You are on page 1of 1

Prruka kvality prloha 4 Cennk certifikcie

Sprvna rada

CERTIFIKAN ORGN
pre chladiacu a klimatizan techniku

zo da 11.8.2009 aktualizovan 21.7.2011 platn od 1.9.2011 aktualizovan 21.7.2012 platn od 1.9.2012

CENNK
OSVEDOVANIA A CERTIFIKCIE
v odbore chladiaca a klimatizan technika

Odporan cena kolen, skok a vydvania osveden na odborn znalosti po 4.7.2011**:

kolenie* 1 de I-S, III, 2 dni IV, MobKlim kat. II 51 120

2 dni kat. I 138

Skka pre kategriu* I II I-S, III IV, **** ***** MobKlim 120 90 60

Opakovanie skky* I II I sklad., III, IV, MK 60 45 30

*Kategria III, IV (Nar.(ES) 303/2008) = Kategria MobKlim (Nar.(ES) 307/2008) Kategria SF6 poda Nariadenia 305/2008/ES zaha dvojdov kolenie vrtane skky v cene 138+90=228 /osoba Ceny pri mench potoch astnkov ako 20 sa stanovuj dohodou. ****Skka na kategriu I sa kon mimo kolenia (bu na tret de alebo v najbli vyhlsen termn) ***** Skka na kategriu II sa kon popoludn na druh de kolenia

Cena je vrtane potrebnho servisu. V prpade konania sa skky mimo sdla COCHKT svisiace nklady hrad na rovni svojich tandardnch nkladov CO CHKT. Ceny okrem reijnch nkladov COCHKT zahaj lenstvo v AREA a EHPA. Pri zabezpeenom celoivotnom vzdelvan

prostrednctvom literatry, internetovej strnky vydvanej SZ CHKT a podpore tejto vzdelvacej organizcie sa poskytuje zava = 33,33 %.
Odporan cena certifikcie na odborn spsobilos FO a PO**:

Rok 2009 Rok 2010 Od 1.9. roku 2012 Registrcia Certifikcia Registrcia Recertifikcia Registrcia Recertifikcia/rok 30 0 45 0 60 16 . X /rok***
Vysvetlivky k tabukm: X poet osb s osvedenm o odbornch znalostiach **Pri zabezpeenom celoivotnom vzdelvan prostrednctvom internetovej strnky, literatry vydvanej SZ CHKT sa pre lenov Zvzu poskytuje zava = 33,33 %. *** platby za rok bud fakturovan raz za tri roky (platnos osveden je tri roky poda zkona .286/2009 Z.z.) Spolonostiam so zamestnancami s osvedenm zo zahraniia cena za obnovenie platnosti certifiktu raz za tri roky sa vypota : 16x3rokyxpoet zamestnancov. Pre organizcie podporujce riu Zvzu sa poskytuje zava 50 %. Dleit upozornenia: 1. Pri platbe v hotovosti poas kolenia sa k cene pripota poplatok + 10 Euro 2. Po zskan kategrie II sa me absolvent uchdza o kategriu I za polovin poplatok.
CO CHKT, Hlavn 326, 900 41 Rovinka, tel: 00421 2 45646971, fax: 45646971, e-mail:cochkt@euroweb.sk, IO: 42053307 .tu: 4008177298/7500 SOB Bratislava, IBAN: SK81 7500 0000 0040 0817 7298 Dtum vydania: 1.9.2006 http:// www.isternet.sk/szchkt/ Zodpovedn za aktualizciu: Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD.