Shitoryu Karate Do

Kyu & Dan Syllabuses

By: A.Tanzadeh of (Shitoryu Karatedo Cyber Academy) January 2006, Toronto, Canada www.shitokai.com

Shitoryu Karate Do Syllabus
9th Kyu (White belt, black stripe) Time Requirement, 3 months
Tachi Kata
• • • • • • (Stances) Heisoku Dachi Musubi Dachi Heiko Dachi Hachiji Dachi Moto Dachi Zenkutsu Dachi

Kihon

(Basics) Heiko Dachi & Hachiji Dachi o Chudan Zuki o Jodan Zuki o Gedan Barai o Chudan Yoko Uke o Yoko Uchi Uke o Jodan Age Uke

Heisoku Dachi o Mae Geri

Moto Dachi & Zenkutsu Dachi o Mae te Zuki o Gyaku Zuki o Jodan Zuki o Gedan Barai o Chudan Yoko Uke o Yoko Uchi Uke o Jodan Age Uke o Ushiro Ashi Mae Geri

Ido Kihon (Moving Techniques)
• Moto Dachi & Zenkutsu Dachi o Oi Zuki o Gedan Barai o Yoko Uke o Chudan Uchi Uke o Age Uke

Ashi Sabaki
• •

(Footwork), (Tempo Hassoku) Ayumi Ashi (Stepping) Mawari Ashi (Turning)

Kata
• •

(Form) Shiho Uke Juni No Kata

Copyright 1999-2006 Shitokai.com. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. All rights reserved

Shitoryu Karate Do Cyber Academy. All rights reserved .Shitoryu Karate Do Syllabus 8th Kyu (Yellow belt) Time Requirement. Gyaku Zuki o Age Uke. Gyaku Zuki o Gedan Barai. Gyaku Zuki o Yoko Uke. Gyaku Zuki o Chudan Uchi Uke. Gyaku Zuki Copyright 1999-2006 Shitokai.com. 3 months Tachi Kata • • (Stances) Shiko Dachi Neko Ashi Dachi Kihon • • (Basics) Moto Dachi o Jodan Shuto Uchi o Shuto Yoko Uchi Moto Dachi o Mae Geri • Hachiji Dachi o Uraken Uchi o Uraken Yoko Uchi o Hiji Yoko Uchi o Ushiro Hiji Ate o Mae Hiji Ate o Kentsui Uchi • Ido Kihon (Moving Techniques) • Moto Dachi & Zenkutsu Dachi (Moving Forward) o Oi Zuki o Oi Gyaku Zuki o Oi Mae Geri (Jun Mae Geri) Shiko Dachi o Chudan Zuki o Jodan Zuki o Nido Zuki o Hiji Otoshi Ate o Chudan Hiji Ate o Gedan Barai (to the sides) o Shuto Gedan Barai (to the sides) • Moto Dachi & Zenkutsu Dachi (Moving Forward & Backward & Backward in 45 degree) o Gedan Barai o Yoko Uke o Chudan Uchi Uke o Age Uke Shiko Dachi (Moving Forward & Backward & Backward in 45 degree) o Gedan Barai o Chudan Uchi Uke o Shuto Gedan Barai • Renzoku Kihon (Combination Techniques) • Moto Dachi & Zenkutsu Dachi o Mae te Zuki.

Gyaku Zuki o Yoko Uke. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. switch to Zenkutsu Dachi and execute Gyaku Zuki • • Kata • • (Form) Hiji Ate Go Ho Heian Nidan (Sparring) Yakusoku Kihon Kumite or Kihon Ippon Kumite (pre-arranged basic sparring) o Gedan Barai. switch to Zenkutsu Dachi and execute Gyaku Zuki o Chudan Uchi Uke. Gyaku Zuki Moto Dachi & Zenkutsu Dachi (Moving Forward & Backward & Backward in 45 degree) o Gedan Barai.com. Gyaku Zuki Yoko Uke. Gyaku Zuki Kumite • Copyright 1999-2006 Shitokai. Gyaku Zuki o Chudan Uchi Uke. All rights reserved . switch to Zenkutsu Dachi and execute Gyaku Zuki o Chudan Yoko Uke. Gyaku Zuki o Age Uke.Shitoryu Karate Do Syllabus 8th Kyu (Yellow belt) Continue… Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) • Moto Dachi & Zenkutsu Dachi o Gedan Barai. Gyaku Zuki o Age Uke. Gyaku Zuki o Chudan Uchi Uke. Gyaku Zuki Age Uke. Gyaku Zuki o Yoko Uke. Gyaku Zuki Shiko Dachi o Gedan Barai.

Shitoryu Karate Do Cyber Academy. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki Moto Dachi Uchi Uke. (Tempo Hassoku) Mae Sugi Ashi Ushiro Sugi Ashi Tenshin Happo • • Nagashi Uke. Uraken Uchi (To the back “Ato” or “Ushiro”) Kata • (Form) Heian Shodan (Sparring) Yakusoku Kihon Kumite Or Ippon Kumite (pre-arranged basic sparring) o Gedan Barai. All rights reserved . landing on Moto Dachi Oi Zuki Neko Ashi Dachi Shuto Chudan Uke. Ushiro Ashi Mae Geri.com. Moving Forward on Moto Dachi Oi Zuki -> Back to Zenkutsu Dachi Gedan Barai Yoko Uke. Gyaku Zuki Yoko Uke. Gyaku Zuki Kata Bunkai o Heian Nidan Hokei Kumite o Heian Nidan Kumite • • • Copyright 1999-2006 Shitokai. Mae Ashi Mae Geri -> back to yoi position Moto Dachi Gedan Barai. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki (To the Front “Mae”) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki Moto Dachi Age Uke. Moving Forward on Moto Dachi Oi Zuki -> Back to Zenkutsu Dachi Yoko Uke Uchi Uke. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki Moto Dachi Yoko Uke. Moving Forward on Moto Dachi Oi Zuki -> Back to Zenkutsu Dachi Uchi Uke Age Uke. Gyaku Zuki Age Uke.Shitoryu Karate Do Syllabus 7th Kyu (Orange belt) Time Requirement. Mae Ashi Mae geri (Moving Forward & Backward & Backward in 45 degree) Ashi Sabaki • • (Footwork). Mae Ashi Mae Geri -> back to yoi position From Yoi Position (Hachiji Dachi) Neko Ashi Dachi Chudan Yoko Uke. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) o o Neko Ashi Dachi Yoko Uke. Moving Forward on Moto Dachi Oi Zuki -> Back to Zenkutsu Dachi Age Uke Renzoku Kihon (Combination Techniques) o o o o o o From Yoi Position (Hachiji Dachi) Neko Ashi Dachi Shuto Uke. 3 months Kihon • (Basics) Moto Dachi o Otoshi Uke o Mae Ashi Mawashi Geri o Ushiro Ashi Mawashi Geri Hachiji Dachi o Yoko Geri • Hachiji Dachi o Hiji Yoko Uchi o Ushiro Hiji Ate o Mae Hiji Ate o Kentsui Uchi • Neko Ashi Dachi o Shuto Chudan Uke o Chudan Yoko Chudan Uke o Chudan Uchi Uke o Mae Ashi Mae Geri o Mae Ashi Mawashi Geri • Ido Kihon (Moving Techniques) o o o o Zenkutsu Zenkutsu Zenkutsu Zenkutsu Dachi Dachi Dachi Dachi Gedan Barai.

Back to Moto Dachi. Ushiro Ashi Oi Mae Geri Chudan. Back to Moto Dachi.Shitoryu Karate Do Syllabus 6th Kyu (Green belt) Time Requirement. with the same leg Ushiro Ashi Oi Mawashi Geri Shiko Dachi (Moving Forward & Moving Backward) o Gedan Barai. Back to Moto Dachi. Back to Moto Dachi. with the same leg Ushiro Ashi Oi Mae Geri Jodan Moto Dachi Mae Ashi Mae Geri Chudan. switch to Zenkutsu Dachi. Mae Ashi Mae Geri Chudan. with the same leg Ushiro Ashi Oi Mawashi Geri Jodan Moto Dachi Mae Ashi Mae Geri Chudan. Gyaku Zuki (Footwork). Back to Moto Dachi. Gyaku Zuki Neko Ashi Dachi Chudan Yoko Uke. (Tempo Hassoku) Ayumi Ashi Mae Naname Ayumi Ashi Ushiro Naname Sugi Ashi Mae Naname Sugi Ashi Ushiro Naname Mae Yori Ashi Ushiro Yori Ashi Fumikae Ashi Ashi Sabaki • • • • • • • Tenshin Happo • • • Nagashi Uke. with the same leg Ushiro Ashi Oi Mawashi Geri Jodan Moto Dachi Mae Ashi Mawashi Geri Chudan. with the same leg Ushiro Ashi Oi Mawashi Geri Jodan. switch to Zenkutsu Dachi. Gyaku Zuki o Chudan Uchi Uke. Moto Dachi Oi Zuki Moto Dachi Ushiro Ashi Oi Mae Geri. All rights reserved .com. with the same leg Ushiro Ashi Oi Mae Geri Jodan Moto Dachi Ushiro Ashi Mae Geri Chudan. switch to Zenkutsu Dachi. Uraken Uchi (Ushiro) Neko Ashi Dachi Shuto Uke. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki (Mae) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. Back to Moto Dachi. Mae Ashi Mae Geri (Ushiro Naname) Kata (Form) • Heian Sandan Copyright 1999-2006 Shitokai. 3 months Kihon • (Basics) Shiko Dachi o Chudan Hiji Uke o Ni no Ude Uke o Gedan Kote Uke Neko Ashi Dachi o Mae Ashi Mawashi Geri • Moto Dachi o Furi Zuki o Chudan Shotei Uke o Mae Ashi Mawashi Geri • Hachiji Dachi o Ushiro Furi Zuki • Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) o o o o o o o • Moto Dachi Ushiro Ashi Mae Geri Chudan. Gyaku Zuki o Shuto Gedan Barai.

Shitoryu Karate Do Cyber Academy. All rights reserved .com.Shitoryu Karate Do Syllabus 6th Kyu (Continue) Kumite • • (Sparring) Yakusoku Kihon Kumitei Nihon Kumite o Gedan Barai Age Uke Gyaku zuki o Gedan Barai on Shiko Dachi Yoko Uke on Moto Dachi Gyaku Zuki Kata Bunkai o Heian Shodan Hokei Kumite o Heian Shodan • • Copyright 1999-2006 Shitokai.

Chudan Zuki (Mae Naname) Shiko Dachi. Gyaku Zuki on Moto Dachi Moto Dachi. Mae Ashi Chudan Mae Geri. Uraken Uchi (Ushiro) Neko Ashi Dachi Shuto Uke. landing on Moto Dachi Oi Zuki Moto Dachi. Ushiro Ashi Oi Mae Geri. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Neko Ashi Dachi Shuto Chudan Uke. Mae Ashi Jodan Mawashi Geri. Ni no Ude Uke or Gedan Kote Uke.Shitoryu Karate Do Syllabus 5th Kyu (Blue belt) Time Requirement.com. Mae Ashi Mae Geri. Ushiro Ashi Oi Yoko Geri. Mae Ashi Chudan Mawashi Geri. (Tempo Hassoku) Hiraki Yose Ashi Hiraki Kosa Ashi Okuri Ashi Tobi Ashi Tenshin Happo • • • • • • Nagashi Uke. Mae Ashi Mae Geri. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Neko Ashi Dachi Chudan Yoko Uke. Ushiro Ashi (Same leg) Oi Mawashi Geri. Zenkutsu Dachi. Mae Ashi Mae Geri (Ushiro Naname) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. followed by Ushiro Ashi Oi Yoko Geri. Ushiro Ashi Oi Mae Geri. Chudan Zuki Kata • (Form) Heian Yondan Copyright 1999-2006 Shitokai. Ushiro Ashi Oi Mawashi Geri Jodan. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. All rights reserved . landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Moto Dachi. Ushiro Ashi Mae Geri. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki (Mae) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) o o o o o Moto Dachi. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Moto Dachi. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Ashi Sabaki • • • • (Footwork). Gyaku Zuki (applying to the sides) Shiko Dachi Chudan Shotei Uke. Mae Ashi Mae Geri Chudan. 3 months Kihon • (Basics) Moto Dachi & Zenkutsu Dachi o Gedan Kosa Uke o Jodan Kaishu Kosa Uke o Hiji Sasae Uke o Yoko Barai Tachi Kata (Stance) o o Kosa Dachi Naifanchi Dachi Ido Kihon (Moving Techniques) • Naifanchi Dachi Yoko Gamae o Yoko Geri to the side moving sideward with Kosa Ashi Renzoku Kihon (Combination Techniques) o o o Neko Ashi Dachi Shuto Chudan Uke. Ushiro Ashi same leg Oi Mawashi Geri.

Shitoryu Karate Do Cyber Academy.Shitoryu Karate Do Syllabus 5th Kyu (Continue) Kumite • • • • (Sparring) Uchi Komi or Jyu Ippon Kumite (Pre-arranged sparring in Jyu Gamae) Kata Bunkai o Heian Sandan Hokei Kumite o Heian Sandan Shiai Kumite (Point Sparring) Copyright 1999-2006 Shitokai.com. All rights reserved .

Ushiro Ashi Oi Mae Geri. All rights reserved . Mawashi Geri to the front (with one leg) Moto Dachi Chudan Gamae.com. Mae Geri to the front. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. (Tempo Hassoku) Tobi Ashi Tenshin Happo • • • • • Nagashi Uke. 3 months Kihon • (Basics) Moto Dachi o Ashi Barai • Heisoku Dachi & Moto Dachi o Ushiro Geri Tachi Kata (Stance) o o Uki Ashi Dachi Kokutsu Dachi Renzoku Kihon (Combination Techniques) o o o Moto dachi Chudan Gamae. Gyaku Zuki (applying to the sides) (Form) Heian Godan Juroku (Sparring) Uchi Komi or Jyu Ippon Kumite (Pre-arranged sparring in Jyu Gamae) Kata Bunkai o Heian Yondan Hokei Kumite o Heian Yondan Shiai Kumite (Point Sparring) Kata • • Kumite • • • • Copyright 1999-2006 Shitokai.Shitoryu Karate Do Syllabus 4th Kyu (Purple belt) Time Requirement. Ushiro Ashi Mae Geri landing on Moto Dachi Chudan Oi Zuki Neko Ashi Dachi Chudan Shuto Uke. Mae Ashi Yoko Gari to the front landing on Moto Dachi Chudan Gyaku Zuki Ashi Sabaki • (Footwork). Uraken Uchi (Ushiro) Neko Ashi Dachi Shuto Uke. Ushiro Geri to the back(with one leg) Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) o o o Moto Dachi Chudan Gamae. Ushiro Ashi Oi Mawashi Geri. Chudan Zuki (Mae Naname) Shiko Dachi. Zenkutsu Dachi. Ni no Ude Uke or Gedan Kote Uke. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki (Mae) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. Mae Geri to the front. Mae Ashi Mae Geri (Ushiro Naname) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. Yoko Geri to the side (with one leg) Moto Dachi Chudan Gamae. Moto Dachi Oi zuki(stepping forward) Neko Ashi Dachi Chudan Yoko Uke. Mae Geri to the front.

Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki (Mae) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. Ushiro Ashi Oi Mae Geri. 3 months Kihon • (Basics) Moto Dachi o Ura Mawashi Geri o Ushiro Ura Mawashi Geri o Fumi Komi Tachi Kata (Stance) o o o Sagi Ashi Dachi Sanchin Dachi Fukai Zenkutsu Dachi Renzoku Kihon (Combination Techniques) o o o Moto Dachi Chudan Gamae. Uraken Uchi (Ushiro) Neko Ashi Dachi Shuto Uke. turning and executing Ushiro Geri landing on Moto Dachi Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) o Moto Dachi Chudan Gamae. Ushiro Ashi Oi Yoko Geri to the front. Yoko Geri to the side. Mae Ashi Mae Geri (Ushiro Naname) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. Ushiro Ashi Oi Yoko Geri.Shitoryu Karate Do Syllabus 3rd Kyu (Brown belt) Time Requirement. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. Zenkutsu Dachi. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Tenshin Happo • • • • • Nagashi Uke.com. All rights reserved . Ni no Ude Uke or Gedan Kote Uke. Ushiro Geri to the back(with one leg) Moto Dachi Chudan Gamae. Mawashi Geri to the front(with one leg) Moto Dachi Chudan Gamae. Chudan Zuki (Mae Naname) Shiko Dachi. Gyaku Zuki (applying to the sides) Kata • • • • (Form) Naifanchi Shodan Aoyagi Sanchin Shinsei Ni (Sparring) Uchi Komi or Jyu Ippon Kumite (Pre-arranged sparring in Jyu Gamae) Kata Bunkai o Heian Godan o Juroku Hokei Kumite o Heian Godan Shiai Kumite (Point Sparring) Kumite • • • • Copyright 1999-2006 Shitokai. Mae Geri to the front. Mae Ashi Mawashi Geri Chudan. Mae Geri to the front. Yoko Geri to the side.

Ushiro Ashi Oi Mae Geri. Mae Ashi Mawashi Geri Chudan. one white stripe) Time Requirement. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Moto Dachi Chudan Gamae. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Moto Dachi Chudan Gamae. Ushiro Ashi Oi Yoko Geri. Ni no Ude Uke or Gedan Kote Uke.Shitoryu Karate Do Syllabus 2nd Kyu (Brown belt. Zenkutsu Dachi. Mae Ashi Mawashi Geri Chudan. Ushiro Ashi Oi Yoko Geri. Mae Ashi Mae Geri Chudan. Ushiro Ashi Mae Geri put it back to Zenkutsu Dachi and with left hand Jodan Age Uke. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki (Mae) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. then forward to Moto Dachi Oi Zuki Tenshin Happo • • • • • Nagashi Uke. Uraken Uchi (Ushiro) Neko Ashi Dachi Shuto Uke. Ushiro Ashi Oi Mae Geri. following with Ushiro Geri landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Neko Ashi Dachi Chudan Yoko Uke. All rights reserved .com. Chudan Zuki (Mae Naname) Shiko Dachi. 4 months Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) • • • • Moto Dachi Chudan Gamae. Ushiro Ashi Oi Mawashi Geri. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. Gyaku Zuki (applying to the sides) (Form) Bassai Dai Koshokun Dai Matsukaze Shinsei (Sparring) Uchi Komi or Jyu Ippon Kumite (Pre-arranged sparring in Jyu Gamae) Kata Bunkai o Heian Godan o Naifanchi Shodan Shiai Kumite (Point Sparring) Kata • • • • Kumite • • • Copyright 1999-2005 Shitokai. Mae Ashi Mae Geri (Ushiro Naname) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke.

4 months Renzoku Kihon (Combination Techniques) • Moto Dachi Chudan Gamae kicking with one leg o Mae Geri to the front o Yoko Geri to the side o Mawashi Geri to the front Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) • • Moto Dachi & Zenkutsu Dachi (stepping forward & stepping backward) o Gendan Barai Gyaku Zuki. Mae Ashi Mae Geri (stepping forward & stepping backward) Tenshin Happo • • • • • Nagashi Uke. Ni no Ude Uke or Gedan Kote Uke. Chudan Yoko Uke Gyaku Zuki. Gyaku Zuki (applying to the sides) Kata (Form) • Seienchin • Jitte • Jion (Sparring) Uchi Komi or Jyu Ippon Kumite (Pre-arranged sparring in Jyu Gamae) Kata Bunkai o Bassai Dai Shiai Kumite (Point Sparring) Kumite • • • Copyright 1999-2006 Shitokai. Uraken Uchi (Ushiro) Neko Ashi Dachi Shuto Uke.com. Chudan Uchi Uke Gyaku Zuki. Zenkutsu Dachi.Shitoryu Karate Do Syllabus 1st Kyu (Brown belt. Chudan Zuki (Mae Naname) Shiko Dachi. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. All rights reserved . Mae Ashi Mae Geri (Ushiro Naname) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke. Jodan Age Uke Gyaku Zuki Neko Ashi Dachi Chudan Shuto Uke. two white stripes) Time Requirement. Zenkutsu Dachi Gyaku Zuki (Mae) Shiko Dachi Chudan Uchi Uke.

com. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. Mae Ashi Mawashi Geri Jodan. All rights reserved .Shitoryu Karate Do Syllabus Sho Dan Ho (Black belt) Time Requirement. 4 months Renzoku Kihon (Combination Techniques) • Moto Dachi Chudan Gamae kicking with one leg o Mae Geri to the front o Yoko Geri to the side o Mawashi Geri to the front Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) o Neko Ashi Dachi Shuto Chudan Uke. stepping forward and execute Oi Zuki on Moto Dachi Kata • (Form) Shitei Kata o Bassai Dai o Seienchin • Optional Katas o Matsumura Ha Rohai o Jiin (Sparring) Uchi Komi (Yakusoku Jyu Ippon Kumite) (Pre-arranged sparring in Jyu Gamae) Kata Bunkai o Bassai Dai Shiai Kumite (Point Saprring) Hokei Kumite o Heian Shodan to Godan (Will be at the Discretion of the examiner) Kumite • • • • *Mandatory • Optional katas will be at the discretion of the examiner Copyright 1999-2006 Shitokai. Ushiro Ashi Yoko Geri to the front.

Ushiro Ashi Mawashi Geri. Shitoryu Karate Do Cyber Academy. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Kata • (Form) Shitei Kata o Bassai Dai o Seienchin • Shuri Kata o Jitte o Itosu Rohai Shodan o Naifanchi Nidan • Naha Kata o Seisan o Shinpa • Optional Katas o Juroku o Niseishi o Aoyagi o Myojo o Shinsei (Sparring) Uchi Komi or Jyu Ippon Kumite (Pre-arranged sparring in Jyu Gamae) Kata Bunkai o Bassai Dai o Seienchin Shiai Kumite (Point Sparring) Hokei Kumite o Heian Shodan to Godan (Will be at the Discretion of the examiner) Kumite • • • • *Mandatory • One Shuri Kata and One Naha Kata ( Choose one kata for the bunkai ) • Optional katas will be at the discretion of the examiner Copyright 1999-2006 Shitokai. Mae Ashi Mae Geri.com. landing on Moto Dachi Gyaku Zuki Neko Ashi Dachi Shuto Chudan Uke.Shitoryu Karate Do Syllabus Sho Dan (Black belt 1 Renzoku Kihon (Combination Techniques) • Moto Dachi Chudan Gamae kicking with one leg o Mae Geri to the front o Yoko Geri to the side o Mawashi Geri to the front st Dan) Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) o o Neko Ashi Dachi Chudan Yoko Uke. Mae Ashi Yoko Geri to the front. All rights reserved .

Mae Ashi Mawashi Geri Jodan. ending with the opposite guard. All rights reserved . Renzoku Ido Kihon (Combination Moving Techniques) o Neko Ashi Dachi Shuto Chudan Uke.Shitoryu Karate Do Syllabus Ni Dan (Black belt 2 Renzoku Kihon (Combination Techniques) • nd Dan) • Moto Dachi Chudan Gamae kicking with one leg o Mae Geri to the front o Yoko Geri to the side o Ushiro Geri to the back o Mawashi Geri to the front Hidari Moto Dachi Chudan Gamae o Migi Ushiro Ashi Mawashi Geri. Hidari Ushiro Ura Mawashi Geri. Shitoryu Karate Do Cyber Academy.com. stepping forward and execute Oi Zuki on Moto Dachi Kata • • • • (Form) Shitei Kata o Koshokun Dai o Seipai Shuri Kata o Jion o Wanshu o Itosu no Rohai Nidan Naha Kata o Saifa o Shisochin Optional Katas o Matsukaze o Matsumura Ha Rohai o Tensho (Sparring) Uchi Komi or Jyu Ippon Kumite (Pre-arranged sparring in Jyu Gamae) Kata Bunkai o Koshokun Dai o Seipai Shiai Kumite (Point Saprring) Hokei Kumite o Heian Shodan to Godan (Will be at the Discretion of the examiner) Kumite • • • • *Mandatory • One Shuri Kata and One Naha Kata ( Choose one kata for the bunkai ) • Optional katas will be at the discretion of the examiner Copyright 1999-2006 Shitokai. Ushiro Ashi Yoko Geri to the front.

ending with the opposite guard. All rights reserved .Shitoryu Karate Do Syllabus San Dan (Black belt 3 Renzoku Kihon (Combination Techniques) • rd Dan) • Moto Dachi Chudan Gamae kicking with one leg o Mae Geri to the front o Yoko Geri to the side o Ushiro Geri to the back o Mawashi Geri to the front Hidari Moto Dachi Chudan Gamae o Migi Ushiro Ashi Mawashi Geri.com. Kata • (Form) Shitei Kata o Matsumura Ha Bassai o Koshokun Sho • Shuri Kata o Itosu no Roahi Sandan • Naha Kata o Kururunfa o Sanseiru o Nipaipo • Optional Katas o Shinpa o Tomari no Bassai o Niseishi Kumite (Sparring) • Kata Bunkai o Matsumra Ha Bassai o Matsumur Ha Rohai o Koshokun Sho Shiai Kumite (Point Saprring) Hokei Kumite o Heian Shodan to Godan (Will be at the Discretion of the examiner) • • Uke no Go Gensoku o Tenshin . Shitoryu Karate Do Cyber Academy. Hidari Ushiro Ura Mawashi Geri.Hangeki .Kusshin – Rakka .Ryusui *Mandatory • One Shuri Kata and One Naha Kata ( Choose one kata for the bunkai ) • Optional katas will be at the discretion of the examiner Copyright 1999-2006 Shitokai.

Kumite and their relationships Sport Karate Karate Techniques Zen and Spirituality in Martial arts Metaphysics and Karate Karate in real life Bunkai vs.com.Shitoryu Karate Do Syllabus Yon Dan (Black belt 4 • Topics o o o o o o o o o o o o o o o Speed Training Power & Endurance Aerobic & Anaerobic Physical & Mental Aspects in Karate Karate and Children Karate and Adults Scientific aspects of Karate Physiology of Energy Kata vs. Sukui Uke Uke no Go Gensoku o Tenshin . All rights reserved . Choose from the topics listed below) Uke no Kaisetsu o Kote Uke. Sasae Uke. Heiko Uke. Uke Nagashi. Kumite th Dan) Thesis (Handed in two weeks before test. Mawashi Uke. Nino Ude Uke. Shitoryu Karate Do Cyber Academy.Kusshin – Rakka . Kuri Uke. Osae Uke.Hangeki . Sashite. Kakete Uke.Ryusui Kata • • • • (Form) Shitei Kata o Bassai Dai o Seienchin Shuri Kata o Shiho Koshokun o Chnitei Naha Kata o Seisan o Seipai o Sanseiru Optional Katas o Nipaipo o Sochin o Naifanchi Sandan (Sparring) Jyu Kumite ( Free Sparring ) Kata Bunkai o Bassai Dai o Seienchin Shiai Kumite ( Point Sparring ) Hokei Kumite o Heian Shodan to Godan (Will be at the Discretion of the examiner) Kumite • • • • *Mandatory • One Shuri Kata and One Naha Kata ( Choose one kata for the bunkai ) • Optional katas will be at the discretion of the examiner Copyright 1999-2006 Shitokai. Kosa Uke.

Mawashi Uke.Kusshin – Rakka .Hangeki . All rights reserved . Shitoryu Karate Do Cyber Academy.com. Kuri Uke. Kumite and their relationships Sport Karate Karate Techniques Zen and Spirituality in Martial arts Metaphysics and Karate Karate in real life Bunkai vs. Kakete Uke. Sukui Uke Uke no Go Gensoku o Tenshin . Heiko Uke. Uke Nagashi.Ryusui Kata • • • • (Form) Shitei Kata o Bassai Dai o Seienchin Shuri Kata o Chinto o Gojushi Ho o Bassai Sho Naha Kata o Suparinpei o Shisochin o Kururunfa Optional Katas o Unsu o Sochin o Chatanyara Kushanku (Sparring) Kata Bunkai o Bassai Dai o Seienchin Shiai Kumite (Point Sparring) Jyu Kumite (Free Sparring) Hokei Kumite o Heian Shodan to Godan (Will be at the Discretion of the examiner) Kumite • • • • *Mandatory • One Shuri Kata and One Naha Kata ( Choose one kata for the bunkai ) • Optional katas will be at the discretion of the examiner Copyright 1999-2006 Shitokai.Shitoryu Karate Do Syllabus Go Dan (Black belt 5 • Topics o o o o o o o o o o o o o o o Speed Training Power & Endurance Aerobic & Anaerobic Physical & Mental Aspects in Karate Karate and Children Karate and Adults Scientific aspects of Karate Physiology of Energy Kata vs. Kumite th Dan) Thesis (Handed in two weeks before test. Nino Ude Uke. Choose from the topics listed below) Uke no Kaisetsu o Kote Uke. Kosa Uke. Sashite. Osae Uke. Sasae Uke.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times