You are on page 1of 90

23/1997. (XI. 27.

) ORFK utasítás a Magyar Köztársaság Rendırsége Lövészeti Szakutasításának kiadásáról
Szám: 1-5/23/1997. TÜK A Magyar Köztársaság Rendırségének fegyverviselésre jogosult állománya feladatai végrehajtásához szükséges lıkészség elsajátítása, folyamatos szinten tartása, az egységes követelményrendszer érvényre jutása, valamint a Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvényben foglalt jogoknak és kötelezettségeknek megfelelıen a lıfegyverek jogszerő és szakszerő alkalmazása érdekében - a belügyminiszter 26/1991. (BK 15.) BM utasítása 2. § felhatalmazása alapján - kiadom az alábbi utasítást 1. Az utasítás hatálya kiterjed a rendırség központi, területi és helyi szerveire, valamint az Országos Rendırfıkapitányság oktatási intézményeire. 2. A Magyar Köztársaság Rendırsége Lövészeti Szakutasításában foglaltakat a rendırség valamennyi fegyverviselésre jogosult tagja, a reá vonatkozó mértékben köteles elsajátítani és a gyakorlatban alkalmazni. 3. A rendırség központi és területi szervei, valamint tanintézetei az alap, a szinten tartó, valamint különleges lı- és dobógyakorlatokat a szakutasításban foglaltaknak megfelelıen hajtsák végre. 4. A Lövészeti Szakutasításban megfogalmazott követelmények egységes végrehajtása érdekében az országos szakfelügyelettel az ORFK Rendészeti Szervek Kiképzı Központot (továbbiakban ORFK RSZKK) bízom meg. 5. Az ORFK RSZKK folyamatosan szervezze a lıkiképzı szakemberek képzését, évenkénti továbbképzését, a sikeres elméleti és gyakorlati szakvizsgát tett lıkiképzık részére adjon ki lıkiképzıi igazolványt. 6. Az anyagi-, technikai és fegyverzeti szolgálatok biztosítsák a lıgyakorlatokhoz szükséges lıszermennyiséget, a fegyverek gyors és szakszerő javítását, cseréjét, pótlását, valamint a lıterek (lıtermek) berendezéséhez szükséges célanyagokat, eszközöket. 7. A rendıri szervek kezelésében lévı gyalogsági, terem- (pince-, audiovizuális stb.) szabadtéri pisztoly- és sportlıterek építése, fejlesztése, korszerősítése, valamint lıfegyverek, lıszerek és egyéb fegyverzeti anyagok beszerzése, tenderek elbírálása elıtt az ORFK Gazdasági Fıigazgatóság, továbbá a területi szervek kérjék ki az ORFK RSZKK szakvéleményét. 8. A vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint magánnyomozói tevékenységet végzık részére lıkiképzési foglalkozásokat a szolgálati feladatok ellátása mellett fennmaradó kapacitás kihasználásával lehet vállalni, írásban rögzített egyedi szerzıdések alapján. 9. A rendszeresített lıfegyverekkel történı lı- és dobógyakorlatok végrehajtásáról a szervek vezetıi a tárgyévben lövészeti parancsban intézkedjenek. A parancsok egy példányát a tárgyévet megelızı december 15-ig, valamint az elızı évi lı- és dobógyakorlatok végrehajtásáról készített jelentések minden év január 15-ig az ORFK RSZKK-ra terjesszék fel a szakutasítás 1. számú mellékletében meghatározott szempontrendszer szerint. 10. Az ORFK RSZKK saját ellenırzési tapasztalatai és az érintett szervek éves lıkiképzési jelentései alapján készítsen összefoglaló jelentést, amelyet az ORFK Személyügyi Fıigazgatóság vezetıjéhez évente január 31-ig terjesszen fel. 11. A Magyar Köztársaság Rendırsége Lövészeti Szakutasítása 1998. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejőleg az 56/1991. (XII. 23.) ORFK intézkedés hatályát veszti.

MK RENDİRSÉGE LÖVÉSZETI SZAKUTASÍTÁSA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. A Rendırség hivatásos állománya a közbiztonság és a belsı rend védelmében és fenntartásában, a bőnözés elleni harcban a Rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvényben, valamint a Rendırség Szolgálati Szabályzatában elıírtak megtartásával jogosult a törvényes fegyverhasználatra. 2. A bőnözés agresszivitásának növekedése szükségessé teszi az egységes követelményrendszeren alapuló modern lıkiképzés végrehajtását, amely hatékonyabb felkészülést biztosít, jobban igazodik a bőnözés ellen folytatott harchoz. 3. Ahhoz, hogy a Rendırség fegyverviselésre jogosult állománya a jogszabályokban elıírt feladatát maradéktalanul végre tudja hajtani, magas szintő lıkiképzésben kell részesülnie. 4. A Magyar Köztársaság Rendırségének fegyverviselésre jogosult állománya szolgálati és szakszolgálati feladatainak eredményesebb végrehajtásához szükséges lıkészség elsajátítása, begyakorlása, valamint a fegyver magabiztos, határozott és törvényes alkalmazása, az elért lıkészség szinten tartása érdekében köteles az állománykategóriájának elıírt lıkiképzési feladatokat végrehajtani. Ennek során a rendıröket meg kell tanítani a fegyverismeretre, lıelméletre, szakszerő fegyverkezelésre, a helyes fegyverfogásra, tüzelési testhelyzetekre, taktikai elemekre, egyszerőbb és bonyolultabb szituációk megoldására. 5. A lıkiképzési feladatok végrehajtására kötelezett állományt a szakutasítás elıírásainak megfelelıen fokozatos, következetes és differenciált követelmények elé kell állítani. 6. Az állomány lıkiképzését intézkedésközpontú komplex foglalkozásokkal kell végrehajtani, amelynek célja a személyek felkészítése a különbözı szituációkban való eredményes ténykedésre, a jogszabályokon alapuló döntések meghozatalára, a fegyverhasználat szükségességének és lehetıségének felismerésére. a) A komplex lıkiképzési foglalkozás tartalmazza: - az elıkészítı foglalkozást, - ballisztikai (bel-, kül-, cél-) fegyver-anyagismereti, fizikai, taktikai felkészítést, - lıgyakorlatra felkészítést, - éles lı- és dobógyakorlatokat. 7. A lı- és dobógyakorlatokat jellegüknek, követelményeiknek és céljuknak megfelelıen alap-, szinten tartó és különleges lıgyakorlatokra kell bontani. a) Az alap lı- és dobógyakorlatok célja: Az alap- és továbbképzés során elsajátítani, gyakoroltatni a fegyverek tökéletes kezelését, a változó viszonyok és helyzetek között megtanítani a tüzelés fogásait és szabályait, készséggé fejleszteni az álló-, felbukkanó és mozgó célok gyors, pontos leküzdését különbözı körülmények között - az arányosság elvének betartásával - más-más távolságokban, illetve testhelyzetekben, továbbá a lıkiképzési ismeretek elsajátításával erısíteni a bizalmat a fegyverek hatékonysága iránt. b) A szinten tartó lı- és dobógyakorlatok célja: A szolgálati feladatoknak megfelelı körülmények között végrehajtott gyakorlatokkal képessé tenni az állományt arra, hogy egyénileg, járırben és csoportban, különbözı helyzetekben és esetekben, a fegyverek sajátosságainak megfelelıen, szakszerően, eredményesen használja fegyverét, fejleszteni a gyors és magabiztos fellépést. c) A különleges lı- és dobógyakorlatok (szituációs és stresszhelyzetek) célja: Felkészíteni az állományt a kritikus, váratlan és bonyolult helyzetekben való gyors és eredményes fegyverhasználatra, az önvédelmi jellegő lıfeladatok megoldására, az egyéni fegyverekkel való pontos kapáslövések leadására és gyors cselekvésre. 8. A pisztoly és géppisztoly lıgyakorlatokat a személy részére kiadott szolgálati lıfegyverrel, szolgálati öltözetben kell végrehajtani. 9. A szolgálati helyzeteket, körülményeket, valamint a tüzelési testhelyzeteket tekintve a lıgyakorlatok végrehajthatók terepen, lakott településeken és helyiségekben (zárt térben).

10. A lıgyakorlatok végrehajthatók gyalogosan, jármőrıl, megállásból, rövid megállásból és taktikai mozgás, menet közben egyénileg, járırben vagy csoportban, az érvényben lévı szabványmérető céllapokra, céltáblákra és anatómiai, valamint különbözı maketteken elhelyezett szituációkat imitáló célokra. (2. számú melléklet) 11. A lıgyakorlatok végrehajtása során megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a rendszeresen gyenge eredményt teljesítı (a nem megfelelı) lövıkre. Számukra külön kell foglalkozást szervezni, illetve a lıgyakorlatokat - egy kiképzési napon - többször is meg kell ismételni. A beosztás ellátásához szükséges lıkiképzési követelményeknek nem megfelelı személy a beosztásából, a vezetı (parancsnok) döntése szerint más területre áthelyezhetı, esetleg eltanácsolható. 12. A lıkiképzési és lövészeti feladatok végrehajtását a közvetlen elıljárók folyamatosan ellenırizzék. A lövészet végrehajtása elıtt az illetékes vezetık (parancsnokok) kötelesek meggyızıdni a lövészet végrehajtásában közremőködıknél és az adott lıgyakorlatokat végrehajtóknál a beosztásuknak megfelelı feladatok, kötelmek, szabályok elméleti és gyakorlati ismeretérıl. Lıgyakorlatot csak a szakutasításban elıírtak ismeretében és megtartásával lehet végrehajtani. 13. A lıkiképzési feladatok értékelésének fı mutatóit az adott személyi állomány számára az elıírt és végrehajtott lıgyakorlatok eredményei képezik. A mindenkori lövészeti eredmények alapot adnak a személyek és szervek általános feladatteljesítésének megítélésére, értékelésére. 14. A lıgyakorlatok végrehajtására kötelezett állománycsoportokat minden kiképzési évben ki kell alakítani és a lövészeti eredményeket egyénileg nyilván kell tartani.

II. FEJEZET KÖVETELMÉNYRENDSZER 1. Általános követelmények
A MK Rendırsége Szolgálati fegyverrel felszerelt hivatásos állományú tagjai korra, nemre, beosztásra való tekintet nélkül legyenek képesek a jog- és szakszerő fegyverhasználatra. A differenciált követelmények figyelembevételével a kiképzésre kötelezett hivatásos állománnyal a szakutasításban ajánlott valamennyi lıgyakorlatot végre lehet hajtani. A tanintézetek hallgatói - állomány kategóriájuktól függetlenül - a vonatkozó tantárgy programban jóváhagyott valamennyi lı- és dobógyakorlatra kötelezhetık. A lı- és dobógyakorlatok tervezésénél, végrehajtásánál könnyítés engedélyezhetı a pénzügyi, anyagi-technikai, személyzeti és az egészségügyi szolgálat hivatásos állománya részére. A fentiekben felsorolt állomány részére lıszermennyiség, valamint kiképzésre fordított idı tekintetében a többi állománycsoporthoz képest 50%-os csökkentés engedélyezhetı a kiadásra kerülı lövészeti parancsok alapján. Ahhoz, hogy a rendır a szolgálati fegyverét jog- és szakszerően tudja használni, az alapképzés keretén belül alapvetıen a Rendır Szakközépiskolákban - kell megtanítani annak mőködési elvére, kezelésére, szét-, összeszerelésére, karbantartására, valamint a lıkiképzés elméleti háttéranyagaira. A rendırség területi szerveinél ezen ismeretekre építve a lıkiképzési foglalkozásokon a szinten tartás feladatait kell megoldani. A maroklıfegyverekkel lebonyolításra kerülı lıgyakorlatok végrehajtása során el kell érni, hogy a rendır a szolgálati fegyverét 5 mp-en belül tőzkész állapotba tudja helyezni és találatot tudjon elérni egy 5-12 m távolságban lévı megközelítıleg életnagyságú célon. A meghatározott célok elérése érdekében az alábbi szintek teljesítése szükséges:

2. Alapképzés követelményei
a) Elméleti oktatás - biztonsági és tiltó rendszabályok, - fegyvertechnikai alapismeretek - rendszeresített maroklıfegyverek általános leírása, részleges szét- és összeszerelése, gyakorlati mőködése, - karbantartás, - tárazás, - lıelmélet

- belballisztika, - külballisztika, - célballisztika, - lövedék hatása az emberi szervezetre (találati zónák), - lıfegyver használata állatok ellen, - fegyverhordmódok, fegyverelıvétel, - fegyverfogási technikák - egykezes fegyverfogás, - kétkezes fegyverfogás, - célzás, légzés, billentyőelhúzás és utántartás fázisa, - tüzelési testhelyzetek felvétele - fedezékhasználat, - álló testhelyzet, - térdelı és guggoló testhelyzet, - fekvı testhelyzet. Az elméleti oktatás zárásaként szintfelmérés szükséges, amely feladatlapos formában történik. Alapvetı követelmény a biztonsági és tiltó rendszabályok maximális ismerete. b) Gyakorlati képzés - szárazgyakorlás - testhelyzet felvétele, - fegyverelıvétel, - fegyverfogás, - célzás, - billentyőelhúzás és utántartás (a fegyvermeghibásodások elkerülése érdekében gyakorló lıszerhasználata szükséges). Követelmény a részelemek készségszintő elsajátítása. Az alapképzés gyakorlati foglalkozásának megkezdésekor hangsúlyosan ki kell emelni a fedezék használatának szükségességét, annak fontosságát. - egyes lövések leadása - 10-12 méterre lévı célon 15 cm átmérıjő csökkentett célterület eltalálása, - dupla lövések leadása - 10-15 méterre lévı célon 5 mp-en belül 2 találat elérése, - alapszituációk megoldása (félig ismeretlenes gyakorlatok) - 7-12 méterre lévı jelölt (támadó jellegő) és vétlen, 8 másodpercre megjelenı célok közül (maximum 5 cél, melybıl egy-kettı jelölt) a támadó kiválasztása és leküzdése, - a feladat végrehajtása akkor megfelelı, ha a leadott lövések számának 60%-a értékelhetı, minden támadó célban van találat és a vétlenek sértetlenek, - összetett, illetve ismeretlenes szituációk megoldása - 10-15 méterre lévı több célcsoport (2x5 alak) és célcsoportonként 2-3 jelölt, 12 másodpercre megjelenı célok közül a támadó célok kiválasztása és leküzdése idıkorláttal, a célok összetételének ismerete nélkül, korlátozott látási viszonyok között, - a feladat végrehajtása akkor megfelelı, ha a leadott lövések számának 60%-a értékelhetı, minden támadó célban van találat és a vétlenek sértetlenek. c) Vizsgafeladat - célkiválasztás - ismeretlenes szituáció (végrehajtása, a fent meghatározott követelményrendszer alapján), - pontosság - 13-15 méterre lévı FBI céllapra különbözı testhelyzetekbıl, különbözı idıkorláttal, fedezék használatával 20 lövés leadása, - a gyakorlat végrehajtása akkor megfelelı, ha a maximálisan elérhetı köregység 60%-át teljesíti a lövı, - gyorsaság - 8 méterre lévı FBI céllapra maximálisan 3 lövésbıl 1 találat elérése, szolgálati tokból 5 mp, egyéb fegyvertokból 3 mp alatt. 3. Továbbképzés (szinten tartás) követelményei a) Elméleti oktatás (ismétlés)

- biztonsági és tiltó rendszabályok, - célballisztika, - fedezékhasználat, - fegyverelıvétel. b) Gyakorlati képzés - szárazgyakorlás, - a szakutasításban szereplı lıgyakorlatok, a helyi sajátosságok figyelembevételével, a kiadott lövészeti parancs alapján. c) Vizsgafeladat (évente egy alkalommal kerül végrehajtásra) - a lıgyakorlat végrehajtása az alapképzés feladatával megegyezı, azonban a célkiválasztásnál és a pontosságnál a követelményszint az elérhetı találatok 65%-ának a teljesítése, - elméleti vizsga, a fegyverhasználat feltételei, az elsısegélynyújtás szabályai tekintetében. 4. Átképzés Az 1996. elıtt a Rendır Szakközépiskolákból kibocsátott, valamint a társ fegyveres szervektıl a rendırség állományába áthelyezettek részére az alapképzésben meghatározott tematika szerint 20 óra idıtartamban átképzést kell végrehajtani, melynek befejezı részében az alapképzés vizsgafeladatait végre kell hajtani. Az állomány azon tagjai részére, akik új típusú szolgálati fegyverrel lettek ellátva, valamint a lıkiképzés szempontjából könnyített állománycsoportból kerültek áthelyezésre az éves lövészeti parancsban meghatározott lıgyakorlatokat a fegyverhez szoktatás, illetve felzárkóztatás céljából végre kell hajtani. Ezen képzések után gyakorlati vizsgafeladatot kell végrehajtani, amelynek eredményét az egyéni lövészeti kartonon rögzíteni kell.

III. FEJEZET 1. LİKIKÉPZÉS ALKALMÁVAL BETARTANDÓ RENDSZABÁLYOK
a) Biztonsági rendszabályok: A különbözı biztonsági és környezetvédelmi elıírások betartásának célja a balesetek elkerülése úgy a polgári lakosság, mint a lıgyakorlatot végrehajtók részérıl, valamint a föld, levegı és víz védelmének biztosítása, a környezetszennyezés megakadályozása. A biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok betartása az adott helyszínen tartózkodó minden személy részére kötelezı. A biztonsági és környezetvédelmi rendszabályokat az adott lıtér sajátosságai és a helyi viszonyok figyelembevételével minden lıtérre, lıtérszektorra, lıelıkészítı pályára, szobalıtérre ki kell dolgozni és ki kell függeszteni a személyi állomány által jól látható helyekre. A kidolgozott rendszabályok terjedjenek ki: - az elıkészítı lıgyakorlatok, lövészetek, lıgyakorló foglalkozások, továbbá éleslövészettel egybekötött gyakorlatok elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokra, - a lıtér biztonsági területének átvizsgálására és lezárására, - az egyes lıtérszektorokon milyen fegyverfajtával, milyen lıgyakorlatok hajthatók végre önállóan, függetlenül a szomszédos szektorban folyó lövészettıl, illetve milyen rendszabályok betartásával milyen lıgyakorlatok hajthatók végre a lıtérszektorok egyidejő igénybevétel esetén, - a lıtéren a figyelés megszervezésének szabályaira, módjaira, a figyelık helyére és a különösen figyelendı területekre, - a fı- és mellék lıirányokban történı tüzelés rendszabályaira, - a lıtér területének megtisztítására, a fel nem robbant gránátokra, imitációs anyagokra, - a tőzvédelmi rendszabályokra, - a lıtérberendezések, építmények, eszközök mőködıképességét és megóvásukat biztosító utasításokra, - a lıtéren (gyakorlótéren) történı mozgás szabályozására, - a jármővek mozgására igénybe vehetı helyek, utak, körletek és tiltott területek megjelölésére, - a környezetvédelmi rendszabályokon belül a talaj, a víz, a levegı tisztaságának, az élıvilág és a lakott települések környezetvédelmével kapcsolatos, az adott terület sajátosságainak megfelelı rendszabályokra, - a lıtér átadás-átvételének, használat utáni karbantartásának rendszabályaira. Egyéni és kötelék lıgyakorlatok, éles kézigránát dobógyakorlatok során gondoskodni kell a biztonságos végrehajtás összes feltételeirıl, a lıtérszolgálat igényes, szakszerő felkészítésérıl, kötelék lıgyakorlatok vezetıit a konkrét feladatra külön fel kell készíteni, a lövık kiképzettségének fokozottabb ellenırzésérıl. Az elızıekben

meghatározottak, valamint az éles vagy gyakorló lıszerekkel, pirotechnikai anyaggal végrehajtott foglalkozás elıtt kötelezı a biztonsági és környezetvédelmi rendszabályok ismeretének és gyakorlati betartásának ellenırzése. A lövések okozta halláskárosodás, valamint az esetleges szemsérülések elkerülése érdekében a lıtéren zajártalom elleni védıeszköz, lövész-szemüveg viselése kötelezı. A rendszabályok hiányos ismerete, vagy megsértése esetén a lıgyakorlat megkezdését engedélyezni, vagy azt folytatni TILOS. A lıtér határait a bevezetı gyalogutakon, útkeresztezıdésekben, erdıátvágásokban, mezei utakon felállított, zárt lıterek ajtajain elhelyezett „ÁLLJ! Éleslövészet! Átjárás és áthaladás TILOS!” feliratú, minimum 500 mm magas 1000 mm széles fehér alapon piros, min. 70 mm-es betőnagyságú jelzıtáblát kell felállítani. A lıtér közelében lévı lakótelepüléseken - a helyi önkormányzaton keresztül - ismertetni kell a lıtér (gyakorlótér) zárásának jeleit, jelzéseit, az engedély nélküli behatolás és a fel nem robbant lıszer, imitációs eszközök érintésének veszélyeit. A lövészet végrehajtása elıtt az érintett szerveket, önkormányzatokat legalább egy héttel értesíteni kell. A lıtérre az illetéktelen behatolás megakadályozása érdekében - a lövészet kezdete elıtt legalább 1-2 órával (lıtér nagyságától függıen) átvizsgálást, majd ezzel egyidejőleg a felkészített biztonsági ırséggel zárást kell végrehajtani. A lıtéren közlekedni csak a lövészet (lıgyakorlat) vezetı által engedélyezett idıben, az erre a célra kijelölt utakon és körzetben szabad. A lövészet biztonságának, a lövık tevékenysége ellenırzésének, emberek, állatok, jármővek biztonsági határon belüli megjelenésének idıbeni észlelése, jelzése, a robbanások és a fel nem robbant gránátok helyének rögzítése céljából meg kell szervezni a lıtér folyamatos figyelését. A figyelıket szektoronként és a központi torony figyelésre legalkalmasabb részében kell elhelyezni. El kell látni ıket figyelésre alkalmas optikai- és jelzıeszközökkel (jelzılámpákkal), a lövészet (lıgyakorlat) vezetıvel összeköttetést biztosító távbeszélı eszközzel, valamint rajzeszközökkel és a lıtér (szektor) vázlatával. Géppuskával történı tüzelésnél a lıtér területén meg kell jelölni a szélességi szórótőz határait. Szélességi szórótüzet lıni csak ezen belül szabad! A lıtéren ki kell jelölni a fı és mellék lıirányokat, ezektıl eltérı irányba lıni SZIGORÚAN TILOS! A lövészet során felhasználásra kerülı lıszerek elıkészítéséhez csak kifogástalan állapotban lévı rendszeresített szerszámokat, eszközöket, mőszereket, szabad igénybe venni. Az elıkészítést (bevizsgálást) a meghatározott munkahelyen és az elıírt mértékig lehet elvégezni. Egyéni lıgyakorlatok biztonsági rendszabályai: - A lıgyakorlatot, éles kézigránát dobógyakorlatot (a továbbiakban: lıgyakorlatot) a lövı csak azután kezdheti meg, miután a lövészetvezetı a végrehajtás összes biztonsági feltétel meglétérıl meggyızıdött. - A fegyvereket betölteni csak a lıgyakorlat-vezetı parancsára, a tőzmegnyitási terepszakasz átlépése után szabad. A tüzelés befejezése után (a tőzbeszüntetés terepszakaszán), az „ÁLLJ!” „ÜRÍTS!” vagy „TÜZET SZÜNTESS!” „ÜRÍTS!” „FEGYVERT VIZSGÁRA!” vezényszóra végre kell hajtani a fegyverek, tárak, hevederek ürítését és megvizsgálását, a tőz beszüntetés jeleinek észlelésekor a lövık önállóan kötelesek a fegyverek ürítését, megvizsgálását végrehajtani. Az ürítés ellenırzése céljából a fegyver zárszerkezetét fel kell húzni. Az ellenırzés során csıtorkolat elıtt senki sem tartózkodhat. A fel nem használt lıszert össze kell szedni és vissza kell adni. - A lövészetet végrehajtók fegyvereinek töltetlenségérıl a lıtér (a célterület vagy tőzbeszüntetés terepszakasza) elhagyása elıtt a lövészetvezetı személyesen köteles meggyızıdni. Körültekintı és alapos ellenırzéssel gyızıdjenek meg arról, hogy a személyi állománynál illetéktelenül ne maradjon éles- vagy vaklıszer, kézigránát, gyutacs, robbanó- vagy pirotechnikai anyag. - A tüzelés közben elıforduló akadályokat lehetıségük szerint a lövık önállóan, a lıgyakorlat menetében hárítsák el. Kötelék lıgyakorlatok általános biztonsági rendszabályai: A lıgyakorlat-vezetı köteles: - biztosítani, hogy a személyi állomány kellı idıben megismerje az általános, az adott (lı-) gyakorlólıtérre vonatkozó és a végrehajtásra kerülı gyakorlat speciális biztonsági rendszabályait, - biztosítani a gyakorlat biztonságos végrehajtásának összes feltételeit, - megszervezni a hibátlan lıszerek és imitációs eszközök kiosztását a személyi állománynak, valamint azok leadását (ha nem kerülnek felhasználásra) a gyakorlat befejezése után, - ellenırizni, hogy a gyakorló lıszer között nincs-e éleslıszer, - ismertetni a személyi állománnyal az imitációs terepszakaszok és más veszélyes helyek jelzésének módját, - ellenırizni, hogy a gyakorlatra felvonuló harci technika, fegyverzet, szállítóeszközök üzemképes állapotban vannak-e, - a gyakorlat során figyelemmel kíséri, hogy a személyi állomány betartja-e az elıírt biztonsági és környezetvédelmi rendszabályokat,

- a gyakorlat befejezése után ellenırizni a személyi állomány létszámát, a fegyverzet és technika meglétét. A lıszer és robbanóanyagok kezelésének, felhasználásának biztonsági rendszabályai: A lıszerek élesítését, mozgatását, rakodását, málházását fokozott figyelemmel, óvatossággal kell végrehajtani. A munkát csak azok a kezelık végezhetik akiket erre kiképeztek és akik az elıírt biztonsági rendszabályokat elsajátították. A lıszereken a málházás elıtt el kell végezni az elıkészítés munkálatait és az elıírt ellenırzést, a végzett munka során tilos minden olyan tevékenység, amely a lövedék, egyes szerelési egység vagy alkatrész megsérüléséhez vezethet és veszélyezteti a személyi állományt. Sérült, a szakutasításokban meghatározottnál nagyobb magasságból leejtett, illetve betiltott sorozatszámú lıszert vagy lıszerelemet lövészeten felhasználni TILOS! Éles- és gyakorló lıszereket, robbanó- és pirotechnikai anyagokat, kézigránátokat, gyutacsokat, csak olyan személyek kezelhetnek, akik ismerik azok alkalmazási, kezelési, tárolási, szállítási módjainak biztonságos feltételeit és errıl a lövészetvezetı meggyızıdött. A lıszer- és robbanóanyag raktárak, lıszerfelvételezı helyek területein, illetve azok körzetében 50 m-nél közelebb dohányozni, tüzet gyújtani, kıolaj- vagy gázlámpát használni szigorúan TILOS! A lıtéren lıszert, robbanóanyagot ideiglenesen tárolni csak a külön e célra épített lıszerraktárakban szabad. Az éles- és gyakorló lıszerek, kézigránátok, gyutacsok, robbanó- és pirotechnikai anyagok szállítása csak a rendszeresített, lezárt csomagoló ládában hajtható végre. A ládák kulcsait a lövészetvezetı köteles magánál tartani. A ládákat felbontani csak lıszer-felvételezı helyen (lıszerkiosztás terepszakaszán) szabad. A töltött csomagoló ládák szállítását - 30 kg-on felül - minden esetben két kezelınek kell végezni. A rakodás során a csomagoló ládák dobálása, forgatása TILOS! Kötelék lıgyakorlatokon a lövık részére lıszert kiadni csak a lövészet (az éles mozzanat) kezdete elıtt, a lövészetvezetı (gyakorlatvezetı) parancsára a tőzmegnyitási terepszakasz közelében szabad. A tüzeléshez elıkészített lıszereket, robbanó- és imitációs anyagokat, lövedékeket felügyelet nélkül hagyni TILOS, ırzésüket úgy kell megszervezni, hogy azokhoz illetéktelenül hozzájutni ne lehessen. Dobás elıtt a kézigránát fejeket, a nyeleket és az égıgyújtókat zsírtalanítani kell. A tisztítás, zsírtalanítás után a gyakorlatvezetı gondosan vizsgálja meg a gránát részeit. Sérült gránátrész felhasználása nem engedhetı meg. A lövı csak a részére kiosztott lıszert - pirotechnikai vagy robbanóanyagot - tarthatja magánál a feladat végrehajtásáig. Ha ilyeneket talál, haladéktalanul jelentse az alegység parancsoknak (lıgyakorlat-vezetınek). Hibás lıszert azonnal el kell különíteni és haladéktalanul jelenteni kell. b) Tiltó rendszabályok: Kötelék lıgyakorlatok során TILOS!: - éles kézigránáttal tüzérségi tüzet imitálni, - hangjelzıket gyújtás után kézben tartani és az alegységek elhelyezési körletébe, harcjármővekre, objektumokra, gyúlékony tárgyakra dobni, - gyakorló kézigránátokat élıerıre és technikai eszközökre dobni, - beékelıdött vagy elcsettent lıszert fém- vagy fapákával kiütni, - lövedékekhez, gyújtókhoz, robbanótestekhez eldobott hangjelzıkhöz, kézigránátokhoz hozzányúlni, azokat felszedni és szétszerelni, - imitációs mezıkre, zárt- vagy megjelölt területekre belépni. A lıtéren TILOS: - fedezék mögül végrehajtott tüzeléskor a fegyver mozgó alkatrészét a fedezékhez támasztani, - a személygépkocsiból végrehajtott lıgyakorlatoknál az ajtó biztosítása (lezárása) nélkül tüzelést folytatni, - a fegyvert emberre irányítani - függetlenül attól, hogy töltve van-e vagy nincs, a szárazgyakorlás kivételével, a lıgyakorlat-vezetı jelenlétében, - lıszert kiadni, a fegyvert éles-, vak-, illetve gyakorló lıszerrel megtölteni és tüzelni, kézigránátot élesíteni a lıgyakorlat-vezetı (dobógyakorlat-vezetı) parancsa nélkül. Minden fegyverfajtára, minden lıgyakorlatra vonatkozóan SZlGORÚAN TlLOS!: - hibás vagy olyan fegyverrel lıni, melynek csövébe idegen anyag került, - hibás vagy rendelettel (paranccsal) eltiltott, illetve az adott fegyver lıtáblázatában nem szereplı lıszerrel lıni, - az adott lıtéren eltiltott lıszerrel, fegyverrel lıni, - a meghatározott lıirányon kívülre lıni, - az adott fegyver számára az adott lıtéren meghatározott legnagyobb emelkedési szögnél még nagyobb emelkedési szöggel lıni,

- a tőzmegnyitás terepszakaszának átlépése elıtt, illetve a tőzbeszüntetés terepszakaszának átlépése után lıni, ha a célterületen vagy a biztonsági mélységben emberek, állatok, jármővek vagy alacsonyan szálló repülıgépek, helikopterek jelennek meg, - lıni, ha a lövedékek a biztonsági területen kívül csapódnak be, ha az összeköttetés megszakad a biztonsági ırökkel, vagy a jelzıfedezékkel, ha a lövedéktıl tőz keletkezett, - tüzelést folytatni a „TÜZET SZÜNTESS!” jel vagy parancs után vagy ha a lıtérszakaszon, toronyban kitőzték a fehér zászlót, - a tüzelıállásban lévı fegyvert - a lövı, a lıgyakorlat-vezetı és az ellenırzı személy kivételével - bárkinek megközelíteni, - a találatok ellenırzése, értékelése, valamint a hibaelhárítás érdekében a célterületre menni addig, amíg a „TÜZET SZÜNTESS!” „ÜRÍTS!” jelet nem adják, - a gépjármővek motorját elindítani, a kijelölt parkolóhelyet elhagyni, amíg a „TÜZET SZÜNTESS!” jelet nem adják, - a fegyvereket ırizetlenül hagyni, külön engedély nélkül letenni, más személynek átadni, - éles kézigránátot acélsisak nélkül dobni, - a biztonsági ıröket a felállítási helyükrıl - a lövészetvezetı parancsa és a biztonsági ırparancsnok jelenléte nélkül - elküldeni, más feladattal megbízni, leváltani.

2. KÖRNYEZETVÉDELMI RENDSZABÁLYOK
A parancsnok a tervezés idıszakában vegye figyelembe, hogy a tevékenység milyen elkerülhetetlen környezetkárosodást okozhat és ezzel összefüggésben milyen rendszabályokat kell foganatosítani a várhatóan keletkezett károk és környezetszennyezés megakadályozására, csökkentésére. A lıterek területén a kijelölt utakat, árkokat, fedezékeket, mellvédeket, a mozgópályák töltéseit a talaj káros szennyezése nélkül olyan használható, jó állapotban kell tartani, hogy azok rendeltetésszerő használata szélsıséges idıjárási viszonyok esetén is biztosítható legyen. A lövészetek közben és azok befejezése után gondoskodni kell a visszamaradt hulladék eltávolításáról, megsemmisítésérıl. A megsértett talaj felszín eredeti állapotát vissza kell állítani. A foglalkozási helyek elıkészítésével, berendezésével, periodikus váltásával meg kell akadályozni, hogy a talaj károsodjon. Nagy gondot kell fordítani a talaj üzem- és kenıanyagokkal történı szennyezésének elkerülésére. A különbözı létesítmények, mőtárgyak, berendezések, vizek, kutak védıterületein (legalább 20 m) belül olyan karbantartást folytatni, mely ivóvízszennyezéshez vezet, SZIGORÚAN TILOS! A tőzvédelemre, tőzoltásra vonatkozó általános szabályokat következetesen be kell tartani. Lakott helységek közelében végrehajtott feladatok során kerülni kell az indokolatlan zajkeltı tevékenységeket, a gáz-, köd-, füstképzı anyagok használatát. A feladatok végrehajtását követıen az igénybevett területeket a lövık csak akkor hagyhatják el, ha meggyızıdtek, hogy tevékenységükbıl eredıen nem áll fenn tőz vagy szennyezés lehetısége. A keletkezett károkat fel kell számoltatni és vissza kell állítani a környezet eredeti állapotát.

IV. FEJEZET A LÖVÉSZET TÖRZSE ÉS FELADATAI
A lövészet eredményes végrehajtása és a biztonsági rendszabályok betartása érdekében törzset kell kijelölni. A lövészetvezetı törzs: 1. Lövészetvezetı 2. Lıkiképzı, lıgyakorlat-vezetı 3. Lıtérügyeletes 4. Biztonsági ırség 5. Figyelık 6. Fedezékparancsnok 7. Lıszeres 8. Írnok

9. Orvos (felcser, eü. szakasszisztens) betegszállításra alkalmas gépkocsival, felszereléssel és gyógyszerrel 10. Fegyvermester 1. Lövészetvezetı A lövészetvezetınek vannak alárendelve a lıkiképzık, a lıtérszakaszok, lıgyakorlatok vezetıi és a lıtérügyeleti szolgálat. Felelıs a lövészet végrehajtásának rendjéért és biztonságáért. Kötelmei: A lövészet végrehajtása elıtti napon: - Ellenırizni a lövészetre való elıkészületet. A lövészet megkezdése elıtt: - Eligazítást tartani az egység részére a lövészet rendjére, a lıtérfegyelem és a biztonsági rendszabályok betartására. - Ellenırizni az ügyeleti szolgálat meglétét. - Utasítást adni a lıtérügyeletesnek a lövészet megszervezésére, végrehajtására vonatkozóan, a fegyvervizsga és egyéb biztonsági rendszabályok betartására. - Utasítást adni a lıtérszakaszok lıgyakorlat-vezetıinek a lövészet rendjére és a lıtér berendezésére. - Intézkedni az elıkészítı foglalkozások megszervezésére (gyakorló pályákon). A lövészet alatt: - Megkövetelni, hogy a tüzelıállásokban csak az illetékesek (lıgyakorlat-vezetı, ellenırzı, lövı) tartózkodjanak. - Figyelemmel kísérni a lıgyakorlatok vezetıinek munkáját a lövészeti utasítás követelményeinek betartását. - Ellenırizni a lıszer-felvételezést. - A fedezékparancsnok által megadott jelre - vagy ha a lövı megszegi a szabályokat (biztonsági rendszabályokat) és ha a célterületen emberek, jármővek vagy állatok jelennek meg - a tüzelést azonnal beszüntetni. A lövészet befejezésével: - Ellenırizni a lıgyakorlatot befejezı alegység gyülekezését, a célanyag, a lıszer meglétét és engedélyezni a lıtérrıl való eltávozást. - Parancsot adni a lıtérügyeletesnek a biztonsági ırök bevonására és a jelentés megtételére. 2. Lıkiképzı, a lıgyakorlat-vezetı A lövészet vezetıjének van alárendelve. Felelıs az adott lıtérszakaszon a rend és a biztonsági rendszabályok betartásáért, a lıgyakorlat levezetéséért. Kötelmei: - Ellenırizni a híradóeszközök, célmozgató berendezések mőködıképességét, a fedezékek biztonságát. - A jelzıket fedezékbe vezetni és eligazítani a célok mozgatásának feladataira. - Egyeztetni a céltáblákon a találatok számát a feljegyzett találatokkal. - A lıgyakorlat végrehajtása után megszervezni a gyakorló gránátok és hüvelyek összeszedését. 3. A lıtérügyeletes A lövészetvezetınek van alárendelve. Felelıs a lövészet ideje alatt a lıtér rendjéért és a biztonsági rendszabályok betartásáért. Alárendeltségébe tartozik az egész lıtérügyeleti szolgálat. Kötelmei: A lövészet megkezdése elıtt: - A jelzıtárgyak (piros zászló, jelzıbója stb.) kitételével figyelmeztetni a lakosságot a lövészetrıl. - Utasítani a biztonsági ırség parancsnokát a lıtér megvizsgálására, a biztonsági ırök felállítására és a velük való összeköttetés megteremtésére. - A lıtérparancsnoktól adatokat kérni a híradóeszközök készenlétérıl és a fedezékek használhatóságáról. - Meghatározni a figyelık feladatát. - Ellenırizni az ügyeleti szolgálat, az ügyeletes orvos (felcser), a jelzı és a fegyvermester tartózkodási helyét. - Jelentést kérni a biztonsági ırség parancsnokától a lıtér megvizsgálásáról, lezárásáról és a biztonsági ırök összeköttetésérıl. - Jelenteni a lövészetvezetınek a lıtér elıkészítését a lıgyakorlat végrehajtásához. - Jelt adni a lövészet megkezdésére. A lövészet alatt: - Megállapítani a lıtérszakaszok készenlétét (tüzeléshez, tüzelés befejezéséhez). - Intézkedni a tüzelés befejezése után „TÜZET SZÜNTESS!” jel adására.

- „TÜZET SZÜNTESS!” jelet adni, ha a lövık megszegik a szabályokat (biztonsági szabályokat), ha a célterületen emberek, jármővek, állatok jelennek meg, vagy ha a fedezékbıl a jelzık felemelik a fehér zászlót. A lövészet befejezésével: - A lövészetvezetı engedélyével parancsot adni a biztonsági ırök bevonására. - Meghallgatni a biztonsági ırség parancsnokának jelentését az ırök bevonásáról és szolgálatuk végrehajtásáról. - Lıtérnaplóba jegyezni az alegységek lövészeteinek kezdetét, befejezését és a biztonsági ırhelyeken elıfordult eseményeket. - A naplóba történt bejegyzéseket jelenteni a lövészetvezetınek. 4. A biztonsági ırség parancsnoka A lıtérügyeletesnek van alárendelve. Felelısséggel tartozik a biztonsági ırök szolgálatának helyes ellátásáért. Kötelmei: - Ismerni a biztonsági ırhelyek vázlatát és elhelyezésüket a terepen. - A biztonsági ırök felállítása elıtt a lıtérügyeletes utasítására felvonatni a piros zászlót (jelzıbóját) és kiállítani a figyelıket. - Megvizsgálni a lıteret és biztosítani, hogy a biztonsági határon belül illetéktelenek ne tartózkodjanak. - Meghatározni az ırök feladatát s megteremteni velük az összeköttetést. - Jelentést tenni a lıtérügyeletesnek a biztonsági örök szolgálatának ellátásáról. - Idıszakonként ellenırizni a biztonsági ırök szolgálatának ellátását. - A lıtérügyeletes parancsára bevonni a figyelıket, a biztonsági ıröket és a piros zászlót (jelzıbóját). (A biztonsági ırhelyeket az esetleges jeladás céljából el kell látni világító és jelzırakétákkal. Amennyiben a biztonsági ırhelyek nagyobb távolságra vannak, az ırhelyeket híradóeszközzel kell ellátni.) 5. A figyelı A lıtérügyeletesnek van alárendelve. Feladata: - Jelenteni az emberek; jármővek és állatok, valamint alacsonyan szálló repülıgépek, helikopterek megjelenését a lıtér határain belül. - Jelenteni, ha a fedezékre kitőzik a fehér zászlót. - Továbbítani a biztonsági ırök jeleit. 6. Fedezékparancsnok A lıgyakorlat vezetıjének van alárendelve. Kötelmei: - Végrehajtani a lıgyakorlat-vezetı utasításait a célok megjelentetésére és mozgatására. - Ellenırizni az összeköttetést és a célok felmutatásához szükséges eszközök használhatóságát. - Biztosítani, hogy a fedezékbıl a tüzelés alatt senki ne távozzon el, és a biztonsági rendszabályok maradéktalan betartását. - Ha a lövészet ideje alatt szükségessé válik a tüzelés azonnali beszüntetése, kitőzni a fehér zászlót és annak okát jelenteni a lıgyakorlat vezetıjének. - Ha a lıgyakorlat-vezetı utasítást adott a találatok bejegyzésére, meggyızıdni a tüzelés befejezésérıl és kitőzetni a fehér zászlót. - A találatok bejelölése után visszarendelni a jelzıket a fedezékbe, bevonni a fehér zászlót és jelenteni a lıeredményeket és a készenlétet a további feladatokra. 7. Lıszeres Feladata: - Felvételezni, majd kiadni a lıszert a váltások részére. - Összegyőjteni a fel nem használt lıszert és hüvelyt. - Éles kézigránátok kiadásánál fokozottan ügyelni a biztonsági rendszabályok betartására. - Lövészet befejeztével ellenırizni a felhasznált lıszer és a meglévı hüvely mennyiségét. - Elszámolni a lıszerrel, hüvellyel, gránáttal. 8. Írnok Feladata: - Ellenırizni a váltások névsorát, kiosztani és vezetni az eredménylapokat. - Elkészíteni s számszerő értékelést a lıgyakorlat befejezése után. 9. Orvos (felcser, eü. szakasszisztens)

Közvetlenül a lövészetvezetınek van alárendelve, feladatait az ı parancsai szerint látja el. Egészségügyi biztosítás megszervezése nélkül a lövészet végrehajtását megkezdeni TILOS! 10. Fegyvermester (fegyvertechnikus) Feladatát a vonatkozó szakutasításban foglaltak alapján végzi.

1. LİTEREK BERENDEZÉSE, TEREPSZAKASZOK
A szakutasításban rögzített lı- és dobógyakorlatokat csak állandó jellegő lıtereken lehet végrehajtani. A lıtereken csak a lıtérokmányokban elıírt fegyverfajtákkal lehet tüzelni. A lövészetek alkalmával a lıtereken ki kell jelölni - Egy vagy több lıtérszektort, illetve lıelıkészítı pályát, amely a lıtérnek az a része, ahol az adott fegyverfajta valamelyik lıgyakorlatának végrehajtása érdekében - az elıírt követelmények szerint - egyidejőleg egy vagy több lövı tevékenykedhet. - Lıszer-felvételezı helyet, amelyet a megindulási hely mögött legalább 15 m-re kell berendezni, ahol a lıszeres a lıgyakorlathoz szükséges lıszereket kiadja. Több szerv együttes lövészete esetén vagy egyszerre több fegyverfajtával végrehajtott lövészet alkalmával a lıtérre kiszállított lıszer (kézigránát) tárolására lıszertároló helyet kell kialakítani. Jelölése nappal sárga jelzéssel, éjjel sárga fénnyel történik. A lıtérszolgálattal való összeköttetés fenntartásához minden lıtérszektorban egy piros és egy fehér jelzızászlót, illetve az összeköttetést biztosítótechnikai eszközöket kell elhelyezni. - Megindulási helyet (terepszakaszt), amely a lıtérszektorokon belül az a hely (terület), ahonnan a lövı megindul a lıgyakorlat végrehajtására. (A távcsöves puskával végrehajtott lıgyakorlatok alkalmával külön készenléti helyet is ki kell jelölni.) - Tőzszakasz (tőzmegnyitási terepszakasz), amely a lıtérszektornak az a része, ahonnan a tüzelést meg lehet kezdeni. Egy lıgyakorlathoz - elıírásoknak megfelelıen - több tőzszakasz is kijelölhetı. Jelölése nappal piros zászlóval, éjjel piros fénnyel történik. - Tőzbeszüntetési terepszakaszt, amely a lıtérszektornak az a része, ahol a tüzelést be kell fejezni és a fegyvereket ki kell üríteni. Az egyes lıgyakorlatok elıírásainak megfelelıen a tüzelést - tőzmegnyitási és beszüntetési terepszakaszok között - a lövı által önállóan megválasztott tüzelıállásokból is lehet folytatni. - Anyag-karbantartási helyet, amelynek a lıtér területén, a pihenıhely közelében kell elhelyezkednie. Itt a lıgyakorlat végrehajtása utáni anyagkarbantartás eszközeit, anyagait kell elhelyezni. - Segélyhelyet, amelynek a lıszer-felvételezı hely közelében kell helyet biztosítani. Itt az elsısegélynyújtáshoz szükséges eszközöket és anyagokat kell elhelyezni. - Várakozóhelyet, illetve pihenıhelyet, illemhelyet, melyet a foglalkozások kezdete elıtti, illetve a befejezés utáni tartózkodás, várakozás céljára kell kialakítani. Egész napos foglalkozás esetén a várakozóhelyeken büfé is felállítható. Szeszes italt a lıtér területére bevinni tilos! A szeszes ital hatása alatt álló személyeket a lıgyakorlat végrehajtásából ki kell zárni, a lıtér területérıl el kell távolítani. A fentiekben jelölt terepszakaszokat az adott lıtéri lehetıségekhez kell igazítani. - Parkolóhelyet, amelyet a lıtérre érkezı szolgálati és magángépjármővek elhelyezésére kell használni. A lıtérberendezı csoport a lövészet megkezdése elıtti idıben úgy érkezzen ki a lıtérre, hogy biztosítsa az elıkészítı foglalkozások, a lıszerek, a célok, célmozgató, a híradó berendezések elhelyezését és mőködését, valamint a lıtér szolgálati személyeinek eligazítását. A lıtereken - a környezetvédelmi szabályokkal összhangban - megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a tisztaságra, a foglalkozási helyek és a telepített eszközök környékének rendjére.

2. A LİGYAKORLATOK IRÁNYÍTÁSI RENDJE
A lövészet végrehajtására, irányítására és a biztonsági rendszabályok érvényesítése érdekében lıtérszolgálati személyeket kell kijelölni. A lıgyakorlat végrehajtásakor a tőzszakaszon (tüzelıállásban) a lövıkön kívül csak a lıkiképzı és a lıgyakorlatvezetı tartózkodhat. Az egyéni lıgyakorlatok végrehajtásánál a lövészetvezetınek, lıkiképzınek joga van más helyen kijelölni a: megindulási helyet (terepszakaszt) tüzelıállást (tőzszakaszt) megváltoztatni: a célok elhelyezését és felbukkanásuk sorrendjét,

a célok mozgatási irányát, a tőzutánzások módját, a terep megvilágításának módját, a lövık elıremozgásának módját és útvonalát. A fegyver mőködése közben elıforduló akadályokat az alaplıgyakorlatok végrehajtásánál a lıgyakorlat-vezetı és a fegyvermester, egyéb lıgyakorlatok végrehajtásánál - a biztonsági rendszabályok figyelembevételével - a lövı köteles elhárítani. A fegyver szolgálati hordmódját a lövészetvezetı, illetve lıkiképzı indokolt esetben megváltoztathatja. Azok a lövık, akik a lıgyakorlat végrehajtásakor nem megfelelı eredményt értek el, a lıgyakorlatok megfelelı elıkészítés után megismételhetik. A lıtéren adható jelek, jelzések: A meghatározott jelek adása egy lıtérszakaszon végrehajtott lövészet esetén a lövészet-vezetı, több lıtérszakaszon végrehajtott lövészetkor a lıtérügyeletes parancsára történik. A jeleket úgy kell adni, hogy azt a lıtéren tartózkodók egyértelmően észlelhessék. A lıtéren a tevékenységek egybehangolására a következı jelek adhatók: - „FIGYELEM!” jel a lıgyakorlat végrehajtásának megkezdésére, - „TÜZET SZÜNTESS!” jel a tüzelés beszüntetésére, - A „FIGYELEM!” és a „TŐZ!” jel a lıgyakorlat-vezetınek szól. A lövı csak a lıgyakorlat-vezetı közvetlen parancsára tevékenykedhet, nyithat tüzet. - A „FIGYELEM!” jelet akkor kell adni, amikor a soron következı lövı (váltás) a megindulási helyen van és a lıtérszektoron kitőzték a fehér, a jelzıfedezékre pedig (ha ilyen van) a piros zászlót. - A „TŐZ!” jelet akkor szabad adni, amikor a lıtérszektoron (szektorokon) kitőzték a piros zászlót. - A „TÜZET SZÜNTESS!” jelet akkor kell adni, amikor a lövık (váltás, alegység) a lıgyakorlatot befejezte és a lıtérszektoron a piros zászlót fehérre cserélték. (A jelzıfedezékben a fehér zászlót kitőzni csak a „TÜZET SZÜNTESS!” jel után szabad.) - A „TÜZET SZÜNTESS!” jel vonatkozik minden lövıre. Erre a jelre a lövık maradjanak a helyükön, a lıgyakorlat-vezetı közvetlen parancsának bevárása nélkül azonnal szüntessék be a tüzelést és biztosítsák fegyvereiket. - A „TÜZET SZÜNTESS!” jelet kell adni továbbá azonnal, ha a lövı(k) megszegi(k) a biztonsági rendszabályokat, a jelzıfedezékben kitőzik a fehér zászlót, a lıtér területén - a biztonsági területen - a figyelı vagy bárki más illetéktelen személyeket, jármőveket vagy állatokat észlel. A lövészetvezetı a lıtérokmányok alapján köteles meghatározni, hogy a lıtéren mely szektorban, melyik fegyverfajtával, milyen lıgyakorlat hajtható végre önállóan és mely lıtérszakaszon hajtható végre egyidejőleg lövészet. Egy lıtérszakasz mőködtetése esetén - a „TÜZET SZÜNTESS!” jel kivételével - a különbözı jelek adása külön-külön nem kötelezı. Amikor egyidejőleg több lıtérszektorban folyik a lövészet, azt a lıtérszektort, amelynek figyelıtornyából a lıtér egész területe a legjobban belátható fıszektornak kell kijelölni. A lıtérügyeletes ebben a szektorban tartózkodjon és hangolja össze a többi szektor tevékenységét. Az elektromos lıtérszektoron a célmozgatás vezérlıtoronyból történik. Minden vezérlıtorony és jelzıfedezék rendelkezzen piros és fehér zászlóval. A lıtérszektor vezénylıtornyán a fehér zászlót a lıgyakorlat-vezetı parancsára akkor kell kitőzni, amikor a lövı (váltás) a megindulási helyen van és kész a feladat végrehajtására. A lıtérszektorokon a fehér, a jelzıfedezékeken pedig a piros zászló kitőzése jelzést jelent a fıszektor részére a „FIGYELEM!” jel adására. A lıtérszektoron a piros zászlót akkor szabad kitőzni, amikor a lövı (váltás) a tárazást (hevederezést) végrehajtotta. A lıtérszektorokon kitőzött piros zászló jelzést jelent a fıszektor részére a „TŐZ!” jel adására és a piros zászló kitőzésére. A lıtérszektoron a piros zászlót fehér színőre kell cserélni, amikor a lövı (váltás) a lıgyakorlatot befejezte, a fegyver ürítése, valamint az ürítés ellenırzése megtörtént és a lövı (váltás) visszaérkezett a megindulási helyre (terepszakaszra). A lıtérszektorokon kitőzött fehér zászló jelzést jelent a fıszektor részére a „TÜZET SZÜNTESS!” jel adására és a piros zászló fehérre történı kicserélésére. A lıgyakorlat végrehajtásának módja: Az alaplıgyakorlatok végrehajtásának szabályai: A „FIGYELEM!” jel elhangzásakor a következı váltás sorakozzon fel a megindulási helyen. A lıgyakorlat-vezetı „LİSZERES! LÖVİNKÉNT ..... darab lıszert ossz ki!” „LİSZERT VIZSGÁLD MEG! TÁRAZD BE!” Az alaplıgyakorlatok végrehajtásakor „VÁLTÁS (LÖVİ) TŐZSZAKASZRA LÉPÉS, INDULJ!” a váltás mozogjon elıre a tőzszakaszra. Miután a váltás a tőzszakaszra érkezett, a lıkiképzı adja a következı parancsot!

„TÖLTÖTT TÁRAT FEGYVERBE!” ezután „FEGYVERT REJTS!” (szolgálati hordmód). Adott jelre („TŐZ!” „RAJT!” vezényszó, célmegjelenés, hang, fény, jelekre) hajtsa végre a feladatot. Felbukkanó, mozgó célok esetében a lövı - a lıgyakorlat elıírásai szerint - önállóan derítse fel és küzdje le a célokat. A lövı lıgyakorlat közben és befejezése után fegyverét csıtorkolattal a lıirányba fordítva tartsa, „TÜZET SZÜNTESS, ÜRÍTS!” vezényszó után a lıkiképzı által ellenırizhetı módon ürítse a tár kivételével, szán hátrahúzásával, üres töltényőr és tárhely ellenırzésével, majd a szánt elıreengedve fesztelenítse fegyverét, tár nélkül rejtse. A szinten tartó és különleges lıgyakorlatok végrehajtásának szabályai: A lıszer-felvételezés és tárazás után a megoldandó szolgálati feladatokra, a lıgyakorlat végrehajtásának helyzetére vonatkozó adatok közlését a lıkiképzı végzi. „TÖLTÖTT TÁRAT FEGYVERBE!” szolgálati hordmód, illetve a lıgyakorlat kiinduló helyzetét vetesse fel. A szolgálati helyzetnek megfelelı feladat-meghatározás után „A FELADATOT HAJTSA VÉGRE!” vezényszóval (sípszóval stb.) kezdesse meg a gyakorlat végrehajtását. Folyamatosan jelentesse meg a célokat, amelyeket a lövı önállóan derítsen fel és küzdjön le, a gyakorlat követelményei szerinti testhelyzetbıl tüzelve. Miután a lövı végrehajtotta a gyakorlatot - illetve a gyakorlat végrehajtásának ideje letelt - a lıgyakorlat-vezetı adja a „TÜZET SZÜNTESS!”, majd az „ÜRÍTS!” vezényszót és vizsgálja meg a lövı fegyverét. Ezt követıen adjon parancsot a jelzésre, majd röviden értékelje a lövı tevékenységét és közölje az eredményt. A lıgyakorlat gyalog történı végrehajtása során nappal a lıgyakorlat-vezetınek a lövıt kísérni nem kötelezı. Ebben az esetben a lövı a megjelölt terepszakasz elérése után lıirányba tartva önállóan hajtsa végre a fegyver ürítését. Miután a lövı visszaérkezett a megindulási helyre, a lıkiképzı - ha nem kísérte a lövıt biztonsági elıírásoknak megfelelıen - vizsgálja meg a fegyvert. A lıgyakorlat-vezetı értékelje a lövı tevékenységét, majd közölje az eredményt. Az eredmény kihirdetése után adjon parancsot a lövınek az esetleges maradék lıszer leadására és a fegyver karbantartásának megkezdésére.

V. FEJEZET FEGYVERZETTECHNIKAI ALAPISMERETEK
FP-9 általános leírása: A fegyver félautomata (öntöltı), merev reteszeléső, rövid csı hátrasiklásos rendszerő, acéltokos, nem revolverezı elsütıszerkezető pisztoly. A csı reteszelése a szánban lévı három reteszelı bordával történik. Külsı kakasos, amely biztonsági nyugasszal van ellátva a véletlen lövés megakadályozására. A csıretöltött, felhúzott kakasú pisztoly a tok bal hátsó végénél elhelyezett kézi biztosító felnyomásával biztosítható. A pisztoly szánja saját anyagából kialakított ventilált sínnel van ellátva, amely elısegíti a gyors célravezetést és célzást. Tárbiztosítással is rendelkezik, ezért a tár kivétele után nem lehet lövést leadni. A markolathéjak diófából készültek.

Fı részei: - szán a nyílt irányzékkal, - tok az elsütı szerkezettel, biztosítóval, markolathéjjal, - csı, - helyretoló szerkezet, - tár

Részleges szét- és összeszerelése: - tár kivétele, töltetlenség ellenırzése; - szán hátrahúzása, a szánrögzítıvel történı megakasztása;

- szán hátrafeszítése, közben a szánrögzítı kivétele a tokból; - szán elıreengedése, levétele a tokról, - helyretoló rugó kiemelése, csı kivétele. Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Az alkatrészek mőködését ellenırizni kell. Mőszaki adatok: Kaliber Csı hossza Pisztoly hossza Pisztoly magassága Pisztoly vastagsága Tár befogadó képessége Pisztoly súlya üres tárral Pisztoly súlya teli tárral Belövési távolság 9 mm Parabellum 118 mm 198 mm 130 mm 35 mm 13 db 950 gr 1110 gr 25 m

P9-M általános leírása: A fegyver félautomata (öntöltı), merev reteszeléső, rövid csı hátrasiklásos rendszerő, acéltokos pisztoly. A csı reteszelése a szánban lévı három reteszelı bordával történik. Külsı kakasos, amely biztonsági nyugasszal van ellátva a véletlen lövés megakadályozására. Elsütı szerkezete nem revolverezı, így csak elıre megfeszített kakas állásnál lehet a fegyvert elsütni. Tárbiztosítással is rendelkezik, ezért a tár betétele nélkül nem lehet lövést leadni a fegyverrel.

Fı részei: - szán a nyílt irányzékkal és a biztosítóval, - tok az elsütı szerkezettel, markolathéjjal, - csı, - helyretoló szerkezet, - tár

Részleges szét- és összeszerelése: - tár kivétele, töltetlenség ellenırzése; - szán hátrahúzása, a szánrögzítıvel történı megakasztása; - szán hátrafeszítése, közben a szánrögzítı kivétele a tokból; - szán elıreengedése, levétele a tokról, - helyretoló rugó kiemelése, csı kivétele. Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Az alkatrészek mőködését ellenırizni kell.

Mőszaki adatok: Kaliber Csı hossza Pisztoly hossza Pisztoly magassága Pisztoly vastagsága Tár befogadóképessége Pisztoly súlya üres tárral Pisztoly súlya teli tárral Belövési távolság

9 mm Parabellum 118 mm 198 mm 126 mm 35 mm 13 db 910 gr 1070 gr 25 m

P9-R általános leírása: A fegyver félautomata (öntöltı), merev reteszeléső, rövid csıhátrasiklásos rendszerő, reteszelt csövő, külsı kakasos, revolverezı elsütı szerkezető, repülı ütıszegő, a szánban beépített forgóbiztosítóval. A csı reteszelése a szánban lévı három reteszelı bordával történik. Az elsütı szerkezet és a külsı kakas lehetıvé teszi, hogy az elızıleg csıretöltött, fesztelenített és kibiztosított pisztolyból az elsı lövést a billentyő elhúzásával közvetlenül is le lehessen adni. A szánban lévı forgóbiztosító lehetıvé teszi, hogy a csıretöltést, biztosított állapotú pisztollyal is el lehet végezni. A fegyver külsı szánakasztóval ellátott, a szán az utolsó lövés után hátul marad.

Fı részei: - szán a nyílt irányzékkal és a biztosítóval, - tok az elsütı szerkezettel, markolathéjjal, - csı, - helyretoló szerkezet, - tár

Részleges szét-és összeszerelése: - tár kivétele, töltetlenség ellenırzése; - szán hátrahúzása, a szánrögzítıvel történı megakasztása; - szán hátrafeszítése, közben a szánrögzítı kivétele a tokból;

- szán elıreengedése, levétele a tokról, - helyretoló rugó kiemelése, csı kivétele. Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Az alkatrészek mőködését ellenırizni kell. Mőszaki adatok: Kaliber Csı hossza Pisztoly hossza Pisztoly magassága Pisztoly vastagsága Tár befogadóképessége Pisztoly súlya üres tárral Pisztoly súlya teli tárral Belövési távolság 9 mm Parabellum 118,5 mm 203 mm 134 mm 35 mm 14 db 1000 gr 1170 gr 25 m

R-78 általános leírása: A pisztoly félautomata (öntöltı) tömegreteszeléső, súlyzáras rendszerő, külsı kakasos revolverezı elsütıszerkezető, repülı ütıszegő forgóbiztosítóval rendelkezı fegyver. A kettıs mőködtetéső elsütıszerkezet biztosítja, hogy a csıretöltött fesztelenített kakasú és kibiztosított pisztolyból az elsı lövést a billentyő elhúzásával közvetlenül is le lehessen adni. A szánon lévı forgóbiztosító lehetıvé teszi, hogy a csıretöltést biztosított állapotú pisztollyal veszélytelenül végezhessük el. A fegyver szánja nem jelzi hátulmaradással a tár kiürülését.

Fı részei: - szán a nyílt irányzékkal és a biztosítóval, - tok az elsütı szerkezettel, markolathéjjal, - csı, - helyretoló szerkezet, - tár

Részleges szét- és összeszerelése: - tár kivétele, töltetlenség ellenırzése; - a szánrögzítı kivétele a tokból; - szán leemelése a tokról,

- a csı kivétele a szánból. Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Az alkatrészek mőködését ellenırizni kell. Mőszaki adatok: Kaliber Csı hossza Pisztoly hossza Pisztoly magassága Pisztoly vastagsága Tár befogadóképessége Pisztoly súlya üres tárral Pisztoly súlya teli tárral Belövési távolság 7,65 Browning 72 mm 140 mm 95 mm 24 mm 6 db 450 gr 500 gr 15 m

JERIKÓ 941 F általános leírása: A fegyver félautomata (öntöltı) merev reteszeléső, rövid csıhátrasiklásos rendszerő, revolverezı elsütıszerkezető. Polygon (sokszögő) huzagolású csıvel van szerelve. A biztosító a kakast nem feszteleníti, így az felhúzott állapotban hátul, feszített helyzetben marad. A sátorvas a kétkezes fegyverfogással történı tüzeléshez van kialakítva. A célzást a célzóberendezésen (célgömb, nézıke) hárompontos éjszakai segéd célzóelemek segítik.

Fı részei: - szán a nyílt irányzékkal, - tok az elsütı szerkezettel, biztosítóval, markolathéjjal, - csı, - helyretoló szerkezet, - tár

Részleges szét- és összeszerelése: - tár kivétele, töltetlenség ellenırzése; - szán hátrahúzása, amíg a szánon és tokon látható jelzés egybe esik; - a szánrögzítı kivétele; - szán levétele a tokról, - helyretoló rugó kiemelése, csı kivétele. Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Az alkatrészek mőködését ellenırizni kell. Mőszaki adatok: Kaliber 9 mm Parabellum Csı hossza 120 mm Pisztoly hossza 207 mm Pisztoly magassága 140 mm Pisztoly vastagsága 35 mm Tár befogadóképessége 15 db Pisztoly súlya üres tárral 1000 gr Pisztoly súlya teli tárral 1282 gr Belövési távolság 25 m PA-63 általános leírása: A fegyver félautomata, tömegreteszeléső, súlyzáras rendszerő. Külsı kakasos, revolverezı elsütıszerkezető, repülı ütıszegő, a szánba épített forgóbiztosítóval. Az elsütıszerkezet lehetıvé teszi, hogy a már elızıleg csıre töltött fesztelenített és kibiztosított pisztolyból az elsı lövést a billentyő elhúzásával közvetlenül is le lehessen adni. Az utolsó lövés után a szán hátul marad, jelezve, hogy nincs lıszer a fegyverben.

Fı részei: - szán a nyílt irányzékkal és a biztosítóval, - tok a csıvel, elsütı szerkezettel, markolathéjjal, - helyretoló rugó, - tár

Részleges szét-és összeszerelése: - tár kivétele, töltetlenség ellenırzése; - a sátorvas elsı végének kiemelése; - szánhátrahúzása; - a szán hátsó végének kiemelése a tok hornyából; - szán elıreengedése; - helyretoló rugó levétele a csırıl. Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Az alkatrészek mőködését ellenırizni kell. Mőszaki adatok: Kaliber Csı hossza Pisztoly hossza Pisztoly magassága Pisztoly vastagsága Tár befogadóképessége Pisztoly súlya üres tárral Pisztoly súlya teli tárral Belövési távolság 9 mm Makarov 100 mm 175 mm 120 mm 35 mm 7 db 595 gr 665 gr 25 m

SZTECSKIN (APS) általános leírása: A fegyver automata (egyes és sorozatlövésre alkalmas maroklıfegyver) tömegreteszeléső, súlyzáras rendszerő, merev csövő. Külsıkakasos, revolverezı elsütıszerkezető, repülı ütıszegő. A biztosító egyben a tőzváltó kar is (automata, illetve félautomata üzemmód). Külsı szánakasztóval rendelkezik. Az utolsó lövés után a szán hátulmaradásával jelzi, hogy a fegyverben nincs lıszer. A fegyver nyílt irányzéka állítható (25 m, 50 m, 100 m, 200 m).

Fı részei: - szán a nyílt irányzékkal, tőzváltóval, - tok a csıvel, elsütı szerkezettel, markolathéjjal, - fatok, - helyretoló rugó, - tár.

Részleges szét- és összeszerelése: - tár kivétele, töltetlenség ellenırzése; - kakas megfeszítése, - sátorvas elsı végének kiemelése, - szán teljes hátrahúzása, - szán hátsó végének kiemelése a tok hornyából, - szán elıreengedése, - helyretoló rugó levétele a csırıl. Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Az alkatrészek mőködését ellenırizni kell. Mőszaki adatok: Kaliber Csı hossza Pisztoly hossza Pisztoly magassága Tár befogadóképessége Pisztoly súlya üres tárral Pisztoly súlya teli tárral Belövési távolság Tőzgyorsaság sorozatnál 9 mm Makarov 138 mm 225 mm 152 mm 20 db 1020 gr 2840 gr 25 m 900 lövés/perc

MIKRO/MINI/UZI géppisztolyok általános leírása: A fegyver automata (egyes és sorozatlövésre alkalmas) tömegreteszeléses, súlyzáras rendszerő, repülı ütıszeggel rendelkezik. Könnyen kezelhetı, a közelharcban, utcai harcokban, biztosítási feladatok ellátásában rendkívül hatásos a tőzgyorsasága miatt. A fegyvernek kettı biztosító rendszere van. A tőzváltókar biztosított, egyes lövés, sorozatlövés helyzetbe állítható. A markolatbiztosító benyomása nélkül a fegyverrel nem lehet tüzelni és csıre sem lehet tölteni. A két biztosító egymástól függetlenül mőködik. A tár a pisztolymarkolatban helyezkedik el.

Fı részei: - csı, - tokfedél, - tok a markolatban az elsütı- és a biztosító szerkezettel, valamint a diopteres irányzékkal, - zárszerkezet, - helyretoló szerkezet, - tár

Részleges szét- és összeszerelése: - tár kivétele, töltetlenség ellenırzése; - csı kivétele - tokfedél levétele; - zár- és helyretoló szerkezet kivétele. Az összeszerelés fordított sorrendben történik. Az alkatrészek mőködését ellenırizni kell. Mőszaki adatok: Kaliber Csı hossza Tőzgyorsaság Fegyver súlya üres tárral Fegyver súlya 25 db-os teli tárral Fegyver hossza kinyitott válltámasszal Mikró 9 mm Parabellum 134 mm 1400 lövés/perc 2160 gr 2810 gr 486 mm Mini 9 mm Parabellum 197 mm 1400 lövés/perc 2810 gr 3310 gr 600 mm

Fegyver hossza becsukott válltámasszal Irányzóvonal hossza

282 mm 180 mm

360 mm 235 mm

VI. FEJEZET LİELMÉLET BALLISZTIKA
A ballisztika fizikai értelemben a ferdén hajlított test, így a lövedék mozgásának törvényszerőségével foglalkozó tudomány. Ezen túl a lövedék környezetre kifejtett fizikai, biológiai hatásaival is foglalkozik. A ballisztika a lövedék mozgása szerint felosztható: 1. belsı ballisztikára - a csıben mozgó lövedékkel foglalkozik; 2. külsı ballisztikára - a csövet elhagyó lövedékmozgását elemzi a becsapódásig; 3. cél (seb) ballisztikára - a becsapódó lövedék biológiai és mechanikai hatását vizsgálja.

1. Belsı ballisztika

A lövés jelensége: az ütıszeg ráüt a töltényhüvely alján lévı csappantyúra, amelyben ütésre robbanóanyag van elhelyezve. A kis robbanás szúrólángja meggyújtja a hüvelyben elhelyezett lıportöltetet. A lıpor égése robbanásszerő, de nem az egész tömege robban azonnal, hanem a gyulladás helyétıl fokozatosan terjed tovább,

közben egyre forróbb és nagyobb nyomású égési gázok keletkeznek a lövedék mögött. Végül a nyomás eléri azt a nagyságot, hogy a lövedéket a hüvelybıl kimozdítja és belepréseli a csı huzagolásába. A lövedék lassú mozgása következtében az égési tér csak lassan növekszik, ugyanakkor gyorsan emelkedik a csıben a gáznyomás, mely 2 elérheti a 2000-3000 kg/cm értéket. Ettıl a pillanattól kezdve a lövedék sebessége már gyorsan növekszik, ugyanakkor a gáznyomás nagysága csökken. A szabaddá tett csıtorkolaton át nagy sebességgel kiáramló gázok nyomása a lövedéket tovább gyorsítja addig, amíg a gázsugár sebessége a lövedék sebességével egyenlı nem lesz. Ez a folyamat mindössze 1,5 ezred másodpercig tart. A különbözı fegyverek lövedékének kezdısebessége 300-1100 méter/másodperc között van.

2. Külsı ballisztika

A lövedék útját a levegıben röppályának nevezzük. A röppálya a kirepülési pontnál kezdıdik és a találati vagy a találkozási pontnál végzıdik. A lövedék a levegıben egy szabálytalan - parabolikus - pályán halad. A levegıben mozgó lövedékre két erı: a nehézségi és a légellenállási erı hat. A nehézségi erı függıleges irányban hat és arra kényszeríti a lövedéket, hogy süllyedjen. A légellenállási erı vízszintes irányban hat és arra kényszeríti a lövedéket, hogy lassuljon.

A légellenállási erı vízszintes irányban hat, állandóan lassítja a lövedék mozgását és igyekszik azt felbillenteni. A két erı együttes hatásának eredményeként a lövedék sebessége fokozatosan csökken a röppálya pedig görbe vonal lesz. A lövedék stabilitását a röppályán a csıben lévı huzagok által létrehozott, a lövedék hossztengelye körüli forgó mozgás biztosítja. A lövedék fordulatszáma percenként 10-15 ezer. A forgó lövedék a csıtengely irányától oldalirányban kissé jobbra eltér, amit oldalgásnak nevezünk. Nagyobb távolságra történı lövésnél ezt figyelembe kell venni. A röppálya elemei: - kirepülési pont, - felszálló ág, - torkolatszint, - irányzó vonal, - tetıpont, - leszálló ág, - találati pont, - találati szög, - becsapódási pont, - becsapódási szög, - találkozási pont, - céltávolság, - teljes távolság.

3. Cél (seb) ballisztika
3.1. Lövedéktípusok csoportosítása és fizikai jellemzıi a) Deformálódásuk alapján: - nem deformálódó lövedék (acélmagvas), - deformálódó lövedékek, - szétesı lövedékek (A rendırségnél nem használható!) b) Kialakításuk szerint: - Teljes köpenyő lövedék: a testszövetek és csont kismértékő roncsolása - nagy átütıerı. - Teljes ólomlövedékek: kismértékő deformáció, ezért kismértékő szövetroncsolás. - Üreges hegyő lövedékek: nagy megállító erı, ha deformálódnak, de kicsi az átütıereje. c) Fizikai jellemzıik szerint: - Lövedékátmérı: fontos, mert a sebcsatorna a kaliber méretének négyzetével nı. - Lövedékenergia: nagynak kell lennie, hogy átütés következzék be, de ez nem mérvadó az ölésre vagy a megállító erıre. - Lövedékanyag: a testben a deformálódás függ a lövedék anyagától és deformálhatóságtól. Ha csontot találunk el, akkor a rézköpenyes vagy az ólomlövedékek hatásukat megsokszorozzák. - Lövedékforma: fojtásvágó vagy fél fojtásvágó, de lapos, kerek fejő lövedékek is megjavítják a hatást. A legjobbak azonban az üreges hegyő lövedékek. - Lövedékstabilitás: marokfegyvernél rövid távolságon nem mérvadó. - Lövedéksebesség: revolvernél és pisztolynál 200 m/mp és 450 m/mp között van. Nagy sebességő üres hegyő lövedék célballisztikai szempontból a leghatékonyabb (a végsebességnek 350 m/mp felett kell lenni). Az energia a sebesség négyzetével egyenes arányban nı. 3.2. Célban történı mozgás megállapítása a) Kemény anyagok átütı erejének vizsgálata Legalább 8 db 1 mm vastag 250x250 mm nagyságú mélyhúzó lemezt 20 mm-es távtartókkal összecsavarozva célként elhelyezünk, amelyre 7 méter távolságból lövéseket adunk le különbözı kaliberő fegyverekkel és különbözı lövedékő lıszerekkel. A vizsgálat során a következı átütıerıt tapasztaltuk: - 9 mm Makarov kaliber acélmagvas lıszer, teljes köpenyes: 4 lemez ólommagvas lıszer, teljes köpenyes: 4 lemez PA-63 pisztoly Sztecskin pisztoly

- 9 mm Parabellum kaliber ólommagvas lıszer, teljes köpenyes ólomlövedékes lıszer MEN QD BLACK T FIOCCHI mőanyag

JERIKÓ 941 F pisztoly P9R pisztoly 5 lemez 3 lemez 5 lemez 4 lemez 3 lemez

R-78 pisztoly - 7,65 kaliber ólommagvas lıszer, teljes 3 lemez köpenyes acélmagvas lıszer, teljes 3 lemez köpenyes Megállapítható, hogy a magyar rendırségnél használatos, illetve rendszeresített fegyverekbıl kilıtt lövedékek átütıereje elegendı ahhoz, hogy egy gépkocsi karosszériájába is behatoljon. b) Lágy anyagok átütıerejének vizsgálata Az emberi testet lehet modellezni szappan-, illetve zselatintömbbel. Egy 25 cm vastagságú tömb megfelel egy ember „ellenállási erejének”. Ha a lövedék több mint 25 cm zselatint üt át, az azt jelenti, hogy a mögötte lévı esetleges vétlen személyt a lövedék veszélyezteti. A lövedék úgy fog viselkedni a zselatintömbben, mint az élı szervezetben és a lıcsatorna képzıdés is hasonló jellegő. Egymás mögé teszünk 3-4 zselatintömböt, mintha 3-4 ember állna egymás mögött. 7 m-rıl különbözı kaliberő és típusú fegyverekkel lövünk rá, többféle lövedékkel. Az átütıerı a következı: - 9 mm Makarov kaliber acélmagvas lıszer, teljes köpenyes ólommagvas lıszer, teljes köpenyes - 9 mm Parabellum kaliber ólommagvas lıszer, teljes köpenyes - 7,65 kaliber ólommagvas lıszer, teljes köpenyes PA-63 pisztoly 100 cm 100 cm SZTECSKIN pisztoly 100 cm 100 cm

94 F JERIKÓ pisztoly 73 cm R-78 pisztoly 46 cm

9 mm Makarov 9 mm Parabellum 7,65 mm kaliber

3-4 embert, 3 embert, 2 embert veszélyeztetne.

Ezeknek a lövedékeknek az embermegállító hatása igen csekély, mert könnyen áthaladnak a célszemélyen és kevés energiát adnak le. Ahhoz, hogy egy támadót biztosan megállítson egy lövedék, legalább 500 Joule energiát kell, hogy leadjon a támadóban. 9 mm-es Makarov lıszertorkolati energiája 330-350 Joule 9 mm-es Parabellum lıszer torkolati energiája 500-550 Joule 7,65 mm kaliberő lıszer torkolati energiája 260-290 Joule Mivel a lövedék energiája a sebesség csökkenésével négyzetes arányban csökken, valamint a rendszeresített teljes köpenyes lövedék az emberi testen áthatol, így az energiájának csak egy részét tudja leadni. Tehát még a 9 mm-es Parabellum lıszer sem képes egy támadót biztonsággal megállítani.

4. Lövedékek hatása emberi szervezetre
4.1. A találat helye A legfontosabb a találat helye. Minden közepes energiájú lövedék megállíthatja az ellenfelet, ha agyat szívet vagy idegközpontot ér a lövés. A sebcsatornát egy 25 kg súlyú kereskedelmi minıségő nedves agyagtömbben vizsgálták. Ennek az anyagnak hasonló az ellenállás értéke, mint az emberi testnek. A vizsgált anyagnak az az elınye, hogy a sebcsatorna nyitva marad és kimérhetı, de lefutása csak 25 cm mélységig érdekes, mert az emberi felsıtest csak kb. 25 cm mély és nem érdekes, hogy mi történik, ha a lövedék csak ezután fejti ki teljes hatását. A „sebcsatornát” 25 cm mélységben lezárjuk és vízzel feltöltjük, hogy térfogatát megmérhessük. A sebcsatorna mutatja, hogy a találatnál mekkora sokk keletkezik. Hogy egy bizonyos sokkot elıidézhessünk, legalább 0,6 litert kell a sebcsatornában mérni. 4.1.1. Halálos találati zónák - Fej: nem minden fejtalálat öl, de a legtöbb kisagyi és a gerincvelı meghosszabbításának találata csapásszerően halálos. - Mell, mellközép, a szív, tüdı- máj- érrendszer találata a gyors elvérzés veszélyével járnak. Ez azonban 5 mp-tıl 10 percig is tarthat! Egy azonnal megállító kisagyi találat akkor következik be, ha a lövedék az orr alatt hatol be a fejbe. Szívtalálat akkor jön létre, ha a lövedék a mellbimbók között csapódik be. A vénák és artériák sérülése egy találat esetén is elvérzéshez vezethet. 4.1.2. Nem halálos találati zónák Csontváztalálat - kivéve a fejet - nem halálos zóna. - Váll: nehéz eltalálni, kemény ellenfeleknél meg kell gondolni, hogy azok a másik kezükkel tovább lıhetnek. - Egyéb melltalálatok, amennyiben a fı verıereket nem roncsolta szét. Tiszta tüdıtalálatok, még ha a mellkasban véreznek is, általában kigyógyíthatók.

- Hasi találatok: Amennyiben nem a fı hasi verıeret találták el. Tiszta bélsérülések, még a máj-, lép- és vesetalálatok is kigyógyíthatók. A hasi találatok hatásossága fıleg abban áll, hogy a vegetatív idegrendszert kikapcsolják a becsapódási, sebfájdalom, sokk kombinációjával. - Medence, combcsont a leghatásosabb. Valamennyi ilyen csontváztalálatnál közös, hogy a gerincoszloppal való közvetlen kapcsolat révén „ledöntıleg” hatnak, feltéve, hogy az energia és az energialeadás kielégítı. - Izom(hús)találat: Karon és lábon gyakran semmi hatása nincs, még akkor sem, ha a véredényeket találtuk el, mivel a vérveszteségnek csak meghatározott idı múlva van hatása. (Ezért a láblövés nem tanácsolható.) - Nemiszerv-találat: a fájdalom és a pszichikus sokk különösen nagy. 4.2. Lövedék hatása a célban - Találati hatás Egy lövedék találatának hatása az emberi testre függ a lövedék tulajdonságaitól, a találati zónától, valamint attól, hogy a sérültet váratlanul vagy stresszhelyzetben érte a találat. A stresszhelyzethez kapcsolódó magas adrenalinszint fájdalomra érzéketlenné tesz és megvéd egy sokktól, bénítóan, illetve serkentıleg jelentkezhet. A stresszt kiválthatja félelem, testi megerıltetés, koncentráció akarati erıfeszítés), illetve speciális tréninggel teljesítménynövelı pozitív stresszhatás is kialakítható. A stressz hatásait erısítheti pl. gyógyszer, alkohol, kábítószer. - Becsapódási sokkot idéz elı, mely függ a lövedék: a) tömegétıl, b) keresztmetszetétıl, c) sebességétıl. - Sebsokkot, mely függ a lövedék: a) kaliberétıl, b) anyagától, deformálhatóságától, c) alakjától, d) energiájától. A legnagyobb becsapódási sokkot sörét nyalábnál tapasztalhatjuk. Páros sokkot idézhetünk elı, ha gyors egymásutánban két lövedék találja el a testet. Két ilyen találat úgy hat, mintha négy találat lenne, de csak akkor, ha a másodperc töredéke alatt következik be. A sebesülési sokk a lökéshullám révén jön létre, amely keresztben a sebcsatornát kiszélesíti és a sebcsatorna nagyságával nı. - A fájdalomsokk függ: a) a sebcsatornától (kaliber, alak), b) az eltalált stresszállapotától. - A hidrodinamikus sokk csak 800 m/mp feletti becsapódási sebességnél lép fel, ezért csak puska vagy géppuska lövedéknél (.223,.308 vagy vadászlıszer) van jelentısége, mivel az emberi test nagy része folyadék és a folyadékban a nyomás minden irányban egyformán terjed, ezért a szövetroncsolás robbanásszerő is lehet. (Érrendszer-találatnál érfalrepedés.) - Egy többé-kevésbé relatíve jó testtalálatnak is kielégítı az embermegállító hatása, de egy stresszben lévı ellenfelet nem biztos, hogy ki tud kapcsolni. Továbbra is védekezni fog és egyes esetekben a rendırt megsebesítheti vagy megölheti. - Egy találat pszichológiai hatását nem lehet elıre látni. Igen gyakran arról van szó, hogy az eltalált számított-e arra, hogy eltalálják vagy pedig támadásánál adrenalinnal volt-e telepumpálva és így alig fékezhetı meg, vagy pedig a találat váratlanul érte. Egy találatot úgy lehet érzékelni, mint egy kalapácsütést. 4.2.1. A sokk Ha egy lövedék a test szöveteibe talál, a behatoló lövedék egy sebcsatornát létesít merılegesen minden irányba kiinduló sokkhullámokkal. Már maga a behatoló lövedék megrendítı effektusa képes egy embert harcképtelenné tenni, még akkor is, ha abban a pillanatban nem érez sebfájdalmat, hanem csak becsapódást. Az ideg-izom sokk hatása egy találat esetén nem jósolható meg. Az eltalált képes tovább lıni, de harcképtelenné is válhat. A sokktól meg is halhat anélkül, hogy életfontosságú szervet találtak volna el. 4.2.2. A fájdalom Fájdalom akkor jön létre, ha egy lövedék sebet okozott. A fájdalom az eltalált helyrıl a gerincvelın át az agyba, a fájdalomközpontba jut. Gyakran elıfordul azonban, hogy a harc hevében, az erıs koncentrációban és a zajban elıször nem is észleljük, hogy eltaláltak. Gyakran sima átlövésnél csontsérülés nélkül, csak a vérzésbıl vesszük észre. Ezenkívül gyakran attól

is függ, hogy melyik testrészt találták el, mivel nem minden testrészen található azonos számú érzékeny pont a fájdalomra. A legtöbb esetben a találat egy fájdalomkiáltást hoz létre, amelyet teljesen tudattalanul adunk, amikor ijedtség, fájdalom és sokk együtt jelentkezik. Ha azonban egy személy teljes harckészültségben van és jól trenírozott, akkor a sebesülés ellenére tovább fog harcolni, mindaddig, míg fizikailag arra képes. 4.2.3. Ha találat éri a rendırt - mit tegyen? Szerencsére a legtöbb lıtt seb nem halálos és nem minden lövedék talál. Gyakran a harc hevében nem is észleljük a találatot, mert telítve vagyunk adrenalinnal és csak amikor bizonyos idı után a sebfájdalom jelentkezik, vesszük észre a súroló lövést vagy egy hússebet. Ha nem válik mozgásképtelenné, sose adja fel, mert ha már nem tudja magát védeni, akkor az ellenfél zavartalanul közeledhet és tovább tüzelhet. Lıjön tehát tovább még akkor is, ha a mellébe kapott találatot. (Egy találatot úgy érzünk, mint egy kalapácsütést.) Ne feküdjön le, mert életösztöne a túlélés szempontjából döntı! A legfontosabb, hogy ne kapjon sokkot, ha eltalálták. A seb vérzését a lehetı leghamarabb el kell állítani, az elvérzés veszélye miatt. Egyébként, ha egy kolléga vagy egy ellenfél megsérült, segítségére kell sietni. Lıtt sebeknél szükséges intézkedések: - Vérzéscsillapítás: Véna: nyomókötést alkalmazni. Artériás: nyomókötés, ha egy nem elegendı, akkor többet egymásra! Csak ha ezzel sem érhetı el a vérzés csillapítása vagy ha a nyomókötés nem lehetséges (ujj leválasztva) megengedett elkötés. Ezt legfeljebb másfél órára lehet alkalmazni. A vérveszteség sokkhoz vezet (térfogat-csökkenés révén) vagy felerısít egy meglévı sokkot, ezért bizonyos sietség szükséges az ellátásnál. - Belsı vérzések: Gyakran vélelmezhetık has- és melltalálatoknál. Az általános állapot gyors leromlása és fokozódó sápadtság mutatnak erre. Melltalálat: enged levegıt behatolni a bordabır és a tüdı közé. Az eltalált tüdı vagy nem, vagy csak nagyon rosszul lélegzik (pneumothorax). A légzési zavar sokkhoz vezethet. Nagyobb mennyiségő vér győlhet össze a borda és tüdıburok között, mely a légzési zavar mellett térfogat-csökkenéshez is vezethet. Hasi találat: növekvı hastérfogat összekapcsolva sápadtsággal, gyenge és gyorsabb pulzus mutat a hasüregben való vérzésre. - Fejtalálat: A kisagy és/vagy a meghosszabbított gerincvelı találata esetén minden segítség késın jön. Az eltalált másodpercek töredéke alatt meghal. - Csonttalálat: Sínnel való ellátás, mivel feltételezhetı, hogy a lövés törést okozott vagy a „kezelés” közben létrejöhet. - Sokk: Egy helytelen arány a vérszükséglet és lehetıség között. Ez nemcsak vérveszteség révén jöhet létre, hanem idegi terhelés hatására is azáltal, hogy a véredény-vezérlés megszőnik és a vérnyomás jelentısen csökken, ennek megfelelıen hátrányos következményekkel jár a teljes vér-oxigén ellátásra. Elsı intézkedésként hideg elleni védelem, pulzus és lélegzés ellenırzése, esetleg mesterséges légzés lehetséges. A további ellátás (infúzió, gyógyszerek) az orvos vagy a mentı feladata.

5. Lıfegyver használata állatok ellen
- Támadó, megvadult állatok ellen. - Beteg, veszett vagy sérült állatok szenvedésének megszüntetésére végsı esetben (kerülni kell a fájdalomokozást!). Csak abban a végsı esetben lehet használni a lıfegyvert a támadó, beteg és sérült állatok ellen, ha nincs más segítség vagy nincs kellı idıben lehetséges segítı (pl. tulajdonos, állatorvos, hivatásos vadász). - A lövésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a rendırségnél rendszeresített teljes köpenyő lövedék sima keresztüllövést okoz. Az állat azonnali kimúlását, lehetıleg egy találat okozza. Ezért elvileg az állat fejét kell meglıni. - A lövés elıtt a lıirány figyelembevételével a háttérre is ügyelni kell, a veszélyes keresztüllövés utáni gurulat és visszapattanás kizárása miatt. A támadás elıl lehetıleg ki kell térni.

- Állatra lövésnél mérlegelni kell, hogy az állat lelövésével esetlegesen nem okozunk-e nagyobb kárt, mint amit az állat támadása eredményezne. - Amennyiben az állat emberre támad vagy a támadás közvetlen jeleit mutatja, az emberi élet és testi épség védelmében a rendırnek használnia kell a fegyverét! Halálos lövés az állatoknál: - Lövés elölrıl a fejre. Célpontként a szemeket és a füleket összekötı egyenesek metszéspontja szolgál. Szarvasmarhánál ez a pont a szarvak és a fülek alsó kiindulási pontjait összekötı egyenesek metszéspontja. (lásd ábrák) A gurulat kizárása érdekében a lıirány helyes szögének megválasztása is fontos. A homlokról a lövedék eltérhet. - A lövés oldalról a fejre. Célpont a fej belsejébe bemenetet jelentı hallójárat külsı része, ami a szem irányában fekszik. - Lövés hátulról a fejre (tarkóra, nyakszirtre) Célpont a tarkó és a nyakcsigolya közti átmenet.

VII. FEJEZET FEGYVERHORDMÓDOK, FEGYVERELİVÉTEL, FEGYVERFOGÁSI TECHNIKÁK FEGYVERHORDMÓDOK
A fegyverhordmód a különbözı szolgálati ágaknál más és más. Az egyenruhás állománynál a rendszeresített fegyvertokkal adott a hordmód, melynek vannak elınyei és hátrányai. Általánosan használt fegyvertokok lehetnek: - Teljesen zárt (egyenruhás állomány fegyvertokja), ahol a fegyver teljesen lezárt, biztosító gombbal ellátott tokban helyezkedik el. Két változata ismert: sima, hosszított. - Nyitott, hogy a fegyver markolata szabadon van a rögzítést rugós szorítással, illetve egyéb módon biztosítják. - Nyitott biztosított klipsszel. A fegyvert egy biztosító klipsz rögzíti, de a markolat szabadon van (gyors kioldású, egyéb). Általános elv, hogy a fegyvert a leggyorsabban elıvenni akkor lehet, ha az a lövıkéz oldalán a csípıcsont környékén, illetve kissé lejjebb egy stabil nyitott, vagy nyitott de gyors kirántásra alkalmas biztosító klipsszel ellátott fegyvertokban van. (Figyelemmel kell lenni a jobb- és balkezesekre.) Az összes többi hordmód csak szükségmegoldás lehet, de a gyorsaság rovására. Általában az alábbi fegyverhordmódok ismertek: - lövıkéz oldalán nyíltan csípın csípı alatt hosszított tartóval combtok rejtve külsı tokban belsı tokban - keresztrántótok övön - keresztrántó hónaljtok (a fegyver vízszintes) - hónaljtok (függıleges, fegyver markolat felül) - egyéb rejtett fegyverhordmód (bokatok stb.) Hosszított szolgálati tok

Régi típusú szolgálati tok

Hónaljtok

Combtok

Azonos oldali belsı pisztolytok

SZOLGÁLATI TOKBÓL FEGYVERELİVÉTEL
A fegyverhasználat elhatározása után lövıkézzel a biztosító klipsz nyitása, majd a pisztolytok fedılap felnyitása ennek rögzítése gyengébb kéz hüvelykujjával a gyenge kéz többi ujja a fegyvertokot rögzítik a testhez, közben a lövıkézzel a markolatot megfogni és enyhe csavaró, csıtengely körüli mozdulattal (jobb kéznél az óramutató

járásával ellentétes irányú) kihúzni a fegyvert. A cél irányába mutató fegyvert kibiztosítani. Csıretöltésnél a bal kéz megfogja a szánt jobb kéz kilöki a fegyvert a cél irányába, majd a lıpozíció felvétele.

FEGYVERFOGÁSI TECHNIKÁK
A pontos találat nagyban függ attól, hogy a fegyvert hogyan tartjuk a kezünkben. A következı fegyverfogási szabályok betartása szükséges a gyors és pontos találatok eléréséhez. a) Egykezes fegyverfogás (pisztoly) A fegyvert pontosan a hüvelykujj és a mutatóujj villájának közepén kell úgy elhelyezni, hogy az az alkarunk meghosszabbítása legyen. A fegyver markolatát három ujjunk (középsı, győrős-, kisujj), mint egy satu mindig egyformán szilárdan kell, hogy tartsa úgy, hogy a mutatóujjunk szabadon mozoghasson. Ha a markolás mindig más és más erısségő a találatok is változnak. A túl erıs szorítás remegést okoz és a találatok szétszóródnak. A hüvelykujjunkkal nem fogunk erısen a fegyverre párhuzamosan a csıvel, míg a mutatóujj szintén párhuzamos a csıvel addig, amíg a célra nem mutat a fegyver, csak azután görbül az elsütıbillentyőre - elsı ujjperc középsı részével - húzza az elsütıbillentyőt. Egykezes lövés alkalmazási területei: Nagyon gyors és közeli lövés 1-2 méterre. Segíteni vagy védekezni kell a másik kézzel. Kapaszkodni illetve vinni kell valamit. Sérült az egyik kéz. (Ezekbıl adódóan a gyenge kézzel történı lövést is gyakorolni kell.) b) Kétkezes fegyverfogás (jobbkezes) Ennél a fegyverfogásnál a jobb kézzel megfogott fegyverre úgy kell ráfogni, hogy a bal kéz hüvelykujja párhuzamosan a jobb hüvelykujjal és a bal kéz további négy ujja közvetlenül a sátorvas alatt balról átfogja a fegyver markolatát a jobb kéz ujjaival együtt. A bal kéz hüvelykujja nem kerülhet a szán mögé! Az így megfogott fegyvert kinyújtott jobb és bal kézzel szem elé emeljük. A fegyver helyes fogása egy kézzel:

A fegyver helyes fogása két kézzel:

VIII. FEJEZET CÉLZÁS, LÉGZÉS, BILLENTYŐ ELHÚZÁS, UTÁNTARTÁS 1. Célzás
Hagyományos nyílt irányzékkal van ellátva a rendırség minden maroklıfegyvere. Nyílt irányzékkal úgy célzunk, hogy a nézıke szélességi közepébe helyezzük a célgömb csúcsát, mely egy magasságban van a vízszintes irányéllel és ezt az egyenest a célpontra irányozzuk. Szemünk nem tudja a nézıkét, a célgömböt és a célt egyidejőleg élesen látni. Ezért úgy kell célozni, hogy a nézıkét és a célgömböt élesen kell látni a célt pedig egy kicsit homályosan. Természetesen ezen folyamat akár 3-5 másodpercig is eltarthat, de gyakorlással ez az idı 1 másodperc közelébe kerülhet. Célzás közben célszerő két szemmel nézni (célozni), mert ha egyik szemünket becsukjuk, akkor 120 fok körül van csak a látómezı a 170-180 fokkal szemben. A kezdeti nehézségeket leszámítva sokkal gyorsabban lehet két szemmel célozva lıni és a környezetet még jobban áttekinti a lövı.

2. A légzés technikája
A koncentráló képesség és a látóképesség egyik feltétele a megfelelı oxigén szint, ezért fontos a helyes légzés kialakítása. Tudatosan nem figyelünk rá, de a stresszhelyzet oldásának egyik módszere az aktív mélylégzés. Fontos, hogy amennyiben van rá lehetıség, úgy a billentyő elhúzás normál kilégzés után történjen meg.

3. Billentyő elhúzása
Minden lövészetnek, s így a harci lövészetnek is a billentyő elhúzás a legfontosabb mozzanata. 10 m-es távolságon belül sokkal nagyobbat lehet hibázni helytelen billentyő elhúzással mint célzási pontatlansággal. Amennyiben revolverezı üzemmódban mőködtetjük, úgy a billentyő elhúzáshoz 6-8 kp erıre van szükség, ha pedig nem revolverezünk megfeszített kakasnál a lövés kiváltásához 1,5-2 kp erıre van szükség - a legtöbb esetben így lövünk. Ahhoz, hogy egy pontos lövést le tudjunk adni, az elsütı billentyőre az erıs kéz mutatóujjának elsı és második ujjperc közötti izület keményebb felszínét helyezzük, majd a billentyőt egyenletes erıvel, folyamatosan húzzuk hátra a fegyver feltámasztási pontjára. Az erıközlés iránya párhuzamosan kell hogy hátrafelé hasson a csıtengellyel, mind vízszintes, mind függıleges irányban. Természetesen kompromisszumot kell kötni rövid ujjú lövık esetén. A fegyver minimálisan jobbra, illetve balra (erıközlés iránya) megfelelı legyen. Attól függıen, hogy egy precíz pontos lövést kell-e leadnunk, vagy több gyors lövést, a billentyőt húzhatjuk lassan illetve gyorsan. Ha az elızıeket szem elıtt tartjuk, akkor még gyors lövések esetén is találataink egy 15 cm-es átmérıjő körön belül lesznek. Hibái: - rántásszerő elhúzás, - nem a fegyvercsı tengelyének irányába történı elhúzás, - az ujj nem a megfelelı ponton érintkezik az elsütı billentyővel

4. Utántartás
Mind technikai mind taktikai szempontból fontos része a jó lövés leadásának ez az ez idáig keveset tárgyalt elem. Technikai szempontból, mint tudjuk a lövedék a billentyő elhúzás után indul meg a csıben. Követelmény, hogy a fegyver-test komplexum megtartását szolgáló izomtónus a billentyő elhúzás után is megmaradjon. Taktikai szempontból is ugyan ez a követelmény, viszont más ok miatt. Tapasztalat, hogy amennyiben lıfegyver használatra

kerül sor, nem minden esetben elegendı egy lövés ahhoz, hogy a támadót ártalmatlanná tegyük (ez a dupla lövések megfelelı kialakításához kell). Hibái: az izomtónus megváltozik a billentyő elhúzása: - elıtt, - alatt, - után. Itt jelentkezik az úgynevezett túl kompenzálás, mint hiba is. A rendır tart attól (tudat alatti folyamat, a dörejiszony egyik változata), hogy a fegyver megüti a kezét ezért csuklóból lenyomja a fegyvert. Ebbıl a helytelen izomfeszülésbıl is adódik a találati pontatlanság.

IX. FEJEZET TÜZELÉSI TESTHELYZETEK 1. Álló testhelyzet
1.1. Egykezes fegyverfogás Alkalmazása: Ha az egyik kéz sérült, terhet visz vagy kapaszkodik, támadást hárít, vétlent térít el a lıirányból. Viszonylag rövid távon 0-5 m nagyon gyors lövésnél vagy fedezékhasználatnál. A helyzet lehet a lıirányra merıleges: lábak szimmetrikusak, kb. vállszélességben, térdben enyhén hajlított. A törzs csípıben kissé elıre dıl. A fegyvert tartó kéz lehet nyújtva szemmagasságban vagy hajlítva (a felkar és az alkar kb. 90 fok csípı magasságban, a felkar a törzshöz szorítva). Az utóbbi az ún. mutató lövés, amikor a fegyver célzóberendezését nem használjuk, csak a célra koncentrálunk és a periférikus látással koordináljuk a fegyvertartó kezet. Ilyen módon hajtjuk végre az a tüzelési pozíciót, amikor nagyon rövid 0-1 m-re adunk le lövést és a testünkkel fedezzük fegyverünket. Ilyenkor a fegyvert tartó kezet a csípıhöz szorítjuk, a markolat a vízszinteshez közelít. A két utóbbi fegyvertartást (hajlított kézzel) csak magasabb szintő képzésben alkalmazzuk. Fontos szerepe a nem fegyvertartó kéznek, amennyiben használni tudjuk (nem sérült, nem fog valamit) úgy nem lóghat ernyedten a test mellett. A támadás elhárítás és vétlen eltávolításon kívül bizonyos statikus izomfeszüléssel kell rendelkeznie. Legegyszerőbb ha ilyenkor ökölbe szorítva a test mellé szorítjuk. A védı és távolító mozdulatnál ügyelni kell, hogy idıben állítsuk meg, mert ellenkezı esetben a túlzott mozdulat eltéríti a felsıtestet a lıirányból és célt téveszt. A másik testhelyzet amikor a test párhuzamos a lıiránnyal: a lábakra aszimmetrikusak a fegyvertartó kézzel megegyezı láb van elıl, vállszéles a terpesz. A felsı test elfordul a fegyvertartó kéz van elıl nyújtva szemmagasságban. A másik kezet a test mellé szorítjuk. Ez a sportlövı álláshoz hasonló, rendırségnél ritkán használjuk. Esetleg a speciális fedezékhasználatnál. A fegyvertartásnál törekedni kell a kétkezes fegyverfogásra. 1.2. Kétkezes fegyverfogás: Alkalmazás: Minden olyan esetben a lehetıségekhez képest. A test merıleges a lıirányra. A lábak szimmetrikusan vagy 1/2 lábfejnyivel hátrább van a fegyvert mőködtetı kézzel azonos oldali láb. A térdek hajlítottak a test csípıben kissé elıre dıl. A karok többféle pozícióban lehetnek: a legkönnyebben megtanítható és ezért ajánljuk: A fegyverfogás a már leírtak szerint a karok könyökben nyújtottak, szemmagasságban helyezkednek el. Ennek elınye, hogy stresszhelyzetben is ugyanúgy megismételhetı. Ilyenkor a fegyver a test középvonalában helyezkedik el, ezért is hívják ezt toronyállásnak. A két kéz azonos tónusban tartja a fegyvert. A másik fegyverfogási pozíció két fajtája ismert: az elsı az ún. Wiever-állás. Ennek jellemzıje, hogy mindkét kar hajlított. A mőködtetı kéz vállból kissé elıre nyomódik és tolja kb. 170-175 fokra van behajlítva. A segítı kéz hátrahúzza a fegyvertartó kezet és 140-150 fokra hajlítva. A másik változat az ún. javított Wiever-állás jellemzıje, hogy a mőködtetı kéz nyújtva van. Mindkét Wiever-állás jellemzıje, hogy a fejet a mőködtetı kéz vállára hajtjuk. A segítı kéz mutatóujja a sátorvason fekszik. E pozíciók hátránya, hogy csak nagy lövésszám után alkalmazható eredményesen és stresszhelyzetben nehéz a megtanult karbehajlítást megismételni. Elınyük a stabil fegyverfogás, jól lehet a fegyvert a gyors célzással a lövésnél célra tartani.

2. Térdelı és guggoló testhelyzet
Alkalmazás: A célpont csökkentése érdekében és fedezék használatánál Térdelı: Törekedni kell a stabil testhelyzet kialakítására. Ezt úgy érjük el, hogy vagy mindkét térdünk a talajon van és rajtuk ülünk. Felsı testünk helyzete ilyenkor nagyban hasonlít az álló pozícióhoz. A másik variáció, amikor a fegyvert mőködtetı kézzel azonos térd van csak a talajon. Ilyenkor a segítı kéz könyökre feltámaszkodhat a másik térden. A kétkezes fegyverfogás mindkét variációban azonos. Ennél instabilabb, de az alul nyitott fedezéknél, mint pl. az autó elengedhetetlen a guggoló helyzet. Ez azért fontos, mert az autó alatt átcsapódó lövedék nem a földön levı térdízületet roncsolja. Ez a testhelyzet annyiban tér el a térdelıtıl, hogy a mőködtetı kézzel azonos térdet elemeljük a talajtól kb. 20-30 cm-re és a sarkon ülünk. A két láb viszonylag közel van egymáshoz. Ennél is kétkezes fegyverfogást alkalmazunk.

3. Fekvı tüzelési testhelyzet
Alkalmazás: nagyobb távolságra pontosabb lövés leadásával, nagyon kis fedezéknél, elıre felvett pozíció, vagy ha valamilyen okból földre került. A legstabilabb testhelyzet, de a kiszolgáltatottabb pozíció is, ezért lehetıleg kerülni kell. Hason fekvés: a lıiránnyal párhuzamos, kétkezes fegyverfogás. Ahhoz, hogy szemmagasságba emeljük a fegyvert a karokat be kell hajlítani. Ennek a plusz izomérzésnek koordinálása hibaforrás. Másik variáció, amikor a test szöget zár be a lıiránnyal. Ennek elınye, hogy a mőködtetı kéz nyújtva a talajon fekszik, a vállon támaszkodik a fej. A fegyvert így könnyen szemmagasságba tartjuk. Hanyatt fekvés: Amennyiben a rendırt ellökik és nincs más lehetıség, akkor ebben a pozícióban lıjjön. Ügyelni kell arra, hogy a lábakat felhúzza, talpat a talajra támassza, a térdeit szétnyissa a stabil helyzet eléréséhez. A fekvı testhelyzet hátránya a nehéz helyváltoztatás. Minden pozíció fedezékhasználattal és nélküle is alkalmazható.

4. Fedezékhasználat
- A fegyverhasználatnál a legfontosabb a golyóbiztos fedezék megkeresése és a fedezékbe vonulás, a támadás irányból történı kitérés. - Ügyelni kell, hogy a fedezék maximális lehetıségeit kihasználjuk. - A fedezék meghatározhatja a tüzelési pozíciókat. - A fedezékhez nem támasztható oda közvetlenül a fegyver mozgó alkatrésze. - A fegyvert tartó kéz a fedezékhez támasztható, de figyelni kell arra, hogy ilyenkor a fegyver mozgatása (célkísérés) korlátolt. - A fegyver ne nyúljon a fedezéken túl. - Kerülni kell a fedezékhez olyan forma használatát, amelyiknél a fegyver elmozdulása során beleütıdhet a fedezékbe (pl. szők résen keresztül). A szán mozgása akadályhoz vezethet, ha az ürítés során a hüvely nem tud akadálytalanul kirepülni, mert a hüvelykivetı nyílás túl közel van a fedezékhez. Álló testhelyzet, kétkezes fegyverfogás

Guggoló testhelyzet kétkezes fegyverfogás

Fekvı testhelyzet, kétkezes fegyverfogás

Oldalt fekvı testhelyzet, kétkezes fegyverfogás

Fedezékhasználat álló testhelyzetnél

Fedezékhasználat gépjármő mögött oldalról:

szembıl:

X. FEJEZET FEGYVERVÉDELEM
A rendır ténykedése a fegyvere elvételére irányuló támadás esetén. A rendır életére a legnagyobb veszélyt az jelenti, ha elveszik a fegyverét, mert ekkor az esetek 80-90%-ában lelövik. A jelenleg használt hosszított szolgálati toknak az az egyetlen elınye, hogy más személy nem képes kivenni belıle a fegyvert, de ez az elıny a többi hátrány mellett elhanyagolható. 1. technika: A támadó a rendır mögött állva próbálja a fegyvertokból a fegyvert kivenni. Elhárítás: A rendır mindkét kézzel ráfog a fegyverére, ill. a fegyvertokra, súlypontját áthelyezi arra az oldalára ahol a fegyvere van és ezzel egy idıben egy csípı és vállmozdulattal hátrafelé kibillenti támadóját az egyensúlyából, majd a lendületét kihasználva az ellentétes oldali könyökével ütést mér rá. 2. technika: A támadó szembıl azonos oldali, vagy ellenkezı oldali kézzel ráfog a pisztolyra, vagy a pisztolyt tartó kézre. Elhárítás:

A rendır a szabad kezével ráfog a pisztolyára, ezzel egy idıben a támadó felé lépve a fegyverét a támadó és a föld irányába nyomja, majd egy csavaró mozdulattal a hüvelykujj irányába kitépi magát a támadó kezébıl, közben hátrafelé lép. 3. technika: A támadó két kézzel ráfog a rendır fegyverére, vagy fegyvert tartó kézre. Elhárítás: A rendır a támadó két karja között átnyúlva ráfog a pisztolyára és ezzel egy idıben a támadó felé lépve a föld irányába nyomja azt, majd egy erıteljes csavaró mozdulattal a hüvelykujj irányába kitépi magát a támadó kezébıl és hátrafelé lép.

„UTOLSÓ ESÉLY” TECHNIKÁK
Jelen technikák végrehajtásának ismereteire abban az esetben van szükség amikor a rendırt a támadó lıfegyverrel fenyegeti közvetlen közelrıl és viselkedésbıl következtethetı a lövés leadásának közvetlen veszélye. A technikákat akkor lehet megkísérelni, ha a támadó szembıl nincs egy karnyújtásnál messzebb, hátulról pedig akkor, ha a fegyver a rendır hátához ér. 1. technika: A támadó szembıl ráfogja a fegyverét a rendırre. Elhárítás: A rendır bal lábával kis lépést a jobb elé lép, ezáltal a tengelye körül elfordul, jobb kezével alulról átkulcsolja a fegyvert tartó kart, bal tenyerével erıteljes ütést mér a támadó állára, majd a mozdulatot követve a támadót lekíséri a földre, figyelve arra, hogy a fegyvercsı ne irányuljon maga felé. Az elızı fejezetben felsoroltak határvonalat képeznek a rendıri közelharc a lıkiképzés között, de mivel fegyverrel, illetve fegyver ellen végrehajtott technikák, bemutatásuk a lıkiképzés szempontjából fontos.

XI. FEJEZET A LİGYAKORLATOK LEÍRÁSA PISZTOLY LİGYAKORLATOK Szárazgyakorlás
1. Tárgya: A fegyver elıvétel helyes mozgássorrendjének kialakítása, az ideális tüzelési testhelyzet rögzítése. Célja: A lövı fegyverhez való szoktatása, a biztonságos fegyver kezelés alapjainak begyakoroltatása. Végrehajtás: A lıtérre érkezés után fegyvervizsga végrehajtása. A lövık a kiképzıvel szemben felsorakoznak, egymástól kb. 1,5 m távolságra. A kiképzı ütemezve bemutatja a fegyver elıvételét, csıretöltés folyamatát, a tüzelési testhelyzet felvételét. A szemléltetés után a lövık ütemezve hajtják végre a kiképzık vezényszavára a gyakorlatot. A kiképzık a végrehajtás során ellenırzik a: - helyes fegyverfogást, - helyes csıretöltést, - helyes testtartást, - stabil testhelyzetet, - a mozdulatok célszerőségét. Ha a lövık elsajátították az alapmozgásokat úgy az ütemezésrıl rá lehet térni a folyamatos végrehajtásra az elızı értékelési mutatók alapján. 2. Tárgya: Tárcsere végrehajtásának begyakorlása. Célja: A gyors tárcsere szubjektív feltételeinek megteremtése. Végrehajtás: A fejezetben leírtak alapján, lıszer nélkül.

Pisztoly alaplıgyakorlatok
Tárgya: A célzás és elsütıbillentyő folyamatos húzásának a gyakorlása 1-1 lövéssel. Célterület: egész alak, illetve csökkentett célterület. Idı: A gyakorlat célja: az adott célterületet minden lövéssel eltalálni, félelmeket, gátlásokat csökkenteni. Továbbhaladás feltétele: az adott célterület területi középpontjától a lövések zöme nincs messzebb 15 cm-nél. 1. Lövés egész alakra. Távolság: 10-15 m Kétkezes fegyverfogás. Kiindulási helyzet: állva szolgálati hordhelyzet. (fegyver töltött tárral, csıretöltés nélkül, lezárt pisztolytáska) Lıszer:1 db/lıgyakorlat Ismétlés szám: 3-5 2. Egy lövés csökkentett célterületre. Ketté illetve 3 részre osztott alak. Távolság: 10-15 m Kétkezes fegyverfogás. Kiindulási helyzet: állva szolgálati hordhelyzet. Lıszer:1 db/lıgyakorlat Ismétlés szám: 3-5

Pisztoly lıgyakorlatok
1. Tárgya: Dupla lövések gyakorlása. Célja: Dupla lövések leadásakor az adott célterület eltalálása. 1. Két lövés egész alakra idıkényszer nélkül. Távolság: 10-15 m Kétkezes fegyverfogás. Kiindulási helyzet: szolgálati hordhelyzet. Lıszer: 2 db/lıgyakorlat Ismétlés szám: 2-3 2. Két lövés osztott célterületre. Idı: 8 sec (kiindulási helyzetbıl fegyver elıvétel, kibiztosítás, csıretöltés 2 célzott lövés az adott célterületre). Távolság: 10-15 m Kétkezes fegyverfogás. Kiindulási hely: szolgálati hordhelyzet. Lıszer: 2 db/lıgyakorlat Ismétlés szám: 2-3 3. Két lövés osztott célterületre. Idı: 6 sec Távolság: 10-15 m Kétkezes fegyverfogás. Kiindulási hely: szolgálati hordhelyzet. Lıszer: 2 db/lıgyakorlat Ismétlés szám: 2-3 4. 1+1 lövés két célra (egész alak) Idı: 8 sec Távolság: 10-15 m Kétkezes fegyverfogás. Kiindulási helyzet: szolgálati hordhelyzet. Lıszer: 2 db 1 tárban/lıgyakorlat Ismétlés szám: 2-3 5. Ua. mint a I/4-es Idı: 5 sec

II. Tárgya: Jelölt célokra történı lövés. Lövést leadni csak a jelölt célra lehet (a jelölés lıfegyver és egyéb ütı, szúró, vágó eszköz sziluettjével történik). A célok leküzdésénél a következıket kell figyelembe venni: Lıfegyveres célnál az egész célfelület, egyéb ütı, szúró, vágó eszközöknél csak az ölési zónán kívüli találat érvényes. Megjegyzés: Az emberi élet kioltását kerülni kell! Tárcserés lıgyakorlatok 1. Több cél leküzdése tárcserével (technikai tárcsere). Idı: Távolság: 10-15 m Kétkezes fegyverfogás. Kiindulási hely: szolgálati hordhelyzet. Lıszer: 2 db/lıgyakorlat 1-1 lıszertáranként Ismétlés szám: 2 2. U. a. II/1 Lıszer: 4 db 2-2 táranként 3. U. a. II/2 Idı: 5+4 sec III. Tárgya: A II-es lıgyakorlatokat ellentétes fegyverfogással (gyengébb kézzel mőködtetni a fegyvert) is végre kell hajtani. IV. Tárgya: Egykezes fegyverfogással történı lövés. Erıs kézzel történı (általában jobb kézzel) lövés, majd gyenge kézzel történı lövés. 1. Egy lövés egész alakra jobb kézzel. Idı: Távolság: 8 m Kiindulási helyzet: szolgálati hordhelyzet. Lıszer: 1 db/lıgyakorlat Ismétlés szám: 3 2. Két lövés osztott alakra jobb kézzel. Idı: Távolság: 5 m Kiindulási helyzet: szolgálati hordhelyzet. Lıszer: 2 db/lıgyakorlat Ismétlés szám: 2 3. Egy lövés egész alakra bal kézzel. Idı: Távolság: 8 m Kiindulási hely: szolgálati hordhelyzet. Lıszer: 1 db/lıgyakorlat Ismétlés szám: 3 4. Két lövés osztott alakra bal kézzel. Idı: Távolság: 5 m Kiindulási hely: szolgálati hordhelyzet. Lıszer: 2 db/lıgyakorlat Ismétlés szám: 2 V. Tárgya: Fedezék használata. Fegyveres konfliktusoknál a fedezékhasználat elengedhetetlen. A II-es feladatcsoportot fedezék jobb oldaláról történı lövésnél kell alkalmazni. Ismétlés szám: 1-2 A III. feladatcsoportot a fedezék bal oldaláról történı lövésnél kell alkalmazni. Ismétlés szám: 1-2 VI. Tárgya: Alapszituációk Ismeretlen szituáció végrehajtása Öt alakból 1-2 jelölve fegyverrel, a végrehajtó nem látja a célokat. (Vagy beforduló cél, vagy a végrehajtó egy paraván mögé áll és „RAJT!” vezényszóra kezdi meg a lıgyakorlatát.)

A lıgyakorlat eredményes, ha a jelölt cél leküzdve a II. feladat csoportnál meghatározottak alapján (legalább 1 találat). Vétlen (nem jelölt táblák) alakban nem lehet találat. Célszerő fedezék használattal kombinálni a végrehajtást. 1. Öt alak egy jelölt cél (lıfegyverrel) Távolság: 10-15 m Kiindulási helyzet: szolgálati hordhelyzet (lıtértıl függıen paraván mögött, illetve szabadon). Ismétlés szám: 1-2 Lıszer: 5 db 1 tárban FONTOS! Lıgyakorlat után a fegyverben lıszer maradhat, FOKOZOTT FIGYELEM-mel kell eljárni az ÜRÍTÉSNÉL! 2. Öt alak két jelölt cél (lıfegyverrel) taktikai tárcserével. Távolság: 10-15 m Lıszer: 5+5 db 2 tárban Kiindulási hely: szolgálati helyzet hordhelyzet. Ismétlés szám: 1-2 3. Öt alak két jelölt cél (lıfegyver+egyéb ütı- és vágóeszköz) taktikai végrehajtás. Távolság: 10-15 m Kiindulási hely: szolgálati hordhelyzet. Idı: 8 sec Lıszer: 5 db Ismétlés szám: 1-2 VII. Tárgya: Korlátozott látási körülmények között lıgyakorlatok végrehajtása. A II. feladatcsoport 1.2. feladatait rossz fényviszonyok között (a célok nincsenek közvetlenül megvilágítva, alak felismerhetı, a jelölés felismerhetı) is végre kell hajtatni. VIII. Tárgya: Összetettebb szituációk végrehajtása a VI. feladatcsoportok egymás után történı végrehajtása, taktikai tárcserével. 1. 2x5 alak 1+2 jelölt cél Távolság: 10-15 m Kiindulási helyzet: szolgálati hordhelyzet a célokat nem látni. Lıszer: 5+5 db 2 tárban Ismétlés szám: 1-2 2. 2x5 alak 1+2 jelölt cél Távolság: 10-15 m Kiindulási helyzet: szolgálati hordhelyzet a célokat nem látni. Lıszer: 5+5 db 2 tárban Ismétlés szám: 1-2 Idı: elsı célcsoport (1 cél) 5 sec második célcsoport (2 cél) 5 sec 3. Ua. mint IV/2 bal kézzel KÜLÖNLEGES PISZTOLY LİGYAKORLATOK 1. Tárgya: Lıgyakorlatok végrehajtása fordulatok után. Célja: A lövı legyen képes jobbról, balról, hátulról jövı támadások elhárítására. Végrehajtás: A lövı 2-2 db lıszert táraz, fegyverét szolgálati hordhelyzetbe helyezi. A lıgyakorlat-vezetı utasítására jobbra-, balraátot, illetve hátra arcot hajt végre. Az indulás jelre elıször a fejét fordítja gyorsan a cél irányába, majdnem fordulás irányától ellentétes lábbal jobbra, balra fordulásnál egy kis lépést elıre, hátra arcnál 45 fokban a másik láb elé lép. A kilépés után a talppárnákon a gerinc körül a cél irányába fordul. A fegyverét a fordulás közben veszi elı és a csıretöltés mozdulatát már a cél irányába fordulva végzi. A két lövés után technikai tárcserét hajt végre felkészül a következı feladatra. Kiinduló hely: Szolgálati hordhelyzet, arccal a meghatározott irányba fordulva. Céltávolság: 8-10 m Lıszermennyiség: 4 db Ismétlés szám: fordulatonként 2-3-szor A gyakorlat megkezdése elıtt a mozgatást szárazon be kell gyakorolni. 2. Tárgya: Lıgyakorlat végrehajtása sötétben, illetve rossz látási körülmények között.

Célja: A lámpakezelés és a pontos lövések leadásának koordinálása. Célszerő fedett lıtéren végrehajtani. Végrehajtás: A lövı 4 db lıszert táraz 1 tárba, fegyverét a lıgyakorlat-vezetı vezényszavára tőzkész állapotba helyezi, lámpáját elıveszi, a fegyver 45 fokban a föld felé mutat. A lıtéren a célmegvilágítást, illetve a lıtérvilágítást a vezetı kikapcsolhatja. A lövı a lámpával megvilágítja a célt és egy lövést ad le rá. Lámpatartás: 1. Rúdlámpával, a segítı kézben fogva, a kapcsolóját kisujjával mőködtetve, a két kézfejrész összeszorítva, a fegyvercsı és a lámpa fénye párhuzamos, a segítı kéz alulról nyúl át. 2. Rúdlámpánál, az elıbbiekben leírtak szerint, de a két kéz szembıl van összeszorítva. 3. Hasáblámpával a kettes módszer szerint, hüvelykujjal mőködtetve. 4. Hasáblámpával, a lámpát a testtıl távol tartva, hüvelykujjal mőködtetve. Kiinduló helyzet: Fegyver tőzkész állapotban, lámpával együtt kézben tartva. Céltávolság: 5-10 m Lıszermennyiség: 4 db Ismétlés szám: 3-4-szer. A lövı szerezzen jártasságot a lámpa használatában évente egyszer célszerő ismételni. Minden pisztoly lıgyakorlat mozgás anyagát a végrehajtás elıtt szárazon be kell gyakorolni. A szárazgyakorlásnál az elsütıbillentyő elhúzása nem megengedett, mert fegyveralkatrész töréséhez, hibájához vezethet.

Géppisztoly lıgyakorlatok
(Géppisztoly: pisztoly lıszerrel tüzelı egyes- és sorozatlövés leadására alkalmas, válltámasszal ellátott fegyver.) A sorozatlövésre is alkalmas fegyverekkel kerülni kell a sorozatok leadását, mert sorozatlövésnél az elsı, max. második lövés után nem kellı begyakorlás esetén a többi lövedék célt téveszt, vétlen személyt veszélyeztet. Be kell gyakoroltatni a lövések leadását, újbóli célra állást a gyorsaság növelése érdekében. 1. Tárgya: A géppisztollyal való célzás, pontos lövés leadásának begyakorlása, helyes tüzelési testhelyzet felvételének elsajátítása. Célja: A géppisztollyal egyéni fegyverként ellátott állomány felkészítése a géppisztoly szakszerő alkalmazására. Végrehajtás: A lövı 5 db lıszert táraz egy tárba, a lıgyakorlat-vezetı utasítására a fegyverét tőzkész állapotba helyezi. Felveszi az álló tüzelési testhelyzetet, a lövı kéz oldali láb hátul, a két láb közötti oldal távolság kb. 20-25 cm, az elsı láb sarka a hátsó lábujjaival kb. egy vonalban van. A térdek kissé rogyasztva és összeszorítva. A fegyver válltámaszának alsó széle a vállhoz szorítva, az áll a váll és a válltámasz találkozásához rögzítve. A segítı kéz a fegyver típusától függıen vagy az elsı markolaton, vagy a mőködtetı kézen van, közepes erıvel szorít. A mőködtetı kéz a markolaton, a mutatóujj az elsütı billentyő fölött a tokon végig fektetve. A két könyök a célpont csökkentés érdekében a test elıtt majdnem érintkezik, a hát begörbítve. A testhelyzet helyes felvételének ellenırzése után a lıgyakorlat vezetı utasítására 5 db célzott egyes lövést ad le a meghatározott célra. A tüzelés befejezése után ürít, alapállásban áll, a fegyver csövét 45 fokban a föld felé a lıirányban tartja. Kiinduló helyzet: Alapállás, tár a fegyverben csıretöltés nélkül, a fegyver kibiztosítva. A csıretöltés a lıgyakorlat-vezetı utasítása után. Lıszermennyiség: 5 db Ismétlés szám: 2-3-szor. Ideális esetben a találatok egy 15 cm átmérıjő körön belül csapódnak be. 2. Tárgya: Készenléti állapotból gyors dupla lövések leadása. (Készenléti állapot: Az 1. sz. géppisztoly lıgyakorlatban leírt testhelyzet, a fegyvercsı 45 fokban a föld felé irányítva, a lövı a célterületet figyeli.) Célja: A fegyverkezelés, célzás gyorsaságának, biztonságának növelése. Végrehajtás: A lövı fegyverét a lıkiképzı vezényszavára csıre tölti és készenléti állapotban várakozik. Jelre a fegyverét célzásra emeli és két gyors lövést ad le a célra, majd visszaáll készenléti állapotban. Minden jel után ezt a mozdulatsort hajtja végre, a tüzelés befejezése után ürít és alapállásban, fegyvercsövét 45 fokban a föld felé irányítva várakozik. Kiinduló helyzet: Fegyver töltve, lövı készenléti állapotban áll. Céltávolság: 15-25 m Lıszermennyiség: 6 db Ismétlés szám: 4-5-ször. Ideális helyzetben a tüzelı állás felvétele után a fegyvercsı minden esetben a céllap azonos területére mutat, így a célzás minimális idıt vesz igénybe. A gyakorlat idıkorlátozással is végrehajtható, elfogadható szintidı 2 sec dupla lövésenként.

Meg kell követelni a dupla lövések után a fegyver 45 fokba hozatalát, mert különben takarja a célterületet a lövı elıl. Az esetleges elıremozgás közben a fegyvert szintén így kell tartani. 3. Tárgya: Elıre mozgás során fegyverrel jelölt célok felderítése, leküzdése dupla lövésekkel. Célja: A mozgás és a fegyver biztonságos, pontos kezelésének összehasonlítása. Végrehajtás: A lövı a lıgyakorlat-vezetı vezényszavára fegyverét tőzkész állapotba helyezi és jelre elindul a célterületen elıre. A vétlen célok, illetve egyéb tereptárgyak mögé rejtett fegyverrel jelölt célokat önállóan felderíti és dupla lövésekkel leküzdi. A lıgyakorlat-vezetı közvetlenül a lövı mögött halad, ügyel, hogy a lövı ne lıhessen tiltott irányba. (Tiltott irány: a fı és mellék lıirányoktól eltérı irány.) Kiinduló helyzet: Készenléti állapotban kis lépésekkel való elırehaladás, a célterület folyamatos figyelése. Céltávolság: A lıtér adottságainak megfelelı célterület mélységben elhelyezve. Ha a mélységben mozgást a lıtér nem teszi lehetıvé, oldal mozgásra kell a szituációt építeni. Lıszermennyiség: fegyveres célonként 2 db Ismétlés szám: Azonos szituáció nem ismételhetı, ismétlés a célok áthelyezése után. 4. Tárgya: Lövések leadása fordulatok, (jobbra, balra át, hátra arc) végrehajtása után. Célja: A fegyver biztonságos, pontos használatának nehezített körülmények közötti begyakorlása. Végrehajtás: A lövı a lıgyakorlat-vezetı vezényszavára fegyverét tőzkész állapotba helyezi és a meghatározott irányba fordulva készenléti állapotban áll. Jelre az 1. sz. klgs. pisztoly lıgyakorlatban leírt módon fordulatot hajt végre, a fordulat végrehajtása után fegyverét a célra emeli és tüzel. Kiinduló helyzet: Készenléti állapot, a meghatározott irányba fordulva. Céltávolság: 10-20 m Lıszermennyiség: 6 db Ismétlés szám: 3-4-szer. A lıgyakorlat végrehajtása elıtt a mozgást szárazon be kell gyakorolni. Tárgya: Géppisztoly hiba esetén marokfegyver elıvétele, tüzelés folytatása. Célja: A géppisztollyal felszerelt állomány kiképzése váratlan fegyverakadály utáni tevékenységre. Felvétel a fegyverek hordszíjjal való felszerelése. Végrehajtás: A lövı 2-2 db lıszert táraz a géppisztoly- és pisztolytárba. A pisztolyt szolgálati hordhelyzetbe, a géppisztolyt a lıgyakorlat-vezetı utasítására tőzkész állapotba helyezi a hordszíja vállakon keresztbe vetve és a hátsó rögzítı szemen rögzítve. Dupla lövést ad le a célra, majd a segítı kézzel a géppisztolyon átnyúlva azt a teste elé lenyomja, azt ott tartja. Közben a másik kezével a pisztolyt elıveszi, a géppisztolyt elengedve tőzkész állapotba helyezi és ugyanarra a célra dupla lövést ad le. Kiinduló helyzet: Pisztoly szolgálati hordhelyzetben a géppisztolyba a tár belehelyezve, a készenléti állapot testhelyzetében. Csıretöltés a gyakorlat kezdetének jelére, a feladat részeként. Pisztoly lövésnél álló testhelyzet, kétkezes fegyverfogás. Céltávolság: 10-20 m Lıszermennyiség: 4 db Ismétlés szám: 3-4-szer. Az éles végrehajtása elıtt szárazon begyakorolni. Géppisztoly ellenırzı lıgyakorlat: A követelményrendszerben leírt pisztoly szituációs lıgyakorlatban leírtak szerint berendezett célterületen, az ott megadott lıszermennyiséggel a lıgyakorlat végrehajtása, az értékelés rendje, idıkorlátok szintén megegyeznek. A végrehajtásnál a tár a géppisztolyban, lövı készenléti állapotban. Csıretöltés a feladat része.

Sörétespuska-lıgyakorlatok
1. Tárgya: 12/70-es sörétespuskával pontos lövések leadása Célja: 12/70-es elıágytáras sörétespuska használatának begyakorlása, pontos lövések leadásának elsajátítása. Végrehajtás: A lövı 4 db lıszert táraz, majd a géppisztoly lıgyakorlatoknál bemutatott készenléti állást veszi fel, azzal a kivétellel, hogy a hátul lévı láb kb 20-25 cm-rel az elsı sarka mögött van. A lábak közötti oldaltávolság megegyezik. A lıgyakorlat-vezetı jelére fegyverét tőzkész állapotba helyezi és egy lövést ad le a célra, majd készenléti állapotba áll. Minden jelre ezt hajtsa végre. Kiinduló helyzet: Fegyver betárazva, lövı készenléti állapotban. Céltávolság: 8-10 m Lıszer: „00”-ás vagy egyéb közepes sörétnagyságú vadászlıszer. Lıszermennyiség: 4 db

Ismétlés szám: 3-4-szer. A lövı sajátítsa el a helyes fegyverfogást, testhelyzet felvételét. 2. Tárgya: Vétlen célok között lévı lıfegyverrel jelölt célra(okra) történı tüzelés gyakorlása. Célja: A fegyver szakszerő és pontos alkalmazásának elsajátítása nehezített körülmények között. Végrehajtás: A lövı 4 db lıszert táraz, majd a készenléti állapotban várakozik a lıgyakorlat-vezetı jelére. A jel elhangzása után a célterületet mozgás közben felderíti és a fegyverrel jelölt célokat leküzdi, úgy, hogy a vétlen célok sértetlenségét megırzi. Kiinduló helyzet: Készenléti állapot, fegyver csıretöltése a feladat része. Célterület: A lıtér adottságainak megfelelı szélességben és mélységben 4-5 db vétlen cél között 2-3 db fegyveres cél elhelyezve. Lıszer: Breneke (Slug). Lıszermennyiség: 4 db Ismétlés szám: Szükség szerint. Ellenırzı lıgyakorlatként végrehajtva, követelmény minden jelölt célban az arányosság elvének megfelelı találat, a vétlen célok sértetlenek. Értékelése: Megfelelı - Nem megfelelı. 3. Tárgya: Fordulások után, (jobbra, balra át, hátra arc) lövések leadása. Célja: A biztonságos fegyverkezelés elsajátítása nehezített körülmények között. Végrehajtás: A lövı a lıszert betárazza, készenléti állapotban várakozik. A lıgyakorlat-vezetı utasítására a 1. sz. klgs. pisztoly lıgyakorlatban leírtak szerint fordulatokat hajt végre, a fordulat végrehajtása után fegyverét a célra emeli és tüzel. Kiinduló helyzet: Fegyver tőzkész állapotban, lövı készenléti állapotban. Céltávolság: 10-15 m

Gépkarabély-lıgyakorlatok
(Gépkarabély: karabély lıszerrel tüzelı egyes és sorozatlövés leadására alkalmas, válltámasszal ellátott fegyver.) A gépkarabély igénybevétele csak lakott területtıl távol, a lıirányba esı lakott terület határától minimum 4 km-re történhet. Az alkalmazás megengedett a lakott terület határán közvetlen kívül is ha a lıirány nem érinti azt. 1. Tárgya: Pontos lövések leadásának elsajátítása három testhelyzetben. Célja: A lövı legyen képes fekvı, álló, térdelı testhelyzetben pontos lövések leadására. Végrehajtás: A lövı 3 tárba 5-5 lıszert táraz. A lıgyakorlat-vezetı utasítására normál fekvı, álló, térdelı testhelyzetbıl 5-5 egyes lövést ad le a célra. Kiinduló helyzet: A soros tüzelési testhelyzetnek megfelelı, tár a fegyverben, csıretöltés a feladat része. Céltávolság: 100 m Céllap: 4-es, vagy 4/a-s körös mellalak. Ismétlés szám: 4-5-ször. 2. Tárgya: Különbözı távolságban lévı célok önálló felderítése, leküzdése mindhárom testhelyzetben. Cél: A fegyver szakszerő és pontos használatának gyakorlása. Végrehajtás: A lövı 10 db lıszert táraz, egy tárba és a lıgyakorlat-vezetı utasításának megfelelı testhelyzetben tüzelı állást foglal. Jelre a célterületen elhelyezett célokra 2-2 db egyes lövést ad le. Célterület: 50-150 m közötti mélységben és a lıtér adottságainak megfelelı szélességben (10-50 m) 5 db cél. Céllap: A terepbe illı, mell, csípı, álló céllapok vegyesen. Lıszermennyiség: 10 db Ismétlés szám: Szükség szerint. Ellenırzı lıgyakorlatként: végrehajtása, mindhárom testhelyzetben. „MF” minden cél leküzdve és minimum két találat a célokban.

Objektumvédelmi fegyverlıgyakorlat
Tárgya: Objektumvédelmi fegyverekkel (géppuska, golyószóró) végrehajtott lıgyakorlat. Célja: Különbözı távolságban lévı célok önálló felderítése és leküzdése rövid sorozatokkal. Végrehajtás: A lövı a lıgyakorlat-vezetı által meghatározott (célonként 4 db) mennyiségő lıszert hevederez, úgy, hogy a lıszerek között üres hevedertag nem lehet. A lıgyakorlat-vezetı utasítására a fegyvert tőzkész állapotba helyezi, és jelre önállóan felderíti a célokat és rövid sorozatokkal leküzdi. Célterület: 50-150 m mélységben a lıtér adottságainak megfelelı szélességben (10-50 m) 5-8 db cél. Céllap: A terepbe illı, mell, csípı, álló alak, célcsoport.

Lıszermennyiség: célonként 4 db Ismétlés szám: Szükség szerint. Ellenırzı lıgyakorlatként végrehajtva, „MF” minden cél leküzdése.

Távcsöves puska lıgyakorlatok
A távcsöves fegyverek alkalmazására nem háborús helyzetben maximum addig a távolságig kerülhet sor, amíg a célszemély arcvonásainak azonosítására az optika alkalmas. 1. Tárgya: Pontos lövések leadása három testhelyzetben. Célja: A lövı sajátítsa el mindhárom testhelyzetben a pontos lövés és célzás technikáját. Végrehajtás: A lövı 3 db tárban 5-5 db lıszert táraz és a lıgyakorlat-vezetı utasítására az 1. sz. gépkarabély lıgyakorlatban leírtak szerint végrehajtja a feladatot. Céltávolság: 100 m Céllap: 4-es, vagy 4/a-s közös mellalak. Lıszermennyiség: 15 db Ismétlés szám: 3-4-szer 2. Tárgya: Különbözı távolságban elhelyezett célok közül a fegyverrel jelöltek önálló felderítése, leküzdése. Célja: A lövık felkészítése a fegyverük szakszerő és pontos alkalmazására, a célterület folyamatos figyelemmel kísérésére. Végrehajtás: A lövı lıgyakorlat-vezetı által meghatározott lıszermennyiséget betárazza (fegyveres célonként 2 db). Fekvı tüzelési testhelyzetben a lıgyakorlat-vezetı utasítására a fegyverét tőzkész állapotba helyezi és önállóan felderíti és leküzdi a fegyverrel jelölt célokat. Célterület: 50-150 m mélységben a lıtér adottságainak megfelelı szélességben (10-50 m) egyedülálló, illetve takarásban elhelyezett vétlen és fegyverrel jelölt célok. A takarás mértéke a lövı szögébıl nézve nem lehet nagyobb 30%-nál. Az elhelyezett célok 30%-a fegyveres, a fegyvert jelzı sziluettet nem feltőnıen, de jól azonosíthatóan felhelyezve. Céllap: A terepbe illı, mell, csípı, álló alak. Lıszermennyiség: fegyveres célonként 2 db Ismétlés szám: Azonos szituáció nem ismételhetı. Ellenırzı lıgyakorlatként „MF” minden fegyveres cél leküzdve, vétlen célok sértetlenek.

RWGL könnygázgránát és elfogóháló kilövésére alkalmas fegyverrel végrehajtott lıgyakorlatok
A fegyver alkalmazható tömegoszlatás esetén az UGL típusú, papírhüvelyes könnygázgránát célba juttatására, valamint csoportban, vagy egyedül lévı egy fı támadó, dühöngı személy elfogóhálóval való elfogására. 1. Tárgya: UGL könnygázgránát célba juttatása. Célja: A fegyverkezelésének elsajátítása. Végrehajtás: A lövı 3 db kilövı patront helyez a tárba, a könnygázgránát mindkét záró kupakját leveszi, és az indító cseresznye felıli oldalát belehelyezi a kilövı trombonba. A fegyvert mőködtetı kezét csípıjéhez szorítva, másik kezével a mellsı markolatot fogva a fegyvert szögben felfelé emelve, erısen megfogva kilövi a gránátot. Célterület: 50-100 m távolságra elhelyezett 10x10 m oldaltávolságú 4 álló alakkal jelölt négyszög. Gránát mennyiség: 3 db Ismétlés szám: 3-4-szer. A lıgyakorlat lakott területtıl távol hajtható végre, nedves, esıs idıben, mert a gránát begyulladhat és magas hımérsékleten elég. A tőzoltásra fokozottan fel kell készülni. A célterület közelében gázálarcban lévı megfigyelıket kell telepíteni, akik piros zászlóval jelzik a tőz kigyulladását és azonnal megkezdik az oltást. Felszerelésük: ásólapát, poroltó. 2. Tárgya: Elfogóháló kilövése. Célja: Egy fı elfogása egyedül, vagy laza csoportból. Végrehajtás: A lövı 1 db indító patront helyez a tárba, az elfogóhálót a trombon helyére rögzíti. Jelre a hálót rálövi a segítı személyre. A segítı személynek szemvédıt (lövész szemüveget) kell viselnie. Segítı távolsága: 4-6 m

Ismétlés szám: 2-3-szor. Az elfogóháló a gyakorlás után kibogozható, és a kilövést segítı mőanyag rudak a kilövı tölcsér furataiba vissza helyezhetıek. A hálót ezek után összehajtva vissza lehet tenni a tölcsérbe és azt vastagabb papírral le lehet zárni, visszaragasztani. Az így helyreállított háló csak gyakorlás céljára alkalmazható! A gyakorlat mozgó gépjármőbıl lıve is végrehajtható.

Könnygáz-kézigránát dobógyakorlat
Célja: Könnygáz-kézigránát pontos cél- és távdobások oktatása állva. Célok: 8 db állólak (15x15 m-es célterületen) Céltávolság: 30 m Céllap: A terepbe illı, mell, csípı, álló alak, célcsoport. Gránát: 1 db Értékelés: Megfelelı: ha a dobó célba juttatja a mőködı gránátot. Nem megfelelı: ha a dobó a gránátot nem juttatja célba, vagy a gránát a dobó hibájából nem mőködik.

1. számú melléklet a 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasításhoz SZEMPONTOK a lövészeti parancs és az éves értékelıjelentés elkészítéséhez
I. Lövészeti parancs: 1. A lıkiképzés helye, ideje és a végrehajtásra kerülı lıgyakorlatok. 2. A módszertani foglalkozás helye, ideje, anyaga, a parancsnokok ill. lıkiképzık részére. 3. A lıkiképzés elméleti elıkészítı anyaga, ideje, és az elıadók kijelölése. 4. A lövészeti törzs, lıtérszolgálat kijelölése. 5. Lıtérberendezés, célanyag, segédeszközök, gépkocsivezénylés, mentıgépkocsi. 6. Lıszerigénylés. 7. Biztonsági intézkedések érdekében a lıtér közelében lévı önkormányzatok és az érintett szervek kiértesítése. 8. A lövészeti eredmények nyilvántartása, a jelentések és az ellenırzések rendje. 9. Szolgálati öltözet, felszerelés, étkezésre vonatkozó egyéb intézkedések. II. Éves lıkiképzést értékelı jelentés: 1. A felterjesztett lövészeti parancstól eltérı lıgyakorlatok megnevezése, az eltérés okának megjelölése. 2. Az állomány fegyverkezelési készségszintje és lıgyakorlatok eredménye fegyverfajtánként. 3. Szolgálatellátás során az állomány körében bekövetkezett fegyverhasználatnak nem minısülı lövések, nem szándékosan létrejött lövések tapasztalatai. 4. A lövészetek tervezésének, szervezésének, végrehajtásának és ellenırzésének anyagi, technikai egészségügyi biztosítottságának helyzete. 5. Lövészeten bekövetkezett esemény /rendkívüli esemény/ leírása, okai, kivizsgálásnak tapasztalatai tett intézkedések rendje. 6. A lıterek és lıtermek üzemeltetésének, a közös használatú gyalogsági lıterek igénylésének, igénybevételének, felhasználásnak helyzete. 7. A lıkészség fejlesztése érdekében tett helyi intézkedések eredményei (oktatási segédletek, oktatás-technikai eszközök fejlesztésének, újítások, tanulmányok stb.) leírása, ismertetése. 8. A végrehajtott lı- és dobógyakorlatok tapasztalatainak összegezése, lıkiképzési pozitívumok, hiányosságok feltárása, okok és gondok elemzése. 9. A Fegyveres Biztonsági İrség és más polgári szervek részére vezetett lıkiképzési foglalkozások lıgyakorlatok, vizsgáztatott végrehajtásának eredményei, tapasztalatai. 10. Észrevételek, javaslatok és központi segítségkérés.

2. számú melléklet a 23/1997. (XI. 27.) ORFK utasításhoz CÉLLAPMINTÁK
4. sz. anatómiai céllap

13/a. sz. anatómiai céllap felsı része

15/a. sz. anatómiai céllap

FBI céllap

4/a. sz. céllap

4. sz. sportcéllap

Belga szituációs céllapok

Magyar szituációs céllapok