You are on page 1of 11

Phil Schneider Moe niepotrzebnie ogosi, e poda koordynaty wszystkich 130-kilku podziemnych baz znajdujcych si na terenie Stanw Zjednoczonych?

Ale i tak ju wczeniej prbowano go uciszy 13 razy, wic trudno powiedzie, czy to by wiele zmienio, gdyby zrezygnowa z tego "ostronego planu"... Zyma si, e polityk w Organizacji Narodw Zjednoczonych w rzeczywistoci, w jej tajnej drugiej siedzibie (gdzie pod wod) dyktuj "wysocy Szarzy" - ang. "tall Greys", chodzi o istoty dosownie wysokie w sensie fizycznym (niektrzy "mali Szarzy" s rzekomo przyjani Ziemianom, a jeszcze inni "mali" to bioroboty "wysokich" - wedug relacji uprowadzanych mona je popycha niczym manekiny, a one nie reaguj). "Wysocy Szarzy" doradzaj globalistycznym decydentom zmniejszenie populacji o trzy czwarte, a gboko pod powierzchni ziemi eksperymentuj na ludziach, rwnie na dzieciach - to tam znika milion Amerykanw rocznie, wedug niejawnych statystyk FBI i CIA (w USA nie ma krajowej bazy danych zaginionych ludzi, s tylko dla zaginionych spinaczy albo np. parasoli). Phil Schneider przez 17 lat pracowa w tajnych projektach (ang. "black budget projects"), by inynierem - geologiem, wspwynalazc obecnie pjawnej (stosowanej w przemyle) superszybkiej metody drenia tuneli przy uyciu kombinacji maserlaser; a przede wszystkim by specjalist od materiaw wybuchowych - zajmowa si wysadzaniem ska, caych segmentw na podziemne pitra, co przeprowadza si w sekwencji: detonacje -> cztery dziury -> detonacje -> cay piercie w poziomie gotowy. Pracowa przy budowie 13 podziemnych baz, ktre oficjalnie po dzi dzie nie istniej - cho filmy o nich emitowane s ju czasem w osiedlowych kablwkach. W 1979 r. w okolicach miejscowoci Dulce w stanie Nowy Meksyk straci trzy palce u doni postrzelony pod ziemi przez Szarego, po czym przez ponad 400 dni przebywa w izolatce dla napromieniowanych - promie otworzy go "jak puszk od konserwy", m.in. spali puco i odspawa paznokcie u rk i ng; wczeniej na dwch innych Szarych zdy wwczas zuy magazynek pistoletu Walter PPK, ktry na wszelki wypadek zawsze zabiera ze sob, gdy spuszczano go w koszu na sam d nowo powstajcego tunelu, aby obejrza skay po eksplozjach. Wedug jego relacji organizmy Szarych wykazuj morfologi podobn do rolinnych, w zwizku z czym osobnika tej rasy trudno zabi jednym strzaem - potrafi biega z dziurami w korpusie. Gdy na roboczym spotkaniu w drugiej siedzibie ONZ Phil Schneider dozna naocznego olnienia, e zamiast pomaga wiatu, tak naprawd cay czas pracuje dla Szarych - w rozbitych spodkach ktrych nierzadko znajdowano ludzkie koczyny - postanowi odej z pracy, mimo e ju tylko par lat zostawao mu do emerytury w wysokoci miliona dolarw rocznie (w podziemnych bazach pace s czterokrotnie wysze ni "na powierzchni", z tym e jeli si rezygnuje, trafia si do wizienia). Pocztkowo nie pozwolono mu si zwolni i wyjecha, ale wkrtce potem nie wrci do bazy z pogrzebu swojego ojca, Oscara Schneidera, ktry by niemieckim inynierem, geniuszem (w wieku 14 lat uzyska tytu okrelany przez syna w j.ang. jako "master machinist" i opisywany sowami "z kawaka metalu potrafi wykona bro albo np. zegarek" - prawdopodobnie chodzi o "mistrza budowy maszyn" lub "magistra maszynoznawstwa", ew. co w tym stylu), konstruktorem odzi podwodnych i kapitanem U-boota z ponad setk zatopie, a po dostaniu si do francuskiej niewoli w 1941 r. jeszcze w czasie wojny przeszed na stron aliantw i w Niemczech wyznaczono nagrod miliona dolarw dla tego, kto go zabije; po wojnie Oscar Schneider jeszcze przez wiele lat pracowa dla Amerykanw, nie tylko w Pentagonie, zajmujc si m.in. marynarzami ocalaymi z "eksperymentu Filadelfia"; to wanie on te zachci pniej syna do poszukania pracy w "tych tajnych projektach, s bardzo ciekawe". Phil Schneider potwierdza zawarcie przez administracj Eisenhowera w 1954 r. paktu z Szarymi znanego jako "Greada Treaty"; wedug niego rzd USA wie o obcych od roku 1909, kiedy w jaskiniach stanu Nowy Meksyk natkna si na nich kawaleria cigajca bandytw - onierze uciekli stamtd galopem, a istoty opisywali pniej jako "szare demony"; wadze Wielkiej Brytanii i Francji rozpoczy badania nad zjawiskiem ufo w latach dwudziestych XX wieku. Obecnie w ramach si zbrojnych USA funkcjonuj lotne oddziay, ktre natychmiast zabezpieczaj wraki

zestrzelonych latajcych talerzy lub ewentualnie zakopuj je na miejscu, gdy maj np. 80 metrw rednicy - bo i takie si zdarzaj; Rosjanie wyrzucaj uziemione spodki na zagubion wrd gr pustyni w pobliu granicy z Mongoli, gdzie na powierzchni kilku boisk futbolowych le jeden na drugim. Obecnie aby mc bezpiecznie zbliy si do Ziemi na odlego mniejsz ni 250 mil, spodek musi mie pozwolenie - inaczej zostanie ostrzelany "promieniami czsteczek" (ang."particle beam weapon") - utrzymywan w tajemnicy broni oparta na osigniciach Nikoli Tesli. Wedug informacji Phila Schneidera, cho zastrzega e nie zna szczegw zawartych w notatkach z kontaktw, znajomo Billy'ego Meiera z Plejaranami to sprawa autentyczna, podobnie jak ich konflikt z Szarymi oraz fakt, e nas opucili. Plejaranie/Plejadianie maj po sze palcw, dwa serca i jedno przeronite puco, poza tym s nieco wysi i bardziej muskularni od nas, ale generalnie niewiele si rni, maj troch dusze uszy, pooone nieco niej i bardziej z przodu, a w sumie najbardziej rni si tym, e silnie emanuje z nich pozytywna energia, jaka dobra wibracja, ktr si wyranie czuje. Wedle wiedzy Phila Schneidera obecnie lata nam nad gowami 11 ras goci z innych planet, przy czym cztery z nich s nam przyjazne, a pozostae 7 to gorzej ni dranie. Jako inynier geolog z wyksztacenia utrzymywa ponadto, e adna funkcjonujca wspczenie teoria nie tumaczy w zadowalajco przekonujcy sposb procesw wulkanicznych ani w ogle istnienia wulkanw. Cho posiada paszport, Departament Stanu USA nie pozwala mu wyjecha do Japonii - gdzie jednak udao mu si dotrze okrn drog przez Kanad, a tam na spotkaniu z szefami japoskich korporacji, m.in. Mitsubishi, szczegowo omwi brak tzw. fali pulsowej (ang.'pulse wave') podczas trzsienia ziemi w Kobe w 1995 r. - w ktrego epicentrum znajdowa si doszcztnie zniszczony budynek, gdzie prowadzono badania, dziki ktrym Japoczycy wyprzedzali wwczas Amerykanw w dziedzinie prac nad sztuczn inteligencj (70% japoskich naukowcw z tej gazi wiedzy mieszkao wtedy w Kobe; naturalne trzsienia ziemi zawsze poprzedza fala pulsowa i wanie to zjawisko jest wykorzystywane w systemach wczesnego ostrzegania przed trzsieniami; na filmie o tamtej katastrofie pokazywanym w naszych kablwkach przez jeden z popularnych kanaw "dokumentalnych" amerykaski "ekspert" wypowiada si z przykr do ogldania i opisywania min ostatniego drania: "po trzsieniu ziemi w Kobe Japoczycy zrozumieli, e ich kosztowny system wczesnego ostrzegania si nie sprawdzi"). Wedug wiedzy Phila Schneidera AIDS zostao wynalezione w roku 1972 w laboratorium w Chicago. Dziki niezwykym kolegom taty z pracy ju jako nastolatek przypadkiem zosta posiadaczem fragmentu materiau pochodzcego z katastrofy pod Roswell - pod koniec ycia wozi ju to wszystko ze sob w walizce, eby nie zgino z domu, ale po jego mierci i tak wyparowao z mieszkania, podobnie jak kolekcja zdj; nic wicej nie zgino. Wedug jego szacunkw budet tajnych wojskowych projektw w USA wynosi wtedy ok. 1.3 - 1.5 biliona dolarw na kade dwa lata, a du jego cz finansoway wpywy z handlu narkotykami (takich operacji nie mona finansowa z jawnego budetu aprobowanego przez Kongres, bo wtedy nie daoby si utrzymywa tych przedsiwzi w tajemnicy). Pokazywa fragment jakiej maszyny, wykopany na Ziemi i datowany na 220 milionw lat - komentujc to sowami: "moe jednak Daniken mia racj...". Eksplozje bomb jdrowych i termojdrowych na atolu Bikini odbyy si wedug jego wiedzy w zwizku z odkryciem tam najwikszej na wiecie podwodnej bazy Szarych - na zdjciach zarejestrowano nawet uciekajcy spodek; oficjalnie twierdzi si, e ten atol wybrano ze wzgldu na odosobnienie, ale inne wyspy w tamtej okolicy byy jeszcze bardziej oddalone i niezamieszkane, podczas gdy akurat stamtd trzeba byo wysiedli tubylcz spoeczno. Jego przyjacielem by Al Bielek, naukowiec z tzw. "eksperymentu Filadelfia" i "Project Montauk" (waciwie Alfred Biaek, w. Edward Cameron - to on zapowiada go w ostatniej zarejestrowanej prelekcji) - ktry jedzi pod terytorium USA podziemnymi pocigami czcymi wszystkie podziemne bazy, osigajcymi prdko niemal 2 Machw. Inny znajomy mwi mu, e dostali w firmie zamwienie od rzdu Stanw Zjednoczonych na 100 000 wagonw do podziemnych pocigw, po 30 par kajdanek w kadym, napis na wagonach: "Transport winiw ONZ". Phil Schneider zwraca uwag na przygotowywanie przez amerykaskie wadze pod ziemi sporej liczby miejsc dla internowanych, a take na charakterystyk zniszcze budynku Rzdu Federalnego

w Oklahoma City po zamachu w 1995 r. - wedug niego tylko armia USA posiada takie materiay wybuchowe, ktre powoduj wyparowanie kolumn wspornych i cian nonych, co wicej znajduj si one tylko w jednej bazie wojskowej - a na tym wanie si zna, by jednym z czoowych ekspertw na wiecie w dziedzinie materiaw wybuchowych, za co otrzymywa bajeczne wynagrodzenie i do samego koca propozycje powrotu do pracy. To samo mia do powiedzenia o zamachu na WTC w 1993 r. i zniszczeniach kolumn na podziemnym parkingu. Niejawna technologia wojskowa wedug jego informacji wyprzedza publiczny stan wiedzy o 1200 lat i co roku oddala si o kolejne czterdzieci kilka - co umoliwi transfer technologii od obcych, trwajcy od poowy XX wieku; cho ju w latach 30-tych ukrywano pewne wynalazki, m.in. Tesli (ktry zreszt mia w zwyczaju owiadcza na zwoywanych specjalnie w tym celu konferencjach prasowych, e pomysy czerpie z ...telepatycznego kontaktu z kosmitami). Wedug rde Phila Schneidera Szarzy dodaj sobie do jedzenia substancje z okrelonych enzymw pozyskiwanych z ludzkiej krwi - w ostatecznoci moe by krew zwierzca; kombinuj te co z jakimi "niwami dusz" (ang. 'harvesting souls' - nad tym jednak si nie rozwodzi). Otwarcie mwi na swoich prelekcjach, e umiera na raka - moe dlatego nie wzdraga si przed ujawnianiem rnorakich faktw - cho wszystkiego te chyba nie mwi, nietrudno odnie takie wraenie. Dwa miesice po ostatnim sfilmowanym wykadzie porusza si ju tylko na wzku inwalidzkim - ale nawet kelnerce z baru w pobliu miejsca zamieszkania mwi, eby nigdy nie wierzya, jeli kiedy usyszy, e popeni samobjstwo. Rzekomo odebra sobie ycie ok. 11 stycznia 1996 r., wic sobie link wok szyi i cignc od tyu - problem w tym, e gdyby rzeczywicie tak byo, to na dugo przed wyzioniciem ducha najpierw by zemdla, a wwczas przesta cign i oddech powrciby samoczynnie; poza tym wedug jego przyjaci troch jednak brakowao mu palcw u doni na takie kombinacje, eby sobie co wiza z tyu karku. Na swoich odczytach zawsze wspomina, e kilkunastu jego przyjaci zamordowano, w omiu przypadkach pozorujc samobjstwa - z czego tylko w jednym wypadku udao si skoni wadze do zmiany wersji. Podobno w ostatnich dniach przed mierci widywano przy nim jak wysok blondynk. Nie ukrywa, e amie zobowizanie do zachowania poufnych informacji w tajemnicy, w zwizku z czym ryzykuje swoim yciem. Gdy w samoobronie zastrzeli agenta FBI, ktry go wczeniej postrzeli (pokazywa opatrunek na ranie na jednym z wykadw, ktry odby si 16 dni po tym incydencie), uda si w tej sprawie do biura FBI, gdzie usysza: "c, panie Schneider, takie rzeczy si zdarzaj". Po powrocie z Japonii wysannicy dawnych pracodawcw zgosili si do niego z propozycj, e cho wyrzdzi szkody nie do oszacowania, jeeli tylko wrci do pracy - o wszystkim jako si zapomni; ale on by zdecydowany ju nigdy wicej dla nich nie pracowa i wola kontynuowa ycie kaczki na strzelnicy, w ktrym np. zdarzao mu si naliczy ponad 40 dziur po kulach w swoim samochodzie, po tym jak inny wz usiowa go zepchn z drogi, gdy jecha do innego miasta wygosi prelekcj. Niewtpliwie by troch takim amerykaskim izolacjonist-prawicowcem, zyma si np. okrutnie, jeszcze bardziej ni na tych Szarych, e Clinton podpisa przekazanie ONZ 162 samolotw "niewidzialnych dla radaru" wyprodukowanych za pienidze amerykaskich podatnikw. Ledwo rok jedzi z tymi wykadami, jak go pochowali - na prelekcjach artowa, e skoro np. baza "Groom Lake" oficjalnie nie istnieje, to chyba niczym nie ryzykuje, mwic o niej... Dla wielu ludzi w Stanach i nie tylko jest bohaterem, nagrania jego wykadw s dzi znane na caym wiecie. Czsto mona spotka si z opini, e na przykadzie historii Phila Schneidera - ktra tak naprawd nabraa rozpdu dopiero po jego mierci, gdy wszystko jakby zamkno si w logiczn cao krgi, ktrym zaley na utrzymywaniu tego typu spraw w tajemnicy, przekonay si dotkliwie, e umiercajc kogo, robi mu si tylko fenomenaln reklam, ktra powiksza jego fam rok za rokiem, tak e mona ju tylko sta i patrze z boku, jak kolejne miliony ludzi zaczynaj kojarzy, kto to by. Obecnie publicznie znane osoby zajmujce si tego kalibru tajemnicami przechodz na tamten wiat w tempie zaledwie jednej na kilka lat - moe to te jakby symptom rzekomo zbliajcego si ujawnienia spoeczestwom, e Ziemia nie jest jedyn zamieszkan planet i wadze wiedz o tym ju na 100% - kto wie, by moe z myl o przyszoci teraz ju mao kto pali

si do podpisywania wyrokw mierci "w imi bezpieczestwa pastwa"; zreszt to i tak nie byo efektywne i pono ju kilka dekad temu w krgach rzdowych stwierdzono, e w praktyce najlepiej funkcjonuje zasona miesznoci. Poniej konkretnie co i kiedy mwi Phil Schneider (tematyczne przemieszanie informacji wynika z ich chronologicznego uporzdkowania, tzn. zachowania kolejnoci pojawiania si w materiale wideo): Prelekcja z 8 maja 1995 r. wygoszona w Post Falls w stanie Idaho: wideo (j. ang.) tutaj

* tajne podziemne bazy na terenie Stanw Zjednoczonych s budowane od lat 40-tych, a niektre powstaway nawet wczeniej * w bazie Groom Lake swego czasu przebywao 117 ywych obcych * niektre metale pochodzce z wymiany technologii z obcymi lub z wrakw ufo, jak rwnie stopy tych metali, mona wytwarza tylko w przestrzeni kosmicznej w warunkach prni - odbywa si to na pokadach wahadowcw, ktre wykonuj jeden niejawny lot w tygodniu * amerykaski system strategicznej obrony antybalistycznej SDI tak naprawd od pocztku ukierunkowany by na zagroenie z kosmosu, zimna wojna stanowia jedynie przykrywk i w gruncie rzeczy bya mistyfikacj uyteczn pod ktem uzasadniania intensywnych zbroje wobec spoeczestw i wszelakich osb niewtajemniczonych w prawdziw sytuacj Ziemian * jeeli chodzi o wydarzenia w okolicach Dulce w roku 1979, to Phil zorientowa si, e co jest nie tak, kiedy w obozie geologw zobaczy namiot "Czarnych beretw" (ang. 'Black Berets'), inaczej zwanych "Delta Force" lub "M.J.T.F." ('Multinational Joint Tactical Forces' - Wielonarodowe Poczone Siy Taktyczne) * niewidzialnych dla radaru samolotw klasy 'stealth' wybudowano 172 egzemplarze, z czego 10 si rozbio * in. Schneider uczestniczy w pracach przy budowie 14 tajnych podziemnych baz dla USA/NATO/ONZ, m.in. na Malcie, w zachodnich Niemczech i w Hiszpanii * w Stanach Zjednoczonych wyprodukowano 64 tysice tzw. "czarnych helikopterw", ktre nie posiadaj adnego oznakowania i zazwyczaj widywane s w dziwnych sytuacjach, np. pojawienia si na niebie ufo * dzie i noc co godzin wyprodukowany zostaje jeden czarny helikopter, cho prawdopodobnie siy powietrzne wszystkich krajw wiata razem wzite nie potrzebuj takiej liczby helikopterw * trzsienia ziemi w San Francisco w roku 1989 nie poprzedzaa fala pulsowa * taka uwaga oglna, weryfikowalna w dowolnym momencie ktregokolwiek z materiaw wideo Phil Schneider mwi o tym wszystkim raczej ze smutkiem i zmczeniem, nie na zasadzie "staram si, ebycie mi uwierzyli, bo bardzo mi na tym zaley, eby kto mi uwierzy", tylko raczej tak jakby wiedzia swoje i mao go to obchodzio, czy kto jest gotw da temu wiar, czy nie, relacjonowa to wszystko na spokojnie, rzeczowo, bez adnej ekscytacji przy omawianiu rnych mogcych szokowa wtkw - chyba nikt ani przed nim, ani po nim, nie mwi o ufo i obcych tak jako normalnie i zwyczajnie-wiarygodnie, jak on, jak gdyby to bya normalna sprawa, o ktrej od dekad wiedz dziesitki tysicy ludzi z najrniejszych krajw, wic nie ma si czym podnieca i

tylko niezorientowanym cywilom co moe wydawa si dziwne albo niesamowite, tak jak kademu na pocztku; a jednak po kilkunastu latach od mierci Phila Schneidera wci mao kto o nim sysza, to np. jest pierwsza polskojzyczna powicona mu strona internetowa, czy raczej podstrona - widocznie tak wielka jest skuteczno polityki zaprzeczania i omieszania, by moe jeeli chodzi o ten kluczowy-kardynalny temat ufo, wszyscy jestemy najbardziej zaprogramowani, eby si tym nie zajmowa, "bo to dziwaczne i mieszne, a jednoczenie jako niewyraalnie niepokojce, wic co by tu mona zyska na zajmowaniu si tym..?" * AIDS zostao wynalezione w laboratorium w Chicago w roku 1972 * obcy sami w sobie stanowi ultrazabjcz bro biologiczn, gdy pasoytujce w ich skrze bakterie s dla nas miertelnie grone - nasz ukad immunologiczny nie zna ich i nie potrafi si przed nimi broni, cho zreszt to samo dziaa w drug stron - nasze zarazki szybko by ich wykoczyy * przy uyciu zakupionej w latach 80-tych od USA broni biologicznej uzyskanej z pasoytujcych na ciaach obcych bakterii, Saddam Husajn wymordowa 3,5 miliona Kurdw * w przecigu 22 lat 11 najlepszych przyjaci Phila Schneidera zostao zamordowanych, przy czym w omiu przypadkach zgony te upozorowano na samobjstwa * Phil mwi otwarcie, e umiera na raka na skutek napromieniowania organizmu podczas wydarze Dulce'79 i e ma nadziej, i by moe Bg pozwoli mu y dalej w zamian za wysiek/uczynek jedenia po kraju z prelekcjami i otwierania ludziom oczu na to, co naprawd dzieje si w USA dosownie pod powierzchni - jednoczenie pozostajc na antypodach tematw omawianych w koncesjonowanych mediach; wyjania te, e czyni to naraajc wasne ycie (pomimo czstotliwoci zamachw na nie przekraczajcej 1 na miesic) gdy kocha swj kraj bardziej, ni swoje ycie * jego przyjacielem by Ronald L. Rummel, ktry rzekomo strzeli sobie w usta wkrtce po tym, jak zacz publicznie mwi o niezidentyfikowanych obiektach latajcych, bdc jeszcze zatrudnionym w siach powietrznych (co podobno stanowi szczeglnie niebezpieczne poczenie, nietolerowane przez wadze - osobom dopiero na emeryturze przerywajcym milczenie raczej tylko pldruje si szafki, wysadza w powietrze skrzynki pocztowe itp.) - na spucie znaleziono czyj odcisk palca, a w samochodzie obok jego ciaa wosy osoby, ktrej tosamoci nigdy nie ustalono - i takie to byo samobjstwo * zdobycie unikalnych zdj zapisanych w testamencie przez ojca kosztowao Phila 78 tys. dolarw - kolekcja ta liczya 7 tysicy fotografii * promie, ktrym Szary trafi go pod Dulce, mia kolor jasnozielony * na pocztku roku 1953 znany magazyn "Life" opublikowa na pierwszej stronie okadki zdjcie grzyba atomowego po niedawnej eksplozji nuklearnej na atolu Bikini - i to wanie na tym zdjciu byo wida dziur w grzybie atomowym, a przez ni nieznane gwiazdy - wedug informacji Phila Schneidera (jak rwnie Ala Bieleka) ku zaskoczeniu wszystkich powstaa tam wtedy dziura w czasie, tak jakby "przestrze zacza wywietla co z zupenie innej beczki"; w wyniku tamtego posunicia (lapsusu?) magazyn "Life" by wwczas bliski utraty koncesji * podziemne bazy na terenie USA mog pomieci 106 mln ludzi i zapasy ywnoci dla nich na 2 lata; wagony wizienne do podziemnych pocigw wykonuje a 11 rnych firm-kontraktorw, poniewa skala przedsiwzicia obliczona jest na transport 15 mln ludzi

* "twarz na Marsie" to prawda; orbitujcy wok Marsa teleskop wykona dokadn map caej planety; tajne ziemskie bazy na Marsie to te fakt - szkoda, e wicej o tym nie opowiedzia (inne rdo na ten temat to "Henry Deacon", ktry przez wiele lat nie ujawnia swojej tosamoci) * posiadajcy prezencj normalnego czowieka kosmita pracujcy od 50 lat dla Pentagonu (nie wiadomo, czy dobrowolnie) znany pod nazwiskiem Val Valiant Thor, ktry prawie w ogle si nie starzeje i biegle wada stu kilkudziesicioma ziemskimi jzykami - Phil Schneider pozna go osobicie i wedle jego opisu "jest on bardzo niezwyk osob" - cho w krgach ufologicznych od wielu dekad charakteryzowany by jako przybysz-pose z Wenus, apelujcy o nuklearne rozbrojenie w zwizku z nieprzewidywalnymi dla nas konsekwencjami globalnej wojny jdrowej, to jego wewntrzna budowa wskazywaaby raczej, e jest on Plejadianinem; jego krew bardziej od ludzkiej przypomina krew pajka czy w ogle owadw, a organizm posiada odmienn od naszej struktur chromosomw * Plejadianie tocz wojn z Szarymi i z tego powodu przed kilkoma laty (tj. na pocztku lat 90tych) opucili Ziemi, atakowani w wodzie, pod powierzchni, na powierzchni i w powietrzu * Marynarka Wojenna Stanw Zjednoczonych przeznacza 1/16 swojego rocznego budetu na prace nad psychologicznymi technikami programowania ludzkich umysw, ktre prowadzone s w ramach struktur RAND Corp. * podczas tej prelekcji Phil przeprosi obecne panie i na moment podcign swj T-shirt, pokazujc przebiegajc pionowo wzdu caego korpusu grub blizn po "otwarciu promieniem", ktrym w 1979 r. obcy postrzeli go podczas bliskiego spotkania VI stopnia w podziemnych okolicach miejscowoci Dulce Prelekcja wygoszona 14 sierpnia 1995 r. w Denver: wideo (j. ang.) tutaj ojciec Phila Schneidera zmar w roku 1993 i to wyjazd na jego pogrzeb sta si sposobnoci do porzucenia pracy dla rzdu (gdy najpierw chcia normalnie odej, powiedziano mu eby najpierw dokoczy prac, nie pozwalajc opuci terenu) * podziemne bazy znajduj si przecitnie na gbokoci 5 tys. stp i s umiejscowione w strategicznych lokacjach; ich oryginalnym przeznaczeniem byo zapewnienie schronienia dla prezydenta i rzdu w czasie wojny, ale obecnie wiele z nich jest wykorzystywanych do zapewniania schronienia obcym - przed oczyma osb niepowoanych, kontakt z ktrymi mgby spowodowa wybuch paniki lub wzrost orientacji opinii publicznej co do knowa obcych (ang. 'alien agenda') * od roku 1946 Ziemi odwiedza masowo 11 ras przybyszy z innych planet; Marynarka Wojenna USA od marca 1940 r. posiadaa rozeznanie w temacie "plagi ufo" w okolicach atolu Bikini - znajdujcego si wwczas pod kontrol Japoczykw, ktrych problemy z "latajcymi kulami wiata" rozpoczy si na dugo przed wojn; w Kraju Kwitncej Wini obiekty te nazywano take "boskimi skrzydami" i do czsto przypisywano im bosk proweniencj, cho rwnoczenie budziy one powane zaniepokojenie wojskowych dowdcw; amerykaska armia od roku 1933 wie o zagroeniu ze strony obcej rasy usiujcej przej kontrol nad Ziemi; pod koniec II wojny wiatowej japoska marynarka miaa w rejestrach odnotowane 2 miliony obserwacji ufo - u nich to bya prawdziwa

epidemia; uciekajce z ogromnymi prdkociami NOL-e widoczne s nawet na zdjciu z wybuchu bomby atomowej w Hiroszimie * w samolotach F117A zastosowano trjwymiarowy radar i po raz pierwszy specjalny hem, ktry pozwala pilotowi zmienia bro za pomoc myli i uniemoliwia uruchomienie samolotu przez osoby niepowoane * obcy przebywaj na Ziemi od co najmniej p miliona lat, o czym wiadcz np. skamieliny noszce lady po laserze * kolejne traktaty Stanw Zjednoczonych z pozaziemskimi rasami byy podpisywane w latach 1944, 1954, 1962 i 1979 * w trakcie "bitwy z obcymi" w podziemnych okolicach miejscowoci Dulce w roku 1979 zgino 22 komandosw z krajw takich jak m.in. Izrael, Niemcy, Norwegia i RPA; w jaskini na terenie Szarych znajdoway si tam pojemniki z pywajcymi w roztworze czciami cia ludzkich i obcych * niesklasyfikowane w szkolnym ukadzie okresowym pierwiastki pozyskane z wrakw ufo s wykorzystywane w samolotach niewidzialnych dla radaru * w okaleczenia zwierzt (ang. 'cattle mutilations') jest zamieszany rzd, a nie Chupacabra, trwa to od roku 1967 lub wczeniej i ma zwizek z koniecznoci pozyskiwania dla obcych ssaczych wydzielin hormonalnych * prawdziwa historia ziemskich si obrony przeciwlotniczej w XX wieku to prawie 800 tys. zestrzelonych ufo - Rosjanie uziemiaj 2 obiekty dziennie w kadej z prowincji (po rosyjskiej reformie administracyjnej trudno dokadnie powiedzie, o co dokadnie Philowi wtedy chodzio, ale wedug niego w Rosji istniao wwczas 9 prowincji), na pkuli poudniowej "ciga si" 6 latajcych talerzy dziennie, w USA jeden, w Europie 1 - oglnie "jest to inwazja na pen skal" * w kadym stanie USA znajduj si co najmniej 2 tajne podziemne bazy. Wykad z wrzenia 1995 r.: wideo (napisy pl) tutaj przede wszystkim trzeba rozumie, e wszelkie dotyczce ufo i obcych informacje s zapalczywie skrywane przed opini publiczn przez wadze, wojsko i tajne suby - tak samo w USA, jak i na caym wiecie * materiay uzyskane od obcych s wykorzystywane w poszyciu kadubw okrtw podwodnych * w USA znajduje si 131 tajnych podziemnych baz, a na caym wiecie jest ich 1477; koszt budowy jednej wynosi 17-19 miliardw dolarw, czas wykonania kiedy waha si od roku do dwch lat, ale obecnie powstaje ich ju kilka rocznie; w USA wszystkie bazy s poczone podziemn sieci kolejow dla pocigw osigajcych prdko 2 Machw podczas lewitacji na wysokoci 0.75 cala nad pojedyncz szyn

* opini publiczn okamuje si bez pardonu, w krgach wadzy uwaa za gupi czy wrcz za debili (ang. 'morons') * Phil Schneider w wieku 14 lat dosta od kolegi swojego taty z pracy fragment materiau znalezionego pod Roswell * samolot F-177A jest ju przestarzay; istniej samoloty zdolne do osigania prdkoci 5 Machw i strzelajce "promieniami naadowanych czsteczek" (ang. 'charged particle beam weapon') * przestarzae s rwnie technologie takie jak radar, laser czy komputerowe rozszerzanie obrazu (ang. 'computer enhanced imaging') - cho s one nadal stosowane w helikopterach przeznaczonych do inwigilacji spoeczestwa; przykad biecej technologii to 5 okrajcych Ziemi satelitw obserwujcych w podczerwieni z rozdzielczoci o wspczynniku 99.999961, zdolnych z odlegoci 150 tys. mil sfotografowa monet na pododze w czyjej kuchni * w skad kompleksu Groom Lake wchodzi 9 podziemnych baz, ich nazwy to m.in. Area 51, S4, S2; pracuje tam 18 tys. ludzi w systemie zmian trwajcych po 12 godzin, wikszo w ciemnociach; objto kadej z tych 9 baz to rednio 4,25 mili szeciennej; uywane przez wojsko maszyny drce pod ziemi tunele nie wybieraj gruntu lecz topi go na miejscu, utwardzajc nim ciany; nowe technologie prezentowane opinii publicznej na powierzchni to przestarzae technologie wojskowe * adna inna osoba posiadajca uprawnienia klauzuli tajnoci "Rhyolite 38" nie wypowiada si publicznie, w ogle niewiele osb ma dostp do tego poziomu informacji * oficjalnie nie istniejcy pierwiastek o liczbie atomowej 140 - ang. "Corbomite" - po poczeniu z innymi obcymi pierwiastkami staje si niezniszczalny nawet dla "particle beam weapon" i wytrzymuje temperatur 10 mln stopni Fahrenheita - zosta przekazany Ziemianom przez odamowcw rasy Szarych jako zemsta w ramach ich wewntrznych rozgrywek * plan obcych odnonie naszej planety jest ukierunkowany na jej cakowite przejcie i redukcj populacji o 5/6 - 7/8 do roku 2029, a wojsko USA wie o tym od 45 lat ( 1995 - 45 = 1950 r. ); traktat zawarty w roku 1954 by porozumieniem z wszystkimi trzema znanymi wwczas rasami obcych * NWO (Nowy Porzdek wiata) to zasadniczo to samo, co knowania obcych; globalny rzd to te to samo, jeden i ten sam projekt * 9 ras obcych odwiedzajcych Ziemi postrzega zamieszkujcych j ludzi i zwierzta jako poywienie, tzn. nie w sensie misa, ale unikalnych skadnikw zawartych w naszych organizmach, m.in. wydzielin gruczow (ang. 'glandular secretions') - obcy dodaj je do swojego poywienia niczym witaminy, cho porwnanie z kokain te byoby na miejscu * budowa i utrzymanie tajnych podziemnych baz pochania 28% produktu krajowego brutto USA, a niektre z nich to ju w zasadzie miasta obcych; w cich wojn z obcymi zaangaowane s take Chiny; globalistami kieruj obcy; szacunki dotyczce liczby ludzi zabitych przez obcych mwi o 6-7 milionach * na tym wykadzie Phil pokazuje opatrunek po postrzale - 16 dni po zdarzeniu, w ktrym w

obronie wasnej zastrzeli agenta FBI Ostatni zarejestrowany na wideo wykad z Denver 17 listopada 1995 r.: wideo (napisy pl) tutaj

* prelekcj zapowiada Al Bielek mwic, e to on namwi Phila Schneidera do podzielenia si swoj wiedz z opini publiczn, co realizowane metod jedenia z wykadami po kraju okazao si na tyle efektywne, e od pocztku roku 1995 odbyo si 13 zamachw na ycie prelegenta * 11 z 17 lat przepracowanych dla rzdu USA Phil Schneider spdzi w tajnym podziemnym kompleksie "Groom Lake" w rejonie bazy Si Powietrznych "Nellis" * na pocztku XX wieku, przed ukuciem terminu "latajce spodki", popularne byo okrelenie "statki - podkowy" (ang. 'horse-shoe ships'); od roku 1933 rzd Stanw Zjednoczonych bada "powietrzne fenomeny" we wsppracy z wadzami pastw europejskich, gwnie Francji i Wielkiej Brytanii * Marynarka Wojenna USA wiedziaa o obecnoci obcych ju ok. 1935-36 r. * niektre podziemne bazy znajduj si 2 mile pod powierzchni * popularne fotografie obcego z Roswell po komputerowej analizie ziarnistoci okazuj si by podrbkami - cho istnieje te prawdziwe zdjcie, ale nie w ufologicznym obiegu * w USA co roku znika bez ladu 1 milion dorosych i 100 tys. dzieci - nikt nie wie, dokd te osoby trafiaj * spraw mierci jego przyjaciela Rona Rummela przekwalifikowano na zabjstwo * jego ojciec Oscar Schneider uczestniczy w pracach nad budow USS "Enterprise", pierwszego amerykaskiego lotniskowca o napdzie atomowym, a take przy konstruowaniu prototypowych miniaturowych silnikw nuklearnych * wiele latajcych spodkw to ziemskie pojazdy, ktrych pilotau Amerykanie ucz lotnikw z zaprzyjanionych pastw Europy * poziom uprawnie dostpu do tajnych informacji "Rhyolite 38" posiada w USA tylko kilkuset wojskowych oraz kilka osb cywilnych * pracujc w tajnych projektach Phil Schneider przez lata myla, e oddaje wiatu przysug tymczasem okazao si, e podziemne bazy s przygotowywane na wprowadzenie stanu wojennego na powierzchni; kiedy powiedzia, e odchodzi z pracy, zosta z miejsca aresztowany * w jednej podziemnej bazie moe pracowa od 1800 do 20 tys. ludzi; "czarny budet" pochania ponad 500 mld dol. rocznie, pienidze pochodz m.in. z handlu narkotykami oraz innych szemranych operacji w krajach Trzeciego wiata, takich jak np. Panama; przychody generuje te rafinacja rzadkich mineraw * ukad okresowy pierwiastkw powinien klasyfikowa 140 elementw

* oprcz fragmentu maszyny sprzed 220 mln lat, znaleziono rwnie trybik sprzed 50 mln lat z 360 otworkami wyobionymi w rwnej odlegoci od siebie i tworzcymi krg; istniej take datowane na 20-35 mln lat skamieliny przeksztacone w sposb przypominajcy jedynie prbki z ruin Hiroszimy, np. wykopano przedhistoryczny czosnek znajdujcy si w takim stanie - wiek ok. 20 mln lat * architekci Nowego Porzdku wiata przyjmuj rozkazy od Szarych; podziemne bazy zostan wykorzystane jako wizienia i obozy pracy * w incydencie Dulce'79 zginli rwnie geolodzy, a Phil Schneider "wiedzia, jak si zachowa" dziki odbyciu E.T.-szkolenia; nastpnie przez ponad 400 dni poddawano go specjalistycznej terapii * baza pod nowym lotniskiem Denver to generalnie port kosmiczny; podanie wsprzdnych wszystkich podziemnych baz wizaoby si z wyrokiem wizienia; czce wszystkie bazy podziemne pocigi pokonuj cae Stany od wybrzea do wybrzea w ptorej godziny i s szybsze ni jakiekolwiek odrzutowce; wikszo wojskowej kadry oficerskiej wie o tym wszystkim; objto jednej bazy wynosi rednio 4,25 mil szeciennych, gboko to 5700 stp pod ziemi, koszt 17 - 31 mld; podziemne bazy istniej take m.in. w Kanadzie i na pnocy Meksyku, a ostatnio rekordowych rozmiarw budow pod egid ONZ zlokalizowano w Szwecji - czas wykonania 5 lat, objto 30 mil szeciennych, koszt 2 biliony dolarw * nasz jzyk jest dla obcych zbyt powolny * NWO naciska na rzdy poszczeglnych pastw, eby nie toczyy ju midzy sob adnych wojen * wirus Ebola i inne nowe mordercze szczepy niepokonanych zarazkw sprawiaj wraenie, jak gdyby byy inteligentne i pasuje do nich okrelenie "zaprojektowane" * modyfikowanie pogody przez rzd USA to fakt, tak samo jak wsppraca w tej dziedzinie z Rosjanami od roku 1972 lub moe nawet 1966 - kady huragan czy tornado mona unicestwi, detonujc w jego oku bezzaogowy samolot z odpowiednim adunkiem - ale wadze wol z zaciekawieniem analizowa zniszczenia * godne polecenia lektury to ksika Richarda Saudera "Underground Bases and Tunnels: What is the Government Trying to Hide" oraz "Secret Air Bases the Government Doesn't Want You to Know - Groom Lake", ktrego jeden z wydawcw wyldowa potem w wizieniu Ju po mierci Phila Schneidera w pewnym wywiadzie radiowym Al Bielek szczegowo opowiedzia histori swojej znajomoci z nim, a take wczeniejszej znajomoci ich ojcw niestety nagrania tego typu czsto znikaj z sieci na zasadzie "to konto zostao zamknite". Tekst obszernego wywiadu z by on P. Schneidera, peen niezwykych informacji - tutaj (j.ang.). Pod koniec artykuu mona znale akapit zawierajcy wiadomo od crki Phila Schneidera, ktra miaa wtedy 13 lat - cytat:"Bardzo chciaabym, eby doczeka si sprawiedliwoci ju w tym momencie, ale te wiem, e na razie nie jest to moliwe, chyba tylko w moich snach. (...) Nikt nie powinien musie przechodzi przez to, co ja, tracc ojca. On po prostu mwi prawd i za to go zamordowano". Wszystkie materiay wideo (dwa ostatnie z napisami w jzyku polskim) - poniej

powrt na stron gwn Krytyka, czyli jak nie chc w to wierzy, to co sobie pomyle pomyl sobie jedn z dwch wersji: - Phil pad ofiar hipnozy lub prania mzgu przy uyciu bardziej skomputeryzowanych rodkw, eby naopowiada o tych technologiach i wystraszy globalnych superprzeciwnikw - wprawdzie faktycznie strzela do Szarych i widzia Reptilian, ale to nigdy lub w wikszoci przypadkw nie byli autentyczni kosmici, a tylko bioroboty skonstruowane wanie w celu wywoywania wraenia, e "oni tu s, i s niebezpieczni", podczas gdy to wszystko porednia faza projektu "Niebieski promie" (Blue Beam), czyli upozorowania inwazji obcych przy uyciu m.in. technik holograficznych - rda na ten temat to Steven Greer, Barry King czy Serge Monast; rwnie wedug Brianstalina czy Billy'ego Meiera w doniesieniach o przybyszach z kosmosu wrogich ludziom owszem tkwi ziarno prawdy, ale temat ten jest sztucznie rozdmuchiwany w ramach kolejnej serwowanej tumom machinacji z dystansu lat Optyka - 'to jedno rdo si nie zmienia, wci taka sama jego cena' Go musia by blisko prawdy, skoro jedyne co z niego zostao to te 4 przypadkowo nagrane przez kogo na video lady, wszystko inne wyczyszczono, reszta co mia w biurkach za papiery jest spraw nieznan jedynie ju, znieksztacano ..co tam dalej, niby zwizanego z jego ..crk - produkowano. Zaciemniano 'Uwaaj - nie bya to, mina wraa' ..raczej mia wygld prezydenta, lecz do wyboru i tak dadz ci - frajera i mta.