You are on page 1of 6

6

ZET GROEN AAN HET WERK IN UW BUURT
Het positieve alternatief in Lochristi.

GROEN IS HET POSITIEVE ALTERNATIEF VOOR LOCHRISTI

BESTE LOCHRISTINAAR,

Vindt u ook dat wonen goedkoper kan en dat mobiliteit beter moet? Dat we onze open ruimte moeten behouden? Dat we moeten kiezen voor goedkopere, groenere energie? Dan bent u bij Groen aan het juiste adres. Want de uitdagingen voor Lochristi zijn groot. Maar het beleid is vastgeroest, de traditionele partijen uitgeblust.

Groen heeft heel wat slimme, realistische oplossingen in huis. Groen is het positieve alternatief voor de traditionele partijen die vergroeid zijn met macht en stilstand. Op 14 oktober kunt u in Lochristi duidelijk kiezen voor een positief alternatief. Als voorzitter sta ik volledig achter de ploeg in Lochristi. Stuk voor stuk kandidaten die er voor de volle honderd procent tegenaan gaan. Ziet u graag een nieuwe wind waaien door uw gemeente- en provincieraad? Bekijk dan zeker de namen op de lijst van Groen. Geef lijsttrekker Didier Van den Meersschaut gerust uw voorkeurstem. Voor hem ga ik door het vuur. Hij is uw waarborg voor een degelijke groene stem in uw gemeenteraad. Alvast bedankt voor uw stem,

HOOG TIJD VOOR VERNIEUWING IN LOCHRISTI
En die vernieuwing hebben wij in huis. Groen wil dat huren en kopen terug betaalbaar wordt. Met concrete en vernieuwende voorstellen komen we al een heel eind. Groen wil wonen en werken weer dichter bij elkaar brengen, en investeren in slimme oplossingen voor mobiliteit.

WOUTER VAN BESIEN
Partijvoorzitter Groen

ZET MIJ AAN HET WERK IN LOCHRISTI

1

DIDIER

VAN DEN MEERSSCHAUT
LIJSTTREKKER LOCHRISTI
• Mobiliteit voor iedereen: een tram in Lochristi • Brede inspraak en meer betrokkenheid • Betaalbaar wonen en open ruimte • Een cultuureiland voor jong en oud in Lochristi

INSPRAAK & PARTICIPATIE
BETERE MOBILITEIT
Langs de N70 kan niemand nog naast de files kijken. Om deze te vermijden neemt ook het sluipverkeer op de parallelle wegen toe. We zien het openbaar vervoer als eerste stap om het verkeersprobleem op te lossen.
Groen Lochristi wil de verkeersdruk doen afnemen door een beter en aantrekkelijker aanbod van openbaar vervoer. Wij plaatsen de tramverbinding naar Gent terug op de agenda. Gekoppeld aan betere verbindingsmogelijkheden via openbaar vervoer en fiets vanuit de deelgemeenten, bieden we zo een echt alternatief voor de talloze inwoners van Lochristi die zich dagelijks verplaatsen. We zijn realistisch: ook al is er een groeiend draagvlak, zo’n tram komt er niet meteen. Daarom pleiten we in afwachting voor snelle busverbindingen in een aparte bedding. Wij zetten sterk in op meer investeringen om het verkeer voor fietsers en voetgangers/wandelaars veiliger en aantrekkelijker te maken. Door bijvoorbeeld het uitbreiden en beter onderhouden van voetpaden en beveiligde en comfortabele fietsstallingen. Ontbrekende veilige trajecten kunnen aangevuld worden door het inrichten van trage wegen, om zo het fietsen en wandelen in de natuur mogelijk en aantrekkelijk te maken.

De afgelopen jaren hebben we vastgesteld dat belangrijke zaken zonder veel ruggespraak met de inwoners van Lochristi werden beslist en uitgevoerd. Groen staat klaar met frisgroene ideeën voor echte betrokkenheid bij het tot stand komen en de uitvoering van het beleid.

Echte inspraak en participatie van de inwoners, het middenveld, de middenstand en het bedrijfsleven in het beleid van onze gemeente zijn vaak beperkt. Groen wil van bij de start mensen betrekken bij de manier waarop Lochristi aan de toekomst bouwt. Op die manier kan sneller worden ingespeeld op de echte noden van de verschillende wijken en doelgroepen in de hele gemeente.

Frisse ideeën voor echte betrokkenheid
Goed functionerende en toegankelijke adviesraden moeten doorwegen in de besluitvorming. Maar ook op wijkniveau willen we vaste mogelijkheden tot inspraak inrichten. We willen streven naar een participatieve begroting waarbij gewerkt wordt met burgerbegrotingen of wijkbudgetten waarbij de wijk zelf een deel van de uitgaven binnen de buurt kan sturen. Communicatie tussen de gemeentelijke diensten en de burger moet vlot, laagdrempelig en transparant. We willen de functie van communicatieverantwoordelijke verruimen met die van ombudsdienst.

ZET ONS AAN HET WERK IN UW BUURT

2
HILDE MARLEEN VAN LAERE ROGIERS
Het kan anders. Kwaliteitsvol invullen van openbare ruimte en zorgen voor waardevolle stukken natuur. Ontmoetingsplaatsen creëren voor kunst en cultuur. Geen megaprojecten maar op maat van Lochristi en de deelgemeenten, rekening houdend met draagvlak. Groen staat voor een nieuwe, frisse kijk op Lochristi. Daarom vraag ik uw steun op 14 oktober 2012.

3

Omdat u er beter van wordt. Meer inspraak bij gemeentelijke projecten. Een beleid dat luistert en rekening houdt met iedereen. Een dienstencentrum in elke deelgemeente. Groen en betaalbaar wonen voor jong en oud. Een speelbos op fietsafstand. Maakt u deze frisgroene ideeën mee mogelijk in Lochristi? Geef me dan uw stem op 14 oktober 2012. www.marleenrogiers.be.

13

8
MARNIX HERWIG HOSTE DE BRUYCKER

Wil je als inwoner van Lochristi en haar deelgemeenten mee nadenken over de toekomst ervan? Wonen, werken en ontspannen in harmonie op een beperkte ruimte vraagt om duurzame ingrepen. Een duurzame visie op wonen betekent werk maken van een mix van kwalitatieve en betaalbare woningen, voor jong en oud. Stem op 14 oktober voor groen en geef mij uw stem.

Lochristi is vooral buitengebied. Natuur en landbouw zijn de enige garantie om in een gezonde omgeving verder te kunnen leven. Vergaande verstedelijking is niet verantwoord op lange termijn. Als natuurgids merk ik meer en meer vervreemding op van natuur en landbouw. Dat motiveert me om volop in te zetten op milieu-educatie.

groenlochristi.be

OPLOSSINGEN IN LOCHRISTI DIE RENDEREN. NU EN MORGEN
ENERGIE EN WONEN
Groen verwacht meer inspanningen van het bestuur om wonen en huren betaalbaar te houden. Ook op vlak van energiebeleid is het bestuur verplicht om op langere termijn te gaan denken. Ook voor jonge mensen met een beperkt budget moet het financieel haalbaar zijn om in Lochristi te (blijven) wonen. Groen wil dat de gemeente meer vat krijgt op de lokale woningmarkt door het eigen sociale woningbestand sneller uit te breiden. We pleiten voor een gemeentelijke maatschappij, een Community Land Trust. Groen wil maximaal inzetten om zo lang als mogelijk in eigen buurt te blijven wonen, ook als mensen zorgbehoevend of minder mobiel worden. Mantelzorg is hierbij onontbeerlijk en moet meer gewaardeerd en gestimuleerd worden vanuit de gemeente. Bij investeringen moet de gemeente een zo laag mogelijk energieverbruik nastreven. Enkel op deze manier kan de kost van energie naar de toekomst toe beheersbaar blijven. Het doel is immers de gemeentelijke energiekosten terug te dringen en zo de belastingdruk laag te houden.

NOOD AAN CULTUUREILANDEN
Het is duidelijk: in Lochristi is er nood aan ruimte voor kunst, cultuur en sport in al zijn aspecten. Als alternatief voor het Uyttenhoveproject stellen we een spreiding voor over verschillende locaties in de deelgemeenten.

Die locaties zijn uiteraard voorzien van de nodige infrastructuur voor verschillende doelgroepen, maar fungeren daarnaast ook als plaatsen waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, ook wanneer er geen specifieke activiteiten gepland zijn. Daarvoor willen we in de eerste plaats samen met u onderzoeken hoe we bestaande infrastructuur en locaties kunnen opwaarderen. Een interessante locatie, centraal

werking van de diensten als de veiligheid van de kinderen ten goede komt. Bovendien is er de mogelijkheid om de achtertuin, waar ‘s zomers de speelpleinwerking plaatsvindt, beter toegankelijk te maken. Want de dorpskern van Lochristi kan wel een groen hart gebruiken. In de deelgemeenten kunnen we soortgelijke eilanden vormen, in overeenkomst met de lokale noden en mogelijkheden.

Ontmoetingsplaatsen verspreid over de gemeente Lochristi
gelegen, dichtbij horecazaken en goed bereikbaar, is het terrein rond de bibliotheek Reinaert, de gemeentelijke basisschool en de Orphanimolokalen en terreinen. Daar zien we potentieel om bestaande functies te combineren, uit te breiden en meer complementair te maken. De parking aan de post wordt de toegang tot de school en het cultuureiland. Een deel van de Koning Boudewijnlaan zou verkeersluw kunnen worden. Voor het uitrukken van de brandweer langs de school willen we dat er naar een oplossing wordt gezocht die zowel de In Zeveneken het terrein Uyttenhove en de pastorij en/of de oude gemeenteschool bijvoorbeeld. In Beervelde het oude stationsgebouw. In Zaffelare het verder uitbouwen van de sporthal Veerleveld. In elke deelgemeente zullen we de opties samen evalueren.

MARLEEN ROGIERS
3E PLAATS LOCHRISTI

DOMINIQUE MAES
16E PLAATS LOCHRISTI

OPLOSSINGEN IN LOCHRISTI DIE RENDEREN. NU EN MORGEN
OPEN RUIMTE
Groen hecht heel veel belang aan open, groene ruimte als cruciaal onderdeel van een gezonde, leefbare en aangename omgeving. De open ruimte staat meer dan ooit onder druk. Studies tonen aan dat een groene, natuurlijke omgeving stress vermindert en de levenskwaliteit bevordert.

LOKALE ECONOMIE
Groen Lochristi wil nieuwe impulsen geven aan de Lootse economie door initiatieven te stimuleren die lokale producenten, ondernemers en consumenten dichter bij elkaar brengen. Detailhandelaars en lokale ondernemingen willen we ondersteunen door te ijveren voor betere en duurzame mogelijkheden wat de bereikbaarheid betreft, zeker in de deelgemeenten en de minder centraal gelegen wijken. Ook op de wekelijkse markten kunnen we ervoor zorgen dat lokale handelaars en producenten een prominente plaats krijgen.

Een duurzame ontwikkeling van steden en gemeenten begint bij een goede ruimtelijke ordening. De laatste vijftig jaar is er een uitwaaiering van de Vlaamse steden aan de gang. Dat zorgt voor extra verkeersdruk en verspilt te veel open en groene ruimte. In Lochristi stellen we vast dat het beleid inzake ruimtelijke ordening (het huidige APA/GRS) dat effect de afgelopen jaren nog heeft versterkt. Groen kiest voor een ander model, een transitie van de bestaande ruimtelijke structuren naar een duurzame oplossing. Door steden en dorpskernen te versterken en efficiënt met ruimte om te gaan, kunnen we de open ruimte behouden en tegelijk de mobiliteit optimaliseren. We willen daarbij ook werken aan de kwaliteit van de ruimte: * naast verdichten ook vergroenen, * slimme allianties tussen landbouw, natuur en recreatie, * meer ruimte voor water,

We pleiten voor meer inspanningen om duurzame land– en tuinbouwproducten van eigen bodem te promoten, door de organisatie van rechtstreekse verkoop aan lokale consumenten maar ook via lokale winkels, horeca en scholen. Plaatselijke landbouwers die willen overschakelen naar meer duurzame teeltwijzen moeten kunnen genieten van een optimale ondersteuning door de gemeente. Ook het promoten van hoevetoerisme en zorgboerderijen kunnen de leefbaarheid van de landbouw en sierteelt verder versterken.

Inspanningen voor een duurzame en solidaire economie houden uiteraard niet op aan de gemeentegrenzen. Daarom wil Groen dat ook Lochristi het label van Fair-Tradegemeente behaalt.

* een grotere kwaliteit van de publieke ruimte.

TOMAS VAN ACKER
4E PLAATS LOCHRISTI

HUGO POLFLIET
6E PLAATS LOCHRISTI 9E PLAATS PROVINCIE