You are on page 1of 7

Mc Lc

Trang
PHN I: GII THIU V I VIN THNG VINH TRC THUC CNG TY
VIN THNG LIN TNH VTN KHU VC I....1
1.1. C cu t chc ca i Vin Thng Vinh.....1
1.2. Chc nng, nhim v cc b phn ca i Vin thng Vinh ...2
1.3. Cc gii php v dch v....3
1.3.1. Dch v knh thu ring...3
1.3.2. Dch v mng ring o VPN4
PHN II: TNG QUAN V H THNG THNG TIN QUANG7
2.1.Gii thiu.....7
2.2.Cc phn t c bn ca mt h thng truyn dn quang............................8
2.2.1.Si quang......................................................................................8
2.2.2.Line AMP, Repeater......8
2.2.3.Trm xen rt (OADM: Add/Drop Multiplexer)8
2.3.Cc cng ngh s dng trong h thng truyn dn quang..9
2.3.1.Cng ngh SDH.....9
2.3.2.Cng ngh DWDM.....10
2.3.3.Cc cng ngh khuch i quang.11
PHN III: TNG QUAN V H THNG CP QUANG 240G BACKBONE
VTN..13
3.1.Gii thiu...13
3.2. Cu hnh mt node mng trong h thng CQ 240Gbps..14
3.3. Tm hiu chi tit cc thit b trong h thng CQ240G....15

3.3.1. CPL .......15


3.3.2. OME6500(Optical Multiservice Egde).18
3.3.3. HDXc....19
3.4. Cu hnh bo v trong h thng CQ240G......20
3.4.1.Cu hnh bo v MSP.20
3.4.2.Cu hnh bo v MS-SPRING...20
3.5.ng b mng trong h thng CQ240G..21
PHN IV: K NNG THC HNH V X L KHI C S C..22
Kt Lun....24

ii

Danh sch hnh nh trong bo co


Trang
Hnh 1.1. C cu t chc i Vin Thng Vinh ...1
Hnh 1.2. S cung cp dch v knh thu ring ca VTN.4
Hnh 1.3. S cung cp dch v MEGAWAN ca VTN........5
Hnh 1.4. S cung cp dch v METRONET ca VTN....6
Hnh 2.1. Cu hnh h thng thng tin quang si......................................................7
Hnh 2.2. Ghp knh s theo tiu chun SDH........9
Hnh 3.1. S khi cu trc mng quang ng trc 240Gb/s ca VTN ............13
Hnh 3.2. Cu hnh mt node mng cp quang 240G..14
Hnh 3.3. Thit b CPL.........15
Hnh 3.3.1. Module DOSC/UOSC m hiu NTT839AA....16
Hnh 3.3.2. Module UOSC m hiu NTT839BA....16
Hnh 3.3.3. Module CMD44....16
Hnh 3.3.4. Module WSS.....17
Hnh 3.3.5. Thit b OME....19
Hnh 3.3.6. Cu hnh bo v MSP...20
Hnh 3.3.7. Cu hnh bo v MS-SPRING......21
Hnh 3.3.8. Cu trc ng b trong h thng CQ240G......21

iii

Danh sch cc k t vit tt

ASE
CPL

Amplified Spontaneous Emission


Common Photonic Layer

44 Channel Mux/DEMUX
CMD44

DWDM

Dens Wavelegth Division


Mutiplexing

Pht x t pht c khuch i


Thit b truyn dn lp quang
DWDM

M dun tch knh v ghp knh


bng C

Ghp knh theo bc sng mt


cao

DOSC

Dual Optical Service Chanel

Modul knh dch v quang hai


hng

DCM

Dispersion Conpensation Module

M un b tn sc

EDFA

Erbium Doped Fiber Amplifier

B khuch i si quang pha


Erbium

eDCO

Electronic Dispersion Compensating


Optics

B tn sc ng in t

HDXc

HDXc

Thit b kt ni lin mng v


chuyn mch bo v

Line AMP

Line Amplifier

Khuch i ng truyn

iv

MUX

Multiplexer

B ghp knh

Cu hnh bo v MSP
MSP

MSP
Cu hnh bo v MS-SPRING

MS-SPRING MS-SPRING

NGM

Next Generation Modulation

Mng th h sau

OADM

Optical Add Drop Multiplxer

B ghp quang xen r

Optical Fiber Amplifier

Cp si truyn sang

OME6500

6500 Optical Multiservice Egde

Thit b cung cp ng dng v


dch v

SDH

Synchronous Digital Hierarchy

Cp truyn dn s ng b

Semiconductor Optical Amplifier

B khuch i quang bn dn

Synchronous Transport Module-N

M dun truyn dn ng b cp
N

OFA

SOA
STM-N

UOSC

Uni Optical Service Channel

M dun knh dch v quang


mt hng

VTN

Viet Nam Telecom Nation

Vin thng lin tnh

WSS

Wavelength Selectie Swich

M un chuyn mch la chn


bc sng

Tm Tt Bo Co
Bo co thc tp ti i vin thng lin tnh vinh, trc thuc cng ty VNT khu
vc I s trnh by nhng vn chnh m em tm hiu c sau y:
C cu t chc trong cng ty m bo hot ng ca i, cc trm c b
tr v xc lp phn b tuyn truyn dn ti cc vng.
Cc mng dch v hin ang c trin khai v hot ng cung cp cho cc t
chc trong tnh v lin tnh.
C s l thuyt lin quan v thng tin quang
H thng mt s thit b cn thit trn ng quang 240Gbs tm hiu c v
cc cng ngh trn thit b .
Khc phc cc s c trn tuyn v thit b ti trung tm khi c s c. Quy
trnh thit lp mt knh thu ring cho khch hng.

vi

M u
Hin nay mng vin thng nc ra ang c m rng v hin i ha p
ng c mi yu cu dch v t khch hng. Cc thit b vin thng ang khai
thc trn mng c trang b hin i, chng rt phong ph v a dng. iu ny
i hi mi sinh vin u phi nghin cu k v c l thuyt ln kh nng vn hnh,
khai thc cc thit b trn mng li... Thi gian thc tp chnh l thi im rt tt
em thc hin c nhng mc ch ny. Trong qu trnh thc tp ti cng ty,
c s gip rt tn tnh ca cc c ch, anh ch, em c dp tm hiu, nghin
cu v mt s thit b vin thng hin nay. tht s l nhng kinh nghim qu
bu, trang b cho em thm kin thc v thc tin, gp phn cng c nhng bi hc
l thuyt trn ging ng i hc. Ln u tin c nhn thy v tip xc vi cc
thit b thc t qu l mt tri nghim mi m v rt c ch cho em trong tng lai
sau ny. Vy nn em xin cm n chn thnh n cc c ch, anh ch trong trung
tm VTN cng nh cc thy c trong khoa to iu kin gip em trong sut
qu trnh thc tp.
Trong bn bo co ny, em xin c tm tt li nhng ni dung em hc
hi v nghin cu c ti cng ty.
Em xin chn thnh cm n!

vii