You are on page 1of 2

Tazkiyatun-nafs:penyucianjiwadarisegalapenyakitdancacat,merealisasikanberbagaimaqam

kepadanya,danmenjadikanasma'dansifatsebagaiakhlaqnya.

Buatdgnsempurna: solat infaq puasa haji zikir fikir tilawahal-Quran

HASILNYA

adab &muamalah ygbaikkpd Allah& manusia

tauhid sabar

ikhlas syukur

santun jujur

BukuiniadalahintisaridrkitabIhya'UlumuddinkaryaImamAl-Ghazali,ygdisusunolehSa'idHawwa. SiapakahSai’dHawa? •SyaikhSa'idbinMuhammadDaibHawwa.LahirdikotaHamah,Syria(1935-1989) •PernahdiamanahijabatanpimpinandalamorganisasiIkhwanulMuslimin •Pernahdipenjaraselama5tahunkeranaperistiwa“Dustur”diSyria •Semasadlmpenjara,menuliskitabAl-Asasfiat-Tafsirdanbeberapabukuda'wahlainnya •buku2nyatelahdicetakberulang-ulang[dgncarahalal/haram]tapibeliauxpernahpersoalkannya

membiasakannya beribadah&merealisasikanketaqwaannya. Xbelajarsemuailmusekaligus. Mengajarsemata-matakeranaAllah •xharapkanupah. Melaksanakanilmunya(2:44) ADABPENUNTUTILMU 1.maka sesungguhnyaiabelumberbuatsesuatu. Belaskasihkpdmurid 2. Cegahmuriddrpakhlaktercela 5. BABSATU TUGASPEMBIMBING/GURU 1. Jgntinggalkancabangilmuygterpuji •semuacabangilmuberkait 6. Xmencelailmu2yangxdikuasainya 6. Mendahulukankesucianjiwadrpkejelekan akhlak 2. Xmengajarmelebihikemampuanmurid 7. Xsombong&berbuatsesukahatikpdorg berilmu/guru •cthsombong:xnakambilmanfaat(ilmu) drorgberilmu 4.tpmulakan dgnygpalingpenting 7. Kurangkanketerikatandgnkesibukandunia 3. Xbelajarilmubaruselagixkuasaiilmu sebelumnya 8.AdabGuru&Murid  Selagimurabbixberhasilmenumbuhkanketaatanyang penuhkesedarandariseorangmurid.Titikawalini terletakpadaihtiram(penghormatan)dantsiqah seorangmuridkepadagurunya. Mengajar hal2 yg jelas & sesuai kpd murid yg terbataskemampuannya 8. Tahukaitanilmudgntujuan .ucapanterimakasih 3.elakkanmendengarbyk pendapat/perselisihan 5. Ingatkan murid tujuan mencari ilmu adalah bertaqarrubkpdAllah 4. Tahufaktorpenyebab •dpttauilmuyglebihmulia •cth:ilmuhisab>ilmuramalanbintang 9. Bagiygbarubelajar. Tujuanbelajar-utkcantikkanbatin    -dekatkandirikpdAllah 10.