You are on page 1of 48

Opracowanie: Krystian Gurba i Aleksandra ubnicka Wykorzystano wydanie I Przewodnika opracowane przez Macieja Czarnika, Krystiana Gurb i Tomasza

Targosza Zdjcie na okadce: Anita Andrzejewska, Andrzej Pilichowski-Ragno Skad, przygotowanie do druku: PracowniaRegister.pl Wydawca: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU), Uniwersytet Jagielloski Publikacja donansowana ze rodkw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego w ramach inicjatywy Wsparcie innowacyjnej przedsibiorczoci akademickiej Wszystkie prawa zastrzeone. Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiaw w caoci lub w czci bez zgody CITTRU jest zabronione.

SPIS TRECI
Wstp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wasno intelektualna i komercjalizacja podstawowe pojcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Polityka UJ w dziedzinie wasnoci intelektualnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 9

Procedura ochrony i komercjalizacji innowacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Badania zlecone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Procedura ochrony praw autorskich i baz danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Formularz Zgoszenia Innowacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Regulamin. Zasady dotyczce wasnoci intelektualnej i ochrony prawnej dbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagielloskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Regulamin. Zasady tworzenia spek spin-off w Uniwersytecie Jagielloskim . . . . . . . . . . . 44 Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

PORADNIK NAUKOWCA

WSTP
Od ponad 600 lat Uniwersytet Jagielloski peni misj odkrywania i przekazywania prawdy, prowadzc badania naukowe i ksztacc studentw na najwyszym wiatowym poziomie. Dumny z wielowiekowej tradycji i licznych osigni Uniwersytet jest jednoczenie nowatorsk uczelni dostrzegajc konieczno i korzyci wynikajce ze wsppracy z otoczeniem gospodarczym, w szczeglnoci poprzez sprzeda lub nieodpatne przekazywanie wynikw bada i prac rozwojowych przedsibiorcom oraz szerzenie idei przedsibiorczoci w rodowisku akademickim (art. 4.4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyszym). Uniwersytet Jagielloski jako jedna z pierwszych szk wyszych w Polsce zdecydowa si prowadzi aktywn polityk w zakresie promowania wsppracy z biznesem oraz ochrony wasnoci intelektualnej. Realizacj tych zada powierzono powoanemu w 2003 roku Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu. Dziaalno CITTRU to midzy innymi identykacja i wsparcie innowacyjnych bada naukowych o charakterze aplikacyjnym oraz stymulacja wsppracy pomidzy naukowcami i rmami. Decydujc rol we wsppracy biznesu z nauk odgrywa uporzdkowany status prawny innowacji bdcych przedmiotem potencjalnego transferu technologii oraz przejrzyste procedury ochrony patentowej i komercjalizacji. Dlatego w CITTRU, dziki wnikliwej analizie dobrych praktyk z europejskich i amerykaskich uczelni, we wsppracy z pracownikami naukowymi Instytutu Prawa Wasnoci Intelektualnej UJ, powstay regulaminy wewntrzuczelniane tworzce polityk Uniwersytetu Jagielloskiego w zakresie wasnoci intelektualnej i ochrony prawnej dbr intelektualnych.

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

WASNO INTELEKTUALNA I KOMERCJALIZACJA PODSTAWOWE POJCIA


CO TO JEST WASNO INTELEKTUALNA? JAK ZDEFINIOWA WYNALAZEK? CZY PATENT TO JEDYNY SPOSB OCHRONY?
Wasno intelektualna
Wasno intelektualna to wytwory ludzkiego umysu, a w odniesieniu do rodowiska uniwersyteckiego: wyniki pracy twrczej naukowcw. Prawo wasnoci intelektualnej oraz system ochrony wasnoci intelektualnej zapewniaj czasowe lub bezterminowe uprawnienie do decydowania o wykorzystaniu wynikw pracy twrczej. Prawa wasnoci intelektualnej mona podzieli na dwie podstawowe grupy: prawa chronice utwory, czyli wytwory intelektualne majce indywidualny i oryginalny charakter (chroni je prawo autorskie) oraz prawa chronice nowatorskie rozwizania i zdolno odrniajc towarw, usug lub przedsibiorstw (ten dzia nazywany jest cznie prawami wasnoci przemysowej).

Wynalazek
Efektem prowadzonych bada i eksperymentw naukowych moe by dokonanie wynalazku produktu lub procesu dostarczajcego nowego rozwizania problemu.

Innowacja
Jest to szerokie pojcie obejmujce wszelkie zmiany prowadzce do ulepszenia produktu, usugi lub procesu. Wynalazek staje si innowacj w momencie zidentykowania moliwoci jego wdroenia na rynku.

Patent
Patenty maj dla naukowca najistotniejsze znaczenie spord wszystkich rodzajw praw wasnoci przemysowej, poniewa chroni wynalazki. Wynalazek ubiegajcy si o patent musi spenia warunki: nowoci nie moe by prezentowany publicznie (np. poprzez publikacj, wystpienie) przed dat zgoszenia do ochrony w urzdzie patentowym, nieoczywistoci nie jest oczywisty dla znawcy danej dziedziny, moliwoci przemysowego zastosowania moe by wytwarzany (produkt) lub realizowany (proces) w sposb powtarzalny. Ponadto ochrona nie moe by przyznana m.in.: teoriom naukowym, metodom matematycznym, wytworom o charakterze jedynie estetycznym, planom, zasadom, metodom dzia-

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

alnoci gospodarczej, przedstawieniom informacji oraz tzw. perpetuum mobile. Ubieganie si o patent czy si z koniecznoci ujawnienia istoty rozwizania w taki sposb, aby tylko na podstawie przedstawionego opisu i rysunkw bya moliwa jego realizacja. Patent daje jego wacicielowi prawo do korzystania z wynalazku, ale co waniejsze, take prawo do pozwalania i zakazywania innym wytwarzania, uywania oraz obrotu wynalazkiem objtym patentem. Uprawniony do patentu ma zatem wyczno na dysponowanie prawem na danym terytorium. Wyczno ta jest ograniczona czasowo (do 20 lat).

Wzr uytkowy
Wzory uytkowe, nazywane czsto maymi wynalazkami, to nowe i uyteczne rozwizania o charakterze technicznym dotyczce ksztatu lub budowy przedmiotw. Przykadami wzoru uytkowego s narzdzia, ktrych uchwyty maj ksztat uatwiajcy trzymanie w rku czy butelka na wod mineraln umoliwiajca mocowanie do roweru.

Na pocztku XX wieku Ignacy Mocicki, pniejszy Prezydent Polski, a wczenie profesor chemii na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii, prowadzi badania naukowe z dziedziny elektrochemii i elektrozyki. Bada zastosowania opracowanego przez siebie pieca w ktrym mona byo utlenia azot szybciej i wydajniej ni dotd, dziki zastosowaniu pomienia wirujcego pod wpywem pola magnetycznego. Poniewa jego wynalazek w istotny sposb usprawnia dotychczas stosowane technologie, zdecydowa si na jego opatentowanie. Zgosi wniosek o ochron patentow w Szwajcarii, a nastpnie w USA. Uzyska patenty, a stworzona przez niego technologia znalaza zastosowanie w wielu branach przemysu. Jako ciekawostk mona doda, i jego zgoszenie do szwajcarskiego urzdu patentowego ocenia pewien mody urzdnik, z ktrym Mocicki wymienia uwagi na temat wynalazku. By nim Albert Einstein.

Wzr przemysowy
Wzory przemysowe chroni indywidualne, estetyczne wasnoci wytworu nadane mu w szczeglnoci przez cechy linii, konturw, ksztatw, kolorystyk, struktur lub materia wytworu oraz przez jego ornamentacj. Jako wzr przemysowy mog by chronione np. opakowania produktw, ksztaty naczy.

Know-how
Alternatyw dla ochrony urzdowej innowacji (np. patentu), jest ochrona faktyczna. Instytucja moe chroni swj know-how, czyli nie chronione urzdowo informacje praktyczne, wynikajce z dowiadczenia i bada (np. receptury, sposoby wytwarzania), bdce: niejawne, czyli nie upowszechnione lub atwo dostpne, istotne, czyli wane i uyteczne z punktu widzenia instytucji, Typowym przykadem ochro zidentykowane, czyli opisane w wystarczajco ny faktycznej jest Coca Cola. Jej zrozumiay sposb, aby mona byo sprawdzi czy receptura jest przechowywana speniaj kryteria niejawnoci i istotnoci. w bankowym depozycie w AtlanOchrona faktyczna jest korzystna w sytuacji, gdy wycie, a dostp do niej ma jedynie nalazek nie posiada zdolnoci do ochrony patentodwch przedstawicieli rmy. Warwej lub gdy jego publiczne ujawnienie, ktre wie to przepisu na synny napj szasi z ochron patentow jest niekorzystne. Ochrona cuje si na 100 mld dolarw. know-how nie jest ograniczona czasowo.
CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

Prawo autorskie
Jest to rodzaj praw zapewniajcy twrcom oraz wacicielom ochron utworw. Utworem w rozumieniu prawa autorskiego jest kady przejaw dziaalnoci twrczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezalenie od wartoci, przeznaczenia i sposobu wyraenia, np. artyku naukowy, prezentacja multimedialna, lm, rysunek, mapa. S one objte ochron od momentu ich ustalenia bez koniecznoci dokonywania rejestracji. RODZAJE OCHRONY DBR WASNOCI INTELEKTUALNEJ
RODZAJ OCHRONY Patenty Wzory przemysowe Wzory uytkowe OPIS chroni pomysy chroni form (wygld) chroni wygld wraz ze zwizanymi z nim cechami technicznymi chroni mark chroni opracowania, utwory, programy komputerowe chroni plany, procedury i istotne informacje biznesowe SPOSB OCHRONY prawny, urzdowy prawny, urzdowy prawny, urzdowy CZAS OCHRONY do 20 lat do 25 lat do 10 lat

Znaki towarowe Prawo autorskie

prawny, urzdowy prawny, nieurzdowy

moliwo przeduania bez ogranicze czasowych prawo autorskie osobiste bezterminowo prawo autorskie majtkowe 70 lat od daty mierci twrcy bez ogranicze

Know-how

faktyczny

Transfer technologii
Transfer technologii jest procesem przepywu innowacji ze rda, w ktrym powstay, do sektora produkcyjnego, koczcym si ich wdroeniem. Przedmiotem transferu moe by zarwno wszelka dokumentacja oraz know-how konieczny do wykorzystania technologii, jak i prawa przysugujce jej wacicielowi (prawa wasnoci intelektualnej). Transfer technologii moe zachodzi pomidzy instytucjami naukowo-badawczymi a przedsibiorstwami, midzy dwoma przedsibiorstwami lub nawet wewntrz danej organizacji (gwnie jako transfer wiedzy). Istnieje szereg form transferu technologii, m.in.: prowadzenie bada zleconych, doradztwo, szkolenia i seminaria oraz tworzenie spek typu spin-off, wsplne przedsiwzicia biznesowe i sprzeda lub odstpienie technologii na zasadzie licencji1.
1 Marcin Ratajczak, Transfer wiedzy i technologii do sektora maych i rednich przedsibiorstw w Polsce, SGGW, Warszawa, http://ekrol.sggw.waw.pl/publikacje/pdf/zneiogz59_2006/ratajczak.pdf

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

Komercjalizacja
Komercjalizacja to sposb przeksztacenia innowacyjnych pomysw w gotowe do wejcia na rynek innowacyjne technologie, procesy lub produkty. W przypadku naukowcw jest to proces prowadzcy do zasilenia rynku rozwizaniami opartymi na wynikach prac badawczych prowadzonych na uczelni. Komercjalizacja umoliwia dostarczenie spoeczestwu nowych, uytecznych rozwiza.

Sprzeda praw wasnoci intelektualnej


Prawa wasnoci intelektualnej mog by przeniesione za wynagrodzeniem na inny podmiot. Przy sprzeday praw wasnoci intelektualnej, podobnie jak przy sprzeday przedmiotw materialnych, sprzedawca przekazujc swoje prawo kupujcemu, traci uprawnienie do dalszego nim dysponowania. Sprzeda moe obejmowa cao lub cz posiadanych praw.

Licencja praw wasnoci intelektualnej


Licencja polega na udzieleniu przez waciciela drugiej stronie upowanienia do wkroczenia w obszar swojej wycznoci. Zgodnie z zasad swobody umw, osoba udzielajca licencji (licencjodawca), moe udzieli upowanienia drugiej stronie (licencjobiorcy) w dowolnym zakresie zawartym w prawie, ktre sam posiada. Poprzez udzielenie licencji, waciciel prawa moe nadal zachowa nad nim pewn kontrol, a poprzez odpowiednie sformuowania w umowie udzielone upowanienie moe by ograniczone czasowo, terytorialnie, lub przedmiotowo. Moe dawa licencjobiorcy wyczno, moe rwnie uprawnia go do udzielania dalszych licencji.

W 1977 roku grupa naukowcw z Uniwersytetu Kalifornijskiego rozpocza prace nad stworzeniem zupenie nowego typu leku. Zaproponowali stworzenie szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wtroby typu B (taczka typu B) poprzez przygotowanie czsteczek antygenowych przeciwko HBs przy uyciu technologii rekombinacyjnych DNA. Ten nowy proces mia zapewni brak zanieczyszcze oraz pozwoli na produkcj duych iloci szczepionki. Prace badawcze trway do poowy lat osiemdziesitych, kiedy to ich wynalazek zosta zgoszony przez uczelni do ochrony patentowej, a nastpnie udostpniony na podstawie licencji rmie farmaceutycznej Merck, ktra ju wczeniej wsppracowaa z naukowcami. Merck kupi od Uniwersytetu licencj obejmujc swoim zakresem terytorialnym najwaniejsze rynki europejskie oraz USA, a nastpne naby od innych wacicieli prawa do pozostaych wynalazkw koniecznych do produkcji szczepionki (wymagao to uzyskania licencji na jeszcze okoo 90 innych patentw!). Dekad pniej dwa koreaskie koncerny zgosiy si do Uniwersytetu Kalifornijskiego i nabyy licencj na t sam technologi, ale na dotychczas niedoceniane rynki azjatyckie. Dziki tym transakcjom oraz pniejszym dziaaniom rm, na rynek wiatowy tra zupenie nowy rodzaj szczepionki na taczk typu B, a Uniwersytet Kalifornijski tylko w 2002 i 2003 roku zarobi z opat licencyjnych ponad 20 mln dolarw. Zgodnie z regulaminami uczelni, ktre obowizyway w okresie dokonania wynalazku, 50% zyskw netto przypado twrcom.

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

Spka typu spin-off


Spk typu spin-off (lub spin-out) nazywa si rm utworzon specjalnie dla komercjalizacji wynalazku. Spk spin-off tworzy waciciel praw do danego rozwizania, czsto jej udziaowcem jest te naukowiec twrca wynalazku.

W 1996 roku dwch doktorantw Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii stworzyo w ramach projektu badawczego wyszukiwark internetow opart na nowym algorytmie. Wyniki ich prac zostay opatentowane, a w 1998 roku zaoyli oni spk Google Inc. w ktrej udziay obj rwnie uniwersytet. Udao im si uzyska nansowanie funduszy typu venture capital, a wyszukiwarka Google zrewolucjonizowaa rynek IT na wiecie. W 2004 roku spka zadebiutowaa na giedzie, a Uniwersytet sprzedajc jej akcje zarobi ponad 300 mln dolarw. Obecnie warto Google Inc. jest wyceniana na okoo 150 mld dolarw.

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

POLITYKA UJ W DZIEDZINIE WASNOCI INTELEKTUALNEJ


JAKIE DOKUMENTY REGULUJ KWESTIE PRAW WASNOCI INTELEKTUALNEJ NA UJ? W JAKIM CELU WPROWADZONO REGULAMINY? KOGO DOTYCZ ZAWARTE W NICH POSTANOWIENIA? KTO PONOSI KOSZTY OCHRONY WASNOCI INTELEKTUALNEJ?
Ustawa Prawo wasnoci przemysowej z 2001 roku daje pracodawcy prawa majtkowe do dbr wytwarzanych przez pracownikw w ramach obowizkw wynikajcych ze stosunku pracy. Jednak w polskiej ustawie, podobnie jak w regulacjach innych pastw, brakuje uszczegowienia kwestii wysokoci wynagrodzenia przysugujcego pracownikowi twrcy oraz procedur postpowania z wasnoci intelektualn powstajc w wyniku jego pracy. Dlatego uczelnie zaczy wprowadza wewntrzne regulaminy okrelajce zasady ochrony innowacji, komercjalizacji i podziau korzyci jakie s jej efektem. Regulaminy wprowadzone przez Senat UJ w lutym 2007 roku, zostay opracowane przez CITTRU w cisej wsppracy z Instytutem Prawa Wasnoci Intelektualnej UJ. Ich powstanie zostao poprzedzone analiz uregulowa wiodcych zagranicznych uczelni. Uniwersytet Jagielloski jest pierwsz uczelni w Polsce, ktra w tak kompleksowy sposb uregulowaa kwestie zwizane z komercjalizacj wynikw bada naukowych, w oparciu o przepisy ustawy Prawo wasnoci przemysowej. Pakiet przyjty przez Senat UJ obejmuje dwa dokumenty: Zasady dotyczce wasnoci intelektualnej i ochrony prawnej dbr intelektualnych na Uniwersytecie Jagielloskim oraz Zasady tworzenia spek spin-off w Uniwersytecie Jagielloskim. Pierwszy z regulaminw dotyczy praw autorskich i praw wasnoci przemysowej, przy czym te dwie postacie dbr wasnoci intelektualnej s wyranie rozdzielone, jako znacznie rnice si od siebie. W drugim dokumencie zostay opisane oglne zasady tworzenia spek typu spin-off. Regulaminy maj za zadanie stworzenie jednoznacznych przepisw w celu uniknicia koniecznoci rozstrzygania kadej sprawy osobno oraz zapewnienia pracownikom uczelni rzetelnej informacji o ich prawach i obowizkach zwizanych z wytwarzan przez nich, w ramach pracy w Uniwersytecie, wasnoci intelektualn. Celem wprowadzonych regulacji jest te stworzenie efektywnych mechanizmw zabezpieczajcych interesy pracownikw oraz uczelni, jak rwnie zapobiegajcych powstawaniu koniktw interesw. Przyjte zasady komercjalizacji i transferu technologii s narzdziem umoliwiajcym aktywne dziaania Uniwersytetu w tej dziedzinie, takie jak: budowanie wsppracy midzy nauk i przemysem, poszukiwanie potencjalnych partnerw licencjobiorcw, opracowywanie sposobw wdroenia wynalazku oraz pobudzanie przedsibiorczoci akademickiej.

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

Regulaminom podlegaj pracownicy Uniwersytetu Jagielloskiego zatrudnieni na podstawie stosunku pracy lub mianowania. Szczeglne znaczenie maj one dla tych pracownikw, ktrzy prowadz badania naukowe. Regulacje stosuje si take wtedy, gdy tak wynika z umowy cywilnoprawnej (w szczeglnoci umowy zlecenie lub umowy o dzieo). Zgodnie z postanowieniami 4 Regulaminu, naley zadba, aby we wszystkich umowach zawieranych w imieniu UJ, zostay uregulowane kwestie ewentualnych praw wasnoci intelektualnej. Mimo i regulaminy nie obowizuj studentw i doktorantw, zwrcono jednak uwag na konieczno podpisywania z nimi stosownych umw regulujcych kwestie wasnoci intelektualnej, jeli uczestnicz w projektach badawczych o istotnym potencjale komercjalizacyjnym. W CITTRU przygotowane zostay wzory odpowiednich umw. Znaczna cz dbr intelektualnych wytworzonych przez naukowcw podczas ich pracy na uczelni posiada zdolno patentow i moe by chroniona prawem. Uniwersytet Jagielloski, doceniajc potencjaln warto tych dbr, zdecydowa si na wprowadzenie zasad, ktre maj zachci pracownikw do zgaszania wynalazkw w celu uzyskania ochrony prawnej. Dlatego UJ bdzie nansowa uzyskiwanie ochrony patentowej na poziomie krajowym, pokrywajc zarwno wszelkie koszty urzdowe, koszty konsultacji z ekspertami zewntrznymi, jak i inne opaty.

10

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

PROCEDURA OCHRONY I KOMERCJALIZACJI INNOWACJI


ZGOSZENIE INNOWACJI: KTO? GDZIE? JAK? KIEDY? JAK WYGLDA PROCES OCHRONY? JEST ZGOSZENIE PATENTOWE I CO DALEJ? A MOE WASNA SPKA?
Proces komercjalizacji
Skomplikowany i dugotrway proces komercjalizacji innowacji mona przedstawi w uproszczeniu jako cykl.

CYKL KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

CITTRU

11

PORADNIK NAUKOWCA

Jego pocztkiem jest powstanie wynalazku na bazie prowadzonych bada naukowych. Nastpnym krokiem jest zidentykowanie potencjau rynkowego tego odkrycia oraz sprecyzowanie pomysu na biznesowe wykorzystanie technologii. Wanie w tym momencie pojawia si kluczowy element zapewnienia, najwaciwszej dla danej innowacji, ochrony wasnoci intelektualnej. Bez moliwoci uzyskania czasowego monopolu, jaki daje ochrona wasnoci intelektualnej, wynalazek lub inne dobro moe by atwo wykorzystany przez inny podmiot i wprowadzony na rynek po niszej cenie, bez koniecznoci ponoszenia wysokich kosztw prac badawczych i prac nad rozwojem produktu. Dziki ochronie wasnoci intelektualnej przedsibiorcy maj motywacj, aby inwestowa w innowacje, gdy maj zagwarantowany pewien okres wycznoci. Istnienie systemu ochrony wasnoci intelektualnej pozwala te przedsibiorcom ujawnia publicznie stworzone przez nich innowacje bez groby utraty ich wartoci. Dziki temu atwiej handlowa chronionym prawnie, ale publicznie znanym dobrem, ni tym objtym tajemnic przedsibiorstwa. Ostatnim etapem cyklu komercjalizacji jest wdroenie nowej technologii w postaci produktu lub usugi. Najprostszym sposobem jest udzielenie licencji bd sprzeda prawa do opracowanej technologii inwestorowi, ktry jest zainteresowany jej wdroeniem. Czsto wikszy zysk moe przynie stworzenie spki spin-off, co wymaga jednak zaangaowania twrcy innowacji oraz pewnego zmysu biznesowego.

Rola centrum transferu technologii


Rol uczelni nie jest bezporednie wprowadzanie na rynek nowych produktw lub usug, a wsppraca z innymi podmiotami, ktre si tym zajmuj, w szczeglnoci z przedsibiorstwami. Uniwersytetowi zaley na tym, aby nowe technologie odpowiadajce potrzebom spoeczestwa traay do jak najszerszego grona odbiorcw. Wane jest rwnie, eby nakady, jakie poniosa uczelnia oraz twrcy wynalazku, zwrciy si oraz przyniosy zysk. Koordynacj dziaa zmierzajcych do wykorzystania wynikw bada naukowych w praktyce gospodarczej zajmuj si uczelniane centra transferu technologii. Na UJ jego rol peni powoane w 2003 roku Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu. Do jego zada naley m.in.: pomoc w identykacji potencjau rynkowego wynalazkw, opracowanie koncepcji biznesowej, zapewnienie ochrony wasnoci intelektualnej, realizacja strategii komercjalizacji czyli poszukiwanie licencjobiorcw i inwestorw oraz wsparcie przy tworzeniu spek spin-off. Po zgoszeniu innowacji do CITTRU wynalazca moe liczy na pomoc w procesie patentowania i komercjalizacji.

12

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

SCHEMAT PROCEDURY OCHRONY DOBRA WASNOCI PRZEMYSOWEJ NA UJ


INNOWACJA

Powiadomienie przez twrc kierownika jednostki i zgoszenie innowacji na formularzu do CITTRU

W razie braku potencjau komercjalizacyjnego, prawo do dobra przekazuje si twrcy

W CITTRU nastpuje wstpne sprawdzenie zdolnoci patentowej i potencjau komercjalizacyjnego. Opracowywana jest wstpna strategia komercjalizacji.

W razie braku zdolnoci patentowej formuowana jest alternatywna strategia komercjalizacji

Formularz wraz z opiniami pracownikw CITTRU odpowiedzialnych za innowacj i ewentualnymi opiniami zewntrznymi przekazywany jest Rektorowi lub osobie przez niego upowanionej

Decyzja o wystpieniu o udzielenie prawa wycznego (np. patentu)

Decyzja wraz z wczeniejszymi opiniami przekazywana jest Komisji w celu ustalenia podziau korzyci i wyjanienia ewentualnych koniktw interesu

W razie potrzeby sporzdzana jest pisemna umowa regulujca podzia korzyci

W CITTRU sporzdzane jest zgoszenie do odpowiedniego urzdu (np. zgoszenie patentowe)

CITTRU

13

PORADNIK NAUKOWCA

Poufno
Zachowanie poufnoci jest szczeglnie wane w pierwszym etapie po stworzeniu wynalazku. Oczywicie, naturaln pokus jest, aby zaraz po dokonaniu odkrycia ogosi ten sukces w prestiowym czasopimie lub podczas midzynarodowej konferencji. Jednak ujawnienie istotnych elementw innowacji zawsze pozbawia moliwoci uzyskania ochrony prawnej, dlatego warto poczeka do czasu zgoszenia wynalazku w Urzdzie Patentowym. Uniwersytet Jagielloski nie zamierza blokowa ani ogranicza naukowcom moliwoci publikowania i prezentowania wynikw prac badawczych, dlatego procedury dotyczce wasnoci intelektualnej opisane w Regulaminie, przewiduj bezzwoczn ocen potencjau innowacji oraz jej zdolnoci patentowej. Publiczne ujawnienie wynikw bada grozi zniweczeniem przesanki nowoci, niezbdnej do uzyskania patentu na wynalazek co moe utrudni lub uniemoliwi komercjalizacj. Warto wic wstrzyma si z ogoszeniem swoich innowacyjnych pomysw, w zamian uzyskujc ochron prawn i dziki temu utrzyma wpyw na dalsze losy wynalazku oraz szans na otrzymanie czci zyskw po jego wdroeniu.

Zgoszenie innowacji
Twrca powinien powiadomi o wynalazku kierownika swojej jednostki oraz Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu. Zgoszenia innowacji do CITTRU naley dokona na Formularzu Zgoszenia Innowacji (FZI), ktry mona pobra w wersji elektronicznej ze strony internetowej www.cittru.uj.edu.pl.

Rozwizywanie koniktw
Kwestia praw do dbr intelektualnych moe powodowa spory i konikty. Ich zaegnanie i pene wyjanienie stanu prawnego, autorstwa i wkadu poszczeglnych twrcw ma fundamentalne znaczenie dla wszystkich stron procesu komercjalizacji. Zapobieganiu tego typu sytuacjom su: szczegowy Formularz Zgoszenia Innowacji, wprowadzony w Regulaminie obowizek prowadzenia dziennika laboratoryjnego, potwierdzanie na pimie zasad i podziau korzyci wynikajcych z Regulaminu, zawieranie odrbnych umw regulujcych kwestie wasnoci intelektualnej z osobami, ktre nie podlegaj regulaminowi. Rozwizywaniu koniktw jakie mimo to mog powsta, suy specjalnie powoana Uniwersytecka Komisja ds. Wasnoci Intelektualnej, bdca jedn z komisji rektorskich.

14

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

Procedura przed polskim Urzdem Patentowym


INNOWACJA

Zgoszenie patentowe (podany opis, zastrzeenia patentowe, rysunki, skrt, wniesienie opaty urzdowej)

Urzd Patentowy RP

Badanie formalno-prawne

Poszukiwanie w aktualnym stanie techniki (stworzenie raportu z poszukiwa)

Ogoszenie o zgoszeniu wynalazku (publikowane w Biuletynie Urzdu Patentowego)

Badanie zdolnoci patentowej wynalazku (do tego etapu moliwe s zmiany w opisie i zastrzeeniach)

Decyzja negatywna odmowa udzielenia patentu

Decyzja pozytywna

Wniesienie opaty za druk opisu patentowego oraz za pierwszy okres ochrony (5 lat)

Udzielenie patentu (publikacja opisu patentowego w Biuletynie Urzdu Patentowego)


(Na podstawie: Wasno przemysowa w dziaalnoci gospodarczej. Przewodnik dla maych i rednich przedsibiorstw, Warszawa 2003)

Uzyskanie patentu moe potrwa nawet kilka lat. Jednak ju w momencie zgoszenia wynalazku do Urzdu Patentowego uzyskuje si pewne prawa, m.in. prawo pierwszestwa, dziki ktremu przez 12 miesicy mona ubiega si o rozszerzenie ochrony na inne kraje.

CITTRU

15

PORADNIK NAUKOWCA

Procedura komercjalizacji
Po zgoszeniu wynalazku do Urzdu Patentowego CITTRU podejmuje dziaania zmierzajce do jego komercjalizacji. 1. Po uzyskaniu prawa pierwszestwa, CITTRU w cigu 12 miesicy (okres pierwszestwa) szuka kontrahentw i najlepszych sposobw wykorzystania wasnoci (komercjalizacji), poprzez: licencjonowanie, sprzeda praw do dobra wasnoci przemysowej, utworzenie spki spin-off (umowy negocjuje CITTRU, decyzj podejmuje Rektor lub osoba przez niego upowaniona, spory rozstrzyga Komisja). Moliwe jest rwnie ewentualne rozszerzenie ochrony na poziom europejski lub wiatowy nansowane co do zasady przez osoby, ktre uzyskaj od UJ prawa do wykorzystania dobra lub spk spin-off. 2. Jeli dziaania CITTRU nie przynios skutku, po upywie 12 miesicy:
Dobro moe zosta przekazane twrcy na mocy decyzji rektora lub osoby przez niego upowanionej. Uniwersytet decyduje si na pokrycie kosztw dalszej ochrony lub rozszerzenia prawa. Decyzj w tej sprawie podejmuje Rektor lub osoba przez niego upowaniona (opinia Komisji w tej sprawie jest fakultatywna).

SCHEMAT PROCEDURY ZARZDZANIA DOBRAMI WASNOCI PRZEMYSOWEJ:


Po przyjciu zgoszenia w Urzdzie Patentowym, rozpoczyna si w CITTRU poszukiwanie potencjalnych kontrahentw do procesu komercjalizacji, zgodne z opracowan dla danej innowacji strategi Po upywie 12 miesicy prawo do Dobra przekazywane jest Twrcy lub UJ decyduje si nansowa dalsz ochron

Dobro wasnoci przemysowej moe sta si przedmiotem komercjalizacji (udzielenie licencji, sprzeda prawa, utworzenie spki spin-off)

Twrca otrzymuje poow zyskw z komercjalizacji utworu

Koncepcja biznesowa
Niezwykle istotn rol w procesie komercjalizacji odgrywa opracowanie koncepcji biznesowej na wykorzystanie technologii. Jest ona przygotowywana w CITTRU dla kadego wynalazku odrbnie i umoliwia podjcie decyzji co do dalszych dziaa (np. przeprowadzenie dodatkowych bada w celu potwierdzenia skutecznoci wynalazku) lub podjcia rozmw z odpowiednim partnerem biznesowego (np. rm, ktra wprowadzia ju z sukcesem na rynek podobne technologie).

16

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

Zarzdzanie dobrami wasnoci przemysowej


Dotychczas, jeli uczelnie otrzymyway ochron prawn dla stworzonych przez ich pracownikw wynalazkw, najczciej nie skutkowao to dziaaniami prowadzcymi do wdroenia opartych na nich innowacji oraz osignicia zysku. Celem wprowadzenia polityki UJ w dziedzinie wasnoci intelektualnej i ochrony prawnej dbr intelektualnych byo nie tyle znaczne zwikszenie liczby patentw, ale otwarcie uczelni na wspprac z gospodark poprzez transfer technologii i wiedzy, korzystny ekonomicznie dla wszystkich stron tego procesu: twrcw innowacji, Uniwersytetu, polskiej gospodarki oraz spoeczestwa. W Regulaminie wyrnione s trzy podstawowe sposoby komercjalizacji wynikw prac badawczych: poprzez sprzeda, udzielanie licencji oraz utworzenie spki spin-off. Ostateczn decyzj w sprawie wyboru sposobu komercjalizacji podejmuje Rektor Uniwersytetu Jagielloskiego lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie analiz i rekomendacji CITTRU.
Ochrona patentowa Know-how

Licencja

Udzielenie licencji lub sprzeda prawa


Szukanie potencjalnych licencjobiorcw lub kupcw i negocjowanie warunkw transakcji to jedno z zada CITTRU. Dziaania w tym zakresie s podejmowane niezwocznie po przeprowadzeniu podstawowej procedury ochrony dobra wasnoci intelektualnej.

Spki typu spin-off


Tworzenie spek typu spin-off (tzw. spek odpryskowych) jest jedn z najtrudniejszych, ale zarazem w dalszej perspektywie najbardziej dochodowych drg komercjalizacji myli naukowej. Warto opracowanej technologii, ktra staje si podstaw stworzenia rmy oferujcej konkretny produkt lub usugi, jest o wiele wiksza ni sprzeda samego pomysu czy udzielenie licencji na korzystanie z patentu lub know-how. Dlatego te w interesie uczelni powinno by promowanie zakadania spek przez swoich pracownikw, poprzez tworzenie odpowiednich warunkw do rozwoju takich inicjatyw, przy rwnoczesnym zabezpieczeniu interesu publicznego w formie udziaw lub naoeniu prowizji na przychd albo zysk takich rm. CITTRU oferuje wszechstronne doradztwo dla osb chccych otworzy dziaalno gospodarcz opart na wasnoci intelektualnej Uniwersytetu. Przyszli przedsibiorcy mog li-

CITTRU

17

PORADNIK NAUKOWCA

czy na pomoc w przygotowaniu biznesplanu oraz asyst w caym procesie ustalania warunkw wsppracy z Uniwersytetem. CITTRU identykuje te rda nansowania nowej rmy (fundusze europejskie, seed capital, venture capital, anioowie biznesu). Przy wsppracy z ekspertami w dziedzinie prawa i nansw przeprowadza negocjacje z wybranymi inwestorami. Bardzo istotnym elementem tego etapu jest wycena wasnoci intelektualnej wnoszonej do spki. Wanym etapem procesu tworzenia spki typu spin-off jest ustalenie warunkw na jakich pracownik twrca dobra wasnoci intelektualnej obejmie udziay w rmie. Naley je traktowa tak jak wynagrodzenie przysugujce twrcy. Negocjacjom podlegaj te warunki na jakich Uniwersytet udziela spce typu spin-off licencji na komercyjne wykorzystanie dobra wasnoci intelektualnej. Ostateczn decyzj o zgodzie na utworzenie spki typu spin-off podejmuje Rektor UJ oraz Kwestor. Po rozpoczciu dziaalnoci spki Uniwersytet nadal wspiera jej rozwj, poprzez dalsze konsultacje oraz moliwo lokalizacji rmy w Inkubatorze Przedsibiorczoci UJ lub w Parku Technologicznym prowadzonym przez uniwersyteck spk Jagielloskie Centrum Innowacji.

Podzia korzyci z komercjalizacji


Uniwersytet uznaje za suszne i pozostajce w interesie publicznym wspieranie innowacyjnoci i kreatywnoci swoich pracownikw poprzez przekazanie im sprawiedliwej czci korzyci nansowych uzyskanych z praw przysugujcych Uniwersytetowi Jagielloskiemu do stworzonych przez nich dbr intelektualnych. Prawo pracownikw naukowych twrcw dbr intelektualnych do udziau w uzyskanych przychodach zapewnione jest poprzez zapisy zawarte w Regulaminie. W pierwszej kolejnoci Uniwersytet odzyskuje (czsto wysokie) koszty poniesione w zwizku z zapewnieniem ochrony prawnej Dbr i jego komercjalizacj. Nastpnie, twrca innowacji otrzymuje poow zyskw uzyskanych z komercjalizacji. Druga poowa jest dzielona midzy wydzia, z ktrego pochodzi twrca, budet centralny Uniwersytetu oraz specjalny fundusz utworzony w celu wspierania rozwoju dbr intelektualnych na UJ. W przypadku dwch lub wikszej liczby twrcw innowacji, cz przysugujca twrcy jest dzielona odpowiednio do wkadu danego twrcy w uzyskanie dobra intelektualnego, przy czym zasad jest podzia w czciach rwnych. Przewidziana zostaa moliwo przekazania decyzji w sprawie podziau korzyci Uniwersyteckiej Komisji ds. Wasnoci Intelektualnej, jeli ktrykolwiek z twrcw zgosi sprzeciw co do zaproponowanego podziau. PODZIA ZYSKW Z KOMERCJALIZACJI DBR INTELEKTUALNYCH:
strony Twrca dobra Wydzia, z ktrego pochodzi twrca Fundusz wspomagajcy rozwj dbr intelektualnych Budet centralny UJ udzia stron 50 % 15 % 10 % 25 %

18

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

BADANIA ZLECONE
CO MOE ZAINTERESOWA PRZEDSIBIORCW W BADANIACH NAUKOWYCH? FIRMA CHCE ZE MN WSPPRACOWA CO TERAZ?
Zlecenie bada jednostce naukowej to szansa na rozwj innowacji dla tych rm, ktre nie posiadaj wasnego dziau badawczo-rozwojowego lub ich pion badawczy nie dysponuje odpowiedni aparatur i wiedz eksperck. wiadczenie tego typu usug zewntrznym podmiotom moe by dla uczelni rdem dodatkowych dochodw, ale take wiedzy na temat aktualnych potrzeb przemysu. Badania zlecane uczelniom przez rmy s czsto najprostszym i najefektywniejszym sposobem wsppracy nauki z biznesem, a dugofalowa wsppraca i wzajemne budowanie zaufania moe zaowocowa udziaem we wsplnych projektach badawczo-rozwojowych. Wsppraca pomidzy UJ a przedsibiorstwami odbywa si na podstawie umw, ktrych warunki negocjuje CITTRU. Na podstawie informacji o zapotrzebowaniu rmy, koordynator projektu ze strony naukowcw przygotowuje kosztorys, ktry przed podpisaniem umowy wymaga akceptacji Kwestora UJ. Narzdzia CITTRU suce wspieraniu wsppracy nauka-biznes to m.in.: spotkania branowe majce na celu umoliwienie kontaktu rm reprezentujcych dan bran z szerokim wachlarzem specjalistw i ekspertw z Uniwersytetu Jagielloskiego, spotkania skrojone na miar, ktrych program jest dostosowany do konkretnych potrzeb przedstawionych przez zainteresowan spotkaniem rm, Portfolio Uniwersytetu Jagielloskiego Wsppraca Nauki z biznesem katalog bada zleconych, ekspertyz i szkole, ktre mog by wiadczone przez naukowcw UJ podmiotom zewntrznym, a take projektw badawczych, ktre mog doprowadzi do wynikw o potencjale komercyjnym.

CITTRU

19

PORADNIK NAUKOWCA

PROCEDURA OCHRONY PRAW AUTORSKICH I BAZ DANYCH


DLACZEGO UCZELNIA REGULUJE KWESTI PRAW AUTORSKICH? CZY AUTOR MA PRAWA DO WASNEGO ARTYKUU?
Postanowienia dotyczce praw autorskich i praw pokrewnych maj za zadanie okreli zakres przedmiotowy utworw wytworzonych przez pracownikw w wyniku wykonywania ich obowizkw, co do ktrych prawa autorskie majtkowe przysuguj Uniwersytetowi jako pracodawcy. Zakres utworw przygotowywanych przez pracownikw, do ktrych Uniwersytetowi, jako pracodawcy przysuguj pewne prawa, zosta mocno ograniczony. Co do zasady Uniwersytet nie bdzie nabywa praw do utworw naukowych, takich jak artykuy publikowane w specjalistycznych czasopismach, monograe naukowe, rozdziay w naukowych publikacjach zbiorowych, itp. Wyjtkiem od tej reguy objte s tylko niektre kategorie utworw, a take utwory, ktrych zbyt wczesna publikacja moe uniemoliwi komercjalizacj wynikw bada.

Programy komputerowe, materiay e-learningowe, bazy danych


Niektre utwory, nawet jeli maj w konkretnym przypadku charakter utworw naukowych, mog posiada istotn zdolno do dalszej komercjalizacji. Dotyczy to w szczeglnoci programw komputerowych i materiaw e-learningowych. W stosunku do tej kategorii utworw regulamin przewiduje moliwo nabycia do nich praw przez Uniwersytet i tylko takich utworw dotyczy obowizek zgoszenia (procedur przedstawiono na schemacie poniej). Dotyczy to take baz danych, do ktrych Uniwersytet nabywa prawa na innych zasadach ni do utworw, zgodnie z Ustaw o ochronie baz danych. Prawo do bazy danych przysuguje bowiem jej producentowi, ktrym jest zgodnie z Art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy osoba zyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajca osobowoci prawnej, ktra ponosi ryzyko nakadu inwestycyjnego przy tworzeniu bazy danych. Przyjcie utworu powoduje nabycie praw do niego przez Uniwersytet. Twrcy przysuguj nadal prawa autorskie osobiste, a wic m.in. prawo do autorstwa (musi on by wymieniony jako twrca, albo moe zakaza podpisywania utworu swoim nazwiskiem), nienaruszalnoci treci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz prawo do decydowania o pierwszym udostpnieniu utworu publicznoci. Mimo nabycia przez Uniwersytet praw majtkowych do utworu, twrca otrzyma cz zyskw, jakie Uniwersytet osignie z jego komercjalizacji.

20

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

ZGOSZENIE UTWORU W PRAKTYCE:


Przed przyjciem utworu Kierownik moe poprosi o dostarczenie dodatkowych informacji

Zgoszeniu podlegaj tylko utwory o potencjale komercjalizacyjnym, np.: programy komputerowe, bazy danych, materiay e-learningowe Twrca zgasza utwr na Formularzu Zgoszenia Utworu kierownikowi swojej jednostki.

Kierownik jednostki moe uzaleni przyjcie utworu od dokonania poprawek

Kierownik jednostki owiadcza o przyjciu utworu (jeli utwr zawiera treci wykazujce zdolno do ochrony prawem wycznym, stosowana jest odpowiednia procedura)

Kierownik jednostki owiadcza o nieprzyjciu utworu

Utwr moe sta si przedmiotem komercjalizacji (udzielenie licencji, sprzeda prawa, utworzenie spki spin-off)

Majtkowe prawa autorskie zostaj przy twrcy

Twrca otrzymuje poow zyskw z komercjalizacji utworu

Inne utwory
Podstawowym uzasadnieniem wczenia postanowie dotyczcych praw autorskich do uchwalonego Regulaminu jest ch zabezpieczenia Uczelni oraz twrcw innowacyjnych rozwiza przed opublikowaniem wynikw bada zanim zostan one odpowiednio ochronione. Uniwersytet nie nabywa praw do publikacji naukowych. Twrca jest jednak zobowizany do zgoszenia Uniwersytetowi faktu opracowania utworu naukowego, w ktrym nastpuje ujawnienie wynikw bada, mogcych mie istotny potencja komercjalizacyjny. Twrca ma rwnie obowizek zgosi wyniki bada (innowacj) do CITTRU, zgodnie z procedur zawart w Regulaminie (opisan w nastpnym rozdziale niniejszego opracowania) oraz wstrzyma si z publikacj utworu w celu umoliwienia waciwej ochrony wynikw bada, np. w formie zgoszenia patentowego. Uniwersytet bdzie dokada wszelkich stara, by rozwizanie ujawniane w utworze zostao ochronione jak najszybciej, tak by nie wstrzymywa publikacji.
CITTRU

21

FORMULARZ ZGOSZENIA INNOWACJI

ZASADY DOTYCZCE WASNOCI INTELEKTUALNEJ I OCHRONY PRAWNEJ DBR INTELEKTUALNYCH W UNIWERSYTECIE JAGIELLOSKIM

REGULAMIN

ZASADY TWORZENIA SPEK SPIN-OFF W UNIWERSYTECIE JAGIELLOSKIM

REGULAMIN

FORMULARZ ZGOSZENIA INNOWACJI

POUFNE

Instrukcja do Formularza Zg oszenia Innowacji

Formularz Zg oszenia Innowacji (FZI) zosta stworzony do u ytku przez Wydzia y, pracownikw oraz studentw Uniwersytetu Jagiello skiego do zg aszania stworzonej w asno ci intelektualnej. Formularz powinien by u ywany w przypadku wszystkich innowacji (wynalazkw). Formularz zosta stworzony w celu dostarczenia wst pnych informacji, niezb dnych do zainicjowania procesu oceny i rejestracji Innowacji, przez Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU). Formularz powinien by wype niony w ca o ci, podpisany przez wynalazc (-w) i przes any do CITTRU, gdzie zostanie mu przydzielony numer ewidencyjny oraz recenzuj cy Mened er Sprawy.

Wymagane informacje to: 1. Nazwa wynalazku: Nazwa powinna by oglna. Mo e ona ulec zmianie przez urz dnika urz du patentowego, je eli patent zostanie zarejestrowany. 2. Finansowanie: Po otrzymaniu wype nionego formularza, CITTRU spe nia rol jednostki odpowiedzialnej za informowanie o innowacji (wynalazku) jednostek finansuj cych oraz sponsorw. Formularz musi zawiera dane wszelkich jednostek (administracja pa stwowa, przedsi biorstwa prywatne, fundacje) sponsoruj cych. 3. Publikacje, ustne prezentacje, sesje plakatowe (posterowe), publikacje na stronie internetowej: Nale y przedstawi terminy ujawnienia technologii w czaj c przesz e i przysz e daty prezentacji. 48. Wyja nienie innowacji: Te cz ci formularza s u przedstawieniu zarysu parametrw innowacji. Zawieraj one informacje konieczne do przeanalizowania mo liwo ci ochrony prawnej innowacji i zdolno ci komercjalizacyjnej oraz do rozpocz cia pracy przez rzecznika patentowego. 9. Weryfikacja do wiadczalna: Nale y zaznaczy wszelkie przeprowadzone prby do wiadczalne maj ce na celu zweryfikowanie innowacji oraz wszelkie skonstruowane urz dzenia prototypowe. 10. Publikacje rd owe: Nieodzowne jest za czenie kopii wszelkich publikacji zwi zanych z pracami nad innowacj . Przybli one b d szkicowe publikacje w asne, dane eksperymentalne, prace przygotowane do druku s bardzo wa ne w przypadku szybkiego zarejestrowania patentu spowodowanego nag prezentacj b d publikacj . 11. Mo liwo ci komercjalizacji: Prosimy umie ci wszelkie pomys y i idee dotycz ce cie ek komercjalizacji innowacji. 12. Potencjalne licencje: Prosimy przedstawi wszelkie przesz e kontakty z przedsi biorstwami oraz profil przedsi biorstw, ktre mog by zainteresowane innowacj .

W przypadku pyta prosimy o kontakt z CITTRU Osoby do kontaktu: Maciej Czarnik (maciej.czarnik@uj.edu.pl, tel. 012 663 38 32 Krystian Gurba (krystian.gurba@uj.edu.pl, tel. 012 663 38 34)

CITTRU

Do u ytku wewn trznego

Strona 1 z 4

FORMULARZ ZGOSZENIA INNOWACJI

POUFNE

Uniwersytet Jagiello ski Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Formularz Zg oszenia Innowacji

1. Nazwa wynalazku:

Imi i nazwisko wynalazcy*

Adres na Uniwersytecie Jagiello skim

Nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail

Adres domowy

* CITTRU skontaktuje si z pierwszym z wy ej wymienionej grupy wynalazcw, aby przedyskutowa sprawy ochrony i wykorzystania innowacji

2. Finansowanie. Czy praca prowadz ca do innowacji by a finansowana z jaki zewn trznych rde (np. granty, sponsorzy, itd.)? Je li tak to prosz wymieni wszystkich poni ej: Lp. a) b) Sponsor Numer przyznanego dofinansowania lub rachunek bankowy

3. Publikacje, ustne prezentacje, sesje plakatowe (posterowe), publikacje na stronie internetowej. A) Czy kiedykolwiek opisywa e (- a ) wynalazek w publikacji, ustnej prezentacji, sesji plakatowej lub w wywiadzie dla pracy lub mediw? Czy informacje na jego temat by y publikowane na stronie internetowej? Kiedy by a wydana publikacja, przedstawiana prezentacja lub publikacja na stronie internetowej? Czy by on opisywany w sposb szczeg owy czy oglny? Prosz do czy kopie wszystkich publikacji oznaczaj c je wsplnie jako Za cznik A.

B) Czy s planowanie przysz e publikacje lub publiczne wst pienia na temat wynalazku? NIE TAK Je eli tak to prosz napisa kiedy publikacja zostanie wys ana poczt w celu dystrybucji po rd czytelnikw oraz dat jakiegokolwiek publicznego wyst pienia na temat CITTRU Do u ytku wewn trznego Strona 2 z 4

FORMULARZ ZGOSZENIA INNOWACJI

POUFNE wynalazku ktra ma mie miejsce (np. rozmowa, prelekcja, poster). Prosz za czy kopie jako Za cznik B.

4. Kategoria oraz oglny opis. Czy wynalazek dotyczy nowego procesu, sk adu materii czy urz dzenia (przyrz du) lub dwch albo wszystkich z ww.? Czy jest to nowy sposb u ycia dla istniej cych ju produktw lub procesw?

5. U yteczno . Jaki jest mo liwy u ytek z wynalazku? Oprcz podstawowego potencjalnego zastosowania czy s jakie inne mo liwo ci potencjalnego u ytkowania wynalazku, ktre mog yby zosta zrealizowane w przysz o ci?

6. Nowo . Dostrze i opisz nowe oraz zwyczajne cechy wynalazku. Czym r ni si wynalazek od obecnych technologii u ywanych w przemy le? Jakie problemy on rozwi zuje lub jakie korzy ci wnosi do procesu?

7. Metody syntezy, monta lub proces. Je eli wynalazek jest kompozycj materii, urz dzeniem lub produktem, opisz jak jest tworzony? Je eli wynalazek to proces, to jakie s jego etapy?

8. Ograniczenia. Czy odkrycie posiada jakie cechy negatywne lub ograniczenia? Czy mog one zosta przezwyci one? W jaki sposb?

9. Weryfikacja do wiadczalna. Czy wynalazek zosta przetestowany do wiadczalnie? TAK NIE Je eli tak, to prosz opisa poni ej. Czy zosta skonstruowany prototyp, model lub prbki testowe, ktre mo na przebada ? TAK Je li tak to prosz opisa poni ej. NIE

10. Publikacje rd owe. Czy jeste wiadom(-a) jakichkolwiek innych wynalazkw lub publikacji, ktre s zwi zane z tym wynalazkiem? Prosimy o do czenie kopii wszelkich dokumentw b d cych w Pana(Pani) posiadaniu. Prosz oznaczy je jako Za cznik C.

CITTRU

Do u ytku wewn trznego

Strona 3 z 4

FORMULARZ ZGOSZENIA INNOWACJI

POUFNE 11. Mo liwo ci komercjalizacji. Jak przewidujesz, w jaki sposb wynalazek mo e by u ywany jako produkt rynkowy albo proces u yteczny w produkowaniu produktu? Jakie zalety posiada wynalazek wobec istniej cych technologii?

12. Potencjalne licencje: Czy przedstawia e (- a ) wynalazek jakimkolwiek przedstawicielom bran y przemys owej? Czy opisywa e (- a ) wynalazek w sposb szczeg owy albo oglny? Prosz wpisa nazwiska oraz dane kontaktowe osb, z ktrymi rozmawia e (- a ). Jakie firmy mog by zainteresowane wynalazkiem?

13. Abstrakt. Do cz prosz krtki (nie wi cej ni jedna strona) opis wynalazku. PAMI TAJ, E ABSTRAKT JEST POTRZEBNY W CELACH MARKETINGOWYCH W SYTUACJACH NIE OBJ TYCH KLAUZUL POUFNO CI. Niemniej jednak istotne jest, aby w opisie znalaz y si informacje o nowych w asno ciach wynalazku, oglny opis, postulowanych i proponowanych mo liwo ciach u ycia i przeznaczenia. W abstrakcie mog si znale tylko takie informacje, ktre NIE POZWALAJ NA UJAWNIENIE istoty wynalazku. Prosz NIE umieszcza istotnych elementw, ktre mog yby komu umo liwi wdro enie wynalazku lub reprodukcj materia w bez licencji.

14. S owa kluczowe. Wypisz prosz s owa kluczowe za pomoc ktrych mo liwe b dzie przeszukanie dost pnej literatury oraz baz patentowych w celu ustalenia nowo ci wynalazku. Podaj kilka najodpowiedniejszych s w kluczowych lub wyra e w j zyku polskim oraz w j zyku angielskim.

Ja (My) ni ej podpisany(-ni) wyra am(-y) zgod na przetwarzanie wy ej wymienionych danych w celu uzyskania ochrony patentowej. Wyra am ch wsp pracy z CITTRU w celu ochrony tego wynalazku. _______________________________ Podpis Wynalazcy ___________ Data

_______________________________ Podpis Wynalazcy

___________ Data

_______________________________ Podpis Wynalazcy

___________ Data

Wype niony i podpisany formularz nale y dostarczy do CITTRU oraz przes a w wersji elektronicznej do Pana Macieja Czarnika (maciej.czarnik@uj.edu.pl).

CITTRU

Do u ytku wewn trznego

Strona 4 z 4

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

REGULAMIN
Zasady dotyczce wasnoci intelektualnej i ochrony prawnej dbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagielloskim

ROZDZIA I Przepisy oglne 1. Pojcia Uywane w niniejszym dokumencie pojcia oznaczaj: 1. Dobra intelektualne podlegajce ochronie prawnej: wynalazki, wzory uytkowe, wzory przemysowe, znaki towarowe, topograe ukadw scalonych, odmiany rolin oraz know-how, a take utwory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz bazy danych. 2. Zasady niniejszy regulamin dotyczcy praw do Dbr intelektualnych, obowizkw Pracownika zwizanych z tworzeniem i ochron Dbr intelektualnych. 3. Uniwersytet Uniwersytet Jagielloski. 4. Jednostka macierzysta wydzia lub midzywydziaowa jednostka, w ktrej zatrudniony jest Twrca. 5. Pracownik osoba pozostajc w stosunku pracy z Uniwersytetem. 6. Twrca osoba, ktra stworzya Dobro intelektualne. 7. Kierownik jednostki dziekan wydziau lub kierownik jednostki w przypadku jednostek poza- i midzywydziaowych. 8. Komisja Uniwersytecka Komisja ds. Wasnoci Intelektualnej. 9. CITTRU Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu. 10. Spka spin-off spka, powoana w celu rozwijania i komercjalizacji Dbr intelektualnych nalecych do Uniwersytetu. 11. Sponsor osoba lub organizacja zewntrzna w stosunku do Uniwersytetu, wspierajca dziaalno Pracownikw wykonywan w ramach zatrudnienia w Uniwersytecie, w szczeglnoci przez dostarczenie rodkw nansowych na badania lub inne dziaania mogce skutkowa powstaniem Dbr intelektualnych. 2. Dobra intelektualne powstae w ramach stosunku pracy 1. Zasady okrelone w niniejszym regulaminie maj zastosowanie do Dbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika Uniwersytetu w wyniku wykonywania obowizkw wynikajcych ze stosunku pracy, a ich przestrzeganie naley do obowizkw pracowniczych. 2. Dobra intelektualne bd uznawane za stworzone w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy, jeeli:
CITTRU

29

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a. zostaj stworzone przez osob pozostajc z Uniwersytetem w stosunku pracy w czasie trwania tego stosunku, b. zakres obowizkw Pracownika obejmuje dziaania, w wyniku ktrych moe doj do stworzenia Dbr intelektualnych, c. dobro intelektualne zostaje stworzone w zwizku z wykonywaniem tych obowizkw. Uznaniu Dobra intelektualnego za stworzone w wyniku wykonywania obowizkw pracowniczych nie stoi na przeszkodzie stworzenie tego dobra w czasie trwania stypendium naukowego, grantu uczelnianego lub urlopu naukowego. Umowy o prac zawarte z pracownikami Uniwersytetu winny zawiera postanowienie, zgodnie z ktrym pracownik owiadcza, i zna i akceptuje tre niniejszych Zasad. W takim przypadku staj si one integraln czci umowy o prac i okrelaj sposb i zasady nabycia przez Uniwersytet praw do Dbr intelektualnych oraz obowizki pracownicze z tym zwizane. Dotyczy to w szczeglnoci nabycia praw do dbr intelektualnych zgodnie z 8 ust. 1 i 3 oraz 14. W przypadku zaistnienia sporu co do tego czy Dobro intelektualne zostao stworzone w wyniku wykonywania obowizkw pracowniczych, spr rozstrzyga Komisja. Postanowienie to nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu praw w postpowaniu przed sdem powszechnym. Przez stworzenie Dobra intelektualnego rozumie si take modykacj Dobra ju istniejcego, jeli modykacja ta jest na tyle istotna, e prowadzi do powstania nowego Dobra intelektualnego podlegajcego ochronie na gruncie obowizujcych przepisw prawa. Zawarcie umowy dotyczcej Dbr intelektualnych powstaych w wyniku wykonywania obowizkw pracowniczych, ktra przewiduje odstpstwa od stosowania niniejszych Zasad, wymaga akceptacji Rektora lub osoby przez niego wyznaczonej, jeli nie jest przez te osoby zawierana.. Zawarcie umowy, na mocy ktrej prawa do Dbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika delegowanego do innej szkoy wyszej, placwki naukowej lub badawczej w Polsce lub zagranic miayby przysugiwa takiej jednostce, wymaga zgody Rektora lub osoby przez niego wyznaczonej. 3. Dobra intelektualne powstae poza stosunkiem pracy

1. W odniesieniu do osb nie bdcych Pracownikami Uniwersytetu Zasady bd miay zastosowanie w przypadku, gdy bdzie to wynikao z umw zawartych z tymi osobami. 2. W odniesieniu do Dbr intelektualnych stworzonych przez Pracownika poza zakresem obowizkw wynikajcych ze stosunku pracy niniejsze Zasady bd miay zastosowanie tylko, jeli wyranie tak stanowi lub jeli strony tak postanowi w umowie. 4. Umowy dotyczce dbr intelektualnych 1. Zawierajc umowy z osobami, ktre wykonuj lub maj wykonywa na rzecz Uniwersytetu okrelone czynnoci na podstawie innej ni stosunek pracy, w szczeglnoci na podstawie umowy o dzieo, umowy zlecenia lub umowy podobnej do zlecenia, Uniwersytet uwzgldni w takiej umowie kwesti praw do Dbr intelektualnych, jakie powstay lub
CITTRU

30

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

2.

3.

4.

5.

6. 7.

mog powsta w zwizku z jej wykonywaniem. Strony mog przewidzie odpowiednie stosowanie niniejszych Zasad. Umowy zawierane przez Uniwersytet, w zwizku z ktrymi powstay lub mog powsta Dobra intelektualne, powinny przewidywa zapewnienie Uniwersytetowi odpowiednich praw do takich Dbr w kadym przypadku, w ktrym Dobro intelektualne powstao dziki istotnej pomocy Uniwersytetu, w szczeglnoci w wyniku: a. nansowania lub sponsorowania przez Uniwersytet, b. wykorzystania zasobw Uniwersytetu. Uniwersytet powinien zawrze umow dotyczc Dbr intelektualnych i przyznajc odpowiednie prawa Uniwersytetowi w kadym przypadku, gdy istnieje prawdopodobiestwo, e osoba nie bdca Pracownikiem, korzystajc z zasobw Uniwersytetu, moe stworzy takie Dobro. Postanowienie to dotyczy m.in. studentw, doktorantw, stypendystw i staystw. Umow zawiera kierownik jednostki, w ktrej moe doj do stworzenia Dobra intelektualnego. Pracownik moe zaproponowa Uniwersytetowi nabycie praw do Dbr intelektualnych nie podlegajcych niniejszym zasadom. Zakres przeniesienia praw oraz zasady podziau korzyci majtkowych wynikajcych z komercjalizacji takich Dbr zostan okrelone w umowie. Strony mog przewidzie odpowiednie stosowanie niniejszych Zasad. Osoba zawierajca w imieniu Uniwersytetu umow dotyczc Dbr intelektualnych zapewnia zamieszczenie w niej postanowie dotyczcych Dbr intelektualnych, ktre bd zgodne z niniejszymi Zasadami. Umowy zawierane przez Uniwersytet zapewniaj poszanowanie praw osobistych Twrcy, w tym zwaszcza zawieraj informacje o autorstwie Dobra intelektualnego. Jeli niniejsze Zasady nie stanowi inaczej, umowy dotyczce Dbr intelektualnych zawiera Rektor lub osoba przez niego wyznaczona. 5. Umowy z organizacjami sponsorujcymi

1. Umowa ze Sponsorem okrela uprawnienia Sponsora do korzystania z Dbr intelektualnych lub innych wynikw bada przez niego wspieranych. 2. Kierownik jednostki Uniwersytetu przedstawia do akceptacji Rektorowi lub osobie przez niego wskazanej zaoenia umowy ze Sponsorem. Zaoenia winny zawiera uzasadnienie zakresu przyznawanych Sponsorowi praw do Dbr intelektualnych. Jeeli zakres ten wynika z obowizujcych regulacji krajowych lub wsplnotowych, uzasadnienie ogranicza si do wskazania na powysze regulacje. 3. W uzasadnionym przypadku, w szczeglnoci jeli przemawia za tym warto dbr intelektualnych lub ich znaczenie dla interesu Uniwersytetu lub interesu publicznego, dalsze negocjacje ze Sponsorem prowadzi bdzie osoba upowaniona przez Rektora. 4. Jeli w terminie 14 dni od zawiadomienia Rektor lub osoba upowaniona nie sprzeciwi si zaoeniom planowanej umowy, ani nie skorzysta z uprawnienia przewidzianego w ust. 3, umowa ze Sponsorem moe zosta zawarta. 5. Pracownik nie moe bez zgody Rektora lub osoby przez niego wyznaczonej zawrze umowy z organizacj sponsorujc, ktra przewiduje przeniesienie praw do Dbr intelektualnych na rzecz takiej organizacji.

CITTRU

31

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

6. Przedmioty materialne powstae w wyniku bada naukowych 1. Uniwersytet nabywa prawa do przedmiotw materialnych powstaych w wyniku bada naukowych dokonanych w zakresie obowizkw Pracownika wynikajcych ze stosunku pracy. Uniwersytet nabywa take prawa do przedmiotw powstaych w wyniku bada dokonanych przy pomocy Uniwersytetu, jeli pomoc ta przyczynia si istotnie do powstania takiego przedmiotu. 2. Dla celw zarzdzania prawami do przedmiotw, o ktrych mowa w ust. 1, postanowienia Zasad stosuje si odpowiednio. 7. Podstawowe obowizki zwizane z ochron Dbr intelektualnych 1. Pracownik oraz kady, w stosunku do kogo znajduj zastosowanie Zasady, ma obowizek zgosi stworzenie Dobra intelektualnego, do ktrego prawa moe naby Uniwersytet, a take ma obowizek podjcia wszelkich rozsdnych czynnoci dla umoliwienia Uniwersytetowi korzystania z tych praw. Dotyczy to w szczeglnoci obowizku zachowania poufnoci oraz obowizku wspdziaania w przypadkach, gdy jest ono konieczne w celu uzyskania ochrony. 2. Szczegowe zasady wykonywania obowizkw okrelonych w ust. 1 przewidziane zostay poniej. 3. Pracownik nie moe w zakresie swej dziaalnoci poza Uniwersytetem czyni uytku z Dbr intelektualnych, do ktrych prawa przysuguj Uniwersytetowi, bez uprzedniej zgody Kierownika jednostki. 4. Pracownik, ktry ma dostp do informacji poufnych dotyczcych Dbr intelektualnych, zobowizany jest do nieujawniania tych informacji osobom trzecim, z zastrzeeniem postanowie poniszych. 5. Przez informacje poufne dotyczce Dbr intelektualnych rozumie si nieujawnione do wiadomoci publicznej informacje, ktre mog mie warto rynkow, a ich ujawnienie wizaoby si z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej lub niweczyoby moliwo uzyskania ochrony prawnej. 6. Ujawnienie informacji poufnych dotyczcych Dbr intelektualnych, do ktrych prawa przysuguj lub mog przysugiwa Uniwersytetowi, moe nastpi wycznie za zgod Uniwersytetu. 7. W umowach zawieranych przez Uniwersytet, dotyczcych Dbr intelektualnych naley przewidzie obowizek zachowania przez strony poufnoci, w szczeglnoci w przypadku gdy ujawnienie wynikw bada utrudniaoby uzyskanie ich ochrony prawnej oraz dalsz komercjalizacj.

32

CITTRU

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

ROZDZIA II Prawa autorskie i pokrewne oraz prawa sui generis do baz danych 8. Utwory stworzone w ramach obowizkw pracowniczych 1. Umowa o prac wica Uniwersytet i pracownika stanowi, e Uniwersytet nabywa z chwil przyjcia utworu na zasadach okrelonych w niniejszym Rozdziale, prawa autorskie do utworw wykonanych przez Pracownika w wyniku wykonywania obowizkw pracowniczych na wszystkich znanych w chwili stworzenia utworu polach eksploatacji. Uniwersytet nie nabywa praw do utworw naukowych z zastrzeeniem ust. 3. 2. Jeli umowa o prac nie zawiera postanowienia, o ktrym mowa w ust. 1, Uniwersytet nabywa z chwil przyjcia utworu, nie bdcego utworem naukowym, autorskie prawa majtkowe w granicach wynikajcych z celu umowy o prac i zgodnego zamiaru stron. 3. Za utwory, do ktrych prawa moe naby Uniwersytet zgodnie z ust. 1, uwaa si w szczeglnoci: a. programy komputerowe, b. bazy danych, c. materiay e-learningowe, d. dzienniki prac badawczych, take wtedy, gdy maj charakter utworw naukowych. 9. Utwory naukowe (prawo publikacji) 1. Pracownik moe opublikowa utwr naukowy na podstawie umowy zawartej z osob trzeci lub w inny sposb go rozpowszechni, z zastrzeeniem postanowie poniszych. 2. Jednake w stosunku do utworw wymienionych w 8 ust. 3 przysuguje Uniwersytetowi pierwszestwo publikacji. Pierwszestwo opublikowania wygasa, jeeli w cigu szeciu miesicy od dostarczenia utworu nie zawarto z twrc umowy o wydanie utworu albo jeeli w okresie dwch lat od daty jego przyjcia utwr nie zosta opublikowany. Umowa okrela nalene twrcy wynagrodzenie. 3. Pracownik nie moe ujawni informacji zawartych w utworze (w szczeglnoci w formie publikacji lub publicznej prezentacji) w przypadku, gdy takie ujawnienie wizaoby si z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej wynikw naukowych lub niweczyoby moliwo uzyskania takiej ochrony, jeli prawa wynikajce z takiej ochrony przysugiwa mogyby Uniwersytetowi na mocy niniejszych zasad lub odrbnej umowy. 4. Pracownik zobowizany jest stosowa si do obowizujcych w Uniwersytecie zasad nansowania publikacji oraz trybu zlecania usug wydawniczych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Jagielloskiego zawartych w Zarzdzeniu nr 71 Rektora UJ z dnia 23 listopada 2005 roku.

CITTRU

33

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

10. Korzystanie z materiau zawartego w utworze naukowym 1. Uniwersytet moe korzysta z wynikw bada naukowych uzyskanych przez Pracownika. 2. Umowy zawierane przez Pracownika dotyczce utworu naukowego winny o ile to moliwe przyznawa Uniwersytetowi prawo do korzystania z utworu naukowego bez odrbnego wynagrodzenia dla celw badawczych lub dydaktycznych. 3. W przypadku, gdy Uniwersytet umoliwia podmiotom trzecim odpatne korzystanie z utworu, Twrcy naley si wynagrodzenie zgodnie z zasadami okrelonymi w Zasadach. 11. Prawa pokrewne i prawa sui generis do baz danych 1. W przypadku stworzenia w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy przedmiotw podlegajcych ochronie za pomoc praw pokrewnych, stosuje si zasady przewidziane dla praw autorskich. 2. W przypadku stworzenia w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy bazy danych w rozumieniu ustawy z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, prawa do tej bazy przysuguj Uniwersytetowi jako podmiotowi, ktry ponis ryzyko nakadu inwestycyjnego przy jej tworzeniu. Postanowienia dotyczce utworw stosuje si odpowiednio. 12. Obowizek zawiadomienia i zgoszenia 1. Obowizek zgoszenia stworzenia utworu oraz pozostae obowizki okrelone poniej dotycz utworw bdcych programami komputerowymi lub bazami danych. Obowizki te spoczywaj take na osobach, ktre stworzyy utwory, do ktrych na mocy odrbnych umw prawa autorskie przysuguj lub mog przysugiwa Uniwersytetowi lub jeli Uniwersytetowi przysuguje pierwszestwo publikacji. 2. Obowizek zgoszenia stworzenia utworu innego ni okrelone w ust. 1 oraz pozostae obowizki okrelone poniej, zwizane ze stworzeniem takiego utworu, dotycz Pracownika wtedy, gdy kierownik jednostki lub Rektor owiadczy zamiar korzystania z uprawnie Uniwersytetu w stosunku do danego Twrcy, kategorii twrcw lub jednostki Uniwersytetu. 3. W przypadkach okrelonych w ust. 1 i 2 Pracownik ma obowizek powiadomi kierownika jednostki o stworzeniu w wyniku wykonywania obowizkw pracowniczych utworu mogcego posiada istotn zdolno do komercjalizacji w terminie 14 dni od stworzenia takiego utworu, jeli na mocy Zasad i obowizujcych przepisw prawa do utworu przysuguj lub mog przysugiwa Uniwersytetowi. 4. Zgoszenie winno by dokonane na waciwym formularzu oraz zawiera dane osobowe Twrcy utworu oraz opis utworu. Jeli utwr zosta stworzony przez kilka osb, zgoszenie winno by podpisane przez wszystkie te osoby. 5. Na prob kierownika jednostki Pracownik dostarcza mu niezwocznie zgoszony utwr. Pracownik winien rwnie przekaza dodatkowe informacje oraz wykona stosown dokumentacj wymagan przez Uniwersytet.

34

CITTRU

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

6. Dokonujc zgoszenia utworu, Pracownik owiadczy, e utwr nie narusza adnych istniejcych praw autorskich ani innych praw, e fragmenty nie wskazane jako cytaty s oryginalnym dzieem autora oraz e zezwolenie konieczne do wykorzystania utworw osb trzecich zostao uzyskane. 7. Owiadczenie dotyczce przyjcia utworu powinno by zoone w terminie 6 miesicy od dostarczenia utworu. 8. W uzasadnionym przypadku, zwaszcza gdy bdzie to zgodne z interesem obu stron, zamiast owiadczenia o przyjciu utworu mona zawrze z Pracownikiem umow regulujc kwesti praw do utworu oraz praw do korzystania z niego. 13. Obowizek ujawnienia wyniku pracy i publikacji 1. Twrca decyduje o terminie i sposobie publicznego ujawnienia wyniku swej pracy, w szczeglnoci o pierwszym udostpnieniu utworu publicznoci. 2. Jednake, jeli utwr powsta na zamwienie Uniwersytetu lub powsta na potrzeby projektu badawczego lub dla potrzeb okrelonego zespou, a Twrca sprzeciwia si udostpnieniu utworu, Uniwersytet moe wykorzysta informacje i wyniki bada zawarte w utworze, a take moe powierzy opracowanie utworu na bazie tych informacji i wynikw innej osobie.

ROZDZIA III Prawa wasnoci przemysowej 14. Nabycie praw przez Uniwersytet 1. W razie dokonania wynalazku, wzoru uytkowego, wzoru przemysowego, topograi ukadu scalonego oraz uzyskania nowej odmiany roliny, okrelanych dalej cznie Dobrami wasnoci przemysowej, w wyniku wykonywania przez Twrc obowizkw ze stosunku pracy, prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzr uytkowy, jak rwnie prawa z rejestracji wzoru przemysowego, topograi ukadu scalonego lub prawo do odmian rolin przysuguj Uniwersytetowi. 2. Ust. 1 ma zastosowanie take w przypadku stworzenia Dobra wasnoci przemysowej w wyniku realizacji innej umowy zawartej przez Twrc z Uniwersytetem. 3. Na zasadach okrelonych w ust. 1 i 2 Uniwersytetowi przysuguj prawa do know-how, w tym w szczeglnoci do niejawnych i poufnych informacji, uzyskanych w ramach wykonywania obowizkw wynikajcych ze stosunku zatrudnienia lub w zwizku z realizacj umowy o dzieo lub innej umowy, ktrej realizacja prowadzi do powstania knowhow. 4. W razie stworzenia Dbr wasnoci przemysowej przy pomocy Uniwersytetu, Uniwersytet ma prawo korzysta z tych Dbr we wasnym zakresie, jeeli pomoc Uniwersytetu stanowia istotny i bezporedni warunek dokonania wynalazku, a korzystanie z niej nie jest powszechnie dostpne. Pomoc w rozumieniu niniejszych zasad moe by w szczeglnoci poniesienie nakadw nansowych, technicznych, marketingowych lub udzielanie wskazwek merytorycznych.
CITTRU

35

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

5. Zyski z wykorzystania Dbr wasnoci przemysowej bd dzielone midzy Uniwersytet i Twrc zgodnie z postanowieniami Zasad. 15. Umowy dotyczce Dbr wasnoci przemysowej 1. Kada umowa, w zwizku z realizacj ktrej moe doj do stworzenia Dobra wasnoci przemysowej, zawiera bdzie postanowienia dotyczce praw do tego dobra. 2. Jeli Dobro ma zosta stworzone na zamwienie Uniwersytetu lub przy jego pomocy rozumianej zgodnie z 14 ust. 4, zasad winno by przyznanie praw w caoci Uniwersytetowi. Postanowienie to nie wyklucza innych rozwiza, ktre w danym przypadku oka si bardziej waciwe, takich jak np. przyznanie Uniwersytetowi licencji na korzystanie z Dobra w zakresie odpowiadajcym jego interesom. 3. Jeli Dobro ma zosta stworzone na zamwienie osoby trzeciej przez Pracownika Uniwersytetu lub przy pomocy Uniwersytetu w rozumieniu 14 ust. 4, zasad winno by przyznanie Uniwersytetowi praw wycznych do stworzonego Dobra, z moliwoci udzielenia zamawiajcemu odpowiednich uprawnie do korzystania z niego. Postanowienie to nie wyklucza innych rozwiza, ktre w danym przypadku uznane bd za waciwsze. 4. Pracownik moe przenie na Uniwersytet za jego zgod prawa do Dbr wasnoci przemysowej, w stosunku do ktrych Uniwersytet nie naby praw na podstawie ustawy lub umowy. W takim przypadku Dobra te bd komercjalizowane zgodnie z niniejszymi zasadami, o ile strony nie postanowi inaczej. 16. Zgoszenie Dbr wasnoci przemysowej 1. Pracownik oraz kady kto stworzy lub moe stworzy Dobro wasnoci przemysowej, do ktrego prawa nabdzie Uniwersytet, zobowizany jest do prowadzenia dziennika prac badawczych. 2. Osoby te maj obowizek zgoszenia do CITTRU, z powiadomieniem Kierownika jednostki, wszystkich stworzonych przez siebie Dbr wasnoci przemysowej. Jeli w stworzeniu Dobra wasnoci przemysowej uczestniczyo wicej osb, wszystkie one winny podpisa zgoszenie. 3. Zgoszenie powinno zosta dokonane na przewidzianym do tego celu formularzu. Ma ono w szczeglnoci zawiera opis Dobra wasnoci przemysowej oraz dane osobowe wszystkich uczestnikw. 4. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1, wsppracuj z Uniwersytetem w celu uzyskania ochrony praw do Dbr wasnoci przemysowej oraz zobowizane s przekaza wszelkie dodatkowe informacje, jak te wykona i przekaza stosown dokumentacj wymagan przez Uniwersytet (dokumentacja, instrukcja, opis). 5. Osoby, o ktrych mowa w ust. 1, maj obowizek powstrzymania si od wszelkich dziaa, ktre mogyby stanowi przeszkod w uzyskaniu praw wycznych przez Uniwersytet. W szczeglnoci dotyczy to obowizku zachowania rozwizania stanowicego Dobro wasnoci przemysowej w tajemnicy.

36

CITTRU

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

ROZDZIA IV Postpowanie ze zgoszonymi dobrami wasnoci intelektualnej, ich komercjalizacja i podzia zyskw 17. Zasady oglne 1. Uniwersytet uwaa za suszne i pozostajce w interesie publicznym wspieranie innowacyjnoci i kreatywnoci swoich Pracownikw przez przekazanie im czci korzyci nansowych uzyskanych z praw przysugujcych Uniwersytetowi do stworzonych przez nich Dbr intelektualnych. Zasady oglne dotyczce podziau zyskw z tych praw mog by zmienione i nie stanowi podstawy dla roszcze Pracownikw wobec Uniwersytetu. Podstaw takich roszcze mog by jedynie pisemne umowy midzy Uniwersytetem a Pracownikiem lub Pracownikami. 2. Uniwersytet uwaa za suszne suy w uzasadnionych przypadkach pomoc swym Pracownikom, jeli wyra oni tak potrzeb, w komercjalizacji Dbr intelektualnych take wtedy, gdy prawa do nich nie przysuguj na mocy przepisw prawa i niniejszych zasad Uniwersytetowi. Dziki takiej pomocy komercjalizacja Dobra intelektualnego moe by bardziej efektywna, przynoszc korzyci zarwno Twrcy, jak i Uniwersytetowi. 3. Dla zapewnienia wikszej skutecznoci dziaa majcych na celu komercjalizacj Dbr intelektualnych Uniwersytet moe przenie przysugujce mu prawa, odda je w zarzd powierniczy, lub udzieli innych uprawnie do korzystania z nich na przeznaczon do tego celu spk Uniwersytetu. W takim przypadku decyzje dotyczce sposobu komercjalizacji Dobra intelektualnego, zgodne z niniejszymi Zasadami, podejmowa bdzie spka. Decyzje dotyczce zasad podziau wynagrodzenia wymagaj zgody Komisji. 18. Decyzja dotyczca ochrony wasnoci intelektualnej Po dokonaniu zgoszenia Dobra wasnoci intelektualnej podlegajcego zgoszeniu Uniwersytet podejmuje decyzj co do jego dalszych losw zgodnie z nastpujcymi zasadami: 1. W przypadku Dobra intelektualnego, okrelonego w Rozdziale II Zasad, podejmuje si decyzj o przyjciu, uzalenieniu przyjcia od dokonania poprawek lub nie przyjciu Dobra, jak te decyzj o skorzystaniu z prawa pierwszestwa publikacji. 2. W przypadku Dobra wasnoci przemysowej, okrelonego w Rozdziale III podejmuje si decyzj w sprawie zgoszenia Dobra w celu uzyskania prawa wycznego, podjcia innych krokw koniecznych dla ochrony Dobra lub decyzj o przeniesieniu praw na Twrc. 3. W przypadku zgoszenia rozwizania, ktre nie podlega ochronie za pomoc praw wycznych (know-how), podejmuje si decyzj o objciu rozwizania tajemnic. 4. Decyzj, o ktrej mowa w ust. 1 podejmuje Kierownik jednostki, natomiast decyzj o ktrej mowa w ust. 2 i 3, podejmuje Rektor lub osoba przez niego upowaniona, po konsultacji z Twrc. Przed podjciem decyzji Rektor lub osoba przez niego upowaniona moe zwrci si o wydanie opinii do Komisji. 5. W przypadku Dobra wasnoci przemysowej ustala si take zakres przedmiotowy i terytorialny zgoszenia. 6. Decyzja o przyjciu Dobra lub o wystpieniu o udzielenie prawa wycznego powinna zosta podjta w terminie 30 dni.
CITTRU

37

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

7. W przypadku, gdy podjta zostanie decyzja o nie zgaszaniu Dobra w celu uzyskania ochrony, Uniwersytet zobowizany jest na danie Twrcy do nieodpatnego przeniesienia praw na jego rzecz. 8. Rektor lub osoba przez niego upowaniona po rozpoznaniu zgoszenia podejmuje decyzj o przeznaczeniu rodkw na uzyskanie patentu, prawa ochronnego oraz prawa z rejestracji lub o wyszukaniu jednego lub wicej Sponsorw, ktrzy ponios te koszty oraz informuje Twrc o swojej decyzji. 19. Przeniesienie praw na Twrc W wypadku, gdy w myl Zasad prawa do Dbr intelektualnych przysuguj Uniwersytetowi, Twrca Dbr intelektualnych moe zwrci si do Rektora o przekazanie mu tych praw. Przekazanie to moe nastpi po zaopiniowaniu przez Komisj, jeeli: 1. przekazanie praw nie narusza adnych zobowiza ani uprawnie Uniwersytetu; 2. przekazanie praw nie ogranicza moliwoci Uniwersytetu do korzystania z Dbr intelektualnych; 3. przekazanie praw nie powoduje niemoliwego do zaegnania koniktu interesw dla Twrcy lub niebezpieczestwa takiego koniktu; 4. prawa do Dbr intelektualnych nie stanowi znacznej wartoci rynkowej lub publicznej, ktra moe by najlepiej wykorzystana przez Uniwersytet; 5. przekazanie praw w aden inny sposb nie koliduje z zasadami i celami Uniwersytetu. 20. Zasady komercjalizacji 1. Wasno intelektualna stanowica przedmiot praw Uniwersytetu moe by komercjalizowana. 2. Podstawowymi sposobami komercjalizacji s: a. udostpnienie wasnoci intelektualnej osobom trzecim za wynagrodzeniem, w szczeglnoci przez udzielenie im licencji do korzystania z Dobra intelektualnego, b. przeniesienie praw na podmiot trzeci w zamian za zapat wynagrodzenia, c. utworzenie odrbnego podmiotu (Spki spin-off) z udziaem Uniwersytetu, ktry zajmowa si bdzie komercjalizacj Dobra. 3. Decyzja o wyborze sposobu komercjalizacji podejmowana jest przez Uniwersytet i moe by zmieniana stosownie do okolicznoci. 4. Tworzenie Spek spin-off odbywa si zgodnie z zasadami okrelonymi w odrbnym regulaminie. 5. Umowy o przyznanie praw do uywania, rozwinicia lub innego wprowadzenia na rynek Dobra wasnoci przemysowej, do ktrego prawa przysuguj Uniwersytetowi, musz by zaakceptowane przez Rektora lub osob przez niego wyznaczon. 6. Pracownik zobowizany jest do wspdziaania z Uniwersytetem, aby umoliwi maksymalnie efektywn komercjalizacj Dobra. Wynikajce std koszty ponosi Uniwersytet, chyba e odrbna umowa z Pracownikiem stanowi inaczej. 7. Decyzje dotyczce komercjalizacji Dbr intelektualnych podejmowane s w sposb zapewniajcy uniknicie koniktu interesw. W szczeglnoci w podejmowaniu tych deCITTRU

38

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

cyzji nie mog uczestniczy osoby powizane osobicie lub majtkowo z podmiotami zewntrznymi w stosunku do Uniwersytetu, uczestniczcymi w procesie komercjalizacji Dobra, takimi jak licencjobiorcy lub nabywcy praw. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Twrcy w zakresie, w jakim wspdecyduje on o utworzeniu Spki spin-off ze swoim udziaem lub wyraa opini w sprawie sposobu komercjalizacji Dobra intelektualnego. 8. Spory zwizane z koniktem interesw, o ktrym mowa w ust. 7, rozstrzyga Komisja. 21. Logo 1. Zawierajc umow o komercjalizacji Dobra intelektualnego, a take podejmujc decyzj o utworzeniu Spki spin-off Uniwersytet moe przyzna drugiej stronie umowy lub spce prawo do posugiwania si logo Uniwersytetu w ramach dziaalnoci zwizanej z wykorzystywaniem Dobra Intelektualnego. Warunkiem uywania logo Uniwersytetu musi by informacja o zwizku Dobra Intelektualnego z Uniwersytetem. 2. Uniwersytet moe zezwoli drugiej stronie umowy, o ktrej mowa w ust. 1 lub Spce spin-off na posugiwanie si w odniesieniu do produktw zwizanych z przekazanym Dobrem okreleniem stworzony w wyniku prac badawczych w Uniwersytecie Jagielloskim lub okreleniem rwnoznacznym. 3. Umowy, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, mog by wypowiedziane przez Uniwersytet ze skutkiem natychmiastowym w razie nieprzestrzegania ustalonych warunkw uywania logo lub okrele wskazujcych na zwizek z Uniwersytetem. 22. Infrastruktura Uniwersytetu 1. Uniwersytet moe w zwizku z komercjalizacj Dobra intelektualnego zezwoli na korzystanie z infrastruktury Uniwersytetu takiej jak pomieszczenia lub aparatura badawcza. 2. Co do zasady wynagrodzenie za korzystanie winno uwzgldnia ceny rynkowe, chyba e uzasadnione bdzie przyznanie na okrelony okres czasu warunkw preferencyjnych. 23. Ustalenie warunkw i wysokoci wynagrodzenia 1. Ustalanie warunkw i wysokoci wynagrodzenia nalenego Twrcy naley do Rektora lub osoby przez niego wyznaczonej. Jeli jednak warunki podziau wynagrodzenia miayby by odmienne od przewidzianych niniejszymi zasadami, w szczeglnoci za inne ni w ust. 2, wymagana jest pozytywna opinia Komisji. 2. Zasad jest przyznanie poowy zysku z Dbr intelektualnych Uniwersytetowi, za poowy ich Twrcy. 3. Zasada okrelona w ust. 1 dotyczy Dbr intelektualnych, do ktrych prawa przysuguj Uniwersytetowi i nie obejmuje Dbr intelektualnych stworzonych przez Pracownikw poza obowizkami wynikajcymi ze stosunku pracy oraz Dbr intelektualnych nabytych od osoby trzeciej. Nie wyklucza to odwoania si przez strony umowy w takich wypadkach do Zasad.

CITTRU

39

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

4. Komisja moe zaproponowa inny sposb podziau zyskw, jeli uzna to za waciwe w konkretnym przypadku, a take uchyli w czci lub caoci prawa Uniwersytetu, jeli uzna to za waciwe. Uchwaa taka wymaga uzasadnienia. 5. Twrcy, ktry zostaje zatrudniony w Spce spin-off lub staje si jej udziaowcem, nie przysuguje co do zasady prawo do jakichkolwiek korzyci uzyskanych z komercjalizacji Dobra poza prawem do czci zysku spki i wynagrodzeniem, jakie w niej otrzymuje. 6. Twrcy nie przysuguje wynagrodzenie za korzystanie z Dobra intelektualnego przez Uniwersytet do celw naukowo-badawczych lub dydaktycznych. 7. Zasady podziau zyskw znajduj zastosowanie take po ustaniu stosunku pracy, chyba e z uwagi na szczeglne okolicznoci Komisja postanowi inaczej. 24. Podzia zyskw pomidzy uprawnionych 1. Jeeli udzia w zysku z Dobra intelektualnego przypada wicej ni jednej osobie, Komisja rekomenduje Rektorowi lub osobie wyznaczonej ustalenie udziaw poszczeglnych uprawnionych zgodnie z ich wkadem w stworzenie Dobra. Jeli jednak osoby te zawary uprzednio umow regulujc t kwesti, umowa ta bdzie wica. Jeeli nie zawarto umowy, a ustalenie wkadu w stworzenie Dobra jest nadmiernie utrudnione, wynagrodzenie naley si w czciach rwnych. 2. Pracownik nie bdzie mia adnych praw do udziau w zysku z Dbr intelektualnych bdcych wasnoci Uniwersytetu do momentu podpisania w tym zakresie umowy midzy Uniwersytetem, a Pracownikiem, zgodnej z ustaleniami Komisji w danej sprawie. 3. Z przypadajcej Uniwersytetowi czci zyskw 30% przypada wydziaowi, z ktrego pochodz autorzy Dbr intelektualnych, za 20% kierowane jest na Fundusz wspomagajcy rozwj Dbr intelektualnych. Pozostaa cz zasila bezporednio budet centralny Uniwersytetu. 4. Zyski pochodzce z Dbr intelektualnych powstaj z rnicy midzy cakowitymi przychodami netto z Dbr intelektualnych, np. z licencji lub przeniesienia praw, a wszystkimi kosztami lub stratami poniesionymi przez Uniwersytet z tego tytuu, w szczeglnoci kosztami bezporednimi, kosztami uzyskania patentu oraz obsugi prawnej. 5. Przychody pochodzce z komercjalizacji Dbr intelektualnych przeznacza si w pierwszej kolejnoci na pokrycie kosztw uzyskania i utrzymania ich ochrony. 6. Zasady podziau zyskw uzyskanych przez odrbny podmiot powoany w celu komercjalizacji Dobra (Spk spin-off) wynikaj z umowy spki lub odrbnej umowy midzy Twrc, a Uniwersytetem. 7. Fundusz wspomagajcy rozwj Dbr intelektualnych, o ktrym mowa w ust. 3, zostanie utworzony przez Uniwersytet w odrbnym akcie prawnym. 25. Badania sponsorowane W przypadku Dbr intelektualnych powstaych lub rozwinitych w wyniku bada sponsorowanych, Komisja bdzie w swoich decyzjach zwizana postanowieniami umowy midzy Sponsorem, a Uniwersytetem lub midzy Sponsorem, a Pracownikiem, pod warunkiem e umowa taka zostanie zatwierdzona w trybie okrelonym Zasadami.

40

CITTRU

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

26. Udzia innych uczelni W przypadku Dbr intelektualnych powstaych lub rozwinitych w wyniku bada, w ktrych udzia wzili inni partnerzy krajowi lub zagraniczni, Komisja bdzie w swoich decyzjach zwizana postanowieniami umowy midzy partnerem a Uniwersytetem lub midzy partnerem a Pracownikiem, pod warunkiem, e umowa taka zostanie zatwierdzona w trybie okrelonym Zasadami. 27. Audyt 1. CITTRU dokonuje cyklicznego audytu Dbr intelektualnych, do ktrych prawa przysuguj Uniwersytetowi. Celem audytu jest w szczeglnoci ustalenie, jakie dochody czerpie z nich Uniwersytet i czy utrzymywanie ochrony jest opacalne, a take, jakie dziaania naley podj, by uatwi efektywn eksploatacj tych Dbr. 2. Jeli w wyniku audytu podjta zostanie decyzja o rezygnacji z komercyjnego wykorzystywania Dobra, Uniwersytet moe na wniosek Twrcy i na jego koszt przenie na niego prawa do Dobra. 3. Na zasadach okrelonych w ust. 1 CITTRU dokonuje cyklicznego audytu Spek spin-off. W wyniku audytu moe zosta podjta decyzja o podjciu dziaa majcych na celu popraw efektywnoci eksploatacji Dbr, jak rwnie decyzja o wycofaniu si Uniwersytetu z udziau w spce w sposb zgodny z przepisami prawa.

ROZDZIA V Wewntrzne wykorzystanie Dbr intelektualnych 28. Wewntrzne wykorzystywanie Dbr intelektualnych 1. Wykorzystanie Dbr intelektualnych przez inn ni macierzysta jednostk Uniwersytetu wymaga kadorazowo zgody Kierownika jednostki, w ktrej powstay Dobra intelektualne. 2. Za wewntrzne wykorzystanie Dbr intelektualnych, do ktrych prawa posiada Uniwersytet, autor nie bdzie otrzymywa adnego wynagrodzenia.

ROZDZIA VI Uniwersytecka Komisja ds. Wasnoci Intelektualnej 29. Organizacja pracy Komisji 1. Komisja skada si z co najmniej 7 czonkw. W Komisji zasiadaj z urzdu Prorektor UJ ds. Rozwoju, Prorektor UJ ds. Bada i Wsppracy Midzynarodowej, Rzecznik Patentowy Uniwersytetu oraz Kierownik CITTRU lub osoba przez niego delegowana. Pozostaych czonkw Komisji mianuje Rektor Uniwersytetu na trzyletni kadencj.
CITTRU

41

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

2. Komisja jest sta komisj rektorsk. 3. Przewodniczcym Komisji jest Prorektor UJ ds. Bada i Wsppracy Midzynarodowej. Jeden z czonkw Komisji wyznaczonych przez Rektora Uniwersytetu jest mianowany Sekretarzem Komisji oraz jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji pracy Komisji. Obsug administracyjn Komisji zapewnia CITTRU. 4. Komisja podejmuje decyzje i wyraa opinie w formie uchwa. Przyjcie uchway wymaga bezwzgldnej wikszoci gosw. 5. Jeli Komisja podejmuje decyzj lub wyraa opini w sprawie, w ktrej jej czonek ma interes osobisty lub majtkowy, czonek nie bierze udziau w gosowaniu. 6. Czonek Komisji powstrzymuje si od gosowania take wwczas, gdy Komisja rozpatruje odwoanie lub wydaje opini w sprawie, w ktrej czonek ten uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnicia. 30. Kompetencje Do kompetencji Komisji naley: 1. Proponowanie rozstrzygni przewidzianych w Zasadach. 2. Tworzenie podkomisji i powoywanie ekspertw oraz prowadzenie konsultacji z Pracownikami Uniwersytetu, w szczeglnoci w zakresie badania potencjau rynkowego Dbr wasnoci intelektualnej. 3. Tworzenie regulaminw wewntrznych dotyczcych spraw z zakresu jej kompetencji, nie naruszajcych postanowie Zasad. 4. Proponowanie rozstrzygni dotyczcych ewentualnych koniktw interesw powstaych podczas zarzdzania wasnoci intelektualn Uniwersytetu, w tym przy tworzeniu Spek spin-off. 5. Dokonywanie przegldu regulacji wyznaczonej Zasadami oraz proponowanie Rektorowi Uniwersytetu poprawek do Zasad. 6. Wyraanie opinii dotyczcych polityki Uniwersytetu w sprawach zwizanych z ochron i komercjalizacj Dbr intelektualnych. 7. Przyjmowanie corocznego sprawozdania CITTRU dotyczcego ochrony i komercjalizacji Dbr intelektualnych w Uniwersytecie. 8. Podejmowanie innych czynnoci w stosunku do Dbr intelektualnych, ktre s lub mog by przedmiotem praw Uniwersytetu, zleconych lub zaakceptowanych przez Rektora Uniwersytetu. 31. Postpowanie Komisji Komisja bezzwocznie rozpoznaje wszelkie zgoszenia Dbr intelektualnych oraz podejmuje rozstrzygnicia przewidziane w Rozdziale IV Zasad. Pracownicy Uniwersytetu zaangaowani w stworzenie Dbr intelektualnych maj prawo do spotkania z Komisj w celu prezentacji dodatkowych materiaw dotyczcych zgoszenia. Komisja podejmuje rozstrzygnicia na pimie z podaniem stwierdzonych faktw oraz uzasadnieniem.

42

CITTRU

REGULAMIN WASNO INTELEKTUALNA

32. Inne postanowienia 1. Zasady oraz kompetencje Komisji podlegaj zatwierdzeniu przez Senat. Senat lub Rektor za zgod Senatu mog w kadej chwili zmieni lub uchyli Zasady w caoci lub czci. 2. Uniwersytet moe wyznaczy osob prawn do prowadzenia w jego imieniu dziaa przewidzianych niniejszym regulaminem. 3. Wzory umw oraz innych dokumentw majcych zastosowanie w obrocie prawami do Dbr intelektualnych nalecymi do Uniwersytetu, dostpne s w CITTRU. 4. Dla pomocy w interpretacji i wyjanienia regu zawartych w Zasadach CITTRU opracuje Przewodnik dotyczcy ochrony i komercjalizacji Dbr intelektualnych.

CITTRU

43

REGULAMIN SPKI SPIN-OFF

REGULAMIN
Zasady tworzenia spek spin-off w Uniwersytecie Jagielloskim
1. Wstp Uniwersytet aktywnie wspiera obrt wasnoci intelektualn, zarwno w obszarze realizacji swojej misji na rzecz rozwoju jak i transferu technologii. Jedn z metod realizacji powyszych zamierze jest zakadanie nowych spek z udziaem pracownikw Uniwersytetu. Uniwersytet wspiera powstawanie takich spek, jeli istniej przesanki wskazujce, i jest to waciwa forma osignicia wspomnianych wyej celw. 2. Pojcia Uywane w niniejszym dokumencie pojcia oznaczaj: 1. Dobra intelektualne podlegajce ochronie prawnej: wynalazki, wzory uytkowe, wzory przemysowe, znaki towarowe, oznaczenia geograczne, topograe ukadw scalonych, odmiany rolin oraz know-how, a take utwory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz bazy danych. 2. Spka spin-off spka, powoana w celu rozwijania i komercjalizacji Dbr intelektualnych nalecych do Uniwersytetu. 3. Pracownik-zaoyciel pracownik Uniwersytetu zamierzajcy powoa Spk spin-off rozwijajc Dobra intelektualne, w ktrych wytworzeniu bra udzia. 4. Pozostae pojcia naley rozumie w zgodzie z 1 Zasad dotyczcych wasnoci intelektualnej i ochrony prawnej dbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagielloskim. 3. Powoanie Spki spin-off 1. Spka spin-off jest powoywana przez Pracownika-zaoyciela oraz spk bdc wasnoci Uniwersytetu, ktrej powierzono zarzdzanie wasnoci intelektualn nalec do Uniwersytetu. W tworzeniu spki moe take bra udzia podmiot trzeci (Inwestor). 2. W uzasadnionym przypadku, po wyraeniu pozytywnej opinii przez Komisj, Rektor moe wyrazi zgod na udzielenie za odpowiednim wynagrodzeniem spce tworzonej bez udziau Uniwersytetu lecz z udziaem Pracownika zgody na korzystanie z Dbr intelektualnych, w ktrych stworzeniu Pracownik ten bra udzia. 3. Podejmujc decyzj o utworzeniu Spki spin-off naley wzi pod uwag: a. interes Uniwersytetu, b. interes pracownika Uniwersytetu wystpujcego z wnioskiem o zaoenie spki, c. przedmiot dziaalnoci Spki spin-off,
CITTRU

44

REGULAMIN SPKI SPIN-OFF

d. wpyw na aktualne i przysze zaangaowanie czasowe pracownikw Uniwersytetu, e. uycie technologii bdcej wasnoci Uniwersytetu lub jednostki zalenej od Uniwersytetu, f. uycie zasobw Uniwersytetu, g. kwestie prawne. 4. Decyzj o wydaniu zgody na utworzenie Spki spin-off podejmuje Rektor Uniwersytetu Jagielloskiego, na wniosek Kierownika Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu i Kwestora Uniwersytetu Jagielloskiego. 4. Konikt interesw Konikt interesw, ktry moe si pojawi w zwizku z powstaniem Spki spin-off, powinien by rozstrzygnity przez Uniwersyteck Komisj ds. Wasnoci Intelektualnej. 4. Pracownicy 1. Dziaajc w zgodzie z odpowiednimi przepisami obowizujcymi w Uniwersytecie Jagielloskim oraz zasadami opracowanymi na podstawie niniejszego Regulaminu, pracownik moe: a. posiada udziay lub prawo opcji do objcia udziaw w Spce spin-off, b. uczestniczy w organach Spki spin-off, c. by konsultantem w Spce spin-off. 2. Penoetatowy pracownik Uniwersytetu nie moe by zatrudniony przez Spk spin-off. Po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika jednostki, pracownik moe wystpi do Rektora Uniwersytetu o uzyskanie urlopu bezpatnego na okres do 2 lat lub zmniejszenie wymiaru etatu na okres do 2 lat. 5. Poufno Obowizek zachowania poufnoci przez pracownikw Uniwersytetu oraz inne osoby i instytucje biorce udzia w tworzeniu Spki spin-off reguluj przepisy zawarte w Zasadach dotyczcych wasnoci intelektualnej i ochrony prawnej dbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagielloskim. 6. Udziay w Spce spin-off 1. Tworzc Spk spin-off, Uniwersytet dziaa poprzez spk bdc wasnoci Uniwersytetu wyznaczon do tego celu przez Rektora, zwan dalej Spk uniwersyteck. 2. Podstaw relacji midzy Uniwersytetem, a Spk uniwersyteck w tym zakresie jest umowa o zarzdzie powierniczym zarzdzaniu na rzecz Uniwersytetu wasnoci intelektualn zawarta pomidzy Uniwersytetem Jagielloskim, a Spk uniwersyteck.

CITTRU

45

REGULAMIN SPKI SPIN-OFF

3. Spka uniwersytecka obejmuje udziay w kadej Spce spin-off, w wysokoci zalenej od wkadu Uniwersytetu w powstanie i funkcjonowanie spki, jednak nie mniejszej ni 20%. 4. Uniwersytet oferuje udziay w Spce spin-off pracownikom Uniwersytetu, biorc pod uwag ich wkad w proces wytworzenia Dbr intelektualnych. 5. W wyjtkowym wypadku Uniwersytet, w wyniku konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, decyzj Komisji ds. Wasnoci Intelektualnej, moe odmwi udziaw w spce pracownikowi Uniwersytetu, ktry mia wkad w proces wytworzenia Dbr intelektualnych. 6. Zyski z dziaalnoci Spki spin-off przysugujce Spce uniwersyteckiej oraz zyski ze sprzeday udziaw w Spce spin-off, rozdzielane s na zasadach okrelonych w 24 ust. 3 Zasad dotyczcych wasnoci intelektualnej i ochrony prawnej dbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagielloskim. 7. Nadzr nad Spk spin-off moe odbywa si poprzez rad nadzorcz lub w inny sposb przewidziany prawem. Spka uniwersytecka mianuje co najmniej jednego czonka rady nadzorczej Spki spin-off. 8. W razie potrzeby, istnieje moliwo zawarcia midzy Spk spin-off, a Uniwersytetem umowy w zakresie odpatnego wykorzystania zasobw Uniwersytetu. 7. Szczegowa procedura utworzenia Spki spin-off Szczegowy tryb postpowania przy tworzeniu Spki spin-off oraz wzory formularzy i umw zawieranych w ramach procedury tworzenia takich spek, zostan uregulowane instrukcjami Kierownika CITTRU oraz bd udostpnione wraz z niezbdn pomoc doradcz w CITTRU. 8. Stosunek do Zasad Niniejszy regulamin winien by interpretowany w zgodzie z Zasadami dotyczcymi wasnoci intelektualnej i ochrony prawnej dbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagielloskim.

46

CITTRU

PORADNIK NAUKOWCA

KONTAKT:
Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Uniwersytet Jagielloski ul. Czapskich 4, 31-110 Krakw tel. +48 12 663 38 30, fax: +48 12 663 38 31 mail: cittru@uj.edu.pl, www.cittru.uj.edu.pl

Zesp ds. Innowacji:


Maciej Czarnik (e-mail: maciej.czarnik@uj.edu.pl, tel. +48 12 663 38 32) Krystian Gurba (e-mail: krystian.gurba@uj.edu.pl, tel. +48 12 663 38 34) Aleksandra ubnicka (e-mail: aleksandra.lubnicka@uj.edu.pl, tel. +48 12 663 38 38) Barbara Miller (e-mail: barbara.miller@uj.edu.pl, tel. +48 12 663 38 34)

CITTRU

47