You are on page 1of 136

‚n` ànÚ^–Ú

ã-Z$
+ã¢~gŠ ‡LxéZ†œ**
Ññ]|

sm†íi æ gni†i
~gŠ ‡ýG3‹“·**
Ññ{Š Zñ™
(,
-² } ZX *Z )

1

www.Qadri.in

pôÑ**
et £]
( 26)]¬,M
L}p
ã- Z$
+~gŠ ‡LxéZ†œ**
Ññ
~gŠ‡ýG3‹“·**
Ññ
~gŠ ‡Ÿgy
á ·~g ‡

| 1429 {ƒ~ f &Y 2008 Þâ

( 1100) Î{g Š
H

:

[Â /

:

" /

: óCzK
M F,/
: 8
-i
+gsz6,/
:
:

V-Z$
+
tgŠ ‡ gæiR,
Û6¢ :
Å
§E
B
V- Z$
+òO Zw ð Z ` @* :

‹ŠKìYût
Ð 422Ôgâx Y„

wzZ T /

Š Z® /

-iì /
8

Ñ**/

:

g »„ /

:

7 /

nÆÆZg
TAJUL FAHOOL ACADEMY
Madrsa Alia Qadria, Maulvi Mohalla,Budaun-243601 (U.P.) India
Phone : 0091-9358563720

2

www.Qadri.in

[^
OZ
g§”%Æ[Â'
{C
Ù g âg Z]
.@*
Ô@g °Zgâ
~gâ£ZŸZ1Z {
á ¦]|
~zC
Ù g â C»',
~gŠ ‡
{ukŠ
x **
Æ
3

www.Qadri.in

6 m … ‡ à q
ì ! @*¬Z Å `gÎ ñƒ ä
3t
ì ! Á ÂNŠ Zg f » VzŠ¤
/8
-g
{Š =d
$i ) ~gŠ ‡Ý‚·?Z† ]|<
L IZgZ]
.@*
~Y 2010agâ &| 1429wZØ
~VÎ',
kyZÔìg Yäƒåw‚kÃÏŠ =ÇÆ( pÑV-Z$
+
tgŠ ‡{Õ{
gzZ´Š ÅyûZzÔŠ 
á gZzb & ZÔe
$Z@z”g ñƒTgì‡Ðï¢6,
ÝÆ',
» Z LZ
Æ\WÔ7yÒ` Z]â}
.gzZ4z]
.Å\WnÆrz
Û ÆtgŠ ‡MgzZš
M F,ãqzg

KÅtgŠ ‡ gæÔÅ ¹F,
Vc*
ú~Vâ Zy~ygzZ 
á ZÔ—ätgŠ ‡{Õ{~ÏŠ =Ç
+Zƒ
 tÔyÅVÂgqh
+]
.~tgŠ ‡{Õ{gzZtgŠ ‡ gæ Ô~g »h
+]
.ÅtgŠ ‡: {ÃÔ6U*
X [!*
u ¯@*
gzZ×zgq
-Z» õg @*
ÅtgŠ ‡{Õ{ ]â}
.Vc*
ú
kL LÐ x ðZz uH,
$.6,µñkZÅC
e
Ù ªéZpätgŠ ‡ŸyûZz ‰
tgŠ ‡{Õ{Çàz) ~gŠ ‡Þ¬·/Z¦Z **
ÑñgŠò Z¤
/ÒŠ Zñ™pÔñY c*
o ó ó¡!‚
ÒŠ Zâ {',
» Z6,µñkZ XÐ N o6,gîÆ ®
)
ó 
á Z ¡LëákZL
L c*
â
Û ä ( V-Z$
+
._Æg £ 
á Zz ó{ŠñgzZ[@*
z [Wh
+]
.ÁÂk ÅtgŠ ‡ gæ Y fgzZtgŠ ‡
õg @*
Å]â}
.
á Z ÅtgŠ ‡: *WgzZ ñY0gÇŠ c*
ó¡!‚ktL @*
ÔÏN YÅ ù
á
Åò Z¤
/ÒŠ Zñ™gzZ 46,
uz]i YZÅ{Š =r
# ™g—Z®X óƒ
ó"
$U*
éq
-Z¡t~ 

á ZkZÔŠ
Hc*
Š™i ¸W»x»6,Ðz½ÆvZgzZ Š
Hc*
ŠK
M,
F/µ
á Zi ‚ õg@*
~ãZô
E
§Å
Æ"µòO Zw ðB Z ` @*
[ZÔ_ W6,
x ¬©ÁÂB13~{â kŠ¸¦
/Æ"µ
Xì ~š
/
-ZÅŸÏZ[ÂÃk
q
,
iÔì„g Ñ6,
x ¬©ÁÂB15~µ%}uzŠ
«Q',
~/Å (V-Z$
+
tgŠ‡:*W ) {Š=r
# ™]|ì ¬ŠÐgÇzk
,
Š[g
E
§Å
Ã"µ
á Z kZÆòOZw ðB Z `@*
XÇg ì‡k
,
Š @*
6,
uÆyûZzët‚ »\WÔñâ
Û
(}W )Xñâ
Û «=ÂgzZ,jh
+'
× »+Š#
Ö }
.…gzZñàÊt0*
!pz½
~gŠ ‡xéZ†
Å
§E
òO Zw ðB Z ` @*
~ñhw¾
pÑV-Z$
+
tgŠ ‡{ Õ{xŠ {
4

www.Qadri.in

]ј„
z
ävË‘

6
8
19

21
22
22
23
24
26
27
27
33

á]çßÂ

‡^Æ ͆u
~gŠ ‡Þ¬·/Z¦Z **
Ññi Z VÌß’Ú Í…^Ãi
:l^Ú‚ì æ l^nu ‚n` ÝçnÏÖ]‚f ÜnÓu
ã- Z$
+jœtZ†·**
Ññi Z
]Š Ñz
D^

]i YZz³
)$
®
+Šg
I
\
x ª»îG
0k. gæ
ˆyWŒ
Û¡
]Ãz™f
õg @*
«

34
56
67
90
106
109
113
116
117
118
1 19
120

äÚ^Þ kÂ^Ë
ÙZj

Ü×ÃÖ]
o×FÃm Ÿæ ç×Ãm ÐvÖ]
Ü¿ÃÛÖ] á^fÃ
] Z',

Õ…^fÛÖ] á^–Ú…
gŠ‘

xßx © Z
~H
x߃ZŠ W
ôzZ F,

5

www.Qadri.in

i ¸Wsw
]Ñ£yZÆ øZukŠã-Z$
+~gŠ ‡LxéZ†·œ**
Ññ]|[ÂÃk
,
i
gzZ ñâ 
Ûk
,
’~(² ãxgŠÆ| 1318gzZ| 1315 ä \W ì·ù » }pz
X ñƒk
,

5
)
á Z~`ÃÈ)xâ
ÃÈX c*
W~¿~| 1315Y Z`
Z »kZX åp6,
Ièz´ŠØ{q
-ZÃÈ
è‡[szcÆzŠg ZX¸ ÏzŠ
Û ©ß Z†è‡ **
Ññ]|=gzZk
,
æ Ô´ â Æ
}Z { 
á **
Ññ]|r
# ™ÏzŠ
Û ©ß Z†è‡X }Š Zñ™Æ„\WŠzŠß Z†
à ÈX¸ C¤
/„
 Š Æ ( pÑg · { Õ{ {Š =r
# ™) øZu kŠ ÏzŠ
Û + −Z
| 1319 Ôìg=zk
,
æÆkZ „ r
# ™è‡~ VÎ',ðZ’ZX ;g ~g YJ
-| 1327
(
G-G
E
4
kZ {z J
-/~y
WÅÃÈgzZ ˆÅŠ4Æ ö £³+−Z Y M **
Ññ~g ZŠ)ft ~
XìgT mÃ~gZŠ)f
]©: ÀgzZ } } (,Æ r
# ™©ß Z†è‡Ð LxéZ†œ
ÔógŠÔóZŠ ä r
# ™œ~eÆä¯ w=ÃkZgzZ®
)
á Z ÅÃÈÔ¸
G
G
!‚g~W,
Z î0ªÒ7LZgzZ¸Ìg »¯xÆÃÈ\WX Hyz¬b§C
Ù õ+С Ô î
~ÃÈìzz¸X¸D™yz¬Ì~®
)
á Zz ózF,
ÅkZ™ Z´g Zh
+y

Æ
D :CWÃOY'g „ÅnkZ
V˜1H: $gŠÐÒÃ ãkZ KZ 'ß Z ‚äyzçC
Ù Ôt]L L
Š Zi ã-Z$
+~gŠ ‡r
# ™xéZ†œ**
Ññ®
)$
+öL9â Ô<
L ò q=g&
+
46,
u: Ò%Åjä!D Zx ZŠÁŠŠ !*
Wg\[Zâ]|Ôò —Zîë
6

www.Qadri.in

GE
èØZ ` ÒZƒÒZ **
Ññò(òz$èE4¨ÅZ kâ ‹Z ò qz Ô ¶ðâ 
Û
~k
,
½z ~k
,
’à â ãY Å°³Vzz Kgr
# ™Œ+−Z 2
Å<
L IZ >WZg ZvŠ z =q**
LZjZ®Ô „gnKZ $¬Z
# ™œ**
r
Ññ]|m<!*
jyZg Zh
+y

z 2zç]Ð s§
Å {ëŠ Zi r
# ™ è‡[» z !D Z x ZŠ r
# ™ [Zâ[» zØæ
ój
ó =Xì @*
™n²t]ìy%xs~#
Ö }
.
( | 1316òy
ÑZ ~Š )"
$!*
Ô30mÔ 2` ÔÃÈ)xâ )

D :ìt,ÅyZ‰ Gï
á }pÆLœ~·ùÃk
,
i
|1318 Z
# ÔZZ
# g"
$!*
Ô7{gÑÔ4¢)**
) Ë ( 1)
®
| 1315 ypgzy@{ â "
$!*
Ô5B4{g ÑÔ 1¢äZ ( 2)
$ /Z ( 3)
| 1315ã{Z ~Š )"
$!*
Ô 2{g ÑÔ 1¢xÑz ðÒ›G

| 1315ypgzy@"
$!*
Ô 5Ô4{g ÑÔ 1¢âZy@ ( 4)
| 1315ypgzy@"
$!*
Ô 5Ô4{g ÑÔ 1¢ypgà ( 5)
ÄA
°g¬q
-Z äã-Z$
+jœ ö Z†**
Ññ]|Cc*
;q
-ZÆyZ6,
]ÃzÅLœ
iZ |1318wZØzypg"
$!*
10Ô9{gÑ4`)ÃÈÌy*tÔå–y*î±gzZ

Xì Š
H1™ï
á ÌÃkZ~·ùkZXìZƒù
á ~(15m@*
1m
1Ôì ãZzg z „
 s~ ¯Ô ¶]gŠ6,y!*
i Ô å Wz·_ »Lœ]|

¸‰ ‘¬w‚kŠÎq
-ZÐ ` Wèa }pt Ôì ¨
 ¸8
-g: #6,[|Z
x ¬ » äâ i kZ Ôì Š
HHÐ ]ÒwEZ »p ÖZ Ïg à !²Â~ yZ n kZ
3…m<!*
KVâzŠ ÏgzZ š
M ²~ Vzk
,
’ÅVòIègzZY f î0ªGE
åt Zè z ` Z'
×

™Äg~‚fà ` Z'
× gzZ [|Z mºÆÇkZ ÌÃ}pyZ Ô¸ D™ Zƒ¨
¸

Xce−7,

~gŠ ‡ýG3‹“·
7

www.Qadri.in

'sg ¬
~gŠ ‡Þ¬·/Z¦Z **
Ññ
zDì {Š Zâ {Š»{z»u 0*
zyR',
tgŠ ‡6¢ÒŠ Zâ { »V-Z$
+V á]‚Þ^³ì

Å<
Ø èe
$×z +Š #
Ö }
.gzZ e
$Z@ zŠ 
á g Z Ôu|z s¦Ôög D
+z kgŠ Ô®
Å
wÎg a{ 
á **
¦w ðÒh. ZvZ ¢Xì ‚
rg õg @*
u ¯@*
gzZ ,g f!‚ÎJ W

r Zl
z 0ÆyZ0
+{ ÏZ ( | 1289 ]Ãz &| 1213]Š Ñz) øZukŠ ã-Z$
+~gŠ ‡

~gŠ ‡+−Z [**
Ññ]|}Š Zñ™} (,ñƒ}Š Zñ™zŠÆ\ WX¸
E
§Å
Bw ðB Z ` @*
]|}Š Zñ™ LggzZ ( | 1270 ]Ãz &| 1243]Š Ñz)

**
Ññ]|X ( | 1319 ] Ãz &| 1253]Š Ñz) ã- Z$
+~gŠ ‡gŠ ØZ† **
ÑñwÎg

&| 1264]Š Ñz) ㌠h
+%œ **
Ññ]|}Š Zñ™Æ ~gŠ ‡+−Z [
**
Ññ¹Z ~gâ~gŠ ‡xéZ†œ**
Ññ]|[Â'X¸( | 1297]Ãz
¢gzZ D7 Æ ã-Z$
+~gŠ ‡+−Z [**
ÑñÔ}Š Zñ™Æ ãŒh
+%œ
Å
X D76,
Æã-Z$
+wÎga{ 
á **
¦w ðÒh. ZvZ

.X ðƒÃ| 1283x½ZwZØ{ â ]Š ÑzÅ\W V kne†i æ Ün׳ói (l1Ÿæ
]
Å
]g @*
óv
ó Z wÎg™ Z f L Lc*
â
Û m,
?x **
xéZ†·ä w ðÒh.ZvZ ¢]|x H
Å
tgŠ ‡ gæ ½ðZ’ZX ðƒúz›~Ó¬l¨WÅw ðÒh. ZvZ¢Ôì x **
8

www.Qadri.in

Å
§E
ñâ Zi~ { ogŠ Åw ðB Z ` @*
]|ˆÆ kZ Ô ÅÝqÐ { E
+‚ Z ZÆ
E
GE Ò¨G“
§Å
DˆÆº
) Z
Û ÔG ÝqÐ w ðB Z ` @*
]|îG
0Ò¨$zîG
0 xE]gzZ Hµ’
&| 1246]Š Ñz) ã¢~gŠ ‡/Z ` Zu **
Ññ]| izZX ñƒzás§Å¥
Y ‹ŠQÔ Å^Ð ã- Z$
+~gŠ ‡£Z ;**
Ññ~Š Zi W@W0Z ( | 1323]Ãz
Ýqw¾~¥™{g~ÄÅr
# ™V{ØZ†œG1Z<Zt f q™

( V- Z$
+~gŠ ‡-Ô 195:m&2:`Ô õg mZ)Z )X H
{
á ¦]|@g °Zgâ{C
Ù g âg Z]
.@*
mvZõgLœ V l‡^q] æ k³Ã³ne
~»',
tgŠ ‡D¬Ÿ6,
 6,

h„
 ŠÆ øZukŠ~zC
Ù g â ~gâ£ZŸZ1Z
xÝ**
Ññ~gâ Ò™E
+ïE
Û «ÄÜz]i YZä„\ WgzZ ñƒ³
L 8™X ðâ 
:˜ ã- Z$
+r
# ™´
·**
ÑñÔmvZ îG*9g ã-Z$
+ã¢r
# ™xéZ†·œ~ßñ
kŠZg—gzZ¸ ~ s ÜZÆmvZ îG*9g r
# ™ØZ†
]omÜZ !*
ÔÑzh
+%Æ øZukŠ ( Vx ~gâ]| )
X¸ð¸}g \ ¹Æb
¬kZgzZq
J
3Ò&Ñ®
(Y 1â968ÔyÎ 0*
g ðF
)
á ÑZg ZŠ”Ô165:mÔ~gâÒ™E
+)
E
Ä
ó óY é¨EÒC Z ³Z L LÆ Vx ~gâ]|Ã\ W~ ~gâ Ò™E
+ä r
# ™´xÝ **
Ññ
E
ÅB§
]|Xì HŠ c*
Ð ÄÆ
z ]i YZ ÅËsx ÓÃ\WÌä w ð Z ` @*
vZ ¢Ñ) øZukŠVm,
+Z†{ 
á ]|{z´ÆkZ Ô¶ðâ 
Û «ÄÜ
Å
( 197:mÔõg mZ)Z )X ¶ÝqÄÜz]i YZÌÐ( w ðÒh. Z
`´ÆVÉ%gzZög D
+
zkgŠä\WˆÆº
) Z
Û V Øñ^’ì æ l]1^³Â
y
á Å ~gZ',~
# q ÅVzq~
# qgzZ »#
Ö }
.Ô~gz6,Y *
!¾Ôc*
¯ r CZÃ
ÄA
:˜ ã-Z$
+
jœ ö Z†**
ÑñŠ¤
/
á Æ\WXì CWÃVc*
úg0
+ZÆ\W
9

www.Qadri.in

E
ƒ¥ÃkgŠ c*
Ô å(z~vZ»ë0‚g œz»#
Ö }
.yŠ
jÃY *
!¾Ô ìgg ¦
/]‡zZ~„çÆVÉ% c*
ì ;g
m Ld
$¾{ ZpÔƒ÷Z { ZpÐ ËÔ „g #
$ N ZzŠ
b Z ÅW )z Y *
!¾ c*
*
@Y 17J
-… q
-Z Õz ¥
"n Æ Ëœz e
$Z@ c*
ì lzŠ ZzŠ ~ ]Yq
ð¯nÆÞZ„z™f ]ZgÔì Éi**
}pz{Æb‚g
X¸g .z?=vZy4Ô ¶ˆ
( | 1318wZØzypgÔ6:mÔ10D 9{g ÑÔ 4¢Ô`ÃÈ)xâ )
ìYä\ WnÆ®
)
á ZzózF,
Å+ŠD V Ý^nÎ ^Ò änŠÛ 䉅‚Ú
Å
§E
B
» x ªÆ x‰Zg ZŠ xq
-Z ~ 46,
u Å w ð Z ` @*
]|~ V- Z$
+FK
E
I
Å
§
~¿x ª »îG
0k.\ gæ~46,
uÅw ðB Z ` @*
]|Ã| 1317#B 11Ô c*
¯/µ
7yZ xn Æ TÔ c*
# ™£Z B)´]|Ô Š
r
HHÂ b ¶Z î0pÒE
W
E
§BÅ
X ñƒgHkgægœ¬Æ gæ( w ð Z ` @*
]|”) ã- Z$
+jœ
:˜ ~gŠ ØZY M**
Ññ
» x ªÆ {z0
+x‰Zg ZŠ Z
# ~| 1317 ä xj%L]|
Ãm,
?kZ ÔcÎm,
?Åä™ì‡{ogŠt0*
—q
-Z ÂZƒ {à
ÏZçOÔÅq
-’ÅäÑ~]gßiä<
L IZY f>
» gæ* k¶Z yZ xq
-Z ~ V-Z$
+FìY w‚
¦**
ÑñÔ~w',r
# ™V{ Ÿg£Z **
Ññ~T Š
HHÂ
z CgÎ_ör
# ™£Z àz **
ÑñÔãZ ði;X\r
# ™/Z†{
á
I
x**
ÆîG
ÑäY fgvŠ
0k.\ gæt~„KìYX Å•
(| 1351V-Z$
+
ò Â-Ô14:mÔ©Ò™E
+)X Š
HHì‡Ð
10

www.Qadri.in

Ôˆƒ]Ãz Å\ Ww‚ „Œ ZÆx ªÆ gægzZ Å: Ãz ä /Å\W
ä ã- Z$
+~gŠ ‡]
.ÓZ†œ**
Ññ]|}Š Zñ™} (,
Æ\WˆÆ\ W
X c*
Š àJ
-w¾ `zZÃkZgzZÅ4z]
.nƹF,
zyÅ gækZ
Å
§BE
( V-Z$
+
òO Zw ð Z` @*
Ô~gŠ‡/Z¦Z:û%Ôó]
.
ó âÒ™E
+L L¶ ŠnÆ, )
VÍ **
ÍKZ~kZÔ ð0*
/Ï¿Åw‚B 35sÜä\ W V l^Ú‚ì oÛ×Î
Å\ WÔ Zhg{ífgŠ.
Þ ‡q
-Z~yZyÆ;@*
z"Š z!*
Æ]5z^
:sfzgq{zðW~D}g øJ
-[ Z?£
( Zƒù 
á ~`ÃÈ)xâ ) ®
) ËyÒ!‚g ( 1)
I
( Zƒù 
á ~`ÃÈ)xâ ) g ðAXgÅZbc!‚g ( 2)
( Zƒù 
á g Zzm~`ÃÈ)xâ ) xsZ"
$¾yÒ!‚g ( 3)
( | 1313ÔV- Z$
+
H²-·,) >zßZg ZŠ[!*
g Z]Z`Šg °>T ( 4)
G
`Ã -~ˆÔ Zƒù 
á ~VÇzŠÐ`ÃÈ ) ëW ñq !‚g ( 5)
Å
§E
( ì „g Yä™ù 
á V- Z$
+òO Zw ðB Z ` @*
[ZX Zƒù 
á {eÐ
> &g ZuZzx ©Z!‚g ( 6)
(·,)¥) ] ÎçÛZ D
+
!‚g ( 7)
4]bÑ ( 8)
(·,)bÑÅZ
+Ÿõ0*
)
cîœE
(·,))
nz²D!‚g ( 9)
( Zƒù 
á g Zzm~`ÃÈÔwz**
]g @*
)
wz**
òsZ ( 10)
` @*
]|nÆäƒq
-Ñ~*: Ñ‚Æ`<
L IZ gæ V l^³³³³Êæ
Å
§E
B
ÏZ Ô} F,
ZÐ sg nÆçzÆòÔ¸ ìg Yá p=` { Z_Æw ð Z
xg ÃP \WgzZ çc ;e **
ƒg ZÎ~ sg™hzŠ ä \WÔ ~Š ^sg~ z Z
{gH‰
Ü z ÔZƒ qzÑ ` ´™ V` Ô Š
Hc*
VZÃ\WÔ ˆÅzg ~h ÇÔ‰ ¤
/

11

www.Qadri.in

z½zX ¹ÃVZ ö0’ZŠ~ „`ä \ WÃ| 1318 Z
# gB 14Z®Ô å[W
g · {Š =r
# ™)mvZ îG*9g ÏzŠ
Û +−Z }Z¦{ 
á **
Ññ]|ÔˆÅ\
Å\ WÔ ñƒq
-Ñ~} i » Y xzY fVzôÔ ðJ 7,{ i » i úä ( pÑ
7LZ~~gŠ ‡{ ÇgŠgzZ Š
¢]|x HåOE
Hc*
ÑV- Z$
+Ð`sg=g &
+ÃÉ
G-E
Å
4J&
X ‰ G u {Š4 ö 0*
Æw ðÒh. ZvZ
:i Z§¶g ñƒ˜,ÅÔg O‚Æ\W~gŠ ØZY M**
Ññ
k°Z: Ñ‚ »<
L IZ gægzZ åÌ* »Y !Z >z0
+~`
Zƒ Ô~ ÏŠ™u Å xj% r
# ™©ß Z†è‡ **
ÑñÔ Ì
gzZ H{gzŠ ~ y*zy x ÓnÆ! x» Å*ä \WX å
` Ð 8LZ LZY f]{Ô H{Š â WnÆ•
ÑÃY f
Åx Z™Y fÌ\ WÔ¸`ƒgzZ¸ìgƒ: Zzg6,
]úŠ Å\ W
6,øZôg Zg Zz¸ìg â 
Û ^~ sgB‚Æ®
) )q
-Z
tgz¢ òZj} F,
Q6,xg ÃP \W å‰
Ü z »òi úÔ Å¥ ~h Ç
[ZCZª
qä\ WÔ ~Š¥äsg HçzÔ ñƒrg ÃÐ
cÔ ¶_ƒ!sgÔ Hp»äƒg ZÎ~ sg ¹™i~
ÆsggzZxg ÃP\WX ˆ^gÐB; c sÅìßç
Æ sgB‚Æ Vz6 Ä x¥: gzZ ‰ ¤
/~ Ü ãxgŠ
·{ 
á **
ÑñŠ
HãgØ~ Vz
Û )x ÓX ‰ − e~ VÃ
9E
~ ~h Ç ¹¬ Ð ƒ
 mvZõg ~Š !*
W!Z öÐ) Z ²y
Ã
ÆTILx Z0
+Z ui *
*t X ˆ~Š uzg ~h ÇÔ} 7,ŠÃÐ
V× Zg W{ÅŠ Z ÔV“ÅÜæ ~ ]§Œz ]gߌ
1á „ D¤
/
Ð sg~Vzg y ãqzgÔVð; ‰‰
12

www.Qadri.in

VÍßVzgZD
Ù Ô‰â
Û g»V×ú]gŠÅÑñgÇzgŠ ‡X å Š
H
IL]|}g –Æ Ëš „ ÈgÆ sg ¬Š ä
Ã**
y
ÑñÔ ñWòC
Ù !*
ñƒ D Zr DðZŠÐ VÃÆsg
ÃVð; Æ \W™hzŠ ¶_ W^a J~ Vƒ 0*
Æ Xä
—,iZzWÅrnÆÞZÎ~V‘Z_ÔVz
Û )X c*
Š 1
E
§Å
õggŠ ØZ†{
á **
Ññw ðB Z` @*
]| ¬ŠäVÍß1Nƒ
%N@WÁZ}
~h ÇB; Vð; ÃILÔ‰[WæF
.ÅmvZ
[™x» CZ ,„
 Š1¶: lZy
ðÃ6,
ŸC
Ù „XŠ
H1™gZÎ~
# ™ jg* ~ßñò Z¤
r
/øÔ¶~g ¤ ÕÔ¶¾bzg Ôå
VŒ ~h ÇÔŠg @*
Ã]â£ZgzZ V-Z$
+
Ô` Ug¯ä ~gŠ‡
~g7 t V;z Å¥ å:Œ
Û »˜V˜6,øZ a ™ƒ: ZzgÐ
Å Zzg izg }uzŠ ‰
Ü Š g ZD
Ù / Ð VŒ X ˆ à g@*

))
b§Åð~y*zyx Óq :ZÅXŠq7
-eZkZX B]iYZ
zY fgÑ" y›Vzg ZD
Ù nÆIL6,øZ`X ˆ V
-{ÇŠz
J
Û ~ª
q Å[ZCZ z [™Ã\WX¸ Šñ Y x
{
á **
ÑñY òZ¦]|V;z ÔŠ
Hc*
àÐi§pôe
$.
g·g · Y xvŠgzZŠ
á gZÆmvZõg ~g·r
# ™£Z}Z
WÔY ÃËä ËZe ÔŠ
HH qzÑ ` ´ ~ËZe 6,gZÜZÆ
E
§Å
w ðB Z ` @*
]|X ¶~Š™Æ˜Åä™RÃ!%Ôä™
# ™/Z†{
r
á ¦ **
Ññ]|._Æ ¬Æ îG*9°Zm
~ßñÔcxÝgXZ†{
á **
ÑñŒŠc]|ÔãZ ði;X\ò ²
~ßñr
# »{dÔ¹zg Èa{
á ` ÒZ **
ÑñÔã¢wÎgŠ ZæZ
13

www.Qadri.in

mºxj%r
# ™vZe
$Z@~ßñÒÔ~gŠ‡r
# ™jg *
ÃILkZÔwÎg Ô¬ kZX¸gHnÆ~gZŠg6,gî
Ô@*
ƒ~gY6,
y!*
i{™E
+»!x»gzZ•
ÑÅ* @*
WlƒZgf Z
#
]!*
.Ô *Š Å+
_
M ›z‰
Ü ZœÔGIè ågàÃ]gŠ1
ÃVƒ ÕyZgzZì g „g0
+ZÆBÆ \WðZgW)u Åmï
ÃZ
# gB13n¾ÔVƒ¢q~ ]+Z „gg!*
gŠ \Wñƒ n
‘ÃZ/zgËÔ¸VZŠ
á 6,¡Å\Wg ZŠg~ª
qÏZ
_Ð {Zg Å r Z_Z™00yp} •Æ®zwŠq
Â
- k¶
tOŠQ ðƒ—ZœÅäƒ »!x»x*OŠQX ñƒ qzÑ
GÒO$@Wlz
!Zg™ƒghÐ]ŠÞkz²ï
^Þùô]ÔZƒg ZÅZg ZŠ „
Ûu
{i»iúzZƒè<~„`X áçÃq]… änÖ] ^³Þùô]æø äô³×#³ôÖ
ämvZõg +−Z }Z {
á ¦ **
Ññ]|{i» iúX ðƒ
Å•
Ñ~{i»iúäY xzfVzôy›; gZD
Ù X ðJ 7,
ÔfÔY xÔ1zZgÑ"¶{i» iú«t ~õg@*
Åy*zy
X ñƒq
-ÑZ
+qz1Ôº
(| 1351V-Z$
+
ò Â-Ô8Ô7Ô6:mÔ©Ò™E
+)
L]| V hçjÓÚ ojmˆÃi ^Ò pç×m†e Ø•^Ê l†–³u o³×³Â]
ä Y xz Y f{Š™uÆ y*zy 6,]Ãz CU*
Š qgzZ 7
-eZ kZ ÅmvZõg
Å
§E
B
x **
Æ ã- Z$
+~gŠ ‡gXZ†{ 
á **
¦g Z MÑZ r
# ™g »ugzZ w ð Z ` @*
]|
gzZoèÒZÐ ~yZÔG Äõg @*
]†ä Y ZÄgzZG w‚g Zoèî±
~ V- Z$
+~gŠ ‡: { ÷ùNt Ô‰ Š™pô~¢q
-Z õg @*
ܠ
â kZ VŒ ëÔ c*
â
Û w‚g Z â sîq
-Z Ìä ~w',åÃ]|Xì pô
14

www.Qadri.in

:ìg™Mg ‡›@k½Z ~gz¢‰Æ
Å+
C Z ~ f **
**
ÑñC
Ù ]Z xÆZz ¯Zz åE
ÑzZ ¯Z Çz **
Ññ±5 ò Z˜
dZ z wBZ `g Zæ HZ à Z \¬vZ ë‡g r
# ™gXZ†·~ßñ
X }WwûZ `g ç
M»',
zvZõgzix?Z
4$M~- ‘
L ³ZgŠ Z',LZ ð0*
›
Û ¼ ä èG
 !**
Ññ
]|Ôà Z e b§Åg ÃZP ~š%Æ \¬vZ¶g xj%
ƒ: œã!*
i 1 â 
Û È ¯¹Z ä r
# ™VxZ',

¬Š ~ [ ZpÃ\¬vZ¶g xj%L  c*
ÎÑ
 ÔN Y
]§ { i @*
z F,
$.y$
e
+Ô ñÑ p=~ yk}÷
Ðy$
+C
Ù c*
Í+Z®Å8
-ggzZ å: (Z ¦
/
Ù ~~EŠ
C
vZz ® Å V\W îSÔVc*
úª
 q Å " q Ãq
-Z
Ce
$.J
-Vƒ 0*
Ðu} ÀXì ~ { ó ~÷‰
Ü z kS
Æ Ë Â~ ]§} À,Z ñƒ ¾Ô r ZŠ " Ôt Z',
èg]
.â −Zz]|ZÎÌ~[ ZpgzZ ñW: Ì~G
g‡
$.™ WgzäzŠ 
e
á ¹ Ô7Š c*
Ú ŠÆËÆÅ\¬vZ
›e
$¸ ä ~ ‰ f Ð J
g }÷B‚Æ ›
å@*
™ 1 1» ã%
OÅyZ] §]Š ¬s Ü',Ð: ZgŠ Z',
Ôg:Š c*
¹Z Nƒ'!*
¼ ÔˆÁçWgzZ 1 1 » Vb
q :Z Å’™Y c*
zg kZ \¬vhÃ\ W„ ð å ;e ä ~
{z Ô ;gg OZ »)**
ò Z¤
/Æ \ W¼ :
Û " ¼ 1Ç V
C ¸tg ÃZ
15

www.Qadri.in

Ý‚e ^÷³Ûq^³³‰ ^÷³³Ã³Ú
tˆ³³Ú] æ o³³Ó³e]
Ü´³×³‰ p„³e á]†³nr³Ö o³³ñ^³³Ó³³e ^³³Úæ
èÛ³¾^³Ò h糑 à³Ú k³i] x³³m†³³Ö Ÿæ
Ü´³•] à³Ú t]‚³Ö] o³³Ê ]‚³³e ц³³³fÖŸæ
:D â 
Û ˆÆäâ 
Ûk
,
’g ÃZkŠ ã½
Å q^q
-ZQÐ Z
# Ô ñYƒ »<!*
{ â 
Û Y ¬Š
Tì –»ÄzŠ ]g @*
«q
-Z ~ Ïg à V; ÔB: ›
Û
„¸Ð«kZì m{Š XZtÔÏÃòug @*
g ZD
Ù FÐ
«C
Ù ÔÐ ì]g @*
]†Z
+ZiÐ g ZD
Ù q
-Z \¬vZ Y ¶
KZ 
ì yZ Âǃ ]g @*
»«C
Ù q^C
Ù » q^g e ÝZ é
' õ » kZ ÌZ ÔÐ Vƒ Za ]g @*
#g r{Š c*
iÐg ZD
Ù ge
]g „ì)**
$Á »\WÔì –„]Zg«t Ôì H7
e
ð]ˆrÖ] àŠu] oÖF^Ãi ä×Ö] ÜÒ]ˆq c*
Ñp=
: D â 
Ûk
,
’™^ÐW¼
E
§Å
) ¯x ZŠ ]|dZÃ\WÌwfg Z wf Zt ! **
Ññ
Ôw ðB Z ` @*
Ãxj%L@*
™n²¼ Z® &7ëÑÆ\ #Æ( ¦
"Z
yZ ä~Ô åØ" {Š c*
iÐ yZÆ\ WÚ/ qâ
x ZŠ *™−ZzÆ\ WÃÅ\¬vZèg]
.â−ZzLZÐV\W
[Š Z »\ Wì xiÑ6,íÔì ¬Š D™[Š Z e
$¸ »¯
á p={z[ Z åƒ @*
',
»Œ"Ðxj%LgzZÔVz™
vZ ÔVƒ @*
™ H\ #Ð \ W‰ ™n,# ~g ø gzZ ‰
3! yzŒ
vJ
-!z éŒG
Û gzZ yqz pôÐÑC
Ù Ã\WVz³
16

www.Qadri.in

\¬vZ -ÆÔZ ¦{ O }WÇg yñâ z °çz Ë
X =°Z[gv:ZzZ:zÅzm
¼ 0Ð gñZ ò OZÆ xs Z© gæ gzZ <
L I Z -ˆ Æ kZ

Ð ~',Ãáiz',
| 1318 y @B 10ât Ô D™x !Z »â™ â 
Ûk
,
’'!*
Xì Š
HHk
,

X ñƒ}Š Zñ™zŠÆm\¬vZõgLœ]| V 1Ÿæ]
ã-Z$
+~gŠ ‡]
.ÓZ†gpZ1Zœ**
Ññ]|~Š Zi W@W ( 1)
ã- Z$
+~gŠ ‡æÒZ†**
Ññ]|I@W ( 2)

~| 1304]Š Ñz Å ã- Z$
+~gŠ ‡]
.ÓZ†**
Ññ]|} Š Z ñ™} (,

~~Š Zi W4z]
.Ô¸Z
+‡Bz ò ¸gzZ¿„
 Š',iÆäâ i LZ\ WX ðƒ
| (,~ ] k’ò ¸z Bë Z x ÓÅ äâ i LZ Ô H ZŠ Zg ZŠ™: ZZ
+‡~ wzZ D

z kgŠ Ôk
,
½z k
,
’Ô Z hg {íf » ] c@*
z ] > {Š c*
i Ð 20 Ô 1z™| m

îÆ s s Z LZ ~ y ZyC
Ù ë!*
w 8Z z ht ›ZgzZ Vz ]úŠ Ôög D
+
sÜÃ ( Y 1931) | 1350 y @B 3X Å #
Ö }
.Å Iz + Š ñƒ º 6,xŠ

.{ 
á **
¦ò Z¤
/
”%L Z~ V- Z$
+tgŠ ‡{ ÇgŠ Ô ð0*
] Ãz~/Åw ‚B46
J
G4E
Æ ã- Z$
+~gŠ ‡gXZ†wΰZ
n Æ ] Ñ q -) X â 
Û x Zg W ö- &0*
( ~gŠ ‡/Z¦ Z :û%Ô ó ]
.
ó â Ò™E
+L L¶ Š

Ôñƒ Za ~| 1318 ã-Z$
+~gŠ‡æÒZ†**
Ññ]|}Š Zñ™ Lg

Å ð¸ } (,LZ~ ]k’BÔ¸ 'gzZZ
+‡BÔ¿+4ÔåÃzݬ

~4 z ]
.Å yÎ 0*
x ªgzZ ñƒhZzÐ >›~ˆ Ô1z ãZôk
,
i
17

www.Qadri.in

ñ¯ gœÆyÎ 0*
Y f¥ V;z‰ ™]óyÎ 0*
ˆÆ„Ôìgq

´ ˜x ÓÐ +
$Y ÅyÎ 0*
Ö ÓXìg ^
#
,Ã6,}ÇkZ J
-]ÃzgzZ ‰

Y ÅgZû)¬ ñZg @¬ ~ hÆ yÎ 0* 
@*
ÔH{gzŠ » uz kzggzZðsZ

|1390X ,hgg ÇŠ c*
ÁÂZ
+ZiÐ 206,]¬çñÏ(gzZ BÔIè ZXn

ðsZ ]xeY }gZŠZ {Š™ì‡LZgzZ ð0*
]Ãz ~ cZ™~ (Y 1970)
X ‰ Gu {Š4~cZ™

Ö ÓIw‚P ~ s Z ‹Z Æ 4 z ]
#
.Å \ Wn Æ yÎ 0*

X H~g Y]uZ e »x **
Æ\WäyÎ 0*

XìŠñ~M%ZgzZÖZÔyÎ 0*
s ÜZzŠ ÑzZ M »]Z|VâzŠyZ
///

18

www.Qadri.in

]â}
.z]§LxéZ†œ

Ä
( xj%) ã-Z$
+~gŠ ‡jœ öA Z†·**
Ññ

yÃ{zÔ Zƒ: {Š%9,ЧyZ F

izgq
-Zìr‚yÃ{z~g ZG 0*
**
Ù Š kZ
C

LZ ƒ
 }',iZ Ôk
,
iz÷Z ÔLRÔ Zƒ: {ŠfZÐ _Š ZjÜÜ›*
! ì>
g+ !
èÂ^‰ áçÚ‚ÏjŠm Ÿ Ð}q ZŠß ZÃ+yZ— {kZ6,ö VZz{gH‰
Ü zLZ

Zœk Q b§Tì **
™lg Z*âZ6,
x £kZÃíp !á憳ì^³³³jŠm Ÿ æ
ÃËÔc*
`76,
àeq
-Z8
-gq
-ZÃ{ izgPuz*Š ã Ç0
+
ikZät :ÑZ
Æg U*
WÆ]>ZˆsgzZ]ñY PZ »ÕÅk Q „V- c*
¯ ÷ÃËÔ ÷

]y
W ) ¡n–Ëi †fÒ]æ kq…
†fÒ] 醳쥳Öæ Za •Z" t
Û ÌÐg ±Z

ÌÖ] än× Üm†ÓÖ] g³nfv³Ö] Ñ‚³‘Ô ( w~(,
gzZ] YgŠ} (,

ä×#Ö] gu] ä×# Ö] ð^ÏÖ gu] àÚæ äñ^ÏÖ ä×# Ö] å†Ò ä×#Ö] ð^ÏÖ å†Ò àÚ Ün׊iæ éçF׳‘

kZvZì @*
™I**
Ã]‡5ÐvZ c*
â
Û sÇ**
ä~
V *™Ô) äñ^ϳÖ
IÃ]‡5Ð kZvZì @*
™IÃ]‡5ÐvZgzZì @*
™I**
]‡5Ð
Ùp YZ Ì§Ô hZ Ì]ñÅyZhZ ÌãÇ0
+
iÅVg ZGì s ( ì @*

C [¨%z[pi§C
Ù [8ZŠ ZC
Ù ÅyZÔhZ Ì

Ð :· C
Ù iZ i Z
~I É Â ðƒ V Ó
G
yŠ » ãZŠzY ï
L 8
Û z ãZ%»™| (,ÐÏ]‚ðnÆyQ yŠ »]ñÅyQ
]ï ` Zc‘
 z w™zgŠ‘
 Cƒ 7]‹‘
"
$F,
 ÅyZ Ôì @*

ƒ
7J £ ú$
+q
-g @*
‚ N*
gG Œæ†ÃÖ] èÚç³ß³Ò Ü³Þ ì *
@Y¹ÐyZì Cƒ
Ƽ
A Wz{ óu@*
) 冒e ‚Ú äÖ xŠËm èßr³Ö] š^³m… à³Ú è•æ… É @*
ƒ
19

www.Qadri.in

CZ ´z V\ñ& Ï0
+
i Å {h

/
',{È k Qì ug IG ( r !*
-Z~ V¨!*
q
nÆk QçW{z é
B Ôá ïVð; Æk Qx »Æ+Š klLZgzZá ¯
i **
kz² ]ñz] §—gÔìg Ãzx¤
/
u~Š c*
Æk Q wŠ {z[x»ÔÐY
5_zgzZ} F,
lçÛ³Ö] ¶VZŠzY]§=g fzw™zwßz î0ÏG
QÐkŠg !*
gŠ™0
Ô}uzŠÃÔq
-Zì>
Þ q
-Z]ñ) gnfvÖ] oÖ] gnfvÖ] Ø‘ç³m†³Šq
:p w™z ~Š 
á ÏnÆ yQp¤
/Z v% ?â <â » VÁZ ( ì @*

lçÚ
…æ ^Û³Ò ì @*
ƒ+Œ
Û ¤¢‚=+Šz<
Ø èg ±!*
nÆVz0

}izy W6,
kZ ( ìêgq
-Z~+Š c*
Í]ñÅ f) àm‚Ö] oÊ èÛ×$ ð^Û×ÃÖ]
kŠÝ¬™á #
Ö Z™g Zâ Zt SZØgÀ5nÆVÁZÔD™3p›¤
/
CY ð¯ g§)**
g »z e
$Z@ yâ ‡q
-Z ]ñÅ yZ V; V; X D F,

z +g ZŠ y#¸ì @*
ƒ ì‡]gŠ U%q
-Zì CI#
Ö Z™z •
',›âuÔì
VZ z ! p¾Z}
.yZŠ%F BŠ™ƒGÐ ê[ Zp *Š x ZŠ yZÈ0*
Q',ãqzg ã W{zˆÆwÙZÆyZÔXÐ Ç[£LZÐ ~Š%
» yQ J
-Š !*
s Z$
+Z {ztzy
Q q
-Z CYƒ{ zŠ ‰BÃzÆ Ï0
+
i Å y Q
s§ÅyQ 6,Ú k QC
Ù É™fÆyQ ±ÅyQ {ztEŠ ~uzŠ îŠB‚
öZÎ]Ñq ]g @*
3 F,
} ™E
+
Æ yQ ‚Ô CYƒ Ëì Cƒ [™
Y
4hI±ËVc*
{ ZC
Ù
á Ég z & §=g n Æ |C
Ù Íy]¤ z e
$Z@ { Zg y éºG
/
zás§Å Z}
.™ éÃwŠÐ ãZZ î0E
!_
.z ãqzg æKZ DIï
G™) èÛu†Ö] Ùˆßji ànvÖ^’Ö] †³Òƒ ‚³ß³Â Ÿ]ì c*
â
Û nÏZÔD™
4$M( ì Cƒ wi **
Ôx(~Š ; Ô¦f *Z LZ ‰
Ü z kZ èG
Øg ‰
Ü zÆ ™f Æ
w56,wÙZgzZ *Š uwq ‚¿e
$. » ±D
+z ïy&Ô& §ñÉg
Ed
~: â i kZVƒ @*
3ŠÃVǸ ö-O LZgzZ Vƒ @*
™w<ÑZ−Z){!Zj
20

www.Qadri.in

tœ¸ :% » x Z™[ôZ ~ ]ñz Ï0
+
i KZ ¸ Z}
.{ Zg yZŠ%, Z Ì
Q( ì b§Ålg !*
wVÅ#
Ö Z ~÷) †³_Û³Ö] س%Ú o³³jÚ] س%Ú~
V ÕZ
q**
kZÃyZgzZ ǃ à:Ãkl<
Ø è™ W)œ¼ HÐ äYJ QÆVÁZ
~î6,U â i kZÆ™g (ZÃi§ÏZ îÏŠÉLVƒ @*
ÑŠÉgÐ=g fÆk
,

¸,Š™(z nÆe
$¾zG @*
Åkl<
Ø èÃg »]§Ï~hðKZ
Ø›^e ä×# Ö] ¡ì ^Ú o³N Ø³Ò Ÿ]X 'zì ã×g]|w=zã¨
KZËY Au
t »TÐazÆe
$Z@ yZyŠ%kZQ ( ì ë!*
qC
Ù {z´ÆvZG)
LZÐ ë™ ¯ CZ ÌÃë {zVƒ @*
™ iZÐ ]+Z [gg !*
gŠì@ Ò™E
+
7L~ï™ÏZgzZá x »Æ+Š
ÝˆÖ àÛÚ ^ß×Ãq] Üã×#Ö] X}g â ~Ï QgzZñ ÕäE
ÙˆÞ]æ äj߉æ ä×nf‰ ÌÖ^ím ÜÖæ äiçÂ
æ äeˆu†’Þæ äjÛ×Ò ˆ$ Â]æ ÔnfÞ è×Ú
!ànÚV äjÂ^ËN oÊæŸ] ÀvÖ^e àm‚Ö] Ýçm ^ß·…]æ äjÛu… ànu ØÒ oÊ ^ßn×Â
wÎg™Z f ÔZ ` ÒZ Ôx»r
# ™Ô®
)$
+kâ ÔIò qÔ ~f *Q]|
ÑZz [» 0Z ãŒh
+%·~ßñƒq Yq [» 0Z*Z xéZ†~ß>ZvZ
Å
z **
”%z **
¦]|w ðÒh. ZvZ ¢0Z +−Z [·~ßñ **
Ññ]|[»
-šÅZwΰZa/Z¥**
XÅvZèg ã- Z^Z ~gŠ ØZ ã é)I
Ññ
X ðƒ µZz[ZÏ{ 1 ~| 1283Å\ W]Š X!*
]Š Ñzƒ ãZz V l1Ÿæ
Å
wÎg™Z fgzZ c*
â
Û m,
?xéZ†·x **
»\Wä m,
+Z {ukŠw ðÒh. ZvZ ¢
wi **
Ðy Wx **
) ð^ÛŠÖ] à³Ú Ùˆ³ß³i ð^³Û³‰Ÿ]Š
Hc*
â
Û sX ZI]g @*
x **
vZ
=ä \¬ h~ ~
V Øg Ñ #
Ö Z ê
‚g ?{ ]|™f ( Dƒ
XåŠ
H0bzgz b
z ÎPc*
Í å~g ‚~9 z vg Ô ¶ðâ 
Û «n»e
$"
¸ ‰ ™ÔgÐg ZG 0*
**
Ù Š kZ~ ”ûª
C
q Å\W]
.â −ZzÆ\Wèa
Y 1zÑZ )Z Y !Z aZ kŠZ ]|ª ð¸ ÇÆëZ]
.LZ ä \W Z®
21

www.Qadri.in

(
:G
Æ ê X»',w<vZ x ZŠ ~gŠ ‡4ã¢gŠ ØZ†{ 
á wΰZ BƒÒZ ` ÒZ **
Ññ
kŠZ ]|! »g ë/ ~| 1â298 çO ð0*
M F,
š
~e
$×ñz Ó¬ ›‚
(
:XG
g—{0Rzg]g c*
isÑzvZš
M e~ëŠ 4,
á w‚i ¸WD°Z ê »',# 

Ö ZŠ
X ñƒsæÐ~
V ÆÔZzY m
CÑZ¦=rZ îG*9g
GE Ò¨G“
ÔwßZz}Ô[ŠZzãçÔèzsÜÔîG
0Ò¨$zîG
0 xEÀä\W V Ü× Øn’³v³i
`@*
) kŠZ ]|[KÑ!*
](gŠ {)z,z yÔx¯zZ
+Ôg
$uz‚
Å
§E
# ™/Z ` Zu·œ]| izZ nz éS)БťŠÔðâ
r
Û ^„Ð (w ðB Z
œG1Z<Ztf q[»g rZzg c*
ŠggÇizg Uu™ Y‹ŠQÐã-Z$
+

6,Š%ÅTÔðâ
Û Ð ±D
+
z ïzï@*
zg¨e
$.Ð r
# ™V{ØZ†
X ñâ 
Û œ\ŠÐo ]
OZzs
#
Ûe
$.Ìär
# ™y{ŠúœÑZz[»
{zÐ]gŠg !*
gŠgzZ åH «Ë„
 Š {zä]+Z[g~/Ï~hðkZ
¤q
-z ㊠!*
~ ]æ ¾` YZ >Sì'
× nZ%Z å 5 /Z 9‚f
X DƒVZ0
+
+¶Z Û} (,
$
} (,
ÐTD YƒbZi
m<!*
Ð~x¯DqZâ ZgzZs§Åx¯DmºÐ~xEyS V ÌnÞ^’i
4‘Ôt¦Ô îG
4<XÅÔtg **
5E
_Z÷|gŠ {z¶wzKzÂ~g7s§ÅÔ;zÔ { åG
0E
‘
Û Šg
%N+Zk
xŠÐ x¯‡ ³#¶W,
¸gzZgziæF
,
’Xì Åy
á ÑZz yâ ŠzŠÆyQ
E
G
zx¯ q ·g Zy
á Ô]g „#
Ö sÔº
) š•
 Z 4,
Ôs
# bï
L ¢®D Y{gŠ l
6,z%{z »x Z™[ ôZ]Z|~i èz§‰‰Ô ôÐ {LC
ÙC
٠x Œ
ÆÃÈwz**
i~ ñƒ äâ ;ßg Çizg Y “ c*
â
Û ÀF,
3gzÄ®
I
DyÒ!‚g Ôg ðAXgÅZ bc!‚g Ô®
) ËyÒ!‚gX ;g @*
ƒ ù
á { Z_ÆVa6,
ÔCñq !‚gÔ {zßZg ZŠ[!*
g Z]Z`œg °{ TÔxsZ"
$¾yÒ!‚gÔnz²
ÅŠ !*
Wg\ ìYKìY x â Z ~Š !*
Wg©^ ]Z+Y ZuZ z x ©Z o„î0È‚g
22

www.Qadri.in

"U*
$
ÆgzZ «**
~ hÆ xsZ IZ b‚g "{)z {)z å –Ð öâ 
Û
Æ„„
 z c*
â
Ûk
,
’» ! pkZ ó ó“%]ÎçÛZ D
+L L!‚g ~ ¥X ñƒ
4$Ð{Šz ‰ ™iviñgz6Šg ZuZÆ¥DÀ~tZc
X c*
0*
äƒ: î~E
G3E
ì 3gx **
ó óÝ>Z] 'Z L Lä u y
Cz c ø'Æk Q »Tu 0*
**

: ä : â i 0é» T å H qzÑ r[Z ò Z²Z z óo„ŒyZ0
+
Š {z
4] bÑ L L~ [Š Z DXì ;g x Ó**
x ‡g ZÐ ïe
$. óc
ó îœE
}gŠƒ ¬Š
¹!*
†e^ÏÛÖ] áç_e oÊ l]†Šu ÜÒæ„gx Ó*
*™ƒs ™J
-Z
+Ÿõ*
0 ðâ 
Û
»yZìg Dƒ ù 
á ÒZ~ Vß ‚g Va6,Iè òsZ {¿[}p{z
-!
AE
g Zƒâ Ð` Š !*
Wxà óÃ
ó ÈL!
L ‚ggñ**
gzZ klÆyQ îÏ)E
g ZØŠg y
kZX¸Dƒ`gq{Æi**
}pÆyQ~p6,C
Ù ã½Â~k Qì À
_
z¨p b§ÅV- 'Å[†,k
,
½"Å\W~<
L IZ[ZŠ 
á m3g
ãZ[§g ·tÞZY ,p‰C™uÃyZZyYr â ŠgzZ‰CWÃâi
ðW~*ŠyZ— {kS Ð k;Z G
îvEzgÃä3Š Z ‚
Û VY Ò CZWZzÆV⊠„
Æ ]îz }pIè ~k
,
’8
-g d
$ÁŠ q éE
5‹ÅZ w=Š XZ âkZ [Z X ¶
C
ÃÚ ŠV¹} ò"}g \
+ú ¹‚ VW z ã b Š VW
0
+Ÿ! ²{z´ÆÏg ÃzŠg ZX ¶ð0*
Z
Ëui **
z"=vZY 
á â Ì~Ä

KZ ¹ »t0*
dZ e
$.gzZ [p ¹¼! ,!*
@*
ƒ t · Z Á1D™Y ¶
KZ Ì
X ǃ`gŠ(Ü»yQ~õg @*
o„ÅyQ\¬vZ
E
G
G
Ù ª„È0*
C
gzZîG
0Ò¨$zîG
0Ò¨“²gŠtC
Ù ªxEŠz^ V l‡^³³q] æ k³³Ã³³ne
ÄÜz ]i YZÔ¸g ZŠ¸ÌÐ g§u|zí!*
xEB‚Æò ¾z<Ñ
! %zëZ]
.LZÃ\ WÅtŠgz˜zt&zˆËsvŠgzZtgŠ ‡D¬i§
23

www.Qadri.in

Å
§E
w<#
Ö ZŠ wΰZBgŠ ØZ†·ƒÒZ ` ÒZ **
Ññz **
¦w ðB Z ` @*
kŠZ ]|
(
:XG
Å
Å
Ò

Ò
h
ŸZ1Z { 
á ¦ **
Ññz **
”%]|x ZÆZ >$
+i ý Z† ]|gzZ îG
0 Z ê »',
œ ` ÒZ °hZ âZ **
Ññ[» gzZ fÑ {C
Ù g â »',{Š =d
$i ~gâ£Z
E
!
Å
A ~6lÐ Vr
vZ kŠw ðÒh. ZvZ¢]|Y #îÏ)E
# ™m,
+Z†
w) t',ÒwŠuÐ ÄcñÒpyY r â ŠX ¶Ýq¸Æm,
+Z {u
y
á B‚ÆÅvZègݬŒŠcyZcx™ZÚWÑZ_¨kŠZg—gëÐ
~/~hðkZn¾¸g Zi Ô¬ÆkŠZ™fÆ\W¶¤
/{á+z e
$"
ÃkgŠ c*
å(z~vZ »ã‚g œz #
Ö }
.yŠX¸·ù»]ѾР¹
$ N ZzŠ jÃY *
#
!¾ ìgg ¦
/]‡zZ~„çÆ VÉ% c*
ì ;gƒ¥
*
@Y17J
-…q
-ZÕz¥m Ld
$¾{ Zpƒ÷Z { ZpÐ ËÔ„g
"nÆËœze
$Z@c*
ì lzŠ ZzŠ~]Yq b Z ÅW)zY *
!¾c*
á^v³f‰¶ˆð¯nÆÞZŠ c*
z„z™f]Zgì É»i**
}pz{Æb‚g
C ¸g .z?Ð ä×# Ö]
 zZ yc*

',VW wŠ V- ø } Z
„zZ yc*

/VW ` é
¤
B }z
Æ®
)$
+C
$â Zz<
L Y §ZÐT
$™„zÛD
+
ŒLZä\W V k‚³e 1…
yQ Š x Z tÖZ ™Zz { z Œ!*
gñZ ÂgzZ { gzZ ëZ,Z, Z 0
yQÐ yYzwŠÆV°FgzZ8Šx » »]Ò™]ª!*
-#
J
Ö ªWZzÆ
XÐg Dƒg *6,
Š%ÆyQ{
Û ZzÜŠ ZC
Ù ZziC
Ù Zå~,Æ
[¨‰gŠkZÆÛ‘
Û"
$Z Œ
Û z [Œ
Û o %Z Ð ~ b ZâkZ }
G3E
GE
4XZæuu™g ¦
34XZæ~
ï
/
Ð ~C
Ù ªÓ5z ~EŠ ]Zg Zæì 1™W,
Zä ï
Š ZŠzŠ z qNyÃg™ƒ izIÐ ¬g z »gzZì Š
Hƒ 4ZŠ ~ ãZZ üz Iè
24

www.Qadri.in


Æ x Z™š
M IZ[Z ]Z|]Š Þ™f ~ x ç? ZvZà ‚ì Š
H0g#
z vg ÅÄÄÆXÛY ZÄ OZ%„z Ì~ yQ Ô D Y GÂÖW
zÁd
$f » Z ~ È È Æ Xì ~i ‚ Z íZ z x äZ z Zrz ïE
O ^ ñ1 ~ 9
Æ‘
Û k Q/f »]**
Ò ',Œîσ!*
b‚g „zgzZ g âîÆ·çñ]c*
Zzg
Oz
ã!*
i Æ Vâ Zp [Â c*
Vâ Zp iÎÆ ¹Q Šp ñƒ ñ ¥
/Æ Ð éuE
C CYãZg ¦
/,g 2
+
Èg”zA
$ZÔZø
D Zt{§QgzZD YñZð7,
tä C
$Ñ vŠ z tâ yv P
ê[ZpäY ¡<
L [kZ Z®X t Z]» é†ì¤]æ ^nÞ‚³Ö]†³Šì y*»
]|áZÆX 1 ¯ CZ B™'!*
zŠÐ T åŠ ZŠ Z}
.{z Âk
,
½W,
ZX c*
ïa Ð
{z X åyZp zà Zg ‚ åÑZ e š
M 8Â6,{z äÅvZ èg ݬŒŠ x™Z [8
xŠÐ :
L Æh‡t ‚ÆyS Z°Z ãYzã ZZ ôÜÆyZ 5#6
D™„ p°ÅVçp èÜ[ëWÆyZ Ì~ ÕÅyZÉ M
hg â :
ÅkZ ÌÔŠì {z¤) ð]‚Ÿ] äe l‚`N ^Ú Ø³–³Ë³Ö]æ ì ¹s k 

[v **
t Å7~ <
L IZ …x ¬ ñZgt ä V,QmY ¯ ( ,Š „ZÍ
?wΰZÃzvZÃ [¨%zzz[pi~gzZce Ü$
+]Š Þ™f >i§
{1%Zt ~‹Z ~Š !*
åÃ7V »x ¬ t · ZvZhce **
™ì‡ƒ[8z
x¥Â]C
Ù rz ]p Z "
$Z Œ
Û z[Œ
Û ËsñW ëz o ng Z ]”z o %Z
Ð s§C
Ù X ðâ 
Û í=Âä ]+Z [gÖ™ » ¯mïÆ yZ p @*
ƒ
-Z q
q
-ZX Hx ÈZŠp! l »%Z kZ J
-w‚&çO ðW+
Û Wz dñZœ
! |Z lpz ! pkZš
M IZ[Z bcz ]Š Þ™f6,x £g eg e &&~ yŠ
Ü z‰D zgg Z-ŠzgŠÔ*

@Y0vY š™yZyU%>d²D™yÒÐ
ex ZoZgŠkZ »]c*
Zzg¡tF,
=D YƒŠ 6D™D™yÒÌŠp
25

www.Qadri.in

ìtC
Ù ªX ñYƒŠiuÐ y!*
i<
L IZ li§s ÜÌswðà å:
L ~ ¸n Æ ä™ßÆ yÒ wWi§ ~È0*
:
z ]c*
Zzg ¡x ZoZ
hÅyÒ…õì @*
ƒÃæ **
Ñ¥ **
zgÃXw˜ p ¬zÐ :
L ÏZì ðƒ"
$U*
c*
`x »¼ ¹Ð 0*
zu"/f »] c*
ZzgXì Cƒ -ZŠ°ðœŠ Å¥‚gzZ
G
G
5J4¨$zx ZoZJŠz!*
Æ åG
**
ƒwi **
Ð (ݬ» W,
ZgŠkZVŒpD™
X åÖ™ » ã .i ZgliÎzãZZ]¸¡ 
n¾¬ÃtgŠ ‡ gæ Y f2z [xZgzZg ZÜ!*
V;z M
h Y:Šp(T
~×" yÃîÐ Vzgt¡œF Æ e
$Z@ b âkZ <
L IZÆàÒZ
gzc*
ëÅàI Z¤
/ZVƒ Y™wì~ Ô D 0*
]Ð ®
)$
+xÎg ~È0*
V- gzZÐ š kZÃà}g ‚gz¢ ÂC™ ÃzgzZ/Åe
$Z@yZyŠ%kZgzZ Cƒ
æ ä×# Ö] ð^–Ïe ^ß³n•… \zZ!i Z \ñè%p@*
hgƙu0*
ÐVƒ šgzZ „
™fe!‚gq
-Z åHpÌtäV,QWZzÆŠÅ%ZkZ ä×# Ö] ^ßfŠu
yY ÅyQgzZ åx ZoZ »]c*
Zzg¡èa p} zY Hg »Ä]c*
Zz',]Š Þ
G
5Ò¡d²{zÐ:
]Š ÞyÒsÜc*
0*
äƒ: Zg7~îÏG
L kZ ¶zÂs§Åœ
gÅZ¦QZ wÎg: %g ]|
Hs ™g "Ñ!*
Å \¬vZ èg @x â Z Z å<XI
X ǃy‡”x)
,
t@Æ™ù 
á „Ú QvZY ¶
KZX Š
H

/Ū
˜~: â i[ØW6,
kZ „V- V Ý^nÎ ^Ò ä³nŠÛ³ 䳉…‚³Ú
ÃzÂs§Å+Š Dì çgŠkZ¨zC
Ù ~ ^Å *Š xEì ~g Zi !*
]çו]æ ]ç×–³Ê ܳ׳ †³ndze ]ç³jÊ] gzZì c*
Š hg‹™™*Š ãÇ0
+
i³ #
‰ 0 t Z]Æ ( H{ ZeÌÃVzuzŠgzZ ñƒ { ZeÌŠp c*
Š ò :Æ D%)
k0*
wçc*
7ÛÔVz » ~ m,
ôZyâ ‡Ôñi
+Z »Vzg ¶ZÔg óy*‰'C
Ù
4&ŠZ
z[gzZÚÃäÎwì{Šƒ"gzZ ñZg u0*
**
KZ~îG
0E
+zÜÑb)
G
26

www.Qadri.in

Ž *Š Zèx ÓÐ :
L Æ T @* 
7~)Y LZ ~ kƒ Å“
W$
IZ`Š gæ ~ FìYKä \ WX ñW™xW™0]6,x ¸Vå$
+
÷Zñgzi6,LZŒ{ i @*
]§âui Z å[ƒ+yZêt¾Ð(²q
-ZÃ<
L
„q
-ZÆ e
$Z@ yZyŠ% kZàY ‚ ƒg ƒ
 Ô ÑZ e h ÃVߊ Æ Vß ZzàÐ
W,
ZÆÈ ~ ¸ÅyQÃ| 1317#B11gzZ ‰ ƒzáwŠ z yOOŠ Z~ {Èl6,
ñf',
» ZÆg rZzg c*
Š H »x JŠxðŠkZ Â*: Ñ‚X Š
Hƒb ¶Z »k QÐ
ÆLxj%kZ V- Z$
+<
L IZX c*
Š ¯ Z•»kzŠÁZ îGE
08Eq
-ZÃà™š Ã<
L IZ
Ôì yZZgâ~ wŠ ÔyY~ y$
+J
-Z
#M
h wÈ7¦
/
Ù Ã] **
C
ˆZxkZ
XÐNÑ¥yp6,
Ü g ¢ÅyQgzZÐNÑŠŠ c*

KZgz¢ó**
g »tÆyQ
ÆtgŠ ‡ gæÔ¸uÆyZx »Æ½*ŠMŠz!*V ‚nrÚ á†Î À³Ë³u
kgŠ à 'QŸ »}pz Ãz b‚g ?£Ôn zÈ »gñZ ~EŠ z ´Š
Ý…Ìqy‡
Û zˆx¯¡tØ!,!*
p{)z{)zx ÈZ »è%„ çz¥
[ZøÑ
 Ô D™Š c*
ÃyŠ ZhðZhð~ pÑypg ug I{ â c* 
~wŠ[ ³
CZ b§kZgzZ ‰ â 
Û ÔgÐg Zh
+0*
**
g ZŠ kZ â: x ÓZ "
$âpD ‹~
XìŠg Zz~g
$u9 61ZÌ~ã!*
gx¯p ™Ò%i{n
Ð TVÒpÅyQ:gz IÅ™fg Zzy
i Z:%– ñg# Â'!*
Pt
X Ã~k
,
’ê 7+Z å{h
+z¤
/»yQݬq
-Z
vZ¢g—w™zà õg @*
~uzŠ ÅT~~y
ÑZ ~Š ){ â V l^³³Êæ †³³Òƒ
Å
Sg ì‡0*
Zuk²
a…õJ
-½ßÐJXì Zƒ» m,
+Z {uvZkŠw ðÒh. Z
gzuzHßÃß kZ~ï»w‚(²Ð p ÒÆãògâz ãZZ s
#
Û X
™fÃJì V- g¼•
',g2Š »kŠ0*
Zuk²kZXì O Ig‡Z q£ZgzZ
G
0B-ÊZz > }Zmª
îG
‚g »]|]Š X!*
]Š Ñz
*
@Y HyÒUbcvŠ z G
27

www.Qadri.in

*¦]| H!*
*
Ym
CÑZˆ²Z aZ bc™fttbcs&
+Ã~uzŠ Xì
&E
à õg @*
-Z q
q
-Z „ V- Xì @*
ƒ ÷ qz `z%ÌÅvZ èg & œ–1Z P
õg C ì @*
Y HyÒ K
M F,
/ ug I™f » q
-Z q
-Z Ð ~ x Z™Y #]Z|
Ñ!*
zŠ ãZZ]¸ÅxsZIZ™Í]Š Þ™fgzZg ·[Zzg ÓZš
M IZbc¼
Y 1zÑZ¦]| îSx Z™Y 1zZ bc ( òy
ÑZ ~Š )B7) Þ õg C ì Cƒ
]Z|gzZÅvZ èg 2ÈZ Ú QZ _¨Š Z
Û ÑZ Š
Û [·ÑZ ÚŠ WÑZ
X CƒyÒZ:vZyZçg¼y›Zp
]Š Þ™f õg @* 
{y
s Z ~Š )( 6) ¼ õg C ~| 1318 ªw‚kZ
›{ Zgg *yYkZ~fÑzZñm{Æg ZâÑZøÃg Z'
× ~klk²Àì
»#
Ö ªd²À~g ‚ J 7,Ði Z0
+Zh =, Z¼ ]Š ÞyÒäÇ 
ª{z ‰„g k',vñš™yZy]»',Ð g Z- Š zgŠ ¶„g 0:%
zx Z™]ZŠ ‚xsZIZ ;œÔ $
Ë W7~k
,
’¶~g ¤‰
Ü zk Q6,
xsZIZ[¨
Šñ¸ ñƒ ñWÐg rZ zg c*
Š pÑk²d
$‹ x´Z Y fz x «
JY x
+Šñ]Z|ƒ
 ƃ
 ñVQB; Ã[|Y ¬Š Z
#‰
Ü zÆyÒ »¸
ÞZ L
L â ̬Št ‰æz ã› î0E
!_
.wó wŠ¸ìgÈ}W™g åg å
E
9
+{]‹zª
‚g š
M I Z ]Š Þ•
',
/
: éCE+ÌÃg Õ ÒÈ kZ LZ ]tyZ0
G
E
Û «"
$Ñx Yq
-ZÐ]Š Þ
]+Z[g]|q çO¸$zb ÒZwó »yQÍ ó óâ 

H™ Za W,
Z0Z!ßz» b§=q
-Z~[¨Æ[ xZƒ
*
*™n²t~
wŠ k QgzZì _0sp¾ ¬Št Š
HŒ:t Z®ì yxgŠ ê[sèa
å†ù e Ÿø ä×#Ö] o× ܊Î] ç³Ö 숃[|™VJ
-wJg!*
gŠñ¦™òÐt”
y*» ( ì @*
â
Û «gz¢{z Âì @*
™Ôq ðÙ}ŠnÃvZ¤
/Z ðñÒÈ)
I}W »xsZ IZ Vzg ZD
Ù gzZ **
™ ¬Š ¯l tx »‰
Ü z k Q »yQgzZ ZƒC
Ùª
28

www.Qadri.in

t†³³ì]‰ƒ^
,ÃÐ[ Œ
Û ñgûgkZg0
+Z „g0
+ZÆizg:e ZƒW,
ñ(Z
ª äf’i ÜÖçÖæ ^ãn_Â] ^Î
^‘ é
^`\Ö] g×› àÚ xnv‘ o³Ê ܳ׳ŠÚ Ý^³ÚŸ]
z tœgzZ Ç fâ ]Š Þ î0<EgŠÐ Z}
.¿ He
$Zzg~ 9KZ ä ›x â Z
Ãk Q ~i Z
Û uÅû%kZpƒ: L~C
Ù ªp ¤
/Z {z Ç}™ ¬Št Ð mï
‹Zò qx([»ì V- Å ZgYXŠ qgzZ !*
у¢‚kZªX σÝq
GE
-ZÐ(²ä` Š !*
q
Wxè‡r
# ™©ß Z†·~ßñè‡ **
ÑñèE4¨ÅZ kâ
gzZ òsZ ~Šg^ EÐLxj%kZ År
# ™è‡Xì Hì‡<
L IZ gæ
7Z
gæ b ¶Z î0pÒE
# çO ¶ˆ VJ
-zgŠuvZ ° ›z ã ZZ ]p Z Ø{
g½"
$!*
,
k
½W,
Z6,
$.gzZ¸‰Š !*
e
WxÐn¾Å•
ÑtÌA
$åHÂ
Ë~ÃÈñX6, ¶~Š™ Za q
-’W,
Z6,~ ¸q
-Z™ â 
Û gæ x ªz
0ÒƒyJZ*„ »k Q[ ZX _ƒ ù 
är
# ™è‡Ô c*
W: â i »x‰Z G
îE
á
kZX Húæ Ã<
L IZ Y fÆy s ) Z z s Z§ZÐ n¾Å•
ÑÆ*kZ
gzZ Z¢s§kZÃzÂKZ ._Æg ZÜZz„
 ZpgŠ ÅyQ ä \WÐ d

c*
3ŠÖ™ » ! x» Vc*
úkZ ~ È z [sÜÐ Zg f gzZ ]æ Ï~hð¹
z s Z§ZgzZÉ Ð ,™Š c*
VÂæ gzZ … Y` Š !*
WxI Z ƒ
 (: ÃT
G-o!
x OZ »K> [îE
0B ]‡zZ~^ÆsgXìkz {à »T~y s ) Z
ä]+Z[gt ‚Æt¸È ÅyQpìC
Ù ª{zìg ZØŠJ
-uT~È0*
Æ x ÈZÆò i ú6,øZ q
-Z ~ { Zg Y z ZmY ¯ X å c*
Š â
Û y‚ WÌÃkZ
$ WZz
©E
Vƒ 0*
5B; OŠ Z ä à i Zk
,
¼ Hp»"m
QZ
# } F,
Q]g Óå}G
B‚Æk QðZŠ ‚Ô‰ VÆëd

Û nÆsg™¤
/Ô h^sg ç
ÆëÌŠp{zâÅ%Z kZ "
$âû%FÐ :
L kZgzZ Î ä3lŠ¤
/
™ÏZ
z lƒ}÷~ª
qkZ¸ D â 
Û {zpteyY ÁŠ™ Wn
29

www.Qadri.in

bzgwŠmÜZzï»zÂX åì
?: k0*
kZÎzc*
kZC
Ù ÌZg fgzZ¸OÇ!*
kZj
G
5.-o!gzZ bâ s§ÅÅvZ èg QZ _¨]| b :6,
(Zg !*
Ù X åËáz åE
C
ì ꊙs§Å c ¥ÆC
Ù !*
™ UÐ +
$Y k Qg !*
g !*
¿ðà å @*
ƒ kC
ÅY 1zZ ) !äi†n’e oÛ àÚ Ÿ] ^â†Ó³ß³m Ÿæ гu ð^³nÖæŸ] èÚ]†³ÒGG

/Z~ª
qkZ ( ƒxzøÐ]ù§â Ç}™g ïZ „z»yZh‘Z™
ˆ åg¼Zƒ îgŠ¾»t¸#
Ö Z™påga Ð V¿iò:
L Æä¤
/
c*
WòÐnÆsg Zƒ k7,WZÌZÐ Èz]¸KZ Z}
.Š%tÆsg¾
ðà ÂHg¨Z
# pX å [ ƒ¢»]ñ‰
Ü z Ï Q ÂÃyZ¸
á ZzÚ Š
g ñ c*
Vƒ xsZ IZg 4 ƒ
 Ôg )gŠ Â RI » Vƒ 0*
B; X c*
W: Ã~g » ni Ì
tg {gz¢ **
WòV- Ý‚ {0
+
it ™ Vê
q kZ¸ VZ0
+
+¶Z yZª
$
 o3ZzÃíz [Z Š
ƒ
H¹Z
# ˆ Æ ‘ ÃZ X ì #
Ö Z™?gzZì ]Š ¬
x » {zì ZhgyÐ +
M T7gà¦
/
Ù ½ íz c*
C
â
Û Ðg ZÜZ ¸ Âì
g¨îÏŠÉL+ø**
]Z|Xì xlÐ yY •
ÑÅ k Q ì ë Z%Z gzZ ì ´Š
Æ›yZyÔZ}
.yZŠ%tGÔÈ tgzZ o‚ »;‚ÁÁN â 
Û
æ Ü`ß 䳳×# ³Ö] o³•…á ZzäS~V**
YY Ÿg™ú1yYÃyYxŠ"
$U*
F
qkZÃyQÐg ZÜZÆyQX ÜãßÚ ^ß×Ãq] Üã×# ³Ö] t Z]ï»Æ äß ]ç•…
ª
Q Zƒ qzÑw–Z£g ¬Q Ôìg lZ
Ûr
# ™J
-izgJ WX ‰ á Š !*
Wx~
Ä
3BE
Z ]Z f ŠgŠ ~ Ï Q
Æ X~ T
$rƒ
 yZ pÔ ðƒ ]”Å {gzŠÆ ïEE
c*
$D‰
e
Ü z ËÝðÃLä ãZZ ]¸È ZyŠ%k Q ñWÃ-GÐ wì
™Z f ånz » wÎggzZ Z}
.Š c*
z„z™f ‰
Ü zC
Ù X Ñï: Ð y!*
iíz›c*
c*
*Š ›
7x !ZˆX åC
ñ é<XgÒE
Ù ªÌ]Ãz‰
Ü zÖ™ »Ï Q¶]Š Ñzõg @* 
vZwÎg
z‰
Ü z Ð| 1318gÃè ( 13) { â 늩 e
$¸Z
# g { â ( 7) Þi Z ª) <
L IZ
30

www.Qadri.in

Y ( (Ï‘
 g» ZgÃè“z { â ,ðŠa ‘
 ‚ 3c*
2äg*ˆ* »izg 
¸ O z 9Ç!*
kZjz lƒ Ô¸ Z}
.!*
w's ™s ™ÔÅ ZŠ Z F,
zei úÅ
w‚ ( 35) ]// Ægzuz s
#
Ûe
$.: Z8Š z: ZŠ%~ ÁЂ|Š W
äô ³×# ³Öô ^³³Þ$]ô E¬yz',
æW Cgß" i Z]gßX ‰ƒwrZzf[ Œ
Û ]|ÝZz 
Vƒ±5Ø™ÆÕz]gŠÅ]+Z[g ñZ}
.áçÃö ³qô]…ø äô ³³nû Öø]ô ^³³Þ$]ôæø
k Q Â]Š Þq
-ZÆ™¯Z .‚g
$uZ
# ® å H »]Š ÞwZÎ ä V,Z
Ý^ÚŸ] t†³ì] "
$¾zË" ]ñ]Š Þ~uzŠÔ ¶ÝqЬŠ‰
Ü zª‰
Ü z
äzâ 0Zx â Z ) !&m‚vÖ] é
^ãN èe†ÇÖ] lç³Ú Œ^³f à³e] à³Â ä³q^³Ú à³e]
]ñ™¤
/
Ð ~g ZÎ~Š ( ì ',
Z',
Æ]Š Þ]ñÅ]
Û )ì Åe
$Zzg
ãZd) ‚n`N çãÊ èe]
àÚ Å†‘ àÚ o³Þ]†³f_³Ö] t†³ì] ì ]Š ÞÌt
kZ]ñÐ V2Š¸a ( ì L{z Z%™¤
/
Ð ~g ZÎ D™e
$Zzg
E
"
4E
5åE)ÅZ Ã=rZ îG*9g]|Ì~hÆ
t†³³³ì] ê**
9ôÜŠ 
á gZ» ~
V èEG
Ä
3BE
Z]Z fª
´,v0*
Š
á g Z¸ Ì~{g !*
nZ ïEE
‚n`N áç_fÛÖ] á^í³n\Ö]
(‚n`N gßrÖ] l]ƒ gu^‘ oñ^ŠßÖ] æ ‚Ûu] Ý^³ÚŸ] t†³ì] ìŠ ã
C•
',
X ( ìLÑZzä%ЊgŠÆ He
$Zzgäð¨
KgzZ£Zx â Z ) !&m‚v³Ö]
xsZ "
$¾: â i ~ î6,‰
Ü z kZ ä sßñ[»t ™| (,Ð ƒ
 yZ
G
O©E!ztz0
ëh.'~ «ŠÆ VKÆ®
)$
+z ZƒZ [!*
g Z {)z îÏ}E
+ztozt¦ì
4]<
Æ T ðâ 
Û G @*
+Z Å <
L IZ <
Ø è Æ™ ~
V ÆÔZ¦[ » îG
0E
L
‰ 0*
]™ƒ { Ç WÐZ
+kz kz‚zÆ!Ÿîσ!*
‘
Û yQxsZ IZ ; g ZD
Ù :
L
k„0Z g
$ukŠZŠ 
á gZ Z
# ® Â~ kZì xiÑ6,<
L IZƒ
 ]»T
T)!‚n`N èñ^Ú†q] ä×Ê ojÚ]
^ŠÊ ‚ß o³jß³Še ÔŠÛ³i à³ÚÅvZèg
Æ( ì [Z N »VzLÎÃkZ ZñÐ ï¢Ã<
L ~÷‰
Ü zÆ#
Ö ZŠ Yä
31

www.Qadri.in

X äjÛÃÞæ ä×–Êæ äiçÎæ ä×# Ö] Ùçve Zƒ«» ZßÎ`
ZÃyQ

Æ~

‚g »]|<
L Y § Z−L›{ Zgg *VY k Qt ]Z|

!*
¥!i ÌŠ ZkZÆe
$Z@z;yŸ k Qì {¿e
$.gzZ¿»Vñ**

ÄA
Ðgî~uuäÅvZ A ã- Z$
+~gŠ ‡ jœ ö Z†·u˜p+Œ
Û ]‹
‚Ã3pt¤
/l™Ägß6,G OkZjz lƒ: ä1wŠ:~ª
qkZ
L IZ[xZV- ø³Zt@nÆœÆyQÐ ›EÅV⠛ƙ
<

¤g »gŠ??q
¨
-Z ÂVz™p»ä™g » ~/ öZÎ×ÅyQ¤
/Z ¹!*
ÔH

gzZ c*
,
k
’¿tÔ Z pZ6,
›
Û‰
Ü z»k QgzZ rZ6,
wŠzDâ Z®g }
î]æzi ZgŠ(²
ÆyQŠp ÂnÆkZy
á <F,
:gànÅyQ:Ð kZ ñY è{ÒW

°ZŠ z °»Ð g D Ý b§Å[ëWVÂæ 6,x c*
Z ], ó**
g » ´Š {z
gzZ Ú Z%ZV; ÔyZZ[!*
g Z œgzZì xsZ IZŠ‹ÃåO$(ÂVŒXì yâ ‚
ä k Q ÅX<
L IZ ƒ
 ~ hÆ <
L { ZgL𸠴Š x(k Q LZ

6,yQ hZg7CZgzZ ðZryYKZ~~Šg^ŹQgzZ Å ~g Z ¦
/#
Ö }
.Z]æ

¬ŠwŠ txÆ™—~]+Z[g]| ¬Š„
 Š‰ g ¦
/
Ð*ŠÆ™"
$U*
¦kŠZg—X â 
Û }nÆŠ !*
s Z$
+Z~Øgg Z KZÃyQ Âg ÇŠgz6, 
, ™

Vƒ YÆ#
Ö Z™zØgyZg !*
ÆWZ_¨]|x™ZT
$**
ÆyQgzZ ~
V ݬ

g—?Z1gzZx **
ëëZ]
.ÆyQgzZÄg[ Z§J
-åÃ0Š%ÅyQÐ
GG3I
" ¨g !*
Ô™wâ Ñâ Ð ï
gŠ ]»',ÌÃe
$g f ÅyQ~t‚ÆyQ WZ_¨
yQgzZ™wJXZ]æ~#
Ö }
.Åkl<
Ø èäV,Z lÃ{zÅyQ
{0
+
iJ
-Z
# X ¯ Ô¬ C» Ç[8LZgzZ CZ ÌÃëgzZ â 
Û «]mzx ªÃ

X }W â 
Û íz,zØ{6,
ÏZgzZÄg {0
+
i~®
) ¤z›Å¹Qg
32

www.Qadri.in

%NO‚ÆyQ W,
u" ÅwÙZ w5æF
Z »qx™zx»Æxj%Lk Q

Ô/z Äug @*
zŠg Z Ïg Ãz ! ²Ô7»Ÿi~gzZ (
… WJ
-‰
Ü z kZ ug @*
~§Æð¸x(zxz$kZ LZ ä<
L yâ Š {¼ „ƒ
 Vc*
šÔkDÔ¿

®kÙNÔði Uu ¦z x(ð¸ }g \ Æ yQ s܉
Ü z kZ ÔBZ eÈ

»¯ »z ¹!*
ì sf `gŠ«q
-Z » ~w',Œ
"r
# ™V{ Ÿg Œ~ßñ**
Ññ
C Ï,™ZƒÃÈ`gŠ LL™ƒÉ
äÃ_Î

g Çizg ©z VW x¶ †
g Zæ** É ï» Ý¬
g ZÅZg ZŠ gŠ Äg ¿0*bzg
Ĥ
/ dZ £ ]Š Þ i Z
g Çizg GZ
Û g0
+Z VZp <â
V˜ IZ zZ ]¯ i Z Ùâ
g\
iZ  Œ
" Ù!* /@* 
/@*!**t¤
/,Z /@*
öâ lp Ôg õg @* Á ñ
GE
3B+EE ”
g ‡z à ¬ ݬ ï
b M O M T
///

33

www.Qadri.in

äÚ^Þ kÂ^Ë
B‚Æô=°»gzZ ±Âw¾kZäx?Zmqg 
á ]|î
) ËX
òsZ n ÆKÆ Tì c*
3Š™"
$U*
y‚ WgzZ ¸$
+~ g
$Š q Z z ]c*
W
M F,
K
Ãy›á Zz kZjz lƒ Ô` Z'
× ëËñƒ DƒÆ ~q]o
G
îÈ'
× gzZ Y Zg s Z ˜cÃkZ X Sg 7¹!*
` ôZ Å rw3Å w!*
gzZ ] âl
ã^Ëgz¢ **
Yƒ •
 ‚ Ô **
™e
$Z@ Å ä ™: c ~ kZ ™ ZIx ZŠÑZ
Xì ~g ZƧŒ<
Ø èÅm{¿-ZÑ{Š6,
gŠgzZì W,
Z »q
-’
y›6,yZq
-Z ÅTì q{z®
) Ëì ]!*
Åp
pgŠ c*
!ðÈZgŠ Z',
7§{§!*
8™“
¢
 ZŠ',~Š%VZ z ~Úwó » § ÅnC
Ù ;‚~z*ŠÃ
Ð [‚g ZÆgñZ yZÃÑLZ y¨
KZ6,µÂÅTì q {z „ ®
) ËX @*
ƒ
) ËX $
®
Ë W7B; c*
ÅäÎtQˆÆq ¸zÆXì @*
m
™g66,1zg
x ÓyZ Šg Zz {Mg
$Š qZgzZ6WŒ
Û ]c*
WŠ¼~ ]m ZÆTì q {z „
y´ÑZ ZVYÃq ~gz¢gzZæWg » +Z Y™7~Ð p ÒÆ ]Zg ±Z
‚Vâw‰~ ª
q +Z m<!*
X ñY HyÒ : x Ó ±G™g å g å
ä×# Ö]…çÞ ]©Ë³_³nÖ á悳m†³m .ìÃÞZgâ;6,
kZ ._Æà i ZyZÆLZ
„ZeKZÆ( ,Š uÐVæYKZÃgâÆvZT et) !( 1) Ü`a]çÊ^³e
34

www.Qadri.in

X ñƒÒ6,
ÒÃŶŠ u:

E
4¨Å#~ ª
t °z ~g Èwó t Îz¿{ Z',+0
+çz èEG
q +Z m<!* 
Te *
*™"
$U*
¦¡Ã]t r Zl
‘
C
Ù ÍkZ™X)Y » g
$uz yWŒ
Û
gzZ -ZÆkZ™yâ Ð y!*

) ËÂÃzgŠ ~g eÑ~ª
q+Z m<!*
~ Xì CY Åx @*
ÔB‚Æ ´cØgzZ 6Š {h
+gŠ e
$.îWÅ pÇ
-!
Ð ,T0ÆB _ ðBE%ZVƒ @*
™C
Ù ª]!*
tB‚Æk\Z e
$.
gzZy‚ Wg "Zwó™{ggzmzg6ÐkZVð; Æ›
Û ºåce r
»kZgzZìt |Å®
) ËVƒ@*
3Št ~p ÖZs ™s ™6,i§™
!t Ð ]gŠg !*
<gt YïE
gŠ Ô Çƒ~ hƾf Î »kZ Ôì @*
ƒtû%
L {3E
z xÔ ïŠ ]Š Þ Hg
$uz yWی@
á xzŠX [ ƒØ%þ{Çg;Z
~tZcú$
+¾Ã
@
á kZ+0
+çgzZ c*
â
Û Hä+Š[ZÉ@*
z/ôG™
X D™"
$U*
kl~g vZ}
.ÑZz] ¸z]gŠ~(,Zg vìgŠ c*
!Ǹ”}g \ }÷
Ÿ ^ßnÖ] ÜÓÞ ]æ ^%f ÜÓ߳ϳ׳ì ^³Û³Þ] ܳjfŠv³Ê] : ì @*
â
Û Š
á g Z~[Â
Ã?y
s !*
gzZ c*
¯7g ZÃ?äëì ¸ »TÈÝq !( 2) áçóq†³³i
Õ†³jm á] á^³ŠÞŸ] g³Šv³m] :ì klŠ 
á g Z2Xì **
W~g !*
gŠ „}g ø
ÇñYc*
Š hg4-ÃkZì Š
H ZŠÎt~r â ŠÆy¨
KZ Hª !( 3) p‚‰
X σ: k6,
i !*
¼ÐkZ
™ W~*ŠÃy¨
KZ Š
Hƒ"
$U*
bçzwóÐg I] c*
Z@z]ZŠ 
á g ZyZ
Ìs§Å-ZÑgzZ ëZ%Z, Z Ë{z´Æx Zg Wz H~z*Š Ô~gz6,@KZ
~$
+ZˆÆ䃻]æÅ ãÇ0
+
i ãÃ{ izgPkZì ~gz¢zòiÑxgzá
z ZhðÃëÐ ãÇ0
+
ikZ 2gzZn àŠæ °»ÃkZ~: â iÆãÇ0
+
i ¹!*
gzZ
35

www.Qadri.in

qZOgÃ7åÃE¬KZÔJ
-w‚g ZD
Ù Îc* 
g {0
+
ik',ÎÔZ
+Zi c*
A
Ø{ » ãÇ0
+
i ~g øˆÆä% b§ÅVzgâ Y “zQgzZì ~gz¢ *
*%yŠ
zg ‚zYo { 
á Š !*
ÆVƒ
á Š !*
x ÓgzZì **
ƒ{0
+
iQ™%gzZì *
*%X ǃ7
Zg øs§Å]ÑqÆyŠ kZgzZyŠ kZì **
ƒÌ'~g ø~g—Æg ¤
سór³m Ýç³m :ì @*
â
Û {g 
á ZÐ]**
ÒZgzZŠ¼~x¯{ À 0*
LZ´ â
N Yƒñ h1ƱÐðc*
º‡zÑì yŠ (Z {z!( 4) ^fnN á]‚Öç³Ö]
¿ugzZyâ 
Û ** 
ì yŠ {z{z!( 5) ^e†Fi kßÒ oß³jn׳m †³Ê^³Ó³Ö] Ùç³Ï³m XÐ
!( 6) äne]æ äÚ]æ änì] àÚœ†ÛÖ]†Ëm „õòÚç³mX Dƒèë` Wl»Ð}}È
Ðt‚ÆŠ ÑzZb‰\ !*
Vâ X ÇñW:x »¼Æð¸ð¸ì yŠ (Z {z
(Z {z!( 7) ‚mˆÚ àÚ Øâ ÙçÏi æ kò×jÚ] Øâ ÜßãrÖ ÙçÏ³Þ Ýç³mXЕ ¸
™ ¯ ïgZ » kZ +Š " z ¿ugŠT~gàÆ ù Æ c izŠì yŠ
7ù Z÷}ŠgzZ !0
+
z Z}
. Ͼ ™; ;-{zgŠÏZÐ N Yê Ñ
gzŠÐ ëkÃVzg ZD
Ù gzZì s§~g ø ` W1ÅT[ ëWì yŠ {zX Z½
™ÄÄÐ ]uÅ…LZ™ W6,
VzugzZ ǃs§~g øc ¥yŠ kZì
à r â ŠÐ { Zg ÅVzŒx¤
/+ZQgzZ σ ÅÆ@*
}iì yŠ (Z {z ÔÇ}Š
à c izŠ ~ VÍ !*
g ZD
Ù :e x «
JÀ5 VÅÑì yŠ (Z {z Ô Ï}Š yÈ
™ÄgB; 6,VçÌx Z™Y m
CZ ÂÏ}g â m{zÌ6,x åuzgkZ1fƒ} «
[@*
Ťu **
ŠgŠJ+Zì yŠ (Z {zÐZg å Üù׉ h… Üù׳‰ h…
yZ1ñY c*
Š ‹¬» „ c izŠ l» Ç}™zig WS…~g Z Œ
Û " wó ™Ñ:
g !*
gŠ¤
/ZÐ ,™{gtë !*
È yZ§Zì yŠ (Z {zX A Zg Ö Ð Vg
}',ëX CY ðVZ 7ÂÌÄWt Â7.
Þ ‡Æä3Š-ë ` W~ ]gŠ
dxŠ W]|6,ïÆ~g3+›Xce Üïx »¼Ð=g fÆVgZ Â
36

www.Qadri.in

"
4E
5E
aÆ\ Wwqy.6,{Ši¤ëyY Zz!* 
Ð,ñðZŠ »x?Z:z éE
5G
ñW~ ðZŠñÆ\ Wg ZzyZÆ~ŒŠ Å\W6,µÂÅ ~g3+.Å\ W
) Ë ~g ø ™^ Zg f ì ª
®
2z gŠ¼ ¹ Ã\W~ e
$uZ g !*
gŠ 
~1ƒ~ ¤Jgz¢a }÷ ?Ð ,Š [ Z x?ZmxŠ WX â 
Û
ì gé1c*
Š¼ ¹Ãígz¢ä ] çE_ÅZ[gX Y ¯ 7~™~g v` W
Yá Ã?t ‚Æg ‚zYo ` W7£tZ÷X}Š%C
Ù z}g »C
Ù
n}÷X } 7,á ÑÆyY „ KZÃíeeX Vz™lg \ ~g v™
T ƒ Y k0*
Æ, Z ËÆ™yZ sÐí ?ñYƒ Zg Ö Z÷ì '¸
ÔZ',
Z ]|Ô b â]|+y
Wz AzZì yŠ (Z {z Xn ïŠæ à ?Ð
" Z}]|Ô .ñ]|
4E
5E
Ø Yz ~f gzZ x çE_ÅZßzZ‰x?Z z > ðÒ}ÅZ :z éE
>
5G
N 0*
È} i ZzgŠƒ
 1Ð,Q} hzŠ} hzŠ~#
Ö }
.Åx Z™Y m
CZ]Z|
Ô M
h W Hx »}g vëVx}g Z ee ÇA [ Z ¸(ƒ
 1Ð
,jë » ä™ Za wìykZ i Z `g {t :ì Á Ht ÂñYƒí„ ~g ø
( 8)X ,™
t » ËC
Ù H~ w°x £, Zì x £ » ä™g¨Zg f [ Z !Ǹ }g \
]³ì YVQxŠ„z~yZykZV;X 7¦
/
Ù 7Ônh¨
C
ì {C
Ùi
~e
$uZ§!*
gŠXƒJ m
J (,
Ð V˜}g ‚~m!*
w¾kzg]¸Ô>
Ø Yzz
: Z}
.è%ÅTƒ [8(Z » Z}
.Ôƒ: Ýq >
Ø YzÃË}uzŠ ÜÅkZ
Ð,Š™èZgwq¾Ã ? 1 â 
Û {°z äZ}
.á Zz. eÆkZÐ Tá N*
c*
ŠÈ~p ÖZs ™s ™ä Z}
.ÆkZÐ TXÐ,™: lp **
/
¦
Ù Ã ?ë
C
kZÃTƒ(ZXÐOg Ñ!*
å w1Zg vÔÐ,™:˜Lë]!*
~g vƒ
kZ ä Z}
.ÃTƒ (Z Ôƒ c*
Š ¯ Óz Vz » #
Ö Z Ôà z » #
Ö Z Å kZ ä Z}

37

www.Qadri.in

Ýz KZƒï» ÑZz W,
Z„
 Š',
i (ZXƒ ~Š™Ð ¸~i Z
Û uÅx£
LZ]ÃkÅyvÆyZ™á ~w¾ WzLZÃq nZ³**
LZÐD¾
›zØgÔÄZgz ~Šg^B‚Æ#
Ö Z KZÃTƒ(ZÔ}Š â 
Û Ð CZ f Á¾
Xƒbz°g {Š c*
iÐ\ !*
Vâ 6,
Ö Zƒ(ZXƒÝqÅzgŠ dZ Ì
#
z `g ZægzZD¬ A
$Z%yZ ÑZz VçpyZ yÃVƒ Ø 7 Ð \W~ [Z
§zbÆ#
Ö ZÔg Z]
.@*
Æ2ÃÔg ÇŠæz ò qÆVã" Sï» ìY » `g ç
%Ng—g Uzyzf âäz ÑÔg ÇŠgz6,m{[8Ôg }
-½·W£Z[»gâæF
Hc*
Š
â
Û {°z~p ÖZ s ™s ™Ð X „zì ZuzŠ yÃgzZÆÅzmvZ
!( 9) o•F†jÊ Ôe… Ôn_Ãm ÍçŠÖæ:ì
^³Ú^³ÏÚ Ôe… Ô%ófm á] o³ŠÂ ì ˆ~Š à~¸lpÃX„z
àÚŸ] èÂ^Ë\Ö] áçÓ׳۳m ^³Ú Š
HH{g 
á Zs§ÅX„z!( 10) ]
çÛv³Ú
ÅXwÎgÆ>
Ø YzkZ~Z}
.§!*
gŠ „z!( 11) ]‚` àÛFu†Ö] ‚ß „³í³i]
è×fÎ ÔßnÖçß×Ê ð^ÛŠÖ] oÊ Ôãqæ g³×³Ï³i p†³Þ ‚³Î :ì @*
ƒŠ 
á g ZÚ
t~]gŠ§!*
gŠÃ7Z !( 12) Ý]†vÖ] ‚rŠÛÖ]†_N Ôãqæ ÙçÊ ^³ã•F†³i
^³³³³³ÚæX @*
ƒ7wi **
[Z±6,
g •**
g ñ~‘œÆxŠxŠÆyZì >
Ø Yz
!( 13) Ü`nÊ kÞ]æ Üãe„ÃnÖ ä×# Ö] á^Ò
Ym
CZ ®
) Ë +”
GgzZ wÎg È {ø ì ðƒ ðW} h W>
Ø Yz ŹZ
zgŠÃ¹Z Ô D Yƒ7*á Zz äCå »Vzga gzZ ógó h ñ haL LÃx Z™
س³Î :ì ©
8¯[8CZ Z}
.ÃVñÝÆyZ•ÆyZÝqw¾t»š
M8
ä×# Ö]æ ÜÓeçÞƒ ÜÓÖ†ËÇmæ ä×# Ö] ÜÓffvm o³Þç³Ã³fi^³Ê ä³×# ³Ö] áç³fv³i ܳjß³Ò á]
^³Þ] ‚Û³v³Ú ^³³m :ì @*
ƒŠ 
á g Zì >
Ø YztÄyZ !( 14) Ünu†³³Ö]…ç³Ë³Æ
!( 15) Õ©ŠÞŸæ ÔjÚ] oÊ Ôn•†ß‰
38

www.Qadri.in

Ä yZ Ýq] !*
æÐ ]gŠg !*
gŠÃ[» „ yZ °gz s ƒgz m,
³
g³â h… :HwZλ]nÅ#
Ö Z „DƒZaì mtB‚Æ#
Ö Z KZ
]ï „z‰ Ì~}>ñƒë (ojÚ] oÖ g³a h… (o³jÚ]ö o³Ö
Ã#
Ö ZyZg Õ~!( 16) oÞ
] æ] àn‰çÎ h^Î á^ÓÊ oÖ‚jÊ oÞ
m{~: {
6,Kzg ¿ÎŽ/§{ Å#
Ö Z ~Š c*
Å#
Ö Z ä V2 „z X áÈ:
Æ#
Ö Z‰
Ü zÆZzgÐ *Š „z Ô c*
3:½ù LÌQgzZ Å®

w'~ wq b & Z Å #
Ö Z Ì[Z „z X ‰ â 
Û ¼ Ð Z}
.LZ a
x™~f >
Ø Yz ~f, ZÔyzf â wÎg, ZÔg UÑ,Z Ô Z}
.[8, ZX Tg
"Zx Z™Y m
4E
5E
> ðÒ}ÅZ:z éE
5G
CZvŠ ,Š [ Z „zì $
Ë ƒyZ Lt Ðg »u
Ïã6,} i ZzgŠÆ\W™ƒyZ **
ÞZt‘Ð(ƒ
Z
# X åc*
Š ä x?Zz
'Ï}g å~g Z Œ
Û " wógzZ
^ßÖ^Πij۳‰] ä³×# ³Ö] o³fÞ ^³m
^ßÖ^u †¿Þ] ä×# ³Ö] Ù糉… ^³m
^ßÖ^ÓN] ^ßÖ Ø㉠p‚m „³ì
цÇÚ Üa†³v³e o³Ê o³ß³Þ]
hwŠ™ â 
Û ±5à qV.6,
Å#
Ö ZyZg …k
HÔ Çnƒ: ‚zñÐ \ W
§dkZV; V;ÐN JÈkg J egzZÐN Yƒ} 9™ÍZœà Zz¶Š
„ ëá Zz ¶Š ð;gÐ„È kZ Ô „ ëá Zz äÎ}g ) ƒ **
~g vÐ
Ð,™ë{zeƒ:ÐËx »ì x »„ Zg øbŠB‚~‰
Ü z}',
kZÔ
„ë£t¢
8ZöZg vÔ *
*™®
) Ë` W~] çE_ÅZ[gg !*
gŠV; !^`Ö^Þ] ^`Ö^ÞZ
Å
z i **
¾vZ y4gzZÐ Vƒzás§Å u ðÒ) Z og !*
gŠ \ WXì ÝqÃ

|
.- Z °â g ÖZÐ: !*
u~ {>6,}ië 7¼Ð y!*
iì *
@Y H çG
8i Z0
+Z
Ä ³Ê … ] ‚ ³Û ³v ³Ú ^ ³³m : ¨ â 
Û Š
á g Z Z}
.ÑZz. e»yZ] çE_ÅZ[gX ñƒÇg
ÂuZg fdŠXƒVYñƒÇgu6,
}iì H]!*
t[8} Z !( 17) Ô‰œ…
39

www.Qadri.in

ùâƒeì VY]jtQ ƒT e‰â¼¤
/Z ¼¼Ð-Øû‰øX ƒ VZ
QÂì§{pÅ®
) ËÅ#
Ö Z HÄ˳!]æÔ ÇñYc*
Š „zÃ?Ðùâ ä³_ói
~g vëz™®
) Ë™wÅY ƒ 3ŠarZõgy
á ? ij˳%i ƒ â 
Û ÂÐy!*
i
,™gà**
) Ë ~g v“
®
 ë ¡Z°Z 3g Z Ìë 7á Zz% N*
]!*
}V- gzZÐN Yƒ} 9\ WVZŠ 
á z Vq
Û ™ƒ l¨WëÐ ¬æ@
áÐ
Ôe… Ôn_³³Ã³³m Íç³³³ŠÖæ ì c*
â
Û {°zÐíä´ â }÷} Z :Ð
!( 18) o•F†jÊ
^³Ú^³Ï³Ú Ôe… Ô%ófm á] o³³ŠÂ ì c*
â
Û {°zäÂ[g}÷} Z
Zg7Ã{°zkZì Le¸ ( ~
V )·Z¾ì C{°zZ¾Z0
+
zZ}
.!( 19) ]
çÛ³v³Ú
gz¢®
) Ë ~g vÐ ,™ Zg7 ` WÃ{°z LZgz¢ë ǃ ÞZŠ 
á g ZX}Š™ 
Ã7Æ\ W‰
Ü zkZ ݬg ZD
Ù tdŠ !oñ^•… áçf×_m Üã׳Òì w=
‚ÛvÚ ^m Õ^•… g×›] ^³Þ]æ ÔVƒ YƒèZgÐyZ~T e¸ƒ
t
g » \ Wì HQ X ƒ Yƒ èZg ?yŠÆ ` W Vƒ Let =°Z [g ~gzZ
~g !*
gŠÆ { 
á Š !*
-Z b§TgzZÐ N Yƒ w'~ „Š x Z Å®
q

Uš V- ì @*
™gŠ ™x ©Z™ƒi W »Cz { (x Ók
,
izg (Z !*
ide
$.q
-Z
ÐSwƒ®
) ËÅ „ \WX ƒC
Ù ª3
á ZÅ®
) Ë6,B; Æ\ W
~0Æ[Âz [ ˆ%vßg ÜÐ ®
) Ë Å„ \ WÔ Ï}Š yEZ
) Ë Å „ \ W`I3gzZ Š
®
Hƒ[ˆ »Xg …k
H{z ÔîYƒ 4ZŠ
ÃäZq
-Zq
-ZÐ ]ÒkZgzZÐN 0*
]Ð c izŠ™ 0*
Zw~hðg ÕÐ
0*
Zu, Z Â\ WvZ wÎg c*
Ç}™n² c izŠÂzg ZŠÐ B`Ð ~ c izŠ
¹!*
: ̼ Р~ #
Ö Z KZ ä \Wn Æ …Æ Z}
.LZ Øg
¹F,
~ `g çgzZ `g Zæ z A
$Z%Æ 0 IZ Ð ®
) Ë Å „ \WX 3g
40

www.Qadri.in

ÌðÃg Õ c*
Vƒg »™ñYHyÒH Z`
â »®
) ËÝzÅ\ WX ( 20) σ
gâÔy›å1H: Ì(¿q
-Z ä T Çìg:xzøÐ ;WzÆ\ W
™ ¯ MÌÃkZ®
) ËÅ\Wƒ: VY',
Z',ðZgͶì‡~ wŠ ® ÅyZZ
xzø‰+Zσ6,
¹F,
Šzö**
gzZ à ©)kZ®
) ËÝzgzZ ( 21) Ïìg
: xzøÐ W,
Z ;6,Æ kZ Ì~h
+
á ÏñY|È k WÌÃ{ Çg !*
ŠzŠ%gzZ
ÄnËNŸæ ÜnÛu à³Ú à³nÛ³Ö^³¿³×³Ö^³Ú ]gŠyâ ‡Aø
D 1 ( 22)X Vƒg
'gzZ !( 24) …^’Þ] àÚ à³nÛ³Ö^³¿³×³Ö ^³Úy*ø
Ÿ t Z å}.E
D gzZ ( 23) Å^_³m
Wæzg ñ•ÆkZgzZ7+ZÆ;)z!( 25) o–i…] àÛÖŸ] áçÃ˳\m
t Ð y Ò gŠkZ}÷Vƒ @*
™w ì~X ÇA :zÐ ®
) Ë;Ã
g;Z Yt gzZ ì t |Å ®
) Ë Iƒ ãZz 6,\ W'!*
~gz¢P
ÃÅzmvZ -g Zæ**
ñ‡W}g øÆW,
ÃnjD¬A
$Z%vŠ éû%t £
E
» kZ I Z Xì c izŠ i Z ] ] G
é5‹8,A
$Z% ¹F,W,Z » kZ gzZ [ ƒ Ø%
kZp ¤
/Zµ»ÏZ Ìã !*
gx¯tgzZ
Û »: C 0*
Zu c*
ƒ sì y ›
$g
wó ¯
) !*
Æ :ÁZ *°1 w ®Šg Zz ]{ 9å5EkE
$Š q Z ~ }g !*
Xì *
@Yc*
Šy¶
K»g
$Š q ZPg "Z
c*
â
Û Š
á gZ ä ~
V ]ÀW D™e
$ZzgÅvZ èg ~ÄZ .ñ1Z **
¦
á ~ 0Ã#
Ö Z Ûë { Zp c*
Š hg6,è% ~g ø ä ´ â }g ø
{z ':t1HwJî
) Ë£äë1,™wJ®
) ˣc*
NY
G
-. !
¹Z"Z °Â{z77ÔVƒ: ü g …k
Hg ZŠ™$
+Ð Tì q+Z®

X ( 26)ìz»
4E
58x Z]|
Dâ
Û Š
á g ZÅzmvZ -]ÀWì ~z%Ð vZèg îE
0G
䃈}g ø c*
Š â
Û i6,wqkZÆ#
Ö Z ~g øÃëä Z}
.}g ø
41

www.Qadri.in

}Š â 
Û «®
) Ë£ÃëÅ„
 ZpgŠ~ e
$uZg !*
gŠ ä ë Z®ì ÑZz
4$M~ #
~g ø ä ] çE_ÅZ [gçO Vj Wx »Æ #
Ö Z KZ èG
Ö ª Y ZŠ
Û @*
X ( 27) c*
Šâ
Û «Ãë®
) Ë£™ â 
Û gàÄ
 ZpgŠ
V ]ÀWì e
~
$ZzgÐ ´ â 0sú]|~ })zzâ 0Z Ô ~èF,
~e
$Zzgq
-ZgzZ ) SŠ W ƒe c*
Šg (ZÃëä ] çE_ÅZ[g c*
Š â
Û Š
á gZä
wJ®
) ˣ c*
ƒ Yá ~0Æ[Âz[ˆ" ( #
Ö Z ðäzŠì
X ( 28)ƒn#
Ö Zx Ó @*
Hg (Zî
) Ëäë:z™
÷Z **
¦z/0Z **
¦z †0 f ç **
¦]|e
$Zz',y*¸ b§ÏZ
**
¦]|H
g ñZg ÅG™x[ ZXì "
$U*
{h
+° & ~ ÌevZ èg
"% D â 
) Ë {z Ç}™d
®
$†Å®
) Ë î0E
0G
Û Š
á g ZÅvZ èg ÷Z
" EÅ
4E
5E
X ( 29) ÇìgxzøÐÅzmvZ-èEG
å) Z Ã[ »g—
ouçÖ^e ^ÏÊ]çÚ äi]… á^Òì ÚÅXÅvZègWZtzg Ã**
¦]|
[izgq
-Z !( 30) †Û á^ŠÖ o× Ð_ß³m гv³Ö] ì y
á ÅX h^jÓÖ]æ 
ǃ Za {z¤
/q
-Z ~ #
Ö Z kZ c*
â
Û Š
á g Z ä \ W~[Y z Z¸ D â 
Û
$W ˜~ pÑ Ë[ ÂmvZõg nÈè‡X ǃ ~g ïZ »®
e

û%Š Z%Њúx £~]
çÛvÚ ^³³Ú^³³Ï³Ú Ôe… Ô%ófm á] o³³ŠÂ`™ 
D â 
Û ˆÆ™ g
$Š q ZŠ¼~ & ¤zG @*
Å‚kZgzZì ®

Š Z%„ ®
) ËÐ Šúx £ì ‚Þz ×zg%Z ¸Ð±5ÆÄg
$Š q Z
¸ì xiÑ6,y›X ( 31)ì <
Ø è¸ »Ë[Zz É@*
z/ôx ÓgzZì
~ m,
³‚r
# ™ m,çE_ÅZ†{ 
á XAŠ:Æ¢çWs§}uzŠgzZÇg {o
DD â 
Û~
G
"
™3E
[ëW#â <
L IZ <
Ø è Ó c*
gŠ þ. Zg®
) Ë|¤
/Z L L
42

www.Qadri.in


KZn»Ñw¾ªW®
) Ë | Zk
,
iŠØò×zg
KgŠ .WyvzŠ8ŠpgŠ ZgŠp q nZr**
kÓz+ Za o ]
OZ
w¾o ]
OZwzZ„
 ZqzŠ',®
) Ë,Zg Zæ:ŠØÄzZw¾
$ ¡#
5šE
Ö ª izgn» Ñ
Šúñ´z V he
$¸" e
$ éE
E
X-4$ Zk
ÒÃz ¿ñ é<G
,
i lˆz [z ÒÃz ¿‰G: „
Z
9 1 Šp q n!* 
õ?XE
w¾ VW î0†qZ : „
 Z Šp w¾ ^
$ ,Zz+C
Zg Iz î0†qZz ûiE
Ù ªw¾8
-gŠz”èZg .W]**
v
IZ q nZi Z8**
ÑyŠ1xzŠ0
+Z {Šñ
Û ¬zyf Z/¨<ÑgŠ
gŠ Zg y
W%Z ,Z z „
 Z wõZ
+¡z yZZ yz$
+ w¾
ó ó–®
) ËZg ¬oz
Û »0
+Z {Šñ
Û ¨]g „,!*

x Z²Z„
 Š',
i »®
) Ëg ï Z1ì!3 Hg ïZ »®
) Ëä T‘
Ûª
»®
) Ë W,
Z à ï{ Zg Åg ïZ~ {Š6,Æ sz@*
g »i ZgzŠ q
-Z nÆä™ «Š
{Z
+ÃÐ kZg ÕÔ [ Z N szg »™ ÇìgŠzöJ
-Vâ ›7Z
Åîσ!*
x ;zZÆyZ ä o ZÜ{ ZC
Ù
á yc*
Š ; z *Š+Š yZGñX M
h VZ 7
™"
$U*
( gz$ÌÐá YÆ~) ) lç³fӳ߳óÖ] lç³ne à³Ú à³âæ]Ã]¸
™ â
Û 7Ãtt]xz6WŒ
Û ]™µ~w8ZÆ]Ñì„ZzÆyZX c*

X ~Š™ Zg DWÙz
Û ðúxngzZ ~i ‚ ÑÅyZ
á ZzUe ºÅyZ1©
87ðÃÌx **
»yZ~y*zyU%Â!3
ÀZg ZŠ X Æ}½[p6,wÎg z Z}
.Ð V⊠} hðg Zp—Æ yZ
A6X
I ]]
.Î Špq
-Z Æ äZ y‘zZ yZ0
+{ ò Z¤
/ò **
Æ ‹Š Š !*
WV é<XE
á
z ]ZŠ XZŠ Zi_{z ~ h<
Ø è~8
-F,
Å ~Š Zi W/Z Å ðZgŠpä Ë
ð0*
gZŒ
Û
Û »z uæ#
Ö Zx Ó6,}i ñzg ZÎÆkZÐ zg ÅXG ]¬Z ºZ
43

www.Qadri.in

Ym
CÑZ¦x «
JY m
CZÉ x Z™Y 1zZ]Z|¦ã-yŒ
Û G Cä~ŠŠ³ Zª
X 3g VZ:6Š ðÃ~ª
2zgŠ2Âz y
á ÃÅx?Zz > }Z:ÆÔZz 
G ZŠ ZÐ y!*
i u 0*
**
KZ ~ V â 
á klyZ ]ÜöWqø {zÆ nn
XM
h ƒ 7ZŠ Z ÌÐ y!*
i Å y›gpŠÎÔi !*
g ã Ô ãZi Ôgp[ ZÑ Ë¦
/
Ù
C
+AE
kZ X e {g : lñ{% GC
Ù ªÃm!*
A LZ Ì~ ®
¥
) ËX îÏ)EZi Z
y
á s ÜgzZu 0*
**
{z6Š {h
+gŠwó ~[» Å] çE_ÅZ[gÉ ®
) Ëg Z]
.@*
c*
ŠÉ}X M
h7Ì™0{ç~wŠÆy›ËK wEZp ÖZxsZ
}Ôó ì
ó uÑÌtäâ ` Z» Z}
.Œ{È» Z}
.ÃkZÍ 'Ùg \ CZÃË L
L
Šp{zL Lc*
ŠÈ}Ô c*
Šg Z Œ
Û å»VzgavZ f çäc ø‚$
+Á{Ã{à®

™ Zh Zà ÃH6,x £ËX ó óÇ}Š jÐ Øg KZ { k

 ì °gzg^Z (,
IYz…¸ÐgñZE¬gzZg6Ã\¬ Z}
.}X Ç} z¯ Ãì eÃT c*
ŠÈ
E 
‰ ñ3ŠC
Ù Æð‚g ÅËgzZ¯ë0Ñ6,ä™"
$U*
R
Û zg È}
X l^Â^ß\Ö] àÚ ÔÖƒ †nÆæ
Ù ÂñY ÅÃ6,t¦]ÑìÆA¤x â ZÐÃòsZ¤
C
/Zt x¯(Ü
ÔŠ Áz t °‚ Z z ³ Z z [²g ñ Ï ¶ ë ¸Ãy›` Z'
× ë
Xì Ýq'Ãq
-Z6,
-Z~t °zwH
q
vZ -]ÀWì t
Û gŠkZV; Ô ì‡åXH3NgŠ Z',o¢e
$.~VâzŠgzZ
ïŠg Z Œ
Û uÑî
) ËÔg ZÑZtgzZ¸B!Z Ãg •**
g ñÆ: â iÆÅzm
A®Zx â ZTìg ãZz Ìt V;X ð¸LgtgzZ¸ ð¸} (,{z
!3ÑZz ƒ» b§ÏZì Ýq sÑ » äƒ ð¸ N*
g »[²g ñÃr
#™
{k

/Zì <
Ø è »!3èYÔð¸ LgÆyS !3gzZ ð¸} (,
Æ
wì »A¤x â Z1Ç}Š jÃkZ°gzg^Š
HƒT
$@*

KZˆÆgzœÆ
44

www.Qadri.in

ÃkZ6,ækZgzZ Š
HƒŠiug]q
-ZÐ Ñ#
Ö 
á 7g Õå ¿ L
L H
g
L " \¬ Z}
:
.ÌÐ g …k
H, Z Âì @*
g e Ð Z}
.yŠ ]Zg ì Ì#
Ö Z0
+
mvZ-ÆÔZ¦[»y
á ÑZz$;Zzs #Z îWp¤
/ZÔ ó óY™7g ¦
/
gŠ 
å » Vzga à ÃgzZ uÑî
) ËgzZì c*
Šgzi¼ ¹ äA¤x â Z6,Åz
) ËÏZgzZì $
®
Ë ƒ®
) ËÅnm{q
-ZV;˜~y
W1D C
yZyÒ»®
) Ëm{kZŠ XZâÅyZëçOì c*
W̙f~g
$uzyWŒ
Û»
'˜~yZÑZ îG
!¾X D™ÜÐ[ÂÅ
G
CZ ä kZÃ~gagzZ7ga{z»å1ˆƒ"
$U*
Â~ga6,ga
gzZì {qÑ6,
kZΊ
Hƒg]Ð#
Ö 
á ÅÑ1c*
ZI7&
LZ™Äg6,V\WgzZuÃM WÆ { 
á Š !*
gzZì @*
g e yŠ ]Zg
z÷Z Ë™v¸Ð{ 
á Š !*
gzZÆZwëÑgzZì &g Zz¨Ï
@*
( 7e
$×ÅË~.
Þ £ÆkZgzZ @*
+
&
ðe 7{ CÅk
,
iz
¬H~ h}÷ ¶ Šì ;gNŠ- » ÏZ yŠ ]Zg gzZ
1ì @*
WkF,
6,
kZ~wŠÆ{ 
á Š !*
™NŠwqt»kZÎ} zâ 
Û
} Y™7g ¦
/
gŠ :
L " Æ ™wì » >
Ø 
á Š !*
MW
,
k
iz z÷Z ðÃÎ} zY •:gŠÅM WkZ~ wŠÆVÍß
Å÷Z kZ { 
á Š !*
gzZì @*
™lg \ Åg Zz¨kZ™ 0*
è%ÅkZ
™s ç¨ÅgakZÆ™x **
»lg \~C
Ù ªÃäJ(,]³
»kZÅ7ðn kZ lg \Åga kZ ä÷Z kZÎì êŠ
Å{
á Š!*
¡É ì ðVZ ä kZ e
$×ÅkZc*
ÙW c*
ì HZŒ
Û
î× »ga å»Vzga:ì÷Z »{
á Š!*
Â{zèY™™è%
) Ë ÃkZ ì *
®
@Y ƒ ga Ì\W Â @*
™ lg \ Å kZ ™0
45

www.Qadri.in

vZÎì ðƒÐ Zz6,Å´ â Šplg \t ª ë yf Ñ!*
Å àz z Ñ TgzZ ì $
Ë ƒ®
) Ë Å nkZ ~ [» Å
X ( 32)p¸ÆkZìgÃè~g
$uzyWŒ
Û »®

YHE
+Æ y›¾ˆÆäƒ i6,]¬Ù Ū
Hx¯kZ
: é5½&zg »y$
Ø Yz z ÑÅä z [8Æ kZ™yâ Ã Z}
>
. ì yÃ{zX Ç} zYƒ Z9
¢ »™X Ç}™: ¢=g f » yZZ z +Š ~Š !*
',ê
H]ÜyZ™yT
à c øzy!*
i$
+ã”**
, Z Ì™ƒi6,~Š NZŠ YgzZÜÑT
$çyZ¶ Š
'É ì *
]**
ÒyZÆ]¬¤¯]¬t Z å}.E
@Y ¹®
)$
+kâ <
L `z%uñ
*
@YH7t{ k
Hi Z F,
+g±™ ZIyZZz+ŠÔŠÃ]Z|á Zzä™h
$
+Š F,
Åîσ!*
G
E
$
5Ò}Å¿ãZ0
{
ár
# ™ m,çE_ÅZ†{ 
á ]| *
*™ÿG
+{‰³Z ~ßñì
EG
$
Ò
}
5
G
ZŠ ZŠ\!*
**
ƒà ¬»yZ0
+{ B7Ú Zk\ZXì ÿ Å })zr
# ™vZ à z

+
KZ s Ü¡*
*™7Æ {oŠ Y¨ ® »X , ZgñZ x Ót ðZ (,Å
Ð VÂ媮 kZ  H Za : W,
Z¼6,î **
kZ ä ðYZ Å',
»ZZ
# Xì
yZ ðƒ]‡5~g ø ÌÐ ]Z|, ZXì Y WîE
0™Š H6,ðZŠÆs sZ
ƒ!A v WgzZ 1x **
» ³ Z ~ßñV˜ 1 n
pgB; 6,Vâ »™ÍÃ] Ü
Hƒ "
Š
$U*
6,gîs ™Ð T {Š â W6,ä%äg â ~ ~g ZƧÅkZX ‰
¼ ÅÅzm
Y vZ-ݬg ZŠu~V\WÅyZwŠÆyZÆA®Zx â Z¨ ®
G
¼
gzZì ö- É^a6,wŠ ÂÐì Z',ó Z ~ßñìƒ0
+ZXì 7wzÌ
ì qø ÏyÃ{z~ [» Å~
V Ym
CÑZ¦É x Z™Y m
CZ ä ³ Z ~ßñ
ëÆkZS6,
}iukZ[ Z »TñW:J
-.
Þ 6,
ã%
OÐkZÔƒ¿g VZ
Üâ…^’e] o×Âæ ÜãÃÛ‰ o×Âæ Üãeç×Î o× ä×# ³Ö] ܳjì M
h}Š HgzZ
³#yÒkZ Z®ì Á¹›
Û Ãíèa!(33) Ün¿Â h]„Â ÜãÖæ éæ^³\Æ
46

www.Qadri.in

X Vƒ@*
ƒzás§Å ±Â¿ÅyZZz+Š
ì @*
â
Û Š
á g Z~[ ÂkZ9‡tœZg ÇŠgz6,
u 0*
Zg v!Ǹ”y›
:ìg ZŠ)f\W»ØõÅT 
ì {2zu 0*
ÐkZ]Z f Å] çE_ÅZ[gª ÐvÖ] àÚ ov³jŠmŸ ä³×# ³Ö] á]
†ËÇm Ÿ ä³×³Ö] á] :ì klŠ 
á g Z~pô[ ÂÏZ2}™ §zxÑ~hg ÖZ
TgzZ {z´Æ¬ª!( 34) ð^\m àÛÖ ÔÖƒ áæ
^Ú †ËÇmæ äe Õ†³\m á]
:ì @*
ƒ klŠ 
á g Z 2ì êŠ jƒ
 ì °gzgg^Z (,Ú Z {z { k
HÌgŠ
°gzg^\¬vZ ) !]…çËÆ ]çË ä×Ö] á^³Ò :ì @*
â
Û 2 !^Ã÷ nÛq hçÞ„Ö] †Ëdzm
gzZñâ 
Û „ì eÅT{z) ( 35) ð^\m àÛÖ †³Ë³Ç³nÊ :ì ~ÏZ2( ì
!(36) áç×òŠm Üâæ ØÃËm ^ÛÂ ØòŠmŸ :ì@*
â
Û Š
á gZ2(}Š[Z±ìeÃT
oòN ØÒ o× çâæ ( 38) ‚m†m ^Ú ÜÓvmæ ( 37) ð^\m ^Ú ØÃËm:ì @*
â
Û2
-ݬzŠg ZŠuÅgŠ c*
[p !Ǹì y¬f ÑZZ
# Zzyâ 
Û »ÏZ !( 39) †³m‚³³Î
ƒ7¦
/
Ù tÂì eà
C
C>» Z}
.á Zz. eÆyZkÛZ1ðÙƒZ',
ȁzmvZ
> }Zmäz [8~ {Š6,Æ ðc*
º ]gŠz Ñ åt§{ iÃ%X Y
G

Í
h
E
G
G
1nïg g »wŠ b§hZ™ ‹ û©$" [p[p~ y
á dZz «g Z Å ê Zz
ä™e
$Zu¢kZ!èn’ÃÛÖ] o³Ö] †³r³i èn’³Ã³Û³Ö]… Y\W]Z|
·gzZßÃ6WŒ
Û ]c*
Wx ÓyZ Ô c*
Š™yp »yZZz +Šx Óä {Š â YC
Ù iá Zz
,Åw)Z kZ¤
/ZgzZ c*
Š™Š !*
íÃ8
L zŠÅkZÔDÆkZÔ ðZ}
.Å Z}
.™yâ
D â 
Û®
) ƒ8ðZŠtØ»G
g
»],
ồZ`
™( ƒŠ NÑZ 9ªÆ)y›¤
/Zì <
Ø è»<
L IZ
kZg ÇŠgz6,ÑZz s »Z z w° ÂÅ/Âä kZ™ƒxŠ **
6,g ZŠ™LZ {ˆƒ >%
]nÅkZÆZwz [Z±%Ð x™z aLZ™w$
+Ð ]øÃ] G
é5J4]Æ
47

www.Qadri.in

{k
H!( 40) äÖ gÞƒ Ÿ àÛÒ gÞ„Ö] àÚ gñ^³jÖ]… Yƒ
èYì êŠâ
Û
gzZZƒŠiu{k
H 
ì @*
ƒÌ(ZLgzZH7{k
HäkZc*
Íì (ZÑZzä™/ÂÐ
Æ®
) Ë%gzZŠ Zw%ÌÃkZ] çE_ÅZ[gÔòŠ WŠNÑZ9å1Å: Ì/Â 
™hgÃtÖ]xgzZ6WŒ
Û ]c*
Z@A®Zx âZ1Xì êŠjÐØg KZ
Hƒg]ÐkZÐ#
Š
Ö 
á ÅÑ17&»kZ~gaD Ç ã¹xZg5KZ
xêÃ\W™yâ Ã~0
+
zZ}
.M Wzx ©ZgzZì Ì@*
geyŠ]Zg ZƒÌ{qÑ{z6,
kZ
ÐgÕ,Z1ì @*
WkF,
6,ª
qÅkZ ÌÃ\¬vZgzZì }YÌZw gzZ
Ün¿ÃÖ] o×ÃÖ] ä×# Ö^e Ÿ] éçÎ Ÿæ Ùç³u ŸæY™7g ¦
/
gŠ:
L "] çE_ÅZ[gÌ
!
^ŠËÖ]æ á^nÇ_Ö]æ Ù¡–Ö]æ
^ÏjŸ] ðç‰ àÚ ä×#Ö^e ƒçÃÞ æ
¨£ÆTgzZy!*
Û 6,
Œ

 ïŠð@ìnç»<
Ø èz+Š]Z|
^Ú™hgà Ù^Î àÚ Y:6,
g *Šz‰ÆËì „<
Ø èqm,
³{zˆƒ
~
Æ26,
~nçIèÚÅäZ y‘zZyZ0
+{ò Z¤
/ò **
X nZ eÃ6,Ù^³³Î
冉 Œ‚Î p‡]†n\Ö] ^ÞŸçÚ Ù^Î^Ú ÜÃßÖæB
bg7wzÌ',
Z',
” Ë >t yZ0
+{
Ü VZ$
+!*b â *
:.
Þ ‡Æä3Š-ÃwÎggzZ Z}
.~ e
$×ųZƒ: (Z }dŠ
Zƒˆ6,6WŒ
Û ]c*
W¿#gŠ¾A®Z x â ZõaÎgzZ’Ð g¨[pXƒg
kZ™yâ È~ Vzîi JÅAz :
L Ã] çE_ÅZ [g ã!*
i[l
wó Xì
à ? ! â ›X ~Š™ÔÅ]gŠŠzö**
ÅkZ Ô)¬ ]gŠÅkZ Ô Wz yZ]Æ
(Z »VzÈäkZÃ=°Z[g· ÒZ¬Zz™ Âg¨Zg fôZz»yZZz+Š LZ
Ãg ÕzxŠ **
-ZÆ:
q
L Ë%Ô%ñh y!*
i ÅyZ c*
Šg Z Œ
Û ` ZgzZô„
Š
!WgzZ ^Ã÷ nÛq hçÞ„Ö] †Ë³Ç³m gzZ ð^\m àÛÖ †Ë³Ç³m`™îG
!WHXnj: Ì
îG
G
G
gz¢gzZì Ôì 7w8Zzg ïZ ôÜ» ‚m†m^Ú ÜÓvm æ ð^\m^Ú ØÃ˳m `™
48

www.Qadri.in

DH
g{ k
Hi Z F,
+g±J m
$
4Þ™QgzZì
ÅM W~ { óÅ VzÈ Y™7V-g ¦
/
gŠ L L
X ó óñY•:gŠ
~{ óÅVzÈÂc*
Š jV- ¤
/ZñƒŒu7g eÃ] çE_ÅZ[gA ®Zx â Z
t ~‰
Ü z Ë™^ÐW³»TÏìg CYwz Åx ©ZX Çìg ì‡: x½
b§Tv Ât ™ â 
Û ÃsÐ kZí} 7,*
*™ñÌÃ:ß Z ǃ Za 
M W„ yZ °çx ©Z H ‰ Š â 
Û yÒx ©Z ~k
,
±~x © Z î0”ù
HÅŠŠ F,
z„Æ] çE_ÅZ [g  Z
# gzZ 7`gqN @*
z bçz wó ~
ä ëƒ ;g:Š c*
ˆƒwÈÌÃ] çE_ÅZ[gh
+
á V; X ¶Ð
Ö VYgŠgzZÔzz
t Ð y? 0*
ZuyÒ ÆA ®Z x â Z 2 Š â 
Û gŠ ™ Ì]nz,x © Z
¬q
-ZŒdÎ" ~ ~g¨" z ³à ¬ Z}
.ì ãZz z "
$U*
Ì®

x ¬ yŠ q
-Z~ lZŠ 0*
Å ~g¨" kZgzZ Sg 7Ã6,g »w–gzZì êŠ â 
Û gŠ ™
KZ Ð ª
˜ öWª
H LX ì C7,**
VZ “JgzZ WZ =~g !*

0*
gZŒ
Û yÃgzZ ~g !*
]Z fSäZz»>
Ø 
á Š !*
M WèYì êŠg Z Œ
Û IYÃ~g !*
]Z f
s ÜÆM WkZÃíyŠq
-Z åce ¢
8™g¨t‰
Ü zÆM WäzXì Y
$@*
T
zxŠ ** 
σt ~÷ÂéZp ÇñY WkF,
6,q
-Z= X Ï} 7,]gz¢Å
Y Z’Z6,A
$Z%yZ¤
/ZÐN Y W} h W„
á M W1VzŠ jÃ{È Ó{z `{
D YG: äz¦
/
Ù M W, Z ÂCƒ¸Å“gzZ]gz¢kZgzZ *
C
@Y1â 
Û g¨~
ÐA ®Zx â Z 2X @*
7,: à
C` Z»VzuzŠ™ VZ ãä z ã.6,~ >~½gzZ
Ì„éZpgzZ ñƒ ñ¯ ÆÏZ ÌM W D™Äc*
gŠ%Zt ë
VY[Z \ W]|V; ?ì yà Z',gzZ ?ì yà YZ~ VâzŠ yZ1ì ÅÏZ
ë ô=Å]Ñìu 0*
**
Š Zi_Æ\WíX`È åI ÂÃ\ W¸Ñ äC
49

www.Qadri.in

z GÂA
$ì CY ÅÃ6,éZpÅ] çE_ÅZ[g¤
/Z]|} ZX ïŠ G „
ÐØZ'
× ÅM WÏZéZpÅkZì @*
7,
*
*™tZ',
$.gzZ Z',
e
ÃM W ‡
ÅkZ ÂiZ {z ë 7Z',ÃM WëN â 
Û \W¤
/ZgzZ $
Ë ƒ7~g7
ñYHyÒH »ö YÅA ®Zx â ZXì M W³#èYì ~',
GéZp
X ïŠÈ¼ „ƒ
 ™ W~zgXì @*
ƒ·ù »]ïÎÎ~ ]!*
-Zq
q
-Z
Ôˆƒ »ãÑ Å T~i Zz6,— ÅA ®Z x â ZN â 
Û : wìt \ W ! ]Z|
D <®
) ³Ôì ¹!*
¼¹ÌZ77
{ z0
+) ì {¾Ð =̼ ÃVzÈ Xì dZ z «g Z Ây 
á Å \¬ Z}
. 
Y VYgzŠ D™[ AZÐp
pg {æ7 Æh%Z Ì{ z ( Iá Zz
Vzß[æ0
+
gá Zzá
ˆ ÆVɨŋŠKìY~ yÆyVð; Ñ
h%ZÆ~Š Zi Wï»gzZ ~{" w ¾kZŠ z!*
Ì{ zì °»¤ç»ª
qÅ
[g ]| ³ Z ~ßñ1 D™w ì gŠ¾ **
Ö » ] !*
s gzZ
G-²
} Z X ‰ á E¯B; ä6,Vzßñƒ D™ì‡x Z²Z » hy é) 6,/Z
{ŠñM Wñƒ ñ ¯ Ð äâ i Ô 1ƒ x¥Ð } 7,‰
Ü z [»
G
%N ¿.
¶zz HÅ hy é)-²gzZ äâÑ Â } æE
Þ ‡**
Ð p ÒÆ V Âgz¢
„
á LZ ª
z$
+Šp Z® ñƒ "
$U*
Æ**
èa —‚ M W å bŠÈs ™
gzZ ðÍhkZX D™w ì?ÃæWgŠ¿s ÜÆy ZÐ z¥Å] Zg (Z
Š·ìgŠ c*
å YƒÝq µñH » Zl
z ya Ãk
,
izz÷Z Ë6,~g %„
 Zg
g Ñ" V£Šzö**
Å kZ™™ŠzöÃ]gŠ ÅlœgzZ ÇgŠ ‡kZŠzŠ%
X ”
GƬƙÙ70ÐÔr
ÐA®Zx âZÔŠñq¸z »kZ~ Vkу
 gzZ~ <
Ø èÆ<
L IZ
» z¶w$
+zŠgÃkZ‰
Ü zC
Ù Âì M WäZz„zZ
# ì **
™Äc*
gŠ ÌtÃë
50

www.Qadri.in

:{Z({ZpgzZ ~Š âÛ: VY ;Å.‚¬Ðg(Z CZf LZQì Ýqg(Z
L
Š
á g Zt \W¤
/Z%Z ~Š™~m,
g z',
WÅ]Zg (Z LZ™ú~ ÐÆ Az
Dƒx¥iZ **
3™8
-â } •„ÐVziZzgŠÎÂÃëVx} ZL
L N â
Û
H
gzZáZz ä™®
) ¤6,BZf q
-Zì Î {g éCE-8F» ~&
+; ãZ-Š ÂÃy!*
i ~g ø 
!3¼ Ôâ „ä ëÐ `gZp¼Xì “
%y8Â<
Ø è Zg ø Dƒ
Ô³ 0Z ÔŠ 0Z¼ Š
HïHÄHÑ » 6Zzg¼ ñÑ n
à ZÐ yZp,ŠÆ
Ø è Zg ø x **
<
»·ùÆtZè Zn¾1g JŠ ZÐtC
Ù ª]Z|{)z ã»Ø
X óì
ó wìµá)yÃtÐëÂHÝqsÑ»~gp—ÅŠ·äëQì
7u 0*
ù»\WÌZ]|} ZD™tÌëÃTì ] !*
{zt Â
{g 
á ZÆ{ 
á Š !*
äk
,
iz c*
÷Z ËZ
# £Š â 
Û Ìt Ö :-™ 3Š"Zƒ
¼6,{ 
á Š !*
»k
,
izz÷Z ÂÅlg \ÅT
$@*
g ‚xÑzxŠ **
kZ™ 0*
è%Å{ 
á Š !*
Ð
gzZkÙhì yˆZ {ztÔ ZƒyˆZ ~g ¸Z(,
gzZ Zƒ]|} ZX Zƒ: ÂyˆZ
7uÐWÆyZ { 
á Š !*
gz¢X D Y0xÝnƽ/{ 
á Š !*
ÎzpÑ
) Ëk
®
,
izz÷Z¤
/ZèY Çìg —t ‚ÆyZu » { 
á Š !*
Ð 5g !*
X Y VZ
ŸðÃ~äYƒyp » ÕÅ{ 
á Š !*
ñƒ} «~ËƤ ÂD™:
™g ¦
/
gŠÐxêkZ { 
á Š !* 
7„ ¶+Z]gß~uzŠ ðÃ=ZX ¶„g: ¹!*
' D â 
Û ƒ±5.lpgzZq
-Z Y
ó óñY•:gŠÅM WkZ} L L
,
k
izz÷ZZ
# B! l{zì Š
HRe7ã0*
»çWÅX]|} Z
ì ´ {Š â W6,ähgÆxês ÜÆM WLZ { 
á Š !* 
_ƒC
Ù ª]!*
t 6,
¹!*
gŠÌ¼ Â< Âg¨?t**
Y•gŠÅM WQ Âì êŠGg ZÃM W
X „g7
51

www.Qadri.in 

ZĀc*
gŠ%Zt Ãk
,
iz z÷Z b§T £Š â 
Û Ìt ‰
Ü zíZ V; V;
x **
ñZ',
ðÃì è%ÅkZgzZì [)ñZg KZ6,
s ÜÆM WLZ { 
á Š !*
Å ðZzg » kZ ÌÃxêÔ$™~g7 éZpKZ ëgzZ}™lg \Ãäg(Zäk
,
izz÷Z™ 0*
è%Å{ 
á Š !* 
ˆƒx¥]!*
tÃxê¤
/ZX 7c*
ðƒq :Z
lÍÆxêvt ¤
/ZgzZ ¬ƒ Zƒ 6ÅÆðŠt XŠ !*
',œ~g ‚ ÂA
$ì H
Jw– 1;g Z 7,gz¢ Â{Š6,t Š
H^{LgzZã: ñ)}g 
á Zt J
-lƒ 
¼ Çá™xêÇñYÁ†Ö»>
Ø 
á Š !*
X „g CYÌw3Ð wðe
1Z™ÐkZ äk
,
izz÷Z åY™:ÐéZp CZ f KZx » { 
á Š !* 
k
,
izz÷Z
8 Š-» { 
á Š !*
Zƒ Z9Ðk
,
Š âZ~ h*
* Ç}™,ÐJ6,•
wKZ {zÉ
åY™: s çg]Z÷ H ù Ÿ‰
Ü zgŠkZ~iZ Å, Z ä ~h**
gzZ å
gzZxêèY ˆ•gŠÅM W Zƒ: Ì[Ztì 쇤„zÌ[Z2gzZ
gzZì Í™s %ZÐ yZk
,
izz÷ZC
Ù M Wgz$, Zì Y™¿C
Ù
iZ Ì]ÑìÆËhZì({ » ù S ã ¨
KZì ÌW,
ñs%Z »yZ
!äŠËÞ o× ‹nÏm ð†ÛÖ]B6\WÌÃVzuzŠË~',
gzZDƒ
™Å
^Ã~g ÈgzZ 辊p~ Xì F
F6,wßZ „, Z ÿ) Zg2Š » ÑZzg »uèa
ñŠ ‚ñ¦q
-ZÆr
# ™{ 
á ò **
# ™£Z¦x **
r
ñZ',Xƒ ~½™^Ã 
]™Ƅ pÑ]Z ft *
*™ì‡g (ZgzZ #
Ö ÓKZ™ ¯ { 
á Š !*
zx â ZÃh
+%
Ë Â~C
Ù ªì Y™! l{zì @*
Q7nxúÆ= ¿{zC
Ùp
x» » {
á Š !*
r â Š×zg ˦
/
Ù t Üïx » CZ "Z °gzZ **
C
â
Û ðZ ‚
Û Z ]³Å÷Z
9 
B F 
ì x » »yZt V; Xì 7
Ôg ÈÆ: â i *YŠ Ôn¾ŠpÔsøÁ}g ðF}3,
G
¼É
Z}
.ÃXì ö 7ÌZƒÃXÅ"
$zÄZÑÔ Dƒg kz i *
!¸Š R
Û6

KZ}uzŠ y¨
KZq
-Z… Y ! l{zì 3g7xzøÐ kZjz lƒ ä
52

www.Qadri.in

ì @*
™lg \Å ð¸}uzŠ ð¸q
-ZXì @*
VZú6,\W~ ã‚g œÅ
kZ c*
ì òŠ W»F_ÆkZ c*
n¾IZ {zDƒ¸[òZgzZ¯
) !*
»kZ 
h
+Š.
Þ ‡C
Ù Æ=S0
+
zZ ÅA®Zx â Z1ì c*
W™á Y iZ {z c*
ì„
 zŠ »
[8kZ%Z ƒ e
$uZ y
á °o%Z 7‘´ ðÃÐ ®
) ËÃ%Z T
z +Š lg \gzZDƒ ( ÑZz ä™^
,Y) iXÆkZƒŠ „Æû%Æäz
~gzi-t:ïŠgzi6,䃬zuÑÆkZì ~g ‚z~g Y(C
Ù ~*Š
ä kZ c*
HZ Œ
Û c*
ì ÙW»kZÅ7Ð :
L kZ lg \ÅkZ ä÷Z kZ
gzZª
H ~,
3t å »Vzga :ì÷Z » { 
á Š !*
Â{zèYì ðVZ e
$×ÅkZ
!&m
^uŸ] gjÒ oÃÖ^_Ú o× †a^¾ çâ ^ÛÒì g
$Š q Z¿# 
ì @*
Y ¹~8Š wó ™wZ e @W~ V\W6,]P`
kZ » Z}
.…
™f~yWŒ
Û »®
) ËÅà zzÑgzZì $
Ë ƒ®
) ËÅnkZ~[» ÅvZ
[gÆ™ù~ VoÙ+Z »x|%Æ®
) ËXì Š°¸Ð kZ Zƒ
:gzÔì ?Š Åm!*
A Æb‡t **
¥
™[™ÃkZs§Åx Z™Y m
CZgzZ] çE_ÅZ
_CÐ V3ÑW+ZÃw°z]³ðZŠÆg ÇŠgz6,LZ ´ â LZy›ðÃ
èSg 
á Z »qø+Z~kly
á ÅäzÑ LZ®
) Ëg ZzyZ ðÃgzZ Y™7
SG
!)
) Ë£6,gî-Zz ¬ì yZZ »Vâ ›X Yƒ7g ZŠ Zzg ÌîG
®
G
34É!*
vŠ ˆ Æ \ W~ ÜÆ \W üE
gzZ [ƒ «Ã\ Ww4Ñ!*
z ]Z¯!*
ÐN â 
Û ð¤¨
nÆ®
) Ëųz •LZ LZ Ì{ Çg !*
ÎH
ëÅzmvZ -wÎg ÑZzØgzs
# Zg ~(,Zg øÔg ˆZg øò q Zg øà ZzZg øgzZ
~ 0™}Š ]ÃëÐ ]”C
Ù ÅS] ™²™ â 
Û Šæ Å Vzg Õ
™ V~ 0vZ Y ¶
KZ ÌC 0*
Zu‰íÐ ®
) Ë Å\ WX Ç ñà
[g Ð ›Å \ WÔ>
Ø Yz Å \ WÔÐ Vƒ sæÐ g Z sÑÆ \ W
53

www.Qadri.in

"%{z X Ç}™: w=**
[g <g £{zgzZ à ¬ î0E
0G
î
) Ë Å\W]+Z
ËÐ qøgzZ ~gzi-Å c ø[Š Z" +Š" Ë[â 
Û Ø%ÃyZ] çE_ÅZ
D Yƒ7µZzñ~kZ »n
p : ì ]: Æ Ë Ð ñ] Â
t
Z¾ \¬ vZ N ñJ(, Z
#
E
6, 7 t‚ ì » u™f ´ éE
5š¢gz
Z¾ ™zZ ì ™f Z F,ì Ñ!*w1
}¾ ÔŠ Ð N Y $
Ö ¤‰ $
Ö
Z¾ el
L Ç U : ì S :
än× ä×# Ö] èÛu… oÚæ†Ö] Í…^ÃÖ] Ù^Î ^Ú ÜÃßÖæ
I5!
+
0
i V» 0*î0E
0š… g0
ŠgŠ ¾{Š6,@Zp Z}
.Va
+Z øÒG

+ ú ú Œ gâ 0
+] )
H ò Šp Ë ',£ C
Ù
**
¦]|]Š Þø
D Zƒ"
$U*
gz¢³t»! Š Z"gzZqøÅ\WV;
Ù » Tñ0*
C
gZŒ
Û xzøÐ ®
) Ë ;WzÆg—Å \¬vZ èg ÷Z
vZ -g Uzyzf â Ôäz Ñ kZgŠÏZ Âì k\ZÃë¤
/Zì y›`
Ãz ÉÃ
ƒyZ ÌÃ{ Çg !*
ŠzŠ%gzZ µŠgñ‰+Z™NŠÃ®
) Ë;WzÆ Åzm
IZ c izŠ Ý
Û Ð®
) Ë Å\ WB‚Æn»ÝzzxÀkZ Z
# ñY 
ì ÀH Âì *
@Y c*
z ~gâ î0ÏO7 ÃyZ ¸ g **
Þ ‡ Ô ìgƒ 0
.
yÆ y›™ƒ òŠ W³ Z ~ßñgzZ N â 
Û®
) Ë Ì~÷ ~
V ]ÀW
»zgŠukZ Ôg ïZ ÷QgzZX ,™g ïZ »®
) Ë™ƒ¦æÆã›™ƒ Za ~
5z uæî
) Ë yZg Zz yZ z +mgzZ uÑz ¬Ã®
) ËŠ NZg ï Z
~Z®7¹!*
Ç!*
öR~‰
Ü zèa …^’eŸ] oÖæ] ^m ]憳fjÂ^³Ê N ZI
54

www.Qadri.in

Vƒ @*
™{°zˆÆ`â °çÅg "Z kZÐ óÃ
ó jL L=„
 zŠ idLZ
Ö }
#
.+Š e
$×n5 y*Iè »nÏZ { âC
Ù ›
Û g” Âì Z}
.gà¤
/Z
-vZ wÎg·Ý¬ zŠg ZŠux([8LZ Z}
.}g ø } ZX ÇãÂ**
š ~ ò‚
â
Û «•
',~ ‰
Ü z }g ø á Zz ä™ «Æ ®
) Ë £ÃÅzmvZ
gzZ E ÅÔLZgzZ KZ~‘œÆu 0*
ÔLZ™ Zg7 ÃVzŠ Zg Z}g ø
]»',~ ‘œÆ ºz { YÆ u 0*
Ô LZ Z0
+
z Z}
.X â 
Û «›ï»
Zg WV˜w)ÆÅzmvZ-u0*
[8LZxŠ D%Z0
+
zZ}
.Ô™ «Ãë+g ZŠ
%NÃwŠgzZgzäÃV\W~g øÐ ]g c*
Ôƒ ~g Y·zvZ6,y!*
izwŠX â 
Û gâæF

Ð VñŠÆ¡
a` ZuÔLZëG&ÃðËykg @*
z {¾kZ Z0
+
zZ}
.
{È g Õ kZ LZ Ã#
Ö ª À Z0
+
z Z}
.!Çâ 
Û gzŠ V`ƒ
 ÅG™ â 
Û ×zg
̇®
) Ëyzf â uÑßr
# ™u 0*
ÔLZ **
™:GZÎg~S…ÃxéZ†
-Íh4É
ÃY !*
Û Zz [xZx Ó}÷gzZÃíÐ ®
Œ
) ËÅ êG Zz > }Zm*™wÎg h
X }W}WÔ **
â
Û sæ
ànÚŸ] änqçÖ] äÖ牅 ànÃjŠÞ æ ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×# Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]çÂ
†ìVæ
o×’Þ æ ànu æ á! ØÒ oÊ ànÛÖ^Ã×Ö] èÛu… ànfÞ„ÛÖ] ÄnËN ànÓÛÖ]
äÖ^u '…]æ o× ^‘ç’ì äjÚ] ð^nÖæ] æ ä´fv‘ æ äÖ! æ än×Â
!ànÃÛq] äjÃm†N ð^Û× æ àm‚Ö] ovÚ în\Ö] ^Þ‚n‰
///

55

www.Qadri.in

äÚ^Þ kÂ^Ë o ]çu
8e
$W# Z

115e
$Wyë>Z
36e
$WG
î%gZ
17e
$WïçE,ÅZ

40e
$WY ±Z
4݁Z
35 e
$WøE
30 e
$W t

X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

ä ›z ~g gÃTì ~z%g
$usîq
-ZÐÅvZ èg ÷Z ]|0Æ®
) Ë X8
ÃTì yÒ~i Z0
+Z kZ »Ë" z r" ÅVÍßgzZ ñÅ,yZy~kZXì HÜ~9KZ
4E
& »wŠ™Í
/F
}]|™áÐ x?ZmxŠ W]|ÐWƇz w°ÆF,
',ñZ}
.Xì 4õE

) Ë ñƒ Ù ŠÃ~0
®
+
z Z}
.«ÑC
Ù Xì Cƒ 7È Å ð¤¨
ÃÑ z wÎgC
Ù J
-x?Zm

[g [8~ Ý ¬Æ ~yZ **
z Ï- â kZpì CY Y Ï- â 6,VÍßXì ꊙg ïZÐ ä™

Å~
V g »u#
Ö Zy Zg Õx Óì CWÃy™ÅyZq
-Z~^ug IÅ ~
V V˜ zŠg »u=°Z

~gŠ eÅØgKZݬØgÃVÍßá ZzäW:Zzk-â Ð(ƒ
 Dƒ¢q~à¬{Çg!*
$B E
gE
gzZf

w°»\¬~g!* 
D â 
Û®
) ËÅ#
Ö Zy Zg Õ™ƒŠ ð u~=°Z[gÓ Çg !*
w)(Åw°[Zì @*
Yƒ sp~ w) ™NŠ q ~ {Çg !*
KZÃug IuÆ[8LZ«z

VzgÕ}g ‚]Ñ»[g~ t¤ÆݬzŠg»ugzZì 4',Øg(Å[Z±gzZì à á ä
X ì êŠ â 
Û „Å

Üùz ðÃg
$uug IkZÐ n¾Åﻢ6,V ˜zŠg »u®
) ËgzZY °ÅyZZ~

'Vƒ@*

oju èÚ^nÏÖ] Ýçm áçßÚçÛÖ] ‹fvm Ù^Î Ü׉æ än× ä×Ö] oב ofßÖ] á] äß ä×Ö] o•… ‹Þ] àÂ
kÞ] áçÖçÏnÊ Ý
V áçi^nÊ ^ßÞ^ÓÚ àÚ ^ßvm †nÊ ^ße… oÖ] ^ßÃË\j‰] çÖ áçÖçϳnÊ ÔÖ„³e ]ç³Û³ãm
ð^Û‰] ÔÛ× æ äjÓñ¡Ú ÔÖ ‚r‰]æ äjßq ÔßÓ‰]æ å‚ne ä×Ö] ÔÏ×ì Œ^³ß³Ö] ç³e] Ý
V
èòn_ì †Ò„mæ ÜÒ ^ßâ kŠÖ ÙçÏnÊ ]„â ^ßÞ^ÓÚ àÚ ^ßvm†m oju Ôe… ‚ß ^ßÖ ÄËN] ®N ØÒ
56

www.Qadri.in

Øâ] oÖ] ä×Ö] ä%Ãe ofÞ Ùæ] ^uçÞ ]çjñ] àÓÖæ ^`ß oãÞ ‚Îæ 醳r³\Ö] à³Ú ä³×³Ò] h^³‘] o³jÖ]
Ü× †nÇe äe… äÖ]ç‰ h^‘] ojÖ] èòn_ì †Ò„mæ ÜÒ^ßâ kŠÖ Ùç³Ï³nÊ ^³uç³Þ áç³i^³nÊ š…Ÿ]
&×$ †Ò„mæ ÜÒ^ßâ kŠÖ oÞ] ÙçÏnÊ Üna]†e] áçi^nÊ Ù^Î àÛu†Ö] Øn×ì Üna]†e] ]çjñ] àÓ³Öæ
áçiªnÊ Ù^Î ^nrÞ äe†Î æ äÛ×Òæ é]…çjÖ] ä×Ö] å^i] ]‚f o‰çÚ ]ç³jñ] à³Ó³Öæ à³ãe„³Ò l^³e„³Ò
oŠn çjñ] àÓÖæ ‹ËßÖ] ä×jÎ h^‘] ojÖ] äü jòn_ì †Ò„³mæ Ü³Ò ^³ß³â k³ŠÖ Ùç³Ï³nÊ o³‰ç³Ú
çjñ] àÓÖæ ÜÒ^ßâ kŠÖ ÙçÏnÊ oŠn áçi^nÊ Ù^Î äü jÛ×Ò æ ä³×³Ö] |æ…æ ä³Ö糉… æ ä³×³Ö]‚³fÂ
å…]
oÊ oe… o× áƒ^j‰^Ê oÞçi^nÊ Ù^Î †ìªi ^Úæ äfÞƒ àÚ Ý‚Ïi ^Ú äÖ ä×Ö]†ËÆ ]‚³f ]‚³Û³v³Ú
‚ÛvÚ ÄÊ…] ÙçÏnÊ oß‚m á] ä×Ö] ð^N^Ú oß ‚nÊ ]‚q^‰ kÃÎæ äjmœ… ]ƒ^Ê ä³n׳ o³Ö áƒç³nÊ
änßÛ×Ãm ‚nÛviæ ð^ß%e oe… o× oß$^Ê o‰œ… ÄÊ…^Ê Ù^Î ä_Ãi ؉æ ÄË\i ÄËN]æ ÄÛŠi سÎæ
oe… o× áƒ^j‰^Ê ènÞ^%Ö]
çÂ] Ü$ èßrÖ] Üã×ì
]æ …^ßÖ] àÚ Üãq†ì^Ê ]‚u oÖ ‚vnÊ ÄËN] Ü$
ÄÛŠi ØÎæ ‚ÛvÚ ÄÊ…] ÙçÏm Ü$ oß‚nÊ ]‚q^‰ kÃÎæ äjmœ… ]ƒ^Ê än× o³Ö áƒç³nÊ å…]
o³Ê
ÄËN] Ü$ änßÛ×Ãm ‚nÛviæ ð^ß%e oe… o× oß$^Ê o‰œ… ÄÊ…^³Ê Ù^³Î ä³_³Ã³i س‰æ ÄË\i ÄËN]æ
oÊ oe… o× áƒ^j‰^Ê è%Ö^%Ö]
çÂ] Ü$ èßrÖ] Üã×ì
]æ …^ßÖ] àÚ Üãq†ì^Ê t†ì^Ê ]‚u oÖ‚v³nÊ
ÄÊ…] ÙçÏm Ü$ oß‚m á] ä×Ö] ð^N^Ú oß ‚nÊ ]‚q^‰ k³Ã³Îæ ä³jmœ… ]ƒ^³Ê ä³n׳ o³Ö áƒç³nÊ å…]

‚nÛvi æ ð^ß%e oe… o× oß$^Ê o‰œ… ÄÊ…^Ê Ù^Î ä_Ãi ؉æ ÄË\i ÄËN]æ ÄÛŠi سÎæ ‚³Û³v³Ú
oÊ oÏFfm^Ú ojFu èßùrÖ] Üã×ì
œæ …^ßÖ] àÚ Üãq†ì^Ê t†ì^Ê ]‚u oÖ ‚vnÊ ÄËN] Ü$ ä³n߳۳׳óm
Ôe… Ô%Ãfm á] oŠÂ èmŸ] å„â¡i Ü$
ç×íÖ] än× gqæ p] áV†ÏÖ] äŠfu ‚Î à³ÚŸ] …^³ß³Ö]
!ÜÓnfÞ‚Âæ p„Ö]
çÛvÛÖ] Ý^ÏÛÖ] ]„ãÊ Ù^Î ]
çÛvÚ ^÷Ú^ÏÚ
Æzg y›yŠÆ #
Ö ª c*
â
Û ä ÅzmvZ -gâ Zg—ì ~z%Ð ÷Z ]|

Å Ëë l»Ð }gzZ fƒ {Ši §Ð Vƒ,Ðzz ÅäYÆzgJ
-V Œ Ð N Y
6
X
4) {z @*
«s
# ZgÐ {z0
+Z z §kZ èG
@*
™®
) Ë ~g øÐ g ÇŠgz6,}g ø D™Ôlg \
"ZxŠ W]|y›Z®X @*
4E
5E
]\WÐ,™n²™ƒ¢q~#
Ö }
.Åx?Zz> }Zmz éE
5G
â
Û
«$j~ ¼
A Ã\WgzZì c*
â
Û Za Ð ]gŠ„
 Š LZÃ\Wä Z}
. \!*
Æ Vâ ¨
KZ

~g øÐg ÇŠgz6,}g ø \Wñ2Ã\Wx **
ÆY âZx ÓgzZ c*
Zz™{>Ã\WÐ V¤
Û gzZ ðâ 
Û
6
X
4) {z @*
Vƒ7ëÑkZ~ÐN â 
Û xŠ W]|X s
# ZgÐ 1kZ èG 
â
Û®

Æ|
# gŠ kZ {zèÑq¶ðƒÐzzÅä3VÆ|
# gŠÐN â 
Û Š c*
Ãl»kZ KZ\WgzZ
57

www.Qadri.in

IZ ä Z}
.ÃX Ѭ Ð ƒ
 {z ƒ Y k0*
Æb â ?Ð}{z¸ ‰ G IÐ ä3V

7ëÑÆ£kZ~ÐN â 
Û Š
á g Z {zÐN Wk0*
Æb â]|{z Z®5+
$Y Å}i

]|?Ð}gzZ ¶ÅÆ™wZηZŠ **
Ð [g LZÐN â 
Û Š c*
Ãl»kZ KZ b â]|

ÆkZ~ÐN â 
Û Ì\WÐN Wk0*
ÆvZ2Z',
Zvß{zZ®ƒ Yk0*
ÆvZ2Z',
Z

k0*
Æ.ñ]| ?Ð}{z¸á1~*ŠÐN â 
Û Š c*
[˜&Æ*ŠgzZ Vƒ7ëÑ
Hd

Û ÃyZ nÆÙÍugzZ c*
â
Û x¯Ð yZgzZ Å «]Zg ÂävZÃT}È, Z {z ƒ Y

KZgzZ Vƒ7.
Þ ‡kZ~ÐN â 
Û {z Z®ÐVƒ¢q k0*
Æ.ñ]|vß c*
â
Û äg—

wÎg}ÈÆvZ ƒ Yk0*
Æ}?ÐN â 
Û Æ™Š c*
¶ðƒÐzzÅOÆsÃl»kZ
û%kZ~ÐN â 
Û {zÐN Y k0*
Æ}]|vß c*
â
Û äg—X vZ îG*ЮgzZvZ bzg

\zZs ÜÔŒ ZÆX}È, ZÆvZ ƒ Yk0*
ÆÅzmvZ -·?Vƒ7nÆ

»äƒ¢qì x £»kZg—ÆZ}
.~ÐN Wk0*
}÷vß{z Š™s çävZ
# : ÇVz™{>g—ÆkZ ÂÇVz™g Zh
Z
+Š » Z}
.~ Z
# ÇñY c*
Š yf Z= ÇVz™Ôyf Z
ÔÇñY ‹Ð¼ ƒ VZu CZ !·} Z Ç ñâ 
Û Z}
.ˆÆ kZ Ô ÇVƒg~ {>~ Çì e Z}
.J
-

LZgzZ ÇVƒ VQu CZ~ c*
â
Û äg—ÇñY H Zg7 z™wZÎÔÏñY ÅwJ®
) Ëz™®

ÏñY ~Š™gHuq
-Z n }÷gzZ ÇVz™®
) Ë~Q ÇVz™ zz£ð2ä kZ Å Z}
.
yf Z » ~¢q~ { Çg !*
Å Z}
.™ W{g !*
zŠQ ÇVz™4ZŠ~ ¼
A gzZ ÇVß ïÐ c izŠÃyZ~Q

z™®
) Ë ÇñY ‹¼ƒ VZu·} Z ǃŠ 
á g ZQ ÇVƒg~ {>Çì e Z}
.J
-Z
# gzZ ÇVƒe

ì ð2= ä kZ zz£Å[g LZgzZ ÇVƒ VZu CZ~ c*
â
Û ÇñY c*
Šùâ ÏñY ÅwJ

Å Z}
.LZg !*
~ŠQ ÇVz™4ZŠ~¼
A ™wïÐ c izŠÃVÍßgzZ ÇVz™®
) ËQ ÇVz™

Vƒ Y¤
/~}>ÂÇVz™g Zh
+Š » Z}
.LZ~Z
# ÏñY ~Š]i YZ= ÇVƒeyf Z~ {Çg!*
z™®
) Ë Ç ñY ‹¼ ƒ VZuÐ {>Ç ñâ 
Û Z}
.Q ÇVƒg~ {>Çì e Z}
.J
-Z
# gzZ Ç

Q ð2=äkZ ÇVz™ zz£Å[g LZgzZ ÇVƒ VZu CZ~ÇñY c*
Šùâ ÏñYÅwJ

ÇVƒ Yá ~ ¼
A ™wïÐ c izŠÃVÍß~ Ôn }÷ÏñY ÅgHuQ ÇVz™®

~ c izŠ6,T¿{z ªì »zg ä y WŒ
Û ÃT¿{z1~ c izŠ Çìg ¹!*
:J
-VŒ

X ó óñâ 
Û^
,Ã6,Šúx £[g Z¾Nì d

Û L LS7,e
$Wt ä g—Q Š
Hƒ Z
# Zz xgå

Xì H{°zÐÑ}g väZ}
.»TìŠúx £{z¸ c*
â
Û äÅvZèg÷Z]|
58

www.Qadri.in

醕^Þ „òÚçm åçqæ oFÖ^Ãi ä×Ö] ÙçÎ h^e †nŠËjÖ] h^jÒ:~g g ( ³Z )
^`nÊ èÖˆßÚ èßùrÖ] Øa] oÞ
] V h^e á^ÛmŸ] h^jÒ :› ( [)

~èF,
¶ Šì He
$ZzgÐÅvZèg {k
,
Ù 1Z]|p ÖZs%!*
C
Ãg
$ukZ ä~èF,
xâZ
‹Štæg: {ÃÔ G
î”EZ °Y Yâ[!*
Ô66:m&2:`pÑ
-Š 4,
q
Æ<
L IZ D â 
Û ~›bÑÐ!ZjÆmvZõg nÈè‡~zâx â Z

"gzZ`™]c*
WŠ¼ÅyWŒ
Û n kZì Z
# ZzÐ z¥Åg
$uz yWŒ
Û gzZì ^
,Y Y®

) Ë D â 
®
Û nÈè‡)´Ïƒ®
) Ë Å#
Ö Z yZgÕì "
$U*
Ðttg
$Š qZg Ñ

q )Z6,]oÆ®
) ËXì Š
HVÃF,
Z Âu·ù»X w®]c*
Zzgzg U*
WgŠkZ 0Æ
Xì #
Ö Z

…^ßÖ] àÚ àm‚uçÛÖ] t†ì]æ èÂ^Ë\Ö] l^f$] h^e&›bѶ Š

zâ 0Z :¶ Šì H™f~òKZ äzâ 0ZB‚Æs %ZÆp ÖZ} hðÃgÃèg
$u
X ‹Š ¹zg ÷,Ô G
î”EZ™f :[!*329:m&2:`
XÐN YƒèZg\W Çñâ 
Û «Ú ZÃ\Wg ÇŠgz6,
»\Wd
$k:ÀF,
Ô 5e
$W×Z ( 9)
E
E
4
É
i 
D â 
Û ~‚Åe
$WkZ ö§ ZŠú£Z0vZ†]|

ÀF,ó…^ßÖ] ojÚ] àÚ ‚u]æ æ ¼ŠÎ o•…] Ÿ] ]ƒ] Ü׉æ än× ä×Ö] oב Ù^Î kÖˆÞ ^ÛÖæ

-ÍhG
c*
â
Û ä êG Zz> }Zmg—Âðƒwi **o•F†jÊ Ôe… Ôn_Ãm Í糊Öæ `™e
$WZ
# D:
E
E
E
E
4
$
É
i
i
Ô ö§ ZŠú0£Z0vZ†)´ : ö§ ‚¶ ŠX ÇVƒ7èZg~ ǃ~ 3
-Z
#
E äZ ðÃZ÷J
t
,
iÔ 364:m&4:`
X ›,Z ÛZ -Ô öAW ÒgÎk
X ¨â 
Û^
,Ã6,
Šúx £Ã\W[g »\Wd
$k D :ÀF,
Ô79e
$WY ZuÑZ ( 10)
E
i$E
DD â 
Û ~‚ÅŠúx £ ö§ ‚r
#™

‚ÛvÖ] ð]çÖ änÊ o_Ãm Ý^ÏÚ çâæ …^fìŸ] än× قmæ …çãrÖ]‚ß èÂ^³Ë³\Ö] Ý^³Ï³Ú ç³âæ
{z c* 
C™ª
ÑŠg Ig
$Š q Z6,Tì ®
) Ëx £Š Z%Ð Šúx £q
-Š 4,
Æ x Z™Y fg/
E
E
$
i
:m&22:` : ö§ ‚¶ ŠX ÇñY c*
Š _6,»£~ ug I„
 ŠÆx?Zmg—~Tì x £
X ›,Z ÛZÔ 325

ì HyÒÆe
$WÏZ~A°‚

èÂ^Ë\Ö] Ý^ÏÚ çâæ áæ†ì¤]æ áçÖæŸ] änÊ Õ‚Ûvm
59

www.Qadri.in

gzZÐ,™p°~¾+y
WzAzZƒ
 Ô} Z~Tì <gx £{zŠúx £D :ÀF,

Xì ®
) Ëx £„z

!]
çÛvÚ ^Ú^ÏÚ Ôe… Ô%Ãfm á] oŠÂ e
$Wk
,
iY ZuÑZ >gÎ D :A°‚

[gvZ ä V2Æ yZ ñZÎ7g (Z ðà »®
) ËÃyZ D :ÀF,
Ô87 e
$W*% ÒgÎ ( 11)
Xì 1áÇÐ] çE_ÅZ
E
E
i$
Ÿ] äÖ] Ÿ Ù^Î àÚ &m‚vÖ] oÊ à³Ú! á^³e :D â 
Û ñƒD™‚Å`™e
$Wö§ ‚r
#™

ug Ig
$u=Z ñWá y ZZ¿{z ǃ6,
gîkZÇÐvZ ‚` ä×Ö] ‚ß äÖ á^³Ò ä³×³Ö]
Åðñ)ƒ ðñ σ ÅÏZ ®
) ˪ Š
HƒÇÐvZ » kZ ¹vZ ÑZ!Z Ñ ä Tì ~
E
E
i$
/
Ù®
C

DD â 
Û Üe
$ZzgÐÅvZègŠ&0Z]|~‚ÅÇ ö§ x â ZQσ7¦
Ýçm l]ƒ äe^v‘Ÿ Ù^Î Ü׉æ än× ä×Ö] oב ofßÖ] á] äß ä×Ö] o•…
çÃŠÚ àe] à³Âæ

ØÒ ÙçÏm Ù^Î ÔÖƒ ÌnÒæ ]çÖ^Î ]‚ã ä×Ö]‚ß ð^ŠÚæ |^f‘ ØÒ „íjm á] ÜÒ‚u] ˆr³Ã³m]
oÞ^e ÔnÖ] ‚ãÂ] oÞ] é
^ã\Ö]æ gnÇÖ] ÜÖ^ š…Ÿ]æ l]çÛŠÖ] †›^Ê Üã×Ö] ð^³ŠÚ æ |^³f‘
oß×Ói ¡Ê ÔÖ牅æ Õ‚fÂ] ‚ÛvÚ á]æ ÔÖ Ôm†N Ÿ Õ‚uæ kÞ] Ÿ] äÖ]Ÿ á] ‚ãNœ
Ÿ] Ð$] Ÿ oÞ]æ †níÖ] àÚ oÞ‚Â^fiæ†ù \Ö] àÚ oße†Ïi oŠËÞ oÖ] oß×Ói á] ÔÞ]æ oŠË³Þ o³Ö]
Äf› ÔÖƒ Ù^Î ]ƒ^Ê
^ÃnÛÖ] Ì×íi Ÿ ÔÞ] èÚ^nÏÖ] Ýçm äjnÊçi ]‚ã oÖ ØÃq^Ê ÔjÛ³u†³e
ÜãÖ á^Ò àm„Ö] àm] p
^ßÚ p
^Þ èÚ^nÏÖ] Ýçm á^Ò ]ƒ^Ê y†Ã³Ö] k³v³i ij•ææ ije^³_³e ä³n׳Â
E
E

iE
i$E
ÒgÎÔ46:m&3:`Ô ö§ ZŠú0£Z0vZ†)´: ö§ ‚) èßùrÖ] áç×ì‚nÊ ‚ã ä×Ö]‚ß³Â
( ›,Z ÛZÔ *%

ð^ß%Ö]æ ènvjÖ] än׳Âx™ZÑizgq
-Zì e
$ZzgÐÅvZègŠ&0Z]| D :ÀF,

ä/ôßÇk0*
Æg ÇŠgz6,LZx 
á z ðC
Ù ƒb
¬Ð ]!*
kZ ?H c*
â
Û Š
á gZÐ x Z™ î0E
!ôä

ä™ Za Ã}izy W} Z L ¾
L tx
á zðC
Ù c*
â
Û äx?Zmg—?b§¾{zvZwÎg c*
Hn²

Z¾Ô7ëÑÆ]Š „ðÃZÎ}¾Vƒ ‚
rgÇk0*
}¾~á Zz + YÃ{æ7gzZC
Ù ªá Zz

™#
Ö á ZjÆÑ}÷=  wÎggzZ}È }¾ÅzmvZ -½·X 7q
-ÑðÃ

@*
™ z½?Øg ~¾~ Ç}Š™gzŠÐígzZ d

Û ÐÑ= {z Âc*
Š™Š4ÆÑ= ä¤
/Z

c*
â
Û äg—X @*
™7°Ü{°z ÂGâ 
Û «= izgÆ#
Ö ªgzZáÄgpôÂÃÇ}÷Vƒ

}g å~Š oq
-Z#
Ö ªiz',ì *
@Y c*
ŠÄgnÆl²ÐZgzZì CY~Š Î$6,kZ Â1ÇtZ
#
60

www.Qadri.in

XÐN Yƒ4ZŠ~¼
A vß{zZ®ìÇk0*
ÆvZ »Xvß{zV¹ Ç

Å‚, ZÃ\WëÙ Š 3Z+
$YÅy W»}nÆ\ Wë D :ÀF,Ô144e
$W{ÂZ ( 12)

X³¢+
$YÅx ZwKÃ{nLZ\WZ®èZg\WÐTÐ,Š¢s§

\W NS’Z Âðâ 
Û ]óÃ{gëÜæÐ)(l Z
# ä ÅzmvZ -vZ wÎg[8ÆvZ
c*
Š ¯Ã~‚»\W¶tÕàŠ Å\Wpðâ 
Û ZŠ Zi úÆ™-+
$YÅk å¨G.ÅZš
M·{,!Îä

ÅyWg !*
g !*
\Wn Æ ŠÅzig WÏZ å‚»x?ZmZ',
Z ]|ëZ]
.Æ \W ñY
ðâ 
Û ~g7 zig Wt ÅÔLZ ä F,
',ñZ}
.Xƒwi **
ÞZ y â 
Û“
 D VZÃug I Òn +
$Y
iúg—Âðƒwi**
le
$WtZ
# ðâ 
Û wi **é†ìV oÖ] Ôãqæ g×Ïi p†Þ ‚Î {gÃèe
$W

Ìä/ô~Y Z M Z Å\W1¢s§ÅpÑ~Ã{nLZ „~i úä\W¸ìg J 7,ò
X 1™s§Å*Š‚ÃVznLZ

â
Û p=~ yZ \WèÑq}Š [Z±ÃyZ \¬vZì 7D :ÀF,Ô 33e
$WwÎÑZ ( 13)

/ôÆ\WgzZÃx?Zmg—¸[Z±ëѸ}',
zgŠkZwqZÆWæzg ñyZX 

ÃxsZIZgzZxsZÔÈ zgÐ ]Š „Åq
-ÑÑ øZuzÃyZ D h Âh N Æ0zÕ6,yZ D *Ãx Z™

6,yZ ävZŠz!*
Æ kZ¸ Æ ÞZ …gzZ [Z±:
L ÆV ™LZ {z Âï Š V 1Ç

¯=rZõgÃ\Wäëx(Ô} ZˆÅyÒ~ le
$Wzz ÅkZ ÂH7wi **
[Z±
X N â
Û wi **
[Z±6,
yZgzZƒŠñ~yZØg 0*
ZuŠz»\Wì YƒùtÂì 5™

qnZ ~÷ƒD™›ÐvZ ?¤
/Z £Š â 
Û \Wx([8} Z D :ÀF,Ô31e
$WyZ/wW (14)
Xì ÑZzä™3ggzZÑZz䙄vZÇ}ŠjÃVƒk
H}gvgzZÇñâ
Û ›Ð?vZz™

ì sfzgqg
$u~g7 ( 15)

ØqæˆÂ ä×Ö] ÙçÎ ¡i Ü׉æ än× ä×Ö] oב ofßÖ] á] ”^ÃÖ] àe æ†Û àe ä׳Ö]‚³f à³Â
…çËÆ ÔÞ^Ê oÞ^’ àÚæ oßÚ äÞ^Ê oßÃfi àÛÊ Œ^ßÖ] àÚ ]†n%Ò à×ו] àãÞ] h… Üna]†e] o³Ê
ˆmˆÃÖ] kÞ] ÔÞ^Ê ÜãÖ†ËÇi á]æ Õ
^f ÜãÞ ^Ê Üãe„Ãi á] Ý¡ŠÖ] än× oŠn Ù^³Îæ ܳnu…
oÖ] gâƒ] Ønñ†fq ^m Øq æˆÂ ä×Ö] Ù^ÏÊ oÓeæ ojÚ] ojÚ] Üã×Ö] Ù^Îæ äm‚m ijʆ³Ê ܳnÓ³v³Ö]
ä×Ö] Ù牅 å†fì^Ê äÖ^ŠÊ Ý¡ŠÖ] än× Ønñ†fq å^iªÊ ÔnÓfm ^Ú ä×òŠÊ Ü×Â] Ôe… æ ‚Ûv³Ú
^Þ] ØÏÊ ‚ÛvÚ oÖ] gâƒ] Øm†fq ^m ä×Ö] Ù^ÏÊ Ü×Â] ç³âæ Ù^³Î ܳe ܳ׳‰æ ä³n׳ ä³×³Ö] o³×³‘
än× ä×Ö] oב ofßÖ] ð^Â
h^e (á^Û³mŸ] h^³jÒ;›9) !Õ©ŠÞŸæ äjÚ] oÊ Ôn•†ß‰
61

www.Qadri.in

( Ü`n× äjÏËN æ äñ^Óeæ äjÚŸ Ü׉æ

*™yWŒ
Û äÅzmvZ -*™Ñì e
$ZzgÐ ¿vZègm°Zz/0vZ†]| D :ÀF,
yZ[g}÷} Z L
L D â 
Û {zì w¸»x?ZmZ',
Z]|~Tðâ 
Û ]zˆe
$WtÅ

~÷ä TgzZì 6,5 Zg}÷Â{z Å ~zc ~÷ä T Âc*
Š™{ ZeÃVÍßÐ ¹ ä VG

t»x?Zm}]|~Tðâ 
Û ]zˆe
$W{z äg—QX óì
ó y!*
$ÑZzÛÂÂÅ ãâ 
Û **

Õ¨
¸ÂGÂ}Š jÃyZ ¤
/ZgzZ}È }¾tÂ}Š[Z±Ãy Z ¤
/Z[g} Zì w¸

Ö Z ~÷vZ} ZX Å ¬ŠgzZ c*
#
â
Û i ZgŠÃug I„
 Š LZäg—™ â 
Û ]zˆ l]c*
WtÔì ÑZz

(~
V )·Lƒ} Z :c*
â
Û Ð x?ZmLƒä \¬vZ ÔŠ
Hƒ ~g ¤t¤
/
6,\WQgzZ #
Ö Z ~÷

mLƒ._ƬXì ÑZz + Y {Š c*
i[g Z¾èÑqg7 :
L »äzgÐ yZgzZ ƒ Y k0*
Æ
vZèÑq c*
C ÃvZÆ™x¥Ð x?Zmg—gzZ HÄc*
gŠÐ yZgzZ ñWk0*
Æg—x?Z

Ö Z Å\WzŠÈÐ y ZgzZ ƒ Y k0*
#
Æ( ~
V )·c*
â
Û Ð Lƒä\¬vZì ÑZz+ Y{Š c*
i
XÐ,™7{fgÃ\WgzZÐB™èZgÃ\Wë~nçÆ( „Å )

ì Œ6,
+Z ¯Zg
Z
$utD â 
Û ~bÑÅg
$ukZ ~zâx â Z

X y!*
$zÀð•Z6,
kZgzZD â
Û ›{C"Ð#
Ö ZKZx?Zmg— X 1

Xì ï**
VZ »Vð;~¬Š X 2
-8™Zt·#
ävZì x]g t
Kn Æ x?Zz > }Z é£E
Ö Z~ g
$ukZ X 3
X Çñâ 
Û èZg~ŸÆ#
Ö ZÃg—{z c*
â
Û {°zÐx(Ñ LZ

Xì jyZ {Š c*
iЃ
 ~g
$Š q Z à Zz®
) Ëg
$ut X 4

ÅzmvZ -gâ ZwÎgƒ» ‡W}g øì @*
ƒx¥~Ýzg Åu 0*
$ukZ X 5
g
Xìû%Z (,
¹q
-Š 4,
ÆvZ »

äjÏËN æ äñ^Óeæ äjÚŸ "
# ofßÖ] ð^Â
h^eÔyZÑZ[ÂÔ¶°Zm~zâx â Z :›bÑ
:c*
â
Û äÅzmvZ-vZwÎgì ~z%ÐÅvZèg{k
,
Ù 1Z]|
C

ojÚ¢ èÂ^ËN oiçÂ
lªfjì] oÞ]æ äiçÂ
ofÞ ØÒ ØrÃjÊ èe^rjŠÚ éç³Â
o³fÞ Ø³Ó³Ö
WZzÆÑC
Ù !^ò÷nN ä×# Ö^e Õ†\m Ÿ ojÚ] àÚ l^Ú àÚ ä×# Ö] ªN á] è×ñ^Þ oãÊ èÚ^nϳÖ] Ýç³m o³Ö]
G
yŠÆ#
Ö ªÃ ¬Š kZ KZ ä ~ ų~`â ¬Š {z ä x Z™Y m
CZx Óì [ éE
C-o!ñ¬Š q
-Z
7q
-ÑÃËB‚ÆvZ Çñ0*
) Ë ~÷¿{zC
®
Ù ~#
Ö Z ~÷ì 3g nÆ#
Ö Z KZ
62

www.Qadri.in

ǃ@*

èe^rjŠÚ éçÂ
ofÞ ØÓÖ h^e l]ç‚Ö] h^jÒ:~g g ( ³Z )

èÚŸ èÂ^Ë\Ö] éçÂ
"
# ofßÖ] …^njì][!*
ÔyZÑZ[Â :› ( [)

kZÉ ',
Z',
ÆVâ ¾zŠ sÜJ
-VŒ Zƒd

Û gzZ ÔZƒd

Û {zQ D :ÀF,Ô9 e
$WâZ ( 16)


H{g, ÃÁÌÐ

8íq¶ E
Š ( 17)
Å
|
5e
$W öA Z ( 18)

7 9e
$W Y ZuÑZ ( 19)

ì HyÒÃq Zâ Zzx lZÆ®
) Ë~]g„Ñ!*
`gŠ ä y Zç°Zz îG*9°Zm!‚g' ( 20)
G
$Z% õ0*
A
Æ®
) ËÐ!ZjÆnÈè‡z ~zâx â Z~6 åÓÉZ <
Ø Zñä ã äÕŒi¢)´ 6

' ˜ { zÔ G y Ò
‹Ûì l^Â^Ë\Ö]

ÌÎçÛÖ] oÊ çâ àÚ èu]…Ÿ

I Vo Ö æ Ÿ ]

h^Šu †nÇe èßrÖ] ÝçÎ Ù^ì
] oÊ

IV ènÞ^%Ö]

çe„ÃmŸ á] h]„ÃÖ] ]çÏv‰]æ ]çf‰çu ÝçÎ Ù^ì
] oÊ

IV ä%Ö^%Ö]

é^’ÃÖ] àÚ …^ßÖ] Øì
] àÚ t]†ì] oÊ

IV èÃe]†Ö]

l^q…‚Ö] ÄÊ… oÊ IVèŠÚ^íÖ]

'9õ0*
Å®
) Ë D :ÀF,

X 5YÅ®
) Ë~äZߊ]ÐñgzZŠ܃ÅSyZy X 1

XÐVƒ4ZŠ~¼
A:
L Æ®
) Ë[Âz[ˆ%]Z|‰ X 2

) !*
¯
Æ®
) ËQÐN 0*
gZŒ
Û Æ c izŠ [Z±ˆ Æ [Âz [ˆvß¼ X 3
XÐVƒ74ZŠ~c izŠ

XÐN Yá ïÐc izŠ6,¯Å®
) ËÐN Yƒ4ZŠ~c izŠvß¼ X 4

XÐVƒ—]YgŠ~¼
A Æ]Z|¼ÐzzÅ®
) Ë X5
G
䶰Zm ã ÕäŒi¢x â Z ( ]Z|gÈ g7 ÔŠBZx é¨G.ÅZz G
î”EZ [!*
Ô 654:m&4:` :6 åÓÉZ <
Ø Z>Z )

Xì HwÑ+ZÐ`™g
$Š q Z6,®
) ËÅnC
ÙQ
63

www.Qadri.in

D™Šg » {oë!*
kZ σ7®
) ËÅ>%Æ{L{ k
H 
ë!3‰gzZ `gZp ( 21)

å1H: Ì(¿q
-Z ä TL L'c*
â
Û ä¶°ZmLxéZ†œ)´!‚g 'ñƒ

ìg™ ¯ MÌÃkZ ®
) Ë Å\ Wƒ: VY',
Z',ðZg Ͷì‡~ wŠ ® ÅyZZgâÔy›
$ZzgÐÅvZ èg ´ â 0÷Z ]|çO wŠ ¬@
e
á ttg
$Š q Z6,w¸kZÆ\WX ó óÏ
4É G-Ê
-ÍhG
) Ë ~÷:ÀF,!ojÚ] àÚ †ñ^fÓÖ] س⟠o³jÂ^³Ë³N D c*
®
â
Û ä êG Zz îG
0B Zmg—ì

Xì nÆVzg ÕÆ#
Ö Z ~÷

oÊ ð^q^Ú h^e VÜ׉æ än× ä×Ö] oב ä׳Ö] Ù糉… à³Â ‚³âˆ³Ö] h]ç³e]:pÑ~èF,( ³Z )

X ‹Štæg: {ÃÔ66:m&2:` èÂ^Ë\Ö]

X {C
Ù ‡\Œ
Û =¸Ô 213:m&2:`ÔN
m0£Zµ ( [)

‹Š ¹zgÃ-·, Ô329:m Ô èÂ^Ë\Ö] †Òƒ h^e Ôzâ 0Z ( ` ) 

ì ~z%ÐÅ\¬vZèg ~ÄZ .ñ1Z]|
èßrÖ] ojÚ] Ì’Þ Øì‚m á] àneæ èÂ^Ë\Ö] àne l†nì Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 Ù^³Î
ànñ^_íÖ] ànfÞ„Û×Ö ^ãßÓÖæ Ÿ ànϳjÛ³×³Ö ^³ãÞ憳i] o³Ë³Ò]æ ܳÂ] ^³ãÞŸ èÂ^³Ë³\Ö] l†³jì^³Ê
!àn$ç×jÛÖ]
Ö ZÛ~÷c*
#
Vßî
) Ë~ì Š
Hc*
Šg (Z= c*
â
Û äÅzmvZ -vZwÎg D :ÀF,
zVzg ÇÌ6,{zƒBt?Hì °»gzZx ¬{zn kZ HIî
) Ëä~ƒ4ZŠ~¼
A
Xì nÆVzg» æzVzg Õ{zÉ 7Ôì nÆVzg»™
‹Š ¹zg Ã-·, Ô329:m G
î”EZ™f[!*
:zâ 0Z ( ³Z )

75:m&2:` N
m0£Zµ( [) 

ì e
$ZzgÐÅvZèg{k
,
Ù 1Z]|
C

äÖ]Ÿ á] ‚ãN àÛÖ ojÂ^ËN Ù^ÏÊ èÂ^Ë\Ö] oÊ Ôn×Â
…æ ]ƒ^Ú ä×Ö] Ù牅 ^m k×Î Ù^³Î
äf×Î äÞ^ŠÖ Ñ‚’m ^’×íÚ ä×Ö] Ÿ]
~÷c*
â
Û Š
á g Z ä\W Âì Zƒwi **
H6,\W~ŸÆ®
) ËvZwÎg c*
Hn²ä~:ÀF,
»kZ6,
gîkZX ~Š „ZÍÅä³×#Ö] Ÿ] ä³³Ö] ŸB‚ÆmÜ ZäTì nÆ¿kZC
Ù®

Xƒ@*
™& ¤Åy!*
iÅkZwŠ
5k.ÅZ ( ³Z )
X ]zÛ îG
0.ЛÅZ^Zg ZŠ Ô141:m&1:`ÔyZÑZ[ :Á éCÑÉug åG
64

www.Qadri.in

{C
Ù ‡\Œ
Û =¸ Ô 270:m&2:` N
m0£Zµ ( [)
G
E
E
5{©$ °`Ô218:m&1:` pÑY Ë ( ` )
ŠBZx é¨G.ÅZz G
î”E!*
ÅzmvZ-îÏG

yZg Õ G ®
) Ë Åg—ì CYƒÛZ ð×Z ]!*
t ~ Ýzg Åg
$Š q Z Ñ!*
{gÃè

„zƒg \
iZ n Æ #
Ö Z TKZ™J QÃVÂZg wÎg ì Yƒùt gzZ σ Ìn Æ #
Ö Z

X}Š™lñZ
Û Ð Z~;‚zT
$rÅ,yZy

:D™e
$ZzgЊ&0Z]| ãZdx â Z ( 22)

á] ð^q… ð^`Ö Ùæ^_jnÖ ‹n×e] á] oju …^ßÖ] àÚ áçq†ím Üâæ Œ^ßÖ^e èÂ^Ë%Ö]Å Ù]ˆ³i Ÿ
A™.
4»$Ô 215mÔ10`.Z êE
( ÇZzx‰Z îGE
0G
Z ) èfn’i

Å]!*
kZÃ+ZJ
-VŒ Ð g ä
3 {zÐ c izŠgzZ Ïìg Cƒ®
) Ë ÅVÍß D :ÀF,
X ñYƒÌ®
) ËÅkZÏñYƒyZ

ãâ lg \ÅT ǃÙg \ (Z: ǃ:„
 zŠ ðÃnÆV>ª D :ÀF,Ô18 e
$W
Û ¸Z ( 23)

X ñY

X 7g ÇŠæðûV>ª D :ÀF,Ô270 e
$W>ÂZ ( 24)

( vZ ) {zÐ TÅkZ1Ð,™7®
) Ë ( }È ( ) {z D :ÀF,Ô28 e
$WY m
CÑZ ( 25)


HďZg

X â 
Û ±56,
21íq óCÅg
$ukZ ( 26)

^ÛÒ ä×# Ö] àÚ ÔÖƒ Ðf‰æ ˜Ãe ð^Ú
Üã–Ãe ÔËŠmæ p‚Ãe ojÚ] o³Ï³×³i ^³Ú k³m…] ( 27)
!ØÃËÊ Ü`nÊ èÚ^nÏÖ] Ýçm äjÂ^ËN oßnÖçm á] oÇfßnÊ ÜÓ×fÎ ÜÚŸ] oÊ Ðf‰
| â1415 {C
Ù ‡}MZg ZŠ Ô53:m&5:` !¼‰æŸ] ÜrÃÛÖ]

 {zÏñ·yp »}uzŠq
ƒ
-ZgzZ Ï}g ¦
/
Ð ]ÑqXˆ}÷#
Ö Z ~÷ D :ÀF,

= åƒ
 oÂågl~VáZ àZz «Ð ? 6åglÐ s§ÅvZƒ
 tŠ
Hc*
3Š=
H„(ZävZ ÂñY~Š®
) ËÅyZ
X 21íq¶ Š ( 28)

šçvÖ] h„Ò àÚæ äÖ gn’Þ ¡Ê èÂ^Ë\Ö] h„Ò à³Ú D â 
Û ÅvZèg÷Z]| ( 29)

!gn’Þ änÊ äÖ ‹n×Ê
èÂ^˳\Ö][!*Ô|â 1311 gƒÑ~·- Ô 154:mÔï±x â Z !é†ì¤] …ç³Ú] o³Ê 决Ê^³ŠÖ]…悳fÖ]
65

www.Qadri.in

X …^ßÖ] Ðvj‰] àÛnÊ

Hg ïZ »njä TgzZ7zðÃ~®
) Ë »kZ Åd
$†Å®
) Ëä T D :ÀF,

X 7zðÃ~kZ »kZ Â

än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù糉… k³Ã³Û³‰ Ù^³Î ì e
$ZzgÐÅ\¬vZègg f1Z]| ( 30)

!äe ÙçÏm †Û á^ŠÖ o× ÐvÖ] Ä•æ ä×Ö] á] ÙçÏm Ü׉æ
hä \¬vZ ‹ñƒ D â 
Û ÃÅzmvZ -vZ wÎg ä ~ D â 
Û g f1Z]|

X s1{zÃTc*
ŠÄg6,y!*
iÅ/

X ‹Š ¹zg Ã-·, ÔÅvZèg/a[ !*
:zâ 0Z ! ¶ Š

X ]Z|gÈg7 Ô 224@*
216:m&1:` pÑY Ë ! ¶ Š ( 31)
-8g: {ÃÔ26:m y ZÑZ îG!¾ ( 32)
XÈ- ŠîG
0.G
G

}Š6,6,V\WÅyZgzZ ~Š Î$6,Vâ »gzZ VߊÆyZ ävZ D :ÀF,Ô7 e
$W >ÂZ ( 33)

Xì [Z±Z (,
W ZzÆyZgzZ
48 e
$WY ûZ ( 34)

284 e
$W>ÂZ ( 35)

23 e
$WY m
CÑZ ( 36)

40 e
$WyZ/wW ( 37)

1e
$W >Z
+ÓZ ( 38)

120e
$W >Z
+ÓZ ( 39)

!pZ™f :[!*
>k
,
O! Zù: îGE
Ô@²Z[Â :zâ 0Zò ( 40)
///

66

www.Qadri.in

Ü × ÃÖ ]
Ýzg 5Ôwì6 Ô½57%Z (Z **
™C
Ù ªwì »™¼ 0Æ D

Ð}~LÆ]ªzÀe
$.gz¢{zX Vƒ} 9: y»Æ]Z|á Zz
„ëX c*
Š™C
Ù ªw¾ CZ~}g !*
kZ äëgzZ åx » Zg øzZg øÂt}g Z L
L

V5: Ñ‚ÆVIZÔVˆŠ¼c*
Š àÌJ
- •ZÃkZgzZÅY Z’ZÅkZä
%N6,]â £Z~
g Ñ" Ô_ƒ ï°»ÅXkZ~Vz)HŠ Ô !ZgziæF
HÐ Ýq^kZQ { (Ð ô=z ±ÂÏZÝ»ÆVa6,~g Zƒâ Ôg ¶ Z
» ~Š Zi WX Y7„ VZ ¯~ ƒkZ ¿Zƒ Z «~Š¶IèQgzZX Ýq
Æ s¦z wßZ Ô‚z}g
$uz yWŒ
Û Ôìu „ }g ø Â ˜
Z »Š ¿Z Ô

X ó ó‚“
ÃyZËI]]
.gzZV¹]¸t~Vß ZzäJ 7,
"7,

z "ì —%Zt 6,\W H !Ǹ òsZ} Z ! ]Z|I s »Z} Z
Y
O²C
Ùª
z$
+Å]Zg ¶Zz,_` W{ i ZzgŠ »+ây*
Ɖ'C
Ù ÔVZpzŠg Z ö-F
ƒ: VY&gzZÆ)„H~%ÑZÑZƒ–»¯Zƒ¹ »y!*
iÅËì în
ò ¸ÃkZ g66,p
pgI {Š c*
iÃ] Ñì: hYgzZ Ug Åò ¬P 1

wzt År
# ™$Zzg Z)É ïŠ îgØ» { Zz { Zz™™]îd~Šg^

ä}'
× Æ~Ip°ÏZÔ¸ Â9ƹF,
zb & Z c*
Íì CYðJ(,
67

www.Qadri.in

Z÷!ðgŠ Z',
Xì 3g™Za tØ»] îh
+'
× ~VߊÆ]Z|tâ Áй

~g ÓZ Å÷ZC
Ù ]î5Å]Z|á Zzwì6 ~*Š 5kZ7tÑ

ãi ñZg ‰
Ü z kZ~6,ƒ
 yZ “
M i Å…Æg ZŠ {ÇC
Ù ÔöÅ¢C
Ù
±Âï»gzZc-0ÆyZèYVƒ ZhzŠwìCZúÆy*C
Ù ÔVz™

ëì ¸Ñ
Z÷X M
h ™e
$ñt ZgzZPt : ›
Û Ãí: Å
G
!

3
4E
5BE]Z|VzŠ™"
zÀ»+
z èEG
$U*
] !*
t6,yZð¸IhgzZ ` Z'
×
yZ KÔ}¼ {zXn Y ¬ŠÐÃÅwz ‚
rg7/‡t ¦
/
Ù ]ª
C
G
©3!C» ~ÇoòsZX £Š™ìà 
¶ Št Ð { óòsZì ¸ é}EG
yZ }pgŠT³»V@Ã~Š ¿Z ÅyZ [Å]Z|yZJ
-‰
Ü z kZ

ðÃ~wJÆ%ZkZÃËIhì Š
H†˜†gŠ¾» ~Ihz$c*
Š~

X 7=g f °» »äƒÝq]ù~t
# IyZÃ]Z|yZ Yƒ7g±

pVƒÎ7q
-Z Ô7Ë(g ⃠2f ÌðÃ~ kZ H7t ~
'
C t Z å}.E
I8
E
ögF: @*Z{ Ï éE
5kI$ ó ,Z tzf

7„mðÃôZz ðÃÃyZÐ xEFÆVâ ›F ÔxsZF Z
#

]Z|yZì Yƒ ^
,Y“
ú
7»]**
ÒÆyZg )gŠ Â**
™¿6,¾ÆyZQ
ì wzKzÂàŠ Å Kg 0*
~g ‚s§T ÁxÆyZì d›âu »

kZ ¦
/
Ù {zÐ p ÒÆ ]Zg ±Z yZ D™]îÅX Ë{z6,wßZ X
C
X Ùì‡ñZg ðÃÚÅXËÆVâ › M
hI7.
Þ ‡

){gzZ ãÒ wîgŠT0ÆDä @ßñ]Z|yZ ! ]Z|id

hgzZ ë ðÃì c*
3Šgzi »¯gzZC
Ù »ËI ]]
.KZB‚Æð‚
Û
68

www.Qadri.in

³**
!Ǹ}g \ }÷X $
Ë È7Ì°» **
gzZ ~gðŠ ZÃÒÃkZ ËI
kZgzZxsZFN YÁ@W ¶ ŠÐ { óòsZë£ å)gzZ

Ì0ƃkZ V; V; X 7ÁÐ ~q!~ hÆVƒZp ZƒF Æ
ÀgzZtgz¢gñZx ÓVƒ7¦æ»%ZkZ~X ˆÅ7yÒ]!*
~gz¢ðÃ
'%Z ǃÝqsÑÃí»ä™7~±5Æ\Wt
Ÿ^³³Ú t Z å}.E
# IÆ


KZ ÇV¼~ce´ggz¢yZtÃ\W !ä×Ò Õ†jmŸ ä×Ò Õ…‚m
X ǃ~gz¢gzZÆgz¢{zvZ

¹F,
̼ ëì Ho Î ~g øgzZ Hë M
h™! l\W ! ]Z|

gzZ ~ŒŠ ~g ø aWz » *™z °g } (,Ë b§kZ {z D™Ýq 

ì (Zgz¢z qzÑ » ãÇ0
+
i ã¨
KZp¤
/Z M
h™7¼ ë:gzñâ 
Û ðÉg

VæVæ1$
Ë 0*
7g Z Œ
Û ]!*
âi **
ðÃIx9 8²Ãy¨
KZÐp ÒƉ
Ü zkZ

¼ Hy¨
KZx9„zZ 7,—‚Ð y¨
KZÃ *ŠÐ*ŠÃy¨
KZ ðƒqzÑ ¹F,
Ã%
~T å: x **
Ȏc*
îE
0™Š »nË~TwŠ Z_gzZ s ™„zX @*

/
™7

<c*
» (Z »kZxZp ã^Ô ¶ˆÅ<Šz/‡Å“
W{ Ç{Åg Zâ Z CgŠ
Xì *
@Yƒ@',
Ç!*
nç

ƒ @*
',»ØgzÄZgï»B‚}g ø¤
/Zì ]!*
Åp
pgŠ c*
[p ! ]Z|

Ång ÑZ]Z,ÂCƒ: ~Šg^~ ¸B‚}g øÃ{ Zpíï»}g øËÔ *
@YH:

Zg øì îŠ ]Š ÞÐ=É ¸ M
h W7~g ·zg ÑËgzZ ë {Š c*
iÐæ

xב g×ÏÖ] x׳‘ ]ƒ] ìŠ 
á g Z CgzZ 9¹X *
@Y•FÌÐyZ Zg 0*
!ä×Ò ‚ŠrÖ] ‚ŠÊ g×ÏÖ] ‚ŠÊ ]ƒ]æ ä×Ò ‚ŠrÖ]

¸ {zì qq
-Z ~y$
+Æy¨
KZ ƒ ZI̼¼ÝZÔ¼{ 
á Š !*
Ô¼Áq
69

www.Qadri.in


[Z V; ì »Š Yz b &ÅkZ Z2 Zg ‚~Š Yz yÃݬ kZì ÿ¹i Z ~',
5
g ZÖ Ôs Ëz s ™KZ ä ]t[ëW¤
/Zì ] !*
ÅG
gÐ lƒ lÍ Zg f

™¢Âc*
Š ¯ [Lâ —gÃ{g fgŠ" kZ™ â 
Û o¼Ð ;ÆVúÃ
Ðe
$Z@ÅTì V!*
@*
gâ{z¸Ô »x »Ì*
*%gzZ »x »Ì»\W[Z³

wdZ CgŠ~Ýzg ÅTì gâ{z ¸Xì CYƒ q :Z6,x ©Z CgŠÃy¨
KZ

DÃgâÏZgzZì *
@Y VJ
- Z}
.y¨
KZª
z$
+ÅgâÏZX ñYƒy‚ WÄcÅ
x|Æ=~x|LZ ì q {z ¸Xì |E ÅD¸gzZ ë

KZ y ¨
KZÐ=g fÆ]¸Tì ÝqE¯6,=ÃkZgzZ i Ÿz],
èÐ
{zt gzZ ë =Ã] ¸kZn™i q
Ð Z ~ LÅ} 7Ô ð> ðZ',~z*Š

~]¸kZX $
Ë ƒ7zzðÃŤSB‚Æ& 
Û m{q
-ZÃTì ]¸

y݌q
-Z b§T~~z*ŠgñZX M
h™òúŠ » ~',
Z',
VâzŠ
Û »zðñ
ÖZ χq
-Z b§ÏZXì Y™i Z :ZÐ [òZµgzZ ^Å[òZÆ

~Š ç =m{ {z %Z X 7gzmÐ ä™g¨°»6,yvz œLZ 
Û»

gzZì ˆ~ŠÃVâ ›sÜm"Ñ!*
zw4Ñ!*
]¸tƒÙ|ÅŠ Yzb &
B»Tì ={z¸Xì ÝqÚÅxi ˆB‚ÆDÃTì ={z¸

= ! q
pgŠ c*
:X åÐ <ÑC
Ù ZœZÄçWÅTgzZV!*
@*
Ðe
$Z@gâ

~TgzZ ëŠ ç=c*
$Z@=ÃkZì mºzŠzöB‚ÆVâ ›
e

gzZ%Z ~gz¢q
-ZpX ë lç=ÃkZ q
-ÑVâzŠ 
Û »gzZ y›

Æ h¨
¤ yZÑZ ﻊ%VâzŠŠ ç=gzZ lç=p ¤
/Zì p Ò.
Þ ‡

Ô,@*
mZ lç=gzZxlŠ ç=pì A Z ` Z]¸q
-ZC
Ù gzZŠñk0*

wzÅlç=Ô[¦lç=¨
¸Š ç=Ôxõlç=ÁqŠ ç=
70

www.Qadri.in

=V˜:gz}™ ã!*
iëzkZñÅkZ ÌŠ ç=ì J
-uÏZg ‡z »kZ
3!Ælç=gzZŠ ç
©G

/
Ð VzÃÃlç=hIZ Ô Zƒ µZz s %Z~ é}EG
(ÃhIZ *Š Y ¯Zì Âzz ¸X ïŠ
ÔM»ÔòŠ W »wìŠzögzZ} åO£E
{)z¸" Ð: â i]gz¢Ô(Zz**
Ð i Z
Û z ÝÔá Zzá
ˆ ~ VzvzK

Ð wEZÆp ÖZ ²Z d

Û gzZ sŠ Záƒ
 yZ D™Š c*
Ð p ÖZ {)z 
Œ: ê**
KZ X¢ »™ñ; 1ì *
@Y H{g 
á Z s§Å [ÁÅ hI Z

Ð=g fÆ T n
pg Ì=gzZ q
-ZÆ lç=ñZÎhIZ ]Z|

+Zgz¢k0*
Æ hIZ V; X Y{g 7—6,yZ Fz Œ» ð‚g Ålç=

zz ñƒ DƒÆ T ‰ Çg xzø *Š ñ¯Z {z Ð Tì Ì=

: â i]gz¢p äÐ •
',ÅTX e*
*t ,Š¢Ð ÒŠ YÃyZ B

XM
h™[Zy

7{zèÅ]c*
gz¢´Š LZ

Ç!*
Ð Èë@*Š
H` gzŠ Ð(KZ ~ â 
Û s ç ! ]Z|

7~#
Ö }
.Å\W p°ÅDV; Xƒâ: J
-yȮ\Wh
+
á ]!*
:[
X Å9&ÅDä>Ðg ±ZkZ ˆÅ

ð‚g Åy›Ð=g fÆgâ c*
]¸T [ ƒx¥Ã\W ! ðyZgŠ Z',

kZƒq :Z Åë Zx ©Z c*
ƒÝqÄcÅë ZwdZ c*
ñYƒ~e
$uZg !*

ë© ÂDÃDÆn« Yƒ 7x¯ ðÃÃ\W~„kZ : ë DÃ

vZ ñZÎkyY:ÀF,çâ Ÿ] äÖ] Ÿ äÞ] Ü×Â^³Ê ì klŠ 
á g ZŠpçO

X 7ŠqðÃÆ

Ô*
*™ Za ªwdZÆ ]gŠì ë Z wdZ ÄcDx **
» D}uzŠ gzZ

X bŠ öRÅ! c*
g !*
~ [½g !*
gŠ [ Ô[ Z NÔíÔ,Ô **
°Ô **
gâ Ô*
*™xzn
71

www.Qadri.in

Äc c*
wdZÄcDx **
»ÄcÅ {)z {)z bŠ™gzŠ ¹gzZgzŠÐ \ W

i6,„Zâz%ZzZÆ <Ѫ ë <Ñx ©Z DÃD}ŠXì ]Ì

Ìx **
Æq
-ZC
Ù gzZ µ Z µ Z Ì3
á ÅVß Zz + YÆxEVÐyZ Ô **
ƒ

gzZ ~zy
ZݬÃë Z]ÌݬgzZë ã !*
g ñfé ÂDr
# ™Z]
.Z]
.
~© Ây‹Z ?Zz1 èa à ã!*
g Y fX D™¨Ð ~EŠ ݬ Ãx ©Z ݬ

2gzZn
pgyZZ oÇfß³m ^³Û³ÒÌ6,
~0
+
zZ}
.wdZgzZ]y
W{zZ®ì Ýq

ë Ì°ßÄ yZgzZ Dƒ ñƒ ñqtuÌÐWÆ<Ñx © Z

z°»ÌÐ<Ñx ©ZyZB‚Æp
pgÄcÅ]y
W~zy
Z ñfX 
0*
7g Z Œ
Û ( ñY à 0*
) Z
º
Û Ð X) r zG~ ‰
Ü z Ë ñƒ n

B‚Æ~Úe
$.Ì~ 䙿6,yZˆÆ+ YÃx ©Z yZ 2gzZ M
h
Ú~uzŠgzZÆm{DLZSÃ~EŠY fX ë Ìg Z',
ZÃyZgzZw' 

ì wqt » „ yZ X D™7¿Ì6,yZ … Y X 7z̼ Ð

~ /Z z ŠÆ yZ W,
Z ÞC
Ù i » „ yZX 7[AZÃyZÐ V5 qzæ**
ÄÅ„yZX Izeá ÌÃVzgzZB‚LZ „zì *
@Y™e
$Zu¢¹
X ëÎY fÄyZXì Š
Hc*
C~gz¢zòiÑ[AZÐ

Z}

2zgŠÅ ~zy
Z ݬgzZ ã!*
gݬ b§T³™[p ! ]Z|

çOX 7{ ÇgŠ Ò0
+Zg ðÃgzZ {Š c*
iÐ ÎY f b§ÏZì x¹ ~g !*
gŠÆ
†N á]æ ð^Û×ÃÖ] …^nì †níÖ] †nì á] ì C™ª
ÑŠ6,
mÜ%ZkZ ~tg
$u

t~kZgzZX ÎY fÑ+F,
+gzZY fí+4:ÀF,ð^Û×ÃÖ]…]†N †\Ö]
$
EE
{Z
+Ã{Š c*
iÐDÌqðÃÉ Yƒ7x¯ ðÃ~äƒÆÆDîp©$ °ì
Ð Db§ÏZX ñY HÝqîÏŠÉLéS}Å{¡ƒí+
M‰
Ü zÏZ1$
Ë ƒ7q
72

www.Qadri.in

kZt gzZ $
Ë ƒ 7g´Ì0Z ]µgzZ V‚g yvï» q ~uzŠ gzZ {Š c*
i
èY ó óV (z +
M Ü L LJw–ƒŠ°é*Š {Š c*
iÐ kZ~ª
q

].q
-ZÃÈkZ~Xì CàJÌ]µqZ
+Z|ZMgzZ «‚Zx

ÚÅ Z½ < wì\ WVƒ êŠ G e‚fÆ \WB‚Æ wV Kñ
០x×’³má™t: ÌòŠ W » w ì à ©ðÃÃT7+ Z > Á Z & œ

Ò+ÔIYc*
–J 7,
Ô CŒŠ c*
~àÔ4ZŠ~|mZ ç– à³Ú ðˆ³q †³n’³m

Vkzg zŠ „ yZ Zg – » ãÇ0
+
i … â gzZ … Y ƒ
 ƒ: VY „ lZ F,
**
E
#
G
G
E
~Z½sÜ¢
A &ÅîG
0.-#gzZ ÿÓC â w$
+ÔwõÏ0
+
iÅy¨
KZÆZ½%Xì6,
ì YƒA
$á6,m¾Z ` Z çE,ÅZ 9„ yZ W,
Z { gzZ ~gz¢t » Z½pì ˆ¿g
45µF,
{)z {nXƒ: `g {Ð ª
q à ZŠZ ` Z'
× »Xì A¾ZîG
0E
ˆ ÅX
G
&
G
.
Ë {g7%ñ3Š W,
$
Z { CZ Z½B‚Æ[òZyZX Vƒ: öÐ5 {‡ Ão ÜZ~
E
-#G
C
Ó
6,ª
q à ZŠZ ` Z'
× ~ ª
q kZgzZ ǃ Ìÿ â w$
+Ô Ï}Š ̉
Ü ¤
5_IZ (: Z½„z Ü~ y$
É ÏñYƒ:
L »n%Š Z åG
+
tŠgo ÜZ7µZz
EE
«**
ãqzggz¢Dîp©$ °ì wq¸ Ì»DɃ:ì bŠ™uhx » »kZ
G
E
4ÓG
¡]ÑqXì Z½
ÆkZ1:
L ~ ¸»îG
0.-#zÉ H,
M F,
š
z b & Z ÅkÓt ÜZÔîG
0E
G
Ð 3!
mïz #
Ö /Z e
$. ` Z'
× » ê › »ì Yƒ ‰
Ü z kZg¼» ò}zg U*
W
Ô| ŠpÔgz¾ÔŠ~Šz Y Z b
ZÆ kZìg ñÎßÐ ]gŠ { Çg !*
B‚Æ
?CgŠg Ñ" ~ª
q+ZX Vƒ¦:tŠgo ÜZ {)zkƒzZƒÔ›~z*Š

œ„ œuZuÔYƒ7Z
+¬ yvðà » b§Ë6,ëX ÏVƒ ºœ}g ø

Ü zkZ7à {Ð *Š›wŠì ZƒZ™` Z'

× »wŠ~ª
qT:gzXì

zn%yâ i ZD¸X ‚
rg7¹!*
ÌŸðÃ~äàyvJgzZyvD¸
73

www.Qadri.in

Xì *
@Yƒ]ú â ™ à~•
 h î0†gz6,
x c*
Zgz%

\W~wJÆ£zc}÷ˆÆ±ÂkZVƒ @*
™¢~ ! ]Z|

gz¢i§»äƒÝq|
# ÙŵDgzZ «**
D[ZX ǃ;g: ¹!*
µz—Ã

ƒ{Š c*
i ò ¾Ô"
$¾Ô ¼Ô ÞZsp~wŠˆÆID¤
/Zce ¢
8™Äc*

Ô`Z u¿{Š c*
igzZ v WÅtØÔŒ?f zH{Š c*
iÐ ƒ
 Ã\ WLZ Ô ñY
Ôgz¾ˆÆID¤
/Zì «**
gz¢Dt³™ÂN Y’{Š c*
igzZÔ„
Š 

Ù ¢Â}™ ùé*ŠÔ ~g ZŠg !*
gŠ ÅVÍß} (,ÔÙ!*
¢qÅY Z%ZÔy
·
!l]
^ŠÖ]‚n‰ èÚ†ve l^ÊŸ6 ] à ä×Ö] ^ß¿Ëu ì V‚g]µDt

$uq
g
-Z ~ & ¤ÅyÒ kZ}÷ Âì gàé{Š c*

/Z ! ]Z|
oÊ äe
]
‡] Ÿ] ^e^e äßÚ g’m ÜÖ ä×# Ö Ü׳óÖ] g³×³› à³Ú '³ÍÌ~t
ÔÖ]„Ê ]
^ãjq] àm‚Ö] oÊæ ^Êçì ä×# Ö] oÊæ ^Õçi Œ^ß³Ö] o³Êæ Ÿƒ 䳊˳Þ
Œ^ßÖ]‚ß èÖˆßÛÖ]æ ^nÞ‚×Ö Ü×ÃÖ] g×› àÚæ äÛ×Ãjn×Ê Ü×óÖ^³e ij˳jß³m p„³Ö]
Œ^ßÖ] o×Âæ èÛ¿Â äŠËÞ oÊ
]
‡] Ÿ] ^e^e äßÚ g’m ÜÖ á^_׊Ö]‚ß éç_í³Ö]æ
Ü×ÃÖ^e ÄËjßmŸ p„Ö] ÔÖ„Ê ð^Ëq ^³nÞ‚³Ö] o³Êæ ]÷…]†³jÆ] ä³×# ³Ö^³eæ èÖ^³_³j‰]
!èÚ^nÏÖ] Ýçm pˆíÖ]æ èÚ]‚ßÖ]æ äŠËÞ o× èrvÖ] à ԊÛnÖæ ÌÓn×Ê
«¼ÐZÐ [!*
ÆDÌZ
# gzZ HÔDnÆŸg ÅvZ äT :ÀF,

Æ+Š Ô ÞZ spÔ äZ ƒ†ŸZ »DzÆ~g Î Zz ~ b
¬~ÑÆkZ ƒ

äTgzZce*
*™ÝqÐZ Âì «**
Dtƒ¹F,
z†ŸZ~ä™ÒÃWZz
Æä™Ýq[½»yÎz { 
á Š !*
2“
W;
MÔZxq
-Š 4,
ÆVÍßgzZ *Š

Ô°~ ÑÆ kZ Âì Qq ðÃÐ D[!*
ÐZ ÌZ
# gzZ HÔDn

Ð D¿(Z Z®ì ]µD¸ Âì @*
ƒ†ŸZ~ § zÕÔ ãâ 
Û **
ÅvZÔgz¾
74

www.Qadri.in

6,kZgzZ ãä z #
Ö Z0
+Ô ðZÎg z ª
f n Æ kZ Dt #
Ö ªiz',:gzìg i !*
X Ƕ u

D¿„zt {z Vƒ &ƒ
 o bŠ™g Z ¦
/lÍgzZ ]!*
Æq
-Z ! ]Z|
™) Å
: ZuW Zg – » V.Ôá ¯ ÿ Zg2Š CZ ÃqÜmÀ ì Yƒ ;°»Ð

\Wˆ Æ yÒ kZ ! ðyZgŠ Z',X Ï ñYƒŠ !*
',ª
zŠŠ ZŠ Z}
.~g ‚:gzAŠ
4ÉZz > }ZmY m
Y éE
5I
CÑZ¦[» ]»',
!*
] Z f S~
.â »DÐVƒ‰™! l
]tr Zl
‘
C
Ù ÍÏZì [ @*
z[W ~~C
Ù ªxEX Y0*
gZŒ
Û 7ZuzŠ ðÃ

t D 3Š Zg WV˜ w) Ò CZg Zâ Z CgŠ ~ m!*
xEì Â6,ÌŠ Zq
-Z »

:i ZñˆÆä™ Yq
-ÃxEx ÓÆ+y
WzAzZXì ;»]t[ ëWÏZ
ÆxEÆ Ü×Ãi àÓi ÜÖ^Ú ÔÛ׳ ݬkZ ǃC
Ù ª%Zt G
îSšZ$
+ÌA
$<

-ZC
q
Ù Xì @*
ƒÝqÐg {fdÃ{¢ 79
L oðÃgzZ {Š c*
iÐ kZt ‚

Ù ªY fX ǃgzZì @*
C
ƒgzZ ZƒnÐ à i Z f *Z kZg”Æ ~¡Š Z¦Z KZ

G ÝqZ
+Z ¯Æg
$uz yWŒ
Û í!*
ä í!*
ñfX ð0*
½Å ~C
Ù ªxEä

ð÷ ^³Ú ð^³Û³ŠÖ] à³Ú Ùˆ³³Þ] ì *
@Yc*
â
Û {g 
á Zs§kZB‚ÆãÒ7¾çO

Ð',
ã0*
ÑZz•
',
Åx lZzq Zâ ZÐ]gŠy Wª ^â…‚Ïe èm
æ] kÖ^³ŠÊ

z~Š Zzb§TðƒZa ~kZ ðÌ„ +zà~~Š ZzTã0*
öW•
',
A
»Ìzêgâ ã Wtb§ÏZX ‚
rg7¹!*
Ãu 
á {zlƒ ·» ã0*

Z

;Wz kZgŠÏZ ¶Š Z¦Zz ¢
A &gŠT~ðñ»C
Ù Xì ꊙ c*
Ì

{z¸: s ™z u 0*
Ð ›~z*Š wŠ XZ
+ZiÃË5zÁÃËZƒ ;Ð

}I_öÔ ñB%Ô ñƒ¬Xìg¸"ÐxEë›ZÎÆDm{q
-Z

ˆ~Š}Š ÝzŠzö**
~ »„Š ZzÆyZ¸ rg ÃÐ *ŠB™[¨gzZ
75

www.Qadri.in

Y fÃX
akÎZ {z ¸gzZ ~I:g ZØŠ ~ yZ ðÅxE ë›]
G 
ݬÆx‰Z îGªG
Ù ªxE {z ¸ ë ã!*
g
G3©8™ƒ: {¾" ÌÐC
'›~z*Š~Šz ^ÅX, ZxE‰ìtzz Å & ¸kZgzZ
G
CYƒ yzçz@{Š c*
igzZ ~ w é›E4]IZ z [õ ZÆ yZ ]‡zZ Î É $
Ë ƒ7

äVZ œgzZ ì x¥ Ât N Yƒ Ýq xE {zÆ ‘
á œ%èYXì
Ȼ
2zgŠÑ„B‚ÆkZ1ì @*
Zl
yY y¨
KZ ÌÐ ä7,~ ¤

xEŠz^{ Z ({ Zp›~z*Št Z®e**
ÆDw”%{zgzZì V;ZpÍ

™v Y v YÃVÂZg Ïh N Cƒx¥71 ðÃì zás§Å

¾ƒ
 t {)z {)z ;Å‘Ã zLÔß4u **
ŠgŠ Å^ÔbŠ ™ Zk
,
Î

Åú kZ M
hÈØš \ W:ì @*
™Ýq DÆ ™ Zg ZÍ y¨
KZ

p7ðÃgzZÆ›~z*ŠSðúAÅxEŠz^kZÔ:
L »“
 ZŠ',
à ¬tV†z„
 wõz„
 Zwì,Z Ã Š›~EŠgzZxEÆã!*
gY f
Xƒ:ØVÎÃ}»›~z*ŠÐVƒÝqZ
# ÂxEgŠ

ÃXZ:vZyZçgx Z™ î0E
!ô]Z|ì ]!*
Åp
pgŠ c*
! ]Z|

¶]g 'Åx¯DHY A »sÑzx¼kZì ÝqsÑzx¼6,
 Ym
ƒ
CZi Zˆ

?åÝq \îh
+ÃyZ~ y.}uzŠ Ëc*
¸ t x~ +â~ :Ô å¦¨c*
çO å|Dz ]y
WD¸ {z c*
Š à6,` ZcŤkZÃyZ ä DT

**
¦]|X @
á ÅkZ ]xmÜÅÅzmvZ -& §~Š ; bf *Z

ˆ 6,¯ Å {z {)z {)z +â ~ : c*
> [z xß]ÒÅvZ èg & œ–1Z

å…‚‘ o³Ê†³Î æ o³N AŽZÉ ‰ ñZI7aZЃ
 Ym
CZi Z

CŠ c*
iz¶äƒ:gzZ äƒÆTì q+Z%C
Ù gzZyÀu„z:ˆðC
76

www.Qadri.in

6,]Ãz ÅÅvZ èg WZ tzg à **
¦]|Xì Yƒ { i Z0
+Z 9»wÝz ¹F,
6,
Ü×óÖ] …^³\Â] èóŠi l^³Ú:c*
â
Û ä( ÅvZègŠ&0Z]|ª) [q
-Z

~g ø1M
h™7Âd
$†Å\Wë]| Š
HHn²X Š
H%D{â ` Wª

DzâÐ]ÃzÅ/D â 
Û \ WX ܇gz¢ÐÈuZgŠ Z Âw.

Ú ŠÆ ~
V ]ÀW! ôg;Z Y} (,} (, 
 Ù Š ëèÑq Š
H%
: ÆÅvZ èg /]|q
-Z X Šñ„
 Z
Û z ûr
# ™Dr
# ™á Zz 

c*
Š [ Z ä ï» [kZ M
h™& ¤Åw¸Æ\ WðYëÐ äƒ

7tŠ Z%~÷77Ô Zƒ¸ AÌ»—}g vgzZŒx ©ZDÐ D?h
+
á
X |Dª}Š àJ
-Z}
.ì D„zÐDn¾~÷ì

¹!*
µz— ðÃ~ |Å%Z kZÃ\ WÌ[Z H !Ǹ}g \ }÷
E
»D6,kZÐ p ÒÆwq|ǃ: VìgŠÐ ]t[ ëWy é}E
G3¢D ;g
E
kZt·Y Z çO•<Ñzt£Z Y ¡ IÙ g¨[p\WX Yƒ 79t :Z

¢ { ZC
Ù
á ~Š ; yWz }i ´ â V˜ zŠ { 
á Š !* 
ì x **
» o ZÜ{ ZC
Ù
á
Y
4hI±uñÉg
ÃHz ` ¯ÅY …ZzY 1ÔY fzY 1zZg Ñ" KZ äfzótŠ !*
y éºG


KÆxzŠãZgâyZgzZì c*
â
Û^
,ÃJ
-¢oÐ3 Zgñ¦gzZs ™ÏZ

/ZX [ ëW~×zg izg‰ ¾,Z~] Zg ~ƒ0
¤
+ZX`ƒ7a **
i~
Ôì $
Ë ƒ { Zg åO]tçÔ ð3…ðÃ:~ { Zg ƒ Y− x”xŠÆyÇ0
+
zg7
{ ZgzŠC
Ù x £{ëC
Ù Ô M
h™ KÅw2~g vßÆ]2ÔŒ »Æu“:

gzZ {P ò ¸6,w2C
ÙC
Ù XÐ
ì‡]**
Ká Zz ¶Š Ø Ç»Š°w26,

wZ eB; yD
Ù g ðÃÔÃZ e ðÃ6,yZZ×}g v gzl HÔì x OZ °» » Åa

Ìä ?Vx}g Z L
L }™ Z¨Z V- òŠ W » wì6 kÛZ1 /
¤tŠ !*
ðä
/Zn
77

www.Qadri.in

W~ VÂ!*
ÅVÄI ÇÁÌ?1™t Nz6,VÂ!*
@Š 0ð‹ ”V¹
4XZæh
{)z ïG3E
+”Ïzì Zƒc*
YZƒ0
+Z” »Ièq Z 4,
zs%Z ÂOŠ Z Y ZÔ‰

} (,ÆÁ<
Ø Zè §Wz ›uF,
X bq k äƒ Zg e gzZ ÷Æ

ì 7¦
/
Ù {z„
C
 Zg { ZgÔwõNV;z?ãâ ð„eY ÔÐ
g ¸r} (,
ñXÐ V!Šƒ
 yZà ?~߃ú}÷ƒ WOŠ Z ƒ WÔì 1yâ ä ?ÃT

}Q}QÆ ò ¸t · Z zŠ BZ Ôöu z ¬Ð 3 Zg d

Û gzZ q
-Z ñƒ
kZ !g ZŠ¸g .iÔg .i Âó óÇVzŠ àJ
-Š°w2Zƒ@*
î ZƒÅyÕz¹F,
~t‚
ÆkZ ?3 Z éZ}

/Z Yƒ7Ôíz { ZpíZg v¦
/
Ù {zÔ **
C
™:Š OZ6,]!*
Å

ÌÅ ÐvÖ] à oeçr³v³Ú g ½»ª
˜Ðð(,
ÐWgŠTÂnƒB‚

ÏN Yƒg Z ¦
/g ZØŠ {Š c*
igzZ VŠ
Hë Å Vwz@*
„n „Zz Ï ñY f(,{Š c*
i

»yZZz +Š}g v™ 3Š r !*
!¸ Ôþn¾Ð ä àJ
-Š°w2ÝZ

}g \ }÷} ZX Ç} hg:Ã?{0
+
iÝ‚z9Ð Ð$LZ%G yp
2Å„, Z ÔyD
.H
m{ m{gzZ ë q‰ÃÃZ e „, Z Ô} çG
Ù g „, Z !Ǹ
2ÅÔv ÃZ eíXì *
.H
Z çG
@Y H¨ÌÐ p ÖZ {)z ~z0
+Ôª)Ô ~o6,µZñ
Ù „ì {z¤
C
/{z ¸ ÔÙŠ c*
Ð ÄgzZ Ëv q‰Ôvga Ôv äÔv

B‚ÆxsZIZzxsZ~wŠgzZ¦æÆxsZIZ b & Z „ZpíÅVâ › 
t ]àñƒñ0
+!*
)qÔê‰ Â¶ Š ]gßÔ ðƒ ~½]zZ°Å…

ÔqÑ?Ô+Š ò**
Ô÷Zz ã›Æt0*
‘zZ ÔgH~g ¸ } (,¬_ö

Jw– ÔÙ p Ò6,]gz¢Å: â i¶ Š‰
Ü z#
Ö s]|t ÂH
g ]ZŠ 
á gZ
Mȓ x{ k
H‚yÃ~ äY uuÐ {Š Y aŠÔ8
-N*
-Z Å©%
q

÷peÆ yî 5 Ô[Z Nz [ ‰Ôíz,Ô c izŠ z ¼
A ÔÝq HÐ .g ¶
78

www.Qadri.in

G
ðÃ6,äƒ:ÆT7q +Z ðÃÅŠ¶Iè X 7̼g] G
é5š‹¢X 

Z}
.V7Ã
 'Åò ¸b & ZgzZ ¹F,
ú âgz¢Š¶IèV; XnƒŠ@*

Z}
.ƒ: VY ÑZz <
Ø è ðÃÔ ð¸~ :Wq
-ÑÆÝÍ݃
 õw=»

X ÔÖƒ †nÆ oÖ] ƪ
2zgŠq
-Zƒ
 V ŒÆ

1ì V;Zp »]µgzZ { Zp$
+»y›IYC
Ù {z¤
/
tÂV- ! ]Z|id} Z

$éZ ã‚g Z j
+Z ÅyZì ‚
rg #
Ö SŠzö)B‚Æã!*
g Y xz Y fm<!*
Cƒ c6,ã‚g Z j
+Z t§~ V5ò OZ m{ D Y G }gtnÆ
'p¤
Dƒu{zT
${„Šp änÊ ÄÎæ ‚ÏÊ änìŸ]†³ne †³Ë³u à³Ú t Z å}.E
/Zì
X D W7i !*
Ð~zRKZ ÌQ1D VZ0~…ÆVzg ZD
Ù X

x Z™Y f»: â iЉM
h™! lÂ,™g¨Z hð\W¤
/Z ! ðyZgŠ Z',

Æ]Z|yZ Yƒ 7wì µá) ðà ´g #
Ö SB‚Æx «
JY xz

<Ñy W ã!*
gY fV; V; X $
Ë ƒ 7!ª
Hg **
Åg ZÑZt ‚Ædgâ

÷ÑZvâÐxŠxŠÆTì yÃgzZ (Z ZÎÆã !*
gY fÔ}g @*
×zgÆ

s¥ »÷ÑZvâñƒ DƒÆ ã!*
g Y f7eXnƒ uIuzg Å

z WgÆ6-h
+k b§Åˆ
Ü U*
[Þ ïÅ „ yZXnƒ6,<Ñy W

Xì Sgx¤
/
uPJ W6,
gî°»~s ‹

»Á
u Vƒ 0*
Zg fÃ& ÖZ q ·yZÅgŠ c*
gzZ’Ðg¨[p !Ǹ }g \

ã¨
KZ X ñY à {g Zz » yZ ykZ H VâgŠ " ñš {zt ÂQce N
ª»ÄÅyZ bŠ óÃkZì Ýq Ï À 0*
z ðÌ6,gî C¡ ~ [¨
G
E
5Ò}z$ Y Z¨Z~h WÅËb & ZxsZG @*
+Š¾Æ ÿG
™X {giòsZì x »

/Z *
¤
*™: Ì6,Ð ÄÅVÁZQXì A
$™ »B; N !*
ÆyZ **
`6,Iz
79

www.Qadri.in

aÎZg f VǸXì HgzZ Â7**
/
¤
~( VZ.Æ„Ze ) e
$Z¨{ e·ZŠzÒh

ÆZ}
.Â@*
ƒ: x » {h
+I»]gŠ«Š »Ñ~¼ÅA éE
7OŠÐ‰yZ¤
/Zõ
™ VZçWs§ÅÔŠ ãY Ô { Zp$
+ËaÆÑLZ ä V2}È w={z

gzZÑ" {zX ïŠ: ßF,
ʧzŠgê Z ¦
/
Ù 6,]Z@xz]Z@WLZ ¬Š: Ì
C
4$
5H
¨£Æ& ÖZ q ·yZ1}Âó #Ì6,äVZ e
$f Z J ÅöÐG
 » òOŠ ?
Ø !Ǹ ÔOg VZ: ÃÒÃËk
,
½Ôk
,
’ÔãŠi yŠ¤
/øÎÔ à~
[ôZgzZ ÑZz"7,Ý»ÅzmvZ -z { ZƦzgvZwÎg·:gz 7` ´ ðÃ

X
á qM
á q}™g ïZÐ~zcÅyZÑZzä™òúŠ »›Åx Z™š
M IZzx «
J

gZŒ
Û Z » & ÖZ q ·yZÔЉfZæ¤
/ZÔ7¦
/
٠æŠ'!*
C
zŠt

XX¸ M
h ™: (Z ¦
/
Ù á Zz Ú ŠÃvZ wÎg· Â @*
C
ƒ: ~gz¢ug Z D
+ªZz

~V\W ãZgâyZ 嬊e
$uZw)sW{zÐ V\W‚lpgzZug I
7(Z ¦
/
Ù J
C
-‰
Ü z kZ ðƒ: "
$U*
Ñz wz ~g7 Åíg » kZ J
-Z
# 
g D â 
Û vZY ¶
KZgzZ ðâ 
Û äã!*
gY fƈÆyZ ~zcÅ„yZgzZì H

c*
ìg
$uz yWŒ
Û~
.â »kZ c*
ì ¬ZñÆ<
L z [ÂD³™:XÐ
¹!*
ì D„z ÃW~™ã‚ 7 g
$uz yWŒ
Û¨
_zg ZuZÐ=g fÆT
X“
%6ƒ

-Z zŠ Åx »1 Zƒ sܹ ~ yÒ }÷‰
q
Ü z » \Wp ¤
/Z ! ]Z|
GE
]Š Þ°»[y;',
ÐN YG™fÈÆîG
0Ò¨$@ZØÃs³ÍgzZ'!*
7yÃtX Yƒ7x¯ÃË~äƒ4gzZ { ÆTì q+ZDì êŠ

~{ðÃ~ ~Š !*
',z ! Zy
ÅTì x **
» ykg ZG 0*
**
gzZgz$,Z *Š } Y
ðZ',c*
ð> ~z*Š Xì x **
»q à Zz äYƒ +d
$k*Š Ôì k
,
Š Å®
)‚
80

www.Qadri.in

kZ Y™g¦7Š°-ZÃÏ ~z*Š r â Š ãZgâX $
Ë 0*
gZŒ
Û 7qæWg »g ZZ
+0*

Ð\ W~[ZX [½»]gŠg !*
gŠvV- c*
ì ]Š X~zy
Z CZ fŠ°»
D% Ç} 7,IÃ\W G
îSšZ$
+ì H=g f »w™zÆŠ°@
á kZVƒ Ø 7 

nƒx6,
¼ ÅËV;zƉ ÂkZ%:gzZg´)ð‚gJ
-V;zÆ
# Ù Zg Z}
|
.VZ Õ D "

gzZ {Š c*
iÐ ~zy
Z ~$
+Z]Š XZ
# :Ô $
Ë ƒ7ÄcÅ Z}
.%ÆD

kZ : e**
w”» p]Š XÆ ðÉg ÅD%gzZ 7"
$U*
{ q ðÃ

c*
X ë YZÐ ƒ
 ÃT ~Iq +Z „zgzZ ð0*
gZŒ
Û ¸ ÝZ Å]Š X
Ë ƒd‚f ! lÐä™g¨6,]Zxzg U*
$
WÆkZ¤ÅÚC
Ù v V-

´Š¤
/Z nZ eÃq
-Z6,«ozZ
+Z ¯~z*ŠgzZ ò}z ]Zx´ŠÆDZg f [ ZXì

t ¯6,dZ Y 5 ‹ »èì Yƒ HgzZ {Š c*
iÐ kZ ÂÐ ,™\Wp Ò»]Zx
X ˆƒ! c*
g !*
~e
$uZ { Çg !* 
ì $
Ë ƒ¹F,
ÏyÃgzZ {Š c*
iÐ kZ ÂñYá
Ù Zƒg ¦
C
/s§T1@WzŠ „zVƒ 0*
zŠ „zB;zŠ „z¶ ŠÐg ±Z ~z*Š

+Z 3Y Vzg ZD
Ù B‚Æ
9ðƒV» KIÔÚnÆ− ÂzW¿

6,Vƒ
á Š !*
17c*
g1 ~ yÔ,Š · ypV;z}¤
/
Ä V˜ {h
+z¤
/
X Ç**
x©Z

'ì ~gz¢Ì6,
@ZØ{Ãà )Zq
-Z[Z 

Ã7]{p ¤
/Z {)zx Z™/ô]ZŠ 
á g Z Ôttg
$Š q Z Ô6WŒ
Û ]c*
W

gzZnƒúï»Ð TÏñYÅe
$ñ6,gŠÏZÐ 9
L oʼn
Ü z1

:ı5e
$WtňyWŒ
Û Ô}g /
¦: VZ¤
/
6,
ËÅ+ø**
id
!l^q…
Ü×ÃÖ] ]çiæ] àm„Ö]æ ÜÓßÚ ]çßÚ! àm„Ö] ä×# Ö] Äʆm
81

www.Qadri.in

Xì @*
â
Û Ñ!*
z—]YgŠÆDIZgzZVß ZzyZZÐ~?\¬vZ :ÀF,

'¶ Š e
$W~uzŠ
h^jÓÖ] Ü× å‚ß àÚæ ÜÓßne æ oßne ]‚n`N ä×# Ö^e oËÒ ØÎ
' â 
Û ¤çÅu0*
x¯Ìe
$W~Š
Ü× o× äß×’Ê gjFÓe ÜãßFòq ‚ÏÖæ

H×ÐD} (,
-Zäë&~Š[Âq
q
-Z7ZäëGgzZ :ÀF,

'aZ eÃÌ6,
$W¶a
e

áçÛ×ÃmŸ àm„Ö]æ áçÛ×Ãm àm„Ö] pçjŠm Øâ ØÎ
X 7V7z',
Z',
D"gzZDI Z £Š â 
Û \ W :ÀF,

'Ù]zˆ`™e
$W,v0*

áçÛÖ^ÃÖ]Ÿ] ^ã×ÏÃm ^Úæ Œ^ß×Ö ^ãe†–Þ Ù^%ÚŸ] Ô×iæ
X … YDI ZÃkZgzZD™yÒnÆVÍßëBVt:ÀF,

'# 7,
Ã6e
$W”
¼ŠÏÖ^e ^÷Ûñ^Î Ü×ÃÖ] ]çÖ]æ èÓò×FÛÖ]æ çâ Ÿ] äÖ] Ÿ äÞ] ä×# Ö] ‚ãN

Xá ZzDgzZ º
Û 7ŠqðÃZÎÆkZì êŠ „ ZÍvZ :ÀF,

'Ù·_Ì»fÑe
$W,‚
ð^Û×ÃÖ] å
^f àÚ ä×# Ö] o\ím ^ÛÞ]
X Dg e „DIZÐvZ :ÀF,

ì @*
ƒŠ 
á g Z Ys Z eÃÌ6,
`™g
$Š q ZP}g Zzy

i Z:%–g#[ Z
ð^nfÞŸ] è$…æ ð^Û×ÃÖ]
X _g ZzÆ_Z÷ÅY m
CZY f:ÀF,
82

www.Qadri.in

"%ƒ
]tî0E
0G
 { z A
$Z%ægzZÆ:ß ZSÙg¨Zg f ! ðyZgŠ Z',

YV7Ãû%ÆÑ Ñ)ìX¬z ¦)Z »<
L IZx Ó F,
z
ÛÐ

4ZŠ ~ xsZ {],
ZŠ Wz ¦
/
Ù { zì ‚
C
rg ¿#Å {okZ ðÃ: VY ðà 

ì ÑZz=S0
+
zZyà (ZƒðƒZa ]ª¼h
+
á Ã\W] Z|X Y{g7 
ì : â i {zt7¸Ã\W1ì O »\ WÀV; ǃ ³ #»§ ÒokZ


˜ tØ » ~i Z0
+Zêg ~ <
Ø è z +Š Dƒ Za ) 6 yŠ ñW
ÂÃ`î0G
£
Û ³ Í~p ÖZ¿e
$.Ì,ÅkZ kì @*
ƒ Za ~ ù S
ðY {zì „g^ZƒÅ ¹F,
À` W ~: â i1… TgzZ … Y[p\ W

: Ôg »zu¼Ð { izg: ÈÐ i ú:ÃXY x‰X Dƒ:nÐ kZ

<Ñ: Ôg Zæ zg ZŠ »u|x Ó6,~²
á r~vÔ[AZÐ x Zw: tØÐ w'

Æ~g Z−Š Å6Zzg ä Vzg ÈOŠ Zi W{" yZ Ôt Zè »g§: ƒ μÐ
]Z|[ Z aZÐ V1ƒ
 ÅvZ èg Z\ñ HŠ XZ†Î *t n

Ÿæ á Zzª
2zgŠ{Š c*
i ÌÐ 2Z',
Z Â{z ~g ·zg ѾT
X ä×# Ö^e Ÿ] éçΟæ Ùçu
"%%
Ѓ
 xlÐ A
$Z%ƒ
 ]t î0E
0G
g È[Z »g
$uÝZV;
"%Z
Ñ ÌV
$Zg z sÑ Â ZƒxlÐ A
$Z%ƒ
 ]t î0E
0G
# gzZì dZ z sÑ Z

:ì klŠ 
á g Z2ÇÇgE¯6,
sÑgzZ!õ

VzLyŠÆ#
Ö ªª ð]‚ã\Ö] Ý‚e ^Û×ÃÖ]
]‚Ú èÚ^nϳÖ] Ýç³m á‡ç³m

XÐ,Iƪ
2q
-Zwq
-Z „ (Å™ÆY fgzZypÆ
:ì pÑg
$u2

ݬª oe^v‘] àÚ Øq… oÞ
] o× o×–ËÒ ‚e^ÃÖ] o× ÜÖ^ÃÖ] Ø–Ê
83

www.Qadri.in

Xì ¤6,
¿ÌŠ Z~?Ãíì Ýq¤{z6,
$
+¬Ã

Š
á g Zì aZ¿¨
KÃ{Š c*
iЃ
 ~wqZ Š
HHn²~ª
‚gg !*

XìŠZ%D¨
KÃ Š
HHn²QX ]Ìz]ZfDª Øq æ ˆÂ ä×#Ö^e ܳ׳óÖ] Zƒ 

D™wZÎ0Æ¿ëvZwÎg c* 
Hn²A
$ZƒØ%[Z .‚g2$
+

Ü×ÃÖ] ÄÚ ÄËßm ØÛÃÖ] سn׳Πá] ZƒŠ
á gZÔDâ
Û yÒwq»D~[Zg—
!lÈ»wZÎ}g vëª ä×# Ö^e ØãrÖ] ÄÚ ÄËßmŸ ØÛÃÖ]†n%Ò á]æ ä×# Ö^³e
ÌõwqZ} hðÂì ÝqD»]Ìz]Zfà ?¤
/ZõÂt ?1 B

ÜÖ^³Ã³Ö]ì klŠ 
á g Z2VDZgwqZÂ7ÝqD{z¤
/ZgzZM
hà{Z

XìœZF
»ª
zŠwZziÑÅ]gŠÝ¬ªš…Ÿ] oÊ ä×#Ö] ànÚ]
' D â 
Û Š
á g ZÅ\¬vZègZ\ñ]|

¹6,¿kZû% »Ý ¬ ª ‚a^rÛÖ] Üñ^ÏÖ] Üñ^’Ö] àÚ Ø–Ê] ÜÖ^óÖ]

gzZÇg} izgÃyŠgzZ}Šg Z ¦
/~ i ú} 9} 9] Zg x Ó ì {Š c*

X}™Š ˜

?ì yÃòŠ Wª Œ^ßÖ] àÚ Š
HHwZÎж°Zmug I0Z]|

XXð^Û×ÃÖ]ZZ c*
â
Û Š
á gZ

zttg
$Š q Z z6WŒ
Û ]c*
WyZ Vƒ Ø 7 t Ð \ W~ [Z ! ]Z|

» yZ H ñƒ yÒ øˆ
Ü oÆ D[ !*
g Z XgzZ DT~/ôwZ ¸Z

1™wì (Z wõn‘ n Æk
,
Š ~hð¤
/Z M
h ƒ Ì: â i Љt Z]

d
Ûd

Û z Z (,q
-Z »ttg
$Š q Zz6WŒ
Û ]c*
W Â ï
á ‚V; ñY

Æä™ì‡wì(Zì ~gz¢V; V; Xì ~gz¢zòiÑ**
™tß c*
·
X³™Ø{»VâzŠª
Hze
$Z@]ÌÅ Z}
.B‚
84

www.Qadri.in

ЉX Ï} hg:ÃË]ñì ¢Ãƒ
 ?!Ǹy›}÷} Z
Ð Iz +Š ÃkZ Hì 6Š {h
+gŠ ~(,X**
ZIxsZ +Š ö0&q z x Z™Y fÃ

p†³jÊ] àÛ³Ú Ü³×³¾] à³ÚæXì 7Z íZ Zƒî6,
wÎgzZ}
.HXÐ}: Œ',
E
Qt»y
á <gÅDHì 7qøw¾Å]ty é}E
G3¢H !^e„Ò ä×# Ö] o³×³Â
»kZ Hì x **
» Â6,q
-Z Å]tgâ Š
Hc*
Š ŒÃ\ WÚÅTD{zì 7
ì%Zy‚ WðÃs #Z

!áæ†Ê^ÓÖ] å†Ò çÖæ å…çÞ ÜjÚ ä×# Ö]æ Üãâ]çÊ^e ä×#Ö]…çÞ ]çòË_nÖ á] áæ‚m†m
X ǃ: ;e »yZ1N Y7,0
+â ÑÃg ZÖÅÞZgâ,™ÒÃÄÑ
Û»

c* 
ñƒ Za kZ£Z[R6,gî CgŠ Ôg R~Šz—g >WZ‡{z
~I p°ÔÛz $úg~ ù SXä r z
Û ~z*Š Ô `z²~z*Š Ô ¹F,
~z*Š
X M
h™wJÃwìu 0*
**
,Zgz¢{zì c*
Š™Za {Š â »

Ãy¨
KZá Zz wì[v**
, Z M
hâ
Û s »ZŠp\ W[ Z ! ]Z|

}: 
Û »Ô,™: `g {Ð xsZ Ò],
ZŠÐg M¢Åsz@*
Ëù S [)¤
/Z
X Yƒ7x¯ÌÃyZ~ª
Hw¾zª
H1

gz Z™| (,Ð kZ¼ƒ e ¼Úy Z¬Ô¼ª
HÔ¼¬ ! ðy ZgŠ Z',
J-I
d
Ô”
GÆxs Z wßZ ñ Y Œö ÑÃxs Z wßZσy ZZz + Š d
$CH

Ý ¬Ãy Z™ ZIt Z] » g
$Š q Z z ] c*
Wy ZÃ5#Æ <
Ø èy] c*
gz¢
àÚ ä×# Ö^e ƒçÃß³Ê}In
Û ›Åy Z ñ Y c*
Šgz i6,Wz− ÂÅy Z™™+ Š
!á^_n\Ö] Œæ^‰æ
{zì ¹!*
gzZ bŠ™n²%Z ~gz¢q
-ZÃí1Š
Hƒi ZgŠgŠËKMp¤
/Z

@*
ƒ¬2gzZ èÛ×ŠÚ æ Ü×ŠÚ ØÒ o× è–m†Ê Ü×ÃÖ] g׳›ì ~tŠ 
á g Zt
85

www.Qadri.in

Â{z~C
Ù ªãçÆ]¨]ÜyZ !àn’Ö^e á^Ò çÖæ Ü×óÖ]ç³f׳›] ì

Ä)J
-up ¤
/Zì n
Û G»D6,]gúzŠ%y›C
Ù … Y ƒ

%Z VŒ 1X³D™ VV;zgzZ zh ZÐ Vz6,Æ tØÌA
$} 7,*
*™ð
Ü z ! ]Z| ?ì D¨

KÃ{z ˆðC n
Û ½ÅDTìt {zì Zg s Z ˜c

kZgzZŠñ ÁÂ
 ŠÆ: â iX sîÈgzZì ¾
GÅ`Њ',„
E
Ñ3B 5Å
íŠ q
-Z n Æ úGZ 3Å kZì M~ yZ¼ Zƒ – » x~}g !*
gÐwŠÆVz™E
G
+
yZ1s 5!*
gzZs2 »ÆãÑ ůXce

X VƒH¼~p ÖZ¿¹™uzgïwq¾Vƒ ÑÐV¹á Zz

Z¹ ]Ñì~ {g !*
kZì @*
ƒ"
$U*
б5Æ x]î

¤SB‚ÆDTÃT Zƒy~zyDg {Š c*
iÃËTO]
.ñƒµZz

{z¤
/»Y *X ð3Š™"
$U*
†
Û ÅDÏZÐ ]¸à Ñ+ Z KZ™y@*éðƒ
4&Š] ¬¤vŠzi ú{ izgce 'n
D}uzŠgzZÆ}S6,îG
0E
Û Ã}D¦æ
G
Xì Áq„}~]5ç~EŠ2gzZ $
Ë ƒ7q :ZÐ

kZëÜìŠ Z%D»g
$uzyWŒ
Û D â 
Û $öz+¬

! ^ãnÖçÚ çâ èãqæ ØÓÖæ ì x¯Dt Z]C»

~Š !*
Ân Z eÃ6,©] ª“Æ Z :vZ y Zçg x Z™Bß] Z|

§ZpDì @*
ƒ"
$U*
Ð w Z ¸ZÆ ‰Xì ì‡s %Z ÌV ; z ~‹Z

] ¸t ¤
/ZXì ~g Y ÄgzæWÅ] Zç~ [¨ã ¨
KZ9/9èYì n
Û

‰Yµ7ZÚì»x » Ë Ânƒ×~ {ç ã -z ã ×g7Ýq

~g ‚ÆmÜ Z%ì n
Û mÜ ZD îŠ $t ] xÅBß] Z|
E
G
r
4
5
Ã~uu] Ã%ZÐ ¹gzZ Œ^nÏÖ] ]„â o³×³Âg »" èG c*
gÀŠ !*
',
œ
86

www.Qadri.in

ßw ¸~}g !*
kZ Z®ì °» **
Ü z nÆ™fÆX D Y ñ0*

~
$ ÖZ ³ Í
{uvZ kŠ ~Šgz˜+ −Z [ Þ ]|vZ†51Z G
îªGG
: D â 
Û Š
á g Z m,çE_ÅZ
oãßÖ]æ †ÚŸ] Ü׳ ܳ׳ŠÚ Ø³Ò o³×³Â è–³m†³Ê ä³³f׳› p„³Ö] ܳ׳óÖ]
^ãßÚæ Ý¡‰Ÿ] ÜÓve ‚fÃ×Ö Ý‡Ÿ †ÛjŠÚ çâ^Ú l^nãß³Û³Ö]æ l]…ç³Ú^³Û³Ö]æ 
ë ZÄ©ZgŠTª '
^vÖ]
çqæ ‚ß äß oãßÖ]æ †ÚŸ] äqçjm çâ^³Ú
: (Z c*
Š â
Û Ic*
Š™V- ì Š
Hc*
Š¬»x »Ë Âc* 
'gßzŠ ¸ ÅyZ
Æb§zŠ Ì„Zâz%ZzZtgzZë]Úz]Zgñâ c*
„Zâz%ZzZÃyZz™

Ôi úÔ { izg&Š ÞxsZ ãI‰ì n
Û*
*™: c*
**
™ »yZg ZòÑZzx Zz−ZZ
Ü zÆ ` ôZgzZ ]gz8ZÃ *

*™: *
*™ »X {z ‰gzZ {)z > 2i Ô e

Xì n
Û 6,
y›C
Ù ½Å„Zâz%ZzZyZ:ì *
@YƒZ
# Zz
E
èa Yƒg »nÆ îÏ}G3¢íZq
-Z[ Z !Ǹy›}g \ }÷} Z
E
.-|ÅZ °â CZB‚Æg "Z e
çG
$.Z®ì ¹!*
Ü z Á¹ ~ »ÆyÒ }÷

Z ~h
+Iz ”Å/gñâ z nzGDßw¸z rÃsVƒ @*
™n² 
ë ! l\Wñƒ D™Ã6,s %ZyZ}g ¦
/~±5Æ\ WwZ ¸Z

1™tÌt¤
/ZgzZì ~gz¢Šz ^ÅDì gŠkZ A »wZ ¸Zƒ
 yZ

gñâ Ãx¯äÜÔÃg
$uä$öÔÂä+¬ÔÃ}äY *ñY

vZ yZçgx Z™Bß]Z|gzZ Yƒ 7wìl) ðÃVZP ÌA
$ c*
ZI/

ñY H:g¨‚ Zhðì J
-‰
Ü z ÏZ sÜ Âs %Z » wZ ¸ZÆ Z :
zx £LZsÜ{zì c*
Cn
Û ÃDTä]Z|yZ ÇñYƒC
Ù ªs ™:gz

~‹Z ~Š !* 
ñYHtì‡s %Z ÌV;znÁ!*
ípÔÐp ÒÆ¢
87

www.Qadri.in

g ®Z »†
Û wq¾$
Ë ƒ7~i Z0
+Zñ~¬æ}g øÌA
$ì @*
ƒ"
$U*
»kZjz lƒ1Zƒ7C
Ù !*
Ð m!*
c*
~C
Ù ªx|Æ Ù牆Ö] Ù^Îæ ä×# ³Ö] Ù^³Î
»xsZH
gÂñZg à ZzäZ h ZVºŠ ÅyZZz+ŠwìÑZzä™} i6,
} i6,
c*
Š$t»{ ÃgÅxsZIZÔG @*
ÅxsZ™BäZÆvZwÎg·ñƒn
pg òúŠ

y.zxEƒ
 Ô c*
Š™"
$U*
ä ]î5 ógó • h
+*Üg 0*
* ¾L
L ì*
@Y

z ^Åy.zxE6 ~ y!*
i ~ m,
ôZ³~ m,
ôZ Âì ȼ¤
/Z ~Šg

Ôc izŠÔ0ÔXÔÀ5ìg: —6,?•
 »g Å]ÑìaŠ}g vÔz™Š

gzŠ ~g vÃ?ñYòÐ Vߊ}g vwìc*
‹‹»Yg {ŠzÆ{)zy-

ƒ"
$U*
**
ƒ sGpe »ŠzÆVâ WÔ'äWÃ} Q~x'
× i { eÐÃÁ
G-š¢
‚Þ6,?ö çÅ]ÑìIèvŠgzZ b§ÏZXìg: ¢»•
wFÔ ñY

V; ð7,~ m,
ôZ Z®XÐð7,~ m,
ôZ Z
# ǃ ‰
Ü z ÏZ¼ ƒ
 t gzZ ñYƒ
:ìŠ 
á g Z »]Ñ»gzu]|=ZVYgzZì ~gz¢−7,
~ m,
ôZ

!àn’Ö^e á^Ò çÖæ Ü×ÃÖ] çf×›] gzZ èÛ×ŠÚ æ Ü×ŠÚ ØÒ o× è–m†Ê Ü×ÃÖ] g×›
4&ŠxEì 7n²t šg#ЙfÆu
Åg WzÈ~ÔÅîG
0E
G
Xì ˆðCn
Û ½ÅxEìÉ

]î5Å]Z|á Zzwì6 yZì wìH »\ W[Z ! ]Z|VY

: ²™ÄgpÅÃwz ÅxsZz +Š Zg f ?V‚g]µc* 
Æ~ hÆ\ W
E
b & Z éZ X 7c*
ìd
$C~g ø "Z ° ~Šg^ Å]Z|yZÙ îÏ}G3¢ 
ì 6i Z F,
+D» yZ ?7c*
$
CÎ k**
7» ] ZŠ „z ]¬¤ ´Š x Ó~g ø
ø

̼ ÅxsZ F ~ wŠÆ T¿{zˆ Æ ä™g¨6,A
$Z%yZ ?7
{)z ½x ¸b & Z Ô ~Šg^ Y{g 7lñ{Ð g ÖZÆ%Z kZì wz
88

www.Qadri.in

kZì *Š { izgP¸'e
$¸Å ã¨
KZŠzì ¸(Ü »] Ñìx Ó{)z

Æ æz ¤ËQˆÆ ähgÐZ y¨
KZ: ì ݬ ðÃgzZ:ˆÆ
E
î0ªEiÒ¡nnZgzZ ƒ Yñ¾ *ŠVð; ÑnƒJ
-V˜:X ÇñYHg »n

Xì%Z °»½Å]Ñì6 Ôh
+]
.

XìŠÎ"¡gzZ½Ç!*
**
rV˜** 

™ÒÃ~gñZ ~Š NZÔxEIè

Ôzz ðÃÅ ~Šg^ Ð V â ›: ÔmðÃÐ xs Z F : Ã] Z|y Z

~ Ï~z*Š ÂñY H:C
Ù ª**
ƒy ›CZ ÌÐ y !*

/Zìt ~g ‚] !*
" ~ z',WÔì CY ~ 7,]ô
Ì] ³~z*Š Ô, ™V ¹{ Ò ~Š 
á Ôì 4îH
0E

xs Z Y ¬Š Z ã !*
i ÏZ { zì Za wz Ì~ { óʼn
Ü zx © Ô$
Ë ƒ 7Ýq
E
™| (,Ð { z¤
/kZ ~: â i kZì C™ îÏ}G3¢ ÌÐ=: Ôì B‚Æ

ìª
˜ "Z °{ z 3g ZIDÃT7gzZ ðÃÔŠ »xs Z I Z { Zp$
+»xs Z

Ô+ −ZŠ qì „ (Z **
ZIÝ ¬Ãy Z IÔí»Vâ ›{ Zp ¹F,»xs ZÃy Z
+¸Æ~c*
&
ñY ¹xs Z { Zpíz xs Z ö0&qÃ~gŠ 0*
àg- ËgzZ c*
ZZ
#g
X , IÝ ¬ÍÆ‹Š

SG
!)ÌQ1¹ x »gzZ 7Ç!*
c*
Š ŒÃ\WgŠkZ mg 
á Z îG
Ü z ]Z|

—µñðÃ~wJÆ]!*
Æ]!*
EgzZÙyEZ °»\ WÐT Š
H
Xìg: ¹!*
»µz

///

89

www.Qadri.in

o×FÃm Ÿæ ç×Ãm ÐvÖ]
1ì {LŠPà ©‚¿q
-Z ÂH
gÐ ~g¨" Ô¶ ŠÐÃ~uu

Æ b§ b§Ð ä™g¨6,yZ ‰ Çg <Šz ~ kZ ¨
_z ãç

g Zi {!yZy Wzq
-Z ! V; V; Xì *
@Y 
„t ‚ÆV\WI ¯»T
$ÚCgŠ
Ô CY ?VàÅwŠÐ VÃÑ}Q}QÆZƒ;6,ÅTì ;g `

!]Z| „g î~ðŠ µ Z N ÕÔ ìg ^ß µ ZÐ ]äo
Û yâg Z

Xì yŸ &s
#
Û Ô0Z]ä{z77Ôì {Lt ÔìO—wì »\ W
íZ ‚
Û VYÅVßYÆkZV˜1ƒ?â »§„ùÔƒ: VYݬ»¤¼

íZ Š
Hƒw'(Z~§ÆkZ™ÈŠ !*
íÃÝZz§ƒ
 y¨
KZgzZ âJ
- r âŠ

W ëÃz ëÑÔg .ƒÔyZ âÔ D ³ZÆ\ !*
d
ñ%
+X e**
~§Ð kZJ
-xŠ

½ *Šv H0$Mäg ÈݪËåuQÅV\WÔu»wŠÆÏZÃ

Š Z%**
Š
á **
kZX 7¦
/
Ù Ôì Y W~ wìÆy¨
C
KZÄŠ ðÃÌZ
+ZiÐ kZ~

ypÆ L
Þ ‡ „e ÏgŠ ZŠgzZ c*
Š™òúŠ ~ ~>Ð à Š uz …l ä
ó$
+Åñ %
+kZgzZ ~g ÈÅg ÈL
Þ ‡1á }Š−ÃwŠ¼ fgB; LZ~
X c*
Š™wñÆy1iÃV- hÃBzg ~Š™g â½Å]ØgäL
Þ ‡ì 9 Š
Š Ø x3,4 Š Ñ ¯ u ',
"g i
90

www.Qadri.in

¨W6,ä™ypÆ s »Z Ô Z 7,ÒÁq kF,Z}
.**
™NŠ q L'
E
¯Æ‰
Ü zkZ™ÄgB; 6,
G Zg f ! ]Z|X c*
Š™ îÏ}G3¢s ÜƦæÔBJ m

y â¤
/~ ¤o
Û å„ Le {z Xì Cg* H6,cg3+kZ BŠ Ã
!o×FÃm Ÿæ ç×Ãm ÐvÖ] c*
ŠÈ~y»ÐíäË}Š Z h ZVºŠ Åw4Z 

~Š JÈkg J etäkZH
gV;?c*
ŠÈ Häá ZzìŒ\ W ! ]Z|
! zZ *ŠXì 3g™HäÂà *Š YÖgzZ™ñì ¸ ZŠ%ì @*
™gØVY
4h!z[ òZŸ*Šì x **
yp}Ô Çìg™ïÃ7hZ¾Xì1Å] éE
5E
»Ý¬
Dì ¹[p Hä²
á Ïg Ãq
-ZXì Y¾ÐñÖÆËh**
Zg Ó : Zz6, h**yp ~h

+ H Zg ‘
 Š Z0
+Vâ Z VZP
nÆå ÃV‹XyZgzZ ~ 7,*ŠŠ Z%**
zŠ 
á **
„ V- à ?ß™n
Û
C{z Zg vX ǃ: ù Ÿ hÌA
$Š ^ñƒ ë ¦ZŠzxs™hg è G,¥
» h~fC
Ù X Ç}™ê Cgz¢{zì **
â ëzgŠ ‡œzlä ƒ
 ÃT Z}
.
,§ÅyZ ݬ ä kZ å„ ú
7»k
,
½~½zŠ Y kZ X Ç}Š àÃkZ h
ÆkZ V; V; Š
HQt ‚ÆV\WÅkZuZg ‚ »Sî0%u X ,Š™ qzÑ
$Ozw4Zì @*
™] *
!XÑ äWÃg U*
WÆÙp[ Zá$
+Ƨ6,}n
}uWÔ}g –ÆyZ ÏZݬZg ‚ ÂBŠÐÃèpë¤
/ZB‚Æ{ W1Ð
W,
Z CZgz¢yŠ q
-Z: q
-Z ÀÂ7` Wì Zƒ Î wì¸Ãƒ
 Xì @*

I
-d4{ Wz~Hî0È**
Zg f Z'
× » öE
V; V; Ô Ïg™Ñ8
-g CZW~g øX Ï}™C
Ùª
X â7ÐwŠÆÔ¬Ó ¥ Ë
Iz <
Ø è À~ VߊÆÝ ¬}g ‚ , yZt ÅY hQ ! ] Z|
kZ ðƒ#b§Å%Z ~g (Z)z ¸$
+<z ~¡q
-Z~ w ìÆVß Zz
91

www.Qadri.in 

Ç`Z w1 ¸ s ™s ™Ð=r
# ™C
Ù ~ [ ZÆkZÔì Hzz Å
1™t**
YƒŠ lŠp¤
/Z w õn‘»] ‡· Zz ] !*
zZ ~z*Š:gzX ‚z½6,Z}
.
Åx OZÆ y Z Vð; Æ ]gŠ Å "œh
+%gŠ ‡',æ Ô™ ËgzZ ñ Y
ÆkZƒ¹· Z%ZA:A h7~gz¢ðÃQ Âñ Y~Šg Z Œ
Û : ÕZz
ß=~ f yÃ>s§ÅkZXì HgzZ Â7: **
7•
w¤
/Z ÕZzÅyZB‚
& gzZ îG
0.6Xz ] ÃZy
Ôƒ: ZgÃÇ!*
Ð Ð=ªÆ)É 77Ôì Y Î
7y .6,• ‚™ ª ~w fL ZÃ=uZgŠ ZÆkZ äŸÆ] Ñì
ÅËz ÄÐÚC
Ù ì ; g} Š]Š ÞÅ\¬Z
# ZzŠ z6,gî~¡ ( ƒ c*
Š¯
LZ ú ™ LZ }g *n Æ { ó {¢ n Z e Ã6,{g f Tì YÍi ZzW
Xì @*
™ª
ÑŠ ?6,
Û{
g ÇŠ™ Äc aíŠ ºgz C
Ù
‚u]æ äÞ] o× قi V èm! äÖ oòN ØÒ oÊæ
Xì „g™ª
ÑŠ6,
äƒq
-ZÆkZì ã¶
KÅkZ~qC
Ù :ÀF,
gzZ ¸$
+c*
ì ~ÃZ
# ZzŠz Äc ðƒ µZz W¼ ~ ]!*
kZÍ
̼ bÑŠÆ yZ Vƒ ‰ : VY s§Ëa#Xƒ Hg (Z¼ ä Ü
Ð ]Œ^Z £ZÉ ¸$
+gz¢{zì îŠ „ZÍÌg (Z" Ãó1Vƒ
m¡{zn
pg7‰
Ü 1Å]â lK
M F,
vßì Y™g ïZÐ kZ ðà Hì
:gzZ Zƒ (Z: =~ f ðÃJ
-x !ZÐ à
Û Wz$
+X n
pgŠ OZ6,Z
# ZzŠz
ñZÎ) ènñ^_ŠÊçŠÖ] àÚ èÚƒ†NŸ] }™c*
ƒHx¯~Z
# ZzŠzäTǃ
à ¸C
Ù Š”
G} (,} (, 
ìgŠ c*
Ìt p( Æ{z¤
/
½¯q
-ZÆ×’Î
@*
WŠ c*
„ Z}
.ÌÃyZ~‰
Ü z kZ Âì g !*
Š ¤Z
# ÌÃ8…6 ~o
^Ûe ^Þ†ËÒæ å‚uæ ä×# Ö^e ^ßÚV ]çÖ^Î ^߉^e æ]… ^Û×³Ê D YwÈ;~g ‚ì
92

www.Qadri.in

yZZ6,
vZq
-Zë ¹ ¬Š[Z±Zg øäV,ZZ
# D :ÀF,!ànÒ†\Ú äe ^ßÒ
X Hg ïZÐyZ¸D ZIq
-Ñ( »vZ )ëÃXgzZ ñÑ
G-o4X
•Z ÅT ö U{g » Z (,
Ú Zì C™e
$Z@™g åg åŠ lŠp ã¨
KZ]¡
ÜãÏ×ì àÚ ÜãjÖ^‰ àòÖæ c*
W7~Š zÐx°Š lŠp¦
/
Ù ¸7„ؼ »
C
X ävZÐ}ÂH Za ä¾ÃyZz™wZÎÐyZ ?¤
/Z :ÀF,ä×# Ö] àÖçÏnÖ
kZìgÐ ~C
Ù Šq
-Z {øo»mvZõgtŠ ™Qx â Z **
¦]|
Ì» äƒg ZÎ6,c*
gŠ LÃ7 c*
â
Û Š
á g Z ä \WX h7 ?Š Å ú ™Šz ä
¹Ôƒ Š
Hú~ yÃî Zƒ Ì(Z Lc*
â
Û Š
á g ZÔÒZ Ån²Xì c*
WB; µñ
~X c*
Š™} •} •ÃÏäyÃîl { Ç ** 
åg ZÎ6,
Ï~ì™f »d

Û
*
*™1‡6,T1å @*
ñà « q
-Zq
-Z~ª
q Å ~g (Z" z ~Šp" e
$.
" zÚ‰ ^gÐB; «À¦g Y ,!*
$âÔ *
"
@YòÐB; „z Le
ÆyZX I0]Xãñn }÷[ZX Š
H{g~ìˆÆVñ'
:c*
â
Û ä x â Z X à W6,i‚~ ‚H qzÑ ¦™ VZ VZÃí ä Vz/
Ï0
+
iÃ7‰
Ü zkZ Lg{zZ
# 6,
V"A
$KI{zZ
# Ô å6,
Ï‚z½Z¾ÂwzZ
ß{zc*
â
Û Š
á g ZX Vƒ Y$h
+
á ¶gz¢k W ¼Ñ1X åk- â Ç!*
c*
¶yZ Å
kZ X åg Z Œ
Û x ª » ~g ZzyZ6,.
Þ Æ ¾Ðz½Æ ¾gzZ ¶ðƒ ÐÐ ¾
: c*
â
Û Š
á g Z ä \WX Š
Hƒ]kz•
 ‚Ç!*
~o~C
Ù Š {z~ [ZÆwZÎ
¤JgzZ¤kZª !цÇÖ] àÚ Õ^rÞ] çâ Ÿ] äÖ] Ÿ p„Ö] ä×# ³Ö]ç³â
kZ7Z}
.ðÃgzZ ZÎÆTì Z}
.„zV; ¶SÈyZÐ T~ª
qÅ
%NtX 1XжzeÃ7ÂäZ}
Ù Š™Íx¯|@*
ä³³Ö]Ÿ ©Ý Ug ¯ä~C
æF
.F
Å/ÂÐwŠF6,
 6,

h„
 ŠÆ\WgzZ J 7,ä×# Ö] Ù牅 ‚Ûv³Ú ä³×# ³Ö] Ÿ]
-ZX 7]!*
q
’! Š ðÃ{øoÐ V- C
Ù Š »m\¬vZ îG*9g WZx â Z]|
93

www.Qadri.in

é†Ã³fÖ] Ñ1{z**
T**
YùäÂÃZ}
.Ôe… kʆ³Â ÌnÒ Š
HY7Ð1~z$
+
† n Š Û Ö ] o × Â Ý ] ‚ Î Ÿ ] … ^ $ V æ à n Û v ³Ö ] o ³× ³Â ' æ † ³Ö ] æ † ³n à ³f Ö ] o ³× ³Â Ù ‚ i
Ù ‚ i ^ Ú ] t ] ç Ú ] l ] ƒ … ^ v e æ t ^ r ³Ê l ] ƒ o ³• ] … ] æ t ] † ³e ] l ] ƒ ð ^ ³Û ³Š Ê
ÂVƒ8 Š ~ 7,¾ðÃ~k~Z
# ª † m ‚ Ï Ö ] Ü n × Ã Ö ] Ä ³Þ ^ ³’ ³Ö ] o ³× ³Â
ÆË0*
–y ¶
KÔì @*
ƒx¥Š z »ñ¢™NŠ6Ôì @*
ƒD»Š zÆ.
$zZ
c*
gŠ Ô à Zz VƒZg ÔVÃv}i Ô ÑZz V',y W Z (,Ú Z  D™ª
ÑŠ6,½
DzŠ zÆkZgzZÐ,™: ª
ÑŠ6,á Zz ä¯ LZðYá Zz äg â ãñ
XÐ, Š: „ ZÍEÅ]gŠz
ÌgŠT Çìg: —¦
/
Ù aZ eÃ6,y}pÆë Z lÃ
C
ÔìgD™½Å ä×#Ö] Ÿ] ä³Ö]Ÿ ©Â݃
 ƃ
 {zñÑp=Y m
CZzwÎg
vß ~Z f ]ÌÅkZˆÆäƒ b‡ÆÞZŠzXìg D SÃuÑ
ä Ë Ù Š 7ë åx » »Ëg z Y m
CZ e
$Z@ Å yZ¸ b‡Æ uÑzŠ®
»]Zf ÅkZÆŠ
Û ðà »kZn kZ VYtXƒ ðâ
Û ÒÃ~ ÞZŠz]mZ
Šz³™[p]!*
t Xì 3 ZgWÐ g-iÆ Ð= Y7„ƒ”
G
\WLZ y¨
KZ7et 1,™xW: VY kz‚zgÜ ~}g !*
ÆZ
# Zz
**
ƒ D »Z
# ZzŠlŠp b§ÅŠz LZQgzZ}™p Ò6,Šz LZ}™g¨~
\WLZäT) äe… ͆ ‚ÏÊ äŠËÞ Í†Â àÚ V;V;ìg¢)6,
kZ
Xì h
+¸ »kZÂÌx¯Ðz"6(1yTÃ[g LZäkZ1yTÃ
ðÃ:%Zt Â,™— c*
Vƒ”
GÆZ
# ZzŠz ~C
Ù Š ~oð’ÎP%Z
yY RÆyZˆk
,
Š ~hðVYn™~i Z0
+Z ñ~ ¬æ}g ø: 0Z À
(
H-G
4£E
Zg fQ ǃx¯Ì~Šz LZÐíÃXˆƒ ö 5ÐtŠ Á]|r
#™
Z=
Í ä —~]!*
Ù ÃyZ 5Yƒ] ‡5Ð yYZŠ ZŠÆyZ# (,
C
ÐWgzZ
94

www.Qadri.in

]†q Ü×â ÔÖ„Ò —Ì~ ëhIÅZ—gzZì —Ì~—LZÃyZì
ÔHÈÐ pÑ™fÆ yZgzZŠg ZŠ pp\ #Ð Vß Zz =+ZQ
~ïã¨
KZÆVÂgúPyZSì °» ¢
8™gŠkZÆx Z%dÜg#
£Z kZ ðÃgzZ Vƒ `g {Ð ZŠ Z°gzZ N Y á 'Ì6,V- 0*
a ™ {g
( ^Z
gzZöW¯tÅäƒwõG
îšZ^!*
ÆS%š ßF,Yƒ7”
G »] G
é5;XG
Y~kaïxŠÐ y Zg fì!k»yZXì ðâ 
Ûk
,
’ä Y fc¸$
+
Ð}'
× }'
× B‚Æ~Š Zi Wz yEZ e
$.†" ðõ
Z È Zgâ Y¶ Š™
{zgzZ _ Ø Ô‰ƒggzZ ”?
Ø WÅVƒ 0*
V˜ 1 w'~ ä3kv
Ç} 7,
I¸ G
îS5XZ$
+~[ ZÆkZ !]Z|ì @*
ƒVY (ZgzZì HtXÆu
ƒÆá Zzä™Ë%Ìx » ðÃì ðƒ¨] !*
t~r â ŠÆVzgâ Y
yEZÆyZsp »¶ÃkZì gz¢¶Ã»kZ ÂZƒ» Z9Z
# Ôe*
*t ñY
]Œ^Z £Z, Z ;g%Zt Ô ï[ZXì @*
™g66,¶Š –™ƒ'~
^`n× Œ^ßÖ]†_Ê ojÖ] ä×Ö]é†_Ês§ÅT=C¡{zgzZì H A»g ïZÆ
]ÑìÐ yÃ,Z gzZ f
e=
Í ã- kz‚z Ð yÃÃkZ ì {g 
á Z~
CY–
/D Z”D Z”u~ª
H›zŠ ZÐ Y Z¨ZÆX s Z e™y.6,
Æݬ ¸ ÂLA »g ïZ kZ³ Í‚¿¼ Ì0ÆkZ WV; Xì
4h!} × 
D YƒeÆ]¤zæz _ ZÑÔ]â zFzxi ZßÔ[òZz] éE
5E
Ïí~=Ð ¹ZXì *
@Y ògzŠ ¹Ð „
 Zg { Zg y¨
KZ™™¸¼ÃyZ
ÅkZì ZOŠ: ÌxŠÌZ~gÅݬ ä kZgzZ Zƒ Za^ Xì CYƒ Za
4h!z[òZä=C¡ÅkZ,7,
] éE
5E
6,Ù^mƒŸ] è×mç› Ù^³Ó³N] yZó
[ZJ
-VŒX H qzÑ úZ~6ÆözgzŠÆ]â zFzxi ZߟÆ
;g k7,
$„»[òZ Z(,
VæVægzZ Zƒg âƒZg f {z
95

www.Qadri.in

Òë :
L Š0
+Z x`
Ñ
Òh
+Š ; :
L ' iZ Â
s§Å[òÑZ ïE
E4h!gŠÏZ ˆf(,ÏëgŠT~VÎÆ[ òZ
Xƒ±5 [òZ M » kZ Âì Qe
$Z@ ¤
/Z [Z ðƒ qzÑ −(,êÐ
Ô~g Z ¦
//q
-Z ~ êÔñ (,~ êÔA ~ ê g ZÍg )
,¸û%q
-Z
ƳX 1™„
 gŠ yâ ‚zi ‚ƒ
 ~„Å[ òZ ݬ ‰ ƒtC
Ù Šá{iZ
~g ø ǃV- ǃV- [ ZV;¶~Š™Ïä Ùpðƒf(,q
-Z¸Æ³ 
c*
ŠÈ™ Wä q
-Z¸ìgƒ"~ ]Ñì „ yZì s@/¾gz¢ÛD
+
t
Zg â {È» { WgzZ 1x åG„ F
gt X Š
Hƒ[Zy

Ç!*
x »V#ÔVDZgÒÃ~g ‚
ÅkZIÐ kZ ðW~G
gÐ y!*
i ÅkZ ̽yZq
-Z „B‚ÆkZ1
C¡gzZ IÁ@W[Z Ôk
,
¼ ñ; ëñ; ª¶”: ä ËÐ y!*
i
²
.¢ »[òZݬt T¼ˆÆä3™^=
,
k
¼Ý¬gzZì —gzZ uZ çH
~LÆÀÐ Vƒ ÙWÔ„
 zŠ ñƒ„
 gŠ lƒZ
# X gzZ ä{g »Æ
: VZŸ ðà Âä ëY ZÔ ZƒðYgzZ Zƒ Ht „gƒNWÅ b§ b§
^yâ ‚g !*
-Z 얄8
q
-g *k
,
¼¶:¸t1å1™x OZ¼ƒ
 Ô ¶¿g
Šp[ ZX c*
Š™Ì: ZzgÃV‘Z_‰,Š™Vc*
g »Å½ˆÆ䙽! l
6,z ήnC
Ù Æ^Ð ¸X¸ T e **
ƒ: Zzg c*
W‰
Ü z » Zzg Ū
z$
+
yv (Z ~^kZ q
- k ¶_ƒ c: ]B‚ Æ 70
+ZgzŠ e
$. 

„ŠpÑZ e wÅyâ ‚ Zƒ JÈ X Z 7,**
UúxŠZƒ k(, 
c*
W~wì
/Z c*
¤
Š™ Z{Š Zg Z Z÷ä]¸„
 Š',
i¾ðW:~™VY‰
Ü zkZ]!*
KñâZ
Ð’à ZáÅêgzZN 3,™^g ezŠ „V-Âðâ 
Û ~ŒŠ äe
$Z@à i Z
ì „B‚ ~ *Š Â » y¨
KZ gzZ ê:gz ‰ƒ y›F gzZ } 7,7
-a
Ã[gÐUIÆVzŠ Zg Zä~) Üñ]ˆÃ³Ö] ˳e o³e… k³Ê†³Â ! ]Z|
96

www.Qadri.in

!
]‚•Ÿ^e ͆ói ð^³nN Ÿ] ì Ìtq
-ZY A»g ï Zì yÀu¸ » ( **
T
ãZgâKZ[ëWizgz‘
¤
/Z 7x¯ ðà » Ë~tÆTì {°‡ (Zq
-Z
Å ðÙzg kZ å: ( ê)l) ðÃ%Zt ‚
rggëV7 ÃݬРVúÃ
ƒ—N ÃÅkZ **
Y¾»kZÃ]Zg1 CY ~Š™s§Å — ËgzZ Ú
3Z ® » ݬ „ ä
3Æ kZQ ÔæWgŠ ¿» ~g ·0
+Z ~ *Š ~g ‚Ð äY
/Z e
¤
$uZ[ëW1Æ[ëWØ™ƒ
 tì Å%Z kZ ?Š ãZz e
$.
t¾V G
é5.Ŭzݬá UÃVúÃÅ]“Åiz
Û ZݬÁ) Ò Â6,LZ Ìœq
-Z
X N Yƒ¡x°VZê
YG©E±Y
 z ð ð0½5 {Š6, : i Z b
ð : z ãâ Â : Z ',{Š6,a
G©E{E
$J
KZì sßñ Ùç³v³m Ÿæ †³ndz³jm Ÿ ï
-Š !*
s Z$
+ZÐwZi ÆäWZwi Z {zèa
—" Š z »¡ÅkZì Lg @*
3ŠÐ b§5iz',izg 3
á 55Å]gŠ
(ZgzZC
Ù ªŠz»kZì ï
á Ã{g fC
Ù Æ]Ñ»©qZ »kZì ¸$
+z[¬wõ
kZ =n kZXC
Ù ªZ
+Ziû% •Z"ÉzgŠgz™Ð izg 4[ëWg¼C
Ùª
W: ~ûÆ— Ëce ¢
8™X ñYƒ: {íVYg Zz lØ~ uZgŠ ZÆ
(Z »kZ ( 2) X **
ƒ„zyÒ` ZÔ **
ƒ {æ7»kZ ( 1) :Dƒ:
L zŠÆN
h
: YNŠ7( hŠ Æ) lØÃyŠX ñYƒ]kûÐgâg¼ÆÏZ **
ƒC
Ùª
kZ~ V\WÅlØìC
Ù ªzgŠ kZ {zV- É 7C
Ù ª{zÐ :
L kZ
$ñY ï: O g @*
A
~gâ ؼ ~g¼J
-Z
# X 7Š Z¦Z Åg¼Æû%
y Ú/Ðë Z w)@xw.ã¨
KZ b§ÏZX $
Ë ™7x »ÃÅkZJ
xsÑZ Á ]|®A
$Z%•Z"É Vzgz™Ð[ëWÒ@xÆlØ
å…çã¿e oËjì]æ å…çÞ Ñ]†N^e grju] àÚ á^vf‰ :D â 
Û à Z çx â Z
97

www.Qadri.in

ÝZX àJ
-gzŠ KMgzZ Š
Hƒ sîx¯Vƒ ‡â °ç~ ! ]Z|

Ôs‘ÔÛ{ » ݬ x Ó\¬z ug ng ÇŠgz6,{z Z
# ì t x¯dÜz x Z%
tÐ÷gzVKZäkZ Âì °gzœÇgŠ ‡Ô ˜ÔlÔì ÁqÔ',
æÔ ´ â 
7eì ~gz¢)Ãh~ fC
Ù » h o×FÃm Ÿæ ç×Ãm Ðv³Ö] 1™xiÑ%Z

‚nfÃ×Ö Ý¡¿e ‹nÖ ä×# Ö] á] ñY{g h»Ë
\¬z ug ng ÇŠgz6,n kZ Ç}™: Õ6,VzÈ \¬ñZ}
.ß™[p
-Z X H3 Zg Wµ Z µ ZÃVâzŠgzZ à Z e Š ã
q
CÅ VzyzŠ о!*
ÕKZ ä
™) Å
(~uzŠ Š
Hƒ ù Ÿ~ ÿ Zg ZŠ kZ hðà » ˤ
/ZY Z4Zg ZŠ ZuzŠY eÑZg ZŠ
¿ÆkZÿC
Ù ™ƒÄ6,Å}',iZX ÏñY ~Š™]ÃkÅkZ™ V~
-Zƒ
q
 }',iZ ås Ü%Zt Æ ÞZ à i Z ÕX A Zw c*
Zb
._Æ
Xã : Zw Å VÇZ',gzZ u| » ð™Å kZ ÃËN Y Š 7
- ; Ð ~Ç
4X3 e **
ƒ vß „z |gŠ #
Ö ª +”
G
t :gz Vƒ”
GÆœz lú ™ õJ/G
%ÏZ ¶ Š ì ~gz¢z òiÑ q
-Z **
™t» #
Ö ªˆ Æ ä™t'!*
¡›^e š…Ÿ]æ ð^ÛŠÖ] ^ßϳ׳ì ^³Úæ ì Š
HHyÒ~tZc"¾Ãy*
»V”Ôƒ: A
$% W,
Z ðûT7
á Óö{ŠƒðÃöZa Åy W}i ª
Cƒ~*Š ]!*
Ù ³™¢É ñYc*
C
Š h —gzZ c*
¯ÆÆ7Z0
+
zy
]çßÚ! àm„Ö] ØÃr³Þ ƒ:™VYgzZÔÇìg™ƒ~Z4ZgZŠkZg¼» W,
ZÆkZì
ƒV7ƒ
 }',
gzZiZ Hª š…Ÿ] oÊ àm‚ŠËÛÖ^Ò kvF×’FÖ] ]ç×ÛÂæ
gzZ N Y {g „ V- ƒ
 wdZ }',gzZiZÆ *Š ƒ: #
Ö ª¤
/Z X M
h
ÅœkZ ! V; V; n ƒ Za : ª
q ~i q
Ð Z ðÃ~}',iZgzZ ðZ',ðYZ
ìŠ
Hc*
¯yZuzŠWZzÆZb
Åx »C
Ù p¤
/ZX 7g ZŠ Zzg Å ðZzg »kZ ¦
/
ÙÕ
C
ñ3Š8
-g CZˆÆî6,
}iÏZg¼ï» »y
á Å o×FÃm Ÿæ ç×Ãm ÐvÖ] gzZ
98

www.Qadri.in

ë›g ZuZz뇊ëZ¨{zÌ~VÎÆkZì ˆ ãâ [ òZݬ *Š1Ç
CQ C3,™^=³**
zŠzöÅy¨
KZ~uZgŠ ZÆX‰ G {æ7
c*
ìŠ
Hc*
ŠÄgݬx **
»]“z yìg¼ Y{g 7—%Zt ~g¨} hðÔì
ÆÏZXì g¼»kZƒ
 ì¼ ~ݬí V- Ðk
,
½Åg M¢ Zg f
~ Y Z z ]ÌÅ kZèa wq¾ X D WÃC
Ù bÆ wdZ ]Ìz ]Z f
G3.&Ô[}ì ìY »D¾]Ì 0{zì C
ÉÔ~Š; Ôg ¤ÔgFÔ ïG
Ù ª.
Þ »
~Š ;ÌZX Zƒgz¢e
$.gzZgz¢**
ƒ»C
Ù bÅ]çÞŸ] èË×jí³Ú~*Š:{)z{)z
I
]gŠg !*
gŠ W,
ZòiÑ»kZgzZƒ[Z§Ðe
$Z@;6,î0*g8Fݬì Ÿ»¸ »
{Z
+ZiC
Ù bÆ kZ Xìg ÍzZÐ V\Wh%Zì Le ÉÌZ [½~
\WÌ—u »t
Û t Z íZÔ-z^s %ZÐx £"kZ ! ]Z|X Vƒ{ ÇgŠ
™Å
ì Y eÑZg ZŠ „ ÿ) Zg ZŠ ì 7Z4Zg ZŠ *Š èa Xì Yƒ ãZz ! l 6,
G
³Z kZ™wZ e ¹˜6,âi cgÃhªÚŠ z w) ~6,kZ Z®ì ýG3Ò¹1ÅZg ZŠ

HH7~yJZ
> ªZ Õ $â Z g !* V W
0Ši : Z- Š ð x ¯ wà î0”Œ
+
Û
: V˜ Zg ‚‰: +Z Ñà Å}E¾Æ ]gŠkz²kZ:gz
ÕgzZ ð^³\m àÚ Ø³–³m—çOagzZ gnÇÖ^³e áç³ß³Ú©³m bæ'
× ggzZ *
@Yƒv
Û
t1! V;X @*
W:~g¼Ò{» ànÃÛq] Œ^ßÖ]æ èßùrÖ] àÚ Üßãq àò³×³ÚŸ
ÄܪH{zì x » ~g ¸Z (,
-Z Ì{z슰Ð~ÆËìgŠ c*
q
Ì
{Š6,¼gzZ ~gŠ {Š6,¼× W× WÐ Zg WV˜ w) Æ ÚŠ kZ n kZ Xë Z
{z å „ )u Zg f » ¹˜B‚Æ ZŠ Z z i **
kZ Š
Hc*
VZ ¹˜B‚Æ ~g ZŠ
g Zz: Zz6,¸}½Ð VZñÆ/‡zŠ Z¦Z ëðZŠÆXZæy°¬
99

www.Qadri.in

C `Z m™ƒg *6,
g Äg ÓkZ
'
ì ó i ** èE.E ~z {h
+Šiz
ì ó i !* xØ Â { ó y!*
Û
Œ
VúÃd
$
Û wŠ „ yZ¸ @à i Zv V- c*
¸ xzø6,gî CgŠ{z1
ï»1Æ Üãeç×Î o×F ä×# ³Ö] ܳjì H ƒ @*
',
tZtB‚ÆyZäVƒóHŠ
E
Ÿ ðY Â3 8
-g » ¬z t · Z ~ k»Z ]Ñ G
é5BÄZ ZzŠv [ Z X ‰ 0
(Zg Zig » î0%uÔwZ]
.zk
B : {g »Ð.
Þ »ÆV¸
Û VâzŠ6,
gîCgŠ ݆³³³q
;g @*
ƒg¼»§ î0*ЮkZçK¸“ˆU) »¯»zgzZ Y$
Ö 7J
-ݬx ª Zƒì‡
Ðk
,
¼.Ì: â i (ZJ
-]æq
-Z¤
/Z o×Ãm Ÿæ ç×Ãm Ðv³Ö] Çìg @*
ƒgzZ
o³Ê ç³â Ýç³m Ø³Ò „ˆÆkZƒgzi»wHgzZƒl7zgÇ!*
h~Tìg

7Ðhw)iݬZg ‚ñâ
HzÌgzZ`Z éº. E
ª
Û ~¤
/{{zKZ !᪳³N
„‰
Ü zq
-Z m{ c*
nZe6,-z^ZÃà)ZÐ à
Û Wz$
+X ñYƒg ¯»
ËgzY m
CZƒ6,
¯ÏZǶ Šg¼» o×Ãm Ÿæ ç×Ãm ÐvÖ] gz¢<g¨0Æ
4E
5BY&òÔY fnkZ ;gŸ»g¼Æ
»¯»z}vŠˆP &»+$z+Š èEG
c*
Wl ÃÞZ ])„e $Ze u {6,hä VØÃh**
VØ7 hZ
# ìg D W

/ZX c*
3Š{CZä(ì .ñq
-ZnÆyú
ÛC
Ù ) o‰FçÚ áçÂ†Ê Ø³Ó³ÖgzZ
E
¼g"ÑZz w)Ñ!*
0Æ Vzøo„ yZ Ô]uZz ]g @*
„ yZ Ô t ç¤L„ yZ
ÌÂ;g ~g ¸?»h~‰
Ü zC
Ù gzZñƒµZz~ðsZIkZ ñYÅc
~yWC
Ù ‰
Ü zC
٠„» h6,ë!* 
ì Åh
e™gzZ]!*
t Xƒ: ÁÐ íŠ?
X(Š
H$
Ö ë!*
gzZŠ
HWh ) Ø›^fÖ] Ðâ‡æ ÐvÖ] ð^qì ~gz¢%Zq
-Z 
ì CZ f xiÑ(Z »kZ Ât ðƒg ¯»ë!*
ÌOŠ Z Zƒ qƒh[ ëWOŠ S
IZY IZ ;gì¶!*
Y IZ„t 1ì ( e**
**
ƒ Z]
.»T) {u qZ »T
100

www.Qadri.in

~zy
ZÃsÂOgg Z Œ
Û ',Ã_ ZÑzxi ZßÆkZ ÔgƒÆhhIZ¤
/Z : h
»X ŠñÌ~ *Š~ ÜÆhì Š
H1™{°z î—"ÆY IZ
›
Û ~‰
Ü z1X 7à {Ð ¯gzZì=g f ~ ¸»Øg wz4,
z•
',{™E
+
X ÏñYÅc¼‰
Ü zËQ0ÆkZvZY ¶
KZÔ7 
Vƒ &~gz¢ bŠ™n²gzZgŠkZ ~ p ÖZ¿e
$.~ ! ]Z|
-!
AE
x™ZÔ§6,#
Ö Zxj%kZyˆZg;ZYq
-ZÆ]**
ˆZ CgŠvŠîÏ)E
7)fÆ„ +Š IZ«™ÅxsZ<
Ø èklì ÌtÆÅzmvZ É (ì"
$U*
Ð ]ç¿Ëvj‰] ^Û³egzZ åg2Š~Vâ â iŒ Z 6) ˆ~Š™
GD :ÀF,
) !áç¿Ê^vÖ äÖ ^Þ]æ †Ò„Ö] ^ßÖˆÞ àvÞ ^Þ]à â 
Û \ W~g ZŠ)f ÅkZ
X ( á Zz䙫™ÅkZ „ëgzZì Hwi **
yWŒ
Û t„ äë
zás§Å+Š Y §ZÃG™[¨Pì @*
â
Û V- » {°z kZg¼
=ë¤
/ZXì CY 7,~Qîz $i >WÐ ïwÑi[WÆXì ꊙ
(Zî*O™!ðà Â,™§~*Š ]g @*
ÅV@Ãu
aÅs sZ LZgzZBx »Ð
$NÔ¢»™ñ; 1} zW:Ã{”iìg: ¹!*
W,
Z »#
Ö ª[ Œ
Û z]tUâ i å›E
"Z] îyZ
Ô spe Z3, 
'!*
Š XZâgzZì *
@Y c*
C°» **
~ŠgÜg 0*
* ¾ÃîªG
G3E
XáçÃq]… änÖ] ^Þ]æ ä×Ö ^Þù]ôg »Ã䙑œïŠð@6,
yZïs ÜÇ!*
E
iÒ¡~ VâŠ
o ZÜ{ ZC
Ù
á º
Û Ð ¹ ~ xsZ IZÐ W,
ZÆ y**
- `Š î0ªE
«=Âä \¬hÃY fÆ: â ikZ‰ ú~ wH „Š Zz™xÐ
E
úg » {zÐ=g fÆbÑŠ {z [ ðâ 
Û
*!*
N »`Š î0ªEiÒ¡ñ3Š™Vc*
z•
 ‚ÃyZÐ bÑŠÆ„ yZ]›Æ„ yZ]â lÆ„yZX Š
Hđ!*
ÆXC
Ù {oC
Ù ä >ñ*z ÜY få: x » à ©ðà bŠ™[Z Ñ
ÞZg å g (Z" ø**
ë c*
â
Û wzKÃÈ J
-VŒ ~ b ÏZ z ]m Z
101

www.Qadri.in

ËdZÐZZ Pò¬Zz Y f',
» ZÆ{ŠñUâ i †ì¥Ö ÙæŸ] Õ†i ^³Ú :ì
:%㊠Zq
-Zt ‚Æ rzGt
# I}nwzÅkZ ,™Š XZ » ï
Å kZì gÐ x **
Æ,h
+]
.q ~: â i kZ X $
Ë ƒ 7{Š c*

Xì ~Š™t=Ð r â Š äÑ~z*ŠìBzg {zì w¸» [q
-ZÚ
» yZ Ì{z Âì g ïZ » ]Z@x]Œ$
+sÜÆ {u5a#Æ \g- ¤
/Z
@wñÆ V- hÃÃyZZ z +Š XìX Dq
Ö
-Z n Æ yÇŠgp: z y8
ÔŠÎ" ¡**
ŒÃVÁZg »zu¼ Ð,z y: n¾Ð ?Š:Ð BZ e
Xg Zzw‰¡?Š#
Ö ‡Z
ñ¯ ]gßðZ<
Í Ôì 0*
',lgØq
-Z ~ V- ßñI )u ‰À ` W
E
CY ÅV ÌÐ n¾kZX z™Šg » {h
+]
.î0ªEiÒ¡ì 3g î0
+
Šq
-Z Ô DQ
iŠÆy Zì @*
Y c*
CÂJgzZiÑÃ] ŸZ ‹ZÆy Z ì‡ZÔ
gzZ bß {Š ‚Ð ¹ ~ÑkZ X CY ª°» **
] îÅxn Æ
{ ó Å ÀÃ] »wz w Z ¸ZÆ r
# ™y Z > ï
á : â i y Zg ÈÐ ¹
ï» npÔì HY A »y Zy
W D™g¨? ] ÑìÆy ZgzZ Ù ŠÐ 
ì @*
ƒ"
$U*
gŠkZ sÜ°â »N »N » kZÐ=g fÆT
$™„gzZ
ðÃä V‰Z:Š ñ~ y ; f ZÆy Z: /‡tèÑqÔß ï] !*
Å 3Z 5ðÃ
D :H“
 Z *z
Û 6Š
E
4¢g z 0
5G
åE
+
Šgp ;Š !* Vdw
E
9
E
E
G
+
E
4
¢
å5 g z 0
+
Š ™ ; : éC ·
E
]‡5Ð Vz^#P ,g*б5}g ø ÁŠ¼Å{h
+]
.î0ªEiÒ¡
{u5z{¬Œ Z ‹: ¬Š: (ZäëJ
- ` WnZ ‹Z ðÃ6,
Ø èkl1ðƒ
<
{zÆwqyZ^#Xƒc*
Š:[ Z ŒyZ0
+
Š »kZ äIñfgzZVƒ`™:
102

www.Qadri.in

D Y− D™|@*
¼¹{z~xsZIZì *
@Yc*
zg **
zgtÚÅXZ
+
»ËgzY m
CZÔg ïZ »V¤
Û Ôg ïZ »k
,
¼Ôg ïZЊzÆZ}
.vZ f ç¸
ÂctÔg ïZ »{)z{)z[ Âz[ˆÔ c izŠz¼
A Ô#
Ö ªÔg ï Z »]Z7Ôg ï Z
nZ ‹Z¤
/ZÐzgÅXÆèc*
gzˆDb)‰‰ {g[ZìZ
+/0
~ „ yZÉ 7]!*
Š XZ âðÃÌtgzZ6,y**
- Y â Ša#ÏZ Âì @*
ƒ ÌŠg Zz
Ð ]Z|yZ[ZÔ‘´HÐ kZÃxsZIZXì ŠzŠ%zwzŸ<
Ø è»ËÐ
, ñ;  DQ D zg } ñG n Æ ä3Š +
M ›KZ { Z ({ Zp
Y fÔ M
hƒ 7«Š ]ŸZ ‹ZÆ kZ Çá ¯ 
Û »t ƒ Yƒg âƒzg e Š
HW{h
+]
.
[ZÆyZ<
L IZ >ÃÔe**
£g ç»yZÐ ]î{¦1ÅÜ
yZ ŧÅ{h
+]
.a#ÃgŠTä ë D™n²ëÔ b
¬Ð „Š
/Z wì » îg¢ÃxsZ <
¤
Ø è 6,¯ ÅX c*
0*
:¼gzZÆ {Šƒ]ÃZy
S~
E-Ê
s } vÆ AzŸ Òu5`Ša# „z Âì ¼ ¤
/Zì HgzZ Â71 ðBGâ 
 C Zg f`ƒ)¯Z rg ÃY f6,gîiZÐ [ZÆX]ŸZ ‹Z
GE Ò¨G“
™7"
$U*
Ð îG
0Ò¨$z îG
0 ybÑŠ Ã{oÐ yÃÐ ~g» Z >gÃè Z
+
X Yƒ7Ð?Š Ë` ´» ~z*Š ÑgzZ Õç×ÛÖ] àm
o× Œ^ß³Ö]¹!*
`

g” ¾C
Ù „t Z å}.E
/ZVƒ &ƒ
 o*
*™7ÌgzZ n²gŠkZ ~y
W
x]îgzZì 3g™iÑ„ (ZÃ]ŸZ ‹Z {”wâ 0*
ä\WX „
 zZÈ
3!~g W',g »Å\ WÐ
›G
}u6 3ŠC
Ù Æ]uz ]]
.KZ\W Âì g åE
ƒ:Šg (ZìgŠ c*
Ìt #
Ö s]|1Š 
á â wŠz×zg â 0,™Šg *[ ZÐ
c 6ñYà yVÅä¢~q6,ŒÆ<
Ø èklÆVâ ›Šp
" 3,
5G
x »{zB‚Æ<
Ø èz+Š™á x **
»a#Šgä•ÆyZgzZ¦uÿE
Wo
ì ¹[p Häá Zzìn™: ÌŠ °wŠðà H
103

www.Qadri.in

~Š™ ¦ Â çZ + : 
Û» ˆ
1êŠwÅx‰Z îG`gækŠ 7q
-ZÔ @*
ÑŠÉg Å~ m,
ôZ½gi ÒÈtl»
Vâ ›¼@: ïŠ Åg ïZÆy»g Zz]c*
gz¢X *
@Y:~uZŠÎ» ~ Z°!*

WŠ c*o×Ãm Ÿæ ç×Ãm ÐvÖ] {LCZÃíQ[ZX @*
™: yp »yZZÆV”/âÆ
º
Û ë!*
gŠ¾Ù Š Ù Št ‚ÆV\W~g ø ~: â i} hðkZ Š
H
Šg H Zg7>n
Û CZB‚Æ~Úe
$.ä<
L IZY f\¬8 X ‰| (,
LZ g¼» {LklkZ gzZ ðâ 
Û ÒÃ B‚Æ ~i mY e
$.~ Š§z
ZîgŠËÅyÒ}÷!]Z|X ǃ~#
ª
Ö ª Âg¼Zg7Í c*
3Š™6,Vð;
vhVƒ ꊊ ·g IÃ\W~pZƒg 2
+
z¼ »‰
Ü z m,
³Æ\Wgz¢Æ
ÒLn kZ Vƒ Le **
™ »ÃyÒ LZ¢¹ ~[ ZX Š
H: ù Ÿ‰
Ü z »\ W
Xì *
@YHæ
¾ ìƒ
 oƉ
Ü zkZ@
á gzZq
-ZsÜ~& ¤Å{gÃè
ƃ
 gœzò**
z WZg ZnZ eÄ ~uuq
-Z6,Y !Z >z0
+Vð; Ñ Zg f
N
á N WZíZZ)Zk
,
ZÍìg[Z Ñz
#
Ö ™z•
 ‚‚$
+Ùñ{$ƒ

id}g ø Y1è •
w¼ eg â : xŠ=~f Ôû~ f ðÃ1N Y ñÎR
+Š !*
h
ä~å6‚e c*
x`
wD Z|gŠ ¶Åäã›/Z†~ßñ„
 zŠ
7bÑ$
!‚gÆLœ ) { TîG
0ÒE
+
B‚Æg "Ze
$..‚o ng Zp äzb & Z
+
h
á åg OZgz¢Ãíc*
Š™C
Ù ª**
ƒ<
L I Z<
Ø èµz ³ #» {z0
+
~( x **
»
ç×Ãm Ðv³Ö] c*
3Š W,
Z CZä{LÏZ1Ð$:g
# ÷ZzëÃëÑtÆ{z0
+
ÃXc*
Š¢ã0*
z$
ª
+Å{z0
+
6,
X)~VzøoÔr
# ™ã› !o׳óm Ÿæ
Å h ( ˆÅ/™ƒ xŠ **
~ {z0
+
6,X D C w&u+
M ^z ÉŠp[ Z
Xì $
Ë ƒÝqìðYÃyZ >Qìg±Ðh~kZ¸D ±Ðs§
ì ~gz¢e
$.¢
8™Äc*
gŠ ÌzzÅ]jÆyZDIZ‰ {z0
+
[ !*
gZ
104

www.Qadri.in

+”
G¾
Û vŠÆ <
L IZ ñZÎ ,ŠÈs ™s ™¤
/Zìt ~g ‚]!*
z 6Zzg ÂA
$ { Ze]È)Z +”
GgzZ `g {Ð xsZ {],
ZŠ +Š ]c*
gz¢
s ™¤
/ZgzZÐ',
ÐV¹Qz»BzgXì CYƒ0yZÐ`zÔ;zto
à³Ú ÔÖƒ 决³nÆæ èZg Z}
.Ѓ
 6,

N Y¾ ¸s ”Zzs ™
~ÆðŠ<
L IZ‰ J
-ÌZ Â[ƒk0*
~{z0
+ 
6 è×›^fÖ] ‚ñ^³Ï³Ã³Ö]
~ {z0
+ 
;g ò :6,w¸ÏZg eÑn kZ D Y ñƒG{z ñƒ ñW
o×Ãm Ÿæ ç×Ãm гv³Ö]Vƒ@*
™ »[ZÃk
,
½KZ~! ]Z|Xì ˆIÅ]j
™7~ ]â }
.Å\Wg Zzy
i Z:%– g#~ ³e
$.‰
Ü z kZ@ZØÆ
ǃ:g ZØŠÃ\ W~
.Z Ȭ
_ÆgzZæWg »¹Ð% Z eÃ[6,X‰ Š
g .ƒ kZì g¼» kZ Ì óÃ
ó jLp
L 6,t Âì Zƒ: ÁÌZ tØ»\W¤
/ZgzZ
ïï»kZ ~Š m,
Z!oÆÃ{oC
Ù XC
Ù ,yZ¹vZY ¶
KZÐp6,
E
4¨Å# Ç}™"
$U*
Ð
gzZÈ Å<
L IZ \–Z}
.N Y Á@WÅ èEG
XƒF,
Vz‚
Û Zizg½´Š 
… Y \ WVƒ Le °çÅk
,
½sîKZ ~ !j+ø**
]Z|
Xì 7à {Ð{Z
+Ãv:Z1Zƒgz¢wî¼ †Ò„m o\Ö^e oò\Ö]
ä×Ö^e Ÿ] oÏnÊçi ^Úæ
///

105

www.Qadri.in

Ü¿ÃÛÖ] á^fÃ
ì‡Çöú ”‚ b§T6,‰
Ü z ¥q
-ZÌñm{q
-Z~ *Š
/Xì ] !*
à ©**
YƒñZÎÆÎÆVzg Z0
+»ŠgzZg ˆ~x c*
ZyZgzZCƒ
„V- ì CYƒ{Š c*
i¼¹gŠÅyâ ‚ Cg ˆ~x c*
ZyZÆ]‡zZgzZÚ
z ]ZíÌñP WZzÆ)j%#
Ö Z kZ ä : ;',Vz: 
á ³\¬ hUš
x c*
ZvŠ wqZÚ/6,¿Ð} hð~
ax c*
ZyZ Š â 
Û ¥]»',
ì tŠ ™ ¸ ñ0*
Î ñ VZ q
-Z ì @*
ƒ Ø%[ Z N ( k
HF ) µpÆ
X ð¸}g \ }÷
{ â yÎZ z ÷ÑZ¦#Zàt Ð ~§ÌZñgzZ
ax c*
Z „ yZ ! â ›
~bcÆkZ änvjÖ]æ éç×’Ö] ^³ãfu^³‘ o³×³Â tÖg
$Š q Zì y@
X D YG yÒg Zzy

i Z:%–Æ0
+ZB‚Æg "Ze
$.Šg Zz]{
mvZ -ݬ¦ÂV-ì w®Ð vZègȬ]|òºiœ
iZˆ P L¸ D â
Û ÌgOZ Ô¸ n
pg Ì{izg ]‡zZ ÒZ åg2Š » Åz
Ôîâ
Û :gOZ½·[Z @*
ƒwìtÃë n
pg} izg ãZ9gŠ9}vŠ
¹}g7ÇñY3g: {izg ðÃ~·kZ BtëDâ
Û gOZgŠkZL
kZpå: pÑw©tOg~·ËgzZÆypgug I{â S} izgÆ
ˆª á^fÃN oÊ äÚ^n‘ gu] á^Ò Tgì™{Š c*
iÐV¸ƒ
 ~y@{â
106

www.Qadri.in

X¸} izgÆy@}g \ {Šc*
iÐV⊃
 Æug éE
5.ÅZypg
Š
á g Z ÂHg §Z¯
) !*
»y@Óâ x :]Òä vZ ègiœ]|
»Vz
Û )Æc i',ݬ nƽw‚~ kZì·ug I{z Zƒ kl
[¨%{Š c*
iÃë Z®ì *
@Y1Éx **
»yZá Zzä%~kZì @*
ƒg » íŠ
X ñYHk
,
’~ª
qÅ{ izgx **
Zg øì%ZtTIgzZ
Ð ÅzmvZ -ݬ zŠ§zuì ~z%ÐÅvZ èg ÷Z **
¦]|
y@ ZƒŠ 
á g Z aZ {Š c*
i} izgÐ yÃ~ Vzizg ( Ò) Zƒg §Z
~z%Ð „ yZ 2 ÔN YÇg n Æ wL ZgzZ WÅypg } izgÆ
g Ñ" Q',•Z" nÆypg~ kZ Š
H3g n kZx **
»y@ì
X CY~Š ;¤g
Š
á gZ ä ~
V kŠZg—ì e
$ZzgÐÅvZ èg {k
,
Ù 1Z **
C
¦]|
ì·»vZZ
# g ä×# Ö] †³ãNZ
# gì·Z÷y@ª p†ãN á^fóNc*
â
Û
E
Ö Z ~÷ypg o³jÚ] †³ãN á^³³–³³Ú…
ÃVƒk
H)[âf 竽$y@ì·»#
X ÑZzä™u0*
ÐVÇZ',
~g ‚ª0ypgÔì ( ÑZzäS
ug Iq
-Z~Ö
@ÆV¸¦gzZ klzŠy@ì Šg Zz~e
$Zzgq
-Z
kZ V; X ÆáÈÃÑz y
á mZ ;
M%z fg ÅkZ vßgzZì·
[g ]|g !*
gŠ x » }',iZ Æ VzÈ ~ ÏZì y
á t Å ¹ ug I
ÚÅ Tì ·ug I {z ¸ !Ǹ y›X Dƒ 7~ ] çE_ÅZ
6,yZ Œ
Û „ Ù Š0
+e »y@x Z™[ ôZD â 
Û ÅvZèg÷Z **
¦]|
D™sÜ]‡zZ ÒZ ~ pÑyWŒ
Û ]zˆ~ ug I{ â kZ ªD 7,Ì
ïŠ .
$!*
ÃW)z Y ZL™wï > 2i y›g Z−â ~ Tì·{z ¸ X¸
GG
¢OŠ ~ p
ÔD Zj íŠÆ V- { ~g Z]
.¯x © } 7,: ï
pg { izg ÃY *
!¾¸
107

www.Qadri.in

D ‹¬» ð;g:gz D™~g Y ¦Ñu6,g Zz ZwÆuÔD â 
Û )zg¨e
$.
-ZÐ ÅzmvZ -]t ?{ª
q
‚gg !*
gŠÃkZì·ug I{z ¸ V;
Xì ‘´m{
°» n }g vÚt ! ~·ñÃyc*
Z¢} Z !~£Z ñzg È c*
ZÆ} Z V;
zq Ëe
$.~g Zâ Zg !*
gŠz™]ÒÅxsz> [~¹kZnƒJ
-V˜ì
:ð7,
xsz> [B‚Æ»g—gzZ[Š Zw¾qí
ä×#Ö] gnfu ^m Ôn× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö] ä×#Ö] Ù牅 ^m Ôn× ݡŠÖ]æ éçF×’Ö]
-ZB‚Æ0bzg ÅÅzmvZ -dZz kŠZg—z™ÒÙ ÎyY V;
q
z >+Æ kZg” ÃäZC
Ù LZ ]ÀWÅg ¢ ?Ô ñYƒÝq‘´ m{
tñ (,
:o ng ZgzZÐxszx \ Æizg… TgzZ … YÆä™n²xs
]ÀWgzZ à Zz äJ(,›q ðÃgzZ™| (,Ð xsz > [V; ì Yƒ“

ÅTì·ug I {z ¸ V; $
Ë ƒ 7à Zz ä™ Za mm{gzZ ÷ZÐ
# ì ~g Y gâ ñc*
Z
gŠ q
-Z n Æ WZ l² ˆ ðJ(,V- y
á Ñ
uZxgŠkZ¸
Ûq
-Z „B‚ÆkZ H Za ÃkZ ä \¬z ug nh]|
{È N YQ e[fztæÂñ;zi !*
LZ {z¤
/Z c*
â
Û t‘gŠà ¬gzZ
kZì (ÞZ¬Ã¸
Û kZì &ŠzgŠ6,ÅzmvZ -]ÀW~y@{ â
LZì @*
WC
Ù !*
¸
Û {z Z
# ™g ⩨ñΩ¨~ Øgz •
',Y â z ]§[ W
¸
Ûq
-ZÐ{¢C
Ù ¼
u}¢Vzg ZD
Ù ÐñuC
Ù ì @*
h ÄÃVz6,
ñƒ³
z
¿ì·{z ¸Xì @*
™]nÔnÆVZpŠzgŠ kZgzZì @*
ƒ Za
E+E
a Ð ]ÚñÑ O’™wqZ Ô}g eÐ vZ Ô}™WÅ kZ wŠ mðÒC
Ѓ
 Vƒîz nZ%Z æ ~ w‚kZXì @*
â
Û ]nÅkZ \¬ñZ}
.
Xìg~yâ Z
108

www.Qadri.in

ì ˆ¿g<Šz]Zgm{q
-Z~Tì·ug I„zt I lœ†e g
èÒ…^fÚ è×nÖ oÊ å^ßÖˆÞ] ^Þ] ànfÛÖ] h^jÓÖ]æ Üu Õ…^fi æ oFÖ^³Ã³i ä³×# ³Ö] Ù^³Î
Xì ]Z',
 ug I‘

 {zì ~z%ÐÅvZègk„0Z **
¦]|
ug IŠ 
á g Z »ÅzmvZ -ݬ¦ D â 
Û ÅvZ èg Z\ñ]|
ÆVâ ›ì @*
â
Û Øg wz4,Ò6,*Š y WZz V[g~‘
 kZì
èE8xgzZ]gúà Zzä™SgzZ3g é‡%Zì êŠ â 
Û {Š ¤{ i ZzgŠ »Øg n
Lg xzøÐ)¬ Øg kZ ÑZzp
pg ]zZ°Ð Vâ ›Æzz ¦ÑË% ª
V- vZ èg òºiœ[» ]|ªÅTì ] Zg {z ¸ V;Xì
kZÐ~gŠ e~÷ÅzmvZ-]ÀW~‘
 ÏZiŠq
-ZCâ 
Û yÒ
™ 0*
:ÃÅzmvZ-]ÀWk0*
LZ~ðƒ:¸Zg fÃ퉃{eb§
~uzŠh
+
á ÅzmvZ -]ÀW ZŠ I Zƒ Za wìÃígzZ ðƒy.6,e
$.
~} vc*
Šá
ˆ :íÃíä wìkZ‰ á p=k0*
Æ]Z0` Zzi Z
¸~{>\ W àB;Z÷6,
ug Iñ0*
Æ]|Ð"&
+
ðes§Vzg e
D :¶y!*
iŠgz¬ŠtgzZ
͆jÂ]æ ÜÃßÖ^e ÔÖ ðçe] p
]çÊ Ôe àÚ!æ o³Ö^³nì æ p
]糉 ÔÖ ‚³r³‰
ÕçËÃe ƒçÂ] kÞ] Ÿ] hçÞ„Ö]†ËÇmŸ äÞ] oÖ†ËÆ^Ê oŠËÞ kÛ×¾ gÞ„Ö^³e ÔÖ
Ô_í‰ àÚ Õ^•†eƒçÂ]æ ÔjÛÏÞ àÚ ÔjÛu†e ƒç ]æ Ôjeçϳ à³Ú
!ÔŠËÞ o× knß$] ^ÛÒ kÞ] Ôn× ð^ß$ o’u] Ÿ ÔßÚ Ôe ƒçÂ]
à ðÔŠ
HWxgz6,ug IxŠ ‚ìg w'~ i ú~
V ]ÀW‘
 xÓ
VYúgŠkZ œâZ \ W[8ÆvZ} Z ¶9gzZ CY C!*
Š xŠ~
]…çÓN ]‚f áçÒ] ¡³Ê] c*
â
Û Š
á g Z7mA
$Z%ttÆ\WHD VZ
QA:ÃË ñâ 
Û Ø%D¬]YgŠ {zÃígz¢äg ÇŠgz6,}÷V;
109

www.Qadri.in

~Zƒwi **
H H~‘
 kZƒ„Y?È ¬} ZVz™: ZŠ Zt]»VzyZ H
ÎÔ Š
Hc*
Š™yÒ wq »½w‚ ZƒŠ 
á gZ XN â
Û Š
á g Z „ \W Hn²ä
Šg Zz~e
$Zzg ~uzŠ ðƒ'ÅŠ „wqZÔI~ŠÉƒ
 ƒ'ñgzZ´Za
n²ä/™! ! ]|ì ] Zg yÃtÈ ¬} Z c*
â
Û Äc*
gŠ ä ]|ì
{ztZƒklŠ 
á g Z ( ì }Y{Š c*
iwÎg »kZgzZvZ ) Ü×Â] ä³Ö糉… æ ä³³×ù³Ö] H
Å'Fæì @*
™Š Zi WÃVzÈ LZ \¬ñZ}
.~ Tì ]Zg Ñ!*
/™! ! ]|Vz™]Š „~ÂzŠ]i YZ ?¤
/ZÈ ¬} ZX w!*
ÆV- –
!% Hn²ä
ƒw'~ ÞZ ]Š „~
V ]ÀWˆÆkZƒ ug Iè
[8}g \ LZä\¬vZ ZƒyáÃí c*
â
Û {>Z (,
Ú ZgzZ ~Š â 
Û ðgzZ‰
CZ6,ug Iñ0*
gzZ ðWd

Û Æg—B‚Æ ! Ô
C¹ ~ 1 š k0*
LZÃ
`™tWì ]Zg {z ¸ V; X ðWyY~ yY™ 0*
~•
wÃkZgzZ 3gB;
ÏZe
$WtD â 
Û k„0Z]|~‚Å ÜnÓu †Ú] ØÒ Ñ†Ëm ^³`nÊ
wÅ~ ‘
 TÆ Øg} i ZzgŠ Îì ]Zg {z ¸ì ~ yÒ Æ ‘

gHyŠ zŠÆÏ~ Vâ ›b§Tì Š 
á g Z »Y f‰X D Y Š
E
gHÅÏ'Zg zŠ ÌnÆ V¤
Û b§ÏZ X ³ÑZÏ ( 2) 煩ÅZÏ ( 1) 
Ð äÎ º 
Û gzZì òiÑ [ ZpnÆy¨
KZèa ÔgŠ ( 2) Ô] P',( 1) 
X 'ZgnÆV¤
Û gzZñƒgHyŠ n}g ønkZ~',
x ¬gŠ‘
¤
/Zì Õt ~ Ïæ7 ÅgŠ‘
 gzZg¼Æ ]Z',‘

™‡6,
kZ}ÈÂ*
@Yc*
Š™yÒ‰
Ü zç/û%Zg7Zg7»kZ CY~Š™C
Ù ª6,gî
g¼»à °y
á ~]Z',
 Xì èÛu†Ö] è׳nÖgzZ é†ËÇÛ³Ö] è׳nÖ {z f

e
E
Za ‡gzZ cŠ ~ VߊРTì *
@Yƒ îÏ}G3¢ » VÂ!*
 ~ kZì
ƒ
Xì @*
ƒ¬H~h}g øx¥Z}
.ce**
ƒ
110

www.Qadri.in

Pìg2Š » ( u Y)Y § ZÆ‘
 kZÐÉ@*
Y â ŠzG™xUâ i
б5Æ ]>Åx «
J5ßz x Z™[Z Šg Zz ~}g !*
kZ Ìg
$Š q Z
ÒgÎg !*
kŠ ~ «gC
Ù å » «g Îw©»',
» Z~‘
 kZì @*
ƒ"
$U*
g ZË Ã]P',‘
 z +Ï‘
 ¿ì Šg Zz~ e
$Zzgq
-Z¸ _7,mÜ Z
ènßÆ[ u[  ô¥ÅkZç Oñ YƒwŠ {0
+i}%:QwŠ »kZì g
ã ŒgŠ Ø Z†+ − Z [#Z **
¦2ÈZ ÚQZ_ ¨g—r ànfÖ^_³Ö]
Åñx‰ZY §ZzÔÅvZèg
Åx «
JY fzx Z™[ZvŠzà Z çx â ZxsÑZ Á ]|îªE
XìŠñ~] c@* 
w=Ìs D] c*
Zzg~wqZbcì t · Z »$öz> Vänfßi
zŠ¶g#p ¤
/Z g
$uY fX $
Ë 0*
gZŒ
Û 7Šg .
Þ ‡¦
/
Ù {z X ?¿6,yZgzZ
C
Gz ®ÃyZ D™ b`

~ > ZzgÆ ]c*
Zzg yZÆ wY°Z Y Z D_ ZÑ
Š÷
7ZÐ yZ ~ wqZ bc D â 
Û ô¥Ìt Šp{zp D C {)z
6,yZÐ äƒx¥: wq » > Zzg ÔY:Æ% D â 
Û Ìt Xì „
 gŠ
X Yƒ7» ä1¬xb

» ( ä™]Š „gz Zu Y )Y § ZÆ‘
 kZÐ Y f‰ V è×n×q 傳ñ^³Ê
ÝZ c*
â
Û g ïZ6,¯ ¾ä V,Zì ~gz¢ ¢
8™A »g ïZ kZì w®g ï Z
Å쇦Z D
+

) ) Å…Zâ~‘
 kZ åw©t ~Š š ‰ìt ]!*
Å kZ ä x Z™Y fì @*
ƒ » ]Z—q Zâ Z z VZ²zŠg â Z q ½Z ~ T¶CY
: â iì Yƒx¯Ã¾~ ÞZ ]Š „~ ~g ZË ‘
 Ñ:gzì ðâ 
Û Æ˜
gz¢Â{z9gŠÆ<
Ø èz+Š d
$C~ h WÅ<
L q nZ ÎY fÆ{Šñ
4]®
nÆä™: ]Š „Ð,Š ZI„ uÑz¬É îJ0G
)$
+Ã’™wqZ, Z
Xce**
Yï:: ·‚ Zg fÃÑ
111

www.Qadri.in

G!

JY xîE
0B-o ]Ñ©gzZ bŠg Z Œ
Û q‰Ãx «
Jñ1zZzx Z™ Y xp
p] ]çÛ×¾ àm„Ö] Ü×Ãn‰æ ÇñY{'
× »äZIîG
0J4]®
)$
+Ãx Z™Y 1zZ

F XÐB0*
ªZzg Z Œ
Û ZwÅg ZŠ™LZì d

Û#
Ö ª !áçf×ϳ߳m g³³×³Ï³ß³Ú

V˜ ~ ‘
 kZ™ ŸwjÑ6, ÎzÆZZvâyZì xiÑÃVâ ›
-wÎgÆZ}
.B‚Ægzuzg—Ôtzf z tØe
$.X ,™Š c*
ÅvZnƒJ
-

Ð yZ 7q ðÃxÎg Å x ÔN ¯ s¬ KZ™ Ÿxsz ŠzgŠ6,ÅzmvZ
` Zzg » ~i !*
>W~y*zyŠ šX ƒÐÜÑ]Úx ÓÔOgxiÑi Z :Z
+
á **
w{ŠƒkZ < ÂwìÔqN¡ƒ: VYÐ ‰

Ü z Ë{zgzZì

kZ m{ qN%ZtQgzZ ±zÛZ3,
X Ýq HÆs ZuZgzZ wâ ÍSÐ%Z
gzZ Þ™Jw–ƒqc*
gz]Š „cŠzsp-Z qçñ»T~]Zg

XJm
4

!àn›^n\Ö] Œæ^‰æ àÚ ä×# Ö^e ƒçÃÞ
///

112

www.Qadri.in

Õ…^fÚ á^–Ú…

HHwi **
yWŒ
Û ~T·»ypg ) áV†ÏÖ] änÊ ÙˆÞ] p„Ö] á^–Ú… †ãN
WzÆ \¬ñZ}
.Zƒ wi **
ÞZ x¯~ Tì·ug I{zt ! ]Z|
!
E
§E
?
~(,gzZ sÑ !*
kZ #
Ö Z™z ]»',³™[pX c*
â
Û ç Ãݬx Óä a
Ã6,{)z g
$Š q Z ÃX A 7{zÃV¸}uzŠ ñƒ «Ã·á Zz ]³
PB‚Æg "Ze
$.ëpì MŠñtâu°»~}g !*
kZm{ ÂnZ e
X D™7~#
Ö }
.Å óÃ
ó jL L+ø**
idLZg
$Š q Zzg U*
W
V- Ð ®Dz z Y z Å Tì ·ug I { zt ! xs Z I Z ] Z|
c izŠ Ô D Y Š wÅ} i ZzgŠÆ y Wì @*
Wy pg Z
# ì "
$U*
} «~ Vzîivâì·{ zt V ; Xì *
@Y c*
Š Î ¸6,Vzi ZzgŠÆ
J WÆ ¼
A ì klŠ 
á g Z » x?Zz > ðÒ}ÅZm ḣ[ » X D Y
E
-!
A
)
Vzg ZŠ { izgsÜ{ i ZzgŠ { zì ó óy G
é&Og L Lx **
» { i ZzgŠq
-ZÆy ZîÏ E} i ZzgŠ
ó óy G
é&Og L
L Dâ
Û x Z™Y fX ǃ: 4ZŠÐ } i ZzgŠ kZ ðÃgzZì g]g »
Eš!
ËgzZ ÏñYƒg ¯» mÅ,y Zy Çã V ; z Æ [ Z§ öW - Æ
E gzZ Ùpe
$.vZzßØ{ Š
H¹~ y 
á Å·ÏZ ! V ; X σgzä
s ç{ k
HÔn ZÐ Øg Wz KZ \¬hÇg} izgÆy pgÐ ›
ôzZ F,
i úª}™x ª~ V ÂZg ÅkZ ¿ì·{ z ¸ V ; X Ç} Š â 
Û
113

www.Qadri.in

µw qZV ; X D Y Š j{ k
Hx¼ â ( Œ Z )ÆkZ} ™Š c*
Å Z}
.ñ 7,
ì M[ Z N] * ‡J
-k
HÎ] ‚ {Š c*
igzZ k
HkŠ ÁÐ Á~ núÆxŠ W
m{ { izg ª oÖ ä³Þ]ì @*
â Û!Zâø] çE_ÅZ[gì y 
á à Z3,
{ zÅ{ izg1
V; V; X $
Ë W7Ì~ y áz ëzÆË ÇVzŠ { z Z b
ÅkZì n }÷
V ; X ǃ: 4Š ðÃ~ kZ ÌÃÎHÀ5ì ‚
rgmÐím{x ÅZ »kZ
[8{Š c*
i ÌÐÒpÅv{ zq
-Š 4,
ÆvZì Ç
1Ð-Æg ZŠ} izg
ƒ7¤
/
g » Zg fç„
 Š',iÆÑgzZy -6,Tì4~ ¸{ z{ izgV ; Xì
Z: w !*
»g ZŠ { izg Ìc izŠ #
Ö ªiz', 
ì ] ¸„
 Š',it Å{ izg V ; X M
h
oÖ] oÂ]
^mì @*
g å‰I
ß ; Ã] Zg0
+e ÅkZì·{ zt! V ; X Ïn™
Ö ªiz',
# 
ì·{z¸V;ÔzhzŠg!ì|ÆÞZØg} Z !ØfÎ ]†ní³Ö]
~÷g ÇŠgz6,}÷} Z Ǿ y pg XÐ , ™®
) Ë V âzŠ y WŒ
Û gzZ·t
x »ÆkZ~ ` W ; ggzŠÐ V¼ Zp ã ^Ô c*
Š™uF,Á
C**
3ä {È kZ§{
~ hÆ kZ ®
) Ë ~÷Ô} Š jÃ{È kZ X ì êÐ ]z%t V ƒ W:
] Zg x Ó§{ ~÷ä {È kZ \¬ ~g !*
} Z Ç ñâ 
Û pÑy WŒ
Û Xâ
Û wJ
lg \ ~g v ǃ ~g !*
Š
á g ZX â 
Û «w^Z ÌÃkZ ` W~Š™ ðM Y M Y
**
¦]|øˆ
Ü oÆTì·{ z ¸ V ; X c*
Š jÃkZ ä ëì gà
-Ý ¬gzu[ » ¸izg q
-ZÐ y pg D â 
Û y ÒtÅvZ èg ÷Z
·ug I{ z [ Z ƒ Yƒg ⃠! â ›} Z c*
â
Û y Ò ~[ä ÅzmvZ
ðà ¢
8™{ i Z0
+Z »gŠfg z ;
M%EÅTì @*
ƒ …Z { 6,Vzu}g v
ì ] Zg +Z q
-Z~ kZì·g;ZxgzZ ug I Z (,{ z Xì 7%Z y ‚ W
ñâ 
Û n
Û 6,?ä \¬h} izgƹkZ M
h™7¹g ZD
Ù ~',Z',ÅT
V¸gzZ [ Z N »Òq
-Z~·ug IkZ Ô<
L ôzZ F,
ªx ª »] ZggzZ 
114

www.Qadri.in

Æ Vç
Û çG.OcÆ V¸}uzŠ [Z N » n
Û gzZì ',
Z',Æ [ Z NÆ n
ÛÆ
tigÐ ]gŠUZ F

ÃVâ ›~ kZì > ‚ Z>Zà ¸ V; X',
Z',
Æ[Z N
ðä
/Zì „z·t V; X z™yˆZ6,V»ÔVzM~·kZXì (
Ðc izŠÔ ñYc*
Š¢¯6,
Vƒk
HÆkZ ñZ[{ izg »g ZŠ { izgd
$¾Ë¿
X ǃ: ÌtñYƒ¶¼~[ Z NÆg ZŠ { izgØg WztQgzZA ~Š Zi W
„e
$.gzZ Åx »} (,Â] !*
ÅzmvZ -vZwÎg c*
Hn²äx Z™/ô
ÞZ Øg ZƒŠ 
á g Z Ôñî **
3ÃV»ì gzlV¹ Ú ZÿC
Ù 1ì Æ
7Nq
-Z Ô ây
q
q
-Z c*
|ŠzŠ ðÒOF
-Z Â7=Â{Š c*

/Z Y{g 7xzøÌðÃì Wz
ÔØg wzZ »Tì·{zt V; Xì °» ¸}Š Z[{ izgÐ ã0*

.
zd
$i{z¸V;Xì ( Zg ÖÐc izŠ ) …^ßÖ] àÚ Ð³j»kZíZ]nyxgŠ
Ð w‚ q
-Zì w®t Ð /0Z ]|ÚÅ Tì ·ÑZz “
Mi
b§b§ì *
@Y Hx OZ »\
oZg Wż
A ~g OZÆypgJ
-w‚}uzŠ
-ZÐnÆÞZ l²ì CWÅypg õg @*
q
«Z
# ì*
@Y Hg 4ƒ ¯ Ð
ð‹i ZzWVziñgzZHŠ Ðq
-ZÐ •
wÅVêƼ
A g ¼ZgzZì ¹Zƒ
ðà 9gzZ ßW~ VY9ż
A ™]0,gj™ÍÃTì îŠ
Å w™z }g ø Ð ] çE_ÅZ [g ´ â }g ø Âì ÑZz . e Zg ø g éZp Zg ø
Å ` W“
M izÞzgtì x OZ Ht` W“7ÐyZçgQ}™„
 ZpgŠ
5.ÅZ ypg7¸Ã ?ì êŠ [Z yZçgì n ¾]Zg
« ` WÅug éE
4)J'™ì ]Zg
Ö Z èEG
Ƽ
A nÆänvjÖ]æ éçF׳’³Ö] ^³`fu^³‘ o³×³Ât·#
Š&1Z **
¦]|wq » Tì·{z ¸ V; X ‰ Š wÅ} i ZzgŠ
Š
á g Z ä ]ÀW ‹Ð Vâ » LZ ä ~D â 
Û yÒÅvZèg ~g F
†ãN áçÓm á]
^fÃÖ] oßÛjÖ á^–Ú… †ã\Ö] oÊ ^Ú
^fóÖ] ܳ׳óm ç³Ö'c*
â
Û
115

www.Qadri.in

E
4&
3E

G
zig Wt{zÂN Yƒx¥ö E
¾wÅypgÃ#
Ö Z ~÷¤
/Zª è߉ á^–Ú…
X @*
ƒypgk',
Zg ‚l»,™
ÃVƒk
Hypg ª æO:±ì ÃÐ ëg ypgce ¢
8yY Ìt
Vƒk

 ªñW~ py
`Æ yZg !*
kZ ±Ð ëg c*
ì tZ e °

Xì ꊙs ™zu 0*
™ðŠÐ
5Å~Tì·GgzZugI{z¸!]Z| V …‚Î g
sÑ!*
Üg;Z îGÏG
ÃZg vg Zp §Zg vz™ Âwì !Ǹ y›X ðƒ ~i Z
Û uÅ ]ZggŠ!*
gzZ
¬Š Zg ¦
/wìÆÆ„V- iŠq
-Zì y!*
$zgŠ¾B‚}g vÑ Zg v
å**
ƒxªZg f »ug I§{ ?ñâ 
Û nçHB‚Æ#
Ö Z ~÷\¬hñY 
Åg ¢?ì VY §t„t ~}g !*
Æ#
Ö Z ! Ô}÷} Z Ô âkz
Ô ñƒ Ø%Ãj‚ Y m
CZ Ð N Y Šm A
$Z% {z Ã#
Ö Z ~g v
Ìk0*
Æ#
Ö Z ~g vb§ÏZ¸D ÑOxs¸D Wk0*
ÆyZx «
JÀ5
Ã}ZLƒ]|~‘
 kZì ] Zg {z¸V;X ÇVÙÃÀ5~gŠ‘

9
Y
ƒ¬
$.™áB‚ LZ ïH½)E»ÎHÀ5}Z Lƒ ƒ Y6,}iì @*
e
Ym
CÑZ¦]|ug IGÔ~=gzZ D W6,}iB‚Æx ðZgzZ uH,
4ÉZz> }Zm
x OZkZD™·y¶
Kq
-Zq
-Z6,
#gîKÔvZš
M KÔY éE
5I
c*
à ƒ YƒÚ6,x » LZ [Z D ‹¬ÃÀ5 x Ósƒ ]|ˆ Æ
ðgzZ D™xs™ Vº
Û V;z ǃ y›q
-Z ÌV˜ h N c*
c*
gŠ Ôk
%ZX ë }W6,Vƒ ¬Š Åt·#
Ö ZX Tg w'~Ëz ö¼J
¦ZŠzxs6,äƒ ðÔ Dƒ74ZŠ º
Û V;zƒk
,
¦c*
[ZÑ c*
Â~ yT
V¹Ôƒ ñWÐ V¹ D™g §Z6,y WÀ5X DƒÁg™È
Ö Z ¶gŠ‘
#
 ` W7x¥Ã ?H ïŠ [ Z Lƒ ]| ?¸ ‰
116

www.Qadri.in

wZÎQÀ5X¸‰ Çëk0*
Æ änvjÖ]æ éç׳’³Ö] ^³ãfu^³‘ o³×³Ât·
ƒ @*
',H ` WB‚Æ)j%#
Ö Z ä \¬ñZ}
. â 
Û Âtí D™
ä] çE_ÅZ[gV; ÜãÖ†ËÇÊ ÜãnÖ] †¿³ÞïŠ[Z k;Z bzg]|X H
x Ó™ÍÃ[Z kZ c*
Š j™ â 
Û ±5Ð Øgz .ÃÃ#
Ö Z Å[8LZ
ÐgØÆËz Ä'Y ã~ðŠ” täc*
Š
á ÆÙp~dZY 5
ÆÙpÌÞZ l²™ÍgØ»Š !*
ug Iz àkZX îŠ ð‹7i ZzW~ 7,y»
} Z Ôiç‘ kÃÊ… ÜÖ oN†Â ^³m ì @*
ƒ[ æì @*
Oïe »ËzÄ}g â
c*
Z}
.g !*
} Zì êŠ [Z ÞZ l²ì 3g îgØVYgzZì tÙptˆl²
hÆ Vzg …k
HgzZ ðâ 
Û ]nÅt·#
Ö Z G™ä  ` WVz™: tÙp
+−Z [#Z **
¦2ÈZ ÚQZ_¨g—X à ™wJ®
) ËÅVgZ~
Ãy›C
Ù x?Zmsƒ**
¦]|D â 
Û Á{ Ÿg ZzÅvZèggŠ ØZ†
y$
+»y›ìt #
Ö ´Å~ƒgrgzZ D™grÐ kZ™Èxs
fg z Ñ!*
kZ XÑ ŠŠ wŠ N Yƒ ~g Y²WÐ V\WX ñY ,

gé D Y ñ0*
ZwZ ¸ZÆx «
J+¬zx Z™$ö~”Å]Zg
~ VÂZg t ¤Å{‚íZìt 4( ì @*
0*
„ ÑZz ä&
+
ðe ) {È c*
{gì
‚ »Tì Š 
á g Z Ìt »>1ce *
*™ÒÃÅw”ÆpÚkZ
X}Q: H}™:C
Ù ªì ¸ƒ
 oÃkZƒxÃTª
zŠt}™~gzc*
5.ÅZypg V Ýç‘ Ý^³Ó³u]
6,
]Š ÞÅ¿q
-ZsÜázgÅ0
+eÆug éE
-Z c*
q
Š%zŠ nÆÏgzZƒwÒZg˜ÁÐ ÁgzZ wŠ ¬ ÑZzÚ ŠªÆì x
W Âì s ™ i¤
/Z:gzƒ ”wŠ !* 
ì ‰
Ü z kZt 1 ~gz¢'gúzŠŠ%
Ÿ ì Šg Zz~9g
$uBŠ~DC
Ù s§C
Ù òŠ WÐ ¹Æàg »gŠk
äÖ] æ…‚Î^Ê ÜÓn× ÜÆ á^Ê åæ†i oju] æ†_Ëi Ÿæ Ù¡ãÖ] æ†i oju ]çÚç’³i
117

www.Qadri.in

ÆwŠ !*
ÃûZÅypg¤
/Zz™Ï™NŠ0
+egzZÅg { izg™NŠ0
+eª à³³n%׳³$
{0<Ñg Zæ zg ZŠ »0
+e ! ]Z|X Åg} izg 30
M}gE7 ÂñW:Ã0
+e:
L
-!
A
4)E
V; V; X 7^
,Yg OZx°zg OZ » { izg6,[ˆÆ èEG
Ôì Š
H3g6,e
$zg~
g³jÓ³ÞŸ ènÚ] èÚ] à³v³Þì klŠ 
á g ZXx)Ç!*
~}g !*
kZÌ~ e
Ù^Î Ü$ ä%Ö^%Ö] oÊ Ý^ãeŸ] ‚ÏÂæ ]„Óâæ ]„ÓIâæ ]„ӳ↳ã\Ö] g³Šv³Þ Ÿæ
4I
5Ò5ZÅx Óª ]„Óâ æ ]„Óâ †³ã\Ö]
ÆVzg *ÃkZìðZ)j%#
Ö Ztª èEG
{ izg™NŠ0
+e : »GûZ LgzZì @*
ƒ »ML0
+e X 7mðÃÐ [ˆ
G-š¢
ì ˆƒZa 7ö z" ÅÜÑx © Z~VߊÆXX z™g OZ™NŠ0
+egzZÅg
Ôg Z gzZÆ)Ç!*
,¸ÅoèXì g ±Z" ¡=g f »g @* 
B! l {z
X xznŠ ®VŒ{z1ìg ±Zgz¢»èØZ à ZèØZ[Â%Z
¿g<Šz•
',
~(,
¹Ì~kZìtÖ<
L **
3» ~H V p†³v³‰
[ÂIZª †vŠÖ] è×Ò] h^jÓÖ] Øa] Ý^n‘æ ^ßÚ^n‘ àne ^Ú Ø’³Êìˆ
Æ]Zg ëÃä3kZgqì ~Hi q
Ð ÑZ/â ~VzizgÆxsZ IZgzZ
~g OZgzZí@*
~ ~Hì ]!*
Åp
pgŠ c*
Ìt ñY c*
3~zz ~y
W
zíÐ~Vâ ›ª †_ËÖ] ç×r ^Ú †níe Œ^ßÖ] Ù]ˆ³m Ÿ ì ïV
yŠÆwŠ !*
V;ÔÐg D™~¢~g OZJ
-Z
# ‹Z:J
-‰
Ü zkZ•
',
Xc e *
*™í@*
zg OZ
Å{ izg6,kZ Âà™ÄÔ18 {)zã0*
Ô 13¼~{ izg U äg ZŠ { izg¤
/Z
Åu **
c*
ÔŠ
HF,
Znã0*
Ð t~ ä™´¤
/ZX fƒxiÑVâzŠ {g ñgzZY ,
Ô~Š™ ºÆ½-Upc*
Ô à ø~èc*
ÔŠ
H| m
Ã6,
zZ ã0*
Ðs§Åy» c*
{ Zg
c*
ì ]Zg ÌZ å &t {zgzZ ¶_ƒ qƒtŠ ™ ð ð3‰
Ü z, Z ~Hc*
(~VÂg߃
 yZ åŠñ[ëWi~gzZ 1™g OZÐ wìÆ[ëW[z¾
118

www.Qadri.in

ÅÄc*
™½ùc*
‚ Zhð{ Zp 18 13¼™wȤ
/ZgzZ7{g ñ5WxiÑY ,
*
*™uZzÔ**
Î)u~{ izgX Çìg ¹!*
{ izg Š
H`~-g ½c*
VZðŠg (Z šc*
Xì {z(ã: W,
Z »kZJ
-²6,b§kZ Ì{zgzZ ) {'
× »Þ‚Xì b I
37{z ñY c*
Š:ÃkZ™ çÆkZ%gzZì g Z Œ
Û " }g â ÆuÈ^¤
/Z
!
E4»h q
à èG
-ZyŠC
Ù {znÄg: { izg ãÃXì 7{z(**
çnÆkZ ÂY
h™g OZ { izgƒ
M
 t!%Ô à Zzäö|ŠzŠÔ]gúnqX}Š î **
3™½ù
Æn%c*
ƒsp »g¢Æ^ c*
ƒ{Š c*
i1ÃkZŠp c*
Ðp
pg { izgªÆ
˜Z60
ÔîœrE

 yZ1ì Y™g OZ Ì
Û ) »^]æ kgZ åE
+Z ȊY| (,
X σxiÑY ,6,
Û )Ô!%Ônq 

:Ðy!*
i'!*
e{ŠƒÔ}™: ÕÅËÔá1:^Ñ V Ýç‘ h]1
ðZu{ iC
Ù ÏŠƒ[˜ c*
Õ~*TÔAŠ:™ VZçWqÑs ÜÔá ï
ì klŠ 
á g Zì *
@YƒV7 ´g:gzZ ´g { izgˆÆgñZyZÆ: V;zƒ
{ izgйª ‚_ÃÖ]æ ÅçrÖ] Ÿ] äÚç‘ àÚ äÖ ‹nÖ Üñ^‘ à³Ú Ü³Ò 
Š
á g Z(~uzŠX @*
ƒ7Ýq̼Æk\ gzZuÈSÐp
pg { izgÃVzg ZŠ
èeƒ^ÓÖ] ànÛnÖ]æ èÛnÛßÖ]æ èfnÇÖ]æ h„ÓÖ] Üñ^’Ö] á†_˳m ‹³Û³ì ì @*
ƒ
ÔÍ rzgŠX1 :ì~¬ÆgOZ{izg»X,ZgZŠ{izgõ0*
ª éçã\e †¿ßÖ]æ
ÔÑZz ä3nKÑX 4 Ô ÑZz ä™UX 3 Ô ÑZz ä™ ðZ',Å Ëú"X2
»V¼ Zp *
*™®»Ñn¾Ð { izgX ÑZzÚ ŠÃ]gú)ÐÃÅ]áX 5
Ðßs§Å Z}
.g OZˆ X ñ3: **
3™½ù ‚[pˆÆg OZ Z®ì **

XŠzŠ%c*
Zƒw={ izg Zg ø¶ Šìg
¬ŠÃVñŠ WP ~ ug I{ â kZ ämvZõg ~y ŒzZp]|
Š
á g Z~L]‹6,e
$.ä \ W ¨ ñƒÆV q
Û z V ZŠ 
áe
$.
119

www.Qadri.in

¸ ¿C
Ù ce *
*™ H~ kZgzZì· ¨
KÃtì ¸¼ Ìt à ? c*
â
Û
ÚgzZ !KZ ‰VßÛ
A ~i !*
gzZ Vß™]Š „ b§hZ~ì ¦‚
~ { Zg È - ‰gzZ ‰ VJ
-Š°w2ñƒ ñZ h Z } h˜Æ È
¾:X ZƒÝq:¼gzZÆy ZÆS ðƒŠ !*
',œ~g ‚Åy Z‰ {g™ë
È - gzZ‰ Vá Zzî~yŠTì%Ztu xz0
+ZgzZ0ZÀgŠ
{Š6,¤
/Z Å Z}
.nX Ç} Š™V DZg/KZ =~ f yÃ~ yŠ kZìg [ x» **
Ö Z0
#
+z ]‹KZ +Š z`gzZ~ ÙpÅqJKZ}È w= ÂñY c*
Š VZ
X B:x **
ȍ6,
Y *Ôì <
L ë ôzZ F,
~b ˜ZÅY *ÃTypgx ª V xmæ]†³³i
äü Ú^nÎ ÜÓÖ k߉ á^–Ú… Ý^n‘ ÜÓn× ä×Ö] š†Ê ì ðâ 
Ûe
$Zzgä>
ä ~ Ã ôzZ F,
gzZ G n
Û } izgÆ ypg6,Vâ ›ä \¬ ñZ}

Å ôzZ F,
~ ÅzmvZ -ݬ gzu [» U â ice ´g Š c*
X c*
ZI<
L
x Z™/ôíUâ iÈX ˆ~Š™uF,
) )†
®
Û s l™ƒJ
-x c*
ZP®
))
ìK Œ
Û ˆ ;Œ
Û gzZ Š
Hƒ×Z˜ˆ/ x ÈZ z x ZoZ »®
) ) Å ôzZ F,
«g ä~
gzZ bzÑgzZyáx ÓäÃY f‹)WZz ÏZX ;gæWgŠ¿6,ÏZ çK¸“ˆU)
G
kZ îϨG4h!b‚g gzZ ì c*
â
Û ï**
ƒ {— ¸<
L Ã ôzZ F,
«g ä~ ~zë
Åx 16Zzg ä AŸÔ;z~: â ikZk\Z1 ñâ 
Û "~}g !*
5B+E
vZ Z]Š c*
i î0ÏG
Ã{— ¸<
L kZXì 3g™«Ãg
$u q nZ~ ~g Zp—
÷Z ]|X {)z V{ Œ& œ·,] c@*
dŠ ïŠg Z Œ
Ûª
H÷
G
!
o
ÚÅîE
0kB- ×Z˜ˆÅ ôzZ ,
F äÅvZègWZtzg Ã[»**
¦Ý>Z
ì ~',
¹ŠÉtpÆkZäÔ;zvâ‰ì c*
â
Û è‚fÖ] kÛÃÞ
Xgz»·,ƒ ˜è‡îªEÅñvZx JZ î0È‚gdŠÔ ôzZ F,
120

www.Qadri.in

/: … â ÃvZwÎg<
L sÜÂëë Ìty´ÑZZ{ Ze‰
½xŠ »<
L q nZk\Zœk\Z ÔÖƒ àÚ ä×# Ö^e ƒçÃ³Þ 3â ÃZ: 3YÃ
ð^Ë×íÖ] è߉ æ ojߊe ÜÓ³n׳ ug IŠ 
á g Z™yâ g
$uÇCÃ\ WLZ™

yâ 
Û gzZ ( ì xiÑ<
L Å+”ZgY #}÷gzZ<
L ~÷6,
? ) à³m‚³N]†³³³Ö]

!&m‚vÖ] †Û '‚u] ^Ú oÖ] ^³ãfu]æ …ç³Ú] p‚³Ã³e '‚³v³n‰ y¶
Ke
$Z@

Ѓ
 ,q ðƒ ÅŠ XZ Å/= ÏN Y Å Za 5,q Ϲˆ}÷)

b§Å 6Zzg ™ C ”Ã\ W! ,!*
gzZ N ZIŠzŠ%Ã{)z ( [8{Š c*
i
Å
4E
5.Z ìL Lz ó @ó ZŸZ ìYL LÅ kZ ï{Š c*
ó ó èEG
igzZ ,™ Zr6,+”Zg Y #]Z|

)$
®
+Ãq Za âC
Ù ~ ¹ìt ïÅ®
)$
+Â ¹!*
ce ¢
8NŠ ~ {)z

ÅzmvZ -]ÀWˆ%Z™pkZ :ìÆ<
L ¨ ®ƒÑgzZë
G
4¨G3Å!*
%Z gzZì ª
H èEG
gz¢%ZC
٠(Z ƒ <
L 4z 3Z'
× {z¤
/Z Zƒ _Š q Å
6,
kZÆ({ˆp ägzZ<
L 4ZŠ éS)À7zG{zƒ<Ѭ4ZŠgzZ<
L ¬Zñ

Xì [Z Nz`
ZZ
# ñt ·Ñ!*
õ®
)$
+gzZì *
@YHt :Z »õ®
)$
+
///

121

www.Qadri.in

7çm]‚e oÚ;nÒ] ÙçvËÖ] t^i l^Âçf_Ú
Å
ã-Z$
+~gŠ ‡wÎga{
á **
¦w ðÒh.ZvZ¢ D ( Ïg Ã) Ðu Ñ^Ïu]
[zgB60 D 7

Ô 15 6 D ] ,

Ô ~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:ïÔóCzÀF,

X1

D ~ÝzgÅ<
L z[ Â kÂ^Ë åÿ‚nÏÂ X 2
Å
ã- Z$
+~gŠ ‡wÎga{ 
á **
¦w ðÒh.ZvZ¢

[zgB40 D 7

Ô122 D ], Ô~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:óCz÷

D (!²)èvÊ^’ÛÖ] Øñ^ŠÚ ÐnÏvi oÊ èv‘^ßÚ X 3
Å
§E
ã-Z$
+
~gŠ‡gŠØZ†{
á **
Ññw ðB Z`@*
[zgB 20 D 7

Ô64 D ],

[zgB35 D 7

Ô104 D ], ~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:K
M F,

~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:óCzÀF,

Ôã- Z$
+ã¢/Zg Zâ Z **
Ññ D ( wÎgaÒ™E
+) …]çÞŸ] ÄÖ]ç› X 4

Ôã- Z$
+~gŠ ‡Z',
Z·? D ànÛ׊ÛÖ] …çfÎ Ý^Óu] oÊ ànjÛÖ] ð^ßfÖ] X 5

[zgB 15 D 7

Ô40 D ],

~gŠ ‡£ZŠ Š **
Ññ:ïzóC

[zgB 20 D 7

Ô64 D ],

ã- Z$
+~gŠ ‡°°Z†**
Ññ

D ( ã-Z$
+~gŠ ‡k
,
;Z†**
ÑñwΰZ Ô¬Ò™E
+) hçfvÚ …^Ò„i X 6

ã- Z$
+~gŠ ‡Ý ‚·?Z†]|<
L IZ§Z]
.@*D ( x¯ î0”ù) 6nÚ 1ßm‚Ú X7
[zgB 20 D 7

Ô 68 D ],

Ô~gŠ ‡[- Z·Wz6,D oÞçm]‚e ‚Ûu] ˜nÊ ^ÞŸçÚ X 8
[zgB 20 D 7

Ô64 D ], Ô~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ:K
M F,
z*¼

~gŠ ‡/Z¦Z **
Ññ D ·_~Wq
-Z †nŠËi oŠßñ^‰ oÒ Üm†Ò á†Î
[zgB 20 D 7

Ô64 D ],

X9

ã- Z$
+~gŠ ‡y{k
,
à· D ( ~y)Y 1857~Š Zi Wk
B gzZ ã- Z$
+£Z;**
Ññ X 10
[zgB 20 D 7 Ô40 D ],

ã- Z$
+~gŠ ‡y{k
,
à· D ( ~y) 7^nÓ×ãq oÒ D"
#EoFË_’Ú l†n‰ X 11
[zgB 20 D 7

Ô44 D ],

122

www.Qadri.in

123

www.Qadri.in

124

www.Qadri.in

125

www.Qadri.in

126

www.Qadri.in

127

www.Qadri.in

128

www.Qadri.in

129

www.Qadri.in

130

www.Qadri.in

131

www.Qadri.in

132

www.Qadri.in

133

www.Qadri.in

134

www.Qadri.in

135

www.Qadri.in