niet! Ik. o God. De vraag van de Heer: wat moet er met de aarde gebeuren? Adam. deemoedig en lief bent U! Wie niet van louter liefde voor U gewoonweg bezwijkt. [3] Wat echter allen hier in deze vergadering te doen zullen hebben.) Achter hen staan nog twee apostelen: de voorste is Paulus en die daar wat achter hem staat is Judas. omdat Ik immers voor het overige ook sterker ben dan jij. dat doet echt goed! Kon ik maar zo de hele eeuwigheid bij U blijven!' Eindelijk richt ze zich weer op en zegt: 'Maar hoe is het toch mogelijk. Maar na een poosje begint ze zich wat meer op haar gemak te voelen in dit gezelschap en wacht aandachtig op de eerste toespraak. maak je daarover geen zorgen! Als je al zo nu en dan een beetje zwak wordt. uit pure verlegenheid helemaal rood. Ze werpt zich aan Mijn borst. Wees daar maar niet bang voor. Als je soms iets verstandigs invalt. Maar daarom word ik nu ook zo verliefd op U. die je weer op de been zullen helpen. Mijn liefde voor jou is toch altijd nog veel sterker. is vader Adam. En nu weet je dus in wat voor een beslist zeer merkwaardig gezelschap je je bevindt. Mijn lieve Heleentje.

het verziende oog van de aarde. zodat daardoor alle monsters schrikken en van smaad vergaan. Zacht als wol is Uw gemoed en mild als een avondbriesje in de lente Uw hart. ik heb voor mij het westen uitgekozen.. daarheen wil ik trekken. Ik stuurde afgezanten naar Lot. maar ook Uw liefde was nog nooit zo groot als nu! Handel met haar naar Uw liefde. zie. want aan jou is de belofte gedaan en deze moet worden vervuld!' [10] Abraham zegt: 'Heer. Leg er een machtig vuur in en laat het door zijn geweldige vlammen licht worden in de afgronden. dan trek ik naar het oosten. En leugen. Maar we kunnen hier nooit samen wonen. en ik zal handelen naar jouw wil. en Uw leiding is de gerechtigheid van Uw hart! [11] Toen ik in het land Kanaän met mijn broeder streed over de verdeling van de grond. en toen een dochter van Mahal koningin werd in het laagland. Want zie. scherp begrensde orde. En de gebeurtenissen die erop volgden. dat Ik met haar zal doen?' [5] Adam zegt: 'Heer. Als jij echter wilt blijven. hoogmoed en duivelse heerszucht vervulden niet bijna iedere sterveling zoals het tegenwoordig op aarde het geval is. Maar nu zijn de mensen tot hyena's en tijgers geworden en begaan wreedheden. Waarheen je ook mag trekken. Maar toch gebeurde toen alles wat er plaats vond binnen een bepaalde. [8] In die tijd waren de mensen ook wel wreed en sommige van hun daden waren zonder weerga. waarvan de gehele oneindigheid huivert. [6] Daarop zegt Noach: 'Heer. zag U mijn hart aan en vond het bereid tot inschikkelijkheid. als jij niet de weg van de vrede wilt bewandelen!' [12] En Lot luisterde naar mijn woorden. God en Heer en Schepper van de oneindigheid. [13] Maar in zijn rijke gewesten verhief het volk van Lot zich spoedig tot grote welstand. U raakte mijn ziel aan en ze sprak tot Lot: 'Broeder. hetgeen hun uiteindelijke loon zal zijn voor hun duistere daden! Zo zag en zie ik het als de eerste mens van de aarde'. Het staat jou echter vrij om te blijven of te vertrekken naar het noorden. toen riep U mij en toonde mij. Verscheidene werden gedood en de 107 . [7] Ik deed zoals U. evenals de verste toekomst. En zie. zodat er vrede en eendracht moge heersen tussen ons en tussen al degenen die ons zullen volgen. Toen zo'n vierduizend jaar geleden mijn broeder Mahal het verlangen kreeg om zijn blik van de heilige hoogten op het laagland te richten en een reis naar Hanoch te maken.[4] Daarop wend Ik Mij tot het gezelschap met de vraag: 'Mijn kinderen. maar U stelde Zich als Heer over beide. hoe ik een geweldige ark moest bouwen voor de redding van mijn kleine familie en vele dieren die door Uw macht vanuit alle windstreken der aarde in de ruimte van de ark werden gedreven. zwaai dan met je staf naar die streek waarheen je wilt dat ik zal gaan. hij in westelijke richting en ik in oostelijke richting. Ik zeg tot hem: 'Spreek. dat het U berouwde de mensen toentertijd te hebben verdronken. de zee. is blind geworden. jullie aller ware Vader. Zou het U ook nu niet weer gaan berouwen. die nog aan de borst van hun moeders werden gezoogd. tot U heb ik altijd gebeden en trouw het geloof en de liefde bewaard. leerden mij en mijn gezin hoe goed het was. Ik weet ook. Gij eeuwige liefde! De aarde was nog nooit zo slecht als nu. o Heer? Ik ken echter de grootheid van Uw liefde. zijn voor U als de geschiedenis van één dag! Liefde is Uw wezen en Uw wijsheid de grootste goedheid. bouwde Sodom en Gomorra en begon steeds doldriester te worden. als U de thans duizend keer vuilere aarde door een geweldig vuur zou zuiveren. En de oude vader Abraham staat op en vraagt om het woord te mogen nemen. maar zonder resultaat. o Heer. Waarom zullen we dus twisten over het vergankelijke bezit ervan? Je mag wegtrekken of blijven! Trek jij naar het westen. Al Uw wegen heten erbarmen. waar Drohuit en Funghar Hellan zo vreselijk huishielden. Toentertijd was de mensheid slecht en boosaardig en richtte kwaad op kwaad aan op de bodem der aarde en het ontwijdde op een afschuwelijke manier het werk van Uw handen. Mijn vrienden! Ik. het zuiden of het oosten. vrij zul jij kiezen. opdat ze weer waardig kan worden om door Uw voeten te worden betreden?' [9] Daarop zwijgt Noach. Zie hoe groot de bodem van de aarde is. want er waren ook veel kindertjes bij. Destijds zond U een verschrikkelijke watervloed over de stervelingen en verdronken alle boosdoeners.. nam ze ter harte en sprak: 'Broeder. vergeet Lot daar dan niet!' En we zegenden elkaar en vertrokken. Wat zult U nu wel doen. duizend of tienduizend jaren zijn voor U als één enkele dag! Want uit U kwamen tijd en ruimte voort. het wilde. vraag jullie: hoe bevalt jullie allen nu de aarde? Wat willen jullie. dat ik U onvoorwaardelijk gehoorzaamd heb. En het verste verleden.

smeekte U om verschoning en hield U de eventueel rechtvaardigen voor ogen. maakt U op! Laat Uw rechten gelden! Grijp de bijl van Uw gerechtigheid en slacht het dier. grijp dan nu ook de wolven. Mijn vader moest toen deze bok grijpen. O. hetgeen een teken was van zijn weerspannigheid. U gebood hem mij te slachten en op de brandstapel te offeren. maar U gaf me de aartslelijke Lea. dit alles heeft nu de hoogste graad bereikt. dat met zijn machtige gewei in het dichtste wereldse struikgewas totaal verstrikt geraakt is. hebt U tot op dit tijdstip ook alles in vervulling doen gaan. hoe sterk het geloof van Uw zoon Abraham was! Toen echter Abraham door zijn gehoorzaamheid de macht van zijn geloof had bewezen. brachten steeds slechte berichten mee. [17] Abraham ondervond een grote vreugde bij de aanblik van dit eerste hoopvolle. slacht het en werp het dan in het machtige vuur van het grote brandaltaar! [19] O Heer. dat zij begingen aan Uw kinderen. in die tijd hebt U wederom mijn hart beproefd. hyena's en tijgers en slacht hen als een zoenoffer voor al het onrecht. 108 . laat de vele groene bladeren aan de boom des levens niet afvreten door de zondige vraatzucht van het dier. Ziet U niet hoe de vele wolven. ik was het eerste levende blad aan de twijgen van deze heilige boom. groene blad. zijn ongehoorzaamheid. En zie. aarzel nu niet meer. zoals ikzelf een voorteken van Uw komst op aarde en van de tweede schepping door Uw groot verlossingswerk was. U kent de vijanden van Uw kinderen en U kent hun hebzucht. En U zond boodschappers vanuit de hoogte tot mij en deze deelden me mee wat Uw plannen zouden zijn met Sodom en Gomorra. Het gewei van de bok raakte bijna geheel verstrikt in het struikgewas. En zie. Grijp dit schandelijke dier. Dat deed U om de slang te tonen. en het werd door U rechtvaardig bevonden. Al zeer oud en bijna geheel verdord stond tezelfder tijd de levensboom van Uw kinderen in de tuin van de liefde. terwijl de slang met haar gebroed alle streken van de aarde weelderig vulde! Maar gij. U streed met mij en liet me niet verder trekken. doe dan nu ook iets dergelijks in werkelijkheid. o Heer. Richt dan nu ook een groot brandofferaltaar op over heel de aarde. En het harde gericht over Sodom en Gomorra berouwde U wederom. gedenk nu het met mij gesloten verbond. een levend symbool van satan en diens heerszucht. hem hebt U gered! Maar Sodom en Gomorra liet U verwoesten door vuur van boven. leidde U door het struikgewas van de berg een bok. zag Uw hart naar deze plek om. omdat alle volkeren van de aarde weer in een geweldig gistingsproces zijn terecht gekomen. ik ben het eerste blad. gaf U mij een stoot in mijn heup. zijn hoogmoed en zijn gretige heerszucht. hyena's en tijgers gewetenloos en zonder schaamte woelen in de ingewanden van Uw lammeren en ze verscheuren met hun vurige draketanden? O Heer. behaagde het zijn vreugde te verstoren en zijn geloof te beproeven. Want was toen de bok slechts een zinnebeeld. 0 Heer. En zie. Maar desondanks ondervonden alle nakomende kinderen de gevolgen van deze stoot en zij voelden de pijn wel. Maar U. heilige groeikracht. Maar Uw beloften reiken nog eindeloos ver voorbij dit moment. als U Sodom en Gomorra kon tuchtigen. dat zijn gewei nu reeds tot in Uw hemel reikt. [18] O Heer. want ik streed uit liefde met U. o Heer. o Heer. Maar Uw oog vond er geen. behalve Lot. Ik schrok daar echter van. kon U destijds de wereldse bok in het struikgewas drijven en hem ten teken van rechtvaardige verzoening op het offeraltaar leggen. dat met zijn gewei zelfs al tegen de fundamenten van de hemel begint te stoten!' Amen!' [20] Daarop zegt Jakob: 'O Heer. de tijd heeft zich tot volle rijpheid ontwikkeld en Uw kinderen roepen nu luidkeels: 'Vader. [15] En zoals U het mij hebt beloofd. En toen ik U vastgreep. bevrijdt U nu toch eindelijk de kinderen van deze stoot en van haar pijn! [21] Veertien jaren diende ik omwille van de hemelse Rachel. zo is thans deze bok op aarde in werkelijkheid zo groot geworden. dat te voorschijn kwam aan de grote levensboom van Uw belofte. En zie. Maar spaar het bloed van de rechtvaardigen en dat van Uw kinderen!' [16] Daarop verheft Isaak zich en zegt: 'O Heer.weinigen die terugkwamen. hem slachten en hem in mijn plaats op het brandende offeraltaar leggen. hun onbuigzame wil. aanschouwde de geheel verdorde levensboom van Uw kinderen en schonk hem weer leven van de wortel tot in de kruin en U gaf hem een nieuwe. zodat ik daarna mijn leven lang mank liep! Maar die stoot deed mij geen pijn. die U mijn vader Abraham hebt gedaan. en U sloot met mij een verbond en gaf me de belofte dit na te komen als blijk van Uw grote barmhartigheid. maar handel naar Uw belofte! Want zie. [14] Toen echter beide steden met alle inwoners en het vee in de poel begraven lagen.

die Zippora heette. hebt U mij geroepen en maakte U mij tot redder van Uw volk. heb wat geduld. Uw oude. Nu moeten ze immers hun visie geven op de door Mij aan hen gestelde vraag.Ik nam haar en morde niet! En ik moest nog eens veertien jaar dienen en vervolging lijden omwille van de hemelse Rachel. en haar bodem alleen moge worden betreden door de kinderen van de hemelse Rachel! O. De Farao. toen Uw volk smachtte onder de Egyptische tirannie. Toen gaf U mij de heilige opdracht naar Egypte te trekken en Uw volk te bevrijden. U gaf mij een staf om daarmee zevenvoudig de Farao te slaan. U hebt tegen mij gezegd. En Mozes spreekt met grote ernst: 'Heer. Kijk. die dit spoedig vernam. maar ze moest onvruchtbaar zijn. Toen gaf U haar wel aan mij. de broeder van de priester! [6] Pas toen ik Jethro' s schapen weidde aan de voet van de berg Horeb. die deze woesteling voor had met Uw volk. nu is er meer dan Farao's hardheid in de harten van de vele grote en kleine machthebbers gekomen. omdat Ikzelf de Eerste ben! Begrijp je dat? Wees nu maar weer rustig en luister heel goed naar wat Mozes gaat zeggen. dus luisteren we nu naar wat hij gaat zeggen!' [4] Helena is nu weer rustig. Ze offeren niet meer slechts de eerstelingen van hun volkeren omwille van de eer van hun troon. Het eerst gesproken heb Ik immers toch al door een hoogst belangrijke vraag voor te leggen aan al diegenen die rond deze vergadertafel zitten. Neem Lea haar vruchtbaarheid af en geef haar ruimschoots aan Rachel. liet me zoeken om me te wurgen. Want zijn boosaardigheid was met de verdrinking van alle eerstelingen van Uw volk nog lang niet bevredigd. wiens hart U zo verhard had. kwam een engel van U tot mij en gebood me met hem mee te gaan naar een doornstruik die hevig brandde. en er nog bij kwam dat een hoveling een Israëliet erbarmelijk sloeg. greep ik verontwaardigd die ellendeling beet. Toen ik daar aangekomen was bij de priester Rehüel. waarmee U via mijn hand de hardvochtige Farao sloeg en Uw volk hebt gered! Ik. tot vrouwen werd daarop herder over de schapen van Jethro. Ik kan met spreken beginnen wanneer Ik maar wil. zodat ik een andere schoot in haar schoot moest leggen om mijn zaad leven te geven. Hier gebood Uw stem mij mijn schoenen uit te trekken. die zeven dochters had. Mozes en David spreken. 0 Heer. erger dan vroeger het geval was bij de meest duistere heidenen. O Heer. verhef U toch eens. [3] En zie. mijn liefste Jezus. Maar ik vluchtte nog net op tijd naar Midian. wel te voorschijn komen. alles zal je straks wel duidelijk worden. Mozes staat al op. opdat de aarde eens bevrijd moge worden van het slechte gebroed van de slang. hoe lang nog zult U zulke gruwelen van verwoesting blijven aanzien? O Heer. getrouwe Mozes. Helena's tussenspraak en Davids narede [1] Nu vraagt Helena Mij heimelijk: 'Maar Heer. omdat de plaats waar ik stond heilig was. en toch ben Ik steeds de Eerste en Mijn woord is eveneens altijd het eerste. omdat hij U niet wilde erkennen. Deze zijn allemaal gedoopt met Uw woord en in Uw naam en hebben Uw wet: 'Gij zult niet doden!' Maar desondanks moorden zij steeds maar door. ben nu weer bereid op Uw wenk naar 109 . sloeg hem dood en begroef hem haastig in het zand. maar sturen vele duizenden naar de slachtvelden en laten hen vechten en elkaar wurgen. dat was een harde beschikking van U! [22] Neem echter nu eindelijk Uw hardheid terug. Ik leefde aan het hof van Farao en was ingewijd in al de schanddaden en verderfelijke plannen. zal Ik beginnen te spreken. [7] Zie. De verschijningen zullen naderhand als Ik ga spreken. In stilte bad ik vaak tot U. En als ze allemaal gesproken hebben. en zijn doof en stom en blind geworden. En nu spreken steeds de anderen en U zegt er eigenlijk helemaal niets op en verschijningen komen er ook niet. kreeg ik weldra één daarvan. legt U mij dat toch eens uit!' [2] Ik zeg: 'Lieve Helena. laat eens Jozef en Benjamin tot werkelijke kinderen uit de schoot van de hemelse Rachel worden en laat de bron van Lea uitdrogen!' 80)Helena’s ongeduld wordt tot rust gebracht. Wat moet ik daar nu van denken? Ik vraag U. dat U Uw volk toch eindelijk eens zou willen verlossen van dit verschrikkelijke juk. Ze horen de stem van hun arme broeders niet en zien niet de grote ellende van de ongelukkigen. [8] O Heer. zoals U beloofd hebt! Geef mij de staf weer. dat U het eerst zou spreken. Maar U luisterde toentertijd veel minder dan nu! [5] Toen ik zag dat de woede van de koning van uur tot uur toenam.

en maak al onze tegenstanders te schande! Uw wil geschiede! Amen. Nu echter is alles omgekeerd. zoals altijd en eeuwig op aarde. de uiteindelijke vernietiging van de hoogmoed met al datgene wat hij veroorzaakt. Heb ik gelijk. dat zulke heersers die enkel zichzelf hoog achten en hun volkeren volkomen minachten. totdat Ik al Uw vijanden aan Uw voeten leg!' Heer. wel gemakkelijk voorstellen! Ik ben er van ganser harte voorstander van. tijdens mijn regering stonden de zaken er ook niet mooi voor. Heer.de aarde af te dalen om daar alle verharden en verstarden te slaan en Uw kinderen te redden uit hun al te grote nood! O Heer. mijnheer David! U was werkelijk een goede koning voor de aarde. patriarchale grondwet weer instellen? U ziet immers. dan was het zeker een ware zaligheid om hun onderdanig te zijn! Maar onze tegenwoordige koningen. maar laat ze zijn zoals ik het was. gaf U Uw volk een koning. Ik moet je wijsheid prijzen. richt zich vergenoegd op en zegt tegen de spreker: 'Bravo. Heer. die helemaal niet meer weten wat een mens is en welke waarde hij heeft. goede en almachtige Heer en Vader Jezus op een echt nadrukkelijke manier wordt getoond. opdat de mensen geen duivels worden en Uw naam niet geheel ontheiligd zal worden! Want wie zal U prijzen in de hel en welke duivel zal U loven? Daarom. dat kunt U zich. maar zo erg is het nog nooit geweest! Want ik prees iedere wijze die mij de waarheid zei. wat toch noodzakelijker voor hem zou zijn dan het licht in zijn ogen. door onze lieve.' [14] Geheel instemmend met de rede van David. hetgeen Uw geest mij eveneens heeft geopenbaard. of niet?' [15] David zegt heel vriendelijk: 'Lieve Helena. verhoor Uw oude knecht Mozes en verhoor de beden van Uw bloedende kinderen! Uw naam worde geheiligd en Uw alleen heilige wil geschiede nu. die redelijk en uitvoerbaar zijn. is stipt in vervulling gegaan. maar de leugenaar en huichelaar wordt met onderscheidingen getooid! [13] Heer. naast een vaak niet op te brengen hoge belasting. mijnheer David. jonge nakomelinge van mijn volk. wanneer zult U eindelijk eens die grootste plaag van Uw mensen op aarde wegnemen en Uw oude. en ook dat ze ieder eerlijk mens meteen ter dood veroordelen. wil maar niet in vervulling gaan. heilige. wanneer hij het zou wagen een koning de waarheid te zeggen. maar ze moeten nu van hun te hoog opgestelde tronen naar hun volkeren afdalen en met hen samen mens zijn en hun verschaffen wat goed en billijk is! Maar eveneens moeten ook de volkeren aan hun koningen slechts eisen stellen. bravo. die de volkeren steeds tot voorbeeld dienen van de hoogste trots en onverzadigbare hoogmoed! [11] O Heer. Als er zulke koningen zouden zijn. en blijven waar ze van oorsprong is. Alleen de volledige bestrijding van Uw vijanden. ofwel ze zijn in hun handel en wandel als die wilde dieren. goed bedoelde waarheid wordt als hoogverraad bestempeld en haar verkondiger wordt smadelijk uit de wereld geholpen. aldus sprak eens Uw geest tot mij. _ [16] Er mogen wel koningen blijven. want je verlangt wat rechtvaardig en billijk is. ook nog verlangen werkelijk te worden aanbeden. Maar nu worden aan beide kanten de snaren te strak gespannen en daarom zal 110 . [12] O Heer. toen het zonde op zonde stapelde en bovendien ook nog een koning wilde hebben. Uw knecht: 'Ga zitten aan Mijn rechterzijde. welke zij gewoonlijk als uithangborden in hun wapenschilden voeren. kan onze Helena zich niet langer inhouden. Want alle volkeren hebben nu koningen en zelfs naar heidens gebruik keizers. De wijze wordt vervolgd als een verscheurend dier. zo kan het niet langer! De hel moet maar hel zijn. Iedere tot de koning gerichte. alsook in de hemelen!' [9] Na Mozes staat David meteen op en zegt: 'Heer. gedragen zich ofwel als 'goden' die van al hun onderdanen. dat lafhartige en gewetenloze strooplikkers zich nu rondom de koningen scharen en hen uit eigenbelang vleiend ophemelen. daarom vragen wij U allen. sta op 0 Heer. De mensen zijn nog steeds zoals ze waren: negentiende deel slecht en nauwelijks een tiende deel voor de helft goed! [10] In Uw toorn. alles wat Uw geest mij openbaarde. Maar het zou haar nooit mogen worden toegestaan om haar heerschappij zo volledig op aarde te vestigen. En deze toorn van U duurt nog steeds voort en er wil maar geen einde aan komen. dat het nu de hoogste tijd is te beseffen wat zij en hun volkeren waard zijn. Hoe het de onderdanen van zulke heersers vergaat. dat U eindelijk eens een eind maakt aan de heerschappij van de hel op aarde! Laat er maar koningen zijn. je hebt volkomen gelijk.

heerst nu al zo'n duizend jaar lang een hiërarch die zijn leer heeft samengesteld uit het heidendom. zilver. En om dit doel te bereiken zendt ze naar alle windstreken de sluwste missionarissen uit! Zeg ons. laat hij nu ook nog andere hulp toe. u bent echt een wijze koning. Heer. nooit hulp in zijn vermeende kracht van de Heilige Geest. dan moet het ook duidelijk zijn. maar zal ze haar hoererij met nog meer glans ten toon spreiden. Maar deze gemeente is sinds bijna duizend jaar geleden overgegaan in een zeer onzuiver. waardoor ze Uw genade 111 . om bescherming en spoedig herstel van zijn rijk. dan wel van deze gemeente? [2] Broeder Paulus stichtte haar waar en zuiver en verscheidene eeuwen lang heeft ze min of meer zuiver voortbestaan. maar zoekt. [5] Het is wel waar dat uit deze aartshoer een groot aantal mooie kinderen is geboren. mijn beste. vaak zelfs boosaardig heidendom. dan zal ze zich niet alleen niet beteren. Nu doet ze al het mogelijke om de flinke scheuren in haar oude masker te herstellen en zoveel mogelijk onherkenbaar te maken. Maar indien de wereldse machthebbers hem. zult U dan nooit eens paal en perk stellen aan zo'n buitensporig boosaardige handelwijze? [3] Zie. Er zal U dan in korte tijd toch niets anders overblijven dan met haar te doen. o Heer. Het grote werk behoort aan de Heer alleen! Zo. staat het met deze zaak. Want met betrekking tot de heidenen heb jij de belangrijkste stem. wanneer de poorten van de hel haar dreigen te overweldigen! Wat zegt U. Hij noemt zich paus en plaatsbekleder van God op aarde! Zijn troon noemt hij mijn stoel en zichzelf mijn opvolger! Hij beweert in het bezit te zijn van de volle macht van Uw allerheiligste Geest. die alles op een voor ons onbekende wijze in de beste orde kan brengen.het wellicht niet eerder beter worden dan wanneer de snaren helemaal springen. en daarom genoot ze gedurende meer dan duizend jaren ook min of meer ongestoord Uw grote geduld en toegeeflijkheid.' [18] Helena zegt: 'Ja. wanneer hij in zijn wereldlijke of geestelijke heerschappij door oproer wordt bedreigd. wat U destijds genoodzaakt was te doen met Sodom en Gomorra. Zoals Ik het jullie zelf heb beloofd. Deze paus zit nu in grote moeilijkheden en roept openlijk Maria aan als zijn enige vermeende hulp. slechts azend op goud. toch willen helpen. zeg jij nu ook als leraar der heidenen of je het met al deze zienswijzen en voorstellen eens bent. dat U met betrekking tot deze ellendige creatuur genoeg door de vingers hebt gezien! Het zou daarom eindelijk eens tijd worden haar geheel te schrappen uit het boek der levenden en haar naam over te brengen naar het boek der doden! [4] Want laat U haar weer op krachten komen. de oude hoofdstad van de heidenen. macht en op de absolute heerschappij over alle volkeren der aarde. worden aangetrokken door haar weelderige schoot en haar bovenmate zinnelijk het hof zullen gaan maken. Overigens moge toch alleen Uw heilige wil geschieden!' [7] Ik zeg tot Paulus: 'Broeder Paulus. Daarom meen ik dat het nu eindelijk tijd wordt haar haar verdiende loon te geven. en samen met mijn broeders heb ik daaraan zelfs oprechte vreugde beleefd. hebben nu eindelijk eens de moed opgebracht haar schitterend masker af te rukken. ik heb de heidenen veelvuldig gadegeslagen en heb hun Uw woord gepredikt. zodat ook diegenen die U nu aanhangen. mijn liefde. dat deze helpers heimelijk door de machtige hemelkoningin aangespoord worden om de kerk van God op aarde te helpen. maar enkel bij de grote machthebbers op aarde. Omdat hij echter zelf niet gelooft in dergelijke hulp. Heer. Uw wil geschiede! Maar ik meen toch. u hebt gelijk!' 81)Petrus' scherpe oordeel over Rome. ondanks al zijn protesten. waartegen hij voor de schijn wel protesteert om de wereld als het ware te tonen dat hij meer dan genoeg bescherming uit de hemelen zou hebben en dus geen andere hulp nodig heeft. is het aan jullie om te richten over de geslachten op aarde!' [8] Paulus buigt en zegt: 'Heer. het jodendom en ook uit Uw zeer beknotte leer. dat ze heel gretig en met vreugde aannamen. ja. de volkeren die zich lange tijd heel geduldig aan het lijntje lieten houden door deze zogenaamde hemeldochter. mijn leven! In Rome. [6] Nu echter is ze door haar al te grote verdorvenheid onvruchtbaar geworden en zal ons weinig mooie kinderen meer baren. Paulus' heldere rede over de genade [1] Daarop verheft Petrus zich en zegt namens alle apostelen: 'O Heer. De koningen zullen hun volkeren en daarop de volkeren hun koningen slaan! [17] Maar desondanks staat tussen koning en volk onze enige Jehova Zebaoth.

was nooit veel goeds! Hun tongen spraken altijd leugens. onze Heer en Vader. een heiden of een nakomeling van Abraham? Wat hebben de joden dan vóór op de heidenen? Dat God alleen met dit volk gesproken heeft. alsof wij wijzer zouden zijn dan Hij? Wat hebben wij dan dat we niet van Hem zouden hebben ontvangen? Waarop beroemen we ons dan. als God precies zo zou denken als een mens? [10] Wat baat het ons als we roepen: 'Heer. welke wegen hebben we dan zelf aangelegd. zie toch eindelijk de ongerechtigheid van Uw volkeren!' Ik zeg jullie: helemaal niets! Want we weten maar al te goed. dan zou U immers onrechtvaardig moeten zijn en dat is eeuwig verre van U! Want wie zou dan wel de wereld in stand houden. want de angst voor God was voor hen nog steeds als een boze droom. wie er van ons een dwaas is. dat zegt ze tegen degenen die onder de wet gesteld zijn. over wie moeten we dan nog richten? Kunt U. zoals er ook geschreven staat: 'Er is er ook niet één. en een zwak verstand en een zwakke wil zou hebben! 0. die kan het zeggen. dat alle mensen voor God zondaars zijn. ik heb alleen maar het goede gedaan en ben me van geen zonde bewust!' Ja. En toch waren ze kinderen van de vader van leugen en hoogmoed! De kinderen van Abraham echter kruisigden de hoge gezant van God en herkenden Hem niet! Ik vraag: wie is dan wel lofwaardiger. droefenis. o zie Heer!' Alsof Hij doof en blind zou zijn. zouden wij ons dan ook niet uit de voeten maken?! Ik zeg jullie: er is niet één onder ons die zou kunnen zeggen: 'Heer. zeg me vrienden. laat Uw belofte eindelijk in vervulling gaan en verdelg de boosdoeners op aarde!' Ik meen. als zouden we het niet hebben ontvangen. zijn onbetrouwbaar en dienen God tot niets! [9] Maar als de heidenen in hun ongerechtigheid nochtans Gods gerechtigheid prijzen. alleen door Hem en in Hem zijn. dat is verre van U! Want als U daarover toornig zou worden. hartenleed en kwellingen van allerlei aard. als zouden wij zonder zonde zijn? [11] Zeggen jullie mij eens. heidenen of de tegenwoordige christenen. daarover toornig worden? O nee. alle mensen echter. ik die degenen die in Hem geloofden vervolgde? Zie. En ik volgde de roep van Zijn stem en werd meteen gerechtvaardigd door Zijn genade! Willen jullie God daarom nu van ongerechtigheid beschuldigen. dat we dan zeer onbescheiden zouden zijn! [16] Zie. joden. hoe kunnen we dan zeggen: 'Heer. hoe kunnen we God dan vragen te oordelen. omdat Hij mij genadig was? [12] Wie van jullie kan dan wel tegenover God beweren.. waarom vragen we Hem dan om te handelen naar onze maatstaven. die rechtvaardig zou zijn voor God!' Indien wij dat echter weten. zie toch eindelijk eens de grote boosheid van de mensen op aarde aan en tuchtig hen!' [13] Wat zou er gebeuren.deelachtig werden. De ware weg van de vrede heeft echter nog geen sterveling in zijn volle betekenis doorgrond. Alleen God. als de Heer zich tenslotte verheft en spreekt zoals destijds in de tempel te Jeruzalem tot de joden die een echtbreekster bij Hem hadden gebracht. die ook God prees dat Hij hem zo buitengewoon rechtschapen had gemaakt! Maar zoals we allen wel weten. waarop kan die mooie vrouw daar aan Gods zijde zich beroemen? Welke verdienste heeft haar dan gerechtvaardigd voor Hem? En desondanks zit ze naast Hem. Maar God stoorde zich niet aan mijn zonden. [17] Wij weten echter dat wat de wet zegt. wat er uit de mond van de mensen kwam. en omdat we alles wat we waren en wat we nu zijn. o Heer. Hun voeten haastten zich altijd om bloed te vergieten! En al hun wegen waren steeds vol ongeluk. zonder dat Hij ons met Zijn vinger van te voren het onveranderlijke plan heeft voorgetekend? [15] Daar we echter alles al van Hem hebben. dat God met zijn vaderen heeft gesproken? Ik vind onder alle joden en heidenen niets. louter door Zijn genade! En welke verdienste had ik dan voor Hem. of is dat niet veeleer een genade van God? Of gelooft soms iedere jood. is dat soms een verdienste van dit volk. maar beriep mij alsof ik een rechtvaardige was. dat ik gerechtigheid of verdienste zou kunnen noemen. en schreeuwen Hem de oren doof en zeggen: 'Zie. maar niet tot hen die ofwel 112 . ik was een boosdoener en was de ongerechtigheid zelf. dat hij verstandig en wijs zou zijn? Ik zeg jullie: er is er niet één! En toch willen we Hem tot een gericht dwingen? Wie van ons kan zeggen: ik ben nooit van God afgedwaald en ben voor Hem nog nooit onbekwaam geworden? Ik zeg jullie: er is onder ons allen ook niet één een haar beter dan een ander. heeft de Heer zijn rechtvaardiging verworpen en die van de zondige tollenaar aanvaard! [14] Omdat we echter allemaal weten wat waarde heeft voor de Heer. en toch roepen wij: '0 Heer.. net als de farizeeër in de tempel. is waarachtig en rechtvaardig.

hoe zouden we dan aan het alleen God toekomende rechterschap willen deelhebben. omdat we. die wij deelachtig werden door het geloof in Hem en Zijn verlossingswerk! Maar deze gerechtigheid geeft ons voor God nochtans niet het recht om met Hem rechtszitting te houden. juist omdat we zelf de verlosten zijn.boven de wet staan. met welk recht willen ze dan oordelen? [20] Ja. alsof Hij onze raad nodig zou hebben! Als kinderen brabbelen zolang ze nog onmondig zijn. is zo'n geloof dan ook niet verkeerd. is zoiets wel te begrijpen. noch uit het handelen ernaar. terwijl we toch zelf als begenadigden de verlosten zijn? [22] Kennen jullie echter de ware rechterstoel van God? Zie. waarin ons zoals voorheen door de profeten en hun wetten wordt getoond. die als enige voor God geldt. maar uit het geloof in Hem en uit de zuivere liefde tot Hem! En deze gerechtigheid heet 'genade' en 'goddelijk erbarmen'! [21] Er bestaan voor God geen verschil tussen mensen en mensen. en hebben niets waar ze zich tegenover God op kunnen beroemen! Wanneer ze echter op grond van hun geloof door God worden aangenomen. maar puur door Zijn genade. dan is alles echt.' Maar dat verontschuldigt jullie harten niet! Waarlijk. voor Hem toch dezelfde zondaars zijn die we altijd waren. dat de mensen ook zonder toedoen van de wet kunnen komen tot die ware gerechtigheid. en de zonde is in hem! [18] Wij hebben evenwel een nieuwe openbaring ontvangen. Als echter voor God alle mensen zondaars zijn en de ongerechtigheid hun aandeel is. Is het geloof echter onecht. konden we Hem behulpzaam zijn bij het nog grotere werk der verlossing! Indien we echter aan deze tweede en grootste schepping en vernieuwing van alle dingen onmogelijk een verdienstelijk aandeel kunnen hebben. en hij zal genade vinden! Maar wee de leraar die een valse leer verkondigt! Want hij is een boosdoener en een verstoorder van de goddelijke ordening! Niet wij echter. dat wij en iedereen altijd tegenover God schuldig zijn en blijven! Begrijp toch eens dat geen menselijk wezen ooit door de wet gerechtvaardigd kan worden tegenover God. opdat iedereen eindelijk eens de mond gesnoerd moge worden en zij eindelijk zullen inzien. oordeel hen en geef hun het verdiende loon en verwijder hun namen uit het boek des levens!' Wel zeggen jullie altijd tot slot: 'Maar alleen Uw wil geschiede. Maar deze komt niet voort uit ons inzicht over zonde en niet-zonde en ook niet uit de wet en uit de werken naar de wet. Wie de zonde echter kent. en niet door het naleven van de wet. ook al zou hij deze stipt vervullen! Want door de wet ontstaat het besef van de zonde. hoe dan ook. al zijn we hier ook al hoogst begenadigd. deze is Christus. die is uit de zonde. want het is onmogelijk dat de ene zondaar de andere moet oordelen. of hebben wij niet veeleer het verstand van Hem gekregen? En toch spreken we. [25] Daar we slechts vanuit het geloof tegenover God gerechtvaardigd zijn. Evenmin als we God geholpen hebben om de wereld en alle hemelen te scheppen. Maar de wet verheft het geloof niet maar doodt het. wanneer zij niet van te voren door het geloof levend geworden is! [26] Het leven van het geloof is echter de liefde! En de levende wet is de orde van de liefde! Als dan het geloof echt is. zou daardoor het geloof de wet opheffen? O. ofwel nooit van de wet hebben gehoord. want ze zijn allemaal zondaars. de volheid van God woont voor eeuwig lichamelijk in Hem! Deze rechterstoel Gods is echter door Zijn eigen werken tot een genadestoel geworden en kan genadig zijn voor wie Hij wil. welke voortkomt uit Zijn hoogst eigen verlossingswerk. verre van dat! Want het geloof verheft pas de wet en maakt haar levend. worden ze toch gerechtvaardigd zonder eigen verdienste. en barmhartig voor wie Hij barmhartig wil zijn! [23] Maar waar echter blijft bijgevolg onze glorie? Door welke werken der wet zou hij ons toekomen? Bestaat er dan een wet zonder zonde of een zonde zonder wet? [24] Wij hebben echter toch een roem en een gerechtigheid! Maar die komen niet voort uit de wet. doe dit en doe dat!' Hebben wij dan de Heer het verstand gegeven. als iemand een verkeerd geloof meekrijgt vanuit een verkeerde leer? Ik zeg voor wie gelooft zoals hem werd geleerd. Waarom roepen we dan desondanks: 'Heer. dan is ook de liefde onecht en is er in haar zo goed als geen ordening! [27] Wie kan er iets aan doen. maar oude hemelburgers zouden naar mijn mening toch moeten weten wie zij zijn en wie de Heer is! [19] Wie de zonde wil oordelen moet zelf zonder zonde zijn. wij hebben wel een gerechtigheid die geldt voor God. maar zuiver door Zijn genade. eerder zou ik de dood in willen gaan dan tot de Heer zeggen: 'Heer. maar de Heer alleen kan hem oordelen! [28] Toen de grootste en zuiverste van alle geschapen geesten op de Sinaï met satan 113 .

streed om het lichaam van Mozes, hetgeen jou, broeder Mozes, bekend is, veroordeelde desondanks de machtigste geest satan niet, maar sprak tot hem: 'De Heer zal je oordelen!' Als zelfs een Michaël zich geen oordeel over satan aanmatigde, hoe zouden wij dan over onze broeders kunnen oordelen of de Heer tot een gericht willen bewegen? 0, dat zij verre van ons! [29] Ik zeg echter: de Heer handelt en richt reeds lang en heeft niet gewacht op onze raad! Beschouw daarom deze gelegenheidsraad als nietig! Maar wanneer de Heer tot jullie zal zeggen: doe dit en doe dat, laat dan jullie hele wezen louter daad zijn naar het woord van de Heer! Want het woord van de Heer is al de volledige daad in jullie harten. [30] U, o Heer, dank ik omdat U deze woorden in mijn mond hebt gelegd. Mogen zij toch op aarde evenals in alle hemelen de beste vruchten dragen! U alleen zij eeuwig alle eer en alle lof! Amen!' [31] Ik zeg: 'Paulus, jij bent als Mijn rechterarm en Mijn rechteroog. Jou heb Ik tot Mijn werktuig uitverkoren en dat zul je ook eeuwig blijven. Jij hebt geheel juist gesproken en het is, zoals jij zegt! [32] Maar desondanks zullen we deze nieuwelingen hier ook nog vragen wat hun mening is, en we zullen daarna een juiste beslissing nemen. [33] Daarom, spreek jij nu, Robert Blum. Zeg eens, wat zullen we met de aarde doen, die zoveel onrechtvaardig vergoten bloed heeft opgezogen? Welke genoegdoening verlang jij van haar en haar machthebbers, die jou hebben veroordeeld!?' 82)Blum en Jellinek geven hun mening. Het antwoord van de Heer [1] Robert zegt: 'O Heer, wat mij betreft heb ik met de aarde als draagster van in wezen eerder blinde dan slechte mensen geen rekening meer te vereffenen. Maar als ik dan al met een verzoek bij U zou komen, dan moet het luiden: Heer, vergeef hun, want ze weten geen van allen wat ze doen! Laat vrede, deemoed en liefde in hun harten neerdalen! Dan zal de overigens zo mooie aarde haar kinderen weer liefdevol als een tedere moeder kussen en allen door Uw genade en erbarmen leven geven in overvloed! Zie, 0 Heer, dat is dan ook alles wat ik U voor de aarde zou willen vragen. [2] Ik leg in mijn wens ook geen uitgesproken verzoek, omdat ik toch gevoeglijk moet aannemen dat voor U, o Heer, mijn beden en wensen zeker even onrijp zullen zijn als ikzelf als mens met mijn vragen en wensen nog ben tegenover U, o Heer! Maar dit denk ik bij mijzelf: een slechterik is hij die meer wil doen dan hij kan, maar nog slechter is hij die zijn talenten niet gebruikt! Wanneer echter iemand datgene wat hij vanuit zijn hart als goed en wenselijk beschouwt, ook al zijn broeders toewenst en dat ook probeert te bewerkstelligen, dan vind ik zo'n handelwijze goed en terecht. Want de goede wens en het daarop volgende handelen kunnen onmogelijk ergens anders vandaan komen dan uit de oprechte naastenliefde, die U, o Heer, als eerste gebod aan de mensen hebt gegeven! [3] Nochtans kan hetgeen ik voor goed houd, voor mijn naaste juist het tegendeel zijn. Zie ik bijvoorbeeld een zieke en ik heb ook een goed geneesmiddel voor hem, dat al bij velen die dezelfde kwaal hadden een uitstekende werking had, wat zou ik dan doen, als de lijdende om hulp smeekt? De liefde voor mijn lijdende broeder gebiedt me hem te helpen. Ik geef hem het geneesmiddel, maar zie, het gaat hem daarna nog slechter. Had ik hem dan dit geneesmiddel moeten onthouden, omdat het naderhand een slechte in plaats van een goede werking teweeg heeft gebracht? O, zeker niet! Dit mag mij er nooit van weerhouden om voor mijn broeders alles te doen, wat ik naar beste inzicht en geweten als goed erken. Het resultaat echter hangt niet meer van mijn, maar van Uw macht af, 0 Heer, zodat ik daarover ook geen verantwoording kan afleggen. Zo wilde ik in Wenen naar mijn toenmalige beste weten en geweten de bedreigde Weners ook alleen maar goed doen. Maar het resultaat van mijn bemoeienis viel helaas anders uit. Toch meen ik echter dat ik daardoor niet gefaald heb, want ik wilde immers slechts datgene, wat ik als goed beschouwde! [4] En daarom geloof ik dat er nu velen zijn, die zeker allen alleen maar datgene toewensen, wat volgens hun inzicht goed is. Moeten ze daarvoor geoordeeld worden? Geeft U 0 Heer, hun het juiste licht en kalmeer hun harten, dan zullen zij verlost zijn van alle kwaad!

114

[5] Er zijn ook wel veel eigenzinnige mensen, die zich door bepaalde principes die zij voor de enig juiste houden, zo zeer lieten verharden, dat ze eerder de hele wereld zouden laten vergaan dan ook maar een jota van hun starre principes te laten vallen. Maar U, o Heer, hebt immers nog een heleboel vuur, dat met groot gemak de hardste rotsen als was kan doen smelten! Een vonkje daarvan in de harten van de verstarde mensen geplaatst, zal hen al gauw milder en toegeeflijker maken! [6] Dat is mijn eenvoudige mening en ook mijn beste wens! In hoeverre hij echter ook goed is in Uw ogen, Heer, daarvoor heb ik tot nu toe geen betrouwbare maatstaf in mijn hart. Daarom zou ik verder alles alleen maar aan uw leiding willen toevertrouwen.' [7] Ik zeg: 'Mijn beste vriend en broeder, ook jij hebt de spijker op de kop geslagen! Het is de volle waarheid die je spreekt. Daarom zul je voor Mij in het vervolg ook een geschikt werktuig worden! Goed, waar en edel was je voorstel en Ik kan je al van te voren de verzekering geven, dat Ik er krachtig naar zal handelen en er ook steeds naar gehandeld heb. Maar desalniettemin zal nu ook Jellinek z'n woordje doen en we zullen zien in hoeverre hij het met jou eens is. Daarom, beste broeder Jellinek, doe jij nu ook maar eens je mond open!' [8] Jellinek zegt: 'O Heer, wat broeder Robert Blum heeft gezegd, is mij uit het hart gegrepen, net als datgene wat vóór hem de grote Paulus sprak, wiens rede een gloedvolle stroom van waarheid was. Wat zou ik dan nog meer kunnen zeggen? Daarom zeg ik slechts: Heer, Uw alleen heilige wil geschiede, en dan zal de heerlijkste orde de arme aarde kussen! Wat echter daarvoor de grote aartsvaders gesproken hebben, ging in zekere zin mijn bevattingsvermogen te boven! Zij bedoelen het misschien ook goed, maar dan zeker op een heel andere manier dan Robert Blum en ik. Het komt me toch wat vreemd voor, dat ze steeds de vervulling van een of andere belofte van U verwachten en U beschuldigen van een zekere aarzeling! Maar, zoals gezegd, ik begrijp er niets van. Ik beleef er overigens grote vreugde aan, dat ik nu als een late nakomeling eindelijk eens diegenen persoonlijk leer kennen, aan wier bestaan ik zo vaak heb getwijfeld! Er ligt werkelijk een heilige ernst op hun gezichten. Mijn bijdrage is hiermee beëindigd!' [9] Ik zeg: 'Luister, beste broeder Jellinek, jullie allen hier in het rijk van eeuwige vreugde kunnen nu wel gemakkelijk zeggen: 'Heer, Uw wil geschiede!' Maar op aarde ziet het er nu heel anders uit dan hier in het rijk van het meest vrije leven! In de lichamen van de mensen wonen dezelfde vrije geesten en onsterfelijke zielen die jullie hier in werkelijkheid zijn. Deze willen zich toch graag eindelijk eens wat vrijer kunnen ontwikkelen en wensen daarom echte vrijheid en geen onderdrukking meer onder de ijzeren scepter van de koningen. Ze komen daarom overal in opstand en proberen de macht van de koningen te breken. Maar de koningen brengen eveneens alles wat hun slaafs onderdanig is tot een grote strijdmacht bijeen. Ze hebben gezworen iedere tegenstander te doden, en zonder genade en erbarmen slachten ze de mensen dan ook bij duizenden af. Zij, die vrij willen worden, roepen tot Mij om wraak op hun onbarmhartige koningen. En de koningen roepen Mij aan om hulp tegen hun opstandige volkeren! [10] Wat moet Ik nu doen? Zoals het er nu voorstaat, hebben beide partijen grotendeels het gelijk. Want de koningen willen nu eenmaal tot iedere prijs heersen, maar het vrij wordende volk wil nu ook heersen. Gehoorzamen en onderdanig zijn wil echter niemand meer! [11] Nu rijst de grote vraag, wat Ik nu eigenlijk moet doen. Help Ik de koningen, dan zullen ze de oude duisternis weer over hun volkeren verbreiden, waarin het geen enkele geest mogelijk zal zijn zich gemakkelijk vrijer te ontwikkelen, en de haat tegen de onderdrukkers van de geest zal groeien. Help Ik echter het volk, dan zal dit flink wraak nemen op de voormalige machthebbers en zal het Mijn door Rome zeer verdacht gemaakte leer, waar zoveel kwaad uit zou zijn voorgekomen, tenslotte dikwijls helemaal overboord gooien en er de volkeren een zuiver wereldse leer voor in de plaats geven! [12] Jullie zien, beste vrienden, dat het er op aarde nu zo voorstaat, dat Ik voorlopig noch de ene, noch de andere partij volledig kan helpen. Wat nu te doen? Laat Ik de zaken zo doorgaan, dan zullen de twee verbitterde doodsvijanden nooit met elkaar in het reine komen, want de wederzijdse woede is te groot. Help Ik echter, dan moet je je heel ernstig afvragen: wie? Doe Ik iets of doe Ik niets, het is altijd verkeerd. Wat dus te doen? [13] Ja, beste broeder Jellinek, het is gemakkelijk gezegd: 'Heer, Uw wil geschiede!' Maar hoe dat in zulke

115

omstandigheden zou moeten gebeuren, dat is een heel andere vraag! Robert meent weliswaar dat Ik vonkjes hemelse zachtmoedigheid in de harten van de vorsten zou kunnen leggen, opdat ze dan milder, beter en wijzer zouden worden. Dat is wel waar en juist. Maar zullen de uitermate verbitterde volkeren hen wel vertrouwen? Nee, dat zullen ze niet, want een kind dat zich gebrand heeft, vertrouwt het vuur nooit meer. En alles is gemakkelijker terug te winnen dan een verloren vertrouwen! [14] Je denkt trouwens dat men dan ook zulke vonkjes in de harten van de volkeren zou moeten leggen; dan zou alles gewonnen zijn. Dat zou inderdaad een heel gemakkelijke manier zijn! Maar als Ik dat zou doen, dan zouden de koningen evenals de volkeren immers ophouden vrije mensen te zijn! Ze zouden daardoor worden gericht en edele, op mensen lijkende dieren worden, bij wie er geen sprake meer zou zijn van een vrije geestelijke ontwikkeling. Zolang we mensen als mensen willen behouden, mogen we absoluut geen ons ten dienste staande machtsmiddelen gebruiken. Want deden we dat, dan zou het op datzelfde ogenblik met de eigenlijke mensheid gedaan zijn. De mensen zouden tot dieren en tot gerichte slaven van onze eeuwig onoverwinnelijke macht worden! Je ziet dus, dat het op deze manier niet gaat. [15] We moeten daarom dus naar heel andere middelen uitzien. Zeg jij eens, beste Becher, wat jij zou aanraden om de gekwelde volkeren op aarde echt te helpen?' 83)Bechers radicale voorstellen. Lering van de Heer. De natuur van het menselijk geslacht is afhankelijk van die van de aarde in het geheel van de schepping [1] Becher zegt schouderophalend: 'O Heer, wanneer U, die toch almachtig en alwetend bent, bij al die beroering op aarde om zo te zeggen het spoor al bijster bent, wat zou iemand van ons dan nog kunnen bedenken om de volkeren van de aarde te helpen! Wanneer het met innerlijke dwangmiddelen niet gaat, dan kan men nog uiterlijke dwangmaatregelen gebruiken, zoals b.v. hongersnood, de pest en dergelijke, en daarbij nog enkele frappante verschijnselen aan het firmament; dan zullen de mensen wel tot inkeer komen! En mogen deze middelen omwille van de vrijheid van de menselijke geest ook niet gebruikt worden, wel, laten we hen dan elkaar zo lang laten bevechten en doden tot ze er genoeg van hebben! Ik geloof trouwens, dat we ons over het algemeen te veel bekommeren om dat slechte mensenvolkje op aarde. Het beste zou volgens mijn mening zijn, het hele gepeupel van de aarde te verdelgen en er een beter en edeler volk voor in de plaats te zetten. Het volk dat nu de aarde bewoont, zal zich nooit beteren, tenzij het, zoals reeds gezegd, wordt prijsgegeven aan zeer grote natuurlijke ellende! Want nu zijn immers alle koningen en hun volkeren door de duivel bezeten. Waarmee zou men echter de vreselijke kwaadaardigheid van de duivel met succes kunnen intomen? Ik denk dat het, hoe dan ook, vergeefse moeite zal zijn. Dus weg met het gepeupel en een ander geslacht er voor in de plaats gezet! Dat is mijn bescheiden mening. Maar alleen, zoals gezegd, mijn mening!' [2] Ik zeg: 'Mijn beste vriend Becher, zie, als de volkeren van de aarde op deze manier te helpen zouden zijn, dan zou dat inderdaad heel gemakkelijk zijn. Maar dat kan in geen geval, en zeker niet in het algemeen. Dat kan wel plaatselijk, maar ook dan nooit te hevig plaatsvinden. Algemeen en volledig, zoals jij het bedoelt, zou dat echter een grote ramp betekenen, niet alleen voor de aarde, maar ook voor het hele universum! [3] Het menselijk geslacht op aarde is niet uit zichzelf zoals het is, maar het komt voort uit de aarde en heeft in alles haar natuur en eigenschappen! Dientengevolge zou met de volledige verdelging van alle nu op aarde levende mensen de eenmaal ingewortelde wanorde niet in het minst verholpen zijn! Want dan zouden we toch weer andere mensen uit de materie der aarde moeten laten ontstaan, die na korte tijd toch weer zouden lijken op de tegenwoordige, evenals de vruchten van een boom van een voorbij jaar lijken op de vruchten, die diezelfde boom het volgende jaar of nog later zal dragen. [4] Men zou bijgevolg ook de hele aarde moeten laten verdwijnen en op haar plaats een andere zetten, wat echter een nog grotere inbreuk op Mijn orde zou zijn! Men kan van een boom, wanneer hij slechte vruchten draagt, wel de schors en sommige takken en twijgen afhalen, waarna hij dan weer echt goede vruchten zal dragen, maar het merg en de wortels mogen niet worden vernield. Want als men dat deed, zou de hele boom spoedig verdorren en nooit meer goede noch slechte vruchten opbrengen. De aarde is nu juist de levenskern voor de hele levensboom en is als een hoofdwortel

116

voor de hele schepping! Zouden we haar vernielen, dan zouden we daardoor niet alleen de aarde, maar de hele zichtbare schepping aan haar uiteindelijke ontbinding prijsgeven, wat nog enige deciljoenen aardjaren te vroeg zou zijn. [5] Jouw raad, beste vriend Becher, kan Ik dus al helemaal niet gebruiken! We zullen eens zien, misschien heeft Messenhauser intussen iets bruikbaars bedacht. Wel, vriend Messenhauser, kom er mee voor de dag, als je iets in jezelf hebt gevonden!' [6] Messenhauser zegt: 'O Heer, U brengt me in grote verlegenheid. Wat zou ik voor raad kunnen geven, waar de eerste geesten van de aarde reeds hun stem hebben laten horen en daarmee weinig succes hebben geboekt? Dan zou er zeker een nog grotere domheid voor de dag komen! [7] Zie o Heer, het zou gewoonweg dom van mij zijn om aan Uw eindeloze wijsheid een advies te willen toevoegen over wat U nu moet doen om de grote onlusten op aarde weer tot rust te brengen! Ik weet maar al te goed, dat aan U meer van de beste en werkzaamste middelen overduidelijk bekend zijn dan er sterren zijn in het onmetelijke heelal. Wilde U slechts het kleinste middel genadig toepassen, dan zal in één nacht alles weer in de beste orde zijn! Geef, o Heer, de heersers het ware licht en de ondergeschikten zachtmoedigheid en geduld in het dragen van hun kruis en bovendien nog een klein beetje Californië erbij, en alles zal zich weer in de prachtigste orde bevinden. En mocht het gewei van mijnheer de satan al te hoog gegroeid zijn, laat het dan door een paar bliksemflitsen enkele ellen inkorten. Dan zal naar mijn mening de hoogmoed van de groten op aarde ook wat verminderen, zoals b.v. bij Windischgrätz, wat zeer heilzaam voor hem zal zijn! [8] Er zijn immers nog heel veel mensen op aarde, die het goed en eerlijk menen. Waarom zouden ook zij getuchtigd moeten worden, wanneer U de geweien van de hoogmoedigen wat korter zult maken? Ik zeg: geluk en zegen aan allen op aarde die een goed hart hebben en van goede wil zijn, maar daarentegen een hevige verdeemoediging voor allen, bij wie het mens zijn pas begint bij de baron. Ik wens hun niets kwaads toe, O nee, dat zij verre van mij, alleen het inzicht dat de groten eindelijk eens mochten beseffen, dat diegenen die zij enkel voor onbeduidend kanonnenvlees houden, ook mensen zijn! [9] Er moeten nu eenmaal regenten zijn, want een mensengemeenschap zou slecht kunnen bestaan zonder regenten en wijze wetten. Maar deze regenten zouden moeten beseffen, dat zij er zijn omwille van het volk en niet het volk omwille van hen. Ook mogen zij het zwaard van recht en wet hebben en dragen. Ze mogen het echter alleen dan gebruiken, wanneer hun volkeren bedreigd worden door gevaren van buitenaf. Maar tegen hun eigen volk zouden ze het nooit mogen gebruiken, want bij hen zullen ze heel wat meer bereiken met het wapen van de liefde dan met het zwaard van de majesteit. [10] Maar dat zijn slechts vrome wensen van mij! U echter bent de Heer, wiens geheime raadsbesluiten ondoorgrondelijk en wiens wegen onnaspeurlijk zijn. U zult wel de juiste maatregelen treffen, daarvan ben ik meer dan zeker! Alles moet maar eens goed spaak lopen en de snaren moeten nog wat meer gespannen worden, zodat ze dan des te zekerder springen. Er moet een scheuring plaatsvinden, omdat U het wilt. Want zonder scheuring zal het volgens mijn inzicht nog lang niet goed gaan op aarde. Nochtans alles alleen maar zoals U het wilt! Amen.' [11] Ik zeg: 'Luister, helemaal waardeloos zijn jouw wensen niet! Er zou best iets van te maken zijn. Alleen het geven van het juiste licht aan de regenten, evenals het geven van geduld en zachtmoedigheid aan de volkeren, zal niet zo gemakkelijk uit te voeren zijn, want voor dat doel is reeds aan alle volkeren van de aarde het evangelie gepredikt; de oude bron van Jacob vol levend water is hun gegeven! Willen zij licht, inzicht en de zuiverste waarheid, dan kunnen zij dat alles uit de bron putten. Willen zij dat echter niet, dan kunnen we hun dat in geen geval met wat voor macht ook, opdringen. Deden we dat wel, dan zou hun dat weinig baten, maar veel schade berokkenen. [12] Het zou iets heel anders zijn, als de koningen met hun volkeren Mij er om zouden vragen. Dan zou hun alles gegeven kunnen worden, waarom ze in Mijn naam vragen! Maar kijk, Mijn oor hoort weinig of niets van dien aard. Ik hoor wel hier en daar een geroep: 'Heer, bescherm onze tronen, scepters en kronen, en laat ons zegevieren over allen die zich tegen ons verheffen!' Anderzijds wordt er in het algemeen uit de mond van het volk bijna niets meer van een bede vernomen; de enkelingen gelden niet voor hele volkeren. [13] Iedere enkeling wordt gegeven waarom hij vraagt, maar aan volkeren kan niet gegeven worden waarom maar enkelen vragen!

117

wat je toen heel ongelegen kwam. dan moet het gebeuren. Tryfosa en zijn geliefde Persis. beste Helena.. Vat dus maar goede moed en spreek. dat nog hoger staat dan dat van Paulus en waaraan helemaal niet valt te ontkomen. mijn zoete. Gij mooiste levensbloem van mijn hart. maar nog niet strak genoeg. die U de woorden in de mond legde. ik ben zo verliefd op U.' [3] Helena zegt: 'O wee. Daarom moet je nu ook spreken over deze kwestie. Ik weet al dat je Mij boven alles liefhebt. mijn alles! Kijk in mijn hart dat U boven alles liefheeft en Uw alziend oog zal daarin alles vinden wat ik heb en wat ik denk 0.. Indien echter een vrouw ook vervuld is van Mijn geest. mijn mondje. maar Ik heb je eigenlijk al te pakken en je kunt Me niet meer ontsnappen. ik voel me nu werkelijk te zwak uit pure liefde voor U! Bedenk toch eens. wat diegenen weten en begrijpen die in Mijn geest zijn wedergeboren. die U boven alles bemint. misschien schiet me achteraf iets verstandigs te binnen!' [2] Ik zeg: 'Ja mijn liefste Helena. zoals het in je opkomt. mijn Heer Jezus! Als U eenmaal iets wilt. Maar Helena. in een brief aan de Romeinen beval Paulus Febé aan. aan zulke vrouwen heeft Paulus geen spreekverbod in de gemeente opgelegd. zoals je zelf al hebt opgemerkt. jij meent weliswaar dat Ik jou niet kan vatten. Ook beveelt hij om dezelfde redenen Priscilla aan. er zal flink geveegd moeten worden tot al het kaf van het koren is gescheiden! [15] Maar we hebben onze Helena nog niet gehoord. maar alleen aan diegenen die vanuit een zekere hoogmoed in de gemeente zitting en het recht van spreken wilden hebben. machtigste en ook. mijn leven. beste. zeg Ik je slechts: wie het eerst komt. Er zijn nu echter nieuwe stemmers opgewekt. die de gemeente te Kenchreë in Mijn dienst voorging. zit hier bij U. wat Mijn grootste vreugde is! Maar wat de andere gasten hier betreft.. omdat U mijn praatzucht kent. zij moet ook haar mening nog geven. och. wijste. Maar nu zal ik U toch nog beetnemen! Mij schiet net te binnen hoe eens de apostel Paulus. Ik zal het beste er wel uit weten te halen. het eerst maalt! Deze zullen naderhand ook spreken. Kijk. [6] Zie je. wie stuurde Ik als eerste naar de broeders toe om hun Mijn opstanding te verkondigen? Dat was 118 . [5] Ik zeg echter: 'Liefste Helena. Want kijk. die in man of vrouw steeds dezelfde is. en eveneens Tryféna. ze zullen niet worden overgeslagen. en zult zelfs moeten spreken volgens het uitdrukkelijke gebod van Paulus en volgens Mijn gebod. heeft geleerd. Misschien zouden die ook wat ten beste kunnen geven? Met mij valt er nu in geen geval iets te beginnen. maar alleen de mannen. Hoe zou ik dus hier in dit verheven gezelschap van enkel mannen het kunnen wagen om ook wat te zeggen? U hebt mij slechts willen beproeven. dat ik van louter liefde niet in staat ben om te spreken! Maar daar achter ons zit en staat nog een menigte. dat geen vrouw in de raad van een gemeente iets zou mogen zeggen. mag en moet ze zelfs spreken zoals de geest het van haar verlangt! [7] Mijn apostelen vormden de eerste christengemeente en deze was de voortreffelijkste in de wereld. anders krijg je het hier vandaag met Paulus aan de stok!' [4] Paulus glimlacht over deze ietwat komische verontschuldiging van Helena. je maar mooi stil en zeg niet veel. Toen Ik op de derde dag weer uit het graf opstond. is al wat verstandiger geworden en loopt er niet in. die met woord en daad veel in Mijn naam had gewerkt. o wee! o. omdat jij eerder bij Mij was en Mij zo sterk liefhebt! Bovendien heb je deelgenomen aan de strijd in Wenen en heb je daar je aardse leven bij ingeschoten. die de enige eeuwige Heer bent van hemel en aarde! En vlak naast mij zitten Adam en de andere aartsvaders! Dat is voor een arme ziel als ik toch geen grapje! Daarom smeek ik u. ik. laat de anderen toch eerst spreken. die het hunne wel zullen doen! Waarlijk. alsof ook zij wisten en begrepen. omdat zij rechtstreeks door Mij was gesticht. mijn liefste Heer Jezus. een arm Weens meisje. groet een zekere Maria die eveneens veel werkte in Mijn naam. wat denk jij dat er moet gebeuren. al zouden hemel en aarde er ook bij vergaan. opdat het op de aarde weer leefbaar wordt? Wie weet of jij ons niet de allerbeste raad zult geven? Zeg dus onomwonden je mening!' 84)Helena's mening over de weg tot heil voor de mensen op aarde [1] Helena zegt: 'O Heer. mijn boven alles beminnenswaardigste en mooiste Heer Jezus! Kijk. Houd jij.[14] Daarom. beste vriend Messenhauser. Dus mijn liefste Helena. Maar jij moet eerst spreken. moeten we hier heel andere snaren gaan bespelen om tot een betere harmonie te komen onder de volkeren op aarde! De snaren zijn al wel gespannen. die jezelf zo veel schade heeft berokkend.

En wel omdat jij. dan worden er strengere maatregelen getroffen. voor Mij volkomen hetzelfde recht van spreken hebt. wordt gestraft en dat niet zelden op een manier. zul je toch moeten spreken. krijgt meteen de titel 'Uitschot van het mensdom' en zij zetten een prijs van vele goudstukken op zijn hoofd. door totale beperking van de drukpers. stoot me dan even aan. Het noodzakelijk gevolg daarvan is: de hooggeplaatsten die verreweg de kleinste groep vormen. dat hun daarbij horen en zien vergaat. als iemand op aarde heel veel plezier in zijn leven had. kan de voorstelling zonder enig bezwaar van start gaan. zo ongeveer van dezelfde aardse morele geaardheid als jij! Welnu. dat hij nooit geboren was! 119 . Als er maar geen politieke toespelingen of geestopwekkende dingen in voorkomen. dan zou Ik toch geen gehoor kunnen geven aan zo'n bede. [15] Zou een geest zich echter ondanks al deze milde afstompende middelen toch willen verheffen en er soms hier of daar blijk van geven dat hij van goddelijke afkomst is. zou dat U niet wat kunnen afbrengen van Uw eenmaal uitgesproken wens?' [11] Ik zeg: 'Ja. evenals Adam die naast je zit. d. namelijk Gods kinderen te zijn.w. als me wat al te doms zou ontvallen. omdat ze steeds als een spookbeeld de mogelijkheid voor zich zien. omdat U. in Uw naam. de aardse rechten der geslachten. Zie. hoe had dan een Magdalena het ooit kunnen wagen zelf op te treden als bode voor Mijn eerste apostelen?! [8] Bovendien heb Ik ook eens de Sadduceeën aangetoond. zien met verachting neer op de lagere standen. daar heb je weer zo'n hemelse mensenvriend! Dus maar snel naar het hemelrijk met hem door middel van strop of kruit!' Wie het waagt hun de waarheid te zeggen. De geest moet worden onderdrukt. Begin er dus maar rustig aan!' [10] Helena zegt: 'Wel. ja merkwaardig. Mijn liefste Helena. Krijgen ze hem te pakken. schuwen deze geen enkel middel. mijn allerliefste Helena! Alhoewel je bescheidenheid Mij groot genoegen doet. wel! Ik zie nu duidelijk in. Maar weet U. zodat ik tegenover U en deze hoge persoonlijkheden van de aarde niet al te zeer voor schut sta. Ik zal dan meteen maar beginnen met mijn mening ten beste te geven. dat zijn wel heel merkwaardig twee soorten van wijsheden! 0 jee. Becher en zijn vrienden zijn er de levende getuigen van hoe de groten der aarde ieder openlijk verzet van een geest weten te waarderen. onopgevoede mensheid maar wil. ook op God welgevallige vrouwen. Allen zijn gelijk aan Gods engelen en genieten hetzelfde recht. mijn hemelse geliefde. Maar een echt hartelijk verzoek. [9] En zo staat het er nu ook met jou voor. maar niet alles. niet kunnen verhoren. omdat ook genotzucht een heel nadelige invloed heeft op de geest. Doe daarom je mooie mondje nu maar open en spreek zoals het in je opkomt.z. waardoor deze geest zijn goddelijke afkomst op aarde duur komt te staan. door papenstreken. omdat dit tegen Mijn orde in zou gaan. zodat hij daar eeuwig zou willen leven. dat in het hemelrijk alle aardse verschillen ophouden te bestaan. als het later toegevoegde gebod van Paulus op nog zeer wereldse vrouwen overal moet worden toegepast. dat het gewone. Uw wijsheid en die van ons. hoe en waar dat maar mogelijk is. dat U niet te vangen bent! Hm. met een recht verzoek kan men bij Mij wel heel veel bereiken. en hij zou Mij daar zeer nadrukkelijk om vragen. Verder is het toegestaan om liederlijk te leven en te zwelgen zoveel de arme. [13] Op aarde is een klein aantal mensen te hoog geplaatst en bezit te veel. dan zou het beter voor hem en zijn vrije geest zijn. met verontschuldigingen kan men niet tegen U op. wat een verschil! Nee. Het grootste aantal daarentegen is te laag geplaatst en heeft ofwel helemaal niets. Wie zal er onder zulke omstandigheden nog in slagen zijn geest op te wekken? [14] Aan de andere kant wordt alles getolereerd wat maar kan bijdragen tot het doden van de geest. daarin mag het zo heet toegaan als maar mogelijk is. Eveneens zijn schunnige komedies geoorloofd. En evenmin zou Ik ook jouw bede om af te zien van jouw spreken. Wie daar tegenin gaat. zelfs van de bijbel.w. Om dat echter zoveel mogelijk te voorkomen. armoedige volk zich eens zou kunnen verenigen en een greep zou kunnen doen naar de grote overvloed van de groten en rijken. d.' [12] Helena zegt: 'Welnu. zal ik dan toch spreken. Zoals: het dulden van alle soorten ontucht.z. het absoluut wilt. of in ieder geval veel te weinig in verhouding tot diegenen die veel te veel hebben. Zij zeggen: 'O. omdat ze een doorslaggevende invloed heeft op de onderdrukking van de geest.een vrouw. door het verbieden van betere boeken. al wordt er soms voor de schijn door de politie openlijk tegen opgetreden.

als enige geliefde van mijn hart. zo staan de zaken er nu voor bij de arme mensheid op aarde! Is het een wonder. delen met hun arme broeders. 0 Heer. denk ik dat ik toch niet zo erg onzinnig heb gesproken? Overigens zou dat geen wonder zijn. anders zal ze weldra tot een verschrikkelijke gruwel van verwoesting worden. wanneer ze de arme volkeren vriendelijk tegemoet zouden treden. wat toch zeker niet Uw wil kan zijn! [17] Of kunt U. doet U. op aarde niet gauw op een beslissende manier ingrijpt. die U. dan is dat niet mijn schuld. die over U evenveel weten als het domme vee op aarde! [18] Wees daarom ook voor de arme aarde voor één keer even goed als U hier voor ons bent en laat Uw aanhangers niet meer kruisigen door hen. wanneer U als mens weer naar de aarde zou komen en tegen hen zou ijveren. en mijn menselijk inzicht ziet slechts de genoemde mogelijkheid tot redding. Van hun veel te ruime kastelen moeten armenhuizen worden gemaakt en van henzelf mensen! Voor de armen echter moeten er scholen komen en onderwijzers die goed zijn opgeleid in Uw geest. Want de groten worden steeds hardvochtiger en tirannieker en de haat van de geringen zal groeien als een rollende lawine. als deze zich in grote massa's opgezweept uit wanhoop tegen hen verheffen en hen ernstig bedreigen. De groten moeten afdalen en wat ze te veel hebben. dan is het. dan zult U. dat het volk alle vertrouwen in hen moet verliezen. zonder enig bedenken zouden kruisigen. dat ik nu Uw beminde Helena ben! Als ik deze allerhoogste benaming dan toch waardig ben. niets voorschrijven. Die wijsheid heb ik beslist niet en daarom kan ik U dan ook geen echte raad geven.[16] Kijk. tenminste aards gezien. zoals ik die op aarde heb gekregen. dat zij dan tenslotte toch in opstand komt en wraak neemt op degenen die al zo vele eeuwen hun kwelgeesten en uitzuigers waren? Nu ik dan toch moet spreken. en dat het ook de allerhoogste tijd is om de groten. met de mensen op aarde altijd net zoveel moeite hebben als nu met ons. deze hen daarvoor op handen zouden dragen. doet U daarom maar wat het beste is. Heer. [20] Heb ik helemaal onzinnig gepraat. Ze denken namelijk dat men hun daarna alles zal willen afnemen. wat echter een volkomen verkeerd idee is. omdat de groten zelfs niet omwille van miljoenen mensenlevens ook maar iets van hun rijkdom en heerszucht willen prijsgeven. terwijl zij deze afgedwongen beloften slechts voor de schijn zo lang ophouden. Wanneer U. totdat zij deze toezeggingen door hun verzamelde militaire machten op de voor hen kenmerkende wijze weer overboord kunnen gooien. want dan had U mij maar aan mijn mouw moeten trekken! Omdat U daarentegen meer dan eens tegen me hebt geglimlacht. het dan omwille van mij! [19] Ik wil U weliswaar. Heer. want met een geestelijke ontwikkeling. Heer. dan is het immers heel begrijpelijk. zoals U eens tegen de snode Farizeeërs hebt geijverd. maar alleen mijn mening geven volgens welke nu toch iets beslissends zou moeten gebeuren. Dat moet er gebeuren! En gebeurt dat niet. U zullen er wel talrijke bekend zijn. kan men werkelijk geen 120 . mijn liefste Jezus. beken ik openlijk dat de arme mensheid het volste recht heeft zich op deze manier te verzetten. die zelf als echte mensen ook de menswaardigheid van hun broeders zullen eerbiedigen en alles zullen doen om de geest in ieder mensenhart waarlijk tot leven te brengen. Kijk Heer. U alleen bent oneindig wijs en ziet het allerbeste in wat er nu zou moeten gebeuren. die geen sprankje liefde voelen voor de mensen. o Heer. Want ik ben ervan overtuigd dat. U zegt toch zelf. evenals alle andere sprekers voor mij. nu net als eertijds. Maar wanneer zij de volkeren pas dan bedrieglijke concessies doen. in de mij bekende landen met alle mensen volkomen gedaan. anders wordt het nooit beter op aarde. bewerk de aarde en bemest haar in alle ernst met Uw volle genade. die ondanks Uw grote genade nog zo dom als koeien staan te kijken! U moet er tenslotte toch ook schoon genoeg van krijgen als hier elk moment duizenden oerdomme wezens aankomen. hun verderfelijke machtspositie te ontnemen om deze voorgoed van de aardbodem te verbannen. Maar naar menselijke maatstaven staan de zaken er nu eenmaal zo voor. er plezier in hebben dat mensen elkaar als wilde beesten bij duizenden afmaken? En dat alleen. Daar echter een oprecht vertrouwen tussen volkeren en regenten nooit meer te herstellen is. Laat U eens gelden. blijft er volgens mij niets anders over dan de volkeren van hun vorsten te bevrijden en in hun plaats waarachtige. door God verlichte leiders aan te stellen. o Heer. maar alleen maar van dag tot dag slechter.

's nachts moeten we ons sterker barricaderen dan de fanatiekste opstandelingen in Parijs! Zeg nou zelf. of we er met onze volledige vrijheid ook maar een haar beter aan toe zijn dan de minste dagloner onder de strengste regering in Europa? We zijn hier volmaakte communisten. [5] Als alles klaar is.9 m) . Ook moet de toegangsdeur zo stevig mogelijk worden gemaakt. Er wordt al gauw een plan gemaakt en meteen wordt het werk ter hand genomen. Luister dus! [3] Enkele kolonisten hebben na heel wat omzwervingen eindelijk ergens op aarde een plekje gevonden: een mooie en vruchtbare streek midden in een grote woestenij. en ook tegen de vele wilde dieren te beschermen. [1] Ik zeg: 'Mijn liefste Helena. [21] Ik heb nu volgens Uw wil gehandeld en heb mijn zienswijze uitgesproken. In de geciviliseerde landen van Europa.Catharina van Siena worden! Mijn aanwezigheid hier is maar nauwelijks toereikend om U. of Ik alles ten uitvoer kan brengen zoals jij het verlangt. kou en wilde dieren zal ze ons wel een tijdlang beschermen. hoe verscheidene vorsten. Al mijn liefde. het leven op aarde is toch wel bijna overal hetzelfde. te kennen. hebben allen er echt plezier in. Aan U. in een dergelijke situatie zou deze hut niet sterk genoeg zijn. Ja. zo'n moraalridder. Daar staat tegenover dat we voortdurend moeten werken om de behoeften van onze magen te bevredigen. mijn leven en mijn hele bestaan leg ik voor eeuwig aan Uw voeten! Amen. Maar wat is daaraan te doen? [2] Ik zal je een gelijkenis geven. De aarde kan onmogelijk een paradijs zijn zolang ze oord ter beproeving is. maar over het algemeen ging je toch een beetje te ver. merkt echter op: 'Maar beste vrienden. Ook moeten we ons in dit volledig vrije land als het ware helemaal inkapselen om veilig te zijn voor eventuele vijanden. maar in plaats daarvan moeten we de hele dag hard werken en de vruchten die in deze streek groeien ijverig binnen halen en aan haar soort eerst gewend raken. terwijl onze handen er nu al uitzien alsof ze met eikenschors zijn bedekt. Daarom zullen we rondom de hut een flink diepe sloot graven en daaromheen nog een wal bouwen van minstens twee klafter ( Oude lengtemaat (vadem). maar de huilende wilde beesten buiten lijken ook door een zeer communistische geest bezield te zijn! We hebben geen andere staatswet meer dan de wet van onze wederkerige vriendschap. maar wat hebben we daaraan? We hoeven dan wel geen belasting meer te betalen. maar als zich hier in deze streek een nog sterkere vijand zou bevinden. aan de hand daarvan zul je zelf beoordelen. De weinige ramen zullen we van ijzeren tralies voorzien en zo zullen we heel wat minder te vrezen hebben van alle vijanden van buitenaf. dat U mij na al mijn gebabbel niet minder wilt liefhebben dan voorheen. Op zich genomen kan jouw wens als zeer waardevol worden beschouwd en er zal hier en daar het een en ander gebeuren zoals jij het wenst. hoeft men eigenlijk geen vijand meer te duchten. je hebt de zaak naar jouw ervaringen en inzichten werkelijk goed en logisch uiteengezet. zodat deze aan iedere vijand de beste tegenstand kan bieden. zou onze hut die dan ook kunnen trotseren? Als bijvoorbeeld een of andere wilde volksstam 's nachts op onze hut af zou komen. Een van hen. Er is daar hout in overvloed en ook is er een goede soort bouwstenen voorhanden. [4] Eén uit het gezelschap zegt echter: 'Beste vrienden. o Heer. waar trotse koningen heersen die er grote legers op na houden.' Dit voorstel wordt aanvaard en ook direct ten uitvoer gebracht. Wij hebben hier geen machthebbers en wetten en kunnen goddank zeggen wat we willen. Heeft men zich uiteindelijk gewillig naar de wetten gevoegd en ze zich eigen gemaakt. zij alles opgedragen! De domme dingen die ik zei. overal eerder voor deugden dan om regent over een volk te zijn. als men zijn tong maar weet te beteugelen. Alleen vraag ik U. We hoeven hier ook geen lastige 121 . Hun eerste zorg is een doelmatig huis te bouwen. Tegen hitte. zult U wel corrigeren.' 85)Kritiek van de Heer op Helena's voorstellen. van wie er al enkele zijn gevallen.hoog. haar vernielde en ons dan zou grijpen en doden? Zou onze hut ons in een dergelijk geval kunnen beschermen?' Alle kolonisten denken daar nu over na en zeggen: 'Je hebt gelijk. Een Weense klafter is 1. Ik zie helaas maar al te goed. Al spoedig staat er een hut die heel geschikt is om onze nieuwe kolonisten tegen hitte en kou. de hut is wel goed en doelmatig gebouwd. al is het maar heel oppervlakkig. dan kan men zich vrij bewegen onder bescherming van de machthebbers.

dan stuit men wel weer op iets anders! We zijn nu eenmaal hier en kunnen de zaak niet meer veranderen. ook zonder onze wraak! [12] Ja. is men het ene ongemak kwijt. maar niemand gehoorzamen. De vraag is dan of ze niet al te gauw weer zullen gaan roepen. maar doorziet ook alle harten met hun goede en kwade verlangens waaruit deze daden voortkomen. Vandaar dat U het in alle eeuwigheid ook nooit nodig zult hebben om van een geest te vernemen wat er nu gedaan zou moeten worden. Er is hier ook geen paap. wie zal het dan in geval van nood of gevaar kunnen dwingen zich aan zijn eigen wetten te houden? Ja. Maar nu moeten we eerst alle geesten op aarde tot zichzelf laten komen. U ziet ook waardoor zulke slechte gedachten en wensen in de harten van de mensen ontstaan. Want U overziet niet alleen alle gruweldaden. Ik zeg je: [9] Er zal tenslotte wel een democratie worden ingesteld. dat de aarde onmogelijk een paradijs kan zijn. toen ze geen vleespotten meer op het vuur konden zetten! [10] Laat ieder van jullie echter wel bedenken. dan zullen jullie alles meteen veel juister gaan beoordelen. omdat zonder dat geen geest ooit het volkomen eeuwige leven kan bereiken. die niet veel verschilt met die in de hel. Dan zal het wel weer beter worden. maar in plaats daarvan hebben we zelf des te meer nodig. want ik wens zelfs de duivel geen kwaad toe. heeft een heel andere oorzaak dan jullie denken. waardoor er voor de huidige onlusten op aarde zonder meer snel een oplossing moet komen. Heer. zoals eens de Israëlieten in de woestijn. maar van een heel andere soort dan de volkeren op aarde zich nu voorstellen. Diegenen echter. want tenslotte zal alles tot een goed einde gebracht worden. het is moeilijk om nu nog een of andere wens uit te spreken. die een doornig pad van beproeving voor de geest van de mens moet blijven. die ons het vuur na aan de schenen legt. waaraan het hun vóór alles in hoofdzaak ontbreekt. Ik zeg je: je zult nog volkomen tevreden met Mij kunnen zijn. lieve Helena. zodat zij gaan inzien. waarvan niemand zich precies kan voorstellen waarom ze gebeuren. uit dit voorbeeld kun je gemakkelijk opmaken wat men op aarde. 122 . laat staan de mensen. o Heer. we zullen hem aan banden leggen en zo de mensen op aarde bevrijden van zijn juk. Een hemelse heildronk. dan zal dit binnen afzienbare tijd zelf heersen. maar helpt iedereen overeind die U aanroept en op U vertrouwt. [11] Dat nu echter de koningen zwak en de volkeren blind zijn geworden. Ik ga nu dit of dat doen!' En er zal U niet gauw iemand vragen 'waarom?' Want U alleen bent de Heer en kunt doen wat U wilt! [3] Zo laat U op aarde nu ook dingen gebeuren. Helena. zeggen: 'Heer. Wat zullen we dan doen om dit kwellende aardse leven wat te kruiden en voortaan wat draaglijker te maken?' [6] Allen halen hun schouders op en zeggen: 'Wie heeft daar ooit over nagedacht? Er is overal wel wat. De nieuwe licht en liefdesbrug van de Goddelijke genade [1] Max Olaf treedt naar voren en zegt: 'O Heer. Alleen de mensen die blind zijn. maar wel bevinden we ons hier in een situatie. Indien het volk echter zou willen heersen en voor zichzelf wetten zou opstellen. omdat ze voor alle tijden een scholingsplaats moet blijven voor iedere geest die in het zware stoffelijke lichaam van de mens is geplaatst. Mijn beste Max Olaf. maar over wie? Dan zal iedereen willen heersen. Laten we daarom hier maar flink aanpakken. dan zal het mettertijd misschien wel beter gaan!' [7] Zie je. nu wat dichter bij Mij en deel ons jouw mening en wensen mee!' 86)Olafs wijsheid. [13] Vervolgens zal het een ogenblik duren en alles op aarde zal zich in een nieuwe ordening bevinden! [14] Maar kom jij. dat U ons nu laat kreperen onder allerlei tegenslagen!' Maar ik denk: U laat zeker niemand versmachten. als de allerdiepste en almachtige wijsheid spreekt en reeds alles wat er nu gebeurt. ook helemaal niet te beschrijven hoe het nu op aarde toegaat. bent U blind en doof geworden. De enige die schuldig is aan deze situatie zullen we echter weldra leren kennen. U kunt wel tegen ons zeggen: 'Luister. Dat is echter ook een grote wens van mij. die toch mijn broeders zijn! [2] Ik hoef U. hebt voorzien en ook alle voorzorgsmaatregelen hebt getroffen. zou moeten ondernemen om haar bodem om te vormen tot een paradijs! [8] Ontzet Ik alle regenten onmiddellijk uit hun ambt en leg de macht die zij tot nu toe hebben bezeten in handen van het volk.ambtenaren te onderhouden. waar u.

wat zou dat toch zijn?' [6] Ik zeg: 'Mijn beste Max Olaf. Heersen willen ze! Ja. Ga dus en vervul Mijn wens!' [13] Robert voldoet meteen met de allergrootste minzaamheid aan Mijn verlangen. De dood willen ze. Want ze bedrijven nu een smadelijk spel met de arme volkeren. Daarom zal het lot van Nebukadnezar hun deel worden! Maar de weinige rechtvaardigen wil Ik ook wonderbaarlijk helpen. Waarlijk. Als ze soms ook edele en goede vruchten willen eten. het zij zo! Ze zullen verschrikkelijk schitteren. der liefde en der waarheid. wordt geheel en al recht gedaan als ze met hun macht binnen de kortst mogelijke tijd voor U. hun roem zal vreselijk zijn en ontzettend hun eer. heden en heden! Nacht willen ze en ze zullen hem krijgen en deze zal allen verslinden die hem willen. wanneer ze van nut zijn voor het leven van de groten. die naar een tweede zijvertrek leidt. Ik zie weliswaar niets en verneem ook niets. dat alles wat U doet welgedaan is. want ze zullen spoedig weer wat te dansen krijgen. diep onder de bodem van de zee! De leugen willen ze. roem en eer willen ze. Mijn Robert. Pracht. [4] Ik weet echter heel zeker. eet en drink allen. dan hoort er ook brood bij. zullen ze krijgen zoals zij het willen! Maar spoedig zal een groot en verschrikkelijk gevoel van spijt als een molensteen uit de wolken in hun ziel vallen en zij zullen naar een middel zoeken om dit gevoel van spijt kwijt te raken. [14] Als alles in gereedheid is gebracht. O Heer.die denken zichzelf wel te kunnen redden en alleen maar op hun wapens vertrouwen. dat ze zich voor hun vertrouwen zouden moeten schamen tegenover de groten der aarde! Maar weldra zullen de groten voor de geringen zeer te schande staan als U. maar alleen zoals zij hem kunnen gebruiken! Daarom zullen zij Mijn aangezicht nimmer te zien krijgen! Ook willen ze dat zij alléén maar leven. [8] En nu. En ik weet ook. zodat ze in de toekomst zullen schitteren onder alle koningen en volkeren als de helderste sterren tussen het zwakke re geflonker aan het firmament. die veel vervolgingen moeten doorstaan en nu al zeer moe en zwak zijn geworden. maar als de pest en als de draak in zijn grot en als de Leviathan in zijn slijk. want niemand zal deze steen van het graf van hun ziel wegnemen. Ik ken hen. de wijn des levens. die voor hem werd uitgezet. als Ik om wijn vraag. want de waarheid is hun een gruwel van verwoesting. Daarom zullen ze het heldere licht van de waarheid nimmer bereiken! Een god willen ze ook. dat ze hun voeten weer gereed moeten houden. dat geen snode daad u ontgaat. waarvoor duizenden zich moeten laten afslachten! Ja. en voor de hele wereld met hun macht te schande worden gezet. [7] Heden zal het gericht beginnen! Heden nog zullen er velen geslagen worden. neem. O. zegen Ik de wijn en zeg tot Robert: 'Mijn beste Robert. ja. die hem hebben gekozen tot hun handlanger. Vele duivels zullen heden te gronde gaan en satan zal niet ontkomen aan de val. en wel de beste. want dit huis is immers van alles rijkelijk voorzien. 0 Heer. [12] Breng ook meteen een flink aantal drinkbekers mee. ja. zij zullen geholpen worden! Moge iedere druppel duizendvoudig heil brengen aan allen. maar het is alsof er nu op aarde een zware slag is gevallen. slaat U morgen. mogen ze gebruiken. die ze vijanden noemen. dat ze eeuwig alleen zullen leven! Wat ze willen. Daarom zal het echter zo zijn. Omdat je echter alleen maar wijn hebt gehaald. deel Ikzelf het brood en de wijn uit en zeg: 'Kinderen. moet je ons ook nog een goed brood bezorgen. Maar hun zoeken zal tevergeefs zijn. Zij. zodat we de wijn daarover kunnen verdelen en iedereen een goed gevulde beker krijgt. alle anderen mogen slechts leven. die echter vandaag een zware strijd voeren tegen hun broeders. hun de maskers af zult nemen. De geringen en deemoedigen echter kunnen jubelen en juichen. 123 . alsof ze nooit hadden bestaan! Moge Uw allerheiligste naam daarom altijd worden geheiligd! [5] Maar nu komt er een eigenaardig gevoel over me. opdat we drinken op het heil van onze arme broeders op aarde en hen zegenen! Zo geschiede het!' [9] Vlug staat Robert op en haalt de verlangde kostelijke wijn. Wat ze daarin zullen vinden. open dan voor hen de kast naast de deur. Drink op het welzijn van onze kinderen en broeders op aarde. hun begeerten en hun daden! Ik heb de koningen der aarde geteld en heb er weinig gevonden die rechtvaardig zijn in Mijn ogen. En dan verdwijnen ze samen met hun ambt. [11] Geef onze vierentwintig balletdanseressen daar echter ook brood en wijn en zeg hun. ze zullen heersen. ook die zullen diegenen krijgen. [10] Wanneer hij hem op de grote vergadertafel heeft geplaatst. Want U bent hun steun en toeverlaat en zult nooit gedogen. ga dan en breng ons wijn. die goed van hart en wil zijn! Ik zeg jullie. Ik zeg het je: heden. Heer.

Want zij die zich nimmer willen laten vermurwen door de waarheid van het woord. heilig. die steeds hun woord en trouw breken tegenover hun buren en wier harten vervuld zijn van leugen en bedrog.vandaag nog zal het de goede mensen vaak een uitstekende dienst bewijzen. dat een meester is in het verdelgen van karbonkel en diamant. onderrichten. almachtige God en schepper van hemel en aarde en ik ben een nietige. zegt: 'O mijn Jezus. hertogen en vorsten. meningen en wensen daarmee vergelijken en jullie zullen ontdekken. dat ik een afschuwelijke zondares ben en geheel onwaardig zo dicht bij U te zitten. eeuwige. [19] Die brug zal echter heel breed moeten zijn en zo vlak als de spiegel van een rustig meer. ons door God geschonken koning en heer! Wat van ons is. dat gaat toch niet! O Heer. en ook hoe we de kinderen van de aarde willen helpen. wat jij allemaal niet zou willen! Als jij Mij tegen zou staan. nu zie ik pas echt tot in mijn diepste wezen. zal Ik oprichten en hun ware wijsheid geven en daaruit voortvloeiend grote macht! Hun volkeren zullen dan luid roepen: 'Heil aan onze grote. Heer en Vader! Uw allerheiligste naam zij eeuwig boven alles geprezen!' [2] Helena. zullen door het machtige vuur milder worden gemaakt! En onder de geweldige slagen van de hamer van Mijn wijsheid zullen zij als gloeiend erts worden omgesmolten tot een nuttig werktuig voor ons huis (hemelse kerk)! Wel zullen ze nog veel drukte en lawaai en allerlei gissingen maken en nog menig plan ontwerpen. dat hij voor niets heeft gesproken! [22] Dus eet en drink nu allen op het welzijn van onze kinderen en broeders op aarde! Want nu weten jullie allen dat. waarover alleen engelen op en afkonden gaan. [15] We willen echter onze gedachten ook uit laten gaan naar de blinden en doven! Maar alleen de verharde mensen zullen in het vuur terecht komen. Er zullen noch aan het begin. zou Ik al lang ergens een geschikt plekje voor je hebben gevonden. Hun harten en de gebeurtenissen op aarde zullen het hun doen weten! En aan enkelen op aarde zal woord voor woord worden meegedeeld wat hier gebeurt en hoe hier voor de arme aarde wordt gezorgd. Moge uw woord onze wil zijn en uw wil onze wet. Helena' s overeenstemmende bruidskleed en kroon [1] Alle gasten staan na Mijn woorden eerbiedig op en zeggen: 'O heilig. dat wij hen hier zeer sterk indachtig zijn. de zwakken en gebrekkigen te keuren. Ik zeg jullie. Want Ik wil nu de aarde zuiveren van al het onkruid! [18] Dan zal er echter een brug worden geplaatst tussen hier en daar. Iedereen zal volkomen vrij zijn om hier te allen tijde voor zichzelf in zijn ware vaderhuis raad en afdoende hulp te komen halen! [20] Via deze brug zullen echter ook wij de lang verlaten aarde weer betreden en daar onze kinderen zelf opvoeden. en zo het verloren paradijs weer oprichten! [21] Nu kennen jullie allen precies Mijn wil en Mijn besluit. heb Ik je dan ook veel liever vlak bij Me dan ergens anders. als zij niet bij Mij de ware hulp zoeken! [16] Koningen die op Mij vertrouwen. Maar omdat je Mij bijzonder dierbaar bent. Onderzoek deze. beslist zullen helpen en zojuist reeds geholpen hebben!' 87)De hemelse maaltijd tot welzijn van de mensen op aarde. waarom ben ik het waard hier naast U te zitten? U bent de levende. waarmee ik toch wat meer overeenkomsten heb dan hier met Uw oneindige heiligheid!' [3] Ik zeg: 'Kijk. smerige keukenmeid vol vuil en zonden! Nee. heilig zijt Gij onze enige God. noch aan het eind van de brug wachters staan opgesteld om de ongelukkigen. leiden en regeren. zodat de bewoners van de aarde gemakkelijker naar ons toe kunnen komen dan tot nu toe over de reeds zeer vermolmde ladder van Mijn Jacob. En niemand van jullie allen zal kunnen zeggen. noch in het midden. dat Ik me een beetje laat voorstaan op Mijn goddelijkheid? Dan maak je een grote vergissing! Want dan zou Ik Me niet hebben laten kruisigen 124 . Laat me daarom naar die danseressen daar gaan. zij zullen vergaan als de mijten op een blad. wanneer zij zich tot Mij wenden! Maar wee hen. die van ontroering begint te snikken. kijk. Laat een ieder van jullie zijn aan Mij gedane voorstellen. Want Ik alleen ben de Heer en heb de macht om kronen en scepters te breken en de gebrokenen weer op te richten. dat ze allemaal getrouw erin vervat zijn. Maar dit alles zal vergeefse moeite zijn en steeds het tegenovergestelde resultaat hebben van datgene wat zij wilden bereiken. Denk je dan. Wee degene die uw wet overtreedt!' [17] Driemaal wee tegen die koningen. is ook van U! Uw grote wijsheid en goedheid moge onze ware en levende grondwet zijn. nee.

moet hij mij eens wat vertellen over de oude tijden. zelfs de Patheticus. hoe kan die wijste onder de wijzen zich zo inlaten met dat kletswijf van een Lerchenfeldse en haar zelfs tot een ware hemelse koningin verheffen?' 125 . dan zou ik daardoor noch mezelf. dat ik tot nu toe nog niet heb gegeten en gedronken. een zekere Gemelah en een priesteres Purista. het verheugt me bijzonder. opdat je voor dit gezelschap zou spreken zoals je nu gesproken hebt. Wees daarom vooral niet boos op me'! [9] Ik zeg: 'O Mijn lieve Helena. Wanneer de danseressen dit gewaad zien. zodat Ik het haar zelf kan aandoen!' [10] Vol vreugde haast Robert zich naar de bovengenoemde kast en haalt er een zo buitengewoon heerlijk stralend gewaad uit. Dat ik de oermens Adam ben en een vader van alle sterfelijke mensen. Maar zeg eens. die verstaat de kunst om ook de meest wijze held in de hemel het hoofd op hol te brengen! Wel. die heeft honger noch dorst. allen eten en drinken op het welzijn van hun lijdende broeders op aarde en jij hebt het brood en de wijn nog niet eens aangeraakt. [11] Ja. je moet je ook een beetje met mij bezig houden! Want kijk. dat zelfs Adam naast haar zegt: 'Werkelijk. noch iemand anders kunnen helpen. Ze wordt door haar grote liefde voor Mij al zo onbeschrijflijk mooi. Want iets wat zo hemels mooi is. naar gestalte en ziel ben ik in zekere zin toch ook jouw vader. slaken zij kreten van de hoogste verwondering en raken niet uitgekeken op dit als het mooiste morgenrood stralende kleed. vriend Blum. Uzelf bent voor hem het voedzaamste brood des levens en de meest versterkende drank ter verkwikking van ziel en geest! Zie. maar ook zal ik je duizend dingen tonen!' [7] Ik zeg: 'Helena. en met deze twee vertoont onze jongste dochter hier echt een grote gelijkenis. kunnen helpen. alleen U. dat het hem versteld doet staan. Broeder Robert. een ware Eva vóór de val! Na de val leefden er echter maar twee in mijn hoogland die zo mooi waren. of hij nu tienduizend jaar eerder of later zijn tocht door het vlees heeft gemaakt! Zie je. wordt door de wondermooie glans van het gewaad dichterbij gelokt en voelt zich geroepen om Robert te vragen. O. Robert geeft hem laconiek ten antwoord: 'Voor die Lerchenfeldse daar!' Waarop de Patheticus onaangenaam verrast opmerkt: 'Nou. Maar omdat Ik van ganser harte zachtmoedig en deemoedig en nu evenals jullie allen een mens ben. die zich met zijn gezelschap in een verafgelegen hoek van het vertrek bevindt. niet alleen vertellen. Gaat het welzijn van onze vrienden en broeders jou dan niet net zo ter harte als de anderen hier?' [8] Helena zegt: 'O mijn liefdevolle God en Heiland Jezus. Daarom stelde Ik jou deze vraag alleen maar.en zou ook nooit mens zijn geworden. al zou ik eeuwig dit brood eten en deze wijn drinken. Ik wist wel dat je uit pure liefde voor Mij niet zou kunnen eten of drinken. want ik ben een groot liefhebster van zulke verhalen!' [6] Adam zegt: 'Och mijn kind. Dus blijf nu maar mooi hier en eet en drink naar hartelust! Ik zeg je. Want een mens is een mens. en ik houd heel veel van al mijn kinderen en dus ook van jou. maar daarbij niet volkomen Uw liefde hebben. Ik zou boos op jou zijn? Wat haal je je nu weer in je hoofd? Zie. je vergeet helemaal te eten en te drinken! Kijk. [4] Na deze woorden is Helena helemaal beduusd. zo is het!' [5] Helena zegt: 'Wel. hebben zijn ogen nog nooit gezien. die voor eeuwig met het gewaad der zuivere en waarachtige liefde zal worden bekleed. zij heeft een prachtige geest! Helena. het is goed als ze dat kan. noch deze wijn. Want noch dit brood. Maar ik wil meteen het verzuimde goedmaken en zal alleen uit de zuiverste liefde voor U eten en drinken. het zal haar zeker heel goed van pas komen. hoe geestrijk ze op zichzelf ook mogen zijn. mijn liefste Heer Jezus! Daarom denk ik dat U het mij niet als fout zult aanrekenen. zul je daarvoor dan ook met een helder purperen gewaad en een kroon worden getooid. ga nu weer en open de gouden kast. waarin alleen alle levenskracht verborgen is. Omdat je nu echter volkomen volgens Mijn bedoeling hebt gesproken. Daar zul je wel het juiste gewaad voor deze bruid van Mijn hart vinden! Breng het Mij. Want nu ben je voor Mij een lieflijke bruid geworden. wie U boven alles liefheeft zoals ik. we zullen heel goed met elkaar kunnen opschieten. is geen reden om bang voor me te zijn! Naar onze geest zijn we echter allebei voor de Heer gelijk en hebben we dus nog minder reden om elkaar te vrezen. voor wie dit keizerlijke gewaad toch bestemd mag zijn. Maar wanneer vader Adam eens tijd heeft. kun je het best wagen om bij Mij te blijven. dat vader Adam mij de eer heeft bewezen een paar woordjes tot me te spreken! Ik wist niet dat vader Adam zo goed en zachtmoedig was.

geef Me nu een echte kus en dan zullen we gedurende allerlei verschijningen onze beraadslagingen voortzetten!' 88)Het grootste geschenk van de zuiverste liefde tot God: bruid van God te zijn [1] Helena zegt vragend: 'O Heer. dat ik U een echte kus moest geven! Kijk. echte kus zou er nog kunnen bestaan dan die ene. die moet uiterlijk ook zo gevormd zijn. U zou iemand werkelijk gek maken van pure zaligheid! Wat zie ik er nu werkelijk mooi uit. die het van louter dank. dat zal gebeuren. dat het met dit innerlijk zo zuiver mogelijk overeenstemt. maar nooit naar een gewaad. want Hij roept me al met Zijn ogen!' [13] Robert spoedt zich nu met het stralende gewaad naar de grote vergadertafel en reikt het Mij aan. wat Ik wil. want zijn hart is dan geheel van Mij vervuld. Ik geef het door aan Helena. Mijn liefste Helena. geef me toch een opdracht!' [18] Ik zeg: 'Liefste Helena. mijn zoetste. wordt door Mij als een echte kus bestempeld. recht uit haar hart. kan zelfs de hoogste aartsengel niet voor Mij doen. zal ik dit gewaad toch aantrekken en mijn hart zal U met de allervurigste liefde daar eeuwig voor danken. [14] Ik zeg echter tegen haar: 'Mijn liefste Helena. die Mij boven alles lief is. Ik moet echter gaan. mijn lieve Jezus. Uw heilige wil geschiede! U mijn heilige. Ik zeg jou echter dit. Nu weet je genoeg.[12] Robert zegt: 'Vriend. Kijk. die puur uit liefde wordt gegeven. deze tweede soort. je weet wel dat bij Mij weigeren geen zin heeft. Hij alleen is de Heer en kan doen wat Hij wil. mijn zaligheid en mijn alles!' [16] Na deze woorden. In Mij groeien en kiemen reeds talloze nieuwe hemelen. Want zie je. Mijn allerliefste Heleentje?' [3] Helena 126 . Mijn vorige plooi-jurk was ook heel mooi. maar enkel en alleen nog een vurige kus op Mijn mond. en vraag naar geen andere. vraag het Hem zelf. kun je Mij nu ook geen kus meer op Mijn voorhoofd geven. Als Schepper van de oneindige heerlijkheid van alle hemelen en werelden heb ik dan ook liever een mooie en goed getooide bruid dan een lelijke. ik smeek U. die ook eens naar buiten zullen treden in een nieuwe oneindigheid! [19] Nu verder niets meer hierover. dan weet ik werkelijk niet hoe de kus zou moeten zijn die U bedoelt. Als echter een kus uit zuivere liefde geen echte zou zijn. Omdat sindsdien jouw achting helemaal in liefde is overgegaan. Ik merkte toen reeds dat hij meer uit liefde dan uit zuivere achting werd gegeven. Wiens innerlijk volkomen gelouterd is. wat voor andere. die draagt iets groters in zich dan alle hemelen kunnen bevatten. liefste. liefste van Mijn hart: wie Mij liefheeft zoals jij. omdat zij zich voor zulk een hemels mooi gewaad veel te onwaardig voelt. maar vergeleken bij dit stelde het nauwelijks iets voor! [17] Maar wat moet ik nu doen om U. en het zit me als gegoten! Wat staat het toch prachtig! 0. bij Mij moet alles in overeenstemming met elkaar worden gebracht. waarover ze zich zeer verbaast en zegt: 'Maar hoe is dat nu gebeurd? Ik heb het gewaad nauwelijks aangeraakt of ik heb het al aan. die meer uit achting dan uit wezenlijke liefde wordt gegeven. Een van innerlijke achting heb je Me reeds op Mijn voorhoofd gegeven. liefde en eerbied nauwelijks durft aan te raken en ook weigert om het aan te trekken. dat woordje 'echt' knaagt aan me! Want ik ken geen andere kus dan die de liefde eist en ik heb nog nooit iemand een andere gegeven. vraag ik niet naar alle hemelen en hun pracht. Hij wil het nu zo. pakt ze het gewaad. en dan moet het ook zo gebeuren. U zei tegen mij. U ziet wel dat mijn hart alleen naar U uitgaat. de kus die de mond op de mond geeft en niet alleen op het voorhoofd.' [2] Ik zeg: 'Maar Mijn allerliefste Helena. die mij zonder U alleen maar tegen zouden staan! Maar omdat U het zo wilt en het U vreugde bereidt. en dat zal dan een echte kus zijn! Begrijp je dat. Houd je daarom steeds aan deze taak. ook al zou daardoor de hele schepping ten onder gaan. welke de zuivere en waarachtige liefde biedt! Er zijn echter twee soorten echte kussen: de eerste. Dit gewaad komt nu volkomen overeen met je innerlijk en daarom moet je het nu terstond aandoen!' [15] Als Helena dat hoort. je hebt je opdracht reeds vervuld! Want iets groters dan Mij boven alles lief te hebben. Want als ik U maar heb. Ze heeft het nog maar net aangeraakt of ze is er al mee aangekleed. zegt ze: 'O mijn liefste Heer en God Jezus. beste en mooiste Heer Jezus meer dank te bewijzen dan tot nu toe? Och. liefste Jezus. mijn leven. en de tweede. Hij zal het je wel zeggen! Ik ben nog niet genoeg ingewijd in de geheimen van de hemelen. U alleen bent heel mijn hart.

Mijn geliefde Helena. dat is toch ontzettend!' [2] Ik zeg: 'Wel.. U. mijn Jezus. werkelijk nog dieper in Mij doorgedrongen en hebt Mijn hart gegrepen en naar het jouwe toegetrokken. o. heel Oostenrijk en Hongarije met zijn buurlanden lagen beneden mij uitgestrekt. ik geloof dat vergeleken bij zo iets verschrikkelijks de duivel maar een bengel is! Voor het eerst na mijn heengaan heb ik nu die weerzinwekkende en zo gruwelijke aarde teruggezien. Wel zijn er heel veel die van Mij houden. dat begrijp ik nu wel. ik kom mezelf nu voor als een hoogst gelukkige ongelukkige en als een hoogst zalige onzalige! Ja. ik zou nu. mijn zoete Heer Jezus. in Mijn allerhoogste hoogte gaat het er uiterst eenvoudig en bescheiden aan toe. waarin enkel zulke engelen wonen die Mij liefhebben zoals jij! Maar dit zeg Ik je ook. want zie. verschrikkelijk. maar zo. van de hoogste ster op de diep beneden mij rustende aarde neerkijk? Zal ik me wel ooit op mijn gemak kunnen voelen op zo'n hoogte? 0 mijn zoete Jezus. Jijzelf zult echter van nu af aan steeds aan Mijn zijde. Ben je daar mee tevreden?!' [5] Bevend van hoogste zaligheid zegt Helena: 'O. zijn vol bloed! Angstaanjagende legers staan tegenover elkaar en men ziet daar niets dan 127 . Kijk nu echter eens door het raam op het oosten en vertel Me wat je daar allemaal gezien en ontdekt hebt!' 89)De aarde en haar gruwelen. of iets wat nog verschrikkelijker is? Bedaar en vertel ons wat je allemaal gezien hebt!' [3] Helena herstelt zich en zegt: 'O.. je zult je vlug en heel gemakkelijk in alles kunnen schikken. kan nooit verkeerd zijn en de liefde kan ook niet verkeerd zijn. Maar jij bent met jouw liefde. Ze houdt het niet lang uit. wat heb je dan voor ontzettends gezien? Heb je misschien een duivel gezien. Door dit huwelijk ben je nu waarlijk een bruid van God geworden en zodoende één met Mij. Daar is geen overdreven pracht en helemaal geen luxe. o. mijn heiligste Jezus! Ik arme zondares. Een zinnebeeldige verschijning [1] Helena spoedt zich meteen naar het bewuste raam. op de mond kus. namelijk hun God. alles behalve een heilige. wat een ontzettende aanblik! De steden zijn vol van vuur en vol van vuil en afschuwelijk uitziend kruipend gedierte. mijn enige Heer! Wat U echter wilt. Uw bruid zijn? O God. maar dat zou misschien wat al te overdreven lijken! Maar wat maakt het ook uit! U wilt het toch. Maar O. namelijk de zaligheid van Mijn hoogste en zuiverste liefdehemel. waardoor zich tussen ons een volkomen hemels huwelijk heeft voltrokken. maar de mooiste en zuiverste bescheidenheid en een onveranderlijke en ongestoorde blijmoedigheid! Kijk. mijn God. kijkt naar buiten en na een poosje te hebben gekeken. Heer en Vader. als iemand die bestaat en niet bestaat!' [6] Ik zeg: 'Mijn liefste. allerheiligste. Toch. Maar Uzelf wilt het vurigste verlangen van mijn hart inwilligen en het deze zo begeerde hoogste zaligheid verlenen. alsof ik vanaf een drijvende wolk naar beneden keek. wees maar rustig en blij! Ik zeg je. Rivieren en meren en de zee. dan is het wel iets heel merkwaardigs dat ik. o God! O mijn hemel. och. eeuwig de hoogste zaligheid der zaligheden genieten. eeuwige waarheid. En zo geschiede dus datgene waarnaar mijn hart heimelijk reeds vaak en levendig heeft verlangd!' [4] Na deze woorden geeft ze Mij een kus van de zuiverste soort. als een reusachtige landkaart waarop alle voorwerpen van groot tot klein te zien waren. Daardoor zul je in iedere allerhoogste zaligheid eenzelfde aandeel hebben als Mij toekomt. De geest van de antichrist. daarvan zijn er niet zo heel veel. mijn God. wat is er van mij geworden? Ik een bruid van God?! Nee. Ze komt haastig naar Mij toe en zegt: 'Maar. En merkwaardig. wat hebt U nu van mij gemaakt! Ach. die door Zijn almachtig 'het zij' hemel en aarde geschapen heeft. maar alleen om datgene wat Ik van nature ben.krijgt er een kleur van en zegt: 'O ja. dat is toch onmogelijk! Maar U. namelijk door al Mijn liefde. dat is net iets voor jou! Daarom zul jij het daar wel kunnen vinden. als arme zondares. naar het voorbeeld van Magdalena. mijn Heer. slaat ze haar handen ineen. En Ik zeg daarop tot haar: 'Nu pas ben je volmaakt en heb je aan Mij voor de gehele aarde een groot verzoeningswerk volbracht. hebt het nu zelf uitgesproken en dus zal het ook wel zo zijn! Wat zal ik beginnen in de diepste diepten en de hoogste hoogten der zaligheden? Hoe zal ik het kunnen verdragen? Zal het mij niet gaan duizelen. omdat het schouwspel haar te sterk aangrijpt. als ik. als ik bedenk dat U de eeuwige Schepper bent van alle dingen en alle levende wezens en ik slechts een zwak schepsel.

naar beneden en met de eigenlijk onderste hoofdband naar boven. O. die zich vanzelf uit de stengel heeft gevormd. Onder het Hongaarse leger. De koppen van deze wormen zien eruit als gloeiend erts en hun lijven als die van draken. erger dan wilde beesten. maar al haar moeite zal nu nutteloos 128 . voor het raam. Dit beest heeft zeven koppen en op iedere kop tien punten. mijn liefste Helena. hoe gulzig slurpen deze beesten toch het bloed op! En kijk. lost op in damp en rook! 0 Heer. want ze staan steeds tien tegen honderd te vechten en kunnen daardoor geen voordeel behalen. kun je er al een beetje wijs uit worden. sterke stengel. zodat de beker ondanks de rijke toevoer nooit vol raakt en kan overlopen. voor het raam. als dit Uw heilige wil is!' [9] Ik spreek: 'Liefste Helena.z. Deze tiara staat nu voor me als een echte drinkbeker. De beesten verteren enorme hoeveelheden en wat ze niet kunnen verteren. schuimt het bloed en het dampt aan de oppervlakte. De bladeren verdorden al spoedig en de knop sprong open en vormde. d. Een hele slechte geest heeft de harten der mensen in bezit genomen: Het is de geest van de antichrist! En deze is het die zó'n tweedracht zaait onder de mensen. wat je gezien hebt.moord. als waren ze allemaal tijgers. hier komt hij reeds tevoorschijn. heb je het grote euvel gezien en hier zie je de oorzaak ervan. als van een zwaard. is juist en waar. wat is dat afschuwelijk om aan te zien!' [7] Ik spreek: 'Wel. waar aan de buitenkant kostbare edelstenen zitten. Oh. roept Helena: 'Maar Heer. die van A tot Z hier haar diepste oorzaak heeft. En daar. werd de naakte werking voor je zichtbaar. die als een plant uit de tafel omhoog zal groeien. in plaats van de te verwachten bloem. tussen de wormen zie ik nu een beest dat veel groter is dan alle andere. O Heer. haar rijken die inwendig bloeden en spoedig zullen doodbloeden. Wel probeert de hiërarchie te voorkomen dat haar uiterlijk aanzien bevlekt zou worden door haar innerlijke gruwelen. zag ik ook een groot aantal Russen en Polen en bovendien ook mensen uit heel Europa. en merkwaardig genoeg op een driepoot. want waarlijk. [10] Zo zie je hier op tafel het kwalijke symbool: een omver geworpen tiara. een einde zoals de aarde nog nooit heeft gezien! [5] Hier voor ons op tafel zul je zo dadelijk een schaal zien. Deze beesten drinken gulzig het bloed. ik heb medelijden met mijn in het nauw gedreven landgenoten!' [4] Ik spreek: 'Liefste Helena. openbaart U ons de juiste betekenis van deze beide verschijningen. zodat de beker toch eens vol mag worden. als je de verschijning voor het raam vergelijkt met deze hier voor je op tafel?' [8] Helena zegt: '0 Heer. waarop aan het einde een knop zichtbaar werd. Daarom vraag ik U. Deze eigenaardige beker is van binnen zo zwart als de nacht.w. In deze schaal zul je de maat van de menselijke gruwelen op aarde aanschouwen en daaruit kunnen opmaken in welke tijd de aarde zich nu bevindt. doorwoeld door allerlei afschuwelijk kruipend gedierte. dat verschrikkelijk sterk is. verraad en nog eens moord! De mensen verscheuren elkaar. Buiten. Maar er zal spoedig aan hun doen en laten een eind worden gemaakt. dat ze tegen elkaar razen en tieren. Bekijk hem en beschrijf Mij hoe hij eruit ziet en wat je erin ziet!' [6] Helena bekijkt verbaasd de wonderbaarlijke. maar omgekeerd. Als de schaal er na enkele ogenblikken volkomen ontvouwd staat. Kijk. fabelachtig gevormde schaal. zoals op aarde een waterlelie. dar kan ik heel moeilijk iets van begrijpen. vloeit inwendig bloed en nog eens bloed. waar dat nodig is. buiten. Allen roepen echter: 'Dood en verderf aan alle despoten! Geen genade of mededogen meer! Vervloekt degene die nog aan een vreedzame oplossing zou denken!' De arme keizersgezinden kunnen ondanks de grootste inspanningen niets uitrichten. en op iedere punt staat een gloeiende kroon. de onmiskenbare pauselijke driekroon. opdat allen zien wat een afschuwelijke inhoud deze beker heeft. maar nog wil de beker niet vol worden. maak toch een eind aan deze moordpartij en laat de zwakken niet ten onder gaan! Blaas in de harten van de Hongaren een geest van verzoening en in die van de Oostenrijkers niet minder. Toen groeide er vanuit het midden van haar langwerpige bladeren een ronde. Aan de kant van de keizer en de Russen zag ik hier en daar verraad en moord. hyena's en draken geworden. ik smeek U omwille van Uw heilige Naam! Wat is dat nu voor een zonderlinge verschijning? In het begin zag het er uit als een heel natuurlijke plant. de tiara. Wanneer het onderduikt. bind de beesten toch hun muilen dicht en neem van die punten van dat ene beest de gloeiende kronen weg. dat op de gouden appel staat. dat wil Ik graag doen! Let overal goed op! Zie. De toevloed wordt nu sterker en sterker. die op de tafel voor haar opdoemt en zich steeds meer ontvouwt. met het kruis.

omdat daarvoor de krachten verlamd zijn. zo staat het er nu ook voor met de Roomse.zijn. Als ze deze verschijning in het oog krijgt. ogendienaars. 129 . Ze houdt van veinzaards. zodat ze allen beven voor zijn aangezicht. En kijk. wel niemand ooit volkomen kunnen begrijpen. die met onderscheidingen werden bedeeld. Ze kan nu doen wat ze wil. waarop een heerser zit. het eerst en smadelijkst verraden. woede. Want wat eigenlijk dat bloed en die afschuwelijke wormen in het bloed betekenen. die alle rijken en regeringen der aarde moeten voorstellen . mijn Heer en mijn God! Ik begrijp nu wel iets. ook al is dit niet meer zo zichtbaar in de daad. vloekt het hun nog achterna en spuwt hen na. huichelaars. luister dan maar! Het bloed. Kijk. maar er is nog geen sprake van een volkomen begrijpen. door het omkeren van de tiara. Nu echter zullen dat juist haar ergste rechters worden en haar meest ontrouwe verraders zijn. precies vanuit die plekken waar aan de buitenkant de edelstenen zijn aangebracht. Want wie eens een verrader is. zodra er maar een of ander voordeel te behalen valt. [14] Wel. Maar je moet overal heel nauwkeurig op letten. terechtstellingen. [15] Kijk nu daarheen. waar die eigenaardige beker staat. spionnen en allen die handig kunnen liegen en daarbij harteloos en gewetenloos allerlei vroom bedrog uitdenken. Let echter goed op alles wat zich zal voordoen en beschrijf het voor deze hele vergadering. Want kijk. Het slangvormige achterlijk eindigt in een pijlpunt). Denk maar eens terug aan de inquisitie en van daar af verder tot aan de tegenwoordige tijd en je zult gemakkelijk inzien hoe in het innerlijk der hiërarchie niets dan haat. aan iedereen getoond. dat zal. Naar buiten stelt dit bedrieglijk de volste vrijheid en gelijke rechten voor alle standen voor. waardoor ieder die niet ten volle rekening zou houden met het voordeel van de alleen heersende tiran. zal je door een nieuwe verschijning duidelijk gemaakt worden. over de kling wordt gejaagd. aan wie ze voorhuichelen alles te doen. worden nu door het despoot je naar de troon geroepen en met onderscheidingen begiftigd. Wees daarom zo goed en zeg me daar ook nog wat over!' [12] Ik spreek: 'Welnu. daarom heb Ik nu haar innerlijke waarde. zelfzuchtige kruipers en ogendienaars in iedere menselijke ambtsvorm of dienstbetrekking. voorgesteld als een slangachtig wezen. begrijp je nu wat beter wat dat bloed en dat gedierte betekenen? Ja.betekent de tirannieke heerszucht. Zij zijn de ergste vijanden van alle mensen en houden van niemand. als het hem maar winst opbrengt.' 90)Verdere ontwikkeling van het tijdsbeeld. Begrijp je deze zaak nu al wat beter?' [11] Helena zegt: 'O. Maar nu geeft het despoot je diegenen. gekleed in goud en purper. zijn de weerzinwekkende. de borst en de poten van een haan. Deze wezens zijn in iedere menselijke samenleving de meest verwerpelijke. een wenk om zich te verwijderen. kwaadsprekers. je begrijpt het. ze zal haar kroon niet meer rechtop kunnen zetten en zal zichzelf vernietigen en verteren. de tong van een slang en de vleugels van een vleermuis. die zich tot op de grond buigen voor het despoot je. verraders. dat men bij het zien ervan koude rillingen krijgt! [2] Nu duiken uit de beker een menigte deftig geklede menselijke wezens op. Maar degenen die minder beven. Mijn liefste. behalve U. Waarom laat God de gruwelen in de wereld toe? [1] Helena bekijkt nu de beker en ziet al gauw hoe uit haar midden een troon omhoog komt. blijft een verrader. dan toch echter des te erger in de verborgen wil en vurigste wens! [13] Het kruipend gedierte. worden in hun gezicht gespuwd en hun wordt duidelijk gemaakt dat ze zich ogenblikkelijk van de troon moeten verwijderen. maar je hebt nog dat zevenkoppige dier voor je en wat dat betekent. alleen van zichzelf. moord en doodslag heeft gehuisd. dat het bloed ijverig verorbert en daardoor zoveel mogelijk onttrekt aan de ogen van de blinde volkeren. verklikkers. met de kop. Wanneer deze zich onder honderd buigingen terugtrekken en het despoot je de rug toekeren. zij die zich het diepst buigen. Dit monstert hen trots vanuit de hoogte met echte basiliskenogen ( Een basilisk is een fabeldier uit de oudheid. dat naar binnen vloeit. maar is in wezen echter wraak en bloeddorstigheid. vervolgingen op allerlei gebied. kijk daar nu eens! Daar zit me een despoot je op een troon met zo'n ontzettend hoogmoedig gezicht. Daardoor komt het dan ook dat zij degenen. schrikt ze echt en zegt dan een beetje angstig: 'O liefdevolle Heiland van alle mensen. en nog welig tiert als de pest.

maar achter je rug je ergste vijanden zijn! [9] O Heer. anders zouden we immers niet weten wie en waar we moeten helpen!' De armen overhandigen de dienaren hun verzoek en deze nemen ze met een schijnbaar oprechte welwillendheid aan. Kijk nog maar verder! Pas als je alles gezien zult hebben. wij zullen deze zaak wel klaren! Maar jullie moeten ons nauwkeurig jullie namen en adressen opgeven. O koning. Daarop zeggen de hulpzoekenden: 'Maar juist over hen willen we ons beklag doen bij de koning! Want zij zijn het. [5] O Heer. maar spoedig daarna echte duivels. bij hen thuis wordt nu trouw opgevolgd wat de eerste dienaar van de koning beval. wordt er meteen een ijlbode naar de beambten gestuurd met de instructie om de genoemde onderdanen. zodat de buighelden des te gemakkelijker op hun hoofden kunnen gaan staan. bovendien als dekmantel voor zijn beestachtige natuur nog een schapenvel draagt. wat is daar toch weer voor nieuws te zien? Ik zie nu een heel stel zeer eigenaardige wolven! Uiterlijk zien ze er uit als mensen in lange zwarte kleren. die. is me dat een verwaand geval van een vliegenkoning! [3] Maar wat zie ik: de plaats rond de troon van de koning wordt alsmaar groter en ruimer. en maken de diepste buigingen voor de troon. ja. Dit wordt de koning gemeld en deze zegt tot zijn dienaren: 'Laat niemand het bij zijn leven wagen één van die ordinaire mensen voor mijn troon te laten verschijnen!' Daarop zeggen de dienaren tegen de hulpzoekenden: 'De koning is druk bezig. Jullie moeten naar zijn beambten gaan en bij hen jullie verzoek indienen. heerszuchtig uitziende gezichten. De geestelijk blinde koning schept veel genoegen in deze troonbelegeraars van wie enkelen hem ook pas uitgevonden wapens aanbieden. die uit U zijn. in de stellige overtuiging dat zij zullen worden geholpen. dan dat er onder de vele goede wezens. die nog genoeg kracht bezaten om bij de troon te gaan klagen. In plaats van kronen. zal Ik je de juiste betekenis ervan verklaren!' [7] Helena vertelt verder: 'Ach. die ons zo smadelijk vertrappen!' Dan zegt de dienaar van de koning: 'Zo. dat is toch al te ellendig en gemeen! De dienaar bericht dit alles nu aan de koning en deze prijst hem ten zeerste en verleent hem een onderscheiding. deze zullen het dan in behandeling nemen.Nou. Deze bewegen zich in de richting van de troon en willen de koning smeken om hun schriftelijk verzoek tot stopzetting van zulke kwellingen in te willen zien. zo kunnen ware koningen toch niet zijn. eerst zijn het volksvrienden. De voorsten dragen op purperen kussens de mooiste kronen en scepters. Tegelijkertijd vallen me ook de vroegere helden-in-hetbuigen onder hen op. scepters en wapens dragen zij in hun handen zware boeien en ketenen en gesels van gloeiende slangen. Enkelen moeten geduldig op de grond gaan liggen.' [6] Ik zeg: 'Ja. die je met woord en daad brutaal. ook zulke bestaan die toch onmogelijk uit U kunnen zijn?' 130 . en ik zie een menigte miniatuurmensen die er armzalig uitzien. hoewel hij toch in het zwart gekleed is en over zijn gezicht een mensenmasker heeft. Sommigen. maar nu met heel andere. Als echter de armen zich weer verwijderen. deze zetel van haat en nijd en bezie je vertrapte vijanden. dat moeten tirannen zijn wier hart en hoofd helemaal door Satan in beslag zijn genomen. in plaats van een mens. wat zijn dat toch voor angstaanjagende wezens! En kijk daar: achter en ook voor de troon van de koning staan. En kijk. een verscheurende wolf. Maar in die kleren zit. kijk. die daarbij van pijn hebben geschreeuwd. recht in je gezicht beliegen. sta op van de troon. nou. zodat hij niemand kan ontvangen. het gaat er daar fraai aan toe hoor! [4] Daar zie ik net een groepje mensen die bijna helemaal vertrapt zijn en uit vele wonden bloeden. worden meteen door beulen vastgebonden en in een donker gat geschoven. nog meer te vertrappen. Nou. waarom heeft Uw oneindige goedheid en wijsheid toch zulke slechte wezens laten ontstaan? Zou het dan niet beter zijn dat er buiten U helemaal geen wezens zouden bestaan. Hoe lief en aardig gaan deze schijnbaar menselijke wezens met alle andere om! Maar even later trekken ze hun maskers van hun wolfsmuilen af en ontbloten hun moorddadige tanden naar de nekken van de mensen die voor hen lopen! 0. enkelen worden daarvoor zelfs opgehangen. dat is inderdaad wat anders! Gaat nu maar rustig naar huis en laat het verder maar aan ons over. Ach. [8] Maar achter de troon laten dezelfde wezens gruwelijk hun tanden zien. En zie. zulke wezens. De armen moeten zich helemaal voor hen neerbuigen. dicht op elkaar gepakt. je hebt gelijk.

Alles echter met één veeg willen oplossen. Uitwerking op de wolfsmensen en de koning [1] Na een poosje spreekt Helena verder: 'Hmm. Wat een verwoestende kracht ligt er niet in dit toorn-element. wanneer het zich tomeloos over dalen en velden verheft! Zou Ik het daarom moeten vernietigen. [2] Nu zie ik op de achtergrond een heel eigenaardig wezen. als ze moeten blijven bestaan. En waar een rots neerstort.91)De reden voor de schaduwzijde van het leven. [3] Kijk eens naar het water. zo moeten eveneens in de geest tegenstellingen bestaan ten opzichte van het goede en ware. Deze eigenaardige wezens vermeerderen zich als het zand van de zee rond de troon. dan zal alles weer volgens zijn geregelde gang verlopen en de beste resultaten opleveren. zoals de dwang zelf voortkomt uit Mijn oereeuwige vrijheid! [6] En zo zie je hier ook verschijnselen. Zou het dan niet beter zijn. wanneer het verstandig wordt gebruikt. mijn lieve Helena. Zo moet men eveneens het water indammen en zware voorwerpen stevig steunen. omdat het in zijn ontketende toestand zo'n vernielende uitwerking heeft en de mensen op aarde dood en verderf brengt? Zeg eens. dit alles is noodzakelijk en het ene vereist het andere. maar toch schitteren hun ogen heel sterk en waarheen ze hun blik richten. Wat een verwoesting richt een lawine aan. [2] Neem bijvoorbeeld het vuur. dat ze door de wolfsmensen zelfs eerst nog worden opgestookt om hen te helpen de koning behoorlijk te bewerken. [8] Een brandend huis blussen is een goed werk. Maar wie zou dan de aarde stevig bijeen houden? En hoe zouden mensen. Ik zeg je. duikt daarnet 131 . die op zichzelf genomen werkelijk slecht zijn. die vaak door de grote warmte van de aardbodem uit haar ingewanden worden gedreven. op een verstandige manier weer tot hun noodzakelijke orde terug te brengen. maar gedurende een zekere periode voor het verkrijgen en behouden van de geestelijke vrijheid even noodzakelijk zijn als op aarde een flinke bliksem en hagelbui tot opwekking en behoud van de levenslucht en tot vernietiging van alle schadelijke en dodelijke dampen. zou de aarde zelf en alles wat zij draagt zonder water kunnen bestaan? [4] Kijk verder ook eens naar het gewicht dat ieder voorwerp van nature eigen is. namelijk tot de meest volkomen eeuwige levensvrijheid! Want zonder dwang bestaat geen vrijheid en zonder vrijheid geen dwang. Bekijk nu dus de verschijningen weer rustig verder. Tegenstellingen noodzakelijk voor de geestelijke vrijheid [1] Ik zeg: 'Ja. en na een flinke storm de aarde opnieuw bebouwen. Ik zie. dan komt alles weer in het rechte spoor. Het wordt nu ook heel donker rond de troon. dieren en planten zonder gewicht zich op de aardbodem staande houden? Hieruit zie je dus weer hoe noodzakelijk het is dat alle lichamen die onaangename eigenschap bezitten. het is toch vreemd. Luister dus. Een ander dat op een leeuw lijkt. verplettert hij in zijn val alles wat hij tegenkomt. De eerste dienaren van de koning kunnen zich nauwelijks door de dichte massa's heen werken. zou betekenen alles vernietigen! [9] Hiermee kun je nu alles wat nog komen gaat. Deze duisternis lijkt alleen van de wolfsmensen uit te gaan. Wat een vernielingen richt het niet aan! Toch bestaat er geen grotere weldoener voor de mensheid dan juist het vuur. [7] Het is echter aan ons om de verschillende elementen.' 92)De strijd van de zes dieren. dat Ik de hele aarde zo licht als een veertje zou hebben gemaakt? De mens zou dan met de aarde kunnen spelen als kinderen met een bal. Elke vrijheid moet dus voortkomen uit de dwang. het lijkt op een os. [5] Zoals echter alles wat Ik naar voren heb gebracht nodig is in de natuur. die een gerichte eeuwige orde is. Hebben we dat met de nodige omzichtigheid gedaan. je kunt weliswaar nu nog niet begrijpen waarom er zulke wezens moeten zijn. worden de voorwerpen verlicht. zodat de geest juist door deze vijandige tegenstellingen dat wordt waartoe hij door Mij bestemd is. maar opdat je toch wat rustiger zult worden. wil Ik je ter verduidelijking enkele natuurlijke voorbeelden geven. wanneer ze al te zeer in hun specifieke eigenschappen naar voren beginnen te komen. die van een hoge berg naar beneden komt. zodat men nog maar met moeite iets kan onderscheiden. wanneer men er niet zorgvuldig mee omgaat. opdat zij is wat ze moet zijn. wat rustiger bezien. hoe verschrikkelijk het tekeer gaat.

liefde en geduld eens te worden. die tenslotte kronkelend van pijn de grond in kruipt. 0 Heer. Het is een reusachtig grote arend. 0 wee. De slang. [6] De arend ontdekt nu de ichneumon en wil hem als een klein hapje vangen. zal het waarschijnlijk vergaan als de arend. De alligator ontdekt zijn aartsvijand. dan zal hij zeker het uiterste proberen om zijn troon te kunnen behouden. Meer op de achtergrond zie ik een soort woestenij aan een rivier en daar stuurt de arend met zijn prooi op af. Ondanks hun grote inspanning trekt de slang haar ringen steeds strakker aan en uit het gebrul maak ik op hoe erg de drie nu in het nauw zitten. maar hun moeite lijkt tevergeefs te zijn. wil zich nu losmaken. gaat op de rug van de alligator zitten en pikt met zijn snavel in diens ogen. zeker het allerbeste weten! [7] Nu zie ik echter ook. die zich naar het vette kluwen haast. waarop de alligator zich zelf in het water stort. dat al haar moeite vruchteloos lijkt. pakt het met zijn enorm sterke klauwen op. Maar wat kan hij ertegen doen? Heeft hij nog enige macht. De zaak lijkt hem ook niet aan te staan. die eerst de os dreigde te verslinden. dat ze helemaal niet tevreden zijn met een dergelijke afloop van het beestachtige strijdgewoel! Dat is maar goed ook. zult U. Nu gaat hij in de woestenij zitten en maakt aanstalten om aan zijn maaltijd te beginnen. Merkwaardig genoeg lijken de wolfsmensen een groot behagen te scheppen in dit gevecht! [3] Maar nu komt er weer een nieuw dier bij. want deze is begrijpelijk. maar de klauwen van de arend zijn te krachtig en wijken geen haarbreed. leeuwen rinoceros spannen al hun krachten in om de machtige slang kwijt te raken. Daardoor worden de eerste drie dieren uit hun benauwde gevangenschap bevrijd en rennen nu ver in verschillende richtingen weg. De machtige arend verheft zich steeds hoger met zijn buit. alsof hij aan een zenuwziekte leed. Deze ontsnapt echter in een opening in de grond en de machtige arend vliegt nu zonder enige prooi weg. Wie zich echter wil doen gelden. omdat hij de vijandelijke groep uit elkaar dreef. De ichneumon achtervolgt echter de alligator tot aan het water en staart in de golven. wier gekronkeld lijf grotendeels door de machtige klauwen van de reuzenarend is doorstoken. die hij echter toch niet kan beschadigen. Of de ichneumon ooit zal worden beloond. of het zand haar weer zal genezen. Op het strijdtoneel blijft alleen de arend over met. [9] O Heer zie. Alleen de slang lijkt het meest te hebben geleden. net zoals tevoren de andere dieren geheel onverrichterzake en enkel met wat verwondingen zijn gevlucht. Maar de ringen worden door de klauwen van de arend zo stevig bij elkaar gehouden. Deze stort zich op dit uit vier dieren bestaande kluwen. is een grote vraag. probeert het de leeuwen de os dood te drukken.op achter de os en wil hem verslinden. hij zal namelijk ook een beduidende leegte in zijn maag beginnen te voelen! Want het geld zal aan de soldaten opgaan en zijn onderdanen zullen tenslotte hun belastingen alleen nog met hun leven kunnen voldoen. die nog steeds de slang vasthoudt. De leeuw. want deze meer dan beestachtige mensen staan me meer tegen dan daarnet de echte dieren in hun natuurlijke strijd. Men kan uit hun bewegingen gemakkelijk opmaken. dat er uitziet als een rinoceros. nu komt er nog een vierde wezen bij. wordt nu goede maatjes met hem en probeert zich van de neushoorn te ontdoen. Kijk. maar de alligator houdt hem tegen. spreidt zijn grote vleugels uit en tilt het hele kluwen de hoogte in. dat de grote menigte wolfsmensen lange en verlegen gezichten beginnen te krijgen. [5] Maar nu zie ik een ichneumon ( Een op een bunzing lijkende kat . [4] Maar nu zie ik een alligator uit de rivier opduiken. de hele verschijning begint nu te verdwijnen. Nu laat de arend zijn hele buit los. zoudt U mij daar ook wat over kunnen openbaren?' 132 . De eerste drie dieren steunen nu naar vermogen de slang. Heeft hij echter geen macht meer. een zeer hongerige maag. maar deze beestmensen zijn voor mij onverdraaglijk. dat ik dat raadselachtige dier met zeven koppen nog niet begrijp.die de eieren van krokodillen en slangen eet) haastig naar de grote alligator trippelen. Os. maar ik moet openhartig bekennen. [8] De koning op zijn troon krijgt nu ook stuiptrekkingen. dan zal hij beslist liever gaan dan het met zijn volk door zachtmoedigheid. De arend wil wegvliegen met zijn buit. Maar achter de leeuw duikt juist weer een ander wezen op. het is een monsterachtige reuzenslang! Deze kronkelt zich nu om de drie vechtende wezens heen en begint ze meedogenloos samen te drukken. en omdat het geweldig gepantserd is. De slang keert hem haar wijd geopende bek toe en de alligator bijt zich vast in haar onderkaak. naar het schijnt. laat meteen de slang los. Als het Uw heilige wil is.

zullen we het aan Robert vragen en naar hem luisteren. ik zeg je: het hangt er nu van af. Maar dat baat haar niets. [5] De verschijning met de omgekeerde tiara.en naastenliefde de oorsprong van alle heil. vriend der armen. liefste Helena. hoe jij in jouw grote liefde deze dingen zult bevatten. de diepste wortels van het kwaad. wij allen zullen je er bij helpen! [6] Als je het ontcijferd hebt. leg jij onze dierbare Helena nu eens uit wat zij naar haar zeggen nog niet heeft begrepen. Eigenliefde en hoogmoed.[10] Ik zeg: 'Luister. zal de Heer ook het Zijne doen! Ja. wanneer Robert haar meedeelt. Dat je haar tenslotte ondersteboven op een driepoot zag staan. die een geest van verdorvenheid is. Kijk. dat is allemaal het werk van de hoogmoed. Waarom zouden juist wij beiden alles alleen bespreken? De anderen hebben immers ook een mond! [11] Dus Robert. strekt en kronkelt. In de tiara zag je bloed en schandelijke wormen. de zaak zullen begrijpen. wijste onder de wijzen uit U! De hele zaak is naar haar uiterlijk voorkomen wel zonder meer duidelijk beschreven. wiens geboorteplaats de eigenliefde is. maar omdat al onze tafelgenoten en raadsgasten de verschijningen mee aanschouwd hebben. is dat wel waar. waardoor ze zulke verschijningen zou kunnen begrijpen. als ze geeft. toont duidelijk uit welke oorsprong alle aardse heerlijkheid heeft. Alleen het zevenkoppige dier is je nog onduidelijk gebleven. wat onze wijze Robert mij daarnet heeft meegedeeld?' 133 . waarin zich alle aardse macht en pracht. dat het heil van de wereld nu af zou hangen van haar inzicht betreffende het zevenkoppige dier. omdat ze zichzelf daardoor over de gehele linie geweldig verzwakt. en die harde strijd werd aan beide kanten doordrenkt met wederzijds verraad. Toch kan ze nooit armer worden. die gerechtigheid is en een rechtvaardig oordeel uit God! Wel wendt de eigenliefde van de vijand alle mogelijke middelen aan om zichzelf staande te houden en wraak te nemen op Gods gerechtigheid. Je hoeft echter alleen maar volgens het beginsel van de analogieën te werk gaan en je zult gemakkelijk tot de echte beschouwelijke betekenis komen van wat dit beeld wil zeggen. stelt in het algemeen de hoogmoed voor. want het heil van de wereld hangt nu van jouw inzicht af!' [7] Helena is stomverbaasd. Daar voor het raam zag je ze strijden. is het toch nodig haar deze zaak te verduidelijken. De driepoot echter stelt de wankele basis voor waarop dat alles berust. De eigenliefde is de ring van de driepoot. alle gelukzaligheid en alle eendracht en eensgezindheid is. de poten zijn valsheid. De eigenliefde verliest echter steeds honderdvoudig wat ze neemt en rooft. gaf duidelijk de positie weer. maar slechts rijker en machtiger. verarmt ze uiteindelijk totaal. terwijl in dezelfde strijd de zuivere liefde na iedere slag steeds machtiger wordt. wat ze heeft. moet ze andere krachten door allerlei haar zelf verarmende middelen te hulp nemen. maar omdat Helena zich op het gebied van overeenkomsten nog niet het nodige inzicht eigen heeft kunnen maken. waarbij ze zich dan als een hongerige worm buigt. glans en heerszucht ten opzichte van het zuiver hemelse bevindt. Omdat ze in zichzelf geen kracht of macht bezit. Ze wendt zich daarom meteen weer tot Mij en vraagt: 'O Heer. zo wil en zal de Heer handelen! Voer je opdracht daarom heel goed uit. Hierdoor houdt ze zich in de wereld wel een tijdlang staande. Omdat iets dergelijks echter mettertijd steeds meer kost. [3] De zuivere liefde geeft alles. mijn hemels zoete liefde. in overeenstemming met jou. liefste zuster Helena: alles wat je nu hebt gezien. zo is de eigenliefde niets dan haat tegenover alles wat op haar afkomt. Zoals jij en zoals wij. die ontstaat uit een moerasplant. [4] Wie voert er derhalve oorlog? Kijk. ontvangt ze immers honderdvoudig terug wat ze gegeven heeft. en daardoor de oorzaak van alle verachting en vervolging van datgene wat zich tegen deze kwaadaardige eigenschap wil verzetten. Maar dat baat haar weinig en dient slechts om haar volledige ondergang te bevorderen. de eigenliefde als de moeder van hoogmoed en heerszucht! En wie keert zich tegen haar en overwint haar? Het is de macht der zuivere liefde. [2] Dus kijk eens. Probeer het maar. Gij liefde der liefde. list en bedrog. niet Ik zal dat doen. Zoals echter de zuivere Gods. wat je al uitgelegd is.' 93)Robert verklaart het aanschouwde. De onveranderlijke Godswil [1] Op Mijn uitnodiging staat Robert op en zegt: 'O Heer. in een schijnglans en in een zekere schijngrootheid.

begin nu maar met wat broeder Robert je heeft opgedragen!' 94)Helena over het zevenkoppige monster. als Ik onachtzaam zou zijn in Mijn uitspraken en beslissingen. leugen en bedrog. De zeven koppen zijn als de zeven voornaamste hartstochten. die hier de laatste tijd uit de wereld zijn aangekomen. Mijn geliefde Helena. die toch al geoordeeld is. anders zal het de aarde slecht vergaan!' [9] Helena zegt: 'Och nee.[8] Ik zeg: 'Ja zeker! In een profetie. de wolfsmensen en de koning [1] Helena zegt: 'Ja. wat Ik van je verlang. hebzucht. Maar desondanks werken we hier toch niet voor de aarde. niets kan worden afgedongen op datgene wat Ik eenmaal heb uitgesproken. Maar ik denk dat het zijn of niet-zijn van de aarde echt niet zozeer van mijn domheid zal afhangen. door wie de wereld een grote genade zal worden gegeven. Maar het zal aan die vrouw liggen. dat is toch niet mogelijk! Dat zou voor mij ook geen zaligheid zijn. waarover de oeroude openbaring spreekt! Doe daarom dus je best. je kent reeds Mijn grote liefde voor jou. welk een orde en welk een aanblik zou de hele schepping in korte tijd dan wel niet krijgen?! Als Ik slechts één moment zou nalaten al het geschapene volgens Mijn idee onwrikbaar vast te houden. gij zondig mensengeslacht! Het was een vrouw die de wereld in het verderf stortte. mijn enige liefde. De draak zelf stelt de grote schandelijkheid voor. Daarom moet je uit zuivere liefde tot Mij dan ook datgene doen wat Ik van jou verlang. in veel gevallen kan er echt geen uitstel of stilstand worden geduld. nee. waarin de zeven hoofdzonden hun oorsprong hebben: hoogmoed. maar voor de hemelen. omdat hier de kern en de wortel liggen van al het ontstaan en zijn. zou alles uit zijn voegen geraken en alle vormen en gestalten zouden overgaan in wolkachtige. Heb je dit nu begrepen?' [3] Helena zegt: 'Ja Heer. [4] Zoals ik het nu zie. ontsla me er daarom van deze beslissing te moeten nemen. [11] Ik heb het echter nu voor deze tijd bepaald en heb jou uitgekozen. Maar juist omdat Ik meer dan jij kunt begrijpen onveranderlijk ben. de strijd tussen de dieren. of het voor het leven of voor de dood zal zijn!' En zie. een van de oudste volkeren der aarde. wel echter een grote smart. onafhankelijk tegenover alle vreemde invloeden kunnen staan. [13] Dus liefste Helena. Nietwaar. als vanuit jezelf. Tenslotte zal het weer een vrouw zijn. bij Mij is alles met een perfecte weegschaal afgewogen. licht en eeuwige onomstotelijke waarheid. gaat het hier niet zozeer om een onwankelbaar in stand houden van het heelal. maar meer voor jullie. onverzoenlijke haat. op een hemels volmaakte manier vrij te maken. die zich bevindt in de handen van de Indiërs. stelt dit zevenkoppige wezen de eigenlijke geest van de antichrist voor. heerszucht. blijven alle geschapen dingen en wezens in de hele oneindigheid ook altijd datgene waarvoor en zoals ze eens werden gevormd. U kunt de hele oneindigheid toch wel een paar seconden lang zonder mijn inzicht over de afschuwelijke zevenkop in stand houden?' [2] Ik zeg: 'Ja. moet ik inderdaad tot een inzicht komen. maar zoals Ik reeds heb opgemerkt. en getuigt het daarvan door zijn doen en laten in zijn eigen vuil. die volgt uit heerszucht. nu is het mij duidelijk! En daarom wil ik dan nu met Uw hulp proberen om het met die afschuwelijke zevenkop klaar te spelen. maar je weet ook dat er bij Mij. door wie de wereld zal worden geoordeeld. zal het voor jou gemakkelijk zijn om datgene na te komen. Daardoor zul je je dan pas volledig zelfstandig en vrij in jouw levenssfeer ontwikkelen en in het vervolg. en van haar inzicht afhangen. dodelijke gierigheid. verraad en 134 . jaloerse afgunst. Want zie. O Heer. jij bent nu juist die bewuste vrouw. Als je dat daarbij in overweging neemt. namelijk hier in het rijk van leven. Daarom zul je toch moeten doen wat Ik nu van je verlang. staat: 'Zie. want ik zou er niet voor kunnen instaan of deze goed of slecht uitvalt!' [10] Ik zeg: 'Liefste Helena. opdat jullie allemaal werkelijk vrij mogen worden en in staat zullen zijn om van de hoogste vreugde en zaligheid te genieten! Wel hangt ook alle bedrijvigheid op aarde in elk opzicht van hier af. Weliswaar kan Ik de hele schepping wel in stand houden zonder jouw inzicht. maar veel meer om al degenen. [12] Want alles wat Ik hier van jullie verlang gebeurt niet zozeer omwille van de materiële wereld. hoogst veranderlijke en snel vergankelijke drogbeelden. als de zaken er hier en in de hele oneindigheid zo voorstaan. en ooit zal er weer een vrouw zijn.

Deze gloeiende kronen lijken mij de volslagen heerszucht aan te duiden. dat er op aarde twee dingen moeten gebeuren. anders zal ze haar eigenliefde. of een vermindering van het aantal mensen. nooit laten varen! [7] Waartoe dient de os (kracht van het volk) met zijn sterkte? Waartoe de geweldige klauw van de leeuw (dynastie)? Waartoe dient het onverzettelijke gewicht van het gepantserde dier (tiranniek-despotische onderdrukking der vorsten)? Welk effect tot welzijn van de mensheid komt er voort uit de kracht van de slang (geheime. [10] De koning. waardoor de waarde van de mensheid zal stijgen. en wel met een geheel lege maag. de punten. [9] De in de laatste verschijning voorkomende wolfsmensen stelden die hoogst huichelachtige kloosterorde voor. ontucht. 0 Heer. die boven iedere kop steeds hetzelfde te zien gaven. Wil echter iemand die dekmantel aanraken. een gruwel is en die zich nu zelfs in de harten van de volkeren heeft genesteld. het vervolgen van diegenen die vrij zouden moeten kunnen ademen. zwelgerij. zodat niemand zal merken hoe zich in haar een scherpe en dodelijke punt verschuilt. bijna altijd de aanstichters waren van al het kwaad en nergens zo ijverig naar streefden dan naar de volledige alleenheerschappij over de gehele aarde. allesomvattende inquisitie-politiek)? Wat kan de machtige. maar naar ik mij steeds duidelijker realiseer. schaamteloosheid en gebrek aan eergevoel. schepselen. Dus. het hele dier. die er nog bij komt) toch nog alles uit elkaar. want zoudt U onze beoordelingen in de uiterlijke natuur-aangelegenheden laten meespelen. dan hoeft de mensheid van de aarde niet meer door het bloed te waden om tot de ware vrede te komen. is wel dermate duidelijk. Op de punten zaten ook nog gloeiende kronen. waarmee het dier het bloed liet verdampen wanneer dit de beker te hoog begon te vullen. zodat ieder die het waagt zich daaraan te vergrijpen. hoererij. of U moet de aarde minstens negen keer vergroten en in ieder land een hoge berg van het zuiverste goud laten ontstaan. Want alleen door een enorme. die zich voordoet als een veelbelovende dekmantel. De bezitsdrang en hebzucht van de mensen moeten over de hele linie tot een geweldige oververzadiging komen. Heer. lijkt een sprekend symbool van heerszucht te zijn in deze 135 . een volledige gewetenloosheid en tenslotte het volledig minachten en volkomen negeren van God! Deze noodzakelijke gevolgen van de eerste zeven voornaamste hartstochten zijn dan echter ook boven iedere kop precies dezelfde. evenals de haar verwante congregaties op aarde. zijn helpers en de tiara weg moet doen. dat iedere verdere beschouwing hieromtrent overbodig is. in zekere zin tevergeefs! Want wat we ook willen. Nog duidelijker echter lijken me deze kronen te wijzen op de politiek. wij geschapen wezens vragen en gissen hier wel voor U. zoals te zien is aan de tien gelijke punten. anders zal het nooit en te nimmer beter worden op aarde. die doordrongen van een overdreven groot gevoel voor het recht om te heersen. al is deze voor ons. het niet achten van de naaste. Ook de diermensen-gevechten zouden dan tot het verleden behoren. dan is dat ook aan het begin! Moet de aarde dan door het bloed arm worden? [8] Och Heer. of een enorme vermeerdering van goud en zilver. bent overal het oorspronkelijke grondbeginsel en Uw hele heilige ordening is voor U een lichte gedachte. zich gemakkelijk kan branden. negentiende deel van de mensen vrijwel plotseling door Uw doodsengel van de aarde laten wegnemen en aan de overgeblevenen betere leiders geven. Ofwel moet U. vrije adelaar doen (socialistische vrijstaat)? Wat vermag de in haar hinderlaag loerende krokodilachtige wraak? Tenslotte drijft de armzalige en zwakke ichneumon (de gemeenschappelijke armoede. vraatzucht. U doet toch wat U wilt en zoals Uw hoogste wijsheid het voor goed en juist houdt. Dat echter is eigenlijk het beste van de hele zaak. [5] Daarom denk ik dat men de kronen. dan zou de hele schepping het volgende ogenblik al niet meer bestaan! Maar U. de zeven koppen. overal gelijkmatig verdeelde hoeveelheid van dit metaal uit de hel zal zijn waarde dalen tot die van eenvoudig kalksteen. [6] Ik ben doordrongen van het besef. Dat juist deze. die voor U. de bron van hoogmoed en heerszucht. die door iedereen reeds eenstemmig veroordeeld is. zwaar van inhoud. o Heer. wijze en liefdevolle Schepper.tenslotte moord! Daaruit komen voort: genotzucht. wil het er op haar bodem ooit vreedzaam uitzien. dan is deze gloeiend door het vuur van de toorn in de harten van de heersers over de blinde volkeren. met gebiedende blik op de troon zit. Waartoe diende dan zulk een strijd? Is de ichneumon uiteindelijk toch goed. Daarom ben ik van mening dat het bijna overbodig moet zijn nog meer tegen U te zeggen.

Ik zou hem dan mogelijkheden en prikkels moeten geven. 0 Heer. Zie Heer. Maar als U volgens Uw geheime. wiens heer voor hem bij U om genezing kwam vragen. en dat je iedere heerschappij op aarde weg zou willen hebben. Sleutel tot begrip van het leven op aarde [1] Ik zeg: 'Wel. dan zouden ze er ook zijn. Is dat niet het geval. als door een tweesnijdend zwaard. waarin iedereen wil heersen. Wanneer Ik hier nu een miljoen mensen voor Me zou willen hebben. dat is wat te hard en langs natuurlijke weg niet uitvoerbaar. zodat A daardoor naderhand grote voordelen had behaald. jouw geslacht kan trots op je zijn! [2] Slechts op twee punten heb je het wat te bont gemaakt: dat je op aarde ofwel negentiende deel van de mensen weggenomen of de aarde vergroot wilt zien.tegenwoordige. maar daarbij hoofdzakelijk zijn eigen lege buidel flink ver open doet! Deze heerszucht lijkt bijna de enige oorzaak te zijn waardoor alle mensen. maar niemand meer wil gehoorzamen. Ze zouden je zelfs met alle liefde omringen en je van harte dienen. Niemand houdt meer van de ander als mens en broeder in U. waardoor hij genoodzaakt zou worden vanuit zijn vrije. dan wordt hij voor A maar al te gauw een mens die hem volkomen onverschillig is. maar de aarde met haar blinde mensen zou daar toch niet mee geholpen zijn. Want B is zijn vriend niet meer. Ik zou hem dan in deze mensen moeten binden en door een uiterlijke. wees toch zo barmhartig. maar ziet hem alleen nog maar als een vervelende medebelanghebbende. die hij vaak zelfs minacht. allerbeminnenswaardigste Heer en God Jezus. mijn liefste. die slechts U alleen en anders geen enkele geschapen engel ooit kan beantwoorden. Maar is B daartoe niet in staat. O. en B zou daarna in een of andere verlegenheid raken en hulp zoeken bij A. ofwel in overeenstemming met de hem gegeven 136 . maar alleen langs de weg van het gericht. en zuiver de arme aarde voor eeuwig van alles wat duivel heet en duivels is! Uw wil geschiede!' 95)Uitleg van de Heer over de ontwikkeling van zelfstandige wezens. omdat hij hem niet heeft geholpen. die de mensheid alleen door de vernietiging van de regenten gelukkig wil maken. zich zeker zoveel hij kan onder hoffelijke verontschuldigingen terugtrekken en alle mogelijke moeite doen om van de lastige B af te komen. in gloeiende haat uiteen worden gedreven. een zogenaamde rode republikein. meest goede. van Mij helemaal losgemaakte inzicht en wilskracht te handelen. en toch zouden ze op zichzelf volslagen dood zijn. die op zijn eigen voordeel uit is. ja. Zie. dan zouden ze echter ook in een oogwenk niet meer bestaan. Want in hen zou geen ander leven zijn dan datgene. dan zal A hem ook met alle vriendelijkheid bejegenen. Een gericht is echter de eigenlijke dood van ieder wezen dat erdoor wordt gegrepen. zou alleen Ikzelf doen. Kan meneer B voor meneer A van enig nur zijn. Ze zouden zelfs wijs spreken en handelen en er uitzien als de mooiste serafijnen. zo ken ik de mensen en het merendeel is werkelijk zo! [12] Maar hoe zijn ze te verbeteren? Dat is een vraag. Alles wat ze zouden doen en spreken. hem zo ten opzichte van Mij tot een zelfstandig wezen moeten maken en hem in die toestand gedragsregels geven. Zou Ik deze. Ik zou B niet graag aanraden om in een mogelijke noodsituatie bij A hulp te zoeken. wat Ik voor hun. beroerde tijd op aarde. dan wordt de anders zeer onderdanige dienaar meteen een alle regeringen hatende democraat. [11] Ik zie nu volstrekt geen waarachtige liefde meer onder de mensen. volgens Mijn wil bepaalde levensduur. [3] Kijk. vrij handelend en van Mijn almacht onafhankelijk leven willen plaatsen. Ik ben almachtig en alles wat Ik ook maar denk. Wij kunnen hier gissen totdat alle zonnen zijn opgebrand. dan zou Ik Mijn geest. Mijn allerliefste Helena. machtige en liefdevolste wijsheid slechts één woordje uitspreekt. ook al had hij kunnen aantonen dat hij hem indertijd onmogelijk had kunnen helpen! Zelfs al had B A werkelijk geholpen. alleen in schijn levende mensen niet meer willen. [4] Zou Ik zulke mensen willen behouden en hen in een werkelijk. je hebt Mij nu een goede raad gegeven en het is allemaal echt goed te verwezenlijken. zou willen hebben. Werkelijk. behalve wanneer hij met deze gehoorzaamheid grote voordelen kan behalen. wanneer deze intussen vermogend zou zijn geworden. moet ook meteen gebeuren wanneer Ik het wil. dan wordt de hele aarde gezond zoals eens de knecht van de Romeinse hoofdman. dan zal A. materiële omhulling gevangen moeten laten nemen. die in deze in schijn levende mensen werkt met een geschikt middel van Mij los moeten maken.

moeten we weliswaar hier en daar kleine. want ze zijn allemaal slecht!' Maar dan moet men toch met meer inzicht bedenken dat Ik volkomen tevergeefs zou hebben gewerkt. dan wanneer we geduldig deze eerste ontwikkeling van de mensen op aarde slechts heel voorzichtig werkend en helpend aanzien. oordeel en handel. het is gemakkelijk gezegd: 'Heer. dure tijden. of onwettelijk slecht is. honger en pest. Als gevolg van de strafmaatregel zou zo'n mens. Want na deze eerste ontwikkelingsfase hebben we toch nog altijd talloze wegen om de nog ontontwikkelde mensen naar hun juiste bestemming te leiden. zonder dat hun individuele vrijheid schade lijdt. dan zijn ze door zo' n liefde pas echt vrij zoals Ik. hun Schepper. Maar elk van deze strafgerichten mag nooit meer dan hoogstens een tiende van de mensen treffen. ja zelfs alles volmaakt worden zoals Ik. volledig van Mij gescheiden bewust worden van zichzelf en vanuit zichzelf beginnen te handelen! Goed of slecht. dat de ten doel gestelde. moeten we toch ook met het allergrootste geduld de zelfs totaal verkeerde handelingen met dezelfde rust beschouwen als wanneer ze goed en rechtvaardig zouden zijn. die hen beschermt. dan kunnen ze. zoals oorlogen. dat zouden wij de jonge. [9] Ofschoon we er voornamelijk op moeten letten. maar slechts uiterlijke schrik teweegbrengende gerichten laten optreden. Want raak Ik ze aan met Mijn almacht. dan moet de gevangenschap ook in de geestenwereld zo lang voortduren. [6] Valt deze volgens de gestelde ordening uit. zonder schade te lijden kunnen naderen. [5] Daaruit kun je reeds gemakkelijk opmaken. waardoor het vrije leven natuurlijk vlug en gemakkelijk te bereiken is. die op aarde in de materie hun proef tot het verkrijgen van de vrijheid doormaken. Kunnen ze Mij eenmaal liefhebben als hun Heer en Broeder. Deze toestand is dan voor hen pas de volmaakte zaligheid. Pas dan zou het raadzaam zijn zo iemand de uiterlijke banden weer af te nemen en hem. waarmee ze dan Mij. dan zijn ze op het moment van aanraking al dood. wijs en volmaakt goed moeten zijn. omdat het bij een sterkere verzwaring van de straf maar al te gemakkelijk de uitwerking van een echt dodelijk gericht zou krijgen. wanneer Ik vanwege hun onwettige handelwijze de op aarde geplaatste mensen meteen zou willen richten en doden. waarin hij tenslotte vanuit zichzelf een volmaakt. in geval hij de wet niet in acht neemt. dan moet Ik Mij weer volledig van hen afscheiden en ze in de materie gevangen zetten. zo veel mogelijk verborgen houden. dat moet voor het begin van ieder nieuw wordend mens volkomen eender zijn. richt de koningen en richt de heerszuchtige paus! Verdelg allen die hoogmoedig en heerszuchtig van hart zijn! Doe wonderen! Laat door een pestepidemie het hele boosaardige mensengepeupel vergaan. net als jou. of in strijd daarmee. of ze nu wettelijk goed. Wil Ik ze weer vrij maken. tere planten in de school voor de vorming der mensen met één stap vernielen.wet. zodat ze dan uit zichzelf niet meer in staat zijn nog iets te doen. We moeten hun zelf gemaakte instellingen en uitvindingen respecteren en onze invloed. niet meer in het gericht staand leven zou hebben. hiermee heb Ik nu Mijn inzicht duidelijk gemaakt en Mijn mening gezegd! Wat vind je ervan? Zeg jij Mij nu ook 137 . nog strenger en langer gevangen moeten worden gehouden. wettelijk of onwettelijk. volledig moet waarborgen. net als jij hier in deze wereld van de geesten. [7] In zulk een eeuwig voortdurende toestand kunnen ze echter van Mij uit. dat ze zich eens. voel. dat Ik zelf de vrije handelwijze van de mensen. Want de eerste en voornaamste voorwaarde voor de vorming van vrije mensen is. terwijl Ik dan in hen als een volkomen tweede Ik levend denk. totdat zulke mensen tot die praktische kennis geraken. als een goed gevormd wezen in de volste vrijheid te laten overgaan. De wet zou natuurlijk doelmatig. Want zouden wij openlijk optreden. absolute levensvrijheid daardoor ernstig in gevaar zou komen. [8] Kijk. dan zouden we veel langer werk hebben om het vertrapte weer op te richten en naar zijn grootse bestemming te leiden. [10] Alleen als onder de wordende mensen dermate grove vergrijpen tegen de ordening beginnen te ontstaan. dat de in wording zijnde mensen op aarde zo veel mogelijk handelen volgens de wetten der eeuwige ordening. steeds meer vrije inzichten en krachten opnemen. Valt ze echter tegen de ordening uit. waar ze dan een nieuwe vrijheidsproef moeten doormaken. totdat hij noodgedwongen de wet daadwerkelijk zou aannemen en ernaar zou handelen. doe dit en dat! Richt de volkeren. [11] Kijk. in een volkomen vrij leven overgaan.

Een van de wilde bomen viel bijzonder op door zijn weelderigheid. Ze werden allemaal met grote ijver verzorgd en het bleek. De indirect geschapenen zijn echter kinderen van de wereld. hij verzorgde hem en bewees hem al zijn liefde. dat in zekere zin een uitzonderingstoestand weergeeft. dan nog zou ik terugvallen in mijn grofste temperament en hem als welverdiende loon zijn ogen uitkrabben! Maar ze zijn nu allemaal stil en zien de grote waarheid van Uw woorden zeker nog duidelijker in dan ik. waaruit de echte erkenning van God voortkomt. dat in jouw lofprijzing nog iets aangevoerd had kunnen worden. Gelijkenis van de boomgaard en van de onvruchtbare boom [1] Ik zeg: 'Liefste Helena. zachtmoedige. Maar het ene jaar na het andere verstreek. welke in Mijn gebruikelijke scheppings. mijn liefste. gaf deze boom geen teken van vruchtbaarheid en bracht alleen bladeren voort. [14] Mijn Heer en mijn God. maar hij heeft me nog geen enkele vrucht opgebracht. terwijl alle andere bomen vruchten voortbrachten naar hun soort. Daarom denk Ik. laat hem nog een jaar staan. is dat zeker nog nooit voor mensenogen en -oren gebeurd! [13] Nu pas zie ik duidelijk in wat een mens is. o Vader. dat ik nog mijn mening geef! Wie het zou wagen daar nog een of andere domme opmerking over te maken. wijsheid. o Jezus! Hoe zou men daar nog iets tegen in kunnen brengen! Want met de oneindige wijsheid.en begeleidingswijze der mensen enkele niet onbeduidende veranderingen noodzakelijk maakt. zodat de tuinder hem zijn volle aandacht begon te schenken. die rechtstreeks uit Mij zijn voortgekomen.weer of je deze goed. Ze kregen allemaal dezelfde goede grond en de onedele kregen zo mogelijk haast een nog betere dan de edele. Voor juist deze mensen gebeuren nu ook deze dingen op aarde en wordt er hier in Mijn hemelen beraadslaagd. Zelfs al zou het Petrus of Paulus zijn. dat ik bijna zou willen beweren: zelfs U zou hier niet eens. moet wel een ellendige schoft zijn. ik ben zo sterk doordrongen van de heiligheid van Uw waarheid. wijze. die niet van Mij is uitgegaan! [2] Er zijn mensen die direct uit Mij zijn voortgekomen. dat zou toch te onzinnig van me zijn! Nee. Want alleen degene die de waarheid inziet. waarachtig en volkomen rechtvaardig vindt. een andere mening naar voren kunnen brengen! Dat is mijn vaste en onherroepelijke mening. zijn de eigenlijke Godskinderen. verwekt door satan uit de hel. vrije levensniveau overeenkomstig de zuiverste waarheid hebt aangetoond. Zij. kan de waarheid loven. opdat hij zijn eeuwige bestemming mag bereiken! En daar zou ik nog een andere mening tegenover moeten stellen? Nee. goedheid. graaf hem daarom met wortel en al uit. nu krijgt U mij zelfs met al Uw almacht niet meer zo ver. daarnaast zijn er ook mensen die indirect door Mij zijn geschapen. Of zou het misschien ook nog anders kunnen zijn?' [12] Helena zegt: 'O liefde. waarmee U nu het ontstaan van de mensheid en haar ontwikkeling tot het hoogste. al was het maar voor de schijn. hak hem in stukken en werp hem in het vuur. Deze laatsten zijn door Mij echter ook geroepen tot de waarachtige erkenning en de waarachtige zuivere liefde. Omwille van hen heb Ik hoofdzakelijk het werk van de grote verlossing volbracht. want deze vervelende boom begint me verschrikkelijk te ergeren! Op zijn plaats zetten we een wilg ten teken dat hier een onvruchtbare boom jarenlang mijn liefde en geduld heeft misbruikt!' Daarop zeiden de knechten: 'Heer. [3] Ik zal je daarvan enkele voorbeelden geven en jij zult die dan beoordelen. zoals ook niemand Mij als God kan herkennen en liefhebben. Als hij dan nog geen vruchten opbrengt. Luister dus! [4] De eigenaar van een boomgaard heeft een hoeveelheid grote en kleine. waarin ik eeuwig zal leven en volharden. edele en onedele fruitbomen geplant. we zullen hem een hoofdtak afnemen en hem andere grond geven. hoe hij moet zijn en moet handelen en hoe hij geleid wordt. in wier harten dan ook de zuivere Godsliefde woont. laat dan met hem gebeuren wat U gezegd hebt!' De heer van de boomgaard prijst het geduld van de 138 . Toen werd de tuinman als beheerder van de boomgaard tenslotte ontstemd en sprak tot zijn knechten: 'Jullie weten hoe ik deze wilde boom jarenlang verzorgde. terwijl ik U boven alles uit al mijn krachten bemin!' 96)De Heer over Godskinderen en kinderen van de wereld. Ik ben met alles wat je gezegd hebt volkomen tevreden en jouw lofprijzing laat zelfs in Mijn hart niets meer te wensen over. o God. geduldige en hemels mooie en verheven Heer Jezus. dat sommige onedele bomen veel weliger groeiden dan de edele.

toen U zich op een avond moe en hongerig onder zijn takken begaf! 139 . maar toch behalve bladeren en bedrieglijke bloesems geen vruchten van liefde. Maar kijk.tuinlieden en laat hen te werk gaan volgens hun goede bedoelingen. het is allemaal slechts bedrog. omdat hun hart en hun gemoed begraven liggen in al het wereldse en in het goede leven van het lichaam. heb ik op aarde in Wenen maar al te goed in groten getale leren kennen! O Heer. zulke kerels. niet geoordeelde toestand! Ik vraag je nu wat er in het vervolg met deze en soortgelijke anderen moet gebeuren?' [10] Helena zegt: 'Als ze dan toch eenmaal hier zijn. maar enkel uit onkunde en gebrek aan ontwikkeling. want hun gevoelsleven bestaat. er komt desondanks geen vrucht tevoorschijn. die geen vruchten had om U te voeden. want wat eenmaal schroot is.' [7] Helena zegt: 'O mijn Heer en mijn God Jezus. Hij vormt wel bloesems. noch slechte vruchten voortbrengen. die U iedereen toch veelvuldig laat toekomen. Zou echter iedere poging op hun hoogmoedige domheid stuklopen. dan ben ik van mening dat zulke domme wellustelingen werkelijk niet meer waard zijn dan een geslepen bijl aan de wortels van hun liederlijke leven! [8] Och. die in één jaar tijd zijn eigen tienjarige tweelingdochters wel honderd keer heeft verkracht. Maar er is toch verschil tussen die mensen en anderen. leiding. Wanneer dergelijke ondankbare en in hun hart zeer eigenzinnige mensen nooit gewillig en daadwerkelijk gehoor willen geven aan Uw vermaningen en hun handelwijze slechts je reinste aanfluiting is van Uw heilige woorden. en hij dan toch nog ondanks alle vermaningen al zijn zinnen in het vuilste moeras laat verzinken. dan moet geen moeite worden gespaard om ze te bekeren. die noch goede. deze slechte bokken zijn hier desondanks in een vrije. waaronder zelfs enkele bloedschenders. ordening en uiteindelijke bestemming van de mensen. hetgeen deze beide zeer lieve kinderen uiteindelijk het leven en daarmee de voor hen op aarde bestemde geestelijke ontwikkeling heeft gekost. Maar zie. dan is hij werkelijk geen beter lot waard. die alleen maar genieten. ontwikkeling en geestelijke vorming. dan zouden we nog eens kunnen proberen of er aan hen misschien nog iets valt te verbeteren! Is bij hen nog enige verbetering mogelijk. uit buitensporige genotzucht. [5] Wat denk je. die kinderen van de wereld zijn en van Mij alle zorg en aandacht krijgen. zal nooit goud worden! Daarom moeten ze worden omgehakt en in het vuur worden geworpen. deemoed en gehoorzaamheid voortbrengen. als zij meer behagen scheppen in het vlees van een vrouw dan in Uw heilig Vaderwoord. Misschien maakt het vuur nog iets bruikbaars uit hen!' [9] Ik zeg: 'Je hebt volkomen gelijk en zo zij het ook! Want wanneer Ikzelf iemand alle mogelijke ontwikkeling heb doen toekomen en hem alle mogelijke begrip. Er valt aan hen ook niets meer te verbeteren. maar kijk. zodat men zou denken dat de boom tenslotte toch eens met zijn vruchten de moeite van de tuinders zal belonen. Maar na een. dat er met deze vervelende boom moet gebeuren? Moet mijn dreigement ten uitvoer worden gebracht of niet? Want eerlijk gezegd begon de boom de tuinman allang heel erg tegen te staan. twee en tenslotte drie jaar brengt de boom nog steeds geen vruchten voort. maar temidden van goede en slechte fruitbomen een soort parasietbomen zijn. zinnelijke blik op valt. handelt U dan met hen zoals met die vijgeboom. en een. wanneer zij zich ook niets gelegen laten liggen aan zo veel tuchtigingen en vermaningen. en in het hier tegenoverliggende vertrek staan nog enkele dozijnen. [6] Onder deze boom dienen echter die mensen te worden verstaan. die Patheticus is er een. eerder honderd harten (wanneer zij ze zouden hebben) zouden schenken dan één aan U. Helena. zulke mensen zijn niet meer in staat om ook maar de slechtste vruchten voort te brengen. dat is alweer een uiterst netelige vraag! Ook hier hangt alles weer af van wat U mij hebt geopenbaard over de schepping. evenals hun liefde. zoals die Patheticus daar. geduld en mildheid heb betoond en hem bijna op handen heb gedragen. die niet vanwege hun ongehoorzame eigen wil Uw wetten overtreden. en aan een jonge meid waar hun onkuise. we hebben juist hier verscheidene voorbeelden van zulke mensen: daar. maar nooit iets nuttigs willen doen? Ook al lijken zij nog zo mooi. Zeg Me dus wat er met zulke mensen bomen moet gebeuren.

Abrahams-. moest de duivel je hier naar toe brengen om hen voor mijn neus weg te kapen! Ik geloof dat je wel genoeg hebt aan diegenen. genot! En wanneer hij ontwaakt. Ze doen meteen allervriendelijkst wat Robert verlangt.' [5] Daarop stuur Ik Robert naar de Patheticus om hem heel beleefd bij Mij te ontbieden. jij zult het in jouw hemel nog ver brengen. Mozes. mooi zo! Werkelijk. en die zich maar al te gauw aanmeldt. als we eerst de vierentwintig danseressen die zich dicht bij hem bevinden in tegenovergestelde richting dus wat meer naar het oosten laten gaan. gelukt het echter niet.97)Over zinnelijke lust en hoogmoed. naar het me voorkomt. dan geve men hun oorlog. zo stilaan wat gaan wanhopen! [10] O jij. die steeds samengaat met de lust van het vlees. dan zullen ze spoedig tot bezinning komen en de verdeemoedigende lessen zullen hun lange tijd bijblijven. begaat hij een zonde tegen zijn eigen hart. als hij maar het lichaam van een weelderige vrouw kan betasten! Als hij gaat slapen. Maar juist nu ik graag wat nader kennis met hen wilde maken. moet het lukken! Als hij maar hier te krijgen is. Denk jij dan. Het lijkt me. en zo de hele trage en slaperige dag door weer niets anders dan lichamelijk genot! En zo zijn zijn zinnen. wereldse mens [1] Ik zeg: 'Liefste Helena.' [7] Ik zeg: 'Beste Robert. die daar aan jullie Adams-.. is zijn eerste gedachte weer genot. maar het lijkt me toe dat hij niet weet hoe te beginnen. zullen we van de aarde nooit volkomen rijpe en goede vruchten kunnen verwachten. 140 . omdat die pseudo Heiland Jezus voor haar heel wat meer lijkt te betekenen dan jij. Gelukt het ons. armoede en ziekten. [2] De hoogmoed kan veel gemakkelijker worden bestreden dan deze verderfelijke kwaal! Wanneer mensen trots. is in Mijn ogen ook goed. dat bij de geboorte van Christus aanwezig was. Het resultaat zal je leren of de moeite. oerdomme kerel van een Robert Blum! Op aarde was je een ezel en hier ben je een os! Dus in één persoon het complete vee. wanneer iemand zulk een geile bok stoort in zijn leven-zaligmakende wereld en hem mogelijkerwijs een of andere vriendschappelijke vermaning durft te geven! Dan is deze voor de ontuchtige een doorn in het oog! Kijk. waar zich toch al hun danspodium bevindt? Want naar ik heb opgemerkt. [6] Robert maakt vol allervriendelijkste hoogachting een buiging en zegt: 'O Heer. Doe dus alles wat je goed en doelmatig vindt!' [8] Robert gaat nu vlug naar de danseressen toe en vraagt hun naar de vooraf bepaalde plaats te gaan. gaat op Robert af en zegt: 'Ho. ho. koninklijke. Roberts opdracht betreffende de patheticus. wat jou goed dunkt. je hebt Me een goede raad gegeven! Daarnaar zullen we ook handelen.en God weet wat nog meer voor tafels als de mooiste schapen bij elkaar staan! Mijn Emma Gonde is er ook bij en mijn Marianne en de zeer mooie Aurora van een Lerchenfeldse. Nou. deze schatjes hebben nu lang genoeg in mijn nabijheid gestaan en tijdens jullie domme geklets hebben jullie niet naar hen omgezien. De filosofie van de genotzuchtige. dan is zijn laatste gedachte. dan zullen zij verdoemd zijn! We zullen meteen aan het werk gaan. Maar een echte geile bok stoort zich nergens aan! Al zou hij ook alle nare geslachtsziekten doorgemaakt hebben en tenslotte door zwakte nauwelijks nog kunnen gaan of staan en dood hem van alle kanten aangrijnst. Daarom denk ik dat het in ieder geval niet slecht zou zijn om de danseressen eerst naar die bepaalde plaats te laten gaan. zijn liefde en vriendschap en alles in hem lichamelijk genot! [3] En hoe groot is de hoogmoed. zo is het met hen gesteld op aarde en zo komen zij ook hier naar toe! [4] Nu je dit weet. [9] Daarop wordt de Patheticus met zijn gezelschap echter razend. die we voor hem doen.. Wanneer iemand iets als goed erkent en hij laat na het te doen. want zolang deze afschuwelijke soort niet omgevormd of vernietigd is. Wat denkt U ervan Heer. die tot over zijn oren verliefd op haar is. hoogmoedig en heerszuchtig zijn geworden. Maar je mag wel naar haar kijken en als iemand. begint onze ellendige Patheticus met heel zijn gezelschap steeds dichter bij de charmante danseressen te komen! Hij begint al te watertanden bij de gedachte ze aan te spreken. Weliswaar maak je erg weinig kans bij haar. gebrek. dan maakt hij zich daar toch niet druk over. beloond zal worden of niet. dat dit een heel karwei zal worden. dan zullen zij leven. wanneer U zelf het werk ter hand neemt. zullen we meteen ernstig proberen iets met de Patheticus te bereiken.

waar is dan die God die me daarvoor zou kunnen oordelen?' [15] Robert zegt op een nog steeds zeer gematigde toon: 'Hoor eens vriend. hun geest geleidelijk aan gedood en hun ziel verduisterd. of niet! De mooie Lerchenfeldse Aurora had het belangrijke voorrecht te mogen oordelen. die zich boven de wetten der natuur verheft en enkel een bovenzinnelijke vreugde nastreeft. die de wetten in de grote natuur in zijn voordeel gebruikt en daarnaar leeft. je windt je op vanwege de noodzakelijke verwijdering van de vierentwintig danseressen. Als je daar weer terug bent. of niet soms? [11] En nu zou je mij ook nog willen meeslepen naar die fraaie vergadertafel. opdat hij de eerste wetten van zijn vlees slechts heel matig. dat was werkelijk hemels mooi. wanneer deze haar rechten doet gelden? [18] Je zei: 'Waar is die God die mij zou kunnen oordelen voor het opvolgen van de in de natuur gelegde wetten?' Ik vraag je echter: welke God heeft dan de tweede. jullie domme kerels van een hemelse wijzen! Wie heeft er dan de natuur geschapen en wie heeft met almachtige hand de ijzeren wetten in haar gelegd? Kijk. die het zich op aarde jammer genoeg hebben veroorloofd om te genieten van datgene. waaraan door een met een fosforiserend schijnsel overgoten Lerchenfeldse over zoveel verhevens wordt beslist. wanneer deze gewetensvol en ijverig wordt nageleefd? [19] Wel heeft God alle wetten in de natuur gelegd. en jullie wijze Gods-ossen en -ezels hebben het genoegen gehad te zonnebaden in haar wijsheid. naar behoren zou 141 . of ik iets onredelijks van je zou verlangen!' [13] De Patheticus valt hem in de rede: 'Vriend. Een ezel is echter diegene. zodat je mag inzien of mijn boodschap aan jou een goede.Saksische boekenjood. waarom dan ook niet met de tweede. kijkt de Patheticus een tijd lang opgewonden aan en staat op het punt om hem nog tien keer grover te bejegenen. dan kun je lang wachten! Broertje. ja zelfs een oordeel over ons mannen wordt geveld. andere vogels laten zich niet zo gemakkelijk vangen. dat we ons met zulke laagstaande schepsels wilden afgeven. de echte. alleen eeuwig waarachtige Godheid! Hoe kan een worm echter zondigen. dat ik niet elk woord heb gehoord van jullie beraadslagingen over de gehele oneindigheid Gods? Maar ere wie ere toekomt. [14] Ja. maar Hij gaf de vrije mens verstand en rede. Ik vraag je echter: vriend. zeker niet als een verheerlijkte Lerchenfeldse met medeweten van haar pseudo-Jezus ezels op vogeljacht stuurt. zonder nu direct een ezel te zijn zoals jij. een slechte of een domme reden heeft. stom verbaasd over zulk een onthaal. waar bij wijze van spreken geen God hen meer uit kan halen? Hun hele natuur wordt verminkt. maak maar weer rechtsomkeert. Maar matig je nu en wees toch verstandig. reiken mijn oren echter toch tot aan jullie fraaie vergadertafel en hebben het twijfelachtige genoegen alles te horen wat daar wordt besloten. Als je zozeer ingenomen bent met de eerste. [17] Zeg eens. Hij vermant zich echter en zegt op gematigde toon: 'Vriend. Wanneer ik echter volgens zulke wetten heb geleefd. doe haar dan de groeten van mij!' [12] Robert. hoe verklaar je het dan dat zeer veel van dergelijke ijveraars na een kortstondig zinnelijk genot in allerlei lichamelijk en geestelijk ongeneeslijke ellende terecht komen. dat men wel bekrompen moet zijn. als ze die eerste wet der wellust niet zo stipt waren nagekomen. zeg eens. Vriend. zou het fysiek en geestelijk voor dergelijke mensen niet beter zijn geweest. en dan ook nog alleen binnen de staat van het huwelijk. afschuwelijke wet ingesteld als gevolg van de eerste. als men deze niet steeds dienstbaar weet te maken aan een genotzuchtig doel. je hebt me nog niet eens aangehoord en hebt dus helemaal niet kunnen vernemen wat ik je te vertellen heb. net als de bladmijten in de heerlijke stralen uit de snuit van een glimworm! Ja. en je verwenst me zonder daartoe enige reden te hebben! Laat me eerst me je praten en oordeel dan. wanneer hij datgene doet waartoe de wetten der natuur hem instinctmatig aanzetten? Volgens mij is alleen diegene wijs. verheven en de grote God waardig. daar ze daardoor een tweede uit de hel over zichzelf hebben afgeroepen? De tweede is evenals de eerste ook een natuurwet. [16] Je pocht nu wel geweldig op de natuurwetten en wilt me duidelijk maken. die nergens anders bestaat dan in zijn domme hersenen. omdat we op aarde vaak dierlijk en dom genoeg waren om onszelf in zo verregaande mate te vergeten. waar ze door de wet der natuur aan hun haren naar toe werden gesleept. ga maar terug naar je fosforstralende gezelschap en zeg hun: zo vangt men alleen onnozele sufferds. die zeer sterk beslag legden op jouw nog onzuivere zinnen. En zo hebben mijn oren dan ook de brutaliteit gehad te vernemen wat in jullie hoge raad werd beslist over die mensen.

Voor stappen buiten de grenzen van de moraal heeft Hij dan ook wachters geplaatst. die zulke overtredingen steeds gevoelig door een tweede tegenwet plegen te bestraffen.. opdat ze je een verzachtend middel zouden geven. als de Weense geschiedenis je ellendige levensdraad niet had afgesneden! Zeg me nu eens: was je met deze tweede natuurwet ingenomen en welke zaligheid geniet je nu hier?' 98)De patheticus begint naar Jezus te vragen.. Ja. waar je dat werkelijk het minst zou willen hebben waarop de gezichten van mijn vrienden. Hier moeten ze nu juist allemaal op één plaats samenkomen: diegenen bij wie ik in hoog aanzien stond. ik kan het eigenlijk niet uitspreken! Je begrijpt wel wat ik eigenlijk bedoel. Wel heeft Max Olaf voorheen een beetje gedweept over de volheid Gods in juist deze Jezus. Maar bij dat andere volkje. voor mij juist in deze benarde situatie uiterst onaangename gezelschap! In het bijzonder de nu zo waanzinnig mooi geworden Lerchenfeldse en mijn vrouw. helemaal gelijk aan! En wat de zaligheid hier betreft. verdraaid nog aan toe. zoals b. gehoorzame dienaar! Daar heb je. dorst. schande. beste vriend. dat Hij mogelijkerwijs zelf. God moge ons bijstaan! Honger. maar nummer twee. Je hoeren plunderden je vaak tot op de laatste cent. wees dan ook zo vriendelijk om me te zeggen hoe het nu eigenlijk met die zogenaamde Heiland Jezus is gesteld. ja.. Enkele jaren voor je vertrek uit de natuurwereld naar deze geestelijke. die volgens de juiste ordening van God leven nog ezels noemen? [21] Wat heb je nu gedurende je hele aardse en nu geestelijke leven in de ware zin des woord_s aan goeds genoten? Op aarde leefde je in voortdurende twist en tweedracht met je wettige vrouw. die baron. dat we alleen op de wettige middenweg werkelijk gelukkig kunnen zijn. staken en sneden twee jaar lang aan je door en door geslachtszieke lichaam! Ze hielpen je echter niet. zo zit de vork in de steel! Natuurwet nummer één zou zo kwaad niet zijn. dan alsmaar langer worden.. Dan dat historisch zeer opmerkelijke gezelschap vanaf Adam tot en met Paulus! Nou. Max Olaf en die vreselijk lompe Marianne en zo nog een paar.. mijn godzalige en zo meer.. maar maakten je nog ellendiger dan je al was.? Nee. behalve enkele heel vertrouwde personen. dat het onze zwakheden juist daar rondbazuint. dat horen en zien je daarna verging.vervullen. Nou. dat is een heel vervloekte geschiedenis! [2] Omdat ik nu echter met jou toch al zo'n miserabel gesprek ben begonnen. mijn aardse knecht Frans. ik kan je voorlopig niets anders zeggen dan: ga erheen en overtuig jezelf!' [4] De Patheticus zegt: 'Ja. ja. die zouden zo iemand als ik toch zeker raar aankijken! Met Hem te spreken zou me niets uitmaken. Max Olaf. hm. [20] Wanneer we echter uit ervaring weten... Daarnaast echter ook die mannelijke en vooral vrouwelijke individuen met wie ik jammer genoeg zoveel plezier heb gehad! En juist dit ordinaire gepeupel wordt hier zo verschrikkelijk brutaal. hoe kun je dan die mensen. die steeds de grootste achting voor me hadden. maar welke verstandige geest kan dat aannemen! Wees zo goed. volledige onthulling van alle op aarde begane zonden. dat is een genoegen waarvoor je de bergen zou willen toeroepen je te bedekken om eraan te kunnen ontkomen! Ja. Er begint zelf kennis in hem te dagen [1] De Patheticus trekt een verlegen gezicht en zegt dan ook met een heel verlegen stem: 'Ja. Als het je allemaal te veel werd. ik kan toch niet aannemen. ja. wat 142 . aan dat hele. Wat is Hij voor iemand? Valt er met Hem wel een verstandig woordje te spreken? Zou Hij iemand van ons zonder verdere beschamingen op een wat beter spoor kunnen zetten? Staat Hij soms in een bijzondere. en dat juist ten overstaan van diegenen. nou. zodat je onaangename schulden moest maken.. bovenmenselijke verbinding met de grote Godheid? Want weet je. want van mijn geheime genoegens wist. ergernis van alle kanten. geen ziel iets af. heeft een chique Italiaanse je nog dermate aangestoken. voor wie je menige zwakheid voor eeuwig zou willen verbergen! En je komt hier ook nog samen met al dat gepeupel waarvoor je je het meest geneert! Dat is toch om helemaal duivels van te worden! Uiterlijk ben ik op aarde toch altijd een achtenswaardig man geweest. ja. ze zouden nog jarenlang met je hebben gesold. dat is allemaal goed en wel! Maar denk eens aan mijn eergevoel en. om me wat dat betreft enkele bijzondere wenken te geven!' [3] Robert zegt: 'Beste vriend Patheticus. alle duivels! Dat is toch eigenlijk een vervelende geschiedenis! Ja. Vijf artsen prutsten. smeet je met geld.v..

zie af van je boosaardige zinnelijkheid. want anders ben je. allesbeheersende macht? Dus je bent in alle ernst van mening dat ik naar Hem toe moet gaan. Daarom moet je nu hier niet blijven staan 143 . Patheticus Dismas vermant zich eindelijk en volgt de bode van God [1] Robert zegt vol vreugde: 'Wel. naar die Jezus van jou. je moet in ieder geval wel rekenen op een heel radicale verdeemoediging. vooropgesteld dat men ook hier wat afweet van humaniteit. nog onverbiddelijker zouden zijn dan de heidense rechters uit de onderwereld. die God zou zijn?' [8] Robert zegt: 'Zeer zeker. en terecht. Laat mij mijn intrek nemen in de zwijnen!' 99)Robert bemoedigt de patheticus. staat en wat je te doen hebt. maar Zijn geduld zou wel eens niet meer van lange duur kunnen zijn! Is Zijn geduld echter ten einde. maar in het gericht spaart Hij geen leven. nee.z. de Almachtige. Keer je af van je grote verblindheid. volmaakte leven van de geest in de Heer te bereiken. geduld en liefde te lang en smadelijk op de proef stellen! [6] Nog is Hij goed en wacht op je. want anders zijn jullie door eigen toedoen verloren. vriend. zelfs zonder enig respect! Nee. hoe het ook zij met Jezus. zou het hier werkelijk met al het plezier zijn gedaan en men zou zich dan moeten schikken in alles wat jullie willen! Dat is werkelijk een hopeloze geschiedenis! Maar wat kan een enkeling doen tegenover een algemene. want jullie hebben je zelf door je duivelse praktijken daartoe gekwalificeerd. ik kan toch niet naar Hem toe! Want nu pas begin ik in alle ernst in te zien. Dan is Hij onverbiddelijk! Bedenk dus goed hoe je nu voor Hem. zonder dankbaarheid. God of geen God! Ik ben werkelijk een misbaksel voor alle mensen en het zou waanzin zijn. De angstige zondaar aarzelt. dat ik tot nu toe een gemene ellendeling was en eigenlijk nog ben. Vanwege de schreeuwende gerechtigheid kan ik onmogelijk dat gezelschap naderen. Jullie zullen spoedig net als ik voor jullie rechters staan en deze zullen jullie je eigen hart openen. even onverbiddelijk streng is Hij ook tegenover hen. want zo goed als de werkelijke God en Heer Jezus Jehova is ten opzichte van diegenen die Hem naderen met een rouwmoedig hart. dan zou het kunnen gebeuren. die zegt: 'Het is verschrikkelijk om in de handen te vallen van de levende God!' Daarom zeg ik je onverbloemd: voor jou valt er geen tijd meer te verliezen! Hoeren en echtbrekers zullen het rijk Gods niet binnen gaan! Groot is Zijn goedheid en nog groter Zijn genade en erbarmen. Ik begrijp weliswaar nog niet hoe het komt dat ik nu opeens mijn volledige ongelijk zonneklaar begin in te zien. Indien hier jouw God Jezus. hoe meer ik er nu over nadenk. dat ik daardoor van schande en ergernis wel zou moeten vergaan!' [5] Robert zegt: 'Ja beste vriend. wat was jij voor mij? Zelfs in je rechtvaardige toorn nog een zuivere engel! En wat was ik voor jou? Een vuile smeerlap zonder liefde. Broeder. zo erg zal het toch wel niet zijn. verloren!' [9] De Patheticus zegt: 'Wat een hopeloze geschiedenis! Verdraaid nog aan toe. Zijn apostelen en jijzelf. Nu is me alles eender. want na mij zal er geen bode meer naar je toe worden gestuurd. want zonder deze zul je er nooit beter. dat ik een echt grove en domme sukkel van een zondaar ben. Nee. dat Hij jou heel wat door de vingers ziet! Maar hoe meer je zelf aan je eer vasthoudt. lankmoedigheid.w. des te erger zul je tegenover iedereen alleszins beschaamd worden. broeder Dismas. maar alleen maar slechter voor komen te staan! Vat dus maar moed en biecht zelf al je zwakheden op bij de Heer Jezus! Geloof in Hem en heb Hem oprecht lief. nee. nu een prooi voor de wormen! Om jouw lage lusten te bevredigen kon ik een engel ontvluchten en alle duivels narennen! Dit inzicht moet me nu zeker doden! [12] O mensen die van mijn soort zijn. maar het is precies zoals ik het nu inzie! [11] O. want ik ben een te grote zondaar. dan treedt de oude bijbelse leerstelling in werking. ga weg van mij. maar jullie eigen hart zal jullie richten en verdoemen. vriend. zouden de tongen wel zó behoorlijk loskomen. als ik het zou wagen naar dat uitgelezen gezelschap te gaan. verduiveld! Dat zal me een hetze worden waarbij het roomse vagevuur voor een arme ziel slechts een kleinigheid is! [10] Nee.' [7] De Patheticus zegt: 'Nou. mijn arme Emma. die Zijn goedheid. Geen God zal jullie richten. zo'n lieve vrouw had ik en toch kon ik me vermaken met de ordinairste hoeren! 0 jij. zonder iedere verdere hulp of redding. door de Godheid vervloekt zwijn. het verheugt me werkelijk dat het je nu eindelijk eens begint te dagen en dat je daardoor de eerste stap hebt gezet om het waarachtige. des te duidelijker wordt het me. d.een wanhopige geschiedenis.

die als herinnering aan de wereld der zinnen door mijn ziel naar hier werden meegenomen. die je deze heilige vrees geeft. spreek je immers ook schande over ons. Verman je nu echter en spoed je samen met mij naar Hem. roep daar niet te vroeg om. evenals in de materiële wereld. waarachtige God is. Maar toen ik eenmaal door Zijn helpende genade in een waarachtig licht werd geplaatst. ja zelfs nog hier in het rijk van de geesten. maar slechts het mij zeker lijkende vooruitzicht op de eeuwige dood. Want als ik op aarde al geen aandacht schonk aan de goddelijke geest in mij. dan zul je spoedig van je vrees worden bevrijd. geplaagd door de begeerlijkheid van het vlees. en dat kan ons werkelijk niet onberoerd laten. ook ik heb Hem niet zonder slag of stoot als de enige God en Heer der oneindigheid erkend en aanvaard. Ik was altijd voor dat juiste inzicht op de vlucht en veranderde zo het heilige in het dierlijke. die mij het leven gaf en in stand hield. Mijn hart werd daarop gezuiverd door mijn sterke liefde tot Hem en kreeg ruimte om Zijn genade in zich op te nemen. dank de Heer voor deze vrees. ik zal het verdragen! Waarom zou ik voor de ogen van de alziende God mijn eer. dat Hij werkelijk de enige. zul je je ook al spoedig in de zaligste toestand bevinden. Maar toen hielp de Heer mij uit mijn grootste nood. die mijn eeuwige dood zou zijn geworden. Maar verman je en volg me. door ontrouw te worden aan de waarachtige Godsorde en door liederlijke ontucht! Nu sta ik hier als een zeer onheilige aan de welverdiende schandpaal voor God en Zijn heiligen. doordat je aan mij een goedgetrainde voorganger hebt. want ik had niemand die mij in mijn donkere nacht een goed getuigenis over Jezus had kunnen geven. Ik moest enkel op Zijn woorden vertrouwen en uit de wijsheid ervan opmaken. die ik zo vaak te schande heb gemaakt? [8] God gaf me uit Zichzelf een leven van Zijn heilige Geest en ik wilde de hoge heiligheid van dit leven niet erkennen en verheerlijken door een gepaste ordening en tucht. zag ik dan ook met grote helderheid mijn ten hemel schreiend onrecht in en herkende in de Heiland Jezus de enige God van de hemel en alle werelden! Doe jij nu dan ook hetzelfde! [3] Jouw gang is nu gemakkelijk. maak je op en haast je naar de Heer. Wat deden wij dan op aarde wat hier voor God een eerbetoon waardig zou zijn? Denken jullie soms dat ook hier. hoe zou ik dan nu eer kunnen verwachten van Hem. Als je geen uitzondering voor ons maakt. [2] Want geloof me. want het zal jullie niet bespaard blijven. als ik daartoe maar de moed had! Maar de moed. Ik werd daardoor echter steeds zaliger! Dat zal zich ook allemaal aan jou voltrekken! En als je net als ik deze beproevingen ongetwijfeld goed zult doorstaan. een gouden masker een geest tegen 144 . Bovendien werd ik niet minder dan jij. Voor mij was het veel moeilijker. hoog willen houden? Schande en beschaming mogen nu mijn levenslot zijn. ik begin nu wel te geloven dat die Jezus het allerhoogste. voordat ik uit mijn duistere Hegelianisme en Strauszianisme en tevens uit mijn heerszucht en ontucht omhoog kon worden getild. wat is er met jou aan de hand? Waarom roep je schande over jezelf af? Zijn wij dan niet allemaal uit hetzelfde hout gesneden als jij? Wanneer je echter schande spreekt over jezelf. maar omdat ik overtuigd was van de diepe waarheid van Christus' goddelijke woorden. Dit heilige werken van de Heer in jouw hart spoort je geest aan om wakker te worden en veroorzaakt in je ziel het nare gevoel van vrees. Daarom nog eenmaal: kom en volg me naar de Heer!' [7] Dismas zegt: 'Vooruit dan. vertrouwend op jouw woord zal ik het wagen! Nu mag me in welverdiende mate overkomen wat maar wil. die ik eeuwig onwaardig ben. groeit ook mijn vrees voor Hem. de enige die allen kan helpen!' [5] De Patheticus Dismas zegt: 'Alles goed en wel. De Heer zelf. vriend Robert. [4] Mijn eigen hart was ook mijn rechter en had in zijn onreinheid rust noch hoop. waar moet ik die vandaan halen? Kijk.en naar je oordelende hart luisteren. heb ik met kracht mijn zinnen bedwongen en werd met hulp van de Heer daardoor vlug en gemakkelijk overwinnaar van mijn vleselijke zwakheden. almachtigste Godwezen is. zal het je waarachtig niet goed vergaan!' [10] Dismas zegt: 'Willen jullie soms een eerbetoon voor jullie genotzuchtige leven? O. want daarmee heeft de Heer Zijn hand aan jouw hart gelegd en is daadwerkelijk begonnen met het verzamelen van jouw zeer verstrooide geestesleven. Maar naarmate dit geloof groeit. de enige Heilige! Wie zal me van die grote vrees bevrijden? [6] Robert zegt: 'Vriend. Het kostte Hem en mij heel wat geduld. zal haar ook van je wegnemen. Daarom nog eens: schande over mij. welverdiende schande!' [9] Na deze luid gesproken woorden van Dismas komen zijn boezemvrienden naar hem toe en zeggen: 'Maar vriend Dismas.

heb geduld met mij arme zinnelijke geest! Ik weet wel dat ik een grove zondaar ben en niet in staat ben om ook maar één verstandig woord voor U te stamelen. dat verheugt me buitengewoon! Je zult het. alle eeuwigheden en de oneindigheid van Mijn hemelen geven van Mij het eeuwige getuigenis. dan zal mijn tong nimmer nalaten U te loven! Heer. die men hier met geen snood middel meer kan verbergen. En je was niet ongelukkig. wie ben jij en waar vraag je om? Ben je tevreden als Ik je letterlijk geef waar je om vraagt? Wee jou dan. dan zal hij daardoor tenminste de eer van zijn levensgeest redden. beste broeder. jij gaat met reuzensprongen vooruit! Waarlijk. behalve bij de aanblik van je eigen vrouw. Gij enige God. moet Ik nu gehoor geven aan je uitgesproken verzoek of aan de wens van je hart?' [4] Dismas zegt: 'O Heer Jezus. Hij valt daar bij de tafel met gebogen hoofd voor Mij neer en roept luid: '0 Heer. dat Ik een God van het leven en geen God van de dood ben. de Heer des levens. zo snel is het met mij niet gegaan. werkelijk niet hard te verduren krijgen voor het aangezicht van de Heer. Waren je daden op aarde dan niet slecht en laaghartig genoeg. dat Ik welgevallen heb aan de dood van Mijn kinderen? O. ga dan naar de grootste aller duivels. vraag dan om het leven maar niet om de dood! Geloof je dan. waarmee de mensen op aarde hun schanddaden bedekken. alleen met je vrienden die je met raad terzijde stonden. vraagt echter niet om genade. Ik vraag U. die hij als een geest der waarheid Gods met het volste goddelijke recht voor zijn ziel kan opeisen! Doen wij dat echter niet. Nu. daarom zal Ik je een moeilijk antwoord maar besparen! Sta nu maar op en verander van gedachten. heeft hier geen enkel nut meer. maar naar mijn zieke hart en genees het door Uw vrije genade. En jij zou van Mij een God des doods willen maken? [3] Zeg Me dan wie je bent. toe. dan vergissen jullie je deerlijk! De giftige damp van goud en zilver. Laat eenieder van jullie daarom hetzelfde doen wat ik nu doe. eeuwig onwaardig om Uw heilig gelaat te aanschouwen. als U mij nu verstoot. jij dwaas! Ben Ik dan een God van de dood of een God van het leven? Zie. die oordeelt met de straf van het vuur. Robert zegt echter tot Patheticus-Dismas: 'Wel. Want hier komt slechts de naakte waarheid aan het licht van de eeuwige dag Gods. lig ik voor U in het stof van mijn onwaardige nietigheid als een ellendige worm vol schandelijke hoererij en echtbreuk. wie moet mij dan aannemen en oprichten?' [5] Ik zeg: 'Je hebt toch vrienden in overvloed. Gevolgen van dat verkeerde verzoek [1] Na deze woorden van Robert komt Dismas meteen in beweging en komt met hem naar Mij. Uw wil geschiede!' [2] Ik zeg: 'Dismas. ik zeg je. wanneer zij je soms betrapte terwijl jij vertier zocht bij een andere. opdat voor de levende Godsgeest in ons de eer van de eeuwige waarheid en orde mag worden gered!' [11] Na deze woorden trekken zijn vrienden zich morrend terug en krabben zich eens flink achter de oren. Nu lig je voor Mij en wilt de dood en het leven van Mij. zodat je nu ook nog hier voor Mijn aangezicht wilt zondigen? Ik zie echter heel goed wie je bent en wat je wilt. opdat Ik kan zien welke verkeerdheid in je woont. je vroeg Mij als een slaaf om een rechtvaardige straf. lachte je hem gewoonweg uit. Wat moet Ik je geven? De dood kan Ik je niet geven en het leven wil je niet volledig. ik verheug me op jouw woorden voor de Heer!' 100)Dismas bekent tegenover God zijn grote schuld. Wanneer iemand je iets over Mij vertelde en je aantoonde hoe jouw leven Mij zou moeten mishagen. dus ook jou niet! Wil je leven. mij de onverkorte straf voor al mijn aardse schanddaden overeenkomstig Uw gerechtigheid te laten ondergaan. Kom nu. maar je hart verlangt naar volkomen genade! Zeg eens. daar je woord niet overeenstemt met je hart en al je aardse handelingen niets in zich dragen dat op een zaadkorrel voor het leven lijkt! Ga dit eens bij jezelf na en zeg dan wat je wilt!' 145 . Ik echter oordeel en straf niemand. Oordeel niet naar mijn ellendige woorden. zoals ik het nu zie. als Ik je dat geeft Wil je nog onvolmaakter worden dan je al bent. maar om een gepaste straf. kom! Waarlijk. dan kunnen we spoedig het volledige wegnemen van onze goddelijke levensgeest uit ons smadelijke wezen en daarmee de welverdiende eeuwige dood verwachten! Daarom schande en nog eens schande over onze zielen.openlijke beschaming beschermt? 0. Zouden die dan niet in staat zijn om je te helpen? Bedenk dat je meer dan zestig jaar lang op aarde leefde zonder Mijn hulp. want met dit verzoek zul je bij Mij nooit en te nimmer verder komen! Kijk.

Degene. daar je toch eerst alles aan Mijn almacht overliet en met je eigen mond hebt gezegd: 'Heer. zal worden vermorzeld. ik wil me echter helemaal niets meer wensen. Maar dat is absoluut niet Mijn manier van doen! Bij Mij heerst overal de meest diepe. dan zal ik ook naar de hel moeten gaan! Want de overduidelijke onmacht kan zich nooit verzetten tegen de almacht! Doe nu. zij merken dat echter al heel gauw en lachen in hun vuistje als hun ouders loze dreigementen beginnen te uiten. Ik wil en kan dus om die wijze en verstandige redenen niets anders zeggen dan: 'Heer. 0 Heer. zoals je zelf 146 . zal te pletter slaan. bezit ook het volste recht. zul je het moeilijk met Me hebben. Daarentegen lijkt het mij ook juist. U. wanneer U dat wilt. omdat ik voor U. Want twee stemmen in een mens kan Ik niet aanhoren. 0 Heer. ik zal alles goed en rechtvaardig moeten vinden! Ik geloof hiermee mijn onmacht tegenover Uw almachtige en dus ook rechtvaardige eis voldoende te hebben aangetoond. op wie deze steen valt. dus begeef je daarheen!' [10] Erg geschrokken en verlegen zegt Dismas: 'O Heer. dat niemand hem kan betwisten. Maar Ik vraag jou hoe je dat nu kunt doen. Zal hij mij kennelijk gelukkiger willen maken. Ik behandel Mijn kinderen niet zoals domme ouders dat doen. dan heb je je toch wel heel erg vergist [14] Kijk. [8] En juist in een dergelijke positie bevind ik mij nu tegenover U. ook het goed bedoelde woord uit de mond van een zondaar die tot U spreekt. zult met mij doen wat in Uw vermogen ligt!' [9] Ik zeg: 'Nu goed dan. maar het is desondanks aan U om te doen wat U wilt. Wanneer echter macht en gerechtigheid bij elkaar horen. is onrechtvaardig. evenals voor de mensen vol zonden ben! Ik weet wel dat U voor de berouwvolle zondaar ook barmhartig kunt zijn. Daar zul je dan onophoudelijk door een kleine steekvlieg worden geplaagd! Mijn macht wil het. Ze worden daarop wantrouwig en slaan niet veel acht meer op de woorden van hun ouders. dan is het goed. omdat je alle gerechtigheid alleen maar in de macht legt. of deze nu ten goede of ten kwade over mij beschikt.[6] Dismas zegt: 'Heer. U. wat echter de onmacht stelt tegenover de macht. dat U. Uw wil geschiede!' Mijn wil lijkt je nu niet zo plezierig en daarom zou je in je hart wensen dat Mijn wil maar niet zou geschieden! Hoe moet ik dat opvatten? Met je mond zeg je steeds wat anders dan wat je in je hart wilt. omdat het water des doods je al tot aan de lippen staat. en het leven van een mijt moet in eenzelfde ernstige ordening behouden en geleid worden als dat van een engel. wil Ik jouw woord horen en er helemaal rekening mee houden. zolang je woord niet uit je hart komt. met mij wat U wilt. Deze willen hun kinderen vaak met gespeelde ernst flink afschrikken. onwankelbare ernst. hetgeen leidt tot de eeuwige dood en dat allemaal volgens de strengste gerechtigheid! [7] Want de gerechtigheid is een beschikking van de macht! Wie de volledige macht bezit. Uw wil geschiede!' Ik zou me duizend dingen kunnen wensen. omdat U de enige Machtige bent. U bent almachtig. wil Mijn macht nu dat je je tegen middernacht voor eeuwig naar de noordelijke hoek van deze zaal begeeft. Wie zich daaraan stoot. vraag ik U toch dringend. Wanneer echter je hart één wordt met je mond. die de almacht zelf bent en ikzelf. wil hij mij echter tot de hel verdoemen. waar is de rechtschapene die een strijd met U zou kunnen doorstaan? Nog veel minder kan ik met U redetwisten. [15] Ik zeg je. moet je ook gehoorzamen! De macht van Mijn goddelijke wil is voor jou het heiligst. voor wie de engelen niet eens onberispelijk zijn. dat U me tenminste die wanhopig makende steekvlieg zoudt willen kwijtschelden! Want het zou toch iets verschrikkelijks zijn om eeuwig op dezelfde plaats door zo' n insect te worden gemarteld!' [11] Ik zeg: 'Dat weet Ik! Maar Mijn macht rechtvaardigt Me toch! Waarom wil je je nu dan niet dadelijk schikken naar Mijn almachtige wil?' [12] Dismas zegt: 'O Heer. 0 Heer. maar me volledig onderwerpen aan Uw almachtige wil. maar U bent ook oneindig goed! En daarom wend ik me nu tot Uw goedheid en smeek U om genade! Bespaar me deze steekvlieg!' [13] Ik zeg: 'Nu doe je een beroep op Mijn goedheid en genade. Ik ben als een steen van de grootste hardheid en zwaarte. de volslagen onmacht! Ik kan nu zeggen wat ik wil. hoe kan dan een machteloze zondaar ooit dromen van een of ander hem toekomend recht? Wat de macht doet is rechtvaardig. kunt uitleggen zoals U wilt en hem zijn zonden kunt vergeven ter verkrijging van het eeuwige leven of hem dit onthouden. Aan datgene wat jou aan Mij heilig voorkomt. Denk je dan dat Ik een wezen ben met wie men zonder meer komedie kan spelen? O. hoewel ik me moet voegen naar Uw macht.

Verwacht daarom van mij niets meer. Doe daarom nu maar wat je wild' 101)Dwaze trots van de verblinde Dismas. eeuwige leven te winnen en hen voor het aanschijn van de Heer te leiden. des te barser en ontoegankelijker Hij wordt. maar welke gevolgen dat voor jou zal hebben. zal ik zo'n kritiek op haar hebben. maar dat ook iedere door Mij geschapen geest eenzelfde vrije wil heeft en kan doen wat hij verkiest. als je zo'n taal uitslaat. af te komen. daar moet je je dan ook bij neerleggen en niet als een muiter tegen Mijn almachtige gerechtigheid in verzet komen. [6] De brave Max Olaf slaat met tranen in de ogen zijn handen ineen en zegt: 'O God. dierbare vriend. waar ik voor eeuwig door een steekvlieg moet worden gepijnigd? Ik zal er meteen naar toe gaan en de allerrechtvaardigste Heer Jezus kan dan één of duizend muskieten op me af sturen. maar niet genoeg kunnen verbazen! Zijn familieleden slaan het ene kruis na het andere en zijn ontzet over zijn verstoktheid. vol ergernis over de onbeschaamdheid van Dismas. hoe 147 . dat men zich van Hem moet verwijderen en op alle mogelijke manieren gaat proberen van dit ellendige leven. Ik zal je daarom ook niet met Mijn almacht dwingen om te doen wat Ik je eerder als een strenge rechter heb bevolen. heb ik ooit God gevraagd om me een leven te geven? Waar zijn dan die eeuwige contractuele voorwaarden. Het gevolg daarvan is. omdat mijn hele natuur daar niet naar was ingericht! En nu zou ik tot vermaak van de goddelijke ondeugd daarvoor eeuwig moeten worden gestraft. Scherp oordeel van zijn ware vrienden [1] Hier wendt Dismas zich tot Robert Blum en zegt: 'Beste. Wat een verschil is er echter tussen haar en mij: zij wordt behandeld als een engel en ik als een verdoemde. wiens zuiverste licht hen dan doorstraalt en hen waarachtig opwekt tot het eeuwige. kan ik niet verder met je praten! De Heer tegen wie je van leer trekt. Mijn dank daarvoor zal grenzeloos zijn! Gods rechtvaardigheid zoekt haars gelijke in tirannieke willekeur! Maar zolang ik nog in staat ben om vrij te denken. Hoe meer men zich voor Hem buigt en verdeemoedigt. Een mooi lot. [16] Je moet echter ook weten dat niet alleen Ik als God een vrije wil heb. maar danken zal ik de goddelijke tirannie nooit en te nimmer voor zulk een snertleven! [2] Ik ben zo onderdanig mogelijk naar de Heer toegekomen en meende dat Hij me zodoende toch betrekkelijk goed zou opnemen. de aartsvaders huiveren van deze afgrijselijke mens en Helena ontsteekt in toorn over dit monster. En hoe meer zij mij zal kwellen. zul je later dan wel zien. moet geen ogen in zijn hoofd hebben.hebt verklaard. in duivelsnaam. dat alleen maar zou moeten dienen tot vermaak van zo'n goddelijke steekvlieg! Wel zie ik in dat mijn onmacht nooit iets zal kunnen uitrichten tegen de goddelijke almacht. de Heer zal je wel geven wat je verdient!' [5] Hierop wendt Robert zich van Dismas af en gaat naar zijn vrienden toe. zoals ze hem noemt. vrije leven uit Hem en in Hem. en toch was zij evengoed een hoer als ik een hoerenloper was. evenals deze Lerchenfeldse. onder welke de Godheid mij tot een zelfstandig wezen vormde? [3] De Godheid heeft me geschapen zoals ik ben. De aanwezige apostelen kijken verbitterd en ernstig. omdat ik krachtens mijn natuur niet zo kon handelen. Maar wanneer een of andere door ons zwakke re geesten gewonnen ziel een pure duivel is. dat zij grote ogen zal opzetten. die zich. nu zijn God en duivel eender voor mij! De macht speelt met de onmacht als de kat met de muis! En precies zo handelt de Godheid met de mensen. waar men een God nooit om heeft gevraagd. Je kunt je er ook tegen verzetten en doen wat je zelf wilt. des te harder zal ik tegen haar schreeuwen! En nu die beroerde hoek in met mij. hebben we geen recht meer ons verder met hem in te laten. want bij zulk een getreiter heb ik lak aan zo'n vervloekt leven. Wie in zo'n handelwijze geen grillige willekeur van de Godheid ziet. Op die vervloekte aarde is men een slaaf van zijn vlees en hier een allermiserabelst monster! En men zou God nog moeten danken voor zo'n mooi leven? Wanneer. zodat ik des te eerder gelegenheid krijg om met alle kracht te vloeken!' [4] Robert zegt: 'Vriend. mens te zijn! Maar nu is me ook alles eender! Waar is die beroerde hoek. o God. en heeft me pas achteraf wetten gegeven die ik duidelijk niet kon nakomen. het is precies zoals ik al dacht! Met deze Jezus valt niet te praten en niets te beginnen. dat het voor Zijn humeur aangenaam was? Kort en goed. zal je wel antwoord geven! Wij geesten van Zijn genade hebben het recht om afgedwaalde zielen door de liefde en goddelijke wijsheid voor het ware.

Maar nu komt aan het licht wat voor een duivel van een schriftgeleerde hij was. ofschoon al die afdwalingen in Uw alles omvattende orde als volkomen onbeduidend kunnen worden beschouwd. zelfstandig en zichzelf bepalend volgens de in hem wonende inzichten van velerlei aard. bekwaamheden en neigingen is voorzien. ziet zeker ook de reden waarom zo menig mens maar al te gemakkelijk vaak juist datgene doet wat hij niet zou moeten doen en eigenlijk ook in wezen niet zou willen doen. zijn eigen nietigheid in te zien en dan zo'n taal te bezigen! O Jezus. want het lijkt me. God voor zich te hebben. liefdevolle. als ik maar een wat betere opvoeding zou hebben gehad. dat ik hem in kleine stukjes zou kunnen scheuren! Maar wees jij nu maar rustig. dat het willen. Als dit loeder niet in de hel komt. dan wordt de ergste duivel nog zalig! Je weet. hem zonder pardon naar buiten gooien en hem daar eens goed zouden aftuigen. beste Vader! Mij breekt het hart van verdriet. omdat Hij toch zo goed is. die van zoveel soorten kennis. al het willen en alle daden van al Uw schepselen zijn van oorsprong Uw werk en dus op zichzelf genomen goed. maar dit stuk vee zou ik in de hel kunnen zien braden zonder dat ik medelijden met hem zou krijgen.is het toch mogelijk dat een mens die toch in de Heilige Schrift heel goed thuis was. dat U door zo'n ellendige aardse worm zo schandelijk wordt miskend en beledigd. waarachtige. laat ik me zoiets geen twee keer zeggen! Want ik ben zo giftig op die vent. geheel van U gescheiden. mond en borst en zegt dan. ik denk dat de allergrootste duivel dat nog niet voor elkaar zou krijgen. die kennelijk niet te 148 . die ook steeds grotere ogen opzet: 'Nou zeg. Zo kan dan ook de mens. door pure zinnelijkheid zo'n brutale duivel kan worden! Wie had dat ooit kunnen denken? Nee. maar ik zou nu wel kunnen smelten van liefde voor onze lieve Heer Jezus. Ieder inzicht. Hij wendt zich oprecht tot de Heer om genade en erbarmen [1] Dismas. die door U wijselijk is bestemd voor het behoud van het oneindige geheel. en dat nog wel hier voor ons. een eigenaardige drang trekt hem echter als het ware aan de haren ernaar toe en laat hem niet eerder met rust dan wanneer hij deze heeft bevredigd! [3] Daar U dit alles. Maar natuurlijk alleen volgens de ordening. Uw begenadigde kinderen! 0 Heer. heilige. Ik zou op aarde niet zo'n grote zondares zijn geworden. zodat hij daar een halve eeuwigheid genoeg aan heeft?' [10] Frans zegt: 'Als onze lieve Heer daar niets op tegen heeft. Maar dat duivelse creatuur heeft een uitstekende opvoeding gehad en heeft steeds de Heilige Schrift en ook nog andere geestelijke boeken gelezen. Ik denk dat onze lieve Heer hem wel zal zeggen welk uur voor hem geslagen heeft!' [9] Daarop zegt een andere vriend van Frans: 'Zeg Frans. ja. O Heer. als wij beiden uit liefde tot de Heer die lummel eens beet zouden pakken. [2] Maar U als Heer en Schepper van alle mensen. ondanks Uw geopenbaarde heilige wil maar al te gemakkelijk heel wat handelingen verrichten die lijnrecht tegen Uw goddelijke orde ingaan en dus ook tot zonde worden. ik zie nu in dat U de enige. in de hel zullen ze je wel vertellen wat je waard bent! Om zo tegen onze lieve Heer te spreken. zult U ook mijn daden. wreekt U zich toch op deze ellendeling. die U hem wilt schenken. Vader Jezus. zodat zijn vrienden dachten dat hij na zijn dood rechtstreeks de hemel in zou varen. want hij vertrapt Uw zichtbare genade. zou het wat zijn. Ten overstaan van U alleen kunnen er dus ook geen zondaars of zonden bestaan! U hebt de mens echter zo geschapen. als hij volkomen van U gescheiden is. dat U hem oorspronkelijk hebt ingegeven. die nu hoort hoe er over hem wordt geoordeeld. richt zich op en zegt tegen Mij: 'Heer. voor eeuwig een vrij willen zou worden. Want een eeuwig volmaakte geest kan toch onmogelijk iets onvolmaakts en dus iets slechts hebben geschapen. nog steeds in het Weense dialect tot de eerder genoemde Frans. dat de lieve God al klaar staat om die spitsboevenziel rechtstreeks de hel in te sturen!' 102)Dismas staat versteld. dat heeft de wereld nog nooit gehoord!' [8] Frans zegt: 'Ja. uit de diepste grond eeuwig duidelijk moet zijn. met echte satansvoeten en waagt het hier om U voor Uw aangezicht te trotseren!' [7] De bewuste Marianne slaat zeven kruisen over haar voorhoofd. Daar heb je nu zijn ware aard! Wacht maar. heb je het gehoord?! O wat een duivels creatuur! Heeft ooit een menselijke ziel wel eens zoiets gehoord of gezien? Ik ben ook een grote zondares en weet heel goed dat ik niets anders dan de hel heb verdiend. waarachtige God en Schepper van alle dingen bent. ik ben verder een goeie kerel en wens geen hond iets kwaads toe.

de schuldeisers tevreden te stellen. dat ik tegenover hen. [10] De grootste schuld zal wel die aan mijn lieve vrouwen aan mijn vriend Max Olaf zijn! Die twee smeek ik na U dan ook het eerst om welwillende vergeving met de oprechte verzekering. Wat Mij betreft zijn je al je zonden kwijtgescholden. 0 Heer. de door mij begane zonden niet helemaal alleen aan mij als schuldenlast zult toeschrijven! Want als er ergens een hel is. is ook voor Mij bovenmate goed en aangenaam! Ja. zwaar en grof heb gezondigd. want er zijn maar weinig geesten van zijn soort. dan zal ik al mijn krachten daarvoor inzetten. die van de tafel van Uw vrienden vallen!' [7] Ik zeg: 'Beste Dismas. geeft U me hier de mogelijkheid om hun naar vermogen alles te vergoeden. aan wie je grote sommen verschuldigd bent! Hoe wil je die met hen vereffenen? Want kijk. als een zwakke schaduw van U. Schepper en Alvader. zwak en hulpeloos tegenover Uw onbegrensde macht staat. zal het zeker geen moeite kosten door Uw goedheid en erbarmen van al mijn schuld aan hen bevrijd te worden. het wilt. Een hemelse opdracht [1] Ik wend Mij daarop tot de nu weer blij uitziende Emma en de brave Max Olaf en zeg: 'Wel. er staat ook geschreven: 'Zolang gij niet de laatste penning van uw schuld aan uw broeders zult hebben voldaan. 0 Heer. of willen jullie hem alles vergeven en hem weer in jullie harten opnemen?' Beiden zeggen: 'O heilige. Wacht nu maar rustig afl. deze redenering bevalt Mij beter dan jouw vorige. tot onze grote vreugde. Uit zichzelf blijft de mens echter wat hij is: een zwakke schaduw slechts van de adem uit Uw mond! [4] Wees mij dan ook. 0 Heer. dan zullen we wel zien wat ze van je zullen verlangen. we hebben hem allang alles vergeven en zijn volkomen bereid om hem met alle liefde weer op te nemen en voor eeuwig te behouden. waarin je in je verblindheid met Mij wilde twisten. Jouw openlijke bekentenis heeft ook weer de reeds geopende poort van de hel vergrendeld. omdat alleen U alles in alles bent. dat ik niet heb. maar je ziet hier een groep rechtmatige schuldeisers staan. Ik zal voor jou een verzoenend woordje met je schuldeisers spreken. dat ik om mijn schuld te delgen van ganser harte alles wil doen wat zij maar in Uw heilige naam van me verlangen! U.verontschuldigen zeer grove overtredingen zijn tegen Uw ordening. dat ik hier in ieder opzicht zo naakt en arm ben als misschien geen tweede in de hele oneindigheid. Als het hier enkel en alleen van mij zou afhangen uit mijn vermogen. dat deze geest is teruggewonnen. die slechts van U alleen volledige kracht kan krijgen. Over de sterke paulinische geest van Dismas. moge hun en mijn hart genadig sterken. [9] Alles wat ik nu vanuit mezelf kan doen is. Maar ik voel daarover nu werkelijk diep berouwen vraag U in alle nederigheid om een misschien toch nog mogelijke vergeving! [6] Ik weet uit Uw woorden. die U eens tot Uw leerlingen sprak: 'Bij God zijn alle dingen mogelijk!' En zo zou het misschien voor U mogelijk zijn mij mijn misstappen te vergeven en me dan genadig toe te staan. zijn ze werkelijk te beklagen. U weet. Hij heeft een Paulinische geest 149 . dat ik hun in Uw tegenwoordigheid om vergeving vraag en oprecht beken. helemaal!' [2] Ik zeg: 'Goed. ter volbrenging van al datgene wat U billijk en rechrvaardiglijkt!' [11] Ik zeg: 'Goed dan. 0 Heer. zult gij het hemelrijk niet binnengaan!' Hoe denk je dat deze zaak geslecht zal kunnen worden? [8] Dismas zegt: '0 Heer. zal die er zeker ook een behoorlijk aandeel in hebben! [5] Zo beken ik ook dat ik boosaardig voor Uw aangezicht heb gesproken. Maar ik waag het in mijn hart te denken: wanneer U. goedheid en macht. wanneer dat tenminste niet indruist tegen Uw heilige wil!' [3] Ik zeg: 'Wat voor jullie goed en aangenaam is in Mijn naam. hebben jullie de woorden van je schuldenaar vernomen?' Beiden zeggen: 'O Heer. mij spaarzaam te voeden met de broodkruimels. beste Vader.' 103)Emma en Olaf vergeven hun schuldenaar Dismas. Vader. is en zal eeuwig een van zichzelf uit zwak mens blijven. Maar ik verwacht ook van Uw onbegrensde wijsheid. Ik zeg jullie dat Ik zeer verheugd ben. was. tot grote ergernis van al Uw hier aanwezige lieve vrienden. toch niet willen veroordelen met die grenzeloze scherpte. want dan zouden ze nimmer enige vergoeding kunnen verwachten. net als tegenover U. wat gaan jullie nu doen? Willen jullie hem oordelen. Denk echter genadig in Uw heilige Vaderhart: de zondaar die nu afgemat. genadig en barmhartig! Ik beken hardop dat ik voor U helaas een grove zondaar ben. dat U. alsof een tweede god voor U zou hebben gezondigd.

niet volbrengen. zul je juist door deze zelfverdeemoediging ook tot grote en werkelijke eer komen! Daar bij Mij echter iedere eer enkel van een edele. want ieder welslagen ligt in Mijn hand. geef ook mij een gelegenheid om iets in Uw heilige naam te doen!' [6] Ik zeg: 'Beste broeder. want wie bij Mij de eerste wil zijn. [9] Iedere volmaakte geest heeft echter wel een grote eigen kracht. Hun laaghartige handel en wandel is jou bekend en hun beweegreden niet minder. Nu is het echter ter voltooiing van broeder Dismas nodig dat hij Mij een ware liefdesdienst bewijst. Luister dus: je hebt daar op de achtergrond aan de noordzijde van deze zaal een gezelschap van je vroegere vrienden achtergelaten. Hun aantal bedraagt precies dertig personen. juist om hun daardoor te tonen dat in de hele oneindigheid geen geest uit zichzelf in staat is iets te bewerkstelligen. omdat hij daardoor slechts een arbeider voor zijn eigen huis is. anders zal het je veel moeite kosten.' [7] Daarmee is Max Olaf volkomen gerustgesteld. [11] Dismas zegt: 'O Heer. en nog wel voor al degenen. zal bij Mij naar de volste waarheid de eerste zijn. zul jij nu ook een goede en prijzenswaardige opdracht uit te voeren krijgen. en hij jullie beloning worden!' [5] Max Olaf zegt: 'O Heer. en daarom vertrouw ik er ook vast op dat dit werk mij met Uw hulp zal lukken. omdat hij eerst voor Mij nog een flink karwei moet verrichten. ook al werken zij daaraan in Mijn opdracht. moet hij steeds met Mij werken. Heb ik echter geen succes. dat ik doorgaans te weinig vereend met U heb willen handelen. want bij Mij telt alleen de goede wil. omdat je je nu in je hart helemaal volgens Mijn ordening hebt veranderd en je eindelijk eens volkomen voor Mij verdeemoedigd hebt. Maar dan vraag ik U dringend mij daarvoor geen eer te betuigen! Laat het echter wel toe. wordt hem door Mij niet als verdienste aangerekend. Bij dat met Mij vereende werken is hij dan ook van het welslagen verzekerd. ben ik dan helemaal niet voor iets te gebruiken? 0. en dus zal Ik hem nu alleen op een goede visvangst uitsturen. [12] Ik zeg: 'Wel. Wanneer hij echter Mijn kracht in zijn werken opneemt. op liefde berustende bedoeling en tenslotte een tot dit doel naar beste weten begonnen taak! [8] Of het doel al dan niet volledig wordt bereikt. Gelukt je dat. het zal jou echter niet worden aangerekend of het je wel of niet gelukt. moet handelen om zich voor Mij verdienstelijk te maken! [10] Ik zal je nu bekend maken met de taak die je toevertrouwd wordt. dat ik U met de gewonnen schare uit alle kracht zal loven en prijzen. In dat laatste geval zal ik toch zeker wel onwaardig worden geacht voor een eregewaad! 0 Heer. ten eerste heb je Mij al een grote dienst bewezen en ten tweede zul je nog vlug genoeg gelegenheid krijgen om Mij heel belangrijke diensten te verlenen. zal de laatste zijn. laat staan dat ik voor een eventueel succes nog met een speciaal erekleed zou worden getooid! Want zal mij deze mooie opdracht gelukken. maar wat hij doet uit eigen kracht. Zal hij dit werk tot een goed einde brengen. maar wie zijn leven ontvlucht en haat omwille 150 .en behoort tot Mijn werktuigen tegen alle machteloze vijanden van Mijn hemelen! Zo hardnekkig als hij Mij eerst weerstreefde. dan zal dat een teken zijn. dat is al een goed begin. de opdracht alleen al is te eervol voor mij. en zo werkend wordt hem dat als goed aangerekend. werkt hij in Mijn huis en deze arbeid wordt hem als echte verdienste aangerekend. ik zal met Uw genade zeker doen wat ik maar kan. Ik draag hen nu aan jou over en geef je ook de volledige macht om te doen wat je wilt. waar Ikzelf dan de verdere weg voor hen zal bepalen. goede daad afhangt. zal het verliezen. Pak het werk echter vooral op de goede manier aan. Mijn geliefde Dismas. want aan een zondaar zoals ik komt toch eeuwig geen onderscheiding toe. 0 Heer. Wie echter de laatste wil zijn en al zijn broeders eert. een redelijke. probeer hen voor je te winnen en breng allen hier. terwijl hij werkt. Deze zijn allemaal op aarde nog aanmerkelijk slechter geweest dan jij. [4] Ik kan hem echter nog niet meteen aan jullie teruggeven. Ik laat het zelfs vaak toe dat de bedrijvigste heldengeesten menige taak. is voor jou niet van belang. zo standvastig zal hij van nu af aan in Mijn dienst staan. bemint en bevoorrecht. waarmee hij veel tot stand kan brengen. Ga nu zo door Mij toegerust naar hen toe. die kort geleden nog een doorn waren in het oog van je meegebrachte hoogmoed. dan zullen jullie zijn. in Mijn eeuwige rijk van het ware leven. dan zal dat geheel en al Uw werk zijn. Daaruit kun je opmaken hoe men hier. waarvan er tien vrouwen en de andere twintig mannen zijn. Ik wend Mij daarop tot Dismas en zeg tegen hem: 'Beste Dismas. dan zul je meteen met een erekleed getooid worden. Wie het leven op eigen kracht probeert vast te houden. Van het welslagen zal heel veel afhangen.

waarin we al datgene gewaar worden wat ons de grote Meester Jezus op aarde heeft verkondigd. welke voordelen heeft ze jullie verschaft? Kijk eens naar jezelf en kijk eens naar die vrienden Gods daar. en wel omdat Hij de enige en eerste was die de mensen naar hun ware bestemming leidde. zo zijn jullie ook hier. dit lichaam dat we hier hebben. is geen vleselijk. zodat het God en mij mogelijk wordt jullie allen oprecht te helpen. jullie allen niet hetzelfde toewensen? Waarom wenden jullie dan boos je ogen van mij af en minachten jullie mij bovendien? Lees uit mijn ogen of ik het onredelijk met jullie meen! Vinden jullie kwade trouw in mij. zeg eens. ondanks al zijn moeite. wanneer God zelf jullie gelukzalig wil maken? Open toch eens je ogen en maak in je harten ruimte voor mijn woorden. maar nu hebben ze een dwaas van je gemaakt! Wie heeft er op de domme aarde meer gerekend. Allerlei soorten verweer van de geestelijk tragen. spreekt het gezelschap nu als volgt toe: 'Vrienden. schrandere kapitein Dismas!' [6] Dismas zegt daarop: 'Vriend. en jij af en toe ook. Dismas echter. wie is het dan? 151 . samen met mij. zal het verkrijgen in alle overvloed. Ga dan nu daarheen. maar wie jullie wist te vleien. en begeeft zich vlug naar het bovengenoemde gezelschap. ontvangen jullie mij koeler dan de koudste poolnacht de dageraad! [2] O. Omdat ik echter de Heer zij geloofd de leegheid van onze toestand inziend. zoals jullie op aarde waren. maar een zuiver etherisch-geestelijk lichaam. wat willen jullie dan van jezelf maken?Wat heeft jullie domheid je tot nu toe opgeleverd.van Mijn waarachtige leven. alles voor ons bevestigd zien door het voortbestaan na de lichamelijke dood. 104)Dismas en zijn vroegere vrienden. werd door jullie warm begroet als jullie beste vriend. over de eigenlijke essentie van het universum nooit iets te weten kan komen. ja Hem zelfs als aan ons gelijkwaardig vermenselijken? [5] Kijk eens broedertje tot waar jij bent afgegleden! Hoe zou je zelfs maar in een droom op het idee kunnen komen om ons hier deze. Zolang ik jammer genoeg met jullie op één lijn zat. als jullie oude vriend. dat het precies zó is als Hij het door woord en daad heeft geleerd! Als Hij het niet is. dan zullen we er toch hopelijk niet aan twijfelen dat die levensleraar. die op aarde als een zon de stervelingen voor het eerst de ogen opende en hun hun ware thuis en hun ware Vader leerde kennen. en omdat wij nu als geesten de levendige overtuiging hebben. wat zijn we daardoor uiteindelijk te weten gekomen? Niets anders dan dat de mens. respecteerden jullie mij en was ik jullie vriendschap waard. neem me dan op en laat je door mij naar de ware gelukzaligheid leiden!' [3] Een van de dertig zegt: 'Vriend. mij van jullie afkeerde en me daarheen wendde waar eeuwige waarheid en trouw heersten en zo de weg betrad van licht en leven. om vervolgens naar jullie terug te komen om jullie allemaal op deze weg te brengen. toch wat meer moet zijn dan alle mensen bij elkaar. verder heel achtenswaardige mensengeest Jezus als de grote Godheid te willen opdissen? Kom en word weer de oude. door de herinnering aan ons aardse leven en door het inzicht dat we dezelfden zijn die we in ons aardse leven waren. [4] Ten opzichte van het oneindige universum van God zijn wij mensen nog veel minder dan een luis ten opzichte van de grootheid en de kracht van een mens. waar je volgens Mijn opdracht naar toe moet gaan!' [13] Dismas buigt nu diep voor Mij en al Mijn andere vrienden. Hongerkuur voor stijfkoppige ongelovigen [1] Na enkele ogenblikken komt hij bij het gezelschap aan en wordt er zeer koel ontvangen. maar daarentegen jullie ergste vijanden. En wij allermiserabelste infusiediertjes van de scheppingsdruppel aarde willen God begrijpen. die listig genoeg waren om jullie zand in de ogen te strooien en jullie daardoor te verblinden. vervloek me dan in Gods naam! Ontdekken jullie echter in mij een redelijke vriend. gelezen en onderzoek verricht dan ik. je was vroeger een verstandig mens. zoals een vos de kippen. die dit wel merkt. Jullie vonden je ware vrienden lastig. Als we hier echter in de hoogste mate. Wie ooit met de waarheid naar jullie toekwam werd door jullie als vijand de deur gewezen. des te aangenamer. jullie grote dwazen. Hoe gelukkig zien zij er uit en hoe ontzettend ongelukkig jullie! Kunnen jullie nu ook na enig nadenken nog serieus van plan zijn alleen ter wille van jullie dwaasheid voor eeuwig in deze miserabele toestand te volharden? Om welke beweegredenen willen jullie jezelf dan verdoemen. Wat doet het mij nu goed dat de Heer mij uit mijn ellende heeft gered! Zou ik.

een flinke honger. [10] Jullie weten toch dat juist ik diegene was en nog ben. ware God is? Niemand van jullie heeft me hier zien eten noch drinken. omdat jullie op aarde toch allemaal geloviger waren dan ik!' [11] De woordvoerder van zoëven zegt: 'Vriend. de oneindig wijze. voor mij verklaarbaar. die mij het leven gaf dat ik liefhad. is er op hetzelfde moment en alles gebeurt volgens Zijn woorden. vragen niet veel naar God en Zijn rijk. de honger heeft me daartoe gebracht. Wacht nog maar even en een eigenaardige honger zal jullie deel worden. Ik verweerde me zeker zo lang als het maar mogelijk was. kan men er dan nog aan twijfelen of _zulk een wezen. Wanneer dus ik. genees hem dan eerst van zijn kwaal. ja.[7] Bovendien verricht Hij daden enkel door Zijn wil! Wat Hij wil. zoals geen ander. nam ik zonder te twijfelen alles aan wat mij de overduidelijke openbaring over Jezus liet weten en nu nog steeds duidelijker laat begrijpen. maar zelfs van de stomme natuur verlangt. dienstvaardigheid en aanbidding te verlangen wat volgens mijn beoordeling zoveel wil zeggen als: de hele geschapen natuurwereld heeft zich aan Zijn almachtige Godswil in alles volledig te onderwerpen. dan zal hij ook zeker 152 . en hoe goed het zou zijn om eeuwig slechts van Zijn wijsheid afhankelijk te zijn! [8] Wanneer jullie dit alles samenvatten en Jezus in dat licht nauwkeuriger in jullie harten beschouwen. die wel het allerminst ooit iets lichtgelovig heeft aangenomen. Diegenen echter. gepreekt wordt over moraal en deugd. wat Hij over zichzelf aan ons heeft geopenbaard! Want men kan toch onmogelijk aannemen dat een overigens niet te evenaren wijze leraar naast zijn onbegrensde wijsheid ook nog de allerverwaandste portie domheid zou bezitten om zichzelf aan Zijn leerlingen voor te stellen als de God van eeuwigheid. dan zal hij er geen aandacht aan schenken. doet Hij dat alleen maar om de mensen te tonen dat alle menselijke wijsheid voor Hem. zoiets echter met alle Goddelijke ernst niet alleen van de mensen. noch subjectieve behoeften. dat wil zeggen noch objectieve. Onze raad heeft Hij niet nodig. die door een zekere lethargie in zijn hele wezen bevangen is en daarbij door slaap wordt overmand zodat hij nauwelijks meer bij bewustzijn is. dan zou ik toch denken dat zoiets ook bij jullie des te gemakkelijker kan gebeuren. de honger heeft je daartoe gedreven. En wanneer Hij zich door de mensen iets laat aanraden. die hun te eten geeft. weinig nut heeft. maar dat mij zonder Hem ook een onoplosbaar raadsel was! Deze honger en dorst naar de grote openbaring van dit heilige raadsel is nu heus voor eeuwig verzadigd en de sfinx is overwonnen. Maar toen ik door een zeer harde beproeving tot het juiste inzicht kwam. en zich als zodanig te laten prijzen en van satan gehoorzaamheid. Jezus nu als God erken. Hij zal jullie dan zelf tonen dat Hij degene is. En jullie zeggen dat ik dit vanwege de honger zou hebben gedaan? Nu zie ik duidelijk dat jullie allemaal echt helemaal dol zijn! Ja. zullen ook wij liever die tovenaar voor God houden dan verhongeren!' [12] Dismas zegt: 'O jullie domme poliepen van het meest stinkende slijk! Hoezo heeft de honger mij gedwongen om aan te nemen dat Jezus de enige. Verheffen jullie je allen tot dit geloof! Ik zal jullie naar Hem toe leiden. maar het was geen honger van de maag. de hardnekkigste onder jullie. ook niet die heilige honger van het hart!' Dan is jullie ongeneeslijke situatie. voor wiens naam alle machten der hemelen en werelden diep moeten buigen. evenals de oorzaak ervan. namelijk dat alleen Hij het allerhoogste Godwezen is. maar ook datgene moet zijn. Wanneer bijvoorbeeld tegen iemand. maar een honger in het hart naar Hem. wel iedere twijfel moet wegnemen en jullie van de zuiverste waarheid moet doordringen. dat bij Jezus duidelijk zichtbaar wordt. maar mijn maag is nog volkomen leeg! [13] Jullie zeggen echter: 'We hebben geen honger. wat je hem wilt geven. We zullen dan wel zien hoe die jullie zal bevallen!' [14] De woordvoerder van het gezelschap zegt: 'Ja. maar wij hebben nog niet zo'n honger! Wanneer de honger ons echter zal dwingen. of slechts een mens zoals wij? Ik denk dat het nu gesprokene. vriend. dan zal verder al het andere wel voor elkaar komen! Voor de hongerigen is immers diegene een god. ook al heeft het vergeleken bij ons mensen dezelfde gestalte. want zijn zinnen zijn traag en zijn geest slaapt! [15] Wil je echter met zo iemand iets bereiken. wel God zou zijn. onbereikbare wijsheid. dan ligt het toch voor de hand dat Hij niet alleen een heel wijze leraar is. wil ze niet door de macht en kracht van Zijn woord worden geoordeeld! [9] Wanneer een wezen dat vervuld is van de hoogste. Wek in zijn ziel een levendige behoefte aan datgene. die geen honger hebben.

[24] Dismas zegt: 'Beste vrienden. waar jullie voor eeuwig volledige verzadiging kunnen vinden. [17] Precies zo staat het er met ons ook voor. uitgekookte oplichter. dan zal wel blijken hoe wij ons ten opzichte van Jezus zullen gedragen. dan hebben jullie het aan jezelf te wijten. ga er dan heen en doe wat ik jullie heb aangeraden! Dan zullen jullie ook zeker alle verzadiging ontvangen van Hem. wanneer wij echter geen behoefte aan Hem hebben. dan hebben jullie het recht om met mij te doen wat jullie maar willen. als de Schepper in de anders vaak zo trage natuur van de mens niet zo' n sterke drift of honger naar de geslachtsdaad zou hebben gelegd?! Wat zou de vrouw voor de man betekenen. wanneer de man door de Schepper geen genegenheid voor de vrouw zou zijn ingegeven? [16] Hieruit kun je gemakkelijk opmaken. berust hierop. Daar aan de tafel echter zit Hij. pak hem maar! Die zal wel wat te eten en te drinken hebben. zou de voortplanting van het menselijk geslacht wel plaatsvinden. dan zullen deze half doden wel meer en meer in het leven beginnen over te gaan. ik smeek jullie omwille van je eigen heil. Zouden jullie daar niet verzadigd worden. dat bij de mens alom een sterke behoefte aanwezig moet zijn. Zou ik zelf iets hebben ter verzadiging. dat hij door zijn willen in Mijn naam een geweldige honger in hun magen moet leggen. en scheer je anders maar weg met je onaangename domheden! Wat ons betreft mag jouw Jezus wel tien keer het hoogste Godwezen zijn. waarom ben je dan nu niet in staat ons allen de beide plagen weer af te nemen? Kun je het ene. die eens in een woestijn zeker vijfduizend mensen met enkele broden zou hebben verzadigd! Misschien is er voor ons ook nog een kleinigheid overgebleven. dat ik niet heb. [22] Dismas echter zegt: 'Vrienden. opdat ze dan naar Hem 153 . hoe zouden we ons dan kunnen interesseren voor jouw levensleer en voor jouw enige levensmeester Jezus? Bezorg ons maar eens een flinke honger. Zeg eens. Laten we Dismas dus maar aanpakken! [21] Daarop beginnen ze er allemaal bij Dismas op aan te dringen hun spijs en drank te geven. Als we echter helemaal geen vrienden van het leven zijn. dan moet je ook het andere kunnen. misschien wel beter dan jij!' [18] Deze woorden doen Dismas versteld staan en hij weet niet meer wat te doen. hebben we helemaal geen behoefte. maar in opdracht van jouw God Jezus. dat jullie niet verzadigd worden!' [25] De hongerigen en dorstigen zeggen: 'Hebben wij je dan gevraagd om naar ons toe te komen? Je kwam niet in onze opdracht naar ons toe. wat hebben we dan aan jouw Meester Jezus? Verschaf ons dan meer leven en maak dat wij Hem nodig hebben. zeggen tot Dismas: '0 jij. jullie verlangen iets van mij. ik krijg nu zelf honger als een os die gevast heeft voor de slachting en heb zelf niets waarmee ik mijn honger zou kunnen stillen! Wat zou ik jullie dan kunnen geven? Daar voor jullie staat Dismas. Neem ons daarom allemaal meteen die kwellende honger en brandende dorst af. want hij is nu toch een intieme vriend van die leraar Jezus geworden. [19] Dismas doet dat.begerig aannemen wat je hem aanbiedt. en het gezelschap wordt al spoedig levendiger. Enkelen beginnen hun maagstreek te betasten en zeggen tot de spreker: 'Vriend. Ik leg hem echter in zijn hart. die de hele oneindigheid voedt en in stand houdt. maar eerder niet! Laten jullie dat achterwege. windt je niet op! Dat ik jullie op je eigen verzoek honger en dorst kon geven. dan zou ik ook dat met anderen kunnen delen. die ter verzadiging alles in overvloed bezit! Ga naar Hem toe. dan zullen jullie zeker ook verzadigd worden!' [23] De vrienden. als je ons naar eigen zeggen honger en dorst hebt kunnen geven. verdeemoedig je voor Hem en vul jullie harten met liefde voor Hem. Ikzelf heb echter honger als een wolf en kan de grote overvloed ervan daarom gemakkelijk met anderen delen. wil hij zich actief voor iets interesseren. Als Hij je de macht heeft gegeven om ons met honger en dorst te treffen. wanneer wij hier vrijwel zonder gevoel als stenen bij elkaar hokken. maar zonder deze voorbereiding zul je bij deze patiënt nauwelijks iets bereiken. die nu steeds meer honger en dorst krijgen. Aan al datgene wat je ons nu hebt uiteengezet. Wanneer ik jullie echter aangeef. We lijken wel halfdood en hebben geen plezier in dit slaperige hondenleven. dat niemand in staat is zijn broeder iets te geven wat hij zelf niet heeft. waarom dan ook niet de macht om ons te verzadigen?' [26] Dismas zegt: 'Beste vrienden. beken tegenover Hem jullie gebreken. zorg dat we wat te eten krijgen. kijk anders maar uit wat je te wachten staat'. anders eten we jou met huid en haar op!' [20] De woordvoerder zegt: 'Dwazen. wie van ons heeft dan de macht om God te dwingen? Hij alleen is almachtig en kan doen wat Hij wil! Hij laat echter gewoonlijk eerst door allerlei apostelen de mensen bitterheid bezorgen.

die tot nu toe volkomen eender is als de onze. Daarom dus op naar Hem!' [27] De hongerigen en dorstigen zeggen: 'Als alles wat van Hem komt. bereik je bij ons niets. Willen jullie erheen gaan. laat Hij zulke ingebeelde goden net zo vaak hun hoofd stoten. De mensen moeten daardoor tot het inzicht komen. dat iedere mensenhulp nutteloos is. ruw. Daarom meen ik van jullie te mogen verwachten dat je wat hoffelijker tegen me spreekt. een domoor. tot dat zij tot het inzicht komen dat ze toch geen goden. dan staat de levensweg voor jullie open!' [33] Bij deze woorden van Dismas staat het gezelschap versteld. Ik sleep jullie toch niet aan je haren naar de Heer. maar de Heer heeft hem jullie doen toekomen door mijn woord. dan zullen we jou wat meer geloof schenken dan ons nu mogelijk is. als je het toch weet? Jullie noemen mij. Ook al is mijn maag nog leeg. en niet ik. Willen jullie beestmensen blijven. ruw en grof tegenover jullie heb gedragen. onbeschoft en grof hoeven jullie daarom nog niet te zijn. want we kunnen wel een halve eeuwigheid heen en weer blijven praten en overleggen. willen jullie absoluut niet. Het is veel beter je hart te verzadigen dan honderd magen. Zolang je echter zelf met een gezicht dat ontevredenheid en behoeftigheid uitstraalt naar ons toe komt. ga dan. dat ik in korte tijd zelf heb ervaren. We zouden werkelijk moeten doen wat hij van ons wil. die van de eigenlijke God niets meer willen horen. Ik heb jullie echter meteen getoond waar en hoe jullie je honger en dorst kunnen stillen! Waarom doen jullie het niet. Uit onszelf worden we dan pas slecht. daaraan heb ik geen schuld. Jullie hebben deze honger gewenst om weer wat op te leven. maar zonder Hem slechts zwakke en domme mensen zijn. toch is mijn hart verzadigd met liefde voor God de Heer. dan zullen we jou ook naar elders volgen. [34] De hoofdwoordvoerder uit hun midden komt naar voren en zegt. met je momentele wijsheid valt met de beste wil niets aan te vangen. Omdat dat echter niet Gods wil kan zijn. Dismas. kan ook alleen het goede geven. als we ons met onze vrije wil van Hem afwenden en vergeefse moeite doen ons te gedragen alsof we zelf vrije goden zouden zijn. die zelf waarachtig is en bovenmate goed. Evenmin kan iemand van jullie mij verwijten dat ik me onaardig.toe komen en van Hem het zoete mogen ontvangen. Bedenk eens hoe dom je nu bent! Je beveelt anderen iets aan wat je zelf nog nooit hebt gehad! Je vader moet wel van varkensvlees hebben gehouden. want als ik zelf slecht ben. en weet niet wat het nu moet doen. [35] Wat belet ons dan om ook naar die 154 . blijf dat dan maar! Willen jullie echter naar de Heer toe gaan. hoe zou ik jullie dan iets goeds kunnen geven?! Hij echter. dat heeft slechts de dood van het hart tot gevolg. want in jouw toestand. ben jij ook naar Hem toegegaan. Ik zeg jullie echter dat deze gang buitengewoon nuttig voor mij is geweest. Doe nu maar wat je wilt! Ik zal verder niet meer de dwaas voor jullie spelen. dan zullen jullie ook niet worden gedwongen. niet levendig kunnen overtuigen. dan zullen jullie zeker waarlijk geholpen worden!' [29] Het nu al van honger en dorst vertwijfelde gezelschap zegt: 'Maar we weten helemaal niet wat je bedoelt met je 'zeker-geholpen-worden'! Domme sukkel. Ik moet eerlijk bekennen. Verwacht daarom van mij ook niets goeds. omdat ik Blum volgde. dat hij in jouw persoon zo'n oerdomme zoon heeft gekregen!' [32] Dismas zegt: 'Vrienden. dan moeten jullie toch toegeven dat ik het met jullie allen zeker goed heb bedoeld. ik heb nu veel nagedacht over de missie van Dismas en over zijn aan ons gerichte woorden. toen Blum je daartoe uitnodigde? Ben jij daardoor soms geholpen? Wat heb je dan nu meer dan je voorheen had? Of ben je nu soms verzadigder dan je vroeger was? Net als bij ons allen is de honger ook van jouw gezicht af te lezen! En dat noem jij beter worden? [30] O jij oerdomme apostel! Ga toch weg en laat je niet uitlachen! Kom eerst maar eens zelf met een tevredener gezicht naar ons toe. toch zullen we moeilijk tot iets beters kunnen komen dan de goede broeder Dismas ons heeft aangeraden. als allen hem vragen om te spreken: 'Vrienden en zusters. goed is. Een hongerig hart kan niet door het vullen van de maag bevredigd worden. Breng ons liever wat te drinken en te eten. dat ik vind dat hij tenslotte toch gelijk heeft. Dat jullie nu zo' n sterke honger en dorst voelen. en zeggen dat deze gang mij niet zou hebben gebaat. maar jullie zelf. dat wil zeggen verzorgd en van alles voorzien! [31] Stap dus maar weer rustig op. heb ik jullie van datgene. Bedenken jullie dat wel en ga naar Hem toe. waarom zijn jij en wij dan slecht? We zijn toch allen van Hem uitgegaan!' [28] Dismas zegt: 'Wij zijn niet van Hem uit slecht. zal geen mensengeest geloven dat je zalig bent.

want dat kost ons geen bijzondere moeite. kan slechts winst voor ons zijn. Laten we dus toch maar naar de Heer van dit huis gaan. tot stand heeft gebracht. poëzie en schilderkunst: zij allen waren leerlingen van hun hart en van hun gemoed! Hun werken staan daar onbereikbaar voor de blinde ogen van de pure verstandsmensen.man toe te gaan. dus iets uit inspiratie. zoals wij. die heeft ook nooit iets te verliezen. komt hij gewoonlijk op glad ijs terecht. zullen we nooit verdwalen. het geval. waarvan Dismas. dan hebben we werkelijk niets verloren. We zullen daardoor zeker spoedig een beter doel bereiken dan tot nu toe het geval was. maar een hoogdravende redevoering heeft nooit hetzelfde effect als een nuchtere en verstandige'. te verklaren. terwijl de geringste werken van het han van oneindig grote waarde zijn voor alles wat ademt en leeft. zoals muziek. laten we het dan maar eens proberen!' 105)Over de werken van het verstand en van het hart. is toch zonder meer onze aanvoerder. maar als we volgens ons eigen verstand handelen. het zal dan wel duidelijk worden welke vangst we hebben gedaan.' [39] Alle anderen zeggen: 'Goed dan. want in deze. Wat hebben ze ons echter opgeleverd? Nemen we daarentegen al de werkelijk grote werken van de mensen op aarde. wel. iets creatiefs. zegt een ander uit het gezelschap. Want wie. [37] 'Alles goed en wel'. ja. dan verliezen we ook niets. waarvan de meester zelf bij het scheppen beslist nooit heeft gedroomd. komt hij op een groen land. [5] Na deze noodzakelijke voorbeschouwing kunnen we ons nu getroost 155 . er zullen toch zeker geen koppen rollen. of zo' n achteraf theoretiserend verstandsmens ooit iets geniaals. als de best geklede. gaan voorop en zo zal het volgens mijn mening wel gaan. wanneer het slechts van ons afhangt om naar Hem toe te gaan en Hem door onze hartelijkheid te winnen? Zo niet. niet bepaald voor een bruiloft geschikte kleding zouden we in Zijn nabijheid een verdraaid slechte indruk maken!' [38] De eerste spreker zegt: 'Vriend. Alles wat we daardoor echter bereiken. helemaal niets heeft. evenals alle anderen die nu reeds gelukkig zijn. als we Hem tot onze vriend maken. dat kunnen we spelenderwijs doen. Na jouw verstandige woorden is het ook gemakkelijker om iets te ondernemen dan na die hoogdravende woorden van Dismas! We willen weliswaar niet beweren dat Dismas dom zou hebben gesproken. We hebben nu de ingeving van ons hart gevolgd en ik ben er vast van overtuigd dat het weldra beter met ons zal gaan! [2] Bedenk toch eens wat ons eigen verstand ons zoal heeft ingegeven en wat een chaos aan wetten het tot stand heeft gebracht. alleen maar te winnen. niemand kan gedwongen worden tot iets dat boven zijn macht ligt! De dames moeten dan maar achter ons aan lopen en zij. Goed zo! Wanneer we handelen zoals de Heer het wil. [3] De vraag is. Als de mens zijn nuchtere verstand volgt. dat wil zeggen tot levende hoop! En dat is nu ook met jullie. evenals met mijzelf. En wij mannen zijn er ook niet veel beter aan toe. waarop het een hele toer is om zich staande te houden. ondanks ons starre ongeloof. verklaren dat Hij de Godheid zelf is? Mijn mening luidt dus: is die Jezus werkelijk God zelf. Alleen wanneer de mens de ingeving van zijn hart volgt. Dismas brengt de kleingelovigen naar de Heer [1] Dismas zegt: 'Nu hebben jullie uiteindelijk voor de levensweg gekozen. wanneer we met Christus hebben gesproken. [4] Om deze maar al te ware reden willen we het verstand met al zijn produkten dan ook voor eeuwig vaarwel zeggen en ons alleen houden aan de wegen en werken van ons hart. die nog enigszins behoorlijk gekleed zijn. bijvoorbeeld die van de grote meesters in de schone kunsten. 'als we maar wat beter gekleed zouden zijn! Vooral onze tien dames zien er erbarmelijk uit! Niets dan lompen en vodden van de smerigste soort hangen wanordelijk om hun uiterst onaantrekkelijk ogende lichamen. Zou Hij niet zijn wat Dismas en de andere gelukkigen van Hem beweren. Hoe denken jullie over deze zaak?' [36] Alle anderen zeggen: 'Ja. waarom zouden wij het dan slecht hebben. dan zou ons verzet tegen Hem meer dan gewaagd zijn. Dismas. die dan moeite doen de grote ongeëvenaarde werken van een vrij hart aan de hand van honderden regels en wetten. Als de anderen het immers goed hebben aan Zijn zijde. zijn we op de verkeerde weg. Daarom denk ik dat we eerst moeten proberen om aan wat betere kleding te komen en dan pas naar Hem toe moeten gaan. Zijn de werken van zulke fabrikanten niet altijd droog en stijf? In al het werk van het pure verstand ligt immers de vloek.

die belast en beladen zijn. dan zo behandelen.' [8] Hier geef ik Robert een teken om wijn en brood te brengen. die. buigt vervolgens en gaat naar zijn plaats. Neem ze van ons af naar Uw barmhartigheid. Zo geschiede!' 106)Woordvoerder Bruno. toch snakken naar Uw heilige Vaderhart. is het eigenlijke Rijk Gods. maar omdat U. zalig gemaakt door Uw genade. die allemaal slecht zijn. ook Magdalena niet en U nam intrek in het huis van Zacheüs. arme zondaar. O. wat kan er voor U nu groot of klein zijn. maar in de Schrift staat geschreven dat hoeren en echtbrekers het Rijk Gods niet zullen binnengaan! Jullie zijn over het algemeen grove hoerenlopers en echtbrekers en daarbij vol zelfzucht geweest. Bruno kijkt verbaasd naar Robert. Bruno's deemoed roept de genade van de Heer af [1] De woordvoerder van de dertig treedt naar voren. U alleen bent de sterkte der zwakken. 107)Hemelse genademaaltijd. o Heer! Weliswaar kunnen we U daarvoor niets anders aanbieden dan hoogstens dertig met allerlei zonden behepte harten. [3] Wilt U ons. ook de nodige versterking voor hart en maag zullen krijgen. door Uw genade en Uw hulp alleen is mij. sta toe dat een zondaar voor U zijn mond mag openen.naar de Heer begeven waar we. De ware liefde zoekt enkel het hart. die alleen alles in alles bent. en Ik zal U allen verkwikken!' [2] En zo staan we nu dan ook voor U. Mijn genade echter. De vraag is daarom hoe jullie in overeenstemming met de Schrift Mijn genade deelachtig denken te kunnen worden. al het andere is echter niets voor U! Heer. en we verwachten van U genade en barmhartigheid! Niet echter omdat we er ook maar enig recht op zouden hebben. zorg ook voor ons. tenminste volgens de maatstaf welke voor deze dieren geldt. we staan hier als volkomen nullen voor U. Ik echter neem het brood en vraag aan Bruno of hij wel weet wat dat is. wat toch kwaadaardige dieren zijn. hyena's en tijgers zorgt. als verdord gras naar een dauwdruppel!' [4] Ik zeg: 'Ja. wees ook voor ons niet harder!' [6] Ik zeg: 'Ja. ja. buigt diep voor Mij en Mijn hele gezelschap en zegt dan kordaat: 'Heer. God. Nu geschiede zowel met hen als met mij volgens Uw heilige wil! Maar hiervoor geen erekleed voor mij. Schepper. breng wijn en brood en een toepasselijk gewaad voor broeder Dismas! Ik echter zal nu met deze dertig een korte beraadslaging houden. die jullie verlangen. dit heilige werk gelukt: alle dertig zijn mij in Uw naam hierheen gevolgd. leeuwen. 156 . de hulp der noodlijdenden! U zelf zei tot de zondaars: 'Komt allen tot Mij. daar we allemaal zwakke en zelfs grove zondaars zijn. o Heer. U hebt de echtbreekster in de tempel niet veroordeeld. U zult toch geen zondaar verbieden om berouw te voelen over zijn zonden en U om genade te smeken! U hebt ondanks deze ernstige rechterlijke tekst uit Uw Heilige Schrift de moordenaar aan het kruis niet uitgesloten van Uw Rijk.' [5] Bruno zegt: 'O Heer. de Heiland der gebrekkigen. die U boven alles zouden willen liefhebben. hetzij zonde of deugd? U alleen bent groot en goed. zich als de reinste en volmaaktste liefde voor de gevallen zondaars aan het kruis heeft laten slaan. Eveneens hebt U hier nu al zo veel mensen die toch niet meer voor U konden doen dan wij. Bij Mij aangekomen buigt Dismas nogmaals diep voor Mij en zegt: 'O Heer. Toets voor het hart op liefde voor de vijand [1] Robert plaatst brood en wijn voor Mij op tafel. U die voor panters. waar en mooi. Kijk naar onze harten. maar deze mensen waren geen van allen zulke grove zondaars als jullie!' [7] Bruno zegt: 'O Heer. Mijn beste Dismas. Ik wil je daarom ook geven wat je toekomt. nu onze gemoedsstemming geheel veranderd is. je missie volbracht en je hebt je nu omwille van Mijn naam zeer verdienstelijk gemaakt. wat je daar hebt gezegd namens je broeders en zusters is allemaal wel goed. Kijk niet naar onze daden. voor al het andere is zij blind. als ze maar durfden. dat smeek ik U! U alleen zij alle eer in eeuwigheid!' [7] Ik zeg: 'Heel goed heb jij. De kritische wedervragen van de Heer. zwaar belast met alle kwalen van het leven. alhoewel onrein. behouder en bestuurder van de gehele oneindigheid. Mijn beste Bruno. daarna echter ook de door jou gewonnen vrienden. Volg mij nu dus in de volgorde die jullie zelf hebben bepaald vanwege je zeer ongunstige kledij!' [6] Na deze goede en oprechte rede van Dismas gaan allen wat angstig naar Mij toe. weet echter nog niet wat dat te betekenen heeft. naargelang de gesteldheid van hun hart!' Mij tot Robert wendend: 'Robert.

Want iedere weldoener van zijn broeders en zusters zal hier barmhartigheid ondervinden. [11] Bruno zegt vol dankbare ontroering: 'O Heer. want aan de zijde van deze Heilige Gever hoeft men om verzadiging zeker nimmer bezorgd te zijn!' [8] Bij dit voortreffelijke gedrag van Bruno. Zo kan ik dus op Uw heilige vraag werkelijk niets anders antwoorden dan dat Uw heilige hemelbrood en de wijn mij heel goed zijn bevallen. een ware spijs voor het eeuwige leven en tot vergeving der zonden. dorstige broeders te geven. Daarvoor U alleen eeuwige dank!' [16] Ik zeg: 'Beste vriend Bruno. Zo iemand maakt een reuzensprong naar het centrum van Mijn liefde! [9] Nemen ook jullie op aarde dat heel goed in je op en grif het in jullie harten! [10] Daarop neem Ik de wijn en geef hem aan Bruno met de vraag. Alhoewel Bruno nog behoorlijk honger en dorst heeft. goed dan. want je bent niet minder hongerig dan ik!' [7] Bruno zegt: 'Beste vriend. die voor een arm. evenzo ook een oude.[2] Bruno zegt: 'Heer. want dan geldt één voor allen en allen voor één! [17] Er zijn echter op aarde ook weldoeners. als hij dat niet kan krijgen. tot in het diepst van hun hart geroerd. in zijn hart harder is dan een 157 . Ik heb van mijn stuk nog niets genomen. neem het en eet er van zo veel je belieft!' [4] Bruno zegt: 'Heer.' [13] Bruno dankt Mij ontroerd en reikt meteen zijn broeders en vrienden de wijn aan. de wijn is nu van jou. zeg Mij eens.' [12] Ik zeg: 'Ik heb je al eerder gezegd. dan wordt deze met een preek en een armzalige aalmoes afgescheept. behalve mij zelf zijn er hier nog negenentwintig. dat is brood uit de hemel. maar omdat je zoveel onbaatzuchtige liefde voor je broeders in je hart opvatte. Daar er in mijn plaats nu negenentwintig gesterkt zijn. één maag en één hart. hoe heeft Mijn brood en Mijn wijn je gesmaakt? Ben je nu sterker dan je eerst was?' [15] Bruno zegt kordaat: 'Heer. arme broeder. neem het en eet het. Gezegend is hij. Maar Bruno houdt voet bij stuk en zodoende nemen de anderen dan dankbaar de wijn aan en drinken ervan naar hartelust. die het te eten krijgt!' [3] Ik zeg: 'Wel. Komt er echter een oude en uitgeputte weduwe naar hen toe. Een van hen merkt echter dat Bruno zichzelf heeft vergeten. Maak je over mij maar geen zorgen. dat geldt dus ook voor jou omwille van je broeders. ik heb maar één mond. meteen opeten. die ik allemaal als een tweede ik in mijn hart draag. beste Bruno. uitstekend vind. dat is een kostelijke wijn uit de heilige wijnpers van Uw goddelijke Vaderhart! Met niet aflatende dank waag ik het hem uit Uw heilige handen te nemen en. die het. komen alle gasten evenals Mijzelf tranen van vreugde in de ogen! Er bestaat immers in alle hemelen niets dat verhevener en aangrijpender is dan wanneer een arme en zeer hongerige man bij de aanblik van zijn even arme en hongerige broeders zichzelf totaal vergeet en al wat hij gekregen heeft aan hen afstaat. Zulke barmhartige weldoeners zal Ik weinig barmhartigheid betonen! Want wie voor zijn weldaden genot wil ontvangen en. maar in werkelijkheid negenentwintig keer verzadigd door de vreugde over mijn op krachten gekomen arme broeders en zusters. kijk. zal je ook veel worden vergeven. hem ook aan mijn arme. wat ik je door de genade van de Heer heb gegeven. alsook dat van zijn vriend. dat Ik alles wat je ook maar doet volgens de edele aandrang van je hart. wanneer hij zelf barmhartigheid getoond heeft. als U het goed vindt. O. omdat je aldus gelooft en spreekt. wat dit wel zou zijn. voordat hij er zelf van heeft gedronken. deze hebben echter negenentwintig monden en even zovele magen en harten. wat je wilt. gaat op hem toe en zegt: 'Maar beste vriend Bruno. [14] Ik zeg: 'Wel. doe er mee. houd en eet. Ook van de wijn blijft er echter niets over. Deze verzekeren hem echter er niet eerder iets van te nemen. jong meisje heel barmhartig zijn en het naar beste vermogen proberen te helpen. en voor je broeders terwille van jou. Ik heb meer vreugde wanneer jullie allen verzadigd zijn dan wanneer ik honderdvoudig zou zijn verzadigd. je hebt jezelf helemaal vergeten bij het uitdelen van het brood en hebt alles wat de Heer je gaf aan ons gegeven. je hebt op aarde wel echt vaak en grof gezondigd. Kijk. is hij toch innig verheugd dat zijn broeders gesterkt zijn en er meteen beter uit gaan Zien. sta mij toe dat ik van dit brood eerst hun geef naar hun behoefte en me dan pas verzadig met wat er misschien overblijft!' [5] Ik zeg: 'Handel volgens het verlangen van je hart!' [6] Daarop bedankt Bruno Mij met tranen in de ogen voor het brood en deelt het tot op de laatste kruimel uit onder de negenentwintig. ben ik daardoor niet slechts één keer. die misschien nog meer honger hebben dan ik.

wat heb ik jullie dan ooit misdaan. laat ik me graag door jullie kruisigen. Maar jullie moeten me alleen beloven. zonder ooit aan een beloning te denken. vergeef het hun. zul je voor Mij nog één proef voor je hart moeten afleggen! Zul je ook deze doorstaan. behoort tot de familie van alle duivels. Uw heilige wil geschiede! Uw wil is mijn leven. omdat mijn gezicht jullie niet aanstond. heeft nog lang niet alles gedaan om tegen Mij te kunnen zeggen: 'Heer. almachtige Vader te werken! 0 jullie. maak dat je wegkomt en erger ons niet langer met je afschuwelijke aanwezigheid!' [6] Bruno zegt: 'Maar achtenswaardige vrienden. verheffende woorden stormt Bruno op de bewuste deur af. Jullie vervolgden mij alleen maar. maar in geen hemel bestaat er iets hogers en groters. het was toch tevergeefs. want zij weten niet wat zij doen!' O heilige. Christus' liefde overwint alles [1] Wanneer Bruno het vertrek van zijn vijanden wil binnengaan. van wie ze een aanlokkelijk voordeel kunnen verwachten. Want ook de duivels doen goed aan diegene. zou werkelijk belachelijk van ons zijn! Daarom. stellen verscheidene zich meteen voor de deur op en zeggen met opgewonden stem: 'Terug. op naar mijn vijanden! Want deze zijn als geroepen om mijn hart voor God te voltooien!' Met deze zeldzame. 108)De liefdesheld door vijanden omringd. Ga daarom heen en handel naar Mijn woorden!' [20] Bruno zegt: 'O Heer. als we toevallig goed geluimd waren! Maar om voor jou meer moeite te doen. die half open staat. zwaar miskend hebben. en goed te doen aan hen die ons gehaat.steen. broeders. jullie. Ik denk nu heel anders dan ik op aarde heb gedacht en ben een heel ander mens 158 . eindeloze grootheid. [19] Daar in westelijke richting zie je een deur. dat jullie mij op aarde altijd hebben gehaat en mij waar mogelijk hebben vervolgd. dan zul je volmaakt zijn voor Mij. mijn heil en mijn hoogste zaligheid! O. dan hen te zegenen die ons vervloeken. toen U in Uzelf tot de Vader riep: 'Vader. Hier in deze wereld echter zijn onze gezichten toch allemaal erg veranderd. jij ellendig beestmens!' [2] Bruno zegt moedig: 'Beste vrienden. waartoe alleen een Godshart in staat is! [22] Waarlijk. Want wie enkel zijn vrienden goeddoet. Zwakjes vermoed ik nu. zodat jullie me weer goedgezind mogen worden!' [3] De woestelingen in de deuropening schreeuwen: 'Ellendig beestmens. Jouw gestalte staat ons meer tegen dan de onderste hel! Ga daarom goedschiks van ons weg. dat jullie dan geen wrok meer tegen me koesteren!' [5] De woestelingen zeggen: 'Denk je dan dat ons dat tot eer zou strekken? Wij jou kruisigen. Ga daarheen! In dat vertrek zul je louter mensen vinden die op aarde je ergste vijanden waren. dat zich nu sterk genoeg voelt om zich voor zijn hoogmoedige en zelfzuchtige verachters te verdeemoedigen. _ anders scheuren we je in stukken!' [4] Bruno zegt: 'Als dat jullie met mij kan verzoenen. het is mooi. in naam van mijn God. Hoeveel moeite ik mij ook gaf om daar de oorzaak van te achterhalen. al mijn vijanden. veracht en vervolgd hebben! [23] Daarom. dat zouden we met goed fatsoen kunnen doen. Probeer ze te winnen en breng ze bij Mij. het is mij maar al te goed bekend. die in mij een broeder die jullie liefhad. wat is het heerlijk om in het huis van de eeuwige. Maar voordat Ik je deze volledig schenk. dat zou voor ons toch je reinste schande zijn! Je hoogstens neerslaan als een sjofele hond. de hoogste vreugde vervult nu mijn hart. Heer en Vader kom ik tot jullie om jullie te zegenen en goed te doen en daardoor ook voor eeuwig ieder onrecht. ja verheffend. dat jullie zo verschrikkelijk hatelijk doen? Ik wil alles doen wat jullie naar recht en billijkheid van me verlangen. dan zal Mijn genade je meteen volledig ten deel vallen. ik was nochtans een onnutte knecht!' Wie echter dat niet zeggen kan. dat jullie me ooit hebben aangedaan. waarachter geen onzuivere bedoeling te zien is en zult daarom ook bij Mij de hoogste barmhartigheid vinden. ellendeling! Wat hebben wij met jou te maken? Je was voor ons altijd al weerzinwekkender dan de dood en een voorwerp van onze haat en diepste verachting! Wat moeten we nu hier in de hel met jou beginnen? Naar de duivel met je. is Mij nog lang niet waardig. [18] Jij echter oefent hier barmhartigheid uit. wat Uw heilige Vaderhart destijds bij het zien van Uw ergste vijanden moet hebben gevoeld. te vergeten! [21] O. wanneer een broeder de andere broeder helpt. jij kunt niets doen om onze mening over jou te verbeteren! We verlangen niets anders van je dan dat je ons verlaat.

mijn uitgesproken vijanden. Ik doe helemaal geen beroep op jullie vriendschap. waarna jij ze dan zelf kocht.' Goed! Vraag nummer drie: 'Worden de talrijke geïnteresseerden van de beurs door de goedingelichte beambten wel altijd naar waarheid voorgelicht?' Antwoord: 'Nee! Als er iets mis gaat. Wanneer jullie zelf een flinke speculatiefout hadden begaan. ik hou jullie aan je woord! Geef mij antwoord op enkele vragen. Ik heb jullie toch nooit gedwongen om te kopen of te verkopen? Wie heeft jullie ertoe aangezet om jullie effecten bij een lage stand van de koers te verkopen en bij een hogere te kopen? Ik zeer zeker niet. al was het maar onbewust. Jullie waren zelf zo dwaas. heel gemakkelijk! Met steekpenningen kan een schoft achter zoveel dingen komen. die jullie met verlies aan de bank terugverkocht hadden. maar jullie wilden die domheid niet aan jezelf toeschrijven.' zegt er een uit het vijandige gezelschap. hoe je ons op de beurs behandeld hebt? Jij zag een aanhoudende koersdaling.en beursbeambten. secretaris. komt men al helemaal niet achter de waarheid!' 'Goed! Vraag nummer vier: 'Hoe en waardoor had ik dan achter de waarheid moeten komen?' Antwoord: 'O. want ik kan jullie de stellige verzekering geven dat jullie met je haat tegen mij volkomen op een dwaalspoor zitten. dat we jouw uitspraken verkeerd gebruikten. en met misleidende voorlichting heb ik me ook nooit bezig gehouden. en jullie ook wanneer het jullie raadzaam leek. daar wringt dus de schoen! Och vrienden. boekhouder. dat jullie afzien van je vijandschap. dan hoop ik dat we spoedig de beste vrienden zullen worden. Zouden we echter altijd volgens jouw uitspraken hebben gehandeld. alsof je de uitzonderlijkste en braafste mens bent. Zo staan de zaken en daar vindt onze terechte haat tegen jou ook zijn oorsprong. als jullie wrok tegen mij daar vandaan komt. een of andere consulent of iets dergelijks?' De mopperaars zeggen: 'Nee. 'je hebt gehandeld. Vergeef me slechts en word wat vriendelijker tegen mij. die voor een eerlijk man verborgen blijven!' Goed! Men herkent de vogel aan zijn lied! Brengt mij alle bank. Maar daarom mag ik jullie toch wel vragen. en anderen evenmin. Ogenschijnlijk doe je. Nummer één: was ik op de beurs meer dan jullie? Was ik soms directeur. Dat dit voor ons niet altijd goed uitviel. Jij lomperd. maar dat kan onze woede en haat tegenover jou niet verminderen. dat zou van jullie. gaven jullie de schuld aan de eerste de beste die bij het speculeren slimmer was dan jullie! Laten jullie je niet uitlachen! Wat konden jullie effecten mij en mijn effecten jullie schelen. dat je nu zozeer onze vriendschap zoekt?' [9] Bruno zegt: 'Aha. te veel gevraagd zijn. omdat je op aarde altijd anders dacht dan je je met je mooie praatjes voordeed.' [11] Bruno zegt: 'Goed. Weet je nog. Ik kocht wanneer het mij. zodat wij van schrik onze aandelen verkochten. Bewijs ons het tegendeel. en zei je 'wit'. brengen de wisselvalligheden van het spel met zich mee. Dat zou met jullie toch ook het geval kunnen zijn? [7] Zeg me toch eens wat ik jullie op aarde heb misdaan? Ik ben nu in de gelegenheid om jullie honderdvoudig te vergoeden wat ik jullie. [10] 'Goed. Kijk hoe weinig gegrond jullie wrok tegen mij is. en dat zal toch des te gemakkelijker zijn. of ik ooit ook maar de laagste in rang met een stuiver voor het verraden van een bankgeheim zou hebben omgekocht! Over jullie vertelde de zogenaamde slechte wereld wel.geworden. Jouw geniepige scherpzinnigheid had echter niet door. maar achteraf ben je dan een loeder en ben je nooit te vertrouwen. dan was het zeker wit. Dat is toch iets heel normaals! Waarom dan die wrok tegen mij? Valse geruchten heb ik echter nooit verspreid. verschuldigd ben. dan willen we je zelfs om vergeving vragen en je beste vrienden zijn. dan zouden we zeker in korte tijd alles hebben verspeeld. en ten tweede kunnen jullie niet bewijzen dat ik die bewuste effecten opkocht. ten eerste kon ik evenmin als jullie vooraf bepalen of de koers zou stijgen of dalen. je was net als wij enkel een geïnteresseerde. dan was het heel zeker zwart! En het tegenovergestelde was dan de volle waarheid. houd je maar niet van den domme! We kennen je! Dalen de koersen hier soms ook. zoals je ons nu hebt verteld.en beursbeambten hier en ze zullen je zeggen. Of jullie verkochten en ik kocht. daar jullie mij zondermeer voor te gering houden om door jullie te worden gekruisigd?' [8] De woestelingen zeggen: 'Wat baat jouw gepraat en dom geklets! Je bent nu eenmaal een akelige vent en blijft het in alle eeuwigheid. dat jullie bij een zeer kritieke aangelegenheid een ingewijde heimelijk een duizend dukaten zware 159 .' [12] Bruno zegt: 'Goed! Vraag nummer twee: 'wie is er op de beurs eigenlijk in alle financiële geheimen ingewijd?' Antwoord: 'De bank. Zei je 'zwart'. Kijk.

Bovendien moeten we nog vrienden van je worden! Wat wil je verder dan nog met ons doen?' [18] Bruno zegt: 'Vrienden. waarbij soldaten tijdens een huiszoeking de holklinkende plek in de muur openbraken en zich de voor hen heugelijke vondst tot op de laatste penning toeëigenden. zien jullie in deze grote zaal de grote vergadertafel niet. dan zal ik alles doen om mijn schuld tegenover jullie honderdvoudig te vergoeden. die daar met elkaar een grootse beraadslaging houden over de gehele oneindigheid?' [19] De spreker zegt: 'We zien geen zaal en geen vergadertafel! We zien alleen maar deze echte kroeg. met allen. Maar je bent te slim. alsof je reeds lang een betrouwbare vriend van ons was. als ik jullie toch wel degelijk kende van de beurs? Bewijs me maar dat degene. daar ik jullie. begrijpen wij niet. Hoe kan deze jou zo volkomen bekend zijn alsof je alles zelf had geregeld? Er zullen in Wenen nog wel heel wat van dergelijke onprettige gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. bewijs het mij dan voor God. een of andere schuld in de schoenen hadden kunnen schuiven. maar wel veel ervan. Wat wil je echter met je onzinnige vraag?' [20] Bruno zegt: 'Ik wil daarmee niets anders dan jullie naar onze Heer en Heiland Jezus brengen. die wel weten wat ze van de jood Jezus moeten denken. Zo is het ook met hun woede en gramschap gesteld. maar ze hebben bij nader inzien daartoe alle redenen verloren. daar kunnen jullie absoluut van verzekerd zijn! God is mijn getuige! Zijn jullie nog van mening dat ik jullie ongelukkig heb gemaakt.. zoals jij ze ons nu hebt uiteengezet. en ten tweede zijn wij nieuw-katholieken. Of er ergens een uitgang is. die zelfs een God van Hem hebben gemaakt. [17] Na een hele poos treedt een van hen naar voren en zegt: 'Dom is het. Toon me maar aan in welke wet dit als een opzettelijke misdaad wordt aangemerkt. heb ik jullie daar soms ook toe aangezet door mijn zwart-voor-wit?' [13] Nu staan de mopperaars raar te kijken en weten niet. Maar Bruno gaat verder en zegt: 'Vrienden.' [21] De spreker zegt: 'Je loopt wel wat hard van stapel. wat ze daarop moeten antwoorden. Op de juiste plaats zal jullie wel het ware licht gegeven worden.stomp tussen zijn ribben zouden hebben gegeven. zodat we je niet meer kunnen raken. jullie hadden er altijd zelf schuld aan dat jullie verloren en menen onterecht dat ik van jullie speculatiegeheimen op de hoogte was en jullie zou hebben verraden. met de bedoeling dat hij jullie van te voren zou zeggen. dat we nu niets redelijks meer tegen je in kunnen brengen. Daar staan ze nu voor Bruno zonder enige aanleiding tot toorn en ergeren zich aan zichzelf. behalve op de beurs. We zijn niet zo dom als sommigen..' [14] Na lang te hebben nagedacht zegt een van hen: 'De zaken liggen inderdaad. want ten eerste heb je ons vertrouwen nog lang niet in die mate. daaraan dan ook schuldig zou moeten zijn. heb ik jullie soms ook de raad gegeven om gezamenlijk dertigduizend gulden in een kelder te laten inmetselen? Toen in Wenen echter het standrecht werd geproclameerd. Jullie wisten toch ook altijd wie er door de rechtbank werd opgeroepen en waarvoor. zeg eens. nooit met mijn aanwezigheid heb lastig gevallen? Ik heb niet de minste schuld aan jullie ongeluk. weten we niet. [16] De mopperaars staan nu met de mond vol tanden en weten niet wat ze moeten doen. Waarop jullie meteen de volgende dag al bijna al jullie effecten met een aanzienlijk verlies omruilden tegen klinkende munt en daarmee vervolgens in het buitenland een geheime handel hebben ondernomen. als we je tenminste. die vol duisternis is. waardoor jullie een tweede keer op de fles zijn gegaan. Er schiet hun niets zinnigs meer te binnen. zoals eens de Grieken van hun 160 . ken je die evengoed als de onze?' [15] Bruno zegt: 'Beslist niet allemaal. opdat Hij jullie moge zuiveren en daarna voor eeuwig werkelijk gelukzalig maken. hoe jij aan deze nauwkeurige kennis over onze situatie bent gekomen. dat we jou nu meteen blindelings volgen. Volgt me goedschiks en gewillig waarheen ik jullie voor zal gaan. al was het maar voor de schijn. enkel en alleen om deze reden werd ik zonet door Jezus naar jullie toegestuurd. Hoe graag toch hadden we je een aframmeling gegeven. Zeg eens. Hoe zou zoiets mogelijk zijn geweest. en we zien jou. Ze zouden nog graag verder onverzoenlijk willen blijven. hetgeen toch niet betekent dat jullie daarom ook verklikkers voor de gerechtsdienaar zouden zijn? Waarom zou ik dan niet hebben kunnen vernemen hoe het met jullie is gegaan in tijden van nood. die toevallig hoort van het ongeluk van zijn kennissen. hoe de zaken zich zouden ontwikkelen. omdat ze nu geen haat of wrok meer tegen hem kunnen hebben. maar als jij er niet bij betrokken zou zijn geweest. ik denk dat mijn zwart-voor-wit daartoe niets heeft bijgedragen! Kortom.

Zoals we echter werden opgevoed. hoef ik jullie hopelijk niet meer te bewijzen. waarin naar behoefte van ziel en geest zo zalig mogelijk kan worden geleefd. vooral hier in de eeuwige geestenwereld. maar volgens Strausz en Hegel zonder meer elke godheid. zo zijn we ook nu nog. Daarom moet je voor ons welzijn wel wat verstandigers bedenken. die wat betreft het voortleven van de ziel zo'n enorm verkeerde conclusie heeft getrokken? Zo'n leer zal echter wat al haar principes betreft niet geloofwaardiger zijn dan op het punt van haar snode aanvaarding van de sterfelijkheid van de menselijke ziel. Het is mogelijk. dan kunnen de andere daarvan afgeleide stellingen onmogelijk anders dan eveneens totaal verkeerd zijn! Gooi daarom jullie hele nieuw-katholieke leer bij de vodden en volg mij naar waar ik jullie heen wil brengen! Ik sta er voor in. zijn met ruim twintig man. die elkaar kennen van de beurs. je bent een verduiveld schrandere kerel! Men moet je gelijk geven. Met hoevelen jullie ook mogen zijn. zo'n leer aanhangen.Hercules en van nog andere helden uit de duistere oertijd. zijn we niet! Daarom zullen we ook zo vrij zijn om jullie te begeleiden als een compleet duizendkoppig gezelschap. maar het nieuw-katholicisme is nog honderd keer dommer. vorst en bedelaar. De vorst mag niet op de bedelaar neerkijken en de wolf mag nooit belust zijn op het bloed van het lam. Is echter in een leer een hoofdleerstelling totaal verkeerd. Daarom kunnen jullie volkomen ongestoord met ons meegaan naar waar vriend Bruno ons wil brengen.' [24] Bruno zegt: 'Dat is helemaal in orde! Dat ik met een zeer geduldig hart naar jullie toe ben gekomen. Het spijt me nu oprecht dat we je eerst zo hard en beledigend tegemoet zijn getreden. dan zullen we die zeker ook niet meer vinden in het grote boek des levens. waar we wat meer licht zullen krijgen dan nu. Bedenk wel. hoe in Wenen iedereen. Zijn wij voor elkaar gelijk. dan zullen we het ook voor God zijn. Verder ontkent het niet alleen de overduidelijke godheid van Christus. namelijk blind. Wie echter kan. Daarom geloof ik ook dat er tussen ons geen belemmering meer zal zijn om de enige weg in te slaan. Heb daarom begrip en geduld met ons en leid ons dan in Gods naam ergens heen. toon een sterke wil en volg mij! Verwacht al het overige echter gerust van Hem. wat ons betreft hoeven jullie je niet te generen! Hier in deze wereld is elk standsverschil toch al volledig opgeheven en plaats zullen we in deze oneindige ruimte hopelijk ook wel hebben. kom allen mee en jullie zullen allen geholpen worden!' [25] Zij die vooraan staan zeggen: 'Wij. doof en stom van ziel en geest. dat het binnenkort beter zal gaan met jullie. maar achter ons staat een ontelbare menigte van het meest ordinaire volk. zal ook ons zeker niet de deur wijzen.' [2] Iemand uit de grote groep op de achtergrond zegt daarop: 'Zo'n uitspraak bevalt ons! Voor God is iedereen gelijk. Vat dus moed.' [22] Bruno zegt: 'Vrienden. [23] De spreker zegt: 'Vriend. Ontkent het niet het leven van de ziel na de dood van het lichaam? En toch leven jullie nu verder na de dood van jullie lichamen! Deze situatie bewijst immers al ten overvloede wiens geesteskind het nieuwkatholicisme is. die als enige kan helpen en jullie ook zeker helpen zal. want Hij. Onder zulke geestdodende omstandigheden was het toch onmogelijk om zijn kennis op een hoger geestelijk peil te brengen. erop uit was om de arme mensheid in de diepste geestelijke duisternis te laten verzinken en daar in slaap te sussen. die jullie wil helpen. waarop het mogelijk is om hier in deze wereld voor eeuwig in een levenssituatie terecht te komen. Hebben we onder elkaar geen schulden meer te vereffenen. maar ik hoop dat je het ons kunt vergeven. het rooms-katholieke geloof is weliswaar in veel opzichten dom en oppervlakkig. wolf en lam. Of deze jou ook zullen volgen. Niet voor niets heeft Hij me naar jullie toegestuurd. paap en ambtenaar. Bruno's levensverhaal [1] De voormalige mopperaars zeggen daarop: 'O. maar niet erg waarschijnlijk. Probeer het! Ons is het eender of ze meegaan of niet. Ik heb jullie alles vergeven en ben altijd jullie vriend in alle waarheid. want ze bevinden zich te diep in de duisternis. Mochten jullie nog iets 161 . is een andere vraag. of men wil of niet. als je echt van plan bent ons aan de leiband mee te voeren. Het leger van wereldverblinden komt bij de Heer. Dus op goed geluk ter ere Gods dan maar op weg!' 109)Goede geest van eendracht onder hen die hongeren naar licht.' [26] De vele mensen op de achtergrond zeggen: 'Zo erg dom als de heren daar vooraan denken.

Is het nog tot een zuiverder inzicht en een betere wil in staat. Toen ik echter naderhand als opgroeiende jongeman mijn ouderlijk huis verliet en steeds meer genoegen beleefde aan het wereldse leven. Daar is hier echter nog maar heel weinig of misschien helemaal niets meer aan te doen. zoals wij alles hebben weggeveegd wat wij daarop ook maar hebben aangetroffen!' [3] De spreker op de voorgrond zegt: 'Heel mooi van jullie! Wat jullie deden. God Jehova. die dat sombere vertrek gevangen hield. dat zijn goede loon ten volle 162 . kunnen jullie allen nu overduidelijk opmaken hoe het eigenlijk komt. veeg dat dan voor eeuwig van de schuldenlijst. Pas in mijn laatste levensjaren kreeg ik soms bepaalde waarschuwingen. Is het hart echter.materialistisch en zinnelijk en hield aan al mijn heerlijke kindervisioenen nauwelijks meer een herinnering over. zodat ik me er tenslotte gewoonweg voor begon te schamen. nu geschiede aan hen naar Uw heilige en beste wil! Blind zijn zij allen.' De spreker zegt: 'Naar we ons vaag herinneren was daar toch ook de Heer Jezus aanwezig. hier zijn al diegenen. dan zal het voor jullie ook meteen licht worden en jullie zullen Hem dan precies zo kunnen zien als ik Hem nu zie!' [7] Een ander uit het gezelschap zegt: 'Zeg ons toch eens. hebben we dan al het doel van onze korte wandeling bereikt? Tegen wie heb je dan nu in deze sfeer der geesten gepraat?' Bruno zegt: 'We hebben het doel nu volkomen bereikt. jullie bevinden je in dezelfde zaal en broeder Robert is niet ver van jullie vandaan. Met één worp heb je Me een vol net gebracht. hoe en waarom al deze gebeurtenissen zich aan mij hebben voltrokken. Mijn vrolijke vrienden praatten mij alles grondig uit het hoofd en maakten voor mij mijn jeugd belachelijk en saai. verdorven. Jezus Zebaoth! Vraagt Hem om licht. in wie we toen echter niet geloofden. is de Heer.of avondgebed deed. Ja. het was soms. Toen zagen we Hem. en Hij. waaraan ik echter helaas ook niet eerder aandacht besteedde dan toen het werkelijk te laat was. zoals men pleegt te zeggen. was het spoedig gedaan met mijn hemelse visioenen. alsof engelachtige gestalten om me heen zweefden. hoe het zich ontwikkelde en vormde. waaruit ik soms zelfs toekomstige gebeurtenissen voor onze familiekring voorspelde. [10] Toen ik op aarde als zachtaardige en godvruchtige jongen nog in het huis van mijn vrome ouders woonde. tegen wie ik heb gesproken. Geefhun daarom licht. dan is ook alles verdorven. [5] Binnen enkele ogenblikken komt Bruno met de grote karavaan bij Mij aan en zegt: 'Heer. dan is dat goed voor ons. dat jullie hier op geestelijk gebied nog totaal blind zijn.tegen ons hebben. had ik allerlei heerlijke visioenen. die me sterkten en een hemels gevoel in mijn borst opriepen. Wendt je nu in alle ernst in je hart tot de Heer Jezus en vraag Hem om het juiste licht en het zal en moet licht voor jullie worden!' [11] Het hele grote gezelschap denkt daar nu ernstig over na en velen beginnen hun handen op hun hart en op hun borst te leggen. Uit deze waarheidsgetrouwe beschrijving van mijn eigen. waarom kunnen we Hem dan nu niet zien?' [9] Bruno zegt: 'De reden schuilt eenvoudig daarin. Nu pas zie ik ten volle in. dat jullie te grofzinnelijk zijn geworden. of wij ons niet in die grote zaal bevinden. werd tenslotte heel grof. broeders en zusters! Maar nu wenkt vriend Bruno ons en dus willen we hem rustig volgen!' [4] Bij deze woorden staan allen op en volgen Bruno naar waar hij hen opgewekt voorgaat. Zo ging ik met reuzen schreden over naar de vrolijke wereld. zoals ik dit uit eigen ervaring weet door de verschillende toestanden van mijn geestelijke leven. Ook had ik in die levensperiode vaak heel prachtige en betekenisvolle dromen. wijn en hemelse kleding [1] Ik zeg echter tegen Bruno: 'Mijn beste Bruno. Dat is ware meesterschap. want het komt er hier alleen nog maar op aan welke geaardheid het arme hart van de ziel nog in staat is aan te nemen. Vanuit zo'n zinnelijkheid laat zich volstrekt niets geestelijks waarnemen of begrijpen. 110)De Heer over zielen-visvangst. miserabele leven. waarbij het mij niet zelden voorkwam alsof ik me reeds in een of ander goddelijk paradijs bevond. wanneer ik mijn morgen. zoals ik Hem al gevraagd heb. waaruit we later vanwege onze aanmatiging naar dat donkere gat werden gedreven en wel door die uit Saksen komende Robert Blum. dat deden ook wij en zodoende zijn we nu vrienden. Brood. Ik heb mijn opdracht vervuld. die nooit zo erg hoffelijk was?' [8] Bruno zegt: 'Ja. je bent waarlijk een goede visser. opdat ze U mogen zien. zoals ik U nu zie in al Uw mildheid en Vaderliefde!' [6] Eén uit het gezelschap zegt: 'Vriend Bruno.

buigt hij diep voor Mij en haast zich meteen naar Robert toe. Desondanks moet je toch doen wat Ik je nu heb aanbevolen. Robert maakt echter geen aanstalten om hem nog meer te geven. zo is dat nu ook hier met jou het geval. eigenlijk ben ik nauwelijks Uw geringste genade waardig. die terzijde gelegd en weer terug in zee geworpen moeten worden vanwege hun te grote magerte. want waarlijk. maakt dat ik honger noch dorst meer voel.waard is! Wanneer we nu deze vissen uit het net halen. Maar dat is niet het geval. zal pas duidelijk worden of er niet sommige bij zijn. en ook voor al deze arme broeders en zusters. ik arme zondaar dank U voor deze onschatbare genade. De reden hiervan zul je pas later volkomen inzien. wat U mij te veel wilt geven. Zou jij daar echter niet van te voren voor zijn toegerust. is hij helemaal opgetogen en zegt vol blijdschap: 'O Heer. geef dat liever aan deze arme visjes. mijn hele wezen doorstroomt. wat echter ook weer teveel zou zijn geweest. hoeveel minder zullen zij dan wel hun vijanden liefhebben? Wat heet op aarde echter nog liefde? 0. wilde hij helemaal gewassen worden. met rode biezen afgezet en zegt: 'Heer. Iedere visser heeft al genoeg gedaan wanneer hij zijn netten gevuld heeft. Vader. jij vervloekte liefde! [2] Hoe machtig mijn hart nu ook met zuivere. hemelse liefde voor U. van U uitgaand. Maar dat doet in geen geval iets af aan jouw verdienste voor Mij. maar houdt daarna nog een stevige eetlust over. in Uw heilige nabijheid heb ik geen honger en geen dorst en Uw woord is voor mij het kostbaarste erekleed!' [4] Ik zeg: 'Jouw grote deemoed en nuchterheid bevallen Mij buitengewoon. welke vissen voor Mij geschikt zijn en welke niet. dat je wordt aangereikt. als dat zo is. alleen het vangen van de vissen was opgedragen.' [3] Bruno zegt: 'O Heer. Toen hem echter door Mij de reden werd genoemd. nu gekleed in een witte. Wenken over de hemelse ordening [1] Bruno begeeft zich dadelijk naar Mij toe. hemelse liefde is vervuld en hoe zeer ik ook alle arme zondaars en zondaressen van ganser harte de volledige vergeving van hun zonden toewens. Laat mij maar blijven zoals ik nu ben. Deze reikt hem vriendelijk een bescheiden stukje brood. die bij het legen van het net voor U te mager blijken te zijn.' [5] Als Bruno dat hoort. waartoe U mij onverdiend hebt waardig bevonden. o Heer.' [2] Ga nu maar naar Robert toe. Kijk. geplooide toga. en hoeft er niet op toe te zien of de vissen goed of slecht zijn. maar haalt het bewuste erekleed. dan zou het ook met deze visjes van jou. dat Bruno dadelijk aantrekt. hij zal je een goede versterking. hoe kan ik U zo' n grote genade van U aannemen? Heer. en jouw visjes zullen terstond licht in hun ogen krijgen om Mij en al diegenen die hier rond Mij verzameld zijn. totdat zij voor hun geilheid tot het uiterste 163 . opdat dan deze visjes vanuit jouw sfeer gesterkt worden en tot waarlijk leven komen. Daarom moet jij eerst door brood en wijn gesterkt en door het hemelse erekleed gelouterd worden. te zien!' [7] Als Bruno dat hoort. en in een kleine kristallen beker wat wijn aan. Ik ben nu wat mij betreft overgelukkig. bestaande uit brood en wijn en een passend erekleed geven. Doe daarom wat Ik je heb aangeraden en daarna zal het werken aan deze vissen meteen goed op gang komen. terwijl jou. En kijk. Maar dat geeft niets. dat is een liefde waarvan de zwakke stervelingen zich zeker hoogst zelden bewust zullen worden. 0. zuivere. als de door Mij uitgezonden visser. want nu wordt hij pas echt hongerig en dorstig en vraagt Robert om nog wat brood en wijn. want de zaligheid die nu. Ik echter als de Heer kan dan bepalen. [8] Robert verwijst hem echter naar Mij en zegt: 'Het nog ontbrekende zal je bij de Heer gegeven worden! Ga nu! Ik handel enkel volgens de wil van de Heer!' 111)Bruno heeft nog steeds honger en dorst. maar ik bespeur nog een beetje honger en nog een klein beetje dorst. wil ik meteen eten en drinken voor tien en met het erekleed van de zon worden bekleed!' [6] Ik zeg: 'Eet en drink wat je wordt gegeven en trek het kleed aan. in de veronderstelling dat hij daardoor wat meer verzadigd zal worden. toch voel ik ten opzichte van gewetenloze bokken niet het minste medelijden en zou ik er echt plezier in hebben ze zo lang in de hel te zien branden. Want het schiften is een zaak van Mij alleen. Zelfs de beste mensen op aarde houden meer van zichzelf dan van hun beste vrienden. ook Mijn Petrus wilde eens niet toestaan dat Ik hem de voeten zou wassen. beslist niet vooruit kunnen gaan. Ik ben nu zalig en mijn hart voelt voor de eerste keer een echte. Bruno werkt het brood en ook de aangereikte wijn in een oogwenk naar binnen.

[4] Wil je helemaal volgens Mijn ordening zijn. wat ze zelf willen. begon pas de almachtige Gods- 164 . daarom rusten ze nu ook zoals ze zich voor tijd en eeuwigheid hebben ingebed. Voor deze schoften bid ik niet. Wie zichzelf echter vanuit de slechte liefde van zijn hart verdoemt. die nieuw-katholiek is: 'Vriend. zullen zich ook wel enkele valse adders en slangen bevinden. [6] Wie zichzelf niet verdoemt. door hun lijden genoodzaakt. dan zullen hun nimmer belemmeringen in de weg worden gelegd. dan moet je deze rechter ook uit je hart verbannen. Ik wens zeker niemand iets kwaads toe. maar waartoe dienen al deze diepzinnige theosofische frasen? Kijk. weer op de goede weg begeven. dan komt zijn oordeel daarmee overeen. hemelse ordening van de zuivere liefde van Mijn hart! Deze ordening moet ook helemaal de jouwe worden. zolang ze zich daarvoor niet door een volledige boetedoening waardig hebben getoond. dat iemand ten deel kan vallen. die door jou hierheen zijn gebracht. Wanneer Ik echter vanuit Mijn macht en kracht niemand oordeel. je hebt nog een beetje honger en dorst! Weet je ook waar dat vandaan komt? Kijk. [5] Hoe de wereld en deze Weners geaard zijn en welke geest hen bezielt. maar toch past hij niet in Mijn ordening. Wij van onze kant zullen nooit nalaten allen naar hun bevattingsvermogen de juiste weg te tonen en hen door een juist onderricht naar het goede te leiden. Jij zult hen verzadigen en hun dorst lessen. dat die bloedschenders van allerlei aard elkaar als tijgers verscheuren en elkaar het loon geven dat ze wederzijds hebben verdiend. de gevangenen vrij maken. Bedenkingen tegen weder geboorte en vrije wil. uit eigen overvloed met alles te helpen waarbij zij ook maar een of andere hulp behoeven. Ik alleen ben een rechter. Mozes vertelt in zijn Genesis: Toen God aan Zijn scheppingswerk begon. want de meesten van hen wisten niet wat ze deden. iedereen zal krijgen wat hij zelf wil. Bruno geeft hun opheldering [1] Deze lering geeft Bruno een echt hemelse uitstraling. dat zal het hun goed gaan. hoeveel minder komt het jou dan toe om iemand te oordelen. zegt één van hen. [2] Wanneer hij zijn onderricht heeft beëindigd. dan zul je zo volmaakt zijn als Ikzelf en zul je nooit een knagende leegte in je ingewanden voelen. [7] Zie. Is deze zuiver en goed. Ze bedreven allerlei vormen van bloedschande en daarom rusten ze nu ook op bebloede rustplaatsen. Toch wil Ik het niet wreken. de blinden zul je zelf de ogen openen en de doven het woord des levens laten horen. zal het gemakkelijk voor je zijn al diegenen. maar de boosdoeners wens ik ook niets goeds toe.hebben geboet. En toch oordeel Ikzelf niemand! Maar een ieder oordeelt zichzelf naar zijn liefde. Wanneer hij dat dan krijgt. Onder deze vissen die ik hier heb gebracht. je woorden waren goed gekozen. die vanzelf in de harten der mensen uit zelfzucht ontstaat. die heel goed weten waar ze eigenlijk mee bezig zijn. maar enkel dat. die verdoemen ook wij niet. weet Ik het allerbeste. die zich op aarde erg hebben beziggehouden met geraffineerde ontucht. Willen zij zich echter mettertijd. Ze hebben daardoor oordeel en straf in overvloed. En dat is de hel ten voeten uit! Een andere hel bestaat nergens. was het nacht in de hele oneindigheid. Zij moeten maar de volle scherpte van Uw gericht ondergaan!' [3] Ik zeg: 'Mijn beste Bruno. dat is de ware. De naakten zul je kleden. Willen zij dat beslist niet. Willen zij deze weg bewandelen. is dat toch het hoogste en het meest volmaakte recht. Zij hebben zich ingebed zonder Mij. Want kijk. zal ook verdoemd zijn! Kort en goed. maar laat eenvoudigweg toe. Je zult daarna eeuwig geen honger of dorst meer voelen. Wel roept dit bloed veelvuldig om wraak tot Mij. Op deze wijze verzadigd en verlicht. goed en rechtvaardig in de volheid van Mijn macht en kracht. alleen deze. De treurigen zul je troosten en de armzaligen genezen. Hij wendt zich daarop meteen tot zijn visjes en begint ze op gepaste wijze te onderrichten. dat komt. ik vraag U desondanks om genade en erbarmen voor hen. Maar elders zijn er velen. is zijn liefde echter onzuiver en slecht. omdat er in jouw hart nog een kleine rechter zit! Deze rechter is op zichzelf weliswaar heel billijk en rechtvaardig. dan zal ook zijn oordeel over zichzelf goed zijn. En God sprak: 'Het worde licht!' En het werd licht in de hele eindeloze ruimte! Toen het heelal op deze wijze verlicht was. Wend je nu weer tot je visjes en open voor eeuwig de ogen en oren van hun hart!' 112)Bruno onderricht zijn pupillen. dan wordt hun daarom door ons geen straf toebedeeld.

En nu zien of horen we geen van allen nog iets van hen en de vele anderen. Messenhauser. goedheid en ontferming en eveneens over Zijn nabijheid. hoe vaak moet een mensenziel dan eigenlijk geboren worden voordat ze eindelijk eens kan zeggen: nu ben ik goddank voorgoed uit het laatste moederlichaam in een blijvend daglicht gekropen? Ik geloof dat bij jouw voorstelling van de hemel geen enkele ziel het ooit zo ver zal brengen. op deze manier ben je zelfs een hemelse vroedvrouw geworden! Jammer. Dan pas zal duidelijk worden hoeveel goddelijk licht jullie in één keer kunnen verdragen! En zo geschiede het in de naam van de Heer!' [7] Een ander. zijn vriend Max Olaf en een paar dozijn van de mooiste danseressen. Leondra. dat God de Heer Zelf ons allen weer de ogen zou openen. hoe kunnen we dan geloof hechten aan jouw woorden? Bezin je daarom en doe voor ons wat wij het meest nodig hebben.' Dat was werkelijk een volkomen wijze manier van handelen. laat je dit voorlopig in alle ernst gezegd zijn! Ik zal je daarvoor nooit oordelen. maar enkel als een vroedvrouw met een pasgeboren baby. maar wel beloofd. nog een beetje geduld dan zal datgene gebeuren. voordat we het werkelijke gezichtsvermogen terugkrijgen? Licht. zeg dan ook. een God waardig. zich genoodzaakt zag om te vragen of hij dan weer in een moederlichaam zou moeten kruipen. maar ik moet met jullie niet handelen zoals God bij de schepping met de oerzeeën van Zijn eeuwige ideeën deed. dat de heilige paters redemptoristen op aarde zoiets nog niet hebben gehoord! Die zouden je misschien reeds als beschermheilige. over Zijn liefde. deze wateren en hun chaos te delen en te ordenen. Geen wonder dat een Nicodemus. daar toch deze ordening voorwaarde is voor het ontstaan van alle dingen. uit hout gesneden en verguld op een hoofdaltaar hebben geplaatst. [4] We begrijpen nog steeds niet. Jij slaat echter met ons juist de verkeerde weg in. Bij een kind is het openen van de ogen toch ook niet het eerste wat het doet. voor het lezen van enige goede missen ter ere van jou. en zouden zich. Waarom vraag je eigenlijk hoe vaak je nog uit een moederlichaam moet worden geboren. of Hij het werkelijk is.geest. zegt sarcastisch en met ogen vol spot: 'Nou. als we geen ogen hebben om Hem te zien? [3] Mocht je een of andere macht bezitten. dan komt al het andere vanzelf. Zo sprak je veel en weloverwogen over Christus en Zijn alleen in Hem wonende Godheid. Het lijkt me dat jullie hele hemelse wijsheid uit niets anders dan uit geboorte en dood en dan weer uit wedergeboorte en dus ook uit herhaald sterven is samengesteld! Zeg ons toch eens oprecht hoe vaak je je hemelse vroedvrouwenwerk nog voor ons zult verrichten. Nee zeg. waarnaar jullie nu zo sterk verlangen. Robert Blum. terwijl wij behalve jou niets kunnen zien of horen. Je hebt mij wel heel wijs Gods orde bij het scheppen van de aarde beschreven. licht. met grofheden heeft nog geen ziel het hier in het rijk der geesten ver gebracht. Maar nu gebeurt er niets van dat alles! Doe jij dat daarom voor ons. toen Christus hem iets onthulde over de wedergeboorte van de geest. evenals de Godheid: 'Er zij licht!' Als ons gezichtsvermogen eerst maar gelouterd is. ervaren beschermheilige inzake geboorte-aangelegenheden. waarom we nu minder zien dan meteen in het begin van onze aanwezigheid hier. maar je zult je daardoor zelf steeds meer verwijderen van je uiteindelijke bestemming. Maar wat hebben we eraan? Hoe kunnen wij beoordelen. Hoe zit de vork nu in de steel? [5] Tot nu toe heb je ons daar geen antwoord op kunnen geven. voordat je tot een heldere waarheid zou komen? Ik zeg je daarop: zeker nog honderden keren als je volhardt in je eigenzinnige en grove gemoedsgesteldheid! [10] Is het dan echt zo moeilijk om je eigen wil vaarwel te zeggen en in plaats daarvan de wil van de goddelijke orde te laten werken en daarin daadwerkelijk te volharden? Zou je dit op aarde gedaan 165 . Jellinek. onder de naam 'hemelse vroedvrouw'. beste vriend. want zonder licht is al het gezwets oudewijvenkoek! Begrijp je dat?' [9] Bruno zegt: 'Vriend. Becher. wat ben jij een pientere kerel! Je weet je uit iedere moeilijke situatie te redden! [8] Zeg me eens. een paar honderd zilverlingen hebben laten betalen voor het verkrijgen van een voorspoedige bevalling. waarom zou het bij jullie anders zijn? Laten jullie je eerst eens gewillig uit het moederlichaam van jullie zinnelijkheid helpen. In het begin zagen we die ruime zaal heel goed. die over alle wateren en hun inhoud zweefde. de Patheticus Dismas. die naast de vorige spreker staat. evenals die zogenaamde Heiland Jezus. dan zal al het andere vanzelf gaan!' [6] Bruno zegt: 'Vrienden. Maar als jij vertelt wat jij allemaal ziet. dan zul je hopelijk ook niet tegen de orde van de hemel handelen. nou. vriend de vroedvrouw! Dan zal alles zonder veel verloskundig werk beter gaan.

dat een mens zijn wil alleen zo kan laten overgaan in die van een ander. maar dat je zo ontzettend dom zou zijn. zoals een zwangere vrouw haar vrucht. geen wil hebben en daarbij dan toch vastberaden willen wat een ander wil! Dat is nog erger dan iemand een landgoed schenken. niet inziet dat ik de wil van een vreemde onmogelijk anders dan alleen door mijn hoogst eigen wil tot de mijne kan maken. maar de lomperd wil niet geheel uit zijn hart wijken. De mens heeft echter ook een hoger vermogen tot inzicht. heilige vroedvrouw. maar uitsluitend de betere. Ik heb je altijd al voor een beetje dom gehouden.hebben. Wie derhalve zijn wil veranderen wil. vreemde wil daadkrachtig in zich laat werken. dat gaat zelfs boven de horizon van de laatste vaste ster! Hak jij maar eens heel evangelisch en goedbedoeld je handen en tevens ook beide voeten af en laat er dan een paar vreemde aan vastmaken. en misschien nog wel beter. Nadat hij zijn innerlijk geleidelijk aan tot rust heeft gebracht. zegt Bruno tot de lomperd: 'Vriend. dan zullen we wel eens zien welke bokkensprongen je daarmee zult maken! Dus nu verstandig vriend. Wie heeft je eigenlijk ooit zo'n leer gegeven? Ik weet even goed als jij. dan zal het hopeloos lang duren voordat het beter met jou gaat. Zijn eigen wil echter geheel uitdrijven. als een ziende. heb je deze wijsheid misschien opgedaan bij de H. Zou ik echter helemaal geen eigen wil hebben. dan zal het licht voor je worden. omdat je de zaak opvat. Ik bedoel: een mens kan wel zijn wil een tijdlang ten dienste van een ander stellen en datgene willen en doen wat die ander wil. Is de bevrediging van zijn vlees de behoefte voor de mens. dan zou je ook allang uit het laatste moederlichaam geboren zijn en zou je je reeds in het waarachtigste licht van alle licht bevinden! Maar jij was er nooit voor te vinden om ook maar iets van je eigen. dat hij daarmee de wil van een wijze in zich kan opnemen en dan niet meer de verkeerde eigen. want een mens zonder wil zou of een domme automaat. om pas dan een vreemde wil als de eigen werkende wil in zich op te nemen. waardoor hij beseft hoe schadelijk de 166 . Wil je echter nog steeds je eigen wil volgen. Daarna heb ik jullie laten zien hoe een mens slechts vooruit komt en zijn gewenste doel bereikt. Is de traagheid bij de mens een overgeërfde behoefte. terwijl men zelf niet eens de eigenaar van een slakkenhuisje is! Vertel me toch alsjeblieft. [17] De wil is de arm van de menselijke behoeften. en zich vervolgens een andere wil bij wijze van spreken laten inplanten. geliefde wil op te geven. moet eerst zijn behoeften veranderen. heer Brunissimus!' [15] Bruno doet al het mogelijke om zijn wat opgewonden gemoed tot bedaren te brengen. wanneer hij zijn eigen. Heb je deze woorden goed begrepen?' [12] De lomperd zegt: 'Ja broertje. had ik nooit kunnen dromen! Nee. je bent wel erg dom en praat maar raak over dingen waar kop nog staart aan zit.Ignatius van Loyola. een mens zonder wil zou toch niets anders zijn dan een organisch-mechanisch uurwerk zonder veer of gewicht. dan is het er een als van een droge stokvis! [13] Zeg eens. evenals al diegenen die net zo waren en nog zijn zoals jij helaas ook nog bent! [11] Zou jij willen wat God wil. ben je werkelijk zo dom. ik heb het begrepen! Hoor eens. wie dan ook. of eenvoudigweg een standbeeld zijn. maar bespaar ons voorgoed je lege woorden. wie kan er dan zijn eigen wil uitbannen en daarvoor in de plaats een vreemde wil in zijn ziel stoppen? Het is merkwaardig dat jij. dan maakt deze behoefte van de ziel het noodzakelijk niets te doen. of het nu iets verstandigs of iets onverstandigs is. handel dan tot ons welzijn. mij zou opleggen om te willen. alsof men zich eerst totaal willoos zou moeten maken. want zonder dat kan geen mens ooit iets waardevols bereiken. dan zou ik toch wel eens willen weten met welke wil ik datgene zou kunnen willen. verstandig! Heb je een kracht. dat je mijn woorden niet in het minst hebt begrepen. of houd je ons alleen maar voor je eigen plezier voor de gek? Kijk. En zodoende moet je je nu ook laten welgevallen dat je blind bent. dat men zonder wil helemaal niet kan willen wat een ander wil. wanneer hij juist met zijn eigen wil die van een ander vastbesloten aanvaarden wil en zijn handelingen daarop instelt. Het is toch vanzelfsprekend. of heb je ooit je hersens bedorven met slecht gebakken schapenvlees? [14] Maar nu in alle ernst! Zeg eens eerlijk. en mocht er al een of andere kop aan zitten. wat een ander. onbeduidende wil zo beteugelt. [16] Ik denk dat dit toch duidelijk moet zijn? Maar jij vindt deze belangrijke waarheid slechts dom. uit jouw opzettelijk beledigende tegenwerping heb ik duidelijk opgemaakt. Ik heb jullie om te beginnen tot oprecht geduld gemaand. dan moet de ziel al het mogelijke doen om ervoor te zorgen dat het vlees verzadigd wordt.

dan zou ik je ook anders tegemoet zijn getreden. meer ontwikkelde mensen. want een oud paard laat zich niet zo goed dresseren als een jong paard. natuurlijk alles 'tot meerdere glorie van God'! Waaruit dan overduidelijk zou blijken. en vervolgens ook ten opzichte van de staat. dan zou het toch al te gek zijn. leugens en bedriegerijen van de rooms-katholieke kerk? En welk aanzien moet de stichter hebben van zo' n leer. omdat ik uit jouw laatste corrigerende woorden heb begrepen.grove behoeften zijn. Daarmee kan hij zulke onzuivere behoeften bestrijden. zo filosoferen heel eenvoudige lieden! Hoe moeten wij. die zich als was of gips op alle mogelijke manieren laat misvormen? [4] Men zegt weliswaar: het pausdom lijkt op de zuivere leer van Christus als een vuile laars op een mediceïsche Venus. Ja. plaatsen. zodat we je zelfs met de beste wil van de wereld niet anders hadden kunnen begrijpen. want wat van God uitgaat. ja. [3] Kijk Bruno. dat deze dan uit vrees voor de hel of uit verlangen naar de hemel de arbeidsschuwe priesterkaste de beste hapjes moeten brengen. en een onvoorwaardelijke gehoorzaamheid.z. zelf in overvloed levend.' [19] De lomperd zegt: 'Zou je eerder zo verstandig met ons hebben gesproken. Zou dus de leer van Christus goddelijk zijn. voorzover deze de belangen van de alleenzaligmakende kerk diende! [2] Zelf ben ik vaak daarover in gesprek geraakt met heel eenvoudige lieden. maar dat verandert mijn mening over het Christendom en zijn stichter niet. zeg me dan eens om welke redenen je zo beledigend ruwen grof tegen mij bent opgetreden. maar dat doet niets ter zake wanneer juffrouw geduld maar op de juiste plek zit!' 113)Rede van de lomperd over de misvorming van de religie door de priesters [1] De lomperd zegt verder: 'Dat wij mensen nu echter zo ongelooflijk dom zijn. [18] Wanneer ik enkel dit en niets anders van jullie verlang. volgens welke men helemaal zonder nadenken alles moet geloven. beschouwt en daarnaast de loffelijke grondbeginselen van de alleenzaligmakende rooms-katholieke godsdienst. al is het ook met veel moeite. Dat is echter wat ik van jullie in naam van de Heer verlang.w. hemelse armoede. al is het nog zo dom en onlogisch. goddelijke. dat ik je daarom namens mijn talrijke broeders enkele 'complimenten' heb moeten maken. vooral wat het christelijk geloof betreft. liefde en geduld. Het voor jou onaangename gevolg daarvan was. op deze manier zou het ook kunnen. dat er ofwel nooit een Jezus zou hebben bestaan. als de ellendige mensheid in staat was daaraan naar zijn zelfzuchtige believen iets te veranderen! Zou het de Godheid werkelijk slechts daarom te doen zijn met de leer van de volledige vrijheid van wil de mensheid ook toestemming te geven om naar believen op een schandalige manier met die leer om te springen? Dan vriend. ze tenslotte totaal uitbannen en in hun plaats betere. die zulke gemene streken net zo beoordeelden en zeiden: 'De religie is niets anders dan een al in vroeger tijden slim bedacht middel om de arme mensen zand in de ogen te strooien en ze door het voorspiegelen van hemel en hel en fraai ogende bedriegerijen zo in toom te houden. Dat betekent dan zijn materiële wil voor een werkelijk goddelijke verruilen. Je hebt echter voordien alleen maar zeer geleerd en orthodox tegen ons geredeneerd. Ik neem ze echter weer terug. die alles zo uiterst wijs heeft geschapen. Na jouw laatste toelichting staan de effecten er heel wat beter voor en we zien nu allemaal de noodzakelijkheid in van wat je hebt verteld over het geduld en het vervangen van de menselijke wil. dan wel niet oordelen over de domheden. kan geen menselijke zelfzucht ook maar in het minst veranderen. vaarwel 167 . dat het tenslotte zelfs de domste varkenshoeder moest opvallen hoe de dienaren van de heilige godsdienst. of dat hij toch onmogelijk Gods Zoon kan zijn geweest! Wanneer men de inrichting van de wereld. maar zelf armzaliger moeten leven dan de gemeenste kettinghond. de gedoopte aanhangers van de alleenzaligmakende rooms-katholieke kerk niets zozeer op het hart hebben gebonden als de lieve. onmogelijk zo'n leer kan hebben gegeven ter opwekking van de mens. en als men daarbij nog moet beamen dat alleen de roomse leer de zuiver christelijke is. in de eerste plaats ten opzichte van de kerk en haar zogenaamde goddelijke dienaren. d. kan geen God ons kwalijk nemen! Want de hogere en de lagere geestelijkheid heeft met de lieve leer van Christus toch zo huisgehouden. die zo ongeëvenaard wijs geschapen is. dan moet men toch inzien dat dezelfde God. dat je toch niet zo simpel bent als ik dacht.

hadden echter als gevolg van voornoemde redenen geen. [6] Wie kan het opkomen van de zon aanschouwen zonder achting te hebben voor de grote Godheid? Wie wordt niet ontroerd bij het zien van hoge. Maar het zogenaamde woord Gods. dan willen we onze zonden graag berouwen en er zo mogelijk voor boeten! [11] Natuurlijk zou je ons ook moeten bewijzen. Haar onuitputtelijke rijkdom en veelzijdigheid [1] Na deze duidelijk geformuleerde rede van onze lomperd wendt Bruno zich tot Mij en vraagt Mij om een goede ingeving. Wij. dan zullen we onvoorwaardelijk geloven wat je ons zult zeggen over de plichten. Ziedaar vriend. dat zijn goddelijke zaken. hoe is het wat de goddelijkheid ervan betreft dan daarmee gesteld? Als het voor de papen niets anders is dan een goed verkoopbare pommade. als van nul en generwaarde wordt beschouwd en op alle mogelijke manieren wordt misbruikt. evenals voor een opgaande zon. in diskrediet geraakt. niet ook mogelijk zijn haar eigen leer voor zo'n aantasting te behoeden? Waar is een dergelijke bescherming echter te zien? Vriend. waarvoor een ieder vol ontzag heeft. [10] Toon ons de goddelijkheid van de leer van Christus aan. dat de mens ook kan zondigen zonder wetten. en allerminst een positieve. [2] Ik geef hem echter te verstaan: 'Spreek. als je zin hebt om te spreken. deze zijn goed en geheel volgens de wetmatigheid van de natuur aan de behoeften van de mensheid aangepast. deze regels niet kan of mag toepassen? Zou het voor de Godheid. die haar goddelijkheid het diepst zouden moeten voelen. welbewust en met mate geniet? [8] Ik heb niets tegen de grondregels van de zuivere leer van Christus in te brengen. die we ook steeds in acht namen. want dan moet zelfs een blinde inzien dat zo'n leer voor de mensheid nog minder nut heeft dan helemaal geen leer! [5] Ik ben van mening dat ieder mens toch voor een zuiver goddelijke leer. vragen wij allen jou om ons uit te leggen hoe het toch komt. het allermeest de verkondiger van zo'n leer die enig is in zijn soort. Maar wat echter.' 114)Bruno's door de Heer ingegeven antwoord.' [3] Na deze toezegging wendt Bruno zich weer tot de spreker en zegt: 'Vriend. moet dan niet ieder dieper nadenkend mens voor zichzelf tot de volgende slotsom komen: een leer. voorzover mij bekend is. Maar wat baat het. deze in de eerste plaats juist door hen. als je verhaal maar geen eeuwigheid 168 . om een goed katholiek te zijn. als juist de papen de zuivere leer van Christus het allerminst respecteren en haar als puur mensenwerk voor hun heers. nietszeggende ceremoniën wordt beoefend. Hebben we daar ooit tegen gezondigd.' De lomperd zegt: 'Vooruit dan! Daaraan zal het noch mij noch iemand anders van ons gezelschap ontbreken. die God door Zijn leer voor hun besrwil van de mensen verlangt. als men. nergens op de hele aarde! [9] Wanneer de zaken er echter inderdaad zo voorstaan. die toch verder alles leidt. zodat hij de spreker en zijn metgezellen zo doeltreffend mogelijk van repliek kan dienen. majesteitelijke gebergten? Wie kan zonder ontzag en onverschillig naar de zee kijken? Wiens gemoed wordt niet geschokt door het machtige rollen van de donder? Kijk. wanneer de leer van Christus dan toch goddelijk zou zijn.Godheid. is het dan zo verwonderlijk dat vervolgens ieder verstandig mens vanuit zijn natuurlijke levensbehoeften leefregels opstelt. goddelijke wet behalve die van onze natuur.en zelfzuchtige doeleinden omvormen? Ja. spreek dan! Laat ons anders de weg gaan. in hoge mate achting en ontzag zou moeten hebben. en konden er daarom ook geen naleven. maar slechts door uiterlijke. die ons door onze zinnen zal worden gewezen. kan niet goddelijk zijn! Indien voor zuiver goddelijke dingen zelfs het vee nog respect heeft. als je echt geduldig en oplettend bent. als ze zo langzamerhand alleen nog maar in schril contrast staat met wat de oorspronkelijke leer voorschrijft. die zelfs door de priesters niet daadwerkelijk wordt geacht. Bewijs van de Goddelijkheid van Jezus' leer. wil ik bereidwillig gehoor geven aan je verzoek. dat. die geen doctoren in de godgeleerdheid zijn? [7] Als de mens op deze manier noodzakelijkerwijs een afkeer moet krijgen van zo'n leer. en bekommer je niet om de woorden! Met je eigen tong zul je het juiste antwoord uitspreken. hoeveel te meer zou dan de met gezond verstand begiftigde mens dat moeten hebben. als dieper doordenkende mensen. wat moet het dan wel zijn voor ons leken. waarop deze leer dan natuurlijk ook bij alle mensen die wat dieper nadenken. daarnaar leeft en van alles wat de lieve Godheid hem als vanzelfsprekend aanreikt.

Op een andere bladzijde een op zichzelf voortreffelijke moraal. ik heb bijna nooit twee mensen gezien. dat ze met de oorspronkelijke. Een ander vindt de winter ontzettend vervelend. dat de hele aarde één vruchtbaar vasteland was. met de bedoeling dat de geest de beste gelegenheid moge vinden om zich voor het bereiken van bepaalde voordelen te oefenen. Maar zij zijn daarmee helemaal niet tevreden en maken zich daarom soms zelfs heel luxueuze kleren en bouwen allerlei huizen en woningen. [5] Alle tijdelijke gaven van de Godheid aan de mensen zijn zo gegeven. Zij is voor het oog van het wereldse verstand een zeer wanordelijke dwaasheid. Zo willen sommigen alleen maar akkers. anderen alleen weiland. meestal in mystieke beelden. die precies een en hetzelfde wilden. [7] Waarom knoeien de mensen dan met de verheven schepping van God en tonen zij de Godheid metterdaad. niets! Zouden alle dingen op aarde daarom niet door God moeten zijn geschapen. wat haar aanvankelijk in de buitenkant van de leer toch zo wanordelijk en zonder enige logica voorkomt. mijn verhaal zal kort en bondig zijn. dan zullen we verstandig en wijs verder praten over de goddelijke leer!' [8] De spreker zegt: 'Wel. Wonderdaden en morele leerstellingen. geef me nu eerst antwoord op deze vraag. maar bekrachtigt deze veeleer. [10] Met de leer van God is het net zo gesteld als met de overige schepping. die het 'natuurlijke logica' noemt. En zo is het met honderden verschillende zaken. want juist daardoor dwingt de Godheid de trage natuur van de mens tot aanhoudend nadenken en veelvoudig zoeken om behoorlijk wegwijs te worden in datgene. Zo was het van nature ook de bedoeling dat de mensen naakt zouden rondlopen en zomer en winter onder de blote hemel of in holen en grotten zouden bivakkeren. De dieren worden gevangen. waar ze noodzakelijk is en tot heil van de mensen dient. voor de ander vaak wanhopig saai. hij zou veel liever een eeuwige zomer willen hebben. anders zouden ze allang een andere orde hebben gekregen. daarop steeds iets aan te merken heeft. Weer een ander zou graag willen. wat het is werkelijk interessant om je op deze manier te horen spreken!' [9] Bruno gaat verder: 'Goed. [11] Wat zouden jullie wel van de Godheid denken. Wat laat de mens eigenlijk onaangetast van datgene wat hij met zijn zinnen en handen kan bereiken? Ik zeg je. Voor de een is het menselijk leven te kort. zijn door God kriskras door elkaar geschud. wanneer bijvoorbeeld de zaken op aarde zo zouden zijn ingericht. en het zoekt daarin tevergeefs die vaste ordening. Met geen enkele ordening is de mens tevreden en hij maakt voor zichzelf een betere. en op andere plaatsen weer een andere soort zou groeien? Zou een huisvader een andere dan deze soort vruchten op zo'n plek zaaien en daarop niets oogsten. maar veranderen deze steeds naar believen en aardse behoeften. dat ze niet door mensenhand kunnen worden bereikt. [6] Zo kunnen de mensen uit ontevredenheid de goddelijke gaven dan ook niet laten zoals ze gegeven zijn. omdat de onvoldane mens zijn hand ernaar heeft uitgestoken en veel dingen zelfs heeft veranderd? Vriend. door de Schepper ingestelde orde helemaal niet tevreden zijn? Een geluk voor de hemellichamen. hij zou liever een eeuwige lente willen hebben. geslacht en hun vlees wordt op allerlei manieren toebereid en gegeten. die de gaven helemaal niet weet te waarderen. nog anderen enkel steden en vestingen. Ja. Voor de een is de zon in de zomer te heet. Hier leest men een wondersprookje. dat de onvolmaakte mens met zijn natuurlijke verstand. daar een vermaning. zodat hij het zelf gewelddadig bekort. Ga maar verder. waarmee de vrije menselijke geest zich moet bezighouden. Die dingen echter. weer anderen alleen tuinen. In de leer van God aan de mensen is dit toch allerminst in tegenspraak met de goddelijke ordening. Luister dus naar mij. worden ogenschijnlijk ordeloos met elkaar vermengd. waardoor hij zich die 169 . vaste orde aangebracht. De bomen en planten worden verplaatst en veredeld. die echter voor het wereldse verstand met de andere gelijkenissen en gebeurtenissen nog minder samenhang heeft dan de meest ongeordende plantengroei in een boerenweiland. hoe zou het er dan met zijn huishouding uitzien? [12] Daarom heeft de wijze Schepper alleen daar een onveranderlijke. omdat jullie instemmen met hetgeen ik gezegd heb. zal ik jullie in naam van de Heer de leer van God verder bekendmaken. dat klinkt verstandig! Naar wat ik nu stilaan begin aan te voelen.duurt!' [4] Bruno zegt: 'Heel goed beste vrienden. terwijl een Engelsman de zee nog uitgestrekter zou willen hebben dan ze al is. dat op bepaalde mathematisch nauwkeurig afgetekende plaatsen slechts één bepaald soort vruchten. zou het je zelfs nog gelukken om ons ook de Godheid van Christus begrijpelijk te maken.

en leeft zoals wij nu na de dood van ons lichaam. die hier. dat het beste bij hem past. deze zevenkoppige draak. [15] Dat echter geen enkele leer in de hele wereld zo'n veelvoud aan godsdiensten toelaat als juist de goddelijke leer van Jezus Christus. Fichte. Leibniz. op hun beloop laten en rustig toezien.' 115)Kritiek op Rome. Dat is dan het belangrijkste verschil tussen een werk van God en het dode werk van een mens. Deze Moloch. maar tot nu toe helaas tevergeefs. deze oude wereldhoer gedijt en vegeteert onverwoestbaar voort en beoefent haar gewetenloze beroep zonder door de hemel van de wijs te worden gebracht! [3] Wanneer Christus. In de mathematiek is op de hele wereld. is daar slechts een huichelachtig uithangbord. Alle mogelijke stormen hebben geprobeerd om deze wolfsdraak het schapenvel van zijn lijf te trekken. van daadwerkelijke liefde vervulde. in deze zuivere geestenwereld. die Hem aan het kruis hebben geslagen? Meer dan viervijfde deel van de christenheid ziet de slechte handelwijze duidelijk in en zegt: 'Van alle christelijke sekten is Rome de oudste en zij moet dus ook het beste weten wat ze van Christus en Zijn leer moet denken! Door haar handelwijze. is het belangrijkste bewijs voor de goddelijkheid van deze leer en haar verheven verkondiger en stichter! Zou deze leer mensenwerk zijn. Iedere verplante twijg krijgt wortels. Kant en Hegel. in de hoogste mate heerszuchtige handelen van de alleenzaligmakende? Het woord Gods. die de schanddaden van de joodse priesters bij iedere gelegenheid toch uitdrukkelijk heeft afgekeurd. dat iedere geest daaruit dat voedsel kan halen. zoals bijvoorbeeld een uit hout nagemaakte boom. Ik zal jullie in naam van de Heer geen verklarend antwoord schuldig blijven. Een Aristoteles laat slechts één sekte toe. Omdat de leer uit de goddelijke mond van Christus echter niet een door mensenhanden kunstzinnig uitgesneden. bijvoorbeeld de filosofie. vereist is voor het eigenlijke. [18] Hebben jullie daar echter nog iets tegenin te brengen. wanneer Hij het 170 . Deze wordt door Bruno belicht. Het is tevens ook het grootste bewijs voor de onloochenbare goddelijkheid van een leer. je hebt die zaak met verbazingwekkende logica uiteengezet en ik moet je daarvoor uit naam van alle gasten danken! Maar nu komt er nog een belangrijke vraag.vaardigheid en kracht eigen maakt. dan vraag ik je welke geloofssekte op aarde het dichtst bij de waarheid is. toont ze echter dat ze zelf nog nooit in deze leer heeft geloofd en bijgevolg nog minder in Christus. eeuwige bestaan. Ze solt met Hem. en hoe het volgens Christus in alle ernst gesteld is met de rooms-katholieke kerk? Wie kent niet het oude. God is. [16] Vergelijk haar eens met de menselijke leerstellingen. ze zou Hem zelfs naar de hel vervloeken. nu al meer dan vijftien eeuwen lang. die onder de meest verschillende vormen van eredienst bij een goede en gewetensvolle verzorging steeds dezelfde levensvruchten draagt. ja. dan zou men van geen enkele tak van deze boom een nieuwe kunnen kweken. confessioneel nog zo verschillend ingestelde geesten geheel ongehinderd hun geestelijke volmaaktheid bereiken. maar een met alle levenskracht uit God Zelf geplante boom is. zo kunnen ook uit dezelfde goddelijke leer verscheidene. twee maal twee altijd vier. Over het nut van de nacht [1] De spreker zegt: 'Vriend. zeg ons dan eens: hoe kan Hij zulke gruwelen. evenzo een Wolff. want zij allen planten slechts dode bomen! [17] Dat is niet het geval met de goddelijke leer van Christus. dan staat jullie dat vrij. zonder sektarisme. zich daarmee kan voeden. hoe deze zwarte dienaren Gods met Hem nog heel wat ergere schanddaden bedrijven dan die oudromeinse beulen. die recht tegen de leer van Christus indruist. daardoor kan groeien en tot volmaaktheid kan komen. dat zijn endoten (confessies) overal bloeien en bij de juiste verzorging ook volmaakt goede vruchten opleveren. de wiskunde en dergelijke: zij zijn als een machine. ze verkoopt Hem. dan heb je ons allen voor je gewonnen en we zullen je tot leider van ons gezelschap maken. groeit al spoedig uit tot een levensboom en draagt vruchten. die slechts volgens een bepaalde formule en constructie steeds op dezelfde manier werkt. groeit verder. waarachter een wolf zijn verscheurende hebzucht verbergt. verschraald en verminkt. [13] De goddelijke leer is zo gegeven. kan het dan ook gebeuren. namelijk de zuiver aristotelische. De vraag luidt als volgt: [2] Wanneer volgens jouw wijze uiteenzetting Christus de Heer en God van hemel en aarde is. [14] Zoals op de aardbodem twee verschillende planten heel goed naast elkaar kunnen opgroeien en tot rijpheid komen. als je ook die overtuigend juist beantwoordt.

maar wanneer het God nog welgevallig is zulke curiositeiten te laten bestaan. omdat ze bij haar zogenaamde godsdienstige plechtigheden steeds lichten aansteekt ten teken. die van Christus maken wat ze maar willen en Zijn heiligste woord verdraaien zoals het hun in hun heersen hebzuchtige kraam te pas komt. Daardoor worden alle volgelingen van zijn leer in hun geloof geschokt en zijn op deze manier dan genoodzaakt zo'n leer vol verachting de rug toe te keren! [4] Zeg eens. die eigenlijk allang dood is en nu zijn totale ontbinding tegemoet gaat.zou wagen om zich ook maar enigszins met een andere sekte in te laten. waarvoor Hij zeker Zijn gegronde redenen heeft. heeft hij in de loop der tijden tussen wortels en takken nieuwe stammen gevormd. waarin zich de rooms-katholieke kerk bevindt. als Christus bestaat. dat het goddelijke woord van Christus zelfs bij de joden en mohammedanen heel wat meer aanzien geniet dan bij de roomsen. draagt ook nog bloesems en vruchten. die alleen nog maar in de kroon. niets te onderzoeken en niet voorwaarts te schrijden. maar alleen maar heel rustig te delen in de goede gaven van hun moeder (nacht) en kunnen daarbij rustig slapen. ziet Hij dat dan niet of wil Hij het niet zien? Of is het misschien toch Zijn wil. [6] Deze nu al heel oude boom heeft in geestelijk opzicht bijna dezelfde degeneratie ondergaan als de oude kastanjeboom in Sicilië. gewekt door een of andere morele of politieke opdoffer. nietszeggende ceremonie? Hij. Ze vegeteert nog wel en heeft in haar ledematen nog een uiterlijk leven. Uiterlijk heeft ze nog het aanzien van een levensboom. Wel hebben zich in de nieuwe loten uit de sterke zijwortels eigen kernen gevormd. maar ze zijn smakeloos. Zoals het gaat met de Siciliaanse natuurlijke boom. Deze boom wordt nu meer als een historische curiositeit dan als een werkelijk bruikbare boom beschouwd en door het eenvoudige volk met allerlei sprookjes en fabels (die graag worden geweven rondom alles wat heel oud is) vereerd en door stekeblinde dwazen zelfs als een heiligdom aanbeden. Worden zij dan echter wakker. die toch tijdens Zijn aardse leven toch tegen niets zozeer heeft gewaarschuwd als tegen die schandelijke ogendiensten! Dus vriend. machtige wortels en wijd uitgestrekte takken zijn gegroeid. als we er toch allang geen gebruik meer van hebben gemaakt en dat in de toekomst nog minder zullen doen! [9] Overigens komt me de roomse kerk voor als een geloofsnacht. dichtbij de Etna. van wiens gezondheid de smaak van de vrucht afhangt. jongere en gezondere bomen op haar plaats zouden kunnen staan. dat het in haar ook op klaarlichte dag nog nacht is! De nacht heeft echter ook wel degelijk goede kanten. Zo ontstond uit wat eens een gezonde boom was. Zij heeft geen eigenlijke stam en geen kern meer. De reden daarvan zou wel kunnen zijn. Het beste aan deze boom is nog. hard en bijna niet te genieten. dat hij bij een plotseling opkomend onweer de wandelaar een beetje bescherming biedt. los dit raadsel nog voor ons op en we geven ons dan helemaal gewonnen aan jouw God!' [5] Bruno zegt: 'Vriend. die zich in de nacht bevinden! [10] En dus geloof ik dat de Heer op 171 . maar in wezen is ze dat even weinig meer als de oude Siciliaanse kastanjeboom nog een nuttige vruchtboom is. rot en dood is. Daarmee is echter de hoofdstam. en allang niet meer in wortel en stam. weinig geholpen. toen hij nog jong was. schandelijk genoeg heeft gehandhaafd? Schept Christus in alle ernst welbehagen in zo'n handelwijze? Kent Hij werkelijk alleen maar Latijn en houdt Hij bovenal van de lege. Desalniettemin moet de Heer toch een of andere reden hebben om haar te laten bestaan. dat de rooms-katholieke kerk zo verder blijft gaan als ze zich tot nu toe. want ze geeft rust aan de vermoeiden. maar deze zijn niet meer te genieten. een meerstammige boom. waarom zouden die ons dan hinderen. tot één en dezelfde boom behoort. Deze boom draagt hier en daar nog wel schaarse vruchten. zo gaat het nu ook met de door ouderdom verzwakte geestelijke boom van Rome. Maar omdat uit deze boom. jouw bedenking tegen Rome is zeker goed gefundeerd en het is werkelijk moeilijk om nog een goed woord over te hebben voor deze kerk. ze zijn hard en smakeloos en worden door enkele reizigers slechts gekocht als curiositeit. dat deze boom zijn belangrijkste levenskern allang totaal verloren heeft. wiens kern nu al bijna duizend jaar vermolmd. Ik zeg je: spoedig zal Rome alleen nog maar bestaan in de geschiedenisboeken! [8] Het is ongetwijfeld waar dat een groot aantal andere. [7] Eveneens is dat het geval met de uiterst verdeelde staat. Het is volkomen waar. dan zoekt niemand zo naarstig naar licht als juist diegenen. En waar hebben de geestelijk vermoeiden meer rust dan in de nachtkerk van Rome? Ze hoeven niet na te denken.

en vooral het tegen heel de natuur indruisende celibaat zijn toch verschijnselen. opdat de mensen in deze nacht des te grotere honger naar het licht zullen krijgen! Ik ben er tenminste nog altijd van overtuigd. Daar de mens echter dit recht heeft. Zo zou het ook kunnen zijn. heeft men dit al te schrijnende bedrog een beetje moeten inperken. [3] In de tijden der apostelen waren er immers al mensen. Omdat de mensen tegenwoordig echter 172 . ook al is deze nog zo zuiver. richtte bedevaartsoorden op met miraculeuze beelden. hoewel ze door Rome op de meest afschuwelijke manier is misbruikt. tengevolge waarvan hij kan doen wat hij maar wil. En zo'n enorm gekkenhuis wordt geduld door de Heer. die de listige roomse kooplieden heel veel opleverden. [4] Uit deze handelsperiode dateert hoofdzakelijk het brutale snoeien van de zuivere leer van Christus. de uitvinding van het vagevuur. dat van de christelijke geloofssekten er geen enkele groep zo naar het ware licht zal zoeken als juist de volgelingen van deze nachtkerk. We zien echter nog niet in. ja. Ook de kruistochten. is het daardoor ook duidelijk. waar men zich in de huidige tijd zelfs al vrolijk over maakt. pasten ze al gauw hun koopwaar zo aan. Omdat hij echter. In latere tijden. een volkomen vrije wil moet hebben. domme kerkelijke gebruiken. of eigenlijk de zwarte kunst. haar misoffer en andere heilige nonsens. wierp men zich op de mystiek. was het dan ook mogelijk dat zich mettertijd uit de zuivere leer van Christus een duister pausdom kon ontwikkelen. waardoor het voor de goed ingelichte Saracenen steeds gemakkelijk moest zijn om de blinde kruisvaarders zo doeltreffend mogelijk te ontvangen. Daarmee drijft men handel tot op dit uur. Dat was al het eerste kwaad! Toen echter de kooplieden (roomse geestelijken van diverse pluimage) zagen.deze gronden de rooms-katholieke nachtmensen verdraagt. dat deze weer bij de morgenlandbewoners in de smaak zou vallen. wiens leer een centraal zonlicht zou moeten zijn voor de mensen op aarde! Kijk. hoe de Heer het dan kon toelaten dat deze kerk. die zonder veel voer een enorme hoeveelheid melk geeft. om maar niet te spreken over de andere. maar enkel een dier of een automaat. behoren tot deze tweede periode. omhulde zich met het Latijn. dat het hem ook met betrekking tot de goddelijke leer. die in de eerste tijden toch zuiver apostolisch was. haar oorbiecht. zonder welke de mens geen mens zou zijn. die zaken wilden doen met de wonderleer van Christus. maakten ze van de goddelijke leer een verkoopartikel. Het einde van de lankmoedigheid van de Heer [1] De spreker zegt: 'Vriend. Haar Latijnse gebrabbel. En kijk. dat de blinden steeds grotere vrienden van het licht waren dan de zienden. dat ze volgens de zuivere betekenis van het evangelie helemaal geen kerk meer is. waarom de Heer de oude roomse moeder verdraagt en waartoe ze eigenlijk dient!' 116)Misvorming van de zuivere leer van God tengevolge van de vrije wil van de mens. die de leer van Christus misbruikten als een geduldige koe. toen de mensen wat meer gingen inzien tot wiens nut de roomse aflaten zo sterk werden aangeprezen en met zoveel energie werden geëxploiteerd. we zien nu in dat de goddelijke leer van Christus wel een echte goddelijke leer kan zijn en ook zeker is. de laatste eeuwen zo in diskrediet is gebracht. de aflaten. dat de roomse kooplieden met de Saracenen in nauwe zakenrelatie stonden en deze getrouw meedeelden wanneer ze weer door een kruistocht zouden worden bezocht. [5] Toen de mensen achter al die bedriegerijen kwamen. geef ons daarover nog een lichtstraaltje!' [2] Bruno zegt: 'Beste vrienden. de reden waarom de Heer dit kan toelaten. vooral niet bij de pronk. dreven daar in alle landen van de wereld handel mee en deden zo goede zaken. moeten jullie zoeken in het heilige besef van de noodzakelijke vrijheid van de menselijke wil. de nieuwe handel begon weer goed te lopen. Men is er ook achter gekomen. de broederschappen en dergelijke zaken meer. Daar geldzuchtige mensen dit echter maar al te goed hebben ingezien. geoorloofd moet zijn deze wel of niet aan te nemen. dat is de omineuze kern van de zaak! Vriend. of als echt of niet echt aan te merken.en ceremonie-minnende Aziaten. produceerde wonderdoende relikwieën en bouwde grote tempels met veel wonderaltaren. Christus Zelf had er een bij zich die Hem verried! Waarom zouden zich in latere tijden dan geen massa's handelaren hebben kunnen aandienen. dat hun artikel in zijn zuiver geestelijke vorm niet meer zo gretig gekocht werd. Ik denk dat het jullie daaruit tamelijk duidelijk mag zijn. evenals de natuurlijke nacht naast de dag. om mens te zijn.

Hoe stel jij je Christus dan eigenlijk voor. dat zich steeds zedelijk en vroom heeft voorgedaan. Tweespraak tussen een kerksgezinde en een vrijdenker. vrekken en hardvochtigen het rijk Gods niet binnengaan. Maar wat tot nu toe nog niet gebeurde. dan zou men ronduit een duivel moeten zijn.' 117)De twijfelaars geloven nu. maar sommigen zijn bang om naar de Heer te gaan. om dan uiteindelijk als een veile deerne te worden betrapt. Zo is ook de jood Jezus. opdat jullie allen voor eeuwig het volste licht mogen krijgen. samen met haar houten Christus er de brui aan gegeven. in staat zijn om iemand naar de jezuïetenhel te verdoemen en dat voor eeuwig. hoe het in elkaar zit? Hij is door Christus naar ons toegezonden om ons te winnen en naar de Heer te leiden! Hij heeft ons nu gewonnen. zeker datgene. de kooplieden zullen hun handel sterk moeten verminderen. zal zalig worden!' Wij zijn wel gedoopt. Ze weten niet meer hoe ze het moeten aanpakken om voor hun sterk bedorven waar een winstgevende afzet te vinden. waarom zouden we ons dan aanstellen als een maagd op een boerenbruiloft? Dan komt het er op aan dat we met beide handen aannemen wat de grote Heer der hemelen ons wil geven. maar geloofd hebben we nergens in. dieven. de Christus. maar Hij is ook evenzeer oneindig heilig en dus evenzeer rechtvaardig! Hoe wij het echter met Zijn rechtvaardigheid moeten klaarspelen. dat ze voor geld overal voor te krijgen zijn. zegt daarop: 'Ik en de spreker die na mij het woord voerde zijn helemaal doordrongen van de duidelijkheid van jouw rede.helemaal op de hoogte zijn van de praktijken van de papen en zelfs geen respect meer hebben voor een geestelijke. meinedigen. We kunnen dus bij Christus met niets aankomen. wat voor ons ook maar de schijn van iets goeds zou hebben. die lange tijd hun voornaamste steunpilaar was. maar weet je. En zo heeft zelfs Maria. daar zou ik zelfs in mijn droom niet aan denken. bedriegers. zou jij met jouw kille hart. want ik kan jullie allemaal verzekeren. waarom zouden we dan nog onnodige drukte maken? Wij weten allemaal. Ik ken jullie niet!' [2] De tweede spreker zegt: 'Hoe kom je daar nu weer bij? Geloof jij dan werkelijk nog in hel of vagevuur? Nee. áls er al een zou zijn? Ik zeg je. dat de Heer de roomse lammeren zeer liefheeft. volgens Zijn eigen woorden zullen hoeren. Ook hebben deze kooplieden te openlijk laten zien. Kortom. [7] Zo zal de Heer dan Zijn leer te rechter tijd zuiveren op een manier. die vóór de zogenaamde lomperd had gesproken. [6] Maar vrienden. Daarom is het nu voor ons des te moeilijker om ons tot Hem te wenden. wanneer hij in naam nog bij de Roomse hoort. dat zij er spoedig voor de volkeren niet anders bij zal staan dan als een meisje. Bijna zou ik er mijn hele zaligheid om willen verwedden. gij boosdoeners. staat nu voor de deur! [8] Daarom alle eer aan Hem alleen. die iedereen de schellen van de ogen zal doen vallen! Alles bij elkaar genomen schaadt het echter niemand. De waarheid daarvan is overtuigend! Het zal ook onvermijdelijk gaan zoals jij het nu met profetische geest hebt voorspeld. Er staat geschreven: 'Wie gelooft en gedoopt wordt. deze keer zal het niet meer lukken! De bijbels en andere verhelderende geschriften zijn te veel onder het volk verspreid. Want wij zijn allemaal grote zondaars geweest en hebben geen acht geslagen op Zijn goddelijke leer! Zal Hij ons niet meteen toeroepen: 'Ga weg van Mij. is een andere vraag!' [4] De tweede zegt: 'Heb jij dan onze vriend en leider Bruno niet horen zeggen. behalve dan in datgene wat binnen handbereik lag. Christus zal toch een heel stuk wijzer en ook beter zijn dan wij beiden. Wenden jullie je nu dan alleen tot Jezus Christus. als je Hem tot zoiets in staat acht?' [3] De eerst genoemde zegt: 'Je hebt weliswaar gelijk. dat we voor God geen knip voor de neus waard zijn. zijn de kooplieden aan het eind van hun Latijn. echtbrekers. en moeten we niet aankomen met allerlei jezuïeten bezwaren!' [5] De eerste zegt: 'Was jij maar wat fijngevoeliger! Op aarde 173 . wat de goede overlevering van Hem getuigt en wat jij over Hem hebt verklaard. Hij is wel oneindig goed. maar wanneer Hij tegenover ons genadig en barmhartig wil zijn. Humor in het geestenrijk [1] De vorige spreker. Zeg mij eens. wat voor deze kooplieden een bijzonder slecht voorteken is. wat echter ook weer een argument tegen hen zal zijn. moordenaars. die de Zijnen steeds zo zacht en mild leidt als een kloek haar kuikentjes! Ik denk dat jullie nu wat de Roomse betreft volledige duidelijkheid hebben gekregen.

anders beleven we hier in de geestenwereld nog. hoeft hij nu niet zoveel verbeelding te hebben. Christus de Heer Zelf zou je nog moeten uitlachen. Wie is er dan goed en rechtvaardig voor God en wie heeft verdiensten voor Hem. maar ik heb het tenminste goed bedoeld. Niklas' terechtwijzing. ik vraag je. vriend Bardo. en daarom hoeft Niklas nu juist tegenover iemand van ons niet zo grof te zijn. als hij je een beetje op stang jaagt. want hij bekladt mijn goede naam. hou je grove tong wat in bedwang. als Hij jou met zo' n gezicht zou zien!' [7] De eerste zegt: 'Vriend. laat je niet uitlachen! Kijk. in zijn huis intrek nam en daarna met hem de maaltijd gebruikte. in de geest verenigd. anders kom je zelf nog in de hel! Want er bestaat een hel. dat hij het van angst in zijn broek doet! Daar is niet veel meer voor nodig!' [8] Het hele gezelschap schiet daarop in de lach en de eerste spreker zegt: 'Vriend Bruno. maar om God de eer te geven.. Laten wij nu ook doen wat eens Zacheüs heeft gedaan!' 118)Bardo's eigenzinnigheid. ik wil dan wel toegeven. Maar nu. ik merk wel dat er nog een heel jezuïetencollege in je aanwezig is! Heb je dan geen acht geslagen op de duidelijke taal van Bruno? Die heeft de roomse bedriegerijen toch duidelijk aan de kaak gesteld en jij dweept nog als een stervende pater. als geest. omdat je zo'n oerdom gezicht trekt en er maar op los praat als een Weense koetsier op Goede Vrijdag. want we hebben lang genoeg met elkaar over onbelangrijke zaken gepraat!' [3] Bardo zegt: 'Het is niet onbelangrijk. Zeg eens of een echte rooms-katholiek ooit om een andere reden tot God bidt dan om iets van God te verkrijgen? Een ieder vraagt om iets anders. dat jullie luie en nutteloze knechten waren!' Wanneer Hij echter zo heeft gesproken. begrijp je dat niet? Want wanneer men iemand bij wijze van spreken een ezel noemt. vriend Bruno wordt er gewoon niet goed van als hij je aankijkt. de Almachtige? Heeft Hij dan niet Zelf gezegd: 'Als jullie alles gedaan hebben. in Gods naam. neem me niet kwalijk als ik wat al te heftig ben geworden. Omdat echter Niklas. waarom oordelen wij dan nog over de vraag of wij wel of geen verdiensten voor Hem hebben? Wanneer Hij echter genadig en barmhartig tegenover ons wil zijn. doe dan met mij hetzelfde. Wat gaat het hem eigenlijk aan. heeft vriend Niklas gelijk. waardoor iedereen mij begint uit te lachen!' [9] Bruno zegt: 'Wees verstandiger. dan zijn we quitte! Kijk. traditionele katholieken. helemaal niet meer geloofde in de Heer Jezus.' [2] Een beetje glimlachend zegt Niklas: 'Geachte vriend Bardo. in hetzelfde schuitje. dat er ons 174 .was je altijd zo openhartig. dan is het aan ons om te doen zoals eens de zondaar Zacheüs. wat niemand kan ontkennen.. wanneer de redemptoristen zijn paarden besprenkelen met wijwater. als hij ooit onbaatzuchtig tot God heeft gebeden. dat ik een vriend was van Gods dienaren? Laat hem toch niet zulke toespelingen maken. Want zij hebben van de aarde een hemel willen maken en hebben ons katholieken voor domme schapen uitgemaakt. maar dat Niklas beslist geen fijngevoelige geest is. waarom zouden we ons dan daartegen verzetten? Kijk. mijn zaligheid schenk ik aan een pausgezinde. dat is ijdel! Wij allen zijn slecht en God alleen is goed! Wanneer Hij ons nu echter vanuit Zijn eeuwige goedheid iets wil geven. anders word je zondermeer verdoemd!' De tweede zegt: 'Vriend Bruno. Kom. alleen omdat Hij als God het volmaaktste wezen is. dan moeten jullie nog zeggen. is dat voor mij niet onbelangrijk!' [4] Niklas zegt: 'Wat dan? Als het jou dan zo ergert. dat ik je min of meer de waarheid heb gezegd. dan zal niemand je uitlachen! Maar wanneer je hier met louter jezuïeten bezwaren aankomt en daardoor mijn werk aan jullie vertraagt. ik vraag je ook deze spreker zijn mond wat te snoeren. moet hij toch zelf ook inzien. Schaam je om hier in het geestenrijk met dergelijke dwaasheden aan te komen! Kijk. zit die goede Niklas met veel van zijn geloofsgenoten samen met ons. De duizendkoppige menigte. als het zo is. als nieuw-katholiek. Verbeeld je daarom niet te veel vanwege jouw roomskatholieke zachtmoedigheid! Overigens ben ik van mening dat het nu tijd wordt om de raad van vriend Bruno op te volgen. zie je dan nog niet in. evengoed als er een hemel bestaat. mag de genade van de Heer ervaren [1] De eerste spreker Bardo zegt: 'Nu dan. toen de Heer hem uit de boom liet komen. o jee. zul je voor het aangezicht van de Heer ook zo praten? Dan zul je zeker beven als het loof van een esp bij een flinke storm!' [6] De tweede zegt: 'O jee. Let toch een beetje op je woorden. wees zo goed om deze held toch een beetje te troosten.

Hemelse verbroedering [1] Beiden gaan meteen naar Robert toe. die Mij nog niet ziet: 'Stel je open. behalve bij Bardo. evenals over het montere voorkomen en de schoonheid van de gasten. maar laten we ons volgens de raad van Bruno bij elkaar aansluiten en de Heer Jezus vragen om licht. hadden honger en dorst. want ik weet wel waarom. dat het nu. je hebt al gesproken. want ook hij heeft aan het slot van jouw bespreking met dit duizendkoppige gezelschap in belangrijke mate ertoe bijgedragen. Daarom is deze kudde nu volkomen vrij en geen wonderdaad houdt hun hart in een gericht gevangen. als hij Mij voor zich ziet staan en meteen herkent. jij duisterling. [8] Op dit moment komt ook Bruno vol eerbied naar Mij toe en zegt: '0 Heer. dat jullie allen alleen het woord hebben gevolgd en dat is juist. eer en aanbidding! Als een onnutte knecht draag ik deze schare aan U over. op één wat eigenzinnig iemand na. waarom zou ik uitgerekend jou moeten napraten? Ik zal toch zelf ook wel in staat zijn om een bede te formuleren!' Niklas zegt: 'Je doet maar! Ik heb er niets op tegen! Want een ieder zal wel het beste weten. de schellen van de ogen. die hen buitengewoon vriendelijk ontvangt. wij zullen ons bij je aansluiten!' [6] Bardo zegt: 'Toch wil ik alleen voor mezelf vragen. het winnen van geesten is het meest zegenrijk. Ikzelf echter zal Bardo onder handen nemen en hem geven wat hij hebben wil. Jullie hebben echter geen honger en niemand. Je vriend Niklas zal jou daarbij terzijde staan. want dat is volgens Mijn wil. staat! [10] Waarlijk. Heer en Vader. De reden daarvan is. Niklas' rede over het leiding geven van de Heer.allen veel meer gelegen moet zijn aan Christus de Heer dan aan onze wederzijds gekrenkte eer? Wat is dan eer zonder God?! Daarom. Ga daarom maar rustig met Bruno mee naar Robert. gaan jullie beiden naar Robert.. genade en erbarmen! Ik wil wel voorgaan in de bede.. natuurlijk als jullie willen!' Bardo zegt: 'Eh. Zij is daarom ook in staat. Jullie loon zal daarom ook groot zijn! [11] Al diegenen. door slaap wordt overmand. heeft dorst. het staat iedereen vrij zich daar wel of niet bij aan te sluiten!' [5] Hierop zegt het hele duizendkoppige gezelschap: 'Spreek Niklas. die eerder tot Mij kwamen. Ikzelf sta niet ver van de grote vergadertafel. nu geen aardse domheden meer. [12] Bruno en Niklas.. zou nog iets willen zeggen. zw je spoedig voor een grotere worden geplaatst. die U volgens mijn overtuiging nu geheel van ganser harte toebehoort.' Niklas zegt: 'Doe wat je wilt. die zal jullie nieuwe kleren geven. maar zijn tong laat het afweten. zoet of bitter!' [13] Niklas. wat volkomen met Mijn wil en Mijn ordening in overeenstemming is. vriend Bardo. hoe nodeloos is toch je angst! Wanneer kwam Ik dan ooit tot diegenen. geef antwoord en toon Mij de reden van je hoogmoed!' [2] Bardo schrikt geweldig. Zo stamelt hij maar wat als iemand die. Zij allen durven nauwelijks op te kijken en zijn stomverbaasd over de grootte en de pracht van de zaal. omdat jij je bij jouw eerste taak in Mijn rijk zo meesterlijk hebt gedragen. volkomen gered voor Mij. als het geschiedt door een waar woord en een wijze leer! Jullie hebben deze kudde alleen door woord en leer gewonnen. [3] Ik zeg echter tot hem: 'Blinde. waaromheen nog het reeds bekende gezelschap verzameld is. Hij probeert te spreken. want zij konden alleen maar door wonderlijke daden en verschijnselen tot Mij worden gebracht. behalve Bardo. dan spreken jullie haar luid en uit de grond van je hart na.' [9] Ik zeg: 'Dat heb je heel goed gedaan! Jouw grote geduld en deemoed hebben dit niet geringe werk voorbeeldig tot stand gebracht. geheel deemoedig uit liefde en dankbaarheid. U alleen zij alle liefde. In zijn bevende hart denkt hij niet anders dan dat Ik hem het volgende ogenblik naar de hel zal verdoemen. die door zichzelf verdoemd zijn. waar bij hem de schoen wringt! Ik zal echter nu mijn bede toch maar hard opzeggen. hun God. Waarlijk. Zo zal het zijn!' 119)De genezing van Bardo's ziel. want Ik versta de taal van het hart. maar niet om te oordelen en te verdoemen! Ik zie echter in jou een hardnekkige ziekte en die heet 175 . vlak voor Niklas. om meteen al grotere genaden te ontvangen en dat verheugt Mij werkelijk zeer. om hen nog meer te verdoemen? Ik kom om te helpen. Vraag daarom in stilte!' [7] Na deze woorden vallen bij iedereen. maar Ik zeg tot hem: 'Vriend. Ik zeg echter tot Bardo. In het nieuwe kleed zullen we dan nog veel met elkaar te bespreken en te vereffenen hebben. gebukt onder grote zorgen.. maar wij verzoeken je ons niet langer te storen.

maar met de bedoeling dat jij jezelf voor Mij van je last ontdoet.' Daarop begeeft hij zich meteen naar Niklas om zijn goede voornemens uit te voeren.hoogmoed. gaat hij bij zichzelf te rade en zegt bij zichzelf in zijn hart: 'Ja. daar Ik jou wil helpen. maar alleen naar de wil. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat we dit in de eerste plaats te danken hebben aan de oneindige goedheid. De Heer Zelf heeft het mij laten zien en dus wil ik dan ook doen wat de Heer wil. Is deze in orde. dat wij. Wie zou daarbij denken: 'Kijk. Hier geldt alleen de waarheid en de met haar gepaard gaande zuivere liefde! Al het andere is voor Mij een gruwel en moet eeuwig verre blijven van Mijn rijk. op aarde hebben de blinden ook de daad nodig. vooral als ze te dicht bij hem komt. Maar hij doet haar groot onrecht aan. Het schip bereikt tenslotte toch een veilige 176 . waar wij volgens Zijn ordening moesten komen. dit vaartuig zonder enige stuurinrichting wordt desondanks volgens een uitstekend plan geleid. Ik wil moedig en vastbesloten naar vriend Niklas toegaan. [9] Niklas komt hem echter. waar men met geopende ogen de oprechtheid van de wil heel goed ziet. vraagt men niet naar de daad. omarmt hem en zegt: 'Vriend. omdat hij het als vriend gewaagd heeft je geheel terecht de waarheid te zeggen?! Moet je hem. waar de blinden alleen vleiers voor vrienden aanzien. want zij zien niet de kracht van de wil. mildheid en onbegrijpelijke welwillendheid van de Heer. want Hij was. [7] Mijn beste Bardo. nauwkeurige opheldering geven. Hier is slechts het willen aan ons. Ga. niet veeleer het allerbeste toewensen? [6] Denk je dan dat het hier in het rijk der eeuwige. want alle dingen zijn Mij eeuwig welbekend. in weerwil van ons geloof. [11] Vader Jezus zij echter dank. maar je wilde helemaal voor jezelf vragen. hier is dat heel anders. al omgekleed. dan is ook alles in orde. en maak het in orde met hem! Kom dan weer hier terug en Ik zal je geven wat rechtvaardig is en wat je toekomt!' [8] Als Bardo zulke zwaarwichtige woorden uit Mijn mond verneemt. Wie kan zich verzetten tegen Zijn wijsheid en almacht? Het is nu eenmaal zo en het is eeuwig waar! De mens is een vijand van de waarheid. een flinke verdeemoediging toewenst. En je vroeg ook. aan het einde van een langdurige blindheid nu toch daar zijn gekomen. alle daden komen echter de Heer toe! [10] Zodoende zijn we nu voor eeuwig de beste vrienden en al onze aardse meningsverschillen zijn voorgoed uit de wereld geholpen. is en blijft eeuwig de belangrijkste oorsprong van alle heil! Ook behoren wij hier nog verscheidene vrienden lof toe te zwaaien. die jou tijdens het gesprek met Bruno de volksvertegenwoordiging uit handen heeft genomen en die het tenslotte zelfs heeft gewaagd om je enkele belangrijke waarheden in het gezicht te zeggen. [12] Waarlijk. de Almachtige heeft gesproken. aanbidding en liefde voor het zó leiden van onze schreden. want aan zijn grote geduld hebben wij allen de volledige redding van de ondergang te danken. die je als een echte vriend de waarheid zegt en je daardoor van de verderfelijke trede van hoogmoed en zelfzucht wil terugtrekken. maar hoe en waarom? Voor jezelf wilde jij bepaald niet veel. En daarover moet je Mij. dat je in hoge mate onrechtvaardig bent geweest ten opzichte van Niklas. zoals de joden met Mij deden. Geef daarom nu uit jezelf toe. onverbloemde waarheid net zo toegaat als op aarde. [5] Vraag je echter af of het wel juist is. [4] Kijk. omdat Ik de moed had hun de naakte waarheid voor ogen te houden. Maar hier. Niet om Mij over jezelf in te lichten. Het allermeest voor Niklas. dat je diegene die jouw beste vriend is. dat ook de wind aan de Heer toebehoort en Hij alleen hem richting en kracht geeft. wilde je niet meedoen. maar hen die hun de waarheid zeggen vervolgen als hun ergste vijanden. Zijn raadsbesluiten zijn onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk zijn Zijn wegen! De mens lijkt op een schip dat zonder zeil of roer door de wind op zee heen en weer wordt gestuwd. We zullen vriend Bruno echter ook altijd van ganser harte liefhebben als een heel dierbare vriend. de Heer. hoe moeilijk het mij ook valt. en zij waren ook hier de tastbare reden waardoor wij ons heil in hun woning hebben gevonden. tegemoet.' Maar men bedenkt daarbij niet. vooral als hij bedenkt dat zijn leven oneindig ver boven het graf uitstijgt en enkel door waarheid en liefde wordt bepaald. hem alles bekennen en hem heel deemoedig vragen om zijn vriendschap. want zij waren als een krachtige magneet die ons op aarde al sterk heeft aangetrokken. toen je vriend Niklas jullie allen wilde voorgaan in de bede. maar in plaats daarvan vroeg jij echter om des te meer verdeemoediging voor allen die je hebben beledigd.

Weer anderen wagen het heel schuchter een gesprek aan te knopen met de apostelen. Neem deze en deel ze aan de armen uit. zal jullie tot gemeenschappelijke woning dienen. Zegen van de Heer. met nieuwe kleren moeten worden gekleed. weer wensen te herstellen. hoe goed en wijs moet Hij zijn en hoe onmetelijk groot Zijn liefde! Nu zijn wij voor eeuwig gered. als jullie af en toe de blik omhoog richtten naar de sterren. als van buitenaf. zoals wij elkaar alles hebben vergeven. want zij zien er nog erg naakt uit. De laatstgenoemden moeten echter duidelijk hun oude. Blum en zijn vrienden wordt gevraagd om de eetzaal gereed te maken. [3] We zien de hele groep nu al al met nieuwe kleren aan voor ons staan. aan wie daarom alleen eer en lof toekomt voor eeuwig! [13] Zo heeft de Heer ook ons geleid. die Dismas op het goede spoor had gebracht. Na deze aanmoediging haasten allen zich naar Mij toe. [4] Daarop hef Ik de handen op over allen en zeg: 'Ontvang allen de beloofde zegen ter versterking van jullie nog zwakke liefde en wijsheid. net alsof ze nog op aarde zouden zijn. Wilt ook U ons vergeven. vooral echter Robert. en sommigen helemaal niets. hemels kleed. vaak afgevraagd wat deze sterren. anderen dat. de maan. Dat is dan het werk van de Heer. welke zuiver door liefde tot Mij wordt gewekt. Maar Petrus geeft allen te kennen dat zij eerst naar Mij toe moeten gaan om de beloofde zegen te ontvangen. de zon en nog veel andere hemellichamen mochten zijn. O. Daar jullie echter Mijn Vaderzegen hebben ontvangen. Ga echter nu met Robert en de andere vrienden mee naar de grote. Daardoor zien allen er veel beter uit en worden blijmoedig gestemd. Maar dat doet nu niets ter zake. daarna zullen zij als vanzelf in allerlei wijsheid worden ingewijd. zodat Ik jullie kan zegenen en verder leiden in het rijk van het licht. Daar zullen jullie voor deze duizend armen voldoende kleren vinden. terwijl de geesten uit deze scène merendeels van buitenaf. bedanken Mij voor de mooie kleren en vragen Mij om de beloofde zegen. Deze toelichting wordt gegeven. Hun wonderlijke ervaringen [1] Allen gaan nu naar Robert toe. die krachtig had meegewerkt aan het uiteindelijk terugwinnen van Dismas. Allen prijzen Mij heimelijk en sommigen kunnen Mijn minzaamheid niet diep genoeg bewonderen. aardse kleed uittrekken en in plaats daarvan een nieuw. Bereid je dus allen goed voor! Want nu pas begint een werkelijk grote inwijding in al de werken die jullie je hele leven lang als versluierde raadsels dagelijks voor ogen stonden! [5] Dit huis. Vader en Verlosser. dat sommige geesten plotseling als vanuit zichzelf nieuwe kleren aanhebben. Kom dan terug. waarin jullie gevallen en weer opgestaan zijn. Anderen bekijken de aartsvaders en de apostelen met een zekere heilige schroom. wij staan hier beiden één van hart voor U. Sommigen dachten dit. gouden kast. aantrekken. dat het hier en daar bij andere scènes voorkomt. die door hun innerlijk weten. laten we daarom ook vol goede moed zijn en vol van de innigste liefde tot Hem. Als volmaakte kinderen hebben jullie nu het recht om in de grote en eindeloos vele woningen van jullie hemelse Vader te worden binnengeleid. zonder welke het onmogelijk zou zijn om in Mijn eigenlijke hemelrijk binnen te gaan.oever. zodat we door onze werkelijk grove zonden de weg naar Hem moesten gaan. De eersten krijgen nieuwe kleding als van binnenuit. zodat wij U dan als met één hart boven alles lief kunnen hebben!' [16] Ik zeg: 'Wanneer jullie met elkaar in het reine zijn. zich uit zichzelf tot Mij wenden. de Redder van al onze redders!' [14] Na deze woorden omarmen ze elkaar en daarna Bruno. Zo zij het!' 120)Kleding in het hiernamaals. waarin jullie Mij allemaal weer aan zullen treffen als jullie. Jullie hebben je op aarde. als was het door de meest ervaren stuurman geleid. opdat niemand in het vervolg aanstoot zal nemen aan het feit. jullie God. en diegenen die enkel door een wijze onderrichting van buitenaf tot Mij worden gekeerd. [2] In het rijk der geesten bestaat er echter een aanzienlijk verschil tussen hen. dan is ook voor Mij alles vereffend en jullie schuldenlijst is vernietigd. Deze gaat met de hele schare naar de gouden kast. 177 . ongeveer zoals een boom in de lente. die zij meteen aantrekken. dan Dismas en Max Olaf. want jullie allen hebben het aardse overwonnen en staan blij en innerlijk gesterkt voor Mij. opent hem en deelt aan allen de nieuwe kleren uit. zijn jullie nu ook in staat een flinke stap voorwaarts te maken in Mijn rijk. [15] Na deze scène begeeft Niklas zich met Bardo naar Mij toe en zegt: 'Heer. wat moe geworden van een grote omzwerving.

zet hij grote ogen op en zegt: 'Vrienden. gaat hij bedroefd weer terug. enkele zijn lager. waarin jullie een grote hoeveelheid tafels en stoelen zullen vinden. ga jij met je belangrijkste broeders naar de middelste deur op het zuiden en open deze. Het is alleen lastig dat de tafels van verschillende grootte zijn. zullen we eerst allemaal samen een waar levensmaal tot ons nemen. Becher. Dismas. ook niet in de aangrenzende vertrekken die ik doorzocht heb. andere zijn smaller. wat er zich verder nog allemaal in dit huis bevindt en hoe het moet worden gerangschikt! O. De geest kan nog niet onderscheiden hoe de volgorde als nummer één. daartoe zijn we niet in staat. Deze staan echter nog wanordelijk door elkaar. maar er is geen enkel geluid. voordat alles er bijstaat zoals eigenlijk zou moeten. die al wel in het bezit is van allerlei liefdevolle principes. Van duizend tafels en enkele duizenden stoelen en banken van de meest uiteenlopende grootte bij wijze van spreken één harmonisch geheel te maken. zo goed we kunnen. [14] Robert zegt: 'Goddank dat ik jullie tenminste hier nog aantref. maar deze nog niet heeft geordend. Bardo en nog een paar anderen die zich er vrijwillig voor aanbieden. Als hij ondanks al zijn zoeken en roepen niets vindt. Hij opent andere deuren. drie. daarachter zullen jullie een nieuwe zaal aantreffen. te horen. deuren. de vele tafels in tamelijke wanorde ziet staan. Jellinek. [7] Opdat jullie allen de ervaringstochten in Mijn rijk goed gesterkt mogen beginnen. Niklas. Doe nu. Laten we daarom iemand naar de Heer zenden om te informeren naar de juiste ordening!' [12] Robert zegt: 'Dan ga ik zelf. Door zoiets zou 178 . Welke tafel is nummer een. wat Ik jullie heb opgedragen!' [8] Robert begeeft zich nu met de andere vrienden naar de aangeduide zaal. banken en stoelen en we weten niet waar te beginnen. maar zouden toch op geen enkele manier tot een resultaat komen.en liefdadigheidszaal. in orde brengen!' [10] Messenhauser zegt: 'Werkelijk vreemd! In de vorige zaal leken we wel volmaakte wijzen en hier staan we al weer zo dom te kijken alsof we niet tot twee kunnen tellen! Het gaat hier slechts om het ordelijk rangschikken van deze tafels. Om die reden moeten die geesten (Robert en zijn vrienden) nu voorop gaan om de tafels. dan zal ook ieder van jullie in zichzelf een geheel bij de persoon passend woonhuis vinden. Want werkelijk. welke nummer twee en zo verder? Hoe kunnen we de lagere tafels ooit bij de hogere plaatsen en de smalle bij de brede?' [11] Becher zegt: 'Vrienden. maar ziet niemand. twee. daar zullen zij allen worden verzadigd. Hij gaat zelfs naar buiten de binnenplaats op.[6] Wanneer jullie echter door veel ervaringen een overvloed aan liefde tot Mij zullen hebben bereikt. Ik bedoel dit: de Heer heeft ons allen hier enigszins in een lastig parket gebracht. wanden en ramen zijn dezelfde als voorheen. waardoor ze nog onbruikbaar zijn voor de verschillende goede doelen. dus de belangrijkste. maar er is nergens iets te bespeuren van wat hij zoekt. te ordenen. moet zijn. want de zaal buiten is zo leeg en door iedereen verlaten als de noordpool op aarde! Geen Heer en geen ander wezen is nog ergens aanwezig. De inrichting. Dat wordt een heel karwei! Ik ben me ook een mooie heer des huizes. Blijven jullie intussen maar hier en bekijk de andere wonderlijke kenmerken van deze zaal!' [13] Na deze woorden keert Robert terug naar de vorige zaal en zet grote ogen op als hij hier geen menselijke ziel meer aantreft. in deze enorm grote ruimte voel ik mij zo dom. Max Olaf. enkele zijn hoger. maar nergens beweegt er iets. is deze zaak veel betekenisvoller dan wij ons voorstellen. die heel groot is en van een grote hoeveelheid grote en kleine tafels is voorzien. we zullen geruime tijd nodig hebben. want we kunnen wel een halve eeuwigheid blijven tobben. Schik deze en plaats er voldoende brood en wijn op! Ikzelf zal dan de gasten in de grote zaal van vrede en rust binnenleiden. waar hij zijn vrienden niet minder bedroefd aantreft. die overeenkomen met de liefdadigheidsprincipes. Robert kijkt door de ramen naar buiten. waar zij de hogere genaden en gaven ook in een hogere en zuiverder ordening zullen ontvangen. ik weet niet eens. in overeenstemming met de gesteldheid van een geest. enz. weer andere korter. alsof ik net uit het moederlichaam was gekropen!' Jellinek zegt: 'Naar het mij zo stilletjesaan voorkomt. [9] Als Robert met zijn vrienden Messenhauser. Wanneer deze geordend zijn. ik wil overal mee helpen. van waar dan ook. dat hij dan gelukzalig zal bewonen in alle eeuwigheid. kom Ikzelf en leid de gasten binnen in de goedheids. Daarom zal ons niets anders overblijven dan naar Hem toe te gaan en van Hem een goed plan te vragen. dat is een fraaie heer des huizes! Maar wat is eraan te doen? We zullen toch aan de slag moeten en deze zaak. Robert. maar verlang vooral geen plan van mij.

O. die allemaal gevuld zijn met brood en wijn. Ga jij die zaak eens in ogenschouw nemen. dan is de situatie waarin wij nu verkeren alleen maar een tot ons heil dienende beproeving. ik moet eerlijk toegeven. wat we nu in deze wereld beleefd. [21] Als echter ondanks dit wachten niemand tevoorschijn komt. dat jij de spijker altijd op de kop slaat. want het is voor ons echt moeilijk Uw alles levend. kom toch bij ons. In dat geval kunnen we doen wat we voor onze behoeften het beste vinden. zegt Robert: 'Dat is werkelijk vreemd! Zou de Heer ons willen beproeven of hebben wij ons ergens schuldig aan gemaakt? Of is deze lange geschiedenis sinds onze aankomst in deze wereld toch maar een droom? Werkelijk vreemd! Maar wat doen we nu? Komt dichterbij. ziet nu zeker. Het is zoals jij gezegd hebt en het kan onmogelijk anders zijn! Ik heb vriend Bruno weliswaar eerder begrepen 179 .en zaligmakende aanwezigheid te missen!' [20] Daarop zeggen alle anderen hetzelfde. Dat brengt onze tafelschikkers echter niet van de wijs. ook mij eigenaardig voorkomt. Dat is mijn advies. Daarom ben ik van mening: we moeten in onze liefde tot Jezus de Heer flink groeien.toch de meest evenwichtige geest uit het lood geslagen worden. ingenieur en landmeter geweest. verheven en met Zijn almachtige scheppershand gezegend heeft. dan verzoek ik hem ermee voor de dag te komen!' [2] Daarop zegt Niklas: 'Broeder. Laten we nu in Godsnaam met het ordenen van deze zaak beginnen. banken en stoelen opgesteld in de vorm van een kruis. Over de zegen van de naastenliefde [1] Bardo gaat naar Robert toe en zegt: 'Vrienden.' [18] Allen zijn het eens met het plan van Max Olaf en gaan meteen aan de slag.' [17] Max Olaf zegt: 'Geen God kan van iemand meer verlangen dan waartoe hij in staat is. want nu blijft ons niets anders over dan te doen wat de Heer ons heeft opgedragen. het is nu eenmaal zo. [19] Als ook deze taak volbracht is. Weet iemand van jullie echter iets beters. Wat een hopeloze geschiedenis! Wat doen we nu?' [15] Jellinek zegt verbaasd: 'Dat is me ook wat moois! Maar in Godsnaam. voorzien van gouden deksels. dan zullen we wel zien of de Heer zal komen. ik kan niet ontkennen dat dit verdwijnen van de Heer samen met het grote gezelschap. beste vrienden. boven alles geliefde Jezus de Heer. Als ze op hun plaats staan en voorzien zijn van brood en wijn. wat eigenlijk nog meer aan onze situatie beantwoordt. zelfwerkzamer en in zekere zin geestelijk mannelijker te maken. daarom zou jij ook het beste in staat moeten zijn om deze tafels en banken goed te ordenen. omdat we aan dit karwei een echt kruis hebben! Op dezelfde manier gaan we met de banken en stoelen te werk. Daarom zullen we ook meteen aan het werk gaan met het ordenen van de tafels. Hebben we dit karwei beëindigd. 121)Meningen en raadgevingen van de vrienden. maar niemand hoort ergens een geluid of een andere stem. Is echter alles. Zijn liefde en genade laten ons deze toekomen om ons daardoor zelfstandiger. daar tegenaan de nog lagere en smallere enzovoort in die volgorde. zuivere geestelijke waarheid en werkelijkheid en is de door ons allen geziene. Na enige tijd staan tafels. U die alwetend bent. en geen vreemde macht kan ons daarbij van de wijs brengen. U hebt ons beloofd meteen met de gasten hierheen te komen en ons allen voor hogere hemelse taken te sterken en te zegenen. geef raad of doe een goed voorstel. dan zijn wij vrij en dus volkomen onze hoogsteigen wetgevers. Ik denk nu echter bij mezelf: is het eerdere gebeuren met honderden wijze voorvallen enkel een op een droom lijkende verschijning geweest. hier tegenaan de wat lagere en smallere. Het geheel geven we de vorm van een lange rechthoek. dan gaan we ook naar buiten en zoeken ons gezelschap in alle hoeken van deze wereld. zullen we wel zien of we gefopt zijn. Ze wachten geruime tijd heel geduldig. of misschien ook een kruis. Robert opent daarop verscheidene kasten. Robert voorziet nu met hulp van zijn vrienden de tafels van brood en wijn. zegt Robert: 'Heer. want anders gaat deze zaak er wanhopig uitzien.' [16] Robert roept Max Olaf en zegt: 'Broeder. De grote. van dezelfde hoogte en breedte. dan zal Hij zeker met al onze geliefde broeders en zusters spoedig in ons midden zijn. Roberts dank. schuiven we voor in de zaal tegen elkaar aan. zoals Hij ons onderricht. het brood in de gebruikelijke ronde vorm en de wijn in bekers. zoals Hij beloofd heeft. gezien en ervaren hebben. Dismas brengt de harten tot rust. Komt Hij echter niet. jij bent op aarde toch zeeman. dat wij de ons opgedragen taak zo goed en getrouw mogelijk hebben volbracht. zo denkt ook broeder Jellinek erover. Laten we maar beginnen zo goed als het gaat deze tafels te rangschikken.

maar nu zou jij werkelijk ons aller leidsman kunnen zijn. ik moet je openlijk bekennen. dan zou het met de barmhartige inschikkelijkheid wel eens heel anders kunnen liggen. ben ik van mening dat we met zo'n verwachting op het verkeerde spoor zitten. zou een dwaasheid zijn.' [10] Robert zegt: 'Vriend. maar nu ben je ons allen een halve eeuwigheid vooruit. waren niet gering.dan jij. Willen wij echter deze ordening begrijpen. Weet echter iemand van jullie nog wat beters. staan hier nu mooi voor schut! [3] Daarom: meer liefde! Veel meer liefde dan verstand moeten we de Heer ten offer brengen. Jij hebt ons nu een grote waarheid onthuld. God echter minder liefhebben dan onze harten het verlangen. die meenden de wijsheid in pacht te hebben en het hemelrijk al helemaal te kennen. dat wij zonder jou misschien pas over duizend jaar achter die waarheid 180 . waarmee we ons dan als vrije en volmaakte geesten. Heb ik gelijk of niet?' [4] Allen zeggen: 'Precies. Hebben we echter in de juiste mate liefde. God is zeker in alles Zelf de hoogste ordening. namelijk in Zijn hart! Wij echter. Wat het begrip voor onze domheid betreft. dan zijn we zeker nog ver van ons doel verwijderd! [9] Het is niet genoeg dat we als levende machines doen wat de Heer van ons verlangt. maar we moeten in onszelf de ware reden daarvoor zoeken. De zorgen die wij om jou hadden. dan zal het voor ons nimmer moeilijk zijn om tot volmaaktheid van de geest over te gaan en de Heer. Maar wanneer wij deze verschijning beschouwen als een soort aansporing van de kant van de Heer en ons erover blijven verbazen. anders kunnen we nooit aanspraak maken op een volmaakte vrijheid. Het komt er nu op aan ons door zelfwerkzaamheid zo te ontwikkelen. Want wanneer het er om gaat. ik ben werkelijk stomverbaasd over jouw wijsheid. Jij was toch eerst een hardnekkige bestrijder van de leer over de goddelijkheid van Jezus Christus en het heeft ons veel moeite gekost. [7] De door ons tot stand gekomen en door de Heer bevolen ordening van deze door elkaar staande tafels en banken is een vingerwijzing Gods voor datgene. [8] Als we er eens echt over zouden nadenken hoe het mogelijk nog met ons gesteld is. maar als het een vingerwijzing Gods is dat we in de tweede zaal van ons hart. als volmaakten volgens Zijn ordening. of we wel vrij zijn van alle hartstochten. of er niet nog een vonkje hoogmoed in ons aanwezig is en of we wel het goede enkel omwille van het goede daadwerkelijk in ons opnemen. God meer liefhebben dan men kan. als de door ons erkende ordening Gods verlangt! Het eerste is een vrije liefde. Waarom? Omdat ze Hem direct vanaf het begin in Zijn zwakste kant wist te treffen. Ja. wanneer hij op eigen gezag door middel van de hem door God verleende innerlijke levenskracht in de erkende goddelijke orde treedt en zich daarin als in zijn hoogst eigen levenselement daadkrachtig voortbeweegt. zelfstandig handelend. die ons tenslotte in een toestand van halfdood zijn zou moeten brengen. Ik denk echter dat wij zelf eigenlijk nog eigenaardiger zijn dan deze belevenissen. dat de menselijke geest dan pas volmaakt is. dan is er aan deze verschijning enorm veel gelegen. die van de goddelijke wijsheid. voordat jij je weg gevonden had. Daarom is het zaak deze verschijning dankbaar zo te gebruiken. al onze levensgereedschappen in een bepaalde ordening moeten brengen. [6] We hebben nu een zekere kracht en bezitten de goddelijke leer in overvloed. dan zullen we ook wijsheid en de dienovereenkomstige kracht bezitten. sta me toe ook een woordje te zeggen. zou een onverantwoorde nalatigheid zijn. De mooie Helena zal zeker niet zonder Hem zijn zoals wij. dan kan het inderdaad niet uitblijven dat wij dingen beleven. zo is het! Wij zelf dragen schuld aan dit alles. Aan de uiterlijke ordening van deze meubelen is weinig of niets gelegen. voorzover onze harten daartoe in staat zijn. wat wij nog aan onszelf moeten doen om in de toekomst God waardig te kunnen zijn. aan de liefde tot de Heer ontbreekt het zeker bij ons allen en daarom laat Hij ons nu even aan ons lot over. te verwachten. als het ware vanuit God kunnen bewegen. die ons heel eigenaardig moeten toeschijnen. dan moeten wij in onszelf in alles tot de ware ordening komen. dat we wat meer zijn dan menige andere door God begenadigde stumper. als de Heer het wil. maar de Heer kent immers onze domheid en zal er wel begrip voor hebben!' [5] Dismas komt wat dichterbij en zegt: 'Beste vrienden. want daardoor pas kunnen we onszelf in een levende Godsordening plaatsen. dan zal Hij niet wegblijven! Maar wanneer we de opdrachten van de Heer ten uitvoer brengen en ons daarbij als goddelijke zaakgelastigden verbeelden. laat hij er dan in naam van de Heer mee voor de dag komen.

hier in een aanschouwelijke vorm laat verschijnen. beste broeder voor dit prachtige onderricht. Wat de een doet en in praktijk brengt. wat mijn innerlijk betreft. Ik vraag je daarom. dan zou ik jou daardoor ook je hart en je leven afnemen. hoe lief en dierbaar ben je ons allen nu geworden! Hoe lang is het nu geleden. want waar de ware broederliefde wetten stelt aan het mijn en dijn. je hebt ons daarmee een zeer grote dienst bewezen! [11] Kijk. Dat is weliswaar buitengewoon edel.en broederliefde. kunnen er nooit grensconflicten optreden. dat we samen eens gaan kijken wat daar gaande is. dan is een woord meer waard dan honderdduizend van die huizen! Daarom. toch ken ik zelf nog maar een heel klein deel van zijn innerlijke rijkdom. De toespraak van de aanvoerder. Broeder. want ik gebruik het alsof het mijn eigen was. een burger van de hel. op grond waarvan iedereen het zijne blijmoedig aan allen ter beschikking stelt. dat iemand iets te kort zou kunnen komen. dat wij met innig medelijden op je neerkeken en nu sta je zo ver boven ons allen. dat jij. Robert. namelijk het hart en zijn liefdevolle instelling. jouw huis dat de Heer uit jouw hart heeft opgebouwd. die ons hebben getroost in onze verlatenheid. kom aan mijn zijde. Daarom is het hier absoluut onmogelijk. dat doen en beoefenen dan ook alle anderen. de ene stroomt steeds in de andere en toch heeft er geen te weinig water. wordt het tijd. dat de ene dienst de andere waard is? Zo is het ook hier! Jullie oprechte vriendschap heeft mij indertijd gezuiverd en opgetild uit de diepte van mijn verdorvenheid. behalve de Heer en jijzelf. en daardoor werd ik gered. Zijn oproep tot gebed [1] Allen begeven zich naar de deur en kijken verstolen in de grote eerste zaal in de hoop de Heer aan het hoofd van de reeds bekende gasten te zullen zien. dat werkelijk niets te wensen overlaat! Maar omdat ik nu ook veel stemmen hoor. die de Heer ons in deze tweede zaal heeft opgedragen. Als ik jou er een plezier mee zou kunnen doen. [13] Daarom verdien ik nog lang niet. Geen wet waarborgt iemands bezit zo goed als de heilige wet van de naastenliefde. ons met nog een paar van zulke woorden op te beuren!' [12] Dismas zegt: 'Beste broeders. liefste broeder. des te meer ontvangt hij terug. [15] Zoals echter op aarde echte godskinderen hun hart volledig aan hun broeders zouden willen geven. De harten zijn hier als zeeën. Jullie waren echter in staat vat te krijgen op mijn innerlijk. dit huis heeft de Heer mij voor eeuwig tot eigendom gegeven. dit prachtige werk heeft gevormd. [17] Maar luister eens! Ik hoor stemmen in de aangrenzende eerste zaal.zouden zijn gekomen. Kijk. zo zou ook jij. zoals jij in ons allen. Wie van ons kan zeggen: 'Broeder. hier aan mij als eigendom zou schenken. want jij bent voor mij onmisbaar geworden!' 122)Het binnendringen van een opgewonden menigte gesneuvelden.. waaruit de Heer met behulp van de zich daarin bevindende Gods. [14] Maar geestelijk in jouw huis met jou wonen. want ik was toen. neem aan wat ik je geven kan! Het is hier mijn grootste bezit. Zou ik dus dit huis van jou als geschenk aannemen. mij nu je eigen hart als eigendom willen geven. Jij broeder. In ruil daarvoor staat echter ook het mijne jou volkomen ter beschikking. hebben jullie nooit gehoord. het huis met al zijn heerlijkheden komt helemaal overeen met jouw eigen hart. ik heb te weinig!'? Ieder heeft het zijne en hoe meer hij heeft en geeft. de gewenste uitwerking niet gemist. maar hier in de geestenwereld volkomen onmogelijk. omdat dit huis volgens de diepere waarheid het liefdevolle karakter van jouw hart zelf is. Laten we naar de deur gaan en zien wat er aan de hand is!' [18] Robert zegt: Dank je. maar blijft in zich toch wat het op aarde was. O. Zodoende hoef je mij je huis niet te schenken. als kwamen ze uit Gods mond Zelf. Maar nu zijn jullie alleen maar een beetje in verlegenheid geraakt door de taak om ons eigen innerlijk te ordenen. zou ik het jou onmiddellijk tot eigendom geven! Jij hebt ons heilige woorden. Hier wordt alles tot tastbare werkelijkheid. gegeven. ook zou het onnodig en doelloos zijn. Beste broeder. wat naar mijn bescheiden mening ook helemaal niet zo gemakkelijk zou zijn. Dat doet hij hier nog gemakkelijker. want reeds op aarde laat een edel mens menige vriend in zijn hart meer dan zichzelf gelden. Toen heb ik vanuit mijn innerlijk enkele woorden gesproken en deze hebben. de Heer alleen zij alle lof. Maar dat is niet het geval! Een grote menigte menselijke wezens van diverse pluimage dringt de zaal binnen en wenst 181 . omdat de Heer al datgene wat op aarde slechts een verborgen wens blijft. [16] Wij allen wonen nu in jou. is heel goed mogelijk.

geloofden niet in een hiernamaals en lachten om het zogenaamde evangelie. niet één zou het vervloekte 'veld van eer' nog betreden! Zouden we. O. dat we helaas in een afschuwelijke ellende verder leven. in naam van alle duivels. we zullen nog heel merkwaardige dingen horen! De middelste keert zich nu om en gebiedt orde en rust. zijn er ook hier soms rovers en moordenaars? Waarlijk. waarschijnlijk van de slagvelden in Hongarije en Italië. ik ken een mooi gebed voor de santa Maria en een voor de santo Gioseppe!' [10] De commandant zegt: 'Hou je mond. helemaal dood zijn. dat ontbreekt er nog maar aan in het hemelrijk Gods! Kijk toch eens wat een vurige blik zij in de ogen hebben! Het zou me zeer verbazen als dit gepeupel niet rechtstreeks uit de hel ontsnapt is! Zeg toch eens wat we nu met dit volkje moeten beginnen. Als dat zo doorgaat. vervloekt leven van de mens en vooral van een held! Maar wat nu gedaan? Gevloekt hebben we hopelijk genoeg. waarschijnlijk is er ook geen. maar hoe zou het zijn. Daarom opgelet. Deze kerels zouden in staat zijn ons zelfs hier in het hemelrijk van huis en hof te verjagen. want nu zij nog wraakzuchtig zijn valt er niets met hen te beginnen. hij spreekt!' [5] Een leider van de nieuw aangekomenen: 'Dierbare wapenbroeders! Op het zogenaamde 'veld van eer' voor het vaderland zijn we zo ellendig omgekomen als het vee op de slachtbank! Wat hebben we daar nu mee bereikt? Naar het hogere streefden wij en diep beneden zijn we terecht gekomen! We streden als helden met doodsverachting. Bah. uit dankbaarheid voor onze heldendaden. welke eer mij helaas te beurt valt. De hele zaal is al stampvol en nog zie ik door de deur. kan dan niemand van jullie het zogenaamde 'Onze 182 . Wat willen zij toch.opgewonden de heer van dit paleis te spreken. want zoals zij zich gedragen. maar dan met iets verstandigers. Overigens lijkt het. Laten we hen echter eerst eens een poosje aanhoren. Verdraaid. als we eens zouden bidden? Misschien zou een gebed ons kunnen helpen. alsof zij pas van de aarde in deze wereld zijn aangekomen. hoe zelfs de binnenplaats steeds voller wordt. hoogst ellendige vertoning. Nu zitten we hier opeengepakt als haringen in een ton: rondom duisternis als in een graf en nergens een of andere uitweg. Kijk hoe ze razen en tieren. wat beslist geen droom is. dat is me een wanhopige geschiedenis! In plaats van de Heer dringt verdacht uitziend gepeupel het huis binnen en vraagt vrijpostig naar de heer des huizes. zodat we de gesteldheid van hun hart leren kennen. Pijnen knagen als wormen in onze ingewanden en geen licht verkwikt onze ogen. Daarom zullen we die met grote aandacht beluisteren! Het wordt nu stiller en er komen verder ook geen ongure individuen meer bij. dat is werkelijk een onverwachte. want zij zien noch ons noch de deur en kunnen dus ook niet hier binnendringen. Dat is nu ons loon voor al onze aardse moeite en inspanning! [6] Ach. gedraagt zich ook de hele grote menigte. We lijden gebrek aan al het goede en zijn daarentegen ruim bedeeld met al het leed dat maar denkbaar is. wat zal het ons dan baten? Kent niemand een ander?' [9] Een Italiaan zegt: 'Signore generale. dan zou alles goed zijn! Maar we ervaren hier echt nadrukkelijk. Nu zijn we echter werkelijk in de hel. die zeker van grote betekenis voor ons zal zijn. die het 'veld van eer' ons zo rijkelijk heeft toebedeeld! [7] Dat is dus het lot van de trotse heren der aarde. waardoor zij wat zachtmoediger worden. [2] Robert zegt tegen Dismas: 'Broeder. Hij zal waarschijnlijk een toespraak tot het hele gezelschap gaan houden. dat mankeert er nog maar aan! Kossuth is daarmee aan lager wal geraakt. zoals honger en dorst en hitte en kou tegelijk. Kent dan niemand van jullie een of ander simpel gebed van buiten?' [8] Een uit hun midden zegt: 'Mijnheer de commandant. Ook de werkelijk beestachtige stank kan mijn neus niet bepaald behagen. [4] Kijk. daar vooraan lijken de drie leiders te staan. Luister. Dan pas zullen we ons laten zien. was het maar mogelijk om onze arme kameraden op aarde te laten weten welk loon hun hier te wachten staat! Werkelijk. We voelden dat een of andere duivel ons. We moeten hen eerst wat tot bedaren laten komen. dat zij tenslotte levend worden opgevreten en dan als van zichzelf bewuste wezens in eeuwige duisternis kunnen wanhopen! 0. want ik hoor heel duidelijk Hongaarse vloeken en ook Italiaanse scheldwoorden. ik ken dat van Kossuth!' De commandant zegt: 'Ezel. dat is een voortreffelijk loon voor ons lijden en de ontberingen. worden we zonder meer platgedrukt. dit hellepaleis liet vinden en ons hier binnendreef. Daarom nu opgelet! Hij vraagt om aandacht en schraapt zijn keel al. jij ezel van een Italiaan! Zulke domheden mankeren er nog maar aan! Laat iemand anders zich melden. Wat nu gedaan?' [3] Dismas zegt: 'Voorlopig helemaal niets. De eigenlijke heer van dit huis is niet te vinden.

183 . wat kwam er dan ook al weer?.. waarna we in de eeuwige.. anders is het beter om helemaal niet te bidden. omdat ik het niet meer zo goed weet. omdat we door God al voor eeuwig zijn verdoemd.' 123)Een monnik wil voor geld de mis lezen. U bent in de hemel!. maar het zal ons niet baten. Amen!' Maar ik heb wel begrepen. We zouden nu wel kunnen bidden tot de tong ons op de schoenen hangt. Waarom zullen we elkaar door beledigingen over en weer nog ongelukkiger maken? Wat helpt trouwens zo'n gebed.katholiek of Turk. dan zou ik er toch wel een uit het hoofd willen lezen. maar verlos ons van alle oerdomme kerels. Maar het merendeel van dit grote gezelschap bestaat uit rooms-katholieken en deze zouden daar aanstoot aan nemen.' De tweede zegt: 'Nou.' [16] Een dominee komt naar voren en zegt: 'Mijnheer de generaal.. Dan zal de verschrikkelijke bazuin ons in onze lichamen terugroepen.' De generaal zegt: 'Voor mij maakt het niets uit. Nu weet je het!' [13] De generaal zegt: 'Geen geruzie. goed. leid ons niet in verzoeking!' [12] Een ander zegt: 'Ho.. zo veel en zo goed als je kunt!' [11] Daarop begint de voorbidder: 'Bid me dan na en zeg: Onze Vader. ook al denk je dat je zo verstandig bent. waarvan jullie ruim de helft niet meer kunnen bidden? Laat iemand naar voren komen. rooms. Wat ik nog ken. [3] Ik weet maar één enkel redmiddel en dat heet: de heilige mis. die het grootste kwaad zijn! Amen!' De eerste zegt: 'Ho ho. Neem me niet kwalijk. dat je zelf een domme kerel bent.. Maar ik zeg je. U bent in de hemel. verschrikkelijke pijnen van het helse vuur geworpen zullen worden. Ik vraag daarom nog eens: wie van jullie kan het 'Onze Vader' goed bidden in het Duits? Laat hij naar voren komen en in goed Duits voorbidden. waardoor wij allen wel gered zouden worden. Het is een mooi en wonderbaarlijk gebed. Blijft u intussen maar bij mij. want we zijn allemaal gestorven zonder het heilig sacrament der stervenden te hebben ontvangen en hebben geen biecht afgelegd. ik ken dat gebed wel. verder luidt het dan: leid ons niet in verzoeking. hoe gaat het verder? Ah. heb ik het 'Onze Vader' geleerd.' De generaal zegt: 'Nou. wil ik wel voorbidden. die God alleen welgevallig is. wij verstaan tot nog toe alleen maar gewoon Duits en willen ook graag zo bidden. De generaal gaat tekeer tegen Rome. komt er nog vóór!' De eerste voorbidder zegt: 'Wees zo goed en bid jij dan het laatste stuk. Uw naam worde geheiligd! Uw wil geschiede in de hemel en op aarde! Wacht even. We zullen wel in deze treurige toestand tot aan het laatste oordeel gevangen blijven. het zal wel weer komen. Maar geduld. ik ken dit gebed wel.' [4] De generaal zegt: 'Maak dat je weg komt. waarin we dan voor de onverbiddelijke rechterstoel van God moeten verschijnen om daar de eeuwige verdoemenis te ontvangen. waarvan ik dan pas gebruik zal maken als er in de rooms-katholieke gemeenschap werkelijk niemand te vinden zou zijn. 'vergeef ons onze zonden. ik weet al hoe het verder gaat! Geef ons dagelijks brood en. bidt u voor uzelf maar in het Engels of het Chinees. bid dan maar. in het Frans of Engels kan ik u wel van dienst zijn. Onze Vader. zoals wij vergeven onze schuldenaren'. Ik heb hier weliswaar geen gelegenheid en geen benodigdheden om er een te lezen.. als het geen bezwaar is dat ik lutheraan ben. ik weet het weer. De Heer komt [1] De generaal zegt vervolgens: 'Is er onder dit armzalige gezelschap dan niemand van het rooms katholieke geloof. alsjeblieft! We zijn al ongelukkig genoeg dankzij een onoverwinnelijke macht. die dit gebed fatsoenlijk kan bidden. zodat we ons in een volkomen genadeloze toestand bevinden. Robert zou graag helpen.. maar wanneer ik van deze medemensen een klein stipendium zou krijgen. Het moet zijn: 'verlos ons van al het kwaad. die het oude 'Onze Vader' duidelijk en in goed Duits kan bidden?' [2] Dan treedt een monnik in pij naar voren en zegt: 'Mijnheer de generaal. dat ik die domme kerel ben! Je bent zelf ook niet beter. dat je mij hebt bedoeld. lutheraan. alle andere gebeden dienen tot niets. toen ik nog een jochie was. mijnheer de generaal.. zo gaat het niet aan het eind.' [15] De generaal zegt: 'Mijn beste mevrouw. Daarom dank ik u voorlopig voor uw aanbod. wil ik wel proberen om hier voor te bidden. maar in het Duits bidden is wat ordinair.Vader' bidden?' Een komt er naar voren en zegt: 'Mijnheer de generaal. maar het zal ons niet baten.. Want alleen de mis kan ons helpen. dat het me zo slecht afgaat.' [14] Een dame komt naar voren en zegt: 'Mijnheer de generaal. maar ik ken het niet meer helemaal. O ja. die in staat is om dit gebed goed voor te bidden. Wacht even.

jij spitsboef! Als jij de mis als het enige redmiddel beschouwt en daarbij niet zoveel naastenliefde hebt om ons. Neem maar eens de hedendaagse geschiedenis van de revoluties en de oorlogen. op aarde allesbehalve datgene was. dat de allerminste varkenshoeder een heel wat beter christen is dan zo'n paap. want Zwitserland zou voor zo' n misdaad veel te klein geweest zijn. En kijk. waar het om de meest infame streken gaat. kan het ons dan nog verbazen. hebben zij de mis uitgevonden. dat het ook ons naar de hel verdoemt? [9] Ik heb in mijn aardse leven de wereldgeschiedenis bestudeerd en heb ontdekt dat. zegt tegen diegenen die deze lieden bij hem hebben gebracht: 'Wees maar kalm! Jullie weten toch. ik kan het in vijf talen. wat het zou moeten zijn. hetgeen jou niet in het minst zou deren.' De generaal zegt: 'Goed. omdat hij iemand die voortdurend leeft niet kan gebruiken. zichzelf een wond toegebracht. De omstanders echter bemerken. die niets anders is dan een ceremoniële herhaling van de toenmalige werkelijke kruisiging van Christus. ligt duidelijk voor de hand. want daaraan is ieder mens het gemakkelijkst te herkennen. Daarop werd de paus van alle kanten onder druk gezet om deze gruweldaad zo mogelijk over de gehele aarde te wreken. Rechtsomkeert mars!' [5] De monnik verwijdert zich na deze zeer militaire woorden van de generaal. die waarschijnlijk door geen aards kruid meer zal genezen. Is hij dan als Gods rechter niet méér dan God Zelf? Wie kan loochenen. moet hij ofwel machtiger zijn dan degene die hij oordeelt. Alleen de monnik die de mis wilde lezen en een paar van zijn soortgenoten doen er niet aan mee en ergeren zich er aan. om Hem vervolgens weer te doden. dat deze geestelijken schandelijke gebaren maken en dat de monnik. die toch geen van allen iets bezitten. dan ben je slechter dan alle dieven. Wanneer het echter al bedenkelijk is om met vee. omdat die godsdienaren uit christelijke naastenliefde niets wilden geven! Deze misdaad had de heilige godsdienaren zo woedend gemaakt.. Ga uit mijn ogen en lees je Latijnse onzin waar je ook wilt. zonder geldelijke bijdrage te redden. ook al wensen die zwartrokken jullie honderd keer de hel toe! [11] Wie een mens wil leren kennen. slepen hen voor de generaal en vertellen hem alles. [8] De generaal. toen het erge honger had. Deze vraagt nu aan de Slaven. De paap echter oordeelt Christus de Heer dagelijks en maakt Hem ook weer levend. dat met de over het algemeen meest harteloze godslagers te doen? [12] De geschiedenis aller tijden en in het bijzonder die van Spanje laat maar al te duidelijk zien. Daarom grijpen zij deze heilige godsdienaren. bid het dan eerst in het Duits en dan in het Slavisch. die de mis wilde lezen. hoerenlopers en echtbrekers van de gehele aarde! Jij bent hier. Wees daarom nu heel rustig. de papen meestal vooraan stonden. Wij zijn merendeels Duitsers en Slaven en willen en zullen daarom ook in het Duits of Slavisch bidden. Wie heeft Christus gekruisigd? De papen! Om dit werk echter niet te verleren. bij de bede: 'Uw rijk kome. of iemand van hen het 'Onze Vader' zou willen bidden. Wie zijn daarvan de aanstichters? De papen! [10] In Zwitserland zijn zij begonnen en ze moesten naar alle windstreken eervol de hielen lichten.en mensenslagers een vriendschapsverbond te sluiten. Daarom hoeft het jullie ook hier niet te verbazen. Het Zwitserse volk had namelijk. god zij dank. zij hebben hun opdracht zeer effectief uitgevoerd. Wat men daarvan verwachten kan. moet diens handelwijze gadeslaan. dat het in de alleenzaligmakende rooms-katholieke kerk niet zo is? Indien dit zwarte papendom zich het doodvonnis over God Zelf aanmatigt. of hij matigt zich het ambt van rechter aan en doet alsof hij de gebieder is over degene die hij op zijn minst in gedachte oordeelt. moordenaars. hoe duivels wreed de godsdienaren met 184 . wat je ook op aarde was. maar goed verstaanbaar en stichtelijk!' [7] De Pool bidt nu terstond geheel volgens de wens van de generaal voor en allen bidden hem woord voor woord na. een dienaar Gods om het geld! Zonder geld kan wat jou betreft de hele wereld verdoemd worden. zelfs het lef gehad zich te vergrijpen aan de beste wijnen en de overvloedige spijzen uit de kelders en voorraadkamers van de godsdienaren. maar laat ons ervan verschoond blijven. op een enkele uitzondering na. dat dit papengespuis. Indien iemand een ander oordeelt. rovers. vertoornd over deze godsdienaren. maar daarbij ook. Ik denk dat jullie mij begrepen hebben. opdat hun vloek over de aarde in vervulling zou gaan.' zei: 'de hel kome over jullie'. hoeveel erger is het dan. [6] Meteen treedt een Pool naar voren en zegt: 'Generaal. dat de generaal geen gebruik wilde maken van de Latijnse eredienst.. dat ze op alle mogelijke manieren de mensen begonnen op te hitsen.

Nu U echter tot ons in Uw eigendom bent gekomen. maar niet mijn voeten. het was zonder U niet meer om uit te houden. blind.' [16] Dismas zegt: “Nog een klein beetje geduld en het probleem zal zich vanzelf oplossen. Deze trekken daarbij echter uiterst grimmige gezichten. verlaten en treurig. wat tot Mijn genoegen ook is gebeurd. waaraan allen een heel groot welgevallen hadden. Jij had ondertussen mooi de tijd om de grote eetzaal in gereedheid te brengen. Zij vinden Mij daar juist bezig met de naar buiten geworpen monnik. pakt de godsdienaar bij de kraag en gooit hem het huis uit waar hij ter plekke een hele tijd afgemat blijft liggen. daarna zal hij ons helpen bij het bewerken van de anderen. die nog helemaal doof. die deze arme man in zijn hele leven immers nooit heeft begaan.hun afgedwaalde schaapjes zijn omgegaan. Wij allen willen ons echter van nu af aan gedragen als echte broeders en elkaar. dat zij zich moge openen en zulke gruwelijke boosdoeners ijlings verslinden. toen we U in huis nergens meer konden vinden! Wat ging het ordenen van de tafels ons slecht af! Om kort te gaan. waar ze de Heer hebben gezien. geheel nieuwe perken. Alleen moeten we de Heer er bij hebben en ik voel dat Hij komt. die Hij Zelf te Jeruzalem in de persoon van Christus op de juiste manier heeft beoordeeld doordat Hij aantoonde. eenzaam en verlaten was het hier. Dat jij Mij voor enkele ogenblikken niet kon waarnemen met je ogen. want in hart en nieren overtuigd 185 . [4] Daar hebben we in deze monnik hier voor ons al zo'n patiënt. dat we U ondanks al ons zoeken niet konden vinden? Ach. om wanhopig van te worden. [2] Robert spreekt met tranen in de ogen de volgende woorden tot Mij: 'O Heer. Van nu af aan zult U ons toch niet meer zo alleen laten?' [3] Ik zeg: 'Ik heb jullie deze keer toch niet verlaten? Ik leidde jouw gasten alleen maar als mijn kinderen wat rond in de grote tuin van dit huis en toonde hun de veelsoortige. Hemelse huwelijksvoltrekking [1] Alle acht mannen begeven zich nu ijlings naar buiten. Hij is het. Deze man was alleen maar als zijns gelijken en daarom moet hij geholpen worden. wiens geesteskinderen zij zijn. Het gezelschap laat zich dat echter niet te lang welgevallen. Kijk daar maar eens door het raam. die U hebt verkondigd: 'Zonder Mij kunnen jullie niets doen!' Ik voeg er nog iets aan toe en zeg het luid: zonder U. nadat het de zo krachtdadige toespraak van de generaal aan het adres van het groepje papen had aangehoord. behalve dat wat al te sterk overdreven verhaal over de aard van de papen. die hij voor jullie tot diepste lering heeft uitgesproken. Wat is het toch een eeuwige waarheid. Ikzelf heb broeder Dismas woorden in de mond gelegd. O. die niet meer in staat is zijn machteloze woede te verbijten. zo goed als we kunnen. heilige Vader is er nergens iets! Dan is alles eenzaam. met raad en daad ter zijde staan. Deze moet het eerst worden geholpen. omdat Ik met dezelfde liefde bij jullie was. Hij is het!' 124)Roberts vreugde. stom en lam tegelijk is. De eerdergenoemde monnik. zou ik toch de nog zeer trieste toestand van deze arme dwazen een beetje willen verbeteren. Hij is er al met al de ons welbekende gasten! Laten we Hem snel tegemoet gaan. Dat was niet juist van de anders toch naar waarheid en licht snakkende generaal. waaraan ik hier steeds minder begin te twijfelen omdat ik nu zie dat we na de dood van ons lichaam werkelijk verder leven dan moet Hij. [13] Ik denk. Nu ben Ik echter weer zichtbaar bij jullie en wil dit huis weer binnengaan om aldaar de vele zieken tot het ware leven te genezen. de toespraak en de instelling van de generaal bevallen mij heel goed. maar mijn gelukzalige hart springt op van de hoogste vreugde en zaligheid. Laat daarom deze zwarten van lichaam. ziel en geest gaan waarheen ze willen en vervloeken zoveel ze maar willen. 0 lieve. [15] Terzelfdertijd zegt bij de deur van de tweede zaal Robert tegen Dismas: 'Broeder. gezien Zijn zeer wijze schepping. begint de hel aan te roepen. zeker beter zijn dan Zijn dienaren. wat treurig. Als het mogelijk is. Robert als heer des huizes krijgt Helena als helpster. Wij mogen daarom zeker de hoop koesteren. De zorg van de Heer voor de monnik. die Mij natuurlijk nog niet kent. dat Hij ons ook beter zal beoordelen dan dit duistere papengespuis!' [14] Het hele gezelschap breekt in gejubel uit. heeft niets te betekenen. is alles weer onuitsprekelijk goed! Ik zou nu van vreugde gewoon uitbundig kunnen worden. als er ergens een God bestaat. De generaal heeft hem te krachtig aangepakt en hem beschuldigd van bepaalde misdaden. lieve heilige Vader! Waar was U toch al die tijd.

ga nu meteen het huis binnen en breng wijn en brood naar buiten. als ze maar niet zo bijzonder mooi zou zijn! Maar ja. want de monnik was in zijn grote blindheid een drievoudige slaaf van Rome. dat ik de bede: 'Heer. waaraan hijzelf nog nooit geloofd heeft. wil zeggen: geestelijk doof. Toch zijn dit altijd heel gevaarlijke patiënten. Wat denk je ervan. in alle liefdedaden en daardoor één in onze zeer heilige. hier is het al. geduld maar! Onze nabijheid zal hem spoedig oprichten. Vader Jezus. Dat is dan ook het beste aan haar. Doe maar wat Ik je heb aanbevolen. gelukkiger en zaliger zult worden. De nuttigheid komt overeen met Mijn eeuwige liefde en goedheid en de schoonheid met Mijn wijsheid en waarheid. dat is al in alle eeuwigheid ook het grondbeginsel van Mijn eigen handelen geweest. prettig en aangenaam zijn. omdat ik nu 186 .rooms-katholiek zijn. omdat hij alle anderen iets wilde doen geloven. Hoe zullen we deze arme stakker echter hiermee verkwikken. jij hemels mooie en heerlijke Helena! Wat de Heer. volmaakter en nuttiger! Ik geef haar aan jou als een ware hemelse vrouw. zou inderdaad van mijn ene huis duizend hemelen maken! Alleen is ze voor mij eigenlijk te mooi. We zullen hem toch eerst overeind moeten helpen!' [7] Ik zeg: 'Beste Robert. stom en lam zijn. Reik haar daarom je rechterhand en druk haar aan je borst! En het opvolgen van Mijn wil in deze. met wie je steeds wijzer. hij hechtte er zelf echter geen waarde aan en zei.' [9] Ik zeg: 'Je was anders toch een vriend van al wat mooi en tevens nuttig is. broeder Robert. ' [6] Robert brengt binnen enkele ogenblikken een grote fles wijn en een heel brood en zegt: 'Heer. te lief en te bekoorlijk. een helpster! O Heer. mij door U gegeven. liefdevolle Vader!' [12] Stralend van hemelse schoonheid zegt Helena: 'De naam van de Heer zij eeuwig geprezen en Zijn heilige wil geschiede! Eveneens zal jouw wil voor mij ook eeuwig heilig zijn. maar juist daardoor is zij ook een even bijzonder nuttig wezen. bovendien brengt ze haar dienaren zeer veel geld en aanzien op. anders zou toch zeker de oude Griekse veel beter en verhevener zijn geweest!' [5] Maar Ik zeg jullie: dat doet allemaal niets ter zake. maar hierbij moet ik U eerlijk bekennen. Kan men een slaaf echter tuchtigen. zich de ogen moest laten uitsteken en de oren moest laten toeschroeien? Daarom. De godsdienstige handelingen verrichtte hij steeds alleen maar als noodzakelijke misleiding van het geestelijk blinde volk. maar hijzelf geloofde noch aan het een noch aan het ander. een toestand. die machtiger was dan hij. Jouw lijfspreuk luidde zelfs: 'Het mooie moet nuttig en het nuttige mooi zijn!' Kijk. als onze lieve Helena. Uw wil geschiede' nog nooit gemakkelijker en zaliger heb uitgesproken dan deze keer! Kom dan hier aan mijn borst. want hij ziet nu tenminste in dat hij verkeerd heeft gehandeld. De hel gebruikte hij enkel als afschrikwekkend middel en de hemel als lokaas. vergeef mij mijn grote zwakheid. vaak bij zichzelf en ook niet zelden in aanwezigheid van zijn meest vertrouwde collega's: 'De oude mythe van Christus is zo slecht nog niet! Men kan er van maken wat men wil. De hele religie was voor hem een oud mythologisch middel om de volkeren van de aarde in gehoorzaamheid aan de wereldse wetten gebonden te houden. is de eeuwige zegen voor jullie beiden!' [11] Terwijl het hem duizelt van verrukking zegt Robert: 'O Heer. je eens zou helpen? Wanneer je zo'n gastvrouw zou hebben. waarin niemand als toerekeningsvatbaar kan worden beschouwd. heeft Hij door mij ook aan jou voor eeuwig gegeven. Zo kun je dan ook hier in het rijk der hemelen nooit het ene zonder het andere hebben. opdat hij in staat zal zijn van ons onderricht te ontvangen om daardoor tot inzicht te komen. Want hij moet allereerst goed op krachten komen. Vandaar dat al Mijn werken even mooi als nuttig zijn. des te nuttiger is het ook! [10] Helena is werkelijk bijzonder mooi. Hoe mooier zich hier iets voordoet. Ik zie dat de wijn en het hele brood wat zwaar voor je worden. daarom moet men voor hen wel wat meer tijd nemen. blind. denk je niet dat je huishouden dan heel wat beter zou lopen?' [8] Robert glimlacht verlegen en zegt na een poosje: 'Alles zou onuitsprekelijk goed. omdat hij van zijn heer. Voor zijn priesterlijke hoogmoed daarentegen was deze kuur toch weer goed. net als een zekere paus. want hij ligt daar als een dode met zijn gezicht op de grond. Wees daarom niet zo beschroomd vanwege haar schoonheid! Jij wordt pas door haar een volmaakt mens en een volmaakte engel en zij wordt door jou nog mooier. waarheid. die jou zo medelevend aankijkt. Zo zullen wij dan volkomen zalig één zijn in alles: in liefde. Jehova Zebaoth mij genadevol heeft gegeven voor eeuwig.

maar ook een oordelende door de liefdewil uit Mij. De genade. opdat ik mij tot jou kan wenden en je vervloeken kan! Mijn hele leven was tot nu toe een ononderbroken vervloeking. Als de mensen al zo doen. Zo wil ik dan nu in naam van onze hemelse Vader voor eeuwig jouw hemelse vrouw zijn. of onverbiddelijk hard noodlot. 'Waar ben ik nu toch? Het is nacht en heel donker. weet ik eigenlijk niet. Zelfgesprekken als zielespiegel. waarheen ik mijn ogen ook wend. Maar welk een loon heb ik nu geoogst in het rijk des doods! O God. waar ben je. maar ik wil niet meer vloeken. als ik toch maar ergens een heel klein schemerlicht je zou kunnen ontdekken! [3] Op aarde was ik priester en verrichtte ijverig de mij voorgeschreven dienst. Kniel dus neer bij deze zieke en blaas zacht je adem over hem heen. voor enige tijd als het ware dood.' [4] Ik zeg tegen Robert: 'Blaas nu zachtjes over zijn oren. Deze begint zich al snel te bewegen als iemand. Het is genoeg. uitermate ontroerd. dat jij in naam van de heilige Vader de zaken regelt. die uit een diepe slaap ontwaakt. opdat hij zich ter genezing moge oprichten!' 125)Geestelijk ontwaken van de monnik. Mocht ikzelf ooit een of andere zwakte tonen in het heilige willen. zo U ergens bent. Of ik ook verlamd ben. [5] De monnik luistert en zegt na een poosje: 'Waar ben ik toch terecht gekomen? Want nu hoor ik iets als het ruisen van een grote rivier en bij dat ruisen iets als stemmen van allerlei vogels.heel duidelijk zie. dat ik juist dat. dan zal het bij het mijne weer nieuwe kracht vinden. maar desondanks vervulde ik gewetensvol mijn ambt. want uitstoten of naar buiten werpen betekent in de geestenwereld zoveel als gewelddadig terechtstellen of doden). want het is genoeg dat ikzelf een vloek ben. het levensanker van de schipbreukeling [1] Robert bukt zich meteen en blaast zachtjes zijn adem over de eerder naar buiten gegooide monnik. voordat ze deze doden. omdat jij. want ik was toch door mijn vijanden gedood?' (In de geestenwereld zijn namelijk allen die uit een huis worden gegooid. Nu is het zaak om echt tot handelen over te gaan. want ik voel geen grond onder mij. Werkelijk vreemd. die je echter alleen daar zult gebruiken. liefde. dat je geen andere wil meer in je hart draagt dan alleen de heilige van de hemelse Vader van alle mensen en engelen. waarom moet ik dan. Geen geluid dringt tot mijn oren door. Mijn geliefde kinderen! Jullie zijn nu gezegend en één en zullen het steeds zaliger. eerst die verschrikkelijke stem des verderfs horen? Kun je je dan niet als een sluipmoordenaar van mij. 0. nu een volmaakte burger van het hemelrijk bent en niet alleen een onderwijzende macht hebt door de waarheid van het woord. waarom zou het harde 187 . Weliswaar waren daarmee meestal alleen puur aardse belangen gemoeid en van een geloof was eigenlijk nauwelijks sprake. orde en wil van onze heilige Vader mogen ons tot zegen zijn voor eeuwig!' [13] Robert. drukt Helena aan zijn borst en kust haar driemaal op het voorhoofd. terwijl ik ten onder ga. Mocht je hart na grote liefdedaden bij tijd en wijle vermoeid raken. waar je met de eerste helemaal niets zou bereiken. Helena kust hem daarop even vaak op de mond. dat het blind ter wereld komt en dan geen dokter meer vindt? O hard noodlot. wijsheid. handelen zal ik dan wel als jouw rechterarm!' [14] Ik zeg: 'Goed. hij moet tevoren ook nog worden gemarteld. en niet iets anders moest worden? Wat kan een kind er eigenlijk aan doen. meester maken? Maar wat zit ik hier te morren? De harde mensenrechters op aarde lezen de misdadigers toch ook hun doodvonnis voor. Zal het water mij soms overspoelen en zullen de vogels zich dan verzadigen aan mijn lijk? 0 afschuwelijk noodlot. voor eeuwig blijven! [15] Ons werk is daarmee echter nog niet gedaan. [2] Als de monnik zich na een poosje volkomen heeft opgericht. machteloze. goed.' Robert doet dat. neemt hem dan meteen de wijn en het brood uit handen en zegt: 'Laat mij. dan zal jouw hart mij sterken in alles. het ruisen wordt machtiger en het gezang van de vogels sterker. zelfbewust wezen worden? Waarom moest ik geleid worden door de meest onnatuurlijke levensomstandigheden. Voor de wrede hardheid van het mensenhart is alleen de dood van zijn weerloze broeder nooit genoeg. wat onze heilige Vader welgevallig is. daar ik nu voor eeuwig je vrouw ben. jouw taak wat lichter maken. Christus. waarom moest ik toch een denkend. Iedere handeling zal van nu af aan gemakkelijker en vlugger kunnen worden beëindigd. Mijn beste Robert. die zo zwaar met vervloeking zijn belast? Wie wilde dan. die met en in jou voor eeuwig zal leven en handelen als één wezen. vraagt hij: 'Wie blies er nieuw leven in mijn ingewanden.

daar is weer datzelfde huis. en zeker alleen heel goede. Het is wel aardig hoog klimmen. maar ik kan niemand ontdekken! [8] Nu geloof ik toch weer in een of andere God! De generaal daarbinnen. toen de generaal ons allen hiernaartoe bracht. maar dan zou ik er zeker weer snel worden uitgegooid. maar ik kan me niet herinneren dat het er toen zo prachtig uitzag. [11] Nu wordt ook de hele omgeving lichter. Een stukje brood en iets te drinken zou bij deze verlichting van de geestenwereld werkelijk niet slecht van pas komen!' [15] Ik zeg tegen Robert: 'Zet nu brood en wijn voor hem neer. [13] Ik begrijp alleen niet. dat nu bij het toenemen van het morgenlicht steeds groter lijkt te worden. Mijn handen worden steviger en in mijn voeten voel ik een weldadige levensdrang.' Robert neemt vlug het brood en de wijn van Helena over en legt het de monnik op zijn schoot. ik blijf toch maar hier beneden. Ja. en deze prachtige arcaden en balkons onder de ramen! Die imposante grootte en hoogte! Nee. zo zal het wel uit te houden zijn in alle eeuwigheid.. Geesten zijn het in ieder geval. heerlijk is het hier! Alles is hier ook in harmonie: deze uitgestrekte tuin met perken. want de nacht was hier huiveringwekkend! [17] Nu zou ik ook wel graag willen weten. waarlijk. maar nog niet de gevers die rondom hem staan. dat ze me eruit gegooid hebben! Waarom wilde ik zelfs hier een domme ezel zijn!?' [9] Ik zeg tegen Robert: 'Blaas hem nu zachtjes op de mond en de borst. Amen! Maar alsjeblieft geen nacht meer in deze omgeving.. Ik heb dit huis toch al eerder gezien. Nou ja. de vele stemmen van mijn vijanden! Het gezang van de vogels zijn stemmen in mijn nabijheid. [16] De monnik bekijkt een poosje het brood en de wijn en zegt dan bij zichzelf: 'God zij geloofd. zodat een engel mijn mond moet hebben gekust. [7] De monnik begint zich daarop in zijn ogen te wrijven en zegt: 'Wat was dat nu? Ik voelde duidelijk een ademtocht over mijn ogen glijden.' Robert doet meteen wat Ik hem zeg. Maar nu het in mij steeds lichter en helderder wordt. Het is alsof een nieuwe levenskracht mijn hele wezen begint te doorstromen. waarom ik mij hier zo thuis voel. en het huis begint zich duidelijker af te tekenen. het andere zal naderhand wel in orde komen. die deze villa op ruime afstand omringt en zich vooral in oostelijke richting steeds hoger verheft en naar het westen en noorden toe in een onafzienbare vlakte uitloopt O. het wordt nu ook merkwaardig genoeg steeds lichter in mij. nu heb ik inderdaad alles bij elkaar! O goddelijk tafeltje-dek-je! Ja. dat is werkelijk een wondermooi huis: drie verdiepingen. Ik voelde het ook in mijn borst. Ach. het is onbeschrijfelijk! [14] Ook zie ik hier vlak bij me een schitterend paviljoen. Toch is deze omgeving mij zo vreemd als iets. Hoe zou het zijn als ik daar eens naar toe ging? Van daaruit moet deze omgeving nog mooier te overzien zijn. Deze is stomverbaasd en ziet wel meteen de gaven. Werkelijk vreemd. zo moeten engelen kussen. Maar ik ben nu toch ook een geest. [10] De monnik zegt: 'O hoe heerlijk en weldadig waait er een zacht briesje langs mijn mond! Was dat misschien een zachte kus van een engel? Ja. Kracht heb ik nu in mijn voeten. en voel weer vaste grond onder mij.loon naar werken! Gelijk hadden ze. die mijn mis niet helemaal ten onrechte versmaadde. Maar.noodlot dan een blad voor de mond nemen?' [6] Ik zeg daarop tegen Robert: 'Blaas nu zachtjes over zijn ogen.' Robert doet het. Kijk. het is precies hetzelfde en ik hoor nu. het is wel goed zo. Daarom blijf ik maar liever hier buiten en bewonder in stilte dit ongelooflijke prachtgebouw. in plaats van het omineuze ruisen van water. Toch zie ik wel het brood en de wijn. Nu zie ik opeens als door een avondschemering. Hoe komt het dan. naar boven met mij! Nee. dat ik deze mij onzichtbaar dienende geesten of engelen niet kan zien? Waarschijnlijk ben ik nog veel te onheilig om de heilige engelengeesten te aanschouwen. Ach. maar vooruit. waarin een zalig levensgevoel doordrong. In Godsnaam zal ik eerst met het brood beginnen en daarna met 188 . ik blijf hier. de mooie bergketen. het zou de eigenaar wel eens niet aangenaam kunnen zijn. de hele zaak komt me voor als een droom. want ik begin me nu erg op mijn gemak te voelen. wie hier zo hulpvaardig is. dat de mens ook in het geestenrijk hongerig en dorstig kan worden. merk ik. zo gaat het kennelijk in de geestenwereld! Een betoverend uitzicht en begrip voor een lege maag. maar zijn kan. dat een mens nog nooit gezien heeft. waar mijn vijanden mij uit hebben gegooid! Ja. het is alsof ik al God weet hoe lang hier thuis was. had gelijk dat hij de Godheid veel hoger schatte dan ik hem probeerde voor te spiegelen. anders was het mij nooit zo gelukzalig te moede geworden. [12] Ik zou het huis wel graag weer binnen willen gaan. Het is hier ook al heel goed.

[4] God.de wijn. is de zuiverste liefde 189 . dat was geen aards brood en geen aardse wijn! Dat was waarachtig brood en wijn uit de hoogste hemelen. Nu pas leef ik waarachtig en de dood lijkt voor eeuwig van mij te zijn geweken. dat het bijzonder heerlijk smaakt. zalige leven is door Hem alleen mogelijk geworden en als een oneindige schat gegeven aan al het geschapene. hogere clerus weliswaar heimelijk werd geloofd! [22] Deze leer van Christus. Daarom. dan toch niet zo nietszeggend als door de geleerde. te kunnen aantonen dat Christus geen fabel is. aan God volkomen gelijke. tot in onze tijd heeft gehandhaafd. bij het uitoefenen van mijn ambt een liter en soms nog iets meer als heilige Sint-Janszegen meegenomen. [23] Wie kan weten of het in deze mooie geestenwereld toch niet eens zal gebeuren. in Godsnaam! Het zal hier ook wel goed gaan. Toch bevat ze ook weer andere. o. dan zou ik Christus vragen mij toe te staan om de paus en alle kardinalen een. O God. maar waarachtig datgene is wat Hij aangaande Zichzelf heeft geopenbaard. Ogen zouden ze moeten opzetten zo groot als de mooiste volle maan! [24] Maar nu hoor ik opeens een gefluister als van mensen om me heen en het licht van de ochtend wordt voortdurend sterker. zeker ongewenst. Vooruit. die een gezonde geest nu juist niet zo gemakkelijk kan verteren als ik nu dit brood en deze wijn. van alle engelen. bevat wel heel wat tegenstrijdigheden. als hij daarmee klaar is: [19] 'Goddank! Dat was een brood. Tenslotte is de oude mythe van Christus. zeer juiste dingen. maar kennelijk een God moet zijn.' [18] Na deze woorden breekt de monnik een flink stuk brood af. die jou zozeer liefhad dat Hij uit liefde voor jou. Ook geeft dit opnieuw-tot-Ieven-komen door brood en wijn mij een bijna onweerlegbaar bewijs. en wordt bovenmate vrolijk en tevens zeer vroom gestemd. de menselijke natuur aannam en de bitterste dood van Zijn lichaam over zich liet komen om voor jou en alle mensen een eeuwig leven mogelijk te maken. die er bijzonder goed uitziet. Hij is de Vader volgens Zijn oereeuwige liefde. kracht en werking. maar het zou mensen als wij goed doen om deze rode-capen-dragers. zoals zij menen. Ik heb immers op aarde vaker. O jij lief wijntje! Wat een heerlijke goudkleur!' [20] Hierop zet hij de fles aan zijn mond en zet hem niet eerder weg dan nadat de laatste druppel gedronken is. begint te eten en vindt. zodat hij tenslotte aan één stuk door uitroept: 'O. ofwel ons aller Vader Jezus. Heb Hem lief. ook de wijn aanspreken! Het is bijna meer dan een liter. de gekruisigde. is de enige God over alle hemelen en over alles wat de oneindige ruimte vult. als ik dat mocht beleven. in Gods heiligste naam. die. deze flagrante anti-Christenen. Daarom eet hij het hele brood op en zegt vergenoegd. [2] Wend je in je hart waarachtig en getrouw tot deze Jezus. mensen. evenals voor alle mensen. maar dat geeft niets. God zegene het. dat Christus eens werkelijk op aarde heeft geleefd en het er met Zijn Godszoonschap helemaal niet zo slecht uit kan zien als de hoge geestelijkheid heimelijk denkt. Hij kan zich maar niet genoeg verbazen over de bijzondere kwaliteit van de wijn. dieren. Er is nu niets anders meer nodig dan naar deze grote gave van onze Heilige Vader gewillig en vol liefde te verlangen en dankbaar aan te nemen. dan zal de mens voor eeuwig als een tweede god gelukzalig in Gods gezelschap leven. richt hij zich tenslotte geheel op en zegt bij zichzelf: 'Wat heeft deze maaltijd mij toch gesterkt. God zij geprezen!' [21] Na zich een tijdje aldus vroom te hebben uitgelaten. heel stil nu. Hij alleen is de Oerschepper van alle dingen. Hem alleen alle eer en alle lof!. Misschien hoor ik wel duidelijk uitgesproken woorden en zinnen. dat ik ergens de geest van Christus zal ontmoeten. want het brood was een en al voeding en de wijn geheel en al leven. De eens geestelijk blinde herkent de Heer en diens genade [1] Nu hoort de monnik heel zachtjes de woorden: 'Jezus. de eeuwige Zoon volgens Zijn wijsheid en de alleen Heilige Geest volgens Zijn oneindige macht. die Zijn discipelen het avondmaal met brood en wijn heeft gegeven en het nuttigen daarvan ter verkrijging van het eeuwige leven heeft aanbevolen. planten en heel de materie. zich zoals door de vier evangelisten opgeschreven. [3] Het eeuwige. waaruit men kan opmaken dat de stichter van zo'n leer volstrekt geen gewoon mens. Goddank. zo smakelijk als een rijpe ananas uit Brazilië! Nu echter wil ik. bezoek te brengen om hun te tonen wie Christus is en wiens geesteskinderen zij zijn! Waarschijnlijk zou dat niet veel nut hebben. 126)De monnik hoort de heilige leer van Christus.

zeg jij nu. Hoe kan dit dan de hemel zijn? Misschien alleen maar zo'n nieuw-katholieke hemel. waar is dan vervolgens God de Heer met al Zijn heilige engelen en de andere heiligen. behalve in de zuivere liefde van God. een hemelsbreed verschil met de rooms-katholieke leer. die vanuit de lucht zo wijs tot mij heeft gesproken. Ere zij God. geen drie afzonderlijke personen. de gekruisigde. ongelukkige Robert Blum. met wie ik de eer en de genade heb te mogen spreken. Gods aangezicht aanschouwen en aan één stuk door roepen: 'Heilig. Hoe het ook zij. ik zal deze leer toch aannemen. die mij hoogstwaarschijnlijk het heerlijke.' [11] De monnik zegt. En dit huis. die men zou moeten aanroepen vanwege hun machtige voorspraak. Aha. Dan pas zal al het andere daaruit voortvloeien. te beginnen bij Adam. Wie deze in zich heeft opgenomen en zelf datgene wil wat deze heilige liefde wil. Dit huis zal waarschijnlijk op los zand en niet op een rots gebouwd zijn.die niemand oordeelt en iedereen zalig wil maken. Ik vind haar evenwel heel natuurlijk en veel oprechter dan de rooms-katholieke. die hij aan de hem bekende attributen van hun gewaden herkent. een hele nieuwe leer over God! Dus. is voor eeuwig mijn hemelse woonhuis. die leeft en is voor eeuwig zalig. [12] Deze zaak lijkt me niet helemaal betrouwbaar te zijn.. Goed.' [8] Ik zeg tegen Robert: 'Raak nu zijn ogen aan. prachtig en majestueus voor je staat. is hij niet weinig verbaasd en zegt bij zichzelf: 'Merkwaardig. Zo zal het maar al te vlug als nutteloos puin instorten. Nu je dit weet. heeft mij nu ook deze leer gegeven.' [10] Robert zegt: 'Je staat hier op hemelse bodem. en deze wondermooie vrouw aan mijn zijde is mijn door God de Heer voor eeuwig met mij verbonden vrouw.' [6] Als de monnik deze woorden uit het gefluister heeft opgevangen. Wat je dus wilt. beste vriend. Ik wil Jezus zo lang daarom vragen. goede brood en de beste wijn deed toekomen. Hij valt 190 . waarop de hemelbewoners net als de engelen rondzweven. Nu is het zaak zich heel ernstig tot de Heer God Jezus te wenden. heilig is de Heer Zebaoth! Hemel en aarde zijn vol van Zijn heerlijkheid. tot Hij mij dat zal toestaan. Daarom krijgt een ieder alleen maar datgene wat hij zelf wil. rondom zich verzameld. wijn en leer. zeg mij dan ook. en achter Hem de heilige apostelen duidelijk aanschouwen en daar weer achter de oervaders van de aarde. die Gods genade jullie toestaat tot aan de jongste dag. terwijl hij zijn hoofd wat heen en weer schudt: 'Jij. Zeg mij eens. [5] Er bestaat echter geen leven en geen zaligheid. met geen woord gewag maakt van de gelukzalige maagd Maria en van de andere lieve heiligen. dat is toch niet helemaal in de haak! En dat zouden jouw grond en jouw huis zijn? Zijn er in de hemel dan ook stukken grond en huizen? De hemel bestaat toch enkel uit lichte wolken. jullie kardinalen en jij paus! Ik zal in jullie hersens heel eigenaardig beginnen te spoken. en als je het niet erg vindt dat ik je meteen lastig val met vragen. Hij kijkt hen beurtelings aan en gedraagt zich als iemand die slaapdronken is. [9] Na een poosje komt de monnik geheel tot bezinning en vraagt heel schuchter aan Robert. ik zal de roomse curie in het nauw drijven en haar een licht ontsteken waar ze van zal huiveren! Maar nu genoeg hierover. wat jij boven alles wenst. dat jullie op aarde hebben gedaan. de Vader. verheug je dan maar. als dit de hemel is?' [13] Robert zegt: 'Kijk maar eens om je heen en je zult het dichtst bij je God. Wat mij echter ten zeerste verbaast. de Heer Jezus. De monnik ziet nu tot zijn grote verbazing de grote schare zaligen. Daarom komt alles uit de hemel: brood. want God dwingt niemand en allerminst in deze wereld van de geesten. benevens Mij. Amen!' Van dit alles valt hier echter geen spoor te ontdekken. om jullie tijdelijk te belonen voor al het goede. die het dichtst bij hem staat: '0 hemelse vriend. Zulk brood wordt in de hel zeker niet gebakken en zulke wijn niet geperst. heilig. en ik wil ze aannemen! Maar als dat zo is. de Zoon en de Heilige Geest. Was het eerste buitengewoon goed. Op aarde zou dat de grootste ketterij zijn. deze leer is het ook. [7] Ik moet openlijk toegeven dat de duivel zelfs nog zalig zou moeten worden. zul je ook ontvangen.. maar dat doet er niet toe! De onbekende. is dat deze geest.' [14] De monnik kijkt schuchter om zich heen en herkent meteen in Mij Jezus.' Robert doet het. Alleen moet de mens ook dat willen wat Gods zuiverste liefde wil. Zo ook de apostelen. Daarna zal deze hemel vergaan en veranderd worden in de hel. dat hier onbeschrijflijk groot. van wie hij echter nog niemand herkent. en in de hemel?. Robert Blum? De grote ketter Robert Blum. wanneer hij van zo'n leer doordrongen zou zijn. zeg mij toch waar ik mij bevind. Dat is helemaal niet katholiek. Ik ben echter de nu zalige geest van de jou op aarde welbekende..

de Gezalfde.meteen voor Mij neer en zegt: 'Heer God Jezus. zo staat herin mijn hart geschreven. die Uw almachtige rechterhand heeft opgetekend. alsof ik U iets zou kunnen zeggen wat U nog niet wist. sta op. nu wel in het reine zult zijn. ongeveer zoals bij de apostelen. omdat U nu precies zo aanwezig bent als U eens op aarde gewandeld hebt. is werkelijk niet te benijden. dan zal de draak geoordeeld worden vanwege het al te lang misbruiken van Mijn lankmoedigheid. die je Mij verweten hebt. Haar wereldlijke macht wordt sterk aangetast en het zal alom geoorloofd zijn openlijk de stem tegen haar te verheffen. dat Ik tegen de gruwelen van de roomse kerk nog nooit een weerwoord heb laten horen. Kijk verder nog naar de te allen tijde door Mij gewekte nieuwe profeten. Nu geloof ik weer in U als enige Godheid. [18] Dat daardoor echter de werkelijke Christus. dan zou ik wel tot een vast geloof genoodzaakt zijn geweest. echt helemaal aanvaarden. Iedere bekrompen. Maar het baatte weinig. Om deze reden kon ik ook nooit het geloof in de Godheid van Jezus. omdat Ik de draak nog steeds niet wilde oordelen omwille van Mijn liefde. Zo heb ik. hoewel ik strikt genomen nooit aan die mogelijkheid heb getwijfeld. Bekijk dan nog de honderdvoudige verdeemoedigingen. omdat Ik de draak nog niet wilde oordelen omwille van Mijn liefde. waar de maaltijd reeds bereid is.' [23] Thomas zegt: 'O eeuwige Heiland van alle zieke zielen en geesten. arme zondaar. omdat Ik de draak nog steeds niet wilde oordelen. bij mij en nog vele anderen in diskrediet geraakte. Sluit je dus nu volledig bij Mij aan en ga met ons in dit huis. Maar zij baatten tot nu toe eveneens maar weinig. [21] Van nu af aan zal het de roomse kerk heel anders vergaan. Alwetende. niets anders voorgelegd dan hetgeen U reeds eeuwig helder hebt ingezien. als ik een blik wierp op de zon. als hij op de hoogte was van de rooms-katholieke theologie. zodat mijn hart U alleen daardoor kon aanvoelen. Deze oefenden een sterk tegenwicht uit. wees mij arme zondaar dan genadig en barmhartig. omdat Ik de draak omwille van Mijn liefde nog niet wilde oordelen. want hij kan niet het kleinste sprankje geest bezitten. zult U. ook maar in de verste verte op het idee kunnen komen zo'n leer voor zuiver goddelijk te houden? Ikzelf heb uit ouwels duizenden echte Christussen gemaakt en heb deze daarna grotendeels zelf opgegeten. Kijk verder eens naar de grote verbreiding van het zuivere woord door het gedrukte schrift in alle talen. zoals ik het als zuiver goddelijk in mijzelf zie. Ik verrichtte wel volgens voorschrift de zogenaamde eredienst voor de ogen van de blinde wereld. in gebrekkige bewoordingen aan U. U vraagt mij.. Het was daarom nooit in staat zich U anders voor te stellen. aanschouwen leef! Ik ben de Alfa en de Omega. want ik ben een grove en grote zondaar. maar ikzelf kon er nauwelijks in geloven. een maaltijd die Uzelf voor Uw 191 . Uit deze tekst spreekt een oneindige grootsheid en verhevenheid. of 's avonds keek naar de myriaden sterren: 'Dus Hij. Dit is mijn leven. [22] Ik denk dat je met de betreffende nalatigheid. die zulke onzin duldde. Bekijk toch eens al die afscheidingen van de roomse kerk..' [15] En Ik zeg: 'Thomas. Zo geschiede dan met mij volgens Uw heilige wil!' [20] Ik zeg: 'Goed. dat de roomse curie van Hem mocht maken wat ze maar wilde. Toch zou de Godheid van Christus duidelijker zichtbaar naar voren hebben moeten treden. omdat de oertekst in mijn hart en in de hele schepping mij altijd wat anders leerde. Dat was echter ongetwijfeld om wijze redenen nooit het geval. Zal zij ook van zulke openbaringen nog niet de vruchten plukken. als U het bent. de Eerste en de Laatste! Waarom twijfel je nog aan Mij en aan de waarheid van Mijn hemelen?' [16] De monnik Thomas zegt: 'O Heer. doe je Mij onrecht. Mijn beste Thomas. het is allemaal in orde wat jij hebt gesproken. die Ik de roomse kerk als krachtige vermaningen op velerlei manieren heb laten ondergaan. zijn dat geen geweldige tegenkrachten? Maar zij baatten weinig. [17] Welke meer gewekte geest zou. maar wanneer je Mij verwijt. zeker nog duidelijker inzien dan ik. dat was voor het geloof van een sterveling toch een beetje te veel gevraagd! Wie dat kan geloven. o Heer. waarom iedere Chinees zou schaterlachen? Hoe vaak heb ik na een mis gedacht. Christus of Zijn Geest liet altijd toe. heers.en hebzuchtige voorstelling van U kon daardoor in mijn hart nooit postvatten. maar in een hostie-Christus uit zetmeel zal ik nooit geloven! [19] Kijk Heer. Wat moet een eerlijk mens echter denken van een leer. Maar het baatte weinig. Kijkt U maar eens in mijn hart en U zult daarin nog die oertekst vinden. zou dit allemaal hebben gemaakt?' O Heer. die je vandaag door de zogenaamde consecratie uit een ronde ouwel van zetmeel tot allerhoogste God maakte en daarna levend hebt opgegeten. omwille van Mijn liefde.

verdienstelijke dienaren bereid hebt, ben ik toch niet waardig! Dat zou te veel erbarming voor mij zijn, omdat ik op aarde steeds grof gezondigd heb tegenover U. Het huis wil ik wel binnengaan, maar deelnemen aan zo'n heilige maaltijd zou ik nooit durven, omdat ik daar al te gemakkelijk het lot van Judas Iskariot zou kunnen ondergaan en dat zou toch iets heel verschrikkelijks zijn.'

127)De dankbare Thomas prijst God. Onderricht van de Heer over de eenvoud van de liefde
[1] Ik zeg: 'Mijn dierbare Thomas, je bent nog erg dom! Ik droeg Judas niet op met Mij het brood in de schotel dopen, want Ik wist dat het hem tot oordeel zou strekken, omdat hij onwaardig was met Mij het brood des levens te eten. Jou echter nodig Ikzelf uit, omdat Ik in jou niets onwaardigs ontdek, en daarom kun je zonder bezwaar doen wat Ik nu van je verlang. Bovendien houdt hier iedere gerechtelijke toerekening op, omdat iedere daad hier zonder meer zijn gevolgen heeft in overeenstemming met de geest waarin hij werd begaan. Omdat iedere geest naargelang zijn daden hier volkomen eigen rechter is, heb je ook van geen enkele kant een vreemde invloed meer te duchten. Wat jij wilt, zul je ook doen, en dat handelen zal jou oordelen overeenkomstig jouw wil, die de eigenlijke drijfveer is van iedere handeling. [2] Heb daarom van nu af aan maar geen scrupules meer. Wanneer je hongerig en dorstig bent, zult je toch iets te eten en te drinken willen hebben. Wil je echter toch niets eten of drinken, dat moet je je wel de pijn laten welgevallen die honger en dorst als noodzakelijk gevolg met zich meebrengen. Of zou je een scherpe gesel ter hand nemen en jezelf daarmee tuchtigen? Dat zul je toch zeker wel achterwege laten! [3] Wat je echter jezelf niet zou willen aandoen, zul je ook je broeders niet aandoen, want de liefde van je hart zou zeker nooit toelaten dat je broeders pijn doet, omdat het hier in het geestenrijk zo gesteld is dat iedere daad, verricht aan een tweede, ook met hetzelfde gevoel terugwerkt op de dader. [4] Door deze uiteenzetting weet je nu hoe de zaken hier in elkaar zitten. En Ik denk dus dat je nu op Mijn uitnodiging zonder gewetensangst doet, wat jou voor je hoogsteigen bestwil kan en zal dienen. [5] Kijk, Ik zou je kunnen dwingen om ogenblikkelijk daarheen te gaan, waar Ik je hebben wil. Indien Ik je al niet door Mijn almacht tot het goede dwing, maar alleen door zachtmoedig onderricht je hart, je verstand en je wil versterk, hoeveel te minder zal Ik je dan tot iets slechts dwingen. Door Mij wordt niets zozeer gerespecteerd als de volledig vrije wil van de mens. Daarom kun je het heel moedig wagen vrijwillig datgene te doen wat Ik, als jouw God, Schepper en Vader, vol machtige liefde van jou verlang.' [6] Thomas zegt: 'O liefdevolle Vader, nu is er geen enkel bezwaar meer in mijn hart. Wat U wenst zal steeds de heiligste wet van mijn hart zijn. O, hoe zachtmoedig en wijs is Uw heilige Vaderwil! Waar is er een hart dat Hem zou kunnen weerstaan? Hoe zalig is nu mijn hele wezen, omdat ik U mag volgen en omdat U mij Zelf terzijde staat en mij aan Uw Vaderhand leidt in het rijk van het eeuwige leven. 0 heilig huis der huizen, dat God betreedt! Wie kan de grote maaltijd, die God Zelf heeft bereid voor al degenen die Zijn Vaderhart heeft uitverkoren tot Zijn kinderen voldoende prijzen? Zalige broeders en zusters, voelen jullie het wel helemaal aan, beseffen jullie wel de heilige, diepe waarheid, dat onze leraar en leidsman God Zelf is? Wij zijn bij God, ja, bij de grote Schepper der oneindigheid, bij de Vader zijn wij! O zeg eens, voelen jullie wel diep genoeg wie degene is die ons nu Zijn huis binnenleidt?' [7] Terwijl wij het huis binnengaan, zeg Ik: 'Goed, goed, Mijn beste zoon Thomas! Het verheugt Mij echt dat je in je hart gevoelens laat opkomen, die veel lijken op de Mij prijzende vurige gedachten van de Cherubijnen en Serafijnen, die in eeuwigheid de uitvoerders zijn van Mijn wil. Maar hoe verheven zulke gedachten, waar maar weinig geesten de diepte en grootte van beseffen, ook zijn, Ik heb toch liever dat Mijn kinderen Mij echt hartelijk 'Vader' noemen, liever dan wanneer de grootste lof engelen Mij met wijsheidsliederen bezingen en tenslotte totaal uitgeput neerzinken, als ze tot het inzicht komen dat hun vurigste gedachten niet eens de zoom van Mijn kleed beroeren, terwijl Mijn eenvoudige kinderen zalig spelen met Mijn hart en Mijn gedachten, altijd bij Mij zijn en aan Mijn tafel het brood van het ware leven genieten. [8] Kijk, zij die Mijn macht bezingen en de oneindig grote God prijzen, zijn verre van Mij en beschouwen Mij ongeveer op dezelfde manier als jij op aarde de sterrenhemel vaak heel

192

verheven hebt bezongen, maar daarbij niet wist, wat de door jou bezongen sterren eigenlijk waren en wat in hen was. Zij echter, die tot Mij zeggen: '0 lieve Vader! O, mijn goddelijke Broeder!' zijn bij Mij en zelfs in Mij. Zij prijzen Mij zoals kinderen hun enige echte Vader en beschouwen Mijn grootheid niet meer met heilige schroom vanuit de verte, waarbij een grote kloof hen steeds van Mij gescheiden houdt. Zij echter zijn zelfs op de sterren bij hun Vader in het volle genot van die heilige werkelijkheid, die door jubelende engelen nauwelijks wordt vermoed. [9] Begrijp je nu dit belangrijke verschil? En omdat je het begrijpt, ben je ook al veel gelukkiger dan voorheen. Dat is goed en juist en Mij het meest welgevallig, omdat dit in Mijn ordening ligt. Je zult heel spoedig aan Mijn zijde ontzaglijk grote werken vol wonderen te zien krijgen. Wanneer je dan steeds zou vragen: 'Wie voelt er diep genoeg wat God is?' zouden Mijn lieve kinderen je uitlachen en zeggen: 'Maar onnozele broeder Thomas, wat praat je toch een onzin! Wie kan ooit diep genoeg en ten volle voelen en ervaren wat God in wezen is? Hoe kan het eindige ooit het oneindige bevatten? God is ons aller Vader! Wij hebben Hem boven alles lief; Hij leidt ons en wij zien Hem en zien hoe lief en oneindig goed Hij is. Dat gaat toch veel verder! God als Vader boven alles liefhebben is immers oneindig meer waard dan Hem willen doorgronden! Wat is eigenlijk menswaardiger: in gedachten verdiept zijn en, als een arme broeder voorbij gaat, deze door louter grootse gedachten helemaal niet opmerken, of die gedachten aan God, de Heilige Vader, overlaten en met een lieve vriendelijke blik de arme broeder behulpzaam tegemoet gaan? Laten wij daarom het grote aan de groten overlaten. Wij blijven echter in de liefde mooi klein bij elkaar en zullen gelukkiger zijn dan de groten die hun geluk zoeken in het grote! [10] Kijk Thomas, zo zouden al deze broeders met je praten. Daarom blijven wij dan ook bij elkaar, want om de gehele hemel te zien hoeft men geen ogen te hebben die even groot zijn als de hemel zelf. Begrijp je dat? [11] Ja, je begrijpt het al, en daarom zullen wij meteen aan de maaltijd beginnen, omdat we ons nu allemaal in de grote zaal bevinden waar de tafels gedekt zijn.'

128)Thomas' bede voor de nog in de voorzaal verblijvende schare van zijn voormalige vijanden. Hij wordt met een eregewaad en een wijsheidshoed gekleed. Zijn eerste opdracht
[1] Thomas verbaast zich erover dat hij zich reeds met alle andere gasten in de grote eetzaal bevindt en wel voor de rijkelijk van brood en wijn voorziene tafels, die volgens het plan van Max Olaf in kruisvorm waren opgesteld. [2] Nadat Thomas van de eerste verbazing bekomen is, zegt hij: 'Heer, lieve Vader, wat een grootsheid en wat een onuitsprekelijke pracht siert toch deze eetzaal! O God, hier is royaal plaats voor wel het honderdvoudige van de bevolking van de gehele aarde. Deze onafzienbare zuilenrijen aan alle kanten, deze werkelijk hemelse hoogte! De als een zon stralende versieringen van het gewelfde plafond, en drievoudige galerijen! De hoge ramen, die alle kleuren licht doorlaten, en deze geheel zuiver gouden vloer doen al mijn zinnen beven van ontzag. Wie heeft dit toch gebouwd? O, ik stel hier vragen als een blinde. U, eeuwige Meester, bent de enige Bouwmeester van zulke wonderwerken. De vurigste geest van een Cherubijn, wiens wezen uit de helderste vlammen van Uw wijsheid is geschapen, kan U nooit genoeg liefhebben en prijzen, laat staan zo'n aardworm als ik! 0 heerlijk, heerlijk, wat een aanblik! Werkelijk, dat overtreft zelfs duizendvoudig de fantasie van een aartsengel. [3] Een wijze uit de oertijd had gelijk, toen hij, diep getroffen door Uw onuitsprekelijke goedheid, uitriep: 'Vader, hou toch eindelijk op met zegenen! Als U een kind tuchtigt, hebt U daarmee een bepaald doel, maar als U het daarna, als het zich gebeterd heeft, begint te zegenen, houdt het zegenen nooit meer op. Zulk een nooit vermoede verhevenheid van Uw goedheid, liefde en erbarmende mildheid, zachtmoedigheid en minzaamheid, is voor een zwakke geest te veel ineens!' [4] Ik zeg: 'Het is goed, Mijn beste Thomas! Maak daarover nu niet zoveel ophef! Is het dan voor Mij zo iets groots, wanneer Ik zo'n huis laat ontstaan naargelang de goedheid van het hart van degene, aan wie het nu helemaal in eigendom is gegeven? Kijk, dit alles komt overeen met het hart van onze op aarde steeds ongelukkige Robert en is nog lang niet het meest majestueuze van dit gehele huis. Je zult nog heel andere dingen te zien krijgen; daarbij kun je dan je fantasie geheel de vrije loop laten. Nu

193

gaan wij echter allemaal aan tafel!' [5] Terwijl hij een schuchtere blik werpt naar de eerste zaal, zegt Thomas: 'O Heer, Heilige Vader, kijk eens naar buiten! Wat een ellende; een grote schare ongelukkige zielen! Zouden ook zij niet geholpen kunnen worden? Zij zijn in wezen bijna allemaal beter dan ik, waardoor zij mij zonet dan ook terecht als de slechtste eruit hebben gegooid, wat ik hun al helemaal heb vergeven. Vergeeft ook U hen, allerbeste Vader, en laat hen ook aan deze rijke maaltijd deelnemen!' [6] Ik zeg: 'Ja, Mijn beste broeder Thomas, als je Mij met zulke aangelegenheden van je hart begint aan te komen, zul je inderdaad gauw moeten uitroepen: 'Vader, hou op met zegenen!' Kijk, met deze hartewens heb je zelf in één keer al je schulden tegenover Mij gedelgd. Jij moet daarom meteen met een nieuw stralenkleed en een als de zon stralende wijsheidshoed worden gekleed. Robert, daar aan de zuidkant zie je een kast van puur goud, ga daarheen en haal een gewaad en een hoed, want dat is de ware kledij voor allen bij wie de wijsheid en de liefde in gelijke mate samengaan!' [7] Robert snelt weg en brengt tot verbazing van alle gasten een nog helderder stralend gewaad dan dat van Helena en bovendien een ronde hoed, ongeveer in de vorm van een kardinaalshoed, die bijzonder sterk straalt. [8] Als Thomas het gewaad en de hoed ziet, zegt hij bevend van vreugde: 'Maar Vader, Vader, zoiets moet mijn zondig wezen sieren? 0 God, 0 mijn Jezus, nee, dat is beslist te veel. Ach, deze glans! En dat moet ik aantrekken?' [9] Ik zeg: 'Ja, vanwege jouw hart dat Mij bevalt, moet je het aantrekken. Doe het vlug, want wij hebben nog heel veel te doen!' Thomas neemt het gewaad en de hoed, die zich op het moment dat hij ze aanpakt, ook reeds volmaakt passend om zijn lichaam bevinden, waarover hij zich weer niet genoeg kan verbazen. [10] Als hij daar nu zo in nieuwe kleren staat, zeg Ik tegen hem: 'Wel broeder, je bent nu volmaakt en verzadigd van Mijn genade, liefde en wijsheid. De maaltijd hier is bereid en het ontbreekt ook niet aan gasten die voor deelname waardig zijn gemaakt. Zoals je echter daarnet zelf hebt aangegeven, bevinden zich buiten in de voorzaal ongeveer drieduizend nog heel arme geesten onder leiding van een generaal die jij goed kent. Deze man heeft een goed en verstandig hart en zijn woord heeft grote invloed op zijn aanhang. Ga jij nu met broeder Dismas, die de generaal op aarde heel goed heeft gekend, naar de voorzaal en probeer die rechtschapen man, met behoud van de vrijheid van zijn hart, voor Mij te winnen, en via hem ook het hele grote gezelschap. Heb je je eerste missie in dit rijk van het ware leven goed volbracht, dan zul je na de maaltijd voor grote taken gesteld worden. Want Ik zeg je: in Mijn rijk zijn er vele en door jou nog nooit vermoede grote taken van allerlei soort. Ga daarom nu vlug; aan Dismas zul je een buitengewoon wijze helper hebben.' Thomas zegt: 'O goede, heilige Vader, hoe goed zorgt U toch voor het verloren schaapje, voor de verloren stuiver en voor de verloren zoon! U zij eeuwig alle eer en roem, liefde en aanbidding!'

129)Thomas en Dismas bij de generaal en zijn drieduizend zielen tellend gezelschap. Uitleg over Jezus en de weg tot het heil. Rede van de generaal. De Heer bij de deur van de zaal des levens
[1] Na deze woorden pakt Thomas de vriendelijke Dismas bij de hand en begeeft zich dadelijk naar de voorzaal. [2] De generaal staat verbaasd, als hij achter Dismas de hem bekende monnik Thomas in lichtende kleren en in een vriendelijke houding ziet staan. Hij reikt hun beiden meteen de hand en zegt: 'Gegroet, beste vrienden! Duizend keer welkom! Maar vriend Thomas, hoe ziet u er uit? Toen mijn gezelschap u daarnet tegen mijn eigenlijke wil vastgreep vanwege het mislukken van het 'Onze Vader', de voorgestelde mis en nog menig woord dat niet meer vermeld behoeft te worden, was u zo zwart als een oude moriaan en nu straalt u als een zon! Hoe bent u tot zo'n enorme verheerlijking gekomen? Hebt u dat dan toch door het mislezen en door het latijnse 'Onze Vader' gekregen? Hebt u daardoor misschien zelfs de Godheid gevonden? O zeg mij welke weg u bent ingeslagen, waardoor u zo'n ware staat van zaligheid hebt bereikt?' [3] Thomas zegt: 'Achtenswaardige vriend, beloof me rotsvast te geloven wat ik je ga zeggen, dan zul jij met deze hele menigte ook meteen in dezelfde omstandigheden verkeren als waarin ik en deze jou welbekende broeder Dismas, ons nu bevinden!' [4] De generaal zegt: 'Ik zie aan

194

jullie heldere uitstraling, dat jullie je in de waarheid bevinden. De leugen kan geen licht uitstralen, omdat ze hol en leeg is. Daarom wil ik jullie op je woord geloven, wat jullie mij ook mogen zeggen. Ik brand van verlangen om uit jullie mond de zuivere waarheid te vernemen.' [5] Thomas zegt: 'Goed, luister dan! Jezus, de Gekruisigde, is niet alleen maar de Zoon van de levende God, maar God de Almachtige Zelf, in de allesomvattende, eeuwige oerkracht. Door Hem en in Hem alleen is het heil en het ware eeuwige leven te vinden. Wend je met de hele menigte tot Hem en jullie zullen allemaal ogenblikkelijk geholpen worden. Hij alleen heeft mij en deze broeder geholpen, omdat Hij eindeloos goed is en niemand oordeelt. Eenieder geeft Hij waarnaar zijn hart verlangt. Wie van goede wil is, valt het goede overvloedig ten deel vanuit zijn eigen wil. Nu weet je alles en kun je doen wat je wilt! Je hoogsteigen wil zal je rechter zijn.' [6] De generaal zegt: 'Wat zeg jij daarop, vriend Dismas?' Dismas zegt: 'Wat broeder Thomas vol wijsheid heeft gezegd, dat zeg ik ook naar volle waarheid.' [7] De generaal zegt: 'Twee van zulke getuigen zijn voldoende, en daarom geloof ik jullie op je woord! Laat mij nu echter ook enkele woorden tot deze al tamelijk gewekte schare richten.' [8] Daarop richt de generaal zich tot de menigte en zegt: 'Luister goed naar wat ik jullie nu bekend ga maken! Sinds onze treurige aankomst hier hebben jullie allen maar al te goed gevoeld in welk een onbeschrijfelijk onaangename toestand wij ons tot nu toe hebben bevonden. Wij klaagden en weenden, maar geen trooster kwam ons tegemoet. Wij zochten, maar vonden niets. Wij vloekten, maar er opende zich geen afgrond om ons te verslinden. Toen begonnen wij ook te bidden, zo goed en zo kwaad als het ging, maar ook het bidden scheen ons in de steek te willen laten. Om kort te gaan, alleen de wanhoop restte ons tenslotte nog. Ik troostte jullie wel zo goed als ik kon, maar wat hielp het allemaal als de trooster zelf zich nog veel ongelukkiger voelde! [9] Toen ik op het punt stond alle hoop te laten varen, zond de Godheid, die door ons reeds lang uitgebannen was en in wie we niet meer geloofden, de twee ons welbekende redders. Deze verkondigden ons de nabije redding door uitsluitend de enige Godheid Jezus Christus, de Gekruisigde, aan te nemen. Wat belemmert ons hier om dit trouwhartig aan te nemen en vast te geloven wat deze twee door licht omgeven vrienden ons zeggen? Slechter dan hier kan het ons waarlijk in de zuiverste hel niet vergaan! Wij hebben door het gelovig aannemen van het gehoorde gegronde reden tot hoop op een mogelijke verbetering van ons lot, en dat betekent al heel veel in onze huidige situatie. [10] Overdenk hetgeen ik gezegd heb en handel ernaar; schaden kan het ons nooit. Bovendien is het hoofdzakelijk deze pater, die jullie eerder naar buiten hebben gegooid, die ons deze vriendendienst bewijst. Hij is de laatste die tegen ons zal liegen, omdat hij eerder het bittere lot lang genoeg met ons heeft gedeeld. En dus, vrienden: Jezus Christus voor ons hart, tot elke prijs! Helpt Hij ons niet, dan zijn we verloren!' [11] De hele menigte roept: 'Ja, ja, beste generaal, wij zijn het allen helemaal met u eens! Wat u zegt en wilt, zullen wij ook doen. Jezus Christus moge ons helpen tot elke prijs, anders zijn we verloren en is het met ons gedaan!' [12] De generaal zegt tegen Thomas: 'Vriend, ik denk dat het hier voor eeuwig gedaan is met alle aardse titels. Daarom zeg ik: beste vriend en broeder, je hebt nu zelf gehoord, hoe vlug deze hele schare zich als één man voor de enige goede zaak uitsprak. Jezus is voor hen nu, evenals voor mij, alles in alles. Wat moeten wij doen om te bereiken, dat we voor Jezus, de Heer in alle eeuwigheid, wat waardiger worden dan wij nu zijn?' [13] Thomas zegt: 'Er staat geschreven: 'Wie gelooft in de Zoon van God, zal zalig worden.' Jullie geloven nu en zullen dus louter door Zijn genade zalig worden. Eén ding echter ontbreekt jullie nog, zoals ik uit jouw woorden, die nog wat te nuchter zijn, opmaak. Dit ontbrekende is de liefde tot Jezus de Heer! Open voor Hem jullie harten en laat deze in alle liefde voor Hem ontbranden. Hijzelf zal jullie dan werkelijk tegemoetkomen, zal jullie opnemen en verder leiden, want aan Zijn goedheid, liefde en erbarmen komt eeuwig geen einde!' [14] De generaal zegt: 'Vriend, onze woorden klinken wel wat onbehouwen, maar ze komen uit een oprecht hart. Daarom kun je ervan verzekerd zijn, dat onze harten zeker warmer kloppen voor de Heer Jezus dan die van veel christenen, die veel denken en verheven spreken, maar daarbij heel weinig voelen. Wij hebben ook wat verstand, weliswaar niet al te goed ontwikkeld, maar in plaats daarvan hebben we des te meer gevoel in ons hart. Ik denk dat dit de Heer der heerlijkheden

195

waardoor men vanuit deze zaal in de aangrenzende grote levenszaal komt. Het is al een ongelooflijke zaligheid dat een schepsel. Hij verontschuldigt zich weliswaar en zegt dat hij vanwege zijn onwaardigheid niet dichter bij Mij kan komen. [2] De generaal roep Ik echter bij Mij. zij eeuwig al onze liefde!' 130)De menigte voor de Heer. vallen zij meteen op hun knieën. Wees er daarom volkomen van verzekerd. Ik laat hen een poosje in deze hartverheffende toestand. Heilige. 0 Heilige. want de hemel was afgesloten en de sterveling vroeg tevergeefs naar de eeuwig Levende. de Heer.' [5] Zo verloor ik tenslotte elk geloof in een God. Zij vertelden mij over Uw wonderdaden op aarde. maar er was nergens iemand. hoe ziet Hij er uit? Is de joodse leraar Jezus soms datgene wat de legenden over Hem zeggen? Hij. een mens zoals wij. die uit Uw hemelen tot ons arme zondaren komt. die een grote zondaar was. o Heer. dat de verhouding tussen ons en de eeuwige Schepper zo ontzettend armzalig is? Wij allen zijn voor U.dan verstandsleven verraden. die mij naar waarheid zou hebben gezegd: 'Kom binnen vriend. zo oneindig minzaam komt U. komt ons tegemoet! Kniel neer en aanbid Hem uit het diepst van jullie harten! Zeg opgewekt: O Heilige Vader. [3] Na deze uitleg krijgt de generaal al spoedig meer moed. geprezen en geheiligd worde Uw naam! Vergeef ons onze zonden en straf ons niet voor onze slechte daden. de mogelijkheid wordt gegeven om U te aanschouwen. die de oneindige ruimte met talloze myriaden schepselen en wezens van allerlei soort uit Zichzelf heeft geschapen?' Maar op al deze belangrijke vragen kreeg ik nooit een bevredigend antwoord. Allen bidden. nadert Mij met grote eerbied en zegt: '0 Heer. nu ik U eindelijk eens zie en de almachtige stem uit Uw mond verneem! [4] Hoe vaak heb ik op aarde gevraagd: 'Bestaat er een God of niet? Als er een God bestaat. waar is Hij dan. 0 Heer. Daardoor werd ik dan in de maalstroom van de wereldgebeurtenissen meegesleurd. die mij de poort tot dit 196 . maar wiens huis Ik toch binnenging om met hem de maaltijd te gebruiken. Door een overweldigende vreugde aangegrepen. Daar staat Hij al met uitgespreide armen om jullie allen op te nemen in het grote rijk van Zijn genade en erbarmen!' [16] Hierop wendt de generaal zich vlug naar de openstaande deur en ziet en herkent Mij meteen. loven en prijzen Mij zo goed als het gaat bij deze van alle cultuur verstoken zielen. totaal niets en U alleen bent alles in alles. maar laat ons Uw heilige genade naar de mate van Uw erbarming toekomen. Generaal Theowalds levensweg naar God. Zeg daarom tot de hele menigte dat zij hun ogen openen en naar de openstaande deur kijken. maar Ik wijs hem op Zacheüs uit het evangelie. roept hij met de stem van een echte commandant: '0 Heer over alle hemelen en werelden. Heilige! Broeders. Jezus' woorden over licht en leven [1] Bij deze woorden van de generaal richten allen hun ogen naar de grote zaal deur en wanneer zij Mij daar zien. Voor U alleen. dat wij in de liefde voor God Jezus. die voor ons aan het kruis de heldendood stierf en op de derde dag uit eigen kracht weer uit de dood opstond als de grootste Overwinnaar. ons armen tegemoet. vergeef mij en ons allen onze grote vrijpostigheid. Om kort te gaan: ik zocht en vond niets! Ik klopte overal aan. zo. in plaats van een streng oordeel. wordt opgehelderd in het hiernamaals. die klonken als sprookjes en daardoor ook veel te zwak waren om aan mijn vorsende geest te geven wat hij zocht. Verhevene. welk een gelukzaligheid doorstroomt hier mijn hele wezen.toch ook niet onaangenaam zal zijn. opdat zij in hun innerlijk wat tot rust kunnen komen. Wat tijdens het aardse leven een mysterie was. Alles was volgens mijn denkbeelden toe te schrijven aan het toeval. sterfelijke mensen deden soms hun best om mij een ander idee over God bij te brengen. hier zul je vinden wat je zoekt. Verhevene. Jezus. veroorzaakt door willekeurig werkende krachten der natuur. God. wat ontbreekt ons nog?' [15] Dismas zegt: 'Het ontbreekt jullie allen verder aan niets meer. Alleen aardse. niet zwakker zullen zijn dan in ons rotsvaste geloof in Hem. na het wegvallen van het aardse lichaam. waarmee wij het wagen Uw heiligheid in het aangezicht te zien! Maar wat kunnen wij arme schepselen eraan doen. zou God zijn. daarin vond ik de smadelijke dood. Wat voor grotere dingen zou ik me hier nog kunnen wensen? O God. die hier een nog zeer onbedorven geest tot woning dienen en daardoor in deze toestand meer gevoels. Zeg eens. sla de ogen op en aanschouw! God.

want deze zullen Mij van een heel andere kant te zien krijgen! Verhef je nu allen en luister naar wat Ik jullie ga zeggen: [13] Laat de grootste onder jullie je dienaar en knecht zijn. omdat U de worm in het stof gedenkt!' [6] Ik zeg: 'Mijn beste Theowald. liefdevolste Vader. 0. Nu ben ik hier en zie een ander leven en zie ook U. om een eeuwig levende geest te worden. of wij wel waardig worden bevonden om Uw bijzondere wil in onze nog zeer onzuivere harten op te nemen. maar omdat ieder mens. dat het velen na het afleggen van hun aardse lichaam vergaat. ofschoon jullie bijna allemaal kinderen van de wereld zijn. dan komt ook de hulp die nodig is. zelfzucht. maar zuiver door de behoeftige mens zelf verlangd wordt. Ik moet jullie openlijk bekennen dat jullie. komt hij spoedig weer terug en zegt: 'Heer. dat jouw wil je enige rechter en gever is van alles wat je wilt. nijd. daar nu om. of jullie al in staat zijn datgene wat Ik wil in jullie hanen te verwelkomen en het daardoor pas als volkomen uitvoerbaar aan te nemen. wat U door mij van de gehele menigte verlangde. wie zou er beter weten dan U waartoe onze hanen in staat zijn! Daarom laten wij dit alles voor eeuwig aan U alleen over. Van nu af aan zal Mijn bijzondere wil je worden meegedeeld. wellust. ontucht en hoererij! Deze zaken verteren het leven echter in plaats van het te verrijken. vooral bij het voortschrijden van deze tijden. Jullie hebben je daardoor heel wat bespaard. hebzucht. dat de mensen zich hun oren door de wereldse sirenenstem doof laten maken en hun ogen door het bedrieglijke licht van de glans van de wereld laten verblinden. wat jullie anders nog hadden moeten doormaken. is gebeurd. Nadat deze zijn opdracht vlug en gemakkelijk heeft volbracht. de weg vrij te maken om zich van dit volmaakte leven te verzekeren. het doet Mij weliswaar goed dat van jullie allen als uit één mond te vernemen. U zij eeuwig dank. Vader. Thomas en Dismas zullen jullie leraren zijn. de levensverhoudingen op aarde zijn anders dan die in de geestelijke. dan zul je een waarlijk zalig leven leiden. zo staat nu werkelijk en levend voor je wat je in je hart wilde. Wij allen verzekeren U dat wij de van U vernomen wil in ons willen en handelen opnemen. [8] Om deze reden zei Mijn bode Thomas jou ook. maar desondanks zouden jullie toch nog eens bij jezelf te rade moeten gaan. dat hoofdzakelijk in de vier bekende evangeliën geschreven staat. 0 Heer. daadwerkelijke liefde jullie aller wet. maar wel zo dat ze niet opgedrongen. en er geen steekje van zullen laten vallen!' [10] Ik zeg: 'Wel. zo is het: het leven op aarde is niets anders dan één grote vraag. Uw allerheiligste wil zij nu onze eeuwige wet! Omdat U gezegd hebt ons allen nu pas Uw bijzondere wil te verkondigen. beschouw hun woorden als de Mijne en handel ernaar. Wil je deze tot je eigen wil maken. opdat daaruit dit ware. Zo zal er door ons ook slechts afgewogen worden. die hier pas beantwoord wordt. over zijn volledig vrije wil moet kunnen beschikken. Zij moeten dan in deze wereld geheel ontdaan worden van al datgene wat hun ruwe zinnen te veel heeft beziggehouden en moeten heel ongelukkig worden. Heeft het zichzelf hervonden. [7] Zo komen zulke mensen in de wereld dan moeilijk of vaak ook helemaal niet tot datgene waartoe ze geroepen zijn. en zie. Weliswaar is ieder mens al tijdens zijn aardse leven geroepen door het nauwkeurig naleven van Mijn woord. onvergankelijke wereld. Wees maar blij dat jullie op aarde geen dictators waren. gierigheid. Jij verlangde echter naar het goede en verlangde Mijzelf. heerszucht. maar zij moeten zo zijn. opdat hun leven in zulk een geestelijke eenzaamheid en woestenij tot zichzelf kan komen. en de wederzijdse. staat nu het levende antwoord voor mij! Ja. Het rijk met de vele vragen is ten einde en in U. hetzij goed of slecht.leven opende. vragen we U. de enige die mij het leven gaf. Ga heen en verkondig dit nu ook aan jouw schare!' [9] Generaal Theowald doet dat meteen. zwelgpartijen. zoals het jou en jouw schare verging. God Jezus van eeuwigheid. volkomen leven kan ontstaan. vraatzucht. De hele menigte neemt alles als een militair commando onvoorwaardelijk aan en voegt zich naar alles wat de generaal van haar verlangt. gebeurt het dan ook maar al te vaak. zoals dat van jullie nu. Daardoor komt het dan ook. zal jullie dan ook veel worden kwijtgescholden. maar juist tot datgene waartoe ze niet hadden moeten komen: tot eigenliefde. dat zal jullie in staat stellen volledig Mijn rijk binnen te 197 . toch in veel dingen verstandiger zijn dan de kinderen van het licht. U zult ons zeker niet meer opleggen dan wij in staat zijn te dragen. Omdat jullie echter zo verstandig van hart zijn en zoveel liefde voor en vertrouwen in Mij in je gemoed laten ontkiemen.' [11] Theowald zegt: 'O Heer. Ik denk dat daarvoor voor ons allen eerst nog een flinke zuivering nodig zal zijn!' [12] Ik zeg: 'Mijn lieve kinderen.

natuurlijke wijze mogelijk kon zijn. maar de zaak blijft toch nog altijd verrassend wonderbaarlijk. Waarom moeten wij dan nog weten hoe Hij dat zo wonderbaarlijk heeft gedaan? Laten wij de volmaakt goede Gever ervoor danken. dat voor een almachtige God alle dingen mogelijk zijn. waar ook wij de bereide maaltijd met elkaar nuttigen.gaan. want aan hen is het door Mij gegeven jullie langs de ware weg in het rijk van het eeuwige leven binnen te leiden. dan zullen onze twee leraren het ons wel uitleggen. slechts door twee broeders. Want kijk. moeten alle verschijnselen in deze wereld ons des te meer oprecht verbazen. wie liet je hart kloppen en de beweging daarvan voelen in je pols? Wie liet het voedsel in je maag verteren? Wie zorgde ervoor dat je groeide? Wie bouwde de ogen en wie het oor. dat zij allen zo vlug werden bediend. maar om haar te bewonderen en er dankbaar van 198 . Dat wij ons echter het hoofd moeten breken om de mogelijkheid van zulke dingen te begrijpen. dan kun je zoiets zonder problemen begrijpen. zoekt het weer te ver! Denk bij dat alles aan de goddelijke wijsheid en almacht. naarmate wij beter in staat zijn het waarlijk wonderbaarlijke snel op te merken. dacht ik bij mezelf: nou. Een naaste vriend van generaal Theowald zegt daarop het volgende: 'Beste vriend. Heb hen lief als jullie innigste vrienden en broeders. wat voor een indruk krijg jij ervan dat wij allen. zeker meer dan drieduizend in getal. de beruchte Robert Blum met een paar dozijn ongelofelijk mooie meisjes enkele flessen wijn en ook enkele broden. hoort men daarop louter gejubel en nog eens gejubel en lofprijzingen van alle kanten. Toen de beide broeders begonnen uit te delen.' 131)De grote maaltijd. maar omdat wij daar van jongs af aan al aan gewend waren. Zeg mij nu eens. Zij zullen jullie ook voorzien van alles wat jullie het meest nodig hebben. Is een dergelijke uitleg echter niet absoluut noodzakelijk. De generaal en zijn vriend Kernbeiss. hoe deze zaak op een ook maar enigszins begrijpelijke. Heb jij dan op aarde alles begrepen wat je daar gezien en beleefd hebt? Wie zorgde voor de spanning in je longen. Als bij toverslag had iedereen een beker wijn en een respectabel stuk goed smakend hemelbrood in zijn handen. Is het voor ons verdere heil nodig. [2] De nieuwe gasten kunnen zich er maar niet genoeg over verbazen hoe het toch mogelijk was. zou pure dwaasheid zijn. waar wij van alle materie verlost zijn en ons denkvermogen beter in staat is ongestoord zijn werk te doen. zullen de eersten wel weer honger en dorst hebben voordat de laatsten aan de beurt komen! Maar het ging heel anders. en hoe heeft de Meester van al deze dingen dit alles tot stand gebracht? Zie je. al deze en nog duizend andere wonderbaarlijke verschijnselen zagen wij dagelijks al op aarde. dan zullen wij Hem ook zeker welgevalliger zijn dan wanneer wij Hem met de wijsheid van alle engelen zouden willen doorgronden en ontleden!' [6] Johan Kernbeiss zegt: 'Je hebt gelijk en ik ben geheel jouw mening toegedaan. De beide leraren treden echter op een wenk van Mij eveneens de tweede zaal binnen. [4] Hier echter. die deze versterkingen vervolgens onder de nieuwe gasten moeten verdelen. voordat die twee dit geringe aantal flessen en broden aan allen mathematisch nauwkeurig hebben uitgedeeld zoals in het leger.' De generaal zegt: 'Zeer zeker. namelijk de voormalige monnik en de ons bekende Dismas. beste vriend Johan von Kernbeiss. Thomas dankt hen voor de eerdere kuur. Blik op de aardse hel [1] Na deze woorden treed Ik weer uit de deuropening en geef Robert opdracht om met hulp van de voormalige danseressen een toerei