You are on page 1of 234

Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS

Sn Trung
Son ngy 22/ 08/ 2010 Ngy
dy : 23/8/2010
Chng I: n tp v b tc v s t nhin
Tit 1: B-i 1. Tp hp. Phn t ca tp hp
A. Mc tiu:
- Hc sinh c lm quen vi khi nim tp hp bng cch ly cc v d
v tp hp, nhn bit c mt i tng c th thuc hay khng thuc mt
tp hp cho trc.
- Hc sinh bit vit mt tp hp theo din t bng li ca bi ton,
bit s dng cc k hiu

.
- Rn luyn cho hc sinh t duy linh hot khi dng nhng cch khc nhau
vit mt tp hp.
B. Chun b:
- Gv: son bi, Bng ph v cch cho mt tp hp
- Hs: sch, v, dng c hc tp
C. Hot ng dy hc:
I. n nh t chc
lp:
II. Dy hc bi mi:
1. Cc v d.
- Tp hp cc vt
( sch v) trn bn.
- Tp hp cc s t
nhin nh hn 4
- Tp hp tt c hs
trong lp hc.
2. Cch vit. Cc k
hiu.
V d: Tp hp cc s
t nhin nh hn 4 c
vit:
A = { 0; 1; 2; 3 }
0; 1; 2; 3 gi l cc
phn t ca tp hp A
hay thuc tp hp A, k
hiu:
0

A, 1

A, 2

A, 3


Gv: Kim tra sch v,
dng c hc tp ca hs
v nu mt s yu cu
v phn hc b mn,
phn thi kho biu cho
mn hc ton 6
Gv thng bo v tp hp
v ly mt s v d
Gv: Cho hs ly thm cc
v d khc
Gv nu v d v hng dn
cch vit
Gv: ta ni 0 ;1; 2; 3
thuc tp hp A ta vit
? 5 c thuc tp hp A
khng? V sao? th
hin 5 khng thuc tp
hp A ta vit nh th no?
Hs quan st hnh 1
(sgk)
Hs cho v d: Tp hp
cc cy trong vn trng
Hs: quan st rt ra kin
thc
Hs: 5 khng thuc tp
hp A
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
A
Hai cch vit tp hp:
- Lit k cc phn t:
V d:
A = {0; 1; 2; 3}
- Vit theo du hiu
c trng phn t:
V d:
A = {n

N: n < 4}
III. luyn tp cng c:
1. Nhng kin thc c
bn
2. Bi tp vn dng.
3. Bi tp nng cao.
Gv 5 khng thuc tp hp
A ta vit: 5

A
? vit mt tp hp ta
vit theo cch no?
Gv hng dn cch thc
hin
Gv gii thch nt c
trng phn t ca tp hp.
Gv yu cu hs thc
hin ?1,?2
Ch : Khi vit lit k
phn t ca tp hp th
cc phn t trong tp hp
ch vit mt ln
Gv nhc li cc kin thc
cn nh
Gv yu cu hs lm bi
tp 1; 2; 3 (sgk)
Gv ghi : Cho tp hp
A={0;1;2;3} v s 5, c
cch no th hin
tp A ngoi 2 cch
hc khng? Hy th hin
p s: Dng hnh v bao
phn t ca tp hp
Hs ghi nh cch vit

trong cc trng hp
c th
Hs ghi nh hai cch cho
tp hp.
?1. D ={ 0; 1; 2; 3; 4; 5;
6 }
hoc D ={ n

N: n < 7
}
2

D; 10

D
?2. A={ N, h, a, t, r, g }
Hs thc hin
Bi tp 1:
A={ 9; 10; 11; 12; 13 }
hoc
A={ n

N: 8 < n < 14 }
12

A; 16

A
Bi tp 2: B ={ A, C, H,
N, O}
Bi tp 3:
A ={ a, b}; B ={ b, x,
y}
x

A, y

B, b

A, b


B
Hs suy ngh thc hin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
IV. H ng dn hc nh:
A
5
0
2
3
1
5

A
Gv: Ghi nh kin thc bi
hc c bit l cc cch
cho tp hp
- Lm cc bi tp cn li
(sgk) v cc bi tp
trong sch bi tp ton 6
Hs ghi nh

- - - - - - - - - - - - & - - - - - -- - - - - - -
Son ngy 23/ 08/ 2010 Ngy dy:
24/ 8/ 2010
Tit:2 $2. Tp hp cc s t nhin
A. Mc tiu :
- Hc sinh bit tp hp cc s t nhin, nm c cc quy c v th t trong
tp hp s t nhin, bit biu din mt s t nhin trn tia s.
- Hc sinh phn bit c cc tp hp N v N
*
, bit s dng cc k hiu
v , bit vit s t nhin lin sau, lin trc ca mt s t nhin.
- Rn luyn cho hs tnh chnh xc khi s dng cc k hiu.
B. Chun b:
- Gv: Son bi, nghin cu ti liu, phng tin dy hc
- Hs: Sch, v, dng c hc tp c nhn.
C. Hot ng dy hc:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Nm hc : 2011 -2012
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Tp hp N v tp hp
N
*
.
Tp hp s t nhin k
hiu: N ta vit N = {0;
1; 2; 3;.}
0; 1; 2; 3;4 gi l cc
phn t ca tp N
0 1 2 3 4
Tp hp s t nhin
khc 0 k hiu N
*
ta vit: N
*
= { 1; 2;
3}
2. Th t trong tp hp
s t nhin:
- Cho hai s t nhin
khc nhau a v b v a
nh hn b ta vit: a <
b hoc b > a
- S 0 l s t nhin
nh nht
? Nu cc cch vit mt
tp hp?
? Vit theo 2 cch tp
hp cc s t nhin l
nh hn 10?
? s12 v 13 c thuc
tp hp khng?
Gv gi hs ln thc hin
Gv: gi hs lm lm bi
tp 5
Hd: 1 nm c 4 qu

1
qu c 3 thng
Gv nhn xt nh gi.
Gii thiu bi
Gv: Cho hs nhc li cc
s t nhin
? S
2
1
c phi l s t
nhin khng?
Tp hp cc s 0;1;2;3;
c gi l tp hp cc
s t nhin
Gv: Gii thiu cch biu
din cc s t nhin
trn tia s.
Gv gi hs ln bng biu
din s 3 trn tia s?
? Nu tp hp cc s t
nhin khc 0?
Gv gii thiu tp hp N
*
Gv? in vo ch trng
5 N 5 N
*

0 N 0 N
*
? Em c nhn xt g
v th t ca hai s 3
v 4?
Gv cho hc sinh c
sgk v gii thiu cc k
hiu v
? in vo ch trng.
3 9 6 5
S lin trc 3 l s2, s
lin sau 3 l 4
? trong tp hp s t
nhin c s ln nht
khng?
Hs tr li
Tp hp cc s t nhin l
nh hn 10:
A = {1; 3; 5; 7; 9 }
A = {x

N: x < 10, x l }
12

A, 13

A
Bi tp 5:
tp hp cc thng ca qu
2:
B = { 4; 5; 6 }
Hs 0; 1; 2; 3 ;4 gi l
cc s t nhin.
S
2
1
khng phi l s t
nhin
Hs ghi nh
0 1 2 3 4
Cc s t nhin khc
khng
1; 2; 3; 4; 5..
Hs thc hin
Hs: 3 < 4 hay 4 > 3
Hs c v ghi nh.
Hs: 3 < 9 ; 6 > 5
Hs ghi nh k/n s lin tr-
c, s lin sau
Hs c mc d v e, thc
hin ?
? in
28; 29; 30
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

-
- - - - - - - - - - - - & - - - - - -- - - - - - -
Ngy son : 25/
08/ 2010
Ngy dy :
27/8/2010
Tit 3 Ghi s t nhin
A. Mc tiu:
- Hs hiu th no l h thp phn, phn bit s v ch s trong h
thp phn. Hiu r trong h thp phn gi tr ca mi ch s trong mt
ch s thay i theo v tr.
- Hs bit c v vit cc ch s La m khng qu 30.
Hs thy c u im ca h thp phn trong vic ghi s v tnh
ton.
B. Chun b:
- Gv: Son bi, nghin cu ti liu, chun b cc cu hi cho tit dy
- Hs: n tp k kin thc hc.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. S v ch s.
10 ch s dng
vit cc s t nhin : 0;
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9
V d : s t nhin
2436
s 4 gi l ch s hng
trm, s 6 gi l ch
s hng n v
2. H thp phn:
? Vit tp hp A cc s t
nhin nh hn 8 theo 2
cch ?
? Vit theo du hiu
chung nht ca phn t
tp hp sau :
B = { 2; 4 ; 6 ; 8; 10;
12 } ?
? Lm bi tp 10.

Gv gii thiu bi v cho
hs c vi s t nhin
bt k
Gv gii thiu 10 ch s
dng vit cc s t
nhin v ly v d
phn bit s v ch s,
gii thiu s trm, ch s
Hs tr li :
A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6;
7}
A = { n

N: n < 8 }
B = { n

N : n = 2x, x

N, 0 < x < 4}
Bi tp 10 : 4601; 4600;
4599
a + 2; a +
1; a
Hs theo di
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
V d: Cho s t nhin:

abc
ta vit:
abc
=
a.100 + b.10 + c
V d: 2465 = 2.1000
+ 4.100 + 6.10 + 5
3. Ch : Cch ghi s
La m
I ; II ; III ; IV ; V ; VI ;
VII ; VIII ; IX ; X ; XI
III. Luyn tp cng c:
1. Nhc li kin thc:
2. Bi tp vn dng:
3. Bi tp nng cao.
Dng hai ch s I v X
vit c bao nhiu s
La m ? (Mi ch s c
th dng nhiu ln nh-
ng khng qu ba ln)
IV. H ng dn hc nh :
hng trm
Gv gii thiu h thp
phn theo sgk
? Vit cc s sau theo h
thp phn: 1478;
46823; 12; 859?
? S t nhin nh nht c
2 ch s, s t nhien ln
nht c 3 ch s ?
Gv gii thiu mt s ch
s La m quen thuc
? c cc ch s sau :
XIV ; XXVII, XXIX ?
? Vit cc s sau thnh
cc ch s la m: 26 ;
19?
Gv nhc li cc kin thc
c bn cn nh
Gv cho hs lm cc bi
tp 11b, 12; 15ab
Gv : p s13 s
Gv cho hc vit cc s

Hs theo di v lm theo
yu cu ca gv
1478 = 1.1000+ 4.100
+ 7.10 + 8
12 = 1.10 + 2
859 = 8.100 + 5.10 + 9
Hs : S t nhin nh
nht c 2 ch s : 10 =
1.10 + 0
S t nhin ln nht c 3
ch s : 999 = 9.100 +
9.10 + 9
Hs: XIV = 14, XXVII
=27, XXIX =
29
Hs: 26 = XXVI, 19 = XIX
Hs ghi nh v lm bi
tp theo yu cu.
Bi tp 11b.
S cho, S trm, s
hng trm, s chc
1425 14 4
142
s hng chc l 2
Bi tp12. Tp hp cc
ch s ca s 2000 l:
D = { 2; 0 }
Bi tp 15. c cc s La
m
XIV = 14, XXVI = 26
17 = XVII, 25 = XXV
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Hc v ghi nh kin thc
bi hc theo sgk
Lm tip cc bi tp
11a,13, 14
Lm bi tp sau: Cho s
15674, hy vit s trm,
s hng trm, s chc,
s hng chc.
Hs thc hin
Hs ghi nh

- - - - - - - - - - - & - - - - - -- - - - - - -


Son ngy: 28/ 08/
2010
Ngy dy : 30/8/2010
Tit 4: $4. s phn t ca mt tp hp. tp hp con
A. Mc tiu:
- Hc sinh hiu c mt tp hp c th c mt phn t, c nhiu phn
t, c th c v s phn t, cng c th khng c phn t no.
- Hs hiu c khi nim tp hp con v khi nim hai tp hp bng
nhau.
- Hs bit tm s phn t ca mt tp hp, bit kim tra mt tp hp l
tp con hoc khng l tp hp con ca mt tp hp cho trc. bit s dng
cc k hiu

.
- Rn luyn cho hs tnh chnh xc khi s sng cc k hiu

B. Chun b:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Gv: Son bi, bng ph cho mt tp hp
- Hs: Hc k kin thc bi hc trc
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. S phn t ca mt
tp hp.
- Mt tp hp c th
c 1 phn t hay
nhiu phn t hoc
khng c phn t
no.
Tp hp khng c
phn t gi l tp
rng k hiu:
2. Tp hp con.
V d 1: Cho 2 tp
hp.
E = { x, y } v F ={x,
y, c, d }
Gv: Gi hs ln lm bi
tp 14 v bi tp ra
v nh.
Gv gii thiu bi
Cho hs ly v d cc
tp hp mt phn t,
hai phn t, v s
phn t
Gv yu cu hs lm ?1
v ?2
? c gi tr no ca x
tho mn khng?
Gv: tp khng c
phn t no gi l tp
rng.
Gv nu k hiu tp
rng
? Em c nhn xt g
v quan h cc phn
t ca 2 tp hp?
Hs: Bi tp 14.
Dng 3 s 2; 1; 0, Ta c cc
s c 3 ch s khc nhau:
210; 201; 120; 102;
abcd
= 1000a + 100b +10c
+ d
Hs bi tp ra v nh:
S 15674 c:
s trm: 156
s hng trm: 6,
s chc: 1567
s hng chc: 7
Hs: V d.
A = {3 } c 1 phn t
B = { x; y } co 2 phn t
C = {1; 2; 3; ; 100 } c
100 phn t
N = {0; 1; 2;} c0s v s
phn t
?1. D = {0} c mt phn t
E = { bt, thc} c 2 phn
t
H = {x

N: x 10} c 11
phn t
?2. Tm x

N sao cho
x + 5 = 2
Ta thy khng c s t
nhin no tho mn
Hs: phn t ca tp E u
c mt trong tp F
Hs nu nh ngha tp hp
con
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Ta c tp hp E l tp
con ca tp hp F, k
hiu:
E

F
Khi nim tp con
( sgk )
? Tm cc tp con
ca tp hp sau:
A = { 1; 2; 3 }
Ch : tp l tp
ca mi tp hp.
V d 2: Cho 2 tp
hp.
A = { a, b } v B =
{ a, b }
Ta thy A

B v B


A ta ni A = B
III. Luyn tp cng
c:
1. Bi tp vn dng
( sgk )
2. Bi tp nng cao:
Chng minh rng
nu:
A

B, B

D th A

D
IV. H ng dn hc
nh:
Gv: Ta ni tp hp E l
tp hp con ca tp
hp F
? Tp hp nh th no
c gi l tp hp con
ca mt tp hp cho
trc?
? Em c nhn xt g
v phn t ca 2 tp
hp trn?
? Th no l 2 tp hp
bng nhau?
Gv cho hs thc hin ?
3
Gv cho hs lm bi tp
16; 17
Gv theo di nhn xt
sa sai ( nu c)
Gv ra
V nh hc k kin
thc bi hc xem li
cc v d.
Lm tip cc bi tp
18; 19; 20; 21(sgk).
Hs: Cc tp hp con ca A:
A
1
= {1}, A
2
= {2], A
3
=
{3}, A
4
= {1;2}, A
5
=
{1;3},
A
6
={2;3}, A
7
={1;2;3}, A
8
=

Hs hai tp hp c phn t
ging nhau.
?3. Ta c: M

A, M

B
A

B , B

A
Bi tp 16
a, A = {x

N: x 8 = 12}
c 1 phn t
b, B = {x

N: x + 7 = 7}
c 1 phn t
c, C = {x

N: x.0 = 0} c
v s phn t
d, D = {x

N: x.0 = 3}
khng c phn t
Bi tp 17.
a, A = {x

N: x 0} tp
hp c 21 phn t.
b, B = khng c phn t.
Hs suy ngh thc hin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- - - - - - - - - & - - - - - -- - - - - - -


Son ngy: 29/08/2009
Tit 5: Luyn tp
A. Mc tiu:
- Cng c kin thc v tp hp s t nhin, tp hp, tp hp con,
phn t s phn t ca mt tp hp.
- Rn luyn k nng cho tp hp, xc nh tp hp con ca mt tp
hp, k nng s dng cc k hiu

.
B. Chun b:
Gv: Son bi, chn bi tp, t cu hi cho tip luyn tp
Hs: Chun b tt kin thc hc.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs
1
. Cho tp hp: A = { a, b, c}. Cc tp
con ca n l: A
1
= {a}; A
2
= {b}; A
3
= {c}; A
4
= {a,b};
A
5
= {a,c}; A
6
= {b,c}; A
7
= {a,b,c}
v A
8
=
Hs
2
. Bi tp 19.
A = {x

N: x < 10}. B = {x

N: x < 5}
Ta c: A

B hay A

B
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 21.
Tp hp A = {8; 9; 10; ; 20} c s phn
t l:
20 8 + 1 = 13 phn t
Tp hp B = {10; 11; 12; 13 ;; 99} c
s phn t l: 99 10 + 1 = 90 phn t
2. Bi tp 22.
a, Tp hp cc s chn nh hn 10:
C = {0; 2; 4; 6; 8}
b, Tp hp L cc s l ln hn 10 nhng nh
hn 20: L = { 11; 13; 15; 17; 19}
c, Tp hp A 3 s chn lin tip v s
nh nht l 18: A = { 18; 20; 22}
? Vit tp hp c 3 phn t ri
vit cc tp con ca n?
? Lm bi tp 19
Gv theo di nh gi
Gv gi mt hs ln bng v yu
cu c lp thc hin. T gii
thiu cch tnh s phn t ca
tp hp s lin tip
Gv nhn xt nh gi
Gv gi hs ln bng thc hin
? Nhc li khi nim s chn, s
l?
Gv: Un nn, sa sai ( nu c)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
d, Tp hp B 4 s l lin tip v s ln nht
l 31:
B = {25; 27; 29; 31}
3. Bi tp 24. Cho cc tp hp:
A = {n

N: n < 10}
B = {x

N: x = 2n, n

N}
N
*
= {1; 2;3;.}
Ta c: A

N, B

N, N
*

N
4. Bi tp 25.
Tp hp 4 nc c din tch ln nht:
A = {Innxia, Mianma, Thi lan, Vit
Nam}
Tp hp 3 nc c din tch nh nht:
B = { Bruny, Xingapo, Campuchia}
5. Bi tp nng cao:
Cho 2 tp hp: A = {1; 2; 3; 4} v B= {3;
4; 5}. Tm A giao B (A

B)
Gii: A

B = {3; 4}
IV. H ng dn hc nh :
- Hc v ghi nh kin thc v tp hp
- Lm cc bi tp cn li sgk
- Lm bi tp sau: Cho 2 tp hp:
A = {n

N: 5 < n 11} v
B = { x

N: x < 10, x chn}


a, Vit lit k phn t ca mi tp hp
b, Tm A

B, A hp B (A

B)
Gv Gi hs ln bng v yu cu c
lp cng thc hin bi tp 24
? Vit lit k phn t cc tp hp
cho?
Gv cho hs thc hin bi tp 25
? Nc no c din tch ln nht?
Gv: (HD) Giao ca 2 tp hp l
mt tp hp c phn t l phn
t chung ca 2 tp hp . Ta
c: A

'

B x
A x
Gv: (HD) Hp 2 tp hp l mt tp
hp c phn t l phn t ca A
hoc ca B. Ta c: A

B x
A x

- - - - - - - - - - - - & - - - - - -- - - - - - -
Son ngy: 01/ 09/ 2009
Tit 6: $5. php cng v php nhn
A. Mc tiu:
- Hc sinh nm vng cc tnh cht ca php cng, php nhn
cc s t nhin. Bit pht biu v p dng c cc tnh cht vo vic
tnh ton v vn dng hp l cc tnh cht trong thc hnh gii bi tp.
- Rn luyn k nng tnh ton trn tp hp s t nhin, rn luyn
tnh cn thn trong thc hnh gii ton.
B. Chun b:
Gv: - Son bi, nghin cu ti liu tm phng n dy hc t
hiu qu.
Hs: - Hc k kin thc bi hc trc, c trc bi hc mi.
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Tng v tch hai
s t nhin.
a + b = c (a, b gi
l cc s hng, c gi l
tng)
a. b = d (a,b gi
l cc tha s, d gi
l tch)
V d:
2 + 9 = 11
4 . 8 = 32

2. Tnh cht ca
php cng v php
nhn.
a, Tnh cht giao
hon.
a + b = b + a
a . b = b . a
b, Tnh cht kt hp.
(a + b) + c = a +
(b + c)
(a . b) . c = a. (b .
c)
c, a + 0 = a; a . 1
= a
d, Tnh cht phn
? Ly mt tp hp c 2
phn t, ri tm tp hp
con ca n?
Lm bi tp ra v nh
Gv theo di nhn xt.
Gv gii thiu theo sgk
Gv ly v d:
3 + 7 = 10; 3.7 = 21
Gv nu ch v cch
vit du nhn
v yu cu hs thc
hin ?1
Gv: Theo di sa sai
(nu c)
Gv yu cu hs thc
hin ?2
Gv: Nu tnh cht theo
bng sgk.
? Php cng c nhng
tnh cht g?
? Php nhn c tnh
cht g?
? Mi tnh cht cho mt
v d?
? Tnh cht no lin
quan n c hai php
tnh cng v tnh
Hs: V d:
Cho tp hp: A = {0; 5},
cc tp con ca A: A
1
=
{0}, A
2
= {5}
A
3
= {0; 5};
A
4
=
Thc hin bi v nh: Ta
c:
A = {6; 7; 8; 9; 10; 11}
B = {0; 2; 4; 6; 8;}
A

B = {6; 8}
A

B ={0; 2; 4; 6; 7; 8; 9;
10;11}
Hs theo di ghi nh
?1
a
12 21 1 0
b
5 0 48 15
a +
b
17 21 49 15
a.b
60 0 48 0
?2. in vo ch trng:
a, th bng 0
b, th t nht mt
tha s bng 0
Hs: Nu cc tnh cht
theo sgk
Hs ly v d:
Tnh cht kt hp.
(3 + 6) + 4 = 3 + (6 + 4)
= 10
(4. 7). 5 = 7.(4.5) = 140
Tnh giao hon
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
phi.
a.(b + c) = a.b +
a.c
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc
bi hc.
2. Bi tp vn dng:
3. Bi tp nng cao:
Tnh nhanh tng
sau;
a, S = 1 + 3 + 5 +.
+ 99
b, P =2 + 4 + 6 +
+ 100
IV. H ng dn hc
nh:


nhn?
Gv cho hs thc hin ?3
Gv: Cho hs nhc li ton
b kin thc bi hc v
yu cu hs cn ghi nh.
Gv cho hs thc hin cc
bi tp 26; 27 ti ch v
gi i din ln trnh
by
Gv: cc tnh cht va
hc cho php ta thc
hin nhanh cc bi tp
v tnh ton.
Gv ghi bi yu cu
hs suy ngh thc hin
p s:
S = (1 + 99) + (3 + 97)
+ + (49 + 51) = 100.
25 =2500
P = (2 + 100) + (4 + 98)
+ + (50 + 52) = 102.
25 = 2550
Hc bi, nm vng cc
tnh cht ca php cng
v php nhn s t
nhin.
- Lm cc bi tp 28; 29;
30; 31 sgk v cc bi tp
?3. Tnh nhanh.
a, 46 + 17 + 54 = (46 +
54) + 17
b, 4.37.25 = (4.25).37 =
100. 37
c, 87.36 + 87.64 = 87.
(36 + 64)
= 87. 100 = 8700
Hs: Tm tt kin thc
bi hc
Bi tp 26.
Qung ng i:
54 + 19 +82 = 155 km
Bi tp 27. Tnh nhanh:
a, 86 + 357 + 14
= (86 + 14) + 357 =
457
b, 72 + 69 + 128
= (72 + 128) + 69 =
269
c, 25.5.4.27.2 = (25.4).
(5.2).27
= 100. 10.27 =27000
d, 28.64 + 28.36 = 28.
(64 + 36)
= 28. 100 = 2800
Hs: suy ngh thc hin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
trong sch bi tp ton 6

- - - - - - - - - - - - & - - - - - -- - - - - - -

Son ngy: 03/ 09/ 2009
Tit: 7. luyn tp 1
A. Mc tiu:
- Cng c kin thc v php cng v php nhn cc s t
nhin.
- Rn luyn k nng vn dng tnh cht ca php cng v php
nhn vo tnh hp
l cc php tnh, c bit l cc bi ton tnh nhanh.
B. Chun b:
Gv: Son bi, nghin cu ti liu
Bng tm tt cc tnh cht ca php cng v php nhn.
Hs: Chun b tt kin thc hc.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Cc tnh cht
Tnh
cht
-
G/hon
- K/ hp
php cng
a + b = b + a
(a + b) + c = a + (b
+ c)
Cng vi 0: a + 0 = a
php nhn
a.b = b.a
(a.b).c = a.(b.c)
Nhn vi 1: a.1
= a
Tnh cht phn phi
a. (b + c) = a.b + a.c (Vi a,b,c

N)
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 31. Tnh nhanh:
a, 135 + 360 + 65 + 40 = (135 + 65) +
( 360 + 40)
= 200 + 400 =
600
b, 463 + 318 + 137 + 22 = (463 + 137) +
(318 + 22)
= 600 + 340 =
940
c, 20 + 21 + 22 + 23 + + 30
? Vit cc tnh cht ca php
cng v php nhn?
Gv: Gi hs ln bng thc hin
v kim tra vic hc bi nh
ca hc sinh

Gv gi hs ln bng lm bi tp
31
? Cn s dng tnh cht g
trong bi tp ny?
(S dng tnh cht g/ h v tnh
cht k/ h)
Gv: Kt hp 2 s c tng = 50
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
= (20 + 30) + (21 + 29) + + (24 +
26) + 25
= 50 + 50 +50 + 50 + 50 + 25
= 5. 50 + 25 = 275
2. Bi tp 32. Tnh nhanh:
a, 996 + 45 = 996 + (4 + 41) = (996 + 4)
+ 41
= 1000 + 41
= 1041
b, 37 + 198 = 37 + (163 + 35) = (37 +
163) + 35
= 200 + 35
= 235
cch 2: = (35 + 2) + 198 = 35 + (2 +
198)
= 35 + 200 =
235
3. Bi tp 30. Tm x bit:
a, (x 34). 15 = 0

x 34 = 0

x = 34
b, 18. (x 16) = 18

x 16 = 18 : 18
=1

x = 1 + 16 = 17
4. S dng my tnh b ti:
V d: Tnh. a, 1364 + 4578 Ta n cc
nt sau:
1 3 6 4 + 4 5 7
8 = 7922
b, 579. 253 Ta n cc nt sau:
5 7 9 * 2 5 3 =
IV. H ng dn hc nh :
- Hc v ghi nh ni dung cc kin thc v
php cng v php nhn cc s t nhin.
- Xem li cc bi tp lm,
- Lm tip cc bi tp trong sch bi tp
ton 6
Gv: (hd). tch mt s thnh
tng ca 2 s khc
Gv gi hs ln bng thc hin
? Tch hai s bng 0 khi no?
Gv: Coi x 34 l mt tha s,
bi ton tr thnh tm tha s
cha bit
? Mt s nhn vi s no
bng chnh n?
Gv gi hs ln thc hin
Gv: Nhn xt nh gi
Gv hng dn mt s thao tc s
dng my tnh thc hin
php cng, php nhn.
Hs: Theo di v thc hin
Gv cho hs c phn c th em
cha bit
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- - - - - - - - - - - & - - - - - -- - - - - - -

Son ngy: 06/ 09/ 2009
Tit 8: Luyn tp 2
A. Mc tiu:
- Tip tc cng c kin thc v tnh cht ca php nhn cc s t
nhin
- Rn luyn k nng tnh ton, c bit lm cc bi ton tnh
nhanh, tnh hp l php
nhn cc s t nhin.
B. Chun b ca gio vin v hc sinh:
- Gio vin: h thng bt,nghin cu ti liu
- Hc sinh: lm bi tp
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Tnh cht: Giao hon: a.b=b.a
Kt hp: (a.b).c=a.
(b.c)
Nhn vi s 1: a.1=
1.a=a
Phn phi: a.
(b+c)=a.b+a.c
Bi tp 33: Kt qu vit 4s na ca
dyl:
13; 21; 34; 55.
II.T chc luyn tp:
1. Bi tp 35:
Ta c: 15.2.6 = 15.12
5.3.12 = 15.12
15.3.4 = 15.12
Vy: 15.2.6 = 3.5.12 = 15.3.4
Tng t: 4.4.9 = 8.18 = 8.2.9
2. Bi tp 36. Tnh nhm:
a, 15.4 = 15.2.2 = 30.2 = 60
25.12 = 25.4.3 = 100.3 = 300
125.16 = 125.8.2 = 1000.2 = 2000
b, 25.12 = 25.(10 + 2) = 25.10 + 25.2
= 250 + 50 = 300
34.11 = 34.(10 + 1) = 34.10 + 34.1
= 340 + 34 =374
47.101 = 47(100 + 1) = 47.100 +
? Vit cc tnh cht ca php
nhn?
? Thc hin bi tp 33.
Gv gi 2 hs ln bng tr li v
kim tra v lm bi tp nh ca
hs
Gv: S tip theo l tng ca 2 s
trc n

Gv nhn xt cho im.
Gv gi hs ln bng thc hin
Gv: Ch . Mt s lun vit c di
dng tch ca cc s khc.
Gv cho hs nhn xt bi ca bn
Gv: Tnh nhm ta p dng cc
tnh cht ca php nhn vo
thc hin mt cch nhanh nht
HD: tch mt s thnh tch hoc
tng ca 2 s khc. V d: 4 =
2.2; 11 = 10 + 1
Gv gi hs ln bng thc hin
Gv theo di nh gi.
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
47.1
= 4700 + 47 = 4747
3. Bi tp 37. Tnh nhm:
13.99 = 13.(100 1) = 13.100
13.1
= 1300 13 = 1287
16.99 = 16.(100 1) = 16.100
16.1
= 1600 16 = 1584
16.19 = 16.(20 1) = 320 16 =
304
46.99 = 46.(100 1) = 4600 46 =
4554
35.98 = 35.(100 2) = 35.100
35.2
= 3500 70 = 3430
4. H ng dn s dng my tnh :
Hs:
1 3 * 8 1 * 2 1
5 =
6 2 4 * 7 3 9 =
5. Bi tp 40:
ab = 14, cd = 2. ab = 28
Vy Nguyn Tri vit Bnh ng i
co vo nm 1428
III. H ng dn hc nh :
Bi tp v nh: Tnh tng:
A = 6 + 10 + 16 + 26 + +178
Hdn: Vit y cc s hng ca A,
t s hng th 3 tr i c gi tr l
tng ca 2 s hng ng ngay trc n.
Gv: Tng t bi tp 36 hy thc
hin bi tp 37
Gv: Gii thiu tnh cht phn phi
ca php nhn i vi php tr
a.(b c) = a.b a.c
Gv nhn xt nh gi.
Gv hng dn hs s dng my tnh
thc hin php nhn
V d: Tnh. 375.376 ta n ln lt:
3 7 5 * 3 7 6
=
Gv gi hs thc hin. Tnh:
a, 13.81.215

b, 624. 739
Gv? Mt tun c bao nhiu ngy?
Hc v ghi nh cc tnh cht ca
php cng, php nhn cc s t
nhin
xem li tt c cc bi tp thc
hin v lm tip cc bi tp cn
li
Lm bi tp sau:
Gv cho hc sinh ghi bi
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

- - - - - - - - - - & - - - - - -- - - - - - -
Son ngy: 11/ 9/ 2009
Tit 9: $6. php tr v php chia
A. Mc tiu:
- Hc sinh hiu c khi no kt qu ca mt php tr l mt s t
nhin, kt qu ca
mt php chia l mt s t nhin.
- Nm c quan h gia cc s trong php tr, php chia ht,
php chia c d.
- Rn luyn cho hc sinh k nng vn dng kin thc v php tr v
php chia gii
mt bi tp ton c th.
B. Chun b:
Gv: Son bi, nghin cu ti liu
Hs: Hoc tp tt kin thc v php cng v php nhn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Php tr hai s t
nhin.
Vi a, b, c

N, Ta c:
a b = c
a gi l s b tr
b gi l s tr
c gi l hiu ca a v
b
a b lun thc hin
c khi a b
2. Php chia ht v
Gv? Tm x bit:
a, 2x + 3 = 17
b, 5x = x + 20
Gv gi hs ln bng thc
hin.
Gv: Nhn xt nh gi.
? Trong N php cng,
php nhn lun thc
hin c, vy php tr
hay php chia c lun
thc hin c khng?
V d: 5 3 = 2
3 5 = ?
Gv: Gii thiu php tr.
? Khi no th php tr a
cho b lun thc hin -
c?
Gv th hin php tr
bng hnh v 14 v yu
cu hs thc hin ?1
Hs:
a, 2x + 3 = 17

2x = 17 3 = 14

x = 7
b, 5x = x + 20

5x x = 20

4x = 20

x = 5
Hs suy ngh.
Hs Quan st theo gio
vin
Hs: Khi a b
?1. in vo
a, a a = 0 ; b, a 0
= a
c, iu kin c hiu
a b l a b
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
php chia c d .
a = b.x hay a : b = x
ta ni a chia ht cho
b, k hiu: a b
a = b.x + r hay a:b =
x d r
ta ni a khng chia
ht cho b, k hiu: a
b hay cn gi l
php chia c d
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc
bi hc.
2. Bi tp vn dng:
Bi tp 41.
Bi tp 42.
Bi tp 44.
Gv: Cho 2 php ton:
12 : 3 v 12 : 5
12 : 3 = 4 ta ni 12 chia
ht cho 3 hay 12 chia 3
l php chia ht
12 : 5 l php chia c d
? Th no l php chia
ht, php chia c d?
Gv cho hs thc hin ?2
v ?3
Gv cho hs c phn ghi
nh bng sgk.
Gv cho hs lm cc bi
tp 41; 42; 44
? Mun tm qung -
ng t Hu n Nha
Trang ta lm th no?
? Mun tm c khi l-
ng qu b trc ht ta
cn tm i lng no?
Gv? Mun tm s b
chia ta lm nh th no?
Hs: 12 : 3 = 4
12 : 5 = khng chia
ht
Hs tr li.
?2. 0 : a = 0 (a

0)
a : a = 1; a : 1 = a
Hs c sgk
Bi tp 41.
Hu Nha Trang
1278 658 = 620
Nha Trang TP H Ch
Minh
1710 1278 = 432
Bi tp 42.
Khi lng ca qu b v
qu cn a tri:
1000 + 500 = 1500 g
Khi lng qu b:
1500 100 = 1400 g
Bi tp 44. Tm x
a, x:13 = 41
x = 41.13
x = 533
b, 4x:17 = 0
x = 0
c, 1428 : x = 14
x = 1428 : 14 = 102
d, 7x 8 = 713
7x = 713 + 8 = 721
x = 721 : 7 = 103
Hs thc hin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
3. Bi tp nng cao:
a, Tm a

N bit:
95 < 8.a 104
b, C hay khng b


N sao cho: 48 < 8.b <
55
IV. H ng dn hc
nh:
Gv ghi ln bng yu
cu hs thc hin
Ghi nh ton b kin
thc bi hc.
Lm tip bi tp 43; 45;
46; 47 sgk v mt s bi
tp trong sch bi tp
ton 6.
a, A = {12; 13}
b, Khng c b tha mn
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 12/ 9/ 2009
Tit 10: Luyn tp
A. Mc tiu:
- Cng c kin thc v php tr cc s t nhin.
- Rn luyn k nng thc hnh tnh ton php tr trn tp hp s t
nhin.
- p dng tt vo bi ton tm x.
B. Chun b:
- Gv: H thng bi tp
- Hs: Chun b tt kin thc v bi phep tnh tr.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
a b thc hin c khi a b
p dng: 1999 672 = 1327
Bi tp 44. Tm x

N, bit:
e, 8(x 3) = 0 g, 0 : x =
0
x 3 = 0 x = {0;
1; 2;3;.}
x = 3
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 47. Tm x

N, bit:
a, (x 35) 120 = 0 b, 124 + (118
x) = 217
? iu kin thc hin php
tr a cho b?
p dng tnh: Tnh.
1999 672
Gv: Lm bi tp 44 e,g. Tm x
Gv: Theo di nhn xt
Gv: Hng dn hs thc hin lm
bi tp
Gv: Gi 1 hs ln bng v yu cu
c lp cng thc hin.
? thc hin c bi ton tm
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
x 35 =120 118 x =
217 - 124
x = 120 + 35 x = 118 -
93
x = 155 x = 25
c, 156 (x +61) = 82
x + 61 = 156 82
x = 74 61
x = 13
2. Bi tp 48. Tnh nhm:
a, 35 + 98 = 35 2 + 98 + 2 = (35 2)
+ (98 + 2)
= 33 + 100
= 133
b, 46 + 29 = 46 + 4 + 29 4 = (46 + 4)
+ (29 4)
= 50 + 25
= 75
3. Bi tp 49. Tnh nhm:
a, 135 98 = 35 + 2 98 2
=(135 + 2) (98 + 2) = 137
100 = 37
b, 321 96 = 321 + 4 96 4
= (321 + 4) (96 + 4) = 325
100 = 225
c, 1354 997 = 1354 + 3 997 3
= (1354 + 3) (997 + 3) = 1357
1000 = 357
4. H ng dn s dng my tnh b ti :
Bi tp 50. Tnh:
a, 425 257 Ta n cc nt:
4 2 5 2 5 7 =
168
b, 91 56 Ta n cc nt:
9 1 5 6 = 35
x trc ht ta cn ch iu g?
(Vai tr ca x trong bi ton)
Gv cho hs nhn xt, sa sai (nu
c)
Gv: (Hng dn)
Trong mt dy php tnh ta c
th thm ri bt i cng mt hng
t (s) th kt qu ca php
tnh khng thay i.
Gv: trnh by mt v d:
Vd: 57 + 96 = 57 4 + 96 + 4
= 53 + 100 = 153
Gv gi hs ln bng thc hin
? Tng t hy thc hin bi tp
49?
Gv: Theo di, nhn xt nh gi.
Gv: Hng dn hs thc hin php
tnh bng my tnh b ti, ri
yu cu hs thc hin bi tp 50
gv t chc thi gia cc bn, thc
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
c, 652 46 46 46 Ta n cc nt:
6 5 2 4 6 4
6
4 6 = 514
5. Hot ng vui: Bi tp 51:
4 9

2
3 5 7
8 1 6
III. H ng dn hc nh :

hin bi tp 51.
Gv dn d v ra bi tp v nh
- Hc nm chc kin thc v
php tr.
- Lm tip cc bi tp 52; 53; 54
sgk.
- Lm bi tp sau: Tm x bit:
a, (36 x) + 5 = 25
b, (x 26) 4 = 10
c, 126 (x 5) = 116

----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 14/ 9/ 2009
Tit 11: luyn tp
A. Mc tiu:
- Rn luyn k nng thc hin php chia, k nng tnh nhanh, tnh
hp l v php chia
cc s t nhin.
- Gii thnh tho cc dng ton tm x, dng ton tnh gi tr ca biu
thc.
B. Chun b:
Gv: Son bi, nghin cu ti liu
Hs: n tp tt kin thc bi hc hc.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra 15 pht: Gv ghi ln bng yu cu hs
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
ra:
1, Tm x, bit:
a, 2436 : x = 12, b, 6.x = 613,
c, [(250 -25):15] : x = (450 60) : 130
2, Tnh nhanh:
a, 53.39 + 47.39 b, 4.6.87
3.8.40
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 52.
a, 14.50 = (14:2)(50.2) = 7. 100 = 700
16.25 = (16:4)(25.4) = 4.100 = 400
b, 2100 : 50 = (2100.2):(50.2) = 4200 :
100 = 42
1400 : 25 = (1400.4):(25.4) = 5600 :
100 = 56
c, 132:12 = (120 + 12) : 12 = 120:12 +
12:12 = 11
2. Bi tp 53.
Nu Tm ch mua v loi 1 th mua
c:
21000 : 2000 = 10 d 1000
Nu Tm ch mua v loi 2 th:
21000 : 1500 = 14
Vy Tm mua v loi 1 th nhiu
nht ch mua c 10 quyn, ch mua
v loi 2 th c 14 quyn
3. Bi tp 54.
S ngi trong 1 toa:
12 . 8 = 96 ngi
S toa ch s ngi:
1000 : 96 = 10 d 40
Vy tu cn c t nht 11 toa
4. S dng my tnh b ti:
Bi tp 55.
v =
t
s
= 288 : 6; S dng my tnh
2 8 8 : 6 = 48
Vn tc t: 48 km/ h
Chiu di = 1530 : 34; s dng my
tnh
1 5 3 0 : 3 4 =
thc hin v lm nhim v coi thi
Hs lm bi
Gv (HD): a.b = a.b.c:c = (a:c).
(b.c)
= (a.c).
(b:c)
a:b = (a.c) : (b.c)
(a + b): c = a:c + b:c (a
b)
Gv gi hs ln bng thc hin
? Mun tm c s v bn Tm
c th mua c ta lm nh th
no?
? Mun tm c s toa tu
ch ht 1000 ngi th trc ht
cn tnh iu g trc?
Gv hng dn thc hin
Gv: Gii thiu du chia ca my
tnh b
ti


Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
45
III. H ng dn hc nh :
Hc k cc kin thc hc, lm
tip cc bi tp cn li v cc bi tp
trong sch bi tp ton 6
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 18/ 9/ 2009
Tit 12: $7. lu tha vi s m t nhin
Nhn hai lu tha cng c s
A. Mc tiu:
- Hc sinh nm c nh ngha lu tha, phn bit c c s v
s m, nm c cng
thc nhn hai lu tha cng c s.
- Hc sinh bit vit gn mt tch c nhiu tha s bng nhau bng
cch dng lu tha,
bit tnh gi tr ca cc lu tha, bit nhn lu tha cng c s
- Hc sinh thy c ch li ca cch vit gn bng lu tha.
B. Chun b:
Gv: Son bi, nghin cu phng php ging dy
Hs: n tp k cc kin thc hc, c trc bi hc
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Lu tha vi s m
t nhin:
Tng qut:
? Thc hin php tnh
a, 26.25; b, 154.16
c,Tm thng v s d
trong php chia 2009 : 4
Gv gi hs ln bng thc
hin
Gv: Gii thiu bi
? Vit tng sau thnh
php nhn
4 + 4 + 4
? Tch nhiu tha s
ging nhau ta vit nh th
no?
Hs ln bng thc hin
a, 26.25 = (20 + 6).25
= 20.25 + 6.25 = 500
+ 150
b, 154.16 = (100 + 50
+ 4).16
= 100.16 + 50.16 +
4.16
= 1600 + 800 + 64 =
2464
c, 2009 = 4.502 + 1
Hs. 4 + 4 + 4 = 3.4
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a
n
=
&
n
a a a a .... . .
(a

0 gi l c s, n
gi l s m)
Quy c: a
1
= a
2. Nhn hai lu tha
cng c s.
Tng qut:
a
m
. a
n
= a
m + n
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc
c bn cn nh.
2. Bi tp thc hnh.
Bi tp 56.
Bi tp 57.
3. Bi tp nng cao.
Chng t rng
tng cc lp phng
ca nm s t nhin
lin tip 1; 2; 3; 4; 5
l bnh phng ca
mt s t nhin
Gv: Nu cch vit php
nhn cc s ging nhau
4.4.4.4 = 4
4
; 3.3.3.3.3.3
= 3
6
Gv gii thiu v lu tha,
cch c v yu cu hs
thc hin ?1
Gv (ni): a
2
cn gi l a
bnh phng, a
3
cn gi l
a lp phng
Gv nu v d:
2
3
.2
2
= 2.2.2.2.2 =
2
5
a
4
. a
3
= a.a.a.a.a.a.a = a
7
= a
4 + 3
? Qua v d trn em hy
cho bit mun nhn hai
lu tha cng c s la
thc hin nh th no?
Gv cho hs thc hin ?2
? Mt s t nhin c c
coi l mt lu tha khng?
Gv cho hc sinh nhc li
kin thc cn nh v yu
cu hs thc hin cc bi
tp 56; 57 sgk, gi i
din ln bng trnh by
Gv: Dng php nhn cc
s tnh lu tha
Gv theo di nh gi kt
Hs theo di trnh by
ca gv
?1.
L
tha
c
s
s
m
gi
tr
7
2
7 2 49
2
3
2 3 8
5
4
5 4 625
Hs theo di v tr li
cu hi
Hs: Nhn hai lu tha
cng c s: Gi nguyn
c s
Cng s m (tng
s m)
Hs thc hin ?2.
x
5
. x
4
= x
5 + 4
= x
9
a
4
. a = a
4 + 1
= a
5
Hs: Kin thc cn nh:
&& && &
n
a a a a ..... . .
= a
n
; (a

0)
a
m
. a
n
= a
m + n
Hs: Thc hin bi tp
56
a, 5.5.5.5.5.5 = 5
6
b, 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6
= 6
4
c, 2.2.2.3.3 = 2
3
. 3
2
d, 100.10.10.10
=10
2
.10
3
= 10
5
Hs: Bi tp 57.
a, 2
2
= 4; 2
3
= 8; 2
4
= 16
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
IV. H ng dn hc
nh:
qu bi lm ca hs
Gv ghi yu cu hs suy
ngh thc hin
Hc v ghi nh cc kin
thc ni dung bi hc.
Lm tip cc bi tp 58;
59; 60 (sgk) v cc bi tp
sch bi tp ton 6
2
5
= 32; 2
6
= 64;
2
7
= 128
2
8
= 256; 2
9
= 512
b, 3
2
= 9; 3
3
= 27; 3
4
= 81
c, 4
2
= 16; 4
3
= 64; 4
4
= 256
d, 6
2
= 36; 6
3
= 216
Hs: Vit cc lp phng
ri thc hin php cng
ta c kt qu l: 225
= 15
2

----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 20/ 9/ 2009

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 13: luyn tp
Ngy son
:
Ngy dy
:
A. Mc tiu:
Kin thc :Cng c kin thc v lu tha vi s m t nhin, nhn hai
lu tha cng c s
K nng : - Rn luyn k nng tnh gi tr ca mt lu tha, rt gn
biu thc
Thi : - Rn luyn thc t gic hc tp,
B. Chun b:
- Gv: H thng bi tp, h thn cu hi
- Hs: n tp tt kin thc hc
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:

&& && &
n
a a a a ..... . .
= a
n
; (a

0)
a
m
. a
n
= a
m + n
p dng: a, 5
3
= 125; 4
5
= 256
b, 9.27.3
4
= 3
2
.3
3
.3
4
= 3
9
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 61.
Trong cc s 8; 16; 20; 27; 60; 64; 81;
90; 100 th cc s 20; 60; 90 khng phi
l lu tha vi s m t nhin ca mt s
Gv t cu hi, gi hs ln bng
tr li
? Vit cng thc lu tha vi s
m t nhin?, Nhn hai lu tha
cng c s?
p dng: Tnh.
a, 5
3
; 4
5
;
b, Vit 9.27.3
4
thnh mt lu
tha
Gv nhn xt nh gi
Gv t chc hng dn hs lm bi
tp
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
t nhin. Ta c:
8 = 2
3
; 16 = 2
4
= 4
2
; 27 = 3
3
; 64 = 2
6
=
4
3
= 8
2
81 = 3
4
= 9
2
; 100 = 10
2
2. Bi tp 62:
a, Tnh. 10
2
= 100; 10
3
= 1000; 10
4
=
10000
10
5
= 100000; 10
6
= 1000000
b, Vit mi s sau thnh lu tha ca 10
1000 = 10
3
; 1000000 = 10
6
; 1 t = 10
9
1
& & &
12
0 ...... 00
= 10
12
3. Bi tp 64. Vit kt qu php tnh di
dng mt lu tha.
a, 2
3
.2
4
.2
2
= 2
3 + 4 + 2
= 2
9
b, 10
2
.10
3
.10
5
= 10
2 + 3 + 5
= 10
10
c, x.x
5
= x
1 + 5
= x
6
d, a
3
.a
2
.a
5
= a
3 + 2 + 5
= a
10
4. Bi tp 65. So snh
a, 2
3
v 3
2
. Ta c:

9 3
8 2
2
3

2
3
< 3
2
b, 2
4
v 4
2
. Ta c:

16 4
16 2
2
4

2
4
= 4
2

c, 2
5
v 5
2
. Ta c:

25 5
32 2
2
5

2
5
> 5
2
d, 2
10
v 100. Ta c: 2
10
= 1024 > 100
5. Bi tp nng cao:
Bit 2
10
= 1024, hy tnh: 2
64
Gii: 2
64
= 2
20
.2
20
.2
20
.2
4
Do 2
10
= 1024

2
20
= 1024.1024 =
1048576
Vy 2
64
= 18446744073709551616
III. Cng c bi v dn d tit sau:
1. Nhc li kin thc v lu tha.
2. Bi tp v nh:
So snh: a, 2
6
v 8
2
; b, 5
3
v 3
5
Gv: gi 1 hs ln bng thc hin
? Lp cc lu tha ca cc s vit
c di dng lu tha?
Gv theo di nhn xt nh gi
Gv cho hs thc hin ti ch gi
i din ln bng trnh by
? Em c nhn xt g v lu tha
ca 10 vi s m t nhin?
Gv nu tng qut:
10
n
= 1
&& && &
n
00 ..... 00
Gv cho hs lm bi tp 64
? Nhn cc lu tha cng c s ta
thc hin nh th no?
Gv cho hs thc hin v gi i
din trnh by
? Khng cn tnh c cch no so
snh c cc lu tha khng?
Hs suy ngh
Gv (HD): Ta c th a v cng
c s so snh s m, hoc a
v cng c s so snh s m, tc
l:
a
m
> a
n
Khi m > n; a
m
> b
m
khi a
> b
Gv ghi ln bng yu cu hs
suy ngh thc hin
HD: vit 2
64
thnh tch ca cc
lu tha cng c s 2
Gv cho hc sinh nhc li kin
thc v nh ngha lu tha v
cng thc nhn hai lu tha cng
c s v yu cu hc ghi nh
Gv cho hs ghi bi tp v nh:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
D. rt kinh nghim :

..
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy: 22/ 9/ 2009
Tit 14: chia hai lu tha cng c s
A. Mc tiu:
- Hc sinh nm c cng thc chia hai lu tha cng c s v quy c
a
0
= 1 (a

0)
- Hc sinh bit chia hai lu tha cng c s.
- Rn luyn cho hc sinh tnh chnh xc khi vn dng cc quy
tcnhn, chia hai lu tha
cng c s.
B. Chun b:
- n tp cc kin thc c bn v lu tha, php tnh chia cc s t
nhin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Cc v d:
a, 5
7
:5
3
= 5
4
b, 5
7
:5
4
= 5
3
c, 7
6
:7
5
= 7
2
2. Tng qut:
a
m
: a
n
= a
m n

(a

0; m n)
Quy c :
a
0
= 1
3. Ch :
Mi s t nhin
u vit c di
dng tng cc lu
tha ca 10
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin
thc.
? Vit cng thc nhn
hai lu tha cng c s?
p dng: Tnh.
a, 3
3
.3.3
6
; b,
2.3
2
.2.6
4
? Lm bi tp v nh?

Gv nhn xt nh gi
Gv gi hs ln thc hin
php chia: 8 : 2
Gv: Ta c: 8 : 2 = 4 m
8 = 2
3
hay 2
3
: 2 = 4 = 2
2
Gv cho hs nhn xt
cch trnh by
Gv cho hs thc hin ?1
Gv: Php chia 5
7
:5
4
;
5
7
:5
3
c gi l cc
php chia hai lu tha
cng c s
? Em c nhn xt g
v kt qu ca cc
php chia ?
? Vit cng thc tng
qut chia hai lu tha
cng c s?
? Khi m = n ta c kt
qu nh th no?
Gv cho hs thc hin ?2
Gv: Nu ch theo sgk
v trnh by v d
Gv yu cu hs thc
hin ?3
Hs
1
: a
m
.a
n
= a
m + n
p dng: a, 3
3
.3.3
6
= 3
3 + 1+ 6
= 3
10
b, 2.3
2
.2.6
4
=2.3.3.2.6
4
= 6
6
Hs
2
: So snh
a,2
6
v 8
2
Ta c: 2
6
= 64 = 8
2
b, 5
3
v 3
5

Ta c: 5
3
= 125; 3
5
= 243
Vy 5
3
< 3
5
Hs: 8 : 2 = 4
?1. 5
3
.5
4
= 5
7
suy ra: 5
7
:5
3
=
5
4
5
7
:5
4
=
5
3

Hs: Nhn xt: kt qu php
chia hai lu tha cng c s:
- C s c gi nguyn
- S m l hiu s m ca s
b chia v s chia
Hs: Nu cng thc tng qut
(sgk)
Hs: Khi m = n, ta c: a
m
:a
n
=
a
0
Hs: ?2. Vit thng
a, 7
12
: 7
4
= 7
8
;
b, x
6
: x
3
= x
3
(x

0)
c, a
4
: a
4
= a
0
= 1; (a

0)
Hs ghi nh v thc hin ?3.
Vit thnh dng tng
538 = 5. 10
2
+ 3. 10
1
+ 8.
10
0
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
2. Lm bi tp vn
dng.
Bi tp 67.
Bi tp 69.
Bi tp 70 (a)
IV. H ng dn hc
nh:
Gv cho hs nhc li cch
thc hin chia hai lu
tha cng c s
Gv cho hs thc hin ti
ch cc bi tp
67(a,c); 69(a,b) v gi
i din ln trnh by
Hc v ghi nh cng
thc chia hai lu tha
cng c s
Lm cc bi tp cn li
(sgk)
abcd = a.10
3
+ b.10
2
+ c.10
1
+ d.10
0
Hs nhc li kin thc c bn
ca bi hc
Hs: Bi tp 67. Vit kt
qu
a, 3
8
: 3
4
= 3
4
b, a
6
: a = a
5
; (a

0)
c, 10
8
: 10
2
= 10
6
Hs: Bi tp 69. in hoc
S
a, 3
3
. 3
4
= 3
12
(sai)
3
3
. 3
4
= 9
12
(sai)
3
3
. 3
4
= 3
7
(ng)
3
3
. 3
4
= 3
6
(sai)
b, 5
5
: 5 = 5
5
(sai)
5
5
: 5 = 5
4
(ng)
Hs: Bi tp 70
987 = 9 . 10
2
+ 8. 10
1
+ 7.
10
0
2564 = 2.10
3
+ 5.10
2
+
6.10
1
+ 4.10
0
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy 25/ 9/ 2009
Tit 15: th t thc hin cc php tnh
A. Mc tiu:
- Hc sinh nm c cc quy c v th t thc hin cc php tnh
- Hc sinh bit vn dng cc quy c trn tnh ng gi tr ca
mt biu thc
- Rn luyn k nng tnh chnh xc, tnh cn thn trong thc hin cc
php tnh
B. Chun b:
- Gv: Son bi, nghin cu ti liu
- Hs: n tp tt kin thc v cc php tnh trn tp hp s t nhin
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c: ? Vit cng thc php Hs
1
: a
m
: a
n
= a
m n
( m n)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
II. Dy hc bi mi:
1. Nhc li v biu
thc.
Ch : - S a cng
c coi l mt biu
thc
- Du ngoc biu
th th t thc hin
php tnh
2. Th t thc hin
cc php tnh trong
biu thc.
a. i vi biu thc
khng c du ngoc
(sgk)
b. i vi biu thc
c cha du ngoc.
(sgk)
III. Luyn tp cng
chia lu tha cng c
s?. p dng, tnh:
16 : 2
3
;
? Lm bi tp 72.
Gv: (HD). 4 l s chnh
phng v 4 = 2
2
; 16 l
s chnh phng v 16
= 4
2
;.
Gv gi hs kh ln thc
hin
Gv: Nhn xt nh gi
Gv: Ch : Tng lp
phng cc s t nhin
lin tip l mt s
chnh phng
Gv cho hs nhc li cc
biu thc
Gv cho hs c phn
ch (sgk)
Gv cho hs c cc quy
c trong sgk v lm cc
v d
Gv: Theo di hng dn
hc sinh thc hin
Gv nhc tm tt cc
kin thc cn nh v
p dng: 16:2
3
= 2
4
:2
3
= 2
1
= 2
Hs
2
: Bi tp 72:
Tng sau c:
a, 1
3
+ 2
3
= 9 = 3
2
l s
chnh phng
b, 1
3
+ 2
3
+ 3
3
= 36 = 6
2
l
s chnh phng
c, 1
3
+ 2
3
+ 3
3
+ 4
3
= 100 =
10
2
l s chnh phng
Hs: Ghi nh
Hs: Ly v d v biu thc
5 + 3 2; 6 4.3 +7
2
4
: 2 + 1; 17 : 2 + 3
Hs: a, i vi biu thc
khng c du ngoc.
V d:
a, 48 32 + 8 = 16 + 8 =
24
b, 60 : 2 . 5 = 30 . 5 = 150
c, 4 . 3
2
5 . 6 = 4 . 9 5 . 6
= 36 30 =
6
b. i vi biu thc c du
ngoc
V d: 100 :{2 . [52 (35
8)]}
= 100 : {2 . [52 27]}
= 100 : {2. 25} = 100 : 50
= 2
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
c:
1. Nhc li kin
thc c bn ca bi
hc.
2. Lm bi tp sgk.
Bi tp 73a ,d
Bi tp 75.
IV. H ng dn hc
nh:
yu cu hs thc hin
cc ?1 v ?2
Gv cho hs nhn xt
nh gi
Gv cho hs thc hin cc
bi tp 73; 75
? Thc hin php tnh
th t nh th no?
Gv cho hs nhn xt bi
lm ca bn
Gv: Hc k quy tc
thc hin dy php
tnh trong mt biu
thc
Lm cc bi tp cn
li (sgk) v cc bi tp
trong sch bi tp ton
6
Hs: Thc hin ?1. Tnh
a,6
2
: 4 . 3 + 2 . 5
2
= 77
b, 2.(5.4
2
18) = 2.(80 18)
= 2. 62 = 124
?2. Tm x

N, bit:
a, (6x 39): 3 = 201
6x 39 = 201 . 3 = 603
6x = 603 + 39 = 642
x = 642 : 6 = 107
b, 23 + 3x = 5
6
:5
3
= 125
3x = 125 23 = 102
x = 102 : 3 = 34
Hs: Bi tp 73. Tnh.
a, 5 . 4
2
18 : 3
2
= 78
b, 80 [130 (12 4)
2
]
= 80 [130 64] = 80
66 = 14
Hs: Bi tp 75. in
a, 12
+ 3
15
* 4
60
b, 5
* 3
15
- 4
11
----------------------@ ? & ----------------------
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

Son ngy: 28/ 9/ 2009
Tit 16: Luyn tp
A. Mc tiu:
- Cng c kin thc v php chia hai lu tha cng c s, th t thc
hin php tnh
- Rn luyn k nng tnh ton gi tr ca lu tha, k nng thc hin
nhanh cc php
tnh. Rn luyn thc t gic trong hc tp,tnh linh hot, sng to
trong gii ton.
B. Chun b:
- Gv: Son bi, nghin cu ti liu
- Hs: n tp tt cc kin thc v nhn chia cc lu tha.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: a
m
: a
n
= a
m n
; (a

0, m n)
p dng: Tnh:
a, 5
3
: 5 = 5
3 1
= 5
2

b, 26
5
: 26
2
= 26
5 2
= 26
3
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 68: Tnh bng hai cch.
a, 2
10
: 2
8
b, 4
6
: 4
3
c, 8
5
: 8
4
d, 7
4
: 7
4
Gii.
a, 2
10
: 2
8
= 1024 : 256 = 4
2
10
: 2
8
= 2
10 8
= 2
2
= 4
b, 4
6
: 4
3
= 4096 : 64 = 64
= 4
6 3
= 4
3
= 64
c, 8
5
: 8
4
= 32768 : 4096 = 8
= 8
5 - 4
= 8
d, 7
4
: 7
4
= 1
2. Bi tp 71: Tm c

N, bit rng vi mi
n

N
*
ta c:
? Vit cng thc chia hai lu
tha cng c s?. p dng.
Tnh:
a, 5
3
: 5
b, 26
5
: 26
2
Gv gi hs ln bng tr li
Gv cho hs nhn xt
Gv hng dn hs lm bi tp
Gv cho hs thc hin bi tp 68.
gi i din ln bng trnh by
? Chia hai lu tha cng c s?
Gv: Nhn xt nh gi
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a, c
n
= 1 b, c
n
= 0
Gii.
a, c
n
= 1

c
n
= 1
n

c = 1
b, c
n
= 0

c
n
= 0
n

c = 0
3. Bi tp 74: Tm x, bit
a, 541 + (218 x) = 735 b, 5(x + 35)
= 515
218 x = 194 x + 35 =
515 : 5 = 103
x = 218 194 = 24 x = 103
35 = 68
c, 96 3(x + 1) = 42 d, 12x 33 =
3
2
.3
3
3(x + 1) = 96 42 = 54 12x = 243
+ 33 = 276
x + 1 = 54 : 3 = 18 x = 276 :
12 = 23
x = 17
4. Bi tp lm thm: Tm x, bit:
a, x
3
= 3
2
+ 2 . 3
2
; b, 5
x
= 125
Gii.
a, x
3
= 3
2
+ 2 . 3
2
b, 5
x
= 125 = 5
3
x
3
= 9 + 18 = 27 = 3
3
x = 3
x = 3
III. H ng dn hc nh :
Gv: (hd). p dng tnh cht hai
lu tha bng nhau
? Hai lu tha bng nhau?
Gv yu cu hs nhn dng vai tr
ca x trong bi ton
Gv gi hs ln bng thc hin
Gv cho hs nhn xt bi ca bn
Gv: Ghi bi ln bng, yu
cu hs thc hin
Gv theo di nhn xt
Gv: Khi thc hin bt k mt
bi ton no ta cng cn nhn
dng bi ton
- Xem li cc bi tp thc
hin
- Lm tip cc bi tp 78; 79;
80; 81 sgk
- Lm bi tp sau: Tnh gi tr
ca biu thc
P = (3014: 1512).(1512 : 378).
(378 : 63)
. (63 : 7).(7 : 1)
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 30/ 9/ 2009
Tit 17: luyn tp
A. Mc tiu:
- Cng c kin thc v th t thc hin cc php ton trn biu thc.
Rn luyn k nng
thc hin cc php tnh trn N. Rn luyn k nng thc hin cc php
tnh trn my tnh
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
b ti. Rn luyn thc hc tp, c thi hc tp ng n.
B. Chun b:
- n tp tt cc kin thc hc.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: Ln bng thc hin theo yu cu
ca gv:
Bi tp 77: Thc hin php tnh.
a, 27 . 75 + 25 . 27 150 = 27(75 +
25) 150
= 27 . 100
150 = 1550
b, 12 : {390 : [500 (125 + 35 . 7)]}
= 12 : {390 : [500 (125 + 245)]}
= 12 : {390 : [500 370]}
= 12 : {390 : 130} = 12 : 3 = 4
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 78: Tnh gi tr ca biu
thc.
a, 12000 (1500 . 2 + 1800 . 3 +
1800 . 2 : 3)
= 12000 (3000 + 5400 + 1200)
= 12000 9600 = 2400
b, P = = 2 . 4 . 6 . 7 . 7 =
2. S dng my tnh b ti.
Bi tp 81: Tnh.
34 . 29 + 14 . 35 Ta ln lt nhn cc
nt:
3 4 x 2 9 M+ + 1
4 x
3 5 M+ MR
49 . 62 32 . 51 Ta ln lt nhn cc nt:

4 9 x 5 1 M+ - 3
2 x

5 1 M+ MR
?Nu th t thc hin cc php
tnh trn mt biu thc?
p dng: Lm bi tp 77.
Gv cho hs nhn xt bi ca bn v
nh gi
Gv hng dn hs lm bi tp
Gv gi hs ln bng thc hin bi
tp 78 v bi tp ra v nh
Gv nhn xt nh gi
Gv hng dn hs thc hin php
tnh bng my tnh b ti theo
sgk
Gv cho hs thc hin bi tp 81
Gv theo di, nhn xt nh gi
? Vit Nam c bao nhiu dn tc
anh em?
? 3
4
3
3
= 1 ng hay sai?
Gv: Nhc tm tt li cc kin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
3. Bi tp 82:
Ta c: 3
4
= 81; 3
3
= 27
81 27 = 54 Vy Vit Nam c 54 dn
tc anh em
III. Cng c v h ng dn hc nh :
thc c bn hc v dn d
Hc ghi nh cc kin thc, xem li
cc bi thc hin.
n tp tt kin thc chun b cho
tit hc sau kim tra 1 tit
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 1/ 10/ 2009
Tit 18: kim tra mt tit
A. Mc tiu:
- nh gi cht lng hc sinh qua cc kin thc hc
- Phn loi c hc sinh, t c bin php dy hc ph hp hn n
tng i tng
- Rn luyn tnh t gic, c lp trong kim tra, rn luyn tnh cn
thn v chnh xc trong
thc hin gii ton.
B. Chun b:
- Gv: Chun b tt kim tra, phu hp vi i tng hc sinh
- Hs; n tp tt kin thc v chun b giy kim tra theo quy nh
C. Cc hot ng trn lp:
I. n nh t chc :
II. T chc kim tra:
Gv: Giao cho hs, kho li v tin hnh cho hs lm bi
Hs: Nhn v tin hnh lm bi
Gv: Lm nhim v coi thi
III. Thu bi v nhn xt:
1. Thu bi:
Hs: Np bi
Gv: Thu bi theo s ch ngi thnh mt tp
2. Nhn xt gi kim tra:
Gv: Nhn xt v tnh nghim tc trong kim tra v mt s tn ti khi
lm bi
D. ra:
Cu 1: Thc hin php tnh.
a, 2
3
: 2
2
b, 17 . 85 + 15 . 17 120
c, 80 [130 (12 4)
2
] d, 277 (177 98)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Cu 2: Tm s t nhin x bit.
a, 456 + x = 650 b, 219 7. (x + 1) = 100
c, 12x 43 + 5 . 5
2
d, 1428 : (x 5) = 14
Cu 3: Cho tp hp A = {1; 2; 3; ; 99}
a, Tp hp A c my phn t
b, in du
, , ,
thch hp vo trng vung.
a, 45 A b, {9; 10; 60; 99} A c, 100 A d, {x

N / 0
< x < 100} A
Cu 4. Tm s t nhin c 4 ch s c ch s tn cng bng 3. Bit rng
nu xo ch s hng n v th s gim i 1992 n v.
E. p n v biu im:
Cu 1. a, = 2; b, = 1580 c, = 14; d, =
198
Cu 2. a, x = 194; b, x = 16; c, x = 14; d, x =
107
Cu 3: a, A c 99 phn t
b, Cc du cn in theo th t:
; ; ;
Cu 4: S c dng 3 abc sau khi xo ch s hng n v ta c s: abc .
Theo bi ra ta c:
3 abc - abc = 1992

s cn tm l: 2213 (th li 2213 221 = 1992)


Biu im:
Cu 1: 3 im
Cu 2: 4 im
Cu 3: 2 im
Cu 4: 1 im

----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 19: tnh cht chia ht ca mt tng
Ngy son :
7/10/2010
Ngy dy :
08/10/2010
A. Mc tiu:
. Kin thc : - Hc sinh nm c tnh cht chia ht ca mt tng, mt
hiu
. K nng : - Hc sinh bit vn dng tnh cht chia ht ca mt tng ,
mt hiu xc nh mt tng ca
hai hay nhiu s, mt hiu ca hai s c hay khng chia ht cho mt s
m khng cn tnh gi tr ca tng, ca hiu
- Hc sinh bit s dng cc k hiu , trong thc hin php ton
.Thi :Rn luyn cho hc sinh tnh chnh xc khi vn dng cc tnh
cht chia ht ni trn
B. Chun b:
n tp tt kin thc v php chia ht, php chia c d
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Nhc v quan h
chia ht:
a chia ht cho b, k
hiu: a b
a khng chia ht cho b,
k hiu: a b
2. Tnh cht 1.
Nu a m, b m

(a
+ b)m
a m, b m

(a b)
? Khi nim php chia
ht, php chia c d?
Gv gi hs ln tr li
Gv nhn xt, nh gi
? Ly v d v php
chia ht, php chia c
d?
Gv cho hs thc hin ?
1
? T bi ton em
c nhn xt g v
tnh chia ht ca mt
tng?
Gv gii thiu du

? T/c c ng vi hiu
Hs: a b

a = b . q
a b

a = b . q + r
(r

0, r < b)
Hs: 4 = 2 . 2

4 2
5 = 2 . 2 + 1

5 2
?1. a, 12 6; 18 6
12 + 18 = 30 6
b, 21 7; 35 7
21 + 35 = 56 7
Hs nhn xt, nu tnh
cht
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
m
V d: 20 5; 15 5

(20 15) 5
3. Tnh cht 2:
Nu a m, b / m

(a + b) / m
V d: 6 3; 5 / 3
(6 + 5) / 3
III. Luyn tp cng c:
1. Nhc li cc kin
thc:
2. Thc hin bi tp
vn dng
Bi tp 83
3. Bi tp nng cao
Chng t rng tng ba
s t nhin lin tip l
mt s chia ht cho 3
a b khng?
Gv: Gii thiu tnh
cht c th p dng
cho tng nhiu s
hng
Gv cho hs thc hin ?
2
? T ?2 em c nhn
xt g v tng
khng chia ht cho
mt s?
? Tnh cht 3 c ng
cho hiu a b khng?
Cho v d
Gv gii thiu t/c cho
tng nhiu s hng
Gv nhc li kin thc
cn nh v cho hs thc
hin ?3; ?4
?C th khng nh
nu a/ m
b / m th (a + b) / m
khng? (khng th
khng nh)
Gv cho hs thc hin
bi tp 83; 84
Gv nhn xt, sa sai
(nu c)
Gv ghi yu cu hs
thc hin
(Hd): 3 s t nhin lin
tip l: n; n + 1; n + 2
?2.
a, 8 4; 6 4; 8 + 6 = 14
4
b, 14 5; 15 5
14 + 15 = 29 5
Hs nhn xt v nu t/c 3
?3, (80 + 16) 8 v 80
8; 16 8
(80 + 12) / 8 v 80 8;
12 / 8
(32 + 40 + 24) 8
v 32 8; 40 8; 24 8
(32 + 40 + 12) / 8
v 32 8; 40 8; 12 / 8
?4. a = 5 / 2 , 7 / 2 nhng
(5 + 7) 2
Bi tp 83:
a, (48 + 56) 8
b, (80 + 17) / 8 v 17 /
8 ; 808
Bi tp 84:
a, (54 36) 6
b, (60 14) / 6 v 14 /
6; 60 6
Hs thc hin theo hng
dn ca gv
n + (n + 1) + (n + 2) =
3n + 3
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
IV. H ng dn hc nh :
- Hc v ghi nh cc
tnh cht chia ht ca
mt tng
- Lm cc bi tp 85;
86; 87 sgk
- T ly v d v tnh
cht chia ht ca mt
tng
D . rt kinh nghim : ..
.

----------------------@ ? & ----------------------

Tit 20: Du hiu chia ht cho 2, cho 5
Ngy
son: 09/10/2010
Ngy
dy : 11/10/2010
A. Mc tiu:
.Kin thc : - Hc sinh nm vng cc du hiu chia ht cho 2 v cho
5
Hiu c c s l lun ca cc du hiu .
. K nng : - Hc sinh bit vn dng cc du hiu chia ht cho 2, cho
5 nhanh chng nhn ra mt s, mt tng, mt hiu c hay khng
chia ht cho 2, cho 5
- Hc sinh bit mt s va chia ht cho 2 va chia ht cho 5 th
chi ht cho 10
. Thi : - Rn luyn cho hc sinh tnh chnh xc khi pht biu v
vn dng cc du hiu
B. Chun b:
- Gv: Son bi, nghin cu ti liu
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Hs: n tp kin thc v tnh cht chia ht, chia ht ca mt tng,
cch vit mt s
di dng s thp phn (c s 10)
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Nhn xt.
90 = 9 . 2 . 5 chia ht
cho 2 v cho 5
610 = 61 . 2. 5 chia
ht cho 2 v 5
1240 = 124 . 2 .5 chia
ht cho 2 v 5
2. Du hiu chia ht
cho 2.
Kt lun: (sgk)
3. Du hiu chia ht
cho 5.
S c tn cng l 0
hoc 5 th chia ht
cho 5
? Nu tnh cht chia ht
ca mt tg? p dng
nhn xt cc tng sau
c chia ht cho 6 khng?
a, 186 + 42
b, 186 + 42 + 56
Gv t vn : Mun
bit 186 c chia ht cho
6 khng ta lm th no?
? Mt tch chia ht cho
mt s khi no?
Gv nhn xt cc s va
chia ht cho 2 va chia
ht cho 5
? Mt s nh th no va
chia ht cho 2 v 5?
Gv hng dn v d
? * 43 = (430 + *) 2 khi
no?
(* l ch s)
? * 43 = (430 + *) / 2 khi
no?
? S nh th no th chia
ht cho 2?
Gv cho hs nu kt lun
v thc hin ?1
Gv hng dn v d
? * 43 = (430 + *) 5 khi
no?
? * 43 = (430 + *) / 5 khi
no?
?Vy s nh th no th
chia ht cho 5?
Gv cho hs php biu du
Hs ln tr li
a, (186 + 42) 6
b(186 + 42 +56) / 6
Hs: Ch cn 1 tha s
chia ht cho s
Hs: S c tn cng l 0
va chia ht cho 2 v 5
Hs: * = {0; 2; 4; 6; 8}
Hs: * = {1; 3; 5; 7; 9}
Hs: S chn chia ht cho
2
S l khng chia ht
cho 2
?1. Cc s chia ht cho 2:
328; 1234; cc s khng
chia ht cho 2 l: 1437;
895
Hs: * = {0; 5}
Hs: * = {1; 2; 3; 4; 6; 7;
8; 9}
Hs: S c tn cng l 0 v
5 th chia ht cho 5
?2. * 37 5

* = {0; 5}
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc
bi hc.
2. Bi tp vn dng
Bi tp 91
Bi tp 92.
Bi tp 93.
3. Bi tp pht trin:
Chng minh rng
tng hai s l bt k
u chia ht cho 2
IV. H ng dn hc
nh:
hiu v thc hin ?2
Gv cho hs pht biu li
du hiu chia ht cho 2
v 5
? S va chia ht cho 2
v cho 5 th chia htc
cho s no?
Gv cho hs lm mt s
bi tp
? S va chia ht cho 2
v 5 c dng nh th nao?
Gv: (Hd). S dng tnh
cht chia ht ca mt
tng
Gv: Ghi v yu cu
hs suy ngh thc hin
Hc v ghi nh du hiu
chia ht cho 2 v 5
Lm cc bi tp 94; 95;
96; 97 sgk
Ta c: 370 v 375
Hs: S c tn cng bng 0
Hs
1
: Bi tp 91. S chia
ht cho 2 l: 652; 850;
1546
S chia ht cho 5 l: 850;
785
Hs
2
: Bi tp 92: Trong cc
s: 2141; 1345; 4620;
234
a, S chia ht cho 2 m
khng chia ht cho 5 la5
l: 234
b, S chia ht cho 5 m
khng chia ht cho 2 l:
1345
Hs
3
: Bi tp 93
(136 + 420) 2; (625
450) 5
(1.2.3.4.5.6 + 42) 2
(1.2.3.4.5.6 35) 5
Hs:
S l l: 2n + 1 v 2 m +
1
ta c: 2m + 1 + 2n + 1
= 2(m + n) + 2
D . rt kinh nghim : .
..

----------------------@ ? & ----------------------


Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 21: luyn tp
Ngy
son : 10/10/2010
Ngy
dy : 12/10/2010
A. Mc tiu:
. Kin thc : - Cng c tnh cht chia ht ca mt tng, du hiu chia
ht cho 2 v cho 5
. K nng : - Rn luyn k nng thc hnh gii ton
. Thi : - T duy , sng to
B. Chun b:
- n tp tt kin thc v t/c chia ht ca mt tng, du hiu chia ht
cho2 v 5
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs
1
: Bi tp 85. Tng sau c chia ht
cho 7
khng?
a, (35 + 49 + 210) 7
b, (42 + 50 + 140) / 7
c, (56 + 18 + 3) 7 V 18 + 3 = 21
Hs
2
: Bi tp 93: Tng sau c chia ht
cho 2, chia ht cho 5 khng?
a, (136 + 420) 2; / 5
b, (625- 459) / 2; 5
c, (1.2.3.4.5.6 35) 5; / 2
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 87. Tm x, :
A = 12 + 14 + 16 + x Chia ht cho 2,
khng chia ht cho 2
Gii
Ta c: 12 2; 14 2; 16 2 nn:
a, A chia ht cho 2 th x 2
b, A khng chia ht cho 2 th x / 2
2. Bi tp 88. Gii
Gi q l thng ca php chia a cho 12
? Vit tnh cht chia ht ca mt
tng v cc du hiu chia ht
cho2 v 5?
Lm bi tp 85, 93 sgk
Gv nhn xt nh gi
Gv t chc, hng dn hs thc hin
gii cc bi tp
? Mt tng chia ht cho 2 khi
no? (ch c mt s s hng
chia ht cho 2)
? S nh th no th chia ht cho
2?
Gv gi hs ln bng thc hin
Gv cho hs nhn xt bi ca bn
Gv cho hs c v nu phng
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
ta c:
a = 12q + 8. Ta thy 12q 4 v 12q
6
8 4 v 8 / 6
Do : (12q + 8) 4 (12q + 8) / 6
Hay a 4; a / 6
3. Bi tp 96. in vo du * c
85 * chia ht cho 2, chia ht cho 5
Gii
Ta thy: 85 * c tn cng l 5 nn l mt
s l, suy ra 85 * khng chia ht cho 2
v lun chia ht cho 5
Vy: Khng c s no thay vo * -
c s chia ht cho 2
Thay * bi bt k s ch s no
cng c s chia ht cho 5
4. Bi tp 100. Gii
n = abbc 5 nn c = 0 hoc c = 5. Theo
bi ra ta c c = 5
a 2 v by gi mi n nm 2006
Vy t ra i vo nm 1885
5. Bi tp nng cao:
Chng t rng chia 1 s c ba ch s
cho tng cc ch s ca n th thng
tm c ln nht l 100
III. H ng dn hc nh :

n thc hin
? a : 12 d 8, ta vit a thnh tng
c dng nh th no?
Gv: hng dn. Biu din s a di
dng s chia nhn vi thng v
cng vi s d, t nhn xt tnh
chia ht ca mt tng
Gv: Yu cu hs thc hin v i
din ln trnh by
Gv cho hs nhn xt bi bn, sau
nhn xt chung
? Em c nhn xt g v s 85 * ?.
T cho em bit c iu g?
Gv gi hs ln bng thc hin
(Hd). p dng tnh cht chia ht
cho 2, cho 5 ca mt s
Gv: Nhn xt, nh gi
? n = abbc 5 th c phi l s
no?
? Trong ba s 1; 5; 8 th a phi l
s no? v sao?
Hs thc hin tim ra nm ra i
ca t
Gv hng dn: T a cn chng minh:
abc : (a + b + c) 100 du =
xy ra khi b = c = 0. (1)
Xt b

c, ta c
abc = 100a + 10b + c < 100(a +
1)
Mt khc a + b + c a + 1 nn ta
c:
c b a
c b a
+ +
+ +10 100
<
1
) 1 ( 100
+
+
a
a
= 100 (2)
Hc k cc kin thc chi ht ca
mt tng, du hiu chia ht cho
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
2, cho 5
Xem li cc bi tp thc hin
v lm tip cc bi tp cn li
D . rt kinh nghim : ..
..

----------------------@ ? & ----------------------


Tit 22: du hiu chia ht cho 3, cho 9
Ngy son :
13/10/2010
Ngy dy :
15/10/2010
A. Mc tiu:
.Kin thc : - Hc sinh nm vng du hiu chia ht cho 3, cho 9
.K nng : - Bit vn dng cc du hiu chia ht cho 3, cho 9
nhanh chng nhn ra mt s c hay khng chia ht cho 3, cho 9
.Thi : - Rn luyn cho hc sinh tnh chnh xc khi pht biu mt
mnh v vn dng mt cch linh hot kin thc vo gii
ton.
B. Chun b:
- n tp tnh cht chia ht ca mt tng, du hiu chia ht cho 2, cho
5
- Cch vit mt s theo h thp phn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c: ? Tnh cht chia ht
ca mt tng?. Nu
du hiu chia ht cho
2, cho 5?
Hs: a m, b m

(a + b)
m
a m, b / m

(a + b) /
m
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
II. Dy hc bi mi:
1. Nhn xt m u:
10 = (1 + 0) + 9
372 = (3 + 7 + 2) +
360
1215 = (1 + 2 +
1+5)+1206
2. Du hiu chia ht
cho 9:
(sgk)
abcd 9

(a + b + c + d)
9
3. Du hiu chia ht
cho3:
V d:
2013 = (2+0+1+3) +
2007
= 6 + 2007 lun chia
ht cho 3
Du hiu: (sgk)
abcd 3

(a + b + c + d)
3
Chng minh tng hai
s l bt k u chia
ht cho2
Gv gi hs ln bng tr
li
Gv: Nhn xt, nh
gi, gii thiu bi mi.
Gv cho hs nhn xt sau
hng dn theo sgk
Gv: Mt s bao gi
cng c vit thnh
tng cc ch s ca n
cng vi mt s chia
ht cho 9
abcd = (a + b + c + d) +
s chia ht cho 9
? T nhn xt trn, khi
no th mt s chia
ht cho 9?
Gv cho hs nu du hiu
v thc hin ?1
Gv trnh by v d cho
hs nhn xt, nu du
hiu
? Mt s nh th no
th chia ht cho 3?
? Mt s chia ht cho 9
c chia ht cho 3
khng?
Gv: ? ng hay sai: S
chia ht cho 3 th chia
ht cho 9?
Du hiu chia ht cho 2,
cho 9
Bi tp: Gi hai s l bt
k l:
2m + 1 v 2n + 1 (m, n


N)
Ta c: 2m + 1 + 2n +1
= 2m + 2n + 2 lun
chia ht cho 2
Hs: c nhn xt trong sgk
v nghe gii thch ca gv
Hs: abcd chia ht cho 9 khi
a + b + c + d chia ht cho
9
Hs nu du hiu theo sgk
Hs: ?1. 621 c 6 + 2 + 1 =
9 9 nn 621 9
1205 / 9; 1327 / 9;
6354 9
Hs: Nu du hiu:
abcd 3 khi (a + b + c + d)
3
Hs: S chia ht cho 9 th
chia ht cho 3
Hs: Mnh sai
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc.
2. Bi tp p dng.
Bi tp 101.
Bi tp 103
3. Bi tp nng cao:
Chng minh n
3
n
chia ht cho 6
IV. H ng dn hc
nh:
Gv cho hs thc hin ?2
Gv nhn xt
Gv nhc li kin thc
ni dung bi hc v yu
cu hs ghi nh
Gv Cho hs thc hin
cc bi tp 101; 103
sgk
Gv Theo di nhn xt
Gv cho hs ghi v
suy ngh thc hin
? Mt s chia ht cho 6
khi no?
Hc v ghi nh cc du
hiu chia ht cho 3,
cho 9
Lm cc bi tp 102;
104; 105; 106 sgk
Hs: ?2. in vo du *
* 157 3

(1 + 5 + 7 + *)
3
hay (13 + *)3

* = {2;
5; 8}
Hs ghi nh
Hs
1
: Bi tp 101.
Cc s chia ht cho 3 l:
1347; 6534; 93258
Cc s chia ht cho 9 l:
6534; 93528
Hs
2
: Bi tp 103.
(1251 + 5316) 3, / 9
(5436 1324) 3, 9
[1.2.3.4.5.6 + 27] 3,
9
Hs
3
:
n
3
n = (n 1)n(n +1)
tch 3 s lin tip th lun
chia ht cho 2 v cho 3
suy ra n
3
n lun chia ht
cho 2.3 tc lun chia ht
cho 6
D . rt kinh nghim : .
.

----------------------@ ? & ----------------------

Tit 23: luyn tp
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Ngy son :
18/10/2010
Ngy dy :
19/10/2010
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cng c kin thc v du hiu chia ht cho 3, cho 9 thng
qua hot ng gii bi tp
K nng : - Rn luyn k nng vn dng kin thc bi hc vo nhn
bit mt tng, mt hiu, mt s c chia ht cho 3, cho 9 khng
- Rn luyn k nng thc hnh gii ton,
Thi : - C thc trong t hc, cn thn trong trnh by
B. Chun b:
n tp tt kin thc v du hiu chia ht cho 3, cho 9
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: abcd 9

(a + b + c + d) 9
abcd 3

(a + b + c + d) 3
Bi tp: Cc s chia ht cho 3: 123;
1239; 375;5862
S chia ht cho 9: 1239
S chia ht cho 9 th chia ht cho 3
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 104. in ch s vo du *
a, 8 * 5 3

(5 + * + 8) 3

(13 + *)3

* = {2; 5; 8}
b, 3 * 6 9

(6 + * + 3) 9

(9 + *) 9

* = {0; 9}
c, * 43 5

* = {0; 5}, * 43 3

(7 + *)
3

* = {2; 5; 8}
Theo bi ra ta c * = 5 tc ta c s: 435
d, * 81 * 2

* hng n v l: 0; 2;
4; 6; 8
* 81 * 5

* hng n v nhn cc gi
tri: 0; 5
Theo bi ra ta c s: 810 *
810 * 3 v 9 tc (* + 8 + 1 + 0) 9 suy
ra * nhn cc gi tr 0 hoc 9 v * l
ch s hng ln nht ca s cn tm nn
* = 9. Vy s cn tm l: 9810
? Nu du hiu chia ht cho 3,
cho 9?
p dng thc hin bi tp sau:
Trong cc s sau s no chia ht
cho 3, cho 9, chia ht cho3 v
cho9
123; 1239; 1936; 375; 5862
Gv: Nhn xt, nh gi
Gv t chc cho hs thc hin gii
bi tp
Gv gi hs ln bng v yu cu c
lpcng thc hin
? tm c cc gi tr ca * ta
cn da vo tnh cht g?
(Cc du hiu chia ht)
? Em c nhn xt g v cc gi
tr ca * hng n v v hng
ngn?
Gv cho hs nhn xt bi ca bn
sau gv nhn xt cho hs ghi
vo v
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
2. Bi tp 106:
a, S c 5 ch s abcde 3

(a + b + c + d + e) 3 m abcde nh
nht

abcde = 10002
b, S c 5 ch s abcde 9

(a + b + c + d + e) 9 m abcde nh
nht

abcde = 10008
3. Bi tp 108.
a, Tm s d khi chia cho 9, chia cho 3
S 1546: Ta c: (1 + 5 + 4 + 6) = 16 : 9
d 7, chia 3 d 1. Vy 1546 : 9 d 7; 1546 :
3 d 1
Tng t: 1527 : 9 d 6
1527 : 3 d 0
2468 : 9 d 2
2468 : 3 d 2
4. Bi tp 110. in vo trng
a 78 64 72
b 47 59 21
c 3666 3776 1512
m 6 (1 ) (0)
n 2 (5) (3)
r 3 (5) (0)
d 3 (5) (0)
5. Bi tp nng cao.
Chng minh: ( baba abab ) chia ht cho 9
(a > b)
Gii
Ta c: baba abab =
1000a + 100b + 10a + b (1000b +
100a + 10b + a)
= (1000 + 10 100 1)a - (1000 + 10
100 1)b
= 909a 909b = 909(a b) = 9.101(a
b)
Vy baba abab lun chia ht cho 9
III. H ng dn hc nh :
Gv gi 1 hs ln bng v yu cu
c lp cng thc hin
? S c 5 ch s nh nht l s
no?
(10000 l s nh nht c 5 ch
s)
? Tng cc ch s ca n bng
bao nhiu?
Gv nhn xt nh gi bi lm
ca hs
Gv hng dn: Tng cc ch s
ca mt s chia cho 9 d bao
nhiu th s chia 9 d by
nhiu. Tng t khi chia cho 3
Gv gi hs ln bng thc hin
Gv hng dn nh sgk
a : 9 d m; b : 9 d n; m.n : 9
d r
c : 9 d d
Gv gi hs ln bng thc hin
Gv ghi bi yu cu hs suy
ngh thc hin
Gv: (Hd). Vit cc s di dng
c s 10, thc hin php tr
Gv gi hs ln thc hin theo hng
dn
Gv: V nh hc thuc cc du
hiu chia ht cho2, cho 3, cho 5,
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
cho 9. Xem li tt c cc bi tp
thc hin. Lm cc bi tp
cn li (sgk) v cc bi tp trong
sch bi tp ton 6
D. rt kinh nghim :

.
.
----------------------@ ? & ----------------------

Ngy son :...................
Tit 24: Bi 13. c v bi
Ngy son :
20/10/2010
Ngy dy :
22/10/2010
A. Mc tiu:
1. Kin thc :
- Hc sinh nm vng nh ngha c v bi ca mt s, Vit c tp
hp cc c,
cc bi ca mt s.
2.K nng:
- Hc sinh bit cch kim tra mt s c hay khng l c hoc bi ca
mt s cho trc
- Hc sinh c k nng tm c v bi ca mt s cho trc trong cc tr-
ng hp
3. Thi : - Rn luyn thi hc tp ng n
B. Chun b:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Gv: Son bi, nghim cu tm cc v d thch hp truyn th kin
thc
- Hs: n tp khi nim chia ht ca mt s v cc du hiu chia ht
C. Hot ng dy hc:
Hot ng 1:
Kim tra bi
c:
Hot ng 2 :
Dy hc bi
mi:
1. c v bi.
Nu a b th a gi
l bi ca b v b gi
l c ca a
2. c ch tm c v bi .
K hiu tp hp c ca
a l (a), bi ca a l
B(a)
Ta c: B(a) = a.n ; (n

N)
tm c ca a ta
? Cc s sau s no
chia ht cho 9?: 738;
972; 632
? a = bq + r khi r = 0
ta c iu g?
Gv t vn vo
bi
Gv: 738 9 ta ni:
738 l bi ca 9 v 9
gi l c ca 738
? Ly v d tng t ?
? Khi no th a gi
l bi ca b v b l c
ca a ?
Gv cho hs thc
hin ?1
? Bi v c c ni
trong trng hp no?
Gv nu k hiu tp
hp bi v c ca mt
s
Gv? Tm bi ca 7
nh hn 30?
? S 0; 7; 14; 21; ...
l bi ca 7 th em
c nhn xt g?
? Em c nhn xt g
v cc s 1; 2; 3; 4;
6; 12 i vi s 12?
? Tm c ca a nh
Hs: Cc s chia ht cho 9
phi c tng cc ch s ca
n chia ht cho 9

738;
972 l cc s chia ht cho 9
Hs: Khi r = 0 ta ni a chia ht
cho b
Hs: 27 3 ta ni 27 l bi ca
3v 3 l c ca 27
Hs nu nhn xt sgk
?1. a, 18 l bi ca 3 v 18
3
18 khng l bi ca 4 v
18/ 4
b, 4 l c ca 12 v 12 4; 4
khng l c ca 15 v 15 / 4
B(7) = {0; 7; 14; 21; 28; ....}
Bi ca 7 c dng 7. n (n


N)
Hs: Cc s u l c ca
12
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
chia ln lt a cho cc
s t 1 n a s no
a chia ht th s
l c ca a
Ch : S 0 l bi ca
tt c cc s v
khng phi l c ca
bt k s no
Hot ng 3
Luyn tp
cng c:
1. Nhc li kin thc,
ni dung bi hc
2. Bi tp cng c:
Bi tp 111.
Bi tp 112. Tm c
ca cc s sau:
Bi tp 113.
Hot ng 4:
H ng dn hc
nh:
th no?
Gv cho hs thc
hin ?3; ?4
Gv nhc li ton b
ni dung kin thc
v hng dn hs lm
mt s bi tp
Gv theo di, nhn
xt, nh gi
Hc k ni dung
kin thc ca bi
hc, nm cch tm
bi v c ca mt s
Lm cc bi tp:
113 c,d; 114 sgk
c trc bi: s
nguyn t - hp s....
?3. (12) = {12; 6; 4; 3; 2; 1}
?4. (1) = 1
B(1) = n

N
Hs
1
: Bi tp 111.
a, Cc s bi ca 4 l: 8; 20
b, Bi ca 4 nh hn 30 l:
B(4)={1; 4; 8; 12; 16; 20; 24;
28}
c, B(4) = n

N
Hs
2
: Bi tp 112.
(4) = {1; 2; 4}; (6) = {1; 2;
3; 6}
(9) = {1; 3; 9}; (13) = {1;
13}
Hs
3
: Bi tp 113. Tm x,
bit.
a, x

B(12), 20 50 x
x = {24; 36; 48}
b, x 15, 0 < x 40
x = {15; 30}
D. Rt kinh
nghim : ...........................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
........................................................................................................................
.........................
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 19/ 10/ 2009
Tit 25: s nguyn t. hp s
bng s nguyn t
Ngy son :
24/10/2010
Ngy dy :
25/10/2010
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh nm c nh ngha s nguyn t, hp s.
K nng :- Hc sinh nhn ra mt s l s nguyn t hay l hp s trong
cc trng hp
n gin
- Hc sinh thuc mi s nguyn t u tin, hiu cch lp
bng s nguyn t.
Thi : - Hc sinh bit vn dng hp l cc kin thc v chia ht
nhn bit mt hp s
B. Chun b:
n tp tt cc kin thc v php chia ht
Bng s nguyn t
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. S nguyn t, hp
s.
V d: 2; 3; 5; l
cc s nguyn t
4; 6; 8; l cc hp s
nh ngha: (sgk)
a l s nguyn t nu
(a) = {1; a}
? Nu cc du hiu chia
ht cho 2, cho 3, ch0 5,
ch0 9?. Cho v d
Lm bi tp 113 c, d
Gv nhn xt, nh gi.
Gv: t vn vo
bi
Gv cho hs ln lt tm
cc c ca 2; 3; 4; 5; 6;
8
? Em c nhn xt g
v c ca cc s trn?
? S nh th no l s
nguyn t, hp s?
Hs: V d 39 3; 459 9
634 2; 525 5
Bi tp 113. Tm x, bit.
c, x

(20); x > 8
ta c: x = {10; 20}
d, 16 x

x = {1; 2; 4; 8;
16}
Hs: Lm theo yu cu ca
gv
Hs: Cc s 2; 3; 5; 7 ch
c 2 c l 1 v chnh n
Cc s 4; 6; 8 c nhiu
hn 2 c
Hs Nu nh ngha theo
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a l hp s nu (a) c
nhiu hn 2 c
Ch : S 0 v s 1
khng phi l s
nguyn t cng khng
phi l hp s.
2. Lp bng cc s
nguyn t khng v t
qu 100
Bng s nguyn t:
2 3 5 7 11 13 17
19 23 29 31 37 41
43
III. Luyn tp cng
c:
1. Bi tp 115.
2. Bi tp 116. in
vo trng.
3. Bi tp 117.
4. Bi tp 118. Xt
tng, hiu sau l s
nguyn t hay hp s.
Gv cho hs c nh
ngha
Gv yu cu hs thc
hin ?1
Gv cho hs ghi nh ch
(sgk)
Gv: Nu cch thit lp
v gii thiu bng s
nguyn t theo sgk
Gv: Hng dn hs thc
hin mt s bi tp
cng c bi
? Mun xc nh mt
s l hp s ta cn ch
ra my c ca n?
Gv Gii thiu tp P cc
s nguyn t
Gv Gii thiu bng s
nguyn t t 2 n
997
? Mun xt tng, hiu
l s nguyn t hay hp
s ta lm nh th no?
sgk
?1. (7) = {1; 7}
(8) = {1; 2; 4; 8}
(9) = {1; 3; 9}
7 l s nguyn t. 8 v 9 l
hp s
Hs
1
: Bi tp 115.
S nguyn t: 67
Hp s: 312; 213; 435;
417; 3311
Hs
2
: Bi tp 116. in vo

85

P; 91

P
15

N (P l tp hp
cc s nguyn t)
Hs
3
: Bi tp 117.
Cc s nguyn t:
131; 313; 647
Hs
4
: Bi tp 118. Tng,
hiu. sau l s nguyn t
hay hp s
a, 3. 4. 5 + 6. 7
Do 3. 4. 5 2 v 3
6. 7 2 v 3
Nn (3. 4. 5 + 6. 7) 2
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
IV. H ng dn hc
nh:
Hc v ghi nh ni dung
kin thc bi hc
Lm cc bi tp cn li
trong sgk v mt s bi
tp trong sch bi tp
v 3
hay 2 v 3 u l c ca
tng vy tng trn l hp
s
D. rt kinh nghim : ..
.

----------------------@ ? & ----------------------
Tit 26: luyn tp
Ngy son :
24/10/2010
Ngy dy :
26/10/2010
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cng c v khc su kin thc v c v bi ca mt s t
nhin, nhn bit mt s t nhin l s nguyn t hay l hp s
K nng : - Rn luyn k nng gii ton, k nng nhn bit
Thi : - Hc sinh c thi hc tp ng n, yu thch mn hc
B. Chun b:
n tp cc kin thc v c v bi, tnh cht chia ht, s nguyn t,
hp s.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: a b ta ni: a l bi ca b, b l c ca
a
B(a) = {a . n : n

N}
(a) = {x : a x}
? c v bi? Cch tm c, bi ca
a?
Lm bi tp 113c, d
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Bi tp 113. Tm x bit.
c, x

(a) v x > 8

x = {10; 20}
d, x

B(3); x 30

x = {0; 3; 6; 9; 12; 15; 18; 21; 24;


27; 30}
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 119; 120.
* 1
l hp s

* = {0; 2; 4; 5; 6; 8}
* 3 l hp s

* = {0; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9}
* 5 l s nguyn t:

* = {3; 9}
* 9 l s nguyn t:

* = {7}
2. Bi tp 123. in
a 29 67 49 127
p 2; 3;
5
2;3;5;
7
2;3;5;
7
2;3;5;7;
11
s 49 l hp s v 49 7
127 l s nguyn t
3. Bi tp 124.
Gi nm cn tm c dng abcd
a c mt c

a = 1
b l hp s l nh nht:

b = 9
c khng phi l s nguyn t, khng phi
l hp s (c

1)

c = 0
d l s nguyn t l nh nht

d = 3
Vy nm ra i my bay c ng c l
nm: 1903
4. Bi tp lm thm:
Tm x, bit.
a, x

B(5); 20 x 60, b, x

(60); 20
x 40
c, x

(100); x > 50
Gii
a, x

B(5); 20 x 60

x = {20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55;


60}
b, x

(60); 20 x 40

x = {20; 30}
c, x

(100); x > 50

x = 100
III. Cng c bi:
Nhc li cc kin thc v tnh chia ht,
c v bi ca mt s t nhin, tp hp cc
Gv nhn xt, nh gi v t
chc cho hs lm cc bi tp
luyn tp
Gv cho hs lm ti ch bi tp
119; 120 v i din ng dy
trnh by
Gv: Gii thiu cch khng nh
mt s l s nguyn t: chng
t p l mt s nguyn t ta ch
cn chng t rng p khng chia
ht cho cc s nguyn t m
bnh phng khng vt qu p
Gv gi hs ln bng thc hin
Gv cho hs thc hin
? S nguyn t nh nht l s
no? s nguyn t l nh nht l
s no?
? S no khng phi l s nguyn
t, cng khng pha l hp s?
Gv ra bi tp yu cu hs thc
hin
Hs ln bng thc hin bi tp
Gv: Nhn xt, nh gi

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
s nguyn t , hp s
IV. H ng dn hc nh : Hc k cc ni dung v c v bi
ca mt s t nhin v s nguyn
t, hp s, cch chng t mt s
l s nguyn t hay hp s
Lam cc bi tp trong sch bi
tp ton 6 (149; 153)
D. rt kinh nghim :

..
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy 21/ 10/ 2009

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 27: Phn tch mt s ra tha s nguyn t
Ngy
son : 27/10/2010
Ngy dy
: 29/10/2010
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh hiu th no l phn tch mt s ra tha s
nguyn t
K nng : - Hc sinh bit cch phn tch mt s ra tha s nguyn t,
Thi : Bit vn dng kin thc mt cch hp l
B. Chun b:
n tp cc du hiu chia ht v lu tha vi s m t nhin
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Phn tch mt s
ra tha s nguyn t
l g?
Phn tch mt s ra
tha s nguyn t l
? Nu cc du hiu chia
ht cho 2, cho 3, cho
5?
? Vit cc s nguyn t
nh hn 20?
Gv nhn xt
t vn vo bi.
Mt s t nhin ta c
th phn tch thnh
tch cc s nguyn t
Gv: Gii thiu cc v d
6 = 2 . 3
10 = 2 . 5
20 = 2 . 10 = 2 . 2 . 5
40 = 2 . 2 . 2 . 5
Gv. Cc s 2; 3; 5; 7
l cc s nguyn t
? Phn tch mt s ra
Hs: Tr li cc du hiu
Cc s nguyn t nh hn
20:
2; 3; 5; 7; 1; 13; 17; 19
Hs:
100 = 2 . 2. 5. 5
150 = 2 . 3 . 5 . 5
Hs c phn ghi nh (sgk)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
vit s di dng
tch cc s nguyn t
2. Cch phn tch
mt s ra tha s
nguyn t.
V d: 300 2
1502
75 3
25 5
5 5
1
Vy: 300 = 2.2.3.5.5
= 2
2
.3.5
2
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc
c bn ca bi hc.
2. Bi tp vn dng.
Bi tp 125. Phn
tch s ra tha s
nguyn t.
Bi tp 126
IV. H ng dn hc
nh:
tha s nguyn t l
g?
Gv cho hs ghi nh phn
ch v yu cu hs
thc hin phn tch s
200 ra tha s nguyn
t?
Gv: Gii thiu theo sgk
300 = 2.2.3.5.5
? Vit di dng lu tha
trong cc trng hp
trn?
Gv: Mun phn tch
mt s ra tha s
nguyn t ta chia s
chia s nguyn t nh
nht c thng, li tip
tc chia thng cho s
nguyn t nh nht
(Php chia ht) tip
tc cho n thng
cui cng bng 1
Gv cho hs thc hin ?
Gv: Nhc li ton b
kin thc cn nh
Gv: T chc cho hs
thc hin cc bi tp
trong sgk
Gv gi hs ln bng lm
bi tp 125 v theo di
hng dn hs di lp cng
lm
Gv nhn xt bi lm
ca hs v cho hs nghin
cu bi tp 126
Hs: 200 = 2.100 = 2.2.50
= 2.2.2.25 = 2.2.2.5.5
Hs: 300 = 2
2
.3.5
2
Hs theo di hng dn ca
gv
? Phn tch 420 ra tha
s nguyn t: 420 =
2.2.3.5.7 = 2
2
.3.5.7
Hs
1
: Bi tp 125. Phn
tch
a, 60 = 2.2.3.5 = 2
2
.3.5
b, 84 = 2.2.3.7 = 2
2
.3.7
c, 285 = 3.5.19
d, 1035 = 3.3.5.23 =
3
2
.5.23
Hs
2
: Bi tp 126.
An thc hin 120 =
2.3.4.5 thc hin nh th
cha ng
120 = 2.2.2.3.5 = 2
3
.3.5
306 = 2.3.51 = 2.3.3.17 =
2.3
2
.5
567 = 3.3.3.3.7 = 3
4
.7
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv theo di nhn xt
bi lm ca hs
Ghi nh cch phn
tch mt s ra tha s
nguyn t
Lm cc bi tp 127;
128; 129; 130 (sgk)
D.rt kinh nghim :

..
----------------------@ ? & ----------------------
Tit 28: luyn tp
Ngy
son : 29/10/2010
Ngy
dy : 01/11/2010
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cng c kin thc v phn tch mt s ra tha s
nguyn t
K nng : - Rn luyn k nng phn tch mt s ra tha s nguyn
t, p dng vo mt
s bi tp
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
-Hc sinh vn dng thnh tho du hiu chia ht cho 2,
cho 3, cho 5,
Thi : - Rn luyn thc trong hc tp
B. Chun b:
- n tp tt cch phn tch mt s ra tha s nguyn t
- n tp cc du hiu chia ht cho 2,cho 3, cho 5
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi bi c:
Phn tch mt s ra tha s nguyn t
l vit s thnh tch ca cc s
nguyn t
5320 = 2.2.2.5.7.19 = 2
3
.5.7.19
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 127. Phn tch cc s
225 3 1800 2
75 3 900 2
25 5 450 2
5 5 225 3
1 75 3
25 5
5 5
1
225 = 3
2
.5
2
1800 = 2
3
.3
2
.5
2
2. Bi tp 128.
Ta c: a = 2
3
.5
2
.11 = 2.4.5
2
.11 =
8.5
2
.11 = 2.5.20.11;
Vy cc s sau y l c ca a: 4; 8;
11; 20
S 16 khng phi l c ca a
3. Bi tp 129.
a, a = 5.13

(a) = {1; 5; 13; 65}


b, b = 2
5
= 2.2
2
= 4.2
3
= 8.2
2
= 16.2
=32

(b) = {1; 2; 4; 8; 16; 32}


c, c = 3
2
.7 = 3.3.7 = 9. 7 = 3. 21 = 63

(c) = {1; 3; 7; 9; 21; 63}


4. Bi tp 131.
a, Tm hai s bit tch ca chng
bng 42.
Ta c: 42 = 42.1 = 2.21 = 3.14 = 6.7
? Phn tch mt s ra tha s
nguyn t l g?. p dng: Phn
tch 5320 ra tha s nguyn t
Gv: Nhn xt nh gi
Gv: t chc cho hs thc hin cc
bi tp
Gv: Gi hs ln bng thc hin
Gv yu cu hs phn tch dc
Gv cho hs nhn xt bi ca bn,
sa sai (nu c)
Gv: (Hd). Da vo bi ton vit a
thnh cc tch khc nhau
? S nh th no l c ca a?
Gv cho hs thc hin ti ch v
i din c kt qu
Gv nhn xt v trnh by ln
bng
Gv: p dng bi tp 128 hy thc
hin bi 129
Gv gi hs ln bng thc hin
? Hy ra bi tng t?
? Ta hiu nh th no v tch hai
s bng 42?
Gv: Ta ch cn phn tch s 42
thnh tch hai s khc
Gv gi hs ln bng thc hin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Vy cc cp hai s c tch bng 42 l:
1 v 42; 2 v 21; 3 v 14; 6 v 7
b, a.b = 30. Ta c 30 = 1.30 = 2.15 =
3.10 = 5.6
Vy cc cp s tho mn bi ton:
(a, b) = {(1; 30), (2; 15), (3; 10), (5;
6)}
5. Bi 132.
Ta c: (28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28}
Vy Tm c th sp xp 28 vin bi
vo s ti m mi ti c s vin bi l nh
nhau th Tm chn s ti l: 1 ti, 2
ti, 4 ti, 7 ti, 14 ti hoc 28 ti
6. Bi tp nng cao.
Trong mt php chia, s b chia bng
86, s d bng 9. Tm s chia v thng.
Gii
Gi a v b l s chia v thng s trong
php chia
(a > 9), ta c: 86 : a = b d 9 hay 86 =
a.b + 9

a. b = 77 = 1.77 = 7.11 = 77.1 =


11.7
Do a > 9 nn s chia v thng tng
ng l:
a 11 77
b 7 1
III. H ng dn hc nh :

(Hd): Tm c ca 28, cc c ca 28
tng ng vi s ti m Tm cn
chn
Gv cho hs thc hin ti ch v
i din c kt qu
Gv yu cu cho bit s bi trong
mi ti ng vi tng cch chn s
ti
Gv cho hs ghi v suy ngh
thc hin
(Hd): Gi s chia v thng l a v
b ta c:
86 = a.b + 9 suy ra a.b = 86 9 =
77
Gv gi hs thc hin
Gv: S c ca mt s c tnh nh
sau:
Nu m = a
x
(a l s nguyn t)
th m c s c l: x + 1
Nu m = a
x
.b
y
(a, b l cc s
nguyn t) th m c s c l: (x +
1)(y + 1)
V nh xem li cc bi tp lm
Bi tp v nh:
a, Tm s c ca: 4368
b, Phn tch s 17630 ra tha s
nguyn t
D. rt kinh nghim :

.
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 29: c chung v bi chung
Ngy son
: 01/11/2010
Ngy dy
: 02/11/2010
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh nm c khi nim c chung, bi chung.
Hiu c khi nim giao v k hiu giao ca hai tp
hp.
K nng : - Hc sinh bit tm c chung, bi chung ca hai hay nhiu s
Thi : , Rn luyn thc t gic hc tp.
B. Chun b:
- n tp cc kin thc v bi v c ca mt s
- n tp v phn tch mt s ra tha s nguyn t
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. c chung.
Mt s va c ca s
ny va c ca s kia
gi l c chung ca
hai s
K hiu c chung ca
a v b l: x = C(a,b)
nu a x v b x
? Tm (4) , (6)
Cc c ca 4 va ca 6
l s no?
Gv nhn xt v gii
thiu bi
Gv ly bi c lm v
d:
S 1 v s 2 va l c
ca 4, va l c ca 6 ta
ni 1 v 2 l c chung
ca 4 v 6
? Vy c chung ca hai
s t nhin l g?
C(4;6) = {1; 2}
Hs: (4) = {1; 2; 4}
(6) = {1; 2; 3; 6}
Cc s va c ca 4 va c
ca 6 l: {1; 2}
Hs theo di hng dn ca
gv v nu khi nim c
chung
Hs: (20) = {1; 2; 4; 5; 10;
20}
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
2. Bi chung.
S va bi ca a, va
bi ca b gi l bi
chung ca a v b k
hiu BC(a,b)
x

BC(a,b) Nu x a
v x b
3. Ch :

(4) C(4;6) (6)
(4)

(6) = C(4;6)
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc,
ni dung bi hc.
2. Lm bi tp vn
dng
Bi tp 134. in k
hiu

thch hp
vo trng
? Tm c chung ca 20
v 24? v thc hin ?1
Gv cho hs tm B(4),
B(6) trong gii hn
? Tm s va bi ca 4
va bi ca 6?
Gv: S 0, s 12, c
gi l bi chung ca 4
v 6
? S nh th no c gi
l bi chung ca a v
b?
Gv: M rng cho nhiu
s v yu cu hs thc
hin ?2 v tm bi
chung ca 2 v 3 khng
qu 16?
? tm c bi chung
hay c chung ca hai
hay nhiu s ta lm
th no?
Gv gii thiu giao ca
hai tp hp l tp hp c
phn t l phn t
chung ca hai tp hp
cho. K hiu: C = A

B
Gv: Nh vy tm c
chung hay bi chung ta
tm giao tp hp cc c
hay giao tp hp cc bi
ca hai s
? Tm c chung ca 12
v 18?
Gv: Nhc li cc kin
(24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8;
12; 24}
C(20; 24) = {1; 2; 4}
?1. 8

C(16; 40) ng
8

C(16; 28) Sai


Hs: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16;
}
B(6) = {0; 6; 12; 18;
24; }
Hs nu khi nin bi chung
theo sgk
Hs: ?2. 6

BC(3;2)
6

BC(3;6)
6

BC(3;1)
BC(2;3) khng qu 16
= {0; 6; 12}
Hs: Theo di trnh by
ca gv v t ly v d
minh ho
A = {1;3;4;5;8}, B =
{1;2;4;7;8}
C = A

B = {1;4;8}
Hs: (12) = {1; 2; 3; 4; 6;
12}
(18) = {1; 2; 3; 6; 9;
18}
C(12;18) = (12)

(18)
= {1; 2; 3; 6}
Hs: Ghi nh kin thc
Nm hc : 2011 -2012
4
1
2
3
6
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Bi tp 135.
Bi tp 136. Cho A l
tp hp cc bi khng
qu 36 ca 6 v B l
tp hp cc bi khng
qu 36 ca 9. Tm
tp giao ca A v B
IV. H ng dn hc
nh:
thc cn ghi nh v t
chc hng dn hs thc
hin cc bi tp 134;
135 sgk
Gv theo di, sa sai
(nu c)
Gv nhn xt bi lm
ca hs
Gv gi hs thc hin bi
tp 136
HD: Phn t ca M l
phn t chung ca A v
B
Gv: Hc k ni dung
kin thc bi hc, c
bit l cch tm c
chung, bi chung, giao
ca hai tp hp
Lm cc bi tp
135b,c; 137; 138 sgk
Hs
1
: Bi tp 134. in k
hiu.
a, 4

C(12;18)
b, 6

C(12;18)
c, 2

C(4; 6; 8)
d, 4

C(4; 6; 8)
e, 80

BC(20; 30)
g, 60

BC(20; 30)
h, 12

BC(4; 6; 8)
l, 24

BC(4; 6; 8)
Hs
2
: Bi tp 135
a, (6) = {1; 2; 3; 6}
(9) = {1; 3; 9}
C(6; 9) = (6)

(9) = {1;
3}
Hs
3
: Bi tp 136. Ta c:
A = B(6) 36 = {0; 6; 12;
18; 24; 30; 36}
B = B(9) 36 = {0; 9; 18;
27; 36}
M = A

B = {0; 18; 36}


D. rt kinh nghim :
..
Son ngy: 30/ 10/ 2009
Tit 30: luyn tp
Ngy son :
04/11/2010
Ngy dy :
05/11/2010
A. Mc tiu:
Kin thc :- Cng c kin thc v c chung, bi chung ca mt s
thng qua hot ng
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
gii bi tp
K nng : - Rn luyn k nng thc hnh gii ton, k nng tm giao
ca hai tp hp
Thi :- Rn luyn thc t hc v t lm bi, c thi hc tp
ng n
B. Chun b:
- n tp tt kin thc v c, bi, c chung, bi chung
- Kin thc v tp giao
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua Thay Hoat ong cua Tro Bai Ghi
Hoat ong 1 : On lai kien thc cu
* Kiem tra bai cu :
a. The nao la C(a ; b)
Tm C(5 ; 9)
b. The nao la BC(a , b)
Tm BC(2 ; 3)
c. Cho A = { 1 ; 2 ; 5 ; 7 }
va B = {4 ; 6 ; 8 } . Tm
A B
* Kiem tra 3 HS , moi HS
lam 1 cau
a. C(5 ; 9) = {1}
b. BC(2 ; 3) = { 0 ; 6 ; 12 ;
}
c. A B =
* HS ghi bai sa vao v
bai tap
Hoat ong2 : Bai luyen tai lp
* Hng dan HS lam
tng cau
- Viet tap A
-> viet tap B
-> Tm phan t chung
cua A va B e co M = A
B
- Nhan xet cac phan
t cua M oi vi A va
B
* e tm giao cua hai
tap hp ta tm cai g ?
-> Minh hoa bang hnh
ve
* Cac phan t cua tap
A B phai thoa ieu
kien nao ?
* HS tm va tra li :
A = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ;
30 ; 36}
B = { 0 ; 9 ; 18 ; 27 ; 36 }
=> M = A B = { 0 ; 18 ;
36}
- Moi phan t cua M
eu thuoc vao A va B
=> M A va M B
* Tm cac phan t va
thuoc A va thuoc B
-> A B = { cam , chanh}
* Cac phan t cua tap
A B la cac phan t
va thuoc A va thuoc
B
=> HS va gioi van
va gioi toan
136/53
* Tap hp A cac so t
nhien nho hn 40 va la
boi cua 6 .
A = { 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; 24 ;
30 ; 36}
* Tap hp B ca so t
nhien nho hn 40 va la
boi cua 9
B = { 0 ; 9 ; 18 ; 27 ; 36 }
Goi M = A B
a. Viet cac phan t
cua tap M
M = { 0 ; 18 ; 36}
b. Dung k hieu the
hien quan he gia M ;
A ; B
M A va M B
137/53
Tm giao cua hai tap A
va B
a. A = { cam , chanh ,
tao }
B = { cam , chanh ,
quyt }
=> A B = { cam ,
Nm hc : 2011 -2012
Neu a x va b x th C
(a,b) = x
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
* HS co the liet ke vai
phan t cua moi tap
e de nhan xet A va B
khong co phan t
chung nao
* So phan thng c
chia thoa man ieu
kien g ?
- Gi y :
* Tap hp so chan va
tap hp so le khong
co phan t nao chung
=> A B =
- So but va v chia
eu vao so phan
thng nen so phan
thng phai la c
chung cua 24 va 32
-> Chon cach chia
-> Tnh so but va v
moi cach chia
chanh}
b. A : tap hp hs gioi
van
B : tap hp hs gioi
toan
=> A B : tap hp hs
va gioi van va gioi
toan
c. A tap hp cac so chia
het cho 5
B : tap hp cac so chia
het cho 10
=> A B la tap B hay
tap cac so co ch so
tan cung bang 0
c. A = { n N |n = 2k }
B = { n N |n = 2k +
1 }
=> A B =
138/54
Co 24 but va 32 v ,
muon chia eu thanh 1
so phan thng th so
phan thng la C (24 ;
32)
C (24 ; 32) = {1 ; 2 ; 4 ;
8 }
=> Cach chia a va c thc
hien c
* Neu chia 4 phan
thng th moi phan
thng co : 6 but va 8
v
* Neu chia 8 phan
thng th moi phan
thng co : 3 but va 4
v
Hoat ong 3 : Hng dan ve nha
- Xem ky lai bai hoc va
cac bai tap a giai
- Lam them cac bai
tap :
172 ; 173 ; 174 ; 175 sach
bai tap trang 23
D. rt kinh nghim : ..
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

.
----------------------@ ? & ----------------------

Tit 31: c chung ln nht
Ngy son :
10/11/2011
Ngy dy :
11/11/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh hiu c th no l c chung ln nht ca hai
hay nhiu s, th no l hai s nguyn t cng nhau, ba s nguyn t cng
nhau.
K nng : - Hc sinh bit tm c chung ln nht ca hai hay nhiu s
bng cch phn tch cc s ra tha s nguyn t
-Hc sinh bit tm c chung ln nht mt cch hp l trong tng
trng hp c th,
Thi : Bit vn dng tm c chung v c chung nh nht trong cc
bi ton thc t n gin.
B. Chun b:
- Gv: Son bi
- Hs: n tp tt cc kin thc v c ca mt s, phn tch mt s ra
tha s nguyn t,
kin thc v c chung ca hai hay nhiu s.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II, Dy hc bi mi:
? Cch tm c chung
ca hai s a v b?. p
dng tm C(26; 36)
? Th no l giao hai
tp hp?
Gv nhn xt t vn
vo bi
Hs: Tp A l tp hp cc c
ca a
Tp B l tp hp cc c ca b
C(a,b) = A B
p dng: (26) = {1; 2; 13;
26}
(36)={1; 2; 3; 4; 6; 9; 12;
18; 36}
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
1. c chung ln nht.
V d: c chung ln
nht ca 12 v 30 l
6. K hiu: CLN(12;
30) = 6
Nhn xt (sgk)
c chung ln nht
ca a v b k hiu
CLN(a; b)
CLN(a; 1) = 1
CLN(a,b,1) = 1
2. Cch tm CLN
bng cch phn
tch ccc s ra tha
s nguyn t.
V d:
Tm CLN(36; 84;
168)
Ta c: 36 = 2
2
.3+2
84 = 2
2
.3.7
168 = 2
3
.3.7
CLN(36; 84; 168)
= 2
2
. 3 = 12
Cch tm CLN (sgk)
Ch :
CLN(a,b) = 1 ta ni
a, b l 2 nguyn t
cng nhau
CLN(a,b,c) = 1 ta
ni a,b,c l 3 nguyn
t cng nhau
3. Cch tm c
chung thng qua
Gv nu v d nh sgk
? Th no l c chung
ln nht ca a v b?
Gv cho hs c v ghi
nh khi nim CLN v
phn ghi ch sgk
? Em c nhn xt g
v CLN vi cc c cn
li?
Gv: ?Tm CLN(16;
36)?
Gv: Trnh by v d 2.
Gv: Yu cu hs phn
tch cc s ra tha s
nguyn t v tm cc
tha s chung
? Qua v d trn
tm CLN ca cc s ta
lm nh th no?
Gv cho hs thc hin ?
1,?2
Gv. Theo di, nhn xt
Gv: 8 v 9 gi l 2
nguyn t cng nhau, 8;
12 v 15 gi l 3
nguyn t cng nhau
? Hai s nh th no gi
l 2 nguyn t cng
nhau?. Ly v d?
? tm c chung ca
cc s cho ta lm
th no?
Gv ly v d minh ho
C(26; 36) = (26) (36)
= {1; 12}
Hs theo di trnh by v d
ca gv
Hs: c ln nht trong tt c
cc c chung ca a v b gi
l CLN ca a v b
Hs: Cc c cn li u l c
ca CLN
Hs: C(16; 36) = {1; 2; 4}
Vy CLN(16; 36) = 4
Hs: Thc hin theo yu cu
ca gv
Hs: - Trc ht phn tch cc
s ra tha s nguyn t
- Tm tha s chung
- CLN = tch cc tha s
chung vi s m nh nht
Hs: ?1. Tm CLN(12; 30)
12 = 2
2
.3; 30 = 2.3.5
CLN(12;30) = 2.3 = 6
?2. CLN(8; 9) = 1
CLN(8;12;15) = 1
CLN(24;16;8) = 8
Hs c v ghi nh phn ch
(sgk)
V d: 3 v 5, 4 v 9, 12; 15
v 20 gi l cc cp nguyn
t cng nhau
Hs: c phn tm c chung
thng qua tm CLN theo
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
tm CLN
V d: Tm C(12;
30)
Ta c CLN(12; 30) =
6
Vy: C(12;30) =
(6) =
{1;2;3}
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin
thc bi hc.
2. Lm bi tp vn
dng.
Bi tp 139. Tm
CLN
Bi tp 140. Tm
CLN
Ch : Nu a b th
CLN(a,b) = b
V d: 120 60 vy
CLN(120; 60) = 60
IV. H ng dn hc
nh:
? Tm C(16; 32; 64)?
Gv nhc li ni dung
kin thc bi hc yu
cu hs ghi nh v t
chc hng dn hs lm
mt s bi tp gip cc
em thc hin c yu
cu bi hc
Gv gi hs ln bng v
yu cu c lp cng thc
hin
? Qua bi tp 140 a em
c nhn xt g?
Gv Nhn xt, nh gi
bi lm ca hs
Gv: Hc v ghi nh ni
dung kin thc bi hc,
xem li cc bi tp
thc hin.
Lm tip cc bi tp
141; 142 sgk
sgk
Hs theo di, ghi nh
Hs: CLN(16; 32; 64) = 14
Vy C(16; 32; 64) = (16)
= {1; 2; 4; 8; 16}
Hs: Nghe v ghi nh kin
thc
Hs
1
: Bi tp 139. Tm CLN
a, 56 = 2
3
. 7
140 = 2
2
.5 . 7
CLN(56; 140) = 2
2
.7 = 28
b, 24 = 2
3
.3
84 = 2
2
.3.7
180 = 2
2
.3
2
.5
CLN(24;84;180) = 2
2
.3 =
12
c, 60 = 2.2.3.5 = 2
2
.3.5
180 = 2.2.3.3.5 = 2
2
.3
2
.5
CLN(60;180) = 2
2
.3 = 12
d, CLN(15; 19) = 1 ta c:
15 v 19 l 2 nguyn t cng
nhau
Hs
2
: Bi tp 140. Tm CLN
a, 16 = 2
4
; 80 = 2
4
.5 ; 176
= 2
4
.11
CLN(16;80;176) = 2
4
= 16
b, 18 = 2.3
2
; 30 = 2.3.5 ;
77 = 7.11
CLN(18;30;77) = 1. Ta c
18; 30; 77 l 3 nguyn t
cng nhau
D. rt kinh nghim : .


Tit 32: luyn tp1
Ngy son :
12/11/2011
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Ngy dy :
14/11/2011
A. Mc tiu:
Kin thc :- Cng c kin thc v c chung, c chung ln nht
K nng : - Rn luyn k nng tm C, CLN,
-k nng phn tch mt s ra tha s nguyn t
Thi : - Rn luyn thc t hc, thi hc tp ng n
B. Chun b:
- n tp cc kin thc v C, CLN, phn tch mt s ra tha s nguyn
t
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs
1
: 50 = 2.5
2
; 36 = 2.2.3.3 = 2
2
.3
2
CLN(50;36) = 2
Hs
2
: Bi tp 141:
C hai s l nguyn t cng nhau m
u l hp s. V d: CLN(8;9) = 1; 8
v 9 u l hp s
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 142. Tm CLN
a, 16 = 2
4
; 24 = 2
3
.3
Vy CLN(16;24) = 2
3
= 8
b, 180 = 2
2
.3
2
.5 ; 234 = 2.3
2
.13
Vy CLN(180;234) = 2.3
2
= 18
c, 60 = 2
2
.3.5 ; 90 = 2.3
2
.5 ; 135
= 3
3
.5
Vy CLN(60;90;135) = 3.5 = 15
2. Bi tp 143. Tm a ln nht 420
a; 700 a
Ta c: 420 a; 700 a

a l c chung
ca 420 v 700. Theo bi ra a l s ln
nht

a = CLN(420;700)
Ta c: 420 = 2
2
.3.5.7
700 = 2
2
.5
2
.7

a = CLN(420;700) = 2
2
.5.7 = 140
Vy s a cn tm l 140
Hs
1
: ? CLN ca hai hay nhiu s?
(nh ngha, cch tm)
p dng tn CLN(50; 36)
Hs
2
: Lm bi tp 142 (sgk)
Gv gi hs ln bng thc hin, theo
di v nhn xt nh gi
Gv cho hs thc hin bi tp 142
v gi i din ln trnh by
? Cch phn tch mt s ra tha
s nguyn t?
Gv nhn xt bi lm ca hs
? Em c nhn xt g v s a?
? Theo bi ton th a l c nh th
no ca 420 v 700 ?
? Vy tm a ta cn thc hin
iu g?
Gv cho hs tr li cc cu hi v
gi i din ln bng thc hin
Gv theo di, nhn xt
? Cnh hnh vung cn chia phi
nh th no?
? Hnh vung ln nht c cnh nh
th no?
Gc cho hs thc hin ti ch v gi
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
3. Bi tp 145.
Gi a l cnh hnh vung cn tm
Theo bi ra ta c: a = CLN(75;105)
Ta c: 75 = 3.5
2
; 105 = 3.5.7

a = CLN(75;105) = 3.5 = 15
Vy cnh hnh vung cn tm m Lan
chia c l ln nht c di bng 15
cm
III. H ng dn hc nh :
i din ln trnh by
- Hc thuc quy tc tm CLN, C
thng qua tm CLN
- Lm cc bi tp 144; 146; 147
sgk
D. rt kinh nghim :

..
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

Tit 33: luyn tp2
Ngy
son : 114/11/2011
Ngy
dy : 15/11/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : Tip tc cng c kin thc v C, CLN
K nng : - Tip tc rn luyn k nng phn tch mt s ra tha s
nguyn t,
-K nng tm CLN v C ca hai hay nhiu s
Thi : - Hc sinh c thi tch cc trong hc tp
B. Chun b:
- n tp cc kin thc v C, CLN
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Kim tra 15 pht:
ra: Cu 1. Tm CLN ca
a, 24; 36 v 48
b, 420; 630 v1200
c, 720; 640 v 560
Cu 2. Mt lp c 28 nam v 24 n. C
bao nhiu cch chia t, sao cho s hs
nam v s hs n mi t l nh nhau.
Cch chia no th s nam v n mi
t l t nht
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 146: Tm x.
Hs: D 140 x; 112 x

x = C(112; 140) = {1; 2; 4; 7; 14;


28}
Mt khc: 10 < x < 20 Vy x = 14
2. Bi tp 147.
Gv t chc kim tra 15 pht
Gv ghi ln bng v yu cu
hs thc hin vo giy kim tra
theo quy nh
Gv: Theo di qu trnh lm bi
ca hs
Gv t chc cho hs thc hin gii
bi tp
Gv gi hs ln bng thc hin v
yu cu c lp cng lm.
? Em c nhn xt g v gi tr
ca x?
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a, a l s t nhin v a

(28) a

(36)
v a > 2
b, 28 a; 36 a

C(28; 36) v a >


2

a = 4
c, S bt trong mi hp l 4 ci

Lan mua c 7 hp, Mai mua c 9


hp
3. Bi tp 148.
a, S t c chia l C(48; 72) = {1; 2;
3; 4; 6; 8; 12; 24}, trong chia thnh
1 t l kng p ng theo yu cu ca
bi ton
b, C th chia c nhiu nht thnh 24
t mi t c 2 nam v 3 n
III. Bi tp v nh v dn d tit sau:
Cho A l tp hp cc s t nhin chn, B
l tp hp cc s t nhin l. Tm.
a, A

B, b, A

B
Gv: Nhn xt bi lm
Gv: Cho hs thc hin bi tp 147
v gi i din ln bng trnh
by
? S bt trong mi hp l nh
nhau vy 28; 36 phi l s nh
th no ca a?
? a

(28), a

(36) vy a l s
nh th no/
? Mi hp c s bt nh th no?
? s nam v s n l nh nhau
th s t phi tho mn iu
g?
Gv dn d v giao bi tp v
nh
D. rt kinh nghim :

.
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 34: bi chung nh nht
Ngy son :
16/11/2011
Ngy dy :
18/11/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh hiu th no l bi chung nh nht ca hai hay
nhiu s
K nng : - Bit tm bi chung nh nht bng cch phn tch mi s
ra tha s nguyn t,
Thi : -Vn dng vo mt s bi ton thc t.
B. Chun b:
- n tp tt kin thc v bi chung,
- Phn tch mt s ra tha s nguyn t
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c: Gv: Gi hs ln bng tr
li.
? Cch tm CLN ca
Hs ln bng tr li
36 = 2.2.3.3 = 2
2
.3
2
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
II. Dy hc bi mi:
1. Bi chung nh nht.
V d 1: Tm bi
chung ca 4 v 6
BC(4; 6) ={0; 12; 24;
36; }
12 gi l bi chung nh
nht ca 4 v 6, k
hiu:
BCNN(4; 6) = 12
Ch : (sgk)
2. Tm bi chung nh
nht bng cch phn
tch cc s ra tha s
nguyn t.
V d: Tm
BCNN(8;18;30)
B
1
: Phn tch cc s ra
tha s nguyn t:
8 = 2
3
; 18 = 2.3
2
; 30
= 2.3.5
B
1
: Tm cc tha s
chung v ring: Tha
s chung l 2, tha s
ring l 3 v 5
B
3
: BCNN = Tch cc
tha s chung v ring
vi s m cao nht. Ta
c:
BCNN(8;18;30)=2
3
.3
2
.5
=360
hai hay nhiu s?. p
dng: Tm
CLN(36;42;54)
Gv nhn xt, nh gi
Gv: Hd hs bng v d 1
? S no nh nht khc
0 trong tt c cc c
chung ca 4 v 6?
Gv: S 12 c gi l bi
chung nh nht ca 12
? Th no l bi chung
nh nht ca hai hay
nhiu s?
Gv cho hs ghi nh theo
sgk
? Bi ca 1 l nhng s
no? T BCNN ca
1 v a l s no?
Gv?. Hy tm
BCNN(3;4;5)
Gv hng dn hs qua v
d 2 yu cu hc sinh
theo di v tr li khi
cn thit
? Phn tch cc s 8;
18; 30 ra tha s
nguyn t?
? Tha s 2 c s m
cao nht bng bao
nhiu?
42 = 2.3.7
54 = 2.3.3.3 = 2.3
3
CLN(36;42;54) = 2.3 = 6
Hs: Theo di trnh by
ca gv v tr li cc cu
hi do gv a ra
Hs: Trong cc bi chung
khc 0 ca 4 v 6 th 12
l nh nht
Hs: BCNN l s nh nht
khc 0 trong tt c cc
bi chung ca hai hay
nhiu s
Hs: BCNN(1; a) = a
Hs: BCNN(3;4;5) = 60
Hs: 8 = 2
3
; 18 = 2.3
2
; 30
= 2.3.5
Hs: Nu cc bc v thc
hin ?
a, 8 = 2
3
; 12 = 2
2
.3
BCNN(8;12) = 2
3
.3 = 24
b, BCNN(5;7;8) = 5.7.8 =
280
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Quy tc tm BCNN:
(sgk)
Ch : (sgk)
3. Cch tm BC thng
qua tm BCNN. (sgk)
III. Luyn tp cng c:
1. Nhc li kin thc.
2. Lm bi tp vn
dng.
Bi tp 149. Tm
BCNN
Bi tp 150. Tm
BCNN
3. Lm bi tp sau:
Mt lp c 4 t, mi t
c s hs nam v n l
nh nhau. Hi lp c t
nht bao nhiu hs, bit
rng s hs n nhiu
hn s hs nam l 2 em
IV. H ng dn hc nh :
? Tm BCNN ca hai
hay nhiu s ta thc
hin cc bc no?
Gv Cho hs thc hin ?
? S khc nhau gia
quy tc tm BCNN v
CLN?
Gv: Nu a b, a c
th BCNN(a,b,c) = a
? Em c nhn xt g
v BC vi BCNN?
Gv: Nhc li kin thc
c bn v yu cu hs
ghi nh
Gv: Hng dn hs thc
hin bi tp
Gv cho hs thc hin bi
tp 149 v gi i din
ln bng trnh by
Gv: ? Cc s nguyn t
cng nhau?
Gv ra bi, yu cu
hs suy ngh thc hin
Gv: Hc k v ghi nh
quy tc tm BCNN ca
hai hay nhiu s.
Lm tip cc bi tp
151; 152; 153 SGK
c, 12 = 2
2
.3; 14 = 2
4
; 48
= 2
4
.3
BCNN(12;16;48) = 48
Hs: a, b nguyn t cng
nhau th BCNN(a,b) =
a.b
Hs: BC(a,b) = n .
BCNN(a,b)
(n l s t nhin)
Hs: Ghi nh
Hs
1
: Bi tp 149. Tm
BCNN
a, BCNN(60; 280) = 840
b, BCNN(84; 108) = 756
c, BCNN(13; 15) = 195
Hs
2
: Bi tp 150. Tm
BCNN
a, BCNN(10;12;15) = 60
b, BCNN(8;9;11) = 792
c, BCNN(24;40;168) =
840
Hs: Bi tp thm: S hc
sinh l bi ca 4 tc s hs
lp l 4a
a = 1

4 hs (khng thc
t v khng tho mn bi
ton)
a = 2

8 hs khng tho
mn

a = 6

24 hs , Hs nam
2, hs n 4
Hs ghi nh
D. rt kinh nghim :
.
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
.
----------------------@ ? & ----------------------
Tit 35: luyn tp
Ngy son :
19/11/2011
Ngy dy :
21/11/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cng c kin thc v tm BCNN, BC
K nng : - Rn luyn k nng tm BCNN v php phn tch mt s
ra tha s nguyn t
Thi : - Hc sinh c thi tch cc trong hc tp
B. Chun b:
- n tp tt quy tc tm BCNN, BC
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Ta c 6 = 2. 3; 15 = 3.5
BCNN(6;15) = 2.3.5 = 30
24 = 2
3
.3; 45 = 3
2
.5
BCNN(24;45) = 2
3
.3
2
.5 = 360
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 152.
a 15, a 18

a = BC(15; 18) m a

0, a l s nh nht

a = BCNN(15;18)
15 = 3.5; 18 = 2.3
2

a = BCNN(15;18) = 2.3
2
.5 = 90
2. Bi tp 153.
Ta c: 30 = 2.3.5; 45 = 3
2
.5

BCNN(30;45) = 2.3
2
.5 = 90
BC(30;45) nh hn 500 l:
BC(30;45) = B(90) = {0; 90; 180; 270;
360; 450}
3. Bi tp 154.
Gi a l s hs lp 6C theo bi ton ta c:
35 a 60 v a 2, a 3, a 4, a 8

a = BC(2; 3; 4; 8) = {0; 24; 48; 72;


Gv gi hs ln bng tr li cu hi.
? Nu quy tc tm BCNN?. p
dng:
Tm BCNN(6;15), BCNN(24;45)
Gv Nhn xt, nh gi
Gv cho hs thc hin bi tp 152
v gi i din ln bng trnh
by
? S a trong bi ton l nh th
no?
Gv: Cho hs thc hin bi tp 153
? Tm BC ca hai hay nhiu s ta
lm th no?
Gv: Nhn xt bi lm ca hs
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
}

a = 48 tho mn bi ton.
Vy s hs lp 6C l 48 hc sinh
4. Bi tp 154.
a 6 150 28 50
b 4 20 15 50
CLL(a,b) 2 10 1 50
BCNN(a,b) 1
2
300 42
0
50
CLN(a,b).BCNN(a,
b)
2
4
300
0
42
0
250
0
a.b 2
4
300
0
42
0
250
0
Nhn xt: CLN(a,b).BCNN(a,b) = a.b
III. H ng dn hc nh :
? a 2, a 3, a 4, a 8 th a l
s nh th no?
Gv cho hc thc hin v c kt
qu
Gv gi mt hs ln bng v yu cu
c lp cng thc hin
? T bi ton em c nhn xt g
v tch ca CLN vi BCNN so vi
tch hai s ?
Hc k cc quy tc tm BCNN v
BC ca hai hay nhiu s
Lm cc bi tp 155; 156 sgk

D. rt kinh nghim :

.
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

Tit 36: luyn tp
Ngy son :
19/11/2011
Ngy dy :
22/11/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : Cng c kin thc v BC , BCNN , phn tch mt s ra
tha s nguyn t
K nng : - Tip tc rn luyn k nng tm BC, BCNN ca hai hay nhiu s
t nhin - Hc sinh c k nng
phn tch mt s ra tha s nguyn t
Thi : - Rn luyn tnh chnh xc, cn thn trong thc hnh gii
ton
B. Chun b:
- n tp tt v phn tch mt s ra tha s nguyn t, quy tc tm
BC, BCNN
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: Cch tm BCNN(a,b)
C
1
. Tm BC(a,b)
- Xc nh s nh nht khc 0
trong tp hp cc bi chung
Gv gi hs ln bng tr li cu hi.
? Nu cc cch tm BCNN? tm
BC thng qua tm BCNN?
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
C
2
. Phn tch cc s ra tha s
nguyn t
- Tm cc tha s chung v tha s
ring
- BCNN = Tch cc tha s chung
v tha s ring vi s m ln nht
II. Dy hc luyn tp:

1. Bi tp 156. Tm x.
Ta c x = BC(12; 21; 28) v 150 < x <
300)
Ta c: 12 = 2
2
.3; 21 = 3.7; 28 = 2
2
.7

BCNN(12;21;28) = 2
2
.3.7 = 84

BC(12; 21; 28) = {0; 84; 168; 252;


336; }
Do 150 < x < 300

x = {168; 252}
Vy x = 168 v x = 252
2. Bi tp 157.
Gi a l s ngy k t ln u trc
nht mt ln n cng gp trc nht
ln 2.
Khi ta c: a 10 v a 12 v a

a = BC(10; 12)
m a nh nht khc 0

a = BCNN(10;
12)
Ta c 10 = 2. 5; 12 = 2
2
.3
a = BCNN(10; 12) = 2
2
.3.5 = 60
Vy k t ln u trc nht cng 1
ngy th sau 60 ngy 2 bn li trc
nht cng mt ngy ln th 2
3. Bi tp 158.
Gi s cy mi i phi trng l a
Ta c: a 8; a 9

a = BC(8; 9) = {0; 72; 144; 216; }


Mt khc theo bi ra ta c: 100 x
200

x = 144. Vy mi i cn phi trng


l 144 cy
III. H ng dn hc nh :
Gv: Nhn xt cu tr li ca hs
Gv: T chc hng dn hs thc
hin gii bi tp
? Em c nhn xt g v x?
? Tm x bng cch no?
Gv cho hs thc hin v gi i
din ln trnh by
Gv nhn xt bi ca hs
? Nu sau a ngy th 2 bn cng
lm chung trc nht th a phi
tho mn iu g?
Gv cho hs thc hin
? a l s ngy gn nht 2 bn
cng lm vy a c gi l g ca
s ngy mi bn thc hin?
Gv: Nhn xt bi ca hs, sa sai
(nu c) v cho hs ghi bi vo v
? Em c nhn xt g v s cy
ca mi i phi trng?
Gv cho hs thc hin ti ch v gi
i din ln trnh by
- Xem li ton b kin thc ca ch-
ng tr li cc cu hi n tp
chng I
- Xem li cc bi tp lm v
lm tip cc bi tp 159; 160;b
161 sgk - 63
D. rt kinh nghim :

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

..
----------------------@ ? & ----------------------

Tit 37: n tp chng I
Ngy son :
23/11/2011
Ngy dy :
25/11/2011
A. Mc tiu:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Kin thc : - n tp cho hc sinh cc kin thc hc v cc php
tnh cng, tr, nhn, chia, lu tha cc quy tc v tm bi, c, C, BC,
CLN, BCNN ca hai hay nhiu s
K nng : - Hc sinh bit vn dng cc kin thc vo gii cc bi tp
v thc hin php tnh, bi ton tm s cha bit v mt s bi ton thc
t
Thi : thc hc tp tt
B. Chun b:
- n tp cc kin thc hc, tr li cc cu hi n tp
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc n tp:
n tp l thuyt
Hs: Tnh cht ca php cng v php
nhn
Php cng
a + b = b + a
a + (b + c) = (a +
b) + c
a + 0 = 0 + a = a
php nhn
a. b = b. a
a.(b.c) = (a.b).c
a.1 = 1.a = a
T/c phn phi: a(b t c) = ab t ac
Hs: Php tr v php chia
a b thc hin c khi a b
a : b thc hin c khi a b v b

0
Hs: Lu tha vi s m t nhin
a
n
=
&
n
a a a a ..... . .
gi l lu tha bc n ca a
Ta c: a
m
.a
n
= a
m+n
; a
m
:a
n
= a
m-n
(m n)
Hs: Tnh cht chia ht ca mt tng v
cc du hiu chia ht cho 2; 3; 5; 9
Nu a c, b c th (a + b) c
Nu a c v b / c th (a + b) / c
Cc du hiu chia ht cho 2; 3; 5; 9
Bi tp
1. Bi tp 159. Tm cc kt qu
a, n n = 0 b, n : n = 1
c, n + 0 = n d, n 0 = n
e, n . 0 = 0 g, n . 1 = n
h, n : 1 = n
2. Bi tp 160. Thc hin php tnh.
Gv kt hp cho hs tr li cc cu
hi n tp.
Gv t cu hi gi hs tr li
? Nu cc tnh cht ca php
cng v php nhn?
? a b thc hin c khi no? a :
b thc hin c khi no?
? Khi no th a b?
? Vit cng thc lu tha v cc
php tnh trn lu tha?
? Nu tnh cht chia ht ca mt
tng v cc du hiu chia ht
cho 2; 3; 5; 9?
Gv cho hs thc hin ti ch v
i din c kt qu v yu cu
hs ghi nh
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a, 204 84:12 = 204 7 = 197
b, 15.2
3
+ 4.3
2
5.7 = 15.8 + 4.9 5.7
= 120 + 36 35 = 121
c, 5
6
:5
3
+ 2
3
.2
2
= 5
3
+ 2
5
= 125 + 32 =
157
d, 164.53 + 47.164 = 164.(53 + 47)
= 164.100 = 16400
3. Bi tp 161. Tm x, bit.
a, 219 7(x + 1) = 100

7(x + 1) = 219 100 = 119

x + 1 = 119 : 7 = 17

x = 17 1 =
16
b, (3x 6).3 = 3
4

3x 6 = 3
4
:3 = 3
3

3x = 37 + 6 = 33

x = 33 : 3 = 11
x = 11
4. Bi tp 162. Ta c:
(x.3 8):4 = 7

3x 8 = 28

3x = 28 + 8 = 36

x = 12
III. H ng dn hc nh :
? Quy trnh thc hin cc php
tnh trong biu thc?
Gv: Yu cu hs thc hin ti ch
v gi i din ln trnh by
? Cu d ta s dng tnh cht
no?
Gv: Nhn xt bi ca hs v cho
hs ghi vo v
Gv: Hng dn:
Nhn xt x ng vai tr g
trong mi biu thc v tng bc
p dng bi ton tm s cha bit
trong cc php tnh cng, tr,
nhn, chia. V d cu a, 7(x +
1) l s tr vy tm s tr nh
th no?. Khi tm c 7(x + 1)
= a th x + 1 l tha s cha bit

Gv cho hs thc hin


Gv hng dn theo sgk. tm -
c x ta phi lp c biu thc c
cha x
Gv: Hc thuc cc kin thc ch-
ng I, chun b tt kim tra
mt tit
- Xem li ton b cc bi tp
thc hin
- Lm tip cc bi tp cn li
d. rt kinh nghim :

.
----------------------@ ? & ----------------------
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

Tit 38: n tp chng I (tip)
Ngy son : 27/11/2011
Ngy dy : 28/11/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - n tp cho hc sinh v c, Bi ca mt s, c chung, Bi
chung ca hai hay nhiu s ,c chung ln nht v Bi chung nh nht ca
hai hay nhiu s t nhin
K nng : - Hc sinh vn dng thnh tho vc tm c, bi, c chung, bi
chung, c chung ln nht v bi chung nh nht v p dng vo cc dng
ton c lin quan
Thi : c thc hc tp
B. Chun b:
- n tp tt cc kin thc v c, Bi, C, BC, CLN, BCNN
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc n tp:
1. c v bi.
a b ta ni b l c ca a v a l bi ca b
V d: 8 l bi ca 2, 2 l 1 c ca 8 v 8
2
2. Bi chung, c chung
a c, b c ta ni c l c chung ca a v b,
K hiu: C(a, b) = c
c a, c b ta ni c l bi chung ca a v
b
K hiu: BC(a, b) = c
V d: C(8; 12) = {1; 2; 4}
BC(3; 5) = {0; 15; 30; )
Gv: Cho hc sinh nhc li cc
khi nim chia ht v cc du
hiu chia ht
? Khi nim c v bi ca mt s
t nhin?
? Khi nim c chung, bi chung
ca cc s t nhin?
Gv cho hs tr li cc cu hi v
ly v d
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
3. c chung ln nht, bi chung nh nht.
- S ln nht trong cc c chung ca a v
b gi l c chung ln nht: K hiu:
CLN(a, b)
- S nh nht khc 0 trong tt c cc bi
chung ca a v b gi l bi chung nh
nht. K hiu: BCNN
Bi tp n tp:
1. Bi tp 163. in
Lc 18 gi .. 33 cm . n 22 gi ..
cn cao 25 cm
Ta c t 18 gi n 22 gi s gi ngn
nn chy l 4 gi. Chiu cao b gim l:
33 25 = 8 cm
Vy trong 1 gi chiu cao gim 8 : 4 =
2 cm
2. Bi tp 164. Thc hin php tnh,
a, (1000 + 1) : 11 = 1001 : 11 = 91 = 7 .
13
b, 14
2
+ 5
2
+ 2
2
= 196 + 25 + 4 = 225 =
3
2
.5
2
c, 29 . 31 + 144 : 12
2
= 899 + 1 = 900 =
2
2
. 3
2
. 5
2
d, 333 : 3 + 225 : 15
2
= 111 + 1 = 112 =
2
4
. 7
3. Bi tp 166.
a, 84 x, 180 x

x = C(84; 180)
Ta c: CLN(84; 180) = 12

C(84; 180) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}


Do x > 6

A = {12}
b, x 12, x 15, x 18

x = BC(12; 15;
18).
Ta c: BCLN(12; 15; 18) = 180

BC(12; 15; 18) = B(180) = {0; 180;


360; .}
Do 0 < x < 300 nn ta c B = {180}
4. Bi tp 167.
Gi a l s sch cn b a

a 10, a 12, a 15 v 100 a 150


? Th no l bi chung nh
nnht, c chung ln nht ?
? Cch tm CLN, BCNN?
? Em c nht xt g v BCNN vi
cc bi chung cn li?, CLN vi
cc c chung cn li?
Gv: T chc hs thc hin mt s
bi tp vn dng
Gv: Hng dn: S gi trong mt
ngy?
? Chiu cao ban u so vi
chiu cao khi chy mt thi
gian?
Gv cho hs thc hin v gi i
din ln trnh by
Gv: Nhn xt bi lm ca hs
? Nu th t thc hin cc php
tnh?
? Trong mt dy cc php tnh ta
c th s dng cc tnh cht
no?
Gv gi hs ln bng thc hin
? Em hiu th no v:
A = {x

N: 84 x, x > 6}?
? Tm c chung ca hai s ta lm
nh th no?
Gv gi hs ln bng thc hin
Gv: Nhn xt bi lm ca hc
sinh
? Gi a l s sch cn b th a
tho mn iu g?

a l s nh
th no ca 10; 12 v 15?
Gv cho hs thc hin v gi i
din ln bng thc hin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

a = BC(10; 12; 15) v 100 a 150


Ta c: BCNN(10; 12; 15) = 60

a = {0; 60; 120; 180; }


Theo bi ra

a = 120
Vy s sch cn b l 120 quyn
Bi tp m rng:
Mt bui ng din c khong 350
n 500 hs.
Tng ch huy cho xp hng 5, hng 6,
hng 8 th u thy l 1 hs. Nhng khi
cho xp hng 13 th va vn khng
tha 1 hs no. Hi s hs tham gia chnh
xc l bao nhiu?
Gii
Gi s hs tham gia ng din l a, 350
a 500
Ta c: a = 5k + 1 hay a 1 = 5k hay (a
1) 5
Tng t: (a 1) 6; (a 1) 8
Hay a 1 = BC(5; 6; 8)
Ta c BCNN(5; 6; 8) = 120

a 1 = {0; 120; 240; 360; 480; 600;


}

a = {1; 121; 241; 361; 481; 601;}


Do 350 a 500

a = {361; 481}
M a chia ht cho 13

a = 481
III. H ng dn hc nh :
Gv cho hs ghi v tin hnh
suy ngh thc hin
? Nu gi s hs chnh xc l a
th em c nhn xt g?
Gv: Hd: a : 5 d 1, a : 6 d 1; a : 8
d 1 v a chia ht cho 13
- Vit a di dng php chia ht
v php chia c d
Gv gi hs thc hin
Gv theo di, nhn xt bi lm
ca hs
Gv:- Hc k ni dung kin thc
chng I, c bit l tnh cht
chia ht, BC, C, CLN, BCNN
- Xem li ton b cc bi tp
thc hin chun b tt kin thc
cho kim tra 1 tit c tt.
- Chun b giy kim tra theo
quy nh
d. rt kinh nghim :

..
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Son ngy: 21/ 11/ 2009
Tit 39: kim tra 45 pht (chng I)
A. Mc tiu:
- nh gi cht lng hc sinh qua cc kin thc hc
- Phn loi c hc sinh, t c bin php dy hc ph hp hn n
tng i tng
- Rn luyn tnh t gic, c lp trong kim tra, rn luyn tnh cn
thn v chnh xc trong
thc hin gii ton.
B. Chun b:
- Gv: Chun b tt kim tra, phu hp vi i tng hc sinh
- Hs; n tp tt kin thc v chun b giy kim tra theo quy nh
C. Hot ng dy hc:
I. n nh t chc :
II. T chc kim tra:
Gv: Giao cho hs, kho li v tin hnh cho hs lm bi
Hs: Nhn v tin hnh lm bi
Gv: Lm nhim v coi thi
III. Thu bi v nhn xt:
1. Thu bi:
Hs: Np bi
Gv: Thu bi theo s ch ngi thnh mt tp
2. Nhn xt gi kim tra:
Gv: Nhn xt v tnh nghim tc trong kim tra v mt s tn ti khi
lm bi
D. ra:
I. trc nghim: (4 im): (Khoanh trn ch ci ng trc mi
cu tr li ng)
Cu 1. Vit dng lit k phn t ca tp hp M = {x

N: 12 x, 18
x} l:
A. M = {0; 1; 2; 3; 6} B. M = {1; 2; 3; 6}
C. M = {2; 3; 6} D. M = {6}
Cu 2. Bi khng qu 20 ca 4 gm cc s:
A. 0; 4; 8; 12; 16; 20 B. 4; 8; 12; 16
C. 0; 4; 8; 12; 16 D. 4; 8; 12; 16; 20
Cu 3. Trong cc cch vit sau, cch no c gi l phn tch s 20
ra tha s nguyn t:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
A. 20 = 4 . 5 B. 20 = 40 : 2 C. 20 = 2 . 10
D. 20 = 2
2
. 5
Cu 4. Tng 117 + 225 + 480
A. Chia ht cho 5 B. Khng chia ht cho
3
C. Chia ht cho 3 D. Chia ht cho 9
Cu 5. Cho s t nhin * 765 9 th * ly cc s:
A. * = {0; 7} B. * = 0 C. * = 9
D. * = {0; 9}
Cu 6. CLN(12; 36) bng:
A. 4 B. 6 C. 12
D. 36
Cu 7. BCNN(10; 15) bng:
A. 30 B. 60 C. 150
D. 5
Cu 8. S no sau y l hp s:
A. 97 B. 711 C. 101
D. 83
II. T lun:
Cu 9.(2 im). Tm s t nhin x, bit:
a, x = 2
8
: 2
4
+ 3
2
. 3
3
b, 42x = 39 . 42 37 . 42
Cu 10.(3 im). Mt bui tp ng din th dc c khong 700
n 800 em hc sinh
tham gia. Tm s hc sinh s hc sinh tham gia chnh xc bng bao
nhiu, bit rng khi
xp thnh cc hng c 40 hoc 45 hc sinh th khng l hc sinh
no.
Cu 11. (1im). Tm tt c cc s t nhin a v b, sao cho: a . b =
246 v a < b
E. p n:
I. Trc nghim:

Cu 1 2 3 4 5 6 7 8
p n B A D C D C A B
II. T lun:
Cu 9. a, x = 2
4
+ 3
5
= 16 + 243 = 259
b, x = 2
Cu 10. Gi a l s hs chnh xc tham gia ng din

a = BC(40;45)
Ta c: BCNN(40;45) = 360

a = {0; 360; 720; 1080; }


Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Theo bi ra: 700 < a < 800

a = 720
Vy c chnh xc l 720 hs tham gia ng din th dc
Cu 11. Ta c: 246 = 2 . 3 . 41 = 2 . 123 = 6 . 41 = 3 . 82

(a ; b) = {(2;123), (6;41), (3;82)}


----------------------@ ? & ----------------------


Son ngy: 24/ 11/ 2009
Chng II: s nguyn
Tit 40: lm quen vi s nguyn m
Ngy
son : 30/11/2011
Ngy dy :
02/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh bit c nhu cu cn thit phi m rng tp hp
s t nhin
- Hc sinh nhn bit v c ng cc s nguyn m qua
cc v d
K nng : - Hc sinh bit cch biu din cc s t nhin v cc s
nguyn m trn trc s
Thi : Yu thch mn hc
B. Chun b
- Kin thc v s t nhin v cc php tnh
- Thc k
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Cc v d
V d 1. Nhit
(sgk)
Gv: Cho hs nhc li th
t trong N
t vn : Trong tp
hp s t nhin th: 3 2
= 1
Vy 2 3 c thc hin
c khng ?
Gv: Nu cc v d thc
t theo sgk v yu cu
Hs nhc li theo yu cu
ca gv
Hs: ?1. H ni 18
0
C (18
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
V d 2. o
cao, thp ly mc n-
c bin lm chun
V d 3.
2. Trc s:

- 2 - 1 0 1
2
im 0 gi l im
gc ca trc s
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li ni dung
kin thc bi hc.
2. Lm bi tp vn
dng
Bi tp 1
Bi tp 2
Bi tp 5
IV. H ng dn hc
nh
hs thc hin ?1
Gv: Nu v d 2 theo sgk
v cho hs thc hin ?2.
Gv: Cho hs c v d 3
v thc hin ?3
Gv: Trnh by s cn
thit phi m rng tp
hp N
Gv cho hs n li cch v
tia s v gii thiu trc
s theo sgk
Gv cho hs thc ?4
Gv: C th v trc s
theo ng thng ng
Gv: Tm tt cc kin
thc cn nh v cho hs
thc hin cc bi tp
trong sgk
Gv gi hs ln bng trnh
by
Gv: Nhn xt bi lm
ca hs
C)
Bc kinh 2
0
C ( m hai
C)
Mtxcva: - 7
0
C (m by
C)
Hs: ?2. cao nh ni
Phan xi png l 3143 mt
su y vnh Cam
ranh l m 30 (-30) mt
?3. ng By c m
150000 ng
C Ba c m 30000 ng
Hs: V tia s

0 1 2 3 4
?4. hnh 33. A (-6), B(-
2), C(1)
D(5)
Bi tp 1.
a, m 3 (- 3
0
)
b, m 2 (-2
0
)
Nhit nhit k a
thp hn nhit nhit
k b
Bi tp 2. Evrt cao 8848
mt
y vc Marian c cao
l m 11524 mt
Bi tp 5.
-3 -2 -1 0
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Hc k v s nguyn
m. Cch biu din cc
s trn trc s
Lm tip cc bi tp cn
li (sgk)

- 4 -3 - 2 - 1 0 1 2 3
4
d. rt kinh nghim :


----------------------@ ? & ----------------------


Tit 41: Tp hp cc s nguyn
Ngy son
02/12/2011
Ngy dy :
05/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc :- HS biet c tap hp so nguyen gom so nguyen
dng , so 0
va cac so nguyen am .
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
K nng : Biet bieu dien so nguyen a tren truc so , so oi
cua so nguyen
Phn bit c s nguyn dng , nguyn m v s 0
Thi : Lien he gia toan vi thc tien
B. Chun b:
- n tp tt kin thc v tp hp s t nhin, S nguyn m, thc k
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I : Kiem tra bai cu
+ So nguyen m la
so nh the nao lay
v du ong thi oc
luon so va lay v
du , ve truc so
II. Dy hc bi mi:
? Tap hp so t
nhien gom nhng
so nh the no ? so
t nhien ln hn 0
la tap hp ky hieu
la g ?
+ so t nhien ln
hn 0 con goi la so
nguyen dng
+ So 1;-2;la so
nguyen am
+ Tap hp so
nguyen dng , so
nguyen m , so 0
la tap hp so
nguyen . Ky hieu Z
? So t nhien co la
so nguyen khong ?
? Tap cac so N co
la tap hp con cua
tap Z khong ?
? So 0 la so
nguyen am ? hay so
nguyen dng?
? So 0 mang dau g?
+ N ={0;1;2;3;}
+N*= {1;2;3;}
+ Hs tra li , gv
hoan chnh
+ N Z
+ So 0 khong la so
nguyen am cung
khong la so
nguyen dng
So 0 khong mang
dau , so dng dau
+; so am mang dau

+ c 1 iem
1. So nguyen :
+ Cac so t nhien
ln hn 0 con goi la
so nguyen dng
+ Cac so 1;-2;-3.
La nhng so nguyen
am
+ Tap hp Z= {.-3;-2;-
1;0;1;2;3}
* Chu y :
- So 0 khong la so
nguyen am cung
khong la so nguyen
dng
+ iem bieu din64
so nguyen a tren tia
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
So nguyen dng
mang dau g ? so
nguyen am mang
dau g ?
+ Mot so nguyen
bieu dien trn trc
so c may
iem ?
+ Gv dien giai tren
thc te bieu dien
so nguyen am theo
hai hng ngc
nhau
nhan xet so goi la iem a
+ T ?2,?3 cho hs
nhan xet 2 iem
oc sen oi vi
iem A.
+T truc so nhan
xet cac iem 1 &
1; -2 & 2 nam ve
may pha oi vi
iem 0va nh the
nao oi vi iem
0 khai niem so
oi
+ Vay hai so nh
the nao la hai so
oi nhau ? hai so
oi nhau khac nhau
iem nao ? So
nao khong co so
oi ?
+ Hai so oi nhau
ch khac nhau ve
dau
Hs: S 0
2. So oi :
+Cac so : 1&-1; 2&
-2. La nhng so
oi nhau
+ Hai so oi nhau
ch khac nhau ve
dau
Bai ?4
+So oi cua 7 la -7
+So oi cua 0 la 0
III. Luyn tp cng c:
+Tap hp Z la tap
hp cac so nao ?
+ Cho v du so oi
+Bai 6/70
Gv oc cho hs nhan
xet
+ Bai 7/70
+ Hs tra li nhanh
ung hay sai
1. Nhc li kin thc c
bn
2. Bi tp vn dng.
Bai 6/70
-4 N 5 N
4 N 0 Z
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
+ Gv oc hs tra li
gv sa sai
+ Gv cho hs oc e
sau o cho Hs tra
li

+ Hs tra li nhanh
+ Hs tra li mieng
- 1 N 1 N
Bai 7/70
Dau cong ch o
cao tren mc nc
bien
Dau tr ch o cao
di mc75 nc
bien
Bai 8/70
a/ Bieu dien tren 0
0
C
b/ o cao Tren mc
nc bien
c/ Bieu dien co
20000ong
IV. H ng dn hc nh :
- Hc v ghi nh ni dung kin thc bi hc
- Lm cc bi tp: 9; 10 sgk v 9; 10 sch bi tp.
d.rt kinh nghim
----------------------@ ? & ----------------------
Tit 42: th t trong tp hp cc s nguyn
Ngy son :
5/12/2011
Ngy dy :
06/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hs biet so sanh hai so nguen va tm c cac
gia tr tuyet oi cua mot so nguyen
K nng : - Ky nang tnh xac cua hs khi ap dung quy tac
Thi : - Hng thu khi hoc chng so nguyen
B. Chun b:
- n tp tt cc kin thc v tp hp cc s nguyn
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
+ Tap hp Z cac so
nguyen gom nhng
so nao ?
+ Neu noi so
Hs ln bng tra bai
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
nguyen gom nhng
so nguyen dng so
nguyen am ung
hay sai tai sao ? Hay
viet ky hieu tap Z
Lm bi tp 9 sgk
+ Hs ca lp nhan
xet
II. Dy hc bi mi:
+ Hay so sanh 3 v 5
, so sanh v tr cua
hai iem 3 v 5 tren
tia so
Gv biu din cc s
nguyn trn trc s
- Lien he vi so t
nhien hay tm so
lien sau cua 2;3;-4.
+ Mot so t nhien
co bao nhieu so
lien sau v bao nhieu
so lien trc
Gv cho hs thc hin?2 :
Gv cho hs nhn xt
+ Hs tra li nhan
xet
+ Co 1 so lien sau
v mot so lien
trc
+ 2< 7 ; -2 > -7 ; -4 <
2
-6 < 0 ; 4> -2 ; 0 < 3
1. So sanh hai so
nguyen :
Khi bieu dien tren
truc so nam ngang ,
iem a nam ben
trai iem b th so a
nho hn so b
* Nhan xet :
Moi so nguyen dng
eu > 0
Moi so nguyen am
eu < 0
Moi so nguyen dng
eu ln bat ky so
nguyen am

+ Da tren truc so
gv gii thieu cho hs
khoang cach t
iem 0 en iem a
t o gii thieu
gia tr tuyet oi
cua so nguyen a
la g ?
? Noi en khoang
cach co bao gi la
so am ?
? Vay gia tr tuyet
oi cua so luon la
mot so am ung
hay sai ?
?So nao co tr
+ Hs tra li
+ Sai . Gia tr tuyet
oi luon la so
nguyen dng
+ Hs lam bai ?4
+ Hs ca lp quan
sat
+ Moi so nguyen
dng
+ Bang 0
2. Gia tr tuyet oi
cua so nguyen
* Gia tr tuyet oi
cua so nguyen a la
khoang cach t
iem a en iem 0
tren truc so
+ Ky hieu : a oc
gia tr tuyet oi
cua so nguyen a
?4
* Nhan xet :
- So 0 co tr tuyet
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
tuyet oi bang
chnh no
? So 0 co tr tuyet
oi bang ?
? Hai so oi nhau co
tr tuyet oi nh
the nao ?
+bang nhau oi bang 0
-So dng co tr
tuyet oi bang chnh
no
- Hai so oi nhau co
tr tuyet oi bang
nhau
III. Luyn tp cng c:
Gv nhc li tm tt
cc kin thc cn nh
v cho hs thc hin
mt s bi tp
+ Th t tang dan
la nh the nao ?
Vay so nao nho
nhat ? So nao ln
nhat
+ oi vi bai
13/73 : can chu y
cach trnh bay

+ nho trc ln sau
.
+ So 17 v 5

+ Cho cac em t
lam
1. Nhc li kin thc bi
hc
2. Bi tp cng c:
Bai 11/73:
3 > 5 ; -3 > -5 ; 4 > -6 ;
10 > -10
Bai 12/73:
a/ -17 < -2 < 0 < 1 < 2
< 5
b/ 2002>15> 7> 0 >
-8 > -101
Bai 13/73:
{ } 1 ; 2 ; 3 ; 4
0 5

< <

x
x
Z x
Bai 14/73:
2000 2000; 3011 3011
10 10
IV. H ng dn hc nh :
- Hc k ni dung kin thc bi hc
- Lm cc bi tp 15; 16; 17; 18 sgk
D. Rt kinh nghim : ..

----------------------@ ? & ----------------------
.
Tit 43: luyn tp
Ngy son :
05/12/2011
Ngy dy :
07/12/2011
A. Mc tiu :
Kin thc : - Cng c kin thc v s nguyn, biu din s nguyn trn
trc s, th t cc s nguyn .Gi tr tuyt i ca mt s nguyn.
Nm hc : 2011 -2012
a 1 -1 2 -4
a

Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
K nng : - Rn luyn k nng gii bi tp v s nguyn, rn luyn
thc t hc hc sinh
Thi : C thc hc tp tt
B. Chun b:
- n tp tt kin thc v s nguyn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: Trn trc s a nm bn trI b th a < b
So snh: - 7 < - 5 ; - 7 < 7
Tnh gi tr tuyt i:
7 7; 6 6; 10 10; 1230 1230; 2009 2009
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 16 sgk. in ch D, ch S
7

N 7

Z () 0

N ()
0

Z () - 9

Z () - 9

N (S)
11,2

Z (S)
2. Bi tp 18.
a, a

Z, a > 2

a l s nguyn dng, v
tt c cc s nguyn dng u ln hn 0
b, b < 3 th b c th l s nguyn dng, c
th l s nguyn m, c th bng 0
c, c > - 1 th c l s nguyn dng hoc l
s 0
d, d < - 5 th d l s nguyn m v d < - 5
tc l d < 0. Mi s nguyn m u b
hn 0
3. Bi tp 20. tnh gi tr ca biu thc
a,
8 4
= 8 4 = 4
b,
7 . 3
= 7 . 3 = 21
c,
18 : 6
= 18 : 6 = 3
d,
153 53 +
= 153 +53 = 206
4. Bi tp HS kh gii : . Tm x , bit :
? Trn trc s nm ngang,
im a nm bn trI im b
th quan h gia a v b nh
th no?
? So snh cc s: - 6 v - 5
- 7 v 7
? Tnh gi tr tuyt i ca
cc s sau
7; - 6; - 10; 1230; - 2009
Gv nhn xt, nh gi
Gv t chc cho hs thc hin
giI bi tp t cng c
kin thc cho hs
? Tp hp Z gm cc b phn
no?
Gv gi hs ln bng thc hin
v yu cu c lp cng lm
Gv Cho hs thc hin nhanh
bi tp 18
? S 2 l s nguyn m hay
s nguyn dng?
- 5 l s nguyn m hay s
nguyn dng?
Gv nhn xt cu tr li ca
hs
? Gi tr tuyt i ca mt
s nguyn nh th no?
Gv theo di nhn xt
Nm hc : 2011 -2012

Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS


Sn Trung
a,
x
=5
b, 2
x
-7=11
III. H ng dn hc nh :
- Hc k kin thc v tp hp cc s nguyn,
gi tr tuyt i ca mt s nguyn. Lm
cc bi tp 21 v bi tp sch bi tp ton 6
Gv ra bi tp cho hc sinh
thc hin
? Biu din cc s nguyn
trn trc si nh th no?

D. rt kinh nghim :

..
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 44: Cng hai s nguyn cng du
Ngy son :
08/12/2011
Ngy dy :
09/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh bit quy tc cng hai s nguyn cng du,
K nng : C k nng cng hai s nguyn cng du
Thi : - C thc lin h cc kin thc hc vo thc tin,
B. Chun b:
- n tp v gi tr tuyt i ca mt s nguyn, biu din s nguyn
trn trc s
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: K/c t iim a n im 0 trn trc
s gi l gi tr tuyt ca s nguyn a
II. Dy hc bi mi:
1. Cng hai s nguyn d ng .
V d 1. (+4) + (+2)

= 4 + 2 = 6

4
-1 0 1 2 3 4 5 6 7


6
V d 2: (+12) + (+38) = 12 + 38 = 50
2. Cng hai s nguyn m.
V d: (-3) + (-2) = -5

-2

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1

-5
?1. (-4) + (-5) = - 9

4 5 +
= 9 - 9 l s i ca 9
Quy tc: Vi a, b l cc s nguyn m ta
c:
a + b = -(
a b +
)
? Gi tr tuyt i ca mt s
nguyn?
? Em hiu th no v tng hai
s t nhin?
Gv gi hs ln bng tr li
S nguyn dng l cc s no?
suy ra cng cc s nguyn d-
ng?
? Cng cc s nguyn dng
thc ra ta cng cc s no?
? Kt qu cng hai s nguyn d-
ng?
Gv: Gii thiu tng ca cc i l-
ng thc t, nhit tng 2
0
,
nhit gim 3
0

tng m 3
0
Ta c: Ban u 3
0
sau tng
thm 2
0
tc l: - 3
0
+ (- 2
0
) = -
5
0
Gv cho c lp thc hin ?1
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
V d: - 4 + (- 6) = -( 4 + 6 ) = - 10
?2. a, +37 + (+81) = 37 + 81 = 118
b, (-23) + (-17) = - (23 + 17) = - 40
III. Luyn tp cng c:
1. Nhc li kin thc c bn ca bi hc
2. Bi tp cng c:
Bi tp 23; 24. Thc hin php cng
a, 2763 + 152 = 2915
b, (- 7) + (- 14) = - (7 + 14) = - 21
c, (- 35) + (- 9) = - (35 + 9) = - 44
d, (- 5) + (- 248) = - (5 + 248) = - 253
e, 17 +
33
= 17 + 33 = 50
g,
17 15 + +
= 17 + 15 = 32
Lm bi tp sau: Mt ngi bn hng cho
khch n ln 1 l 30000 ng, n ln 2 l
16000 ng. Hi c hai ln ngi khch c
bao nhiu tin?
Gii.
S tin n ca khch l:
30000 + 16000 = 46000
Vy ngi khch c 46000 ng
IV. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung, kin thc bi hc
Lm cc bi tp cn li sgk v sch bi
tp
? Nu quy tc cng hai s
nguyn m?
Gv cho hs nu quy tc v ly
v d minh ho
Gv: cho hs thc hin ?2
Gv nhc li cc kin thc cn
nh v yu cu hs ghi nh
Gv: G tng hs ln thc hin
cc php cng bi tp 23 v
24
Gv: Theo di nhn xt
Gv cho hs ln bng thc hin
bi tp sau
Gv ghi bi ln bng yu cu
hs thc hin
? S tin khch n th s tin
khch c biu th s m hay
s dng?
D. rt kinh nghim :

..
----------------------@ ? & ----------------------


Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

Tit 45: cng hai s nguyn khc du
Ngy son :
10/12/2011
Ngy dy :
12/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc - Hc sinh bit cng hai s nguyn khc du
- Hiu c dng s nguyn biu th s tng hay gim
ca cc i lng
K nng : - Hc sinh vn dng thnh tho php cng hai s nguyn khc
du
Thi : - C thc lin h nhng kin thc hc vo thc tin
B. Chun b:
- n tp tt cng s nguyn cng u, gi tr tuyt i ca mt s
nguyn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
(- 2008) + (- 2009)= 4017
(- 2008) + (- 2009) = - (2008 + 2009) = -
4017
II. Dy hc bi mi:
1. V d:

+3
-2 -1 0 3 4

_ 5
Giim 5
0
tc l tng 5
0
ta c: (+3) + (- 5)
? Nu quy tc cng hai s
nguyn cng du?
Tnh: 2008 + 2009
(- 2008) + (- 2009)
Gv biu th v d ln hnh v
? Gim 5
0
c ngha tng bao
nhiu
? tnh c nhit bui
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
= - 2
?1. (-3) + (+3) = 0 ; (+3) + (-3) = 0
Vy (-3) + (+3) = (+3) + (-3)
?2. a, 3 + (-6) = - 3
6 3
= 6 3 = 3. Kt qu thu c l hai
s i nhau
b, (-2) + (+4) = 2 ;
4 2 +
= 4 2 = 2
Kt qu l hai s nguyn bng nhau
2. Quy tc cng hai s nguyn khc du.
a, Quy tc B1: Tm hai gi tr tuyt i
B2: Ly s ln tr i s b (trong hai s
va tm c)
B3: t du ca s c gi tr tuyt i ln
hn trc kt qu tm c.
b, V d:Tm : (-273) + 55
B1 :
273 273
55 55

B2: 273-55= 218


B3: Kt qu l: -218
C th trnh by nh sau :
(- 273) + 55 = - (273 55) = - 218
63 + (- 75) = - (75 63) = - 12
?3. a, (-38) + 27 = - (38 27) = - 11
b, 273 + (-123) = 273 123 = 150
III. Luyn tp cng c:
1. Nhc li ni dung, kin thc bi hc:
2. Lm bi tp cng c.
Bi tp 27. Tnh.
a, 26 + (-6) = 20
b, (-75) + 50 = - 25
c, 80 + (-220) = - 140
Bi tp 28. Tnh.
a, (-73) + 0 = - 73
b,
18
+ (-12) = 18 + (-12) = 6
c, 102 + (-120) = - (120 102) = - 18
Bi tp 29. Tnh v nhn xt
a, 23 + (-13) = 23 13 = 10
(-23) + 13 = - (23 13) = - 10
Nhn xt: Khi ta i du cc s hng th
chiu ta lm th no?
Gv. Hng dn hs thc hin ?1 , ?
2
Gv nu quy tc v hng dn s
dng quy tc qua cc v d
Gv: Cho hs thc hin ?3
Gv: Nhc li ton b kin thc
bi hc, c bit l quy tc
thc hin php cng s nguyn
khc du
Gv: Cho hs thc hin cc bi
tp nhm thc hin thnh tho
quy tc thc hin php tnh
Gv gi ln lt cc hs ln bng
thc hin php tnh
Gv: Bt k s nguyn no cng
0 cng bng chnh n
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
tng cng i du tc kt qu thu c
l hai s nguyn i nhau
b, (- 15) + 15 = 15 15 = 0
27 + (-27) = 27 27 = 0
Nhn xt: Tng hai s nguyn i nhau
th bng 0
IV. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung kin thc bi hc. Lm
cc bi tp 30; 31; 32 sgk
Lm bi tp sau:
1, Thay du * bng ch s thch hp
a, (- *15) + (- 35) = - 150
b, 155 + (- 1**) = 0
2, Tm x, bit: a, x 73 = (- 35) +
55
b,
x
+ 45 =
17 28 +
3. Vit s 7 thnh tng hai s nguyn
c gi tr tuyt i nh hn 10
Gv: Theo di nhn xt bi thc
hin ca hs
Gv: Dn d, hng dn hc
nh v ra bi tp v nh
D. rt kinh nghim :

----------------------@ ? & ----------------------Tit 46: luyn tp
Ngy son :
10/12/2011
Ngy dy :
13/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cng c kin thc cng hai s nguyn, c bit l hai s
nguyn khc du thng qua thc hin cc bi tp
K nng : - Rn luyn k nng tnh ton v gii cc bi ton c lin quan
Thi : C thc hc tp tt
B. Chun b :
- n tp tt cc kin thc v cng cc s nguyn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Tnh:
? Nu quy tc cng hai s
nguyn?
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a, (+17) + (- 26) = - 9
b, b, (-32) + (-18) = - 50
Bi tp 31: Tnh:
a, (-30) + (-13) = - 35 ; b, (-7) + (-13) =
- 20
c, (-15) + (-235) = - 250
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 30. So snh:
a, 1763 + (-2) = 1763 2 = 1761
Vy 1763 + (-2) < 1763
b, (- 105) + 5 = - (105 5) = - 100 > -
105
c, (-29) + (-11) = - (29 + 11) = - 40 < -
29
Ch : Mt s nguyn cng vi mt s
nguyn m th lun b hn chnh n
Mt s nguyn cng vi s nguyn dng
th lun ln hn chnh n
2. Bi tp 33. Tnh
a, 16 + (- 6) = 16 6 = 10
b, 14 + (- 6) = 14 6 = 8
c, (- 8) + 12 = 12 8 = 4
d, (- 136) + (42) = - (136 42) = - 94
3. Bi tp 34. Tnh gi tr ca biu thc
a, x + (- 16) ti x = - 4 ta c: (- 4) + (-
16) = - 20
b, (- 102) + y bit y = 2: Thay y = 2 vo
biu thc ta c: (- 102) + 2 = - 100
4. Cha bi tp ra v nh:
Bi 1. Thay du *
a, (- *15) + (- 35) = - 150
- *15 = - 150 + 35 = - 115 vy * = 1
b, 155 + (- 1**) = 0

* = 5
Bi 2. Tm x: a, x 73 = (- 35) +
55


x= 93
b,
x
+ 45 =
17 28 +
x = 0
III. H ng dn hc nh :
Bi tp v nh: Tnh tng 2 s nguyn:
a, Lin trc v lin sau ca 15
b, Lin trc v lin sau ca 37
p dng tnh:
a, (+17) + (- 26) b, (-32) + (-
18)
Lm bi tp 31
Gv gi hs ln bng tr li
Gv gi hs ln bng thc hin
? Cng hai s nguyn m ta lm
th no?
? Mun thc hin php so snh
trc ht ta cn thc hin iu
g?
? Em c nhn xt g qua bi
ton trn?
Gv : Gi hs ln bng v yu cu
c lp cng thc hin
Gv theo di kim tra mt s hs
v quy tc thc hin cng hai
s nguyn
Gv: Nhn xt bi lm ca hs
? Mun tnh ga tr ca biu
thc khi bit gi tr ca bin ta
l nh th no?
Gv gi hs ln thc hin
Gv theo di nhn xet
Gv: Ra bi tp v nh v hng
dn hs hc tp ghi nh kin thc
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
c, Lin trc v lin sau ca 0
d, Lin trc v lin sau ca s nguyn a
D. rt kinh nghim :

..
----------------------@ ? & ----------------------

Tit 47: tnh cht ca php cng cc s nguyn
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Ngy
son : 12/12/2011
A. Mc tiu: Ngy dy :
14/12/2011
Kin thc : - Tnh cht c bn ca php cng cc s nguyn
K nng : - Vn dng cc tnh cht c bn tnh nhanh v tnh
ton hp l tng ca nhiu
s nguyn
Thi : Cn thn , chnh xc trong tnh ton
B. Chun b:
- n tp tt tnh cht c bn php cng cc s t nhin
- n tp php cng cc s nguyn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Tnh cht giao
hon.
Vi a, b

Z ta c:
a + b = b + a
2. Tnh cht kt hp.
Vi a, b, c

Z ta c:
a + b + c = (a + b) +
c
= a + ( b + c) = (a +
c) + b
? Quy tc cng cc s
nguyn
Lm bi tp v nh
Gv: Nhn xt bi lm
ca hs v cho hs nu
cc tnh cht php
cng cc s t nhin
Gv: Cho hs thc hin ?
1
Gv? Em c nhn xt g
v cch vit cc tng
ca mt bi so snh?.
T ta c tnh cht
g?
Gv cho hs thc hin ?2
v nhn xt rt ra tnh
cht
Gv: Khi tnh tng
nhiu s ta c th p
dng c hai tnh cht
giao hon v kt hp v
Hs:
S lin trc v lin sau ca
s nguyn a l a 1 v a +
1
Ta c: (a 1) + (a + 1) =
2a
Nhn xt: Tng cc s
lin trc v lin sau ca 1
s nguyn lun bng 2 ln
s nguyn
Hs: ?1. Tnh v so snh:
a, (- 2) + (- 3) = (- 3) + (-
2) = - 5
b, (- 5) + (+7) = (+7) + (-
5) = 2
c, (- 8) + (+4) = (+4) + (-
8) = 4
Hs: Thay i v tr cc s
hng nhng tng khng
thay i
Hs: ?2. Tnh v so snh:
[(- 3) + 4] + 2 = 1 + 2 = 3
(- 3) + (4 + 2) = (- 3) + 6
= 3
[(- 3) + 2] + 4 = (- 1) + 4
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
3. Cng vi s 0
a + 0 = 0 + a = a
4. Cng vi s i
Ta c: a + (- a) = 0
Nhn xt: a + b = 0
th a v b l hai s
i nhau
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc
bi hc
2. Lm bi tp cng
c:
Bi tp 36
Bi tp 37
IV. H ng dn hc
nh:
s dng cc du kt
hp: {}, [], ( )
nhm cc s hng vi
nhau
Gv nu tnh cht v ly
v d
3 + 0 = 0 + 3 = 3
(- 5) + 0 = 0 + (- 5) = -
5
Gv cho hs nhc li v
s i ca mt s
nguyn v yu cu ly
v d v thc hin
tng hai s
Gv: Cho hs thc hin ?
3
Gv: Nhc li nhng
kin thc c bn ca
bi hc
Gv t chc hng dn hs
thc hin bi tp 36;
37
HD: p dng tnh cht
giao hon v kt hp
Gv: Trc ht ta tm cc
s nguyn x tho mn
bi ton
Gv: Nhn xt bi lm
= 3
Hs: Nhn xt nu tnh
cht
Hs ghi nh
Hs: a c s i l - a
V d: 3 v - 3 l hai s
i nhau
Ta c 3 + (- 3) = 0
Hs: ?3.
a = {- 2; - 1; 0; 1; 2}
Ta c: (- 2) + - 1) + 0 + 1
+ 2 = 0
Hs: Ghi nh ni dung kin
thc
Bi tp 36. Tnh.
a, 126 + (- 20) + 2004 + (-
106) = (126 + 2004) + [( -
20) + (- 106)]
= 2130 + (- 126) = 2004
b, (- 199) + (- 200) + (-
201)
= [(- 199) + (- 201)] + (-
200)
= (- 400) + (- 200) = - 600
Bi tp 37: Tnh tng cc
s x bit:
a, x = {- 3; - 2; - 1; 0; 1;
2}.Ta c:
(- 3) + (- 2) + - 1) + 0 + 1
+ 2
= -3
b,
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
ca hs
Gv: Hc v ghi nh cc
tnh cht c bn ca
php cng cc s
nguyn
- Lm cc bi tp 38;
39; 40; 41 sgk
x = {- 4; - 3; - 2; - 1; 0; 1;
2; 3; 4}
Ta c: (- 4) + (- 3) + (- 2)
+ - 1) + 0 + 1 + 2 + 3 + 4
= [(- 4) + 4] + [(- 3) + 3]
+ [(- 2) + 2] + [ (- 1) + 1]
+ 0 = 0
d. rt kinh nghim :

.
----------------------@ ? & ----------------------

Tit 48: Luyn tp
Ngy
son : 14/12/2011
Ngy dy :
16/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cng c kin thc v tnh cht php cng cc s nguyn
K nng: - Rn luyn k nng thc hin php cng cc s nguyn, bit
kt hp cc tnh cht vo cng hp l cc php tnh
Thi : Cn thn , chnh xc trong tnh ton
B. Chun b :
GV :
HS :
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: Tnh cht
? Vit cc tnh cht php cng
cc s nguyn? p dng lm bi
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Bi tp 39: Tnh
a, 1 + (- 3) + 5 + (- 7) + 9 + (- 11)
= (1 + 5 + 9) + [(- 3) + (- 7) + (- 11)] =
- 6
b, (- 2) + 4 + (- 6) + 8 + (- 10) + 12
= [(- 2) + (- 6) + (- 10)] + (4 + 8 + 12)
= 6
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 40:
a 3 - 15 - 2 0
-a -3 15 2 0
a 3 15 2 0
2. Bi tp 41. Tnh.
a, (- 38) + 28 = - 10
b, 273 + (- 123) = 150
c, 99 + (- 100) + 101 = (99 + 101) + (-
100)
= 200 + (- 100) =
100
3. Bi tp 42. Tnh nhanh
a, 217 + [43 + (- 217) + (- 13)]
= [217 + (- 217)] + 43 + (- 23) = 20
b, Tnh tng cc s c gi tr tuyt i
nh hn 10
(- 9) + (- 8) + (- 7) + (- 6) + (- 5) + (- 4) +
(- 3) + (- 2) + (- 1) + 0 +1 + 2 + 3 + 4 +
5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 0
4. H ng dn s dng my tnh :
a, 187 + (- 54) ta n cc phm:
1 8 7 + 5 4 +/-
=
b, (- 203) + 349
- 2 0 3 + 3 4
9 =
III. H ng dn hc nh :
- Hc v ghi nh cc tnh cht ca php
cng v quy tc thc hin
- Lm bi tp sau: Tnh tng
a, A = 1 + (- 3) + 5 + (- 7) + 9 + . + 17
tp 39 sgk
Gv: Theo di, nhn xt
Gv: Gi hs ln bng thc hin
Hng dn:
? Hai s nh th no gi l i
nhau?
? Gi tr tuyt i ca mt s
nguyn?
? Quy tc thc hin php cng
hai s nguyn khc du?
Gv: p dng tnh cht c bn
ca php cng vo tnh hp l
? Cc s c gi tr tuyt i
nh hn 10?
Gv: Hng dn theo sgk
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
+ (- 19)
b, B = (- 2) + 4 + (- 6) + + (- 18) + 20)
c, C = 1 + (- 2) + 3 + (- 4) + + (- 2008)
+ 2009

D. rt kinh nghim :

.
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 49: php tr hai s nguyn
Ngy son :
17/12/2011
Ngy dy :
19/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh hiu php tr trong tp hp cc s nguyn
K nng : - Bc u tnh ng hiu ca hai s nguyn
Thi : - Bc u hnh thnh d on trn c s nhn thy quy
lut thay i ca mt lot hin tng (ton hc) lin tip v php ton tng
t
B. Chun b:
- n tp cc kin thc v php cng cc s nguyn v s i
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Hiu ca hai s nguyn:
?. 3 1 = 3 + (- 1) 2 2 = 2
+ (- 2)
3 2 = 3 + (- 2) 2 1 = 2
+ (- 1)
3 3 = 3 + (- 3) 2 0 = 2
+ 0
3 4 = 3 + (- 4) 2 (- 1) =
2 + 1
3 5 = 3 + (- 5) 2 (- 2) =
2 + 2
Quy tc: a b = a + (- b)
V d: 3 8 = 3 + (- 8) = - 5
- 23 6 = - 23 + (- 6) = - 29
2. Cc v d:
Nhn xt: Php tr trong tp hp Z lun
thc hin c
III. Luyn tp cng c:
1. Nhc li quy tc tr hai s nguyn
? Thc hin cc php tnh:
a, 15 + (- 3) ; - 170 + (- 32)
b, - 36 + (- 36) ; 9 + (- 5)
Gv cho hs thc hin
? S i ca mt s nguyn?
Gv: Cho hs nhc li iu kin
c hiu hai s t nhin v
cho hs quan st ? v d on
? Em c nhn xt g v cc
php tr trn? T ta c quy
tc tr hai s nguyn?
Gv: Nu cc v d theo sch
gio khoa v cho hs nhn xt
v php tr trong tp hp Z
Gv: Nhc li quy tc tm hiu
hai s nguyn
Gv cho hs thc hin bi tp 47;
48
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
2. Lm bi tp cng c.
Bi tp 47; 48: Tnh:
2 7 = 2 + (- 7) = - (7 2) = - 5
1- (- 2) = 1 + 2 = 3
(- 3) 4 = (- 3) + (- 4) = - 7
(-3) (- 4) = (- 3) + 4 = 1
0 7 = 0 + (- 7) = - 7
7 0 = 7 + 0 = 7
a 0 = a + 0 = 0
0 a = 0 + (- a) = - a
Bi tp 50. Ai s thng
3 . 2 - 9 = 3
. + -
9 + 3 . 2 = 15
- . +
2 - 9 + 3 = - 4
= = =
25 29 10
IV. H ng dn hc nh :
- Hc v nm vng quy tc thc hin
php tr hai s nguyn
- Lm cc bi tp 49; 51; 52; 53 Sgk
Gv: Mt s tr 0 bng chnh n,
0 tr I mt s bng s i
ca s
Gv: Cho hai nhm, mi nhm 6
hs hon thnh bng
Gv theo di hng dn
d. rt kinh nghim :

.
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 50: luyn tp
Ngy son :
17/12/2011
Ngy dy :
20/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc: - Cng c quy tc cng tr cc s nguyn thng qua h
thng bi tp
K nng : - Rn luyn k nng cng, tr cc s nguyn, tm s i ca
mt s nguyn
- Rn luyn k nng tnh hp l, tnh nhanh cc php tnh
ThI : Cn thn , chnh xc trong tnh ton
B. Chun b:
- n tp quy tc cng, tr cc s nguyn
- Cc tnh cht c bn ca php cng
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: a b = a + (- b)
Bi tp 51. Tnh:
a, 5 (7 9) = 5 [7 + (- 9)] = 5 (- 2) =
5 + 2 = 7
b, (- 3) (4 6) = (- 3) [4 + (- 6)]
= (- 3) (- 2) = (- 3) + 2 = - 1
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 52.
? Nu quy tc v vit tng
qut php tr hai s nguyn?
? Tnh cht c bn php cng
cc s nguyn?
p dng lm bi tp 51
Gv: Kim tra nhn xt cu tr
li v bi lm ca hc sinh
Gv: T chc hng dn hs thc
hin gii cc bi tp
? Tnh tui th ca con ngi ta
lm nh th no?
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tnh tui th ta ly nm mt tr i nm
sinh
Tui th ca c si mt l:
(- 212) (- 287) = (- 212) + 287
= 287 212 = 75. Vy tui th ca c si
mt l 75 tui
2. Bi tp 53: in s thch hp vo
trng
x - 2 - 9 3 0
y 7 - 1 8 15
x - y - 9 - 8 - 5 - 15
x +y 5 - 10 11 15
3. Bi tp 54. Tm x

Z, bit.
a, 2 + x = 3

x = 3 2

x = 1
b, x + 6 = 0

x = 0 6

x = - 6
c, x + 7 = 1

x = 1 7

x = 1 + (- 7)

x = - (7 1)

x = - 6
4. H ng dn s dng my tnh b ti :
a, 169 733 ta n cc phm theo th t
1 6 9 7 3 3
=
b, 53 (- 478) n th t cc phm
5 3 4 7 8 +/-
=
c, - 153 (- 1936) n theo th t cc
phm
- 1 5 3 1 9
3 6
+/- = Hoc:

1 3 5 +/- - 1 9
3 6
+/- =
Gv: Gi hc sinh ln bng v
yu cu hs c lp cng thc
hin.
Gv: Nhn xt bi lm ca hs
Gv: Gi hs ln bng thc hin
v theo di hs c lp cng lm
Gv: Nhn xt nh gi
Gv: Hd. Xt vai tr ca x trong
php ton, sau p dng
tm gi tr cha bit ca php
ton. Chng hn:
2 + x = 3 th x ng vai tr s
hng cha bit
Gv: Hng dn hc sinh theo sgk
v yu cu hs thc hin
Gv: Theo di nhn xet
Gv: Dn d v ra bi tp v
nh
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
III. H ng dn hc nh :
- Hc k v nm quy tc cng, tr cc
s nguyn. Xem li cc bi tp thc
hin
- Lm bi tp sau:
Tm x

Z, bit:
a,
1 x +
- 5 = 0
b,
x
- 3 = 6
d. rt kinh nghim :

.
----------------------@ ? & ----------------------


Tit 51: quy tc du ngoc
Ngy son :
20/12/2011
Ngy dy :
21/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : Quy tc du ngoc , khi nim tng i s
K nng : - Vn dung quy tc du ngoc trong bi ton tnh
nhanh, tnh hp l
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Thi : Tnh chnh xc , cn thn
B. Chun b:
- n tp cc kin thc v php cng, tr cc s nguyn v cc tnh
cht c bn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs
1
: Tnh cht giao hon: a + b = b + a
T/c kt hp: a + b + c = (a + b) + c = a
+ (b + c)
Cng vi s 0: a + 0 = 0 + a = a
Tng hai s i: a + (- a) = 0
Hs
2
: Quy tc tr hai s nguyn: a b = a
+ (- b)
p dng:
a, 176 306 = 176 + (- 306) = - 130
b, (- 763) 126 = (- 763) + (-126) = -
889
II. Dy hc bi mi:
1. Quy tc du ngoc:
?1. a, S i ca 2 l - 2
S i ca (- 5) l 5
S i ca (- 5) + 2 l 5 + (- 2)
Khi ta i du cc s hng ca tng ta
c s i ca tng cho
b, S i ca mt tng bng tng cc
s i
?2. Tnh v so snh:
a, 7 + (5 13) = 7 + (- 8) = - 1
7 + 5 + (- 13) = 12 + (- 13) = - 1
b, 12 (4 6) = 12 4 + 6 = 14
Nhn xt:
Quy tc du ngoc: (sgk)
V d: Tnh nhanh.
324 + [112 (112 + 324)]=324 + [112
112 324]
= 324 + [- 324] = 0
?3. Tnh nhanh:
a, (768 39) 768 = 768 39 768 = -
39
b, (- 1579) (12 1579) = (- 1579) 12
Gv t cu hi gi hs ln bng
tr li
? Nu v vit tng qut cc tnh
cht c bn ca php cng cc
s nguyn?
? Quy tc php tr hai s
nguyn?.
p dng tnh:
a, 176 306
b, (- 763) 126
Gv nhn xt nh gi
Gv cho hs thc hin ?1
? Mun tm s i ca mt
tng ta lm th no? (i du
cc s hng ca tng)
? Th t thc hin php tnh?
? Em c nhn xt g v cch
vit cc tng trn?
Gv cho hs nu quy tc trong sgk
Gv trnh by v d v yu cu
hs thc hin ?3
Hs: Thc hin ?3
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
+ 1579
= - 12
2. Tng i s:
V d: 5 + (- 3) (- 6) + (+ 7) = 5 3 +
6 + 7 gi l 1 tng i s
Ch : - C th thay i tu cc s
hng km theo du ca chng trong mt
tng i s
t du ngoc nhm cc hng t v
ch n du ca chng theo quy tc
du ngoc
V d: a b c = a (b + c)
III. Luyn tp cng c:
1. Nhc li kin thc c bn
2. Bi tp cng c:
Bi tp 57. Tnh tng
a, (- 17) + 5 + 8 + 17 = 13
b, 30 + 12 + (- 20) + (- 12) = 10
c, (- 4) + (- 440) + (- 6) + 440 = - 10
d, (- 5) + (- 10) + 16 + (- 1) = 0
Bi tp 59. Tnh nhanh.
a, (2736 75) 2736 = - 75
b, (- 2002) 57 + 2002 = - 57
IV. H ng dn hc nh :
- Hc thuc quy tc du ngoc v vn
dng vo cc bi tp tnh tng
- Lm cc bi tp 58; 60; 61 sgk
Gv: Gii thiu tng i s
Nh cc tnh cht giao hon, kt
hp, du ngoc m ta thc hin
tnh tng i s mt cch d
dng
Gv: Nhc li cc kin thc cn
nh ca bi hc v cho hs thc
hin bi tp 57 sgk
Gv: Nhn xt bi lm ca hs
D . rt kinh nghim :

..
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 52: luyn tp
Ngy son :
20/12/2011
Ngy dy :
23/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cng c cc kin thc hc.
K nng : Rn luyn k nng s dng quy tc du ngoc trong tnh
tng i s v tnh nhanh kt qu
Thi : Tnh ton cn thn , chnh xc
B. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Hs: Quy tc
p dng:
(- 12) + 6 + (- 8) + 4 + 10 = [(- 12) + (-
8)] + (6 + 4 + 10) = (- 20) + 20 = 0
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 58: n gin biu thc
a, x + 22 + (- 14) + 52 = x + [22 + 52 +
(- 14)]
= x + 60
b, (- 90) (p + 10) + 100 = (- 90) p
10 + 100
= {[(-90) + (- 10)] + 100} p = - p
2. Bi tp 60. B ngoc ri tnh:
a, (27 + 65) + (346 27 65)
Gv gi hs ln bng tr li
? Nu quy tc du ngoc?
? tnh nhanh tng i s ta
lm th no?
p dng: Tnh nhanh.
(- 12) + 6 + ( 8) + 4 + 10
Gv: Nhn xt bi tr li ca hs
Gv cho hs thc hin v gi i
din ln bng trnh by
? n gin biu thc l g?
Gv: Nhn xt bi lm ca hs
? Khi b du ngoc ta cn ch
iu g?
? Hai s i nhau c tng bng
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
= 27 + 65 + 246 27 65 = 346
b, (42 69 + 17) (42 + 17)
= 42 69 + 17 42 17
= (42 42) + (17 17) 69 = - 69
3. Bi tp thm: Tnh nhanh
a, 4524 (864 999) (36 + 3999)
b, 1000 (137 + 572) + (263 291)
Gii
a, 4524 (864 999) (36 + 3999)
= 4524 864 + 999 36 3999
= 4524 (864 + 36) (3999 999)
= 4524 900 3000 = 624
b, 1000 (137 + 572) + (263 291)
= 1000 137 572 + 263 291
= (1000 + 263) (137 + 572 + 291)
= 1263 1000 = 263
III. H ng n hc nh :
- Hc k cc ni dung hc
- Lm bi tp sau:
1. Tm s nguyn x, bit:
a, 3 (17 x) = 289 (36 + 289)
b, 34 + (21 x) = (3747 30) 3747
2. Tnh gi tr ca biu thc a b c,
bit:
a = 45; b = 175; c = - 130
bao nhiu?
Gv gi hs ln bng trnh by
Gv: Ghi bi ln bng v cho
hs thc hin
Hd: Thc hin quy tc du
ngoc
Gv: Theo di nhn xt bi lm
ca hs
Gv dn d v ra bi tp v nh
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 53: n tp cui hc k I
Ngy son :
25/12/2011
Ngy dy :
26/12/2011
A. Mc tiu:
Kin thc : - n li kin thc c bn thuc chng trnh hc.
K nng : Rn luyn vn dng kin thc vo gii cc bi tp
Thi : Cn thn , chnh xc trong tnh ton
B. Hot ng dy hc:
I. H thng l thuyt:
1. Tp hp s t nhin
N = {0; 1; 2; 3; }
a, b

N. Nu a < b th trn tia s a nm


bn tri b
2. Tp hp: - Phn t ca tp hp
- S phn t ca tp hp
- Hai tp hp bng nhau
- Tp con ca mt tp hp
3. Tnh cht ca php cng v php
nhn.
Gv Cho hs h thng li cc kin
thc cn nh thuc chng trnh
? Tp hp s t nhin?
? Tp hp, s phn t ca tp
hp?
? Hai tp hp bng nhau?
? Nu cc tnh cht c bn ca
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a + b = b + a
(a + b) + c = a +
(b + c)
a + 0 = 0 + a = a
a . b = b . a
(a . b) . c = a . (b .
c)
a . 1 = a
Tnh cht phn phi ca php nhn
i vi php cng: a . (b + c) = a . b
+ a . c
4. Tnh cht chia ht ca mt tng v
cc du hiu chia ht cho 2; cho 3; cho
5; cho 9
Nu a Mm, b Mm, c Mm th (a + b + c) M
m
Nu a Mm, b Mm , c Mm th (a + b + c) M
m
5. Bi chung, c chung, BCNN, CLN
II. Bi tp v tp hp s t nhin
1. Tnh tng:
A = 1 + 2 + 3 + 4 + + 999
= (1 = 999) + (2 + 998) + = 1000 .
250 = 250000
B = 78.31 + 78.24 + 78.17 + 22. 72
= 78.(31 + 24 + 17) + 22. 72 = 78. 72 +
22. 72
= 72(78 + 22) = 72 . 100 = 7200
2. Thc hin php tnh.
a, 12
7
: 6
7
= 2
7
b, 27
5
: 31
3
=(3
3
)
5
: (3
4
)
3
= 3
15
: 3
12
= 3
3
c, 125
3
: 25
4
= (5
3
)
3
: (5
2
)
4
= 5
9
: 5
8
= 5
3. Mt mnh vn hnh ch nht c
chiu di 120 m, chiu rng 48 m. trng
cy xung quanh vn sao cho mi gc v-
n c mt cy v khong cch gia cc
cy lin tip l nh nhau. Tnh khong
cch ln nht gia cc cy v tng s
cy c trng?
Gii
Gi a l khong cc gia cc cy. Ta c:
a = CLN(120; 48) = 24
S cy c trng : 14 cy
php cng v php nhn cc s
t nhin?
?Cc du hiu chia ht ca mt
tng v chia ht cho 2; 3; 5; 9?
Gv: Cho hs nu cc khi nim v
cch tm BC, C, BCNN, CLN ca
cc s t nhin
Gv cho hs thc hin mt s bi
tp
? tnh c tng trn ta c
th s dng cc tnh cht no?
p dng: (a.b)
n
= a
n
. b
n
(a
n
)
m
= a
n.m
a
m
: b
m
= (a : b)
m
? Em hiu nh th no v khong
cch gia 2 cy lin tip trong
bi ton?
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
III. H ng dn hc nh
- Hc k cc ni dung n tp v n li cc
kin thc v tp hp cc s nguyn
- Lm bi tp sau:
1. Tm CLN( ab + ba ; 55)
2. Tm hai s bit: CLN + BCNN = 84
v tng hai s bng 60
d. rt kinh nghim :

. ----------------------@ ? & ----------------------


Tit 54: n tp cui hc k I (tip)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Ngy son :
25/12/2010
Ngy dy :
27/12/2010
A. Mc tiu:
Kin thc : - Gip hc sinh h thng cc kin thc hc v tp hp
cc s nguyn.
K nng :Hc sinh vn dng thnh tho cc kin thc v thc hin cc
bi tp c lin quan
- Rn luyn k nng tng hp cc kin thc, v ghi nh cc
kin thc c bn
Thi : C thc hc tp tt
B. Hot ng dy hc:
I. Cha bi tp v nh
1. Ta c: ab + ba = 10a + b + 1b + a =
11a + 11b
= 11(a + b)
55 = 11 . 5
Nu a + b

5 Ta c: CLN( ab + ba ; 55)
= 11
Nu a + b = 5 Ta c: CLN( ab + ba ; 55)
= 55
2. Gi hai s cn tm l a v b
Theo bi ra ta c: a + b = 60,
CLN(a; b) + BCNN(a;b) = 84
t CLN(a;b) = d

a = a
1
d, b = b
1
d
(a
1
,b
1
) = 1

(a
1
.b
1
+ 1).d = 84 v (a
1
+ b
1
).d = 60

d = 1; 2; 3; 4; 6; 12
Vi d = {1; 2; 3; 4; 6} khng tho mn


d = 12

a
1
= 2; b
1
= 3

a = 24; b = 36
II. Dy hc n tp:
1. H thng l thuyt:
a, Tp hp s nguyn Z
Z = {s nguyn m} + {0} + {s
nguyn dng}
a, b

Z th nu a nm bn trI s b th
a < b
a
0 vi mi a

Z
b, Php cng hai s nguyn.
Gv cho hs ln bng cha bi tp
ra v nh
? Biu din ab di dng thp
phn nh th no?
Gv theo di, sa sai (nu c)
Gv: Cho hs h thng ho cc
kin thc hc thuc chng s
nguyn
? Tp hpc s nguyn Z gm cc
tp hp no?
? Nu quy tc php cng cc s
nguyn?
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a + b = a + b nu a, b l cc s nguyn
dng
a + b = - (
a
+
b
) nu a, b l cc s
nguyn m
=
a
-
b
nu
a
>
b
v a dng, a, b
khc du
= - (
a
-
b
) nu
a
>
b
v a, b khc
du, a m
3. Tnh cht php cng cc s nguyn
a + b = b + a
(a + b) + c = a + (b + c)
a + 0 = 0 + a = a
a + (- a) = 0
4. Php tr hai s nguyn
a b = a + (- b)
5. Quy tc du ngoc
2. Bi tp n tp:
Bi tp 1. Tnh tng.
a, A = 1 + (-3) + 5 + (- 7) + +17 + (-
19)
=[1 + (- 3)] + [5 + (- 7)] + + [17 + (-
19)]
= 5 . (- 2) = - 10
b, B = (- 2) + 4 + (- 6) + 8 + + (- 18)
+ 20
= [(- 2) + 4] + [(- 6) + 8] + + [(- 18) +
20]
= 2 . 5 = 10
c, C = 1 + (- 2) + 3 + (- 4) + + 1999
+ (- 2000)
= [1 + (- 2)] + [3 + (- 4)] + + [1999 +
(- 2000)]
= (- 1) . 1000 = - 1000
Bi tp 2. Tm x, bit:
a, 3 (17 x) = 289 (36 + 289)
3 17 + x = 289 36 289
x = - 36 3 + 17
x = - 22
b, 34 + (21 x) = (3747 30) 3747
34 + 21 x = 3747 30 3747
? Php cng cc s nguyn c
nhng tnh cht no?
? Quy tc tr hai s nguyn?
? Quy tc du ngoc?
Gv: Cho hs thc hin mt s bi
tp
Gv: S dng quy tc du ngoc
v tnh cht giao hon, kt hp
Gv: Gi hs ln bng thc hin
Gv: Nhn xt bi lm ca hs
Gv Cho hs thc hin ti ch v
gi i din ln trnh by
Gv: Xt vai tr ca x trong bi
ton t p dng cc quy tc
vo thc hin
Gv: Theo di sa sai (nu c)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
55 x = - 30
x = 55 (- 30) = 85
III. H ng dn hc nh :
- Hc n li cc ni dung n tp, chun
b tt cc kin thc cho kim tra hc k
I
- Lm bi tp sau:
1. Tm x, bit: 25 (x + 5) = - 415 (15
415)
2. Tnh nhanh: a, 4524 (864 999)
(36 + 3999)
b, 1000 (137 + 572) + (263 291)
----------------------@ ? & ----------------------

Tit 55 56 : Kim tra hc k I
Ngy son :
Ngy dy :
A. Mc tiu:
- nh gi, kho st cht lng hc sinh trong hc k I
- Rn luyn tnh t gic, c lp, khng gian ln trong kim tra
- T kp thi iu chnh phng php dy hc ph hp hn hc
k II
B. Chun b :
- Gv: kim tra theo quy nh
- Hs: Chun b tt kin thc, giy kim tra theo quy nh
C. Hot ng dy hc:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
I. n nh t chc lp :
II. Tin hnh kim tra:
- Gv: Pht cho hs
- Hs: Nhn v tin hnh lm bi
- Gv: Lm nhim v coi thi
III. Thu bi v nhn xt chung v tit kim tra
IV. Dn d tit hc sau:

Son ngy: 31/ 12/ 2009
Tit 57: tr bi kim tra hc k I (phn s hc)
A. Mc tiu:
- Hc sinh thy r c yu cu ca bi kim tra, yu cu ca tng li gii
ca mi cu
hi.
- Gip hc sinh thy c nhng sai lm (nu c) trong li gii.
- Pht huy tnh tch cc trong kim tra
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Cha bi, gip hc sinh khc su kin thc.
- Rt kinh nghim cho cc bi kim tra khc
B. Chun b:
- p n bi kim tra hc k I.
- Nhng sai st (nu c) trong bi kim tra
C. Hot ng dy hc:
I. n nh t chc
II. Tr bi kim tra:
Gv: Giao bi thi cho tng hc sinh
Hs: Nhn bi, quan st v tr cc kin thc sai
Gv: Cho mt s hc sinh ni ln nhng sai st mc phi
Gv: Tin hnh cha bi: (Theo p n tit 55 56 gio n s hc 6)
Hs: Quan st cc bc gii ca cc bi ton
Gv: Hng dn thm cc cch gii khc (nu c thi gian)
Hs: Nhn bit cc sai lm mc phi
III. Nhn xt:
Gv: Nhn xt mt s bi lm tt v mt s bi thc hin cn sai st,
ch ra cc im sai cho hs thng mc phi
Hs: Kim tra p n ca bi mnh lm vi li gii va cha, nu c
sai st g v kt qu bo cho gv
Gv: Ghi im vo s im
IV. Dn d:
- Hc li cc ni dung hc chng trnh hc k I, nm vng cc
kin thc k hai thu nhn kin thc c tt hn
- Chun b cc dng c, sch v cho hc k hai

----------------------@ ? ----------------------

Hc k II
Ngy son :
08/01/2012
Ngy dy : 09/01/2012
Tit 58: quy tc chuyn v
A. Mc tiu:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Kin thc : Hc sinh hiu v vn dng ng cc tnh cht:
Nu a = b th a + c = b + c v nu a + c = b + c th a = b v
nu a = b th b = a
- K nng : Hc sinh hiu v vn dng thnh tho quy tc chuyn v
thng qua vic p dng vo cc bi ton c th.
- Thi : C thc hc tp tt
B. Chun b:
- n tp tt cc kin thc hc, c bit l cc tnh cht c bn ca
php cng, nhn cc s
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Tnh cht ca ng thc.
a, ng thc: a + b = b + a
a + b gi l v tri v b + a gi l v phi
V d: 5 + 6 = 7 + 4 (ng), 6 = 7 = 4 +
4 (ng) ,
gi l cc ng thc
b, Tnh cht ng thc.
Nu a = b th a + c = b + c
Nu a + c = b + c th a = b
Nu a = b th a.c = b.c
c, V d: Tm x, bit: x - 2 = - 3
Cng vo hai v vi 2 ta c: x - 2 + 2 =
-3 + 2
Hay: x = - 1
?2. Tm x, bit: x + 4 = - 2. Cng vo hai
v vi - 4 ta c: x + 4 + (- 4) = - 2 + (- 4)
hay: x = - 6
2. Quy tc chuyn v:
T ng thc x -2 = - 3 ta c: x = - 3 +
2
T: x + 4 = - 2 ta c: x = - 2 +
(- 4)
Ta thy s (- 2) chuyn v i thnh + 2
S 4 chuyn v i thnh (- 4)
Quy tc chuyn v: (sgk) a + b = c

a
Gv: S lc cc ni dung, kin
thc hc hc k I v mt
s yu cu thuc hc k II
Gv: Gii thiu s lc v ng
thc
? Ly v d v ng thc ?
Gv: Cho hs thc hin ?1
Gv: S dng tnh cht
bin i ng thc
Gv: Nu v d theo sgk
Gv: Cho hs thc hin ?2
? Cng vo hai v ca ng
thc vi s no?
? Tng hai s i nhau?
Gv cho hs nhn xtcc ng
thc v d v ?2
Hs: Nhn xt v nu quy tc
theo sgk
Gv: Trnh by v d theo sgk
v yu cu hs thc hin ?3
Gv: Ch : Php tr l php
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
= c - b hoc a + b - c = 0
?3. Tm x

Z, bit: x + 8 = (- 5) + 4

x = (- 5) + 4 - 8

x = - 9
Ch : a - b

(a - b) + b = a
III. Luyn tp cng c:
1. Nhc li ni dung kin thc bi hc.
2. Bi tp cng c.
Bi tp 61. Tm x bit:
a, 7 - x = 8 - (- 7)

7 - 8 - (- 7 ) = x

x = - 8
b, x - 8 = (- 3) - 8

x = (- 3) - 8 + 8

x = - 3
Bi tp 62. Tm a, bit:
a,
a
= 2

a = 2 hoc a = - 2
b,
2 a +
= 0

a + 2 = 0

a = - 2
- Bi tp 66 . Tm x,
bit:
4 - (27 - 3) = x - (13 - 4)

4 - (27 - 3) +
(13 - 4) = x
4 - 27 + 3 + 13 4 = x

x = - 11
IV. H ng dn hc nh :
Hc k v ghi nh ni dung kin thc bi
hc
Lm cc bi tp cn li theo sgk
ton ngc ca php cng
Gv: Nhc li cc kin thc c
bn v yu cu hs ghi nh v t
chc cho hs thc hin mt s
bi tp
Gv: Hng dn hc sinh dng quy
tc chuyn v ph hp vi yu
cu ca bi ton
? Gi tr tuyt i ca mt s?
? Hai s nh th no th c gi
tr tuyt i bng nhau?
Gv: Ta c th chuyn c du
ngoc tv ny sang v khc
d. rt kinh nghim :

.
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Ngy son :
09/01/2012
Ngy dy : 10/01/2012
Tit 59: luyn tp
A. Mc tiu:
- Kin thc : Hs nam chac hai quy tac dau ngoac v chuyen
ve , can van dung thanh thao trong dang toan tm x
- K nng : Tranh sai dau khi giai cac dang toan tm x , can
xac nh ro dau cua so hang la dau g thc hin php tnh
hay chuyen ve khong sai sot
- Thi : Thch thu khi giai dang toan nay
B. Chun b:
- n tp tt cc quy tc du ngoc v quy tc chuyn v
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I : Kiem tra bai cu
+ Phat bieu quy tac
chuyen ve & cac
tnh chat cua ang
thc
Bai 63
+ Hs lam vao giy
nhp ; Gv kiem tra v
bai tap
Bai 63.
Bai 63 /87
3+(-2)+x = 5
1+ x = 5
x=5-1 =4
II. Dy hc luyn tp
?Ta co a=b th suy ra
b=a ?
Hng dan hs xac
nh dau
Hs lam vao giy
nhp gv thu 10
bai cham
Hs len bang
lam
Cho hai em len
Bai 66/87:
4-(27-3)=x-(13-4)
x-(13-4)=4-(27-3)
x-9 = 4-24 =(-20)
x = (-20)+9 =(-11)
Bai 67/87:
a/ (-37) +(-112)= (-149)
b/ (-42)+52= 10
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

Gv chi hs suy ngh e
giai dang toan nay
nham cho cac em
thch thu vi bo
mon the thao cac
em thch thu nay ,
e tnh c hieu
so ban thang thua
ta lam nh the
nao ?
? Con so mua giai
trc noi len ieu
g ? tng t mua
giai nam nay
Nen ket hp tnh
nh the nao cho hp
ly nhat can chu
y can than khi
dung dau ngoac
e nhom cac so
hang trc co dau
ngoac
Gv can nhan manh
khi at dau tr vao
Gv cho hs thc hin bi
tp 71
e tnh o chnh
lech nhiet o ta
lam nh the nao ?
bang e lam
Lot li nhieu
hn ghi ban .
+ Ghi nhieu ban
hn
Cac em se
nham dau nh
sau :
(-11+21)-(12+22)-
(13+23)-(14+24)
Gv sa sai t cho
cac em kha
nhan xet cach
lam
Lay nhiet o
cao nhat tr
nhiet o thap
nhat
c/ 13-31 = (-19)
d/ 14-24-12= 14-36 = (-22)
e/ (-25)+30-15 = (-40)+30
= (-10)
Bai 69/87
a/Mua giai th nhat :
27-48= (-21)
b/ Mua giai nam nay :
39-24=15
Bai 70/88:
a/ 3784+23-3785-15
= 3784-3785+23-15
= (-1)+8=7
b/ 21+22+23+24-11-12-
13-14
=21-11+22-12+23-13+24-
14
=10+10+10+10=40
Bai 71/88:
a/ -2001+(1999+2001)
= -2001+1999+2001 =
1999
b/ (43-863)-(137-57)
= 43-863-137+57
=(43+57) ( 137+863)
=100-1000 =(-900)
Bai 69/87:
III. H ng dn hc nh :
Hc k quy tc
chuyn v v quy tc
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
du ngoc
Lm cc bi tp 104;
105; 107; 108 /
66&67(SBT)
D. rt kinh nghim :


Son ngy: 12/
01/ 2012
Ngy dy :
13/01/2012
Tit 60: nhn hai s nguyn khc du
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hiu quy tc nhn hai s nguyn khc du.
K nng : - Rn luyn k nng tnh ng tch hai s nguyn khc du.
Thi : C thc hc tp tt
B. Chun b:
- n tp kin thc v gi tr tuyt i ca mt s nguyn
- n tp php nhn cc s t nhin, php cng cc s nguyn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
? Quy tc cng hai s
khc du?. Quy tc
chuyn v?
? Em hiu th no l
php nhn hai s a v
b ?
Gv nhn xt cu tr li
Hs: Ln bng tr li cc
cu hi ca gv
a.b = b + b + + b (a s
hng b)
hoc
a.b = a + a + + a (b s
hng a)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
1. Nhn xt m u:
Ta thy (- 3).4 = - (
3
.
4
)
2. Quy tc nhn hai
s nguyn khc du:
Ta c: a, b l hai s
nguyn khc du th:
a . b = - (
a
.
b
)
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li ni dung
kin thc bi hc.
2. Lm bi tp cng
c:
Bi tp 73.
Bi tp 74
Bi tp 76
IV. H ng dn hc
ca hs v t vn
vo bi
Gv yu cu hs thc
hin ?1; ?2; ?3.
Gv: Hng dn hs thc
hin v ru ra nhn
xt v tch hai s
nguyn khc du
Gv: Cho hs rt ra quy
tc nhn hai s
nguyn khc du
Gv? Tnh. 5 . 0 =
(- 5). 0 =
a . 0 = (a

Z)
Gv: Nhc li cc kin
thc c bn ca bi
hc v yu cu hs ghi
nh
Gv: Cho hc sinh thc
hin mt s bi tp
vn dng
Gv cho hs thc hin ti
ch cc bi tp 73; 74;
76 v gi i din ln
trnh by
Hs: ?1.
(- 3).4 = (-3) + (- 3) + (- 3)
+ (- 3)
= - 12
?2. (- 5).3 = (- 5)+ (- 5) +
(- 5)
= - 15
?3. Gi tr tuyt i ca
mt tch bng tch cc gi
tr tuyt i.
Tch hai s nguyn khc
du u mang du m
Hs nu quy tc theo sch
gio khoa
Hs: Bt k s nguyn no
nhn vi 0 cng bng 0
Hs: Ghi nh cc kin thc
bi hc theo yu cu ca
gv v tin hnh thc hin
mt s bi tp
Bi tp 73. Tnh:
a, (- 5).6 = - (5.6) = - 30
b, 9 . (- 3) = - 27
c, (- 10) . 11 = - 110
d, 150 . 4 = - 600
Bi tp 74.
125 . 4 = 500

(- 125) . 4 = - 500
(- 4) . 125 = - 500
(4) . (- 125) = - 500
Bi tp 76. in vo ch
trng
x 5 - 18 18 - 25
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
nh:
Gv theo di nhn xt,
sa sai
Gv: Hc thuc quy tc
nhn hai s nguyn
khc du.
Lm cc bi tp cn li
sgk - 89
y -7 10 - 10 40
x.y - 35 -
180
-
180
- 1000
d. rt kinh nghim :

.
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Son ngy:
15/01/2012
Ngy dy :
16/01/2012
Tit 61: nhn hai s nguyn cng du
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh hiu quy tc nhn hai s nguyn cng du
K nng : vn dng tnh thnh tho tch hai s nguyn cng du,
c bit l nhn hai s nguyn m.
Thi : - Rn luyn thc hc tp,
B. Chun b:
- n tp tt cc kin thc v php nhn hai s nguyn khc du
- n tp tt kin thc v gi tr tuyt i ca mt s nguyn.
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. Nhn hai s
nguyn d ng .
2. Nhn hai s
nguyn m.
Quy tc: a, b l cc
s nguyn m. Ta c:
a . b =
a
.
b
3. Kt lun:
a. 0 = 0 . a = 0
a, b cng du: a.b =
a
.
b
a,b khc du: a.b =- (
? Nu quy tc nhn
hai s nguyn khc
du?
p dng tnh:
(- 7) . 13; (- 6) . 120
Gv: Nhn xt cu tr
li ca hs v t vn
vo bi.
Gv: Nu theo sch gio
khoa v cho hs thc
hin ?1
Gv: Cho hs thc hin ?
2
? Em c nhn xt g
v cc tha s trong
cc php nhn ?2 ?
? Tch hai s nguyn
m l s nguyn g?
? Nu quy tc nhn
hai s nguyn m?
Gv: Cho hs nu nhn
xt v tch hai s
Hs: a, b l cc s nguyn
khc du. Ta c: a . b = - (
a
.
b
)
p dng: (- 7) . 13 = - 91
(- 6) . 120 = - 720
Hs: Ghi nh
?1. 12 . 3 = 36
5 . 120 = 600
Hs thc hin ?2.
(- 1) . (- 4) = 4
(- 2 ). (- 4) = 8
Hs: Nhn hai s nguyn
m ta nhn hai gi tr
tuyt i ca chung:
Hs: Nu nhn xt theo
sch gio khoa
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a
.
b
)
Ch : Nu trong
mt dy php nhn
cc s nguyn c
chn tha s m
th tch mang du d-
ng, nu c l tha
s m th tch
mang du m
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc
bi hc.
2. Lm bi tp cng
c:
Bi tp 78.
Bi tp 79
Bi tp 82.
IV. H ng dn hc
nh:
nguyn
? Nu nhn xt v du
ca tch nhiu s
nguyn?
? Khi ta thay i du
ca mt tha s th
du ca tch s nh th
no?
Gv: Yu cu hs thc
hin ?4.
Gv: Nhc li cc kin
thc v yu cu hs ghi
nh
Gv: Cho hs thc hin ti
ch mt s bi tp v
gi i din ln bng
trnh by
Gv? Khi ta thay i
du ca mt tha s
th tch i du. Khi
ta thay i du tt c
cc tha s th tch
khng thgay i
? V sao (- 7) . (- 2) > 0
?
Gv: Nhn xt bi thc
hin ca hs
Hs: Tch thay i du
?4. a > 0
a . b > 0

b > 0
a . b < 0

b < 0
Hs: Ghi nh ni dung bi
hc
Bi tp 78: Tnh.
a, 3 . 9 = 27
b, (- 3) . 7 = - 21
c, 13 . (- 5) = - 65
d, (- 150) . ( - 4) = 600
e, 7. (- 5) = - 35
Bi tp 79.
27 . (- 5) = - 135

27 . 5 = 135
(- 27) . (- 5) = 135
(- 27) . 5 = - 135
(- 5) . 27 = - 135
Bi tp 82. Tnh v so
snh:
a, (- 7) . (- 5) > 0
b, (- 17) . 5 < (- 5) . (- 2)
v:
VT < 0, VP > 0
19 . 6 < (- 17) . (- 10)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv: V nh hc thuc
quy tc nhn cc s
nguyn
Lm cc bi tp cn li
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy: 16/ 01/ 2012
Ngy dy : 17/01/2012
Tit 62: luyn tp
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cung co quy tac nhan hai so nguyen
K nng : - Ren ky nang thc hien phep nhan hai so nguyen ,
bnh phng cua mot so nguyen , s dung may tnh bo
tui thc hien phep nhan
Thi : - Thay ro tnh thc te cua phep nhan thong qua bai
toan chuyen ong
B. Chun b:
- n tp quy tc nhn cc s nguyn
- My tnh b ti.
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua Thay Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kiem tra bai cu
? Quy tac nhan hai so
nguyen khac dau ,
cung dau nhan vi
0?
Hs len bang tra li
Hs len bang lam
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Lam bai 120/69(SBT)
Gv: Theo di sa sai
ca lp lam theo
II. Dy hc luyn tp
Gv: Cho hs thc hin bi
tp 82
Gv: Khng cn tnh ch
cn xt du ca tch
?Tch hai so am ? tch
mot so am va mot
so dng? Tch hai so
dng ? t o cho cac
em so sanh theo yeu
cau cua bai toan
oi vi dau cua a.b
hoc sinh de nhan ra
co dau cua a.b
2
hng dan cho cac
em biet chnh la lay
dau cua a,b roi nhan
them vi b
Gv cho hs thc hin bi
tp 84; 85 sgk
Giao vien nhan xet
chu y phan luy tha
? Hai s nh th no th
c bnh phng bng
nhau?
+ Goi hoc sinh tra
li theo cac cau
hoi
Hs: Tch hai so am
la so dng
Tch mot so am va
mot so dng la
mot so am
Tch hai so dng la
so dng
Hs: ln bng thc hin
1. Bai 82/92:
(-7). (-5) > 0
(-17). 5 < (-5) . (- 2)
2. Bai 84/92
3. Bai 86/93:
4. Bai 87/93:
Ta co 3
2
= (-3)
2
= 9
4. H ng dn s dng my tnh b ti
+ Giao vien hng
dan hoc sinh theo noi
dung trnh bay theo
sach giao khoa
+ Hoc sinh lam theo
hng dan cua
giao vien chu y
phan so nguyen
am
III. Cng c bi:
? Quy tac nhan so
nguyen ?
? Hai so oi nhau co
Hs tr li
Hai so oi nhau co
bnh phng bang

a, (-3). (-5)=(-15)
b, 6
2
= (-6)
2
Nm hc : 2011 -2012
Da
u a
da
u
b
Da
u
a.b
Da
u
a.b
2
+ +
+ -
- +
a -
15
13
b 6 -7 -8
ab - 28 8
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
bnh phng nh the
nao ?
? Bnh phng cua moi
so` nguyen la so nh
the nao ?

nhau
u la so khong
am

c, 15. (-4) = (-15).4
d, (-12). 7 = -( 12.7)
e, Bnh phng moi so
u khong am
IV. H ng dn hc nh :
- Hc thuc quy tc
nhn hai s nguyn,
c bit l nhn hai s
nguyn khc du v hai
s nguyn m Lm cc
bi tp:121; 122; 123;
124; 125; v 127 sgk
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy:
28/01/2012
Ngy
dy:30/01/2012
Tit 63: tnh cht ca php nhn
A. Mc tiu:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Kin thc : - Hoc sinh hieu c tnh chat c ban cua phep
nhan : giao hoan , ket hp , nhan vi 1 , phan phoi cua phep
nhan oi vi phep cong
K nng : - Biet tm dau cua tch nhieu so nguyen
- Bc au co y thc van dung cac tnh chat cua
phep nhan e tnh nhanh gia tr cua bieu thc
Thi : - Tnh chnh xac , than trong khi xac nh dau cua tch
B. Chun b:
- n tp tnh cht php nhn cc s t nhin
- Quy tc nhn cc s nguyn.
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua Thay Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Quy tac nhan cac
so nguyen
Gv: Cho hs thc hin bai
128/70(SBT)
? Phep cong so t
nhien co nhng tnh
chat nao ?
Gv: t vn vo bi
Hs ln bng tr li

giao hoan , ket hp ,
nhan vi 1 , phan
phoi
II. Dy hc bi mi:
Gv: Tnh v so snh:
a, (-8).9 v 9. (-8)
b, (-7). (-6) v (-6) . (- 7)
? Rut ra tnh chat g ?
Gv: Php nhn cc s
nguyn c tnh cht giao
hon
Hc sinh thc hin ti
ch, c kt qu
Tnh chat giao hoan
Hs: Nu tnh cht giao
hon theo sgk
1. Tnh chat giao
hoan :
a.b = b. a
V du : 9.(-7) = (-7).9 =
(-63)
Gv? Tnh va so sanh
sau o rut ra nhan
xet :
9.[(-5) .2] v [9.(-5) ].2
Gv?: Trong tch nhieu
tha so ta thay oi v
tr cac tha so c
khong ?
Hs thc hin ti ch v
c kt qu, rt ra
nhn xt v nu tnh
cht kt hp
Hs: Hai ket qua
bang nhau , phep
nhan so nguyen co
tnh chat ket hp
Ta co the thay oi
v tr va nhom cac
tha so` vi nhau
2. Tnh chat ket
hp :
(a.b). c = a.(b.c)
V d: 12. (- 5). (- 10)
= 12.[(- 5).(- 10)] = 12.
50
= 600
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv: Cho hs thc hin ?1
v ?2 v gi i din ln
trnh by
e tnh nhanh
+Goi hoc sinh kha
tra li, rut ra nhan
xet

+ Tch so nguyen vi
1 bang ?
+Bai ?3/94 T o cho
cac em nhan xet khi
nhan mot so vi 1 th
tch nh the nao ?
+?4/94: hoc sinh kha
gioi
+= 1
+a.(-1)= (-1).a = (-a)
3. Nhan vi 1:
a.1 = 1. a = a
Ch : Khi nhan mot
so vi (-1) tch ay
oi dau

? T tnh chat phan
phoi cua so t nhien
cho hoc sinh phat bieu
tnh chat oi vi
phep nhan so
nguyen?
Gv: T/c ny vn ng vi
php tr
Neu a(b - c) =? Nhng
can lu y dau cua
chung
Gv: Cho hs thc hin ?5
Hs pht biu tnh cht
phn phi

Hoc sinh len bang
lam
Tnh trong ngoac
trc , ap dung tnh
chat phan phoi
4. Tnh chat phan
phoi :
a(b+c) =a.b +a.c
?5. Tnh
a/ (-8) .(5+3) = (-8).8 =
(-64)
= (-8).5+(-8).3
= (-40) +(-24)=(-64)
b/ (-3+3).(-5) = 0
=(-3).(-5)+3.(-5)
=15+(-15) = 0
III. Luyn tp cng c:
Gv: Cho hs nhc li kin
thc bng cch tr li cc
cu hi ? Phep cong
so nguyen co nhng
tnh chat nao ? co
giong cac tnh chat
phep cong cac so t
nhien khong?
?Van dung cac tnh
chat vi muc ch g ?
Gv: Cho hs thc hin bi
tp 90; 91 sgk
Hs: tra li
Ap dung tnh nhanh
Hs: Thc hin ti ch
v i din ln trnh
by
1. Nhc li kin thc
2. Lm bi tp vn
dng
Bai tp 90
a, 15.(-2).(-5) .(-6)
= 15.(-6).[(-2).(-5)]
= (-90).10 = (-900)
b, 4.(7).(- 11).(- 2) =
616
Bi tp 91. Tnh:
a, - 57 . 11 = - 57.(10 +
1)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv: Theo di nhn xt = - 57.10 + (- 57).1 = -
627
b, 75.(- 21)
= 75.[(- 20) + (- 1)] = -
1575
IV. H ng dn hc nh :
- Hc k ni dung kin thc bi hc. Lm cc bi tp cn li trong sgk
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 28/
01/ 2012
Ngy dy :
31/01/2012
Tit 64: luyn tp
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cung co cac kien thc c ban cua phep nhan
va nhan xet cua phep nhan nhieu tha so , phep nang len
luy tha
K nng : - Biet ap dung cac tnh chat c ban cua phep nhan
va nhan xet cua phep nhan e tnh ung , nhanh , cac gia tr
cua bieu thc. Xac nh dau cua tch nhieu tha so
Thi : - Can than trong tnh toan
B. Chun b:
- n tp tt cc tnh cht ca php nhn,
- Hc thuc quy tc du ca php nhn cc s nguyn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
Tnh cht:
Bi tp 92: Tnh.
a, (37 - 17).(- 5) + 23.(- 13 - 17) = - 790
b. - 98.(1 - 246) - 246.98 = - 98
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 96.
a, 237.(-26) + 26.137 = 26.(137 - 237)
= 26.(- 100) = - 2600
b, 63.(- 25) + 25. (- 23) = - 25.(63 + 23)
= - 25.86 = -2150
? Nu cc tnh cht ca php
nhn?
p dng thc hin bi tp 92.
Gv: Gi hs ln bng thc hin
Gv: Nhn xt cho im
Gv: Yu cu hs thc hin bi tp
96 v gi 1 hs ln bng trnh
by
? Nh th no l tnh hp l cc
php tnh?
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
2. Bi tp 97. Thc hin v so snh.
a, (- 16).1253.(- 8).(- 4).(- 3) > 0 . V
tch trn c chn tha s nguyn m
b, 13.(- 24).(- 15).(- 8). 4 < 0 v tch
trn c l tha s nguyn m
3. Bi tp 98. Tnh gi tr ca biu thc.
a, A = (- 125).(- 13).(- a) vi a = 8. Ta c:
A = (- 125).(- 13).(- 8) = (- 13).[(-125).(-
8)]
= - 13. 1000 = - 13000
b, B = (- 1).(- 2).(- 3).(- 4).(- 5). b vi b =
20. Ta c:
B = (- 1).(- 2).(- 3).(- 4).(- 5). 20
= - [(20.5).(2.3.4)] = - (100.24) = -
2400
4. Bi tp 99. in vo trng
a, - 7 .8 + 8. (-13) = 8. [-7 + (- 13)] = -
160
b, (-5).[(-4) - (-14)] = - 50
III. H ng dn hc nh :
Hc k quy tc nhn cc s nguyn v
tnh cht ca php nhn. Lm bi tp
sau:
Tnh: a, 25.(32 + 47) - 32.(25 + 47)
b, (-3)
2
+ 3
2
- (- 3)
0
? bit du ca kt qu m
khng cn thc hin php tnh
ta lm nh th no?
Gv: Ta ch cn xt du ca tch
bng cch xt xem c chn hay
l tha s nguyn m
Gv hng dn hs thc hin bi tp
98
? Tnh gi tr biu thc c chu
ch ta lm nh th no?
Gv: Thay gi tr ca a hoc b
vo biu thc ri thc hin cc
php tnh c trong biu thc
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Son ngy:0
2/02/2012
Ngy dy : 03/02/2012
Tit 65: bi v c cc s nguyn
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hc sinh bit cc khi nim bi v c ca mt s nguyn,
khi nim chia ht cho mt s
- Hiu c 3 tnh cht lin quan vi khi nim Chia ht cho
K nng : - Bit tm bi v c ca mt s nguyn
Thi : thc hc tp tt
B. Chun b:
- n tp khi nim bi v c ca mt s t nhin
- Php nhn cc s nguyn
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c: ? Bi v c ca mt s
t nhin? p dng: Tm
B(3), (10) ?
Gv: Nhn xt t vn
Hs: a Mb th a gi l bi
ca b v b gi l c ca a
B(3) = {x / x = 3n, n

N}
(10) = {1; 2; 5; 10}
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
II. Dy hc bi mi:
1. Bi v c ca mt
s nguyn.
Vi a, b

Z. b

0
Nu a Mb ta ni a l
bi c b v b l c ca
a
Ch : a = b.q hay a :
b = q
2. Tnh cht.
a Mb v b Mc th a Mc
a Mb th a . mMb vi
m

Z
a Mb v b Mc th:
(a + b) Mc v (a - b) M
c
III. Luyn tp cng
c:
1. Nhc li kin thc.
2. Bi tp vn dng.
IV. H ng dn hc
nh:
Hc k ni dung kin
thc bi hc. Lm
vo bi
Gv: Cho hs thc hin ?
1, ?2 v rt ra nhn xt
? S 6 chia ht cho
nhng s no?
Gv: Trnh by cc v
d theo sgk v yu cu
hs thc hin ?3
Gv: Cho hs c thng
bo phn ch
? 8M4; 4M2 th 8 c chia
ht cho 2 khng?
Gv: Trnh by v d
theo sgk v nu tnh
cht
Gv cho hs thc hin ?4
Gv: Nhc li cc kin
thc c bn ca bi
hc v cho hs thc
hin mt s bi tp
vn dng
Gv: Theo di nhn xt,
sa sai (nu c)
Hs: Thc hin ?1.
6 = 6.1 = 2.3 =(-1).(-6)
=(-2).(-3)
-6 = (-1).6 = (-2).3 = 1.(-6)
= 2.(-3)
Hs: ?2. aMb th a = b.q (q
l thng ca php chia a
cho b)
Hs?3. B(6 = {; -6; 0; 6;
12; }
(6) = {- 6; -3; -2; -1; 1; 2;
3; 6}
Hs: 8M4; 4M2 th 8 M2
Hs: ?4. bi ca 5 c dng:
5n (n

Z)
(-10) = {-10; -5; -2; -1; 1;
2; 5; 10}
Hs ghi nh ni dung kin
thc bi hc
Bi tp 101.
B(3) = {; -3; 0; 3; 6; }
B(-3) = {;-3; 0; 3; 6; }
Bi tp 102.
(-3) = {-3; -1; 1; 3}
(11) = {-11; -1; 1; 11}
(-1) = {-1; 1}
Bi tp 104. Tm x, bit:
a, 15.x = - 75

x = (-
75):15 = -5
b, 3
x
= 18


x
= 6

x
= 6 hoc x = - 6
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
tip cc bi tp cn
li
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy:
05/02/2012
Ngy dy : 06/02/2012
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 66: n tp chng II
A. Mc tiu:
. Kin thc:- Cac kien thc ve tap hp so nguyen , gia tr
tuyet oi cua so nguyen , quy tac cong tr , nhan so nguyen
va cac tnh chat cua cac phep tnh
. K nng : - Kha nang van dung cac kien thc vao giai cac
bai tap ve so sanh so nguyen , thc hien cac phep tnh ve so
nguyen , bai tap ve gia tr tuyet oi , so oi cua so nguyen
. Thi : - Tnh chnh xac , nhanh nhen trong khi giai toan , kha
nang nhay ben nhan dang nhanh
B. Chun b:
- Gv: H thng cu hi n tp chng
- Hs: n tp cc kin thc hc
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
(Lng vo cu hi n tp)
II. Dy hc n tp:
1. H thng l thuyt:
Hot ng 1: Khi nin v tp hp s nguyn
? Viet tap hp Z so
nguyen , ? Z gom
nhng so nao ?
? So nguyen dng
la so nh the nao ?
So 0 la so nguyen
am ung hay sai?
? So oi cua so
nguyen a
? So oi cua so
nguyen a co the la
so nguyen am
,dng, 0 khong?cho
v du
Gv: Cho hoc sinh tra
li nhanh
? So nao co so
oi bang chnh no?
? Gia tr tuyet oi
cua so nguyen a la
Hoc sinh tra li cc
cu hi
So nguyen ln hn
0
Hs: Sai . 0 khong la
so nguyen am
cung khong la so
nguyen dng

So 0 c s i l
chnh n
Hai so oi nhau c
1. Tp hp s nguyn
Z ={..-3;-2;-
1;0;1;2;3..}
Z gom so nguyen
dng, so nguyen
am va so 0
2. So oi cua so
nguyen a la (-a)
so oi cua so
nguyen a co the la
so nguyen am ,
dng cung co the
la so 0
v du :
3. Gia tr tuyet oi
cua so nguyen a la
khoang cach t
Nm hc : 2011 -2012
a 3 -5
-a 0 5
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
g ?
? So nao co gia tr
tuyet oi bang
nhau?
Gv: Cho hs thc hin
bi tp 10
g tr tuyt i bng
nhau

iem a en iem 0
tren truc so
Bai 109 :
Ta let ; Pitago ;
Acsimet ; Lng The
Vinh ; ecac ;
Hoat ong 2: Cac phep toan trong Z
Gv? Trong tap Z cac
phep toan nao
luon thc hien
c?
? Nu quy tac thc
hien cac phep tnh
cong tr nhan
Gv cho hs thc hin bi
tp 110 v bi tp 111
sgk - 99
2. Bi tp vn dng:
Gv: Hng dan hoc
sinh thc hin mt s
bi tp
Gv: Theo di nhn xt
bi lm ca hs
G
Hs: Cong, tr, nhan,
luy tha
Hs lam bai vao
v , mot hoc sinh
len bang trnh
Hs: Thc hin di s h-
ng dn ca gv


Bai 110/99:
a. ung b. ung
c, Sai d. ung
Bai 111/99:
a. (-36)
b. 500-(-200)-210-100
= 500+200-210-100
=700-310 = 390
c. (-129)+(-119)-
301+12
= 129-119-301+12
=10+12-301=22-301=(-
279)
d. 777-(-111)-(-222)+20
= 777+111+222+20
= 1110+20= 1130
Bai 114/99:
} 0 ; 1 ;.. 5 ; 6 ; 7 {
8 8
t t t t

< <
x
Z x
x
Tong bang 0
b. Tong bang (-9)
c. Tong bang 20
III. H ng dn hc nh :
Hc li ni dung chng
II v lm cc bi tp
sau: 115; 116; 117;
118; 119;
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy: 05/ 02/
2012
Ngy dy :
07/02/2012
Tit 67: n tp chng II (tip theo)
A. Mc tiu:
. Kin thc : - Tip tuc cung co cacphep tnh trong Z, Quy tac dau
ngoac, quy tac chuyen ve, boi va c cua so nguyen
.K nng : - Ky nang thc hien phep tnh , tnh nhanh gia tr cua
bieu thc , tm x, tm boi va c cua mot so nguyen
.Thi : - Ren tnh chnh xac , trnh bay khoa hoc , tong hp
cua hoc sinh
B. Chun b:
Gv: Cu hi v bi tp n tp
Hs: n tp kin thc hc.
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
Hoat ong 1 : kiem tra kien thc can on tap
? Quy tac cong hai
so nguyen , can
cho hoc sinh phan
biet ra cac trng
hp
Gv: Va hng
dan giai giao
vien va a ra
cac cau hoi ta
can thc hien
bc nao trc
Hoc sinh tra li
ca lp nhan xet
Cho hoc sinh tra
li
Bai 162/75(SBT).
a. [(-8)+(-7)]+(-10)
= (-15)+(-10)=(-25)
b. 555-(-333)-100-80
= 555+333-100-80
=888-180=708
c. (-229)+(-219)-401+12
= 229-119-401+12
=10+12-401=22-401=(-
371)
d. 300-(-200)-(-120)+18
= 500+120+18=638
Hoat ong 2:Luyen tap thc hien phep tnh
Gv cho hs nhac lai
nh ngha gia tr
tuyet oi cua so
Hoc sinh tra li
Hoc sinh lam
Bai 115/99:
a. a = 5 =>a= +5
b. a = 0 => a = 0
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
nguyen
? Quy tac nhan hai
so nguyen?
? Luy th a le ,
chan cua so
nguyen am . dng
la so nh the nao
?
Hoc sinh tra li
c. a = -3 => Khong co
a
d. a = -5 =5=> a=+5
Bai 116/99:
a. (-4).(-5).(-6)=20.(-6)=(-
120)
b. (-3+6).(-4)= (-12)
c. (-3-5).(-3+5)=(-8).2=(-16)
d. (-5-13) : (-6) =(-18): (-6)=
3
bai 117/99
a. (-7)
3
.2
4
= (-343).16 =
-5488
b. 5
4
.(-4)
2
= 625.16 = 10000
Hoat ong 3: Ren tap quy tac chuyen ve
? Quy tac chuyen
ve phat bieu nh
the nao ?
Gv: cho hs thc hin
bi tp 118
? So nao co tr
tuyet oi bang 0 ?
Gv: Ta c th p dng
tnh cht phn phi
Gv: Hng dan
cach xac nh
dau khi ta thc
hien tnh chat
phan phoi
Hoc sinh tra li
len bang lam ,
can chu y phan
trnh bay cua cac
em
Hs: So 0 c gi tr
tuyt i bng 0
Hs thc hin bi tp
119 v di din ln
trnh by
Bai 118 sgk:
a. 2x-35= 15
2x = 15+35=50
x = 50: 2 = 25
b. 3x +17 = 2
3x = 2 17 = -15
x = -15 :3 = (-5)
c. x - 1 = 0 => x 1 = 0
x = 1
Bai 119/100:
a. 15 .12 3.5.10
= 15(12-10) = 15.2 = 30
b. 459(13 + 5)= 45-117-
45=-117
c. 29(19-13)-19(29-13)
= 29.19-29.13-19.29+19.13
=13(-29+19)=13.(-10)=(-
130)
Hoat ong 4: Boi va c cua so nguyen
? Cach tm boi va
c cua so
nguyen?
? S khac biet boi
va c cua so
nguyen va so t
nhien khac nhau
Hoc sinh tra li
Boi va c cua
so nguyen co
cac gia tr oi
nhau
Bai 1: a. Tm boi cua 4
b. (-12)
={+1;+2;+3;+4;+6;+12}
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
cho nao ?
Hoat ong 5:Hng dan bai tap ve nha
Hc k ni dung kin
thc ca chng,
chun b tt kin
thc tit sau
kim tra. Lm cc bi
tp: 164; 165;166
(SBT)
----------------------@ ? & ----------------------
Son
ngy:09/02/2011
Ngy dy :
11/02/2011
Tit 68: kim tra 45 pht
A. Mc tiu:
Kin thc :- nh gi cht lng hc sinh thng qua hot ng kim tra
kin thc chng II
K nng : - Rn luyn k nng vn dng kin thc vo gii ton
Thi : - Rn luyn thc t gic nghim tc trong kim tra
B. Chun b:
- Gv: kim tra, p n v biu im
- Hs: n tp tt cc kin thc hc, giy kim tra theo quy nh
C. Hot ng dy hc:
I. n nh t chc lp :
II. Tin hnh kim tra:
- Gv: Pht cho hs
- Hs: Nhn v tin hnh lm bi
- Gv: Lm nhim v coi thi
III. Thu bi v nhn xt chung v tit kim tra
IV. Dn d tit hc sau:
D. ra:
Phn I. Trc nghim: Chn p n ng:
Cu 1. Tp hp s nguyn gm:
A. S nguyn m v s nguyn dng B. S nguyn
m v s 0
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
C. S nguyn m, s nguyn dng v s 0 D. S nguyn d-
ng v s 0
Cu 2. a l mt s nguyn th:
A.
a
< 0 B.
a
0 C.
a
0 D.
a
> 0
Cu 3. a, b l cc s nguyn khc 0. Pht biu no sau y l ng:
A. Tch a.b l s nguyn dng nu a, b cng du
B. Tch a. b l s nguyn dng nu a, b khc du
C. Tch a.b l s nguyn m nu a, b cng m
Cu 4: Tp hp cc c ca 6 l:
A. {1; 2; 3; 6} B. {- 6; - 3; - 2; 1; 2; 3;
6}
C. {- 6; - 3; - 2; - 1; 0; 1; 2; 3; 6} D. {- 6; - 3; - 2; - 1; 1; 2;
3; 6}
Cu 5: B ngoc php tnh - (6 - x) ta c:
A. - 6 + x B. 6 - x C. - 6 - x D. 6 + x
Cu 6: a l s nguyn m, b l s nguyn dng. Kt qu no sau y
l ng:
A. a.a.a.b.b > 0 B. a.a.a.b.b = 0
C. a.a.a.b.b < 0 D. Khng th kt lun
Phn II. T lun:
Cu 7: Thc hin php tnh.
a, 127 - 18.(5 + 6) b, 26 + 7.(4 - 12)
c, 235 - 476 - 100 + 670 d, 126 - (- 4) + 7 - (- 20)
Cu 8: Tm x, bit:
a, 13x - 38 = 1 b, 2x - (- 17) = 15
c, 12 - (- 2x) = 6 d, 6x + 21 = - [5 - (-4)]
Cu 9: Tm s nguyn n, bit: 3n + 2 chia ht cho n - 1
E. p n v biu im
I. Trc nghim: (3 im) Mi cu ng cho 0,5 im
Cu 1 2 3 4 5 6
p n C B A D A C
II. T lun:
Cu 7: (3 im) Mi cu ng cho 0,75 im
a, = - 71 b, = - 30
c, = 329 d, = 157
Cu 8: (3 im) Mi cu ng cho 0,75 im
a, x = 3 b, x = - 1
c, x = - 3 c, x = - 5
Cu 9: (1 im). Ta c: 3n + 2 = 3n - 3 + 5 = 3(n - 1) + 5.
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Do 3(n - 1) lun chia ht cho n - 1 nn 3n + 2 chia ht cho n - 1 hay
3(n - 1) + 5 chia ht cho n - 1 th 5 phi chia ht cho n - 1 hay n - 1 l c
ca 5. Ta c: n - 1 = (5) = {- 5; -1; 1; 5} hay n = {- 4; 0; 2; 6}
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy: 12/02/2012
Ngy dy : 13/02/2012
Tit 69: m rng khI nim phn s
A. Mc tiu:
Kin thc : - Hoc sinh thay c s giong va khac nhau gia hai
khai niem phan so a hoc tieu hoc va khai niem phan so
hoc lp 6
K nng : - Viet c cac phan so ma t va mau la nhng
so nguyen
- Thay c so nguyen cung c coi la phan so
vi mau la 1
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Thi : - Biet dung phan so e bieu dien mot noi dung thc
te
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c: (Gv gii thiu s lc ni dung
chng III)
tieu hoc a hoc
phan so cho v du
phan so
Giao vien gii
thieu s lc chng
3
+ Hoc sinh t lay v
du
II. Dy hc bi mi:
T v du cu the ve
phan so dan en
mot phan so co
the coi la thng
trong mot phep
chia , nhng can chu
y ieu kien cua
phep chia thc hien
c
T nhng v du a
en khai niem ve
phan so , giao vien
nh hng cho hoc
sinh
Cho hoc sinh lay v
du tuy nhien can
lay u cac trng
hp v ay la so
nguyen
Cho hoc sinh lam bai
?2. can ch ro tai
sao c va tai sao
khong
+moi so nguyen co
viet c di dang
phan so khong ?
Cho hoc sinh lay v
du phan so tieu
hoc
Phan so co dang
b
a

vi a,b Z ,b 0
Hoc sinh lay v du
chu y xac nh t
va mau tng
trng hp
c v ta c xem
ay la phep chia ,
vay mau ay la
1
1. Khai niem phan
so ;
* Cho a,b Z b 0 ,
Ngi ta goi

b
a
la phan so . Khi
o a: t so hay t ,
b la mau so hay
mau
* V du :
...
1
5
;
2
0
;
6
7
;
5
3
;
3
2
;
2
1


La nhng phan so
Bai ?2
Bai?3
7=
1
9
9 ;
1
7

..
Nhan xet : Moi so
nguyen a co the
viet c di dang
phan so vi mau
la 1
III. Luyn tp cng c:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
? Phan so co dang
nh the nao ?ieu
kien la g ?
Gv: Cho hs thc hin
bi tp 1 v bi tp 2
Gv hng dn hs thc
hin bi tp 4 v bi
tp 6
+ cach oi n v
Hoc sinh tra li
Hoc sinh lam vao
sach GK
Bai 1:
Bai 2:
Bai 4:
3
3 : / .
) 13 (
5
) 13 ( : 5 / .
7
4
7 : 4 ;
11
3
11 : 3
x
x d c


Bai 6 (SBT):
2 2 2 2
10000
101
101 ;
100
7
7
1000
47
47 ;
100
23
23
m cm m dm
m mm m cm


IV. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung bi
hc
Lm cc bi tp cn li
trong sch gio khoa v
bi tp 1; 2; 3 sch bi
tp ton 6

----------------------@ ? ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

Son ngy:
12/02/2012
Ngy dy :
14/02/2012
Tit 70: phn s bng nhau

A. Mc tiu:
- Kin thc : nh ngha hai phan so bang nhau
-K nng : Nhan dang c phan so bang nhau va khong bang
nhau , lap c cac cap phan so bang nhau t mot ang thc
-Thi ; Rn luyn tnh nhanh nhen , x ly nhanh cac dang bai
tap
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
+ Thenao la phan
so
+Bai 4/4(SBT)
+Goi hoc sinh len
bang lam
+Di lp lam vao
bang con
II. Dy hc bi mi:
+Giao vien a
bang phu ong thi
dien giai t o i
en nh ngha
phan so bang nhau
+T hnh tren cho ta
phan so bang
nhau , nhan xet tch
1.4 & 2.2
+Vay hai phan so
+T hnh ve ta co
2
1
hnh tron
va
4
2
hnh tron
bang nhau . Ta co
phan so bang nhau

+ Tch bang nhau
+ Cho hoc sinh nh
ngha giao vien bo
1. nh ngha :
Hai phan so
d
c
b
a
;
goi
la bang nhau khi
a.d=b.c
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
bang nhau khi nao ? sung
+Cho hoc sinh nhac
lai vai lan

+ e xet xem hai
phan so co bang
nhau khong ta lam
nh the nao ?
+Hng dan hoc
sinh tra li
+oi vi bai nay
ta hng dan hoc
sinh da vao dau
cua tng tch e
ket luan khong
can tnh tch ra
+ Da vao nh
ngha
+Goi hoc sinh len
bang lam , ca lp
lam vao bang con
+ Nhan hai so
nguyen cung dau ,
khac dau
2. V du :Bai ?1tr8:
a.
4 . 3 12 . 1
12
3
4
1

b.
6 . 3 8 . 2
8
6
3
2

c.
5 . 9 ) 15 ).( 3 (
15
9
5
3

?2
a. Khong bang nhau
b. Khong bang nhau
c. Khong bang nhau
III. Luyn tp cng c:
+ T tch ta can tm
tha so cha biet ta
tm nh the nao ?
T o hng dan
hoc sinh muon tm
thanh phan cha
biet trong hai phan
so bang nhauta lam
nh the nao ?
+Bai 7/8 :m Tng t
oi vi bai 6/8 Cho
hoc sinh t tm
+Muon oi dau
mot so ta lam nh
the nao ?
+T ang thc cho
ta cac phan so
hng dan cach tm
phan so khong b
nham lan
+Ap dung tm tha
so cha biet
+ Lam vao bang
con
+ Nhan vi (-1)
Bai 6tr8
a.
) 7 (
20
) 5 .( 28
. 2
21
7 . 6

y b x
Bai 9 tr 9:
7
5
7
5
;
4
3
4
3

Bai 10 tr 9:
Ta co cac phan so
sau
3
6
2
4
;
3
2
6
4
;
4
6
2
3
;
4
2
6
3

IV. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung kin
thc bi hc. Lm cc
Nm hc : 2011 -2012
v
v
v
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
bi tp cn li sgk
----------------------@ ? & ----------------------

Ngy son :
14/02/2012
Ngy dy :
15/02/2012
Tit 71: tnh cht c bn ca phn s

A. Mc tiu:
Kin thc : - Nam vng tnh chat c ban cua phan so
K nng : - Van dung c tnh chat c ban cua phan so e
giai mot so bai tap n gian , viet c mot phan so co mau
am thanh phan so co mau dng va phan so bang no
Thi : - Bc au co khai niem ve so hu ty
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? The nao la hai
phan so bang nhau
+ goi hoc sinh tra li
+Hoc sinh lam tren
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
viet di dang tong
quat
Bai 10/4(SBT)
?Tm thanh phan
cha biet ta tm nh
the nao ?
Cac phan so
tmc nh the nao
vi phan so a cho
bang , ca lp lam
vao bang con
+ Nhan t cho so
nao th mau cho so
ay
6
3
2
1

+Bang phan so a
cho
II. Dy hc bi mi:
? T bai cu cho ta
thay ta c cac
phan so nh the
nao vi phan so
a cho?
? Neu ta nhan vi
so khong c
khong ? tai sao ?
? T nhan xet ta
co tnh chat nh the
nao ?
Giao vien a ra
tng trng hp
Chu y ieu kien
Ap dung tnh chat c
ban cua phan so
chuyen phan so ve
phan so dng
? Gap phan so co
mau am ta lam nh
the nao thanh
mau dng ?
Bat c mot phan
- Cac phan so
bang phan so
a cho
- Khong tai v khi
ay mau bang 0
- Cho hoc sinh tra
li vao bang con
- Hoc sinh phat
bieu giao vien
hoan chnh
- Nhan vi (-1)
- oi dau ca t
va mau

1. V du m au :
?1/9:
6 3 . 2 ) 6 ).( 1 (
6
3
2
1

Nhan xet :
6
3
2
1

8 . 1 ) 2 ).( 4 (
2
1
8
4

Nhan xet
2
1
8
4

2. Tnh chat c ban cua


phan so (SGK):
) ; ( ; 0 (
:
:
) ; 0 (
.
.
b a UC m m
m b
m a
b
a
Z m m
m b
m a
b
a


V du :
7
4
) 1 ).( 7 (
) 1 ).( 4 (
7
4
5
1
) 1 ).( 5 (
) 1 .( 1
5
1

?3.
9
4
9
4
;
6
5
6
5

- Cac phan so bang


nhau la cach viet khac
nhau cua cung mot so
ngi ta goi la so hu
Nm hc : 2011 -2012
v
v
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
so nao ta luon co
the viet ve dang
mau dng
? Mot phan so co
bao nhieu phan so
bang no?
ty
III. Luyn tp cng c:
Bai 11/11:
Gv: Hng dan hoc
sinh cach trnh bay
? 6:3=?
Can lu y nhan t
vi so nao th mau
nhan vi so o va
ngc lai
? Mot gi co bao
nhieu phut?
Ap dung tnh chat c
ban chuyen phan
so thanh phan so
bang phan so a
cho nhung n gian
hn
+Goi hoc sinh len
bang lam
1 gi = 60
Bai 11/11:
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
1
4
3
4
3
;
12
3
8
2
4
1


Bai 12/11:
63
28
9
4
5
3
25
15
;
28
8
7
2
;
2
1
6
3

Bai 13/11:
15=
h h
2
1
60
30
' 30 ;
4
1
60
15

IV. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung kin
thc bi hc. Lm cc
bi tp:13; 14
----------------------@ ? & ----------------------


Ngy son :
19/02/2012
Ngy dy :
20/02/2012
Tit 72: rt gn phn s
A. Mc tiu:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Kin thc : - Hoc sinh hieu c rut gon phan so va biet
cach rut gon phan so
- Hieu the nao la phan so toi gian va biet cach a phan
so a cho thanh phan so toi gian
K nng : - Rn luyn k nng nhan dang phan so toi gian, K
nng rt gn phn s
B. Chun b:
n tp cc kin thc v phn s, c bit l tnh cht c bn ca
phn s
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Phn ghi bng
I. Kim tra bi c:
? Phat bieu tnh
chat c ban cua
phan so ?
p dng: Tm 2 phn
s bng phn s:
9
6

Gv: t vn vo
bi:
Hoc sinh len bang
tra li
Hs: Hai phn s bng
phn s
9
6
l:
3
2
;
18
12
II. Dy hc bi mi:
Gv: Ta thay phan so
3
2
bang phan so a
cho nhng n gian
hn goi la rut gon
phan so
Phn s
3
2
gn l
phn s rt gn ca
phn s
9
6

Gv: Trnh by thm
mt s v d khc
? Vay rut gon phan
so la g ?
? e rut gon phan
so ta lam nh the
nao ?
Rut gon phan so
la viet phan so a
cho thanh phan so
bang no nhng n
gian
- Ta thc hien phep
chia ca t va mau
cho C cua t va
mau
- Khi chia cho 1 , (-1)
th ta c mot phan
1. Rut gon phan so :
a, V du :
8
7
32
28


3
2
21
14
42
28

b, Quy tac : (SGK)
?1/13:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
? Tai sao khong chia
cho 1 & (-1)?
Cho Hs tin hnh thc
hin ?1
Gv: Nhan xet cac
ket qua
so bang no hoac
c phan so co
mau la so am
Hoc sinh Thc hin v
i din ln trnh by
5 5: 5 1 18 18 6
;
10 10: 5 2 33 33 11

19 19:19 1 36 36 36:12
; 3
57 57:19 3 12 12 12:12


? Tai sao co en
phan so o ta lai
khong rut gon
na ?
Gv: Khi WCLN ca t
v mu bng 1 th ta
ni phn s gn l
ti gin
? Phan so toi gian
la g ?
? Khi rut gon phan
so en khi nao th
dng ?
Cho hoc sinh t nhan
xet tm phan so toi
gian
? e ch can mot
lan rut gon ta co
ngay phan so toi
gian ta can lam nh
the nao ?
? Tm CLN ta cach
nao ?
- Khong con chia cho
so nao khac 1 &-1
-
- Phan so toi gian
la phan so khong
con rut gon c
na
- en phan so toi
gian
- Chia cho CLN
+Hoc sinh nhac lai
2. Phan so toi gian :
a, nh nghia : (SGK)
b, V du :?2/14:
Phan so toi gian :
16
9
:
4
1
* Phan so toi gian la
phan so khong con
rut gon c na
* Ta ch can chia t
va mau chi CLN cua
t va mau ta c
ngay phan so toi
gian
* Phan so toi gian
neu tr tuyet oi cua
t va mau nguyen
to cung nhau
III. Luyn tp cng c:
Gv: Goi hoc sinh len
bang lam
+Can tm U&CLN
nhng ay ta
hng dan hoc sinh
cac trng hp at
biet e khong mat
nhieu thi gian
+Hng dan hoc
Bon hoc sinh len
bang lam Giao
vien kiem tra
+goi hoc sinh tra li
Bai 15/15:
7
1
20 : 140
20 : 20
140
20
140
20
;
9
7
9 : 81
9 : 63
81
63
3
5
3 : 9
3 : 15
9
15
;
5
2
11 : 55
11 : 22
55
22


B
Bai 17/15:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
sinh bien oi a ve
cac tha so giong
nhau
+Sau khi hoc sinh
biet c cach thc
e rut gon giao
vien hng dan hoc
sinh thc hien bc
gian c cho nhanh
+Hoc sinh tra li
theo yeu cau cua
giao vien
2
3
2 . 8
3 . 8
2 . 8
) 3 5 ( 8
16
2 . 8 5 . 8
;
64
5
3 . 8 . 8
5 . 3
24 . 8
5 . 3


Hoat ong 5:Hng dan ve nha ()
BTVN:Bai
16;17;18;19/15(SGK)
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 19/
02/2012
Ngy dy :
21/02/2012
Tit 73: Luyn tp
A. Mc tiu:
Kin thc : - Cung co nh ngha phan so bang nhau, tnh chat
c ban cua phan so , phan so toi gian
K nng : - Ren ky nang rut gon phan so , so sanh phan so ,
lap phan so bang vi phan so cho trc
Thi : - Chnh xac , nhan biet nhanh , ap dung vao mot so
bai toan thc te
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Quy tac rut gon
phan so ?
? Phan so toi gian
la g ?
Bai 25/7(SBT) Cau
a& b
? Gap phan so
mau am ta lam nh
the nao ?
Goi mot hoc sinh tra
li
Ca lp lam vao
bang con
Chuyen ve mau
dng
II. Dy hc luyn tp:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv: Cho hs thc hin
bai 25/7(SBT) v bi
tp 26
? Tm CLN cua
26&156
? Muon tm so phan
chiem ta lam nh
the nao ?
? Ta can rut gon
en phan so toi
gian ?
? Giai thch phan so
va tm c ngha
la g ?
+Tng t cho hoc
sinh tra li cac cau
sau
+Chu y ta phai rut
gon
Gv: Cho hs thc hin
bi tp 27
+Ap dung tnh chat
phan phoi can chu
y trng hp cau f
hoc sinh hay sot
trng hp con
tha so 1
? Mot gi may
phut ?
+Can rut gon en
phan so cuoi cung
+e tm c cac
phan so bang nhau
ta can chuyen ve
mau dng roi rut
gon en phan so
toi gian sau o so
+ Hoc sinh len bang
lam
+Hoc sinh ca lp t
tm CLN
+Sach toan chiem
7
3
tong so sach
+Cho ba hoc sinh len
lam tng phan
+Cho moi em lam
mot cau , Giao
vien kiem tra phan
oi n v cua hoc
sinh
1. Bai 25/17:
6
1
156
26
156
26
;
3
8
4 : 12
4 : 32
12
32


2. Bai 26/7(SBT):
So sach toan chiem :
7
3
14
6
1400
600

So sach van chiem :
1
]
1

35
9
1400
108
So sach tin hoc chiem
:
20
1
1400
35

3. Bai 27/7:
2
3
18
3 . 9
18
) 3 6 ( 9
18
3 . 9 6 . 9
10
3
5 . 2
3 . 1
15 . 14
21 . 3
;
72
7
8 . 9
7 . 1
32 . 9
7 . 4


8
19
) 7 1 ( 49
49
49 . 7 49

+
4. Bai 28/7(SBT):
30=
12
5
60
25
25 ;
2
1
60
30

5. Bai 28/7: 45dm
2
=
20
9
100
45

6. Bai 32/7(SBT):
2
5
14
35
;
7
11
56
88
;
27
12
18
8
2
5
;
7
11
;
9
4
27
12
7
11
56
88
;
2
5
14
35
;
9
4
18
8

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
sanh
III. H ng dn hc nh :
Hc k kin thc v
rt gn phn s:
Lm cc bi tp
31;33;35;36/7&8 (SBT)
----------------------@ ? & ----------------------


Son ngy: 19/02/2012
Ngy dy : 22/02/2012
Tit 74: Luyn tp
A. Mc tiu:
- Tiep tuc cung co khai niem phan so bang nhau, tnh chat
c ban cua phan so , phan so toi gian
- Ky nang thanh lap cac phan so bang nhau , rut gon phan
so dang bieu thc , bieu dien cac phan oan thang bang
hnh hoc
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Phat trien t duy hoc sinh
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
Gv: Gi hs thc hin
bai 20/15:
+Goi hoc sinh len
bang lam
Bai 20/15:
II. Dy hc luyn tp:
Bai 22/15:
+S dung tnh chat
c ban cua phan
so va rut gon
phan so ta tm c
cac o trong
+ Cho cac em t
lam giao vien kiem
tra , muon tm c
thanh phan cha
biet ta lam nh the
nao?
Bai 24/16:
+ Hng dan hoc
sinh khong phai lam
nh trc tm thanh
phan cha biet trong
hai phan so bang
nhau
+ cho hoc sinh tm
cac phan so bang
phan so a cho
nhng t va mau
co hai ch so ta
phai lam nh the
nao ?
+Lu y ta can tm
het ca so nguyen
am luon
+Mau bang 0 ung
khong ?Tai sao?
+Muon rut gon
phan so nay neu
+ Hoc sinh lam vao
bang con
+Goi vai em len
lam
+ Nhan lan lc vi
2,3,-2;-3
78
30
78
30
39
15
39
15

+Mau khac khong ,


mau bang 0 khong
co y ngha
+
1. Bai 22/15:
60
50
6
5
;
60
48
5
4
;
60
45
4
3
;
60
40
3
2

2. Bai 24/16:
15
84
) 36 .( 35
12
36
84 . 3
84
36
35
3


y
x
y
x
3. Bai 25/16:
78
30
78
30
39
15
39
15

4. Bai 23/16:

'

5
5
;
3
5
;
5
3
;
5
0
B
5. Bai 36/8(SBT):
5
2
) 1 294 ( 35
) 1 294 ( 14
35 10290
14 4116

A
3
2
21
14
21 . 2
28
) 2 19 .( 101 . 2
) 1 29 ( 101
404 1919 . 2
101 2929

+

B
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
ta tnh bnh thng
rat lau
+ y ta tm cach
s dung tnh chat
phan phoi
+Giao vien nh
hng cho hoc sinh
cach tm so
III. Hng dn hc nh:
Lm cc bi tp 33; 34;
35; 37; 38;
40/8&9(SBT)
----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Son ngy: 28/ 02/
2011
Ngy dy : 01/3/2011
Tit 75: quy ng mu nhiu phn s
A. Mc tiu:
- Hoc sinh hieu the nao la quy ong mau nhieu phan so ,
nam c cac bc tien hanh quy ong mau nhieu phan so
- Co ky nang quy ong mau cac phan so , thanh thao trong
viec tm mau chung
- Ren luyn kha nang t giac , co y thch hoc tap bo mon
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
Gv: ien so thch
hp vao o trong :
25
8
5
;
24
5
3

? Sau khi hoc sinh


ien xong cho ca
lp nhan xet mau
cua hai phan so khi
ay u nh the
nao ?
+ Cho hs ien ong
thi giai thch tai
sao ta co ieu o
II. Dy hc bi mi:
Cong viec a phan
so a cho ve
nhng phan so co
mau giong nhau goi
la quy ong mau
so .
? Vay quy ong
mau so la g ?
Goi hoc sinh len
bang lam ?1
+Mau chung giong
nhau
+a hai phan so
a cho ve hai phan
so bang no nhng
co mau giong nhau
goi la quy ong
mau nhieu phan
so
+Hoc sinh ca lp
1. Quy ong mau hai
phan so :
- Viec a hai phan so
a cho thanh hai phan
so bang no nhng
mau giong nhau goi
la Quy ong mau hai
phan so
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Nhan xet cac so
40 hoac 80 la
nhng so nh the
nao vi 5&8
+Ta nen lay so
nao ? tai sao ?
+Cac cong viec nh
tren c goi la quy
ong mau nhieu
phan so
+Vay muon quy
ong mau nhieu
phan so ta can
tien hanh nhng
bc nh the nao ?
+Giao vien hoan
chnh hng dan
hoc sinh ghi bai
lam vao v giao
vien kiem tra
+ Boi chung cua
5&8+
+Nen chon BCNN
+ Tm mau so chung
+Thong thng th
BCNN cua t va
mau
?1
80
10
8
1
;
80
48
8
3
40
5
8
1
;
; 40
24
5
3

Hoat ong 3:Qyu ong mau nhieu phan so ()


+ T bai tren cho
hoc sinh thay quy
ong mau ta can
tien hanh cac bc
nh the nao ?
+e tm BCNN ta tm
nh the nao , can
hng dan cho hoc
sinh cach tm nhanh
theo phng phap
thong thng ( Lay
so ln nhat nhan
t t )
+ Sau khi quy ong
xong co nen rut
gon khong ? tai sao ?
+Neu khi cha quy
ong ma phan so
cha toi gian ta nen
thc hien bc nao
na
+ Cho hoc sinh nhac
lai nhieu lan
+ Cho hoc sinh trnh
bay theo trnh t
tng bc 1
+ Rut gon trc khi
quy ong
II/ Quy ong mau
nhieu phan so :
1/ Quy tac : (SGK)
2/ v du :Quy ong
mau cac phan so :
12
10
2 . 6
2 . 5
6
5
12
3
3 . 4
3 . 1
4
1
;
12
8
4 . 3
4 . 2
3
2
6
5
;
4
1
;
3
2


Hoat ong 4:Luyen tap , cung co ()
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
+ Quy tac quy ong
mau nhieu phan
so ?
+ Mau so chung la
may ?
+oi vi cau b
phan so au ta
can rut gon
+ Hoc sinh tra li
+ Hoc sinh lam vao
giay giao vien goi
ten cham lay iem
Bai 30/19:
* MSC: 120
* TSP:
120
21
3 . 40
3 . 7
40
7
;
120
11
120
11

b, MSC:120; TSP: 4;2;3
120
27
3 . 40
3 . 9
40
9
120
26
2 . 60
2 . 13
60
13
;
120
28
4 . 30
4 . 7
30
7


IV. H ng dn hc nh
Hc thuc quy tc quy
ong mau nhieu
phan so ?
+BTVN :
29;30;31;32/19
+ Goi hoc sinh tra
li
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy:
28/02/ 2011
Ngy dy :
02/3/2011
Tiet 76 : luyn tp
A. Mc tiu:
- Ren ky nang quy ong mau so nhieu phan so theo cac
bc
- Phoi hp rut gon phan so, so sanh hai phan so, tm quy
luat cua day so
- Ren ky nang thanh thao trong viec tm BCNN cho nhanh , chnh
xac
- Ren y thc lam viec khoa hoc , hieu qua
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Quy tac quy ong
mau?
Thc hin bi tp 46
Hoc sinh ca lp
lam vao v
Nm hc : 2011 -2012
a
27
6
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
(a, c)
Gv: Gi hs ln bng
thc hin
II. Dy hc luyn tp:
gv: Cho hs thc hin
bai 42trang 9(SBT)
? Mau chung ngi ta
yeu cau la may ?
Gv gi i din ln
bng trnh by
Gv: Cho hs thc hin
bi tp 44 sch bi tp
trang 9
Gv: p dng tnh chat
phan phoi sau o
cho hoc sinh rut gon
theo bieu thc
? e rut gon phan
so ta can lam nh
the nao ?
? Tm BCNN cua cac
mau nen hng
dan hoc sinh lam
theo hng nhanh ,
chnh xac nham
mau chung theo
phng phap chng I
hoc sinh a tm
Gv: Cho hs thc hin
tr chI ch
Mau chung la 36;
Ta nen i rut gon
trc roi quy ong
sau
Hoc sinh len bang
lam
Hs nhn xt bi lm
ca bn
Hs thc hin v i
din ln bng trnh
by:
+Tm CLN cua t
va mau
Hs i din ln trnh
by
+Hoc sinh rap ch
1. Bai 42/9: MSC :36 ;
36
30
6
5
36
6
6
1
60
10
;
36
27
4
3
;
36
9
4
1
36
18
2
1
2
1
;
36
24
3
2
;
36
12
3
1
6
1
60
10
;
2
1
2
1
;
4
1
24
6

2. Bai 44/9(SBT):
7
2
) 17 27 ( 7
) 17 27 ( 2
119 3 . 63
17 . 2 9 . 6
18
11
) 3 15 ( 3
) 7 4 ( 3
9 5 . 6
7 . 3 4 . 3

+
+

+
+
3. Bai tp 35/20: Rt gn:
30
15
2
1
;
30
6
5
1
;
30
5
6
1
2
1
150
75
;
5
1
600
120
;
6
1
90
15

4. Bai tp 36/20:
Ket qua : N

9
5
. ;
10
9
. ;
14
11
. ;
40
11
.
;
18
7
. ;
12
5
. ;
12
11
. ;
10
5
. 2
1
.
I O A Y
S H M N
Ket qua o ch :
MYSN HOI AN
III. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung cc bc
quy ng mu nhiu
phn s. Lm cc bi
tp: 47/9(SBT)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy: 04/3/2011
Ngy dy : 05/3/2011
Tiet 77 : So snh phn s
A. Mc tiu:
- Hoc sinh hieu va van dung c quy tac so sanh phan so
cung mau, khng cung mau , nhan biet c phan so dng,
phan so am
- Co ky nang viet cac phan so a cho di dang cac phan
so cung mau dng, e so sanh phan so
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Nam c cach trnh bay khoa hoc, bc au cho hoc sinh
thay c ta a m rong them mot tap hp so
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
Gv: T chc kim tra
10 pht
Hs lm bi kim tra 10
pht
Kim tra 10 pht:
ra:
Rt gn ri quy ng
mu cc phn s sau:
27
12
;
39
51
;
102
66
;
84
72
II. Dy hc bi mi:
Gv Giao vien cho
cac em nhac lai
Giao vien a bang
noi dung bai ?1, goi
hoc sinh tra li
Hs nhac lai
Chon hoc sinh tb-yeu
I. So sanh phan so
cung mau :
1. Quy tac (SGK)
2. V du :?1
11
0
11
3
;
7
6
7
3
;
3
2
3
1
;
9
7
9
8
<

>

>

<


? ay ta muon
a ve trng hp ta
a biet cach so
sanh ta lam nh the
nao ?
? Muon quy ong
mau nhieu phan
so ta lam nh the
nao ?
Gv tom tat lai cach
so sanh phan so
khong cung mau
- Chu y phai a
ve phan so ban
au
Gv cho hs thc hin ?3
Hng dan hoc sinh
so sanh phan so
vi 0,
+ Thc hien quy
ong mau nhieu
phan so
+Hoc sinh tra li
nhanh
+Hoc sinh t sap
xep cac bc so
sanh
Ta chuyen ve phan
so co cung mau
Hs: - T va mau
cung dau th > 0
- T va mau khac
dau th < 0
II. So sanh phan so
khong cung mau :
1. Quy tac : (SGK)
2. V du : ?2/23:
18
17
12
11
36
34
36
33
36
34
18
17
;
36
33
12
11

>

>

>

Bai ?3/23:
0
3
2
3
0
3
2
3
2
;
0
5
3
5
0
5
3
>

> >

> > >


0
7
2
7
0
7
2
7
2
0
5
3
5
0
5
3
<

<

<

<

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
? Phan so co t
va mau cung dau
th nh the nao vi
0? ? Co t va mau
khc dau th nh the
nao vi 0 ?
? Vay phan so co
t bang 0 la phan
so dng hay phan
so am ? tai sao ?
? Khong la phan so
dng cung khong
la phan so am
Nhan xet :
Phan so co t va
mau cung dau th
phan so o
>0.Phan so dng
T va mau khac
dau phan so <0.
Phan so am
III. Luyn tp cng c:
Gv cho hs nhc li kin
thc bi hc v yu cu
hs thc hin bi tp
37; 38
? e so sanh thi
gian nao dai hn ta
lam nh the nao ?
? Mau so chung la
may tha so phu ?
cho hoc sinh len
bang
hoc sinh t ien
vao
Ta so sanh hai phan
so
+12
Hoc sinh len bang
lam
1. Bai 37/23:
13
7
13
8
13
9
13
10
13
11
<

<

<

<

2. Bai 38/23:
4
3
3
2
12
9
12
8
12
9
4
3
;
12
8
3
2
< <
IV. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung bi
hc. Lm cc bi tp
39; 40; 41 (sgk)

----------------------@ ? & ----------------------

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Son ngy: 07/ 3/ 2010
Tit 78: php cng phn s
A. Mc tiu:
- Hoc sinh hieu c quy tac cong hai phan so cung mau,
khong cung mau
- Ky nang cong nhanh chnh xac, can xac nh c trong
nay bao gom cong hai so nguyen (Cong cac t la cac so
nguyen vi nhau)
- Biet c ac iem cac phan so e thc hien nhanh, chnh
xac, oi vi cac phan so cha toi gian ta can phai rut gon
trc sau o mi quy ong
B. Chun b:
- n tp tt php quy ng mu cc phn s
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Quy tac so sanh
phan so cung
mau, khong cung
mau?
p dng: So snh:
a.
2
3
v
3
4
b.
3
5
v
5
7

Gv: Nhn xt nh gi
a.
4
3
3
2
12
9
12
8
12
9
4
3
;
12
8
3
2
< <
b.
3
5
=
21
35

v
5
7

=
25
35

V - 25 < -21 nn
21
35


>
25
35

II. Dy hc bi mi:
Gv: cho hoc sinh nhac
lai quy tac cong hai
phan so cung mau
tieu hoc
Gv cho hs nu quy tc
v thc hin mt s v
d v cho hs thc
hin ?1
Gv: Trong thc hnh ta
cn kin tra xem
phan so cha toi
gian ta i rut gon
phan so
+ Cho mot hoc sinh
kha tra li
Hc sinh len bang
lam , ca lp lam
vao v
I. Cong hai phan so
cung mau :
1. Quy tac (SGK)

m
b a
m
b
m
a +
+
2. V du :
?1
3
1
3
) 2 ( 1
3
2
3
1
21
14
18
6
7
3
7
) 4 ( 1
7
4
7
1
1
8
8
8
5 3
8
5
8
3

+

+
+
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Giao vien can lu
y ta nen rut gon
trc khi cong
? Tnh 2+3 chuyen
ve dang phan so ,
co mau bao nhieu?
Gv: cong so nguyen
la trng hp ac
biet cua cong
phan so co mau
la 1
Mau bang 1
2+3=
5
1
5
1
3 2
1
3
1
2

+
+

Gv? Neu hai phan
so khong cung
mau ta a ve phan
so cung mau nh
bc g ?
Gv: Nhac lai cac
bc quy ong mau
? Muon cong hai
phan so khong
cung mau ta lam
nh the nao ?
Gv cho hs nu quy tc
theo sgk v cho hs thc
hin ?3
? Khi phn s c mu
s m ta cn thc
hin bc no?
+ Quy ong mau
+ Hoc sinh nhac lai
+Hoc sinh phat
bieu nhieu lan
Chuyen ve mau
dng
II. Cong hai phan so
khong cung mau :
1. Quy tac (SGK):
2/ V du :?3
7
20
7
7 . 3 ) 1 (
1
3
7
1
3
7
1
6
1
30
5
30
) 27 ( 22
30
3 ). 9 ( 2 . 11
10
9
15
11
10
9
15
11
15
2
15
4 3 ). 2 (
15
4
3
2

+
+

+
+

+
+

III. Luyn tp cng c:


Gv: Nhc li kin thc
cn nh v cho hs thc
hin mt s bi tp
? Php ccongj hai s
nguyn khc du?
Hs ghi nh v tin
hnh thc hin lm
cc bi tp theo yu
cu.
1. Bai tp 42:
Nm hc : 2011 -2012

Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv: Nhan xet ket
qua ,
45
26
45
) 10 ( 36
45
5 ). 2 ( 9 . 4
9
2
5
4
18
4
5
4
.
39
4
39
) 14 ( 18
39
1 ). 14 ( 3 . 6
39
14
13
6
.
3
) 2 (
6
) 4 (
6
) 5 ( 1
6
5
6
1
.
25
1
25
) 8 ( 7
25
8
25
7
.

d
c
b
a
IV. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung kin
thc bi hc. Lm cc
bi tp 43; 44; 45; 46
sgk
Son ngy:09/ 3/ 2010
Tit 79: luyn tp
A. Mc tiu:
- Hoc sinh van dung tnh toan c cong hai phan so cung
mau va khong cung mau
- Co ky nang cong nhanh ung phan so , cung nh nhan
dang cac phan so co can rut gon hay khong rut gon trong cac
trng hp
- Co y thc t giac hoc va lam bai
B. Chun b:
- n tp tt kin thc v quy ng mu s, quy tc cng phn s
C. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Quy tac cong
phan so cung mau
va khong cung
mau ?
Thc hin php tnh:

3 16
29 58

+
Hoc sinh tra li
Thc hin php tnh:
3 16
29 58

+
=
3 8 5
29 29 29

+
II. Dy hc luyn tp:
Gv: Hng dn hs thc Hs ln bng thc hin 1.Bai tp 60 (SBT )
Nm hc : 2011 -2012

Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
hin mt s bi tp
Gv ch hs thc hin bi
tp 60 sbt
Gv cho hs thc hin ti
ch bi tp 61 sbt v
gi i din ln thc
hin
? Hai phn s bng
nhau khi no?
Gv: Nhn xt bi lm
ca hs v cho hs tip
tc thc hin bi tp
63
? Em hiu th no l
c hai cng thc hin?
? Muon tm mot gi
ca hai ngi lam
c bao nhieu cong
viec ta lam nh the
nao ?
Gv: Yu cu hs thc
hin tip bi tp 62.
Gv: Hng dn in
thch hp
Hs thc hin
Hai phn s bng nhau
khi tch cho bng
nhau
Hs lm bi tp 63
Hs: Tc l tng cng
vic ca hai ngi
Hs thc hin theo yu
cu
1
9
9
9
5
9
4
27
15
18
8
.
5
3
5
4
5
1
45
36
40
8

+
c
2. Bai tp 61/12SBT :
21
33
21
11 . 3
21
11
3
21
11
21
3 ). 1 ( 7 . 2
7
1
3
2
3
.
52
21
52
4 . 2 13 . 1
13
2
4
1
.

+
+
x
x
x
b
x a
3. Bai 63/12:
Trong mot gi ngi
th nhat lam c
1
4
( cong viec ).
Trong mot gi ngi
th hai lam c
1
3

(cong viec)
Ca hai ngi lam c
:
12
7
12
4 . 1 3 . 1
3
1
4
1

+
+
cong
viec
4. Bai 62/12(SBT):

Xem li cc bi tp
thc hin. Xem li cc
ni dung kin thc
III. H ng dn hc nh :
Nm hc : 2011 -2012
12
11111111

Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
hc. Lm tip cc bi
tp cn li
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 12/ 3/ 2010
Tit 80: tnh cht c bn ca php cng
A. Mc tiu:
- Hs biet cac tnh chat c ban cua phep cong phan so : giao
hoan , ket hp , cong vi so
- Bc au co ky nang van dung cac tnh chat tren e tnh
hp ly , nhat la khi cong nhieu phan so
- Co y thc quan sat ac iem cac phan so e van dung
cac tnh chat c ban cua phep cong phan so
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Phep cong cac
so nguyen co
nhng tnh chat nao
?
Thc hien phep tnh
va so sanh cac ket
qua
3
2
5
3
;
5
3
3
2
+

+
? Vy phep cong
phan so co tnh
chat g ?
Hoc sinh tra li
Hoc sinh lam tren
bang ca lp lam
vao bang con
Nhan xet ket qua
II. Dy hc bi mi:
+Qua bai cu cho hoc
sinh nhac lai tnh
chat phep cong
phan so
+Co ba tnh chat
+Giong tnh chat
cong so nguyen
+Hoc sinh len
bang ghi cac tnh
chat
I. Cac tnh chat :
1.Tnh chat giao hoan :

b
a
d
c
d
c
b
a
+ +
2.Tnh chat ket hp :

,
_

+ + +
,
_

+
q
p
d
c
b
a
q
p
d
c
b
a
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
3.Cong vi 0:
b
a
b
a
+ 0
? Ap dung cac tnh
chat e thc hien
cac phep tnh nh
the nao ?
+Da vao cac tnh
chat phep cong ta
cho hc sinh van
dung tnh
Gv: Lu y can ket
hp nh the nao cho
that nhanh
? Trong bai toan
nay ta ap dung cac
tnh chat nao ?
? Tong hai so oi
nhau bang ?
Giao vien hng
dan hoc sinh thc
hien cac bc nen
rut gon
+Tnh nhanh hay tnh
theo cach hp ly
+Ba tnh chat
Hs thc hin ti ch
v i din ln trnh
by
Hs: Bang 0

II. Van dung :
Bai 1: Tnh
5
3
5
3
1 1
5
3
7
5
7
2
4
1
4
3
7
5
5
3
4
1
7
2
4
3
+ +
+
,
_

+ +
,
_

+ +

+ +

A
Bai ?2
9
4
9
4
1 1
9
4
23
8
23
15
17
15
17
2
23
8
9
4
17
15
23
15
17
2
+ +
+
,
_

+ +
,
_

+ +

+ +

B
7
6
7
1
7
7
7
1
1
7
1
2
1
2
1
6
1
6
2
7
1
2
1
30
5
6
2
21
3
2
1

+
+

+ +

+ +

C
III. Luyn tp cng c:
Hng dan bai
51/29
Cac cach o la :
+Hoc sinh tnh cac
tong co bang 0
khong ?
Bai 51/29
0
6
1
3
1
2
1
/ 2
0
6
1
0
6
1

+
+ +

IV. H ng dn hc nh :
Hc v nm vng ni
dung bi hc. Lm cc
bi tp 47; 50
Son ngy: 13/ 3/ 2010
Tit 81: luyn tp

A. Mc tiu:
- Hoc sinh co ky nang thc hien cac phep cong phan so
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Co ky nang van dung cac tnh chat c ban cua phep
cong phan so e tnh c hp ly , nhat la cong nhiu phan so
- Biet quan sat cac phan so a cho e t o a ra cac
cach tnh nhanh hp ly
B. Hot ng dy hoc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Nu cac tnh chat
c ban cua phep
cong phan so?
Thc hin bai 49: Sau
30 ? Hung i c
bao nhieu phan
quang ng ta thc
hien phep tnh g ?
Hoc sinh len bang
ghi ca lp ghi vao
nhap
Tnh cong
Bai 49/29:
Sau 30 Hung i c :
36
29
36
8 9 12
9
2
4
1
3
1

+ +
+ +
(Quang ng )
II. Dy hc luyn tp:
Gv cho hs thc hin
bai 52:

+Can chu y cho
hoc sinh t tnh toan
sau o mi ien
vao v
Cho hoc sinh nhan
xet t o cho hoc
sinh sa sai
Gv yu cu hs thc
hin bi tp 54
Gv: Hng dn hs thc
hin bi tp 56
Cho hoc sinh len
bang trnh bay
oi vi moi cau
cho hoc sinh tm ra
cho sai
Cho hoc sinh nhac
lai hay noi khac
hn ta ap dung cac
tnh chat c ban
cua phep cong
1. Bai tp 52 :
2. Bi tp 54 :
A. Sai
,
_

5
2
B. ung
C. ung
D. Sai
15
16

3. Bi tp 56:
5 6 5 6
1 1 0
11 11 11 11
A
_ _
+ + + +

, ,
2 5 2 2 2 5 5
3 7 3 3 3 7 7
B
_
+ + + +

,
1 5 3 1 1
0
4 8 8 4 4
C
_
+ + +

,
Nm hc : 2011 -2012
a
27
6
5
3
14
5
3
4
5
2
b
27
5
23
4
10
7
7
2
3
2
a
+
b
23
11
5
8
1;3
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
? Hoc sinh nhac lai
quy tac dau ngoac?
? Khi thc hin ta cn
ch iu g?
Can chu y rut gon
neu co the
Giao vien hng
dan cu the nguyen
tac xay gach
- Theo nguyen tac
a=b+c

Hc sinh thc hien
ti ch v i din
ln trnh by: 4. Bai tp 53 :III. Hng dn hc nh:
Hc thuc cc tnh
cht c bn ca php
cng phn s. Lm
tip cc bi tp cn li
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 15/ 3/ 2010
Tit 82: php tr phn s
A. Mc tiu:
- Hoc sinh hieu c the nao la hai so oi nhau, va quy tc
tr hai phan so
- Co ky nang tm so oi cua mot so , thc hien phep tr
hai phan so
- Hieu ro moi quan he gia phep cong va phep tr phan
so
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Quy tac cong hai
phan so cung
mau va khac
mau?
Tnh
3
2
3
2
5
3
5
3

+
Nhan xet ket qua Bai ?1/31:
0
3
2
3
2
0
5
3
5
3

+
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
? Vay hai so oi
nhau la hai s nh
the nao ?
? Hai so co tong
bang 0 c goi la
hai so nh the nao
?
Hai so co tong
bang 0 la hai so
oi nhau
Cac so
3
2
&
3
2
;
5
3
&
5
3

La nhng so oi nhau
II. Dy hc bi mi:
Gv Hai so oi nhau
la hai so nh the
nao ?
? Phan so co so
oi ky hieu nh
the nao ?
+Cho hoc sinh tnh
0
) (

+
b
a a
b
a
b
a
? Vay hai so
a
b
v
b
a
co la hai so
oi nhau khong ?
+Hoc sinh tra li
La hai so oi nhau
v tong cua chung
la 0
V tong cua chung
cung la khong ?
I. So oi :
1. Hai so oi nhau la hai
so co tong bang 0
2. Ky hieu :
So oi cua phan so
b
a

la
b
a

Vay ta co :

b
a
b
a
b
aGv cho hs thc hin ?
3
+Nhan xet
Gv: Cho hs nu quy
tc tr hai phn s
Gv cho hoc sinh
nhac lai quy tac
tr hai phan so
+Tm so oi cua
so 0;
Gv: Theo di nhn
xt bi thc hin ca
hs
Gv cho hs thc hin ?
4
Hs thc hin ti ch
v i din c kt
qu
Ca lp nhan xet
Hoc sinh phat bieu
quy tac tr hai
phan so
Hoc sinh nhac lai
nhieu lan
Hs thc hin ?4
II. Phep tr phan so :
Bai ?3
9
1
9
) 2 ( 3
9
2
3
1
9
1
9
2 3
9
2
3
1

+

,
_


Quy tac (SGK)

,
_


+
d
c
b
a
d
c
b
a
Bai ?4
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
6
31
6
) 1 ( 30
6
1
5
5
3
20
12
20
15 8
4
3
5
2
4
3
5
2
21
22
21
) 7 ( 15
3
1
7
5
3
1
7
5
10
11
10
5 6
2
1
5
3
2
1
5
3

+


+

+
+

III. Luyn tp cng c:


? The nao la hai
so oi nhau ?
? So nao co so
oi bang chnh
no ?
? Quy tac tr hai
phan so ?
Ta co:
b
a
b
a
b
a


? Cong cu e phuc
vu cho dang toan
tm x la g ?
+Goi lan lt cac
hoc sinh tra li
+Len bang ien
vao o trong ch
so thch hp
- Quy tac chuyen
ve
- Hoc sinh nhac lai
quy tac chuyen ve
Bai 58/33
Bai 60/33
4
5
4
3
2
1
2
1
4
3
+

x
x
12
13
12
13
12
10 3
6
5
4
1
4
1
12
3
12
) 4 ( 7
3
1
12
7
6
5

+
+

+

x
x
x
IV. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung kin
thc bi hc. Lm cc
bi tp 59; 60; 62 sgk
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy: 18/ 3/ 2010
Tit 83: luyn tp
A. Mc tiu:
- Cng c kin thc v php tr phn s
Nm hc : 2011 -2012
b
a
3
2
-7 0
12
-
b
a
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Hc sinh c k nng tm s i ca phn s, rn luyn k nng thc
hin php tr phn s
B. Chun b:
- n tp tt cc kin thc v s i, php cng phn s, quy tc tr
phn s
C. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
S i ca
a
b
l: -
a
b
; V d: S i ca
2
5

l -
2
5
Quy tc:
a
b
-
c
d
=
a
b
+ (-
c
d
)

17 2
6 3

=
17 2
( )
6 3

+
=
17 2
6 3
+
=
21
6
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 63. in phn s
a,
1
9
+ =
2
3

b,
1
3

+ =
2
5
c,
1
4
- =
1
20
d,
8
13

- = 0
2. Bi tp 60: Tm x, bit:
a, x -
3
4
=
1
2
b,
5
6

- x =
7
12
+
1
3

x =
1
2
+
3
4

5
6

- x =
1
4
x =
5
4
x =
5
6

-
1
4
=
17
4

3. Bi tp 62:
a, Na chu vi ca khu t:

3
4
+
5
8
=
11
8
(km)
b, Chiu di hn chiu rng:

3
4
-
5
8
=
3
4
+ (-
5
8
) =
1
8
4. Bi tp 68: Tnh.
? S i ca
a
b
? Cho v d?
? Nu quy tc tr hai phn
s ?
p dng: Tnh.
17 2
6 3

Gv: Nhn xt nh gi
Gv hng dn hs thc hin gii
mt s bi tp
Gv cho hs thc hin bi tp
63 v gi i din ln trnh
by
? tm c phn s thch
hp ta cn nhn xt iu
g?
? Nhn xt vai tr ca x
trong mi php ton ?
? Tm s b tr ta thc hin
nh th no?
Gv gi hs ln bng thc hin
? Chu vi hnh ch nht c
tnh nh th no?
? Thc hin tn, hiu nhiu
phn s ta lm nh th no?
Gv: Hng dn thc hin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
a,
3
4
+
1
3

-
5
18
=
27 12 10
36 36 36

+
=
27 ( 12) 10
36
+
=
5
36
b,
3 1 13
5 10 20

=
12 14 13
20 20 20


=
12 ( 14) ( 13)
20

=
39
20
c,
1 1 1 1
2 3 4 6

+ +

=
6 4 3 2
12 12 12 12

+ +
=
6 ( 4) 3 ( 2)
12
+ +
=
7
12
III. H ng dn hc nh :
Hc k cc quy tc cng, tr phn s
Lm cc bi tp 61; 64; 65; 66; 67 sgk
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 22/ 3/ 2010
Tit 84: php nhn phn s
A. Mc tiu:
- Hs biet van dung c cac quy tac nhan phan so
- Co ky nang nhan phn so va rut gon phan so khi can
thiet
- Thch thu trong khau nhan dang cac tha so` e co the
gian c trong khi nhan
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Quy tac tr hai
phan so?
? Quy tac dau
ngoac ?
? Phan so co mau
am ta thc hien
bc nao trc?
Thc hin bi tp 67:
Hs: Tr li theo yu
cu
II. Dy hc bi mi:
Gv: gii thiu bi v
cho hs nhc li quy

1. Quy tac :
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
tac nhan phan so
tieu hoc
Gv: Tuy nhien
chng trnh toan 6
chung ta can i
gian c c neu
co the tranh
trng hp nhan
thang vao so lai
ln nhieu sau o
mi i rut gon
Gv cho hs thc hin ?3
Hs thc hin ?1
Sau o phat bieu
quy tac
?3
25
9
5
3
.
5
3
5
3
/
3
2
45 . 17
34 . 15
45
34
.
17
15
/
11
7
1 . 11
1 . 7
4 . 33
) 3 ).( 28 (
4
3
.
33
28
/
2,
_


c
b
a
?1:
28
5
14 . 2
5 . 1
42 . 10
25 . 3
42
25
.
10
3
/
28
15
7
5
.
4
3
/

b
a
Quy tac (SGK)


Gv cho hs thc hin bi
tp sau:
13
12
1
4
.
13
3
) 4 .(
13
3
5
2
5
1
.
1
2
5
1
). 2 (


? Qua hai phep tnh
nhan phan so vi
so nguyen ta nhan
nh the nao ?
? Muon thc hien
phep tnh nhanh chnh
xac khong sai dau
ta can xac nh so
cac tha so la so
nguyen am ?
? Mot phan so
nhan vi 0 bang ?
Hs thc hin theo yu
cu
Sau khi cac em lam
tnh xong cho cac
em t rut ra nhan
xet v thc hin ?4
Phan so nhan vi
0 bang khong
2. Nhan xet :
Tong quat :
c
b a
c
b
a
.
.
?4.
3 6
,( 2).
7 7
5 5
, .( 3)
33 11
7 7.0 0
, .0 0
31 31 31
a
b
cIII. Luyn tp cng c:
? Quy tac nhan
phan so , nhan
phan so vi so
nguyen
Gv Cho hs thc hin
Hs lm vic c nhn
1.Bai tp 69: Tnh.
a,
11 1
.
4 3 12

b,
2 5 2
.
5 9 9

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
bi tp 69 v gi i
din ln trnh by.
Gv: Nhn xt bi lm
ca hs
Gv: Yu cu hs thc
hin bi tp 71.
? Nhac lai quy tac
chuyen ve ?
c,
316 12
.
4 17 17

Bai tp 71: Tm x
a,
1 5 2 5
.
4 8 3 12
5 1 8 2
12 4 12 3
x
x

+
b,
5 4 20
.
126 9 7 63
20.126
40
63
x
xIV. H ng dn hc nh :
Hc k quy tc nhn
hai phn s. Xem li
cc kin thc hc.
Lm cc bi tp 70; 72;
73 SGK
----------------------@ ? ----------------------

Son ngy: 24/ 3/ 2010
Tit 85: tnh cht c bn ca php nhn phn s
A. Mc tiu:
- Hoc sinh biet cac tnh chat c ban cua phep nhan phan so:
giao hoan, ket hp, nhan vi 1 va tnh chat phan phoi
- Co ky nang van dung cac tnh chat tren e thc hien
phep tnh hp ly , nhat la vi nhieu phan so
- Co y thc nhn nhan cac phan so mot cach tong quat
e tm nhanh phng phap lam tnh nhanh hp ly
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Tnh cht c bn ca
php cng phn s?.
Thc hin php tnh:
5
, .26
13
a

; b,
2
2
7
_

,
;
c,
1 3 1
2 .
2 4 2
_ _
+

, ,
Hs ln bng thc
hin:
Tnh cht c bn ca
php cng phn s:
Thc hin php tnh:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
8
3
4
1
.
2
3
2
1
4
3
.
2
1
2 /
49
4
7
2
/
10
13
26 . 5
26 .
13
5
/
2


,
_

,
_


,
_

c
b
a
II. Dy hc bi mi:
Gv: Phep nhan
phan so co cac
tnh chat cua phep
nhan so nguyen
- Sau moi tnh chat
giao vien cho hoc
sinh phat bieu
thanh li
? Cac tnh chat c
ap dung trong cac
bai toan nao ?
Hoc sinh t a ra
cac tnh chat da
trn tnh cht ca
php nhn cc s
nguyn
Hs thc hin theo yu
cu ca gv
I. Cac tnh chat :
a. Tnh giao hoan
b
a
d
c
d
c
b
a
. .
b. Tnh ket hp:

q
p
d
c
b
a
q
p
d
c
b
a
. . . .
,
_

,
_

c. Nhan vi 1 :
b
a
b
a
b
a
. 1 1 .
d. Tnh phan phoi cua
phep nhan oi vi
phep cong :

q
p
b
a
d
c
b
a
q
p
d
c
b
a
. . . +

,
_

+
III. Luyn tp cng c:
Gv: Trnh by v d
theo sch gio khoa
? Tnh chat phan
phoi co ung vi
phep tr ?
Gv hng dn hc sinh
thc hin bi tp 73
? Hay so sanh cac
tnh chat cua phep
nhan va phep`
cong phan so?
+Hoc sinh tra li
cac cau hoi giao
vien neu
+Cho cac em phan
tch tai sao ung
hoac sai
Hs thc hin theo yu
cu

II. Ap dung :
V du
7 5 15
. . .( 16) 10
15 8 7
7 3 11 7 11 3 3
. . . .
11 41 7 11 7 41 41
5 13 13 4 13 5 4
. . . .
9 28 28 9 28 9 9
13 13
.( 1)
28 28
M
A
B_


,


2. Bai 74/39
3. Bi tp 74:
Nm hc : 2011 -2012
a
3
2
15
4
4
9
8
5
0
b
5
4
8
5
3
2
15
4
13
6
a.
b
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv cho hs lm bi tp
74
? p dng cc tnh cht
no thc hin
php tnh trn?


7 8 7 3 12 7 12
. . 1
19 11 19 11 19 19 19
A + + +
5 7 5 9 5 3 5
. . .
9 13 9 13 9 13 9
B +
IV. H ng dn hc nh :
Hc thuc tnh cht
ca php nhn phn
s. Lm cc bi tp 75;
76; 77 sgk
Son ngy: 26/ 3/ 2010
Tit 86: luyn tp
A. Mc tiu:
- Cung co khac sau phep nhan phan so va cac tnh chat
c ban cua phep nhan phan so
- Ky nang van dng cac tnh chat kien thc a hoc e giai
cac noi dung yeu cu cua cac bai toan
- Nhanh nhen trong khi nhan dang va cach tnh toan
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Hot ng dy hc:
? Vit cc tnh cht
c bn ca php
nhn phn s? Lm
bi tp 76 c.
Gv: Nhn xt bi lm
ca hs
Hoc sinh len bang
lam
Bai 76c

0 0 .
117
15
33
2
111
67
12
1
4
1
3
1
.
117
15
33
2
111
67

,
_

,
_


,
_

+
II. Dy hc luyn tp:
? tnh gi tr ca
mt biu thc ta th-
ng thc hin iu
g trc?
? ay ta ap
dung tnh chat
nao?
Hs: Thc hin ti ch
v i din ln bng
thc hin
1. Bi tp 77. Tnh.
0 0 .
12
19
6
5
4
3
.
15
7
12
7
.
5
4
12
7
.
4
1
3
1
2
1
4
1
.
3
1
.
2
1
.

,
_

,
_

+ +
c c C
a
a a a a A
2. Bi tp 80:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv: Yu cu hs thc
hin bi tp 80:
? Nhn mt s vi
mt phn s ta lm
th no?
? Quy tc nhn
phn s?
Gv: Theo di nhn
xt
? Tnh din tch
hnh ch nht nh
th no?
? Chu vi hnh ch
nht?
Gv: Cho hs thc hin
tr chI ch
Hs Thc hin bi tp
80 v i din ln
bng thc hin
Hoc sinh ghi cong
thc
a,
3 5.3 3
5.
10 10 2


b,
2 5 14 2 2 24
.
7 7 25 7 5 35
+ +
c,
1 5 4 1 1
. 0
3 4 15 3 3

d,
3 7 2 12 11 8
. . 2
4 2 11 22 4 11
_ _
+ +

, ,
3. Bi tp 81:
Dien tch :
) (
23
1
8
1
.
4
1
2
km
Chu vi :
( ) ) (
4
3
8
3
. 2
8
1
4
1
. 2 km +
4. Bi tp 79:
2 3 1
. .
3 4 2
T


6 6
. .1
7 7
U

16 17 1
. .
17 32 2
E


13 19
. . 1
19 13
H


15 84 36
. .
49 35 49
G


1 3 8 1
. . .
2 4 9 3
O

5 18 9
. .
16 5 8
N


6 1 3
. . .0. 0
11 7 29
I

7 36
. . 3
6 14
V

3 1 1
. .
5 3 5
L

III. H ng dn hc nh :
Hc k cc kin thc
hc v phn s.
Lm cc bi tp 82;
83 sgk
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 28/ 3/ 2010
Tit 87: php chia phn s
A. Mc tiu:
- Hoc sinh hieu khai niem so nghch ao, cach tm so nghch
ao cua mot so khac khong, nam quy tac chia phan so
- Ky nang trong tm so nghch ao va thc hien phep chia
phan so
- Nhanh nhen trong phan bien oi phep chia thanh nhan vi
so nghch ao va thc hien cac bc gian c
B. Hot ng dy hc:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Hoat ong cua thay Hoat ong cua
tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c: (Kim tra 15 pht)
e :Tnh :
a,
15 8
.
16 25

b,
5
.26
13

c,
2
2
7
_

,
d,
4 1 3 8
.
5 2 13 13
_ _
+

, ,
e,
6 1 2 1 5
. .
7 7 7 7 7
+ +
Hoc sinh lam bai
vao giay
II. Dy hc bi mi:
? Nhac cach nhan so
nguyen vi phan
so ?
Gv cho hs thc hin ?1
v nhn xt kt qu ca
cc php chia
Gv: Hai s c tch bng 1
gi l hai s nghch o
ca nhau
Gv: Cho hs nu nh
ngha theo sch gio
khoa
? Cho hoc sinh tra li
nhanh bai ?2/41
? Tm so nghch ao
cua 0 ; 1 ;-1
?3. Neu sau khi tm so
nghch ao so o co
mau am ta e nh
vay c khong ?
? Vay neu tm so
nghch ao cua
3
2
?
+Thc hien phep
nhan
+Sau o nhan
xet t va mau
cua hai phan so
nay
Hai so co tch
bang 1 c goi
la hai so nghch
ao cua nhau
?2 Hoc sinh ng
tai cho tra li
So 0 khong co
so nghch ao
So nghch ao
cua so 1 &-1
bang chnh no
Hoc sinh ghi len
bang
I. So nghch ao :
?1
1
( 8). 1
8


4 7
. 1
7 4

Ta co hai so: (- 8) v
1
8
;
4
7
v
7
4

la cac so
nghch ao cua nhau
nh ngha : (SGK)
Bai ?3/42

Gv: Cho cac em nhac
lai quy tac
II. Phep chia phan so :
?4
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv cho hs thc hin ?4.
? Qua bai tap cho cac
em rut ra quy tac chia
hai phan so ?
III. Luyn tp cng c:
Gv yu cu hs thc hin ?
6
Gv cho hs thc hin bi
tp 84 ti ch v gi i
din ln bng thc hin
Gv nhn xt nh gi
Hs thc hin ?4.
Hs nu quy tc chia
phn s
Hs thc hin ?6
Bi tp 84:
2 3 2.4 8
:
7 4 7.3 21

Ta thy:

2 4
.
7 3
=
8
21
Quy tac : (SGK)
Tong quat :
b
c a
b
c
a
c
b
a
c b
d a
c
d
b
a
d
c
b
a
.
. :
.
.
. :


( a;b;c;dZb,c,d

0)
Bai ?6
21
1
9
1
.
7
3
9 :
7
3
2
3
14
3
. 7
3
14
: 7
7
10
7
12
.
6
5
12
7
:
6
5

Bai 84: Thc hin php


tnh:
a,
5 3 5 13 65
: .
6 13 6 3 18


b,
4 1 4 ( 11) 44
: .
7 11 7 1 7c,
3 2
15: 15. 10
2 3

d,
9 3 9 5 3
: . 3
5 5 5 3 1


e,
7 11
0: 0. 0
11 7


f,
3 3 1 1
: ( 9) .
4 4 9 12


IV. H ng dn hc nh :
Hc thuc quy tc chia phn s, nh ngha hai s nghch o ca nhau
Lm cc bi tp 85; 86; 87 sgk
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 29/ 3/2010
Tit 88: luyn tp
A. Mc tiu:
- Hoc sinh van dung c quy tac chia phan so trong giai toan
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Co ky nang tm so nghch ao cua mot so khac khong
- Thc hien cac phep tnh phoi hp linh hoat trong cac dang
toan ke ca dang toan tm x
- Ren tnh can than , chnh xac khi giai toan
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? nh ngha so
nghch ao?
? Quy tac chia
phan s ?
Thc hin bi tp 89:
Giao vien kiem tra
Hoc sinh tra li
Ca lp lam vao
v
Bi tp 89:
2
3
3
17
.
34
9
17
3
:
34
9
/
44
6
11
. 24
11
6
: 24 /
13
2
2
1
.
13
4
2 :
13
4
/

c
b
a
II. Dy hc luyn tp:
Gv yu cu hs thc
hin bi tp 90:
? Muon tm tha
so cha biet ta tnh
nh the nao ?
? Muon tm so
chia , so b chia ?
Gv: Nhn xt nh
gi:
Gv cho hs thc hin
bi tp 93 v gi hs
i din ln trnh
by:
? Nhc li tnh cht
ca php nhn?
Hs thc hin ti
ch v i din ln
bng trnh by
Hs: Tra li cac
cau hoi giao
vien
Hs nhn xt bi
ca bn
Hs lm vic c
nhn v c i
din ln trnh by
Hoc sinh nhac lai
tnh chat
Van dung nhanh
1. Bi tp 90: Tm x, bit:
a,
3 2 2 3 2 7 14
. : .
7 3 3 7 3 3 9
x x
b,
8 11 11 8 8
: .
11 3 3 11 3
x x
c,
2 1 2 1 2 4 8
: : .
5 4 5 4 5 1 5
x x


4 2 1 4 1 2 13
.
7 3 5 7 5 3 15
13 4 91
:
15 7 60
x x
x
+

d,
2 8 1 8 1 2 1
9 7 3 7 3 9 9
x x1 8 8
:
9 7 63
x


2. Bi tp 93: Tnh:
a,
4 2 4 4 4 2 2 5
: . : : 1:
7 5 7 7 7 5 5 2
_


,
b,
6 5 8 6 5 1 8
: 5 .
7 7 9 7 7 5 9
6 1 8 8 1
1
7 7 9 9 9
+ +
+
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv nhn xt v tip
tc cho hs thc hin
bi tp 91; 92
Gv: Chu y ap
dung cac tnh chat
? Tnh qung ng
bng cng thc no?

vao cau a
Hoc sinh t nh
cac cong thc
lien quan en
bai toan chuyen
ong
3. Bi tp 91:
So chai ong c la :
300
3
4
. 225
4
3
: 225
Chai
4. Bi tp 92:
Quang ng khi i :
) ( 2
5
1
. 10 km
Thi gian khi ve :
) (
6
1
12
1
. 2 12 : 2 h
III. H ng dn hc nh :
Hc k quy tc nhn, chia phn s v cc tnh cht.
Lm cc bi tp cn li
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 31/ 3/ 2010
Tit 89: hn s. S thp phn. phn trm
A. Mc tiu:
- Hoc sinh hieu khai niem hon so , so thap phan , phan
tram
- Co ky nang viet phan so co tr tuyet oi ln hn 1 ra
hon so va ngc lai
- Linh hoat trong chuyen oi gia cac dang so phan tram, so
thap phan ra phan so
B. Hot ng trn lp:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Cho v du ve so
thap phan, phan
tram ?
Hoc sinh t cho cac
v du
II. Dy hc bi mi:
Gv: Gii thiu v hn s
? Hn s c my phn ?
? Cch i hn s ra
phn s v ngc li?
Gv: Cho hs thc hin ?
1

a ra cach oi
xuoi v ngc
1. Hon so:
?1
7
4
2
7
18
;
4
3
1
4
7
5
1
4
5
21
;
4
1
4
4
17


Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

Gv: Cho cac em Hs
nhac lai Luy tha
c so 10
10
2
=

; 10
3
=
10
4
=
? Hay viet cac
phan so sau ve
dang co mau la
luy tha cua 10 ?
?
1000
13
; ?
100
152
; ?
10
3

? Vay phan so
thap phan la phan
so nh the nao ?
? So thap phan
gom may phan ?
? Cac v tr tng
ng oi vi tng
phan ?
? So ch so thap
phan tng ng vi
so ch so` g ?
Gv: Cho hs thc hin ?
3

+Hoc sinh tra li
nhanh
10
2
=100 ; 10
3
=1000
10
4
= 10000
3
2 1
10
73
1000
73
10
152
100
152
;
10
3
10
3

Hs: La phan so co
mau la luy tha
cua 10
Hs: Gom hai phan :
Phan nguyen &
phan thap phan
ung bang so ch
so 0 mau
Hs thc hin ?3.
2. So thap phan:

3
2 1
10
73
1000
73
10
152
100
152
;
10
3
10
3

Cac phan so tren goi


la cac phan so thap
phan
* Phan so thap phan
la phan so co mau
la luy tha cua 10
* Cac phan so thap
phan co the viet
di dang so thap
phan
073 , 0
1000
73
; 53 , 1
100
153
; 3 , 0
10
3

* Nhan xet (SGK)


Bai ?3

1000
2013
013 , 2
;
100
7
07 , 0 ;
100
121
21 , 1
00216 , 0
100000
216
; 013 , 0
1000
13
; 27 , 0
100
27

? Khi so sanh hai


phan so ta phai
thc hien bc g ?
Gv: e tien cho viec
so sanh cac phan
so ta thng a
chung ve mau 100,
+Quy ong mau
Phan so nay co
mau la 100

3. Phan tram :
* Nhng phan so co
mau 100 ta co ky
hieu %
V du :
% 107
100
107
%; 3
100
3

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
ta co ky hieu %
? Vay ky hieu %
ngha la g Gv cho hs
thc hin ? 5

Hs thc hin ?5
?5
% 34
100
34
34 , 0
% 630
100
630
10
63
3 , 6
% 370
100
370
10
37
7 , 3III. Luyn tp cng c:
Gv cho hs thc hin bi
tp 94; 95 v gi i
din ln bng trnh
by
Gv quan sat hoc sinh
lam
Hs lam bai vao v
Hs i din ln bng
1. Bi tp 94:
6 1
1
5 5

;
7 1
2
3 3

;
16 5
1
11 11

2. Bi tp 95:

1 36
5
7 7

;
3 27
6
4 4


IV. Hng dn hc nh:
Hc k ni dung bi hc
Lm cc bi tp 96; 97; 98 SGK
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 02/ 4/ 2010
Tit 90: luyn tp
A. Mc tiu:
- Hs biet thc hien phep tnh vi hon so , biet tnh nhanh khi
cong hoac nhan hai hon so
- Co ky nang oi phan so ra hon so , ra so thap phan , %
va ngc lai
- Can than chnh xac khi tinh 1toan & co kha nang sang tao
trong cac dang toan la
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Khi ta co 3% ngha
la g ?
? Viet cac phan so
sau ay di dang
so thap phan ,
phan so thap phan
Hs tra li

% 15 15 , 0
100
15
20
3
%; 60 6 , 0
100
60
5
3


Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
,%
20
3
;
5
3
II. Dy hc luyn tp:
Gv: Yu cu hs thc
hin bi tp 99.
Giao vien hng
dan hoc sinh cach
quy ong phan
phan so cua tng
hon so
Gv Cho hs thc hin
bi tp 100 v gi i
din ln trnh by
? Quy tc du ngoc?
+oi vi phep
nhan chia ta can oi
ra phan so khong
c tien hanh nh
phep cong va
phep tr
+Neu ket qua
phep tnh co gia tr
tuyet oi ln hn 1
ta oi ra hon so
+ Cho hoc sinh thi
gian suy ngh
+Hng dan them
nen oi so thap
phan ra phan so
roi thc hien phep
chia phan so
+Mot so chia cho
0,25hoac 0,125 ta
nhan so o vi bao
nhieu ?
+Trong trng hp
cau th ba hng
dan hoc sinh rut
gon trc
+Cong phan
nguyen vi phan
nguyen , phan
phan so vi phan
so
+Quy tac dau
ngoac
+Phep cong co
tnh chat giao hoan
va ket hp
+Cho hoc sinh len
bang lam
+Hoc sinh len
bang thc hien
+Nhan vi 4 hoac
nhan vi 8
+Lam theo nhom
1. Bi tp 99:

15
13
5
15
10
2
15
3
3
3
2
2
5
1
3 + +
2. Bi tp 100:

2 4 2
8 3 4
7 9 7
2 4 2 4
8 3 4 4 3
7 9 7 9
9 4 5
3 3
9 9 9
A
_
+

,2 3 2
10 2 6
9 5 9
2 3 2 3 3
10 2 6 4 2 6
9 5 9 5 5
B
_
+

,
+ +
Bai 101/47:
8
5
20
8
165
4
15
.
2
11
4
3
3 .
2
1
5
2
1
1
2
3
38
9
.
3
19
9
38
:
3
19
9
2
4 :
3
1
6
Bai 103/47:
24 4 . 6
4
1
: 6 25 , 0 : 6
120 8 . 15
8
1
: 15 125 , 0 : 15
274 . 37
10
5
: 37 5 , 0 : 37Bai 104/47:
% 40 4 , 0
10
4
5
2
65
26
% 475 75 , 4
100
475
4
19
% 140 4 , 1
10
14
5
7Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Bai 105/47:
7%=0,07 ; 45%= 0,45 ;
216%= 2,16
Hoat ong 3:Hng dan ve nha ()
BTVN :
111;112;113/21&22(SB
T)
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 04/ 4/ 2010
Tit 91: luyn tp cc php tnh
v phn s v s thp phn
A. Mc tiu:
- Thong qua tiet luyen tap Hs c ren ky nang ve thc
hien cac phep tnh ve phan so , so thap phan
- Hs biet nhieu cach tnh mot bai toan t o co ky nang
nhn dang toan tm ra cach lam nhanh nhat
- Co ky nang van dung sang tao cac quy tac a hoc
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Nu cc quy tc
cng, tr, nhn, chia
phn s?
? Tnh cht c bn ca
php cng, nhn
phn s ?
II. Dy hc luyn tp:
Gv cho hs thc hin bi
tp 107 v gi i din
ln trnh by:
? tnh ton n
gin v php t ta
phn s ta lm nh th
no ?
Gv: ? cng cc hn s
Hs: Tr li cu hi
ca gv
+Cho cac em len
bang lam
Hs:
x - y =
a
m
-
b
m
=
a b
m

Hs: Cng phn


nguyn v cng
phn phn s
1. Bi tp 107: Tnh
36
37
36
22 24 9
18
11
3
2
4
1
56
5
56
28 35 12
2
1
8
5
14
3
8
1
24
3
24
14 9 8
12
7
8
3
3
1

+
+


+
+
2. Bi tp 109:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
ta c th thc hin nh
th no?
Gv: Gi hs ln bng
thc hin
Gv: Nhn xt:
Gv: Hng dn hs thc
hin bi tp 110
? Quy tc thc hin
php tnh c du
ngoc?
? p dng tnh cht
no cho php tnh
trn?
Gv: Cho hs nhn xt v
sa sai (nu c)
Hs ln bng thc
hin
Hs: Thc hin quy
tc b du ngoc
Hs: Tnh cht phn
phi
7
1
1
7
6
2
7
7
3
7
6
2 4
8
3
1
24
9
24
18
5
24
27
6
24
18
5
24
3
7
4
3
5
8
1
7
18
11
3
18
3
1
18
8
2
6
1
1
9
4
2+ +
3. Bi tp 110:
3 4 3
11 2 5
13 7 13
A
_
+

,
3 4 3 4
11 2 5 6 2
13 7 13 7

7 4 3
5 2 3
7 7 7

4 7 4 7
6 3 4 2 3
9 11 9 11
B
_
+ +

,
5 2 5 9 5
. . 1
7 11 7 11 7
C

+ +
5 2 9 5
1
7 11 11 7
_
+ +

,

5 5
1
7 7

+
5 5
1
7 7

+ +
= 1
5 36 1 1
6,17 3 2 0, 25
9 97 3 2
E
_ _
+

, ,
5 36 1 1 1
6,17 3 2
9 97 3 4 2
_ _
+

, ,
5 36
6,17 3 2 .0 0
9 97
_
+

,
III. H ng dn hc nh :
Hc k li cc php
tnh v phn s v s
thp phn
Lm cac bi tp 111;
112; 113; 114; 115 sgk
----------------------@ ? & ----------------------
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Son ngy 05/ 4/ 2010
Tit 92: : luyn tp cc php tnh
v phn s v s thp phn (tip)
A. Mc tiu:
- Tip tc ren ky nang ve thc hien cac phep tnh ve phan
so , so thap phan
- Tip tc rn ky nang nhn dang toan tm ra cach lam nhanh
nhat
- Co ky nang van dung sang tao cac quy tac a hoc
B. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
y - 25%y =
1
2

y =
2
3
II. Dy hc luyn tp:
1. Bi tp 112
Hs
1
: (36,05 + 2678,2) + 126
= 36,05 + (2678,2 + 126) = 36,05 +
2804,2
= 2840,25
Hs
2
: (126 + 36,05) + 13,214
= 126 + (36,05 + 13,214) = 126 +
49,264 = 175,264
Hs
3
: (678,27 + 14,02) + 2819,1
= (678,27 + 2819,1) + 14,02 = 3497,37
+ 14,02
= 3511,39
Hs
4
: 3497,37 - 678,27 = 2819,1
2. Bi tp 114 - (sbt)
Tm x, bit:
a, 0,5x -
2
5
x =
7
12
x(0,5 -
2
5
) =
7
12
-
1
6
x =
7
12
x =
7
12
: (-
1
6
)
= - 3
1
2
? Nu cc quy tc cng, tr,
nhn, chia phn s?
? Tnh cht c bn ca php
cng, nhn phn s ?
Thc hin php tnh: Tm y
bit:
y - 25%y =
1
2
Gv: S dng kt qu php cng
in s thch hp vo
trng m khng cn tnh ton
Gv gi 4 hs ln bng thc hin
Gv: Nhn xt
Gv cho hs thc hin bi tp 114
sch bi tp
? Mun tm c gi tr ca x ta
lm nh th no?
Gv: p dng tnh cht phn phi
ca php nhn i vi php
cng
? i s thp phn ra phn s
ta thc hin nh th no?
Gv: Trc khi thc hin bi ton
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
b, x : 4
1
3
= 2,5 x :
13
3
=
5
2
x =
5
2
.
13
3
=
5.13
2.3
=
65
6
c, 5,5x =
13
15

11
2
.x =
13
15
x =
13
15
:
11
2
x =
13
15
.
2
11
=
26
165
d, (
3
7
x + 1) : (- 4) = -
1
28
(
3
7
x + 1) = -
1
28
. (- 4) =
1
7

3
7
x =
1
7
- 1 = -
6
7

x = -
6
7
:
3
7
x = -
6
7
.
7
3
= - 2
III. H ng dn hc nh :
- Xem li tt c cc bi tp thc hin
- Lm cc bi tp 117; 118; 119 sch bi
tp ton 6
Gv: Hng dn bi tp 119 b
3 3 3
...
3.7 7.9 59.61
+ + +
=
3 1 1 1 1 1 1
...
2 5 7 7 9 59 61
_
+ + +

,
tm x ta cn xt xem vai tr ca
x trong bi ton l g
Gv theo di nhn xt bi lm
ca hs
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 06/ 4/ 2010
Tit 93: kim tra 45 pht
A. Mc tiu:
- nh gi cht lng hc sinh thng qua hot ng kim tra kin thc
chng II
- Rn luyn k nng vn dng kin thc vo gii ton
- Rn luyn thc t gic nghim tc trong kim tra
B. Chun b:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Gv: kim tra, p n v biu im
- Hs: n tp tt cc kin thc hc, giy kim tra theo quy nh
C. Hot ng dy hc:
I. n nh t chc lp :
II. Tin hnh kim tra:
- Gv: Pht cho hs
- Hs: Nhn v tin hnh lm bi
- Gv: Lm nhim v coi thi
III. Thu bi v nhn xt chung v tit kim tra
IV. Dn d tit hc sau:
D. ra:
I. Trc nghim khch quan:
Khoanh trn cc p n A, B, C, D m em cho l ng t cu 1 n cu
8:
Cu 1: Nu a.b = 0 th c th kt lun:
A. a = 0 B. b = 0 C. a = 0 v b = 0 D. a =0
hoc b = 0
Cu 2: S x m x + 5 l s nguyn dng nh nht l:
A. - 4 B. 5 C. - 5 D. 4
Cu 3: Gi P l tp hp cc c ca 9 m ln hn - 3. in k hiu

vo
vung:
A. - 9 P B. 3 P C. 9 P D. {-1; 1; 3; 9}
P
Cu 4: Trong cc cch vit sau, cch vit no cho ta phn s:
A.
9, 5
11, 5

B.
8
0

C.
7
1
D.
6
0
Cu 5: Phn s bng phn s
14
21

l:
A.
14
21
B.
2
3

C.
2
3

D.
14
21

Cu 6: S i ca
7
8

l:
A.
7
8
B.
8
7

C.
8
7
D.
8
7
Cu 7: Nu p - q = q - p (p

0,q

0) th:
A. p - q = 1 B. p + q = 1 C. p.q = 1 D.
p
q
= 1
Cu 8: Sp xp cc s sau theo th t t nh n ln
29
33
;
22
37
;
29
37
A.
29
33
;
22
37
;
29
37
B.
29
37
;
22
37
;
29
33
C.
22
37
;
29
37
;
29
33
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
II. T lun:
Cu 9: Thc hin php tnh:
a,
3 1 5 2
:
8 4 12 3
_
+ +

,
b, 0,25 : (10,3 - 9,8) -
3
4
Cu 10: Tm x, bit:
a, x.
3
4
=
5
6
b,
11 11 11 11 2
... 1
12 12.23 23.34 89.100 3
x + + + + +
Cu 11: Mt khu vn hnh ch nht c din tch 25m
2
. Chiu di 5
5
6
m.
Tnh chu vi ca khu vn
Cu 12: Chng t rng
2 2 2
3 3 3
...
20.23 23.26 77.80
+ + + < 1
E. p n v biu im
I Trc nghim:
Cu 1 2 3 4 5 6 7 8
p n D A
, , ,
C B A D C
II. T lun:
Cu 19: a, =
13
16
b, - 0,25
Cu 10: a, x =
10
9
b, x =
101 1
1
100 100

Cu 11: Chiu rng:


30
7
(m)
Chu vi: (5
5 30
6 7
+
).2= 20
5
21
(m)
Cu 12: Thc hin php tnh v trI ta c:
9
80
< 1
im: I. Trc nghim (4 im). T cu 1 n cu 8 mi cu 0,5 im
II. T lun (6 im)
Cu 9 (2 im)
Cu 10 (1,5 im)
Cu 11 (2 im)
Cu 12 (0,5 im)
Tng im bi kim tra 10 im

----------------------@ ? ----------------------
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Son ngy: 08/4/ 2010
Tit 94: tm gi tr phn s ca mt s cho trc
A. Mc tiu:
- Hs nhan biet v hieu quy tac tm phan so cua mot so cho
trc
- Co ky nang van dung quy tac e tm gia tr phan so cua
mot so cho trc
- Ap dung quy tac nay e giai mot so bai toan thc tien
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
Gv cho hs nhc li quy
tc nhn mt s vi
phn s
Tnh
5
2
. 45
Gv: Cho hs thc hin
theo cch khc nhau:
Hs thc hin theo yu
cu ca gv

II. Dy hc bi mi:
Gv: Hng dn cc v d
theo sgk
? Em hiu g v
2
3
s
hc sinh ca lp ?
? Ta lam phep tnh
nh the nao ?
Gv: Cho Hs oc ket
qua
Tng t oi vi
cac cau hoi sau cho
hoc sinh t tien
hanh lam gv kiem
tra
? Qua bai toan ta
muon tm mot gia

Hs: 45 hs chia thanh 3
phan th het hai
phan thch bong a
Hs tra li 45:3.2
Hs:

5
2
. 45


+Lay phan so
nhan vi so nhan
vi so o
1. V du (SGK)
Lp co 45 hs :
2
3
thch
bong a
60% thch a cau
2
9
thch bong ban
4
15
thch bong chuyen
Tnh so hs tng mon
the thao
Giai
So Hs thch bong a :

5
2
. 45
18(hs)
Hoc sinh thch a cau :
) ( 27
100
60
. 45 % 60 . 45 hs
Hoc sinh thch bong
ban la :
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
tr cua mot so cho
trc ta lam nh
the nao ?
) ( 10
9
2
. 45 hs
Hoc sinh thch bong
chuyen :
) ( 12
15
4
. 45 hs

Gv cho hs ghi nh quy
tc tm gi tr phn
s ca mt s cho trc
Hs nhac lai nhieu
lan
2. Quy tac :
(SGK)
III. Luyn tp cng c:
Gv cho hs thc hin ? 2
v mt s bi tp
? Em hiu th no l
62,5 % ?

? Khi nhn hay chia
hn s ta cn ch
iu g ?
Gv: Thay g ta tnh
nhan vi 48% ta
nhan vi 50% nhanh
hn
Gv nhn xt v cho hs
ghi bi vo v
Hs thc hin ti ch v
i din ln trnh by
Hs: 62,5% =
62, 5
100

1 Thc hin ?2:
) (
4
1
100
25
1 . 25 , 0
) ( 60 96 .
1000
625
96 .
100
5 , 62
96 %. 5 , 62
) ( 57 76 .
4
3
h
t
cm

2. Bi tp 116:
16%.25=25%.16
25.84%=84.25%=84.
4
1
=2
1
50.48%=48.50%=48.
2
1
=2
4
IV. H ng dn s dng my tnh v dn d :
Gv: Hng dn theo sch
gio khoa
V nh hc k quy tc
tm gi tr phn s
ca mt s cho trc.
Lm cc bi tp: 117;
118 (sgk) 120; 121 SBT
+Hs theo hng dan
tnh
----------------------@ ? & ----------------------
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Son ngy: 10/ 4/ 0210
Tit 95: luyn tp
A. Mc tiu:
- HS c cung co v khac sau quy tac tm phan so cua mot
so cho trc
- Thanh thao trong viec tm gia tr cua mot so cho trc
- Van dung linh hoat, sang tao trong cac bai tap mang tnh thc
tien
B. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:

m
n
ca a l: a.
m
n

7
5
ca 12,5 l: 12,5 .
7
5
= 17,5
II. Dy hc luyn tp:
1. Bai tp 117 :
3
5
ca 13,21 l: 13,21.
3
5
= 7,926
5
3
ca 7,926 l: 7,926.
5
3
= 13,21
2. Bi tp 120:
2
5
ca 40 l: 40.
2
5
= 16
5
6
ca 48000 l: 48000.
5
6
= 40000
? Quy tac tm phan so cua
mot so ?
Lm bi tp sau: Tm
7
6
ca
12,5
Gv: Nhn xt
Gv: Cho hs thc hin bi tp
117 v gi i din ln trnh
by
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
(ng)
1
4
2
ca
2
5
l:
2
5
.
1
4
2
=
2
5
.
9
2
=
9
5
= 1
4
5
(kg)
3. Bi tp 112:
Khi mui 2 kg ci cn:
Hnh: 2.
5
100
= 0,1 (kg)
ng: 2.
1
1000
= 0,002 (kg)
Mui: 2.
3
40
= 0,15 (kg)
4. Bi tp sau:
a,
2
3
ca 7,8 l: 7,8 .
2
3
= 5,2
b,
2
7
ca -
11
6
l : -
11
6
.
2
7
= -
11
21
c, 2
1
3
ca 5,1 l: 5,1 . 2
1
3
= 5,1 .
7
3
= 14,7
d,
7
2
11
ca
3
6
5
l:
3
6
5
.
7
2
11
=
33
5
.
29
11
=
87
5
=
17,4
III. H ng dn hc nh :
Gv: Hng dn hs s dng my tnh l bi
tp 124; 125
Lm cc bi tp 123; 124; 125; 126 sch
bi tp ton 6 tp 2
5
6
ca 48000 l bao nhiu ?
Gv: Cho hs thc hin ti ch v
gi i din ln trnh by:
? Em hiu nh th no v cng
thc mui da trn ?
Gv: Cho hs thc hin bi tp
sau: Tm:
a,
2
3
ca 7,8 b,
2
7
ca -
11
6
c, 2
1
3
ca 5,1 d,
7
2
11
ca
3
6
5
Gv theo di nhn xt
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 12/ 4/ 2010
Tit 96: luyn tp (tip theo)
A. Mc tiu:
- Tip tc cung co v khac sau quy tac tm phan so cua mot
so cho trc
- Thanh thao trong viec tm gia tr cua mot so cho trc
- Van dung linh hoat , sang tao trong cac bai tap mang tnh
thc tien
B. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c: ? Quy tac tm phan so cua
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Bai 124/23(SBT)
3/4 qua cam nang :
300.
4
3
=225(g)
II. Dy hc luyn tp:
1. Bai tp 118 :
So bi Tuan cho Dung : 21.
7
3
=9(bi)
So bi con lai : 21 - 9 = 12(bi)
2. Bai tp 125 :(sbt)
So tao Hanh an : 24.0,25 = 6
So tao con lai : 24 - 6 = 18
So tao Hoang an:18.
4
9
= 8
So tao con lai : 18 - 8 = 10
3. Bai tp 126 :(SBT)
So hoc sinh TB la : 45.
7
15
= 21 (em)
So hoc sinh con lai : 45 - 21 = 24 (em)
So hoc sinh kha :24.
5
8
= 15 (em)
So hoc sinh gioi :24 - 15 = 9 (em)
4. Bai tp 121 :
Quang ng xe a i
102.
3
5
= 61,2 (km)
Xe con cach Hai Phong:
102 - 61,2 = 40,8 (km)
5. S dung may tnh bo tui
III. H ng dn hc nh :
Hc k ni dung quy tc tm gi tr
phn s ca mt s cho trc. Lm cc bi
tp cn li sgk
mot so ?
Lm bi tp 124/23:
Gv: Nhn xt
? Xac nh dang toan ?
+Giao vien tom tt v hng
dn thc hin
? e tm dc so tao con
lai ta lam phep tnh g ?
? e tnh c so HSG ta
lam cac phep tnh nao ?
Gv: Gi hs ln bng thc hin
v theo di, sa sai (nu c)
Gv: Gi hs thc hin bi tp
121
Gv: Hng dn theo sgk
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 15/ 4/ 2010
Tit 97: Tm mt s khi bit gi tr phn s ca n
A. Mc tiu:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- HS nhan biet &hieu quy tac tm mot so biet gia tr mot
phan so cua mot so cho trc
- Ky nang van dung quy tac o e tm mot so biet gia tr
mot phan so cua no
- Biet van dung cac quy tac e giai cac bai toan thc
tien
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua Thay Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Nu quy tac tm phan
so cua mot so cho
trc ?
Hoc sinh tra li
II. Dy hc bi mi:
? 6 vien chiem may
phan so bi cua
Hung ?
? e tm so bi Hung
co ta lam cac phep
tnh nh the nao ?
Gv: Ket qua tren co
la ket qua cua phep
tnh sau :6:
7
2
= 21
? Muon tm mot so khi
biet gia tr phan so
cua no ta tm nh the
nao ?
Hs: Tr li cc cu
hi ca gv
- Chiem 2 phan
- So bi Hung
chiem tat ca
7phan
Ta lay gia tr
chia cho phan so
1. Quy tac: (SGK)
Tm s a khi bit
m
n
ca a
bng b ta ly b :
m
n
III. Luyn tp cng c:
? Gia tr ay la
bao nhieu?
? So can tm ay
ngha la g ?
? Ta luon luon phai
xac nh gia tr la
may , so` can tm la
g ?
Gv oc e phan tch
e cho hoc sinh nam
+Hoc sinh tra li
Lay 20/20-13/20
1. Phn p dng:
?1 So can tm la :14:
2
7

= 49
So can tm la
51
10
17
5
.
3
2
5
17
:
3
2
5
2
3 :
3
2

?2
Dung tch cua phan
nc a dung het :
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Lng nc con lai
bang
13
20
be
? Vay lng nc a
dung bang bao nhieu
be ta tnh nh the nao
?
Gv: Cho hs thc hin bi
tp 126; 127 sgk
? Gia tr bang bao
nhieu ?
? Mot so ay
ngha la g ?
Gv: Lu y Ta can s
dung cac phep tnh
cua e bai cho
khong c tnh
Khong nen oi ra
phan so
Hs thc hin ti
ch v i din ln
trnh by
20
7
20
13
20
20

So nc cha ay be
( ) ( ) l 1000
7
20
. 350
20
7
: 350
2. Bi tp:
Bai tp 126 :
a/ 8 , 10
10
108
3
7
.
10
72
7
3
: 2 , 7
b/ 7
5
7
. 5
7
10
: 5
7
3
1 : 5
Bai tp 127 :
32 , 13 7 : 24 , 93
7
3
. 08 , 31
3
7
: 08 , 31 /
08 , 31
3 : 24 , 93
3
7
. 32 , 13
7
3
: 32 , 13 /


b
a
IV. H ng dn hc nh :
Hc thuc v vn dng
thnh tho quy tc tm
mt s bit gi tr phn
s ca n
Lm cc bi tp: 128;
129; 130; 131 /55 (sgk)
----------------------@ ? ----------------------
Son ngy: 17/ 4/ 2010
Tit 98: luyn tp
A. Mc tiu:
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
- Hs cung co va khac sau kien thc ve tm mot so khi
biet gia tr mot phan so cua no
- Ky nang thanh thao khi tm mot so khi biet gia tr mot
phan so cua no
- Van dung linh hoat trong cac bai toan thc te
- Sang tao khi giai cac bai toan thc te
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua Thay Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Quy tac tm mot so
khi biet gia tr mot
phan so cua no ?
Lm bi tp 131
+Ca manh ay la
g ?
Hs ln bng tr li v
thc hin bi tp
Bai tp 131
Ca manh vai dai
:
3,75:75%=3,75:0,7
5=5(m)

II. Dy hc luyn tp:
Gv: Cho hs thc hin bi
tp 129; 130 (sgk) v gi
i din ln trnh by
? Mun bit s sa trong
chai l bao nhiu ta lm
th no ?
? Mot na so o la
bao nhieu phan cua
so o ?
Gv: Cho hs thc hin bi
tp 132 - sgk
? Kien thc e giai
cac bai toan tm x la
g ?
? Gp bi ton m cc s
l hn s ta lm th
no ?
? C th dng hn s
tnh cng, tr hay
Hs: Thc hin v tr
li cc cu hi ca
gv
Hs: L
1
2
s
La 1/3
Hs: Quy tac
chuyen ve
Hs: i t hn s ra
phn s

1. Bi tp 129:
Lng sa trong chai la
:
18:4,5%=400(g)
2. Bi tp 130:
So can tm la :
1
3
:
1
2
=
2
3
3. Bi tp 132: Tm x,
bit:
a,
2 2 1
2 8 3
3 3 3
x +

8 10 26 16
3 3 3 3
x

16 8 16 3
: . 2
3 3 3 8
x
b,
2 1 3
3 2
7 8 4
x

23 3 1 6 1 7
2 2 2
7 4 8 8 8 8
x + +
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
khng ?
Gv: Theo di nhn xt
Gv: Yu cu hs thc hin
bi tp 133 (sgk)
Giao vien oc e
tom tat e
? Cho hs xac nh dang
toan bai nay la
dang toan g ?
Gv: Nhac lai cac quy
tac cua tng dang
? Gv dien giai ke
hoach c giao neu
tnh toan bo ke hoach
th chiem bao nhieu %?
? Bai toan can may
li giai ?
Hs: Cau th nhat
tnh khoi lng cui
da la toan tm
1so khi biet gia
tr phan so cua
no
- Cau tm khoi
lng ng la
toan tm phan so
cua mot so
Hs: Ta c 100%


23 23 23 7 7
: .
8 7 8 23 8
x
4. Bi tp 133:
Lng cui da can
e kho la
) ( 2 , 1
10
12
2
3
.
5
4
3
2
: 8 , 0 kg
Lng ng can
dung :
1,2.5%=1,2 .0,05
=0,06(kg)
5. Bi tp 135:
560 san pham ng
vi :
9
4
9
5
9
9

(ke hoach )
Theo ke hoach giao th
san pham can phai
lam la ?
1260
4
9
. 560
9
4
: 560
(san
pham
III. H ng dn s dng my tnh :
Giao vien hng dan
hoc sinh thc hien theo
tng bc theo sgk
+Kiem tra lai cac bai
tian a giai
6. Bai tap 134: S dng
my tnh
IV. H ng dn hc nh :
Hc v ghi nh quy tc
tm mt s khi bit gi
tr phn s ca n. Lm
cc bi tp 128; 129;
130; 131 (SBT) - 24.
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 19/ 4/ 2010
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 99: luyn tp
A. Mc tiu:
- Hoc sinh biet thc hanh tren may tnh CASIO , cac phep tnh
rieng le :cong , tr , nhan , chia , luy tha tren cac tap hp so
- HS biet tnh cac gia tr cua cac bieu thc cac phep tnh
co cha cac dau ngoac
- Co ky nang s dung thanh thao may tnh
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua Tro Bai Ghi
I. Kim tra 15 pht:
Cu 1: Tm x, bit.
8
5
3
4
1
8
1
1 /
4
1
5
4
3
1 25 , 1 /

+
x b
x a
Cu 2: Biet rang :
15,51.2=31,02 ; 31,02 :
3= 10,34
Khong can tnh toan
hay ien vao cac
o trong sau
Hoc sinh lam bai
vao giay
II. Dy hc luyn tp:
Hot ng 1: S dng my tnh thc hin cc php tnh ring l.
Nm hc : 2011 -2012
Cau hoi Phep tnh Ket qua
Tm
3
2
cua 15,51
Tm
2
3
cua 10,34
Tm 1so biet
2
3
cua no
bang 15,51
Tm 1so biet
3
2
cua no
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv: Hng dan hs
tng bc thc
hien cac thao tac
Hs thc hin trn bng
do gv a ra
Hoat ong 2: Thc hanh cac bieu thc so co cha cac phep
tnh tren tap hp so nguyen
VD: 10.(-12) +22 : (-11) 2
3

10 X ( - 12 ) + 22 ( - 11 )
- 2 x
3
=
Tng t : 5.(-3)
2
14 . 8 + (-31)
+Ket qua : -130
Hoat ong 3 : Thc hanh cac phep tnh ve phan so
VD: Tnh
12
5
15
7
+
Hoat ong 4 : Thc hanh cac bieu thc co cha dau ngoac
Tnh :
5.{[( 10 +25 ) : 7 ] .8
20}
An:
5(((10 + 25) : 7). 8 -
20) =
Tng t tnh :
347.{ [ ( 216 +184 ) :
8 ] .92}
Ket qua : 100
Ket qua : 1596200
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 20/ 4/ 2010
Nm hc : 2011 -2012
Phep Phep tnh Nut bam Ket qua
Cong 13+57 13 + 57 70
Tr 87-12-23 87 -12 - 23 52
Nhan 125X32 125 x 32 4000
Chia 124 : 4 124 : 4 31
Luy
tha
4
2
Cach 1: 4 x
2

Cach 2: 4 . 4
16
4
3
Cach 1: 4 ^ 3
Cach 2: 4 x
3
64
3
4
Cach 1: 3 ^4 81
7 a/b 15 + 5 a/b 12 =
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit: 100: Tm t s ca hai s
A. Mc tiu:
- Hc sinh hiu c ngha v bit cch tm t s ca hai s, t s
phn trm, t xch.
- C k nng tm t s, t s phn trm, t xch
- C thc p dng cc kin thc v k nng ni trn vo vic gii cc
bi ton thc tin.
B. Hot ng dy hc:
I. Kim tra bi c:
II. Dy hc bi mi:
1. T s ca hai s.
Thng ca php chia a cho b gi l t
s ca a v b k hiu:
a
b
hoc a : b
V d: AB = 20 cm, CD = 1m. T s ca
AB v CD l:
20 1
100 5
AB
CD

(CD = 1 m =
100 cm)
2. T s phn trm.
T s phn trm ca a v b l:
.100 a
b
%
Quy tc: (sgk)
?1. T s phn % ca 5 v 8 l: 62,5%
T s % ca 2,5 v 0,3 l: 83,3%
3. T xch.
?2. K/c thc t: 1620 Km, Trn bn b l
16,2 cm
Ta c t xch: T =
16, 2
162000000
=
1
10000000
III. Luyn tp cng c:
1. Bi tp 140
Tnh:
1 3
:
5 4
;
1
3
4

: 5
Gv gi hs ln bng thc hin
Gv: 1:2;
1 3
:
5 4
;
1
3
4

: 5 ; 2; ... l cc
t s
? T s ca hai s l g?
? T s v phn s c g khc
nhau ?
Gv: Ch Khi ni v t s ca
hai i lng ta thng ni v hai
i lng cng loi v cng n v
o
Gv: Nu v ly v d: Trong thc
t ta thng dng t s di dng t
s phn trm. V d: T s %
ca 78,1 v 25
78,1 78,1 1
.100.
25 25 100

= 312,4%
? Mun tm t s phn trm ca
hai s a v b ta lm nh th no ?
Gv cho hs thc hin ?1
Gv: T xch T ca mt bn v
(hoc bn ) l t s khong
cch gia hai im trn bn v
(bn ) v khong cch tng
ng trn thc t
Gv: Cho hs thc hin ?2
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
5 tn = 5000000 g nn t s
30
5
l khng
ng, m ng phi l:
30
5000000
=
3
500000
2. Bi tp 137.
a, T s ca
2
3
m v 75 cm l:
2
3
:0,75 =
9
8
b, T s ca
3
10
h v 20 pht l:
3
10
:
1
3
=
1
10
IV. H ng dn hc nh :
Hc thuc cc kin thc bi hc
Lm cc bi tp 138; 139; 141 sgk
Hng dn bi 141.
1 3
1
2 2
a
b

v a - b = 8
Gv: Tm tt bi v hng dn
gi hs ln bng thc hin
Gv: Ch : i a v cng n
v o v s no vit trc c
lm t s.
T s ca a v b l:
a
b
T s ca b v a l:
b
a
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 22/ 4/ 2010
Tit 101: Luyn tp
A. Mc tiu:
- Cung co cac kien thc quy tac tm ty so , ty so %. Ty le
xch
- Ren ky nang tm ty so , ty so % , cac dang toan ve ty
le xch
- Giai cac bai toan thc te nhanh
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua Thay Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? Ty so hai so la g ?
? Muon tm ty so %
cua hai so ta tm nh
the nao ?
Bai 136/25(SBT)
Giao vien kiem tra
Gv: Hng dan hoc
Hoc sinh tra li
Ca lp lam theo
Bai 136/25:
cm m 60
5
3

ta co ty so la
7
6
70
60

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
sinh chuyen ve ty so
gia hai so nguyen ,
roi sau o chuyen ra
ty so %
Gv: Gi hs ln bng thc
hin bi 139
0,2ta = 20kg, ty so la :
3
5
12
20

Bai 139
3 13 17 34 17 21 3
2 :1 : . 150%
7 21 7 21 7 34 2

II. Dy hc luyn tp:
Gv: Gi hs thc hin bi
tp 138
Gv: Ty so gia hai so
ta luon viet c di
dang ty so cua hai
so nguyen
Gv: Cho hs thc hin
nhanh bi tp 140
Giao vien cho hoc sinh
tm ra cho sai
Gv cho hs thc hin bi
tp 143
? Thong qua bai tap
cung cap cho hoc sinh
kien thc thc te ?
Gv: Cho hs thc hin bi
tp 145
? Ty so % la g ?
? Cac dn v nh the
nao ?
? Ty so nay noi len
ieu g ?
? Ty le xch la g ?
Giao vien cho hoc sinh
cac dang toan trong
ty le xch
Thc hien cac
phep bien oi
+Cha oi ra
cung n v
Cha cung n v
o
C trong 100g
nc bien co 5g
muoi
1. Bai tp 138 :
a,
1, 28 128
3,15 315

b,
2 1 2 13 2 4 8
: 3 : .
5 4 5 4 5 13 65

c,
3 10 100 250
1 :1, 24 .
7 7 124 217

d,
1 1 11 22 11 7 7
2 : 3 : .
5 7 5 7 5 22 10

2. Bai tp 140 :
Cha cung n v

3. Bai tp 143 :
Ty so % gia muoi &
nc bien la :
% 5 %
40
100 . 2
40
2

4. Bai tp 145 :
i: 80km=8000000cm
ty le xch :
2000000
1
8000000
4

5. Bai tp 146 :
Goi x la chieu dai tren
thc te :
1 56, 408
125.56, 408
125
7051 70, 51
x
x
cm m


6. Bai tp 147 :
Goi x la o dai
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
+Chu y n v
trenban o
1 1535
20000 1535 20000
0, 07675( ) 7, 675( )
x
x
m cm


III. H ng dn s dng my tnh :
Giao vien hng dan
hoc sinh thc hanh
tren may tnh
+Hoc sinh lam
theo ch dan
cua sach & Giao
vien
Bai 148/60:
IV. H ng dn hc nh :
Hc k cc kin thc v
t s ca hai s
BTVN:137;138;139140/25
SBT
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 24/ 4/ 2010
Tit 102: Biu phn trm
A. Mc tiu:
- Hs biet oc cac bieu o % cot doc , o vuong va hnh quat
- Co ky nang dng cac bieu o % dang cot va o vuong
- Tm hieu cac bieu o tren thc te
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
I. Kim tra bi c:
? T s phn trm ? 25% ca 50 l bao nhiu ?
? Tnh t s phn trm ca 15 v 20 ?
II. Dy hc bi mi:

? Giao vien dien
giai tai sao can ve
cac dang bieu o ?
? Ta co ty le hoc
sinh Tb cha ?
? Tnh nh the nao ?
Dien giai cach ve
bieu o tng dang
Can chu y ve
can than
Hs: Ch theo gii
trnh by ca gv
1. Vdu : (SGK)
Tot 60% ; Kha : 35% ;
Giai
Ty le hs Tbla :
100%- ( 60% +35% ) = 5%
* Dang cot :
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Gv: Biu phn trm
c th dng hnh
vung: Ta chia vung
thnh 100 vung nh
V d: 15% ta ly 15
vung trong s 100
c chia
Trong trng hp
hnh tron giao vien
dien giai cho cac
em nam c hnh
tron c chia thanh
100 phan bang nhau
tng t nh hnh
vuong
+Giao vien hng
dan hoc sinh ve
chnh xac
Biu vung
Biu hnh trn
III. H ng dn hc nh:
V nh thc hin v
biu cc dng
thnh tho. Lm bi tp
149; 150; 151. SGK
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 26/ 4/ 2010
Tit 103: luyn tp
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
A. Mc tiu:
- Rn ky nang tnh tnh ty so % , oc cac bieu o % , ve
c cac bieu o vuong , hnh ct
- Ky nang ve hnh
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua
Thay
Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
Hoat ong 1 : Kiem tra bai cu
? Co may dang
bieu o %
? Cach ve tng
dang bieu o
Thc hin bi tp 150
Hot ng 2: Dy hc
luyn tp
Gv: Cho hs thc hin
bi tp 152.
Hng dan hoc sinh
cach oc bieu o
- Bai toan a ve
dang tm mot so khi
biet gia tr phan
so cua no
? Tnh ty so % ta tnh
nh the nao?
Gv: Sau khi tnh xong
cho hoc sinh so sanh
+HS tra li
+Nhn vao hnh ve
tra li
Ca lp lam vao
v
Bai 150/61:
iem 10 : 8%
iem 7chiem nhieu
nhat : 40%
iem 9 chiem 0%
iem 6 chiem
So hoc sinh cua lp :
16: 32%=50 (hs )
1. Bai 151/61:
Ty so % gia xi mang
&be tong la :
% 11 %
9
100 . 1
9
1

TY so % cua cat la :
% 22 %
9
100 . 2
9
2

Ty so % cua soi la :
% 67 %
9
100 . 6
9
6

Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung

Mun dng bieu o
hnh quat ta can g ?
Sau khi tnh xong ty
so % cho hoc sinh
ve bieu o hnh
cot
Cho cac em ve
bieu o hnh cot

2. Bai 152
+Tong so cac trng
pho thong nc ta
nam hoc 1998 1999 la :
13076+8583+1641=23300
Trng tieu hoc chiem :
% 56 %
23300
100 . 13076
23300
13076

Trng THCS chiem :
% 37 %
23300
100 . 8583
23300
8583

Trng THPH chiem :
% 7 %
23300
100 . 1641
23300
1641

56
37
7
TH THCS THPT
Hoat ong 3: Hng dn hc nh:
Soan tat ca cac
cau hoi trang 62
BTVN 154;155/64
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 27/ 4/ 2010
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 104: n tp chng III
A. Mc tiu:
- Cung co cac kien thc trong tam trong toan chng
- Rn luyn k nng gii bi tp v phn s
- Ky nang tnh gia tr cua bieu thc so , cac dang toan giai
, can giup cac em nhan dng5 nhanh
B. Hot ng dy hc:
I. n tp l thuyt:
1. Phn s: (nh ngha, tnh cht c bn ca phn s, phn s bng
nhau)?
2. Quy ng mu nhiu phn s
3. Cc php tnh v phn s
4. Phn s i, phn s nghch o
5.Hn s, s thp phn, phn trm
6. Tm gi tr phn s ca mt s cho trc
7. Tm mt s khi bit gi tr phn s ca n
8. T s ca hai s
II. Bi tp n tp:
1. Bi tp 154:
3
x
< 0 khi x < 0 ;
3
x
= 0 khi x = 0 ;
0 <
3
x
< 1 khi 0 < x < 3 v x

x =
{1; 2}
3
x
= 1

x = 3
1 <
3
x
2

3 < x 6 v x

x = {4;
5; 6}
2. Bi tp 156. Rt gn:
A =
7.25 49
7.24 21

+
=
7(25 7)
7(24 3)

+
=
18
27
B.
2
2
2.( 13).3 .2.5
( 3).2 .( 5).2.13


=
2 2
3
2 .3 .5.( 13)
2 .( 3).( 5).13


=
3
2

= -1
1
2
3. Bi tp 160:
a
b
=
2
3
; CLN(a, b) = 13. C ngha phn
s
a
b
rt gn c t v mu cho 13
Gv yu cu hs thc hin bi tp
154
? Phn s c mu s l s d-
ng, b hn 0 khi no ?
? Phn s bng 1 khi no ?
Gv: Nhn xt
Gv: Phn tch t v mu thnh
dng tch thu gn cc tha s
chung
? Mun rt gn biu thc B ta
lm th no?
Gv: Gi : Phn tch t, mu ra
tha s nguyn t
Gv: Tm tt bi v hng dn
phn tch bi ton v yu cu
hs thc hin
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
c
2
3


a
b
=
2.13
3.13
=
26
39
III. H ng dn hc nh :
- n li cc kin thc hc.
- Lm cc bi tp 158; 159; 161; 162; 163 (sgk)
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 28/ 4/ 2010
Tit 105: n tp chng III (tip)
A. Mc tiu:
- Tiep tuc cung co cac kien thc trong tam trong toan
chng thng qua hot ng gii bi tp cc dng toan c ban
- Ky nang tnh gia tr cua bieu thc so , cac dang toan
giai
- Hc sinh van dung cac quy tac vao giai cac bai toan
B. Hot ng dy hc:
Hoat ong cua Thay Hoat ong cua
Tro
Bai Ghi
Hoat ong 1 : Cac bai toan c ban cua phan so :
? Co nhng dang toan
giai nao ?
Gv cho hs thc hin bi
tp 163.
?Dang toan nay la
dang toan g?
Gv gi hs ln bng thc
hin
Gv: Nhn xt bi lm ca
hs
Gv: Cho hs thc hin bi
tp 164
Tm mot so . tm
phan so cua
mot so , ty le
xch
+Ta tnh ty so
gia tien lai
1. Bai tp 163 :
Ca hai manh vai gom
:
100% + 78,25% =
178,25%
(S trang)
Manh vai trang dai :
356,5 : 178,25 = 2000
(m)
Manh vai hoa dai :
356,5 - 200 = 156,5 (m)
Bai 164/65:
Gia ba cua cuon
sach la :
1200:10%=12000()
So tien Oanh a mua
cuon sach la : 12000-
1200=10800()
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Ta co may cach tnh
so tien Oanh phai tra
+lai suat la ty so
gia so tien lai va
tien gi vao va tnh
theo ty so %
+e tnh lai suat bao
nhieu ta tnh nh the
nao ?
+Cau th hai dang
toan nao ay ?
+Giao vien tom tac
e
+Ta phai tnh so hs nao
trc
+e tnh ty so % ta
tnh nh the nao ?
+Ta con co the nh
the nao na ?
c nhan va
tien gi vao
theo ty so %
+Hoc sinh oc e
+Tnh so hoc sinh
gioi
+Sau o tnh so
hoc sinh TB
+Cuoi cung la
hoc sinh kha
+Tnh nh hoc sinh
TB
Bai 165/65:
Lai suat 1 thang la :
% 56 , 0 %
2000000
100 . 11200
2000000
11200

Neu gi 10 tr th lai
mot thang la
) ( 56000 % 56 , 0 . 10000000 d
Bai 147/26(SBT)
So hoc sinh gioi :
48.18,75%= 9(hs)
So hoc sinh TB :
9.300%=27(hs)
So hoc sinh kha
: 48-(9+27)=12(hs)
So hoc sinh tb chiem :
% 25 , 56 %
48
100 . 12
48
12

So hoc sinh kha
chiem :
100%-( 18,75%
+56,25%)=25%
Hoat ong 2: Hng dan ve nha
+Tiet sau kiem tra 45
+Hoc het cac cau hoi
soan
+Xem lai tat ca cac
dang toan giai
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy: 30/ 4/ 2010
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Tit 106: n tp cui nm
A. Mc tiu:
- n tp kin thc cho hc sinh chun b tt cho kim tra cui nm
- Tip tc rn luyn k nng gii cc bi tp
B. Hot ng dy hc:
I. n tp l thuyt:
1. Cc k hiu:
; ; ; ; I
2. Ly tha:
a
n
=
. .....
n
a a a
14243
V d 2
3
= 2.2.2 = 8
3. Cc tnh cht c bn ca php cng
v php nhn
II. Bi tp n tp:
1. Bi tp 168: in
; ; ; ; I

3
4
Z 0 N 3,275 N
N Z N Z = N
2. Bi tp 171:
Tnh gi tr cc biu thc
A = 27 + 40 + 79 + 34 + 53
= (27 + 53) + (46 + 34) + 79 = 80 +
80 + 80 - 1
= 3.80 - 1 = 240 - 1 = 239
B = - 377 - (98 - 277)
= - 277 - 98 + 277 = (-277 + 277) - 98
= - 98
C = 1,7.2,3 + 1,7.(-3,7) - 1,7 .3 - 1,7
= 1,7.(-2,3 - 3,7 - 3 - 1) = 1,7.(-10) =
17
D = 2
3
4
.(- 0,4) - 1
3
5
.2,75 + (-1,2):
4
11
=
11
4
(-0,4 - 1,6 - 1,2) =
11
4
.(-3,2) = 11.(-
0,8)
= - 88
E =
3 2 3
2 2
(2 .5.7)(5 .7 )
(2.5.7 )
=
3 3 4
2 2 4
2 .5 .7
2 .5 .7
= 2.5 = 10
Hs: Thuc, khng thuc, tp con,
tp rng, giao ca hai tp hp
? Nhn, chia hai ly tha cng
c s ? Ly tha ca mt tch,
ly tha ca mt thng?
? So snh tnh cht c bn ca
php cng v php nhn s t
nhin, s nguyn, phn s ?
Hs ln bng thc hin nhanh bi
tp 168:
? Tnh gi tr ca biu thc ta
lm nh th no?
? Ta cn p dng tnh cht g
thc hin c mt cch
nhanh nht ?
Gv: hng dn hs thc hin tip
biu thc C, D
? Mun thc hin tnh biu thc
E ta cn p dng cng thc v
ly tha no ?
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
III. H ng dn hc nh :
- Tip tc n tp cc kin thc hc
- Lm cc bi tp 172; 173; 174 SGK
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy: 02/ 5/ 2010
Tit 107: n tp cui nm (tip)
A. Mc tiu:
- Tip tc n tp cc kin thc hc, gip hs thc hin thnh tho v
hp l cc php tnh cng, tr, nhn, chia cc phn s, hn s
- n li cc dng ton hc v phn s
B. Hot ng dy hc:
I. L thuyt:
Cc bi ton c bn d hc v phn s
Bi 1: Tm gi tr phn s ca mt s
cho trc

m
n
ca a bng: a.
m
n
Bi 2: Tm mt s khi bit gi tr phn
s ca n

m
n
ca n bng a th s bng a:
m
n
Bi 3: Tm t s ca hai s, t s phn
trm
T s ca a v b l
a
b
T s phn trm ca hai s a v b l:
.100 a
b
%
II. Bi tp n tp:
Bi tp 173:
Ca n xui dng ht 3 h, ngc dng ht 5
h
? Pht biu cc bi ton c bn
v phn s hc?
Gv: Gi ln lt hs tr li cc dng
ton v cch thc hin v ly
cc v d minh ha
Gv cho hs tm tt v phn
tch bi ton
? Vn tc ca n khi xui dng
c tnh nh th no ? khi ngc
dng th nh th no ?
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
Vn tc dng nc 3 km/h. Tnh di
khc sng ?
Gii:
Khi xui dng 1 gi ca n i c
1
3
khc
sng
Khi ngc dng 1 gi ca n i c
1
5
khc
sng
1 gi dng nc chy c:

1
2
(
1 1
3 5

) =
1
15
khc sng ng vi vn tc
3 km/h
Tl: di khc sng l:
3 :
1
15
= 45 (km)
Bi tp 175 (sgk)
Vi A chy mt mnh y b trong
khong thi gian:
4,5 (h). 2 = 9 (h)
Vi B chy mt mnh y b trong
khong thi gian:
2,25 . 2 = 4,5 (h) =
9
2
(h)
Mt gi vi A chy c:
1
9
b
Vi B chy c:
2
9
b
Mt gi c hai vi chy c:
1
9
+
2
9
=
1
3

(b)
Vy 2 vi cng chy vo b th sau 3 gi
th y b
III. H ng dn hc nh :
- V n li cc kin thc hc, xem li
cc bi tp thc hin
Gv: Cho hs tm tt v phn
tch ni dung bi ton
? Vi 1 chy trong bao lu th
y b?
? Mt gi vi 1 chy c bao
nhiu ?, vi 2 chy c bao
nhiu?
? C hai vi cng chy vo b
th mt gi chy c bao nhiu
?
Gv nhn xt bi lm ca hc
sinh
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
_ Lm tip cc bi tp cn li

----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 03/ 5/ 2010
Tit 108: n tp cui nm (tip)
A. Mc tiu:
- Tip tc n tp cc kin thc hc, gip hs thc hin thnh tho v
hp l cc php tnh cng, tr, nhn, chia cc phn s, hn s thng qua
cc bi tp
- n li cc dng ton hc v phn s, m rng mt s bi ton khc
B. Hot ng dy hc:
1. Bi tp 174: So snh biu thc A v B
bit:
A =
2000
2001
+
2001
2002
v B =
2000 2001
2001 2002
+
+
Ta c: B =
2000 2001
2001 2002
+
+
=
2000
2001 2002 +
+
2001
2001 2002 +
So snh tng s hng ca A v B ta thy:
2000
2001
>
2000
2001 2002 +
,
2001
2002
>
2001
2001 2002 +

Vy: A > B
2. Bi tp 176: Tnh:
a, 1
13
15
.(0,5)
2
.3 + (
8
15
- 1
19
60
) : 1
23
24
=
7
5
+ (-
47
60
).
24
47
=
7
5
+ (-
2
5
) = 1
b,
2
11
( 0, 415) : 0, 01
200
1 1
37, 25 3
12 6
+
+
=
(0, 605 0, 415).100
3, 25 37, 25
+


=
1, 02.100
34
=
102
34
= - 3
3. Bi tp 156 (sbt).
S cam cn li sau ln bn th 2:
? Mun so snh gi tr ca hai
biu thc ta thc hin nh th
no?
?
a b
c
+
c th phn tch nh th
no?
Gv: Hng dn v yu cu hs ln
bng thc hin
Gv cho hs thc hin bi tp 176
v gi i din ln trnh by
? i hn s ra phn s, s
thp phn ra phn s ta thc
hin nh th no?
Gv: Nhn xt nh gi bi ca
hs
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
(24 +
3
4
):
3
4
= 33 (qu)
S cam cn li sau ln bn th 3:
(33 +
1
3
):
2
3
= 50 (qu)
S cam bc nng dn mang i bn:
(50 +
1
2
) :
1
2
= 101 (qu)
III. H ng dn hc nh :
- Hc n tp tt c cc kin thc hc,
chun b tt cho kim tra hc k II
- Xem li tt c cc bi, dng ton thc
hin, lm li nm bt cc cch gii cc
bi tp, dng ton
Gv: Cho hs c v tm tt
bi
? S cam bc nng dn sau mi
ln l bao nhiu ?
----------------------@ ? & ----------------------
Son ngy: 12/ 5/ 2010
Tit 109 - 110: Kim tra hc k II
A. Mc tiu:
- nh gi, kho st cht lng hc sinh trong hc k II
- Rn luyn tnh t gic, c lp, khng gian ln trong kim tra
B. Chun b:
- Gv: kim tra theo quy nh
- Hs: Chun b tt kin thc, giy kim tra theo quy nh
C. Hot ng dy hc:
I. n nh t chc lp :
II. Tin hnh kim tra:
- Gv: Pht cho hs
- Hs: Nhn v tin hnh lm bi
- Gv: Lm nhim v coi thi
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
III. Thu bi v nhn xt chung v tit kim tra
IV. Dn d tit hc sau:
D. ra:
Cu 1: Tnh gi tr ca biu thc:
a, A =
5 3 1 2 1
7 4 5 7 4

+ + + +
b, B =
13 11 25 7
1 .0, 75 :
15 20 100 5
_
+

,
Cu 2: Tm x

Z bit: a,
5 3 13 11
17 17 17 17 17
x
+ < +
b,
4 2
2 . 50 : 51
5 3
x
_
+

,
Cu 3: a, So snh
7
21
v
10
15
b, Tnh nhanh: S =
1 1 1 1 1 1 1 1
3 6 10 15 21 28 36 45
+ + + + + + +
Cu 4: Mt ngi i xe my t A n B, sau khi i c
3
5
qung -
ng th cn li 24 km. Hi qung ng AB di bao nhiu km ?
Cu 5: Trn na mt phng b cha tia Ox. V hai tia Oy v Oz sao
cho

xOy = 30
0
v

xOz
= 110
0
a, Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia no nm gia hai tia cn li ? V
sao ?
b, Tnh gc yOz
c, V tia Ot l phn gic ca gc yOz. Tnh gc xOt
E. p n v biu im:
Cu 1: a, (1 ) A =
1
5

b, (1 ) B =
29
35
z y
Cu 2: a, (1 ): x

{-2; -1; 0; 1}
b, (1 ) x = - 30
Cu 3: a, (1 ):
7
21
<
10
15
40
0
b, (1 ): S =
4
5
O 30
0
x
Cu 4:(1,5 ) AB = 40 km
Cu 5: V hnh ng (0,5 )
a, (0,75 ). Oy nm gia hai tia Ox v Oz v

xOy <

xOz
b, (0,5 ).

yOz = 80
0
c, (0,75 ).

xOt
= 70
0
----------------------@ ? & ----------------------

Son ngy: 13/ 5/ 2010
Tit 111: tr bi kim tra hc k II (phn s hc)
Nm hc : 2011 -2012
Gio n: S hc 6 Gio vin: Phm Th Hi Ninh Trng THCS
Sn Trung
A. Mc tiu:
- Hc sinh thy r c yu cu ca bi kim tra, yu cu ca tng li gii
ca mi cu
hi.
- Gip hc sinh thy c nhng sai lm (nu c) trong li gii.
- Pht huy tnh tch cc trong kim tra
- Cha bi, gip hc sinh khc su kin thc.
B. Chun b:
- p n bi kim tra hc k I.
- Nhng sai st (nu c) trong bi kim tra
C. Hot ng dy hc:
I. n nh t chc
II. Tr bi kim tra:
Gv: Giao bi thi cho tng hc sinh
Hs: Nhn bi, quan st v tr cc kin thc sai
Gv: Cho mt s hc sinh ni ln nhng sai st mc phi
Gv: Tin hnh cha bi: (Theo p n tit 109 - 110 gio n s hc
6)
Hs: Quan st cc bc gii ca cc bi ton
Gv: Hng dn thm cc cch gii khc (nu c thi gian)
Hs: Nhn bit cc sai lm mc phi
III. Nhn xt:
Gv: Nhn xt mt s bi lm tt v mt s bi thc hin cn sai st,
ch ra cc im sai cho hs thng mc phi
Hs: Kim tra p n ca bi mnh lm vi li gii va cha, nu c
sai st g v kt qu bo cho gv
Gv: Ghi im vo s im

----------------------@ ? & ----------------------
Nm hc : 2011 -2012