§¶ng céng s¶n ViÖt Nam - §¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi

I. Mở đầu : Đảng cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc. Hơn tám thập kỷ qua, Cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã dành được những thắng lợi rất vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử phát triển của dân tộc ta: Kỷ nguyên độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội; mở ra thời đại mới, thời đại Hồ Chí Minh. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, là lịch sử đấu tranh kiên cường bất khuất và những bài học kinh nghiệm quý báu như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: là cả một pho lịch sử bằng vàng.Vì vậy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng là trách nhiệm, nghĩa vụ và là quyền lợi của mổi công dân Việt Nam. Đối với một sinh viên, điều đó càng trở nên cần thiết và quan trọng hơn, đây còn là một niềm tự hào niềm vinh hạnh to lớn.

II.

Nội dung :

Câu 1: Nội dung chính của Điều lệ Đảng: Có 4 nội dung cơ bản sau: a. Bản chất giai cấp công nhân của Đảng Bản chất giai cấp của Đảng là vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, được quán triệt trong toàn bộ Điều lệ Đảng, chi phối toàn bộ nội dung xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳn định bản chất giai cấp công nhân của mình. Điều này được thể hiện rất rõ trong “Chương trình tóm tắt” và “Sách lược vắn tắt”. Xác định rõ bản chất giai cấp công nhân của Đảng xuất phát từ nhận thức khoa học về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân hình thành, phát triển cùng với nền sản xuất đại công nghiệp, đại biểu cho phương thức sản xuất mới tiến bộ, có tinh thần cách mạng triệt để và tính tổ

1

Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền. phủ nhận. Xuất phát đầy đủ từ thực tiễn cụ thể của nước ta để đề ra đường lối. chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào công nhân. bóc lột là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. được toàn dân thừa nhận là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân. hữu khuynh. đồng thời bằng hành động cách mạng biến đường lối. + Kiên định và vận dụng sáng tạo. chủ trương đó thành hiện thực sinh động trên mọi mặt của đời sống xã hội. nên giai cấp công nhân có điều kiện liên minh với giai cấp nông dân và quần chúng lao động để xóa bỏ chủ nghĩa tư bản. + Luôn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. xuyên tạc chủ nghĩa Mác. chủ trương và các chính sách đúng đắn. Trong bất kỳ tình huống nào cũng không giao động xa rời mục tiêu đó. đó là chủ nghĩa Mác-Lênin.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi chức cao. Sự ra đời của Đảng từ 3 nguồn gốc là phong trào yêu nước. phê phán những luận điệu và thủ đoạn của các thế lực thù địch đả kích. Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. góp phần phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin. kịp thời chống lại mọi biểu hiện cơ hội. giải quyết thành công những 2 . Điều lệ Đảng và các văn kiện Đại hội Đảng đã chỉ rõ mục tiêu. Là giai cấp lao động. Để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong tình hình mới. Về vấn đề lợi ích nào khác ngoài mục đích phục vụ nhân dân. bảo thủ. nhân dân lao động và cả dân tộc là thống nhất. lợi ích của Đảng. của giai cấp công nhân. tri thức của thời đại để làm giàu kiến thức. tư tưởng Hồ Chí Minh. + Đấu tranh kiên quyết. bị bóc lột. phục vụ dân tộc. Giai cấp công nhân có hệ tư tưởng khoa học và cách mạng hướng dẫn. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ bắt nguồn từ việc Đảng giải quyết đúng đắn mối quan hệ mật thiết giữa giai cấp và dân tộc. thể hiện quan hệ gắn bó giữa giai cấp và dân tộc. tiếp thu tinh hoa văn hóa.Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. giáo điều. không có áp bức. Chính vì vậy mục tiêu.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam . xây dựng xã hội mới. nhiệm vụ của mỗi Đảng viên đó là: + Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

xây dựng đội ngũ cán bộ và đảng viên theo quan điểm của giai cấp công nhân. thường xuyên tự phê bình 3 . chỉ thị của Đảng. chính sách và tổ chức của Đảng. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. + Thường xuyên giáo dục. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam . hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 4. tham nhũng. gồm 4 điểm là: “1. 3. tạo nên sức mạnh tổng hợp của cách mạng. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. nghị quyết.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi vấn đề lý luận và thực tiễn của cách mạng nước ta. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân. phục tùng kỷ luật. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. b. góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thế giới. quan liêu. chính sách của Đảng. + Giu vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng. Nhiệm vụ và quyền của đảng viên:  Nhiệm vụ: Nhiệm vụ Đảng viên được quy định trong Điều 2. chăm lo đời sống vật chất. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. chăm lo đời sống và thực sự phát huy quyền làm chủ của nhân dân. cá nhân phụ trách. 2. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tham gia xây dựng. có lối sống lành mạnh. + Củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. tích cực tham gia công tác quần chúng. bồi dưỡng lập trường. bảo vệ đường lối. rèn luyện. Không ngừng học tập. Thường xuyên tự phê bình và phê bình. cục bộ. cơ hội. đạo đức cách mạng. + Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. Kết hợp sức mạnh của thời đại. phẩm chất chính trị. giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. pháp luật của Nhà nước. đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng. ý thức tổ chức của giai cấp công nhân. pháp luật của Nhà nước. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng. năng lực công tác. nâng cao trình độ kiến thức. quan điểm. tập thể lãnh đạo. phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

trước hết là trong phạm vi chức trách. tệ nạn trong xã hội. chính. trung thực với Đảng. kiệm. mỗi đảng viên cần nắm vững nội dung cơ bản sau: Một là. nhiệm vụ cụ thể của mỗi người. đòi hỏi đảng viên phải nâng cao trình độ 4 .§¶ng céng s¶n ViÖt Nam . Nhà nước và các tiêu cực. đất nước ta đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới với nhiệm vụ trung tâm là xây dựng phát triển kinh tế. cảnh giác và kiên quyết chống mọi âm mưu và thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. làm công tác phát triển đảng viên. sinh hoạt và hoạt động của Đảng. do dân và vì dân. Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. dân tộc ta. liêm. Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức. Hai là. Ba là. gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Mỗi đảng viên phải ra sức rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi và phê bình. mọi đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn để đất nước phát triển nhanh. thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. lãng phí. lý tưởng của Đảng ta. các nguy cơ đang đe dọa sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta để tự giác góp phần đẩy lùi. từng bước khắc phục. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. quan liêu trong cơ quan của Đảng. vô tư. Đồng thời phải nhận thức sâu sắc thách thức lớn. phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. kiên định những vấn đề về quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu. nêu gương cần. Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính chủ nghĩa quốc tế trong sáng của giai cấp công nhân. không chấp nhận “đa nguyên đa đảng”. chí công.” Thực hiện các nhiệm vụ trên. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân.

Phê bình. 4. Có nhiều hình thức và phương pháp học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị. bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. chống lại sự phá hoại của kẻ thù. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. nhiệm vụ học tập càng trở nên đặc biệt quan trọng. lãnh tụ chính trị bảo đảm cho cuộc đấu tranh của nhân dân giành thắng lợi. Tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới. Ứng cử. c.  Quyền của Đảng viên: Điều 3. của Nhà nước. Nhân dân lao động cần có Đảng với tư cách là người lãnh đạo.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi kiến thức và năng lực công tác. nghị quyết của Đảng. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh cụ thể mà tổ chức đảng và mỗi đảng viên phải có kế hoạch. biểu quyết công việc của Đảng. chính sách. Học tập là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi đảng viên. làm cho Đảng luôn trong sạch. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. đường lối. chủ trương. báo cáo. Vì vậy. Và ngược lại Đảng cần được nhân dân ủng hộ. trừ quyền biểu quyết.Điều lệ Đảng quy định đảng viên có những quyền sau: “1. tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn. chế độ học tập phù hợp. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình. chính sách của Đảng. 2. Bốn là. 3. gương mẫu. chính sách của Đảng. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. có mối quan hệ mật thiết với quần chúng. kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. vững mạnh. Điều lệ Đảng. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. thực hiện vai trò tiên phong. đạo đức cách mạng. chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. phẩm chất chính trị. bảo vệ đường lối. Năm là. chủ trương. tích cực thực hiện đường lối.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam . Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng: 5 .

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. trước cấp uỷ cấp trên và cấp dưới. đường lối. Tổ chức đảng quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình. d. Nghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của Đảng chỉ có giá trị thi hành khi có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành. chính sách của Đảng.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam . 4. thực hiện tự phê bình và phê bình. cấp dưới phục tùng cấp trên. pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp trên. Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên. 2. ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi Điều 9 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ”. Cấp uỷ có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó. 6. 3. chi bộ (gọi tắt là cấp uỷ). cá nhân phục tùng tổ chức. Giữa hai kỳ đại hội. các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương. Nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là: 1. định kỳ thông báo tình hình hoạt động của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc. Khen thưởng và kỷ luật trong Đảng:  Khen thưởng trong Đảng Điều 34. Tại Hướng dẫn số 03- 6 . Thiểu số phục tùng đa số. không được truyền bá ý kiến trái với nghị quyết của Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. song không được trái với nguyên tắc. thực hiện tập thể lãnh đạo. Cấp uỷ các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước đại hội cùng cấp. song phải chấp hành nghiêm chỉnh nghị quyết. cá nhân phụ trách. không phân biệt đối xử với đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số. cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương. 5. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra. Trước khi biểu quyết. mỗi thành viên được phát biểu ý kiến của mình. Đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu và báo cáo lên cấp uỷ cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc. Điều lệ Đảng quy định: “Tổ chức đảng và đảng viên có thành tích được khen thưởng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương”.

đảng bộ bộ phận. chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. tổ chức cơ sở đảng. bằng khen.Các cấp ủy có thẩm quyền xét khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo định kỳ hàng năm. theo nhiệm kỳ đại hội 5 năm/lần đối với đảng bộ cấp huyện và tương đương.Đối với đảng viên: Tặng giấy khen. kết luận. xử lý kỷ luật phải thẩm tra. . chi bộ. tổ đảng trực thuộc chi bộ. không kể chức vụ cao hay thấp. 80 năm tuổi Đảng. Bác Hồ đã dạy: “Tại sao chúng ta vào Đảng? Vào Đảng để làm gì? Phải chăng là để thăng quan phát tài? Không phải! Chúng ta vào Đảng là để hết long hết sức phục vụ giai cấp. gắn với việc tổng kết của đảng bộ. xử lý nghiêm túc. tác hại.Công minh là bất cứ đảng viên và tổ chức nào.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam .  Kỷ luật trong Đảng: Phương châm thi hành kỷ luật đã được Điều lệ Đảng xác định là “Công minh. làm tròn nhiệm vụ của người Đảng viên” 7 . xác minh chu đáo. . 40 năm. không có khu vực cấm.Chính xác là việc thi hành kỷ luật phải đúng người hoặc tổ chức vi phạm. cờ cho các tổ chức Đảng gồm: Đảng bộ huyện hoặc tương đương.Đối với tổ chức đảng: Tặng giấy khen. không để kéo dài. nguyên tắc hay tác phong sinh hoạt. phân biệt rõ bản chất và hiện tượng. tuổi Đảng nhiều hay ít. . chính xác. khen thưởng không theo định kỳ với các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc. làm giảm hoặc mất tác dụng của việc thi hành kỷ luật. . kịp thời”. trách nhiệm chủ yếu thuộc về cá nhân đảng viên hay tập thể. phục vụ nhân dân. vi phạm thuộc về phẩm chất chính trị. nguyên nhân của vi phạm. đúng lúc. không có ngoại lệ. đúng nội dụng. huy hiệu 30 năm. bằng khen. tính chất. Khi xem xét. 50 năm.70 năm. mức độ. 60 năm. . Câu 2: Những lý do chính thúc đẩy em phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều phải xem xét. các ban tham mưu và đơn vị sự nghiệp của Đảng.Kịp thời là việc thi hành kỷ luật phải khẩn trương. tổ chức cấp trên hay cấp dưới.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi HD/BTCTW ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương có quy định hình thức khen thưởng định kỳ và không định kỳ cho tổ chức đảng và đảng viên như sau: .

kỷ luật. phấn đấu của mình. giữ vững niềm tin. . Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. Nó do đấu tranh. . Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Khi được sinh hoạt trong một tổ chức chính trị như thế. nhưng chủ tich Hồ Chí Minh đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. không thụ động. ỷ lại. đã nêu gương chói lọi của đạo đức 8 . uy vũ không thể khuất phục”.Em chưa được đứng vào hàng ngũ của Đảng. vì nước hy sinh anh dũng. dân giàu nước mạnh. hiện đại hóa đất nước. thanh niên. Đây sẽ là một môi trường rất tốt để mỗi người nâng cao nhận thức chính trị đồng thời xác định con đường rèn luyện.Hơn thế nữa. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động. Bởi vì trong đấu tranh cách mạng. phẩm chất đạo đức cách mạng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. trì trệ. đoàn viên ấy sẽ trưởng thành hơn về mặt nhận thức. chúng ta cần đứng vững trên lập trường của Đảng. học tập. lúc nào đảng viên cũng coi trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị thể hiện ở tính kiên định. vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam . vận động quần chúng tiếp tục đổi mới. xã hội công bằng. Thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế sản xuất. ra sức phấn đấu góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. văn minh. lý tưởng đã chọn. nhưng em nghĩ. nhất là những hoạt động chính trị-xã hội. Chỉ có trải qua trường học đấu tranh thực tại chúng ta mới trở nên vững vàng. đạo đức. vàng càng luyện càng trong”. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ. sáng tạo. kiên định. Để có bản lĩnh chính trị. em sẽ có cơ hội đứng chung trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp. được kết nạp Đảng là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá sự trưởng thành của một người. bảo thủ. Cũng như ngọc càng mài càng sáng.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi .Được đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ giúp em rèn luyện bản lĩnh chính trị. mục tiêu. nếu được là Đảng viên. nghèo khó không thể chuyển lay. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Trong Đảng ta biết bao đồng chí đã vì dân. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình hoạt động thực tiễn. chiến đấu hàng ngày. cần thường xuyên trao dồi đạo đức cách mạng.

chính sách để tham nhũng. Đạo đức cách mạng đòi hỏi chúng ta phải đặt lợi ích của Đảng. Để trở thành đảng viên. Đạo đức cách mạng là tự nguyện. sống cơ hội. cho dân thì dù nhỏ cũng hết sức tránh.. thực dụng. Ngoài ra. phục vụ nhân dân. Vì đảng viên phải phấn đấu trở thành người sản xuất. Phải học thường xuyên để không bị lạc hậu do nguồn tư duy vơi cạn trong khi thực tế đang tiến nhanh về phía trước. 9 . cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực. lợi ích của cá nhân.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi cách mạng. sở thích riêng. một người Đảng viên còn được rèn luyện và nâng cao năng lực của bản thân khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Không có chế độ nào quý trọng con người. Sự tụt hậu về trí tuệ sẽ không gánh vác nổi những nhiệm vụ với yêu cầu ngày càng cao. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ chúng ta phải giàu nhiệt tình cách mạng và đủ năng lực cần thiết. chiến đấu và học tập giỏi. Hoàn thành tốt nhiệm vụ thể hiện trách nhiệm chính trị đầy đủ trước Đảng và nhân dân. tính tiên phong. kế hoạch học tập. làm việc cầm chừng. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. làm giàu phi pháp. cả năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. Nếu như lợi ích cá nhân đó không trái với lợi ích chung của cộng đồng thì được tôn trọng. tự giác góp sức mình xây dựng đất nước. việc gì có lợi cho cách mạng. lên trước lợi ích cá nhân. đời sống riêng của bản thân và gia đình. coi đồng tiền là tất cả. không thể hiện được tính gương mẫu. muốn lựa chọn công tác theo ý thích của cá nhân. Mỗi người đều có tính cách riêng. công tác. Đảng không chấp nhận những người lười học. của dân lên trên. Ai cũng cần có chương trình. bảo đảm đạt chất lượng. quan tâm đến lợi ích cá nhân đúng đắn và bảo đảm cho nó được thoả mãn bằng chế độ xã hội chủ nghĩa. chí công vô tư. cho nhân dân thì khó mấy. Học tập phải trở thành chế độ bắt buộc đối với mỗi người. Không ngừng học tập và tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Ngày nay đại bộ phận đảng viên vẫn giữ vững đạo đức phẩm chất của người Đảng viên.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam . Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính toán thiệt hơn với Đảng. hiệu quả cao. Việc gì có hại cho Đảng. lợi dụng sơ hở của cơ chế. việc gì được giao và đã nhận chúng ta cần hoàn thành tốt. thậm chí phải hy sinh tính mạng cũng làm bằng được.

Và đây cũng chính là một trong những vai trò quan trọng nhất của người Đảng viên trong môi trường Đào tạo. Bác Hồ có nói: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền". nhưng ai giữ được đạo đức đều là cao thượng. Với mỗi người. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Bác còn ví đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người. Luôn luôn thực hiện tốt các công việc mà mình được giao. là thước đo lòng cao thượng của mỗi con người: “Tuy năng lực và công việc của mỗi người khác nhau.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam . Người Đảng viên phải luôn luôn là lá cờ đầu trong các phong trào của tập thể. như gốc của cây. III. người làm việc to. 10 . đảng viên phải gương mẫu trong mọi việc. hạn chế.”. Tự nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót. người làm việc nhỏ. Người Đảng viên trog môi trường Đào tạo lại càng phải ra sức rèn luyện.Cái được lớn nhất khi vào Đảng là được phục vụ cách mạng. rèn luyện bản thân.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi . như ngọn nguồn của sông suối. đạo đức cách mạng tới mọi người. không có gốc thì cây héo. không chỉ ở trong lĩnh vực đạo đức mà còn cả trong chuyên môn. niềm tự hào to lớn của bản thân em. Người cách mạng phải có đạo đức. tu dưỡng năng lực và đạo đức của mình để chứng tỏ việc mình được đứng trong hàng ngũ của Đảng là hoàn toàn xứng đáng và là tấm gương sáng cho mọi người xung quanh noi theo. của xã hội. Cây phải có gốc. Cảm nhận : Được tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng do Đảng ủy trường đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức vào ngày 31 tháng 10 vừa qua là một niềm hạnh phúc. Câu 3: Vai trò của Đảng viên trong môi trường Đào tạo. Người Đảng viên còn phải truyền bá được tư tưởng. cần phải có sự cố gắng nỗ lực không ngừng. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Người nêu: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Người luôn luôn yêu cầu cán bộ. Phải khơi dậy được sự nhiệt tình tham gia của mọi người. Bởi theo đánh giá của Bác về vai trò của đạo đức thì đạo đức là mẫu số chung. để mọi người tu dưỡng rèn luyện chính đạo đức của mình. không có nguồn thì sông cạn.

Em luôn ý thức về vai trò và nghĩa vụ của thế hệ trẻ trong sự nghiệp vinh quang của Đảng trong thời đại hiện nay. Hiện tại đang là sinh viên. công tác đoàn hội tốt hơn em mong muốn nhận được sự quan tâm. chỉ bảo của các thầy cô. em được hiểu và thêm tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam. cống hiến. thiếu xót để cho em có thể rèn luyện. ngày 1 tháng 11 năm 2010 Xác nhận của chi bộ sinh viên III Người viết thu hoạch Nguyễn Thị Thu Trang 11 . để sớm được đứng vào hàng ngũ Đảng với mong muốn được phục vụ. một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn đến Đảng uỷ. là cán bộ đoàn hội trong ngôi trường đại học Bách Khoa anh hùng em sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. giúp đỡ. phấn đấu ngày càng trở nên tiến bộ và hoàn thiện hơn về mọi mặt. Em càng ý thức được vai trò và nghĩa vụ của thế hệ trẻ và bản thân em trong sự nghiệp vinh quang của Đảng của đất nước Việt Nam trong thời đại hội nhập hiện nay. bạn bè các đồng chí. Để có thể đạt được kết quả học tập. thời kỳ công nghiệp hóa. Hà Nội. Và cuối cùng. góp một phần nhỏ bé công sức.§¶ng ñy tr-êng ®¹i häc B¸ch Khoa Hµ Néi trau dồi lý tưởng Đảng. phấn đấu trong học tập và hoạt động để xứng đáng là người thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. phụng sự cho sự nghiệp độc lập dân tộc và quyền lợi chính đáng của nhân dân. hiện đại hóa là người con của đất nước. Qua đó. đạo đức cách mạng. thực hiện tốt trách nhiệm và vai trò của mình trong mọi hoàn cảnh. giúp cho bản thân em có thể khắc phục những hạn chế. Ban lãnh đạo Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vì đã tổ chức một buổi học nhiều ý nghĩa. một đảng lao động chân chính.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam . lòng nhiệt huyết của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful