You are on page 1of 16

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope

Festal Matins Service


(USED DURING THE WEEK ONLY SUNDAYS ARE SLIGHTLY DIFFERENT)

By the Grace of God


Compiled, Adapted, Edited & Printed By Marguerite Paizis Archondissa & Teacher by Divine Grace Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa Archdiocese of Good Hope Holy Church of the Dormition of the Mother of God Port Elizabeth Po Box 28348 Sunridge Park 6008 Republic of South Africa Telephone/Fax: +27 041 360 3854

St John Chrysostom

13 November

Email: marguerite.paizis@gmail.com

or download directly from www.scribd.com/writers4574 or Google: Marguerite Paizis on Scribd

Re-edited & Published - 16 October 2012

Katavasias Entry of the Ever Blessed Theotokos

32.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

2.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

31.

Festal Apolytikion St John Chrysostom I tou stomatos Sou Kathaper pirsos eklampsasa Haris, tin ikoumenin efotisen. Afilargirias to kosmo thisavrous enapetheto. To ipsos imin tis tapinofrosinis ipedixen. Alla Sis Logis pedevon, Pater Ioanni Hrisostome, presveve to Logo Hristo to Theo, sothine tas psihas imon.

TONE (8) PLAGAL 4

Trisagion Prayers

The Grace that from Thy mouth shone forth like a torch, Illumined the Universe. Treasures from the absence of avarice were deposited in the world, showing us the Height that is attained by Humility. Now Thou instruct us by Thy words, O Father John Chrysostom: Intercede with Christ God -the Word Himself Entreating that our souls be Saved.

Evlogitos O Theos imon, pantote nin ke


ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

Blessed is our God always now and ever, and to the Ages of Ages. Amen

Amin Doxa Si, O Theos, Doxa Si! Vasilei Ouranie, Paraklite, to

PEOPLE

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

Pnevma tis Aklithias, o Panatahou paron ke ta panta pliron, o Thisavros ton Agathon ke Zois Korigos elthe ke skinoson en imin ke katharison imas apo pasis kilidos ke soson, Agathe, tas psihas imon.

Glory to Thee, O God, Glory to Thee! O Heavenly King, O Comforter, the Spirit
of Truth, Who art in all places and fillest all things; Treasury of Good Things and Giver of Life: come and dwell in us and cleanse us from every stain, and save our souls, O Gracious Lord.

Agios

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke Glory Amin Panagia

Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Amen All Holy

Trinity have mercy upon us. Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Names sake. and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Lord have mercy [3] Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke Glory to the Father,
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin
EVERYONE PRAYS IN UNISON

Amen
Our Lords Prayer

Pater imon O en tis Ouranis, Agiasthito Our Father Who art in Heaven: Hallowed
to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou. be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.
PRIEST

Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i


Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin Soson
Kyrie ton laon Sou ke Evlogison tin Klironomian Sou, Nikas tis Vasilevsi kata varvaron doroumenos ke to son

For Thine is the Kingdom, the Power and the Glory, of the Father, and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Amen
our Godover all 3.

PEOPLE

Troparion to our Lord and Saviour, Jesus Christ

O Lord, Save Thy people, and Bless Thine


Inheritance, granting to fearing Rulers Victory

30.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

filatton dia tou Stavrou Sou Politevma.

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. O


ipsothis en to Stavro ekousios, ti eponimo Sou keni politia tous iktirmous Sou Dorise, Hriste O Theos. Evfranon en ti Dinami Sou tous Pistous Vasilis imon, Nikas horigon aftis kata ton polemion. Tin simmakian ehien tin Sin, oplon Irinis, Aittiton Tropeon.

adversaries, and by preserving Thine Estate.

Thy

Cross

Kyrie O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios Lord


tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou. dexia tou Patros, ke eleison imas.

Glory Do

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. right Hand of the Father, and have mercy on us.

Thou Who, of Thine own Good Will, upon the Cross was lifted up, bestow Thy Bounties upon the new State, which is called by Thy Name, O Christ God; make glad with Thy Might our God-fearing Rulers granting Victory over adversaries to those who have Thine Aid, which is a Panoply of Peace, a Trophy Invincible.

Prosdexe tin deisin imon, O kathimenos en Receive our Prayer, Thou Who sits at the Oti Si i
Monos Agios, Si i Monos Kyrios, Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

For Thou alone art Holy, Thou alone art


Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father.

Amin.
Kath
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. Kyrie, en ti emera anamartitous filahthine imas. tafti

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amen Prostasia


fovera ke akateskinte, mi paridis, agathi, tas ikesias imon, Panimfite Theotoke. Stirixon Orthodoxon politian. Soze nothen tin Nikin. Dioti etekes ton Theon, Moni Evlogimeni.

Now and ever, and the Ages of Ages. Amen O Champion Dread, Who cannot be put
to confusion, despise not our Petitions. O Good One, All Lauded Birth-giver of our God, establish Thou the State of those who hold the Orthodox Faith; Save our God-fearing Rulers, whom Thou has called to rule over us, and bestow upon them Victory from Heaven: for Thou gave Birth to God, O Only Blessed One.

Amen Every Grant,

day I will Bless Thee, and praise Thy Name forever and to the Ages of Ages.

Theotokion

Kataxioson, Evlogitos

O Lord, this day to keep us without sin. Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages.

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed art Thou, O Lord, the God of our Amen May Thy Mercy O Lord, be upon us, as we
have put our hope in Thee.

Amin
Genito,
Kyrie, to Eleos Sou ef imas, kathaper ilipisamen epi Se. i, Kyrie, Dikeomata Sou. [3] didaxon me ta

Litany of Fervent Supplications

Evlogitos

Blessed art Thou, O Lord, teach me Thy


Statutes [3] Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee. do Thy Will, for Thou art my God.

Eleison imas O Theos, kata to Mega Eleos


Sou, deometha Eleison. Sou, epakouson ke

PRIEST

Have Mercy on us, O God, according Lord have mercy [3] Again, let us pray for all devout and Lord have mercy [3] Again, we pray for our

to Thy great Mercy, we pray Thee, hear us and have Mercy


PEOPLE

Kyrie, katafigi, egenithis imin en genea ke Lord,


genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si.

Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper Kyrie Eleison [3] Eti deometha iper
(SERGIOU) ke Adelfotitos.

ton Orthodoxon Hristianon.

efsovon

ke

PRIEST

Kyrie, Oti

Orthodox Christians
PEOPLE PRIEST

Pros Se katefigon; didaxon me tou piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou.

O Lord, to Thee have I fled; teach me to For with Thee is the Fountain of Life;
Thy Light we shall see Light. in

tou Arhipiskopou pasis tis en Hristo

Archbishop (SERGIOS) and all our Brotherhood in Christ.

para Si Pigi Zois; en to Foti Sou opsometha Fos.

Paratinon to Eleos Sou tis ginoskousi Se. Agios


O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Extend

Kyrie Eleison [3] Oti eleimon ke Filanthropos Theos iparhis ke Si tin doxan anapempomen to
Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PEOPLE PRIEST

Lord have mercy [3] For Thou art a Merciful and Loving

Thy Mercy to those who know Thee.

Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,


have mercy on us. [3]

God, and to Thee we give Glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of ages.
PEOPLE

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke Amin Agios Athanatos, eleison imas. Agios O Theos, Agios Ishiros,
Athanatos, Eleison imas.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin En Onomati Kyriou Evlogison, Pater Doxa ti Agia ke Omoousio ke Zoopio ke


Adiereto Triadi, pantote, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon. 4.

Amen
the Name of the Lord, Bless us, Father.

In
PRIEST

Agios

Amen Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal,
have mercy on us.

to the Holy, Consubstantial, Life-giving and Undivided Trinity, always, now and ever, and to the Ages

Glory

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

29.

Enite

Afton en kimvalis evihis! Enite Afton en kimbalis Allalagmou. Pasa pnoi enesato ton Kyrion!

Praise

Him with resounding cymbals! Praise Him with triumphant cymbals! Let everything that has breath praise the Lord!

of Ages.

Amin Doxa Kyrie,


en ipsistis Theo ke epi gis irini, en anthropis evdokia. [3] ta hili mou anixis, ke to stoma mou anageli tin enesin Sou. [2]
M
AKE

PEOPLE

Amen

Praises to Almighty God

Adikos

tis pimnis Sou, apelathis Pater Osie, prosomilisas thlipsesi, pikres exories te, en es ixiothis, Makariou telous, ia genneos Athlitis, katapalesas ton polimihanon, ke Nikis diadimati, Se O Hristos estefanose, Ioanni Hrisostome, presventa ton psihon imon.

Father,

Thou were unjustly driven from Thy Flock and met with great tribulations, O Holy One, and bitterest exiles, whereby Thou were counted Worthy of a Blessed end; and as an Athlete brave and strong Thou fought the crafty one and conquered him; and Christ our Saviour crowned Thee with the Laurel Crown of Victory, O devout Saint John Chrysostom, Intercessor on our behalf. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit
TONE (8) PLAGAL 4

Glory O

to God in the Highest, and on earth Peace, Good Will towards mankind. [3]

Lord, open Thou my lips, and my mouth shall show forth Thy praise [2]

THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD

The Six Psalms - Psalm 3


Help For The Afflicted

Kyrie ti eplithinthisan i thlivontes me! Polli epanistante ep eme. Polli legofsi ti psihi mou,
afto en to Theo aftou. ipon tin kefalin mou. ouk esti Sotiria

Lord, why do those who afflict me multiply?

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati Hriseis


epesi, ke Thefthongis didagmasi, katakosmisas tin tou Theou Ekklisian, plouton pnevmatikon ethisavrisas en afti, ta Sa Theoparadota Logia. Dio Stefanon ex akiraton antheon, plexameni tis asmasi, ti Iera Sou prosferi mnimi, pahrise ti psihi Sin tin glotti, Ioanni Theosofe. All os ehon parrisian Osie, presveve iper ton psihon imon.

Glory

St John Chrysostom

Many are those who rise up against me. Many say of my soul, There is no help for
him in his God.
(PAUSE)

Thou adorned Gods Church with Golden


Words and Teachings Inspired by God, and Thou amassed in Her a Spiritual Treasure Thy Divine Oracles. Therefore at the Commemoration of Thy Sacred Memory, She presents Thee with a wreath woven with songs like everlasting flowers, O Divinely Wise Saint John, solid gold in both soul and tongue. Since Thou pray with confidence, O Righteous Father, Intercede on behalf of our souls.

Si de Kyrie, Antiliptor mou i Doxa mou, ke But Foni Ego


mou pros Kyrion ekeraxa, ke epikouse mou ex Orous Agiou aftou.
DIPALMA.

Thou, O Lord, art my Protector, my Glory and the One Who lifts up my head.

I I I

cried to the Lord with my voice, and he heard me from His Holy Hill. (PAUSE) lay down and slept; Lord will help me. I awoke, for the

ekimithin ke ipnosa, exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou. fovithisome apo mnriadon laou, ton kiklo epitithemenon mi.

Ou

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin. Despina


prosdexe, tas deisis ton doulon Sou, ke litrose imas, apo pasis anagkis ke thlipseos.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen O


Lady, receive the Supplications of Thy servants, and Deliver us from all necessity and affliction.

will not be afraid of ten thousands of people who set themselves against me all around. O Lord, and Save me, O my God! For Thou struck all those who were foolishly at enmity with me; Thou broke the teeth of sinners.

Anastra,

THE CONGREGATION MUST STAND

Festal Theotokion

Kyrie, Soson me O Theos mou. Oti Si epataxas pantas tous ehthrenontas mi mateos, odontas amartolon sinetripsas.

Arise,

Tou Kyriou i Sotiria, ke epi ton laon Sou i Salvation is of the Lord; and Thy Blessing
Evlogia Sou. is upon Thy people.

Ego

The Great Doxology


THE BELLS ARE RUNG AND ALL THE LIGHTS ARE SWITCHED ON

ekimithin ke ipnosa, exigerthin, oti Kyrios antilipsete mou.

lay down and slept; I awoke, for the Lord will help me.

Psalm 37 [38]
A Psalm Of Repentance

Doxa Si to dixanti to Fos.


anthropis Evdokia.

Glory

to Thee Who has shown us the

Light! to God in the Highest, and on earth Peace, Goodwill among men.

Kyrie, mi to thimo Sou elegxis me, mide ti O Lord, do not rebuke me in Thy Wrath,
orgi Sou pedevsis me. Oti ta veli Sou enepagisan mi, ke epestirixas ep eme tin Hira Sou. nor chasten me in Thine Anger. For Thine Arrows are fixed in me, and Thy Hand rests on me.

Doxa en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en Glory Imnoumen


Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan. Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

We

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory.

Ouk

estin iasis en ti sarki mou apo prosopou tis Orgis Sou, ouk estin Irinin tis osteis mou apo prosopou ton amartion mou. e anomei mou iperiran tin kefalin mou, osi fortion vari evapinthisan ep eme.

There is no healing

in my Flesh because of Thy Wrath; there is no Peace n my bones because of my sins.

Kyrie
28.

Lord,

King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

Oti

For

my transgressions rise up over my head; like a weighty burden they are heavy on me. 5.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

Prosoxesan ke espisan i milopes mou, apo My wounds grow foul and fester because
proopou ti afrosinis mou. of my folly.

Lauds: The Praises to God

- Psalm 148

All Creation Praises The Lord Our God

Etaleporisa

ke katekamfthin eos telous, olin tin imeran skithropazon eporefomin. estin iasis en ti sarki mou.

suffer misery, and I am utterly bowed down; i go all day long with a sad face. my loins are filled with mockeries, and there is no healing in my flesh. because of the groaning of my heart. Lord, all my desire is before Thee and My sighing is not hidden from Thee. heart is troubled; my strength fails me, and the light of my eyes even that is not with me. and stand against me. And my next of kin stand far away; and those who seek my soul use violence; and those who seek evil for me speak folly; and they meditate on deceit all day long. am like a deaf man who does not hear, and I am like a mute who does not open his mouth. and who has no reproofs in his mouth. in Thee, O Lord, I hope: hear, O Lord my God. Thou will

Pasa pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Let


Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo.

Oti i psihi mou eplisthi empegmon, ke ouk For Ekakothin


ke etpinothin eos sfodra, irfomin apo stenagmou tis kardias mou. O stenagmos mou ouk apekrivi apo Sou.

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Enite

I am afflicted and greatly humbled; I roar

Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Praise

Him, all His Angels; praise Him, all His Powers. To Thee praise is due, O God.

Psalm 150 St John Chrysostom


Let All Things Praise The Lord!

Ke enantion sou pasa i epithimia mou, ke O I I


kardia mou etarahthi, egkatlipe me i ishis mou, ke to fos ton ofthalmon mou - ouk esti met emou. fili mou ke i plision mou ex enantias mou ingisan ke estisan. Ke i engista mou makrothen estisan; ke exeviazonto i zitountes tin psihin mou. Ke i zitountes ta kaka mi elalisan mateotitas, ke dolistitas olin tin imeran emeletisan. ouk anigon to stoma aftou.

Enite

Afton epi tes dynasties Aftou! Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou!

Praise Him for His Mighty Acts! Thou

Praise Him according to the abundance of His Magnificence!

My

Hrisou

My friends and my neighbours draw near

tilavgesteron, ta Iera Sou didagmata, proheomenos pnsofe, ploutizis Hrisostome, penomenas frenas, ke apodiokis, ton pathimaton tin ahlin, filargirias pikron himona te. Dio Se Makarizomen, hresostikos ke tin konin Sou, ton lipsianon sevometha, os Pigin Agiasmatos.

Ego de osi kofos ouk ikonon, ke osi alalos I Ke


egenomin osi anthropos ouk akouon, ke ouk ehon en to stomati aftou elegmou. Theos mou.

pour out Thy Sacred Teachings which, more splendid that gold itself, enriches our impoverished mind and heart, O Blessed Chrysostom, Wise and Holy Father; and by them Thou drive out the bitter winter and the gloom brougth on by passions, indeed by avarice. And therefore we are obligated to extol Thee and call Thee Blessed, and we honour Thy Relics dust as a Source of Sanctity. Him with the sound of the trumpet! Praise Him with the harp and lyre.

Enite O

Afton en iho salpingos! Afton en psaltirio ke kithara!

Enite

Praise Today

And I am like a man who does not hear,

Oti epi Si Kyrie ilpisa, Si isakousi Kyrie O For Oti Oti Oti I
ipa, mi pote epiharosi me i ehthri mou, ke en to salefthine podas mou, ep eme emegalorrimonisan. ego is mastigas etimos, ke i algidon mou enopion mou diapantos. tin anomian mou anangelon merimniso iper tis amartias mou. ,

For

I said: Let not my enemies rejoice over me, for when my foot was shaken, they boasted against me.

stilos O pirinos, O potamos O tis namasi, ton dogmaton katarritos, O nous O Ouranios, tis Theologias, to paghrison stoma, amartolon engiitis, tis metanias kirix O entheos,fostir O diavgestatos, O Epouranios Anthropos, O Makarios simeron, animnistho Hrisostomos.

For I am ready for wounds, and my pain


is continually with me.

let us all extol that fiery column, that solid gold Sacred Mouth of Theology, that River with Mighty Streams of Orthodox Dogmas, Guarantor of sinners, that Godly Preacher who exhorts all to Repentance, Heavenly Intellect, who now lives in Heaven, and shines upon earth as a Radiant Luminary that Blessed John whom we honour as Chrysostom. Him with timbrel and dance! Praise Him with strings and flute!

For My

I will declare my transgression, and be anxious about my sin.

Enite

Afton en timpano ke horo. Enite Afton en hordes ke organo.

Praise Thou

de ehthri mou zosi, ke kekrateonte iper eme, ke eplithinthisan i misountes me adikos; I antapodidontes kaka anti Agathon, evdievallon me, epi katediokon Dikeosinin. egkatalipis me Kyrie O Theos mou mi apostis ap emou. Proshes is tin voithian mou Kyrie tis Sotirias mou! [2]

enemies live, and have become stronger than me; and thos who hate me unjustly have multiplied; those who repaid me evil for good slandered me, because I pursue Righteousness.

Ilios polifotos, tin ikoumenin tis logis Sou,


katavgazon gegenise, astir fainotatos, lampas fanotati, pirsos tous thalassi,ti kosmiki diapantos, himazomenos O proskaloumenos, pros ormon galinotaton, tis sotirias en haritis, Hrisologe Hrisostome, presveventa ton psihon imon

Mi

Do not forsake me, O Lord;

O my God, do not depart from me; give heed to help me, O Lord of my Salvation!

became a Gloriously Glowing Sun that Illuminates by Thy words the entire wold, a Luminous Star and shining Beacon, a prominent Lighthouse, inviting everyone who sails the stormy seas of the world in every age, to anchor at the tranquil Harbour of Salvation obtained by Grace, O Golden-speech, Saint Chrysotom, Intercessor on our behalf.

6.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

27.

Antilavou

Soson, Eleison ke diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti Ahrantou, Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke alilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M
AKE

PRIEST

Help us, Save us, have Mercy upon us, and Keep us, O God, by Thy Grace.
Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and each other, and all our life to Christ our God.

Psalm 62 [63]
Friendship With Almighty God

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias,

PEOPLE PRIEST

Amen/Lord have mercy Remembering our Most

Theos O Theos mou pros Se orthrizo; edipise Se i psihi mou, posaplos Si i sarx mou, en gi erimo ke avato ke anidro.

God, my God: I rise early to be with Thee; my soul thirsts for Thee. How often my flesh thirsts for Thee in a desolate, impassible and waterless land. to behold Thy Power and Thy Glory.

Outos Oti

en to Agio ofthin Si, tou idin tin Dinamin Sou ke tin Doxan Sou. krisson to Eleos Sou iper zoas; ta hili mou Epenesovsi Se. Evlogiso Se en ti zoi mou; en to Onomati Sou aro tas hiras mou. steatos ke pititos emplisthii i psihi mou, ke hili agaliaseos enesi to Onoma Sou.

So in the Holy Place I appear before Thee, Because Thy Mercy is better than life, my
lips shall praise Thee.

THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD


PEOPLE PRIEST

Si Kyrie Oti Se Enousi

pase e Dinamis ton Ouranon, ke Si tin Doxan anapempousi, to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! For all the Powers of

Outos
Heaven praise

Thus I will Bless Thee in my life;


Name I will lift up my hands.

in Thy

Thee, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Osi I

May my soul be filled, as if with marrow


and fatness, and with joyful lips my mouth shall sing praises to Thy Name.

Amin
fedrinete lamprinete, O Hrisostome Pater. Psihe de katevfrenonte, ton Piston gererouse, tin panagian Sou mnimin. Si gar pasin efanis, sotirias odigos, ke kirix tis metanias.

Amen
TONE 3

Festal Exaposteilarion St John Chrysostom -

Tis Hrisavgesi Logis Sou, i Hristou Ekklisia, Today

emnimonefon Sou epi tis stromnis mou, en tis orthris emeleton is Se, oti egnithis Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon Sou agaliasome. i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i Dexia Sou. de is matin exitisan tin psihin mou, iselefsonte is ta katotata tis gis, paradothisonte is hiras romfeas, merides alopekon esonte. de Vasilefs evfranthisete epi to Theo; penethisete pas O onmion en afto oti enefragi stoma lalounton adika.

If

I remembered Thee on my bed, I meditated on Thee at daybreak; for thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings I will greatly rejoice. soul clings fast to Thee. Hand upholds me. Thy right

the Holy Church of Christ beams with Joy and is brightened because of Thy words that shine like gold, O Chrysostom our Father; and as the Faithful celebrate Thine All Holy Memory, their souls are gaily rejoicing; Thou hast come to be the Guide to Salvation for us all, and a Preacher of Repentance. we were fortified by him, let us extol Saint John the Wise that great stentorian Preacher of Charity and Repentance, the sweetly-speaking Golden Mouth, who taught the Dogmas of the Church, and therefore was called Chrysostom that Treasure Chest of the paupers, the Clarity of Scripture. Virgin All Immaculate, my Lady, I beseech Thee now, with Chrysostom the Distinguished uniting in Supplication, implore Thy Son to Save us from all manner of adversity, and to grant us Eternal Goods; for all this is in Thy Power to do for those who extol Thee.

Ekollithi Anti

My

Yet they seek my soul in vain;

they shall go into the lowest parts of the earth; they shall be given over to the edge of the sword; they shall be a portion for foxes. King shall be glad in God; all who swear by Him shall be praised, for the mouth that speaks unrigheous things is stopped.

TONE 2

The

Ton megalofonotaton, tis metanias kirika, Since


ton thisavron tn penton, to stoma tis Ekklisias, to hriseon ke evlalon, ton Grafon tin safinian, Ioannin ton pansofon, anevfimisomen pantes, os ip aftou stirihthentes.

En tis orthris emeleton is Se: oti egnithis I


Voithos mou, ke en ti Skepi ton Pterigon sou agaliasome.

meditated on Thee at daybreak; for thou art my Helper, and in the Shelter of Thy Wings I will greatly rejoice. Thy right Hand upholds me. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to theAges of Ages.

Ekollithi

i psihi mou opiso Sou, emou antelaveto i dexia Sou. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

My soul clings fast to Thee.

Theotokion

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke Glory Amin Alleluia [3] Doxa Si, O Theos [3] Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke
nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Parthene

panamomite, Kyria mou ke Despina, ton Son Iion ekdisopi, Sin to klino Hrisostomo, peratirion risasthe, pantion tous imnountas Se, ke eonion apantas, Agathon axiose. Dinase gar osa thelis.

Amen Alleluia[3] Glory to Thee, O God [3] Lord have mercy [3] Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin
26.
FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

Amen
7.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

Psalm 87 [88]
The Darkness Of Death

genean Afton.
STIHOS STIHOS

ke

genean

tis

fovoumenis

is upon those who fear throughout all generations.


VERSE

Him,

Kyrie

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti Evantion Sou. enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie. eplisthi kakon i psihi mou, ke is zoi mou to Adi ingise.

Lord God of my Salvation, I cry day and night before Thee. Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord. my soul is filled with sorrows, and my soul draws near to Hades.

Iseltheto Oti

Let my Prayer come before Thee; For I

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!
in the

Epiise
STIHOS

Proselogisthin

meta ton katavenonton is lakkon, egenithin os anthropos avoithitos, en neris eleftheros, osi trafmatie errimmeni kathendontes en tafo, on ouk emnisthis eti, ke afti ek tis Hiros Sou aposthisan. me en lakko katotato, en skotinis ke en skia Thanatou. eme epestirihthi O Thimos Sou, ke pantas tous metorismous Sou epigages ep eme. (DIAPALMA). tous gnostous mou ap emou, ethento me vdeligma eaftis; patedothin ke ouk exeporefomin.

am counted with those who go down into the pit; I am like a helpless man, free among the dead, like slain men thrown down and sleeping in a grave, whom Thou remembers no more who are removed from Thy hand. laid me in the lowest pit in dark places and in the shadow of Death. Wrath rested upon me, and Thou brought all Thy Billows over me. (PAUSE)

Kratos en Vrahioni Aftou dieskorpisen iperifanous diania kardias afton.

He has shown Strength with His Arm; He


has scattered the proud imagination of their hearts.
VERSE

Ethento Ep

They Thy

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Kathile

dinastas apo thronon ke ipsose tapinous. Pinontas eneplisen agathon ke ploutountas exapestile kenous.

He

Emakrinas

Thou

removed my acquaintances far from me they made me an abomination amongst themselves; I was betrayed, and did not go forth. and I cry to Thee the whole day long, O Lord; I spread out my hands to Thee.

has put down the mighty from their thrones, and has exalted the humble and meek. He has filled the empty with Good Things, and the rich He has sent away empty.

STIHOS

ofthalmi mou isthenisan apo ptohias; ke ekekraxa pros Se Kyrie; olin tin imeran, dipestasa pros se tas hiras mou. tis nekris piisis Thavmasia? I Iatri anastisofsi ke Exomologisonte Si? Mi diigisete tis en tafo to Eleos Sou, ke tin Alithian Sou en ti apolia? gnosthisete en to skoti ta Thavmasia Sou, ke i Dikeosini Sou en gi eplelismeni? pros se Kyrie ekeraxa, ke toproi i prosevhi mou profthasi Se.

My sight weakened from poverty;

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Antelaveto

Mi

Wilt

Thou work Wonders for the dead? Or will Physicians raise them up, and acknowledge Thee? Shall anyone in the grave describe Thy Mercy and Thy Truth in destruction?

Israil pedos Aftou mnisthine Eleous kathos elalise pros tous Pateras imon, to Avraam ke to spermati aftou eos eonos.

He,

remembering His Mercy, has helped His servant Israel, as He promised to our Forefather, Abraham and his seed forever.

STIHOS

Mi

Shalt Thy Wonders be known in the dark?


And Thy Righteousness in the Land of Oblivion?

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.
gigenis skiratato to pnevmati de

VERSE

Kago Inati

Yet

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

I cry to Thee, O Lord, and in the morning my Prayer shall come near to Thee. O Lord, dost Thou reject my soul, and turn Thy Sight away from me?

Katavasia of the 9th Ode Entry into Temple

Apas

Let

Kyrie apothis tin prosevhin mou, apostrefis to Prosopon Sou ap emou? imi ego ke en kopis ek neotitos mou; ipsothis de etapinothin ke exiporithin. Sou exetaraxan me; ekiklosan me os idor, olin tin imeran periehon me ama.

Why,

lampadouhoumenos.

Panigirizeto

Ptohos

I am poor and in trouble since my youth;


having been exalted, i was humbled and brought into despair. fierce Wrath passed over me, and Thy Terrors greatly troubled me; they compassed me like water all day long; they surrounded me altogether.

ailon noon fisis, gererousa TA IERA ISODIA tis Theomitoros ke voato: Heris, pammakariste Theotoke Agni, Aiparthene!

every mortal born on earth, carrying his torch, in spirit leap for Joy; and let the Order of the Angelic Powers celebrate and honour THE HOLY ENTRANCE of the Theotokos, and let them cry: Hail, All Blessed Theotokos, Pure and Ever Virgin!

Ep eme diilthon e Orge Sou; ke i Foverismi Thy

Small Litany

Eti ke eti, en irini tou Kyriou deithomen. Kyrie Eleison

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord. Lord have mercy
25.

PEOPLE

8.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

ODI 6

ODE 6

Tin

Thian Taftin ke Pantimon Telountes Eortin i Theofrones tis Theomitoros, defte tas hiras krotisomen, ton ex aftis tehthenta Theon Doxazontes.

As

we celebrate this Sacred and Solemn Feast of the Theotokos, let us come, clapping our hands, O people of the Lord, and Glorify God Who was Born of Her.

Emakrinas Kyrie

ap emou filon, ke gnostous mou apo taleporias.

tous

Thou O

removed far from me neighbour and friend, and my acquaintances because of my misery. Lord God of my Salvation, I cry day and night before Thee. my Prayer come before Thee; Incline Thine Ear to my Supplication, O Lord.

O Theos tis Sotirias mou imeras ekeraxa ke en nikti evantion Sou.

ODI 7

ODE 7

Iseltheto

Ouk elatrefsan ti ktisi i Theoforones para The Holy Children bravely trampled upon
ton ktisanta. Alla piros apilin andrios patisantes, herontes epsallon. Iperimnite, O ton Pateron Kyrios ke Theos, Evlogitos I.
ODI 8

the threatening fire, preferring not to worship created things rather than the Creator, and they sang in Joy: Blessed art Thou and praised above all: O Lord God of our Fathers!
ODE 8

enopion Sou i prosefhi mou klinon to ous Sou is tin disin mou, Kyrie.

Let

Psalm 102 [ 103 ]


A Prayer Of Praise For Gods Mercy And His Angelic Hosts

Evlogi i psihi mou ton Kyrion, ke panta ta Bless the Lord, O my soul, and everything
entos mou to Onoma to Agion Aftou! within me: Bless His Holy Name!

Enoumen, Pedas

Evlogoumen Proskinoumen ton Kyrios.

ke

We

Praise, we Bless and we Worship the Lord!

Evlogi

evagis en ti kamino O Tokos tis Theotokou diesosato, tote men tipoumenos, nin de energoumenos tin ikoumenin apasan agiri psallousan. Ton Kyrion Imnite ta Erga ke iperipsoute is pantas tous eonas.

The Offspring of the Theotokos saved the


Holy Children in the furnace. He Who was then prefigured has since been born on earth, and He gathers together all Creation to sing: O ye Works of the Lord: Bless the Lord and exalt Him above all forever!

i psihi mou ton Kyrion ke mi epilanthanou pasas tas Enesis Aftou: ton evilatefonta pases tes anomies sou; ton iomenon pasas tas nosous sou; ton litroumenon ek fthoras tin zoin sou; ton stefanounta se en Elei ke Iktirmis; ton empiplonta en Agathis tin epithimian sou; anakenisthisete os meou i neotis sou. eleimosinas O Kyrios, ke krima pasi tis adikoumenis. tas odous aftou to Mosisi tis Iis Israil ta Thelimata Aftou. Kyrios,

Bless the Lord, O my soul, and forget not


all His Rewards: He Who is merciful to all your transgressions, Who heals all your disease, Who Redeems your life from corruption, Who crowns you with Mercy and Compassion, Who satisfies your desire with good things; and like the eagle, your youth is Renewed.

The Magnificat
THE CONGREGATION MUST STAND STANDING BEFORE THE HOLY ICON OF THE FOLLOWING, AFTER WHICH CONGREGATION.
THE HE

Pion

The

Lord shows Mercies and Judgement to all who are wronged. Things He Willed to the sons of Israel.

EVER BLESSED THEOTOKOS, THE PRIEST DECLARES CENSES THE SANCTUARY, HOLY ICONS AND

Egnorise Iktirmon

He made known His Ways to Moses the The Lord is Compassionate and Merciful,
slow to anger, and abounding in Mercy. will He be wrathful forever; He did not deal with us according to our sin, nor reward us according to our transgressions.

Tin Theotokon ke Miter to Fotos en imnis The Theotokos and Mother of the Light:
timontes meglinomen. let us honour and extol in song.
The Bells Are Rung At This Point

ke Eleimon O makrothimos ke polieleos.

Megalini i psihi mou ton Kyrion ke igaliase My


to pnevma mou epi to Theo to Sotiri mou.
STIHOS

Ouk is telos orgisthisete, oude is ton eona He will not become angry to the end, nor
minii; ou kata tas amartias imon epiisen imin, oude kata tas anomias imon antapedoken imin.

soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God my Saviour.

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon se Megalinomen.

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Oti kata to

ipso tou Ouranou apo tis gis, ekrateose Kyrios to Eleos Aftou epi tous Fovoumenous Afton; kathoson apehousin anatole apo dismon, emakrinen af imin tas anomias imon. iktiri patir iious oktirise Kyrios tous fovoumenous afton. Oti aftos egno to plasma imon. Mnisthiti oti hous esmen.

For

according to the height of Heaven from earth, so the Lord reigns in Mercy over those who fear Him; as far as the East is from the West, so He removes our transgressions from us. a father has compassion on his children, so the Lord has Compassion on those who fear Him, for He knows how He formed us; He remembers that we are but sand. flower of the field, so he flourishes; for the wind passes through it, and it shall not remain; and it shall no longer know its place. age upon those who fear Him, and His 9.

Oti

epevlepsen epi tin tapinosin tis doulis aftou. Idou gar apo tou nin Makariousi me pase i genee.

For He has regarded the Humility

of His Handmaiden: for behold from henceforth all generations shall call me Blessed.

Kathos

As

STIHOS

Tin Timioteran ton Herouvim ke Endoxoteran asingritos ton Serafim, tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon Se Megalinomen.
to Onoma Aftou, ke to Eleos Aftou is

VERSE

More Honourable than the Cherubim, and beyond compare more Glorious than the Seraphim, Thou Who without stain bore God the Word, True Theotokos, we Magnify Thee!

Anthropos,

osi hortos e imere aftou, osi anthos tou agrou outos exanthisi. Oti pnevma diilthen en afto, ke ouk iparxi, ke ouk epignosete eti ton topon aftou.

As for man, his days are like grass, as a

Oti epiise mi megalia O dinatos ke Agion For He Who is Mighty has magnified me,
and Holy is His Name; and His Mercy 24.
FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

To de Eleos tou Kyriou apo to Eonos ke Eos But the Mercy of the Lord is from age to
tou Eonos epi tous Fovoumenous Afton.
FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

Ke i Dikeosini Aftou epi iious iion, tis filassousi tin Diathikin Aftou, ke memnimenis ton Entolon Aftou tou Piise Aftas. Aftou, ke despozi. i Vasilia Aftou panton

Righteousness upon childrens children, to those who keep His Covenant and who remember His Commandments to do them. and His Kingdom rules over all.

Kyrios en to Ourano itimase ton Thronon The Lord prepared His Throne in Heaven, Evlogite
ton Kyrion pantes Angeli Aftou, dinati ishii piountes ton Logon Aftou, tou akouse tis Fonis ton Logon Aftou. Litourgi Aftou piountes ta Thelimata Aftou

prosigage. Dio ke iperipsosen afton O iperrousios. Toutou Harin eto O anazios ego Logon dothine m, ina ishiso evsevos animnise afton. Ton peraton gar iparhi kathigitis, os ta Thia Safon.

Bless the Lord, you His Angels, mighty in


Strength, Who do His Word, so as to hear the Voice of His Words. the Lord, all you His Hosts His Ministers who do His Will.

invested well the talent with which he was entrusted, and he now offers it to the King; and for this Transcendent One exalted him transcendently. That is why I, the unworthy, request that speech be granted to me, so that I may be able to extol him piously. For, elucidating Things Divine, He is the worlds Teacher and Guide. the 13th day of this month we Commemorate our Father among the Saints: St John Chrysostom, Archbishop of Constantinople. this day we Commemorate the Holy New Righteous Martyr, St Damascene of Constantinople, who was Martyred in the year 1681. One, O Christ our God, have Mercy and Save us.

Synaxarion of 13 November

Evlogite ton Kyriou passe e Dinamis Aftou, Bless Evlogite


ton Kyrion pante ta Erga Aftou, en panti topo tis Despotias Aftou. Evlogi i pshihi mou ton Kyrion. [2]

Ti I tou aftou minos, Mnimi tou en Agiis On


Patros imon Ioannou, Arhiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Hrisostomou.

the Lord, all His Works, in all places of His Dominion. Bless the Lord, O my soul! [2] Psalm 142 [143] Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth; answer me in Thy Righteousness. do not enter into Judgement with Thy servant, for no one living shall become Righteous in Thy Sight. the enemy1 persecuted my soul; he humbled my life to the ground; he caused me to dwell in dark places like one long dead, and my spirit was in anguish within me; my heart was troubled within me.

Bless

Mnimi

Waiting In The [Spiritual] Darkness For The [Divine] Light

tou Agiou Neou Osiomartyros Damaskinou Konstantinoupolitou ke en Konstantinoupoli kata to 1681 martyrisantos.

On

Kyrie isakouson tis Prosefhis mou; enotise O


tin deisin mou en ti Alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

Tes tou Hrisorrimonos ke panton Sou ton By the Intercessions of the Golden Mouthed
Agion presvies, Hriste O Theos, eleison ke Soson imas.

Ke

mi iselthis is krisin meta tou doulou Sou, oti ou Dikeothisete enopion Sou pas zon. Etapinosen is tin gin tin zoin mou, ekathise me en skotinis os nekrous eonos; ke ikidiasen ep eme to pnevma mou; En emi etrahthi i kardia mou.

And

Amin
Katavasie of the Entry of
ODI 1

Amen
the Ever Blessed Virgin
TONE 4 (7 - 20 NOVEMBER) ODE 1

Oti Katedioxen O ehthros tin psihin mou. For

Anixo

to stoma mou ke plirothisete Pnevmatos ke logon erevxome ti Vasilidi Mitri. Ke ofthisome fedros Panigirizon ke aso gnothomenos

TAFTIS TIN ISODON. ODI 3

shall open my mouth and the Spirit will inspire it, and I shall utter the words of my song to the Queen and Mother: I shall be seen radiantly keeping Feast and I SHALL REJOICE IN HER

Emnisthin imeron arheon. Ke emeletisa en I


pasi tis Ergis Sou, en piimasi ton Hiron Sou emeleton.

remembered the days of old, and I meditated on all Thy Works; I meditated on the Works of Thy Hands. stretched out my hands to Thee; my soul thirsts for Thee like a waterless land. (PAUSE) to hear me, O Lord; my spirit faints within me; turn not Thy Sight from me, lest I become like those who go down into the pit!

ENTRANCE. ODE 3

Tous Sous Imnologous, Theotoke, izosa ke O


Afthonos Pigi, Thiason sigkrotisantas Pnevmatikon, Stereoson. KAN TI SEPTI ISODO SOU Stefanon Doxis Axioson.
ODI 4

Dipetasa Tahi

pros se tas hiras mou; i psihi mou os gi anidros Si. isakouson mou, Kyrie, exelie to pnevma mou; mi aspostrepsis to Prosopon Sou ap emou, ke omiothisome tis katavenonsin is lakkon. epi Si ilpisa; gnorison mi, Kyrie, Odon en i porefsome, oti pros Se ira tin psihin mou.

Hasten

Theotokos, Thou living and Plentiful Fount: grant Strength to those united in Spiritual Fellowship, who sing Hymns of praise to Thee: AND IN THY SOLEMN ENTRANCE vouchsafe them Crowns of Glory. the Unsearchable Purpose of God concerning Thine Incarnation from a Virgin, O Most High, the Prophet Habakkuk cried: Glory to Thy Power, O Lord!

ODE 4

Tin

Akouston piison mi to proi to Eleos Sou, oti Cause

me to hear Thy Mercy in the morning, for I hope in Thee; make me know, O Lord, the Way wherein I should walk, for I lift up my soul to

anexihniaston Thian voulin tis ek tis Parthenou sarkoseos Sou to Ipsistou O Profitis Abbakoum katanoon ekravgaxe. Doxa ti Dinami Sou, Kyrie

Perceiving

ODE 5

ODE 5

Exesti ta simpanta en TI SEPTI ISODO SOU The


Si gar, apirogame Parthene, EVDON
ISILTHES EN TO NAO TOU THEOU OSPER KATHAROTATOS NAOS, PASI TIS IMNOUSI SE SOTIRIAN VRAVEVOUSA..

OUR ENEMIES THE EVIL

ARE NOT ONLY OUR PHYSICAL, HUMAN ENEMIES, BUT ESPECIALLY THE INVISIBLE ENEMIES ONE AND HIS DEMONS WHO OBSESSIVELY AND CEASELESSLY, SEEK OUR DESTRUCTION AND FAILURE IN OUR EARTHLY AND ETERNAL ENDEAVOURS. BUT, NO MATTER HOW THEY TEMPT US INTO SPIRITUAL DEATH, THE CHOICE IS OURS TO MAKE OBEY GOD AND REAP ALL THE SPIRITUAL AND PHYSICAL BENEFITS SPIRITUAL LIFE WITH GOD - OR CHOOSE THE WEAKER, DESTRUCTIVE, SELFINDULGENT TEMPTATIONS THAT LEAD US TO SPIRITUAL DEATH AND EVENTUALLY, ETERNAL CONDEMNATION AND ALIENATION FROM GOD AND EVERYTHING GOOD!

whole world was amazed at THY HOLY ENTRANCE for Thou, O Virgin, WENT INTO THE INTERIOR OF THE TEMPLE AS AN ALL PURE TEMPLE,

bestowing Salvation upon all who sing Thy praises.

10.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

23.

Mina tou Ieromartirou Eleftheriou...

Thavmtourgou, Haralambos

ke ke

Theodore the General, Menas the Miracle-worker, and the Hieromartyrs, Charalambos and Eleftherios...

Thee.

Exelou me ek ton ehthron mou, Kyrie, oti Deliver me from my enemies, O Lord, for
pros Se katefigon. to Thee I flee for refuge.

Ton

Agion Evdoxon, Megalon Martiron Theklas, Varvaras, Anastasias, Ekjaterinis, Kiriakis, fotinis, Marinis, Paraskevis ke Irinis... Agion Martiron... Evdoxon ke Kallinikon

Of

the Holy, Glorious, Great Martyrs, Thekla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kyriaki, Photini, Marina, Paraskevi and Irene... the Holy, Glorious and Victorious Martyrs... our venerable and godly Ascetic Fathers...

Didaxon

me tou piin to Thelima Sou, oti Theos mou is Si; to Pnevma Sou to Agathon Odigisi me en ti Evthia.

Teach me to do Thy Will, for Thou art my


God; Thy Good Spirit shall Guide me in the Land of Uprightness. Thy Names sake, O Lord, grant me Life; in Thy Righteousness Thou shall bring my soul out of affliction.

Ton

Of

Eneka tou Onoma Sou, Kyrie, zisis me; en For


ti Dikeosini Sou exexis ek thlipseos ton psihin mou.

Ton Osion ke Theoforon Pateron imon ton Of


en Askisei Lampsanton...

Ke

Tou ( A G I O U T O U N A O U ) Of ( T H E P A T R O N O F T H E P A R I S H ) Ton Agion ke Dikeon Theopatoron Ioakim Of the Holy and Righteous Ancestors of
ke Annis. KE AGIOU IOANNI HRISOSTOME TIN MNIMIN EPISTELOUMEN. God, Joachim and Anna;

en to Eleei Sou exolothrevsis tous ehthous mou; ke apolis pantas tous thlivontas tin psihin mou, oti doulos Sou imi ego. isakouson tis prosefhis mou, enotise tin deisin mou en ti alithia Sou, epakouson mou en ti Dikeosini Sou.

In

Thy Mercy Thou shall destroy my enemies; and Thou shall utterly destroy all who afflict my soul, for I am Thy servant. Lord hear my Prayer; hear my Supplication in Thy Truth; answer me in Thy Righteousness. do not enter into Judgement with Thy servant, for no one living shall become Righteous in Thy Sight.

Kyrie

Of

ST WHOSE TODAY,

JOHN CHRYSOSTOM MEMORY WE KEEP

Ke Panton Sou ton Agion... Iketevomen Se, Mone Polielee Kyrie Eleison [12] Elei, ke Iktirmis,

Kyrie: epakouson imon ton amartolon deomenon Sou ke Eleison imas. ke Filanthropia tou Monogenous Sou Iou, meth ou Evlogitos is, sin to Panagio, ke Agatho, ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai, ke is tous Eonas ton Eonon.

And of all Thy Saints... We beseech Thee, the Only, Most Merciful
Lord: listen to us sinners who pray unto Thee, and have Mercy on us.
PEOPLE PRIEST

Ke mi iselthis is krisin meta tou doulou


Sou, oti ou dikeothisete enopion Sou pas zon.

And Thy

To

and Bounties and Compassion of Thine Only Begotten Son, with Whom Thou art Blessed, together with Thine All Holy, and Good, and Life-giving Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Lord have mercy [12] Through the Mercies

Pnevma Sou to Agathon Odigisi me en ti evthia. Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Good Spirit shall Guide me in the Land of Uprightness. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto Ages of Ages.

Doxa

Glory

Amin
dia ton Son hileon, pantas didaskis, proskinin en Triadi ton ena Theon, Ioanni Hrisostome, pammakariste Osie. Epaxios evfimoumen Se. Iparhis gar kathigitis, os ta Thia safon.

PEOPLE

Amen
TONE (6) PLAGAL 2

Amin Allelouia [(3) Doxa Si, O Theos! [3] I Elpis imon, Kyrie, doxa Si! En irini tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Iper tis anothen Irinis ke tis Kyrie Eleison Iper tis Irinis

Amen Alleluia [3] Glory to Thee, O God. [3] Our Hope, O Lord: Glory to Thee! In Peace let us pray to the Lord PEOPLE Lord have mercy PRIEST For the Peace from Above and for the
PRIEST

The Great Litany

Festal Kontakion St John Chrysostom -

Ek ton Ouranon edexo tin Thian Harin, ke Thou received Divine Grace coming down
from Heaven; no by means of Thine own lips Thou instructs all people how to worship in Trinity the One and Only God, O Devout Saint John Chrysostom the All Blessed and Golden-mouthed: it is right that we should honour Thee, for elucidating Things Divine, Thou art our Teacher and Guide. the Maker of all I bend the knee, to the Word Pre-Eternal I extend my hands, seeking the Gift of Speech, so that I may extol that devout man whom He magnified. He Who lives forever once said to the Prophet: I Glorify those who in Faith Glorify Me. And so, He Who of old exalted Samuel has now Glorified the Hierarch. For he

Sotirias ton psihon imon, tou Kyriou deithomen.

Salvation of our souls, let us pray to the Lord...

Festal Ikos St John Chrysostom

tou simpantos kosmou, efsthias ton Agion tou Theou Ekklision ke tis ton panton enoseaos tou Kyriou deithomen... Ikou toutou ke ton meta Pisteos, evlavias ke Fovou Theou isionton en afto, tou Kyriou deithomen... Eleison

Lord have mercy PRIEST For the Peace of the whole world, for
PEOPLE

the well-being of the Holy Churches of God, and for the union of all, let us pray to the Lord....
PEOPLE PRIEST

To ton olon Piiti Klino to goni, to proeonio To


Logo hieras ektino, Logou ziton Harisma, ina imniso ton Osion, on aftos emegaline. Fisi gar to Profiti, O Zon is tous eonas. Doxazo tous en Pisti Doxazontas me. O oun en tis pale ton Samouil anipsosas, edoxase nin ton Ierarhin. To talanton gar O epistevthi, kalos emporevsamenos, to Vasili 22.

Kyrie Eleison Iper tou Agiou

and for those who enter with Faith, Reverence and the Fear of God, let us pray to the Lord...

Lord have mercy For this Holy Temple,

Kyrie

PEOPLE

Lord have mercy


11.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

Iper

tou Patros imon:

Papa ke Patriarhi

PRIEST

(T H E O D O R O U ) ke tou Arhiepiskopou
imon (SERGIOU) tou Timiou Presviteriou, tis en Hristo Diakonias, pantos tou Kyriou ke tou laou tou Kyriou deithomen.

For our Father: Pope & Patriarch ( T H E O D O R O S ) and for our Archbishop (SERGIOS,) for the venerable Priesthood of the Diaconate in Christ, for all the Clergy and the laity, let us pray to the Lord.
every city and country, and for the Faithful who dwell therein, let us pray to the Lord

Tes

tis Theotokou Presvies, Eleimon, exalipson ta plithi ton emon egklimaton.

Through

the Intercessions of the Theotokos, O Merciful One, blot out the multitude of my transgressions.
TONE (6) PLAGAL 2

Festal Idiomelon St John Chrysostom -

Eleimon

Kyrie Eleison Iper tis Koinotita

ke poleos taftis, pasis poleos, horas, ke ton Pisti ikounton en aftes tou Kyriou deithomen.

Lord have mercy PRIEST For this Community and city, and for
PEOPLE

eleison me, O Theos, kata to Mega Eleos Sou ke kata to plithos ton iktirmon Sou Exalipson to anomima mou. i haris en hilesi Sou, Osie Pater, ke gegonas Piimin tis tou Hristou Ekklisias, didaskon ta logika provata, Pistevin is Triada Omoousion, en Mia Theotiti.

Have mercy upon me, O God, according


to Thy Great Mercy and according to the abundance of Thy Compassion blot out my transgressions.

Exehithi

Grace

Kyrie Eleison Iper efkrasias aeron, eforias ton karpon tis


gis ke keron deithomen. Irinikon tou Kyriou

Lord have mercy PRIEST For seasonable


PEOPLE

weather, for the abundance of the fruits of the earth, and for Peaceful times, let us pray to the Lord and those who travel by land or air, for the sick and the suffering, for captives and for their salvation, let us pray to the Lord from all affliction, wrath, danger and necessity, let us pray to the Lord

was poured upon Thy lips, O Devout Father, and Thou became a Shepherd of the Church of Christ, teaching the Reason-endowed Sheep to believe in the Co-essential Trinity in One Divinity.
2

Prayers of Salvation

Kyrie Eleison Iper pleonton,

odiporounton, nosounton, kamnonton, ehmaloton ke tis Sotirias afton tou Kyriou deithomen.

Lord have mercy PRIEST For those at sea,


PEOPLE

Soson O Theos ton Laon Sou, ke Evlogison


tin Klironomian Sou.

PRIEST

O Lord, Save Thy People and Bless Thine Inheritance.


with Mercies and the Horn of Orthodox Christians, and send down upon us Thy rich Mercies.

Episkepse
Iktirmis.

ton kosmon Sou en Elei ke

Visit

Thy world Bounties.

Ipsoson

Kyrie Eleison Iper tou risthine imas apo pasis thlipseos,


orgis, kindinou ke anangis, tou Kyriou deithomen

Lord have mercy PRIEST For our Deliverance


PEOPLE

Keras Hristianon Orthodoxon ke katamempson ef imas ta Elei Sou ta Plousia. tis Panahrantou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias...

Exalt

Presvies

Through Through

the Intercessions of our All Pure Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary...

Kyrie Eleison Antilavou Soson,

Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti. Ahrantou, Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M
AKE

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us,


PEOPLE PEOPLE

Dinami tou Timiou ke Zoopiou Stavrou... Prostasies Ikesies


ton Timion, Dinameon Asomaton... Epouranion

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias,

have Mercy upon us, and Preserve us, O God, by Thy Grace.

the Might of the Precious and Life-giving Cross... Bodiless Powers of Heaven...

Through the Protection of the honourable Of


the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist, John; of the Holy, Glorious and All Laudable Apostles... our Fathers among the Saints the Great Hierarchs and Ecumenical Teachers: Basil the Great, Gregory the Theologian and John Chrysostom; Athanasios, Cyril [and John the Almsgiver] Patriarchs of Alexandria... of Myra in Lycia, the Wonder-Worker, Nectarios of Pentapolis; Spyridon of Trimithountos...

Amen/Lord have mercy PRIEST Remembering our All

Holy, Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all Thy Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

tou Timiou, ke Evdoxou Profitou, Prodromou, ke Vaptisou Ioannou; ton Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon... en Agiis Pateron imon, Megalon Ierarhon, ke Ikoumenikon Didaskalon: Vasiliou tou Megalou, Grigoriou tou Theologon ke Ioannou tou Hrisostomou; Ananasiou ke Kirillou, Patriarhon Alexandries... tou en Myris, Nektarios Pentapolis, Spyridonos episkopou Trimithountos, ton Thavmatourgon

Ton

Of

THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN TO GOD

Si Kyrie Oti prepi si pasa Doxa, Timi ke Proskinisis to Patri ke to Io ke to Agio Pnevmati
nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For to Thee belong all Glory, Honour and Worship, to the Father, and to
PEOPLE

Nikolaou Ton

Of our Holy Father Nicholas, Archbishop

the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin

PEOPLE

Amen

Agion Evdoxon Megalomartiron Georgiou tou Tropeoforou, Dimitriou tou Mirovlitou, Theodorou tou Tironos, Theodorou tou Stratilatou,
SALVATION
ARE

Of

the Holy and Glorious great Martyrs: George the victorious, Demetrios the Myrrh-flowing, Theodore Tyron and

THE PRAYERS OF CELEBRANT PRIEST

SOMETIMES

SHORTENED

OR

LENGTHENED BY

THE

12.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

21.

and I will be made whiter than snow.

Psalm 117 /118


PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Akoutiis

mi agalliasin ke evfrosinin, agaliasonte ostea tetapinomena.

Thou Turn

shalt make me hear Joy and Gladness; my bones that were humbled shall greatly rejoice. Thy Sight from my sins, and blot out all my transgressions. a clean heart in me, O God: and renew a right spirit within me. me not away from Thy Sight; and take not Thy Holy Spirit from me.

Theos
STIHOS 1:

Apostrepson

to Prosopon Sou apo tin amartion mou, ke pasas tas anomias mou exalipson.

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

epefanen imin. erhomenos en

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Exomologisthe to Kyrio, oti Agathos, oti is ton eona to Eleos Aftou!


epefanen imin. erhomenos en

VERSE 1:

Give thanks to the Lord, for He is Good; for His Mercy endures forever!

Kardian katharan ktison en emi, O Theos, Create


ke pvevma evthes egkenison en tis egkatis mou. to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou. ke Pnevmati Igemoniko Stirixon me.

Theos
STIHOS 2:

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

Mi aporripsis me apo tou Prosopou Sou, ke Cast

Panta ta ethni ekiklosan me, ke to Onomati Kyriou inamin aftous.


epefanen imin. erhomenos en

VERSE 2:

Apodos mi tin Agalliasin tou Sotiriou Sou, Restore Didazo anomous tas Odous Sou, ke asevis I
epi Se apistrepsousi.

All the nations surrounded me, but in the Name of the Lord I drove them back.

to me the Joy of Thy Salvation, and uphold me with Thy Guiding Spirit.

Theos
STIHOS 3:

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!

will teach transgressors Thy Ways: and the ungodly shall turn back to Thee. blood-guiltiness, O God, Thou God of my Salvation; my tongue shall greatly rejoice in Thy Righteousness. and my mouth will declare Thy praise.

Rise

me ex ematon, O Theos, O Theos tis Sotirias mou; agalliasete i glossou mou tin Dikeosinin Sou.

Deliver me from

Para Kyriou egeneto afti, ke esti thavmasti en ofthalmis imon.


epefanen imin. ergomenos en

VERSE 3:

This is the Lords doing, and it is marvellous in our eyes.

Theos

Kyrios ke Evlogimenos O Onomati Kyriou!

The

Lord is God, and has appeared to us. Blessed is He Who comes in the Name of the Lord!
TONE 4

Kyrie ta hili Oti

mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin Enesin Sou. i Ithelisas Thisian, edoxa Olokaftomata ouk evdoxisis. an.

O Lord, Thou shalt open my lips,

Festal Apolytikion St John Chrysostom -

For if Thou desired sacrifice, I would give


it; with Burnt Offerings Thou wilt not be pleased with Whole Burnt Offerings.

Thisia

to Theo, pnevma sintetrimmenon kardian sintetrimmenin ke tetapinomenin O Theos ouk exoudenosi. Kyrie, en ti Evdokia Sou tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim; tote eudoisis Thisian Dieosinis, Anaforan ke Olokaftomata; tote aniisousin epi to Thisiastirion Sou moshous!

sacrifice to God is a broken spirit - a broken and humbled heart God will not despise.

tou stomatos Sou Kathaper pirsos eklampsasa haris, tinikoumenin efotisen. Afilargirias to kosmo thisavrous enapetheto. To ipsos imin tis tapinofrosinis ipedixen. Alla Sis Logis pedevon, Pater Ioanni Hrisostome, presveve to Logo Hristo to Theo, Sothine tas psihas imon.

The

Agathinon,

Do good, O Lord, in Thy Good Pleasure to


Zion, and let the walls of Jerusalem be built; then Thou wilt be pleased with a Sacrifice of Rigtheousness, with Offerings and Whole Burnt Offering; then shall they offer young bulls on Thine Altar.

Grace that from Thy mouth shone forth like a torch Illumined the Universe. Treasures from the absence of avarice it deposited in the world. It showed us the Height that is attained by Humility. Now Thou instruct us by Thy Words, Father John Chrysostom. Intercede with Christ God, the Word Himself, Entreating that our souls be Saved. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati I


tou stomatos Sou Kathaper pirsos eklampsasa haris, tinikoumenin efotisen. Afilargirias to kosmo thisavrous enapetheto. To ipsos imin tis tapinofrosinis ipedixen. Alla Sis Logis pedevon, Pater Ioanni Hrisostome, presveve to Logo Hristo to Theo, Sothine tas psihas imon.

Glory The

Eleison me, O Theos!


Hymns of

Have mercy on me, O God!


Divine Mercy
TONE 2

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati


dimi, Sin imin timontes Sou tin mnimin Ierarha, Hrisostome Osie, fostir tis Ekklisias.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Simeron skirtosin en pnevmati, Arhiereon Today,

Hierarchs everywhere exult in spirit, and all together we honour Thy Memory, O Righteous Hierarch Chrysostom, the Churchs Luminary.

Grace that from Thy mouth shone forth like a torch Illumined the Universe. Treasures from the absence of avarice it deposited in the world. It showed us the Height that is attained by Humility. Now Thou instruct us by Thy Words, Father John Chrysostom. Intercede with Christ God, the Word Himself, Entreating that our souls be Saved.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin

Now and ever, and to the ages of ages. Amen

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin


20.

Now and ever, and to the Ages of Ages. Amen


FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

13.

Theotokion

onoma ke exagi afti.

di imas gennithis ek Parthenou ke stavrosin ipominas Agathe, O Thanato to Thanaton skilefsas ke egersin dixas os Theos, mi paridis ous eplasas ti Hiri Sou. Dixon tin Filanthropian Sou eleimon. Dexe tin tekousan se Theotokon, Presvevousan iper imon ke Soson Sotir imon, laon apegnosmenon.

Thou

Who for our sake was born of a Virgin, and suffered crucifixion, O Good One, and despoiled Death through Death, and as God, revealed Resurrection: despise not Thy Love for mankind, O Merciful One; accept the Birth-giver of God Who bore Thee, and Who entreats Thee for us: and Save Thy despairing people, O our Saviour!

own Sheep by name and leads them out.

Ke

otan ta idia Provata ekvali, amprosthen Afton Porevete, ke ta Provata Afto akolouthi, oti idasi tin Fonin Aftou. de ou mi akolouthisosin, alla fevxonte ap aftou, oti ouk idasi ton allotrion tin fonin.

And when He brings out His own Sheep,


He goes before them; and the Sheep follow Him, for they know His Voice.

Allotrio

Yet

they will by no means follow a stranger, but will flee from him, for they do not know the voice of strangers. used this illustration, but they did not understand the things that He spoke to them.

Small Litany

Taftin

Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Kyrie Eleison Antilavou Soson, Eleison ke diafilaxon
imas O Theos, ti Si Hariti.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord


and Preserve us, O God, by Thy Grace

tin parimian ipen aftis O Isous: Ekini de ou egnosan tina in a elali aftis. Amin, amin, lego imin oti Ego Imi i Thira ton Provaton. Pantes Osi ilthon pro Emou, klepte isi ke liste. All ou ikousan afton ta Provata.

Jesus Then

Lord have mercy! PRIEST Help us, Save us, have Mercy on us,
PEOPLE PEOPLE PRIEST

Ipen oun palin aftis O Iisous:

Amin Tis

Panagias, Ahrantou, Ipere Flogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M
AKE

our Most Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God.

Amen Remembering

Jesus said to them again: Most assuredly, I say to you: I Am the Door of the Sheep. All who ever came before Me are thieves and robbers, but the Sheep did not hear them. If anyone enters by Me, he will be Saved, and will go in and out and find Pasture.

Ego Imi i Thira: di Emou ean tis iselthi, I Am the Door.


Sothisete, ke iselevsete ke exelefsete, ke nomin evrisi.

MAKE THE SIGN OF THE CROSS AND BOW DOWN IN ALL HUMILITY AND THANKSGIVING BEFORE THE LORD OUR GOD

THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN

Si Kyrie Oti son to Kratos ke Sou Estin i Vasilea, ke i Dinamis ke i Doxa tou Patros, ke
tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous Eonas ton Eonon.

To Thee, O Lord! PRIEST For Thine is the Dominion, Thine is


PEOPLE

Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!


Eleison

PEOPLE

Thee!

Glory to Thee, O Lord:

Glory to

Psalm 50/51
The Psalm Of Repentance

the Kingdom and the Power and the Glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

me, O Theos kata to Mega Eleos Sou, ke kata to plithos ton iktrmon Sou exalipson to anomima mou.

Have

Amin Tin
Sofian ex ipsous katamathon, ke tin harin ton logon para Theou, tis pasin exelampsas, os hrisos en komino, ke tin Agian Triada, Monada ekirixas, tin filargiron planin, toxefsas tis logis Sou. Othen ke pros zilon, Vasilida elegxas, adikos tis piminis Sou, apelathis makarie, Ioanni Hrisostome. Presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton aesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agian Mnimin Sou.

Amen
TONE (8) PLAGAL 4

Mercy on me, O God, according to Thy Great Mercy, and according to the abundance of Thy Compassion, blot out my transgression. me thoroughly from my transgressions, and cleanse me from my sin.

First Festal Kathisma St John Chrysostom -

Epi plion plinon me apo tis anomias mou, Wash


ke apo tis amartias mou katharison me.

In

the Wisdom of God Thou were fully versed, and the Grace of Eloquence Thou received from Him. Then brightly Thou shone on all, much like purified gold. And Thou preached the Dogma of the One God in Trinity, and with Thy words Thou shot down the error of avarice. Therefore Thou were zealous to censure the Empress; and Thou were unjustly sent into exile from Thy Flock, Blessed Saint John Chrysostom. Intercede with Christ our God, that He grant forgiveness of offences to thsoe who with longing observe Thy Holy Memory. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Oti
Si

tin anomie mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

For I know my transgressions, and my sin


is always before me.

mono imarton, ke to poniron enopion Sou epiisa. Opos an dikeothis en tis logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se. gar en anomies sovelifthin, ke en amarties ekissise me i mitir mou. Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi. me issopo, ke katharisthisome; plinis me, ke iper hiona levkanthisome.

Against Thee only have I sinned, and have


done evil in Thy Sight; that Thou may be Justified in Thy Words, and overcome when Thou art judged.

Idou

For

behold I was conceived in transgressions, and in sins my mother bore me. Thou showed me the unknown and secret Things of Thy Wisdom.

Idou gar Alithian Igapisas. Rantiis

Behold! Thou Loved Truth

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati


14.

Glory

Thou shalt sprinkle me with hyssop, and I


will be Cleansed; Thou shalt wash me, 19.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

Small Litany

Tou Kyriou deithomen Kyrie Eleison Oti Agios i, O Theos

imon, ke en Agiis epanapavi, ke Si tin Doxan anapempomen to Patri, ke to Io, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Let us pray to the Lord PEOPLE Lord have mercy PRIEST For Holy art Thou, O our God, Who
PRIEST

Tin

rests in the Saints, and to Thee we ascribe Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Amin Pasa pnoi enesato ton Kyrion [2] Enesato pnoi ... Pasa ton Kyrion

Amen
UST

Sofian ex ipsous katamathon, ke tin harin ton logon para Theou, tis pasin exelampsas, os hrisos en komino, ke tin Agian Triada, Monada ekirixas, tin filargiron planin, toxefsas tis logis Sou. Othen ke pros zilon, Vasilida elegxas, adikos tis piminis Sou, apelathis makarie, Ioanni Hrisostome. Presveve Hristo to Theo, ton ptesmaton aesin dorisasthe, tis eortazousi potho, tin Agian Mnimin Sou.

In

Praises to Almighty God


THE CONGREGATION M STAND

Let

everything that has breath praise the Lord. [2] that has breath

the Wisdom of God Thou were fully versed, and the Grace of Eloquence Thou received from Him. Then brightly Thou shone on all, much like purified gold. And Thou preached the Dogma of the One God in Trinity, and with Thy words Thou shot down the error of avarice. Therefore Thou were zealous to censure the Empress; and Thou were unjustly sent into exile from Thy Flock, Blessed Saint John Chrysostom. Intercede with Christ our God, that He grant forgiveness of offences to thsoe who with longing observe Thy Holy Memory.

Let the Lord be praised ... by everything


The Holy Gospel

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin


Tin psihin mou Parthene tin tapinin, tin en zali tou viou ton pirasmon, nin os akiverniton, pontoumenin to klidoni, amartion te forto, fanisan iperantlon, ke is pithmena Aidou, pesin kindinevousan, fthason Theotoke, ti thermi Sou presvia, ke Soson parehousa, Son limena ton evdion, ina Pisti kravgazo Si. Presveve to So Iio ke Theo, ton ptesmaton doune mi tin afesin. Se gar eho elpida, O anaxios doulos Sou.

Now and ever, and to the ages of ages. Amen Holy Virgin:
behold how my humble soul in the storm of temptations of life is tosed, with no one to pilot it, overtaken by turbulence; Thou see it overtburdened with baggage of all my sins, and even now, in danger of sinking to the depths of Hell. Hasten, O Theotokos, with Thy powerful Intercessions, and Save me by steering me to Thy Port of Tranqulity, that with Faith I may cry to Thee: Pray to Christ Thy Son and our God, that He may grant me forgiveness of offences. For I, Thy servants, hast Thou as my Only Hope.
TONE 3

Theotokion

T H E P R I E S T S T A N D S B E F O R E T H E H O L Y A L T A R I N T H E S A N C T U A R Y . ON SUNDAYS HE READS THE HOLY RESURRECTION GOSPEL AND THE EOTHINON AT THE HOLY ALTAR, BUT ON OTHER DAYS HE READS THE HOLY GOSPEL FOR THE FEAST FROM THE ROYAL GATES [HOLY DOORS] FACING THE CONGREGATION.

Ke

iper tou kataxiothine imas tis akroaseos tou Agiou Evangeliou Kyriou ton Theon imon iketevsomen.

PRIEST

And that He will graciously grant us to hear His Holy Gospel, let us pray to the Lord.
to the

Kyrie Eleison [3] Sofia! Orthi!


Evangeliou

Akiousomen tou Agiou

Lord have mercy [3] PRIEST Wisdom! Arise! Let us listen


PEOPLE

Holy Gospel.

Irini pasi! Ke to pnevmati sou Ek tou kata I O A N N I N


to anagnosma...

Peace be with you all.


PEOPLE

WE BOW OUR HEADS TO RECEIVE THE PRIESTS BLESSING

AGIOU EVANGELIOU

PRIEST

And with thy spirit The Lesson is from

Second Festal Kathisma St John Chrysostom


THE

HOLY GOSPEL

ACCORDING TO ST JOHN

Proshomen Doxa Si, Kyrie, Doxa Si!


M
AKE

Let us attend PEOPLE Glory to Thee,


Thee!

O Lord: Glory to

Skevos entheon tis Ekklisias, ploutos asilos tis evsevias, anedihthis Ierarha Hrisostome, en apathia ferinas ton vion Sou, tis deomenis epantlisas ton eleon, Pater Osie, Hriston ton Theon iketeve, dorisasthe imin to Mega Eleos.

THE SIGN OF THE CROSS & BOW TO GOD IN GRATITUDE AND WORSHIP BEFORE & AFTER THE HOLY GOSPEL

The Holy Gospel According to St John 10 : 1 - 9

To

kero ekino ipen O Kyrios: Amin, amin, lego imin, O mi iserhomenos dia tis Thiras is tin ailin ton Provaton, alla anavenon allahothen, ekinos kelptis esti ke listis.

At

that time our Lord Jesus said: Most assuredly, I say to you: he who does not enter the Sheepfold by the Door, but climbs up some other way, the same is a thief and a robber. He Who enters by the Door is the Shepherd of the Sheep. To Him the Doorkeeper opens, and the Sheep hear His Voice; and He calls His

Thou were shown to be a Holy Vessel of the Church of Christ, O Righteous Father, and the Save and secure wealth of True Belief; and with Dispassion Thou embellished Thy way of Life, and Thou dispensed care and mercy to those in need. Holy Chrysostom, to Christ our God pray fervently, beseeching Him to grant us His Great Mercy.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Ton


limona ton logon ton theopnevston Grafon, ton imas odigounta pros tin metanian, ton tous pikilous perasmous ipominanta, ton Hrisostom Pisti, os didahthentes ip aftou, timisomen kata

Glory To

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit


TONE (5) PLAGAL 1

Second Festal Kathisma St John Chrysostom

de iserhomenos dia tis Thiras Piimin esti ton Provaton. Touto O Thirors anizi, ke ta Provata tis Fonis Aftou akoui, ke aidia Provata kali kat

But

that Meadow of God-Inspired Words of Holy Writ, to the one who has guided us to Repentance, to the man who has endured trials of every kind, Saint John Chrysostom, who taught us, 15.

18.

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

hreos. Presvevi gar to Kyrio, eleithine tas psihas imon.

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin To


exesion Thavma to tis sillipseos, ke O afrastos tropos O tis kiiseos, en Si egnoriste, Agni Aiparthene, kataplitti mou ton noun, ke exista ton logimon, i doxa Sou Theotoke, tis pasin efaploumeni, pros sotirian ton psihon imon.

Believers, let us give honour and praise as is worthy. He Intercedes with the Saviour, to have mercy on our souls.

Amin/Kyrie eleison Tis Panagias,

PEOPLE PRIEST

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen The


astonishing Miracle of how Thou Conceived and the ineffable manner of how Thou gave Birth that was manifest in Thee, O Ever Virgin and Pure, is astounding to my mind, and Thy Glory as well has stunned my thoughts, O Theotokos, and it spreads out to all people, for the Salvation of our souls.
TONE 4

Theotokion

Ahrantou, Ipere Vlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias meta panton ton Agion Mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin zoin imon Hristo to Theo parathometha.
M
AKE

Holy, All Pure, Most Blessed and Glorious Lady, Theotokos and Ever Virgin Mary, together with all the Saints, let us commit ourselves and one another, and all our life to Christ our God.

Amen/ Lord have mercy Remembering our Most

THE SIGN OF THE CROSS & BOW DOWN


PEOPLE PRIEST

Si Kyrie Oti Evlogite

Second Festal Kathisma St John Chrysostom

Sou to Onoma, ke Dedoxaste Sou i Vasilia, tou Patros, ke tou Iiou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

Tis

hriseis logis Sou, i Ekklisia, ardomeni apantas, potizi namata hrisa, ke iatrevi nosimata, ton Se imnounton, pammakar Hrisostome.

Watered

Name and Glorified is Thy Kingdom, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

To Thee, O Lord! For Blessed is Thy

by Thy Golden Words, the Church now offers the refreshing beverage of golden waters to all, and She is able to cure the ills of all who praise Thee, O All Blessed Chrysostom. to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit and the furious Empress animosity were unable to extinguish the Virtue in Thee; but in the fire of the trials being tested like gold, Thou now Entreat without ceasing the All Holy Trinity, for the sake of which Thou ardently Struggled.

Amin
Festal

PEOPLE

Amen
TONE 4

Antiphons -

Ek I

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Oute


ehthra Synodou ousa paranomos, oute misos Avgoustis ousis parafronos, tas aretas tas en Si Pater katesvesan, all os hrisos en to piri, dokimasthis ton pirasmon, kathiketevis apastos, tin Panagian Triada, iper is igoniso zeon to pnevmati.

Glory

neotitos mou, pola polemi me pathi al aftos andilavou, ke soson, Sotir mou. [2]

From my youth up many passions have


warred against me. But do Thou succour and save me, O Saviour. [2]

The unauthorised Synods overt hostility

misoundes Sion, eshinthite apo tou Kyriou; os hortos gar, piri esesthe apexirameni. [2]

Those

who hate Zion shall be put to confusion by the Lord; like grass in the fire shall they be withered up. [2] to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Agio


Pnevmati, pasa psihi zooute, katharsi, ipsoute, lambrinete, Triadiki Monadi, Ierokrifios ke ti

Glory

Through

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Amin


Tin tahian Sou Skepi ke tin antilipsin, ke to Eleos dixon epi ton doulon Sou, ke ta kimata Agni kataravnon, ton mateon logismon, ke tin mesousan mou psihin, anastison Theotoke. Ida gar ida Parthene, os panta osa vouli ke dinase.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen


I implore Thee to show forth Thy promptness to provide Thy Protection and Help and Mercy to me, O Pure Maiden, and calm the waves of unruly thoughts, and resurrect the fallen soul of me Thy servant, I Entreat, O All Holy Theotokos. I know, I know, O Virgin, that Thou can do whatever Thou wish.

the Holy Spirit is every soul quickened and exalted in purity, and Illumined by the Triune Unity in Mystic Holiness.

Festal Theotokion

Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Now and ever, and to the Ages of Ages. Amen Amin Agio Pnevmati, anavlizi ta tis Haritos From the Holy Spirit do the streams of
reithra, arthevonda, apasan tin ktisin pros Zoogonion. Grace well forth; they irrigate everything created, so that Life can be produced.

Festal Prokeimenon

To stoma mou lalisi Sofian, ke i meleti tis My


kardias mou sinesin. (2)
STIHOS:

mouth shall speak Wisdom, and the meditation of my heart, understanding. (2)

Small Litany

Eti ke eti, en Irini tou Kyriou deithomen. Kyrie Eleison Antilavou Soson,
16. Eleison ke Diafilaxon imas O Theos, ti Si Hariti.

PRIEST

Again, yet again, in Peace let us pray to the Lord.

I Ieris Sou, Kyrie, endisonte dikeosinin ke i Osii Sou Agalliasonte.


ke i meleti tis

VERSE:

Thy Priests shall clothe themselves in Righteousness; Thy Saints shall greatly rejoice!

Lord have mercy PRIEST Help us, Save us, have Mercy on us,
PEOPLE

To stoma mou lalisi sofian,


kardias mou sinesin.

My

mouth shall speak Wisdom, and the meditation of my heart, understanding

and Protect us, O God, by Thy Grace.


FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

FESTAL MATINS SERVICE ST JOHN CHRYSOSTOM 13 NOVEMBER 2012

17.