You are on page 1of 4

wpisz tylko blogmedia24.pl i zosta z nami!

2 X 2012 ========================================================================================== ========================================================================================== Stajemy dzi w Poowy Do kamstwa, obudy, tygodnia najwikratowania bankw za wszelk cen obliczu kryzysu tygodnia Poowy szego i bezkarnoci rzdzcych elit gospodarczego w
co nowego na blogach tygodniowy serwis blogerw

Polsce od ponad 20 lat, o skutkach, ktrego nasi rodacy nie maj nawet bladego pojcia. Moe si okaza, e lampy naftowe, piecyki kozy i konserwy mog podobnie, jak w Grecji czy Portugalii, podbi rwnie polski rynek. Im duej bdzie przy wadzy obecna ekipa, tym dramatyczniejsze w sferze finansw publicznych i gospodarki, bd skutki zbliajcego si kryzysu - Janusz Szewczak. US podaje dane, z ktrych wikszo demonstruje spowolnienie dynamiki polskiej gospodarki. Spado zatrudnienie w przemyle i rolnictwie, wolniej te wzrasta liczba zatrudnionych w usugach - wynika z raportu NBP, ponad poowa osb wchodzcych na rynek pracy trafia do grupy bezrobotnych. Dane GUS potwierdzaj: polska gospodarka gwatownie hamuje. Niektrzy twierdz, e bdzie to tylko chwilowe spowolnienie, ale wida wyranie po wskanikach bezrobocia, po spadku zamwie w przemyle, jak i sabncej konsumpcji, e wchodzimy w prawdziwe oko cyklonu kryzysu gospodarczego. Co najgorsze wida wyranie, e wadza nie ma pomysu na to, co z tym dalej robi. Dzi ponad 60 proc. Polakw yje poniej minimum socjalnego. To s oficjalne statystyki. Dodajmy teraz do tego 3,5 miliona, ktrzy zatrudnieni s na umowach mieciowych i dostaniemy dramatyczny obraz na rynku pracy. Mwienie o koniecznoci uelastycznienia zatrudnienia jest aberracj umysow. Przy takiej elastycznoci, jak my mamy, ciko sobie wyobrazi jeszcze jej zwikszenie. W Polsce koszty utrzymania i ycia s tak wysokie jak na Zachodzie, nawet ceny samej ywnoci doszlusoway do cen w Europie Zachodniej. Koszty utrzymania mieszkania w duych miastach w Polsce s wysze ni w niektrych metropoliach strefy euro. Podobnie jest z usugami. Tymczasem pace mamy trzy, cztery razy nisze. Zmiany w prawie przegosowane przez POPSL w zamwieniach publicznych zlikwiduj polskie spki budujce drogi. Do wielu planowanych kontraktw drogowych moe w najbliszych latach w ogle nie doj. Nowelizacja zostaa przegosowana, mimo ze kontrowersyjne poprawki zostay w lipcu wykrelone przez podkomisj gospodarki, a Biuro Legislacyjne Sejmu zgosio wtpliwoci, czy zmiany s zgodne z konstytucj. Polskie firmy wykonawcze wpady w puapk zastawion przez inwestorw. Obecnie zamawiajcy mog sobie pozwoli na dyktowanie drakoskich warunkw handlowych oraz ocen ofert niemal wycznie na podstawie oferowanej ceny. Znaczca wikszo firm uczestniczcych w budowie autostrad pogorszya swoj kondycj finansow lub zbankrutowaa. Waciwie nie ma ju dzi na rynku polskiej firmy wykonawczej, w kontekcie kapitau wacicielskiego, majcej odpowiedni pozycjfinansow, aby zosta zaakceptowan jako partner konsorcjalny ktrego z midzynarodowych koncernw energetycznych w duym projekcie budowy bloku energetycznego. Dwie spki z brany deweloperskiej notowane na GPW i NewConnect zoyy wnioski o upado. To zaledwie pocztek fali upadoci. Przyczyni si do niej m.in. ustawa de-

115
i komentatorw

ie min tydzie i wtpliwoci rzdzcych (PO i PSL) co do zamiany cia ofiar katastrofy pod Smoleskiem zamieniy si w pewno. Prok. Seremet znalaz winnych: rodziny ofiar. Tusk po raz kolejny wzi na swoje barki odpowiedzialno cakowit, nie tylko polityczn. Doda mimochodem, e winny katastrofy jest p. Kaczyski. Tusk apelujc o przyzwoito zachowa si podle. Dialektyka. Nie min tydzie i gupi art - jak dementowa Gra - okaza si niemieszny, gdy prokuratura wojskowa wszcza ledztwo w sprawie inwigilacji posw PIS. Ciekawe jak Gra oceni to teraz? Gowin usun sdziego na telefon ze stanowiska szefa sdu. Mao. Powinien przesta by sdzi, to takie oczywiste. Niestety w tej sprawie musi si wypowiedzie samo rodowisko, ono jak wiemy jest sprawiedliwe tak bardziej po obywatelsku. Dostanie upomnienie z nadziej na awans... Tusk wielokrotnie zapewnia, e robi wszystko by wrak tupolewa wrci z Rosji do Polski. Na dania ujawnienia podjtych dziaa w tej sprawie nie odpowiada w ogle. Sd jednak nakaza Tuskowi odpowiedzie. Zapewne Tusk teraz odpowie walcie si, a dopiero po kilku latach okae si, e ujawni musia. I nie ujawni. Moe tak, dopki rzdzi... Policja dziaa szybko. Nad ranem zwina na doek dziewczyn Starucha (autora Donek matole...) co to ju od duszego czasu siedzi profilaktycznie. Pretekstem do przymknicia byo to, e na meczu pikarskim siedziaa nie na swoim krzeseku. Kady powd jest dobry, ale ten jest po prostu znakomity. Na wszelki wypadek spisalimy w domu umow (notarialnie), e kade z nas moe siedzie na kadym krzele, wliczajc w to psa i kota. Nigdy nie nie wiadomo... Zakoczenie tygodnia byo imponujce: Marsz Obud si Polsko. Tu przed zaobserwowaem ciekawostk: wzdu Jana Pawa II stao mnstwo zaparkowanych autobusw, a wzdu Wisy mnstwo radiowozw w tym dwa z LRADami. Wicej ludzi ni widziaem przed rokiem, tak pod 200 tys. Dobre przemwienia Kaczyskiego i Dudy, mocne i wiecowe. Marsz moe jeszcze kraju nie obudzi (chocia Kaczyski powiedzia, e Polska wanie si przebudzia), ale to marsz w dobrym kierunku. e tak powiem: Lawina bieg od tego zmienia po jakich toczy si kamieniach... tu.rybak, 29/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60196

weloperska, ktra moe odci cz spek, szczeglnie maych i rednich, od finansowania bankowego. Bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w ktrym polska gospodarka drugie dno zaliczy w pierwszym kwartale 2013 roku. Najwiksi pesymici nie zakadaj spadku dynamiki poniej 1 proc. W caym 2013 r. nasza gospodarka moe wzrosn o okoo 1,5 proc. Prognoza dla strefy euro: Z raportw wynika, e nie ma szans, by w najbliszych dziesiciu latach wzrost gospodarczy wrci do stanu sprzed kryzysu. Najpierw rzdy musz upora si z cigle jeszcze rosncymi dugami. Eksperci prognozuj, e czny PKB krajw unii walutowej w tym roku skurczy si o 0,5 proc., a w 2013 r. wzronie zaledwie o 0,1 proc. Bezrobocie w Eurolandzie nadal bdzie rosn, a poziom inwestycji sektora prywatnego pozostanie poniej tego, ktry obserwowalimy przed kryzysem. Czy bankierzy ukradli nam demokracj? Zwykli ludzie na ulicach Madrytu, Lizbony, Aten i Warszawy coraz bardziej natarczywie domagaj si odpowiedzi na pytanie jak y Panie Premierze? Dlaczego drakoskie oszczdnoci maj dotyczy zwykych ludzi, dlaczego bilionami euro ratuje si banki, spekulantw i elity finansowe, a obdziera si ze skry emerytw, drobnych przedsibiorcw i zwykych klientw. Coraz silniejsze protesty 2

przeciwko obecnej koncepcji walki z kryzysem w Europie przez kolejne cicia i oszczdnoci s te coraz gwatowniejsze. Pomys wysunity przez Komisj Europejsk zakada przejcie przez EBC nadzoru nad bankami krajw UE oraz ewentualnie pastw spoza strefy euro, ale bez ich wpywu na podejmowane decyzje. To jest rozwizanie kolonialne, ktre na obecnym stadium jest nie do zaakceptowania dla Polski ze wzgldu na ryzyko transferw kapitaw do central zagranicznych bankw. Ale w razie modyfikacji ma te aspekt pozytywny: zapobiegoby przejciu przez lobby polityczne bankw spdzielczych, jak to si stao w Hiszpanii mwi wieboda. Odrbny parlament dla krajw strefy euro. Ten pomys Hermana van Rompuya oznaczaby pocztek instytucjonalizacji odrbnych struktur Eurolandu. W takim przypadku Polska powinna postara si o status kraju stowarzyszonego ze stref euro, by mc ledzi debaty w tym gremium, cho bez prawa gosu. W przewidywalnej przyszoci przystpienie naszego kraju do Eurolandu nie wchodzi w gr. Rostowski w cigu piciu lat podwoi zaduenie Polski, do tego doprowadzi do jego niekorzystnej struktury, bo wikszo dugu jest w rkach obcego kapitau. Pula kredytw, jakie Polska zacignie w midzynarodowych instytucjach finansowych w 2013 r., jest o dwie trzecie wysza ni w tym roku. Potrzeby finansowania zagranicznego w przyszym roku wynosz 6,5 mld euro. Pierwsz transz kredytuz Europejskiego Banku Inwestycyjnego resort zacignie ju w styczniu, ok. 400 mln euro. W EBI zamierzamy poyczy w przyszym roku ok. 1,4 mld euro, w B 0,8 mld euro mwi Piotr Marczak z MF. Zaduenie zagraniczne Polski ogem wzroso w II kwartale 2012 roku do 263 mld 832 mln euro z 261 mld 16 mln euro w I kwartale 2012 roku - poda w pitek NBP. Zaduenie sektora bankowego spado do 48 mld 824 mln euro z 49 mld 979 mln euro. Natomiast zaduenie rzdu i samorzdu wzroso do 102 mld 69 mln euro z 97 mld 564 mln euro. Deficyt w obrotach biecych w drugim kwartale tego roku wynis 2,164 mld euro. Eksport towarw w drugim kwartale br. oszacowano na 35,731 mld euro, natomiast import na 37,372 mld euro. Rzd Tuska i Pawlaka przyj budet na 2013 r. Oszczdnoci dotkn kilkunastu milionw osb, zapacimy wysze podatki.W przyszym roku nie wzrosn pensje urzdnikw i nauczycieli, wiadczenia niemal 10 mln emerytw i rencistw mog wzrosn o mniej ni 4 proc., wicej oddamy fiskusowi, nie bdzie przybywa etatw, pace z trudem goni bd ceny. Bezrobocie moe sign w tym roku 14 proc., a w przyszym 15 proc. szacuje Stanisaw Gomuka, gwny ekonomista BCC. W 2013 r. ludzie bd walczy o utrzymanie pracy, a nie o podwyki. Wzrosn podatki. Przecitnie Polak odda pastwu prawie 7 tys. z, wobec 6,6 tys. z w 2012 r. i 6,4 tys. z w 2011 r. Rzd przewiduje, e cignie z obywateli a 20,2 mld z (ok. 520 z na osob) w postaci rnych kar, grzywien i mandatw, w tym z fotoradarw. Plan na 2012 r. to ok. 16,2 mld z.Maryla, 29/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60195

Polska moe y tu, gdzie Nie rozeszlimy si jest, ale musi mie ku temu po Marszu, idziemy dalej! moc. Musi patrze i ku prze-

szoci, aby lepiej osdza rzeczywisto, i mie ambicj trwania w przyszo. Nard jest jak mocne drzewo, ktre podcinane w swych korzeniach, wypuszcza nowe. Moe to drzewo przej przez burz, mog one urwa mu koron chway, ale ono nadal trzyma si mocno ziemi i budzi nadziej, e si odrodzi - Kard. Stefan Wyszyski prymas Polski w 1979 r. arsz Obud si Polsko zgromadzi w Kard. Stefan Wyszyski prymas Polski w Warszawie rodowiska prawicowe z ca- 1979 r. - Bdcie odpowiedzialni za ad spoej Polski. Media oceniaj jego polityczny wy- eczny i moralny, ad myli i uczu, odpowiedwik, rozgrywajc Jarosawa Kaczyskie- dzialni za przyjte na siebie obowizki, za miejgo z Zbigniewem Ziobro, podkrelaj wsparcie sce, jakie zajmujecie w ojczynie, w narodzie, dla PiS przez szefa NSZZ Solidarno. w pastwie, w yciu zawodowym. T drog idzie By to niewtpliwie sukces w demonstracji si do wielkoci. A narodowi potrzeba wielkosiy w iloci rodowisk biorcych udzia w ci. Nie mylcie, e nard moe wypeni swoMarszu, byli ludzie z caej Polski, cae spek- je zadanie tylko z pomoc ludzi bez wyrazu, trum organizacji katolickich i prawicowych. ktrzy yj byle jak, aby przey, aby jako Gwnym szyldem Marszu by poza Rodzin si odku, aby wykrci si tanim kosztem; TV TRWAM, PiS i NSZZ Solidarno i to oni dzisiaj na uczelni profesorowi, a jutro na urzbyli widoczni poprzez wystapienia liderw. Ale prawdziw si tego Marszu byy mae grupki Polakw, ktrzy organizuj si w caej Polsce z niezmiern determinacj, bez zaplecza finasowego , walczc o kady najmniejszy okruszek Polski na codzie. To wasnie oni s tymi korzeniami , ktre trzymaj si mocno ziemi i budz nadziej, e si Nard odrodzi. Wikszo z nas obserwowaa Marsz w dzie czy stanowisku podjtym obowizkom. internecie, bo media byy bardzo oszczdne w atwizna yciowa jest najwikszym wrogiem bezporednim przekazie morza biao-czerwo- wspczesnej Polski. Nie tylko niekompetennych flag nad dziesitkami tysicy zgromadzo- cje, ale i nieuczciwo ludzi kompetentnych, nych Polakw, ktrzy nie zmiecili si na Pla- wyksztaconych, znajcych swoje zadania, cu Trzech Krzyy i szli po Mszy w. t biao- nawet dobrze uposaonych, moe doprowadzi czerwon yw wstg przez cay Trakt Kr- do straszliwej katastrofy naszej ojczyzny. lewski, nie mogc si zmieci nawet w czWarto odnotowa sowa Jarosawa Kaczysci na Placu Zamkowym, na ktrym byy ko- skiego: My potrzebujemy odnowy, przede czce Marsz wystapienia Kaczyskiego, Dudy wszystkim odnowy moralnej. My potrzebujei Reszczyskiego. Dzisiaj odczuwamy niedo- my praw, praw katolikw, praw Kocioa, praw syt, tak samo, jak przed Marszem nurtoway dobrych nauczycieli, praw wszystkich ludzi, nas pytania - CO DALEJ? dla ktrych Polska znaczy wiele, znaczy poza Co dalej? Jeeli nie bdzie zewntrznego Tym, ktry nad nami, najwicej, dla polskich silnego tpnicia, albo prby si w koalicji rz- patriotw. Musi si skoczy czas, w ktrych dzcej, tej jesieni nie obudzimy jeszcze caej wielu ludzi patriotyzmu si wstydzio albo obaPolski. Bdzie jeszcze jeden silny DZWONEK wiao, bo uwaao, e patriotyczne deklaracje - 11 listopada 2012 r. Marsz Niepodlegoci w mog ich kosztowa w miejscu pacy karier, Warszawie. To nie bdzie modlitewne spotka- szans na awans, mog nawet kosztowa beznie na Mszy wietej, jak 29 wrzenia. Wadza robocie. Tak by nie moe. szykuje nam kontr a Komorowski mia stwoTak samo, nie moe by tak, a dzisiaj tak rzy protez prawdziwego Marszu Niepodle- jest, e wielu ludzi w swoich miejscach pracy, goci. Cos tam knuj, co - dowiemy si 11 a nawet w krgach towarzyskich, boi si mlistopada. rodowiska lewackie te si szy- wi tak naprawd, co myli. Tak byo kiedy, kuj. Zaprosz znowu Antif z Niemiec? A moe za komunizmu i tak jest dzisiaj. Wiecie o tym. tym razem bojcw z Rosji? W kadym razie Chcemy by wolnymi Polakami. Chcemy by nie zmienia to planw uczestnikw Marszu Nie- dumnymi Polakami. Chcemy, by Polska bya podlegoci. Bdziemy i bdzie nas duo wi- dumnym pastwem, dumnym narodem. cej, ni 11.11.11. p. Prezydent RP Lech Kaczyski mwi Nard si budzi, modzi ludzie czuj za- zawsze: chciabym, eby Polska bya traktogroenie swojego bytu nie tylko materialnego, wana, jak powane pastwo. Kiedy w pewnej ale swojej tosamoci. To modzi byli si na- rozmowie powiedziano mu, e Turcja to powapdow Marszu Niepodlegoci, to Ich zada- ne pastwo. O Polsce tak nie mwi, a Polska nie, Ich testament tosamociowy. ma wystarczajce siy, by o nas tak mwiono,

by nas szanowano, eby si z nami liczono. Mamy tylko elity, ktre potrafi tylko klcze. Prawda bywa niekiedy trudna, ale powtarzam: prawda wyzwala, prawda daje szanse na zmian, prawda daje prawd na odnow, prawda jest kluczem do wszystkiego, co w yciu spoecznym, w yciu zbiorowym, w yciu wsplnoty jest dobrem, co buduje teraniejszo, co buduje pomyln przyszo. I dlatego ten dzisiejszy dzie, dzie, w ktrym pokazalimy si, musi by dniem nie tylko przebudzenia, ale take przeomu. Pamitajcie! Przed nami wielkie zadania. W demokracji, szczeglnie w tej demokracji w niemaej mierze pozornej, bo jak nie ma pluralizmu mediw to nie ma prawdziwej demokracji, eby zwyciy trzeba wielkiego wysiku. Trzeba wielkiego wysiku zwizanego z codziennoci, ale take zwizanego z tymi momentami decyzji, z wyborami. Nie moemy pozwoli si oszuka, bo ju nas oszukiwano. Nie moemy si pozwoli oszuka, musimy si zmobilizowa. Musimy pamita, e w tym czasie, w ktrym yjemy, zaley od nas wiele, e pewne prawa mamy, e moglimy si tutaj zgromadzi, e z tych praw korzystajc moemy zmieni Polsk, moemy doprowadzi do tego, e to zwycistwo, to dzisiejsze zwycistwo, mona powiedzie to zwycistwo etapowe, bdzie zwycistwem ostatecznym, e Polska si zmieni, e bdziemy mieli Polsk now, tak, o ktrej marzyli ci, ktrzy zginli, ktr budowa Prezydent Lech Kaczyski. Polsk rwnych, wolnych obywateli. Polsk sprawiedliwoci i mioci spoecznej. Polsk, w ktrej uczciwi ludzie bd czuli si bezpieczni, wolni, szczliwi. Do zobaczenia na Marszu Niepodlegoci 11 listopada 2012 ro. w Warszawie ! Maryla, 30/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60203

Nie zgadzam i ju!

si,

Nie zgadzam si z relacjami dziennikarzy, opiniami politykw; naszych politykw, ich politykw, z przedstawicielami nauki, z rnymi mdrcami, zwaszcza socjologami, ktrzy wypowiadali si w mediach na temat marszu Obud si Polsko. ie zgadzam si na to, e jedynymi uczestnikami marszu wartymi wymienienia byli zwolennicy PiS-u, Telewizji Trwam, Solidarnoci i Solidarnej Polski. Nie zgadzam si na sytuacj, w ktrej nikt nie zauwaa tych tysicy ludzi z Klubw Gazety Polskiej, Solidarnych 2010, innych partii i organizacji uczestniczcych w marszu. Nie zgadzam si na to, e nikt nie zauway marszw jakie odbyy si w Europie, Kanadzie, USA, ktrych organizatorami byy Kluby Gazety Polskiej, Solidarni 2010, czy inne organizacje, np. Obrocw Krzya w Paryu. Nie zgadzam si na przemilczanie akcji pod gmachem TVP, akcji kierowanej przez Ew Stankiewicz, Tomka Sakiewicza i Krzysztofa Skowroskiego, majcej na celu uwiadomienie dziennikarzom pracujcym w tych redakcjach ich zalenoci od wydawcy. Nie zgadzam si na to, e nikt nie zauway dotychczasowej znakomitej roboty setek tysicy ludzi, ktrzy codziennie pracuj dla dobra Polski. Dla Polski, bo przecie nie dla kariery, dla obecnych czy przyszych profitw.Ci ludzie nie zostali w aden sposb doce+

nieni i wymienieni w jakichkolwiek mediach. Nie zgadzam si, eby tych patriotw, przewanie nie zwizanych z adn parti, identyfikujcych si z podstawowymi wartociami etycznymi i moralnymi, pracujcymi nad zbudowaniem Spoeczestwa Obywatelskiego, nikt nie zauway. Nie zgadzam si z opini, e przyszo Polski zaley od przecignicia na stron PiSu paru zdrajcw z PO, czy ewentualnej koalicji z zaprzacami z PSL- u. Zdrajcw trzeba zdrajcami nazwa i nie wchodzi z nimi w ukady. Wchodzenie w ukady z zaprzacami naley traktowa jak zdrad. Nie zgadzam si, e naley si spieszy z wyborami. Wprawdzie Polska znalaza si na skraju przepaci, jednak naley poczeka. Naszym celem powinno by: WZI WSZYST-

=========================================================== eby zwyciy, trze- potwierdzonym wyrokiem niezawisego sdu. Specjalici konstytucjonalici wykazywali, e ba wielkiego wysiku. waczenie si Solidarnoci do imprezy organi-

Wszelkie media mniej lub wicej sprawozdajce przebieg manifestacji nie przekazyway adnych informacji. ONE TYLKO KOMENTOWAY. p. TVN24. Obraz ukazujcy tum ludzi machajcych choragiewkami by ruchomym elementem scenografii, kolorowym tem, przed ktra zasiaday gadajce gowy ekspertw, politologw, naukowcw, szanowanych obywateli, dostojnych kobiet, zapoznanych autorytetw oraz dostatnio ubranych celebrytw. Wszystkie te osobistoci z wielka powag realizoway program loy szydercw, poddajcej w wtpliwo, szczerze przekazujcej swoje zaniepokojenia, a nawet prognozy ostrzegawcze, sygnalizujcej obawy, wskazujcej negatywne konsekwencje i niskie pobudki uczestnikw i organizatorw, ujawniajcej amanie zasad demokracji i regu nowoczesnej cywilizacji, skwapliwie wyjaniajcej prawd o praworzdnym i sprawiedliwym sposobie procedowania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

zowanej przez PiS z pewnoci nie przyczyni sie do niczego dobrego, a przeciwnie, spowoduje upadek wiarygodnoci tego zwizku zawodowego. Wiemy, e wspczesna doktryna postpolitycznych mediw polega na ich misji informacyjnej. Media nie powinny komentowa, ich jedynym zadaniem jest przekazywanie suchych

KO. Trzeba mie konstytucyjn wikszo w Sejmie i zdecydowa o losie Polski na dugie lata. Z tych decyzji bd nas rozlicza nastpne pokolenia. Nie zgadzam si, e nie mamy szans na wydobycie si z katastrofy gospodarczej w jak nas wpdzi Tusk Donald i jego ferajna. Wolno gospodarcza w bardzo krtkim czasie przyniesie szybki rozwj Polski. Ju Francja w XIX w. udowodnia, e tak si moe sta (po upokarzajcym pokoju frankfurckim, zawartym 10 maja 1871). Przykad Viktora Orbana na Wgrzech daje nadziej na wyjcie z zalenoci politycznej wobec UE. Trzeba mie wikszo umoliwiajc zmienienie Konstytucji RP. Nie zgadzam si, e nie mona rozliczy przestpstw komunistycznych. Przy posiadaniu peni wadzy wreszcie bdzie moliwe rozliczenie, w ramach procedur sdowych, wszystkich, ktrzy dokonali zbrodni na nas, na Polakach. Nie zgadzam si, e siedemdziesiciolatkw nie mona skaza za zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu. Nie zgadzam si, e osiemdziesiciolatkw nie mona skaza za zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu. Nie zgadzam si, e dziewidziesiciolatkw nie mona skaza za zbrodnie przeciwko Narodowi Polskiemu. Nie zgadzam si, e Polska osigna dno. Uwaam, e Jeszcze Polska nie zgina, Kiedy my yjemy. Ryszard Kapuciski, 30/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60211

informacji, bez adnych komentarzy. Widzowie maja sami wyciga wnioski. Wszyscy widzieli. Media zachoway si cakowicie odwrotnie. Nie przekazyway adnych informacji, komentujc zawzicie.michael, 30/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60202

=============================
co
jest niezalen inicjatyw grupy uytkownikw portalu http://blogmedia24.pl. Serwis przygotowali: Maryla, Morsik, Natenczas, tu.rybak.

nowego

na

blogach

No i znowu wina PIS


Wadze (PO i PSL) w sejmowej informacji wyjaniaj spraw skandalu z zamian cia ofiar katastrofy pod Smoleskiem. Prezentowan postaw zaskoczony nie jestem. Tusk rozpocz standardowo: przeprosi i wzi pen odpowiedzialno.

Plany na wygranie wojny siedmioletniej

hc podkreli jeszcze raz, e te pomyki, niedoskonaoci nie obciaj tych ktrzy pracowali w Moskwie i Smolesku. Ponoszc odpowiedzialno polityczn, bior na siebie pen odpowiedzialno za wszystkie dziaania naszych sub; take te, ktre mogy okaza si pomykami. [b.a.; wpolityce.pl; 27 IX 2012 r.] Tusk ju tyle razy powiedzia przepraszam i tyle razy wzi pen odpowiedzialno, e jeszcze jeden raz nie zrobi mu rnicy. Pewnie myli, e to zaatwia spraw... Jak zwykle uderzy w wtek osobisty: Przez te dwa lata byem osob najostrzej atakowan w tej kwestii. Kadego dnia powtarzaem sobie i swoim wsppracownikom: jest cierpienie, kto ma poczucie wikszej straty, musimy to wytrzyma. Musimy uszanowa emocje. Dlatego nikt z nas, ani przez moment, nie prbowa wykorzysta pracy komisji czy innych ustale, aby odpowiedzie polityczn tez na polityczn tez. [r. j.w.] Szlachetny i przyzwoity. I wskaza subtelnie, e winien jest prezydent Kaczyski i PIS: Dlatego nigdy nie usyszelicie pyta, kto zaprasza ludzi na samolot i kto by organizatorem wyprawy. Pyta o to, skd taki popiech jeli chodzi o dziaania w sprawie sprowadzenia zwok. Ja tych pyta nie bd powtarza. [r. j.w.] Oto przyzwoito: ja tych pyta nie bd powtarza... W sukurs Tuskowi przyszed niezaleny prokurator Seremet, ten ktry w sprawie Smoleskiej dzielnie wsppracuje z rosyjskim odpowiednikiem prokuratorem Czajk: Przyczyn nieprawidowej identyfikacji dwch cia ofiar katastrofy byo nietrafne ich rozpoznanie przez czonkw rodzin [ wiadomoci; PR pr III; 27 IX 2012 r.] Znaczy rodziny zawiniy, pewnie pisowskie, bo niepisowskie rodziny nie mogy si oczywicie tak pomyli. Jeszcze jeden fragment z wypowiedzi Tusk jest wart przytoczenia. Nie mg pozostawi bez odpowiedzi apelu Kaczyskiego po spotkaniu ekonomistw o zakoczenie wojny siedmioletniej. Zrobi to z wrodzon sobie subtelnoci: To w rkach prezesa Kaczyskiego jest, aby zakoczy t wojn. Wiem, e kady zachowa swj pogld w tej sprawie, ale odrobina umiaru i przyzwoitoci, takiego ludzkiego podejcia do tej sprawy, zrozumienia, jak wyglday pierwsze godziny w kwietniu 2010r., przydaaby si dzisiaj. Ta sprawa zasuguje na co wicej ni na polityczn hucp [r. j.w.] Czyli winny Kaczyski. To dosy oryginalne zakoczenie przemwienia, z ktrego pochodz cytowane na pocztku fragmenty. Warto przypomnie kilka rzeczy: Tuska z Putinem, Tuska wstrzymujcego Kaczyskiego przed przyjazdem na miejsce katastrofy, Komorowskiego popiesznie

Dawno, dawno temu pierwsz wadz nazywano wadz ustawodawcz, drug - wykonawcz, a trzeci - sdownicz. Z czasem ze wzrostem znaczenia mediw nazwano je wadz czwart. t podzia ten wydaje si anachroniczny. Od dawna wida, i to nie tylko w Polsce czy na Biaorusi, ale rwnie w pastwach o dugiej tradycji tzw. demokracji, e pierwsza i druga wadza s waciwie tosame. Rzdzcy uywaj parlamentw do zatwierdzania swoich planw i nie sdz, eby mona byo znale wspczesne przykady by wadza wykonawcza byo ni w rzeczywistoci. Fikcyjno wadzy ustawodawczej wynika z reguy z konstrukcji systemw partyjnych i z ordynacji. Partie tak steruj ukadaniem list wyborczych, by mie pewno wyborw maszynek do gosowania. Indywidualnoci potrzebne s wycznie przy okazji kampanii wyborczych i ew. pniej do wystpie w mediach. Dzi od parlamentu nikt nie wymaga jakiejkolwiek refleksji czy umiejtnoci, a wycznie posuszestwa. Std jako wybieranych posw przedstawia wiele do yczenia. Oczywicie posowie w rnych klubach tej i poprzednich kadencji mieli pewien margines swobody co skutkowao bd wyduaniem bd niespodziewanymi zmianami w projektach ustaw, ale w zasadzie wycznie w trakcie prac komisji. Pniej zawsze dao si rzecz naprawi. Wymiana ordynacji wyborczej nie jest moliwa bez zgody partii zainteresowanych utrzymaniem status quo. Zreszt wcale nie jest pewne, czy dowolna zmiana spowodowaaby inny podzia mandatw, a jeli tak to czy przypadkiem nie skutkowaaby cakowitym paraliem wadzy. Jedyne co wydaje mi si sensowne, to likwidacja tzw. koalicji rzdzcych. Duo nieszcz spowodowane jest codziennymi targami koalicjantw ukrytymi przed tym kto w rzeczywistoci paci za te targi - czyli spoeczestwem. Wystarczy podnie progi wyborcze odpowiednio wysoko. W ten sposb wyborcy mieliby jasny obraz sytuacji i wybieraliby z wiksz wiadomoci wiedzc na kogo mog liczy (w taki sposb zmierzalibymy do systemu dwupartyjnego). Duo wikszy problem jest z wadz trzeci. Popularnie przez sprawiedliwo rozumiemy nie tylko niezalenych sdziw, ale rwnie prokuratorw, notariuszy, adwokatw, syndykw i rnego rodzaju Trybunay. A waciwie rwnie policj i inne suby podobne. Tu do naprawy trzeba duo wicej - potrzebne jest cakowicie nowe otwarcie. Trudna sprawa. Ale to jest kluczem do zapewnienia poczucia bezpieczestwa spoecznego i do zbudowania zaobejmujcego prezydentur, ustalenia polskorosyjskie ws. sposobu wyjaniania katastrofy i ca reszt... Tusk i przyzwoito? tu.rybak, 27/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60163

=============================

ufania obywateli do wasnego pastwa. Dzi mamy do czynienia z sytuacj, w ktrej rzdzcy przejli wszystkie, z historii znane, cztery wadze. Skd si wzili Tusk i towarzysze? Nie zostali przywiezieni na czogach, a zostali wybrani tu na miejscu. I to jest kluczem do zrozumienia rzeczywistoci. Ot wadze mamy takie jakie sami sobie wybralimy. Nie ma tu nic do rzeczy, e ja ich nie wybieraem. Wikszo wyborcw tak chciaa. Troch ma do rzeczy propaganda. Warto jednak zwrci uwag na fakt, e reklama wtedy jest skuteczna, kiedy albo potrafi odgadn marzenia adresata albo je wrcz wykreowa. A do tego potrzebny jest odbiorca. Saba reklama nie dziaa. Duo ma do rzeczy oglne przekupstwo. Im duej rzdzcy rzdz, tym wicej mog zaoferowa teraniejszym i przyszym wyborcom. Przede wszystkim stanowiska, prac i zlecenia. Taki system sprawowania wadzy jest bardzo kosztowny. Do powiedzie, e w ostatnich latach mielimy do czynienia z gigantyczn pomoc finansow z UE, a wynikw nie wida. To byy piknie zmarnowane pienidze. Ale tylko z teoretycznego punktu widzenia. W rzeczywistoci mielimy i mamy do czynienia nie z wielkimi inwestycjami, a z wielk konsumpcj. Ta konsumpcja, to wanie koszty utrzymania wadzy - czyli opacania wyborcw. Swoich wyborcw. Tego typu przekupstwo bdzie znikao wraz z poprawiajc si sytuacj gospodarcz i eliminacj sitwy poczwszy od najwyszych piter wadzy. Co wicej okae si, e wyzwoli to dodatkowy impuls dla przedsibiorczoci i wyeliminuje ukadowych biznesmenw. Bardzo duo do rzeczy ma zachowanie opozycji. PIS popenia mnstwo niewymuszonych bdw, nie umie lub nie chce wykorzysta pojawiajcych si okazji. Z dwch powodw: pierwszy to kadry, a drugi to nieumiejtno prowadzenia polityki zjednywania sobie wyborcw. eby wygra, trzeba mie wikszo i ewentualnie racj. Nie da si przej wikszoci epitetami o zabarwieniu negatywnym. Nikt nie lubi jak go nazwa ubekiem, idiot czy zodziejem, nawet gdy nim jest w istocie. Nikt nie lubi rewolucji (no moe z wyczeniem zawodowych rewolucjonistw), gdy rewolucja nie gwarantuje bezpieczestwa. W tym bezpieczestwa ukadu. O ile naley walczy z korupcj wrd politykw i rzecz jak najbardziej nagania, o tyle walka ze zwyka korupcj z piter niszych powinna odbywa si bez czapki najwyszych wadz, a rodkami lokalnymi. Nie da si naprawi wszystkiego na raz. Skoro ryba psuje si od gowy, to i od gowy trzeba zacz naprawianie. A na dodatek rozsdny dowdca nie otwiera kilku frontw walki jednoczenie... Walka z ukadami i korupcj na najwyszych pitrach nie naruszy oglnego poczucia bezpieczestwa, a co wicej zostanie przyjta z duym zrozumieniem jako co w rodzaju zadouczynienia za powolne doprowadzanie kraju do ruiny. A kiedy to wszystko si zrobi, to czwarta wadza sama si nareperuje. tu.rybak, 25/09/2012 http://blogmedia24.pl/node/60112