You are on page 1of 4

www.daykemquynhon.ucoz.

com Trung tm bi dng kin thc vn ha cho hc sinh cp 2 + 3
TRNG THPT S 1 TP LO CAI KIM TRA 1 TIT
T: TON - TIN Bi s:03 Hc k I, nm hc 2011-2012
MN : TON. LP: 11A1-11A6,11D
S: 01

Cu 1(3,0im): Vi cc ch s 0,1,2,3,4,5 c th lp c bao nhiu s t nhin
a) C nm ch s khc nhau.
b) C nm ch s khc nhau, trong c ch s 0.
Cu 2(2,0im):
Trong khai trin nh thc:
20
3
2
5
, 0 x x
x
| |
+
|
\
. Hy tm s hng khng cha x.
Cu 3(4,0im): Mt hp cha 6 qu cu mu v 5 qu cu mu xanh. Ly ngu
nhin 4 qu cu. Tnh xc sut .
a) Ly c ba qu cu mu , mt qu cu mu xanh.
b) Ly c c bn qu cu cng mu.
c) Ly c t nht mt qu cu xanh.
Cu 4(1,0im): Tm nghim nguyn dng ca phng trnh:
1 4
5
1
72
+
=
x x x
P P A

---------------------- Ht -----------------------------

TRNG THPT S 1 TP LO CAI KIM TRA 1 TIT
T: TON - TIN Bi s:03 Hc k I, nm hc 2011-2012
MN : TON. LP: 11A1-11A6,11D
S: 02

Cu 1(3,0im): Vi cc ch s 0, 1, 3, 6, 9 c th lp c bao nhiu s t nhin
a) C 4 ch s khc nhau.
b) C 4 ch s khc nhau v l s chn.
Cu 2(2,0im):
Trong khai trin nh thc:
10
3
2
2
, 0 x x
x
| |
+
|
\
. Hy tm s hng cha x
5
.
Cu 3(4,0im): Mt bnh cha 7 vin bi trng, 6 vin bi en v 3 vin bi .
Ly ngu nhin 3 vin bi. Tnh xc sut .
a) Ly c c ba vin bi .
b) Ly c c c ba vin bi khng .
c) Ly c mt vin bi trng, mt vin bi en v mt vin bi .
Cu 4(1,0im): Tm n nguyn dng bit rng
5
3 5
720 .
n n n
P A P
+
=

---------------------- Ht -----------------------------
www.daykemquynhon.ucoz.com Trung tm bi dng kin thc vn ha cho hc sinh cp 2 + 3

P N I S 11NC
01
Cu p n im
Cu1(3,0)
a) Mt s 5 ch s k hiu abcde vi
a c chn t tp { } 0,1, 3, 4, 5 c 5 cch chn.
b,c,d,e l mt b phn bit c chn t { } { } 0,1, 3, 4, 5 \ a
C
4
5
A cch chn
Vy s gm 5 ch s phn bit hnh thnh t tp E bng: 5.
4
5
A = 600
s
b) Theo a) tp cc s gm 5 ch s phn bit 600
Tp cc s gm 5 ch s phn bit hnh thnh t { } 0,1, 3, 4, 5 trong
khng c ch s 0:
5
5! 120 P = = s
Vy s gm 5 ch s PB, trong c ch s 0: 600- 120 = 480 s

0,5


0,5
0,5
1,0
0,5


Cu2(2,0)

Ta c ( )
20
20 20
20
3 3 60 5
20 20 2 2
0 0
5 5
5
k
k
k k k k
k k
x C x C x
x x

= =
| | | |
+ = =
| |
\ \


S hng th k + 1 khng ph thuc x tho mn: 60 5k = 0
k = 12
KL:
12 12
20
5 C

0,5
0,5
0,5
0,5

Cu3(4,0)
Mi ln ly ngu nhin 4 qu cu trong hp cho ta mt t hp chp 4
ca 11 phn t. Do , khng gian mu gm cc t hp chp 4 ca
11 phn t.
Vy s phn t ca khng gian mu l:
4
11
C =330.
a) Gi A l bin c Ly c ba qu cu mu , mt qu cu
mu xanh.
3 1
6 5
. C C

3 1
6 5
4
11
.
( )
C C
P A
C
=
b) Gi B l bin c : Ly c 4 qu cu cng mu
+TH1: Ly c 4 qu cu mu : c
4
6
C =15 (cch ly)
+TH2: Ly c 4 qu cu mu xanh: c
4
5
C =5 (cch ly)

20 2
( )
330 33
P B = =

c)Gi C l bin c : Ly c t nht 1 qu cu mu xanh.
C l bin c : Ly c 4 qu cu mu
4
6
C =150,5

0,5
0,5


0,5
0,5

0,5www.daykemquynhon.ucoz.com Trung tm bi dng kin thc vn ha cho hc sinh cp 2 + 3


15 1
( )
330 22
P B = =

P(B)=1 ) (B P =1-
22
21
22
1
=


0,5

0,5


Cu 4(1,0)
1 4
5
1
72
+
=
x x x
P P A
( )
( )
( ) ( )! 1 72 ! 4
! 4
! 1
=

+
x x
x
x

72 ) 1 ( = + x x
x
2
+ x - 72 = 0

=
=

) ( 9
8
loai x
x

Vy phng trnh c nghim x=8
0,25
0,25
0,25
0,25

02
Cu p n im
Cu 1(3,0)
a)
4
5
120 A = s c 4 ch s t tp cc ch s { } 0,1, 3, 6, 9 (c th bt
u vi ch s 0)
3
4
24 A = s c 4 ch s bt bu vi ch s 0
Vy c 120 24= 96 s c 4 ch s khc nhau
0,5


0,5
0,5
b) Gi s TN cn lp c dng abcd (vi a,b,c,d i mt khc nhau
v a 0)
+V s cn lp l s l nn d{1,3,9}c 3 cch chn d.
+ Ch s a c 3 cch chn
+ Ch s b c 3 cch chn
+ Ch s c c 2 cch chn
S l c 4 ch s khc nhau
3.3.3.2= 54 s l
Vy c 96 54 = 42 s chn


0,5
0,5
0,5
Cu2(2,0)

Ta c ( )
10
10 10
10
3 3 30 5
10 10 2 2
0 0
2 2
2
k
k
k k k k
k k
x C x C x
x x

= =
| | | |
+ = =
| |
\ \


S hng th k + 1 khng ph thuc x tho mn: 30 5k = 5k = 5
KL:
5 5
10
5
2 x C

0,5
0,5
0,5
0,5
Cu3(4,0)
a)
3
6
1 1
560 C
=

b)
3
13
3
16
143
280
C
C
=

c)
3
16
7.6.3 9
40 C
=

1,5

1,5

1,0

www.daykemquynhon.ucoz.com Trung tm bi dng kin thc vn ha cho hc sinh cp 2 + 3

Cu 4(1,0)
( )
( )
( ) ( )( )( )
!
3 ! 720. 5 ! 3 2 1 720 7
5 !
n
n n n n n n
n
+ = + + + = =


Vy pt c nghim n = 7.
0,5
0,25
0,25