You are on page 1of 6

QUY NH V CHNG NHN SN PHM PH HP TIU CHUN

1. Phm vi p dng: Ti liu ny quy nh mt s nguyn tc c bn ph hp vi yu cu ca ISO/IEC Guide 65:1996 m Cng ty C phn chng nhn v gim nh IQC p dng trong qu trnh nh gi, chng nhn Sn phm ph hp tiu chun v cc qui chun k thut thuc cc lnh vc: thc phm, in, in t, c kh, ha cht, vt liu xy dng, hng tiu dng, c gia dng, sn phm du kh Ti liu ny c cung cp cho cc khch hng ca IQC. 2. Thut ng, nh ngha: 2.1 Khch hng: T chc ngh IQC chng nhn sn phm ph hp tiu chun; 2.2 Chng nhn: S nh gi xc nhn ca IQC i vi Sn phm ca khch hng ph hp vi tiu chun tng ng; 2.3 Tiu chun v Sn phm: Cc Sn phm da trn cc tiu chun quc t, cc tiu chun quc gia hoc tiu chun hip hi c tha nhn; 2.7 on nh gi: Mt hay nhiu chuyn gia nh gi tin hnh cuc nh gi c s h tr, nu cn thit, ca cc chuyn gia k thut; 2.8 Chuyn gia nh gi (CGDG): Ngi c nng lc tin hnh mt cuc nh gi; 2.9 Chuyn gia k thut (CGKT): Ngi cung cp cc kin thc hay kinh nghim chuyn mn c th cho on nh gi. 3. Chun mc chng nhn: 3.1. IQC nh gi chng nhn sn phm ph hp tiu chun da trn cc tiu chun quc gia (TCVN), tiu chun quc t (ISO/IEC) hoc tiu chun nc ngoi ty thuc yu cu ca khch hng ng k chng nhn: 3.2. Khi c s thay i hoc b sung ca cc tiu chun chng nhn, IQC thng bo cho khch hng v nhng chun mc chng nhn mi; 3.3. Hot ng chng nhn sn phm ph hp tiu chun ca IQC ph hp vi quy nh v chng nhn hp chun, chng nhn hp quy v cng b hp chun, cng b hp quy (Ban hnh km theo Quyt nh s 24/2007/Q - BKHCN ngy 28 thng 9 nm 2007 ca B trng B Khoa hc v Cng ngh). 4. Nguyn tc hot ng ca IQC: m bo s nht qun, khch quan, cng bng, khng thin v, cng khai trong hot ng nh gi chng nhn sn phm, bo mt cc thng tin ca khch hng v chu trch nhim trc php lut v hot ng ca mnh 5. Trch nhim ca khch hng: 5.1 To iu kin Chuyn gia nh gi ca IQC tip cn tt c cc im c nh gi trong iu kin lm vic bnh thng v cung cp nhng thng tin cn thit cho IQC hon thin qu trnh nh gi; 5.2 C ngi i din chu trch nhim lin lc vi IQC. B tr ngi dn ng thng tho a hnh v am hiu nhng quy nh v an ton lao ng ca khch hng cho on nh gi; 5.3 S dng Logo chng nhn ca IQC theo ng quy nh ti phn 9 ca Quy nh ny v cam kt khng gy bt k s sai lc no v chng ch; Khi thay i phm vi h thng, mi vt liu qung co u thay i theo;

IQC-QD-03

QUY NH V CHNG NHN SN PHM

5.4 Khng s dng chng nhn ph hp tiu chun cho cc hot ng ngoi phm vi chng nhn v khng s dng chng nhn ph hp tiu chun trong cc hot ng mang ting xu cho IQC; 5.5 Thc hin y cc quy nh ca IQC, c bit v vic duy tr h thng, chp nhn iu kin nh ch hoc thu hi chng nhn ph hp tiu chun ca IQC; 5.6 Thc hin y trch nhim trong hp ng k vi IQC. 6. IQC Cam kt: 6.1 Thc hin vic nh gi, chng nhn theo ng yu cu ca GUIDE 65:2006 ; 6.2 Xy dng v thng bo trn website http://www.iqc.com.vn (1 thng cp nht 1 ln) danh mc cc sn phm ca t chc c IQC chng nhn; 6.3 Bo mt cc thng tin lin quan n Khch hng ngoi nhng thng tin cng b phn 6.2 v 11.4; 6.4 Thng bo cho Khch hng nhng kin phn hi m IQC nhn c lin quan n cht lng sn phm, dch v ca Khch hng; 6.5 Tun th cc ni quy, quy nh ca khch hng ti im nh gi; 6.6 Thc hin y trch nhim trong hp ng k vi khch hng. 6.7 m bo s c lp khch quan, khng thin v v cng khai - Thng qua chnh sch s dng CGG ca mnh. Thnh vin trong on nh gi phi: Khng c mi quan h v ti chnh vi KH; Khng c mi quan h gia nh vi cc lnh o ch cht ca KH; Khng t vn Sn phm cho KH. i din c li ch cho tt c cc bn; Khng chu cc p lc v ti chnh; cng vic; tnh cm trong cc quyt nh ca mnh; Am hiu lut php.

- Thng qua hot ng ca HCN QCHDCN. Cc thnh vin trong HCN phi m bo:

- Cung cp cho KH cc thng tin v chun mc chng nhn, quy nh v nh gi v chng nhn sn phm ph hp tiu chun, th tc cp, duy tr, nh ch hoc thu hi chng nhn ph hp tiu chun ph hp tiu chun v cc quy nh v s dng logo chng nhn, ph nh gi chng nhn. - Lp danh mc cc t chc, c nhn c lin quan ti hot ng nh gi chng nhn ca IQC tim n nhng mi nguy dn n s khng cng bng v bin php phng nga nhm m bo tnh cng bng trong hot ng nh gi ca IQC; - To iu kin thun li khch hng ca IQC c iu kin tham gia quyt nh la chn thnh phn on nh gi nu KH nhn thy tim n s khng cng bng trong hot ng nh gi chng nhn ca IQC bi thnh phn on nh gi. - Xy dng c ch gim st trong qu trnh nh gi nhm m bo tnh cng bng, IQC kin quyt khng s dng chuyn gia nh gi khng khai bo r rng quan h ca mnh vi khch hng. 7. Hiu lc ca chng nhn 7.1 IQC cp chng nhn ph hp tiu chun ph hp tiu chun cho cc sn phm ca khch hng p ng y cc yu cu ca tiu chun m khch hng ng k chng nhn. 7.2 Hiu lc cho tt c cc chng nhn ph hp tiu chun l 3 nm k t ngy cp. Trong thi gian chng nhn ph hp tiu chun ph hp tiu chun c hiu lc, IQC tin hnh
Trang 2/6 Ngy c hiu lc: 08/05/2012

IQC-QD-03

QUY NH V CHNG NHN SN PHM

nh gi gim st sn phm c chng nhn m bo cht lng sn phm lun c duy tr, ph hp vi tiu chun tng ng. Chu k nh gi gim st khng ngn hn 6 thng. 8 nh gi chng nhn 8.1 ng k chng nhn 8.1.1 Khch hng cn in y cc thng tin theo mu ng k chng nhn (BM-QT06-05) v gi km theo: S t chc ca Cng ty/Doanh nghip; Cc ti liu k thut ca sn phm; K hoch sn xut. K hoch kim sot cht lng hoc chng nhn ph hp tiu chun chng nhn h thng qun l cht lng; K hoch kim sot phng tin o lng, th nghim; Phiu kt qu th nghim ca Phng th nghim do IQC ch nh (ph lc km theo).

8.1.2 IQC tin hnh kho st s b khi cn thit. 8.1.3 IQC tha thun vi khch hng v hp ng nh gi chng nhn. 8.2 Thnh lp on nh gi. 8.2.1 Khi khch hng sn sng cho vic nh gi chng nhn, IQC thnh lp on nh gi gm trng on v thnh vin khc khi cn thit; 8.2.2 Chuyn gia nh gi c la chn trn c s c nng lc ph hp vi lnh vc c nh gi v m bo tnh khch quan ca vic nh gi. Trng hp IQC khng ch nh c CGG c chuyn mn ph hp vi lnh vc c nh gi th IQC s mi CGKT ph hp tham gia on nh gi; 8.2.3 IQC thng bo bng vn bn cho khch hng v thnh phn on nh gi. Nu khch hng nhn thy on nh gi khng m bo tnh khch quan th khch hng c th ngh v IQC s xem xt thay i thnh phn on nh gi. 8.3 nh gi nh gi h s 8.3.1 Nhn vin phng chng nhn (b phn chng nhn sn phm) tin hnh nh gi s ph hp ca h s ng k chng nhn sn phm ph hp tiu chun theo quy trnh IQCQT-09; 8.3.2 Khi cn thit, phng CD hng dn khch hng b sung, hon thin h s bng vn bn; 8.3.3 Phng CD kin ngh thnh lp on nh gi ti hin trng: 8.3.4 Phng CD thng nht vi khch hng v k hoch nh gi (BM-QT-08-03). nh gi chnh thc 8.3.5 Mc ch nh gi chnh thc l nhm nh gi s ph hp ca Sn phm i vi cc yu cu ca tiu chun tng ng, vic thc hin v kh nng m bo, duy tr cht lng ca Sn phm; 8.3.6 on nh gi tin hnh nh gi ti ch cc ni dung sau; - nh gi k hoch m bo cht lng ca khch hng;
Trang 3/6 Ngy c hiu lc: 08/05/2012

IQC-QD-03

QUY NH V CHNG NHN SN PHM

- nh gi h thng qun l cht lng ca khch hng (nu c); - nh gi kh nng duy tr cht lng sn phm ca khch hng; - Ly mu gim st. 8.3.9 Khi on nh gi pht hin c bng chng khch quan chng minh h thng qun l cht lng hoc k hoch m bo cht lng ca khch hng c nhng im khng p ng c kh nng duy tr cht lng sn phm nh cng b, on nh gi lp thnh bo co nh gi (BM-QT-09-02) v gi cho khch hng. Ty theo mc khng p ng m on nh phn thnh Critical NC (NC nghim trng), Major NC (NC nng), Minor NC (NC nh). 8.3.10 Khch hng phi thc hin hnh ng khc phc vi cc im khng ph hp v gi cc bng chng v hnh ng khc phc ny cho IQC trong thi hn 60 ngy. Nu khch hng khng thc hin cc hnh ng khch hng trong thi hn trn th ton b kt qu nh gi s b hy b; 8.3.11 IQC xem xt bo co kt qu nh gi ca on nh gi v cc hnh ng khc phc ca Khch hng. Ty trng hp c th IQC c th chp nhn nhng hnh ng khc phc ca khch hng v nhng im cha ph hp hoc c th yu cu nh gi b sung. 8.4 Quyt nh chng nhn 8.4.1 IQC xem xt kt qu nh gi v cp chng nhn ph hp tiu chun ph hp tiu chun vi cc ni dung: phm vi c chng nhn, thi hn hiu lc v s hiu ca chng ch; 8.4.2 IQC gi chng nhn ph hp tiu chun cho khch hng, Nu khch hng yu cu IQC s trao chng nhn ph hp tiu chun cho khch hng. 9. S dng logo chng nhn ph hp tiu chun 9.1 Khch hng c IQC chng nhn c quyn s dng logo ca IQC km theo k hiu ca tiu chun tng ng. 9.2 Trong trng hp IQC c cng nhn bi t chc cng nhn, Khch hng c IQC chng nhn c quyn s dng logo va IQC km theo logo ca t chc cng nhn cho IQC. Cc logo cng nhn s c IQC cng b sau khi c cng nhn. 9.3 Khch hng c chng nhn c s dng du hiu nhn bit trn tuyn truyn, qung co trn cc phng tin thng tin i chng v trn cc ti liu gii thiu, ti liu giao dch thng mi ca Khch hng; Khch hng ch c s dng du hiu nhn bit trn i vi sn phm c chng nhn;

ISO 9001 :2008

VICAS 027-PRO

10 Duy tr vic chng nhn 10.1 Khch hng c chng nhn phi duy tr vic m bo cht lng sn phm v duy tr vic chng nhn trong sut thi gian hiu lc ca chng ch;
Trang 4/6

Ngy c hiu lc: 08/05/2012

IQC-QD-03

QUY NH V CHNG NHN SN PHM

10.2 Trong thi gian hiu lc ca chng ch, IQC tin hnh nh gi gim st 6 thng /ln nhm xc nhn vic duy tr cht lng sn phm ca khch hng. Vic nh gi gim st c tin hnh cng vi vic ly mu i din nh gi xc sut cht lng sn phm. Chi ph th nghim do khch hng chi tr cho t chc th nghim m IQC ch nh. 10.3 Trong thi gian hiu lc ca chng nhn ph hp tiu chun m khch hng c chng nhn c nhng thay i ln v: quyn s hu; a im; c cu t chc; i din lnh o; m rng/thu hp nh xng, Sn phm hoc phm vi sn xut; s lng nhn vin (trn 30 %); cc ngun lc c tc ng quan trng n cht lng sn phm v cp nht tiu chun th phi thng bo kp thi bng vn bn cho IQC IQC tin hnh nh gi m rng/thu hp phm vi chng nhn. 10.4 Ty mc thay i, IQC s tha thun vi khch hng v vic nh gi gim st b sung. Mi chi ph pht sinh lin quan n vic nh gi gim st b sung s do khch hng chi tr. 10.5 Cp li chng ch: Sau 3 nm hiu lc ca chng nhn ph hp tiu chun hin thi, IQC tin hnh nh gi li nh ln u v cp chng nhn ph hp tiu chun c hiu lc 3 nm tip theo. 11. nh ch/ thu hi chng ch 11.1 nh ch s dng chng nhn ph hp tiu chun l vic IQC ra quyt nh nh ch c thi hn vic s dng chng nhn ph hp tiu chun ca Khch hng c chng nhn. Thu hi chng nhn ph hp tiu chun l vic IQC ra quyt nh thu hi chng nhn ph hp tiu chun cp cho khch hng v chm dt hiu lc ca chng nhn; 11.2 Ty mc , IQC xem xt nh ch s dng hoc thu hi chng nhn ph hp tiu chun cp nu khch hng khng tun th mt trong cc iu sau y: S dng chng nhn ph hp tiu chun hoc logo ca IQC tri vi quy nh; Khng b tr nh gi gim st nh k nh tha thun; Khng duy tr cht lng ca sn phm, vi phm cc quy nh chng nhn ca IQC; C khiu ni nghim trng t c nhn, t chc s dng sn phm ca khch hng; Khng tr y ph chng nhn theo tha thun.

11.3 Trong thi hn hiu lc ca chng ch, nu khch hng vi phm quy nh ti mc 11.2 th chng nhn ph hp tiu chun c th b nh ch hiu lc trong thi gian 3 thng cho n khi IQC nhn c cc hnh ng khc phc ph hp. Nu trong thi gian 3 thng, khch hng khng c cc hnh ng khc phc ph hp th chng nhn ph hp tiu chun s b nh ch thm 3 thng. Nu sau 3 thng, KH vn khng c hnh ng khc phc ph hp th chng nhn ph hp tiu chun s b thu hi vnh vin. 11.4 Vic nh ch v thu hi chng nhn ph hp tiu chun s c IQC thng bo ln website: http://www.iqc.com.vn 12. Bi thng trch nhim v khiu ni 12.1 Nu trong qu trnh nh gi chng nhn, khch hng c chng nhn a ra bng chng v vic IQC gy ra thit hi cho khch hng v ngh bi thng, IQC s xem xt bi thng cho thit hi , gi tr bi thng s c IQC tha thun chi tit vi khch hng. Trong trng hai bn khng tha thun c vi nhau v gi tr bi thng th a ra trng ti kinh t gii quyt; 12.2 Khch hng c th khiu ni cc hot ng lin quan n qu trnh nh gi, chng nhn ca IQC. IQC s xem xt, gii quyt khiu ni ca Khch hng. Nu khch hng khng
Ngy c hiu lc: 08/05/2012

Trang 5/6

IQC-QD-03

QUY NH V CHNG NHN SN PHM

ng vi quyt nh gii quyt khiu ni ca IQC th khch hng c quyn yu cu gii quyt theo quy nh ca php lut; 12.3 Khng bn no phi chu trch nhim bi hon cho nhau nu c nhng yu t khch quan xy ra nm ngoi tm kim sot ca hai bn nhng phi thng bo cho nhau v cc s kin ny bng fax, hay th tn trong vng 5 ngy k t ngy din ra. 13. Cc khon chi ph 13.1. Cc khon chi ph cho hot ng nh gi, chng nhn Sn phm c xc nh trong Hp ng. Khch hng khng phi tr bt k khon chi ph no khc cho IQC tr chi ph cho nh gi b sung c quy nh ti im 13.2 mc ny; 13.2. Khi cn phi thm tra hnh ng khc phc ca khch hng ti im c nh gi, cc chi ph i li, lu tr cho chuyn gia nh gi ca IQC do khch hng chi tr; 13.3 IQC pht hnh ha n ti chnh cho ton b chi ph nh gi, chng nhn ca IQC. Vic chm thanh ton sau 30 ngy k t ngy pht hnh ha n, bn Khch hng phi chu li sut 1,5% trn thng cho phn gi tr cn phi thanh ton; 13.4 IQC ra quyt nh nh ch chng nhn ph hp tiu chun i vi Khch hng khng thanh ton chi ph nh gi, chng nhn sau 90 ngy k t ngy IQC pht hnh ha n. Vic khi phc chng nhn ph hp tiu chun s c thc hin sau khi Khch hng thanh ton chi ph nh gi chng nhn.
-------------------------------

Trang 6/6

Ngy c hiu lc: 08/05/2012