You are on page 1of 6

Sree Media Communications

Z.Ñ≤.Ñ≤.Zãπ.ã≤ áêe>ˇH˜flH± ÖˇHõÛ~°~üû [#~°Öò ã¨ì_ôãπ ¿ÑѨ~ü ZQÍ˚"£∞
1.ZÖ’¡~åÖ’x ÔH·ÖÏã¨<å^ä£ ^Õ"åÅÜ«∂xfl xi‡OzOk
1) ~å„+¨ì‰õÄ@∞Å∞
2) QÍOQÆ∞Å∞
3) âß`«"åǨÏ#∞Å∞
4) K«O_ÕÅ∞Å∞
2. PO„^èŒ^Õâ◊OÃÑ· =∞ø~°∞ºÅ áêÅ##∞ ã¨∂zOKÕ âßã¨#O
1) ǨuQÆ∞OѶ¨ âßã¨#O
2) <åã≤H± âßã¨#O
3) =∞ã≤¯ âßã¨#O
4) Z„~°QÆ∞_ç âßã¨#O
3. `≥Å∞QÆ∞Ö’ "≥Ú^Œ\ ˜ #=Å '~å[âıY~° K«i„`«— ~°K«~Ú`«
1) L#fl= ÅH©Δ ‡<å~åÜ«∞} 2) QÆ∞~°*Ï_» JáêÊ~å=Ù
3) zÅHõ=∞iÎ #~°ã≤OǨÏO 4) HõO^Œ∞‰õÄi gˆ~â◊eOQÆO
4. 'ǨÏOÑ≤ #∞O_ç ǨÏ~°áêÊ ^•HÍ— J<Õ `≥Å∞QÆ∞ ã‘fiÜ«∞K«i„`« Z=ik?
1) u~°∞=∞Å ~å=∞K«O„^Œ
2) NN
3) `«∞=∞‡Å ã‘`å~å=∞=¸iÎ 4) H˘_»=\˜QÆO\˜ ‰õΩ@∞O|~å=Ù
5. Hõc~ü Z=i t+¨μº_»∞?
1) ~å=∂#∞[
2) K≥·`«#º
3) =Å¡ÉèÏKå~°º
4) ~å=∂#O^Œ
6. '~å=∞K«i`« =∂#㨗 „QÆO^äŒHõ~°Î
1) `«∞Åã‘^•ãπ
2) [Ü«∞^Õ"£
3) ã¨∂~°^•ãπ
4) `åºQÆ~åA
7. =∞~å~îå â◊H˜Î U Ñ‘ëêfi HÍÅOÖ’ J`«∞º#fl`« â◊H˜ÎQÍ ÃÑiyOk?
1) ÉÏl~å=Ù 1
2) ÉÏÖÏr 2
3) =∂^èŒ=~å=Ù
4) <å~åÜ«∞}~å=Ù
8. Z=iHÍÅOÖ’ K≥<· å Ü«∂„u‰õΩ_»∞ á¶êÇ≤ÏÜ«∂<£ ÉèÏ~°`^« âÕ ßxfl ^Œi≈OKå_»∞?
1) K«O„^ŒQÆ∞ѨΠ2
2) K«O„^ŒQÆ∞ѨÎ=∞ø~°º
3) ã¨=Ú„^ŒQÆ∞ѨÎ
4) ǨÏ~°¬=~°÷#
9. ÉèÏ~°`« JâßOu Ñ≤`å=∞Ǩï_»∞QÍ Z=ix Ñ≤eKÕ"å~°∞?
1) ÖÏÖÏ Å[Ѩ`ü~åÜü∞
2) ÉèíQÆ`üã≤OQ∑
3) ^•^•ÉÏ~Ú <Ò~Àr
4) ÉÏÅQÆOQÍ^èŒ~ü uÅH±
10. 1929 ÖÏǨϟ~üÖ’ [iy# ÉèÏ~°`« *ÏfÜ«∞ HÍO„ÔQãπ =∞Ǩã¨É‰íè Ωõ J^躌 ‰õΩΔ _»∞
1) "≥∂fÖÏÖò <≥„Ǩ˙
2) [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙
3) JxaÃãO\ò
4) ã¨~Àlh<åÜ«Ú_»∞
11. ÉèÏ~°`«^Õâ◊O ™êfi`«O„`«ºO á⁄Ok#ѨÙÊ_»∞ WOQÍ¡O_»∞ „Ѩ^è•#=∞O„u
1) H˜¡"≥∞O\ò J\©¡
2) ~å"£∞¿ã "Õ∞QÀ¤<åÖò¤
3) KèåO|~üÖË<£
4) K«iÛÖò
12. ^Õx ã¨ÅǨ / ã¨∂K«# g∞^Œ ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ q^•ºâßY U~°Ê_çOk?
1) =Ù_£û Ѩ„`«O
2) ǨÏO@~ü Hõg∞+¨<£
3) 1813 Kèå~°ì~ü K«@ìO
4) 1833 Kèå~°ì~ü K«@ìO
13. 2007 U„Ñ≤ÖòÖ’ q_»∞^ŒÖ#·ˇ ÉèÏ~°`^« âÕ Ñ◊ Ù¨ "≥Ú^Œ\ ˜ ã¨OÜ«ÚHõÎ q^•ºaè=$kú
ã¨∂zHõ#∞ `«Ü∂« ~°∞KÕãO≤ k?
1) WOk~åQÍOnè <Õ+¨#Öò FÃÑ<£ Ü«¸x=iû\©
2) <Õ+¨#Öò H“xûÖò PѶπ Z_»∞ºˆH+¨#Öò sÃã~üÛ
3) WO_çÜ«∞<£ W<£ã≤ì@∂º\ò PѶπ Ѩa¡H± J_ç‡x„¿ãì+¨<£
4) <Õ+#¨ Öò Ü«¸x=iû\© PѶπ Z_»∞ºˆH+¨#Öò áê¡xOQ∑ JO_£ J_ç‡x„¿ã+ì <¨ £
14. q^ÕâßÅÖ’ HÀ~°∞ûÅ∞, Ñ‘~îåÅ∞ „áê~°OaèOKåÅx PO„^茄Ѩ^ÕâòÖ’ U
qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O „Ѩܫ∞ufl™ÈÎOk?
1) `≥Å∞QÆ∞ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O
Sree Media
Communications

Held On
24-06-2007

2) ™ê~°fi„uHõ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O
3) L™ê‡xÜ«∂ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O
4) HÍHõfÜ«∞ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O
15. r= aè#fl`«fiO, Ô~·`«∞ŠǨωõΩ¯Å∞, q^èŒ∞ÅÃÑ· J=QÍǨÏ# ÃÑOK«_®xH˜
Multimedia, Computer and Satellite Technology Tools x
LѨÜ≥∂yOKåÅx W\©=Å K≥<≥·flÖ’ K≥Ñ≤ÊOk.
1) =∞}˜â◊OHõ~ü JÜ«∞º~ü
2) =∞<À‡Ç¨Ï<£ã≤OQ∑
3) HõÑ≤Öò ã≤|ƒÖò
4) J~°∞<˚ 㣠O≤ Q∑
16. 2007 E<£ "≥Ú^Œ\ ˜ "å~°OÖ’ ÉèÏ~°`ü#∞ ^Œi≈OzOk U ^Õâß^茺‰õΔΩ_»∞?
1) NÅOHõ
2) Ü«Ú.Zãπ.Z
3) "≥∞H˜ûHÀ
4) „ɡlÖò
17. HõOѨӺ@~üH˜ P[˝Å∞ W=fi_®xH˜ =∞øãπ LѨÜ≥∂y™êÎ~°∞ ÖÏÑπ\ÏÑπ
HõOѨӺ@~üH˜ P[˝Å∞ W=fi_®xH˜ LѨÜ≥∂QÆѨ_Õk.
1) „\ÏH±ÉÏÖòû (Trackballs) 2) @Küáêº_£ (Touch pad)
3) ™êѶπì„_≥·"£ (Soft drive) 4) "≥∂_≥"£∞ (Modem)
18. =~°Öò¤ "≥·_£ "≥Éò (www) #∞ Hõ#∞Q˘#flk.
1) \˜"£∞ ɡÔ~fl~üû b
2) Ѷ≤eÑπ "≥∞<£_À*Ï
3) P~°÷~ü HÍ~üìÔ~·\ò
4) áêâ‹Û<À¯
19. Ü«Ú.Zãπ.Z.Ö’x =s˚xÜ«∂ >ˇH± Ü«¸x=iû\©Ö’ [iy# HÍÅ∞ÊÅÖ’
(2007 U„Ñ≤Öò 16#) =∞~°}˜Oz# ÉèÏ~°fÜ«∞ „á⁄ÃѶã¨~ü
1) Ñ≤.ZO.Nx"åã¨<£
2) *ˇ.q.H˜~À¡ã¨¯~ü
3) ZÖò.Ñ≤.â◊~°‡
4) l.q.Ö’QÆ<å^äŒ<£
20. 2007 U„Ñ≤Öò 12= ˆHO„^Œ =∞O„u=~°æO P"≥∂kOz# *ÏfÜ«∞ q^è•#O.
1) <Õ+¨#Öò áêÅ㑠Ѷ¨~ü ÃãsHõÅÛ~ü
2) <Õ+¨#Öò áêÅ㑠Ѷ¨~ü >ˇH±û>ˇÿÖòû
3) <Õ+¨#Öò áêÅ㑠Ѷ¨~ü á¶ê~°‡ã¨∂º\˜HõÖòû
4) <Õ+¨#Öò áêÅ㑠Ѷ¨~ü ÃÑ„\’-ÔHq∞HõÖòû
21. '„ѨѨOK« [<åÉèÏ k#O—
1) E<£ 11
2) AÖˇ· 11
3) PQÆã¨∞ì 11
4) ÃãÃÑìO|~ü 11
22. 1785Ö’ ÉèíQÆ=næ`«#∞ WOw¡+¨μÖ’H˜ J#∞=kOzOk.
1) Ǩ<£¯û ÖË_»<£
2) q<£ÃãO\ò ã≤‡`ü
3) KåÔ~¡ãπ qe¯<£û
4) qeÜ«∞O *’<£û
23. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ x~å‡}ã¨ÉèíÖ’ Z‰õΩ¯==∞Ok ã¨Éèí∞ºÅ∞ U ~å„ëêìxH˜
K≥Ok#"å~°∞?
1) cǨ~ü
2) =∞„^•ãπ
3) ÉÁOÉÏ~Ú
4) Ü«Ú<≥·>ˇ_£ „áÈq<≥ûãπ
24. 2007 U„Ñ≤ÖòÖ’ _èçb¡Ö’ [iy# 14= ™ê~ü¯ tY~å„QÆ ã¨=∂"Õâ◊OÖ’
™ê~ü¯Ö’ KÕ~°|_»¤ Pã≤Ü«∂ ^Õâ◊O
1) K≥·<å
2) "≥∞ÿ<£=∂~ü
3) J[~üɡ·*Ï<£
4) PѶ¨…x™êÎ<£
25. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ ÅHΔͺÅ#∞ xˆ~útOKÕ =∞ã¨∂^•#∞ ~å*ϺOQÆ x~å‡}
ã¨ÉèíÖ’ „Ѩ"Õâ◊ÃÑ\˜ìOk.
1

Sree Media Communications
1) ã¨~åÌ~ü Ѩ>ËÖò
2) [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙
3) ~å*ËO„^Œ„Ѩ™ê^£
4) JOÉË^Œ¯~ü
26. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆ x~å‡}ã¨Éèí‰õΩ `å`å¯eHõ J^茺HõΔ_»∞
1) ~å*ËO„^Œ„Ѩ™ê^£
2) JOÉË^Œ¯~ü
3) [=ǨÏ~üÖÏÖò <≥„Ǩ˙
4) ã¨zÛ^•#O^Œ ã≤<å›
27. ~åu<å~° (Asbestos) x „ѨѨOK«OÖ’ J`«ºkèHõOQÍ L`«ÊuÎ KÕ¿ãk
1) ÔH#_®
2) ~°ëêº
3) P„¿ãìeÜ«∂
4) [~°‡h
28. `À~å U =∞`åxH˜ Ѩq„`« „QÆO^äŒO?
1) Hõ#∂Êùºã≤Ü∞« x[O
2) \Ï"ÀW[O
3) E_ÕW[O
4) *Á~å„ã≤ìÜ«∞x[O
29. ã¨~åú~ü =Å¡ÉèÏÜü∞ Ѩ>ËÖò#∞ Z=i`À áÈÅ∞™êÎ~°∞?
1) =∂l˚x
2) HÍ=Ó~ü
3) QÍiÉÏeì
4) a™ê‡~ü¯
30. „áê^äŒq∞Hõ ǨωõΩ¯Ö’¡ U ǨωõΩ¯x a.P~ü.JOÉË^Œ¯~ü ~å*ϺOQÆO Ü≥ÚHõ¯
QÆ∞O_≥, P`«‡ (the heart and soul of the constitution) Jx
x~°∂Ñ≤Oz<å~°∞.
1) ã¨=∂#`«fiѨ٠ǨωõΩ¯
2) =∞`« ǨωõΩ¯
3) Pã≤ΠǨωõΩ¯
4) ~å*ϺOQÆѨ٠x"å~°}ŠǨωõΩ¯
31. '=∂ÅqHÍyflq∞„`«O— „QÆO^äŒ ~°K«~Ú`«
1) =∞#∞
2) Ѩ`«O[e
3) ÉÏ}∞_»∞
4) HÍo^•ã¨∞
32. "Õ^ŒHÍÖÏxH˜ ã¨O|O^èŒOÖËx ^Õ=Ù_»∞
1) q+¨μ‚
2) WO„^Œ∞_»∞
3) Jyfl
4) =~°∞}∞_»∞
33. ˆHO„^Œ „ѨÉèí∞`«fi Ѩ#∞fl HÍxk
1) P^•Ü«∞ Ѩ#∞fl
2) Hõã"ì¨ ∞£ û ã¨∞OHõO
3) Éèí∂q∞ tã¨∞Î
4) xQÆ=∞ Ѩ#∞fl
34. Pi÷Hõâß„ã¨ÎOÖ’ <ÀɡÖò |Ǩï=∂#O U~°Ê_ç# ã¨O=`«û~°O
1) 1901
2) 1936
3) 1957
4) 1968
35. "≥∞ÿ<£ HÍOѶπ „QÆO^äŒ ~°K«~Ú`«
1) K«iÛÖò
2) ™êìe<£
3) =Ú™Èûex
4) Ç≤Ï@¡~ü
36. 14= ™ê~ü¯ tY~å„QÆ ã¨=∂"Õâ◊O =∂iÛ 2007Ö’ ZHõ¯_» [iyOk?
1) W™ê¡=∂ÉÏ^£
2) _è®HÍ
3) H˘ÅOÉ’
4) #∂º_èçb¡
37. ZÖˇ„HÍì<£ "≥∞ÿ„HÀ™È¯Ñπ ^Õxx K«∂_»\ÏxH˜ LѨÜ≥∂QÆѨ_»∞`«∞Ok?
1) ÉÏH©ìiÜ«∂ =∞iÜ«Ú "≥·~°ãπÅ ã¨O~°K«#
2) =∂#= [~î°~°=Ú Ö’Ñ¨e ^Œ$â◊º=Ú
3) =∂#= Hõ#∞fl ֒Ѩe ^Œ$â◊º=Ú
4) ZÖˇ„HÍì<£Å∞ =∞iÜ«Ú W`«~° „áê^äŒq∞Hõ áêiìHõÖòÅ∞
38. ã≤eHÍã≤<£ (Silicosis)
1) =¸„`«Ñ≤O_®Å "åºkè 2) HÍÖËÜ«∞O "åºkè
3) TÑ≤iu`«∞ÎÅ "åºkè
4) #~åÅ "åºkè
Sree Media
Communications

39. Hõ$„u=∞ ã≤Å∞¯H˜ =∞~À¿Ñ~°∞
1) ˆ~Ü«∂<£
2) _≥„HÍ<£
3) ÃѶ·|~ü QÍ¡ãπ
4) <≥·ÖÏ<£
40. H˘xfl K≥@∞¡ ã¨Ñ¶¨bHõ~°} ÖˉõΩO_®<Õ Ñ¶¨ÖÏxfl W™êÎ~Ú. D Ѩ^ŒúuH˜ ¿Ñ~°∞
1) JáÈHÍiÊ
2) JáÈQÆq∞
3) áêÔ~÷<˘HÍiÊ
4) ã≤OHÍiÊ
41. 2007 U„Ñ≤Öò 19# ÉèÏ~°`« ^Õâ◊O U ^Õâ◊O`À =º=™êÜ«∞, J#∞|O^èŒ
~°OQÍÅ ã¨Ç¨ÏHÍ~°O HÀã¨O ã¨OÜ«ÚHõÎ HÍ~°º^ŒÅO (Joint Working
Group) U~åÊ@∞ KÕã¨∞HÀ=Åx x~°‚Ü«∞O *Ëã≤Ok?
1) „á¶ê<£û
2) [~°‡h
3) Ü«Ú.Zãπ.Z
4) "≥∞H˜ûHÀ
42. KåÖÏ ã¨O=`«û~åÅ „H˜`«O ~°^ŒÌ~Ú# âßã¨#=∞O_»e U ÉèÏ~°`ü ~å„+¨ìOÖ’
ѨÙ#~°∞^ŒúiOK«|_çOk
1) PO„^茄Ѩ^Õâò
2) cǨ~ü
3) q∞*’~°O
4) Hõ~åfl@Hõ
43. 2007 "Õ∞Ö’ „á¶ê<£ûÖ’ [iy# J^茺HõΔ ZxflHõÖ’ q*Ë`«
1) ÃãQ˘b<£ ~åÜ«∞Öò
2) r<£ =∂s
3) „á¶ê<Õû
4) q∞H˘ÖÏãπ ™ê~À¯l
44. 'U~ü ã¨Ç¨~å—x '*ˇ\ò U~ü"Õãπ— ZO`« WzÛ fã¨∞H˘Ok?
1) 1450 HÀ@¡ ~°∂áêÜ«∞Å∞
2) 1550 HÀ@¡ ~°∂áêÜ«∞Å∞
3) 1650 HÀ@¡ ~°∂áêÜ«∞Å∞
4) 1050 HÀ@¡ ~°∂áêÜ«∞Å∞
45. ÅH©Δ ‡<å~åÜ«∞}<£ ^ÕxH˜ H˘`«Î K≥·~°‡<£
1) CBSE
3) NASSCOM

2) FCI
4) SAIL

46. 2007 U„Ñ≤ÖòÖ’ U Ô~O_»∞ ^ÕâßÅ =∞^茺 Éèí∂ `åѨ# (Global
Warming) g∞^Œ JOwHÍ~°O ‰õΩkiOk.
1) ÉèÏ~°`ü =∞iÜ«Ú [áê<£
2) ÉèÏ~°`ü =∞iÜ«Ú [~°‡h
3) ÉèÏ~°`ü =∞iÜ«Ú Ü«Ú.Zãπ.Z.
4) ÉèÏ~°`ü =∞iÜ«Ú „a@<£
47. =∞ÖËãÜ
≤ ∂« Ö’ 2007 U„Ñ≤ÖòÖ’ 'r ã≤h J"å~üû¤ — (Zee Cine Awards)
Ö’ 'ɡãπì Ü«∂Hõì~ü J"å~ü¤— (Best Actor Award) Z=iH˜ =zÛOk?
1) ǨÏ$uH±~À+¨<£
2) Jaè¿+H±|K«Û<£
3) ã¨~ÚѶπ JbMÏ<£
4) ëê~°∞MòMÏ<£
48. '„ѨѨOK« "å`å=~°} k#O—
1) E<£ 2
2) E<£ 3
3) E<£ 4
4) E<£ 5
49. Ü«¸xÜ«∞<£ Ѩa¡H± ã¨sfiã¨∞ Hõq∞+¨<£ 2007Ö’ #_»Ñ≤Oz# JdÅ ÉèÏ~°`«
ã≤qÖò ã¨sfiÃããπ ѨsHõΔÖ’ "≥Ú^Œ\ ˜™ê÷#O á⁄Ok#=ºH˜Î
1) =Ú`åºÅ~åA ˆ~=Ù
2) â◊âßOHõq∞„âß
3) hÅ "≥∂ǨÏ#<£
4) j`«Öò =~ü‡
2

Sree Media Communications
50. 'SHõº~å[ºã¨q∞u—H˜ P ¿Ñ~°∞ ã¨∂zOzOk.
1)„á¶êOH˜¡<£ _ç.~°∂*ò"≥Öò¤
2) q<£ã¨ì<£ K«iÛÖò
3) ÔH¡"≥∞O\ò J\©¡
4) ÃÇÏ„h „@∂=∞<£
51. =∂r ~°ëêº J^茺‰õΔΩ_»∞ É’iãπ Zeì û<£ Z<Àfl U@ =∞~°}˜OKå_»∞
ã¨O=`«û~°O?
1) 74
2) 75
3) 76
4) 77
52. „ѨѨOK« HõѨÙÊ ÃѶ·#ÖòûÖ’ 100 ѨÙ~°∞QÆ∞Å∞ KÕã≤# `˘e P„¿ãìeÜ«∂ „H˜ÔH\ò
qÔH\ò H©Ñ~¨ ü
1) P_»O yÖò„H˜ãπì
2) ÔQ¡<£ "≥∞H±„QÍ`ü
3) =∂^äŒ∂º ÃÇ·Ï_»<£
4) iH© áêO\˜OQ∑
53. áê~°¡"≥∞O@∞ HÍ~°ºHõÖÏáêÖ’¡ F\˜OQ∑ ǨωõΩ¯ ÖˉõΩO_® áêÖÁæ#QÆeˆQk
1) ÉèÏ~°`ü „Ѩ^è•# <åºÜ«∞=¸iÎ
2) ÉèÏ~°`« ~å„+¨ìѨu
3) ÉèÏ~°`ü HõO„áÈìÅ~ü =∞iÜ«Ú P_ç@~ü [#~°Öò
4) ÉèÏ~°`ü J\Ïsfl [#~°Öò
54. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆO 8= Ã+_»∂ºÖò Zxfl ÉèÏ+¨Å#∞ ¿Ñ~˘¯Ok?
1) 22
2) 21
3) 20
4) 19
55. ÉèÏ~°`üÖ’ „ѨK«∞i`«"≥∞ÿ# "≥Ú^Œ\ ˜ "å~åÎѨ„uHõ
1) k =∞„^•ãπ "≥∞~ÚÖò
2) k WO_çÜ«∞<£ <Õ+¨<£
3) k ɡOQÍÖò QÆ*ˇ\ò
4) k >ˇÿ"£∞û PѶπ WO_çÜ«∂
56. „ѨѨOK«OÖ’ Ju „áêp#"≥∞ÿ# qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O
1) áê~å‡ (W@b)
2) ÉÁÖ’<å (W@b)
3) áêiãπ („á¶ê<£û)
4) PH±ûѶ¨~ü¤ (WOQÍ¡O_£)
57. „H˜Ok JOÔHÅ =~°∞ã¨Ö’ XHõ\ ˜ ã¨~°~ÚOk HÍ^Œ∞. Jk Uk?
1) 10
2) 24
3) 54
4) 108
58. ~°|ƒ~ü =ů<≥·*Ë+¨<£Ö’ Hõe¿Ñk / "å_Õk
1) ã¨ÅÊù~ü
2) HÍ~°ƒ<£
3) F*’<£
4) á¶êã¨Êù~°ãπ
59. ÉèÏ~°`üÖ’ *ÏfÜ«∞O KÕÜ«∞|_»¤ ÉϺO‰õΩÅ ã¨OYº
1) 14
2) 20
3) 19
4) 25
60. ÉèÏ~°`« ~å*ϺOQÆOÖ’x 17-18 „ѨHõ~°}Å L^ÕÌâ◊O
1) ™ê=∂lHõ ã¨=∂#`«fiO 2) Pi÷Hõ ã¨=∂#`«fiO
3) ~å[H©Ü«∞ ã¨=∂#`«fiO
4) =∞`« ã¨=∂#`«fiO
61. XHõ Ѩxx '42 =∞Ok 15 ~ÀAÖ’¡ ѨÓiÎKÕ¿ãÎ, J^Õ Ñ¨xx 30 =∞Ok
Zxfl ~ÀAÖ’¡ ѨÓiÎKÕÜ«∞QÆÅ~°∞?
1) 24
2) 28
3) 21
4) 20
62. 5 _»[#∞ ѨO_»¡ ^èŒ~° 285 ~°∂áêÜ«∞Å∞. 34 ѨO_»¡ ^èŒ~° ZO`«?
1) 161.50 ~°∂áêÜ«∞Å∞ 2) 172.00 ~°∂áêÜ«∞Å∞
3) 142.50 ~°∂áêÜ«∞Å∞ 4) 171.50 ~°∂áêÜ«∞Å∞
63. „H˜Ok JOÔHÅ =~°∞ã¨Ö’ XHõ\ ˜ ã¨~°~ÚOk HÍ^Œ∞. Jk Uk?
26, 106, 532, 3194
1) 3
2) 9
3) 26
4) 106
Sree Media
Communications

64. 180 g∞@~°¡ á⁄_»=ÙQÆÅ Ô~·Å∞ áê¡\òá¶ê~°O g∞^Œ #∞OK«∞#fl =ºH˜Îx 6
ÃãÔHO_»¡Ö’ ^•@∞`«∞Ok. P Ô~·Å∞ "ÕQÆO ZO`«?
1) 90 kmph
3) 120 kmph

2) 108 kmph
4) 88 kmph

65. ˆHO„^Œ Ѷ≤Öò‡ ã¨iìѶ≤ˆH+¨<£ É’~°∞¤ J^茺‰õΔΩÅ∞
1) #Ѷ‘㨠Pb
2) x~°∞Ѩ=∂ ~åÜü∞
3) +¨i‡ÖÏ \ÏQÆ∂~ü
4) HõÑ≤ÖÏ "å`«ûÜ«∞<£
66. ™êO Ñ≤„`À_®
1) „Ѩ™ê~°ÉèÏ~°u J^茺‰õΔΩΔ_»∞ 2) S.ã≤.ã≤.P~ü. J^茺‰õΔΩ_»∞
3) ˆHO„^Œ [Å ã¨OѶ¨∞O J^茺‰õΔΩ_»∞
4) *ÏfÜ«∞ *Ï˝# ã¨OѶ¨∞O J^茺‰õΔΩ_»∞
67. ˆHO„^Œ ™êOѶ≤∞Hõ ã¨OˆHΔ=∞ =∞O_»e J^茺‰õΔΩÅ∞
1) ~°[x áê\˜Öò
2) „Ѩ`«∂º+¨ã≤<å›
3) #Ѷ‘㨠Pb
4) +¨i‡ÖÏ \ÏQÆ∂~ü
68. *ÏfÜ«∞ Ô~·`«∞Å ã¨OѶ¨∞O J^茺‰õΔΩÅ∞
1) ZO.ÔH.<å~åÜ«∞}<£
2) Z.ÔH JQÆ~åfiÖò
3) P~ü.Zãπ.q. ™êfiq∞<å^äŒ<£ 4) ZO.Zãπ. ™êfiq∞<å^äŒ<£
69. ˆHO„^Œ âß„ã¨Î, ™êOˆHuHõ, Éèí∂âß„ã¨Î =º=Ǩ~åÅ =∞O„u
1) JOaHÍ™Èx
2) Ãã·Ñ¶¨ÙkÌ<£ ™È*ò
3) =∞}˜â◊OHõ~ü JÜ«∞º~ü
4) HõÑ≤Öò ã≤ÉÏÖò
70. ˆHO„^Œ P~ÀQƺ, ‰õΩ@∞O| =º=Ǩ~åÅ ¿ãì\ò =∞O„u?
1) Ѩ#ÉÏHõ ÅH©Δ ‡
2) ~åkèHÍ Ããefi
3) ˆ~}∞HÍKÒ^Œi
4) _ç.ѨÙ~°O^茈~â◊fii
71. q∞*’~°O ~å„+¨ì =ÚYº Ѩ@ì}O
1) +≤ÖÏOQ∑
2) HÀÇ≤Ï=∂
3) S*ÏfiÖò
4) WOá¶êÖò
72. ÅHõΔn=ÙÅ (ˆHO„^Œáêe`« „áêO`«O) =ÚYºÑ¨@ì}O
1) _®=∞<£
2) Hõ=~°\ ˜ì
3) á¶È~°ìɡ¡~Ú~ü
4) S*ÏfiÖò
73. ÉèÏ~°`« Éèí∂ Ãã·<åº^茺‰õΔΩ_»∞
1) *ˇ.*ˇ.ã≤OQ∑
2) ã¨∞ˆ~+π "≥∞ǨÏ`å
3) á¶êe "Õ∞[~ü
4) q[Ü«∞â◊OHõ~ü
74. ÉèÏ~°`« <ÒHÍ Ãã·<åº^茺‰õΔΩ_»∞
1) *ˇ.*ˇ.ã≤OQ∑
2) ã¨∞ˆ~+π "≥∞ǨÏ`å
3) á¶êe "Õ∞[~ü
4) q[Ü«∞â◊OHõ~ü
75. ÉèÏ~°`« q=∂# ^Œà◊ J^茺‰õΔΩ_»∞
1) *ˇ.*ˇ.ã≤OQ∑
2) ã¨∞ˆ~+π "≥∞ǨÏ`å
3) á¶êe "Õ∞[~ü
4) q[Ü«∞â◊OHõ~ü
76. ÉèÏ~°`« ™⁄eã≤@~ü [#~°Öò?
1) QÆ∞ÖÏ"£∞ =ǨÏ<£=\˜
2) qHÍãπã≤OQ∑
3) ZO.ÔH.ɡ#s˚
4) Jâ’H± JQÆ~åfiÖò
77. "≥xAÖÏ J^躌 ‰õΩΔ _»∞
1) Ǩ˙ºQ˘ Kèå"≥*ò
2) ÉÏ<£ H© =¸<£
3) Z_»‡O_£ Kèå"≥*ò
4) Ѷ≤_≥Öò HÍ„™Èì
78. Jb# L^Œº=∞ x~å‡}OÖ’ „Ѩ"Õ∞Ü«∞O ÖËx ^Õâ◊O
1) DlѨÙì
2) Ü«ÚQ˘™ê¡qÜ«∂
3) WO_çÜ«∂
4) ~°ëêº
3

Sree Media Communications
79. \’hɡ¡~Ú~ü `«~åfi`« „a@<£ „Ѩ^è•#=∞O„u
1) <å~°‡<£ „É∫<£
2) Ñ‘@~ü ÔHѨ¡~ü
3) QÀ~°¤<£ „É∫<£
4) W=∂º#∞ºÜ«∞Öò „É∫<£
80. WO_çÜ∞« <£ „H˜HÔ \ò Zy˚‰Äõ º\˜"£ É’~°∞H¤ ˜ <åÜ«∞‰õΩ_»∞
1) HõÑ≤Öò^Õ"£
2) QÆOQÆ∂e
3) `≥O_»∂ů~ü
4) QÆ"å㨯~ü
81. Gitex India 2007 [iy# KÀ@∞
1) ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£
2) JǨχ^•ÉÏ^£
3) JÅǨÉÏ^£
4) #∂º_èçb¡
82. SHõº~å[ºã¨q∞u qâ◊fi =∂#= ǨωõΩ¯Å „ѨHõ@##∞ P"≥∂kOz# `Õn
1) 10-12-1997
2) 10-12-1948
3) 10-12-1949
4) 10-12-1950
83. „Ѩ^•è #=∞O„u =∞<À‡Ç¨Ï<£ ã≤OQ∑ ~å[ºã¨É‰íè Ωõ U ~å„+¨Oì #∞O_ç UHõ„w=OQÍ
ZxflHõÜ∂« º~°∞?
1) QÀ"å
2) ~å[™ê÷<£
3) cǨ~ü
4) J™ÈûO
84. H˘`«Î ˆHO„^Œ Hõ=¸ºxˆH+¨<£û, W#Êùˆ~‡+¨<£ >ˇHÍflÅr =∞O„u
1) Z.~å*Ï
2) q.~åkèHÍÃãefi
3) ^ŒÜ«∂xkè =∂~°<£
4) ÔH. z^ŒO|~°O
85. SEZ ѨÓiÎ ¿Ñ~°∞
1) Special Economic Zone
2) Special Education Zone
3) Special Electricity Zone
4) Special Environment Zone

86. >ˇxûOQ∑ <åˆ~æ =∞iÜ«Ú Z_»‡O_£ Ç≤ÏÖˇs Z=Ô~ã¨∞ì tY~åxfl Jkè~ÀÇ≤ÏOzOk
ZѨÙÊ_»∞?
1) 1950
2) 1951
3) 1952
4) 1953
87. ISRO ѨÓiοÑ~°∞
1) Indian Sugar Research Organisation
2) Indian Steel Research Organisation
3) Indian Space Research Organisation
4) Indian Satellite Research Organisation

88. ISRO J^茺‰õΔΩ_»∞
1) Hõã¨∂Îi~°OQÆ<£
2) Ü«Ú.P~ü.~å=Ù
3) P~ü.z^ŒO|~°O
4) l.=∂^èŒ=<£ <åÜ«∞~ü
89. '„ѨѨOK« á⁄Q͉õΩ =ºuˆ~Hõ k#O—
1) U„Ñ≤Öò 30
2) "Õ∞ 31
3) E<£ 30
4) AÖˇ· 31
90. W\©=Å =∞~°}˜Oz# „Ѩã≤^Œú `≥Å∞QÆ∞ Hõq, q=∞~°≈‰õΩ_»∞
1) ~åÜ«∞„áÈÅ∞ ã¨∞Éσ~å=Ù 2) l.q.Hõ$ëê‚~å=Ù
3) q."≥OHõ@ã¨∞|ƒÜ«∞º
4) QÆ∞O@∂~°∞ âı¿+O„^Œâ◊~°‡
91. NCERT _≥~Ô· Hõ~ì ü
1) Hõ$+¨‚‰õΩ=∂~ü
2) ÔH.a.Ѩ"å~ü
3) J|∞ÌÖò ~°*ÏH±
4) l.Zãπ.ÉèíÖÏ¡
92. 2006-07 JO`åxH˜ ÉèÏ~°`«^Õâ◊ Pi÷Hõ =º=ã¨÷ =$kúˆ~@∞
Sree Media
Communications

1) 9.4 âß`«O
2) 8.4 âß`«O
3) 7.4 âß`«O
4) 11.4 âß`«O
93. nè~°∂ÉèÏ~Ú JOÉÏh ᶜO_Õ+¨<£ W\©=Å ™ê÷Ñ≤Oz# ã¨Oã¨÷
1) Reliance School of Chemical Science
2) Reliance School of Physical Sciences
3)Reliance School of Public Affairs
4) Reliance School of Life Sciences

94. l-8 ^ÕâßÅ q^ÕâßOQÆ =∞O„`«∞Å∞ 2007 E<£Ö’ ã¨=∂"Õâ◊"≥∞ÿ# KÀ@∞
1) [~°‡h
2) [áê<£
3) ã≤OQÆѨÓ~ü
4) ^ä•~ÚÖÏO_£
95. HÍO_˘b*Ï Ô~·ãπ
1) Ü«Ú.Zãπ.Z. Ãã„Hõ@s PѶπ ¿ãì\ò
2) Ü«Ú.Zãπ.Z. =ÚYº <åºÜ«∂nèâ◊√_»∞
3) 2006 'q∞ãπ Ü«¸x=~üû—
4) „ѨѨOK« qMϺ`« QÍÜ«∞x
96. „ѨѨOK« ÉϺO‰õΩH˜ ~åÖò =ÙÖ’Êùq\ò˚ (Paul Worlfowitz) `«~åfiu
J^躌 Hõ_Δ ∞»
1) ~å|~üì "Õ∞ã¨<£
2) ~å|~üì *ˇe¡H±
3) *Ï<£ =∂ã¨ì~ü
4) \’h ɡ¡~Ú~ü
97. ÉèÏ~°`«^Õâ◊ H˘`«Î =∞O„u=∞O_»Å ã¨p=Ù_»∞
1) ÔH.~å*ËO„^Œ„Ѩ™ê^£
2) ã≤.Ñ≤.K«O„^Œ
3) a.ÔH.K«`«∞ˆ~fik
4) ÔH.ZO.K«O„^ŒâıY~ü
98. Ã+_»∂ºÖò¤ ‰õΩÖÏÅ =sæHõ~°} Hõg∞+¨<£ J^茺‰õΔΩ_»∞
1) Lëê "≥∞ǨÏ~å
2) Lá¶ê z„`å
3) Hõ=∞ÖÏ Ã+<åÜü∞
4) Lëê "åºãπ
99. W\©=Å ~å[™ê÷<£Ö’x QÆ∞[˚~°∞Å∞ ^Õx HÀã¨O PO^Àà◊# KÕâß~°∞?
1) Ã+_»∂ºÖò¤ `≥QÆQÍ QÆ∞iÎOѨ٠HÀã¨O
2) Ã+_»∂ºÖò¤ ‰õΩÅOQÍ QÆ∞iÎOѨ٠HÀã¨O
3) ~å„+¨ì WOlhiOQ∑ HÍÖËrÅÖ’ 50 âß`«O ã‘@¡ i[ˆ~fi+¨<£ HÀã¨O
4) ~å„+¨ì "≥∞_çHõÖò HÍÖËrÅÖ’ 50 âß`«O ã‘@¡ i[ˆ~fi+¨<£ HÀã¨O
100.'Z „\Ï"≥Å~ü JO_£ ^Œ ~À_£ : ^Œ [sfl PѶπ U<£ WO_çÜ«∞<£ Hõ=¸ºxãπì—
(A Traveller and the Road: The Journey of an Indian
Communist) „QÆO^äŒ ~°K~
« Ú`«

1) W.ZO.Zãπ.#O|∂„káê^£ 2) Ñ≤.ã≤.*’+≤
3) Z.ÔH.QÀáêÅ<£
4) "≥∞Ç≤Ï`ü¿ã<£
101.'ZHõ<åq∞H± JO_£ á⁄e\˜HõÖò gH˜¡— (Economic and Political
Weekly) ã¨Oáê^Œ‰Ωõ _»∞
1) ~å*òHõ$+¨‚
2) ã≤.~å"£∞"≥∂ǨÏ<£Ô~_ç¤
3) _ç "≥∞Ö’¡
4) Zãπ.ZÖò.â‹\ ˜ì
102.ˆHO„^Œ ѨOKåÜ«∞f~å*ò =∞O„u
1) J~°∞<˚ 㣠O≤ Q∑
2) ~å[<å^ä£ã≤OQ∑
3) HõÑ≤Öò ã≤ÉÏÖò
4) =∞}˜â◊OHõ~ü JÜ«∞º~ü
103.„Ѩu ~å„+¨ìOÖ’ XHõ ˆHO„^Œ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O LO_®e Jx W\©=Å
K≥Ñ≤ÊOk.
1) =∞<À‡Ç¨Ï<£ ã≤OQ∑
2) J~°∞<˚ 㣠O≤ Q∑
3) J|∞ÌÖò HõÖÏO
4) „Ѩ}Éò =ÚYs˚
4

Sree Media Communications
104.ã≤HO˜ „^•ÉÏ^£ Ѩ@}ì O `«# 200 ã¨O=`«û~åÅ ™ê÷Ñ#¨ L`«û=O [~°∞ѨÙH˘#fl
`Õk
1) 1-6-2007
2) 5-4-2007
3) 2-6-2007
4) 6-4-2007
105.'=∂#=ǨωõΩ¯Å k#O—
1) Ѷ≤„|=i 10
2) =∂iÛ 11
3) _çÃãO|~°∞ 10
3) JHÀì|~ü 10
106. „ѨѨOK«OÖ’ Ju „ѨâßO`«"≥∞ÿ# ^Õâ◊O
1) <åˆ~fi
2) Ü«Ú.Zãπ.Z
3) „a@<£ (Ü«Ú.ÔH.)
4) ^ä•Üü∞ÖÏO_£
107.'ZHõ<åq∞H± JO_£ á⁄e\˜HõÖò gH©¡— (Economic and Political
Weekly) ZHõ¯_ç #∞O_ç „Ñ¨K«∞i`«=∞=Ù`«∞Ok?
1) HÀz#
2) HÀÖòHõ`å
3) ÃÇ·Ï^Œ~åÉÏ^£
4) =ÚOɡ·
108.2007Ö’ <Õ+¨#Öò |∞H± „@ãπì „Ñ¨K«∞iOz# WO_çÜ«∞<£ J„yHõÅÛ~ü ã≤<£û
WO_çÃÑO_≥<£û (Indian Agriculture Since Independence)
„QÆO^äŒ~°K«~Ú`«
1) l.Zãπ.ÉèíÖÏ¡
2) ã≤.Ñ≤.<åÜ«∞~ü
3) Ñ≤.ã≤.*’+≤
4) J=∞~°ºÎ ¿ã<£
109. "å+≤OQÆì<£ _ç.ã≤. U #k X_»∞¤# LOk?
1) áÈ\Ï=∂H±
2) <≥·Öò
3) ǨÏ_»û<£
4) ã‘<£
110. '„ѨѨOK« `«Å∞¡Å k#O
1) =∂iÛ 14
2) U„Ñ≤Öò 22
3) "Õ∞ 14
4) E<£ 22
111. '„ѨѨOK« =∞Ç≤ÏàÏ k#O—
1) =∂iÛ 8
2) U„Ñ≤Öò 8
3) "Õ∞ 8
4) [#=i 8
112. 'Ѩ„uHÍ ¿ãfiK«Ûù k#O—
1) PQÆã¨∞ì 3
2) ÃãÃÑìO|~°∞ 3
3) JHÀì|~ü 3
4) "Õ∞ 3
113. ÉèÏ~°`«^Õâ◊O Ü≥ÚHõ¯ ã¨QÆ@∞ "åi¬Hõ =~°¬áê`«O
1) 80cm
3) 105 cm

2) 120 cm
4) 125 cm

114.ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ =Ú_ç ã≤Å∞¯ J`«ºkèHõOQÍ L`«ÊuÎ KÕ¿ã ~å„+¨ìO
1) Hõ~å‚‚@Hõ
2) =∞Ǩ~å„+¨ì
3) cǨ~ü
4) ˆH~°à◊
115.=∞^躌 ÉèÏ~°`^« âÕ O◊ Ö’ yi[# [<åÉèÏ U „áêO`åÖ’¡ Z‰õΩ¯=QÍ L<åfl~°∞?
1) #n Ö’Ü«∞Ö’¡
2) H˘O_» „áêO`åÖ’¡
3) ~°H˜Δ`« Ö’Ü«∞Ö’¡
4) J@g „áêO`åÖ’¡
116.#∂ºÜ«∂~ü¯ Ѩ@ì}O U #k X_»∞¤# LOk?
1) áÈ\Ï=∂H±
2) <≥·Öò
3) ǨÏ_»û<£
4) ã‘<£
117. 2001Ö’ ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ Ѩ@ì}ÏÅ [<åÉèÏ âß`«O
1) 27.78
2) 31.21
3) 16.94
4) 25.41
118.`«∂~°∞Ê Hõ#∞=ÚÅ∞-ѨtÛ=∞ Hõ#∞=ÚÅ∞ Hõe¿ã „áêO`åÅ∞
Sree Media
Communications

1) Ѩà◊x H˘O_»Å∞
2) HÍ~°¤=∞"£∞ H˘O_»Å∞
3) â‹=~åÜü∞ H˘O_»Å∞
4) hÅyi H˘O_»Å∞
119. 2001 [<åÉèÏ „ѨHÍ~°O, 1000 ѨÙ~°∞+¨μʼnõΩ Ju`«‰õΩ¯=QÍ „ã‘ÎÅ∞
L#fl ~å„+¨ì
1) L`«Î~°„Ѩ^Õâò
2) ǨÏ~åº<å
3) cǨ~ü
4) PO„^茄Ѩ^Õâò
120.ÅHõΔn=ÙÖ’¡ J`«ºO`« ^ŒH˜Δ} nq
1) ã¨∞¿ÇÏe
2) q∞xHÍÜü∞
3) Hõ=~°\ ˜ì
4) Hõ_»"£∞
121. Ѩ‰õΔΩÅ#∞ J^茺ܫ∞#O KÕ¿ã âß„ã¨ÎO
1) Pifl^ä•Ål
2) ǨÏÔ~Ê\ÏÅl
3) e=∂flÅl
4) =∂ÅHÍÅl
122. ™œ~° ‰õΩ@∞O|OÖ’ J`«ºO`« HÍOu=O`«"≥∞ÿ# „QÆǨÏO
1) â◊√„‰õΩ_»∞
2) |∞^èŒ∞_»∞
3) QÆ∞~°∞_»∞
4) JOQÍ~°‰õΩ_»∞
123. #∂ºH˜¡Ü«∞~ü iÜ«∂Hõì~°¡ ^•fi~å q^Œ∞ºK«ÛùH˜Îx L`«ÊuÎ KÕ¿ã q^è•<åxH˜
P^è•~°O.
1) #∂ºH˜¡Ü«∞~ü Ѷ¨Óº[<£
2) HÀÖò¤ Ѷ¨Óº[<£
3) ã¨∂Ѩ~ü HõO_»H˜ìq\˜
4) #∂ºH˜¡Ü«∞~ü Ѷ≤+¨<£
124. ÉèÏ~°fÜ«∞ *ÏfÜ«∞ HÍO„ÔQãπH˜ "≥Ú^Œ\ ˜ =∞Ç≤ÏàÏ J^茺‰õΔΩ~åÅ∞
1) JxaÃãO\ò
2) <≥e¡ ¿ã<£QÆ∞áêÎ
3) J~°∞}Ï Jã¨Ñ¶π Je
4) ã¨~Àlx <åÜ«Ú_»∞
125.'=∂#=Ù_»∞ ã¨fi`«O„`«∞_çQÍ [x‡OKå_»∞, HÍh JxflKÀ\Ï¡ ã¨OÔHà◊§`À
|OkèOK«|_ç L<åfl_»∞.(Man is born free but he is everywhere
in chains) Jx K≥Ñ≤ÊOk.
1) ÖÏH±
2) ~°∂™È
3) ɡO^äŒ"£∞
4) HÍ~ü¡=∂~ü¯û
126. 'Ǩºs áê@~ü— ѨÙã¨ÎHõ=∂Å#∞ ~°zOzOk.
1) Kå~°¡ãπ _çÔH<£û
2) Z_»fi~ü¤ H©¡<£
3) *ˇ.ÔH.~“eOQ∑
4) xH± q∞_çÖò\Á<£
127.„H˜Ok"åxÖ’ ~å*ϺOQÆ|^Œú ã¨Oã¨÷ HÍxk
1) ZxflHõÅ ã¨OѶ¨∞O
2) Pi÷Hõ ã¨OѶ¨∞O
3) „Ѩ}ÏoHõ ã¨OѶ¨∞O
4) Ü«¸xÜ«∞<£ Ѩa¡H± ã¨sfiãπ Hõq∞+¨<£
128.2008Ö’ XeOÑ≤H± „H©_»Å∞ [iˆQKÀ@∞
1) clOQ∑
2) =∂O„\˜Ü«∞Öò
3) J\Ï¡O\Ï
4) ÅO_»<£
129.Éèí∂HõOáêÅ f„=`«#∞ H˘eKÕ ™ê^Œ#O
1) W_çÜ≥∂„QÍѶπ
2) áêO\Á„QÍѶπ
3) J~Àæ„QÍѶπ
4) ã≤™⁄‡„QÍѶπ
130.=~°Öò¤ „>Ë_£ P~°æ<≥·*Ë+¨<£H˜ áê`« ¿Ñ~°∞
1) GATT
3) UNCTAD

2) UNICEF
4) FAO

131.J„Åì™êxH± â◊ÉÏÌÅ#∞ q#QÆÅ [O`«∞=Ù
1) ZÅ∞Hõ
2) L_»`«
3) Ñ≤e¡
4) QÆaƒÅO
132. 'ÖÏѶ≤OQ∑ Qͺãπ— Jx ^ÕxH˜ ¿Ñ~°∞?
1) ÃÇ·Ï„_À[<£ Ѩ~åÔH· û_£
2) <≥·„@ãπ PÔH· û_£
5

Sree Media Communications
3) á¶êã‘Êù<£
4) <≥·„\˜H± PÔH· û_£
133. ™ê^è•~°} LѨÙÊH˜ ~°™êÜ«∞# á¶ê~°∞‡ÖÏ
1) Na2CO3
3) K2SO4

2) CaSO4
4) NaCI

134. „ѨѨOK«OÖ’ J`«ºO`« ÃÑ^ŒÌ nq /nfiѨO
1) „w<£ÖÏO_£
2) É’iflÜ≥∂
3) =∞_»QÍ㨯~ü
4) ‰õĺÉÏ
135.ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ Z‰õΩ¯= ~å„ëêìÅ∞ ã¨iǨÏ^Œ∞ÌÅ∞QÍ QÆÅ ~å„+¨ìO
1) cǨ~ü
2) L`«Î~°„Ѩ^Õâò
3) ~å[™ê÷<£
4) =∞^茺„Ѩ^Õâò
136.ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ Ju ѨÙ~å`«# ~å[=Oâ◊O
1) =∞ø~°º
2) QÆ∞ѨÎ
3) Hõ}fi
4) ‰õΩëê<£
137. ~å„+¨ìѨu ZO`«=∞Ok POQÀ¡WO_çÜ«∞<£ûx Ö’H±ã¨Éèí‰õΩ <åq∞<Õ\ò
KÕÜ∞« =K«∞Û?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
138. ÉèÏ~°`«^Õâ◊OÖ’ "≥Ú^Œ\ ˜ Ô~·ÖËfi Öˇ·#∞#∞ ZѨÙÊ_»∞ „áê~°OaèOKå~°∞?
1) 1833
2) 1853
3) 1873
4) 1893
139.~å„+¨ìѨu ZO`«=∞Okx ~å[ºã¨Éèí‰õΩ <åq∞<Õ\ò K≥Ü«∞º=K«∞Û?
1) 6
2) 9
3)12
4) 15
140.HõÅHõ`åÎ, =∞„^•ãπ, ÉÁOÉÏ~Ú qâ◊fiq^•ºÅÜ«∂Å∞ ™ê÷Ñ`≤ "« ∞≥ #ÿ ã¨O=`«û~°O
1) 1856
2) 1857
3) 1858
4) 1859
141. "≥·\ ˜OQ∑ Ѷ¨~ü ^Œ =∞Ǩ`«‡ ѨÙã¨ÎHõ ~°K«~Ú`«
1) =ÚÖò¯~å*ò P#O^£
2) P~ü.ÔH.<å~åÜ«∞}ü
3) K«=∞<£ #ǨÏÖò
4) Y∞â◊fiO`üã≤OQ∑

142. 2006H˜ ™êÇ≤Ï`«º <ÀɡÖò |Ǩï=∞u á⁄Ok# =ºH˜Î
1) P~°›<£ áê=ÚH±
2) ~À[~ü HÍ~üfl|~üæ
3) Z_»‡O_£ ÃѶÖòÊû
4) „ÔH·Q∑ "≥∞ÖÁ¡
143.2006H˜ ~°™êÜ«∞#âß„ã¨ÎOÖ’ <ÀɡÖò |Ǩï=∞u á⁄Ok#=ºH˜Î
1) P~å›<£ áê=ÚH±
2) ~À[~ü HÍ~üfl|~üæ
3) Z_»‡O_£ ÃÑÖòÊû
4) „ÔH·Q∑"≥∞Ö’¡
144. 2006H˜ <ÀɡÖò |Ǩï=∂<åÅ∞ á⁄Ok#"åiÖ’ J`«ºkè‰Ωõ Å∞ U ^ÕâßxH˜
K≥Ok#"å~°∞?
1)[~°‡h
2) [áê<£
3) „á¶ê<£û
4) Ü«Ú.Zãπ.Z
145.=∞Ǩ|eѨÙ~åxfl xi‡OzOk.
1) Ѩš=ÙÅ∞
2) áêO_»∞ºÅ∞
3) KÀà◊√Å∞
4) Kåà◊√‰õΩºÅ∞
146.t"årH˜ Ѩ\Ïìaè¿+HõO [iyOk ZѨÙÊ_»∞?
1) 1664
2) 1666
3) 1670
4) 1674
147.ÉèÏ~°`«^Õâ◊Ѩ٠<åÅ∞QÆ∞ =¸ÅÖ’¡ <åÅ∞QÆ∞ =∞~îåÅx ™ê÷Ñ≤OzOk.
1) â◊OHõ~åKå~°º
2) ~å=∂#∞*ÏKå~°º
3) ÉèÏ㨯~åKå~°º
4) =∂^èŒ"åKå~°º
148.ÉèÏ~°`^« âÕ ◊ „Ѩ[ʼnõΩ F\˜OQ∑ ǨωõΩ¯ U „áêuѨkHõ g∞^Œ W=fi_»O [iyOk?
1) =∞`«O
2) Pã≤Î
3) K«^Œ∞=Ù
4) =Ü«∞ã¨∞
149.PO„^茄Ѩ^Õâò PkHõq ##flÜ«∞ qâ◊fiq^•ºÅÜ«∞O L#fl KÀ@∞
1) ~å[=∞O„_ç
2) Hõ_»Ñ¨
3) =~°OQÆÖò
4) J=∞ÖÏѨÙ~°O
150.5= JdÅÉèÏ~°`« `≥Å∞QÆ∞ =∞Ǩã¨Éèí W\©=Å [iy# KÀ@∞
1) K≥<≥·fl
2) HÍH˜<å_»∞
3) Éè’áêÖò
4) ɡOQÆà◊¥~°∞

["å|∞Å∞
1) 1
12) 3
23) 4
34) 4
45) 3
56) 4
67) 1
78) 4
89) 2
100) 4
111) 1
122) 1
133) 4
144) 4

2) 4
13) 4
24) 4
35) 4
46) 1
57) 3
68) 4
79) 3
90) 4
101) 2
112) 3
123) 1
134) 1
145) 1

3) 4
14) 25) 2
36) 4
47) 1
58) 1
69) 4
80) 1
91) 1
102) 4
113) 3
124) 1
135) 2
146) 4

Sree Media
Communications

4) 1
15) 26) 4
37) 1
48) 4
59) 3
70) 1
81) 1
92) 1
103) 2
114) 1
125) 2
136) 1
147) 1

5) 4
16) 4
27) 1
38) 3
49) 1
60) 3
71) 3
82) 2
93) 4
104) 115) 4
126) 3
137) 2
148) 4

6) 1
17) 2
28) 3
39) 1
50) 1
61) 3
72) 2
83) 4
94) 1
105) 3
116) 3
127) 3
138) 2
149) 1

7) 1
18) 1
29) 4
40) 3
51) 3
62) 1
73) 1
84) 1
95) 1
106) 1
117) 1
128) 1
139) 3
150) 1

8) 1
19) 4
30) 4
41) 2
52) 1
63) 2
74) 2
85) 1
96) 2
107) 4
118) 4
129) 4
140) 2

9) 4
20) 4
31) 4
42) 1
53) 4
64) 2
75) 3
86) 2
97) 4
108) 1
119) 2
130) 1
141) 2

10) 2
21) 2
32) 1
43) 4
54) 1
65) 3
76) 1
87) 3
98) 1
109) 1
120) 1
131) 4
142) 1

11) 1
22) 3
33) 3
44) 1
55) 3
66) 4
77) 1
88) 4
99) 1
110) 121) 1
132) 2
143) 2
6