P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 21

UNIT PELAJARAN 2

PENGAJARAN NOMBOR BULAT

HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini, anda diharap dapat:
1. Membincangkan kesukaran dan miskonsepsi yang biasa dihadapi oleh murid-murid dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang nombor. 2. Membina PCK bagi pengajaran dalam bidang nombor bulat. 3. Merancang penggunaan bahan konkrit, media dan teknologi dalam tajuk-tajuk tertentu bagi bidang nombor bulat.

PENDAHULUAN

P

engajaran matematik sekolah rendah amat menekankan kepada penguasaan dalam asas nombor. Asas nombor yang sangat diberi penekanan adalah seperti nombor bulat, pecahan, perpuluhan, wang dan peratus. Sebagai guru, penekanan terhadap asas nombor kepada murid-murid, bukan sahaja memberi pengetahuan dan kemahiran kepada murid-murid, tetapi jauh lebih penting adalah mewujudkan pengalaman bermakna kepada murid-murid. Melalui pengalaman bermakna murid-murid akan membina makna terhadap nombor dan seterusnya berupaya mengaplikasikannya dalam situasi yang baru dalam kehidupan mereka. Oleh itu, penguasaan pengetahuan isi kandungan pedagogi (pedagogical content knowledge atau PCK) amat diutamakan demi memastikan matlamat pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai. Bagaimanapun kesukaran dan miskonsepsi murid-murid perlu diambil kira oleh guru dalam pengajaran demi menjadikan pengajaran lebih bermakna dan berkesan.

KESUKARAN DAN MISKONSEPSI DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIK

K

esukaran murid-murid dalam pembelajaran matematik amat pelbagai. Antara kesukaran yang sering dialami oleh murid-murid adalah berpunca daripada kecuaian dan miskonsepsi. Kesukaran yang berpunca daripada kecuaian agak mudah dikesan oleh guru dan murid-murid. Masalah. Antara langkah yang boleh diambil oleh guru dalam mengatasi kesukaran ini adalah dengan sering mengingati murid-murid agar lebih berhati-nati semasa melakukan penyelesaian masalah matematik. Bagaimanapun, kesukaran yang berpunca daripada miskonsepsi agak mencabar dan lebih sukar diatasi. Mengapa begitu? Miskonsepsi dalam kalangan murid-murid ada kaitannya dengan teori pembelajaran. Melalui teori pembelajaran, membolehkan guru membuat:

cara ia bertindak dan berfikir bertukar beberapa kali kerana struktur mental baru menggantikan struktur lama berasaskan proses akomodasi. pembelajaran (Piaget. as exhibited in faulty performance. Interaksi ini melibatkan hubung kait dua proses asas pembelajaran iaitu asimilasi dan akomodasi. Semasa seseorang individu itu berkembang dari sifat keanak-anakan kepada sifat kedewasan. murid dilihat tidak pasif dalam menerima pengetahuan daripada persekitaran di mana „it is not possible that knowledge can be transferred ready-made and intact from one person to another‟. namun dia juga berperanan aktif dalam pembelajaran dengan membina pengetahuan dan kefahamannya sendiri. Asimilasi dan akomodasi perlulah dalam keseimbangan. kesilapan dan miskonsepsi yang berlaku dalam kalangan murid tidak penting kerana teori behaviourisme tidak mengambil kira konsep sedia ada murid berguna kepada pembelajarannya. Akomodasi pula merupakan proses pengubahsuaian kekal terhadap struktur mental untuk memenuhi kehendak pengalaman baru. Oleh itu. Teori Behaviourisme berpandangan bahawa pengetahuan diperoleh daripada pengalaman. Pembinaan pengetahuan ini melibatkan interaksi idea sedia ada dengan idea baru iaitu „new ideas are interpreted and understood in the light of that child‟s own current knowledge. penjelasan tentang bagaimana dan kenapa murid membuat kesilapan.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 22    ramalan tentang kesilapan yang kerap dilakukan oleh murid. murid belajar apa yang diajar atau sekurang-kurangnya sebahagian daripada apa yang dipelajarinya. Semakin lama skema itu akan mengalami pertukaran kualitatif. Oleh itu. 1970. Mengikut teori behaviourisme. Walaupun instruksi (pengajaran) memberi kesan kepada seseorang kanak-kanak. serta bergantung kepada kualiti idea daripada pengalaman tersebut. tetapi kemampuan seseorang untuk belajar daripada pengalaman. tetapi menyusunnya dan menstrukturkan pengetahuan kepada unit-unit konsep saling berhubungan yang lebih besar yang dinamakan sebagai skemata (iaitu sekelompok schema yang saling berhubungan). Dua teori pembelajaran yang dibincangkan adalah teori behaviourisme dan konstruktivisme (constructivism). built up out of his previous experience‟. Ini adalah kerana „knowledge can be transferred intact from one person to another‟. dan membantu murid mengatasi masalah miskonsepsi yang dialaminya.. can most readily be overcome by deliberate teaching of correct rules . This means that teachers would best ignore the incorrect performances and set about as directly as possible teaching the rules for correct ones” Mengikut teori konstruktivisme (constructivism). Pembelajaran melibatkan interaksi antara skemata dan penjanaan idea baru kanak-kanak. Berasaskan skema tersebut. kanak-kanak itu menterjemahkan pengalaman baru berasaskan pengalaman lama. Akomodasi terhadap persekitaran menerbitkan pengubahsuaian skema secara berterusan tetapi pertukaran ini tidak semata-mata kuantitatif. dan pengetahuan sedia ada (current knowledge) tidak diperlukan untuk pembelajaran. 1979) merupakan suatu kefahaman konsep yang tidak diperoleh melalui rangsangan dan gerak balas. Kanak-kanak bukan sahaja membuat interpretasi pengetahuan. Skemp.. Keseimbangan ini akan membolehkan . Asimilasi merupakan proses dalam mana seseorang kanak-kanak mencantumkan setiap pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Perbincangan memberi tumpuan kepada dua teori pembelajaran yang boleh membantu guru dalam mengenal pasti murid yang menghadapi masalah miskonsepsi bagi tajuk berkaitan dengan nombor. Ini ditegaskan oleh Gagne (1983: 15) iaitu: “The effects of incorrect rules of computation.

dan juga mengambil kira pengajaran dan pengalaman mereka. membuat refleksi kendiri serta perbincangan antara sesame guru amatlah membantu dalam menangani miskonsepsi ini dan seterusnya meningkatkan kualiti pengajaran matematik ini. Apakah peranan kita sebagai guru dalam menghadapi permasalahan ini? Berikut adalah tiga strategi yang boleh dilakukan oleh guru dalam menangani permasalahan tentang miskonsepsi murid-murid: meramalkan kesilapan yang sering dilakukan oleh murid-murid. dan mempengaruhi pembelajaran yang baru. Ini adalah kerana miskonsepsi terbentuk daripada struktur konseptual murid-murid yang berinteraksi dengan konsep baru. disamping pelbagaikan dan perkayakan dengan pengetahuan baru. Dari perspektif konstruktivisme. miskonsepsi adalah amat penting kepada pembelajaran dan pengajaran muridmurid. Oleh itu.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 23 kanak-kanak pertingkatkan kefahaman dan kemahiran. yang seterusnya membawa kepada kesukaran memahami konsep dan kemahiran matematik. Sebagai guru yang berpengalaman mungkin agak mudah untuk mengenal pasti atau meramal miskonsepsi yang sering dilakukan murid-murid. pengalaman dan persediaan awal sebelum pengajaran amatlah penting. . Kegagalan menanganinya akan membawa kepada kegagalan membentuk murid-murid agar meminati matematik dan seterusnya sukar menjadikan mereka untuk terus mempelajari matematik. Bagaimanapun. Bagi mengatasi masalah miskonsepsi kanak-kanak. kepada guru yang kurang berpengalaman. Miskonsepsi ini menjadikan kanak-kanak bertanggapan negatif tentang matematik. menjelaskan bagaimana dan kenapa murid-murid melakukan kesilapan. Malahan mereka juga berupaya mencari jalan bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid dengan menggunakan kemahiran yang spesifik. di mana selalunya dalam cara yang negatif kerana miskonsepsi menghasilkan kesilapan (generate errors). Sebagai guru. Antara miskonsepsi dalam matematik adalah tentang pembelajaran matematik yang dianggap sebagai sesuatu yang „mysterious‟ dan berbeza dengan mata pelajaran lain seperti Bahasa Melayu atau Sejarah. maka guru perlu melihat skemata sedia ada (current schemas) dan bagaimana ianya berinteraksi antara satu sama lain. Miskonsepsi Matematik Murid-murid Sekolah Rendah S    atu miskonsepsi yang sering menghantui murid-murid ialah tentang subjek matematik itu sendiri yang dianggap sukar dan membosankan. Beberapa miskonsepsi dalam matematik berkemungkinan membuatkan murid-murid merasa tekanan dalam pembelajaran mereka. Adalah jelas bahawa skemata kanak-kanak akan menentukan maklumat yang muridmurid peroleh daripada pengalaman dan bagaimana ianya difahami. permasalahan ini perlu ditangani semenjak daripada awal pembelajaran dan juga secara berterusan. Guru yang berkesan boleh membantu murid-muridnya memahami konsep dengan cara yang mudah. dan membantu murid-murid memperbetulkan miskonsepsi murid-murid.

Kanakkanak dilihat menolak digit kecil dalam setiap lajur daripada digit yang lebih besar tanpa mengambil kira kedudukan digit tersebut.0. Contohnya. Apabila murid-murid diberikan masalah seperti (100 + 23. 34. Contohnya: B 153 28 135 Operasi 8 – 3 73 . Perhatikan contoh yang berikut: i) 307 .3 (iaitu jawapan yang salah) atau abaikan. iaitu: Miskonsepsi pertama ialah murid-murid dilihat menolak dua nombor daripada lajur yang mempunyai „0‟. gunakan garis nombor untuk menunjukkan beza antara integer dan nilai perpuluhan.3). Contohnya dalam masalah “307 – 182” di atas.182 285 ii) 856 . kepada nombor-nombor seperti 76. Miskonsepsi ini timbul daripada kefahaman yang salah tentang operasi kira tolak iaitu “operasi tolak hanya boleh berlaku dengan nombor besar ditolak dengan nombor yang lebih kecil”. muridmurid yang menghadapi kesukaran ini akan menyusun nombor dengan mengabaikan titik perpuluhan bagi memberi jawapan 33.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 24 Miskonsepsi Nilai Tempat M urid-murid kadang kala mempunyai miskonsepsi tentang nilai tempat bagi masalah aritmetik atau digit yang selalu disusun secara menegak dan bermula dari kanan. murid-murid diajar untuk menyusun nilai tempat digit dan tambah secara menegak. 89 dan 350.699 157 iii) 606 . Miskonsepsi Kira Tolak agi kanak-kanak (umur 7 tahun) mengalami miskonsepsi „smaller-from-large‟. .27 54 Operasi 7 – 3 Kanak-kanak juga dilihat mengalami miskonsepsi semasa menolak melibatkan nombor „0‟. walaupun suatu nombor itu ditulis tanpa titik perpuluhan (seperti nombor 76). galakkan murid-murid menulis dalam bentuk 76.0 dan 350. minta murid-murid meletakkan titik perpuluhan dan sifar selepas nombor bulat.217 622 Di sini dua jenis miskonsepsi berlaku. 34. Notasi ini secara tradisional. Tindakan sebegini akan memberi pengukuhan tentang tujuan titik perpuluhan di samping secara langsung memberi gambaran tentang nilai tempat bagi suatu nombor bulat. tetapi sebenarnya terdapat titik perpuluhan bagi sebarang nombor bulat (iaitu 76.0).568 168 iv) 308 .287 181 v) 835 .0 masingmasingnya.0. 89. Untuk latihan. Bagi mengatasi masalah miskonsepsi ini. Seringlah mengingati murid-murid bahawa. 0 – 8 dianggap sebagai 8 – 2 bagi member jawapan 5.

guru harus menjelaskan bahawa murid-murid harus menganggap pendaraban pecahan dengan nombor bulat dengan menggunakan perkataan „daripada‟ bukan sebagai „kali‟. Apabila nombor pecahan atau perpuluhan yang kurang daripada satu didarabkan dengan integer positif. 0. Bagi membantu murid-murid mengatasi masalah miskonsepsi pendaraban ini.3 dan 0. katakan ¼ X 20 sebagai satu perempat „daripada‟ 20 dengan satu perempat kali 20. x = . Miskonsepsi Kira Darab K ebanyakan miskonsepsi murid-murid tentang masalah pendaraban dua nombor. hasilnya integer positif yang mengecil. Tetapi bagi hasil pendaraban dua pecahan. Cuba anda kenal pasti masalah miskonsepsi yang dilakukan oleh kanak-kanak bagi masalah (ii). hasil darabnya adalah lebih kecil. Contoh. iaitu 8 x atau x 8.072 < 0. walau bagaimanapun. jadi 220 > 20 dan 220 > 11. (iv) dan (v) di atas. Sebagai contoh ambil nombor 8: 2 x 8 = 24 5 x 8 = 40 Tetapi bagi kira darab satu nombor positif integer dengan pecahan yang kecil daripada 1. hasil kira darab adalah nombor yang lebih besar.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 25 Miskonsepsi kedua ialah murid-murid dilihat tidak melakukan pengurangan (decrementing) nombor sebelah kiri daripada „0‟. iaitu 0.3 x 0.072. Contoh dalam masalah 307 – 182. hasil darab positif integer berkurangan.24. jawapan adalah kecil daripada 8: x8=4 Miskonsepsi ini diperbetulkan melalui contoh-contoh berikut: Contoh: 4 x 5 = 20. adakah hasilnya lebih besar daripada 8? Sebenarnya bagi operasi ini.Pengukuhan ini hanya berlaku kepada pecahan yang kurang dari satu. iaitu mana < dan < . (iii). Dalam contoh 4 x 5 = 20.072 < 0.24 = 0. di . Apabila pecahan atau nombor perpuluhan kurang daripada satu didarabkan dengan integer positif. kanak-kanak tidak mengurangkan 3 kepada 2 semasa penolakan dilakukan. Begitu juga kira darab nombor perpuluhan. hasil darab adalah lebih kecil. jadi 20 > 4 dan 20 > 5. Apabila 20 x 11 = 220. Contohnya.

seseorang kanak tidak seharusnya disogokkan dengan pengetahuan tentang simbol dan pembelajaran secara hafalan semata-mata. Sebaliknya kefahaman secara yang bermakna dan rasional tentang konsep-konsep asas matematik haruslah ditekankan. merekodkan dengan perkataan dan simbol. Oleh itu aktiviti secara berkumpulan dan refleksi kendiri seharusnya digunakan secara meluas dalam pengajaran kelas. para guru matematik seharusnya bukan hanya memiliki pengetahuan matematik. tetapi sama pentingnya ialah menguasai kaedah dan strategi penyampaiannya. Di peringkat awal proses pembelajaran ini. Berikut adalah satu contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran kelas: Aktiviti: Mengelas objek . Apakah kesukaran yang dihadapi oleh murid bagi masalah penambahan nombor bulat yang berikut: a) 523 +25 748 b) 523 + 25 948 c) 523 + 25 48 dan bagaimana guru Apakah masalah miskonsepsi yang dihadapi oleh murid? mengatasinya? PEMBINAAN PENGETAHUAN ISI KANDUNGAN PEDAGOGI BAGI PENGAJARAN NOMBOR BULAT D A i. Mengelas dan membanding Mengelas dan membanding merupakan konsep asas pranombor yang harus ditekankan oleh guru di peringkat awal pengajaran matematik. Penekanan Strategi Pengajaran Pembelajaran Konsep Nombor pakah konsep dan kemahiran asas yang harus ditekankan oleh guru dalam pengajaran matematik? Dalam perancangan pengajaran pembelajaran konsep nombor. memadan satu dengan satu. dan memahami konsep nilai tempat.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 26 Latihan 1. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti aktiviti mengelaskan benda mengikut ciri-ciri tertentu yang wujud pada benda yang dibilang ataupun aktiviti membandingkan secara intuitif dan mengenal pasti kumpulan yang banyak atau sedikit. perhatian harus diberikan kepada penguasaan enam kemahiran asas berikut: mengelas dan membanding. menyusun nombor mengikut tertib. membilang. alam memastikan pengajaran matematik dilaksanakan dengan berkesan.

. Langkah 2: Murid-murid-murid-murid dalam kumpulan masing-masing diminta mengasingkan bongkah mengikut bentuk. Aktiviti ini akan memberi peluang kepada murid-murid memahami konsep lebih. Melalui konsep padanan ini. Memadan satu dengan satu Konsep memadankan antara suatu objek dengan suatu objek yang lain adalah penting untuk diketengahkan kepada murid-murid sebelum mereka bersedia murid-murid tentang membilang nombor. Langkah 4: Guru membantu murid-murid untuk membuat rumusan bahawa pencil dan pemadam adalah sama banyak.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 27 Langkah 1: Menyediakan dua kumpulan bongkah. Guru meminta murid-murid mewarnakan gambar rajah pencil dan pemadam serta membuat garisan padanan secara satu dengan satu antara gambar rajah pencil dan pemadam. Langkah 2: Murid-murid dalam kumpulan masing-masing diminta membuat padanan satu dengan satu antara pencil dengan pemadam. kurang dan sama banyak. Dalam Aktiviti ini memperlihatkan bahawa pengajaran memberi tumpuan kepada pengelasan objek mengikut bentuknya. Langkah 4: Guru membantu murid-murid untuk merumuskan tentang pengelasan dan perbandingan antara objek. ii. Contoh ciricirinya adalah bucu. konsep padanan satu dengan satu ini diperluaskan lagi dengan memberi kepada murid-murid dua kumpulan benda yang kuantitinya tidak sama banyak. Aktiviti: Memadankan pencil dengan pemadam Langkah 1: Menyediakan dua kumpulan benda. permukaan rata. „lebih daripada‟ dan „kurang daripada‟. Bagaimanapun. Langkah 3: Guru memberikan lembaran kerja yang menggambarkan padanan berkenaan kepada murid-murid. iaitu 3 batang pencil dan 3 ketul pemadam dan diberikan kepada setiap kumpulan murid-murid. murid-murid digalakkan untuk berbincang secara bebas tentang ciri-ciri sesuatu bentuk berdasarkan perbandingan antara kedua-duanya. Melalui aktiviti ini juga secara langsung akan dapat memperkenalkan konsep „sama dengan‟. ciri-ciri bagi setiap bentuk berkenaan. Langkah 3: Tanyakan kepada murid-murid. Seterusnya. Oleh itu. permukaan melengkung dan sebagainya. murid-murid secara langsung akan dapat menentukan sama ada kedua-dua kuantiti itu sama banyak atau sebaliknya. iaitu 5 bongkah berbentuk kubus dan 3 bongkah berbentuk pyramid kepada kumpulan-kumpulan murid-murid. satu aktiviti yang boleh dilakukan oleh murid-murid ialah membandingkan dua kumpulan benda (seperti pencil dengan pemadam) dengan cara memadankan setiap objek dalam kumpulan pertama (pencil) dengan setiap objek dalam kumpulan kedua (pemadam).

Contohnya membilang dengan bermula daripada nombor 100 yang dikembangkan kepada 101. Antara aktiviti yang boleh dilakukan ialah seperti mengisi tempat kosong bagi satu susunan nombor 1 hingga 9 yang disusun secara menaik atau menurun. Antara aktiviti membilang yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran kelas ialah seperti: membilang satu persatu bermula daripada 1. Melalui aktiviti seperti ini akan memberi peluang kepada murid-murid secara langsung konsep nombor. 8 dan seterusnya. Langkah 2: Murid-murid diminta menulis nombor mengikut lakaran garis putus-putus tersebut. membilang secara melompat seperti 2. 6. Membilang Kemahiran memadan satu dengan satu membolehkan murid secara langsung belajar membilang. 4 dan 5 yang ditulis secara lakaran pupus-putus. Merekodkan dengan perkataan dan simbol Kemahiran membilang yang diperoleh dengan menyebut nombor-nombor itu merupakan langkah awal sebelum murid-murid belajar menulis nombor. 102 dan seterusnya. menjadi asas untuk menguasai konsep operasi tambah dan tolak. 2. iaitu:  menandakan benda yang kelima (konsep ordinal)  menunjukkan bilangan benda dalam kumpulan ialah lima (konsep kardinal). . iaitu nombor 2. Minta muridmurid menulis nombor-nombor dengan berpandukan kepada lakaran titik putus-putus bagi membentuk nombor 2. 4 dan 5 itu. iaitu memadankan nombor yang disebutnya dengan bilangan objek sebenar. iv. 3 dan seterusnya. 3. Di sini nombor „lima‟ yang digunakan untuk membilang satu dengan satu membawa dua makna. Antara aktiviti yang boleh dilakukan dalam pengajaran kelas ialah seperti berikut: Aktiviti: Menulis nombor mengikut bilangan objek Langkah 1: Murid-murid diberi satu lembaran kerja yang mengandungi nombor 1 yang dibuat secara lakaran garis putus-putus. murid akan menyebut „satu‟ hingga „lima‟ semasa membilang. Sebagai contoh.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 28 iii. v. jika terdapat lima objek. Langkah 3: Seterusnya berikan lembaran kerja yang mengandungi nombor-nombor selain daripada 1. 4. iaitu tertib menurun dan tertib menaik. Menyusun nombor mengikut tertib Kemahiran menyusun nombor mengikut tertib. 3. Murid-murid juga perlulah diberi kemahiran membilang terus daripada suatu kuantiti yang diberi.

Berikan contoh aktiviti pengajaran pembelajaran untuk pembinaan konsep sistem penomboran asas 10. Pengajaran Operasi Nombor Bulat B eberapa strategi melaksanakan pengajaran operasi nombor bulat adalah seperti berikut: i. ii. ii. Strategi Pengajaran Pembelajaran Operasi Kira Tambah dan Kira Tolak Dalam perancangan strategi pengajaran dan pembelajaran operasi tambah dan tolak. Contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam kelas adalah dengan menyuruh murid-murid menulis nombor yang sesuai dalam jadual berikut: 4 Ribu (103 ) 4. konsep nilai tempat dan sifar boleh diperkenalkan. nombor 0 berguna untuk menyatakan bahawa sesuatu nombor itu mempunyai nilai tempat puluh. ribu dan seterusnya. Rancang satu aktiviti pengajaran pembelajaran untuk mengajar nilai tempat bagi nombor dalam lingkungan 1000 hingga 9999. ratus. guru seharusnya menerangkan kepada murid-murid bahawa sifar “0” merupakan simbol yang berguna untu menulis nombor 10.000 8 Ratus (102 ) ? 7 Puluh (101 ) ? 6 Sa (100 ) ? Mengapa membilang sehingga 20 ini penting diberikan penekanan kepada murid? Siapkan tugasan berikut: i. 7 6 4 3 2 1 vi) Memahami konsep nilai tempat Setelah murid tahu membilang sehingga 20.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 29 Contoh: Isikan nombor yang sesuai bagi siri berikut: 1 2 3 5 6 7 i. guru perlu memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut: . Oleh itu. Dalam hal ini. iii. Sila buat catatan tentang sejarah perkembangan sistem penomboran.

Strategi Pengajaran Pembelajaran Operasi Darab dan Bahagi .P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 30           Operasi tambah dikaitkan dengan membilang secara menaik dan operasi tolak dikaitkan dengan membilang secara menurun. Pengalaman konkrit diberi secara informal iaitu dengan menggunakan benda konkrit sebelum simbol matematik diperkenalkan secara formal. ii. Proses mengumpul semula dan tanpa mengumpul semula diajar serentak bagi mengelakkan pengulangan yang boleh membosankan murid. 725 – 317 614 – 241 308 – 143 291 – 36 420 – 18 543 – 276 634 – 397 825 – 394 311 – 145 425 – 258 ii. Proses operasi tambah dikaitkan dengan operasi kira tolak iaitu operasi kira tolak sebagai songsangan operasi tambah. Contoh: 9 + 5 = (9 +1) + 4 = 10 + 4 = 14 Proses mengumpul semula diajar dengan menggunakan bahan konkrit. Perkenalkan strategi melibatkan fakta asas. ii. iii. Fakta asas diajar supaya murid dapat mengenal pasti pola nombor dan membuat generalisasi tentang fakta asas. Cikgu Aminah Cari nilai berikut: i. tolak dan gabungan kedua-duanya menggunakan konteks situasi harian. Penyelesaian masalah bukan rutin boleh diberi untuk perkembangan daya pemikiran kreatif dan kritis murid. iv. konsep nilai tempat dan proses mengumpul semula. v. iv. bincangkan bagaimana untuk membimbing murid-murid menambah nombor dalam lingkungan 18. Bandingkan dua set tugasan yang diberikan oleh guru kepada murid-murid membuat latihan kira tolak. Berdasarkan pengetahuan anda sendiri. Operasi kira tambah dan kira tolak yang melibatkan nombor lebih daripada satu digit perlu dijalankan serentak apabila murid menguasai fakta asas tambah dan tolak. iii. Yang manakan lebih sesuai digunakan. Cikgu Chong yang Cari nilai yang berikut: i. Soalan penyelesaian masalah melibatkan operasi kira tambah. v.

Para guru perlu sedar bahawa memahami masalah merupakan sebahagian daripada pelajaran yang diperlukan oleh murid- .   Bagaimana pula pengajaran kira bahagia? Cuba jelaskan? Latihan Laksanakan kira darab yang berikut dengan cara yang paling mudah menurut kefahaman anda:: i. 24 X 25 = ? PENGAJARAN MELALUI PENYELESAIAN MASALAH P engajaran tidak seharusnya ditumpukan kepada jawapan yang betul sahaja.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 31 Dalam perancangan strategi pengajaran pembelajaran operasi darab dan bahagi. guru perlu memberi penekanan kepada perkara-perkara berikut:      Operasi darab dikaitkan dengan penambahan berulang. seperti berikut: Memahami masalah: Pada tahap ini guru perlulah memberi tumpuan kepada murid-muridnya agar memahami masalah yang diberikan itu. Melalui prose ini. Terdapat sebilangan guru yang mengambil jalan mudah dengan menerangkan maksud soalan kepada pelajar. Bagaimanapun kebanyakan guru tidak sabar untuk menunggu murid-muridnya mencuba sendiri. Contoh: 4 X 6 = 4 X 2 X 3 =8X3 = 24 Penyelesaian masalah disediakan dalam konteks situasi harian yang sebenar dan berkaitan dengan pengalaman murid. Berikan masa kepada murid-murid untuk mencuba sendiri memahami masalah. Menggalakkan strategi yang boleh memudahkan pembelajaran fakta asas. pelajar akan dapat pendedahan dan seterusnya dapat mempelajari konsep matematik melalui pengalaman sendiri. Pengajaran fakta asas kira darab dapat membantu murid mengurangkan hafalan sifir lingkungan 81. Pendekatan yang perlu guru terap dalam pengajaran adalah sebagaimana yang disarankan oleh Polya. Tetapi yang lebih penting adalah pelajar sendiri mencuba untuk menyelesaikan masalah. 4 X 17 = ? ii. Pengalaman konkrit diberi secara informal dengan menggunakan bahan konkrit sebelum simbol matematik darab dan bahagi diperkenalkan secara formal. Operasi bahagi dikaitkan dengan penolakan berulang dan juga songsangan kepada operasi darab. Penyelesaian masalah bukan rutin boleh diperkenalkan bagi memperkembangkan kemahiran berfikir murid.

Adakah anda pernah menyelesaikan masalah yang serupa? . Prose menyemak ini bukan sahaja memastikan jawapan yang diperoleh itu betul dan sesuai. Bagaimanapun pun guru boleh membantu murid-muridnya memahami masalah dengan mengemukakan soalan-soalan tertentu. Murid-murid juga boleh diberi peluang untuk menyemak hasil kerja rakan-rakan yang lain.Blok Dienes enggunaan blok Dienes bagi membantu murid memahami konsep nilai tempat serta menguasai kemahiran menambah dan menolak. Rancangkan suatu aktiviti pengajaran penyelesaian masalah melibatkan nombor bulat.Apakah formula yang sesuai? . . Merancang penyelesaian: Merancang penyelesaian amat berguna. tetapi juga memberi peluang membuat refleksi kendiri. Antaranya seperti: . Berikut adalah contoh-contoh penggunaan blok Dienes bagi operasi penambahan dan penolakan. Galakkan murid-murid menggunakan heuristik yang sesuai. media dan teknologi ditunjukkan bagi membolehkan guru mengajar konsep matematik dengan berkesan daripada penggunaan bahan statik seperti buku teks dan lambaran kerja. Meninjau kembali: meninjau kembali merupakan proses untuk murid-murid sendiri menyemak semula penyelesaian yang sudah dilakukannya.Adakah anda memahami masalah? . khususnya masalah yang sukar ditentukan prosedur penyelesaian dengan mudah.Apa istilah dan perkataan yang anda tidak faham? . Kemahiran mereka mungkin agak terhad pada peringkat awal.Cuba anda lukis rajah? . tetapi akan meningkat setelah dilakukan berulang kali. Pelbagai contoh penggunaan bahan konkrit. media dan teknologi untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran matematik di bilik darjah. INTEGRASI BAHAN KONKRIT DAN TEKNOLOGI B P ahagian ini membincangkan penggunaan bahan konkrit. Berilah masa kepada murid-murid dan jangan terlalu tergesa-gesa menyuruh murid-murid menyiapkan dengan cepat.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 32 murid. Bahan Konkrit . Contoh heuristik ialah: .Apa nilai yang diberi? .Apakah nilai yang ingin dicari?.Adakah cara mudah untuk menyelesaikannya? Melaksana penyelesaian: Peluang mesti diberikan kepada murid untuk melakukan sendiri penyelesaian masalah.

P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 33 a) Operasi Tambah Tanpa Mengumpul Semula 23 + 14 = 39 b) Operasi Tolak Tanpa Mengumpul Semula 23 - 11 = 12 c) Operasi Tambah Tanpa Mengumpul Semula: Nombor Bulat Yang Besar 123 + 42 = 165 d) Operasi Tolak Tanpa mengumpul Semula Nombor Bulat Yang Besar 135 23 = 112 .

„slide rules dan abakus. Kalkulator Saintifik mempunyai fungsi asas yang sama tetapi kekunci yang lebih fungsinya. kalkulator. Jadual Logaritma. Cuba fikir dan jelaskan bagaimana menerangkan kepada murid operasi tambah dan operasi tolak menggunakan strategi (i) tanpa mengumpul semula. Media dan Teknologi M enurut National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). punca kuasa dua dan peratus.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 34 e) Operasi Tolak Dengan Mengumpul Semula Nombor Bulat Yang Besar 135 53 = 82 Cuba fikirkan bahan konkrit yang boleh digunakan untuk membimbing murid membuat penambahan dan penolakan. ). komputer. Kalkulator boleh digunakan dalam bilik darjah untuk aktiviti yang tidak lagi fokus kepada kemahiran pengiraan. dan membantu pembelajaran tentang idea-idea matematik. memori ingatan. Bahan teknologi yang sesuai digunakan dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah merangkumi televisyen. penyelesaian masalah melibatkan nombor yang besar. Terdapat tiga jenis kalkulator yang boleh digunakan untuk pengajaran pembelajaran matematik. dan pelbagai alat pandang dengar yang lain. -. Kalkulator yang mudah dan murah mempunyai kekunci bagi empat operasi asas (+. Modul ini hanya memberi penekanan kepada bahan teknologi terkini iaitu kalkulator dan komputer yang boleh digunakan untuk pengajaran pembelajaran matematik sekolah rendah. paparan dan saiz. X. Penggunaan kalkulator saintifik telah mengurangkan pergantungan kepada penggunaan buku Jadual Trigonometri. video. dan (ii) mengumpul semula. radio. Terangkan menggunakan contoh yang sesuai. bahan teknologi merupakan sebahagian daripada pengajaran pembelajaran dan pengajaran tidak bermakna tanpa penggunaan teknologi yang sesuai. Penggunaan kalkulator dalam pengajaran melibatkan proses seperti berikut: . Galakan penggunaan kalkulator di sekolah dalam aktiviti melibatkan meneroka corak nombor.

Jadi. khususnya nombor yang terlalu besar . X. ) . -. Kalkulator K alkulator elektronik telah diperkenalkan lebih empat puluh tahun yang lalu dan telah mengalami perubahan daripada segi saiz dan rupa bentuk yang mudah dan murah yang berkemampuan untuk melakukan penyelesaian matematik melibatkan empat operasi asas (+. punca kuasa dua dan peratus. Contohnya. untuk latihan sifir. Dengan melakukan uji kaji atau eksperimen dengan kalkulator. associative and distributive law. commutative. kira darab dan kira bahagi. Cuba anda fikirkan bagaimana konsep darab dan bahagi boleh ditunjukkan dengan menggunakan kalkulator. fungsi memori. Tahu kah anda. . penggunaan kalkulator sangatlah perlu bagi membantu mempercepatkan aktiviti pengiraan oleh murid-murid. Seseorang guru matematik harus sedar tentang sumbangan dan penggunaan kalkulator dalam pengajaran pembelajaran sebagai alat mengajar yang bermanfaat dalam bilik darjah. Antara tujuan penggunaan kalkulator dalam pengajaran pembelajaran matematik adalah:  Alat untuk memahami konsep matematik Dengan melakukan uji kaji atau eksperimen dengan kalkulator. murid boleh melihat berbagai hubungan perkembangan antara sesuatu nombor. untuk memperkenalkan konsep baru seperti nombor negatif. murid-murid dengan mudah dan cepat dapat melaksanakan pengiraan dengan mendarab sebarang nombor bulat dengan 2 dan seterusnya dengan mudah dapat membuktikan bahawa penyelesaiannya ialah nombor genap. Penggunaan kalkulator juga membantu murid-murid mengenal pasti pola sesuatu operasi matematik seperti kira tambah. murid boleh melihat berbagai hubungan dan perkembangan antara sesuatu nombor. Antara tujuan penggunaan kalkulator dalam pengajaran pembelajaran matematik ialah untuk membantu murid-murid memahami konsep matematik. Murid-murid dengan cepat dapat melaksanakan pengiraan secara “cuba dan jaya” sehinggalah jawapan diperoleh. notasi algebra (algebraic notation). dapatlah disimpulkan bahawa sebarang nombor bulat yang didarabkan dengan nombor 2 akan memberi jawapan nombor genap. Satu persoalan yang boleh ditanyakan kepada murid-murid ialah seperti „Bagaimanakah angka 7 dapat dikeluarkan tanpa mengubah angka-angka lain dalam nombor ini?” Dalam hal ini. kira tolak. eksperimen menggunakan kalkulator merupakan satu cara memahami konsep nombor. fungsi. Satu contoh ialah dalam pengajaran konsep nilai tempat suatu nombor yang besar seperti nombor 9876521. inverse. identiti. Dalam hal ini. katakan pengajaran guru menghendaki murid-murid membuktikan satu pernyataan bahawa “sebarang nombor bulat yang didarab dengan nombor 2 akan memberi jawapan nombor genap”.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 35     untuk mengukuhkan konsep sedia ada seperti nilai tempat (place value). untuk motivasi membuat penyiasatan tentang corak (patterns) dan teori nombor mudah.

Walau bagaimana pun. Contoh: Konsep nilai tempat boleh dijelaskan dengan aktiviti kalkulator iaitu jika nombor 9876521 dipaparkan. Apakah yang berlaku? Darab dengan 100. Aktiviti kalkulator boleh digunakan bagi memberi peluang untuk amalan dan aplikasi. Sebagai contoh. Adakah 651234 merupakan hasil darab bagi „3‟? ii.. cuba aktiviti ini: Masukkan 4. apabila konsep matematik telah diperkenalkan. Apakah yang dapat dirumuskan tentang nombor-nombor hasil darab „3‟? iii. murid perlu digalakkan untuk menjelajah lebih lanjut bagi mengukuhkan konsep. 3X2 =6 3+3+3 = 9...000. Bagaimanakah angka 7 dapat dikeluarkan tanpa mengubah angka-angka lain dalam nombor itu? Murid-murid juga boleh mengenal pasti nombor-nombor perdana dan juga dapat meneroka pola-pola bagi nombor-nombor tertentu seperti berikut: i. 3X1 =3 3+3 = 6... 3X3 =9 . Apakah yang boleh dibuat rumusan? Di sini murid-murid menjadi lebih kreatif dalam membuat penerokaan tentang nombor-nombor bulat. Apakah yang boleh anda rumuskan? Kemudian bahagikan dengan 10. Oleh itu.000. Bagaimana menggunakan kalkulator untuk mengukuhkan fakta asa kira darab muridmurid? ..  Alat untuk mengukuhkan konsep matematik Apabila konsep matematik telah diperkenalkan murid perlu digalakkan untuk menjelajah lebih lanjut bagi meneguhkan konsep.62134 dalam paparan kalkulator. Bagi memahami nilai tempat. Adakah 2183 sebagai nombor perdana? Bincangkan mengapa anda membuat keputusan tersebut. 100. apakah yang anda dapat perhatikan? Kemudian darabkan dengan 1000. kemudian darab dengan 10. 10. 3 = 3. Bagaimana konsep kuasa dua dan punca kuasa dua dapat ditunjukkan dengan menggunakan kalkulator. konsep pendaraban. maka guru boleh mengemukakan soalan bagi aktiviti ini.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 36 Kalkulator juga boleh digunakan sebagai alat untuk meneguhkan konsep matematik di kalangan murid-murid. bimbingan guru adalah penting bagi memastikan murid-murid tidak salah menggunakan alat tersebut. 1000 dan 10. iaitu: i.

. Sebagai guru.P e n g a j a r a n N o m b o r B u l a t | 37 KESIMPULAN P engajaran matematik sekolah rendah amat menekankan kepada penguasaan dalam asas nombor seperti nombor bulat. wang dan peratus. pecahan. tetapi jauh lebih penting adalah mewujudkan pengalaman bermakna kepada murid-murid. Di samping itu. Oleh itu. penguasaan pengetahuan isi kandungan pedagogi (pedagogical content knowledge atau PCK) amat diutamakan demi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan berkesan. bukan sahaja kepada pengetahuan dan kemahiran. kesukaran dan miskonsepsi murid-murid perlu diberi perhatian demi menjadikan pengajaran lebih bermakna dan berkesan. perpuluhan. penekanan pengajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful