You are on page 1of 6

ЦАХИМ ХУУДАС ХИЙХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ

2011 оны ...-р сарын ...

Дугаар 11/...

Улаанбаатар хот

Энэхүү гэрээг нэг талаас “Үндэсний Дата Төв” УТҮГ (цаашид ДАТАТӨВ гэх),
түүнийг төлөөлж тус төвийн захирал Отгонбаяр овогтой Золбаяр, нөгөө талаас
“..............................” (цаашид ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ гэх), түүнийг төлөөлж .................. албан
тушаалтай .............. овогтой ................. нар (цаашид хамтад нь ТАЛУУД гэх) иргэний
хуулийн 187, 189, 195, 196, 198, 200, 202, 204, 207, 208, 221, 222 дугаар зүйлүүдэд
заасан заалтууд, Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа холбогдох бусад
хууль тогтоомжийг үндэслэн дараах нөхцөлүүдээр харилцан тохиролцож энэхүү
гэрээг байгуулав.
НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1 Энэхүү гэрээ нь ДАТАТӨВ-өөс ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ийн захиалсан цахим хуудсыг
ТАЛУУД-ын хэлэлцэж баталсан загвар болон ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийж
гүйцэтгэх, түүнийг хүлээлгэж өгөхөд үүсэх харилцааг зохицуулна.
1.2 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ийн сонгосон үйлчилгээний багц болон төлбөрийн мэдээлэл
/хавсралт № 1/, ТАЛУУД-ын харилцан тохиролцож баталгаажуулсан цахим
хуудасны загвар /хавсралт № 2/ болон цахим хуудас хийх ажлын төлөвлөгөө
/хавсралт № 3/ нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг бөгөөд гэрээний хуудас бүрт
талууд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.
1.3 Цахим хуудсыг хийж гүйцэтгэн хүлээлцэхэд үйлдсэн акт нь энэхүү гэрээний
салшгүй хэсэг байна.
1.4 Уг гэрээ нь хавсралт 3 хуудас, нийт 8 хуудсаас бүрдэнэ.
1.5 Энэхүү гэрээг 2 хувь үйлдэж ТАЛУУД тус бүр нэг, нэг хувийг хадгалах ба
гэрээний хувь тус бүр хууль эрх зүйн хувьд адил хүчин төгөлдөр байна.
ХОЁР. ГЭРЭЭНИЙ ХУГАЦАА
2.1

Энэхүү гэрээ нь ТАЛУУД гарын үсэг зурж баталгаажуулсан өдрөөс хүчин төгөлдөр болж
цахим хуудсыг хийж гүйцэтгэн хүлээлцэх акт үйлдсэнээр дуусгавар болно.

2.2

Аль нэг ТАЛ нь уг гэрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх болон цуцлах
саналтай бол түүнийгээ албан бичгээр ажил эхлэхээс 1-ээс доошгүй хоногийн
өмнө мэдэгдэж хамтран шийдвэрлэнэ.
ГУРАВ. ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
1

ТАВ.1 ДАТА ТӨВ нь гэрээний 5.1 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ нь өөрт тохирсон загварыг сонгох эрхтэй. ДАТАТӨВ-ИЙН ЭРХ ҮҮРЭГ 4. 4. 5.3 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ийн ашиглаагүй үйлчилгээний төлбөрийг гэрээ цуцлагдсан ямар ч тохиолдолд буцаан олгохгүй.6 ДАТАТӨВ нь гэрээнд заагдсан баталгаат хугацааны турш цахим хуудасны програмын алдааг засах үүрэгтэй. 4. 5.5 ДАТАТӨВ нь цахим хуудас хийх ажлын төлөвлөгөөнд заагдсан өөрийн талаас гүйцэтгэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй. 2 .1 Гэрээний хавсралт № 1-т заасны дагуу цахим хуудас хийх үйлчилгээний төлбөрийг ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ урьдчилан төлнө.2 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ нь гэрээнд заасан баталгаат хугацаанд цахим хуудсанд програмчлалын алдаа гарвал ДАТА ТӨВ-д мэдэгдэж засварлуулах эрхтэй.3. 4. үйлчилгээний нэр. ажлын төлөвлөгөөг ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-тэй хамтран гаргах үүрэгтэй. ТӨЛБӨР ТООЦОО 5. 4.2 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ нь цахим хуудсаа үндсэн хэлнээс өөр нэмэлт 1 хэл дээр хийлгэх тохиолдолд үйлчилгээний төлбөрийн 60 хувиар тооцож нэмэлт төлбөр төлнө. 3. 4.4 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ийн сонгосон загварын дагуу цахим хуудсыг хийх. үйлчлүүлэгчийн нэрийг заавал бичнэ. ДӨРӨВ. 3.7 ДАТА ТӨВ нь ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ийн захиалсан цахим хуудсыг ТАЛУУД-ын харилцан тохиролцож баталсан цахим хуудасны загвар болон цахим хуудсыг хийх ажлын төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэн ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-тэй акт үйлдэж хүлээлгэн өгөх үүрэгтэй.4 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ нь цахим хуудас хийх ажлын төлөвлөгөөнд заагдсан өөрийн талаас гүйцэтгэх ажлыг төлөвлөгөөний дагуу хийж гүйцэтгэх үүрэгтэй. 5.4 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ нь төлбөр төлсөн баримт дээр гэрээний дугаар. 3.3 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ нь цахим хуудас хийх ажлын төлөвлөгөөнд өөрсдийн саналыг оруулах үүрэгтэй.1-т заасны дагуу үйлчилгээний төлбөрийг төлж барагдуулаагүй тохиолдолд ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ийн захиалсан цахим хуудсыг хийх ажлыг эхлүүлэхгүй байх эрхтэй.2 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ээс шалтгаалан цахим хуудас хийх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт нь 1 сараас илүү хугацаагаар саатсан тохиолдолд гэрээг зөрчсөнд тооцож ДАТА ТӨВ дангаар гэрээг цуцлах эрхтэй.

аянга болон тэсрэлт) эсвэл төрийн эрх бүхий байгууллагаас гаргасан хуулийн зохицуулалт. ХАРИУЦЛАГА 6. НАЙМ. ЕС. ажил хаялт.3 Аливаа үүссэн маргааныг эвийн журмаар шийдвэрлэхийг эрмэлзэх бөгөөд боломжгүй бол Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлэнэ. 8. БАТАЛГААТ ХУГАЦАА 8. дайн (зарлагдсан болон зарлагдаагүй). журам. үер.ЗУРГАА. ДОЛОО.1 ТАЛУУД энэхүү гэрээний бүх мэдээллийг гуравдагч этгээдэд задруулахгүй байх хариуцлагыг хүлээнэ.1 ДАТА ТӨВ нь ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ээс ирүүлсэн аливаа өгөгдөл мэдээллийг цахим хуудас хийх ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглахаас бусад зорилгоор ашиглахыг хориглоно.1 Баталгаат хугацаа нь цахим хуудсыг хүлээлгэн өгөх акт үйлдсэнээс хойш 2 сар байна. хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа. 3 . 6.2 ТАЛУУД нь гэрээний төлбөр төлж барагдуулсан баримтыг үндэслэн ажлын 2 хоногийн дотор харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр цахим хуудасны загварыг гаргаж Хавсралт № 2-оор ТАЛУУД тус бүр гэрээнд хавсаргах үүрэгтэй. 9. 7.1 Гэрээ хүчин төгөлдөр болсноос хойш ТАЛУУД-ын зүгээс шалтгаалахгүй асуудлаар гэрээний гүйцэтгэл биелэхдээ эсхүл зонхилох хэсгийн хувьд хойшлогдсон болон гүйцэтгэгдээгүй нь байгалийн давагдашгүй хүчин зүйл (гал.2 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ нь баталгаат хугацаанд өөрсдөө болон гуравдагч этгээдээр цахим хуудсыг засварлуулсан тохиолдолд баталгаат хугацааг хүчингүй болгоно. 6. террорист халдлага. ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ 7. БУСАД ЗҮЙЛ 9. газар хөдлөлт. гоц халдварт өвчин зэрэг давагдашгүй хүчин зүйлтэй холбоотой бол гэрээний гүйцэтгэлд ТАЛУУД хариуцлага хүлээхгүй.2 Давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас үүдсэн нөхцөл байдал 30 хоногоос дээш үргэлжилсэн тохиолдолд ТАЛУУД гэрээг цуцлах талаар саналаа албан ёсоор бичгээр гаргах эрхтэй.2 ТАЛУУД гэрээний заалтыг зөрчсөн тохиолдолд хуулийн өмнө адил хариуцлага хүлээнэ.

............... Улаанбаатар хот 15170 Монгол Улс Монгол Улс 4 .......mn Цахим хуудас: ....3 ТАЛУУД нь цахим хуудасны загварыг баталсаны дараа ажлын 1 хоногт багтаан цахим хуудас хийх ажлын төлөвлөгөөг харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр баталж хавсралт № 3-аар ТАЛУУД тус бүр гэрээнд хавсаргах үүрэгтэй.. ТАЛУУД-ын эрх бүхий төлөөлөл гарын үсэг зурсан тохиолдолд хүчин төгөлдөр гэж тооцогдоно................. . Дансны дугаар: 900008039 Дансны дугаар: .. 9.ndc.......9........ Цахим хуудас: www. Ийнхүү шийдвэрлэсэн нэмэлт өөрчлөлт нь энэхүү гэрээний салшгүй хэсэг болно..... . Улаанбаатар хот Утас: 70180092 Утас: . ТАЛУУДЫН АЛБАН ЁСНЫ ХАЯГ ДАТА ТӨВ-ийг төлөөлж: ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ-ийг төлөөлж: “Үндэсний Дата Төв” .... Сонгино-хайрхан дүүрэг..........gov................. 1-р хороо....................mn Цахим шуудан: .......... Ш/Х 449.......................... Шуудангийн хаяг: Шуудангийн хаяг: “Үндэсний Дата Төв” Монгол Шуудан 37-р салбар........................ Цахим шуудан: info@ndc............gov..... Улаанбаатар 18172............... Факс: 70180093 Факс: ......... Банкны нэр: Төрийн Сан банк Банкны нэр: ........4 Гэрээнд оруулах нэмэлт өөрчлөлт нь гагцхүү бичгээр үйлдэгдэж...................... АРАВ....... ....

......... дарга _________________Д.......................................................Насанхүү Утас: 88074222 5 ............... _________________С................................... ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: ДАТА ТӨВ-ийг төлөөлж: ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ-ийг төлөөлж: “Үндэсний Дата Төв”-ийн захирал ............. Ерөнхий нягтлан бодогч ..................Энхцог ________________ ................. Утас: 88114068 Утас: ..Мөнхжаргал ________________ ..................... Систем төлөвлөлт нэгтгэлийн хэлтсийн ................................ Утас: 88110798 Утас: .......... _________________О..... Захиргааны хэлтсийн ажилтан _________________Б..Золбаяр ________________ ...АРВАН НЭГ.....

Flash animations Хөдөлгөөнт дүрсүүд 4. 8. ЦАХИМ ХУУДАС ХИЙХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАГЦ Үйлчилгээний багц – 3 № Боломжууд Тайлбар 1. 1 language Монгол хэл 2. Online and email supports Цахим хуудсанд зочлогчтой И-мэйл болон мессенжерээр харилцах боломж 5. Guarantee for 2 months 2 сарын баталгаат хугацаа 6. 1 design Батлагдсан 1 загвар 7. Search engine Хайлтын систем 10. Веб удирдлагын талбар Веб админы эрхээр цахим хуудасны мэдээллийг зохицуулах талбар 3.ХАВСРАЛТ №1 Цахим хуудас хийх үйлчилгээний гэрээ № 11/. Мэдээлэл оруулалт Эхний удаад /Хуучин сайт дээр байгаа мэдээллүүд/ мэдээллийг бид оруулж өгнө... Guest book Зочдын дэвтэр ЦАХИМ ХУУДАС ХИЙХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨР Үйлчилгээний багц Үнэ Багц . File archive Файлын сан 9.3 1 200 000₮ 6 .